LEGEA REPUBLICII MOLDOVA privind pretul normativ si modul de vinzare-cumparare a pamintului* N 1308-XIII din 25.07.

1997 Monitorul Oficial al R.Moldova N 147-149 din 06.12.2001 ---------Parlamentul adopta prezenta lege. Capitolul I DISPOZITII GENERALE Articolul 1. Domeniul de aplicare a legii Prezenta lege se aplica in cazurile: a) vinzarii-cumpararii terenurilor, inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza, a terenurilor aferente intreprinderilor private, precum si a terenurilor aferente constructiilor nefinalizate; b) excluderii terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic, precum si din circuitul agricol, si atribuirii lor la alte categorii de terenuri; c) instrainarii fortate a terenurilor; d) relatiilor de arenda. Articolul 2. Notiunea de pret normativ al pamintului (1) Pretul normativ al pamintului constituie o masura de estimare a valorii lui echivalente cu potentialul natural si economic al acestuia, exprimate in valuta nationala. El se determina de catre prezenta lege si se aplica in procesul realizarii relatiilor funciare, indiferent de tipul de proprietate asupra pamintului. (2) Tarifele pentru calcularea pretului normativ al pamintului se stabilesc pentru o unitate conventionala (grad-hectar), pe baza indicilor cadastrali (cantitativi si calitativi), conform anexei parte integranta a prezentei legi, si se indexeaza anual, in functie de rata inflatiei, de catre Parlament, la propunerea Guvernului, concomitent cu aprobarea bugetului de stat. (3) La pretul normativ al terenurilor localitatilor (cu exceptia loturilor de pamint de pe linga casa), al celor ocupate de obiective industriale, de transport, de alte obiective neagricole se adauga si cheltuielile de amenajare inginereasca a teritoriului. Capitolul II VINZAREA-CUMPARAREA TERENURILOR Articolul 3.Vinzarea terenurilor (1) Dreptul de vinzare a terenurilor proprietate privata il are proprietarul, iar in cazul vinzarii terenurilor proprietate publica autoritatile administratiei publice locale, care solutioneaza concomitent toate problemele referitoare la constructiile, instalatiile ingineresti, plantatiile multianuale si alte bunuri imobiliare, amplasate pe terenurile in cauza. (2) Vinzarea-cumpararea pamintului se efectueaza prin contractul de vinzare-cumparare la pret normativ sau la pret liber, inclusiv in baza rezultatelor licitatiei. Pentru perfectarea tranzactiei de vinzare-cumparare se prezinta documente in care sint indicati parametrii cantitativi si calitativi ai terenului, precum si dreptul detinatorului asupra terenului, eliberate, dupa caz: a) de organul cadastral teritorial in a carui raza este situat terenul - pentru vinzare-cumparare de terenuri proprietate privata; b) de primaria municipiului, orasului, satului (comunei) in al carei teritoriu este situat terenul - pentru vinzare-cumparare de terenuri proprietate publica. (3) Terenurile pe care sint amplasate constructii, instalatii ingineresti, plantatii multianuale si alte bunuri imobiliare se vind concomitent cu instrainarea bunurilor imobiliare. Pretul de vinzare a

e) noul detinator de teren. determina pretul terenului (sectorului de teren). c) cumparatorul achita. b) primaria municipiului.(2). Articolul 4. pentru a fi utilizate conform art.(5) lit. d) contractul de vinzare-cumparare se autentifica notarial. incheie contractul de vinzare-cumparare si stabileste termenul de achitare a platii. contractul de vinzare-cumparare se considera nul. iar restul platii poate fi esalonat pe un termen de pina la 10 ani.la bugetul de stat. inclusiv la licitatie. Neachitarea platii in decurs de o luna de la expirarea termenului de plata pe trimestru constituie temei pentru desfacerea contractului in modul stabilit. in fiecare caz concret. prezinta acest contract organului cadastral teritorial in a carui raza de actiune este situat terenul. dupa caz. suma egala cu pretul normativ al pamintului prevazut pentru destinatia respectiva. pretul acestuia nu poate fi mai mic decit pretul normativ al pamintului. organul imputernicit de Guvern examineaza. delimitarea carora se stabileste prin lege. (7) Autoritatea administratiei publice locale trece. in termen de o luna. Vinzarea terenurilor proprietate publica (1) Terenurile proprietate publica se impart in terenuri proprietate de stat si terenuri proprietate a unitatilor administrativ-teritoriale. (6) In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la alin. satului (comunei) sau. dupa caz. in termen de 10 zile. (5) Mijloacele banesti rezultate de la vinzarea terenurilor proprietate publica se distribuie in modul urmator: 50% . (5) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica se efectueaza astfel: a) cumparatorul (persoana fizica sau persoana juridica) depune la primaria municipiului. (4) In scopul impozitarii funciare. cu exceptia terenurilor cu destinatie agricola si ale fondului silvic care se vind numai persoanelor fizice si persoanelor juridice ale Republicii Moldova. orasului sau satului (comunei). se achita mai intii cel putin 25% din pretul terenului.pe contul special al Guvernului. autoritatea administratiei publice locale poate stabili unele restrictii (servituti) pe care proprietarii vor fi obligati sa le respecte. satului (comunei) sau. in termen de 3 luni de la data autentificarii notariale a contractului de vinzare-cumparare a terenului. noul detinator al terenului si autoritatea administratiei publice locale informeaza neintirziat organul fiscal teritorial despre schimbarea detinatorului de teren. cererea cumparatorului. repartizindu-l in cote egale achitate trimestrial. 30% .imobilului se constituie din pretul terenului plus pretul bunurilor imobiliare.2 alin. (2) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica (cu exceptia terenurilor ce se afla in folosinta membrilor intovarasirilor pomicole si fondului de rezerva destinat necesitatilor sociale ale localitatilor). noul detinator in registrul cadastral al detinatorilor de teren.14. (6) Toate contractele de vinzare-cumparare a terenurilor se autentifica notarial. la organul imputernicit de Guvern o cerere de cumparare a terenului. orasului.la contul bugetului municipiului. se efectueaza de catre autoritatile administratiei publice locale cu autorizarea Guvernului sau a autoritatii imputernicite de el. indexate in functie de rata inflatiei in cazul in care rata inflatiei a fost stabilita conform art. La incheierea contractului de vinzare-cumparare in rate. (4) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica se efectueaza cu achitarea pretului la o plata unica sau in rate. d) si e). (8) La incheierea contractelor de vinzare-cumparare a terenului. in termen de o luna. orasului. (3) Terenurile proprietate publica pot fi vindute atit persoanelor fizice si persoanelor juridice ale Republicii Moldova. . amplasate pe acest teren. elibereaza titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren si informeaza despre aceasta organul fiscal teritorial. cit si investitorilor straini. In cazul vinzarii-cumpararii terenului la pret liber. 20% . pentru inregistrarea dreptului de proprietate asupra lui.

Celelalte terenuri destinate constructiilor se vind prin concurs sau la licitatie. Articolul 6. cu responsabilitate personala fata de legislatia funciara. (3) Terenurile intovarasirilor pomicole ocupate de drumuri. (3) In cazul in care cetatenii straini sau apatrizii devin proprietari de terenuri cu destinatie agricola sau ale fondului silvic prin mostenire legala sau testamentara. precum si persoanelor fizice si persoanelor juridice autohtone. Articolul 7. aferente intreprinderilor private.(3) lit. precum si constructiilor nefinalizate. (2) Loturile pomicole neprivatizate sint atribuite in folosinta membrilor intovarasirilor pomicole pastrindu-se proprietatea publica asupra lor. (4) Membrii intovarasirilor pomicole care doresc sa cumpere lotul. b) vinzatorul si cumparatorul incheie contractul de vinzare-cumparare. (6) Borderoul de calcul pentru determinarea pretului de vinzare a lotului pomicol. c) si d). Vinzarea terenurilor proprietate privata (1) In categoria terenurilor proprietate privata intra toate terenurile detinatorilor. hotarirea autoritatii administratiei publice locale poate fi atacata in instanta judecatoreasca in conditiile legii. d) noul detinator de teren. pentru inregistrarea dreptului de proprietate asupra lui. cetateni ai Republicii Moldova. (2) Dreptul de vinzare-cumparare a terenurilor cu destinatie agricola apartine statului. (4) De dreptul preferential la cumpararea terenului (a unor sectoare din teren) proprietate comuna beneficiaza coproprietarii. In cazul in care cererea de cumparare este respinsa. Vinzarea-cumpararea terenurilor cu destinatie agricola aflate in proprietate privata (1) Se permite vinzarea-cumpararea terenurilor cu destinatie agricola aflate in proprietate privata. examinat si aprobat de autoritatea administratiei publice locale. c) contractul de vinzare-cumparare a pamintului se autentifica notarial. Articolul 5. ei au dreptul de a le instraina prin acte juridice intre vii numai cetatenilor Republicii Moldova. trecuti in registrele cadastrale ale detinatorilor de teren. precum si avizul conducerii intovarasirii pomicole respective si adopta o hotarire privind vinzarea-cumpararea lotului pomicol. cladiri si obiective de deservire a membrilor intovarasirilor pomicole sint trecute la categoria terenurilor de uz public. (5) Primaria municipiului. depun la autoritatea administratiei publice locale o cerere de cumparare. prezinta acest contract organului cadastral teritorial in a carui raza de actiune este situat terenul. contractul de vinzare-cumparare se considera nul. se efectueaza la pretul normativ al pamintului. (3) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate privata prin intelegere intre vinzator si cumparator include urmatoarele actiuni: a) vinzatorul perfecteaza documentele care ii confirma dreptul de proprietate asupra pamintului. (4) In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la alin. orasului sau satului (comunei) pe al carui teritoriu se afla intovarasirea pomicola examineaza cererile de cumparare ale membrilor intovarasirilor pomicole. satului (comunei) pe al carei teritoriu este situat terenul. (2) Proprietarii au dreptul de a vinde terenurile la pret liber. in termen de 3 luni de la data autentificarii notariale a contractului de vinzare-cumparare a terenului. orasului. serveste drept baza pentru perfectarea contractului de . Destinatia terenurilor se stabileste pe baza informatiei primariei municipiului. aflat in folosinta lor. incluse in registrul cadastral al detinatorilor de terenuri sau in registrul bunurilor imobile cu drept de proprietate asupra acestora. Vinzarea-cumpararea loturilor pomicole (1) Membrii intovarasirilor pomicole sint detinatori de loturi pomicole.(9) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. la care anexeaza documentele ce confirma calitatea de membru al intovarasirii respective.

cele destinate retelelor ingineresti. primaria ii restituie acestuia banii platiti in plus. (3) Terenurile proprietate publica pe care sint amplasate obiective proprietate de stat se vind.S. (7) Contractul de vinzare-cumparare a lotului pomicol este perfectat in triplu exemplar de reprezentantul autoritatii administratiei publice locale si este remis cumparatorului. (4) Nu sint supuse vinzarii-cumpararii loturile de pamint de pe linga casa aflate in folosinta temporara a cetatenilor. suprafata lor. (9) In cazul cind dupa perfectarea contractului de vinzarecumparare se constata ca suprafata lotului pomicol este mai mare decit cea indicata de conducerea intovarasirii pomicole. (2) Dreptul de a cumpara de la stat si de a vinde terenuri destinate constructiilor in municipii. pretul se calculeaza pornind de la gradul de fertilitate a solului in unitatea administrativ-teritoriala respectiva. iar daca se constata ca suprafata este mai mica. Diferenta de pret este achitata de ambele parti in termen de o luna. cumparatorul va achita o plata suplimentara corespunzatoare. (10) Proprietarul are dreptul de a vinde lotul sau pomicol la pret liber. unui alt cetatean al Republicii Moldova sau statului. fara dreptul de a amplasa pe ele obiective care pot schimba indicii acestor zone. se calculeaza pornind de la indicii cadastrali medii. Vinzarea-cumpararea loturilor de pamint de pe linga casa (1) Loturile de pamint de pe linga casa includ terenurile ocupate de casa.vinzare-cumparare. vinzatorului si notarului. (3) Proprietarul lotului de pamint de pe linga casa are dreptul de a-l vinde integral sau partial. atit persoanelor fizice si persoanelor juridice. (5) Terenurile din zonele de protectie si zonele sanitare ale intreprinderilor pot fi vindute numai intreprinderilor in cauza. de la fertilitatea solului exprimata in grade si tarifele pentru determinarea pretului normativ al pamintului. (4) Pretul terenurilor din intravilanul localitatilor. Articolul 9. . precum si terenurile a caror suprafata depaseste norma prevazuta de legislatie. precum si terenurile de uz public. Articolul 8. persoanelor fizice sau persoanelor juridice care au obtinut dreptul de proprietate asupra obiectivelor amplasate pe aceste terenuri. precum si terenurile aferente constructiilor nefinalizate. terenurile aferente intreprinderilor private.4. Moldova cu toate modificarile si completarile ulterioare. inclusiv la licitatie. cit si statului. de anexele gospodaresti si de gradini. inclusiv la licitatie.4. Terenurile mentionate se vind conform art. dupa privatizarea obiectivelor mentionate.S. amenajarea terenurilor. accesul la caile de comunicatii. (6) Nu sint supuse vinzarii-cumpararii terenurile din zonele de protectie a apelor.82 din Codul funciar al R. orase si sate (comune). (8) Contractul de vinzare-cumparare poate prevedea esalonarea platii conform art. orase si sate (comune) (1) In municipii. la pret liber. prevazute de planul general de dezvoltare a localitatii si terenurile care urmeaza a fi folosite in aceste scopuri. inclusiv terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. (2) Proprietar al lotului de pamint de pe linga casa este persoana fizica care l-a primit conform legislatiei si l-a legalizat prin titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren. (5) Pretul normativ al lotului de pamint de pe linga casa se calculeaza pornind de la suprafata lui. locul amplasarii terenurilor. orase si sate (comune) il au persoanele fizice si persoanele juridice din Republica Moldova si investitorii straini. terenuri destinate constructiilor se considera terenurile pe care sint amplasate constructii si amenajari. Vinzarea-cumpararea terenurilor destinate constructiilor in municipii. In lipsa informatiei despre gradul de fertilitate a lotului supus vinzarii-cumpararii. inclusiv conform art. atribuite conform legislatiei. destinate constructiilor.

5% . orasului. Bender. plata anuala minima de arenda se stabileste. Tiraspol. Capitolul III PRETUL NORMATIV AL PAMINTULUI Articolul 10. In cazul atribuirii terenurilor deteriorate natural. b) de la primaria municipiului. (8) Terenurile din fondul de rezerva folosite in scopuri agricole pina la utilizarea lor conform destinatiei se dau in arenda in mod prioritar lucratorilor si pensionarilor din sfera sociala. sint legalizate ca proprietari asupra pamintului.pentru municipiile Balti. 1% . precum si constructiilor nefinalizate. (9) si (10). (3) Tarifele pentru calcularea pretului normativ al pamintului sint indicate in anexa. satului (comunei) pe al carei teritoriu este situat terenul . (8) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica destinate constructiilor se efectueaza in conformitate cu articolul 4. (7) Plata anuala de arenda a terenurilor proprietate publica se stabileste in functie de destinatia terenurilor arendate. Pretul normativ al pamintului la vinzarea. (9) In cazul arendarii terenurilor prin licitatie sau prin concurs. si constituie nu mai putin de 2% din pretul normativ al terenului arendat. a terenurilor aferente intreprinderilor private. Straseni. conform legislatiei. precum si in alte cazuri ce tin de activitatea economica. precum si familiilor social defavorizate. la arendarea lor. in procente.cumpararea si arendarea terenurilor (1) Pretul normativ al pamintului se stabileste la vinzareacumpararea terenurilor. .(7) Persoanele fizice sau persoanele juridice carora li s-au atribuit terenuri din fondul de rezerva. Pentru aceste categorii de persoane. plata anuala de arenda se stabileste la licitatie (concurs). din pretul normativ calculat pentru terenurile aferente cu destinatie respectiva. 1. pierderile generate de excluderea acestora din circuitul agricol nu se compenseaza. plata de arenda a terenurilor mentionate echivaleaza cu impozitul funciar pentru loturile de pamint de pe linga casa stabilit pentru anul respectiv. inclusiv la licitatie. (9) Terenurile proprietate privata pe care sint amplasate constructii din intravilanul localitatilor pot fi supuse vinzarii-cumpararii la pret liber.pentru municipiul Chisinau. (4) Pretul normativ al terenurilor cu destinatie agricola. dupa compensarea pierderilor cauzate de excluderea acestora din circuitul agricol.(8).pentru sate (comune). (6) Pretul normativ la vinzarea-cumpararea terenurilor destinate constructiilor. (5) In cazul cind nu au fost efectuate cercetari pedologice suplimentare. inclusiv localitatile care intra in componenta acestuia.pentru celelalte orase. Criuleni. 0. drept grad de fertilitate a lotului de pamint de pe linga casa (lotului pomicol) propus spre vinzare-cumparare se considera gradul mediu de fertilitate din unitatea administrativ-teritoriala (intovarasirea pomicola). (10) Pentru terenurile proprietate publica aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. precum si a terenurilor aferente constructiilor nefinalizate. dupa caz: a) de la organul cadastral teritorial in a carui raza de actiune este situat terenul . se calculeaza pornind de la tarifele specificate la pozitia a IV-a din anexa.2% .pentru vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate privata. dupa cum urmeaza: 2% . Ea constituie nu mai putin de 2% si nu mai mult de 10% din pretul normativ al pamintului calculat pentru destinatia respectiva. (2) Pentru calcularea pretului normativ al pamintului este necesar de a primi caracteristica lui cadastrala.pentru celelalte municipii si orasele Anenii Noi. 0. intreprinderilor private. inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. al loturilor de pamint de pe linga casa si al loturilor pomicole se calculeaza pornind de la tarifele specificate la pozitia I din anexa. cu exceptia cazurilor prevazute la alin. Ialoveni.5% .pentru vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica.

stabilita in mod unilateral de consiliile locale. pentru perioada care urmeaza momentului adoptarii de catre consiliul local a deciziei corespunzatoare pina la incheierea contractului de vinzare-cumparare sau de arenda. indiferent de scopul excluderii terenurilor si tipul de proprietate asupra lor. precum si din circuitul agricol. Articolul 13. precum si din circuitul agricol. (3) Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic se efectueaza in toate cazurile de catre persoanele fizice si persoanele juridice interesate. precum si din circuitul agricol. Capitolul IV PRETUL NORMATIV AL PAMINTULUI PENTRU EXCLUDEREA TERENURILOR DIN CATEGORIILE DE TERENURI CU DESTINATIE AGRICOLA SI ALE FONDULUI SILVIC. in modul si termenele fixate in conformitate cu legislatia. in termenele fixate de consiliile locale.Articolul 101. Virarea mijloacelor banesti la contul mentionat se efectueaza in baza autorizatiei Guvernului privind modificarea destinatiei terenurilor. se va incasa anual plata pentru folosirea terenului. precum si pentru efectuarea altor lucrari de imbunatatire a calitatii solurilor si de tinere a cadastrului funciar general. Plata pentru folosirea terenurilor proprietate publica aferente obiectivelor privatizate sau intreprinderilor si obiectivelor private In cazul in care proprietarii obiectivelor privatizate sau ai intreprinderilor si obiectivelor private nu au cumparat sau nu au arendat terenuri aferente obiectivelor si intreprinderilor mentionate. calculat pentru destinatia respectiva. si atribuirea lor la alte categorii de terenuri se efectueaza in scopul obtinerii de mijloace pentru finantarea programului de valorificare a terenurilor noi si de sporire a fertilitatii solurilor. (2) Programul de valorificare a terenurilor noi si de sporire a fertilitatii solurilor este elaborat si aprobat de Guvern si urmeaza a fi realizat prin autoritatile administratiei publice si Serviciul de stat pentru reglementarea regimului proprietatii funciare si cadastru funciar general. . Excluderea terenurilor Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. si nu mai mare de 10% din pretul normativ al pamintului. conform unui regulament aprobat de Guvern. Acumularea si utilizarea mijloacelor banesti rezultate din compensarea pierderilor (1) Mijloacele banesti destinate compensarii pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. si atribuirea lor la alte categorii de terenuri se face atit in interesele publice. si de atribuirea lor la alte categorii de terenuri se acumuleaza la un cont special al Guvernului si se utilizeaza exclusiv pentru realizarea programului de valorificare a terenurilor noi si de sporire a fertilitatii solurilor. se compenseaza pornind de la tarifele specificate la pozitia a III-a din anexa. Tarifele aplicate la compensarea pierderilor Pierderile cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. Articolul 12. SI ATRIBUIREA LOR LA ALTE CATEGORII DE TERENURI Articolul 11. Plata specificata va fi incasata. (10).10 alin. calculata conform art. Compensarea pierderilor (1) Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. Articolul 14. nu mai mica decit plata anuala minima de arenda. precum si din circuitul agricol. de la acestia. PRECUM SI DIN CIRCUITUL AGRICOL. cit si in interesele detinatorilor de terenuri. cu exceptia celor de uz public sau celor ce urmeaza a fi atribuite la categoriile fondului silvic. (4) Sint compensate de asemenea pierderile cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenurilor fondului de rezerva si a altor categorii de terenuri.

pretul va fi stabilit de instanta judecatoreasca in baza raportului de expertiza prezentat de expertii independenti. in termen de 3 luni de la data . 237-XIV din 23. constructia institutiilor de cultura. Scopul si cazurile de instrainare fortata a terenurilor (1) Instrainarea fortata a terenurilor se efectueaza de catre Guvern de comun acord cu autoritatile respective ale administratiei publice locale in scopul satisfacerii necesitatilor funciare ale statului. (2) In cazul in care autoritatea administratiei publice si proprietarul terenului nu ajung la o intelegere in privinta pretului de piata al terenului supus instrainarii fortate. dar nu mai putin decit pretul normativ calculat conform tarifelor prevazute la pozitia a II-a din anexa. trasarea telecomunicatiilor. Compensarea pierderilor cauzate de instrainarea fortata a terenurilor (1) Compensarea pierderilor cauzate de instrainarea fortata a terenurilor are loc conform pretului de piata al acestora.12. Capitolul V PRETUL NORMATIV AL PAMINTULUI IN PROCESUL INSTRAINARII FORTATE A TERENURILOR Articolul 15. acestuia i se compenseaza pierderile cauzate de schimb. Articolul 17. incluse in circuitul agricol pentru a fi folosite in alt scop decit cel agricol. (2) Pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale unde nu functioneaza organul cadastral teritorial. complexelor sportive si de agrement. extragerea zacamintelor subterane. contractul de vinzare-cumparare va fi prezentat.(2) Guvernul adopta hotarirea de atribuire a terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. (2) Instrainarea fortata a terenurilor in scopuri agricole este determinata de necesitatea crearii unor unitati agricole de stat (stiintifice sau experimentale). de invatamint. (3) Instrainarea fortata a terenurilor in alte scopuri decit cele agricole este admisa numai in cazurile utilitatii publice: constructia intreprinderilor industriale. se solutioneaza conform legislatiei. (4) Modul de instrainare fortata a terenurilor se stabileste conform legislatiei. (3) Daca proprietarul terenului refuza sa ia teren in schimb ori statul nu dispune de teren pentru schimb. (3) Modificarea destinatiei terenurilor si legalizarea drepturilor detinatorilor de terenuri se efectueaza de catre autoritatile administratiei publice locale numai dupa compensarea pierderilor. (4) Litigiile funciare. Drepturile persoanelor fizice si persoanelor juridice ale caror terenuri au fost instrainate fortat in scopul satisfacerii necesitatilor funciare ale statului (1) Statul propune proprietarului terenului un alt teren in schimbul celui instrainat fortat. crearea monumentelor naturii si istoriei. aparute in procesul instrainarii fortate a terenurilor. drumurilor. constructia unor obiective cu destinatie speciala. pierderile i se compenseaza in bani. dezvoltarea localitatilor. in termen de o luna dupa transferarea de catre persoanele fizice sau persoanele juridice la contul mentionat a mijloacelor banesti echivalente cu pierderile cauzate de excluderea terenurilor din circuitul agricol. de ocrotire a sanatatii. precum si din alte categorii de terenuri. (2) In cazul cind calitatea terenului propus in schimb este in defavoarea proprietarului de terenuri. instalatiilor hidrotehnice si altor amenajari ale serviciului apelor.98). Articolul 16. (Capitolul VI exclus prin Legea nr. Capitolul VII DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII Articolul 23 (1) Prezenta lege intra in vigoare dupa o luna de la data publicarii.

99 15. 176.99 18. nr. va asigura elaborarea actelor normative care ar reglementa aplicarea prezentei legi. nr.57) se abroga. 90-92. 1999. Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondu-lui silvic. nr.Monitorul Oficial.07.05. 39-41. nr. nr.6. 1998. Vinzarea-cumpararea terenurilor din 579. (3) Informatia cadastrala necesara pentru incheierea contractului de vinzare-cumparare. Articolul 25 Legea nr. Modificata prin Legile Republicii Moldova nr. 1546-XIII din 25. 2000. nr.02. nr. 1995. 1998. loturilor de pamint de pe linga casa si loturilor pomicole 289. 988-XIV Monitorul Oficial. art. satului (comunei) pe al carei teritoriu este situat terenul. 26-27. 1213. 48-49. (4) Legile si celelalte acte normative ramin in vigoare in masura in care nu contravin prezentei legi. satului (comunei) pe al carei teritoriu este situat terenul. art.302-XIII din 2 decembrie 1994 privind pretul normativ al pamintului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. din din din din din 26. *Republicata in temeiul Hotaririi Parlamentului Republicii Moldova nr. Instrainarea fortata a terenurilor agricole.98 .98 23. va asigura revizuirea si anularea de catre ministere si departamente a actelor normative care contravin prezentei legi. Vinzarea-cumpararea terenurilor cu destinatie agricola. art. 165. 360-XIV Monitorul Oficial. nr.02.04. art. Anexa la Legea privind pretul normativ si modul de vinzare-cumparare a pamintului T A R I F E pentru calcularea pretului normativ al pamintului (pentru o unitate grad-hectar) in lei I. 44-46. 1308-XIII. PRESEDINTELE PARLAMENTULUI Dumitru MOTPAN Chisinau. art.12. 2000. 219. orasului.autentificarii notariale. nr. 509-XIV Monitorul Oficial. 1999. art. orasului. art. 454. 468. art. nr.98 16. la primaria municipiului. 65-67. 237-XIV Monitorul Oficial.Monitorul Oficial. nr.06 9264. Articolul 24 Guvernul.96 . 25 iulie 1997.53 II. 166-168. 1998. calcularea pretului normativ al pamintului pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale unde nu functioneaza organul cadastral teritorial este prezentata de primaria municipiului.rilor pomicole III. in termen de 3 luni: va pune actele sale normative in concordanta cu prezenta lege.00 - 1403-XIV din 17. precum si din circuitul agricol IV. 324. nr. pentru operarea modificarilor in registrul cadastral al detinatorilor de terenuri. loturilor de pamint de pe linga casa si lotu. Nr. nr. 1566-XIII Monitorul Oficial.12.00 .

in functie de fertilitatea solului stabilita pentru terenul respectiv. In cazul vinzarii de catre stat a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza.pentru municipiile Balti. Orhei. la pretul normativ calculat conform tarifelor specificate la pozitia a IV-a din anexa.pentru municipiul Chisinau. 2. Ribnita. Tiraspol. 3. terenurile aferente intreprinderilor private. 0. Bender. pretul normativ al pamintului se calculeaza pornind de la tarifele specificate la pozitia I din anexa. de alte constructii. cu acordul Ministerului Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat. Criuleni.10 pentru municipiile Cahul.30 . 0. precum si a terenurilor aferente constructiilor nefinalizate. Ialoveni. oraselor. fara plata. . satul (comuna) respectiv(a) sau. 0. Straseni.intravilanul localitatilor (cu exceptia loturilor de pamint de pe linga casa) Nota: 9264. Prevederile ianuarie 2001.pentru sate (comune). 7. intreprinderilor private. 0. precum si terenurile aferente constructiilor nefinalizate sint vindute de autoritatile administratiei publice locale. Terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. de transport. Comrat.pentru celelalte orase.02 . loturilor de pamint de pe linga casa si al terenurilor intovarasirilor pomicole se calculeaza prin aplicarea coeficientului 0. inclusiv planurile terenurilor necesare pentru perfectarea tranzactiei de vinzare-cumparare a terenurilor. satelor (comunelor) vor intocmi. precum si pentru terenurile cu alta destinatie decit cea agricola. Edinet. Pretul normativ al terenurilor cu destinatie agricola. 5. punctelor 3 si 4 din nota se aplica pina la data de 1 6. Causeni. inclusiv localitatile care intra in componenta acestuia.15 . Soroca. Hincesti. Dubasari. La vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica. fara aplicarea coeficientului.25 la tarifele specificate la pozitia I din anexa. In cazul cind unele terenuri din categoria terenurilor cu alta destinatie decit cea agricola sint trecute in categoria terenurilor cu destinatie agricola sau ale fondului silvic. se aplica urmatorii coeficienti: 0. toate documentele. 4. primariile municipiilor. la cererea proprietarului. 8. Pretul normativ al pamintului pentru terenurile ocupate de obiective industriale.05 . Pretul normativ al terenurilor cu destinatie agricola se va calcula in functie de fertilitatea medie a solului stabilita pentru orasul. se calculeaza in functie de fertilitatea medie a solului stabilita pentru republica. Ungheni si orasele Anenii Noi.96 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful