LEGEA REPUBLICII MOLDOVA privind pretul normativ si modul de vinzare-cumparare a pamintului* N 1308-XIII din 25.07.

1997 Monitorul Oficial al R.Moldova N 147-149 din 06.12.2001 ---------Parlamentul adopta prezenta lege. Capitolul I DISPOZITII GENERALE Articolul 1. Domeniul de aplicare a legii Prezenta lege se aplica in cazurile: a) vinzarii-cumpararii terenurilor, inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza, a terenurilor aferente intreprinderilor private, precum si a terenurilor aferente constructiilor nefinalizate; b) excluderii terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic, precum si din circuitul agricol, si atribuirii lor la alte categorii de terenuri; c) instrainarii fortate a terenurilor; d) relatiilor de arenda. Articolul 2. Notiunea de pret normativ al pamintului (1) Pretul normativ al pamintului constituie o masura de estimare a valorii lui echivalente cu potentialul natural si economic al acestuia, exprimate in valuta nationala. El se determina de catre prezenta lege si se aplica in procesul realizarii relatiilor funciare, indiferent de tipul de proprietate asupra pamintului. (2) Tarifele pentru calcularea pretului normativ al pamintului se stabilesc pentru o unitate conventionala (grad-hectar), pe baza indicilor cadastrali (cantitativi si calitativi), conform anexei parte integranta a prezentei legi, si se indexeaza anual, in functie de rata inflatiei, de catre Parlament, la propunerea Guvernului, concomitent cu aprobarea bugetului de stat. (3) La pretul normativ al terenurilor localitatilor (cu exceptia loturilor de pamint de pe linga casa), al celor ocupate de obiective industriale, de transport, de alte obiective neagricole se adauga si cheltuielile de amenajare inginereasca a teritoriului. Capitolul II VINZAREA-CUMPARAREA TERENURILOR Articolul 3.Vinzarea terenurilor (1) Dreptul de vinzare a terenurilor proprietate privata il are proprietarul, iar in cazul vinzarii terenurilor proprietate publica autoritatile administratiei publice locale, care solutioneaza concomitent toate problemele referitoare la constructiile, instalatiile ingineresti, plantatiile multianuale si alte bunuri imobiliare, amplasate pe terenurile in cauza. (2) Vinzarea-cumpararea pamintului se efectueaza prin contractul de vinzare-cumparare la pret normativ sau la pret liber, inclusiv in baza rezultatelor licitatiei. Pentru perfectarea tranzactiei de vinzare-cumparare se prezinta documente in care sint indicati parametrii cantitativi si calitativi ai terenului, precum si dreptul detinatorului asupra terenului, eliberate, dupa caz: a) de organul cadastral teritorial in a carui raza este situat terenul - pentru vinzare-cumparare de terenuri proprietate privata; b) de primaria municipiului, orasului, satului (comunei) in al carei teritoriu este situat terenul - pentru vinzare-cumparare de terenuri proprietate publica. (3) Terenurile pe care sint amplasate constructii, instalatii ingineresti, plantatii multianuale si alte bunuri imobiliare se vind concomitent cu instrainarea bunurilor imobiliare. Pretul de vinzare a

cit si investitorilor straini. orasului. contractul de vinzare-cumparare se considera nul. (2) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica (cu exceptia terenurilor ce se afla in folosinta membrilor intovarasirilor pomicole si fondului de rezerva destinat necesitatilor sociale ale localitatilor). incheie contractul de vinzare-cumparare si stabileste termenul de achitare a platii. La incheierea contractului de vinzare-cumparare in rate. (7) Autoritatea administratiei publice locale trece. determina pretul terenului (sectorului de teren).14. d) si e). delimitarea carora se stabileste prin lege. suma egala cu pretul normativ al pamintului prevazut pentru destinatia respectiva. inclusiv la licitatie. organul imputernicit de Guvern examineaza. in termen de o luna. . orasului. in termen de o luna. repartizindu-l in cote egale achitate trimestrial. (6) In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la alin.la contul bugetului municipiului. in termen de 3 luni de la data autentificarii notariale a contractului de vinzare-cumparare a terenului. Vinzarea terenurilor proprietate publica (1) Terenurile proprietate publica se impart in terenuri proprietate de stat si terenuri proprietate a unitatilor administrativ-teritoriale. cererea cumparatorului. (4) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica se efectueaza cu achitarea pretului la o plata unica sau in rate. la organul imputernicit de Guvern o cerere de cumparare a terenului. indexate in functie de rata inflatiei in cazul in care rata inflatiei a fost stabilita conform art. autoritatea administratiei publice locale poate stabili unele restrictii (servituti) pe care proprietarii vor fi obligati sa le respecte.