Sunteți pe pagina 1din 11

MINISTERUL MUNCII I PROTECTIEI SOCIALE DEPARTAMENTUL PROTECTIEI MUNCII NORME SPECIFICE DE PROTECTIE A MUNCII PENTRU POT 69 -1997Prezentele norme

specifice de protecfie a muncii au lost elaborate de Institutul de Cercetri tiinifice pentru Protecia Muncii (I.C.S.P.M) n colaborare cu specialiti din uniti de profil i din cadrul M.M.P.S. i I.S.T.P.M. i au fost avizate de M.M.P.S. Multiplicarea acestor norme fr autorizare este interzis.

MINISTERUL MUNCII I PROTECTIEI SOCIALE ORDIN Nr.666 din 10.09.97 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru pota Avand n vedere: -art.3 din Hotrarea Guvernului nr.448/1994 privind organizarea i functionatea Ministerului Muncii i Protectiei Soeiale; -art.5 alin.5 i anexa nr.2 pct. 10 din Legea protectiei muncii nr.90/1996; -avizul Consiliului tehnico-economic nr.53 din 9 iunie 1997 al Ministerului Muncii i Protectiei SocialeProtectia Muncii. Ministrul Muncii i Protectiei Sociale, Alexandru Athanasiu, n baza Decretului nr.591/12.12.1996 pentru numirea Guvernului Romaniei emite urmatorul ORDIN: Art.1.- Se aproba Normele specifice de protectie a muncii pentru pota. Art.2. Normele prevzute la art. 1. intr n vigoare n termen de 30 de zile de la data pubicrii prezentului ordin n Monitorul Oficial al Romniei. ncepnd cu aceeai dat se abrog Normele departamentale de protecie a muncii care se refer la activitatea pentru pot. Art.3.-Normele specifice de protectie a muncii pentru pota sunt obligatorii pentru toate activitatile cu acest profil i se difuzeaza celor interesati prin inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii i prin alti agenti autorizati de Ministerul Muncii i Protectiei Sociale. MINISTRUL MUNCII I PROTECTIEI SOCIALE Alexandru Athanasiu

CUPRINS PREAMBUL 1. PREVEDERI GENERALE 2. PREVEDERI COMUNE TUTUROR ACTIVITATILOR DESFAURATE N POT 2.1. Incadrarea i repartizarea personalului la locul de munca 2.2. Instruirea personalului 2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie 2.4. Repartizarea sarcinii de munca 2.5. Organizarea locului de munca

2.6. Exploatarea echipamentelor tehnice 3. PREVEDERI SPECIFICE ACTIVITATILOR DIN POT 3.1. Colectarea i prelucrarea trimiterilor potale 3.2. Distribuirea i transportul trimiterilor potale 3.3. Cartarea trimiterilor potale ANEXA 1 NORME SPECIFICE DE PROTECTIE A MUNCII CONEXE PREZENTELOR NORME I PRESCRIPTII ISCIR ANEXA 2 STANDARDE DE REFERINTA ANEXA 3 GHID DE TERMINOLOGIE DE SECURIT ATE A MUNCII- NOTIUNI DE BAZA

PREAMBUL Normele specifice de protectie a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru destaurarea principalelor activitti din economia nationala n conditii de protectie a muncii. Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva agentii economici de raspundere pentru stabilirea i asigurarea oricaror altor masuri de protectie a muncii, adecvate conditiilor concrete de destaurare a activitatii respective, prin instructiuni proprii. Normele specifice de protectie a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind asigurarea securitatii i sanatatii n munca, sistem compus din: -Normele generale de protectie a muncii care cuprind prevederi de protectie a muncii i medicina a muncii, cu aplicabilitate generala pentru orice activitate; -Normele specifice de protectie a muncii care cuprind prevederi de protectie a muncii, specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protectie a muncii. Prevederile tuturor acestor norme specifice de protectie a muncii se aplica cumulativ i au valabilitate naional indiferent de formna de organizare sau proprietate n care se desfoar activitatea pe care o reglementeaza. Structura sistemului naional de norme specifice de protecie a muncii urmrete corelarea prevederilor normative cu riscurile specifice uneia sau mai multor activiti i reglementarea unitar a msurilor de protecie a muncii pentru activiti caracterizate prin riscuri comune. Structura fiecarei norme specifice de protectie a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de protectie a muncii, practicata n cadrul Normelor generale de protectie a muncii. Conform acestor abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza: -EXECUTANTUL: omul implicat nemijlocit n executarea unei sarcini de munca -SARCINA DE MUNCA: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie i n anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca; -MIJLOACELE DE PRODUCTIE: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, maini, aparate, dispozitive, unelte etc.) i a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza n procesul muncii; -MEDIUL DE MUNCA: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice i psihologice n care unul sau mai multi executanti ii realizeaza sarcina de munca. Reglementarea masurilor de protectie a muncii n cadrul Normelor specifice de protectie a muncii, vizand global destaurarea uneia sau mai multor activitati n conditii de protectie a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a protectiei muncii la nivelul fiecarui element aI sistemului executant sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare. Prevederile sistemului national de reglementari n domeniul protectiei muncii constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la securitatea i sanatatea n munca, baza pentru: -activitatea de conceptie a echipamentelor tehnice i a tehnologiilor -autorizarea functionarii unitatilor; -instruirea salariatilor cu privire la protectia muncii -cercetarea accidentelor de munca i stabilirea cauzelor i a responsabilitatilor; -controlul realizarii masurilor de protectie a muncii; -fundamentarea programului de protectie a muncii. n contextul general pe care I-am prezentat, "Normele specifice de protectie a muncii pentru pota" au fost elaborate tinand cont de reglementarile existente n domeniul protectiei muncii pentru aceste activitati precum i pe baza studierii proceselor de munc i stabilirii riscurilor specifice, astfel nct, pentru fiecare risc, sa existe cel putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui element al procesului de munca. Structurarea acestor prevederi este fcut astfel ncat ele urmaresc o succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune a executantului n procesul de munca.

Pe langa prevederile specifice privind activitatea destaurata n pota, structurate pe elementele sistemului de munca, normele mai cuprind un capitol de prevederi privind proiectarea mijloacelor de productie, prevederi care raman valabile pana la acoperirea problematicii tratate, prin standarde n domeniu. n acelai timp, pentru terminologia de protectie a muncii utilizata la elaborare, normele mai cuprind o anexa n care sunt definiti o serie de termeni uzuali. Pentru ca normele specifice sa raspunda cerintelor actuale nu numai n ceea ce privete continutul, dar i forma de prezentare, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri care precizeaza continutul articolelor care se refera la aceeai problematica, facilitand astfel, pentru utilizatori, ntelegerea i gasirea rapida a textelor necesare. 1. PREVEDERI GENERALE Continut Art.1. Normele specifice de protectie a muncii pentru pota cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca i a bolilor profesionale specifice activitatilor destaurate n pota. Scop Art.2. Masurile de prevenire cuprinse n prezentele norme au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenti n sistemul de munca, propriu fiecarui element component al acestuia (executant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca). Domeniu de aplicare Art.3. Prezentele norme se aplica persoanelor fizice i juri dice care destaoara activitati specifice potei, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social i de modul de organizare a acestora. Relatii cu alte acte normative Art.4. Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile Normel9r generale de protectie a muncii. Art.5. Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare se vor aplica prevederile normelor specifice de protectie a muncii prezentate n Anexa 1. Revizuirea normelor Art.6. Prezentele norme se vor revizui periodic i vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica etc. survenite la nivel national, la nivelul persoanelor juri dice sau la modificarea proceselor de munca. 2. PREVEDERI COMUNE TUTUROR ACTIVITATILOR DESFAURATE N POT 2.1.incadrarea i repartizarea personalului la locul de munca Art. 7. ncadrarea i repartizarea personalului muncitor pe locuri de munca se vor face conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii. Art.8. Toate activitatile din sectorul potal vor fi executate, supravegheate i conduse de personal calificat, numit i instruit n aceste scopuri, iar acolo unde este cazul, autorizat. Art.9. ncadrarea n munca a persoanelor handicapate - cu infirmitati fizice sau neuropsihice- se va face cu respect area recomandarilor din avizele medicale i psihologice. 2.2. Instruirea personalului Art.10. Instruirea personalului n domeniul protectiei muncii se va face conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii. Instructajul periodic Art.11. Instructajul periodic se va efectua: -lunar, pentru muncitori necalificati, electromecanici T.T.R. sectorul linii, posturi i cabluri, factori potali, manuitori de valori precum i pentru personalul din constructii - montaj i ntretinere cladiri; -trimestrial, pentru telegrafiti, telefoniste, radiotelegrafiti, casieri, agenti procentuali, cartatori, oficianti, ef vagon potal, personal de paza, instalator IncaIzire centrala, precum i pentru electromecanici; -semestrial, pentru ef tura, tehnicieni, ingineri, proiectanti, telefonista eta, diriginte oficiu. 2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie Art. 12. Acordarea echipamentului individual de protectie se va face conform prevederilor Normativului - cadru de acordare i utilizare a echipamentului individual de protectie aprobat prin ordinul MMPS nr.225 din 27 iulie

1995. 2.4. Repartizarea sarcinii de munc Art.13. Repartizarea sarcinii de munca se va face n functie de aptitudinile i pregatirea profesionala a lucratorilor. 2.5. Organizarea locului de munca Art. 14. Unitatile i subunitatile potale, prin Consiliul de Administratie i conducatorii locurilor de munca, au obliga\ia sa: -asigure un ritm normal de lucru la o intensitate a efortului muscular sau intelectual i o tensiune nervoasa care sa nu conduca la obosirea excesiva a lucratorilor; -stabileasca distantele i circumscriptiile de distribuire n raport cu lungimea itinerariului, dificultatea drumului i volumul trimiterilor potale, astfel ca toate operatiile care se executa, de la prezentarea la serviciu pana la terminarea cursei, sa nu depaeasca timpul normal de lucru; -asigure efectuarea lucrarilor de revizie, Intretinere i reparatie atat a mijloacelor de transport cat i a echipamentelor tehnice din dotarea unitatilor i subunitatilor potale; -asigure ngradirea, marcarea i semnalizarea zonelor cu pericol temporar sau permanent; -asigure conditii normale de mediu (iluminat, zgomot, vibratii etc.) la fiecare loc de munca, -asigure dotarea locurilor de munca cu mijloace de combatere a incendiilor i cu instructiuni specifice conform prevederilor P.S.I; -amenajeze locuri speciale pentru fumat conform prevederilor P.S.I. Art. I5. La locurile de munc n care se desfaoara activitati de prezentare i colectare trebuie sa fie afiata, la loc vizibil, lista cu restrictii asupra naturii continutului trimiterilor potale i a modului de ambalare. Art.16. n locurile n care, datorita volumului mare de trimiteri potale care se sigileaza, exista posibilitatea depairii concentratiilor admisibile de noxe chimice prevazute de normativele n vigoare se vor monta sisteme de ventilare eficace. Art.17. Spatiile interioare i exterioare n care se destaoara activitatile trebuie sa fie iluminate natural, artificial sau mixt, n conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii. Art 18. La organizarea locului de munca amplasat la naltime trebuie respectate i aplicate prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru lucru la naItime. Art.19. nainte de nceperea lucrului, persoana nsarcinata cu supravegherea activitatii la locul de munca va verifica daca au fost luate toate masurile de protectie necesare pentru prevenirea accidentarilor i mbolnavirilor profesionale 2.6. Exploatarea echipamentelor tehnice Art.20. La nceperea lucrului personalul muncitor are obligatia de a controla modul de fixare a protectorilor, a dispozitivelor de protectie precum i starea tehnica a echipamentelor tehnice. Art.21. Este interzis a se lucra la un echipament tehnic la care nu s-au montat toti protectorii prevazuti n cartea tehnica i care nu este ntr-o stare tehnica de functionare corespunzatoare. Art.22. Este interzis personalului muncitor sa lucreze cu echipamente tehnice pentru utilizarea carora nu are pregatirea necesara. Art.23. La terminarea lucrului, precum i n pauze, echipamentele tehnice vor fi deconectate de la sursele de alimentare cu energie electrica. Art.24. Este interzis sa se lucreze sau sa se continue lucrul cu un echipament tehnic la care s-a constatat defectiune. Art.25. n cazul aparitiei unor defectiuni, operatorul are obligatia de a opri imediat echipamentul tehnic i de a anunta coordonatorul locului de munc i personalul de intretinere. Art.26. Se interzice salariatilor, care utilizeaza echipamentul tehnic, sa remedieze defectiunile constatate la acesta indiferent de natura lor (mecanica, electrica). Art.27. (1) Lucrarile de intretinere i reparatie vor fi executate numai de catre personalul de intretinere i numai

dupa oprirea echipamentului tehnic i blocarea comutatoarelor de pornire. n acelai timp vor fi prevazute indicatoare avertizoare privind interventia la echipamentul tehnic. (2) Cand blocarea comutatoarelor de pornire nu este posibila se va desemna un salariat care Ie va supraveghea. Sigilarea trimiterilor potale Art.28. (1) La sigilarea cu ceara roie, pentru topirea ei se vor folosi vase metalice cu manere termoizolante i plite electrice (sursa de caldura acoperita). (2) n cazul n care (lipsa energiei electrice) pentru topirea cerii se folosete lumanarea nu este permis ca ceara sa arda deasupra obiectului sigilat. n acest caz, sigilarea coletului se va face astfel incat sa se evite arsurile. Art.29. La operatia de sigilare cu pastile de plumb, acestea se vor tine de sforile cu care sunt legate, pentru a se evita strivirea degetelor la actionarea presei. Art.30. Pentru evitarea intoxicarii cu plumb, lucratorii din sectorul de sigilare cu pastile de plumb, inainte de a lua masa, ii vor spala mainile cu apa i sapun. Art.31. Sfoara cu care sunt legate sau sigilate trimiterile potale sau sacii cu corespondenta, se va taia numai cu cutitul. Taierea legaturilor cu cutitul se va face numai n sensul dinspre corpul lucratorului. Manipularea trimiterilor potale Art.32. Transportul, manipularea i depozitarea materialelor se vor executa conform prevederilor Normelor specifice de protectie a muncii cuprinse n Anexa 1 poz.3. Art.33. Nu este permisa ruperea cu mana, tierea cu lama sau cu cioburi de sticl a legaturilor trimiterilor potale sau a sacilor cu corespondenta. Art.34. Se interzice aruncarea pe jos a trimiterilor potale i aruncarea, izbirea, trasul pe jos a sacilor cu corespondenta i mesagerii. Art.35. (1) Sacii n care se transporta corespondenta se vor spala i se vor repara periodic. (2) Sacii deteriorati se repara prin aplicarea de petice cusute la maina, fiind interzisa legarea rupturilor cu sarma. Art.36. Aranjarea respectiv scoaterea coletelor in/i din rafturi ce depaesc inaltimea lucratorului, se va face folosind o scara aezata cu baza la o distanta de raft egala cu aproximativ 1/3 din inaltimea scarii pe verticala. Art.37. Aranjarea coletelor n rafturi se va face n functie de greutatea acestora, cele cu greutati reduse n rafturi superioare, iar cele grele n rafturi inferioare, tara a se depai marginea rafturilor. Art.38. Stivuirea trimiterilor potale n magaziile oficiilor de pota sau de tranzit se va face astfel incat sa nu ramana spatiu liber intre obiecte, asigurand stabilitatea stivei, iar inaltimea acesteia sa nu depaeasca 1,75 m. inaltimea stivei poate fi mai mare de 1,75 m n cazul n care stabilitatea ei este asigurata prin grilaje special construite - bine fixate n pereti i podea (boxe). Art.39. Schimbarea datei tampilei, alimentarea cu tu, curatarea, reglarea mainilor de francat sau obliterat se vor face numai dupa ce acestea au fost oprite i deconectate de la sursa de alimentare cu energie electrica i numai de catre personal calificat. Art.40. n timpul lucrului la mainile de francat sau obliterat este interzisa dirijarea cu mana a corespondentei catre dispozitivele de antrenare cu role. Art.41. Se interzice introducerea, n mainile de tampilat sau obliterat, a corespondentei cu formate i dimensiuni care depaesc caracteristicile de lucru ale mainilor. Art.42. La golirea cutiilor mecanice de scrisori, rama burdufului se tine cu ambele maini numai de manere i se introduce cu grija n partea mecanica a cutiei. 3. PREVEDERI SPECIFICE ACTIVITATILOR DIN POTA 3.1. Colectarea i prelucrarea trimiterilor potale Art.43. Aplicarea tampilelor mecanice de zi se va face numai pe placa de cauciuc, pentru a amortiza zgomotele i pentru obtinerea unei imprimari clare. Art.44. La fiecare ghieu de mesagerie se vor afia liste cu obiectele i substantele interzise a se expedia

precum i instructiuni privind modul de ambalare al trimiterilor potale. Art.45. Oficiantii care lucreaza n sectorul mesagerie, la primirea trimiterilor, se vor asigura c toate prescriptiile privind modul de ambalare i natura trimiterilor potale sunt riguros respectate. Art.46. La lipirea timbrel or i numararea banilor se vor folosi pentru umezirea degetelor numai buretiere i se va evita atingerea fetei cu mainile. Art.47. (1) La cantarirea trimiterilor potale, unitatile de masura vor fi manipulate astfel incat sa se evite alunecarea sau rasturnarea acestora de pe talerul cantarului (2) Unitatile de masura se pastraza intr-o cutie suport, fixata de masa pe care este amplasat cantarul, n apropierea acestuia. 3.2. Distribuirea i transportul trimiterilor potale Obligatiile factorilor potali Art.48. Factorii potali trebuie sa se prezinte la inceperea programului de lucru n conditii psihomotorii bune care sa Ie permita indeplinirea sarcinilor de serviciu. Art.49. Factorii distribuitori pedetri i cei care folosesc mijloacele de transport din dotarea unitatii sau subunitatii de baza sunt obligati sa cunoasca i sa respecte regulile de circulatie n vigoare. Art.50. Factorii potali au obligatia de a adopta i manifesta o comportare civilizata n relatiile cu publicul i de a respecta itinerariile i graficele orare. Art.51. Trimiterile potale se vor aeza n ordinea parcurgerii itinerariului fixat, pentru a se evita parcurgerea repetat a aceluiai drum. Citirea adreselor se va face numai cand factorul distribuitor se gasete pe trotuar i n locuri ferite de pericolul accidentarii. Art.52. n timpul parcurgerii itinerariului, geanta se va purta n fata corpului cu cureaua pe diagonala. Lungimea curelei se va ajusta astfel indit sa nu impiedice mersul. Art.53. Este interzisa folosirea de catre factorii distribuitori a mijloacelor de transport ocazionale care nu sunt destinate transportului n comun. Art.54. Este interzis factorului distribuitor sa alerge dupa mijloacele de transport, sa urce sau sa coboare din mijloacele de transport n timpul deplasarii acestora. Transportul trimiterilor potale eu mijloaee hipo Art.55. n cazul n care unitatile i subunitatile de pota asigura transportul trimiterilor potale cu mijloace hipo, cu bicicleta, cu motoreta sau cu motocicleta, itinerariul se.va stabili numai pe drumuri sau pe carari accesibile, bine cunoscute i fara obstacole. Art.56. Conducatorul sectorului de transporturi va urman ca starea de functionare a mijloacelor de transport, folosite de factorii distribuitori la efectuarea curselor, sa corespunda din punct de vedere tehnic, cerintelor normelor de circulatie n vigoare. Art.57. La transportul calare al trimiterilor potale, incarcarea acestora se va face n desagi aezati n echilibru pe a, n partea din fata. Art.58. Harnaamentul folosit trebuie sa fie intr-o stare tehnica corespunzatoare pentru a asigura controlul calului n orice moment. Este interzis sa se foloseasca harnaament uzat sau incomplet, care nu prezinta suficienta rezistenta sau care jeneaza calul. Art.59. Mijloacele de transport cu tractiune animala folosite la transportul trimiterilor potale nu trebuie sa prezinte defectiuni i trebuie sa fie dotate cu sisteme de franare mecanice. Art.60. La transportul trimiterilor potale, nu se vor folosi cai bolnavi sau care nu sunt invatati cu echitatia sau tractiunea. Art.61. Urcarea i cobodirea in/i din mijloacele de transport cu tractiune animal se vor face numai pe scara de urcare - cobonlre. Nu sunt permise urcarea sau coborarea prin punerea piciorului pe spite sau pe butucul rotii. Art.62. n cazul in care transportul trimiterilor potale se face pe timp de noapte, mijloacele de transport cu tractiune animal vor fi semnalizate prin aprinderea felinarului din partea stanga i prin montarea catadiaptriilor.

Art.63. Primirea i predarea trimiterilor potale se va face numai dupa ce mijlocul de transport cu tractiune animala a fost imobilizat cu opritori i prin blocarea franei iar calul a fost legat sau deshamat. Art.64. (1) ncarcarea mijloacelor de transport cu tractiune animala trebuie fcuta astfel incat incarcatura sa fie uniform distribuita pe toata suprafata disponibila i sa-i pastreze stabilitatea n timpul deplasarii. (2) Nu este permis transportul trimiterilor potale pe bancheta factorului distribuitor. Art.65. n timpul deplasarii, pozitia de edere a factorului potal pe bancheta mijlocului de transport cu tractiune animaI, trebuie sa fie nestanjenita iar geanta sa fie asigurat pe lng corp, cu cotul i s aib cureaua n diagonal. Art.66. La urcarea sau coborarea pantelor mari i la trecerea peste locuri accidentate, factorul potal trebuie sa mearga pe jos, pe partea stanga a calului, tinand mana dreapta de darlogi. Art.67. n timpul traversarilor cu bacul, factorul potal are obligatia de a supraveghea mijlocul de transport i de a stapani calul. Art.68. Se interzice transportul trimiterilor potale cu mijloace de transport cu tractiune animala pe drumuri acoperite cu apa din cauza revarsarii raurilor. Art.69. Transportul trimiterilor potale cu mijloace de transport cu tractiune animala prin vad sau pe gheata este permis numai prin locurile indicate pentru acest scop. Art.70. n cazuri de maxima urgenta se va efectua transportul trimiterilor potale cu mijloace de transport cu tractiune animala, pe timp de furtuna sau inzapeziri, numai cu aprobarea conducatorului unitatii. n astfel de situaii, se recomand un nsoitor de drum i o permanent legtur telefonic sau telegrafic ntre oficiul de expediie i destinaie. Transportul trimiterilor potale cu bicicleta, motoreta sau motocicleta Art.71. La transportul trimiterilor potale cu bicicleta, motoreta sau cu motocicleta, inainte de plecarea n cursa, factorul potal are obligatia de a verifica eficienta sistemului de fnnare a mijlocului de transport. Art.72. Este interzis a se pleca n cursa cu un mijloc de transport care nu prezinta o perfecta stare tehnica i o siguranta deplina n timpul deplasarii. Art.73. La transportul trimiterilor potale cu bicicleta, motoreta sau motocicleta fra ata, trimiterile potale se vor aranja intr-o cutie asigurata i fixata de mijlocul de transport. Art. 74. Este interzisa distribuirea trimiterilor potale n timpul deplasarii mijlocului de transport (biciclet, motoreta sau motocicleta). Art.75. Atunci cand este polei se interzice folosirea mijloacelor de transport pe doua roti, la distribuirea trimiterilor potale. Art.76. n caz de ploaie cu grindina se va intrerupe cursa i se va folosi cel mai apropiat adapost. Nu este permisa adapostirea factorilor potali sub copaci sau sub constructii inalte neprotejate impotriva descarcarilor electrice atmosferice. Distribuirea trimiterilor potale Art.77. n timpul distribuirii trimiterilor potale, factorului potal nu-i este permis accesul n locuinte sau curti, fr ca n prealabil sa-i anunte prezenta. (Este recomandabil ca acolo unde sunt locuinte n curte i nu este sonerie, factorii distribuitori sa solicite locatarilor sa-i instaleze la poarta cutii de scrisori). Art.78. n blocurile intunecoase sau care au sistemul de iluminare defect, factorul potal trebuie sa-i asigure iluminarea scarilor folosind lanterna electrica de buzunar din dotare. Art.79. n blocurile cu ascensor, factorul distribuitor este obligat sa respecte instructiunile de folosire a acestuia. 3.3. Cartarea trimiterilor potale Prevederi comune activitatilor de cartare Art.80. Personalul care lucreaza n sectorul de cartare trebuie sa fie calificat i testat periodic asupra modului de lucru. Se recomanda ca lucratorii sa efectueze practica de instruire pe instalatia de cartare la care urmeaza sa i destaoare activitatea.

Art.81. La intrarea n schimb, operatorii vor examina vizual instalatia de cartare, asigurandu-se ca nu se executa lucrari de intretinere sau reparatii Art.82. Operatorii au obligatia de a porni sau opri instalatia de cartare numai dupa descarcarea dfinitiva de expeditii a benzii transportoare. Art.83. n cazul aparitiei unor defectiuni, operatorii sunt obligati sa descarce benzile de transport, de expeditii, evitand astfel deteriorarea acestora n timpul interventiilor de remediere a defectelor. Cartarea scrisorilor Art.84. La inceputul fiecarui schimb de lucru, personalul de ntretinere are obligatia sa verifice ntinderea benzilor transportoare i starea tehnica a rolelor de conducere. Art.85. (1) ntinderea benzilor transportoare se va face respectand instructiunile de exploatare prevazute n cartea tehnica i numai cand instalatia de cartare este oprita. (2) Se interzice orice interventie la benzile transportoare, n timpul functionarii acestora. Art.86. Este interzisa introducerea unor materiale aderente ntre tamburii de antrenare i band, pentru a prentampina efectul de patinare. Art.87. n cazul aparitiei unei avarii, anularea alarmei de oprire de urgenta se va face numai dupa depistarea defectiunii. Art.88. Orice defectiune a echipamentului electric sau a sistemului electronic de comanda al instalatiei de cartat scrisori se va remedia numai de personal calificat. Art.89. Courile cu trimiteri potale destinate operatiei de cartare se vor depozita n locuri dinainte stabilite. Depozitarea se va face astfel incat sa nu blocheze caile de acces sau sa nu fie impiedicate eventualele interventii la instalatia de cartare. Art.90. Golirea casutelor de inmagazinare a expeditiilor se va face numai de catre operator i numai cu instalatia de cartare oprita. Art.91. Eventualele scrisori agatate sau ratacite n instalatia de cartare se vor scoate numai dupa ce s-a asigurat oprirea instalatiei i numai de catre personalul de intretinere. Art.92. n camerele n care sunt amplasate instalatiile de cartat scrisori se vor lua masuri de reducere a nivelului de zgomot, conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii. Art.93. Este interzis fumatul n incaperea n care este amplasata instalatia de cartat scrisori. Cartare colete Art.94. Operatorul care lucreaza la instalatia de cartat colete are obligatia de a verifica la inceputullucrului : -starea covorului de cauciuc; -intinderea benzii transportoare; -actionarea deviatoarelor; -functionarea frnelor transportoarelor de alimentare. Art.95. naintea incarcarii benzilor se va face proba de mers n gol pentru urmarirea functionarii instalatiei de cartat colete. Art.96. n cazul n care se constat a o blocare sau o functionare greoaie a rolelor de conducere a benzii transportoare sau o intindere insuficienta a benzii, instalatia se va opri pana la remedierea defectelor. Art.97. Pornirea instalatiei de cartat colete se va face dupa actionarea semnalului de avertizare sonora, conform codului de semnalizare. Art.98. Codul de semnalizare se va afia la fiecare post de lucru. Art.99. Operatorii care lucreaza cu instalatia de cartat colete i lucrtorii care asigura incarcarea transportoarelor de alimentare au obligatia de a-i insui i respecta codul de semnalizare. Art.100. Este interzis a continua lucrul la instalatia de cartare, n cazul n care se semnaleaza defectiuni la sistemul de semnalizare sonora.

29

Art.101. Lucratorii care asigura alimentarea cu colete a instalatiei de cartare trebuie sa urmareasca: -aezarea coletelor pe banda astfel inct acestea s nu depeasc limea benzii -aezarea coletelor astfel nct aria suprafeei de aezare s fie maxim -asigurarea unui ritm constant de alimentare, prin care sa nu se produca aglomerarea cu colete a postului de indexare. Art.102. Nu este permisa cartarea mecanizata a coletelor a caror geometrie nu asigura realizarea unui echilibru stabil la transportul pe plan inclinat. Art.103. n cazul in care banda transportoare patineaza pe tamburul de actionare este interzisa introducerea de materiale care sa mareasca aderenta. Art.104. Accesul la banda transportoare n cazul aparitiei unor defectiuni la sistemul de actionare a deviatoarelor sau blocarea accidentala a coletelor pe banda se va face numai prin locuri special amenajate. Art.105. Este interzis accesul persoanelor pe banda transportoare. Art.106. Interventiile la circuitele electrice ale instalatiei de cartare se vor efectua numai de personal calificat. Art.107. Accesul pe sub transportoare se va face numai prin locuri special amenajate, care au o inaltime de cel putin 2m i sunt protejate cu aparatori impotriva caderii accidentale a coletelor. Art.108. Halele n care sunt amplasate instalatiile de cartare coletele se vor dota cu mijloace de prevenire i stingere a incendiilor, conform prevederilor P.S.I.

ANEXA 1 Norme specifice de protecie a muncii complementare prezentelor norme -Prescripii ISCIR1. Nor me specifice de securitate a muncii pentru activitati care se destaoara la binoculare - cod 22 2. Norme specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice n medii normale 3. Norme specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare i cu mijloace nemecanizate i depozitarea materialelor - cod 57 4. Norme specifice de securitate transporturi rutiere - cod 23 5. Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul pe cale ferata 6. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intem- cod 6 7. Norme specifice de protectie a muncii pentru transporturi aeriene - cod 61 8. Norme specifice de protectie a muncii pentru activitatea de telecomunicatii - cod 48 9. Norme specifice de radiocomunicatii - cod 54 10. Norme specifice de protectie a muncii pentru prestari servicii 11. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatile de exploatare i intretinere a transportoarelor cu banda - cod 10 I2. Norme specifice de securitate a prelucrarea automata a datelor - cod 3.7 13. Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrari de reparatii, consolidari, demolari i translatii de cladiri I4. Norme specifice de protectie producerea energiei termice 15. Norme specifice de protectie a muncii pentru centrale termice echipate cu cazane care functioneaza cu combustibil lemnos. 16. Norme specifice de protectie a muncii pentru distributia i utilizarea gazelor 17. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucdiri de instalatii sanitare i de incaIzire 18. Norme specifice de securitate a muncii pentru ntretinere i reparatii autovehicule - cod 8 19. R2-88 - Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea i verificarea ascensoarelor NOT: -Normele editate pn n prezent poart denumirea de Norme specifice de securitate a muncii (NSSM) -Normele n curs de apariie i vor schimba titulatura potrivit indicaiilor Ministerului Justitiei n Norme specifice de protecie a muncii (NSPM)

ANEXA 2 Standarde de referin 1. STAS 12216-84 Protecia mpotriva electrocutrii la echipamentele electrice portabile. Prescripii Protecia mpotriva electrocutrii. Prescripii generale Protecia mpotriva electrocutrii la utilajele i echipamentele electrice mobile. Prescripii Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiii tehnice speciale. Seciunea 22: Corpuri de iluminat de siguran Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiii tehnice speciale. Seciunea 8: Lmpi portabile de mn Ventilatoare. Principii de securitate Culori i indicatoare de securitate. Condiii tehnice generale Culori i indicatoare de securitate. Reprezentri Securitatea mainilor. Concepte de baz, principii generale de proiectare. Partea 2: Principii i condiii tehnice

2. STAS 12604-87 3. STAS 12217-88

4. STAS CEI 598-2-22-92

5. STAS CEI 598-2-8-92

6. STAS 1067-76 7. STAS 297/1-88 8. STAS 297/2-88 9. SREN 292-2:1997

ANEXA 3 Ghid de terminologie de securitate a muncii Noiuni de baz 1. Accident de munc: Accident prin care se produce vtmarea violent a organismului precum i intoxicaia acut profesional, care au loc n timpul procesului de munc sau ndeplinirea ndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridic a contractului n baza cruia i desfoar activitatea i care provoac incapacitate temporar de munc de cel puin trei zile, invaliditate sau deces. 2. Dispozitiv de protecie: Dispozitiv care reduce sau elimin, singur sau n asociere cu un protector, riscul de accidentare. 3. Echipament individual de lucru (EIL): Totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acord unui salariat pentru protejarea mbrcmintei i nclmintei personale n timpul procesului de munc. 4. Echipament individual de protecie (EIP): Totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de munc pentru a fi protejat mpotriva factorilor de risc de accidentare i mbolnvire profesional. 5. Echipamente tehnice: Mainile, utilajele, instalaiile, aparatura, dispozitivele, uneltele i alte mijloace asemntoare necesare n procesul muncii. 6. Factori de risc Factori (insuiri, stari, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor componente ale sistemului executant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca, ce caracterizeaza riscurile proprii acestor elemente i care, conducand la o disfunctie a sistemului pot provoca accidente de munca sau boli profesionale. 7. Instructaj de proteie a muncii: Modalitatea de instruire n domeniul proteciei muncii care se desfoar la nivelul unitilor i are ca scop nsuirea de ctre salariai a cunotinelor i formarea deprinderilor impuse de protecia muncii, specifice activitii pe care o realizeaz sau urmeaz a o realiza. 8. Instruciuni proprii de aplicare a normelor de protecie a muncii: Componente ale sistemului de reglementri n domeniul proteciei muncii, ale cror prevederi sunt valabile numai pentru activitile desfurate n cadrul unei uniti; elaborarea lor de ctre uniti (prin efort propriu sau n colaborare cu institute specializate), este obligatorie atunci cnd normele generale de securitate a muncii i normele specifice de protecie a muncii nu acoper totalitatea activitilor desfurate n unitate, sau voluntar,

atunci cnd conducerea persoanei juridice consider necesar, pentru mbuntirea securitii muncii, detalierea i completarea normelor cu unele prevederi specifice unitii. 9. Prevenire: Ansamblul procedeelor i msurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru, pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor. 10. Proces de munc Succesiunea n timp i spaiu a aciunilor conjugate ale executantului cu ajutorul mijloacelor de producie. 11. Protector Mijloc de protectie special conceput i utilizat pentru a realiza protectia prin interpunere ca obstacol (fizic) intre pericol i persoana expusa. 12. Risc Probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatii, intr-o situatie periculoasa.

Prezentele norme spedfice de protecie a mundi au lost editate de catre Institutul de Cercetari tiinfifice pentru Protecia Mundi Bucureti.