LEGEA REPUBLICII MOLDOVA privind pretul normativ si modul de vinzare-cumparare a pamintului* N 1308-XIII din 25.07.

1997 Monitorul Oficial al R.Moldova N 147-149 din 06.12.2001 ---------Parlamentul adopta prezenta lege. Capitolul I DISPOZITII GENERALE Articolul 1. Domeniul de aplicare a legii Prezenta lege se aplica in cazurile: a) vinzarii-cumpararii terenurilor, inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza, a terenurilor aferente intreprinderilor private, precum si a terenurilor aferente constructiilor nefinalizate; b) excluderii terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic, precum si din circuitul agricol, si atribuirii lor la alte categorii de terenuri; c) instrainarii fortate a terenurilor; d) relatiilor de arenda. Articolul 2. Notiunea de pret normativ al pamintului (1) Pretul normativ al pamintului constituie o masura de estimare a valorii lui echivalente cu potentialul natural si economic al acestuia, exprimate in valuta nationala. El se determina de catre prezenta lege si se aplica in procesul realizarii relatiilor funciare, indiferent de tipul de proprietate asupra pamintului. (2) Tarifele pentru calcularea pretului normativ al pamintului se stabilesc pentru o unitate conventionala (grad-hectar), pe baza indicilor cadastrali (cantitativi si calitativi), conform anexei parte integranta a prezentei legi, si se indexeaza anual, in functie de rata inflatiei, de catre Parlament, la propunerea Guvernului, concomitent cu aprobarea bugetului de stat. (3) La pretul normativ al terenurilor localitatilor (cu exceptia loturilor de pamint de pe linga casa), al celor ocupate de obiective industriale, de transport, de alte obiective neagricole se adauga si cheltuielile de amenajare inginereasca a teritoriului. Capitolul II VINZAREA-CUMPARAREA TERENURILOR Articolul 3.Vinzarea terenurilor (1) Dreptul de vinzare a terenurilor proprietate privata il are proprietarul, iar in cazul vinzarii terenurilor proprietate publica autoritatile administratiei publice locale, care solutioneaza concomitent toate problemele referitoare la constructiile, instalatiile ingineresti, plantatiile multianuale si alte bunuri imobiliare, amplasate pe terenurile in cauza. (2) Vinzarea-cumpararea pamintului se efectueaza prin contractul de vinzare-cumparare la pret normativ sau la pret liber, inclusiv in baza rezultatelor licitatiei. Pentru perfectarea tranzactiei de vinzare-cumparare se prezinta documente in care sint indicati parametrii cantitativi si calitativi ai terenului, precum si dreptul detinatorului asupra terenului, eliberate, dupa caz: a) de organul cadastral teritorial in a carui raza este situat terenul - pentru vinzare-cumparare de terenuri proprietate privata; b) de primaria municipiului, orasului, satului (comunei) in al carei teritoriu este situat terenul - pentru vinzare-cumparare de terenuri proprietate publica. (3) Terenurile pe care sint amplasate constructii, instalatii ingineresti, plantatii multianuale si alte bunuri imobiliare se vind concomitent cu instrainarea bunurilor imobiliare. Pretul de vinzare a

pentru inregistrarea dreptului de proprietate asupra lui. organul imputernicit de Guvern examineaza. in termen de o luna. dupa caz. dupa caz. (4) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica se efectueaza cu achitarea pretului la o plata unica sau in rate. elibereaza titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren si informeaza despre aceasta organul fiscal teritorial. orasului. (2) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica (cu exceptia terenurilor ce se afla in folosinta membrilor intovarasirilor pomicole si fondului de rezerva destinat necesitatilor sociale ale localitatilor). (4) In scopul impozitarii funciare. (5) Mijloacele banesti rezultate de la vinzarea terenurilor proprietate publica se distribuie in modul urmator: 50% . pentru a fi utilizate conform art. . la organul imputernicit de Guvern o cerere de cumparare a terenului. suma egala cu pretul normativ al pamintului prevazut pentru destinatia respectiva.(5) lit. se efectueaza de catre autoritatile administratiei publice locale cu autorizarea Guvernului sau a autoritatii imputernicite de el.la bugetul de stat. Neachitarea platii in decurs de o luna de la expirarea termenului de plata pe trimestru constituie temei pentru desfacerea contractului in modul stabilit. incheie contractul de vinzare-cumparare si stabileste termenul de achitare a platii. (6) Toate contractele de vinzare-cumparare a terenurilor se autentifica notarial. (8) La incheierea contractelor de vinzare-cumparare a terenului. in termen de 3 luni de la data autentificarii notariale a contractului de vinzare-cumparare a terenului. (7) Autoritatea administratiei publice locale trece. amplasate pe acest teren. cu exceptia terenurilor cu destinatie agricola si ale fondului silvic care se vind numai persoanelor fizice si persoanelor juridice ale Republicii Moldova. indexate in functie de rata inflatiei in cazul in care rata inflatiei a fost stabilita conform art. noul detinator in registrul cadastral al detinatorilor de teren. e) noul detinator de teren. Articolul 4. (3) Terenurile proprietate publica pot fi vindute atit persoanelor fizice si persoanelor juridice ale Republicii Moldova. 20% . d) si e). c) cumparatorul achita. orasului. (5) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica se efectueaza astfel: a) cumparatorul (persoana fizica sau persoana juridica) depune la primaria municipiului. noul detinator al terenului si autoritatea administratiei publice locale informeaza neintirziat organul fiscal teritorial despre schimbarea detinatorului de teren. contractul de vinzare-cumparare se considera nul. b) primaria municipiului. pretul acestuia nu poate fi mai mic decit pretul normativ al pamintului. determina pretul terenului (sectorului de teren). in termen de o luna. iar restul platii poate fi esalonat pe un termen de pina la 10 ani. Vinzarea terenurilor proprietate publica (1) Terenurile proprietate publica se impart in terenuri proprietate de stat si terenuri proprietate a unitatilor administrativ-teritoriale. delimitarea carora se stabileste prin lege. orasului sau satului (comunei). cit si investitorilor straini. in fiecare caz concret.la contul bugetului municipiului. repartizindu-l in cote egale achitate trimestrial.imobilului se constituie din pretul terenului plus pretul bunurilor imobiliare. d) contractul de vinzare-cumparare se autentifica notarial. (6) In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la alin.2 alin.14. se achita mai intii cel putin 25% din pretul terenului. In cazul vinzarii-cumpararii terenului la pret liber.pe contul special al Guvernului. La incheierea contractului de vinzare-cumparare in rate. cererea cumparatorului.(2). satului (comunei) sau. in termen de 10 zile. 30% . autoritatea administratiei publice locale poate stabili unele restrictii (servituti) pe care proprietarii vor fi obligati sa le respecte. inclusiv la licitatie. prezinta acest contract organului cadastral teritorial in a carui raza de actiune este situat terenul. satului (comunei) sau.

cu responsabilitate personala fata de legislatia funciara. precum si avizul conducerii intovarasirii pomicole respective si adopta o hotarire privind vinzarea-cumpararea lotului pomicol. (2) Loturile pomicole neprivatizate sint atribuite in folosinta membrilor intovarasirilor pomicole pastrindu-se proprietatea publica asupra lor. incluse in registrul cadastral al detinatorilor de terenuri sau in registrul bunurilor imobile cu drept de proprietate asupra acestora. in termen de 3 luni de la data autentificarii notariale a contractului de vinzare-cumparare a terenului. cladiri si obiective de deservire a membrilor intovarasirilor pomicole sint trecute la categoria terenurilor de uz public. orasului sau satului (comunei) pe al carui teritoriu se afla intovarasirea pomicola examineaza cererile de cumparare ale membrilor intovarasirilor pomicole. Articolul 5. ei au dreptul de a le instraina prin acte juridice intre vii numai cetatenilor Republicii Moldova.(9) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. (3) Terenurile intovarasirilor pomicole ocupate de drumuri. pentru inregistrarea dreptului de proprietate asupra lui. (3) In cazul in care cetatenii straini sau apatrizii devin proprietari de terenuri cu destinatie agricola sau ale fondului silvic prin mostenire legala sau testamentara. (5) Primaria municipiului. (4) De dreptul preferential la cumpararea terenului (a unor sectoare din teren) proprietate comuna beneficiaza coproprietarii. (2) Proprietarii au dreptul de a vinde terenurile la pret liber. hotarirea autoritatii administratiei publice locale poate fi atacata in instanta judecatoreasca in conditiile legii.(3) lit. Destinatia terenurilor se stabileste pe baza informatiei primariei municipiului. c) si d). (6) Borderoul de calcul pentru determinarea pretului de vinzare a lotului pomicol. se efectueaza la pretul normativ al pamintului. (2) Dreptul de vinzare-cumparare a terenurilor cu destinatie agricola apartine statului. d) noul detinator de teren. (4) Membrii intovarasirilor pomicole care doresc sa cumpere lotul. Articolul 6. contractul de vinzare-cumparare se considera nul. cetateni ai Republicii Moldova. orasului. aferente intreprinderilor private. serveste drept baza pentru perfectarea contractului de . Articolul 7. Vinzarea terenurilor proprietate privata (1) In categoria terenurilor proprietate privata intra toate terenurile detinatorilor. b) vinzatorul si cumparatorul incheie contractul de vinzare-cumparare. precum si persoanelor fizice si persoanelor juridice autohtone. In cazul in care cererea de cumparare este respinsa. c) contractul de vinzare-cumparare a pamintului se autentifica notarial. satului (comunei) pe al carei teritoriu este situat terenul. la care anexeaza documentele ce confirma calitatea de membru al intovarasirii respective. trecuti in registrele cadastrale ale detinatorilor de teren. Vinzarea-cumpararea terenurilor cu destinatie agricola aflate in proprietate privata (1) Se permite vinzarea-cumpararea terenurilor cu destinatie agricola aflate in proprietate privata. Celelalte terenuri destinate constructiilor se vind prin concurs sau la licitatie. precum si constructiilor nefinalizate. aflat in folosinta lor. (4) In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la alin. Vinzarea-cumpararea loturilor pomicole (1) Membrii intovarasirilor pomicole sint detinatori de loturi pomicole. prezinta acest contract organului cadastral teritorial in a carui raza de actiune este situat terenul. (3) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate privata prin intelegere intre vinzator si cumparator include urmatoarele actiuni: a) vinzatorul perfecteaza documentele care ii confirma dreptul de proprietate asupra pamintului. examinat si aprobat de autoritatea administratiei publice locale. depun la autoritatea administratiei publice locale o cerere de cumparare.

(3) Terenurile proprietate publica pe care sint amplasate obiective proprietate de stat se vind.S. fara dreptul de a amplasa pe ele obiective care pot schimba indicii acestor zone. (5) Pretul normativ al lotului de pamint de pe linga casa se calculeaza pornind de la suprafata lui. persoanelor fizice sau persoanelor juridice care au obtinut dreptul de proprietate asupra obiectivelor amplasate pe aceste terenuri. Diferenta de pret este achitata de ambele parti in termen de o luna. In lipsa informatiei despre gradul de fertilitate a lotului supus vinzarii-cumpararii.4. locul amplasarii terenurilor. (8) Contractul de vinzare-cumparare poate prevedea esalonarea platii conform art.vinzare-cumparare. terenurile aferente intreprinderilor private. (2) Dreptul de a cumpara de la stat si de a vinde terenuri destinate constructiilor in municipii. precum si terenurile de uz public. amenajarea terenurilor. cumparatorul va achita o plata suplimentara corespunzatoare. (5) Terenurile din zonele de protectie si zonele sanitare ale intreprinderilor pot fi vindute numai intreprinderilor in cauza. primaria ii restituie acestuia banii platiti in plus. iar daca se constata ca suprafata este mai mica. (10) Proprietarul are dreptul de a vinde lotul sau pomicol la pret liber. dupa privatizarea obiectivelor mentionate. de la fertilitatea solului exprimata in grade si tarifele pentru determinarea pretului normativ al pamintului. vinzatorului si notarului. (7) Contractul de vinzare-cumparare a lotului pomicol este perfectat in triplu exemplar de reprezentantul autoritatii administratiei publice locale si este remis cumparatorului. (4) Nu sint supuse vinzarii-cumpararii loturile de pamint de pe linga casa aflate in folosinta temporara a cetatenilor. se calculeaza pornind de la indicii cadastrali medii. atribuite conform legislatiei. inclusiv terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. suprafata lor. cele destinate retelelor ingineresti. orase si sate (comune) (1) In municipii. (6) Nu sint supuse vinzarii-cumpararii terenurile din zonele de protectie a apelor. terenuri destinate constructiilor se considera terenurile pe care sint amplasate constructii si amenajari.S. precum si terenurile aferente constructiilor nefinalizate. (3) Proprietarul lotului de pamint de pe linga casa are dreptul de a-l vinde integral sau partial. orase si sate (comune). orase si sate (comune) il au persoanele fizice si persoanele juridice din Republica Moldova si investitorii straini. inclusiv la licitatie. cit si statului. . prevazute de planul general de dezvoltare a localitatii si terenurile care urmeaza a fi folosite in aceste scopuri.4. pretul se calculeaza pornind de la gradul de fertilitate a solului in unitatea administrativ-teritoriala respectiva. inclusiv conform art. Articolul 9. destinate constructiilor. (2) Proprietar al lotului de pamint de pe linga casa este persoana fizica care l-a primit conform legislatiei si l-a legalizat prin titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren. de anexele gospodaresti si de gradini. Vinzarea-cumpararea loturilor de pamint de pe linga casa (1) Loturile de pamint de pe linga casa includ terenurile ocupate de casa. Articolul 8. unui alt cetatean al Republicii Moldova sau statului. accesul la caile de comunicatii. inclusiv la licitatie. (9) In cazul cind dupa perfectarea contractului de vinzarecumparare se constata ca suprafata lotului pomicol este mai mare decit cea indicata de conducerea intovarasirii pomicole. (4) Pretul terenurilor din intravilanul localitatilor. Vinzarea-cumpararea terenurilor destinate constructiilor in municipii.82 din Codul funciar al R. atit persoanelor fizice si persoanelor juridice. Terenurile mentionate se vind conform art. precum si terenurile a caror suprafata depaseste norma prevazuta de legislatie. la pret liber. Moldova cu toate modificarile si completarile ulterioare.

In cazul atribuirii terenurilor deteriorate natural. (9) si (10). dupa cum urmeaza: 2% .pentru sate (comune). conform legislatiei. Ialoveni.5% . (4) Pretul normativ al terenurilor cu destinatie agricola. orasului.pentru celelalte orase. (2) Pentru calcularea pretului normativ al pamintului este necesar de a primi caracteristica lui cadastrala. cu exceptia cazurilor prevazute la alin. si constituie nu mai putin de 2% din pretul normativ al terenului arendat. plata anuala minima de arenda se stabileste. (3) Tarifele pentru calcularea pretului normativ al pamintului sint indicate in anexa. Bender. precum si constructiilor nefinalizate. (9) Terenurile proprietate privata pe care sint amplasate constructii din intravilanul localitatilor pot fi supuse vinzarii-cumpararii la pret liber. 0. 1. se calculeaza pornind de la tarifele specificate la pozitia a IV-a din anexa. (8) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica destinate constructiilor se efectueaza in conformitate cu articolul 4. dupa compensarea pierderilor cauzate de excluderea acestora din circuitul agricol. al loturilor de pamint de pe linga casa si al loturilor pomicole se calculeaza pornind de la tarifele specificate la pozitia I din anexa.(7) Persoanele fizice sau persoanele juridice carora li s-au atribuit terenuri din fondul de rezerva. plata anuala de arenda se stabileste la licitatie (concurs). dupa caz: a) de la organul cadastral teritorial in a carui raza de actiune este situat terenul . (6) Pretul normativ la vinzarea-cumpararea terenurilor destinate constructiilor.pentru municipiul Chisinau. (8) Terenurile din fondul de rezerva folosite in scopuri agricole pina la utilizarea lor conform destinatiei se dau in arenda in mod prioritar lucratorilor si pensionarilor din sfera sociala.pentru celelalte municipii si orasele Anenii Noi. inclusiv localitatile care intra in componenta acestuia. Tiraspol. (7) Plata anuala de arenda a terenurilor proprietate publica se stabileste in functie de destinatia terenurilor arendate. Straseni. precum si familiilor social defavorizate.(8). 1% . inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza.pentru vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate privata. (10) Pentru terenurile proprietate publica aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. . a terenurilor aferente intreprinderilor private. drept grad de fertilitate a lotului de pamint de pe linga casa (lotului pomicol) propus spre vinzare-cumparare se considera gradul mediu de fertilitate din unitatea administrativ-teritoriala (intovarasirea pomicola). (9) In cazul arendarii terenurilor prin licitatie sau prin concurs. pierderile generate de excluderea acestora din circuitul agricol nu se compenseaza. Capitolul III PRETUL NORMATIV AL PAMINTULUI Articolul 10.5% .2% . satului (comunei) pe al carei teritoriu este situat terenul . Criuleni. Ea constituie nu mai putin de 2% si nu mai mult de 10% din pretul normativ al pamintului calculat pentru destinatia respectiva. sint legalizate ca proprietari asupra pamintului. Pentru aceste categorii de persoane.pentru vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica. (5) In cazul cind nu au fost efectuate cercetari pedologice suplimentare. intreprinderilor private. precum si in alte cazuri ce tin de activitatea economica. b) de la primaria municipiului. Pretul normativ al pamintului la vinzarea. la arendarea lor. plata de arenda a terenurilor mentionate echivaleaza cu impozitul funciar pentru loturile de pamint de pe linga casa stabilit pentru anul respectiv. precum si a terenurilor aferente constructiilor nefinalizate. din pretul normativ calculat pentru terenurile aferente cu destinatie respectiva.cumpararea si arendarea terenurilor (1) Pretul normativ al pamintului se stabileste la vinzareacumpararea terenurilor. inclusiv la licitatie.pentru municipiile Balti. 0. in procente.

si atribuirea lor la alte categorii de terenuri se efectueaza in scopul obtinerii de mijloace pentru finantarea programului de valorificare a terenurilor noi si de sporire a fertilitatii solurilor. si nu mai mare de 10% din pretul normativ al pamintului. calculat pentru destinatia respectiva. precum si pentru efectuarea altor lucrari de imbunatatire a calitatii solurilor si de tinere a cadastrului funciar general. cit si in interesele detinatorilor de terenuri. se compenseaza pornind de la tarifele specificate la pozitia a III-a din anexa. Virarea mijloacelor banesti la contul mentionat se efectueaza in baza autorizatiei Guvernului privind modificarea destinatiei terenurilor. Articolul 14. (3) Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic se efectueaza in toate cazurile de catre persoanele fizice si persoanele juridice interesate. precum si din circuitul agricol. Articolul 13. precum si din circuitul agricol. Compensarea pierderilor (1) Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic.Articolul 101. precum si din circuitul agricol. indiferent de scopul excluderii terenurilor si tipul de proprietate asupra lor. Acumularea si utilizarea mijloacelor banesti rezultate din compensarea pierderilor (1) Mijloacele banesti destinate compensarii pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. si de atribuirea lor la alte categorii de terenuri se acumuleaza la un cont special al Guvernului si se utilizeaza exclusiv pentru realizarea programului de valorificare a terenurilor noi si de sporire a fertilitatii solurilor. se va incasa anual plata pentru folosirea terenului.10 alin. calculata conform art. si atribuirea lor la alte categorii de terenuri se face atit in interesele publice. . conform unui regulament aprobat de Guvern. SI ATRIBUIREA LOR LA ALTE CATEGORII DE TERENURI Articolul 11. precum si din circuitul agricol. Capitolul IV PRETUL NORMATIV AL PAMINTULUI PENTRU EXCLUDEREA TERENURILOR DIN CATEGORIILE DE TERENURI CU DESTINATIE AGRICOLA SI ALE FONDULUI SILVIC. de la acestia. Articolul 12. stabilita in mod unilateral de consiliile locale. Plata pentru folosirea terenurilor proprietate publica aferente obiectivelor privatizate sau intreprinderilor si obiectivelor private In cazul in care proprietarii obiectivelor privatizate sau ai intreprinderilor si obiectivelor private nu au cumparat sau nu au arendat terenuri aferente obiectivelor si intreprinderilor mentionate. pentru perioada care urmeaza momentului adoptarii de catre consiliul local a deciziei corespunzatoare pina la incheierea contractului de vinzare-cumparare sau de arenda. Tarifele aplicate la compensarea pierderilor Pierderile cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. Plata specificata va fi incasata. (4) Sint compensate de asemenea pierderile cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenurilor fondului de rezerva si a altor categorii de terenuri. nu mai mica decit plata anuala minima de arenda. (10). in termenele fixate de consiliile locale. PRECUM SI DIN CIRCUITUL AGRICOL. Excluderea terenurilor Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. in modul si termenele fixate in conformitate cu legislatia. (2) Programul de valorificare a terenurilor noi si de sporire a fertilitatii solurilor este elaborat si aprobat de Guvern si urmeaza a fi realizat prin autoritatile administratiei publice si Serviciul de stat pentru reglementarea regimului proprietatii funciare si cadastru funciar general. cu exceptia celor de uz public sau celor ce urmeaza a fi atribuite la categoriile fondului silvic.

Scopul si cazurile de instrainare fortata a terenurilor (1) Instrainarea fortata a terenurilor se efectueaza de catre Guvern de comun acord cu autoritatile respective ale administratiei publice locale in scopul satisfacerii necesitatilor funciare ale statului. complexelor sportive si de agrement. de invatamint. contractul de vinzare-cumparare va fi prezentat. drumurilor. in termen de 3 luni de la data . (4) Litigiile funciare. (2) In cazul in care autoritatea administratiei publice si proprietarul terenului nu ajung la o intelegere in privinta pretului de piata al terenului supus instrainarii fortate. (3) Instrainarea fortata a terenurilor in alte scopuri decit cele agricole este admisa numai in cazurile utilitatii publice: constructia intreprinderilor industriale. crearea monumentelor naturii si istoriei. trasarea telecomunicatiilor. pretul va fi stabilit de instanta judecatoreasca in baza raportului de expertiza prezentat de expertii independenti. (2) In cazul cind calitatea terenului propus in schimb este in defavoarea proprietarului de terenuri.12. aparute in procesul instrainarii fortate a terenurilor. instalatiilor hidrotehnice si altor amenajari ale serviciului apelor. Compensarea pierderilor cauzate de instrainarea fortata a terenurilor (1) Compensarea pierderilor cauzate de instrainarea fortata a terenurilor are loc conform pretului de piata al acestora. extragerea zacamintelor subterane. Articolul 17.(2) Guvernul adopta hotarirea de atribuire a terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. Capitolul VII DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII Articolul 23 (1) Prezenta lege intra in vigoare dupa o luna de la data publicarii. (4) Modul de instrainare fortata a terenurilor se stabileste conform legislatiei. acestuia i se compenseaza pierderile cauzate de schimb. (2) Pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale unde nu functioneaza organul cadastral teritorial. constructia institutiilor de cultura. constructia unor obiective cu destinatie speciala. 237-XIV din 23. (2) Instrainarea fortata a terenurilor in scopuri agricole este determinata de necesitatea crearii unor unitati agricole de stat (stiintifice sau experimentale). (Capitolul VI exclus prin Legea nr. Capitolul V PRETUL NORMATIV AL PAMINTULUI IN PROCESUL INSTRAINARII FORTATE A TERENURILOR Articolul 15.98). incluse in circuitul agricol pentru a fi folosite in alt scop decit cel agricol. precum si din alte categorii de terenuri. Drepturile persoanelor fizice si persoanelor juridice ale caror terenuri au fost instrainate fortat in scopul satisfacerii necesitatilor funciare ale statului (1) Statul propune proprietarului terenului un alt teren in schimbul celui instrainat fortat. dezvoltarea localitatilor. pierderile i se compenseaza in bani. Articolul 16. (3) Modificarea destinatiei terenurilor si legalizarea drepturilor detinatorilor de terenuri se efectueaza de catre autoritatile administratiei publice locale numai dupa compensarea pierderilor. in termen de o luna dupa transferarea de catre persoanele fizice sau persoanele juridice la contul mentionat a mijloacelor banesti echivalente cu pierderile cauzate de excluderea terenurilor din circuitul agricol. (3) Daca proprietarul terenului refuza sa ia teren in schimb ori statul nu dispune de teren pentru schimb. de ocrotire a sanatatii. se solutioneaza conform legislatiei. dar nu mai putin decit pretul normativ calculat conform tarifelor prevazute la pozitia a II-a din anexa.

nr. nr.57) se abroga.06 9264. 176. Nr. nr. Articolul 24 Guvernul. la primaria municipiului. loturilor de pamint de pe linga casa si lotu. 1999. art. (4) Legile si celelalte acte normative ramin in vigoare in masura in care nu contravin prezentei legi. Instrainarea fortata a terenurilor agricole. (3) Informatia cadastrala necesara pentru incheierea contractului de vinzare-cumparare. orasului. pentru operarea modificarilor in registrul cadastral al detinatorilor de terenuri. nr. 166-168. 44-46. 1999. 1998. PRESEDINTELE PARLAMENTULUI Dumitru MOTPAN Chisinau.Monitorul Oficial. Vinzarea-cumpararea terenurilor din 579.98 . in termen de 3 luni: va pune actele sale normative in concordanta cu prezenta lege. art. 324. 1998.00 . va asigura revizuirea si anularea de catre ministere si departamente a actelor normative care contravin prezentei legi. art. orasului. 165. din din din din din 26. nr. nr. 2000. Modificata prin Legile Republicii Moldova nr.12.99 15.rilor pomicole III. *Republicata in temeiul Hotaririi Parlamentului Republicii Moldova nr. 90-92. 1995. art.autentificarii notariale. satului (comunei) pe al carei teritoriu este situat terenul. 1308-XIII. satului (comunei) pe al carei teritoriu este situat terenul.302-XIII din 2 decembrie 1994 privind pretul normativ al pamintului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova.53 II. nr. 1213.12.04.05. nr. art. precum si din circuitul agricol IV. 2000.99 18. 1998.02. 25 iulie 1997.00 - 1403-XIV din 17. va asigura elaborarea actelor normative care ar reglementa aplicarea prezentei legi. Articolul 25 Legea nr. nr. 48-49. 1546-XIII din 25. 39-41. nr. 219. 1566-XIII Monitorul Oficial. nr. 454. 65-67. Anexa la Legea privind pretul normativ si modul de vinzare-cumparare a pamintului T A R I F E pentru calcularea pretului normativ al pamintului (pentru o unitate grad-hectar) in lei I. art. 360-XIV Monitorul Oficial. 509-XIV Monitorul Oficial. 237-XIV Monitorul Oficial.6.98 16.96 .02. nr. 988-XIV Monitorul Oficial. art. nr. art. loturilor de pamint de pe linga casa si loturilor pomicole 289.Monitorul Oficial.98 23. calcularea pretului normativ al pamintului pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale unde nu functioneaza organul cadastral teritorial este prezentata de primaria municipiului.07. 468. 26-27. Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondu-lui silvic. Vinzarea-cumpararea terenurilor cu destinatie agricola.

0. Edinet. Pretul normativ al pamintului pentru terenurile ocupate de obiective industriale. In cazul cind unele terenuri din categoria terenurilor cu alta destinatie decit cea agricola sint trecute in categoria terenurilor cu destinatie agricola sau ale fondului silvic.96 1. Ungheni si orasele Anenii Noi. satelor (comunelor) vor intocmi. . 2. Pretul normativ al terenurilor cu destinatie agricola. Orhei. de transport. Soroca. satul (comuna) respectiv(a) sau. Prevederile ianuarie 2001.pentru sate (comune). cu acordul Ministerului Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat.pentru municipiile Balti.15 . intreprinderilor private. 0. 4. se calculeaza in functie de fertilitatea medie a solului stabilita pentru republica. In cazul vinzarii de catre stat a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. Pretul normativ al terenurilor cu destinatie agricola se va calcula in functie de fertilitatea medie a solului stabilita pentru orasul. la pretul normativ calculat conform tarifelor specificate la pozitia a IV-a din anexa. fara plata. 3. fara aplicarea coeficientului. Ribnita. Causeni.05 . toate documentele. loturilor de pamint de pe linga casa si al terenurilor intovarasirilor pomicole se calculeaza prin aplicarea coeficientului 0.pentru municipiul Chisinau. 0. precum si pentru terenurile cu alta destinatie decit cea agricola. terenurile aferente intreprinderilor private. 7. inclusiv planurile terenurilor necesare pentru perfectarea tranzactiei de vinzare-cumparare a terenurilor. de alte constructii. Hincesti. pretul normativ al pamintului se calculeaza pornind de la tarifele specificate la pozitia I din anexa.10 pentru municipiile Cahul. in functie de fertilitatea solului stabilita pentru terenul respectiv. La vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica. se aplica urmatorii coeficienti: 0.pentru celelalte orase. punctelor 3 si 4 din nota se aplica pina la data de 1 6. la cererea proprietarului. Comrat. Terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. Bender. Tiraspol. inclusiv localitatile care intra in componenta acestuia. Straseni. 5. 8.30 . Criuleni.25 la tarifele specificate la pozitia I din anexa. precum si terenurile aferente constructiilor nefinalizate sint vindute de autoritatile administratiei publice locale. Ialoveni. precum si a terenurilor aferente constructiilor nefinalizate.intravilanul localitatilor (cu exceptia loturilor de pamint de pe linga casa) Nota: 9264. primariile municipiilor.02 . Dubasari. oraselor. 0.