Sunteți pe pagina 1din 3

Inregistrat la Consiliul Local

al comunei
judetul .
Sub nr din .
CONTRACT DE ARENDARE
CAPITOLUL I
Partile contractului
Art. 1. - Contractul de arendare se incheie si se executa pe baza prevederilor art.
1836 -1850 Cod Civil, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 2. - 1. Intre PAROHIA POTLOGI I, cu sediul in Comuna Potlogi, Sat Potlogi,
CUI., titulara al dreptului de proprietate conform Titlului de Proprietate nr.
122516 din 18.12.2002, reprezentata de., posesor al CI/BI seria.., nr.
.., eliberat de , la data de , CNP ., denumita
in continuarea arendator, si
2. dl.,
domicilat
in.,
posesor
al.
seria nr, eliberat de., la data de
., CNP.., denumit in continuare arendas,
A intervenit prezentul contract de arendare.
CAPITOLUL II
Obiectul contractului
Art. 3. 1. obiectul contractului de arendare il constituie terenul in suprafata totala
de mp teren arabil extravilan situat in comuna ..,
sat., judet., astfel:
- suprafata de . din tarla ., parcela. cu vecinii
..
2. Categoria de folosinta a terenului in suprafata totala de . care
face obiectul contractului de arendare este aceea de arabil extravilan.
3. Pe data incheierii prezentului contract, arendatorul a predat, iar arendasul
recunoaste ca a primit terenul prevazut la alin. 1.
CAPITOLUL III
Scopul arendarii
Art.4. Terenul arendat va fi folosit de catre arendas doar in scopul exploatarii
agricole.
CAPITOLUL IV
Durata contractului
Art. 5. 1. Prezentul contract de arendare se incheie pentru o durata de.. ani,
incepand de la data . si pana la data.
2. durata contractului de arendare poate fi limitata sau prelungita prin acordul
scris al partilor.
CAPITOLUL V
Nivelul arendei, modalitati si termene de plata
Art.6. 1. Nivelul arendei este de pe fiecare an.
2. Plata arendei se face pana la data de . a fiecarui an.
3. Contractele de arendare incheiate in scris si inregistrate la Consiliul Local
constituie titluri executorii pentru plata arendei la termenele si in modalitatile
stabilite in contract.
4. Partile sunt obligate sa notifice primariei la care a fost inregistrat contractul de
arendare orice modificare a nivelului arendei.
5. Pentru neplata arendei la termenul prevazut la alin. 2, arendasul va plati o
penalizare de 1% pentru fiecare zi de intarziere in plata.

CAPITOLUL VI
Drepturile si obligatiile partilor
Art.7. Drepturile si obligatiile arendatorului sunt urmatoarele:
a) sa incaseze arenda la termenele si conditiile stabilite in prezentul contract;
b) Sa predea terenul agricol arendasului la semnarea prezentului contract;
c) Sa nu ia nici un fel de masuri in legatura cu exploatarea terenului arendat, de
natura sa-l tulbure pe arendas;
d) Sa controleze oricand modul in care arendasul exploateaza terenul arendat. Pe
timpul controlului, arendatorul va fi insotit de arendas sau de un imputernicit al
acestuia.
e) In caz de tuburari ale tertilor in exploatarea normala a terenului, sa actioneze
impreuna cu arendasul, potrivit legii, pentru incetarea actelor de tulburare;
f) Sa plateasca taxele si impozitele datorate pentru terenurile arendate;
g) Sa il incunostinteze in scris pe arendas de intentia sa de a reinnoi sau nu
contractul cu cel sase luni inaninte de a expira prezentul contract;
h) Sa primeasca, la incetarea contractului, terenul care a facut obiectul acestuia
Art.8. Drepturile si obigatiile arendasului sunt urmatoarele:
a) sa primeasca terenul arendat la termen si in conditiile stabilite de prezentul
contract;
b) Sa foloseasca terenul pe care l-a arendat in scopul exploatarii agricole, in
conditiile stabilite prin contract;
c) Sa mentina potentialul de productie si sa nu degradeze terenul arendat;
d) Sa nu schimbe categoria de folosinta a terenului arendat fara acordul scris al
arendatorului;
e) Sa plateasca arenda la termenul si in conditiile prevazute in prezentul contract;
f) Sa ceara acordul arendatorului pentru efectuarea eventualelor investitii pe
teren;
g) Sa comunice arendatorului si sa solicite acestuia sa intervina in cazurile in care
este tulburat de terti in exploatarea terenului arendat;
h) Sa incunostinteze in scris pe arendator de intentia sa de a reinnoi sa nu
contractul cu cel putin sase luni inainte de a expira prezentul contract;
i) La incetarea contractului, are obligatia de a restitui terenul arendat in starea in
care l-a primit de la arendator;
j) Sa plateasca impozitele datorate pe veniturile realizate din expoatarea terenului
arendat;
k) Are dreptul de preemtiune in cazul instrainarii prin vanzare de catre arendator a
terenului prevazut prin prezentul contract;
l) Sa inregistreze prezentul contract in registru special tinut de Consiliul Local
al.., conform prevederilor din Codul Civil.
CAPITOLUL VII
Incetarea contractului
Art.9. Contractul inceteaza de drept la expirarea termenului pentru care a fost
arendat terenul.
2. Contractul inceteaza prin denuntare unilaterala de catre oricare din parti cu
respectarea unui termen de preaviz de sase luni. Nu este necesara motivarea
denuntarii.
3. Contractul inceteaza de drept in cazul intarzierii platii arendei cu mai mult de
30 de zile calendaristice. Incetarea contractului nu are efect asupra obligatiilor
scadente.
4. Contractul inceteaza de drept in cazul in care arendasul foloseste terenurile ce
fac obiectul contractului in alte scopuri decat cele agricole.
5. Contractul de arendare va inceta in cazul cesionarii, sau oricarei alte forme de
transmitere a drepturilor de catre arendas prevazute in prezentul contract catre o
terta persoana, fara acordul prealabil al arendatorului.

6. Contractul va inceta in cazul in care arendasul subarendeaza total sau partial


imobilele primite in arenda.
7. In cazul mortii arendatorului si/sau arendasului, contractul va continua daca
mostenitorii majori vor comunica in scris intentiile lor in acest sens si vor avea
acordul scris al celeilalte parti, in termen de 30 zile de la data decesului.
8. Contractul poate inceta pentru neexecutarea obligatiilor asumate de catre
parti.
CAPITOLUL IX
Alte clauze
Art. 10. 1. Comunicarile judiciare si extrajudiciare in legatura cu prezentul contract
se vor face la domiciliul partilor.
2. eventualele neintelegeri se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar fiind
supuse solutionarii instantelor de judecata.
3. Prezenul contract inlatura orice intelegere verbala sau scrisa anterioara si/sau
concomitenta incheierii prezentului contract.
Incheiat astazi, .., in (trei) exemplare, dintre care unul la arnadator,
unul la arenda si unul la Consiliul Local Potlogi.
Arendator,

Arendas,