(2). dupa caz. prezinta acest contract organului cadastral teritorial in a carui raza de actiune este situat terenul. in fiecare caz concret.la bugetul de stat. Neachitarea platii in decurs de o luna de la expirarea termenului de plata pe trimestru constituie temei pentru desfacerea contractului in modul stabilit. in termen de 10 zile. d) contractul de vinzare-cumparare se autentifica notarial. e) noul detinator de teren. (4) In scopul impozitarii funciare.imobilului se constituie din pretul terenului plus pretul bunurilor imobiliare. (5) Mijloacele banesti rezultate de la vinzarea terenurilor proprietate publica se distribuie in modul urmator: 50% . pentru inregistrarea dreptului de proprietate asupra lui. orasului sau satului (comunei). pentru a fi utilizate conform art. satului (comunei) sau. b) primaria municipiului. 30% . pretul acestuia nu poate fi mai mic decit pretul normativ al pamintului. c) cumparatorul achita. se efectueaza de catre autoritatile administratiei publice locale cu autorizarea Guvernului sau a autoritatii imputernicite de el. dupa caz. iar restul platii poate fi esalonat pe un termen de pina la 10 ani. elibereaza titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren si informeaza despre aceasta organul fiscal teritorial. Articolul 4. (6) Toate contractele de vinzare-cumparare a terenurilor se autentifica notarial. satului (comunei) sau. 20% .(5) lit. cu exceptia terenurilor cu destinatie agricola si ale fondului silvic care se vind numai persoanelor fizice si persoanelor juridice ale Republicii Moldova. (8) La incheierea contractelor de vinzare-cumparare a terenului. (3) Terenurile proprietate publica pot fi vindute atit persoanelor fizice si persoanelor juridice ale Republicii Moldova. noul detinator in registrul cadastral al detinatorilor de teren. In cazul vinzarii-cumpararii terenului la pret liber. noul detinator al terenului si autoritatea administratiei publice locale informeaza neintirziat organul fiscal teritorial despre schimbarea detinatorului de teren.pe contul special al Guvernului. se achita mai intii cel putin 25% din pretul terenului. (5) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica se efectueaza astfel: a) cumparatorul (persoana fizica sau persoana juridica) depune la primaria municipiului.2 alin. amplasate pe acest teren.

(4) In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la alin. c) contractul de vinzare-cumparare a pamintului se autentifica notarial. in termen de 3 luni de la data autentificarii notariale a contractului de vinzare-cumparare a terenului. trecuti in registrele cadastrale ale detinatorilor de teren. In cazul in care cererea de cumparare este respinsa. depun la autoritatea administratiei publice locale o cerere de cumparare. la care anexeaza documentele ce confirma calitatea de membru al intovarasirii respective. (2) Loturile pomicole neprivatizate sint atribuite in folosinta membrilor intovarasirilor pomicole pastrindu-se proprietatea publica asupra lor. cu responsabilitate personala fata de legislatia funciara. orasului. (3) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate privata prin intelegere intre vinzator si cumparator include urmatoarele actiuni: a) vinzatorul perfecteaza documentele care ii confirma dreptul de proprietate asupra pamintului. Vinzarea-cumpararea terenurilor cu destinatie agricola aflate in proprietate privata (1) Se permite vinzarea-cumpararea terenurilor cu destinatie agricola aflate in proprietate privata. (3) In cazul in care cetatenii straini sau apatrizii devin proprietari de terenuri cu destinatie agricola sau ale fondului silvic prin mostenire legala sau testamentara. prezinta acest contract organului cadastral teritorial in a carui raza de actiune este situat terenul. incluse in registrul cadastral al detinatorilor de terenuri sau in registrul bunurilor imobile cu drept de proprietate asupra acestora. serveste drept baza pentru perfectarea contractului de . (5) Primaria municipiului. precum si avizul conducerii intovarasirii pomicole respective si adopta o hotarire privind vinzarea-cumpararea lotului pomicol. aferente intreprinderilor private. satului (comunei) pe al carei teritoriu este situat terenul. (4) Membrii intovarasirilor pomicole care doresc sa cumpere lotul. orasului sau satului (comunei) pe al carui teritoriu se afla intovarasirea pomicola examineaza cererile de cumparare ale membrilor intovarasirilor pomicole. Vinzarea terenurilor proprietate privata (1) In categoria terenurilor proprietate privata intra toate terenurile detinatorilor.(9) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. pentru inregistrarea dreptului de proprietate asupra lui.(3) lit. Articolul 5. (4) De dreptul preferential la cumpararea terenului (a unor sectoare din teren) proprietate comuna beneficiaza coproprietarii. Articolul 7. (3) Terenurile intovarasirilor pomicole ocupate de drumuri. d) noul detinator de teren. ei au dreptul de a le instraina prin acte juridice intre vii numai cetatenilor Republicii Moldova. b) vinzatorul si cumparatorul incheie contractul de vinzare-cumparare. aflat in folosinta lor. (2) Dreptul de vinzare-cumparare a terenurilor cu destinatie agricola apartine statului. Celelalte terenuri destinate constructiilor se vind prin concurs sau la licitatie. examinat si aprobat de autoritatea administratiei publice locale. se efectueaza la pretul normativ al pamintului. Destinatia terenurilor se stabileste pe baza informatiei primariei municipiului. (6) Borderoul de calcul pentru determinarea pretului de vinzare a lotului pomicol. hotarirea autoritatii administratiei publice locale poate fi atacata in instanta judecatoreasca in conditiile legii. precum si constructiilor nefinalizate. Vinzarea-cumpararea loturilor pomicole (1) Membrii intovarasirilor pomicole sint detinatori de loturi pomicole. cetateni ai Republicii Moldova. (2) Proprietarii au dreptul de a vinde terenurile la pret liber. contractul de vinzare-cumparare se considera nul. Articolul 6. precum si persoanelor fizice si persoanelor juridice autohtone. c) si d). cladiri si obiective de deservire a membrilor intovarasirilor pomicole sint trecute la categoria terenurilor de uz public.

(9) In cazul cind dupa perfectarea contractului de vinzarecumparare se constata ca suprafata lotului pomicol este mai mare decit cea indicata de conducerea intovarasirii pomicole. atit persoanelor fizice si persoanelor juridice. inclusiv la licitatie.82 din Codul funciar al R. (4) Nu sint supuse vinzarii-cumpararii loturile de pamint de pe linga casa aflate in folosinta temporara a cetatenilor. precum si terenurile de uz public. Terenurile mentionate se vind conform art. pretul se calculeaza pornind de la gradul de fertilitate a solului in unitatea administrativ-teritoriala respectiva. prevazute de planul general de dezvoltare a localitatii si terenurile care urmeaza a fi folosite in aceste scopuri. (10) Proprietarul are dreptul de a vinde lotul sau pomicol la pret liber. (5) Terenurile din zonele de protectie si zonele sanitare ale intreprinderilor pot fi vindute numai intreprinderilor in cauza. (4) Pretul terenurilor din intravilanul localitatilor. (5) Pretul normativ al lotului de pamint de pe linga casa se calculeaza pornind de la suprafata lui. se calculeaza pornind de la indicii cadastrali medii. Vinzarea-cumpararea loturilor de pamint de pe linga casa (1) Loturile de pamint de pe linga casa includ terenurile ocupate de casa.S. unui alt cetatean al Republicii Moldova sau statului. Moldova cu toate modificarile si completarile ulterioare. de la fertilitatea solului exprimata in grade si tarifele pentru determinarea pretului normativ al pamintului. terenuri destinate constructiilor se considera terenurile pe care sint amplasate constructii si amenajari. (3) Terenurile proprietate publica pe care sint amplasate obiective proprietate de stat se vind. precum si terenurile a caror suprafata depaseste norma prevazuta de legislatie. terenurile aferente intreprinderilor private. (2) Proprietar al lotului de pamint de pe linga casa este persoana fizica care l-a primit conform legislatiei si l-a legalizat prin titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren. orase si sate (comune) (1) In municipii. (7) Contractul de vinzare-cumparare a lotului pomicol este perfectat in triplu exemplar de reprezentantul autoritatii administratiei publice locale si este remis cumparatorului. orase si sate (comune).vinzare-cumparare. cele destinate retelelor ingineresti.S.4. locul amplasarii terenurilor. fara dreptul de a amplasa pe ele obiective care pot schimba indicii acestor zone. . amenajarea terenurilor. Vinzarea-cumpararea terenurilor destinate constructiilor in municipii. (6) Nu sint supuse vinzarii-cumpararii terenurile din zonele de protectie a apelor. In lipsa informatiei despre gradul de fertilitate a lotului supus vinzarii-cumpararii. (3) Proprietarul lotului de pamint de pe linga casa are dreptul de a-l vinde integral sau partial. primaria ii restituie acestuia banii platiti in plus.4. atribuite conform legislatiei. orase si sate (comune) il au persoanele fizice si persoanele juridice din Republica Moldova si investitorii straini. Articolul 8. (2) Dreptul de a cumpara de la stat si de a vinde terenuri destinate constructiilor in municipii. accesul la caile de comunicatii. inclusiv conform art. cumparatorul va achita o plata suplimentara corespunzatoare. suprafata lor. persoanelor fizice sau persoanelor juridice care au obtinut dreptul de proprietate asupra obiectivelor amplasate pe aceste terenuri. Diferenta de pret este achitata de ambele parti in termen de o luna. dupa privatizarea obiectivelor mentionate. Articolul 9. cit si statului. precum si terenurile aferente constructiilor nefinalizate. iar daca se constata ca suprafata este mai mica. (8) Contractul de vinzare-cumparare poate prevedea esalonarea platii conform art. vinzatorului si notarului. destinate constructiilor. inclusiv la licitatie. la pret liber. inclusiv terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. de anexele gospodaresti si de gradini.

se calculeaza pornind de la tarifele specificate la pozitia a IV-a din anexa. (10) Pentru terenurile proprietate publica aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. dupa caz: a) de la organul cadastral teritorial in a carui raza de actiune este situat terenul . a terenurilor aferente intreprinderilor private. Capitolul III PRETUL NORMATIV AL PAMINTULUI Articolul 10. 1% .pentru municipiul Chisinau. (9) Terenurile proprietate privata pe care sint amplasate constructii din intravilanul localitatilor pot fi supuse vinzarii-cumpararii la pret liber. al loturilor de pamint de pe linga casa si al loturilor pomicole se calculeaza pornind de la tarifele specificate la pozitia I din anexa. dupa compensarea pierderilor cauzate de excluderea acestora din circuitul agricol.5% . sint legalizate ca proprietari asupra pamintului. conform legislatiei. satului (comunei) pe al carei teritoriu este situat terenul . (2) Pentru calcularea pretului normativ al pamintului este necesar de a primi caracteristica lui cadastrala. (4) Pretul normativ al terenurilor cu destinatie agricola. Bender.cumpararea si arendarea terenurilor (1) Pretul normativ al pamintului se stabileste la vinzareacumpararea terenurilor. (8) Terenurile din fondul de rezerva folosite in scopuri agricole pina la utilizarea lor conform destinatiei se dau in arenda in mod prioritar lucratorilor si pensionarilor din sfera sociala. plata de arenda a terenurilor mentionate echivaleaza cu impozitul funciar pentru loturile de pamint de pe linga casa stabilit pentru anul respectiv. (5) In cazul cind nu au fost efectuate cercetari pedologice suplimentare.pentru celelalte orase. precum si in alte cazuri ce tin de activitatea economica. 0.pentru vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica. Criuleni. (9) In cazul arendarii terenurilor prin licitatie sau prin concurs.pentru municipiile Balti. inclusiv localitatile care intra in componenta acestuia. 1.5% .pentru celelalte municipii si orasele Anenii Noi. precum si constructiilor nefinalizate. plata anuala de arenda se stabileste la licitatie (concurs).pentru sate (comune). precum si familiilor social defavorizate.2% . (8) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica destinate constructiilor se efectueaza in conformitate cu articolul 4. b) de la primaria municipiului. (7) Plata anuala de arenda a terenurilor proprietate publica se stabileste in functie de destinatia terenurilor arendate. (3) Tarifele pentru calcularea pretului normativ al pamintului sint indicate in anexa. Straseni. dupa cum urmeaza: 2% . intreprinderilor private. si constituie nu mai putin de 2% din pretul normativ al terenului arendat. . precum si a terenurilor aferente constructiilor nefinalizate. inclusiv la licitatie. Ea constituie nu mai putin de 2% si nu mai mult de 10% din pretul normativ al pamintului calculat pentru destinatia respectiva. Tiraspol. drept grad de fertilitate a lotului de pamint de pe linga casa (lotului pomicol) propus spre vinzare-cumparare se considera gradul mediu de fertilitate din unitatea administrativ-teritoriala (intovarasirea pomicola). pierderile generate de excluderea acestora din circuitul agricol nu se compenseaza. in procente. In cazul atribuirii terenurilor deteriorate natural. Pretul normativ al pamintului la vinzarea. la arendarea lor. (9) si (10). plata anuala minima de arenda se stabileste.(8). (6) Pretul normativ la vinzarea-cumpararea terenurilor destinate constructiilor. Pentru aceste categorii de persoane.pentru vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate privata. Ialoveni. inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. orasului. cu exceptia cazurilor prevazute la alin.(7) Persoanele fizice sau persoanele juridice carora li s-au atribuit terenuri din fondul de rezerva. 0. din pretul normativ calculat pentru terenurile aferente cu destinatie respectiva.

Capitolul IV PRETUL NORMATIV AL PAMINTULUI PENTRU EXCLUDEREA TERENURILOR DIN CATEGORIILE DE TERENURI CU DESTINATIE AGRICOLA SI ALE FONDULUI SILVIC. Excluderea terenurilor Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. precum si din circuitul agricol. (2) Programul de valorificare a terenurilor noi si de sporire a fertilitatii solurilor este elaborat si aprobat de Guvern si urmeaza a fi realizat prin autoritatile administratiei publice si Serviciul de stat pentru reglementarea regimului proprietatii funciare si cadastru funciar general. calculata conform art. precum si din circuitul agricol. Acumularea si utilizarea mijloacelor banesti rezultate din compensarea pierderilor (1) Mijloacele banesti destinate compensarii pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. (3) Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic se efectueaza in toate cazurile de catre persoanele fizice si persoanele juridice interesate. SI ATRIBUIREA LOR LA ALTE CATEGORII DE TERENURI Articolul 11. Plata pentru folosirea terenurilor proprietate publica aferente obiectivelor privatizate sau intreprinderilor si obiectivelor private In cazul in care proprietarii obiectivelor privatizate sau ai intreprinderilor si obiectivelor private nu au cumparat sau nu au arendat terenuri aferente obiectivelor si intreprinderilor mentionate. Tarifele aplicate la compensarea pierderilor Pierderile cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. (10). calculat pentru destinatia respectiva. Articolul 13. (4) Sint compensate de asemenea pierderile cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenurilor fondului de rezerva si a altor categorii de terenuri. PRECUM SI DIN CIRCUITUL AGRICOL. Articolul 14. pentru perioada care urmeaza momentului adoptarii de catre consiliul local a deciziei corespunzatoare pina la incheierea contractului de vinzare-cumparare sau de arenda. se compenseaza pornind de la tarifele specificate la pozitia a III-a din anexa. si nu mai mare de 10% din pretul normativ al pamintului. .10 alin. cit si in interesele detinatorilor de terenuri. stabilita in mod unilateral de consiliile locale. precum si pentru efectuarea altor lucrari de imbunatatire a calitatii solurilor si de tinere a cadastrului funciar general. Plata specificata va fi incasata. precum si din circuitul agricol. de la acestia.Articolul 101. si de atribuirea lor la alte categorii de terenuri se acumuleaza la un cont special al Guvernului si se utilizeaza exclusiv pentru realizarea programului de valorificare a terenurilor noi si de sporire a fertilitatii solurilor. se va incasa anual plata pentru folosirea terenului. in termenele fixate de consiliile locale. indiferent de scopul excluderii terenurilor si tipul de proprietate asupra lor. cu exceptia celor de uz public sau celor ce urmeaza a fi atribuite la categoriile fondului silvic. in modul si termenele fixate in conformitate cu legislatia. Virarea mijloacelor banesti la contul mentionat se efectueaza in baza autorizatiei Guvernului privind modificarea destinatiei terenurilor. nu mai mica decit plata anuala minima de arenda. conform unui regulament aprobat de Guvern. si atribuirea lor la alte categorii de terenuri se face atit in interesele publice. si atribuirea lor la alte categorii de terenuri se efectueaza in scopul obtinerii de mijloace pentru finantarea programului de valorificare a terenurilor noi si de sporire a fertilitatii solurilor. Articolul 12. Compensarea pierderilor (1) Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. precum si din circuitul agricol.

constructia unor obiective cu destinatie speciala. crearea monumentelor naturii si istoriei. incluse in circuitul agricol pentru a fi folosite in alt scop decit cel agricol. (2) In cazul cind calitatea terenului propus in schimb este in defavoarea proprietarului de terenuri.(2) Guvernul adopta hotarirea de atribuire a terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. (2) Instrainarea fortata a terenurilor in scopuri agricole este determinata de necesitatea crearii unor unitati agricole de stat (stiintifice sau experimentale). (Capitolul VI exclus prin Legea nr. dezvoltarea localitatilor. complexelor sportive si de agrement. Capitolul V PRETUL NORMATIV AL PAMINTULUI IN PROCESUL INSTRAINARII FORTATE A TERENURILOR Articolul 15.98). contractul de vinzare-cumparare va fi prezentat. de invatamint. Compensarea pierderilor cauzate de instrainarea fortata a terenurilor (1) Compensarea pierderilor cauzate de instrainarea fortata a terenurilor are loc conform pretului de piata al acestora. in termen de o luna dupa transferarea de catre persoanele fizice sau persoanele juridice la contul mentionat a mijloacelor banesti echivalente cu pierderile cauzate de excluderea terenurilor din circuitul agricol. (2) Pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale unde nu functioneaza organul cadastral teritorial. 237-XIV din 23. extragerea zacamintelor subterane. se solutioneaza conform legislatiei. Drepturile persoanelor fizice si persoanelor juridice ale caror terenuri au fost instrainate fortat in scopul satisfacerii necesitatilor funciare ale statului (1) Statul propune proprietarului terenului un alt teren in schimbul celui instrainat fortat. Scopul si cazurile de instrainare fortata a terenurilor (1) Instrainarea fortata a terenurilor se efectueaza de catre Guvern de comun acord cu autoritatile respective ale administratiei publice locale in scopul satisfacerii necesitatilor funciare ale statului. Articolul 17. aparute in procesul instrainarii fortate a terenurilor. Articolul 16. (4) Litigiile funciare. drumurilor. constructia institutiilor de cultura. (3) Instrainarea fortata a terenurilor in alte scopuri decit cele agricole este admisa numai in cazurile utilitatii publice: constructia intreprinderilor industriale. pretul va fi stabilit de instanta judecatoreasca in baza raportului de expertiza prezentat de expertii independenti. instalatiilor hidrotehnice si altor amenajari ale serviciului apelor. (3) Modificarea destinatiei terenurilor si legalizarea drepturilor detinatorilor de terenuri se efectueaza de catre autoritatile administratiei publice locale numai dupa compensarea pierderilor. (2) In cazul in care autoritatea administratiei publice si proprietarul terenului nu ajung la o intelegere in privinta pretului de piata al terenului supus instrainarii fortate. Capitolul VII DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII Articolul 23 (1) Prezenta lege intra in vigoare dupa o luna de la data publicarii. dar nu mai putin decit pretul normativ calculat conform tarifelor prevazute la pozitia a II-a din anexa. pierderile i se compenseaza in bani. in termen de 3 luni de la data . acestuia i se compenseaza pierderile cauzate de schimb. (3) Daca proprietarul terenului refuza sa ia teren in schimb ori statul nu dispune de teren pentru schimb. precum si din alte categorii de terenuri. (4) Modul de instrainare fortata a terenurilor se stabileste conform legislatiei. de ocrotire a sanatatii. trasarea telecomunicatiilor.12.

Vinzarea-cumpararea terenurilor din 579.rilor pomicole III. *Republicata in temeiul Hotaririi Parlamentului Republicii Moldova nr. 1999. 1308-XIII. nr.02. nr. loturilor de pamint de pe linga casa si lotu. 454.12. 1546-XIII din 25. (3) Informatia cadastrala necesara pentru incheierea contractului de vinzare-cumparare. va asigura revizuirea si anularea de catre ministere si departamente a actelor normative care contravin prezentei legi. 1998. pentru operarea modificarilor in registrul cadastral al detinatorilor de terenuri. 65-67. 1566-XIII Monitorul Oficial. 39-41. 324. Articolul 24 Guvernul. art. 166-168. art. 468. nr. 48-49.98 23. loturilor de pamint de pe linga casa si loturilor pomicole 289. art. 237-XIV Monitorul Oficial. (4) Legile si celelalte acte normative ramin in vigoare in masura in care nu contravin prezentei legi.99 18. 90-92.53 II. 1998. satului (comunei) pe al carei teritoriu este situat terenul. 509-XIV Monitorul Oficial. 165. art. art. 2000.6. nr.00 - 1403-XIV din 17.98 16. art. 219. 988-XIV Monitorul Oficial. Nr.05. Anexa la Legea privind pretul normativ si modul de vinzare-cumparare a pamintului T A R I F E pentru calcularea pretului normativ al pamintului (pentru o unitate grad-hectar) in lei I. 2000. nr. art. 25 iulie 1997.02. nr. 26-27. din din din din din 26.Monitorul Oficial. Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondu-lui silvic. 1998. nr. 44-46.57) se abroga.06 9264.12.07. orasului. precum si din circuitul agricol IV.04. Articolul 25 Legea nr. 1213. calcularea pretului normativ al pamintului pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale unde nu functioneaza organul cadastral teritorial este prezentata de primaria municipiului.99 15. Modificata prin Legile Republicii Moldova nr.302-XIII din 2 decembrie 1994 privind pretul normativ al pamintului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 176. 1995. nr. nr. satului (comunei) pe al carei teritoriu este situat terenul. 360-XIV Monitorul Oficial.Monitorul Oficial. Vinzarea-cumpararea terenurilor cu destinatie agricola. orasului. va asigura elaborarea actelor normative care ar reglementa aplicarea prezentei legi. nr. 1999. Instrainarea fortata a terenurilor agricole.98 . nr.96 . la primaria municipiului. in termen de 3 luni: va pune actele sale normative in concordanta cu prezenta lege. PRESEDINTELE PARLAMENTULUI Dumitru MOTPAN Chisinau.autentificarii notariale. nr. nr. art.00 .

0. 3. Tiraspol.pentru sate (comune). se aplica urmatorii coeficienti: 0. La vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica. Ribnita. la pretul normativ calculat conform tarifelor specificate la pozitia a IV-a din anexa. 0. la cererea proprietarului. se calculeaza in functie de fertilitatea medie a solului stabilita pentru republica. loturilor de pamint de pe linga casa si al terenurilor intovarasirilor pomicole se calculeaza prin aplicarea coeficientului 0. fara aplicarea coeficientului. Comrat. 5. In cazul cind unele terenuri din categoria terenurilor cu alta destinatie decit cea agricola sint trecute in categoria terenurilor cu destinatie agricola sau ale fondului silvic.pentru municipiul Chisinau. precum si pentru terenurile cu alta destinatie decit cea agricola. Terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. 0. Edinet. de transport. Soroca. in functie de fertilitatea solului stabilita pentru terenul respectiv. oraselor. primariile municipiilor. toate documentele. pretul normativ al pamintului se calculeaza pornind de la tarifele specificate la pozitia I din anexa.10 pentru municipiile Cahul. fara plata. 4. Pretul normativ al terenurilor cu destinatie agricola. precum si a terenurilor aferente constructiilor nefinalizate. de alte constructii. Causeni. Ialoveni.25 la tarifele specificate la pozitia I din anexa. cu acordul Ministerului Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat. Pretul normativ al pamintului pentru terenurile ocupate de obiective industriale. . punctelor 3 si 4 din nota se aplica pina la data de 1 6. In cazul vinzarii de catre stat a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. precum si terenurile aferente constructiilor nefinalizate sint vindute de autoritatile administratiei publice locale. Bender.pentru celelalte orase. Dubasari. satelor (comunelor) vor intocmi.02 . inclusiv planurile terenurilor necesare pentru perfectarea tranzactiei de vinzare-cumparare a terenurilor.05 . 0. 8. satul (comuna) respectiv(a) sau. Hincesti. Criuleni. terenurile aferente intreprinderilor private. 7.96 1. inclusiv localitatile care intra in componenta acestuia. intreprinderilor private. Straseni. Orhei. 2.15 .pentru municipiile Balti. Prevederile ianuarie 2001. Ungheni si orasele Anenii Noi.intravilanul localitatilor (cu exceptia loturilor de pamint de pe linga casa) Nota: 9264. Pretul normativ al terenurilor cu destinatie agricola se va calcula in functie de fertilitatea medie a solului stabilita pentru orasul.30 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful