Privind Pretul Normativ Si Modul de Vinzare Cumparare a Pamintului

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA privind pretul normativ si modul de vinzare-cumparare a pamintului* N 1308-XIII din 25.07.

1997 Monitorul Oficial al R.Moldova N 147-149 din 06.12.2001 ---------Parlamentul adopta prezenta lege. Capitolul I DISPOZITII GENERALE Articolul 1. Domeniul de aplicare a legii Prezenta lege se aplica in cazurile: a) vinzarii-cumpararii terenurilor, inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza, a terenurilor aferente intreprinderilor private, precum si a terenurilor aferente constructiilor nefinalizate; b) excluderii terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic, precum si din circuitul agricol, si atribuirii lor la alte categorii de terenuri; c) instrainarii fortate a terenurilor; d) relatiilor de arenda. Articolul 2. Notiunea de pret normativ al pamintului (1) Pretul normativ al pamintului constituie o masura de estimare a valorii lui echivalente cu potentialul natural si economic al acestuia, exprimate in valuta nationala. El se determina de catre prezenta lege si se aplica in procesul realizarii relatiilor funciare, indiferent de tipul de proprietate asupra pamintului. (2) Tarifele pentru calcularea pretului normativ al pamintului se stabilesc pentru o unitate conventionala (grad-hectar), pe baza indicilor cadastrali (cantitativi si calitativi), conform anexei parte integranta a prezentei legi, si se indexeaza anual, in functie de rata inflatiei, de catre Parlament, la propunerea Guvernului, concomitent cu aprobarea bugetului de stat. (3) La pretul normativ al terenurilor localitatilor (cu exceptia loturilor de pamint de pe linga casa), al celor ocupate de obiective industriale, de transport, de alte obiective neagricole se adauga si cheltuielile de amenajare inginereasca a teritoriului. Capitolul II VINZAREA-CUMPARAREA TERENURILOR Articolul 3.Vinzarea terenurilor (1) Dreptul de vinzare a terenurilor proprietate privata il are proprietarul, iar in cazul vinzarii terenurilor proprietate publica autoritatile administratiei publice locale, care solutioneaza concomitent toate problemele referitoare la constructiile, instalatiile ingineresti, plantatiile multianuale si alte bunuri imobiliare, amplasate pe terenurile in cauza. (2) Vinzarea-cumpararea pamintului se efectueaza prin contractul de vinzare-cumparare la pret normativ sau la pret liber, inclusiv in baza rezultatelor licitatiei. Pentru perfectarea tranzactiei de vinzare-cumparare se prezinta documente in care sint indicati parametrii cantitativi si calitativi ai terenului, precum si dreptul detinatorului asupra terenului, eliberate, dupa caz: a) de organul cadastral teritorial in a carui raza este situat terenul - pentru vinzare-cumparare de terenuri proprietate privata; b) de primaria municipiului, orasului, satului (comunei) in al carei teritoriu este situat terenul - pentru vinzare-cumparare de terenuri proprietate publica. (3) Terenurile pe care sint amplasate constructii, instalatii ingineresti, plantatii multianuale si alte bunuri imobiliare se vind concomitent cu instrainarea bunurilor imobiliare. Pretul de vinzare a

elibereaza titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren si informeaza despre aceasta organul fiscal teritorial. (8) La incheierea contractelor de vinzare-cumparare a terenului. Neachitarea platii in decurs de o luna de la expirarea termenului de plata pe trimestru constituie temei pentru desfacerea contractului in modul stabilit. orasului. dupa caz. la organul imputernicit de Guvern o cerere de cumparare a terenului. (4) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica se efectueaza cu achitarea pretului la o plata unica sau in rate. se efectueaza de catre autoritatile administratiei publice locale cu autorizarea Guvernului sau a autoritatii imputernicite de el.la contul bugetului municipiului. in termen de 10 zile. incheie contractul de vinzare-cumparare si stabileste termenul de achitare a platii. . cit si investitorilor straini. pretul acestuia nu poate fi mai mic decit pretul normativ al pamintului. Articolul 4. in fiecare caz concret. (3) Terenurile proprietate publica pot fi vindute atit persoanelor fizice si persoanelor juridice ale Republicii Moldova.2 alin. organul imputernicit de Guvern examineaza.pe contul special al Guvernului. In cazul vinzarii-cumpararii terenului la pret liber. cu exceptia terenurilor cu destinatie agricola si ale fondului silvic care se vind numai persoanelor fizice si persoanelor juridice ale Republicii Moldova.(5) lit. cererea cumparatorului. (2) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica (cu exceptia terenurilor ce se afla in folosinta membrilor intovarasirilor pomicole si fondului de rezerva destinat necesitatilor sociale ale localitatilor). iar restul platii poate fi esalonat pe un termen de pina la 10 ani. dupa caz. se achita mai intii cel putin 25% din pretul terenului. 20% . contractul de vinzare-cumparare se considera nul. (6) Toate contractele de vinzare-cumparare a terenurilor se autentifica notarial.la bugetul de stat. amplasate pe acest teren.imobilului se constituie din pretul terenului plus pretul bunurilor imobiliare. (6) In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la alin. repartizindu-l in cote egale achitate trimestrial.14. (7) Autoritatea administratiei publice locale trece. in termen de o luna. c) cumparatorul achita. in termen de 3 luni de la data autentificarii notariale a contractului de vinzare-cumparare a terenului. pentru a fi utilizate conform art. suma egala cu pretul normativ al pamintului prevazut pentru destinatia respectiva. La incheierea contractului de vinzare-cumparare in rate. (4) In scopul impozitarii funciare. indexate in functie de rata inflatiei in cazul in care rata inflatiei a fost stabilita conform art. 30% . Vinzarea terenurilor proprietate publica (1) Terenurile proprietate publica se impart in terenuri proprietate de stat si terenuri proprietate a unitatilor administrativ-teritoriale. noul detinator al terenului si autoritatea administratiei publice locale informeaza neintirziat organul fiscal teritorial despre schimbarea detinatorului de teren. in termen de o luna. satului (comunei) sau. inclusiv la licitatie. orasului sau satului (comunei). (5) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica se efectueaza astfel: a) cumparatorul (persoana fizica sau persoana juridica) depune la primaria municipiului. d) contractul de vinzare-cumparare se autentifica notarial. e) noul detinator de teren. orasului. satului (comunei) sau. noul detinator in registrul cadastral al detinatorilor de teren. prezinta acest contract organului cadastral teritorial in a carui raza de actiune este situat terenul. b) primaria municipiului. pentru inregistrarea dreptului de proprietate asupra lui.(2). determina pretul terenului (sectorului de teren). delimitarea carora se stabileste prin lege. (5) Mijloacele banesti rezultate de la vinzarea terenurilor proprietate publica se distribuie in modul urmator: 50% . autoritatea administratiei publice locale poate stabili unele restrictii (servituti) pe care proprietarii vor fi obligati sa le respecte. d) si e).

Vinzarea terenurilor proprietate privata (1) In categoria terenurilor proprietate privata intra toate terenurile detinatorilor.(3) lit. serveste drept baza pentru perfectarea contractului de . se efectueaza la pretul normativ al pamintului. c) contractul de vinzare-cumparare a pamintului se autentifica notarial. orasului. (2) Dreptul de vinzare-cumparare a terenurilor cu destinatie agricola apartine statului. b) vinzatorul si cumparatorul incheie contractul de vinzare-cumparare. ei au dreptul de a le instraina prin acte juridice intre vii numai cetatenilor Republicii Moldova. Articolul 6. In cazul in care cererea de cumparare este respinsa. satului (comunei) pe al carei teritoriu este situat terenul.(9) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. (6) Borderoul de calcul pentru determinarea pretului de vinzare a lotului pomicol. pentru inregistrarea dreptului de proprietate asupra lui. (4) Membrii intovarasirilor pomicole care doresc sa cumpere lotul. in termen de 3 luni de la data autentificarii notariale a contractului de vinzare-cumparare a terenului. aflat in folosinta lor. precum si persoanelor fizice si persoanelor juridice autohtone. la care anexeaza documentele ce confirma calitatea de membru al intovarasirii respective. (2) Loturile pomicole neprivatizate sint atribuite in folosinta membrilor intovarasirilor pomicole pastrindu-se proprietatea publica asupra lor. depun la autoritatea administratiei publice locale o cerere de cumparare. Destinatia terenurilor se stabileste pe baza informatiei primariei municipiului. prezinta acest contract organului cadastral teritorial in a carui raza de actiune este situat terenul. (3) Terenurile intovarasirilor pomicole ocupate de drumuri. Articolul 5. aferente intreprinderilor private. precum si avizul conducerii intovarasirii pomicole respective si adopta o hotarire privind vinzarea-cumpararea lotului pomicol. Vinzarea-cumpararea terenurilor cu destinatie agricola aflate in proprietate privata (1) Se permite vinzarea-cumpararea terenurilor cu destinatie agricola aflate in proprietate privata. incluse in registrul cadastral al detinatorilor de terenuri sau in registrul bunurilor imobile cu drept de proprietate asupra acestora. (3) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate privata prin intelegere intre vinzator si cumparator include urmatoarele actiuni: a) vinzatorul perfecteaza documentele care ii confirma dreptul de proprietate asupra pamintului. (4) De dreptul preferential la cumpararea terenului (a unor sectoare din teren) proprietate comuna beneficiaza coproprietarii. cu responsabilitate personala fata de legislatia funciara. (2) Proprietarii au dreptul de a vinde terenurile la pret liber. Vinzarea-cumpararea loturilor pomicole (1) Membrii intovarasirilor pomicole sint detinatori de loturi pomicole. d) noul detinator de teren. Articolul 7. c) si d). hotarirea autoritatii administratiei publice locale poate fi atacata in instanta judecatoreasca in conditiile legii. cetateni ai Republicii Moldova. (4) In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la alin. contractul de vinzare-cumparare se considera nul. (5) Primaria municipiului. precum si constructiilor nefinalizate. (3) In cazul in care cetatenii straini sau apatrizii devin proprietari de terenuri cu destinatie agricola sau ale fondului silvic prin mostenire legala sau testamentara. Celelalte terenuri destinate constructiilor se vind prin concurs sau la licitatie. orasului sau satului (comunei) pe al carui teritoriu se afla intovarasirea pomicola examineaza cererile de cumparare ale membrilor intovarasirilor pomicole. trecuti in registrele cadastrale ale detinatorilor de teren. cladiri si obiective de deservire a membrilor intovarasirilor pomicole sint trecute la categoria terenurilor de uz public. examinat si aprobat de autoritatea administratiei publice locale.

(9) In cazul cind dupa perfectarea contractului de vinzarecumparare se constata ca suprafata lotului pomicol este mai mare decit cea indicata de conducerea intovarasirii pomicole. dupa privatizarea obiectivelor mentionate. terenurile aferente intreprinderilor private. Vinzarea-cumpararea terenurilor destinate constructiilor in municipii. precum si terenurile a caror suprafata depaseste norma prevazuta de legislatie. orase si sate (comune) (1) In municipii.S. inclusiv la licitatie. (2) Proprietar al lotului de pamint de pe linga casa este persoana fizica care l-a primit conform legislatiei si l-a legalizat prin titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren. la pret liber. Articolul 8. (2) Dreptul de a cumpara de la stat si de a vinde terenuri destinate constructiilor in municipii. In lipsa informatiei despre gradul de fertilitate a lotului supus vinzarii-cumpararii. inclusiv la licitatie. prevazute de planul general de dezvoltare a localitatii si terenurile care urmeaza a fi folosite in aceste scopuri. precum si terenurile aferente constructiilor nefinalizate. iar daca se constata ca suprafata este mai mica. cit si statului. (8) Contractul de vinzare-cumparare poate prevedea esalonarea platii conform art. fara dreptul de a amplasa pe ele obiective care pot schimba indicii acestor zone. unui alt cetatean al Republicii Moldova sau statului. orase si sate (comune). Terenurile mentionate se vind conform art.4. vinzatorului si notarului. Vinzarea-cumpararea loturilor de pamint de pe linga casa (1) Loturile de pamint de pe linga casa includ terenurile ocupate de casa. (3) Proprietarul lotului de pamint de pe linga casa are dreptul de a-l vinde integral sau partial.S. accesul la caile de comunicatii. persoanelor fizice sau persoanelor juridice care au obtinut dreptul de proprietate asupra obiectivelor amplasate pe aceste terenuri.4. Moldova cu toate modificarile si completarile ulterioare. inclusiv terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. (4) Pretul terenurilor din intravilanul localitatilor. (3) Terenurile proprietate publica pe care sint amplasate obiective proprietate de stat se vind. Diferenta de pret este achitata de ambele parti in termen de o luna. suprafata lor. (10) Proprietarul are dreptul de a vinde lotul sau pomicol la pret liber. de la fertilitatea solului exprimata in grade si tarifele pentru determinarea pretului normativ al pamintului. de anexele gospodaresti si de gradini. terenuri destinate constructiilor se considera terenurile pe care sint amplasate constructii si amenajari. primaria ii restituie acestuia banii platiti in plus. . pretul se calculeaza pornind de la gradul de fertilitate a solului in unitatea administrativ-teritoriala respectiva. (6) Nu sint supuse vinzarii-cumpararii terenurile din zonele de protectie a apelor. (7) Contractul de vinzare-cumparare a lotului pomicol este perfectat in triplu exemplar de reprezentantul autoritatii administratiei publice locale si este remis cumparatorului. (5) Terenurile din zonele de protectie si zonele sanitare ale intreprinderilor pot fi vindute numai intreprinderilor in cauza.82 din Codul funciar al R. atribuite conform legislatiei. destinate constructiilor. cele destinate retelelor ingineresti. inclusiv conform art. orase si sate (comune) il au persoanele fizice si persoanele juridice din Republica Moldova si investitorii straini. precum si terenurile de uz public. cumparatorul va achita o plata suplimentara corespunzatoare. locul amplasarii terenurilor. (4) Nu sint supuse vinzarii-cumpararii loturile de pamint de pe linga casa aflate in folosinta temporara a cetatenilor. Articolul 9. se calculeaza pornind de la indicii cadastrali medii. amenajarea terenurilor. (5) Pretul normativ al lotului de pamint de pe linga casa se calculeaza pornind de la suprafata lui. atit persoanelor fizice si persoanelor juridice.vinzare-cumparare.

pentru vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate privata. inclusiv la licitatie. Straseni. (2) Pentru calcularea pretului normativ al pamintului este necesar de a primi caracteristica lui cadastrala. (8) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica destinate constructiilor se efectueaza in conformitate cu articolul 4. a terenurilor aferente intreprinderilor private.5% .pentru vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica. 0. precum si constructiilor nefinalizate. precum si in alte cazuri ce tin de activitatea economica. conform legislatiei. (7) Plata anuala de arenda a terenurilor proprietate publica se stabileste in functie de destinatia terenurilor arendate.(8). sint legalizate ca proprietari asupra pamintului. plata anuala de arenda se stabileste la licitatie (concurs). intreprinderilor private. cu exceptia cazurilor prevazute la alin. Pretul normativ al pamintului la vinzarea. la arendarea lor. (6) Pretul normativ la vinzarea-cumpararea terenurilor destinate constructiilor. orasului. dupa caz: a) de la organul cadastral teritorial in a carui raza de actiune este situat terenul .pentru municipiul Chisinau. (4) Pretul normativ al terenurilor cu destinatie agricola. si constituie nu mai putin de 2% din pretul normativ al terenului arendat. 1% . inclusiv localitatile care intra in componenta acestuia. . in procente. Tiraspol. drept grad de fertilitate a lotului de pamint de pe linga casa (lotului pomicol) propus spre vinzare-cumparare se considera gradul mediu de fertilitate din unitatea administrativ-teritoriala (intovarasirea pomicola). Ialoveni. precum si familiilor social defavorizate.pentru sate (comune). In cazul atribuirii terenurilor deteriorate natural. 0. (3) Tarifele pentru calcularea pretului normativ al pamintului sint indicate in anexa. (9) si (10). Ea constituie nu mai putin de 2% si nu mai mult de 10% din pretul normativ al pamintului calculat pentru destinatia respectiva.pentru municipiile Balti. dupa cum urmeaza: 2% . Bender. (5) In cazul cind nu au fost efectuate cercetari pedologice suplimentare. satului (comunei) pe al carei teritoriu este situat terenul . (9) Terenurile proprietate privata pe care sint amplasate constructii din intravilanul localitatilor pot fi supuse vinzarii-cumpararii la pret liber. se calculeaza pornind de la tarifele specificate la pozitia a IV-a din anexa. inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza.2% . pierderile generate de excluderea acestora din circuitul agricol nu se compenseaza. Criuleni.pentru celelalte orase. (8) Terenurile din fondul de rezerva folosite in scopuri agricole pina la utilizarea lor conform destinatiei se dau in arenda in mod prioritar lucratorilor si pensionarilor din sfera sociala.pentru celelalte municipii si orasele Anenii Noi.(7) Persoanele fizice sau persoanele juridice carora li s-au atribuit terenuri din fondul de rezerva. din pretul normativ calculat pentru terenurile aferente cu destinatie respectiva. (10) Pentru terenurile proprietate publica aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. Capitolul III PRETUL NORMATIV AL PAMINTULUI Articolul 10.cumpararea si arendarea terenurilor (1) Pretul normativ al pamintului se stabileste la vinzareacumpararea terenurilor. b) de la primaria municipiului. plata de arenda a terenurilor mentionate echivaleaza cu impozitul funciar pentru loturile de pamint de pe linga casa stabilit pentru anul respectiv. dupa compensarea pierderilor cauzate de excluderea acestora din circuitul agricol. 1.5% . plata anuala minima de arenda se stabileste. al loturilor de pamint de pe linga casa si al loturilor pomicole se calculeaza pornind de la tarifele specificate la pozitia I din anexa. Pentru aceste categorii de persoane. precum si a terenurilor aferente constructiilor nefinalizate. (9) In cazul arendarii terenurilor prin licitatie sau prin concurs.

precum si din circuitul agricol.Articolul 101.10 alin. in modul si termenele fixate in conformitate cu legislatia. conform unui regulament aprobat de Guvern. de la acestia. Articolul 13. cu exceptia celor de uz public sau celor ce urmeaza a fi atribuite la categoriile fondului silvic. Articolul 14. nu mai mica decit plata anuala minima de arenda. precum si din circuitul agricol. Plata specificata va fi incasata. stabilita in mod unilateral de consiliile locale. (4) Sint compensate de asemenea pierderile cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenurilor fondului de rezerva si a altor categorii de terenuri. (3) Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic se efectueaza in toate cazurile de catre persoanele fizice si persoanele juridice interesate. calculat pentru destinatia respectiva. SI ATRIBUIREA LOR LA ALTE CATEGORII DE TERENURI Articolul 11. . si de atribuirea lor la alte categorii de terenuri se acumuleaza la un cont special al Guvernului si se utilizeaza exclusiv pentru realizarea programului de valorificare a terenurilor noi si de sporire a fertilitatii solurilor. cit si in interesele detinatorilor de terenuri. (10). Capitolul IV PRETUL NORMATIV AL PAMINTULUI PENTRU EXCLUDEREA TERENURILOR DIN CATEGORIILE DE TERENURI CU DESTINATIE AGRICOLA SI ALE FONDULUI SILVIC. si atribuirea lor la alte categorii de terenuri se efectueaza in scopul obtinerii de mijloace pentru finantarea programului de valorificare a terenurilor noi si de sporire a fertilitatii solurilor. si nu mai mare de 10% din pretul normativ al pamintului. precum si pentru efectuarea altor lucrari de imbunatatire a calitatii solurilor si de tinere a cadastrului funciar general. precum si din circuitul agricol. precum si din circuitul agricol. Excluderea terenurilor Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. si atribuirea lor la alte categorii de terenuri se face atit in interesele publice. pentru perioada care urmeaza momentului adoptarii de catre consiliul local a deciziei corespunzatoare pina la incheierea contractului de vinzare-cumparare sau de arenda. se compenseaza pornind de la tarifele specificate la pozitia a III-a din anexa. Virarea mijloacelor banesti la contul mentionat se efectueaza in baza autorizatiei Guvernului privind modificarea destinatiei terenurilor. calculata conform art. (2) Programul de valorificare a terenurilor noi si de sporire a fertilitatii solurilor este elaborat si aprobat de Guvern si urmeaza a fi realizat prin autoritatile administratiei publice si Serviciul de stat pentru reglementarea regimului proprietatii funciare si cadastru funciar general. PRECUM SI DIN CIRCUITUL AGRICOL. Tarifele aplicate la compensarea pierderilor Pierderile cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. Compensarea pierderilor (1) Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. Plata pentru folosirea terenurilor proprietate publica aferente obiectivelor privatizate sau intreprinderilor si obiectivelor private In cazul in care proprietarii obiectivelor privatizate sau ai intreprinderilor si obiectivelor private nu au cumparat sau nu au arendat terenuri aferente obiectivelor si intreprinderilor mentionate. in termenele fixate de consiliile locale. Articolul 12. se va incasa anual plata pentru folosirea terenului. Acumularea si utilizarea mijloacelor banesti rezultate din compensarea pierderilor (1) Mijloacele banesti destinate compensarii pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. indiferent de scopul excluderii terenurilor si tipul de proprietate asupra lor.

drumurilor. Articolul 16. (3) Modificarea destinatiei terenurilor si legalizarea drepturilor detinatorilor de terenuri se efectueaza de catre autoritatile administratiei publice locale numai dupa compensarea pierderilor. aparute in procesul instrainarii fortate a terenurilor.(2) Guvernul adopta hotarirea de atribuire a terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. extragerea zacamintelor subterane. instalatiilor hidrotehnice si altor amenajari ale serviciului apelor. constructia institutiilor de cultura. acestuia i se compenseaza pierderile cauzate de schimb. (2) Pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale unde nu functioneaza organul cadastral teritorial. Compensarea pierderilor cauzate de instrainarea fortata a terenurilor (1) Compensarea pierderilor cauzate de instrainarea fortata a terenurilor are loc conform pretului de piata al acestora. (2) In cazul cind calitatea terenului propus in schimb este in defavoarea proprietarului de terenuri. Articolul 17. in termen de 3 luni de la data . (3) Instrainarea fortata a terenurilor in alte scopuri decit cele agricole este admisa numai in cazurile utilitatii publice: constructia intreprinderilor industriale. (3) Daca proprietarul terenului refuza sa ia teren in schimb ori statul nu dispune de teren pentru schimb. (4) Litigiile funciare. trasarea telecomunicatiilor. 237-XIV din 23. Capitolul V PRETUL NORMATIV AL PAMINTULUI IN PROCESUL INSTRAINARII FORTATE A TERENURILOR Articolul 15. (2) Instrainarea fortata a terenurilor in scopuri agricole este determinata de necesitatea crearii unor unitati agricole de stat (stiintifice sau experimentale). (Capitolul VI exclus prin Legea nr. Scopul si cazurile de instrainare fortata a terenurilor (1) Instrainarea fortata a terenurilor se efectueaza de catre Guvern de comun acord cu autoritatile respective ale administratiei publice locale in scopul satisfacerii necesitatilor funciare ale statului. (4) Modul de instrainare fortata a terenurilor se stabileste conform legislatiei. Drepturile persoanelor fizice si persoanelor juridice ale caror terenuri au fost instrainate fortat in scopul satisfacerii necesitatilor funciare ale statului (1) Statul propune proprietarului terenului un alt teren in schimbul celui instrainat fortat.12. incluse in circuitul agricol pentru a fi folosite in alt scop decit cel agricol. dar nu mai putin decit pretul normativ calculat conform tarifelor prevazute la pozitia a II-a din anexa. de invatamint. pretul va fi stabilit de instanta judecatoreasca in baza raportului de expertiza prezentat de expertii independenti. pierderile i se compenseaza in bani. de ocrotire a sanatatii. crearea monumentelor naturii si istoriei. Capitolul VII DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII Articolul 23 (1) Prezenta lege intra in vigoare dupa o luna de la data publicarii. complexelor sportive si de agrement. constructia unor obiective cu destinatie speciala. in termen de o luna dupa transferarea de catre persoanele fizice sau persoanele juridice la contul mentionat a mijloacelor banesti echivalente cu pierderile cauzate de excluderea terenurilor din circuitul agricol. contractul de vinzare-cumparare va fi prezentat. precum si din alte categorii de terenuri. dezvoltarea localitatilor. (2) In cazul in care autoritatea administratiei publice si proprietarul terenului nu ajung la o intelegere in privinta pretului de piata al terenului supus instrainarii fortate. se solutioneaza conform legislatiei.98).

art. loturilor de pamint de pe linga casa si lotu. 237-XIV Monitorul Oficial.02. la primaria municipiului. nr. satului (comunei) pe al carei teritoriu este situat terenul. va asigura revizuirea si anularea de catre ministere si departamente a actelor normative care contravin prezentei legi. pentru operarea modificarilor in registrul cadastral al detinatorilor de terenuri. precum si din circuitul agricol IV.98 .96 . art. Instrainarea fortata a terenurilor agricole. Vinzarea-cumpararea terenurilor cu destinatie agricola. *Republicata in temeiul Hotaririi Parlamentului Republicii Moldova nr. 988-XIV Monitorul Oficial.12. 176. 454. 468.autentificarii notariale. nr.rilor pomicole III. orasului. Articolul 24 Guvernul. 509-XIV Monitorul Oficial. nr. nr. (4) Legile si celelalte acte normative ramin in vigoare in masura in care nu contravin prezentei legi. va asigura elaborarea actelor normative care ar reglementa aplicarea prezentei legi. satului (comunei) pe al carei teritoriu este situat terenul. art. art. 1566-XIII Monitorul Oficial.00 . art. nr. loturilor de pamint de pe linga casa si loturilor pomicole 289. 65-67. nr. 1998. 219. nr. (3) Informatia cadastrala necesara pentru incheierea contractului de vinzare-cumparare.00 - 1403-XIV din 17.99 15. nr.02. nr. orasului. Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondu-lui silvic.98 23. Anexa la Legea privind pretul normativ si modul de vinzare-cumparare a pamintului T A R I F E pentru calcularea pretului normativ al pamintului (pentru o unitate grad-hectar) in lei I. art. 25 iulie 1997.Monitorul Oficial.Monitorul Oficial. 1546-XIII din 25.05.57) se abroga.99 18.98 16. 1213.07. PRESEDINTELE PARLAMENTULUI Dumitru MOTPAN Chisinau. 1995. 44-46. nr. 360-XIV Monitorul Oficial. 1998. Vinzarea-cumpararea terenurilor din 579. 26-27. nr. Nr. 1308-XIII. 2000. 90-92. art. 165. 1998. 324. 2000.06 9264. 48-49. art. Modificata prin Legile Republicii Moldova nr.12. nr.302-XIII din 2 decembrie 1994 privind pretul normativ al pamintului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. in termen de 3 luni: va pune actele sale normative in concordanta cu prezenta lege. calcularea pretului normativ al pamintului pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale unde nu functioneaza organul cadastral teritorial este prezentata de primaria municipiului.6. 166-168. 1999. 39-41. din din din din din 26.04. nr. 1999. Articolul 25 Legea nr.53 II.

Ribnita. toate documentele. fara plata. 0. Straseni. de transport. Prevederile ianuarie 2001. la pretul normativ calculat conform tarifelor specificate la pozitia a IV-a din anexa. Edinet. 0. cu acordul Ministerului Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat. satelor (comunelor) vor intocmi. 2.30 . Bender. Criuleni.96 1. Tiraspol.pentru sate (comune). precum si terenurile aferente constructiilor nefinalizate sint vindute de autoritatile administratiei publice locale.02 . La vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica. Terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza.25 la tarifele specificate la pozitia I din anexa. In cazul vinzarii de catre stat a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. 0. Orhei. .intravilanul localitatilor (cu exceptia loturilor de pamint de pe linga casa) Nota: 9264.pentru municipiul Chisinau. 5. se aplica urmatorii coeficienti: 0. 0. punctelor 3 si 4 din nota se aplica pina la data de 1 6.15 . fara aplicarea coeficientului. la cererea proprietarului. Ungheni si orasele Anenii Noi. Pretul normativ al terenurilor cu destinatie agricola. Hincesti. se calculeaza in functie de fertilitatea medie a solului stabilita pentru republica. de alte constructii. 3. Pretul normativ al pamintului pentru terenurile ocupate de obiective industriale. precum si a terenurilor aferente constructiilor nefinalizate.pentru celelalte orase. pretul normativ al pamintului se calculeaza pornind de la tarifele specificate la pozitia I din anexa. Comrat.05 . 4.pentru municipiile Balti. satul (comuna) respectiv(a) sau. Causeni. terenurile aferente intreprinderilor private. inclusiv planurile terenurilor necesare pentru perfectarea tranzactiei de vinzare-cumparare a terenurilor. oraselor. inclusiv localitatile care intra in componenta acestuia. precum si pentru terenurile cu alta destinatie decit cea agricola. primariile municipiilor. 8. In cazul cind unele terenuri din categoria terenurilor cu alta destinatie decit cea agricola sint trecute in categoria terenurilor cu destinatie agricola sau ale fondului silvic. Soroca. Ialoveni. 7.10 pentru municipiile Cahul. in functie de fertilitatea solului stabilita pentru terenul respectiv. intreprinderilor private. loturilor de pamint de pe linga casa si al terenurilor intovarasirilor pomicole se calculeaza prin aplicarea coeficientului 0. Dubasari. Pretul normativ al terenurilor cu destinatie agricola se va calcula in functie de fertilitatea medie a solului stabilita pentru orasul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful