Sunteți pe pagina 1din 37

NORME SPECIFICE

DE PROTECŢIA MUNCII
PENTRU TRANSPORTURI PE CALE FERATĂ

PREAMBUL

Normele specifice de protecţie a muncii sunt reglementări cu aplicabilitate


naţională care cuprind prevederile minimal obligatorii pentru desfăşurarea
principalelor activităţi din economia naţională, în condiţii de securitate.
Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă agenţii economici de
răspunderea pentru prevederea şi asigurarea oricăror altor măsuri de securitate a
muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii respective.
Normele specifice de protecţie a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de
reglementări privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, sistem compus
din:
- Norme generale de protecţia muncii, care cuprind prevederi de protecţie
a muncii general valabile pentru orice activitate;
- Norme specifice de protecţie a muncii, care cuprind prevederi de
securitate a muncii, specifice unor anumite activităţi sau grupe de activităţi
detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.
Prevederile tuturor acestor norme specifice de protecţie a muncii se aplică
cumulativ şi au valabilitate naţională indiferent de forma de organizare sau
proprietate în care se desfăşoară activitatea pe care o reglementează.
Structura sistemului naţional de norme specifice de protecţie a muncii
urmăreşte corelarea prevederilor normative cu pericolele specifice uneia sau mai
multor activităţi şi reglementarea unitară a măsurilor de securitate a muncii pentru
activităţi caracterizate prin pericole comune.
Structura fiecărei norme specifice de protecţie a muncii are la bază
abordarea sistemică a aspectelor de securitate a muncii, practicată în cadrul
normelor generale de protecţie a muncii.
Conform acestei abordări, procesul de muncă este tratat ca un sistem
complex structurat, compus din următoarele elemente care interacţionează.
EXECUTANTUL: angajatul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de
muncă.
SARCINA DE MUNCĂ: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin
intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru
realizarea scopului procesului de muncă.
MLJLOACELE DE PRODUCŢIE: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii,
utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi a obiectelor muncii (materii
prime, materiale etc.) care se utilizează în procesul de muncă.
MEDIUL DE MUNCĂ: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi
psihologice în care unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.
Reglementarea măsurilor de securitate a muncii în cadrul normelor specifice
de protecţie a muncii, vizând global desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi în
condiţii de securitate a muncii, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de

1
securitate a muncii la nivelul fiecărui element al sistemului: executant - sarcină de
muncă - mijloace de producţie - mediu de muncă, propriu proceselor de muncă
din cadrul activităţii care face obiect de reglementare.
Prevederile sistemului naţional de reglementări normative pentru asigurarea
protecţiei muncii constituie, alături de celelalte reglementări juridice referitoare la
securitatea şi sănătatea în muncă, baza pentru:
- activitatea de concepţie a echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor;
- autorizarea funcţionării unităţilor;
- instruirea angajaţilor cu privire la securitatea muncii;
- cercetarea accidentelor de muncă şi stabilirea cauzelor şi a
responsabilităţilor.
În contextul general pe care l-am prezentat, Normele specifice de protecţie a
muncii pentru activităţi la şi pe calea ferată, precum şi pentru repararea
materialului rulant, au fost elaborate ţinând seama de reglementările existente în
domeniul securităţii muncii pentru aceste activităţi, precum şi pe baza studierii
proceselor de muncă şi stabilirii pericolelor specifice, astfel încât, pentru fiecare
pericol să existe cel puţin o măsură de prevenire la nivelul fiecărui element
component al procesului de muncă.
Această normă este structurată pe activităţi, prevederile urmând o
succesiune logică.

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Conţinut. Scop

Art. 1. Normele specifice de protecţie a muncii pentru activităţi la şi pe calea


ferată, precum şi pentru repararea materialului rulant, cuprind măsuri de prevenire
a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, stabilite pe baza
riscurilor specifice, necesare desfăşurării proceselor de muncă în condiţii de
securitate.

1.2. Domeniul de aplicare

Art. 2. — (1) Prezentele norme se aplică de către personalul feroviar şi de toate


persoanele juridice şi fizice care efectuează activităţi la şi pe calea ferată, precum
şi de reparare a materialului rulant, indiferent de forma de organizare sau de
proprietate.
(2) Prezentele norme, se vor aplica integral, pentru activităţile similare cu
cele de la calea ferată, atât la metrou, cât şi pe liniile (căile) ferate industriale
(uzinale).
Art. 3. Agenţii economici care efectuează sau prestează activităţi pe teritoriul CF
sau în comun, vor încheia convenţii în care se vor stabili răspunderile şi măsurile
de protecţie a muncii ale fiecărei părţi, precum şi modul de înregistrare al
accidentelor de muncă.

1.3. Conexiunea cu alte norme

2
Art. 4. Prevederile prezentelor norme se aplică cumulativ cu cele ale Normelor
generale de protecţie a muncii, ale celorlalte norme specifice de protecţie a muncii
pentru activităţile nespecifice şi/sau auxiliare ale căii ferate şi ale Instrucţiilor de
serviciu specifice transportului pe cale ferată, în vigoare (Anexa 1).
Art. 5. Conducerea subunităţilor de bază, inclusiv cele de pe liniile industriale, va
elabora instrucţiuni proprii de protecţie a muncii, necesare condiţiilor de lucru
specifice secţiilor, sectoarelor, atelierelor şi locurilor de muncă.
Art. 6. Pentru locurile de muncă cu condiţii deosebite, cu factori de risc care
acţionează cumulativ se vor elabora instrucţiuni proprii de protecţie a muncii, cu
măsuri suplimentare pentru contracararea acestor factori. Aceste instrucţiuni se
vor elabora şi în cazul introducerii de tehnologii noi care prezintă riscuri specifice
prevăzute de proiectant sau fabricant.

1.4. Revizuirea normelor

Art. 7. Prezentele norme se vor revizui periodic şi vor fi modificate ori de câte ori
este necesar, ca urmare a modificărilor de natură legislativă survenite la nivel
naţional, a schimbărilor intervenite în tehnologia de lucru, a modificării
standardelor şi a particularităţilor metodelor de lucru care urmează a fi
reglementate din punctul de vedere al protecţiei muncii, dar numai cu aprobarea
MMPS.

2. PREVEDERI COMUNE

2.1. Încadrarea personalului

Art. 8. Angajaţii care efectuează activităţi legate de transportul pe calea ferată,


precum şi de reparare a materialului rulant, trebuie să aibă pregătirea profesională
şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare locului de muncă respectiv, astfel
încât să asigure desfăşurarea normală a proceselor tehnologice.
Art. 9. Selecţia şi repartizarea personalului pe locurile de muncă, din punctul de
vedere al stării de sănătate şi al aptitudinilor, se realizează conform prevederilor
elaborate de Ministerul Sănătăţii şi în conformitate cu Normele generale de
protecţie a muncii.

2.2. Instruirea personalului

Art. 10. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de instruire în domeniul protecţiei


muncii se realizează în conformitate cu prevederile din Normele generale de
protecţie a muncii şi reglementările interne, în care scop se va ţine cont şi de
următoarele:
- Pentru personalul care se perfecţionează profesional prin “şcoală”,
instructajul periodic de protecţie a muncii se va efectua la aceleaşi perioade, de
către acelaşi personal, în săli dotate şi amenajate corespunzător pentru ambele
activităţi.

3
- Durata instructajului periodic se va stabili de către conducătorul unităţii de
bază, în funcţie de complexitatea activităţii şi volumul cunoştinţelor de securitate
necesare, precum şi de nivelul şi durata de acţiune a factorilor de risc asupra
personalului, fiind de minimum 2 (două) ore.
- În timpul activităţii, personalul tehnico-administrativ se va perfecţiona în
domeniul protecţiei muncii prin “autoinstruire”. La intervale de 12 luni acestui
personal i se va face instructajul periodic şi verificarea cunoştinţelor acumulate
corespunzător prevederilor din NGPM.
- Zilnic, înaintea începerii activităţii, conducătorul locului de muncă va
efectua întregului personal din subordine o instruire de scurtă durată asupra
condiţiilor în care urmează să-şi desfăşoare activitatea, insistând asupra situaţiilor
pe care cei prezenţi nu le cunosc sau prezintă un anumit grad de pericol.
- În timpul desfăşurării activităţii, conducătorul acesteia va efectua, ori de
câte ori este necesar, instruirea personalului din subordine asupra modului corect
şi nepericulos de executare a sarcinilor de muncă, punând accentul pe partea
practică.
- Personalul care lucrează individual (revizor cale etc.) se va “autoinstrui”,
înainte de începerea lucrului, din instrucţiunile aflate asupra sa, consemnând
acest lucru în condica portativă personală.

2.3. Echipamentul individual de protecţie şi de lucru

Art. 11. Dotarea personalului cu echipament individual de protecţie şi de lucru,


precum şi stabilirea sortimentelor se fac în raport cu factorii de risc, în
conformitate cu “Normativul-Cadru de acordare şi utilizare a echipamentului
individual de protecţie” şi a “Normativului intern de acordare şi utilizare a
echipamentului individual de protecţie şi lucru”, anexă la Contractul colectiv de
muncă.

2.4. Controlul preventiv la intrarea în serviciu

Art. 12. Conducătorul locului de muncă este obligat să constate, înainte de


preluarea efectivă a serviciului, dacă salariaţii din subordine se prezintă în stare
fizică normală, odihniţi, echipaţi conform reglementărilor interne, pentru
îndeplinirea în bune condiţii a sarcinilor de serviciu. Angajaţii care nu îndeplinesc
aceste condiţii nu vor fi admişi la lucru.
Art. 13. Conducătorul locului de muncă trebuie să verifice modul de dotare a
subordonaţilor cu rechizitele, dispozitivele, sculele şi echipamentul de protecţie şi
lucru necesar, corespunzător factorilor de risc specifici activităţilor repartizate.
Art. 14. Angajaţilor le este interzis să se prezinte la serviciu sub influenţa
băuturilor alcoolice sau a drogurilor, să le introducă şi/sau să le consume în
incinta unităţilor şi la locurile de muncă.

2.5. Predarea şi preluarea serviciului

4
Art. 15. Personalul care predă serviciul are obligaţia să comunice, verbal şi în
scris, celui care preia serviciul şi/sau conducătorului locului de muncă toate
deficienţele constatate sau despre care a fost informat în timpul serviciului său.
Art. 16. La locurile de muncă izolate sau unde serviciul se execută individual,
personalul care face predarea va efectua controlul preventiv asupra personalului
care intră în serviciu, cu asumarea răspunderii care decurge din această activitate
şi consemnarea în scris a constatărilor.

2.6. Organizarea locului de muncă

2.6.1. Obligaţii la nivelul administraţiei

Art. 17. În atribuţiile fiecărei funcţii vor fi prevăzute obligaţii şi răspunderi în


domeniul protecţiei muncii în concordanţă cu munca prestată şi nivelul de
responsabilitate.
Art. 18. Conducătorii locurilor de muncă sunt obligaţi să organizeze întreaga
activitate cu asigurarea tuturor măsurilor de protecţie a muncii în vederea
prevenirii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.
Art. 19. Conducătorii, la toate nivelurile, sunt obligaţi:
a). să verifice dacă la elaborarea studiilor şi a proiectelor s-a ţinut seama de
prevederile normelor specifice de protecţie a muncii, urmând să fie avizate numai
cele care îndeplinesc aceste condiţii;
b). să dispună măsuri pentru evaluarea factorilor de risc de accidentare
şi/sau de îmbolnăvire profesională şi înlăturarea condiţiilor deosebite de la locurile
de muncă, prin toate mijloacele tehnologice, tehnice şi/sau organizatorice
necesare;
c). să organizeze, să urmărească şi să asigure efectuarea în bune condiţii a
lucrărilor de întreţinere, reparaţie şi revizie a tuturor echipamentelor tehnice;
d). să organizeze şi să asigure reviziile periodice ale instalaţiilor de ridicat şi
ale celor sub presiune cu respectarea instrucţiunilor proprii şi a celor ISCIR, în
vigoare;
e). să asigure controlul periodic al legăturilor la priza de pământ a
echipamentelor tehnice şi măsurarea rezistenţei de dispersie, la termenele
prevăzute în reglementări;
f). să întocmească planul de măsuri pentru protecţia muncii, să asigure
finanţarea acestuia şi să urmărească îndeplinirea lui;
g). să organizeze, să urmărească şi să controleze modul în care se
realizează instruirea în domeniul protecţiei muncii, precum şi respectarea la locul
de muncă a normelor specifice de protecţie a muncii;
h). să ia măsuri pentru întocmirea, reactualizarea, prelucrarea cu personalul
şi/sau afişarea la locurilor de muncă a instrucţiunilor proprii de protecţie a muncii
specifice fiecărui echipament tehnic;
i). să asigure achiziţionarea de afişe, pliante, panouri, filme, diafilme etc., cu
specific de protecţie a muncii, precum şi ţinerea de conferinţe, referate,
demonstraţii practice, etc.

5
j). să depisteze şi să sancţioneze abaterile de la normele de protecţie a
muncii;
k). să asigure la timp echipamentul individual de protecţie şi de lucru,
materialele igienico-sanitare, precum şi alimentaţia de protecţie, corespunzător
prevederilor din Contractul colectiv de muncă şi reglementărilor în domeniu;
l). să asigure păstrarea, întreţinerea, denocivizarea, curăţarea şi repararea
echipamentului individual de protecţie;
m). să asigure dotarea şi verificarea mijloacelor individuale de protecţie a
căilor respiratorii, a celor pentru lucrul la înălţime şi a echipamentului
electroizolant;
n). să respecte prevederile actelor normative şi dispoziţiilor în vigoare, cu
privire la declararea, cercetarea, înregistrarea, evidenţa şi raportarea accidentelor
de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale;
o). să asigure realizarea măsurilor de protecţie a muncii stabilite de organele
proprii sau de cele ale MMPS - PM;
p). să asigure şi să urmărească efectuarea controlului stării de sănătate
pentru personalul din subordine;
q). să asigure şi să urmărească autorizarea meseriilor şi profesiilor
prevăzute în actele normative în vigoare;
r). să urmărească şi/sau să elaboreze documentaţiile tehnice şi de protecţie
a muncii privind procesele tehnologice, care vor fi actualizate ori de câte ori este
necesar;
s). să organizeze, în mod corespunzător, activitatea de protecţie a muncii şi
să asigure formarea şi perfecţionarea specialiştilor in domeniul securităţii muncii;
conform Legii nr. 90/1996 Art. 4 (1), responsabilii cu protecţia muncii fiind numiţi
cu aviz DPM sau ISTPM;
t). să asigure participarea personalului la elaborarea şi aplicarea deciziilor în
domeniul protecţiei muncii, prin organizarea CSSM.

2.6.2. Îndatoriri ale angajaţilor

Art. 20. Angajaţii sunt obligaţi să-şi însuşească, să respecte şi să aplice normele,
reglementările şi instrucţiunile de protecţie a muncii specifice funcţiei îndeplinite şi
operaţiilor executate.
Art. 21. În scopul prevenirii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale
angajaţii au şi următoarele îndatoriri:
a). să-şi însuşească şi să respecte normele de protecţie a muncii şi măsurile
de aplicare a acestora;
b). să desfăşoare activitatea în aşa fel, încât să nu expună la pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională atât persoana proprie cât şi pe celelalte
persoane participante la procesul de muncă;
c). să verifice (înainte de începerea lucrului cât şi în timpul acestuia) dacă
instalaţiile, maşinile, utilajele, sculele şi rechizitele sunt în bună stare de
funcţionare, fiind admise numai acelea care prezintă siguranţă în funcţionare;

6
d). să nu acţioneze sau să intervină asupra echipamentelor tehnice pentru
care nu a primit sau nu are sarcini în acest sens, nu este instruit, examinat şi/sau
autorizat;
e). să nu deconecteze sau anuleze, indiferent de mijloacele (mecanice,
electrice etc.), nici o instalaţie de semnalizare (optică sau acustică), de blocare
sau de protecţie;
f). să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă sau oricărui şef
superior ierarhic încălcările normelor de protecţie a muncii săvârşite de alţi
salariaţi, atrăgând atenţia celor vinovaţi;
g). să înştiinţeze conducătorul locului de muncă, imediat ce s-a produs un
eveniment;
h). să folosească efectiv şi corect, în timpul lucrului, echipamentul individual
de protecţie şi de lucru, specific factorilor de risc de la locul de muncă şi activităţii
pe care o desfăşoară;
i). să posede îmbrăcămintea şi încălţămintea adecvate sarcinilor de muncă
repartizate, corespunzător factorilor de risc de accidentare şi/sau îmbolnăvire
profesională;
j). să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului
acestuia;
k). să evite jocul şi glumele în timpul programului de lucru, trecerea peste
obstacole, fuga, urcarea sau coborârea scărilor prin sărirea treptelor etc.;
l). să urce şi să coboare cu atenţie din materialul rulant, numai când acesta
este staţionat;
m). să nu se culce, să nu se aşeze sau să circule pe şina de cale ferată, sub
taluzurile săpăturilor sau pe lângă stivele de materiale, lângă maşini, pe treptele
vagoanelor, în gabaritul de liberă trecere al liniilor sau în alte locuri periculoase;
n). să se prezinte instrucţional şi să dea orice relaţie în domeniul protecţiei
muncii, la solicitarea organelor de control şi cercetare abilitate;
o). să participe la instructajele profesionale şi de protecţie a muncii;
p). să folosească în executarea sarcinilor de serviciu numai mijloacele de
comunicaţie prevăzute prin instrucţiile de serviciu;
q). să nu fumeze şi să nu introducă ţigări şi surse de foc (chibrituri, brichete
etc.) la locurile de muncă unde acest lucru este interzis;
r). să asigure, potrivit prescripţiilor tehnice şi de protecţie a muncii
supravegherea permanentă a echipamentelor tehnice încredinţate, în vederea
bunei funcţionări a dispozitivelor de siguranţă, a aparatelor de măsură şi control
etc;
s). să nu introducă, să nu depoziteze şi/sau să nu transporte, la locul de
muncă sau în perimetrul unităţii materiale sau produse periculoase, în interes
personal.

2.6.3. Locuri de trecere (traversări, treceri, zone periculoase)

Art. 22. Locurile de trecere peste liniile de cale ferată trebuie să fie bine stabilite,
amenajate pentru aceasta şi, de regulă, semnalizate corespunzător.

7
Art. 23. Schiţa unităţii cu căile de acces şi deplasare, precum şi locurile
periculoase marcate va fi afişată la loc vizibil şi va fi adusă la cunoştinţa
angajaţilor sub semnătură.
Art. 24. Trecerea peste liniile de cale ferată se va face numai după ce persoanele
s-au asigurat că nu se apropie vehicule în mişcare.
Art. 25. Traversarea liniilor de cale ferată se va face prin tuneluri pietonale,
pasarele sau prin orice alt loc de trecere special amenajat şi destinat acestui
scop.
Art. 26. Trecerea peste linii trebuie să se facă perpendicular pe axa liniei şi la o
distanţă de minimum 5 m de tampoanele materialului rulant aflat în staţionare.
Art. 27. Trecerea peste liniile ocupate cu vagoane trebuie să se facă numai prin
gheretele de frână.
Art. 28. Trecerea peste linii, acolo unde vizibilitatea este împiedicată de clădiri sau
de instalaţii, trebuie să se facă cu mare atenţie, observându-se mai întâi dacă nu
se apropie un tren sau vreun alt vehicul.
Art. 29. Traversarea liniilor duble sau multiple trebuie să se facă cu atenţie şi la
circulaţia pe liniile vecine.
Art. 30. — (1) Mersul de-a lungul liniilor trebuie să se facă numai în afara firelor
căii, cu respectarea gabaritului de liberă trecere şi cu atenţie la circulaţia pe liniile
vecine.
(2) Prin excepţie, în cazul liniilor duble, se va putea merge pe linia pe care
circulaţia se face în sens contrar celui de mers al salariatului, acesta trebuind să
fie atent să nu fie surprins de vreun tren care ar circula pe “falsă”.
Art. 31. Staţionarea sau circulaţia personalului între firele căii, este permisă numai
pe durata de timp strict necesară realizării sarcinilor de serviciu, dar cu mare
atenţie la circulaţia materialului rulant în ambele sensuri de mers, precum şi la
eventualele obstacole (gropi de cenuşă, inimi de încrucişare, bare de conexiune
etc.).
Art. 32. La traversarea peste liniile căii ferate se interzice:
a). trecerea prin faţa trenurilor, locomotivelor sau a altor vehicule în mişcare
(care se apropie);
b). trecerea peste macazuri şi peste inimile de încrucişare ale acestora.
Prin excepţie, la trecerea, ca sarcină de serviciu, peste macazuri şi inimi de
încrucişare personalul nu trebuie să pună piciorul pe şină, între ac şi contraac,
între şină şi contraşină sau intre piesele inimii de încrucişare, trebuind să evite
atingerea părţilor metalice ale căii;
c). trecerea pe sub vagoane;
d). trecerea peste tampoane sau aparatele de cuplare;
e). trecerea printre tampoanele materialului rulant care staţionează dacă nu
au între ele o distanţă de cel puţin 10 m.
Art. 33. La trecerea peste linii cât şi la circulaţia printre linii angajaţii nu trebuie să
aibă urechile acoperite de şepci, căciuli, glugi, gulere ridicate, pentru a nu fi
împiedicată perceperea semnalelor acustice sau a zgomotelor produse de
materialul rulant în mişcare.
Art. 34. Toate construcţiile din zona căii ferate, care au uşile spre linii şi sunt
situate la o distanţă mai mică de 6 m (măsurată din axa liniei cea mai apropiată)

8
vor fi prevăzute cu balustrade de protecţie în faţa uşii, pentru a împiedica accesul
direct la linii.
Art. 35. Liniile, peroanele, platformele şi căile de acces şi deplasare aflate în
incinta oricărei unităţi trebuie să fie bine întreţinute şi în stare perfectă de
curăţenie.
Art. 36. Este interzisă depozitarea între linii, pe peroane, pe platforme sau în
imediata lor apropiere, a zgurii, zăpezii, gheţii, materialelor, bagajelor sau a altor
obiecte.
Fac excepţie bagajele sau obiectele care trebuie reîncărcate în alt tren, situaţie în
care acestea trebuie aranjate în stivă, în afara cotei de gabarit şi fără blocarea
căilor de acces.
Art. 37. În incinta unităţilor, amplasarea echipamentelor tehnice şi/sau a
materialelor şi pieselor de schimb necesare activităţilor de exploatare feroviară se
va face numai cu acordul scris al şefilor unităţilor interesate.
Art. 38. Ramele gropilor de cenuşă şi ale canalelor de revizie trebuie vopsite în
alb, iar puţuriIe de vizitare şi gurile canalelor se vor acoperi cu capace rezistente.
Art. 39. Locurile periculoase, din incinta subunităţilor de cale ferată, care nu pot fi
evitate, trebuie semnalizate, iluminate pe timpul nopţii şi vopsite cu dungi galben
-negru alternativ.
Art. 40. În cazul în care datorită executării unor lucrări, apar locuri periculoase
necunoscute, conducătorii lucrărilor au datoria de a sesiza, în scris, conducerea
subunităţilor CF despre existenţa acestor locuri, luând totodată, măsuri pentru
semnalizarea lor, până la îndepărtarea stării de pericol.
Art. 41. — (1) Agenţii economici care efectuează transporturi şi conlucrează cu
cale ferată sunt obligaţi să-şi instruiască personalul propriu asupra prevederilor
prezentelor norme specifice.
(2) Între agenţii economici ai căii ferate şi alţi agenţi economici cu care
lucrează se vor încheia, obligatoriu, convenţii pe linie de securitate a muncii.
Art. 42. Transporturile militare pe calea ferată vor fi însoţite de personal instruit de
unităţile militare cărora le aparţin, cu privire la prevederile normelor specifice de
protecţie a muncii pe calea ferată.

2.6.4. Prevederi specifice

2.6.4.1. Prevederi specifice în legătură cu circulaţia trenurilor şi la manevră

Art. 43. Lucrările în legătură cu circulaţia trenurilor şi la manevră se vor executa


numai sub supravegherea unui conducător autorizat al locului de muncă.
Art. 44. Conducătorul locului de muncă are obligaţia să ia măsuri tehnice şi
organizatorice corespunzătoare pentru ca personalul să nu fie accidentat de
materialul rulant în mişcare.
Art. 45. Angajaţii care lucrează sau se află pe linii sau în apropierea acestora sunt
obligaţi să fie atenţi la apropierea materialului rulant aflat în mişcare.
Art. 46. Când lucrează individual, salariatul este obligat să aibă un extras de mers
de tren pentru porţiunile de linie respective.

9
Art. 47. În timpul efectuării oricăror lucrări la linii şi instalaţii, la manevrarea şi
repararea materialului rulant şi la circulaţia printre linii, salariaţilor le este interzis:
a). să staţioneze şi să se aşeze pe scările vagoanelor, locomotivelor etc.;
b). să deschidă uşile vagoanelor sau ale altor vehicule în timpul mersului
acestora;
c). să se urce pe acoperişul vagoanelor, pe vagoanele platformă şi pe
încărcătură, în vagoanele descoperite, când se depăşeşte înălţimea pereţilor sau
când aceştia se pot deplasa;
d). să urce şi să coboare pe şi de pe scările materialului rulant în mişcare;
e). să circule, să traverseze sau să staţioneze pe locul dintre rampă şi linie;
f). să împingă sau să tragă vagoanele cu braţele, stând în interiorul liniei sau
pe linie;
g). să urce cu picioarele pe cutiile de unsoare, tampoane, arcuri etc. sau să
se urce, în vederea deplasării convoiului de manevră, pe scările de colţ, de acces
la părţile superioare ale materialului rulant;
h). să staţioneze în faţa uşilor deschise ale vagoanelor acoperite sau de
serviciu, dacă nu este lăsată bara de protecţie şi uşile nu sunt asigurate;
i). să ocupe gheretele sau platformele de frână care nu sunt în bună stare,
care nu sunt bine fixate sau cărora le lipsesc balustradele, treptele scărilor sau
barele de prindere;
j). să tragă de sârma dispozitivului de descărcare de aer al frânelor
vagoanelor aflate în mers sau să încerce să manipuleze robinetul de izolare a
frânelor acestora;
k). să staţioneze pe linie sau în gabarit, mai ales pe poduri sau în tuneluri,
dacă prezenţa sa nu este necesară pentru lucrările sau reviziile acestora.
Art. 48. Conducătorul locului de muncă are obligaţia:
a). să avizeze personalul de mişcare despre lucrările ce urmează a le
executa şi să cunoască mişcările materialului rulant în zona sa de activitate;
b). să acopere locul de muncă prin semnalizarea prezenţei în linie a
personalului şi a materialului rulant cu palete, discuri etc.;
c). să posteze agenţi de semnalizare (dotaţi cu rechizite de semnalizare
conform instrucţiilor de serviciu în vigoare), în numărul necesar asigurării retragerii
din timp a salariaţilor din linie;
d). să îndeplinească formalităţile de închidere a liniei în cazul lucrărilor în
care nu este posibilă retragerea salariaţilor de la lucrare datorită condiţiilor de
teren (tuneluri, poduri, curbe etc.), precum şi în toate cazurile când vizibilitatea
este redusă;
e). să stabilească un loc de refugiu în cazul lucrărilor executate cu mai mulţi
lucrători;
f). să retragă din gabaritul liniei personalul, precum şi utilajele, sculele şi
materialele în cazul apropierii unui vehicul şi să aprobe reînceperea lucrului numai
după ce se convinge că pe linia respectivă nu urmează să mai circule un alt
vehicul.
Art. 49. Angajaţii care prin natura serviciului sau pe baza unui program de lucru
au locul de muncă diferit de sediul unităţii sunt obligaţi să se prezinte din timp la

10
impiegatul staţiei celei mai apropiate pentru a i se face verificarea la intrarea în
program cu consemnarea în documentele de serviciu.
Art. 50. În timpul nopţii, când nu este asigurată vizibilitatea prin iluminat general
personalul trebuie să folosească lămpi de mână aprinse pentru a putea fi observat
de la distanţă.
Art. 51. Echipamentul individual de protecţie şi de lucru va fi în culori vizibile,
prevăzut cu elemente reflectorizante, pentru a fi observat de la distanţă pe timp de
noapte sau cu vizibilitate redusă.

2.6.4.2. Zona căii ferate electrificate

Art. 52. Conducătorii tuturor unităţilor şi subunităţilor sunt obligaţi să instruiască,


să verifice şi să autorizeze angajaţii care execută lucrări în zona căii ferate
electrificate, conform reglementărilor specifice acestui domeniu.
Art. 53. Se interzice îndrumarea la unităţile din zona căii ferate electrificate a
angajaţilor neinstruiţi şi neautorizaţi în acest sens.
Art. 54. Conducătorii unităţilor, care efectuează lucrări în zona căii ferate
electrificate, sunt obligaţi să înştiinţeze în scris, angajaţii (sub semnătură) asupra
datei de punere sub tensiune a liniei de contact.
Art. 55. Se interzice punerea sub tensiune a liniei de contact dacă nu s-au
efectuat avizările conform reglementărilor în vigoare.
Art. 56. Circulaţia publicului şi a angajaţilor în staţii şi halte electrificate se face
numai prin locurile stabilite, în afara zonei căii ferate electrificate, fiind interzisă
atingerea stâlpilor şi a elementelor liniei de contact.
Art. 57. În staţii şi halte, locurile de acces ale publicului vor fi marcate vizibil atât
ziua cât şi noaptea.
Art. 58. Se interzice prinderea de suporturile reţelei de contact şi de reţeaua de
contact a lozincilor, tablourilor sau a oricăror obiecte, iar steagurile desfăşurate să
aibă distanţă de cel puţin 5 m faţă de elementele liniei de contact, chiar dacă
aceasta este scoasă de sub tensiune.
Art. 59. Este interzisă aprobarea la o distanţă mai mică de 10 m de locul în care
conductorul liniei de contact s-a rupt, atârnă sau atinge solul sau alte instalaţii,
precum şi în cazul unor obiecte străine agăţate de linia de contact.
Art. 60. În cazul ruperii conductorului liniei de contact sau în cel al obiectelor
agăţate de ea, precum şi altor lucrări, se admite intervenţia numai dacă linia de
contact a fost scoasă de sub tensiune, intervenţia efectuându-se numai după
ADMITEREA LA LUCRU, pe baza unei dispoziţii scrise, emise de către personalul
de specialitate.
Art. 61. Se interzice circulaţia materialului rulant cu părţi de acoperiş desprinse,
cu capacele domei deschise sau cu alte elemente ce pot intra în zona de influenţă
a liniei de contact.
Art. 62. Se interzice primirea, expedierea sau manevrarea trenurilor remorcate cu
locomotive electrice sau a locomotivelor electrice izolate, cu pantograful ridicat, pe
liniile electrificate scoase de sub tensiune, ca şi pe liniile neelectrificate din staţii
sau în zona de lucru scoasă de sub tensiune, precum şi pe ramificaţiile
neelectrificate din linie curentă.

11
Art. 63. Materialele metalice lungi sau voluminoase care depăşesc lungimea de 4
m şi înălţimea de 2,4 m, sau lungimea de 10 m oricare ar fi înălţimea deasupra
linei, trebuie legate obligatoriu printr-o legătură metalică de şasiul vagonului care
să nu poată fi smulsă; aceasta fiind considerată legătură de protecţie.
Art. 64. Extremităţile firelor libere de legare, inclusiv ale sigiliilor, trebuie să fie cât
mai scurte şi totdeauna îndreptate în jos.
Art. 65. Orice vehicul care circulă pe calea ferată electrificată, izolat sau în tren,
trebuie să aibă afişată la loc vizibil avertizarea “FERIŢI-VĂ DE REŢEAUA DE
CONTACT”.
Art. 66. Până la scoaterea de sub tensiune şi punerea la pământ a reţelei de
contact se interzice:
a). urcarea pe capotele LE, LDH, LE, pe tenderul, pe parbrizul sau pe
cazanul locomotivei;
b). urcarea pe acoperişurile vagoanelor sau ale automotoarelor;
c). staţionarea sau executarea oricăror lucrări pe acoperişul materialului
rulant ori al containerelor sau transcontainerelor, verificarea acoperişului, a
instalaţiilor de pe acoperiş, completarea cu apă etc.;
d). executarea de lucrări cu macarale;
e). verificarea, sigilarea sau deschiderea capacelor de la domele cisternelor,
vagoanelor izoterme etc. ori executarea lucrărilor la părţile superioare ale
vagonului;
f). încărcarea sau descărcarea vagoanelor descoperite, dacă muncitorii sau
sculele lor pot ajunge la o distanţă mai mică de 1,5 m de reţeaua de contact sau
de elementele aflate sub tensiune.
g). identificarea sau măsurarea transporturilor agabaritice, cu obiecte lungi,
care necesită urcarea pe încărcătură.
Art. 67. Vagoanele de călători care circulă pe tronsoanele nou date în exploatare
trebuie să aibă afişate, în interior, reglementări de călătorie specifice căii ferate
electrificate.
Art. 68. Este interzisă staţionarea locomotivelor cu abur cu coşul sub izolatoarele
reţelei de contact.
Art. 69. Este interzisă purjarea locomotivelor cu abur care efectuează serviciul pe
linia electrificată.
Art. 70. Manipularea materialelor, utilajelor sau obiectelor de orice fel, precum şi
apropierea angajaţilor la o distanţă mai mică de 1,5 m faţă de elementele liniei de
contact sunt interzise.
Art. 71. Materialele metalice voluminoase depozitate la o distanţă mai mică de 5
m de linia de contact, trebuie să fie legate de şine sau la prize de pământ.
Art. 72. Locurile unde, prin natura serviciului sau pe căile de acces, se poate
atinge linia de contact sau elementele ei, vor fi prevăzute cu tăbliţe avertizoare, iar
pasarelele, podurile, viaductele, tunelurile etc. trebuie să fie prevăzute cu
parapete, balustrade etc. legate la prize de pământ.
Art. 73. Se interzice stingerea cu apă sau cu soluţii lichide a obiectelor incendiate
din apropierea liniei de contact, dacă nu se asigură o distanţă de cel puţin 7 m
până la oricare din liniile de contact aflate sub tensiune.

12
Art. 74. După darea în funcţiune a unui tronson de linie electrificată, linia de
contact se consideră în permanenţă sub tensiune.
Art. 75. — (1) Scoaterea sau repunerea sub tensiune, totală sau parţială, a liniei
de contact, precum şi efectuarea oricăror lucrări la instalaţiile fixe de tracţiune
electrică trebuie să se execute numai în conformitate cu reglementările în vigoare.
(2) Scoaterea de sub tensiune a liniei de contact se efectuează numai după
completarea documentului “ADMITEREA LA LUCRU”, pe baza unei dispoziţii
scrise de personalul de specialitate.
(3) Repunerea sub tensiune a liniei de contact, după terminarea lucrărilor,
se face numai după ce conducătorul lucrărilor face CONFIRMARE, în scris, că şi-
a retras salariaţii din zonă.
Art. 76. — (1) După manipularea separatoarelor liniei de contact, în biroul de
mişcare, se vor aplica tăbliţe avertizoare cu inscripţia “NU ÎNCHIDEŢI SE
LUCREAZA LA LINIA DE CONTACT”, pe butoanele care au fost manevrate,
imediat după acţionarea lor.
(2) Manipularea separatoarelor liniei de contact se poate face şi de către
împiegatul de mişcare, instruit şi autorizat în acest sens, dar numai la dispoziţia
dispecerului energetic feroviar comunicată prin telefonogramă.
Art. 77. — (1) Însoţitorii mărfurilor, care circulă pe liniile electrificate vor fi instruiţi
de către expeditori asupra prevederilor specifice de protecţie a muncii pe calea
ferată electrificată.
(2) Aceleaşi prevederi sunt valabile şi pentru însoţitorii transporturilor
militare.
Art. 78. Angajaţii unităţilor şi subunităţilor căilor ferate, precum şi cei ai unităţilor
de reparare a materialului rulant, trebuie să fie instruiţi asupra prevederilor
specifice de protecţie a muncii pe calea ferată electrificată, chiar dacă aceştia nu
lucrează pe astfel de linii.

2.7. Protecţia împotriva electrocutării

Art. 79. La executarea operaţiilor la care există pericolul, de electrocutare, prin


atingere directă sau indirectă, se vor lua toate măsurile de prevenire tehnice şi
organizatorice specifice.

2.8. Protecţia împotriva incendiilor

Art. 80. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingere a


incendiilor se realizează conform reglementărilor specifice acestui domeniu.

2.9. Protecţia împotriva substanţelor şi produselor


periculoase

Art. 81. Este obligatorie marcarea tuturor rezervoarelor, conductelor sau


ambalajelor care conţin substanţe periculoase (toxice, inflamabile şi/sau
explozive) prin semnele convenţionale specifice pericolului respectiv.

13
Art. 82. Se interzice efectuarea lucrărilor cu foc deschis şi/sau apropierea cu
surse de foc (ţigări aprinse, brichete, materiale incandescente etc.) la şi de
materialul rulant încărcat sau care a conţinut substanţe sau produse periculoase
(toxice, corosiv — caustice, inflamabile şi/sau explozive) şi de depozitele de
aceeaşi categorie, fără asigurarea măsurilor de securitate necesare.
Art. 83. Se interzice manipularea dispozitivelor de siguranţă sau a ventilelor de
încărcare-descărcare ale vagoanelor care conţin sau au conţinut substanţe sau
produse periculoase (fluide toxice, inflamabile, gaze lichefiate etc.) de către
personal neautorizat.
Defecţiunile constatate la acestea se vor aduce la cunoştinţa conducătorului
locului de muncă care are obligaţia să dispună măsuri de remediere, asigurând
totodată şi condiţiile necesare pentru ca acestea să se realizeze în condiţii de
deplină siguranţă.
Art. 84. Se interzice folosirea surselor de iluminat în construcţie normală sau a
flăcării deschise la interiorul cisternelor care conţin sau au conţinut fluide
inflamabile şi/sau explozive.
Art. 85. — (1) Folosirea capselor de alarmare, modul de depozitare, locul de
folosire, de transport şi de manipulare, în cazul în care necesităţile serviciului
impun utilizarea lor, precum şi modul de evidenţă, în termenul de garanţie, se vor
face conform prevederilor din Normele specifice de securitate a muncii pentru
transportul, depozitarea şi folosirea materiilor explozive.
(2) Subunităţile care utilizează, manipulează, transportă şi/sau depozitează
materii explozibile vor fi autorizate în acest scop, în conformitate cu reglementările
în vigoare.
(3) Este interzisă deschiderea forţată, lovirea, depozitarea lângă sursele de
căldură etc. a capselor de alarmare, precum şi staţionarea persoanelor la o
distanţă mai mică de 50 m de locul unde acestea au fost amplasate pe linie.

2.10 Aparatura de măsură şi control

Art. 86. Este interzisă funcţionarea echipamentelor tehnice dacă aparatura de


măsură şi control nu corespunde cu cea prevăzută în documentaţia tehnică şi nu
este menţinută în bună stare de funcţionare.
Art. 87. Este interzisă utilizarea aparatelor de măsură şi control când acestea dau
indicaţii eronate, nu sunt verificate conform reglementărilor în vigoare sau când
termenul scadent de verificare este depăşit.

2.11. Întreţinere, intervenţii, reparaţii şi revizii

Art. 88. Lucrările de întreţinere, intervenţie, reparaţie şi revizie la materialul rulant,


linii, instalaţii şi echipamente tehnice, trebuie să fie executate numai de personal
calificat şi instruit în acest scop, pe baza instrucţiunilor de lucru şi a instrucţiunilor
proprii de securitate a muncii.

2.12. Deservirea, supravegherea şi controlul proceselor de muncă

14
Art. 89. Conducătorul locului de muncă stabileşte şi răspunde de modul în care
face organizarea, supravegherea şi controlul proceselor de muncă.
Art. 90. Conducătorul locului de muncă trebuie să urmărească funcţionarea în
condiţii de siguranţă a instalaţiilor, utilajelor, maşinilor, dispozitivelor etc., din zona
sa de responsabilitate, luând măsuri de înlăturare a defecţiunilor sau dispunând
întreruperea lucrului şi anunţând imediat conducătorul ierarhic superior.

5. ACTIVITATEA DE TRACŢIUNE

5.1. Prevederi comune

Art. 269. Prezentele prevederi se aplică pentru toate activităţile din ramura
tracţiune şi de către toţi agenţii economici cu activitate de tracţiune indiferent de
forma de organizare sau proprietate.
Art. 270. Locomotivele (electrice, diesel electrice, diesel hidraulice, diesel
mecanice, cu abur, automotoare, trenuri electrice) precum şi vagonul de încălzit
trenul (WIT) denumite în aceste norme şi vehicul/material rulant trebuie să
îndeplinească condiţiile tehnice stabilite în Regulamentul de exploatare tehnică,
ordinele şi instrucţiile în vigoare.
Art. 271. Aparatele de control din cabinele de conducere ale locomotivelor
(materialul rulant) trebuie să fie iluminate, astfel încât personalul de locomotivă să
le poată ţine sub observaţie.
Sursele de lumină trebuie să fie camuflate astfel încât să nu deranjeze
personalul de locomotivă şi să permită observarea aparatelor de control, a liniei şi
a semnalelor.
Art. 272. În cabinele de conducere, instalaţiile de încălzit şi cele de ventilaţie
trebuie să fie în bună stare de funcţionare fiind interzise improvizaţiile.
Art. 273. Personalul de locomotivă (mecanic, mecanic ajutor, fochist) precum şi
maşinistul WIT va fi îndrumat să execute atribuţiile de serviciu specifice, numai
dacă este instruit, examinat (profesional, medical şi psihologic) şi autorizat pentru
funcţia şi tipul de Iocomotivă/WIT pe care urmează să lucreze.
Art. 274. După prezentarea şefului de tură, personalul de locomotivă verificat şi
declarat apt de serviciu, nu va începe pregătirea locomotivei şi/sau vagonului
pentru încălzit trenul (WIT), decât după ce a luat la cunoştinţă sub semnătură,
ordinele şi dispoziţiile trecute în condica de ordine.
Art. 275. La luarea în primire a locomotivei din depou, remiză sau static,
personalul de locomotivă va efectua revizia acesteia conform instrucţiei
personalului de locomotivă, dar numai cu vehiculul asigurat contra fugirii.
Art. 276. Sculele şi rechizitele cu care sunt înzestrate locomotivele trebuie să fie
curate, în bună stare, amplasate la locurile stabilite, asigurate contra căderii şi
încadrate în limitele gabaritului.
Art. 277. Coridoarele de trecere şi cabinele mecanicului, când vehiculul este dat
în exploatare trebuie să permită circulaţia normală, interzicându-se depozitarea
sculelor, materialelor şi obiectelor de orice fel, cu excepţia celor care fac parte din
inventarul locomotivei.

15
Art. 278. Pe pereţii laterali ai tenderelor locomotivelor cu abur (LA) şi
rezervoarelor de apă ale WIT, se va scrie vizibil “APĂ OTRĂVITĂ”.
Art. 279. — (1) Se interzice personalului de locomotivă să admită călătoria pe
locomotivă, pe WIT sau în cabina de conducere a automotorului, a persoanelor
fără atributii de serviciu şi care nu posedă autorizaţie de călătorie pe locomotivă.
(2) Angajaţii care au acces în cabina de conducere se stabilesc prin instrucţii
de serviciu. Călătoria este permisă numai în cabina de conducere, menţinând
uşile închise.
Art. 280. Se interzice ca în timpul serviciului comandat personalul de locomotivă
şi WIT să se ocupe de activităţi străine de serviciu.
Art. 281. În timpul circulaţiei trenului şi la manevră uşa cabinei de unde se
conduce vehiculul cât şi uşile dinspre sala maşinilor vor fi închise, dar nu încuiate.
Uşa de urcare în cabina de unde nu se conduce locomotiva şi uşile din pereţii
laterali vor fi închise şi încuiate.
Art. 282. Se interzice personalului de locomotivă şi WIT să părăsească vehiculul
aflat în funcţie cu excepţia cazurilor prevăzute în instrucţia personalului de
locomotivă, în ordinele şi reglementările în vigoare. Maşinistul WIT va părăsi
vagonul numai după înştiinţarea mecanicului şi cu acceptul acestuia.
Art. 283. Urcarea/coborârea personalului în/din locomotive/automotoare/ WIT este
permisă numai în staţionare şi numai prin uşile de la postul de comandă. În toate
cazurile se va urca/coborâ cu faţa spre vehicul, folosind mâna curentă, fără a
avea obiecte în mâini şi călcând pe fiecare treaptă a scării. La coborâre se va
observa cu atenţie terenul şi se va aprecia înălţimea, pentru a nu se accidenta.
Art. 284. Urcarea pe tender, cazan, parbriz, capotă sau pe acoperişul
locomotivei/automotorului/WIT se va face numai când vehiculul se află pe o linie
neelectrificată şi numai după asigurarea împotriva pornirii accidentale din loc a
acestuia. Personalul va trebui să-şi aleagă un loc şi o poziţie sigură de sprijinire a
picioarelor şi de păstrare a echilibrului, fiind obligat să utilizeze casca de protecţie
şi centura de siguranţă cu care se va asigura în mod corespunzător.
Art. 285. La vehiculele aflate sub linia de contact sunt interzise:
- intervenţii la fluier, trompete, antene radio, faruri centrale sau alte instalaţii
montate la nivelul acoperişului;
- mânuirea sculelor/obiectelor de orice fel care pot ajunge la o distanţă mai
mică de 1,5 m de reţeaua de contact sau elementele aflate sub tensiune ale liniei
de contact;
- urcarea pe capote şi acoperişul locomotivelor sau pervazul locomotivelor
cu abur.
Art. 286. Este interzisă circulaţia vehiculelor care au părţi de acoperiş desprinse
sau alte elemente care pot intra în zona de influenţă a liniei de contact.
Art. 287. Curăţarea exterioară a geamurilor frontale şi laterale va fi făcută numai
în staţionare, cu locomotiva sau WIT asigurate contra pornirii din loc, folosindu-se
scări/platforme speciale, corespunzătoare.
Art. 288. Pentru evitarea alunecării, scările mobile folosite pentru curăţarea
exteriorului vehiculului trebuie prevăzute cu vârfuri metalice ascuţite în partea
inferioară şi cu cârlige de prindere în partea superioară. Înainte de folosire, scările

16
trebuie verificate de utilizator, iar cele care prezintă defecţiuni vor fi imediat
înlocuite.
Art. 289. În sezonul rece, trebuie curăţată gheaţa de pe scări şi platformele
locomotivelor şi WIT.
Art. 290. Răspunderea pentru legarea corectă a locomotivei respectiv LDE + WIT,
cu primul vagon din tren, revine mecanicului de locomotivă.
Art. 291. Locomotiva peste care intră altă locomotivă pentru legare, trebuie să fie
oprită şi asigurată contra pornirii necomandate.
Art. 292. În afara depoului/remizei de locomotive, răspunzător pentru îndeplinirea
măsurilor de protecţie a muncii, în cazul când se lucrează la locomotivă, este
mecanicul de serviciu, iar în cazul probelor de încercări, răspunderea revine
conducătorului de încercări/probe/reostat, pentru personalul din aceste formaţii.
Art. 293. Personalul de locomotivă precum şi de atelier care lucrează la
exploatarea/întreţinerea/repararea locomotivelor şi WIT, trebuie să cunoască şi să
respecte prevederile din normele, instrucţiile de exploatare/reparaţii material rulant
şi reglementările în vigoare privind exploatarea/repararea acestora.
Art. 294. În timpul mersului locomotivei/WIT este interzisă executarea oricărei
intervenţii la echipamentul termic, mecanic sau electric. Aceste intervenţii se vor
efectua numai după oprirea trenului/vehiculului, asigurarea lui contra pornirii din
loc şi luarea măsurilor de securitate corespunzătoare complexităţii intervenţiei
care trebuie să fie executată.
Art. 295. În timpul funcţionării agregatelor, cu vehiculul în mers sau staţionare,
este interzisă ungerea sau orice intervenţie la piesele aflate în mişcare, precum şi
remedierea defectelor care pot provoca accidente.
Art. 296. În toate cazurile, mecanicul nu va pune locomotiva în mişcare decât
după ce mecanicul ajutor/fochistul/personalul stagiar şi-au ocupat locul normal de
lucru în cabina de conducere şi după ce a dat semnalul de atenţie cu fluierul
locomotivei.
Art. 297. Se interzice punerea în mişcare a locomotivei sau automotorului, când
pe acestea se găsesc persoane în altă parte decât în cabină.
Art. 298. La ieşirea din remiză sau hală a vehiculului, personalul de locomotivă
este obligat să verifice dacă uşile remizei sunt deschise şi asigurate, dacă nu se
află persoane sub vehicul sau în gabaritul acestuia şi dacă nu există piese
demontate, diverse materiale, scule, dispozitive etc. care ar putea provoca
accidente sau incendii, ca urmare a mişcării locomotivei.
Art. 299. Se interzice categoric staţionarea sau trecerea persoanelor în dreptul
porţilor în timpul introducerii/scoaterii vehiculelor în/din remiză sau hală.
Art. 300. La ieşirea din remiză sau hală, se interzice personalului aflat în
locomotivă să se aplece în afara cabinei de conducere.
Art. 301. Când vehiculul este în mers se interzice personalului să se aplece în
afara cabinei mai mult decât permite gabaritul, fiind pericol de accidentare prin
lovire de instalaţiile feroviare aflate în lungul căii.
Art. 302. În incinta depoului/remizei, instalaţiile fixe (stâlpi, grinzi, poduri,
semnale) şi zidurile aşezate la distanţă mică de linia căii ferate trebuie să fie
marcate vizibil ca puncte periculoase/gabarit redus şi iluminate.

17
Art. 303. Când locomotiva este remizată (staţionează pe una din liniiie
depoului/remizei sau staţiei), se interzice intrarea sub locomotivă/WIT pentru orice
fel de intervenţii, înainte de a se lua măsuri contra pornirii din loc şi acoperirii cu
discuri roşii.
Art. 304. În depou/remiză/punct de alimentare, atunci când se face revizia,
reparaţia sau curăţarea locomotivei/WIT, nu se va pune vehiculul în mişcare până
când mecanicul nu se convinge personal că toţi lucrătorii au ieşit din canalul de
revizie/reparaţie, s-a asigurat gabaritul de liberă trecere şi s-au terminat lucrările
la piesele sau subansamblele care prin mişcarea vehiculului ar putea produce
accidente sau incendii.
Art. 305. Remizarea vehiculelor pe canalul de revizie pentru efectuarea
procesului tehnologic sau pentru reparaţii, se va face astfel încât să se asigure o
poziţie accesibilă lucrătorilor. Piesele demontate se vor asigura împotriva
deplasării accidentale în timpul lucrului.
Art. 306. În timpul mişcării vehiculului pe canal, trebuie întreruptă orice lucrare
care se efectuează sub sau pe vehicul.
Art. 307. La circulaţia pe liniile de echipare în vederea alimentării sau efectuării
procesului tehnologic în depouri/remize, între două locomotive trebuie păstrată o
distanţă de cel puţin 5 m.
Art. 308. La circulaţia pe liniile depoului/remizei/staţiei sau în parcurs, personalul
de locomotivă îşi va ocupa locurile normale de lucru pe locomotivă şi va urmări
dacă linia este liberă, observând poziţia macazurilor, indicaţia semnalelor,
semnalele date de personalul autorizat, mecanicul fiind obligat să dea semnalele
de atenţie când observă pe linie oameni, animale sau alte obstacole, luând măsuri
de oprire imediată a vehiculului/trenului atunci când situaţia o impune.
Art. 309. Mecanicul este obligat să dea semnale de atenţie în următoarele situaţii:
- la trecerea pe lângă stâlpii de fluier;
- la trecerile de nivel;
- la traversarea trecătorilor, podurilor, tunelurilor;
- la trecerea pe lângă trenurile de lucru;
- la trecerea pe lângă paletele de acoperire a echipelor care lucrează la
linie;
- atunci când apar obstacole pe linie. Dacă linia nu se eliberează mecanicul
va lua măsuri de oprire.
Art. 310. În timpul executării manevrelor, locomotiva trebuie condusă din postul
de conducere, în sensul de mers, dacă PTE nu prevede altfel.
Art. 311. În timpul mersului vehiculului se interzic şi următoarele:
- urcarea/coborârea în/din vehicul;
- aplecarea peste fereastră/uşă mai mult decât limita gabaritului;
- circulaţia cu uşile vehiculului deschise;
- staţionarea în dreptul contragreutăţii frânei de mână, la locomotiva cu abur;
- intrarea cu corpul între cutia de la tender şi rama uşii de la marchiza
locomotivei cu abur, atât în mers cât şi în staţionare.
Art. 312. Toate mişcările de manevră ale locomotivei în depou/remiză, se vor face
numai de mecanic sau alt personal autorizat şi numai în timpul serviciului
comandat.

18
Art. 313. Manevrarea vagoanelor şi locomotivelor în incinta depoului/remizei sau
punctului de alimentare se va face sub supravegherea revizorului de locomotivă,
şefului de tură ori a altui agent prevăzut în PTE, instruit şi autorizat în acest scop.
Art. 314. Legarea/dezlegarea vagoanelor sau a locomotivelor se va face numai
după ce acestea au fost complet oprite şi după atingerea tampoanelor între ele.
Intrarea/ieşirea de la legare/dezlegare a vehiculelor se va face numai pe sub
tampoane şi în nici un caz printre tampoane.
Art. 315. În cazul în care legarea/dezlegarea este dificil de realizat, se admite o
deplasare foarte mică a locomotivei, atât cât să permită efectuarea operaţiei,
executantul nefiind între vehicule sau în gabarit; intrarea/ieşirea între/dintre
vehicule se va face numai pe sub tampoane şi numai când vehiculele sunt oprite
şi asigurate.
Art. 316. Înainte de verificarea funcţionării instalaţiei de frână, mecanicul trebuie
să-l atenţioneze pe mecanicul ajutor/fochist despre acest lucru şi să se asigure că
sub locomotivă nu se află nimeni.
Art. 317. Orice lucrare la frână se va începe numai după evacuarea aerului din
întreaga instalaţie de frână.
Art. 318. Se interzice executarea oricăror reparaţii în parcurs la instataţia de frână
a locomotivei sau a automotorului. Reparaţiile se vor executa numai în depou şi
numai după ce vor fi luate măsurile de siguranţă corespunzătoare.
Art. 319. În timpul verificării aparatelor aflate sub presiune, deschiderea ventilelor
şi robinetelor se va face uşor şi cu mare atenţie, fiind interzisă
deschiderea/inchiderea acestora prin lovire. Se interzice desfacerea piuliţelor prin
lovire; în toate cazurile se vor folosi chei sau dispozitive adecvate.
Art. 320. Pentru înlăturarea pierderilor de aer la aparatele şi instalaţiile aflate sub
presiune, acestea vor fi mai întâi izolate de sursele de aer şi se va reduce treptat
presiunea.
Art. 321. Când în timpul parcursului, un aparat/dispozitiv aflat sub presiune, s-a
defectat sau conductele acestuia s-au fisurat sau rupt, se va izola imediat circuitul
defect de sursa de alimentare, cu atenţia necesară.
Art. 322. Înainte de a proba fluierul/trompeta locomotivei sau automotorului,
mecanicul este obligat să verifice dacă se află persoane pe acoperiş, cazan,
pervaz sau în apropierea fluierului/trompetei care se probează.
Art. 323. Ungerea, revizia sau executarea unor reparaţii la locomotive/WIT, pot fi
făcute numai după asigurarea menţinerii pe loc a vehiculului/trenului şi după
înştiinţarea reciprocă dintre mecanic şi mecanic ajutor/fochist, maşinist WIT.
Art. 324. Umplerea rezervoarelor cu motorină la locomotivă şi WIT trebuie făcută
sub nivelul maxim cu 5 cm. După alimentare, capacele rezervoarelor trebuie
închise şi sigilate.
Art. 325. În timpul alimentării cu combustibil se vor lua următoarele măsuri:
- se asigură locomotiva contra pornirii din loc şi se opreşte motorul diesel;
- se deconectează toate întrerupătoarele din pupitrele de comandă;
- la locomotiva electrică şi trenul electric se deconectează disjunctorul şi se
coboară pantografele;
- la WIT se va strânge frâna de mână;

19
Art. 326. Este interzisă verificarea/intervenţia cu foc deschis la rezervoarele de
combustibil.
Art. 327. Se interzice fumatul şi iluminatul cu foc deschis sau cu dispozitiv de
construcţie necorespunzătoare în timpul alimentării cu combustibil, atât în zona
punctului de alimentare cât şi în sala maşinilor sau în cabinele de conducere.
Art. 328. Se interzice încălzirea sau dezgheţarea cu foc deschis a instalaţiilor de
frână, combustibil, apă şi aer.
Art. 329. Sunt interzise improvizaţiile, deconectarea, anularea, încercarea de
întrerupere a oricăror instalaţii de semnalizare, siguranţă, protecţie, blocare de pe
locomotiva, WIT sau automotor.
Art. 330. Pe uşile cutiilor de protecţie a dispozitivelor, aparatelor aflate sub
tensiune se va scrie vizibil, “SUB TENSIUNE”.
Art. 331. În cabina de conducere a locomotivelor, automotoarelor, WIT trebuie
afişate “Instrucţiuni minimale de protecţie a muncii” specifice activităţii pentru tipul
de vehicul respectiv.
Art. 332. La serviciul pe timp de noapte, mecanicul se va convinge că vehiculul
are luminile de semnalizare şi farul central în bună stare de funcţionare,
corespunzător instrucţiilor de serviciu. La vagonul WIT, verificarea semnalizării se
va efectua de către maşinistul WIT.
Art. 333. Pentru efectuarea pe timp de noapte a reviziilor, reparaţiilor, ungerii, se
vor folosi lanterna sau lampa portativă, alimentate la tensiuni nepericuloase (12 V
sau 24 V), fiind interzisă folosirea faclelor sau a lămpilor cu petrol.
Art. 334. Reviziile parţiale sau totale în sala maşinilor în mers/staţionare se vor
efectua conform instrucţiilor şi reglementărilor în vigoare.
Art. 335. La folosirea megohmetrului pentru verificarea rezistenţei la izolaţie la
maşini, aparate, circuite electrice, trebuie întrerupte toate lucrările la partea
electrică a locomotivei.
Art. 336. Scoaterea bateriilor de acumulatoare din nişe se va face numai trăgând
de mânerul cutiei destinat acestui scop, cu asigurarea gabaritului respectiv.
Art. 337. Se interzice apropierea cu flacără deschisă, facle aprinse, ţigări etc. de
elementele bateriei de acumulatori.
Art. 338. Se interzice aşezarea pe cutiile de acumulatoare a obiectelor bune
conducătoare de electricitate (chei, domuri etc.).
Art. 339. La prepararea electrolitului, se va turna întotdeauna acidul sulfuric peste
apa distilată şi nu invers, lucrătorii fiind echipaţi corespunzător.
Art. 340. În cazul accidentării cu electrolit/acid sulfuric, se va spăla locul atins cu
multă apă curată, iar accidentatul se va prezenta la medic pentru îngrijiri de
specialitate.
Art. 341. În timpul când se lucrează pe o platformă la cutiile de acumulatori
scoase din nişe, este interzisă staţionarea persoanelor sub acestea.
Art. 342. Când masticul de la bateriile de acumulatori este fisurat se interzice
îndepărtarea acestuia cu obiecte metalice.
Art. 343. În cazul în care un contactor a deconectat dintr-o cauză oarecare şi este
necesară verificarea sau repararea acestuia sau a circuitului pe care îl
deserveşte, contactorul va fi scos de sub tensiune, iar conductorii de alimentare

20
vor fi izolaţi şi puşi într-o poziţie care să înlăture posibilitatea atingerii cu obiecte
sau cu corpul.
Art. 344. În cazul apariţiei unei puneri la masă trebuie să se procedeze conform
prevederilor “Ghidului de depanare” şi reglementărilor în vigoare (de serviciu, de
securitate a muncii etc.).
Art. 345. Se interzice personalului de locomotivă să folosească ochelari de soare
în timpul serviciului pe locomotivă.
Art. 346. Este interzisă utilizarea pentru geamurile cabinelor de conducere a altor
materiale decât sticla securizată, duplex, triplex.
Art. 347. În cazul apariţiei fumului/flăcării pe locomotivă/automotor/WIT,
personalul va respecta prevederile normelor specifice de prevenire şi stingere a
incendiilor, precum şi instrucţiile şi ordinele în vigoare.
Art. 348. În cazul în care îmbrăcămintea unei persoane a luat foc, flăcările trebuie
înăbuşite cu o pătură, halat, haină etc. În astfel de situaţii nu este recomandată
fuga.
Art. 349. Ca material de şters vor fi folosite lavete, cârpe, fără corpuri străine
(sârme, şpan etc.). Se interzice să se usuce materialul de şters, echipamentul
individual de protecţie şi de lucru, îmbrăcămintea personală, materialele de orice
fel, pe conducte, compresor, motor diesel, schimbător de căldură etc. Acestea vor
fi păstrate în locurile special destinate de pe locomotivă, automotor, WIT.
Art. 350. Fiecare salariat trebuie să comunice imediat conducătorului său direct şi
să scrie în registrul de reparaţii/caietul de bond, toate observaţiile asupra
defecţiunilor care prezintă pericol pentru oameni sau pentru instalaţiile,
dispozitivele, utilajele, vehiculele pe care le deserveşte.
Art. 351. La remizarea locomotivei, automotorului sau WIT, personalul de
locomotivă, automotor, WIT va lua măsuri de asigurare a vehiculului contra pornirii
din loc şi va executa toate celelalte lucrări prevăzute în instrucţia personalului de
locomotivă.
Art. 352. Se interzice purjarea locomotivelor sau WIT la peroanele de călători.

5.2.Locomotive şi trenuri electrice în exploatare

Art. 353. Pentru protejarea personalului de locomotivă contra accidentelor de


muncă, fiecare locomotivă şi tren electric trebuie înzestrate cu următoarele
aparate şi dispozitive în bună stare de funcţionare:
a). un voltmetru pentru măsurarea tensiunii din linia de contact;
b). un ampermetru pentru măsurarea curentului din circuitul de încălzire tren;
c). un ampermetru pentru măsurarea curentului mediu pe motoarele de
tracţiune;
d). un ampermetru cu scară dublă pentru indicarea curentului de
încărcare/descărcare al bateriei de acumulatori;
e). un termometru pentru măsurarea temperaturii uleiului din transformatorul
principal;
f). un dispozitiv pentru punerea la masă (T.6) a vehiculului;
g). un sistem de blocaj cu chei pentru blocurile aparate din sala maşinilor şi
cheie de blocare a curentului pentru încălzirea trenului;

21
h). vitezometru şi instalaţie de control punctual al vitezei, precum şi un
dispozitiv de siguranţă şi vigilenţă (DSV) pentru cazul când mecanicul ar pierde
capacitatea de conducere;
i). un indicator trepte graduator;
j). un manometru pentru măsurarea presiunii de aer în conducta de
alimentare, conducta generală şi cilindrul de frână.
Aparatura de măsură şi control va fi sigilată şi verificată metrologic.
Art. 354. Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare, fiecare locomotivă
electrică trebuie să fie dotată cu următoarele mijloace individuale de protecţie
(pentru a căror păstrare corespunzătoare se atribuie spaţiul necesar):
a). două perechi de mănuşi electroizolante pentru înaltă tensiune verificate
PRAM;
b). două perechi de şoşoni/galoşi electroizolanţi pentru înaltă tensiune
verificaţi PRAM;
c). două ştăngi izolante pentru punere la masă;
d). o ştangă izolantă specială, verificată periodic, pentru coborârea
pantografului în cazul defectării acestuia; ştangă ce va fi folosită numai de
personalul IFTE.
e). două covoare de cauciuc cu dimensiunea de cel puţin 0,6 m 2 fiecare;
f). o centură de siguranţă, cu anexele necesare, pentru revizia aparaturii de
pe acoperiş.
Art. 355. Înainte de ridicarea pantografului şi conectarea disjunctorului, se vor
asigura următoarele măsuri de protecţie:
a). în camera de înaltă tensiune (CÎT nu trebuie să se afle oameni, obiecte şi
materiale străine, iar uşile acesteia să fie închise, zăvorâte şi sigilate;
b). se verifică dacă pârghia (maneta) de comutare a dispozitivului de punere
la masă TG se află în poziţia “MASĂ DECONECTAT” şi vizual dacă contactul
mobil s-a depărtat de contactul fix.
c). se verifică dacă, de la maşinile şi aparatele care au fost reparate, s-au
înlăturat legăturile provizorii;
d). se verifică dacă maşinile, aparatele şi dispozitivele sunt pregătite pentru
pornire şi funcţionare;
e). toate persoanele aflate în locomotiva electrică, trebuie anunţate că se
ridică pantograful şi mecanicul s-a convins că acestea au părăsit sala maşinilor şi
s-au retras în cabina de conducere unde nu există pericol pentru ele.
Art. 356. La comanda pantografelor, mecanicul va urmări vizual ridicarea lui pană
la stabilirea contactului intim cu firul de contact şi numai după aceea va conecta
disjunctorul.
Art. 357. După repararea locomotivei electrice, ridicarea pantografului şi proba
locomotivei electrice se execută numai de către persoana autorizată să execute
această operaţie, în prezenţa maistrului sau şefului de echipă care a
supravegheat reparaţia şi numai după ce personal s-a convins că nu există pericol
pentru cei aflaţi pe locomotivă si pentru funcţionarea maşinilor şi aparatelor
locomotivei.
În cazul în care reparaţia locomotivei electrice s-a executat de către echipa de
locomotivă, proba o va efectua mecanicul.

22
Art. 358. Când pantograful este ridicat, urcarea/coborarea în/din locomotiva
electrică este permisă numai prin uşile din posturile de la cabinele de conducere.
Art. 359. Uşile de la camera de înaltă tensiune trebuie să aibă instalaţia de
blocare (înzăvorâre) în bună stare.
Art. 360. Se interzice folosirea de manete, chei de zăvorâre, chei false etc., altele
decât cele care prin dotare aparţin locomotivei respective.
Art. 361. Se interzice atingerea directă sau prin intermediul sculelor, obiectelor,
dispozitivelor etc. a părţilor conducătoare de curent ale locomotivei electrice aflate
sub tensiune, indiferent de valoarea tensiunii, pentru evitarea electrocutării.
Art. 362. Pentru a avertiza asupra pericolului, în cazul apropierii şi atingerii de
părţile aflate sub tensiune, pe uşile camerelor de înaltă tensiune, trebuie fixate
plăcuţe avertizoare cu inscripţia “TENSIUNE ÎNALTĂ — PERICOL DE MOARTE”.
Art. 363. Carcasele aparatelor electrice care pot fi atinse, trebuie să fie legate la
masă. Starea legăturilor de punere la masă trebuie verificată periodic, cu ocazia
reviziilor planificate, de către personalul din sectorul de reparaţii.
O deosebită atenţie trebuie acordată legăturilor de punere la masă a
carcaselor de la reşourile de încălzit şi a panoului aparatelor de măsură şi control.
Art. 364. Dacă locomotiva electrică a deraiat, ea poate fi ridicată pe şine prin
mişcare proprie, dar numai după ce acest lucru a fost stabilit de comisia de
cercetare. în acest caz boghiul deraiat trebuie să fie legat la pământ cu un cablu
de cupru lung de cel puţin 5 m, cu secţiunea de minimum 50 mm 2, prevăzut cu
cleme de prindere de şină şi şasiu.
Integritatea şi fixarea cablului trebuie urmărite pe toată durata ridicării. Fiecare
locomotivă electrică trebuie să aibă în inventar cablul de legare la pământ necesar
legării dintre boghiu şi şină.
Art. 365. Legarea sau dezlegarea locomotivei electrice la tren, sau între ele, este
permisă numai după ce mecanicul a deconectat disjunctorul şi a coborât
pantografele.
Art. 366. Conectarea şi deconectarea cuplelor electrice pentru comandă multiplă
şi încălzirea trenului sunt permise numai cu pantografele coborâte.
Art. 367. La legarea sau dezlegarea la tren a locomotivei electrice, conectarea
sau deconectarea cuplei electrice de încălzire, se va face numai după ce revizorul
tehnic vagoane, va primi de la mecanic maneta comutatorului pentru încălzirea
trenului (S.7.22/F.11), maneta inversorului de mers şi cheia cuplei.
Art. 368. După efectuarea cuplării, revizorul tehnic vagoane înapoiază
mecanicului cheile primite, după care acesta va pune comutatorul de încălzire tren
de pe locomotivă în poziţia “ÎNCĂLZIRE”.
Art. 369. În cazul când locomotiva electrică sau trenul electric nu se află sub
tensiune, dar este necesară mişcarea lor cu ajutorul unui alt vehicul, trebuie
asigurate şi următoarele măsuri:
1. pantografele trebuie să fie coborâte;
2. maneta fiecărui controler trebuie să se afle în poziţia 0 (zero);
3. maneta inversorului de mers trebuie să fie scoasă şi aşezată pe pupitru;
4. întrerupătoarele curentului de comandă trebuie să fie deconectate;
5. trebuie întrerupte toate lucrările de reparaţii în afara celor care necesită
deplasarea locomotivei electrice.

23
Art. 370. În timpul mersului locomotivei electrice cu tren sau izolată, personalul de
locomotivă este obligat să urmărească indicatoarele de semnalizare ale liniei de
contact.
Art. 371. Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare, intrarea în sala
maşinilor de la locomotivele electrice şi în vagoanele motor ale trenului electric, se
permite cu LE sau trenul electric SUB TENSIUNE, pentru:
- rearmarea protecţiilor;
- pornirea şi oprirea compresorului auxiliar;
- acţionarea manuală a graduatorului;
- strângerea frânei de mână;
- verificarea pierderilor de ulei la compresor şi trafo;
- depistarea fumului şi zgomotelor anormale;
- executarea reviziei vizuale în staţionare sau parcurs conform instrucţiei
personalului de locomotivă; dar obligatoriu:
- fără deschiderea blocurilor de aparate şi a camerei de înaltă tensiune;
- fără a trece prin coridorul transversal;
- cu folosirea echipamentului individual de protecţie electroizolant, verificat
PRAM şi aflat în bune condiţii de utilizare, din inventarul LE (mănuşi
electroizolante pentru înaltă tensiune, şoşoni/galoşi electroizolanţi pentru înaltă
tensiune, covor electroizolant etc.)
Art. 372. Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare intrarea în sala
maşinilor la locomotiva electrică sau trenul electric, când LE sau trenul electric
STAŢIONEAZĂ pe o linie SUB FIRUL DE CONTACT, este permisă pentru:
- deschiderea blocurilor de aparate;
- deschiderea camerei de înaltă tensiune;
- revizia vizuală a motoarelor de tracţiune; dar numai cu respectarea
următoarelor măsuri de securitate:
1. deconectarea disjunctorului;
2. coborârea pantografelor;
3. manipularea dispozitivelor de punere la masă (T6) a circuitului de
înaltă tensiune, în poziţia “MASĂ CONECTAT”, cu controlul vizual al deplasării
contactului mobil în poziţia “CONECTAT”;
4. scoaterea manetei inversorului de mers şi păstrarea ei asupra
personalului care face intervenţia;
5. asigurarea vehiculului cel puţin cu frâna de mână contra pornirii
necomandate;
6. robinetul KD2 în poziţia “3” şi ÎNCUIAT.
Art. 373. Revizia echipamentului de pe acoperişul locomotivei electrice se poate
face numai după ce s-au luat şi următoarele măsuri de securitate:
- vehiculul nu trebuie să se afle sub linia de contact sau elemente ale liniei de
contact;
- vehiculul să fie asigurat contra pornirii din loc cel puţin cu frâna de mână;
- s-a pus la masă aparatura de înaltă tensiune de pe acoperiş prin ştanga de
punere la masă (ştanga se prinde mai întâi de şurubul prizei de împământare şi
apoi de instalaţia ce urmează să fie legată la pământ);
- urcarea pe acoperiş se face utilizând scări sau platforme speciale, în

24
perfectă stare de utilizare;
- personalul este dotat şi utilizează corect echipamentul individual de protecţie
pentru lucrul la înălţime.
Art. 374. Se interzice categoric intervenţia (curăţarea) la colectoarele
electromotoarelor de tracţiune la locomotiva electrică sau trenul electric care se
află sub reţeaua de contact. Această lucrare se execută numai în depouri/remize
cu canal special amenajat şi pe linie fără reţea de contact, după asigurarea
instrucţională a vehiculului contra pornirii din loc.

5.3. Locomotive diesel şi automotoare în exploatare

Art. 375. Pentru protejarea personalului de locomotivă şi automotor contra


accidentelor, fiecare locomotivă diesel şi automotor, în funcţie de felul transmisiei,
trebuie înzestrate cu următoarele aparate, în bună stare de funcţionare, verificate
metrologic şi sigilate:
a). un voltmetru care indică tensiunea maximă pe generatorul principal;
b). ampermetre care indică curentul maxim pe grupele de motoare de
tracţiune;
c). un ampermetru cu scară dublă care indică curentul de
încărcare/descărcare al bateriei de acumulatoare;
d). manometru pentru controlul presiunii din circuitele de ungere, transmisie
hidraulică şi de răcire motor diesel;
e). un dispozitiv de siguranţă şi vigilenţă sigilat pentru cazul când mecanicul ar
pierde capacitatea de conducere;
f). protecţii GAT;
g). termometre pentru controlul temperaturii uleiului şi apei din circuitele de
ungere, transmisie şi răcire a motorului diesel;
h). indicator pentru nivelul de apă în rezervor.
Art. 376. Înainte de pornirea motorului diesel, personalul de locomotivă este
obligat să verifice starea agregatului diesel-generator şi dacă sunt îndeplinite
condiţiile necesare lansării (ulei, apă, integritatea instalaţiilor, eliminarea
improvizaţiilor etc.).
Art. 377. Este interzisă executarea oricărei intervenţii la agregatul diesel-
generator în timpul funcţionării acestuia.
Art. 378. În cazul când se constată funcţionarea anormală a motorului diesel,
acesta va fi oprit imediat.
Art. 379. Este interzisă executarea oricărei lucrări la blocul aparatelor în timpul
funcţionării agregatului diesel-generator.
Art. 380. Desfacerea capacelor/protectorilor de la aparate, maşini auxiliare,
generator principal, generator auxiliar, carter motor, transmisie hidraulică este
permisă numai după oprirea motorului, deconectarea întrerupătoarelor din
pupitrele de comandă şi zăvorârea acestora.
Art. 381. În timpul cât se află în sala maşinilor cu motorul diesel pornit, personalul
va purta căşti antifonice, iar motorul va fi la relanti. Motorul poate fi turat în
cazurile când se fac probe, încercări, revizii în parcurs, cu respectarea măsurilor
stabilite în ordine, reglementări sau instrucţiuni specifice acestor lucrări.

25
Art. 382. Personalul de intervenţie şi reparaţii locomotive diesel, din atelier şi cel
de locomotivă, trebuie să cunoască circuitul cablurilor de înaltă tensiune, circuitele
de 170 V şi aparatele care se găsesc, în mod normal, sub tensiune periculoasă.
Art. 383. În cabina de conducere a fiecărei locomotive diesel electrică (LDE)
trebuie afişată schema circuitelor principale de forţă.

5.4. Locomotive cu abur în exploatare

Art. 384. Robinetul corpului central al locomotivei cu abur trebuie să fie în


perfectă stare de funcţionare.
Art. 385. Se interzice lăsarea locomotivei cu abur sub presiune pe liniile
depoului/remizei, fără a o preda unei persoane autorizate pentru manipularea ei.
Art. 386. Când cerul focarului la locomotivele cu abur rămâne descoperit şi
dopurile fuzibile încep să curgă, se interzice alimentarea cu apă a cazanului, dacă
nu se stinge focul. Se interzice stingerea focului din cenuşar cu apă.
Art. 387. Sculele necesare efectuării diferitelor operaţii la locomotiva cu abur vor fi
mânuite de personalul de locomotivă în aşa fel încât să nu intre în zona de
influenţă a liniei de contact sau în gabaritul de liberă trecere.
Art. 388. Combustibilul solid va fi asigurat contra căderii în timpul mersului. Se
interzice aruncarea de pe locomotiva în mers a oricărui obiect sau a restului de
cărbuni.
Art. 389. Deschiderea uşii la cutia de foc, cu regulatorul închis este permisă
numai cu suflerul pus în funcţiune.
Art. 390. Personalul de locomotivă sau altor angajaţi aflaţi pe locomotivă le este
interzis să stea în apropierea sau în faţa uşii cutiei de foc când aceasta este
deschisă.
Art. 391. În cazul patinării locomotivei, când uşa focarului este deschisă, se
interzice mecanicului să închidă brusc regulatorul.
Art. 392. Echipamentul individual de protecţie şi îmbrăcămintea personalului de
locomotivă sau a angajaţilor aflaţi pe locomotivă nu trebuie să fie spălate în
benzină ori alte produse petroliere uşor inflamabile sau îmbibate cu acestea.
Art. 393. În timpul funcţionării pulverizatorului de păcură este interzisă
deschiderea uşii cutiei de foc, atunci când focul nu este activat cu suflerul sau
tirajul locomotivei.
Art. 394. Instalaţia de păcură de pe locomotivă trebuie să fie în bună stare şi să
nu aibă pierderi de păcură, în special la pulverizatorul de păcură.
Art. 395. Se interzice urcarea fochistului pe rezervorul de păcură înainte de
oprirea completă a locomotivei.
Art. 396. La spargerea blocurilor de cărbuni din tenderul locomotivei, personalul
de locomotivă va purta ochelari de protecţie.
Art. 397. La trecerea prin dreptul persoanelor sau al angajaţilor care lucrează pe
linia ferată, precum şi pe placa turnantă se interzice ca robinetele de scurgere de
la cilindrii locomotivei să fie deschise.
Art. 398. La introducerea locomotivei cu abur pentru curăţarea cenuşarului şi a
camerei de fum, mecanicul este obligat să oprească locomotiva în faţa canalului,
să se convingă că nu se găseşte nici o persoană în canal şi numai după aceea să

26
deplaseze locomotiva pe canal.
Art. 399. Mecanicul va aviza curăţătoruI de cenuşă să intre în canal, pentru
curăţarea cenuşarului, numai după stropirea şi Iăsarea zgurei din cenuşarul
locomotivei.
Art. 400. După terminarea operaţiei de curăţare a cenuşarului curăţătorul va ieşi
din canal semnalând mecanicului locomotivei eliberarea canalului.
Art. 401. Intrarea şi ieşirea curăţătorului de cenuşă în şi din canal trebuie să se
facă numai pe la unul din capetele canalului, care va fi stabilit şi comunicat
mecanicului.
Art. 402. Este interzisă verificarea sticlei de nivel şi a robinetelor de probare ale
cazanului când sunt lucrători în canal.
Art. 403. În timpul staţionării pe canal, mecanicul va lua măsurile de asigurare
instrucţională contra pornirii necomandate a locomotivei.
Art. 404. Se interzice alimentarea cu apă a cazanului locomotivei în staţii, cu
injectorul spre peron sau atunci când acesta trece pe lângă peron sau pe lângă
angajaţii care lucrează acolo.
Art. 405. Manipularea coloanelor hidraulice sau de păcură nu trebuie să se facă
de pe tender, ci numai de jos, utilizând dispozitivul respectiv.
Art. 406. La alimentarea cu cărbuni, apă, păcură sau nisip se interzice ca
mecanicul să pună în mişcare locomotiva dacă nu s-a convins personal că
fochistul a coborât de pe tender şi pâlnia elevatorului sau estacadei a fost ridicată,
iar coloanele de apă, păcură şi nisip au fost readuse la poziţia lor normală.
Art. 407. Când locomotiva este sub presiune se interzice orice intervenţie la
autoclava din camera de fum, ca şi intrarea în această cameră.
Art. 408. Este interzisă înfundarea cu dopuri sau alte mijloace a ţevilor care curg
şi care fac parte din fasciculul tubular al cazanului locomotivelor cu abur.
Art. 409. Înainte de a acţiona aparatul de purjare trebuie să se constate că nu
sunt persoane, instalaţii sau material rulant în apropierea liniei pe care se face
purjarea.
Art. 410. Se interzice demontarea flanşelor, capacelor, autoclavelor, dopurilor,
înşurubărilor etc. de la cazane şi rezervoare în timpul cât acestea sunt sub
presiune.
Art. 411. Este interzisă executarea oricăror lucrări pentru verificarea
mecanismului de distribuţie, când locomotiva este în mişcare.
Punerea în mişcare a locomotivei se va putea face numai după ce conducătorul
lucrării s-a convins că în locurile nepermise de pe locomotivă sau în canalul de
lucru nu mai sunt angajaţi.
Art. 412. Zgura şi cenuşa care se evacuează din cenuşar în canal trebuie să fle
îndepărtate imediat din acesta. Este interzis să se lucreze în canale pline de
zgură şi murdare.
Art. 413. În cazul când este neapărat necesar să se execute lucrări la camera de
fum cu cazanul sub presiune (reparaţii la parascântei, centrarea capului de emisie
etc.), angajatul respectiv va fi supravegheat de un alt coleg pe tot timpul
desfăşurării lucrării.
Este interzisă deschiderea stropitorului camerei de fum sau a suflerului.

27
5.5. Vagoane pentru încălzit trenul (WIT) şi agregate de vapori montate pe
LDH-C pentru încălzirea trenurilor în exploatare

Art. 414. Pentru protejarea personalului care deserveşte WIT împotriva


accidentelor şi/sau îmbolnăvirilor profesionale, fiecare WIT sau agregat pentru
încălzirea trenului, trebuie înzestrat cu următoarele dispozitive de siguranţă şi
aparate de măsură, control, semnalizare şi protecţie, verificate, sigilate şi în bună
stare de funcţionare:
a). două supape de siguranţă ale cazanului;
b). manometre pentru controlul presiunii aburului;
c). termometre pe circuite de abur;
d). presostate pentru reglarea presiunii aburului la GAT;
e). robinetul — poz. 8 — In circuitul de pornire la GAT;
f). două celule fotoelectrice de supraveghere a aprinderii arzătorului şi arderii;
g). un regulator de presiune în circuitul (by-pas) apei;
h). apărători de protecţie la organele în mişcare (curele, cuplaje etc.);
i). termostate.
Art. 415. Este interzisă punerea în funcţie a generatoarelor, atunci când una din
protecţii este defectă sau eliminată, total sau parţial, din funcţiune.
Art. 416. Este interzisă îndrumarea WIT/LDH-C pentru încălzirea trenului, dacă
instalaţia de încălzire are aparate, dispozitive, utilaje lipsă sau defecte, ori există
pierderi pe circuitele de combustibil şi apă — abur.
Art. 417. În timpul funcţionării agregatului este interzisă scoaterea din funcţiune a
protecţiilor cazanului sau îndrumarea la tren pentru încălzire, fără lămpile de
semnalizare.
Art. 418. Purjarea generatorului şi evacuarea aburului prin robinetele frontale vor
fi executate numai prin unul din acestea, numai după ce au fost luate toate
măsurile pentru a constata că nu există alte persoane în apropiere şi s-a asigurat
supravegherea acestei operaţii.
Art. 419. Orice intervenţie la instalaţia de abur trebuie executată numai după
oprirea, răcirea şi eliminarea presiunii din generatorul de abur.
Art. 420. Când agregatul este în funcţiune, sunt total interzise intervenţiile la:
- pompa de apă;
- pompa de combustibil;
- comutatoare;
- convertizor; transformatorul de înaltă tensiune;
- ventilatorul de aer;
- capul de ardere.
Art. 421. Se interzice orice intervenţie la panoul de automatizare, cât timp acesta
se află sub tensiune.
Art. 422. În circuitul electric de aprindere (scânteie) se poate lucra numai după
decuplarea siguranţei automate şi cu convertizorul oprit.
Art. 423. La sorburile pompelor de apă din rezervoare se poate interveni numai
după golirea rezervoarelor. Lucrul în rezervor este permis numai după
organizarea corespunzătoare a activităţii şi numai dacă lucrătorul este
supravegheat de un coleg sau superior al său.

28
Art. 424. Legarea-dezlegarea WIT de LDE în depou/remiză/staţie, trebuie
executată de maşinistul WIT. În alte cazuri (revizii, reparaţii etc.) poate fi executată
şi de manevrant sau alt agent autorizat.
Art. 425. Legarea-dezlegarea cuplei electrice a WIT la locomotiva diesel electrică
se face de maşinistuI WIT, numai după ce acesta a primit de la mecanic siguranţa
fuzibilă (157 — pentru alimentarea WIT) din blocul aparatelor locomotivei diesel
electrice de care urmează să se lege-dezlege electric.
Art. 426. Legarea-dezlegarea semiacuplărilor de abur se face numai cu robinetul
de abur (15) din WIT închis şi robinetele frontale închise.

6.1. Prevederi comune

Art.427. Inalnte de introducerea in hală pentru sau reparatii, locomotivele,


automotoarele, WiT vor fi golite de combustibil, ulei, apä.
Aut.428. Introducerea sau scoaterea I automotoarelor, WIT-urilor in/din hala de
punct de intoarcere, canal revizie, depou, remiză, revizii/reparatii se va face numai
pe baza cli maistrului, ~efului de turŕ, revizorului de I altui personal autorizat,
preväzut in PTE reglementärile interne.
Art.429. Por~ile remizelor aflate in dreptul introduse Ia revizii sau repara~ii, vor fl
inchise, iar in caz contrar se vor monta discun semnalizare care sä indice
ocuparea liniei.
Aut.430. Este interzisä trecerea sau persoanelor prin/in dreptul u~iIor sau portilor,
in introducerii sau scoaterii vehiculului in/din halä (

7. ACTIVITATEA DIN RAMURA VAGOANE, EXPLOATAREA VAGOANELOR

Art. 588. Pregătirea tehnică a trenurilor pe liniile stabilite prin P.T.E. se va executa
numai după primirea comunicării de Ia personalul de mişcare (modul de
comunicare stabilindu-se prin PTE), că trenul a fost manevrat şi acoperit
instrucţionaI Ia ambele capete, precum şi că au fost luate măsuri suplimentare de
protecţie a muncii (procentul de frânare care trebuie asigurat etc.).
Acoperirea trenurilor va fi înregistrată Ia postul de macazuri care deserveşte
linia de garare sau pregătire, agentul care execută activitatea raportând acest
lucru IDM dispozitor, în scris, cu număr şi oră.
Art. 589. Acoperirea trenurilor pe liniile de lucru (garare, pregătire, expediere) se
va face ziua cu discuri roşii, Ia distanţa prevăzută prin PTE, iar pe timp de noapte
sau când vizibilitatea este redusă, discurile roşii vor fi dublate cu lămpi (electrice,
felinare) cu lumină roşie.
Art. 590. Conducătorul echipei complexe va aproba intrarea personalului pentru
revizia şi pregătirea tehnică a trenurilor formate, numai după ce s-a convins că
trenul este acoperit instrucţional, a primit acordul IDM dispozitor, în scris, cu
număr şi oră şi a confirmat acest lucru, în scris, în condica special înfiinţată, cu
număr şi oră. IDM dispozitor are obligaţia de a comunica şi numărul liniei Ia care
se află garnitura pentru revizie şi pregătire tehnică.
Aut. 591. Se interzice intrarea angajaţilor Ia pregătirea tehnică a trenurilor
formate, fără aprobarea conducătorului echipei complexe şi fără ca trenul să fie

29
acoperit instrucţional.
Urcarea şi coborârea personalului din şi în vagoane (care este permisă
numai pe scări), precum şi trecerea dintr-un vagon în altul (care este numai peste
punţile de comunicare), trebuie să se facă cu deosebită atenţie, pentru a se evita
accidentarea.
Art. 592. Ridicarea discurilor roşii, respectiv a lămpilor (electrice, felinare) cu
lumină roşie de acoperire va fi făcută de către personalul reviziei de vagoane şi
comunicată IDM dispozitor în scris, cu număr şi oră numai după ce conducătorul
echipei complexe şi-a avizat personalul din subordine şi s-a convins personal că
acesta a ieşit de Ia tren şi din gabaritul acestuia.
Art. 593. Pe liniile cu trenuri în pregătire, unde se execută şi operaţia de triere,
sunt obligatorii, printre alte măsuri suplimentare de siguranţă şi: mărirea distanţei
de amplasare a discurilor de acoperire (distantă ce va fi prevăzută prin PTE),
folosirea saboţilor de mână şi strângerea frânelor de mână Ia capătul dinspre
cocoaşa de triere.

7.1. Revizia tehnică a vagoanelor

Art. 594. Revizia şi pregătirea tehnică a vagoanelor din compunerea trenurilor se


execută pe liniile din incinta staţiilor stabilite prin planul tehnic de exploatare al
staţiei (PTE), pe baza proceselor tehnologice.
Pe timpul desfăşurării lucrărilor de pregătire şi revizie tehnică se interzic
orice fel de manevre Ia trenurile respective.
Art. 595. În cazul intervenţiilor Ia vagoanele cu defecte accidentale se vor lua şi
următoarele măsuri:
- personalul din ramura ,,vagoane” va solicita mecanicului de locomotivă
coborârea pantografului, predarea manetei inversor de mers, a manetei de
încălzire a trenului şi cheia de Ia cupla electrică, pe care Ie va păstra asupra sa pe
toată durata lucrărilor;
- se va asigura locomotiva cu frână de mână şi trenul contra pornirii din
loc.
Art. 596. La supravegherea prin defilare a trenului, revizorii tehnici trebuie să se
posteze Ia o distanţă suficientă de linia pe care se garează sau circulă trenul,
pentru a nu fi expuşi lovirii de anumite părţi ale vehiculelor din compunerea
trenului sau de încărcătura acestora.
În acelaşi timp, vor urmări starea terenului dintre linii, Ia proeminenţe ale
vagoanelor sau ale încărcăturii, deplasate sau neasigurate contra căderii, precum
şi eventualele mişcări de vehicule pe linia vecină (din spate).
Art. 597. Revizia tehnică a părţilor montate sub cutia vagonului sau pe pereţii
frontali trebuie să se facă, fără a intra sub vagon sau între vagoane. În cazul când
intrarea sub vagon sau între vagoane este absolut necesară, aceasta se va face
numai după ce s-au luat toate măsurile necesare pentru ca trenul respectiv să nu
fie mişcat cât timp se lucrează Ia el.
Art. 598. În timpul nopţii, Ia revizia şi pregătirea tehnică, personalul trebuie să
folosească lămpi electrice de iluminat, portabile, în bună stare de funcţionare şi în
construcţie corespunzătoare mediului de lucru.

30
Art. 599. Revizia tehnică şi repararea vagoanelor încărcate (sau goale) cu
produse petroliere sau gaze lichefiate, precum şi a vagoanelor încărcate cu
mărfuri inflamabile sau explozive trebuie să se facă folosind lămpi electrice în
construcţie antiexplozivă. Se interzice apropierea de aceste vagoane cu flacără
deschisă.
Art. 600. Remedierea scurgerilor Ia vagoanele cisternă pentru transportul acizilor,
substanţelor coroziv-caustice, a gazelor lichefiate etc., se va face numai de către
unitatea care le-a încărcat. Se interzice remedierea acestor pierderi de către
personalul căilor ferate.
Art. 601. La trenurile de călători încălzite cu abur, în perioada de încălzire,
decuplarea acuplărilor flexibile sau a semiacuplărilor metalice dintre vagoane sau
dintre sursa de încălzire şi primul vagon, va fi făcută numai după ce s-au închis
ambele robinete frontale de abur.
Art. 602. La trenurile de călători încălzite electric, conectarea şi deconectarea
cuplelor electrice este permisă numai după ce pantografele locomotivelor au fost
coborâte, iar RTV va primi de Ia mecanicul de locomotivă maneta inversorului de
mers, maneta de încălzire a trenului şi cheia de Ia cupla electrică, pe care le va
păstra asupra sa pe toată durata conectării/deconectării cuplelor electrice de
încălzire.
Art. 603. Este interzis a se descărca instalaţia de frână a vagoanelor în mers prin
tragerea sârmelor de acţionare a valvelor de descărcare.
Art. 604. Cuplarea conductei generale de aer a trenului Ia instalaţia fixă de aer
comprimat se va face numai cu robinetele închise, iar deschiderea robinetelor de
aer va fi făcută numai după ce s-a verificat că semiacuplările de aer au fost bine
fixate. Cuplarea şi decuplarea semiacuplărilor de aer dintre vagoane va fi făcută
numai cu robinetele închise.
Art. 605. Personalul care execută suflarea sacilor colectori sau a suporţilor
distribuitoarelor de aer de la instalaţia de frână a vagoanelor trebuie, ca înainte de
demontarea dopului sacului colector, să golească complet de aer instalaţia de
frână a vagonului respectiv.
Art. 606. Se interzice depistarea pierderilor de aer de la semiacuplări prin
apropierea urechii de capetele acestora.
Art. 607. Înlocuirea saboţilor de frână sau executarea altor reparaţii Ia timonerie
vor fi făcute numai după izolarea frânei automate şi golirea completă a aerului din
instalaţia de frână, fiind interzisă ocuparea, de către personal, a poziţiei ,”călare”
pe unul din firele căii.
Art. 608. Lucrările de reparaţii complexe care impun intervenţia simultană a doi
sau mai mulţi angajaţi din echipa complexă, trebuie să se execute sub
supravegherea şi îndrumarea directă a conducătorului echipei sau a altui salariat
competent, nominalizat de acesta.
Art. 609. Conducătorul locului de muncă va urmări în permanenţă starea spaţiilor
dintre linii, înlăturarea imediată a diferitelor obstacole, piese sau alte materiale din
aceste zone, precum şi marcarea locurilor periculoase.
Art. 610. Înainte de semnarea foii de parcurs pentru expedierea trenului, revizorul
tehnic de vagoane trebuie să se convingă personal că angajaţii din subordine au
ieşit dintre şi de sub vagoane.

31
Art. 611. La revizia tehnică în tranzit personalul va trebui să respecte, în mod
riguros, normele de securitate a muncii aferente operaţiilor din procesele
tehnologice Ia sosire şi Ia compunere, precum şi reglementările stabilite prin
P.T.E.
Art. 612. (1) Revizorul tehnic care însoţeşte trenul va ocupa în parcurs un loc într-
o gheretă de frână sau pe o platformă de frână, în bună stare, prevăzută cu
balustradă de protecţie.
(2) Este interzis a se ocupa gheretele de frână ale vagoanelor încărcate cu
mărfuri periculoase.
De asemenea, este interzisă ocuparea locului pe platformele de frână ale
vagoanelor încărcate, Ia care încărcătura depăşeşte nivelul superior al
balustradei, precum şi în gheretele de frână suspendate.
Art. 613. În timpul parcursului, Ia supravegherea stării tehnice a vagoanelor din
compunerea trenului, revizorul tehnic este necesar să fie echipat corespunzător şi
nu trebuie să se aplece în afară, pentru a nu fi lovit de instalaţiile care se găsesc
pe linie.

7.2. Manipularea şi întreţinerea în exploatare a echipamentului de pe


vagoane

7.2.1. Instalaţii electrice

Art .614. Probarea instalaţiei de încălzire de Ia vagoane Ia stand, în reviziile de


vagoane şi atelierele de reparat, cu ajutorul instalaţiei fixe se va face în
conformitate cu prevederile normelor specifice de protecţie a muncii pentru
instalaţiile electrice, numai de personal instruit şi autorizat în acest sens.
Locul unde se execută proba trebuie împrejmuit şi semnalizat corespunzător
factorilor de risc de accidentare specifici instalaţiilor electrice de înalta tensiune.
Art. 615. Toate verificările, reviziile, intervenţiile şi reparaţiile Ia instalaţia electrică
de înalta tensiune de Ia vagoanele de călători trebuie să fie executate de o echipă
compusă din doi salariaţi, dintre care unul va controla şi supraveghea executarea
operaţiilor de către celălalt.
Art. 616. Începerea remedierii defectelor sau a străpungerilor care necesită
întreruperea totală sau parţială a curentului electric nu se va efectua, decât dacă:
- s-a făcut o închidere mecanică, care să împiedice repunerea în circuit;
- s-a deconectat fişa I.T.;
- s-au îngrădit locurile periculoase şi au fost montate plăcuţe de avertizare;
- s-a verificat lipsa de tensiune cu ajutorul indicatorilor cu neon;
- au fost montate punerile Ia pământ mobile.
Art. 617. Manipularea, repararea, revizia, intervenţia şi întreţinerea instalaţiilor
electrice de pe vagoanele de călători trebuie să fie executate numai de către
personal de specialitate, instruit şi autorizat în acest scop.
Art. 618. Personalul care realizează legarea cuplelor electrice de Ia vagoane sau
execută alte operaţii Ia instalaţia electrică, trebuie să cunoască, să respecte şi să
aplice prevederile din normele de protecţie a muncii specifice reviziei tehnice a
vagoanelor Ia sosire, Ia compunere sau în tranzit, precum şi normele specifice de

32
protecţie a muncii pentru instalaţiile electrice.
Art. 619. În timpul preîncălzirii şi efectuării probelor Ia instalaţia de încălzire
electrică se interzic urcarea sau coborârea in şi din vagoane, precum şi
pătrunderea sub vagoane a personalului.
Art. 620. Este interzis accesul persoanelor în garnitură sau pe lângă aceasta, în
momentul cuplării – decuplării garniturii Ia şi de Ia priza de preîncălzire.
Art. 621. Pe tot timpul pregătirii electrice a trenului este strict interzisă
salubrizarea garniturii la interior şi exterior, cat şi alimentarea cu apă.
Art. 622. Se interzice folosirea instalaţiei de înalta tensiune în condiţii
meteorologice nefavorabile (ploaie, viscol, descărcări electrice etc.), cu excepţia
celor situate în spaţii acoperite.
Art. 623 Este interzis lucrul Ia instalaţiile electrice aflate sub tensiune.
Art. 624. Locul unde se execută proba Ia înalta tensiune a vagoanelor de călători
de Ia instalaţiile fixe de I.T. vor fi semnalizate, optic şi acustic, conform
reglementărilor interne ale fiecărei unităţi.

7.2.2. Instalaţii de iluminat

Art. 625. Pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii Ia instalaţia


electrică de iluminat a vagoanelor se vor respecta prevederile din prescripţiile
tehnice şi normele specifice de protecţie a muncii elaborate pentru aceste
instalaţii.
Art. 626. Transportul acumulatoarelor se va face numai cu cărucioare sau alte
mijloace de transport prevăzute cu cauciucuri Ia roti şi dispozitive de asigurare
contra căderii. Drumurile de circulaţie precum şi pasajele de trecere peste linii
trebuie să fie în bună stare. Manipulanţii de acumulatoare sunt obligaţi să poarte
în timpul serviciului echipamentul individual de protecţie necesar.
Art. 627. Scoaterea şi introducerea acumulatoarelor în şi din lăzile de
acumulatoare de Ia vagoane trebuie să se execute simultan de cel puţin doi
muncitori.
Art. 628. La transportul generatoarelor de curent şi al acumulatorilor, cu căruciorul
sau alte mijloace de transport, se va merge numai cu faţa în direcţia de mers, fiind
interzis mersul înapoi şi respectându-se prevederile normelor specifice de
protecţie a muncii privind transportul pieselor grele.

7.2.3. Frână

Art. 629. Se interzice executarea oricărei intervenţii pentru remedierea


defecţiunilor Ia echipamentul frânei automate a vagoanelor, dacă nu s-a evacuat
în prealabil tot aerul comprimat din întreaga instalaţie.
Art. 630. La efectuarea probelor de funcţionare (probele statice) a dispozitivelor
de antipatinaj ale instalaţiei de frână, nu este permisă executarea altei lucrări la
instalaţia de frână.
Art. 631. Lucrătorul care execută probele statice trebuie să se convingă, înainte
de a acţiona dispozitivul de antipatinaj, că nu se mai lucrează la alte subansamble
ale instalaţiei de frână.

33
Art. 632. Demontarea şi montarea distribuitoarelor aer Ia şi de Ia vagon, trebuie
executate pe subansambluri avându-se în vedere greutatea acestor piese,
precum şi volumul lor.
Art. 633. Este interzisă folosirea sculelor necorespunzătoare sau improvizate Ia
demontarea şi montarea pieselor componente ale distribuitoarelor de aer, releelor
de presiune, regulatoarelor centrifugale şi a dispozitivelor antipatinaj.
Art. 634. Demontarea şi montarea ţevii în care se găseşte mecanismul
regulatorului automat de timonerie SAB, tip DRV, trebuie să se facă numai de
către personal specializat, care va utiliza în mod obligatoriu dispozitivele de lucru
necesare executării acestor lucrări.
Aat. 635. Este interzis a se trece Ia demontarea capacului ţevii mecanismului de
Ia regulatorul de timonerie SAB, tip DRV, fără a se asigura comprimarea şi
blocarea arcurilor de presiune cu ajutorul dispozitivului special, cunoscând că cei
care vor proceda altfel vor fi expuşi pericolului de accidentare provocat de
destinderea arcurilor mecanismului respectiv.

ANEXA 3

GHID DE TERMINOLOGIE

Noţiuni din domeniul protecţiei muncii

1. Accident de muncă
Vătămarea violentă a organismului precum şi intoxicaţia acută profesională,
care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de
serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia se desfăşoară
activitatea şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin trei zile,
invaliditate sau deces.

2. Boală profesională
Afecţiune care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau a unei
profesiuni, cauzată de factori nocivi, fizici, chimici sau biologici, caracteristici
locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale
organismului în procesul muncii.

3. Dispozitiv de protecţie
Dispozitiv care reduce sau elimină, singur sau în asociere cu un protector,
riscul de accidentare.

4. Echipament individual de lucru


Totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acordă unui angajat
pentru protejarea îmbrăcămintei şi încălţămintei personale în timpul procesului de
muncă.

5. Echipament individual de protecţie


Totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de

34
muncă pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire
profesională.

6. Echipament tehnic
Maşinile, utilajele, instalaţiile, aparatura, dispozitivele, uneltele şi alte mijloace
asemănătoare necesare în procesul muncii.

7. Instructaj de protecţie a muncii


Modalitatea de instruire în domeniul protecţiei muncii ale căror prevederi sunt
valabile numai pentru activităţile desfăşurate în cadrul unei unităţi: elaborarea lor
de către unităţi, prin efort propriu sau în colaborare cu institute specializate este
obligatorie atunci când normele generale de protecţie a muncii şi normele
specifice de protecţie a muncii nu acoperă totalitatea activităţilor desfăşurate în
unitate, sau voluntară, atunci când patronul consideră necesar pentru
îmbunătăţirea protecţiei muncii detalierea şi completarea normelor existente cu
unele prevederi specifice unităţii.

8. Instrucţiuni de utilizare
Instrucţiuni a căror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind
parte integrantă a documentaţiei pentru certificarea produsului şi pnin care
producătorul trebuie să prezinte toate informaţiile necesare utilizării produsului în
conformitate cu scopul pentru care a fost creat şi asigurării securităţii muncii.

9. Mijloace individuale de protecţie


Mijloc de protecţie (protector) destinat protecţiei unui singur executant şi care
se aplică asupra acestuia.

10. Noxă (sinonim - factor nociv)


Agent fizic, chimic sau biologic cu acţiune dăunătoare asupra organismului,
existent în mediul luat în considerare.

11. Prevenire
Ansamblul proceselor şi măsurilor luate sau planificate la toate stadiile de
lucru, pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

12. Risc
Probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a
sănătăţii, într-o situaţie periculoasă.

13. Risc profesional


Risc în procesul de muncă.

14. Situaţie periculoasă


Orice situaţie în care o persoană este expusă unuia sau mai multor pericole.

15. Zonă periculoasă a unui echipament tehnic

35
Orice zonă situată în interiorul sau în jurul echipamentului
tehnic în care o persoană este expusă riscului de accidentare sau îmbolnăvire
profesională.

Terminologie folosită în transportul feroviar

1. Acoperirea mişcărilor de manevră


Supravegherea personalului care efectuează operaţiile de legare-dezlegare.
Se execută, în general, de conducătorul manevrei.

2. Agent
Angajat calificat şi instruit pentru îndeplinirea unor funcţii în legătură cu
circulaţia trenurilor, activitatea de manevră, precum şi activitatea de exploatare
comercială.

3. Apelul personalului
Acţiunea de pregătire a programului de lucru (prelucrarea evenimentelor
feroviare recente), verificarea stării de sănătate (fizice şi psihice) şi a consumului
de băuturi alcoolice, verificarea echipamentului individual de protecţie şi de lucru,
precum şi efectuarea unui scurt instructaj de protecţie a muncii.

4. Astreală
Căptuşeală din lemn a vagonului acoperit, care se găseşte sub caroseria
metalică.

5. Autorizarea personalului
Angajaţii din cadrul unităţilor şi subunităţilor CF care lucrează nemijlocit în
funcţii de siguranţă a circulaţiei sunt şcolarizaţi, examinaţi şi autorizaţi pentru
funcţiile ocupate în conformitate cu Ordinul 17 DC/1177/1990, Ordinul
310/30/1993 şi Dispoziţia 1/75/996.

6. Cutia locomotivei (vagonului)


Caroseria locomotivei (vagonului).

7. Defilarea trenurilor
Supravegherea tehnică a trenului la sosirea în staţie.

8. Etiaj
Nivel de referinţă (nivel 0) al unui curs de apă. Nivel cu care se măsoară
cotele apelor.

9. Îndrumarea vehiculelor
Darea semnalului “liber” în urma unei comunicări telefonice şi/sau prin
semnale, pentru deplasarea vehiculului dintr-un punct în altul.

10. Material rulant

36
Orice mijloc de transport şi întreţinere a căii, care circulă pe cale ferată:
locomotive de orice tip, rame electrice, automotoare, WIT, vagoane de orice tip,
maşini de cale, drezine etc.

11. Mărfuri periculoase


Acele mărfuri cuprinse în Regulamentul Internaţional de Mărfuri Periculoase
(RID) cum ar fi: materii şi obiecte explozibile; gaze comprimate, lichefiate sau
dizolvate sub presiune; materii lichide inflamabile; materii supuse aprinderii
spontane; materii care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile; materii
carbunante, peroxizi organici; materii toxice; materii infecţioase şi greţoase;
materii radioactive; materii corosive; materii şi obiecte periculoase diverse.

12. Partida de manevră


Formaţie compusă dintr-un conducător de manevră şi cel puţin un agent de
manevră care execută efectiv operaţia de legare-dezlegare.

13. Rama electrică


Un ansamblu de vagoane care poate fi condus din ambele capete.

14. Remizarea vehiculelor


Gararea vehiculului, după încheierea serviciului şi efectuarea reviziei, pe o
linie de staţie, depou, remiză.

15. Reparaţii cu ridicare


Reparaţii la locomotive şi vagoane efectuate prin ridicarea cutiei acestora.

16. Revizie parţială


Verificarea printr-o privire de ansamblu a sălii maşinilor, fără intrare în sală
(aspect, miros, zgomot, fum). Ea este efectuată de mecanicul ajutor, care îi
raportează mecanicului. Această revizie se efectuează în mers.

17. Revizie totală


Verificarea de ansamblu a sălii maşinilor, în timpul staţionării locomotivei, prin
parcurgerea întregului perimetru al sălii.

18. Semiacuplare
Cuplarea a două conducte de aer.

19. Stâlpi de fluier


Stâlpi pentru semnal sau stâlp de susţinere a catenarei care au o tăbliţă cu
semnul fluierului. La trecerea locomotivei prin dreptul lui, mecanicul dă semnalul
sonor instrucţional.

20. Vehicul
A se vedea material rulant.

37

S-ar putea să vă placă și