LEGEA REPUBLICII MOLDOVA privind pretul normativ si modul de vinzare-cumparare a pamintului* N 1308-XIII din 25.07.

1997 Monitorul Oficial al R.Moldova N 147-149 din 06.12.2001 ---------Parlamentul adopta prezenta lege. Capitolul I DISPOZITII GENERALE Articolul 1. Domeniul de aplicare a legii Prezenta lege se aplica in cazurile: a) vinzarii-cumpararii terenurilor, inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza, a terenurilor aferente intreprinderilor private, precum si a terenurilor aferente constructiilor nefinalizate; b) excluderii terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic, precum si din circuitul agricol, si atribuirii lor la alte categorii de terenuri; c) instrainarii fortate a terenurilor; d) relatiilor de arenda. Articolul 2. Notiunea de pret normativ al pamintului (1) Pretul normativ al pamintului constituie o masura de estimare a valorii lui echivalente cu potentialul natural si economic al acestuia, exprimate in valuta nationala. El se determina de catre prezenta lege si se aplica in procesul realizarii relatiilor funciare, indiferent de tipul de proprietate asupra pamintului. (2) Tarifele pentru calcularea pretului normativ al pamintului se stabilesc pentru o unitate conventionala (grad-hectar), pe baza indicilor cadastrali (cantitativi si calitativi), conform anexei parte integranta a prezentei legi, si se indexeaza anual, in functie de rata inflatiei, de catre Parlament, la propunerea Guvernului, concomitent cu aprobarea bugetului de stat. (3) La pretul normativ al terenurilor localitatilor (cu exceptia loturilor de pamint de pe linga casa), al celor ocupate de obiective industriale, de transport, de alte obiective neagricole se adauga si cheltuielile de amenajare inginereasca a teritoriului. Capitolul II VINZAREA-CUMPARAREA TERENURILOR Articolul 3.Vinzarea terenurilor (1) Dreptul de vinzare a terenurilor proprietate privata il are proprietarul, iar in cazul vinzarii terenurilor proprietate publica autoritatile administratiei publice locale, care solutioneaza concomitent toate problemele referitoare la constructiile, instalatiile ingineresti, plantatiile multianuale si alte bunuri imobiliare, amplasate pe terenurile in cauza. (2) Vinzarea-cumpararea pamintului se efectueaza prin contractul de vinzare-cumparare la pret normativ sau la pret liber, inclusiv in baza rezultatelor licitatiei. Pentru perfectarea tranzactiei de vinzare-cumparare se prezinta documente in care sint indicati parametrii cantitativi si calitativi ai terenului, precum si dreptul detinatorului asupra terenului, eliberate, dupa caz: a) de organul cadastral teritorial in a carui raza este situat terenul - pentru vinzare-cumparare de terenuri proprietate privata; b) de primaria municipiului, orasului, satului (comunei) in al carei teritoriu este situat terenul - pentru vinzare-cumparare de terenuri proprietate publica. (3) Terenurile pe care sint amplasate constructii, instalatii ingineresti, plantatii multianuale si alte bunuri imobiliare se vind concomitent cu instrainarea bunurilor imobiliare. Pretul de vinzare a

prezinta acest contract organului cadastral teritorial in a carui raza de actiune este situat terenul. b) primaria municipiului. d) si e). se efectueaza de catre autoritatile administratiei publice locale cu autorizarea Guvernului sau a autoritatii imputernicite de el. e) noul detinator de teren. in termen de 3 luni de la data autentificarii notariale a contractului de vinzare-cumparare a terenului. d) contractul de vinzare-cumparare se autentifica notarial. autoritatea administratiei publice locale poate stabili unele restrictii (servituti) pe care proprietarii vor fi obligati sa le respecte. . noul detinator in registrul cadastral al detinatorilor de teren. (6) In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la alin. in termen de o luna. (4) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica se efectueaza cu achitarea pretului la o plata unica sau in rate. delimitarea carora se stabileste prin lege.la bugetul de stat. cererea cumparatorului. c) cumparatorul achita. repartizindu-l in cote egale achitate trimestrial. inclusiv la licitatie. (6) Toate contractele de vinzare-cumparare a terenurilor se autentifica notarial. satului (comunei) sau. incheie contractul de vinzare-cumparare si stabileste termenul de achitare a platii. Neachitarea platii in decurs de o luna de la expirarea termenului de plata pe trimestru constituie temei pentru desfacerea contractului in modul stabilit. (8) La incheierea contractelor de vinzare-cumparare a terenului. iar restul platii poate fi esalonat pe un termen de pina la 10 ani. (5) Mijloacele banesti rezultate de la vinzarea terenurilor proprietate publica se distribuie in modul urmator: 50% . se achita mai intii cel putin 25% din pretul terenului. (3) Terenurile proprietate publica pot fi vindute atit persoanelor fizice si persoanelor juridice ale Republicii Moldova.(5) lit. dupa caz. Vinzarea terenurilor proprietate publica (1) Terenurile proprietate publica se impart in terenuri proprietate de stat si terenuri proprietate a unitatilor administrativ-teritoriale. suma egala cu pretul normativ al pamintului prevazut pentru destinatia respectiva. organul imputernicit de Guvern examineaza.14. noul detinator al terenului si autoritatea administratiei publice locale informeaza neintirziat organul fiscal teritorial despre schimbarea detinatorului de teren. 20% . (2) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica (cu exceptia terenurilor ce se afla in folosinta membrilor intovarasirilor pomicole si fondului de rezerva destinat necesitatilor sociale ale localitatilor).(2). La incheierea contractului de vinzare-cumparare in rate. la organul imputernicit de Guvern o cerere de cumparare a terenului. cit si investitorilor straini. orasului sau satului (comunei). satului (comunei) sau. pretul acestuia nu poate fi mai mic decit pretul normativ al pamintului. Articolul 4. elibereaza titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren si informeaza despre aceasta organul fiscal teritorial.la contul bugetului municipiului. dupa caz. orasului. orasului. 30% . in termen de 10 zile. contractul de vinzare-cumparare se considera nul. indexate in functie de rata inflatiei in cazul in care rata inflatiei a fost stabilita conform art. in termen de o luna. (7) Autoritatea administratiei publice locale trece. in fiecare caz concret. cu exceptia terenurilor cu destinatie agricola si ale fondului silvic care se vind numai persoanelor fizice si persoanelor juridice ale Republicii Moldova. determina pretul terenului (sectorului de teren). pentru inregistrarea dreptului de proprietate asupra lui. (4) In scopul impozitarii funciare.pe contul special al Guvernului. (5) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica se efectueaza astfel: a) cumparatorul (persoana fizica sau persoana juridica) depune la primaria municipiului.imobilului se constituie din pretul terenului plus pretul bunurilor imobiliare. amplasate pe acest teren. pentru a fi utilizate conform art.2 alin. In cazul vinzarii-cumpararii terenului la pret liber.

(2) Proprietarii au dreptul de a vinde terenurile la pret liber. c) contractul de vinzare-cumparare a pamintului se autentifica notarial. precum si avizul conducerii intovarasirii pomicole respective si adopta o hotarire privind vinzarea-cumpararea lotului pomicol. se efectueaza la pretul normativ al pamintului. Celelalte terenuri destinate constructiilor se vind prin concurs sau la licitatie. pentru inregistrarea dreptului de proprietate asupra lui. serveste drept baza pentru perfectarea contractului de . examinat si aprobat de autoritatea administratiei publice locale. cu responsabilitate personala fata de legislatia funciara. Destinatia terenurilor se stabileste pe baza informatiei primariei municipiului.(3) lit. Vinzarea-cumpararea loturilor pomicole (1) Membrii intovarasirilor pomicole sint detinatori de loturi pomicole. orasului. Vinzarea-cumpararea terenurilor cu destinatie agricola aflate in proprietate privata (1) Se permite vinzarea-cumpararea terenurilor cu destinatie agricola aflate in proprietate privata. depun la autoritatea administratiei publice locale o cerere de cumparare. satului (comunei) pe al carei teritoriu este situat terenul. (3) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate privata prin intelegere intre vinzator si cumparator include urmatoarele actiuni: a) vinzatorul perfecteaza documentele care ii confirma dreptul de proprietate asupra pamintului. Articolul 6. (6) Borderoul de calcul pentru determinarea pretului de vinzare a lotului pomicol. hotarirea autoritatii administratiei publice locale poate fi atacata in instanta judecatoreasca in conditiile legii. (4) De dreptul preferential la cumpararea terenului (a unor sectoare din teren) proprietate comuna beneficiaza coproprietarii. d) noul detinator de teren. Articolul 7. (3) In cazul in care cetatenii straini sau apatrizii devin proprietari de terenuri cu destinatie agricola sau ale fondului silvic prin mostenire legala sau testamentara. (5) Primaria municipiului.(9) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. cladiri si obiective de deservire a membrilor intovarasirilor pomicole sint trecute la categoria terenurilor de uz public. aferente intreprinderilor private. ei au dreptul de a le instraina prin acte juridice intre vii numai cetatenilor Republicii Moldova. in termen de 3 luni de la data autentificarii notariale a contractului de vinzare-cumparare a terenului. prezinta acest contract organului cadastral teritorial in a carui raza de actiune este situat terenul. In cazul in care cererea de cumparare este respinsa. precum si persoanelor fizice si persoanelor juridice autohtone. trecuti in registrele cadastrale ale detinatorilor de teren. la care anexeaza documentele ce confirma calitatea de membru al intovarasirii respective. precum si constructiilor nefinalizate. Articolul 5. b) vinzatorul si cumparatorul incheie contractul de vinzare-cumparare. (2) Dreptul de vinzare-cumparare a terenurilor cu destinatie agricola apartine statului. (3) Terenurile intovarasirilor pomicole ocupate de drumuri. orasului sau satului (comunei) pe al carui teritoriu se afla intovarasirea pomicola examineaza cererile de cumparare ale membrilor intovarasirilor pomicole. aflat in folosinta lor. contractul de vinzare-cumparare se considera nul. c) si d). Vinzarea terenurilor proprietate privata (1) In categoria terenurilor proprietate privata intra toate terenurile detinatorilor. (4) Membrii intovarasirilor pomicole care doresc sa cumpere lotul. (2) Loturile pomicole neprivatizate sint atribuite in folosinta membrilor intovarasirilor pomicole pastrindu-se proprietatea publica asupra lor. cetateni ai Republicii Moldova. (4) In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la alin. incluse in registrul cadastral al detinatorilor de terenuri sau in registrul bunurilor imobile cu drept de proprietate asupra acestora.

cumparatorul va achita o plata suplimentara corespunzatoare. precum si terenurile aferente constructiilor nefinalizate. suprafata lor. Moldova cu toate modificarile si completarile ulterioare. inclusiv la licitatie. (3) Terenurile proprietate publica pe care sint amplasate obiective proprietate de stat se vind. (6) Nu sint supuse vinzarii-cumpararii terenurile din zonele de protectie a apelor. In lipsa informatiei despre gradul de fertilitate a lotului supus vinzarii-cumpararii. destinate constructiilor. de anexele gospodaresti si de gradini. accesul la caile de comunicatii. orase si sate (comune) (1) In municipii. inclusiv conform art. (9) In cazul cind dupa perfectarea contractului de vinzarecumparare se constata ca suprafata lotului pomicol este mai mare decit cea indicata de conducerea intovarasirii pomicole. inclusiv la licitatie. cele destinate retelelor ingineresti. (8) Contractul de vinzare-cumparare poate prevedea esalonarea platii conform art. fara dreptul de a amplasa pe ele obiective care pot schimba indicii acestor zone. Articolul 8.82 din Codul funciar al R.4. (4) Pretul terenurilor din intravilanul localitatilor. terenurile aferente intreprinderilor private.S. primaria ii restituie acestuia banii platiti in plus. (5) Terenurile din zonele de protectie si zonele sanitare ale intreprinderilor pot fi vindute numai intreprinderilor in cauza. precum si terenurile de uz public. (5) Pretul normativ al lotului de pamint de pe linga casa se calculeaza pornind de la suprafata lui. (2) Dreptul de a cumpara de la stat si de a vinde terenuri destinate constructiilor in municipii. pretul se calculeaza pornind de la gradul de fertilitate a solului in unitatea administrativ-teritoriala respectiva. inclusiv terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. Diferenta de pret este achitata de ambele parti in termen de o luna. vinzatorului si notarului. atit persoanelor fizice si persoanelor juridice. Articolul 9. Vinzarea-cumpararea terenurilor destinate constructiilor in municipii. Vinzarea-cumpararea loturilor de pamint de pe linga casa (1) Loturile de pamint de pe linga casa includ terenurile ocupate de casa. locul amplasarii terenurilor. orase si sate (comune).4. (7) Contractul de vinzare-cumparare a lotului pomicol este perfectat in triplu exemplar de reprezentantul autoritatii administratiei publice locale si este remis cumparatorului. de la fertilitatea solului exprimata in grade si tarifele pentru determinarea pretului normativ al pamintului. atribuite conform legislatiei. Terenurile mentionate se vind conform art. persoanelor fizice sau persoanelor juridice care au obtinut dreptul de proprietate asupra obiectivelor amplasate pe aceste terenuri.S.vinzare-cumparare. . (2) Proprietar al lotului de pamint de pe linga casa este persoana fizica care l-a primit conform legislatiei si l-a legalizat prin titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren. (10) Proprietarul are dreptul de a vinde lotul sau pomicol la pret liber. prevazute de planul general de dezvoltare a localitatii si terenurile care urmeaza a fi folosite in aceste scopuri. orase si sate (comune) il au persoanele fizice si persoanele juridice din Republica Moldova si investitorii straini. la pret liber. terenuri destinate constructiilor se considera terenurile pe care sint amplasate constructii si amenajari. (3) Proprietarul lotului de pamint de pe linga casa are dreptul de a-l vinde integral sau partial. cit si statului. amenajarea terenurilor. iar daca se constata ca suprafata este mai mica. unui alt cetatean al Republicii Moldova sau statului. (4) Nu sint supuse vinzarii-cumpararii loturile de pamint de pe linga casa aflate in folosinta temporara a cetatenilor. se calculeaza pornind de la indicii cadastrali medii. dupa privatizarea obiectivelor mentionate. precum si terenurile a caror suprafata depaseste norma prevazuta de legislatie.

1. 1% . al loturilor de pamint de pe linga casa si al loturilor pomicole se calculeaza pornind de la tarifele specificate la pozitia I din anexa.pentru celelalte municipii si orasele Anenii Noi. inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. conform legislatiei. la arendarea lor. Criuleni. (7) Plata anuala de arenda a terenurilor proprietate publica se stabileste in functie de destinatia terenurilor arendate. (10) Pentru terenurile proprietate publica aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. a terenurilor aferente intreprinderilor private. orasului.5% .pentru vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica. inclusiv localitatile care intra in componenta acestuia.cumpararea si arendarea terenurilor (1) Pretul normativ al pamintului se stabileste la vinzareacumpararea terenurilor. Pretul normativ al pamintului la vinzarea. din pretul normativ calculat pentru terenurile aferente cu destinatie respectiva. (9) Terenurile proprietate privata pe care sint amplasate constructii din intravilanul localitatilor pot fi supuse vinzarii-cumpararii la pret liber. in procente.(7) Persoanele fizice sau persoanele juridice carora li s-au atribuit terenuri din fondul de rezerva.pentru celelalte orase. Ea constituie nu mai putin de 2% si nu mai mult de 10% din pretul normativ al pamintului calculat pentru destinatia respectiva.(8). dupa cum urmeaza: 2% .pentru municipiul Chisinau. satului (comunei) pe al carei teritoriu este situat terenul . pierderile generate de excluderea acestora din circuitul agricol nu se compenseaza. plata anuala minima de arenda se stabileste. inclusiv la licitatie. (3) Tarifele pentru calcularea pretului normativ al pamintului sint indicate in anexa. Capitolul III PRETUL NORMATIV AL PAMINTULUI Articolul 10. plata anuala de arenda se stabileste la licitatie (concurs). precum si a terenurilor aferente constructiilor nefinalizate. cu exceptia cazurilor prevazute la alin.pentru municipiile Balti. (6) Pretul normativ la vinzarea-cumpararea terenurilor destinate constructiilor. Bender. precum si familiilor social defavorizate. drept grad de fertilitate a lotului de pamint de pe linga casa (lotului pomicol) propus spre vinzare-cumparare se considera gradul mediu de fertilitate din unitatea administrativ-teritoriala (intovarasirea pomicola). Pentru aceste categorii de persoane. Straseni. In cazul atribuirii terenurilor deteriorate natural. intreprinderilor private. b) de la primaria municipiului. se calculeaza pornind de la tarifele specificate la pozitia a IV-a din anexa. dupa compensarea pierderilor cauzate de excluderea acestora din circuitul agricol. dupa caz: a) de la organul cadastral teritorial in a carui raza de actiune este situat terenul . Ialoveni.pentru vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate privata.2% . (8) Terenurile din fondul de rezerva folosite in scopuri agricole pina la utilizarea lor conform destinatiei se dau in arenda in mod prioritar lucratorilor si pensionarilor din sfera sociala. 0. (9) si (10). (9) In cazul arendarii terenurilor prin licitatie sau prin concurs. 0. precum si constructiilor nefinalizate. sint legalizate ca proprietari asupra pamintului. (5) In cazul cind nu au fost efectuate cercetari pedologice suplimentare. (8) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica destinate constructiilor se efectueaza in conformitate cu articolul 4.5% . Tiraspol. (4) Pretul normativ al terenurilor cu destinatie agricola. . plata de arenda a terenurilor mentionate echivaleaza cu impozitul funciar pentru loturile de pamint de pe linga casa stabilit pentru anul respectiv. precum si in alte cazuri ce tin de activitatea economica.pentru sate (comune). (2) Pentru calcularea pretului normativ al pamintului este necesar de a primi caracteristica lui cadastrala. si constituie nu mai putin de 2% din pretul normativ al terenului arendat.

precum si din circuitul agricol. Articolul 13. (2) Programul de valorificare a terenurilor noi si de sporire a fertilitatii solurilor este elaborat si aprobat de Guvern si urmeaza a fi realizat prin autoritatile administratiei publice si Serviciul de stat pentru reglementarea regimului proprietatii funciare si cadastru funciar general. Tarifele aplicate la compensarea pierderilor Pierderile cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. (4) Sint compensate de asemenea pierderile cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenurilor fondului de rezerva si a altor categorii de terenuri. si de atribuirea lor la alte categorii de terenuri se acumuleaza la un cont special al Guvernului si se utilizeaza exclusiv pentru realizarea programului de valorificare a terenurilor noi si de sporire a fertilitatii solurilor. cu exceptia celor de uz public sau celor ce urmeaza a fi atribuite la categoriile fondului silvic. si nu mai mare de 10% din pretul normativ al pamintului. (10). Plata specificata va fi incasata. de la acestia. calculata conform art. PRECUM SI DIN CIRCUITUL AGRICOL. Compensarea pierderilor (1) Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. stabilita in mod unilateral de consiliile locale. pentru perioada care urmeaza momentului adoptarii de catre consiliul local a deciziei corespunzatoare pina la incheierea contractului de vinzare-cumparare sau de arenda. precum si din circuitul agricol.10 alin. se compenseaza pornind de la tarifele specificate la pozitia a III-a din anexa. Articolul 12. si atribuirea lor la alte categorii de terenuri se efectueaza in scopul obtinerii de mijloace pentru finantarea programului de valorificare a terenurilor noi si de sporire a fertilitatii solurilor. Acumularea si utilizarea mijloacelor banesti rezultate din compensarea pierderilor (1) Mijloacele banesti destinate compensarii pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. indiferent de scopul excluderii terenurilor si tipul de proprietate asupra lor. (3) Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic se efectueaza in toate cazurile de catre persoanele fizice si persoanele juridice interesate. precum si din circuitul agricol. in modul si termenele fixate in conformitate cu legislatia. nu mai mica decit plata anuala minima de arenda. in termenele fixate de consiliile locale. Virarea mijloacelor banesti la contul mentionat se efectueaza in baza autorizatiei Guvernului privind modificarea destinatiei terenurilor. precum si din circuitul agricol. SI ATRIBUIREA LOR LA ALTE CATEGORII DE TERENURI Articolul 11. . Articolul 14. conform unui regulament aprobat de Guvern. calculat pentru destinatia respectiva. Capitolul IV PRETUL NORMATIV AL PAMINTULUI PENTRU EXCLUDEREA TERENURILOR DIN CATEGORIILE DE TERENURI CU DESTINATIE AGRICOLA SI ALE FONDULUI SILVIC. Excluderea terenurilor Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. se va incasa anual plata pentru folosirea terenului. cit si in interesele detinatorilor de terenuri.Articolul 101. precum si pentru efectuarea altor lucrari de imbunatatire a calitatii solurilor si de tinere a cadastrului funciar general. si atribuirea lor la alte categorii de terenuri se face atit in interesele publice. Plata pentru folosirea terenurilor proprietate publica aferente obiectivelor privatizate sau intreprinderilor si obiectivelor private In cazul in care proprietarii obiectivelor privatizate sau ai intreprinderilor si obiectivelor private nu au cumparat sau nu au arendat terenuri aferente obiectivelor si intreprinderilor mentionate.

contractul de vinzare-cumparare va fi prezentat. (4) Modul de instrainare fortata a terenurilor se stabileste conform legislatiei. (2) Instrainarea fortata a terenurilor in scopuri agricole este determinata de necesitatea crearii unor unitati agricole de stat (stiintifice sau experimentale).(2) Guvernul adopta hotarirea de atribuire a terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. precum si din alte categorii de terenuri. (3) Instrainarea fortata a terenurilor in alte scopuri decit cele agricole este admisa numai in cazurile utilitatii publice: constructia intreprinderilor industriale. complexelor sportive si de agrement. Articolul 17. (3) Modificarea destinatiei terenurilor si legalizarea drepturilor detinatorilor de terenuri se efectueaza de catre autoritatile administratiei publice locale numai dupa compensarea pierderilor. Capitolul V PRETUL NORMATIV AL PAMINTULUI IN PROCESUL INSTRAINARII FORTATE A TERENURILOR Articolul 15. incluse in circuitul agricol pentru a fi folosite in alt scop decit cel agricol. Articolul 16. in termen de 3 luni de la data .98). se solutioneaza conform legislatiei. trasarea telecomunicatiilor. crearea monumentelor naturii si istoriei. drumurilor. (2) Pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale unde nu functioneaza organul cadastral teritorial. dar nu mai putin decit pretul normativ calculat conform tarifelor prevazute la pozitia a II-a din anexa. pretul va fi stabilit de instanta judecatoreasca in baza raportului de expertiza prezentat de expertii independenti. (2) In cazul in care autoritatea administratiei publice si proprietarul terenului nu ajung la o intelegere in privinta pretului de piata al terenului supus instrainarii fortate. Scopul si cazurile de instrainare fortata a terenurilor (1) Instrainarea fortata a terenurilor se efectueaza de catre Guvern de comun acord cu autoritatile respective ale administratiei publice locale in scopul satisfacerii necesitatilor funciare ale statului. 237-XIV din 23. (Capitolul VI exclus prin Legea nr. in termen de o luna dupa transferarea de catre persoanele fizice sau persoanele juridice la contul mentionat a mijloacelor banesti echivalente cu pierderile cauzate de excluderea terenurilor din circuitul agricol. (4) Litigiile funciare. de ocrotire a sanatatii. dezvoltarea localitatilor. constructia unor obiective cu destinatie speciala.12. (2) In cazul cind calitatea terenului propus in schimb este in defavoarea proprietarului de terenuri. de invatamint. aparute in procesul instrainarii fortate a terenurilor. pierderile i se compenseaza in bani. constructia institutiilor de cultura. instalatiilor hidrotehnice si altor amenajari ale serviciului apelor. Compensarea pierderilor cauzate de instrainarea fortata a terenurilor (1) Compensarea pierderilor cauzate de instrainarea fortata a terenurilor are loc conform pretului de piata al acestora. (3) Daca proprietarul terenului refuza sa ia teren in schimb ori statul nu dispune de teren pentru schimb. extragerea zacamintelor subterane. Capitolul VII DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII Articolul 23 (1) Prezenta lege intra in vigoare dupa o luna de la data publicarii. Drepturile persoanelor fizice si persoanelor juridice ale caror terenuri au fost instrainate fortat in scopul satisfacerii necesitatilor funciare ale statului (1) Statul propune proprietarului terenului un alt teren in schimbul celui instrainat fortat. acestuia i se compenseaza pierderile cauzate de schimb.

00 . art. 360-XIV Monitorul Oficial.05. art. satului (comunei) pe al carei teritoriu este situat terenul. 25 iulie 1997. Vinzarea-cumpararea terenurilor cu destinatie agricola. 1998. 176. nr.00 - 1403-XIV din 17. din din din din din 26.99 15. 44-46. Articolul 24 Guvernul. 1999. nr. 1546-XIII din 25. nr.57) se abroga.07.302-XIII din 2 decembrie 1994 privind pretul normativ al pamintului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova.6. 237-XIV Monitorul Oficial. va asigura revizuirea si anularea de catre ministere si departamente a actelor normative care contravin prezentei legi. nr.12.Monitorul Oficial. 1998. PRESEDINTELE PARLAMENTULUI Dumitru MOTPAN Chisinau. 48-49. va asigura elaborarea actelor normative care ar reglementa aplicarea prezentei legi. 988-XIV Monitorul Oficial. art. 2000. nr. nr.autentificarii notariale. art. calcularea pretului normativ al pamintului pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale unde nu functioneaza organul cadastral teritorial este prezentata de primaria municipiului. nr. Vinzarea-cumpararea terenurilor din 579. *Republicata in temeiul Hotaririi Parlamentului Republicii Moldova nr. precum si din circuitul agricol IV. Nr. orasului. Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondu-lui silvic.Monitorul Oficial. 324. la primaria municipiului. loturilor de pamint de pe linga casa si loturilor pomicole 289. art. nr.06 9264. nr.rilor pomicole III. 39-41. nr. nr. 26-27. 468.98 . 2000. art.98 16. 65-67. 1308-XIII. nr. 1995. pentru operarea modificarilor in registrul cadastral al detinatorilor de terenuri. 165. 1566-XIII Monitorul Oficial. 1999. Instrainarea fortata a terenurilor agricole. 166-168.12. (4) Legile si celelalte acte normative ramin in vigoare in masura in care nu contravin prezentei legi. Anexa la Legea privind pretul normativ si modul de vinzare-cumparare a pamintului T A R I F E pentru calcularea pretului normativ al pamintului (pentru o unitate grad-hectar) in lei I. satului (comunei) pe al carei teritoriu este situat terenul. 1213. in termen de 3 luni: va pune actele sale normative in concordanta cu prezenta lege. 219. (3) Informatia cadastrala necesara pentru incheierea contractului de vinzare-cumparare.53 II. 454.98 23. art.99 18. Articolul 25 Legea nr. art. 509-XIV Monitorul Oficial. loturilor de pamint de pe linga casa si lotu.02. Modificata prin Legile Republicii Moldova nr. 90-92. orasului.04.02. nr.96 . 1998.

Comrat. Ribnita. Edinet. Pretul normativ al terenurilor cu destinatie agricola se va calcula in functie de fertilitatea medie a solului stabilita pentru orasul. fara plata. se calculeaza in functie de fertilitatea medie a solului stabilita pentru republica. cu acordul Ministerului Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat. Soroca. Criuleni. Ialoveni. Orhei. Prevederile ianuarie 2001. satelor (comunelor) vor intocmi.pentru municipiile Balti. 0. se aplica urmatorii coeficienti: 0. loturilor de pamint de pe linga casa si al terenurilor intovarasirilor pomicole se calculeaza prin aplicarea coeficientului 0.10 pentru municipiile Cahul. precum si pentru terenurile cu alta destinatie decit cea agricola.30 . de alte constructii. inclusiv planurile terenurilor necesare pentru perfectarea tranzactiei de vinzare-cumparare a terenurilor. la cererea proprietarului. Pretul normativ al terenurilor cu destinatie agricola. Pretul normativ al pamintului pentru terenurile ocupate de obiective industriale. 0. Tiraspol. de transport. .96 1.intravilanul localitatilor (cu exceptia loturilor de pamint de pe linga casa) Nota: 9264.02 . 7. terenurile aferente intreprinderilor private. Causeni. intreprinderilor private. Straseni. Bender. punctelor 3 si 4 din nota se aplica pina la data de 1 6. pretul normativ al pamintului se calculeaza pornind de la tarifele specificate la pozitia I din anexa. La vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica. 3. In cazul cind unele terenuri din categoria terenurilor cu alta destinatie decit cea agricola sint trecute in categoria terenurilor cu destinatie agricola sau ale fondului silvic. Hincesti. precum si terenurile aferente constructiilor nefinalizate sint vindute de autoritatile administratiei publice locale. 0. precum si a terenurilor aferente constructiilor nefinalizate. satul (comuna) respectiv(a) sau.pentru sate (comune). 8. Terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. fara aplicarea coeficientului. In cazul vinzarii de catre stat a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. 2. Dubasari.25 la tarifele specificate la pozitia I din anexa. in functie de fertilitatea solului stabilita pentru terenul respectiv.pentru municipiul Chisinau. toate documentele. 0. 5.05 . inclusiv localitatile care intra in componenta acestuia.pentru celelalte orase. la pretul normativ calculat conform tarifelor specificate la pozitia a IV-a din anexa.15 . oraselor. Ungheni si orasele Anenii Noi. primariile municipiilor. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful