Sunteți pe pagina 1din 26

NSSM 24

Norme de securitate a muncii privind


activitatile de tratamente termice si
termochimice
Preambul
Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala,
care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din
economia nationala in conditii de securitate a muncii.
Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva agentii economici de raspundere
pentru prevederea si asigurarea oricaror altor masuri de securitate a muncii, adecvate
conditiilor concrete de desfasurare a activitatii respective, prin instructiuni proprii.
Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari
privind asigurarea sanatatii si securitatii in munca, sistem compus din:
- Normele generale de protectie a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii si
medicina a muncii, general valabile pentru orice activitate;
- Normele specifice de securitate a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii,
specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin acestea prevederile
Normelor generale de protectie a muncii.
Prevederile tuturor acestor norme specifice de securitate a muncii se aplica cumulativ si
au valabilitate nationala indiferent de forma de organizare sau proprietate in care se
desfasoara activitatea pe care o reglementeaza.
Structura sistemului national de norme specifice de securitate a muncii urmareste
corelarea prevederilor normative cu riscurile specifice uneia sau mai multor activitati si
reglementarea unitara a masurilor de securitate a muncii pentru activitati caracterizate
prin riscuri comune.
Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica a
aspectelor de securitate a muncii, practicata in cadrul Normelor generale de protectie a
muncii. Conform acestor abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex
structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza reciproc:
- xecutantul : omul implicat nemi!locit in executarea unei sarcini de munca;
- Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mi!loacelor
de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de
munca;
- "i!loace de productie: totalitatea mi!loacelor de munca #instalatii, utila!e, masini,
aparate, dispozitive, unelte etc.$ si a obiectelor muncii #materii prime, materiale etc.$ care
se utilizeaza in procesul muncii;
- "ediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, c%imice, biologice si psi%ologice in care
unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.
Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul Normelor specifice de
securitate a muncii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii
de securitate a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a
securitatii muncii la nivelul fiecarui element al sistemului executant-sarcina de munca-
mi!loace de productie-mediu de munca propriu proceselor de munca din cadrul
activitatilor care fac obiect de reglementare.
Prevederile sistemului national de reglementari in domeniul securitatii muncii constituie,
alaturi de celelalte reglementari !uridice referitoate la sanatatea si securitatea in munca,
baza pentru:
- activitatea de conceptie a e%ipamentelor te%nice si a te%nologiilor;
- autorizarea functionarii unitatilor;
- instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii;
- cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor;
- controlul realizarii masurilor de securitate a muncii;
- fundamentarea programului de protectie a muncii.
&n contextul general pe care l-am prezentat, 'Normele specifice de securitate a muncii
pentru activitatile de tratamente termice si termoc%imice' au fost elaborare tinand cont de
reglementarile existente in domeniul securitatii muncii pentru aceste activitati, precum si
pe baza studierii proceselor de munca si stabilirii riscurilor specifice, astfel incat, pentru
fiecare risc, sa existe cel putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui element
component al procesului de munca.
Structurarea acestor prevederi este facuta astfel incat prevederile urmaresc o succesiune
logica, corespunzatoare modului de actiune al executantului in procesul de munca.
Pe langa prevederile specifice privind tratamentele termice si termoc%imice, structurate
pe elementele sistemului de munca, normele mai cuprind un capitol de prevederi privind
proiectarea mi!loacelor de productie, prevederi care raman valabile pana la acoperirea
problematicii tratate, prin standarde in domeniu.
&n acelasi timp, pentru terminologia de securitate a muncii utilizata la elaborare, normele
mai cuprind o anexa in care sunt definiti o serie de termeni uzuali.
Pentru ca normele specifice sa raspunda cerintelor actuale nu numai in ceea ce priveste
continutul, dar si forma de prezentare, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri care
precizeaza continutul articolelor care se refera la aceeasi problematica, facilitand astfel,
pentru utilizatori, intelegerea si gasirea rapida a textelor necesare.
1. Prevederi generale
Continut. Scop
Art. 1. - Normele specifice de securitate a muncii pentru tratamente termice si
termoc%imice cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale
specifice activitatilor de tratamente termice si termoc%imice.
Art. 2. - "asurile de prevenire cuprinse in prezentele norme au ca scop eliminarea sau
diminuarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca, propriu fiecarui element
component al acestuia #executant - sarcina de munca - mi!loace de productie - mediu de
munca$.
Domeniu de aplicare
Art. 3. - Prezentele norme se aplica la toate persoanele fizice sau !uridice care desfasoara
activitati de tratamente termice sau termoc%imice, indiferent de forma de proprietate
asupra capitalului social si de modul de organizare a acestora.
elatii cu alte acte normative
Art. 4. - Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile Normelor
generale de protectie a muncii.
Art. !. - Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare activitatilor de tratamente termice si
termoc%imice, desfasurate de persoanele !uridice, se vor aplica prevederile normelor
specifice prezentate &n anexa (.
evi"uirea normelor
Art. #. - Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este
necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa, te%nica etc., survenite la nivel
national, la nivelul persoanelor !uridice sau la modificarea proceselor de munca.
2. Prevederi comune pentru activitatile de tratamente
termice si termochimice
2.1. $ncadrarea si reparti"area personalului pe locuri de munca
Art. %. - &ncadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se va face conform
prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.
Art. &. - ste interzisa repartizarea lucratorilor cu plagi sau rani desc%ise, la baile de
saruri pe baza de cianuri.
Art. '. - xploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor pentru tratamente termice si a
ec%ipamentelor aferente se vor efectua numai de personal specializat numit prin decizia
conducerii persoanei !uridice.
Art. 1(. - xploatarea utila!elor cu atmosfera controlata se face numai de personal
calificat si instruit asupra modului de exploatare si interventie pe utila!e.
2.2. $nstruirea personalului
Art. 11. - &nstruirea personalului din activitatile de tratamente termice si termoc%imice, in
domeniul protectiei muncii, se va face conform prescriptiilor Normelor generale de
protectie a muncii.
Art. 12. - Personalul de exploatare si intretinere a instalatiilor care produc 'atmosfera
controlata' cu componente combustibile, cat si a instalatiilor in care acestea se folosesc,
va fi instruit &n mod special asupra :
- pericolelor pe care le prezinta utilizarea necorespunzatoare a atmosferei controlate;
- modului de punere in functiune si exploatare a instalatiei de producere a atmosferei
controlate si de introducere in instalatiile de utilizare;
- metodelor de evacuare a atmosferei controlate din instalatii;
- sistemelor si modului de pur!are a instalatiilor;
- modului de interventie la intreruperea curentului electric sau a gazului din care se
prepara atmosfera controlata;
- modului de interventie in cazul aparitiei unei defectiuni posibile.
Personalul de deservire trebuie sa fie instruit lucrand efectiv pentru a-si insusi modul de
exploatare a instalatiiilor, in deplina siguranta.
Art. 13. - Personalul de exploatare a instalatiilor care produc atmosfera controlata cu
componente combustibile, cat si a instalatiilor in care acestea se folosesc, va fi testat
lunar asupra instructiunilor de exploatare, cu referire speciala la problemele enumerate la
)rt. (*. )rt. (+. Personalul de exploatare, intretinere si reparare a instalatiilor de calire in
ulei si a ec%ipamentelor aferente, va fi instruit periodic asupra pericolelor ce le reprezinta
aceste bai si asupra procedurilor de testare a instalatiilor in functiune.
Art. 1!. - Personalul care deserveste instalatiiile de tratament termic trebuie sa fie instruit
cu privire la modul de interventie in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica, gaz
metan, apa sau in cazul declansarii unui incendiu.
2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie
Art. 1#. - )cordarea ec%ipamentului individual de protectie se va face conform
prevederilor Normativului - cadru de acordare si utilizare a ec%ipamentului individual de
protectie aprobat prin ,rdinul ""PS nr.**- din *. iulie (//-.
2.4. eparti"area sarcinii de munca
Art. 1%. - )prinderea arzatoarelor pilot si regla!ul combustiei se va face de foc%isti
autorizati, respectandu-se instructiunile de exploatare intocmite de persoana !uridica
beneficiara, pe baza prescriptiilor furnizorului si proiectantului, afisate la loc vizibil,
langa cuptor.
Art. 1&. - Punerea in functiune, exploatarea si intretinerea ec%ipamentelor din statiile de
producere si utilizare a energiei electrice vor fi asigurate pe toata gama te%nologiilor si
utila!elor de personal calificat si autorizat care va fi instruit in ceea ce priveste
cunoasterea instalatiilor respective.
3. Prevederi speci)ice pentru activitatile de tratamente
termice si termochimice
Art. 1'. - 0eservirea si supraveg%erea instalatiilor si utila!elor de tratament termic si
termoc%imic se vor face numai de lucratori instruiti special atat teoretic cat si practic.
3.1. Deservirea utila*elor la calirea in ulei
A. +ai de calire in ulei
Art. 2(. - &nstalatiile de calire in ulei, precum si instalatiile aferente acestora #de golire
rapida, de alimentare si evacuare a apei de racire, de agitare mecanica$ vor fi supuse
controlului periodic, control executat de persoane special desemnate de conducere.
Rezultatul controlului va fi consemnat intr-un registru prevazut in acest scop.
Art. 21. - Se interzice functionarea instalatiilor de calire in ulei fara controlul mentionat
la )rt. *1. )rt. **. 2a instalatiile de calire in ulei se va controla zilnic nivelul uleiului
prescris. Completarea nivelului de ulei se va face, dupa caz, manual sau mecanizat,
consemnandu-se operatia in registrul sectiei si in 'fisa de urmarire tip'.
Art. 23. - Repunerea in functiune a instalatiei de ventilare se face dupa terminarea cursei
de cufundare a sar!ei.
Art. 24. - Pentru eliminarea vaporilor inflamabili din proces si pentru a preveni formarea
de condens inflamabil pe structura acoperisului, la interiorul acestuia, ventilatia mecanica
va fi mentinuta in functiune toata perioada cat temperatura uleiului din baie depaseste
--1 C, oprindu-se imediat la aparitia unui incendiu.
Art. 2!. - &ntroducerea pieselor calde in instalatiile de calire in ulei se va face rapid si
complet, numai dupa ce instalatia de agitare mecanica a uleiului a fost pornita iar
instalatia locala de absorbtie gaze a fost oprita.
Art. 2#. - Pentru evitarea formarii unei cantitati excesive de vapori si pentru evitarea
aprinderii, temperatura maxima a uleiului din bazin va fi, in timpul racirii sar!ei, cu
minimum (111 C sub punctul de inflamabilitate al uleiului folosit.
Art. 2%. - Pentru evitarea spumarii uleiului se va face determinarea continutului de apa in
ulei. )cest continut nu trebuie sa fie mai mare de 1,-3 apa in ulei, gravimetric, in baia de
calire.
Art. 2&. - 0eterminarile mentionate la )rt. *.. se vor efectua zilnic, sau ori de cate ori se
observa tendinta de spumare a uleiului in instalatiile de calire care folosesc apa ca agent
de racire si saptamanal la instalatiile de calire care folosesc alti agenti de racire.
Art. 2'. - &n functie de termenul de garantie al uleiului de calire, prevazut in standardele
sau norma interna si in functie de conditiile de exploatare a produsului, uleiul va fi supus
verificarilor mentionate in standarde. &n cazul in care uleiul nu mai corespunde conditiilor
te%nice prevazute de standarde, va fi inlocuit.
Art. 3(. - 2a calirea &n ulei se interzic:
- folosirea aerului comprimat pentru agitarea uleiului la umplerea cu ulei a bailor;
- incalzirea bailor de ulei prin contactul direct al flacarii desc%ise cu suprafata uleiului.
Art. 31. - xploatarea instalatiilor de calire in baie de ulei este interzisa in urmatoarele
cazuri:
- daca temperatura uleiului creste, apropiindu-se la mai putin de 41oC de limita de
inflamabilitate, daca depaseste valoarea maxima prescrisa in fisa te%nologica sau daca
depaseste valoarea prescrisa in notita te%nica a baii;
- daca dispozitivul pentru reglarea temperaturii si aparatele de semnalizare acustica si
optica a atingerii temperaturii maxime de lucru nu sunt in functiune;
- daca sistemul de racire nu functioneaza normal;
- daca nivelul de ulei este sub valoarea minima admisa;
- daca vascozitatea uleiului este mai mare decat cea prevazuta prin procesul te%nologic.
Art. 32. - Pentru a nu depasi temperatura maxima admisa a uleiului se va tine seama de
cresterea de temperatura cauzata de introducerea sar!ei. Coordonarea introducerii sar!ei in
baia de ulei se va face de catre beneficiar in baza datelor din fisa te%nologica tip.
Art. 33. - &n cazul in care, la introducerea sau scoaterea sar!ei din ulei s-a produs
aprinderea intregii suprafete libere a uleiului din bazin se iau urmatoarele masuri:
- se imerseaza complet sar!a in ulei;
- se inc%id capacele baii de calire;
- se opreste instalatia de ventilatie a baii de calire;
- se inc%ide subarul dintre instalatia de ventilatie si baia de calire, pentru a preintampina
captarea catre ventilator a flacarilor si a agentului de stingere;
- se porneste instalatia de stingere si se va mentine in functiune pana la racirea piesei;
- se va utiliza instalatia de racire cu apa daca nu este posibila imersarea completa a sar!ei
in ulei.
Art. 34. - &n cazul in care masurile mentionate la )rt. 55. nu au condus la stingerea
inceputului de incendiu, se porneste instalatia de golire rapida a uleiului, iar pentru baile
cu peste (11 m5 de ulei se porneste instalatia de golire a noroiului. Nu se considera
incendiu aprinderea momentana a vaporilor de ulei, aprindere care apare in perioada
cufundarii sar!ei calde in ulei, daca flacara s-a stins dupa cufundarea completa.
Art. 3!. - Capacele cu care sunt prevazute instalatiile de calire in ulei se desc%id numai in
timpul introducerii si scoaterii sar!ei din ulei. &n restul timpului ele se mentin obligatoriu
inc%ise si atunci cand instalatia nu functioneaza. &nc%iderea se va face imediat si dupa
imersarea completa a sar!ei.
Art. 3#. - 2a scoaterea pieselor din baia de ulei, scurgerea de ulei se va face deasupra
bazinului sau in cutii speciale. 6leiul scurs pe pardoseala %alei va fi imediat curatat.
Art. 3%. - 7aile de ulei se vor goli lunar si se va elimina noroiul de pe peretii bazinului,
de pe tevile sc%imbatorului de caldura si de pe orificiile de golire rapida. Cu aceasta
ocazie se va verifica integritatea peretilor tevilor sc%imbatoarelor de caldura 8 racire sau
incalzire existente in instalatie.
+. ,inii continue de tratamente termice si termochimice
Prevederi comune
Art. 3&. - &nainte de inceperea lucrului la liniile continue de tratamente termice se va
verifica starea sculelor si dispozitivelor care urmeaza a fi utilizate, aran!area pieselor,
sculelor, platourilor, dispozitivelor si containerelor in ordinea utilizarii acestora.
Art. 3'. - 2a preluarea sc%imbului se vor lua informatii de la sc%imbul anterior privind
starea si functionarea mecanismelor si instalatiilor. &n cazul existentei unor defectiuni,
acestea vor fi semnalate persoanelor cu atributii in acest scop.
Art. 4(. - ste interzis sa se sc%imbe destinatia sau sa se deterioreze aparatorile,
balustradele, grila!ele si ec%ipamentele de protectie sau sa se sc%imbe destinatia
placutelor sau panourilor avertizoare.
Art. 41. - &n timpul lucrului containerele cu piese vor fi aran!ate astfel incat sa nu
bloc%eze caile de acces, piesele sa nu alunece, sa nu se rastoarne sau sa se rostogoleasca.
Art. 42. - ste interzisa manipularea pieselor cu mainile neprote!ate.
Art. 43. - ste interzisa incarcarea sau descarcarea pieselor pe si de pe platouri in timpul
deplasarii platformelor, carucioarelor, cupelor sc%ip si a carucioarelor care le transporta.
&ncarcarea sau descarcarea pieselor trebuie sa se faca numai cand toate mecanismele
stationeaza.
Art. 44. - &ncarcarea pieselor mari si grele se va executa numai cu ridicatorul pneumatic
cu brat pivotant sau un alt dispozitiv de ridicat prevazut in acest scop.
Art. 4!. - 2a utilizarea ridicatorului pneumatic se vor respecta urmatoarele conditii:
- dispozitivul de ridicat cu lant si carlig trebuie sa fie in buna stare si corespunzator
formei si dimensiunilor sarcinilor de ridicat;
- inainte de ridicare se va verifica prinderea corecta a acestora;
- sunt interzise smulgerea pieselor din stiva, manevrarea brusca a dispozitivului si
pivotarea bratului;
- manevrarea dispozitivului de ridicat se va face cu atentie pentru a nu fi agatate
platourile sau mecanismele liniei.
Art. 4#. - 2a descarcarea pieselor de pe carucioare sau a cupelor sc%ipurilor pe mesele
basculante este interzisa manevrarea acestora prin tragere cu m)inile sau &mpingerea cu
picioarele.
Art. 4%. - 2a descarcarea pieselor de pe carucioarele de calire se vor folosi carlige cu ti!a
lunga.
Art. 4&. - Se interzice introducerea c)rligelor sau a altor scule &ntre mecanismele liniei
de tratament termic.
Art. 4'. - ste interzisa interventia operatorului prin introducerea mainilor sau altei parti
a corpului intre mecanismele liniei in timpul functionarii acesteia sau in spatiul de
deplasare a acestora.
Art. !(. - &n cazul blocarii, deplasarii platourilor sau caderii pieselor intre mecanismele
liniilor, scoaterea pieselor se va face numai dupa ce s-au oprit mecanismele si s-au luat
masuri de siguranta impotriva pornirii intamplatoare.
Art. !1. - Piesele vor fi aran!ate pe platouri astfel incat sa fie evitate caderea, rostogolirea
sau alunecarea acestora.
Art. !2. - &nainte de aprinderea arzatoarelor pilot si a arzatoarelor este obligatorie
inc%iderea vanelor de alimentare cu gaz metan, inc%iderea usilor cuptoarelor si ventilarea
interiorului cuptorului pentru eliminarea eventualelor urme de gaz combustibil.
Art. !3. - Se va aprinde fiecare arzator pilot in parte apoi arzatoarele. Se interzice
aprinderea unui arzator pilot de la un alt arzator pilot sau a unui arzator de la alt arzator.
Art. !4. - ste interzisa stationarea in dreptul usilor cuptorului sau a orificiului acestuia
in timpul executarii aprinderii.
Art. !!. - Se interzice desc%iderea brusca a alimentarii cu gaz metan, arderea fiind reglata
incet si progresiv.
Art. !#. - &n cazul stingerii unor arzatoare se vor inc%ide imediat vanele si dupa ce s-au
constatat cauzele stingerii, se reiau operatiile aprinderii, numai dupa eliminarea prin
ventilare a gazelor combustibile din interiorul cuptorului.
Art. !%. - Controlul aprinderii si functionarii arzatoarelor pilot se va face prin gaurile
vizor plasate in partea exterioara a arzatoarelor.
Art. !&. - 0upa oprirea de lunga durata a cuptorului , reincalzirea trebuie sa se faca lent,
conform prevederilor instructiunilor de exploatare. Se interzice ridicarea brusca a
temperaturii in interiorul cuptoarelor.
Art. !'. - Se interzice circulatia deasupra cuptoarelor si a mecanismelor sau platourilor
care ve%iculeaza sau basculeaza sar!a.
Art. #(. - 2ucrarile de reparatii, modificari, completari, incercari sau experimentari la
instalatiile electrice, gaz metan, apa, aer comprimat, instalatiile de ventilatie, instalatiile
%idraulice precum si la celelalte parti componente ale liniilor vor fi efectuate numai de
personal instruit si autorizat in acest scop si numai cu aprobarea proiectantului si
respectiv a constructorului.
Art. #1. - &n cazul aparitiei unei defectiuni sau avarii, operatorul va anunta imediat
conducatorul procesului de munca si persoanele autorizate pentru efectuarea remedierilor.
Art. #2. - Curatarea sau deblocarea interioarelor bazinelor de calire si spalare se va face
numai dupa ce au fost evacuate in intregime lic%idele de calire si lesia de spalare si au
fost luate masurile de blocare, eliminandu-se posibilitatile de pornire a benzilor
transportoare, a cupelor sc%ip si a altor mecanisme.
Art. #3. - Se interzice controlul cu mana a temperaturii lic%idului de racire.
Art. #4. - Se intezice stationarea oricarei persoane in locurile in care se descarca prin
basculare piese de pe platouri in containere.
$nstalatii cu atmos)era controlata
Art. #!. - Pentru punerea in functiune a cuptorului la rece este obligatorie respectarea
succesiva a urmatoarelor operatii:
a$ verificarea functionarii la rece a cuptorului pe ciclu manual si automat;
b$ incalzirea cuptorului si introducerea atmosferei controlate;
c$ punerea cuptorului &n exploatare.
Art. ##. - 9erificarea functionarii la rece a cuptoarelor se face pe ciclu manual sau
automat cu respectarea stricta a succesiunii manevrelor prevazute in cartea te%nica,
urmarindu-se permanent semnalizarea miscarilor pe ecranul panoului de langa cuptor.
Art. #%. - Comanda unei manevre, la punerea in functiune a cuptorului, se va face numai
dupa ce manevra comandata anterior s-a efectuat complet.
Art. #&. - Pentru calirea in ulei si pentru racirea pieselor in camera de racire pe ciclu
automat este obligatorie urmarirea pe panoul de langa cuptor a pozitiilor partilor
componente ale cuptorului, pozitii stabilite prin te%nologie.
Art. #'. - ,rice defectiune in functionarea cuptorului pe ciclu manual sau automat va fi
anuntata personalului de intretinere, pentru remediere.
Art. %(. - &ncalzirea cuptorului se realizeaza prin aprinderea arzatoarelor pilot ale
cuptorului si ale bazinului de ulei, prin respectarea stricta a succesiunii operatiilor si
urmarirea permanenta a temperaturii cuptorului.
Art. %1. - &ntroducerea atmosferei controlate se va face numai daca functionarea
cuptorului este buna, prin respectarea stricta a succesiunii manevrelor si urmarirea
debitului de atmosfera controlata in functie de temperatura cuptorului.
Art. %2. - 2a cuptoarele si liniile continue cu atmosfera controlata se interzice admisia
atmosferei controlate combustibile daca temperatura in cuptor este mai mica de .-11C
#&n cazul atmosferelor N0,$.
Art. %3. - )dmisia atmosferei controlate combustibile in cuptoare si camere reci cu
temperatura de functionare mai mica de .-11C, se poate face daca in prealabil utila!ul a
fost pur!at cu gaz inerent sau incombustibil iar continutul de oxigen dupa pur!are este sub
(3 volumetric.
Art. %4. - Se interzice exploatarea utila!elor cu atmosfera controlata daca:
a$ debitul de atmosfera controlata nu asigura o suprapresiune in incinta;
b$ utila!ele nu sunt racordate la instalatia de alimentare cu gaz incombustibil, care sa
asigure si volumul stocat pentru pur!area sigura si simultana a tuturor utila!elor racordate
la instalatie. Pur!area se considera terminata daca volumul de oxigen existent in incinta
pur!ata este sub (3.
Art. %!. - Se excepteza de la prevederile )rt. .+. pct. b cuptoarele cu configuratie
geometrica simpla la care se poate efectua umplerea incintei cu gaze arse rezultate din
arderea atmosferei controlate combustibile, precum si evacuarea atmosferei prin ardere,
fara pericol de explozie.
Art. %#. - ste obligatoriu controlul periodic cu flacara intretinuta a neetanseitatilor la
treceri de axe, termocuple, borne, capace etc.
Art. %%. - Se interzice functionarea instalatiilor care prezinta pierderi de atmosfera
controlata.
Art. %&. - &n timpul functionarii instalatiei cu atmosfera controlata tronsonul demontabil
de pe conducta de aer trebuie sa fie demontat iar stutul de legatura cu incinta sa fie
obturat cu flansa oarba
Art. %'. - :unctionarea instalatiilor cu atmosfera controlata este interzisa daca exista
elemente defecte, arzatoarele pilot sunt stinse iar perdeaua de flacara nu se aprinde.
Art. &(. - Perdeaua de flacara trebuie sa se aprinda automat la desc%iderea usii
cuptorului, sa acopere tot golul usii si sa se stinga numai la inc%iderea completa a usii.
Art. &1. - Se interzice desc%iderea usii cuptorului daca atmosfera controlata combustibila
nu arde la stuturile de evacuare.
Art. &2. - Pur!area cu atmosfera incombustibila prin actionarea manuala a robinetului de
golire este permisa in cazul defectarii elementului automat de inc%idere - desc%idere in
urmatoarele situatii:
- cand lipseste atmosfera controlata combustibila sau energia de incalzire si temperatura
tind sa scada sub .-1oC;
- cand temperatura scade sub .-1oC iar debitul atmosferei controlate combustibile nu
asigura suprapresiune in incinta sau exista pericolul avarierii utila!ului din cauza unor
situatii neprevazute.
Art. &3. - 2a cuptoarele cu atmosfera controlata combustibila, fara usi de separare a
incintei in care atmosfera arde continuu se interzice:
- functionarea utila!ului fara perdea de flacara care sa acopere suprafata fantei de iesire a
atmosferei;
- sc%imbarea aerului cu atmosfera controlata combustibila sau sc%imbarea atmosferei
controlate combustibile cu aer, daca temperatura in incinta este mai mica de .-11C sau
daca nu au fost pur!ate gazele moarte cu gaz incombustibil.
Art. &4. - &nc%iderea admisiei atmosferei controlate si arderea celei din incinta se face la
scaderea debitului atmosferei sub cel prescris, la intreruperea alimentarii cu atmosfera
controlata si la aparitia tendintei de scadere a temperaturii sub .-11C.
Art. &!. - 2a bazinele de ulei ale cuptoarelor cu camera cu atmosfera controlata
combustibila cu bazin integrat se interzice introducerea pieselor calde, la calirea in ulei
daca:
- camera bazinului nu este plina cu atmosfera controlata combustibila si nu este racordata
la instalatia de gaz incombustibil;
- instalatia mecanica de transport sar!a din cuptor in camera bazinului si instalatia
coborrii sar!ei in ulei nu functioneaza.
Art. &#. - ste intezisa desc%iderea usilor bazinului de ulei din cuptoarele cu atmosfera
controlata combustibila cu bazinul integrat daca:
- sar!a nu a fost complet acoperita cu ulei;
- arzatoarele pilot nu sunt aprinse;
- sar!a se bloc%eaza intr-o semiimersare in ulei.
Art. &%. - &n situatiile mentionate la )rt. 4;., desc%iderea usii bazinului pentru interventii
sau remedieri se va face numai cand temperatura sar!ei a scazut sub punctul de
inflamabilitate a uleiului.
Art. &&. - &n cazul unor situatii de avarii sau incendii in apropierea bazinelor integrate,
cand exista riscul aprinderii uleiului &n bazin se va proceda astfel:
- la utila!ele care nu sunt in functiune sau lucreaza fara atmosfera controlata combustibila,
se face golirea rapida a uleiului din bazin;
- la utila!ele care nu sunt in functiune cu atmosfera controlata combustibila in camera
calda si rece, se va inlocui atmosfera controlata combustibila din camera rece si calda
prin pur!area sau arderea acesteia apoi se va goli rapid bazinul.
Art. &'. - 2a efectuarea lucrarilor de reparatii la instalatiile cu atmosfera controlata se vor
lua masuri pentru evitarea patrunderii gazelor in interiorul cuptorului si se va sufla aer
curat pentru a realiza conditii de lucru.
Art. '(. - &n timpul reparatiilor se va avea gri!a sa nu fie demontate in prealabil
conductele cu gaz inert sau incombustibil.
Art. '1. - ste interzisa functionarea generatoarelor de atmosfera controlata care
esapeaza gaze nearse.
Art. '2. - Pentru interventiile in cazul in care are loc o intrerupere de curent se vor
intocmi instructiuni proprii privind modul de interventie, cu stabilirea stricta a succesiunii
manevrelor, in functie de temperatura cuptorului.
Art. '3. - &n cazul in care se opreste apa de racire, se opresc generatoarele iar modul de
interventie se va stabili prin instructiuni proprii.
Art. '4. - &n situatia in care se opreste alimentarea cu gaz metan se vor inc%ide robinetele
de admisie a gazului metan de la toate arzatoarele, se va face admisia de azot in cuptor si
se anunta dispeceratul unitatii.
Art. '!. - &n cazul opririi admisiei de aer comprimat se va anunta dispeceratul unitatii.
Art. '#. - &ntretinerea cuptoarelor cu atmosfera controlata se va face conform
prevederilor din cartea te%nica.
Art. '%. - Revizia si reparatiile se fac in baza unui grafic stabilit, in cadrul caruia se vor
face toate verificarile necesare unei functionari corecte.
+ai de spalare
Art. '&. - Pentru aprinderea focului la baia de spalare se va respecta succesiunea
operatiilor stabilita prin instructiuni proprii.
Art. ''. - <oate baile de spalare se vor dota cu instalatii de aprindere si supraveg%ere
automata a flacarii.
Art. 1((. - )prinderea se va face numai de catre personal instruit special in acest scop.
Art. 1(1. - 9erificarea si intretinerea baii de spalare se va face conform instructiunilor
proprii.
Cuptoare cu vid si atmos)era de hidrogen
Art. 1(2. - )dmisia atmosferei de %idrogen este permisa numai daca incinta ce urmeaza a
fi inundata cu %idrogen a fost vidata la cel putin (11 Pa #( mbar$ , iar presiunea gazului
neutru #azot sau argon$ este cea prescrisa in documentatie.
Art. 1(3. - ste interzisa functionarea cuptoarelor cu vid cu atmosfera de %idrogen daca
sesizorul de %idrogen este defect, instalatia de ventilatie locala nu functioneaza sau daca
utila!ul prezinta neetanseitati peste limitele admise.
Art. 1(4. - Neetanseitatile se vor controla cu detectorul de %idrogen cel putin odata pe
ciclu.
Art. 1(!. - ste interzisa functionarea cuptoarelor cu vid si atmosfera de %idrogen daca
rezerva de gaz neutru #azot sau argon$ nu asigura spalarea sigura a intregii cantitati de
%idrogen din incinta. &n conditii de intrerupere a alimentarii cu energie electrica,
intreruperea generatorului de producere a azotului, argonului etc. spalarea se considera
terminata daca concentratia de %idrogen din incinta este mai mica de + 3.
Art. 1(#. - 0eservirea cuptoarelor cu vid si atmosfera de %idrogen este interzisa in
conditiile in care utila!ul prezinta defecte sau nu au fost efectuate lucrarile de intrtinere si
reparatii periodice.
Cuptoarele de incal"ire si tratament termic cu combustibil ga"os-)ara
atmos)era controlata
Art. 1(%. - &nainte de aprinderea cuptoarelor cu combustibil gazos, pentru evacuarea
eventualelor acumulari de gaze, se va ventila camera de lucru a cuptorului conform
documentatiei te%nice si se va verifica etanseitatea instalatiei.
Art. 1(&. - ,peratia de aprindere a cuptorului se va face cu usa cuptorului desc%isa,
aprinderea arzatoarelor facandu-se in ordinea mentionata in instructiunile de exploatare.
Art. 1('. - 0aca aprinderea nu se produce imediat, se opreste admisia combustibilului, se
aeriseste din nou camera cuptorului, dupa care operatia de aprindere se repeta.
Art. 11(. - )prinderea cuptorului se realizeaza prin gurile de aprindere cu a!utorul unei
torte cu ti!a metalica sau alt mi!loc experimentat si omologat #rezistenta electrica
aprinzator cu scantei, arzator pilot etc.$.
Art. 111. - &n cazul &n care dispozitivul de aprindere nu este permanent, gura de aprindere
respectiva se va inc%ide dupa efectuarea operatiei de aprindere.
Art. 112. - &n timpul functionarii cuptoarelor este obligatorie urmarirea arderii in conditii
normale, cu a!utorul aparatelor pentru controlul acesteia.
Art. 113. - &n cazul in care cuptorul nu este dotat cu aparatura pentru controlul arderii in
timpul exploatarii, supraveg%erea arderii va fi asigurata de personal calificat.
Art. 114. - 2a intreruperea accidentala a circuitului aerului de combustie se va intrerupe
imediat si circuitul de combustibil.
Art. 11!. - ,prirea cuptorului si inc%iderea robinetelor se fac in ordine inversa celei de
pornire.
Art. 11#. - Pentru asigurarea accesului la cuptoare, in special la arzatoarele cuptoarelor,
este interzisa depozitarea oricaror materiale, semifabricate etc. in spatiul din !urul
cuptorului.
Art. 11%. - Spatiul pentru scoaterea vetrei mobile a cuptorului, pentru incarcarea -
descarcarea acesteia, trebuie mentinut liber, fiind interzise depozitarea diverselor
materiale precum si accesul persoanelor.
Art. 11&. - 0eservirea cuptoarelor cu vatra mobila se va face numai cand aceasta se
gaseste afara din cuptor.
Art. 11'. - Se interzice lucrul la cuptoare daca acestea, cat si instalatiile auxiliare, nu sunt
in perfecta stare de functionare si daca nu s-au efectuat verificarile si intretinerile
periodice, conform instructiunilor unitatii constructoare.
Art. 12(. - Se interzice repararea cuptoarelor neaerisite si a caror temperatura depaseste
511C.
Art. 121. - &nainte de efectuarea oricaror reparatii cuptorul trebuie oprit si racit,
conductele de combustibil si aer vor fi inc%ise si izolate cu flanse metalice oarbe iar
pentru indepartarea gazelor ramase se va efectua ventilarea cuptorului.
Art. 122. - &n cazuri cu totul speciale, care reclama interventii in timpul functionarii,
acestea se vor efectua numai dupa ce au fost luate toate masurile menite sa previna un
eventual incendiu, asigurandu-se toate materialele de interventie si dispozitivele de
siguranta adecvate,si dupa ce s-au stabilit ordinea si modul de interventie iar personalul
de interventie a fost instruit corespunzator.
3.2. Deservirea utila*elor la calirea in medii topite
+ai de calire in medii topite
Art. 123. - Sarurile utilizate pentru formarea bailor se pastreaza in ambala!e speciale
asigurate impotriva desc%iderii, inc%ise in magazii uscate care vor fi ventilate in timpul
manipularii sarurilor.
Art. 124. - 2a formarea si reimprospatarea bailor se vor utiliza numai saruri uscate;
creuzetul baii se va umple cu saruri topite la un nivel care se va stabili prin instructiuni de
lucru.
Art. 12!. - Compunerea bailor de sodiu si domeniile de temperatura, in care pot fi
folosite, vor fi stabilite prin procesul te%nologic intocmit de unitate, cu respectarea
conditiilor de igiena si securitate a muncii.
Art. 12#. - Conducerea sectiei de tratament termic are obligatia sa instruiasca lucratorii in
acest sens si sa controleze respectarea cu strictete a acestor prevederi.
Art. 12%. - Prin instructiuni te%nice se va stabili modul de lucru la baile de saruri,
precizandu-se compozitia si temperatura sarurilor folosite, temperatura de introducere a
pieselor si curatare a bailor.
Art. 12&. - 2a incalzirea in medii topite, piesele si dispozitivele care se introduc in baie
vor avea suprafata curata si uscata si vor fi preincalzite in mod obligatoriu in alte medii,
pana la temperaturi mai mari de (111 C, in conformitate cu instructiunile te%nice ale baii
respective.
Art. 12'. - 2a folosirea bailor de saruri cu cianuri se vor respecta prevederile Normelor
specifice de securitate a muncii pentru acoperiri metalice.
+ai de plumb
Art. 13(. - 7aile de plumb se vor utiliza numai in cazuri !ustificate te%nologic, atunci
cand alte metode #baile de saruri topite$ nu dau rezultate corespunzatoare.
Art. 131. - &n cazul folosirii bailor de plumb, prin instructiuni te%nice, se vor stabili
conditiile de lucru pentru a se evita imbolnavirile de saturnism.
Art. 132. - Praful de plumb, depus in incaperile de lucru, va fi colectat cu gri!a si
indepartat, fara a se imprastia. Se va evita contactul lui cu partile descoperite ale corpului.
Nitrurarea ionica
Art. 133. - &naintea operatiei de nitrurare piesele vor fi curatate de impuritati prin spalare
intr-un bazin cu soda degresanta, apoi intr-un bazin cu apa curata. <emperatura apei in
ambele bazine va fi cuprinsa intre 41 - (111 C.
Art. 134. - ,peratorii au obligatia de a controla permanent nivelul apei in bazine pentru a
nu se defecta pompele si a nu se arde rezistentele electrice, atunci cand nivelul apei este
scazut.
Art. 13!. - 2a asezarea pieselor in cosul masinii de spalat acestea vor fi manevrate cu
gri!a pentru a nu fi lovite si deteriorate.
Art. 13#. - Pulberile metalice depuse pe tecile ceramice in care se fixeaza termocuplul,
vor fi curatate dupa fiecare sar!a.
Art. 13%. - 2a imersarea tecilor in 'apa regala' #acid azotic = acid sulfuric$ se va purta
ec%ipamentul de protectie adecvat iar operatia de imersare se va executa cu mare atentie.
Art. 13&. - Solutia de 'apa regala' se va pastra in locuri speciale in recipienti de sticla
prevazuti cu dopuri de sticla.
Art. 13'. - &ntroducerea tecilor in solutia de curatat se va face cu a!utorul pensetelor iar
timpul de mentinere in solutie va fi de cel putin - minute.
Art. 14(. - 0upa scoaterea tecilor din solutia de curatare, acestea vor fi spalate in apa
curata si vor fi uscate.
Art. 141. - #($ 0upa fiecare sar!a este obligatoriu a se verifica teaca din metal a
termocuplului pentru a constata ca nu au aparut corodari sau perforari.
#*$ &n cazul constatarii acestor defecte se inlocuieste termocuplul si se elimina cauzele
care au dus la aparitia defectelor.
Art. 142. - <ermocuplele de rezerva vor fi pastrate in locuri special amene!ate incat sa nu
se deterioreze sudurile precum si restul firului impreuna cu mufa.
Art. 143. - #($ :iecare operator este obligat sa verifice zilnic in sc%imbul sau nivelul
uleiului la pompele de vid si sa se completeze cu ulei ori de cate ori este necesar.
#*$ 0upa o functionare de * - 5 luni uleiul va fi sc%imbat cu altul curat si va fi curatat
corpul pompei.
Art. 144. - ste obligatoriu controlul permanent a presiunii din butelia de amoniac, astfel
incat pe timpul unei sar!e aceasta sa nu se goleasca. Se recomanda inlocuirea tuburilor cu
amoniac cand presiunea lor scade sub * atm.
Art. 14!. - ste obligatorie urmarirea permanenta a temperaturii apei de racire care
circula prin peretii recipientilor, pentru a se evita incalzirea partiala sau totala a
recipientilor sau capacelor acestora.
Art. 14#. - ,peratorii sunt obligati sa curete camasa de protectie a recipientilor si
capacelor de impuritatile depuse in timpul dega!arii #curatirii$ pieselor, o data pe luna sau
ori de cate ori este necesar.
Art. 14%. - ste interzisa interventia operatorilor la partea electrica si electronica a
instalatiilor. &nterventiile, in caz de defectiune a partilor electrice si electronice, vor fi
facute de personal special instruit si calificat.
Art. 14&. - #($ ,peratorii sunt obligati sa urmareasca buna functionare a instalatiei .
,rice defectiune depistata va fi semnalata persoanelor cu atributii in domeniu.
#*$ ,rice scurgere de amoniac va fi sesizata si se vor lua masuri pentru inlocuirea ei.
Art. 14'. - &n timpul transportului capacului recipientului cu a!utorul macaralei si tot
timpul cat pe macara se gaseste sarcina suspendata este interzisa stationarea sub sarcina
sau introducerea mainilor intre capac si recipient, la asezarea acestuia.
Art. 1!(. - &n timpul functionarii instalatiei de nitrurare se interzice accesul persoanelor
straine in perimetrul de lucru.
Art. 1!1. - )v)nd &n vedere valoarea tensiunii de alimentare # (111 9$ a instalatiei de
nitrurare, se impun urmatoarele masuri de protectie :
- se vor folosi covoare de cauciuc in !urul recipientilor si dulapurilor electrice;
- desc%iderea usilor ec%ipamentului electric este permisa numai dupa deconectarea
instalatiei de la retea;
- la fiecare sar!are se va verifica legatura la masa a capacelor recipientilor;
- mufele de conectare a termocuplelor se vor pozitiona astfel incat sa nu faca contact cu
recipientul si nu vor fi atinse in timpul functionarii instalatiei in regim de descarcare.
Art. 1!2. - Se interzice cuplarea si decuplarea mufei de forta la recipienti cu variatorul
pornit #butonul 'comanda forta' apasat$ si de asemenea pornirea variatorului cand mufa
de forta nu este cuplata la unul din recipeinti.
Art. 1!3. - 7uteliile de amoniac si %idrogen vor fi amplasate in exteriorul %alei de lucru
intr-o boxa special amena!ata in care temperatura sa nu fie mai mica de - 1 C.
Art. 1!4. - Se va verifica permanet etanseitatea circuitului atat la disociator cat si la
racordul de la butelii la instalatie.
Art. 1!!. - &n timpul functionarii instalatiei este interzis a se introduce sarme sau obiecte
ascutite in gaurile de aerisire din capacele tirantilor de sustinere a sar!ei si se va evita
patrunderea apei in aceste orificii.
Art. 1!#. - &n timpul functionarii instalatiei in regim de descarcare electrica nu se vor
obtura vizoarele.
Art. 1!%. - ste interzisa patrunderea apei peste vizoarele fierbinti.
Art. 1!&. - 2a degresarea manuala a pieselor cu solventi organici #tricloretilena,
percloretilena etc.$ spatiul in care se desfasoara va fi ventilat iar operatorul va purta
manusi de protectie.
4. Prevederi de proiectare privind mi*loacele de
productie utili"ate in activitatile de tratamente
termice si termochimice
4.1. Ateliere de tratamente termice
Art. 1!'. - 2a proiectarea, executarea, amplasarea utila!elor si atelierelor de tratamente
termice se vor respecta prevederile Normelor generale de protectie a muncii.
Art. 1#(. - 2a atelierele de tratement termic, caile de acces trebuie sa fie marcate vizibil
cu linii de culoare desc%isa, executate din materiale nealunecoase si termorezistente.
Art. 1#1. - Pardoselile, gropile utila!elor si canalele instalatiilor vor fi prevazute cu
evacuare la canalizare respectand prevederile Normelor generale de protectie a muncii
privind proiectarea, amplasarea si executarea constructiilor si incaperilor de lucru.
Art. 1#2. - >ropile te%nologice in care vor fi amplasate bazine, cuptoare verticale sau bai
de saruri se vor acoperi cu gratare &n !urul utila!ului.
Art. 1#3. - >ropile te%nologice in care se pot aduna gaze explozive sau toxice se vor
prevedea cu sisteme de ventilatie locala.
Art. 1#4. - Se interzice amplasarea conductelor care transporta fluide inflamabile sau
toxice in subsolul atelierelor de tratamente termice.
Art. 1#!. - 2aboratoarele aferente atelierelor de tratamente termice vor fi amena!ate in
incaperi separate.
Art. 1##. - 7aile de saruri, in compozitia carora intra cianuri, se vor instala in incaperi
separate de restul atelierului. )ceste incaperi vor fi prevazute cu pardoseala din gresie
antiacida iar peretii acoperiti cu faianta pana la inaltimea de * m, prevazandu-se ventilatia
#absorbtie locala si generala$.
Art. 1#%. - &n sectiile in care sunt amplasate utila!e care produc sau folosesc atmosfere
controlate cu componente combustibile se prevad instalatii fixe sau mobile cu detectare si
semnalizare a scaparilor de gaze si vapori combustibili si
aparate de gaz - analiza ec%ipate cu avertizoare acustice si optice omologate.
Art. 1#&. - )telierele de tratamente termice trebuie sa fie prevazute cu instalatii de
semnalizare a incendiilor in conformitate cu prevederile normativului & (4 si normativelor
de dotare PS&.
Art. 1#'. - )telierele de tratamente termice si termoc%imice, precum si utila!ele aferente
vor fi prevazute cu instalatii de ventilare si ex%austare locala sau generala dupa caz.
4.2. .tila*e pentru tratamente termice si termochimice
Art. 1%(. - <oate proiectele de utila!e vor fi insotite de instructiuni de protectie a muncii
referitoare la monta! si exploatare precum si de lista de propuneri de ec%ipament de
protectie si de lucru cu care trebuie sa fie dotat personalul de deservire.
Art. 1%1. - 2a amplasarea utila!elor in %ala se va tine cont de cotele de gabarit ale
utila!elor si se vor respecta distantele minime te%nologice de amplasare care sunt:
- intre cuptoare - 1,4 m;
- intre cuptor si peretele cladirii - ( m.
Art. 1%2. - )mplasarea utila!elor te%nologice se va face astefel &nc)t:
- sa nu bloc%eze usile si caile de acces si circulatia din atelier sau accesul la mi!loacele de
prevenire si stingere a incendiilor;
- sa se asigure cai de acces si trecere pentru mi!loacele de transport in %ale si incaperi de
lucru;
- sa se asigure spatiul minim de 1,4 m fata de caile de acces si circulatie;
- sa fie posibile montarea si demontarea lor pentru reparatii si intretinere.
Art. 1%3. - <ablourile de comanda si automatizare #cand sunt montate pe utila!e$ se
amplaseaza de regula, langa utila!ele pe care le deservesc, la loc vizibil si usor accesibil,
dar in afara zonei de influenta termica; se prote!eaza cu balustrade sau parapete de
protectie daca te%nologic circula mi!loace de transport pe langa ele.
Art. 1%4. - &naltimea de lucru la utila!ele de tratament termic va fi de 1,.- - 1,41 m. &n
cazuri !ustificate te%nologic sau constructiv, se admit inaltimi de lucru mai mari sau mai
mici, cu luarea unor masuri speciale de protectie. &n situatia in care inaltimea de lucru
este diferita de cea normala, locurile de munca vor fi marcate prin tablii avertizoare, si se
va face un instructa! special al personalului de deservire.
Art. 1%!. - 6tila!ele cu atmosfera controlata combustibila se prevad cu:
a$ aparate de inc%idere - desc%idere automata si robinet manual pe conducta de
alimentare cu atmosfera controlata combustibila care se va desc%ide conditionat;
b$ aparat pentru masurarea debitului si presiunii atmosferei controlate combustibile;
c$ aparat pentru masurarea debitului si presiunii atmosferei necombustibile;
d$ element de &nc%idere - desc%idere automat # electroventil etc.$ si robinet manual de
ocolire a acestuia, montat pe conducta de alimentare necombustibila;
e$ robinet de izolare pe conducta de admisie a atmosferei controlate combustibile,
indifernt de numarul racordurilor de pe utila!;
f$ semnalizare optica si acustica la scaderea presiunii atmosferei controlate combustibile
si a atmosferei incombustibile sub valoarea prescrisa;
g$ arzator pilot, amplasat la locul de evacuare si de ardere a atmosferei controlate
combustibile;
%$ perdea de flacara prin care poate patrunde aerul in interiorul cuptorului;
i$ %ota de aspiratie amplasata in zonele unde se evacueaza gazele provenite prin arderea
atmosferei si de la perdeaua de flacara;
!$ vas tampon pentru stocarea gazului necombustibil pentru pur!are, cu un volum
corespunzator care sa asigure debitul si presiunea necesara in conditii de lipsa de energie
electrica, de lipsa de energie pentru incalzire, defectarea instalatiei de producere a gazului
de combustie etc.
Art. 1%#. - 2a cuptoarele cu configuratia geometrica simpla la care se poate realiza
umplerea incintei cu gaze arse, rezultate din arderea atmosferei combustibile precum si
evacuarea atmosferei prin ardere, fara pericol de explozie, nu este obligatorie ec%iparea
instalatiei cu atmosfera incombustibila.
Art. 1%%. - Cuptoarele cu atmosfera controlata cu bazin de ulei integrat trebuie sa aiba in
plus fata de prevederile )rt. (.-. un dispozitiv de siguranta la explozie #clapeta, ec%ipat
cu arzator pilot, montat pe camera rece.
Art. 1%&. - 7azinele de ulei integrate vor fi astfel proiectate si realizate incat dupa
introducerea sar!ei, temperatura uleiului din baie sa fie in mod obligatoriu cu minimum
(111 C sub punctul de inflamabilitate a uleiului utilizat.
Art. 1%'. - 7aile de calire in ulei cu peste * m5 de ulei se prevad cu instalatii de golire
rapida in caz de incendiu.
Art. 1&(. - #($ &n situatia in care in aceeasi cuva se monteaza mai multe utila!e, sub cota
pardoselii, se iau masuri pentru izolarea baii de calire in ulei de restul utila!elor.
#*$ &n !urul bazinului de calire integrat se creeaza spatii speciale, astfel ca, in caz de
deversare a uleiului, acesta sa fie colectat si ulterior indepartat.
Art. 1&1. - 7aile de calire in ulei se prevad cu sisteme de preluare a deversarilor
#preaplin$.
Art. 1&2. - 7aile de calire in ulei se prevad cu sisteme mecanice de agitare in vederea
uniformizarii temperaturii uleiului si spargerii paturii de vapori.
Art. 1&3. - 7aile de calire vor fi prevazute cu sisteme de masurare a temperaturii uleiului
iar pentru volume de peste * m5 de ulei, acestea vor fi completate cu sisteme de
inregistrare a temperaturii uleiului din bazin in functie de timp.
Art. 1&4. - 7aile de calire se doteaza cu un sistem care sa permita urmarirea duratei de
calire si semnalizarea temperaturii acestei durate, montat la loc vizibil in apropierea
utila!ului de calire in ulei.
Art. 1&!. - &n proiect se vor stabili si evidentia caracteristicile principale care
conditioneaza functionarea in siguranta a baii de calire in vederea afisarii lor de catre
beneficiar la locul de monta!.
Art. 1&#. - 7aile de ulei se prevad cu sisteme de evacuare a apei acumulate la partea
inferioara a bazinului printr-o conducta de scurgere libera sau printr-o conducta si pompa
de evacuare.
Art. 1&%. - <oate baile de calire in medii topite #saruri$ vor fi prevazute cu instalatii
mecanice corespunzatoare pentru absorbtia gazelor dega!ate.
Art. 1&&. - 2iniile continue cu atmosfera controlata cu usi de inc%idere cu sau fara
camere reci vor fi prevazute in plus fata de cele mentionate la )rt. (.-. cu :
a$ sistem de introducere a atmosferei controlate numai dupa incalzirea cuptorului la
temperatura de regim si pur!area cu gaz incombustibil inclusiv a spatiilor reci si moarte;
b$ sistem de pur!are a incintei cu atmosfera incombustibila la pornirea si oprirea liniei.
Art. 1&'. - 2iniile si cuptoarele continue fara usi de inc%idere for fi prevazute cu :
a$ perdele cu flacara cu ardere continua care sa acopere toata suprafata de iesire a
atmosferei controlate;
b$ arzatoare pilot la locul de evacuare a atmosferei controlate combustibile;
c$ stuturi de alimentare cu atmosfera controlata combustibila a incintei;
d$ sistem de sc%imbare a atmosferei controlate combustibile cu aer prin arderea acesteia
cand temperatura incintei este mai mare de .-1 1 C;
e$ sistem de alimentare cu atmosfera controlata pentru obtinerea unei temperaturi in
incinta in zona perdelei de flacari.
Art. 1'(. - 2iniile si cuptoarele continue fara usi de inc%idere si bazin de calire in ulei
vor fi prevazute in plus fata de prevederile )rt. (4/. cu sistem de etansare in zona de
cadere a pieselor in ulei.
Art. 1'1. - Cuptoarele cu vid si atmosfera de lucru cu %idrogen vor fi prevazute cu:
a$ incinte de etansare la care rata de scurgere trebuie sa fie mai mica de - x (1-- torr
litru 8 s;
b$ rezervor de gaz de protectie #argon sau azot$ pentru pur!area incintei in caz de
accidente. Rezerva minima de gaz de protectie va fi minim - volume de incinta si va fi
specificata in proiectul de utila!;
c$ dispozitiv de inc%idere care sa inlature posibilitatea patrunderii aerului in incinta cu
%idrogen in timpul inundarii cu %idrogen in timpul lucrului la presiuni mai mici decat
presiunea atmosferica;
d$ element de inc%idere-desc%idere pe conducta de admisie a %idrogenului, respectiv a
aerului, in vederea sc%imbarii atmosferei, a carei desc%idere este conditionata de
existenta, in cuptor a unei presiuni de maxim (11 Pa #( mbar $. Se excepteaza de la
aceasta prevedere cuptoarele la care sc%imbarea atmosferei se face prin pur!area incintei
cu un gaz inert #argon sau azot$.
Art. 1'2. - <ablourile de comanda ale cuptoarelor de tratamente termice cu atmosfera
controlata vor fi prevazute cu semnalizare acustica si optica pentru semnalarea existentei
oricarei defectiuni .
Art. 1'3. - Cuptoarele electrice la care in timpul deservirii exista pericolul atingerii unor
elemente aflate sub tensiune din camera de lucru, vor fi prevazute cu dispozitive pentru
intreruperea alimentarii cu curent electric a cuptorului in momentul desc%iderii usii.
Art. 1'4. - Partile metalice ale cuptoarelor electrice vor fi legate la pamant.
Art. 1'!. - Protectia impotriva electrocutarii a cuptoarelor de tratamente termice si
termoc%imice se face conform prevederilor standardelor in vigoare #)nexa 5$.
Art. 1'#. - Pentru captarea vaporilor formati in timpul lucrului, bazinele de racire in ulei
sau apa, precum si cel de spalare vor fi prevazute cu ventilatie mecanica pentru absorbtie.
Art. 1'%. - 7aile de plumb topit vor fi prevazute in mod obligatoriu cu ventilatie locala.
Art. 1'&. - 2a proiectarea, construirea, exploatarea si intretinerea instalatiilor de incalzire
prin curenti de inalta frecventa #C&:$ se vor respecta prevederile Normei generale de
protectie a muncii privind ec%ipamentele si instalatiile electrice.
Art. 1''. - &nstalatiile pentru incalzire prin curenti de inalta frecventa se vor amplasa in
incaperi separate de alte procese te%nologice sau lucrari . &n cadrul amplasarii acestora in
incaperi, se va urmari asezarea lor in zone diferite, pe frecvente.
Art. 2((. - 0istantele de amplasare a instalatiilor C&: trebuie sa fie suficint de mari
pentru a se evita suprapunerea campurilor electromagnetice pe care acestea le-ar putea
determina.
Art. 2(1. - >eneratoarele, transformatorele, cablurile de alimentare si toate eta!ele
instalatiilor C&: vor fi bine ecranate pentru a impiedica iradierea undelor
electromagnetice im mediul incon!urator.
Art. 2(2. - Statia de producere a energiei electrice la inalta frecventa #&:$, medie
frecventa #":$ sau !oasa frecventa #?:$, cu racord direct sau indirect la reteaua
industriala formata din generatoare rotative sau statice, electronice, ionice, cu tiristoare
sau scantei, inclusiv dulapurile de comanda, de regla! si instalatiile aferente pentru racirea
cu apa si aer a circuitelor oscilante, amplasate in incinta sau in afara atelierelor de
tratamente termice vor fi transportate, montate, puse in functiune pentru probe sau
cercetari te%nologice si date in exploatare - intretinere numai pe baza documentatiei
te%nice: caiet de sarcini sau norma interna, inclusiv instructiuni de securitate a muncii
pentru instalatia respectiva, livrate de firma furnizoare.
Art. 2(3. - #($ Statia de utilizare sau utila!ele individuale vor fi amplasate si apoi
alimentate potrivit frecventei de lucru a generatoarelor din statia de producere. )cestea
vor fi construite, transportate, montate si date in functiune sau puse in exploatare pe baza
documentatiei te%nice elaborate de proiectant.
#*$ ste strict interzis accesul persoanelor straine in incaperile unde se afla instalatiile
C&:.
Art. 2(4. - :urtunurile prin care circula apa sau lic%idele necesare racirii elementelor sub
tensiune de inalta, medie sau !oasa frecventa, in statia de generatoare sau din instalatia de
tratament termic prin inductie, vor fi realizate din materiale izolante si vor fi prevazute la
capete cu inele, cu racorduri metalice legate la pamant.
Art. 2(!. - 0ispozitivele de incarcare a pieselor pentru tratament termic si termoc%imic
vor fi astfel concepute incat sa fie evitata atingerea spirei inductoare aflata sub tensiune.
Art. 2(#. - Se vor prevedea sisteme de racire a mediilor de calire potrivit complexitatii
masinii sau agregatului de tratament termic prin C&: si a gradului de automatizare.
Art. 2(%. - 7utoanele de comanda a masinilor si a agregatelor de calire superficiala si
revenire, vor fi pozitionate aproape de operator.
Art. 2(&. - 2a cuptoarele cu vatra mobila se prevad spatii corespunzatoare scoaterii vetrei
pentru operatiunile de incarcare - descarcare. )ceste spatii nu vor afecta caile de acces
din sectiile respective, pe ele fiind interzisa circulatia sau depozitarea materialelor.
Art. 2('. - Cuptoarele pentru tratament termic cu combustibil lic%id sau gazos vor fi
dotate cu dispozitive automate de siguranta care sa impiedice intreruperile accidentale ale
circuitelor de combustibil sau aer de combustie.
Art. 21(. - &nstalatiile care folosesc amestecuri combustibile gaz - aer, trebuie sa fie
prevazute cu dispozitive de siguranta contra intoarcerii flacarii.
Art. 211. - <ubulatura aeriana pentru evacuarea gazelor arse va fi confectionata din metal
sau materiale termoizolante incombustibile iar pe portiunile de langa cuptor si la trecerea
prin acoperisul %alei va fi izolata.
Art. 212. - )mplasarea tubulaturii aeriene pentru evacuarea gazelor arse trebuie astfel
facuta incat sa se asigure accesul usor pentru curatirea si intretinerea lor.
Art. 213. - Cuptoarele fara conducte de evacuare a gazelor arse, deasupra usilor vor fi
prevazute cu %ote de aspiratie care vor diri!a gazele in exteriorul %alei.
Art. 214. - Podurile rulante care deservesc bazinele de racire in ulei trebuie prevazute cu
sistem manual de deblocare a sarcinii in cazul blocarii sistemului automat de actionare.
)nexa &
Norme cone/e normelor speci)ice de securitate a muncii pentru tratamente
termice si termochimice
Prezentele norme specifice vor fi completate cu alte norme specifice de securitate a
muncii, dupa cum urmeaza:
(. Norme care reglementeaza lucrul cu foc desc%is si norme PS& in general.
*. Norme specifice de securitate a muncii pentru distributia si utilizarea gazelor naturale.
5. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, stocarea, transportul si
utilizarea oxigenului si azotului.
+. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul, depozitarea si
utilizarea %idrogenului.
-. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare
plastica la cald prin for!are.
;. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin asc%iere.
.. Norme specifice de securitate a muncii pentru acoperiri metalice.
4. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrari neconventionale.
/. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern.
(1. Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si
cu mi!loace nemecanizate, depozitarea materialelor.
((. Norme specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice.
(*. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea de captare, epurare,
distributia si evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie si procesele te%nologice.
(5. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea de producere a aerului
comprimat.
Nota: Pana la aparitia normelor specifice prezentate in aceasta anexa raman valabile
actualele norme departamentale in domeniu.
Prezentele norme vor fi completate si cu Prescriptiile &SC&R privind instalatiile de ridicat
si instalatiile sub presiune.
)nexa &&
0hid de terminologie de securitate a muncii. Notiuni de ba"a
(. )ccident de munca: accident prin care se produce vatamarea violenta a organismului
precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in
indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura !uridica a contractului in baza
caruia isi desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel
putin trei zile, invaliditate sau deces.
*. 7oala profesionala: afectiune care se produce, ca urmare a exercitarii unei meserii sau
profesiuni, cauzata de factori nocivi, fizici, c%imici sau biologici, caracteristici locului de
munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in
procesul muncii.
5. 0ispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina, singur sau in asociere cu un
protector, riscul de accidentare.
+. c%ipament individual de lucru: totalitatea mi!loacelor pe care persoanele !uridice le
acorda unui salariat pentru prote!area imbracamintei si incaltamintei personale in timpul
procesului de munca.
-. c%ipament individual de protectie: totalitatea mi!loacelor cu care este dotat fiecare
participant la procesul de munca pentru a fi prote!at impotriva factorilor de risc de
accidentare si imbolnavire profesionala.
;. c%ipamente te%nice: masinile, utila!ele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele
si alte mi!loace asemanatoare necesare in procesul muncii.
.. &nstructa! de securitate a muncii: modalitatea de instruire in domeniul securitatii
muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a
cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activitatii
pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.
4. &nstructiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de
reglementari in domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai
pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati: elaborarea lor de catre unitati #prin
efort propriu sau in colaborare cu institute specializate$, este obligatorie atunci cand
normele generale de securitate a muncii si normele specifice de securitate a muncii nu
acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate, sau voluntara, atunci cand
conducerea persoanei !uridice considera necesar, pentru imbunatatirea securitatii muncii,
detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.
/. &nstructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice
produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin
care, producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului, in
conformitate cu scopul pentru care a fost creat si pentru asigurarea securitatii muncii.
(1. "i!loc individual de protectie: mi!loc de protectie #protector$ destinat pentru protectia
unui singur executant si care se aplica asupra acestuia.
((. Noxa #sinonim: factor nociv$: agent fizic, c%imic sau biologic cu actiune daunatoare
asupra organismului, in mediul luat in considerare.
(*. Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de
lucru, pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
(5. Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii,
intr-o situatie periculoasa.
(+. Risc profesional: risc in procesul de munca.
(-. Situatie periculoasa: orice situatie in care o persoana este expusa unui sau mai multor
pericole.
(;. @ona periculoasa a unui ec%ipament te%nic: orice zona situata in interiorul sau in !urul
ec%ipamentului de munca in care o persoana este expusa riscului de accidentare sau
imbolnavire profesionala.
)nexa &&&
Standarde cone/e
(. S<)S */. 8 ( - 44 -Culori si indicatoare de securitate. Conditii te%nice generale.
*. S<)S */. 8 * - /* -Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari.
5. S<)S (**(; - 4+ -Protectia impotriva electrocutarii la ec%ipamentele electrice
portabile. Prescriptii.
+. S<)S (*;1+ - 4. -Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale.
-. S<)S *;(* - 4. -Protectia impotriva electrocutarilor. 2imite admise.
;. S<)S (**(. - 44 -Protectia impotriva electrocutarii la utila!ele si ec%ipamentele
electrice mobile. Prescriptii.
.. S<)S (*;1+ 8 + - 4/ -Protectia impotriva electrocutarilpr. &nstalatii electrice fixe.
Prescriptii
4. S<)S (*;1+ 8 - - /1 -Protectia impotriva electrocutarilor. &nstalatii electrice fixe.
Prescriptii de proiectare, executie si verificare.
/. S<)S C& -/4-*-**-/* -Corpuri de iluminat. Partea *: Conditii te%nice speciale.
Sectiunea **: Corpuri de iluminat de siguranta.
(1. S<)S C& -/4-*-4-/* -Corpuri de iluminat. Partea *: Conditii te%nice speciale.
Sectiunea 4: 2ampi portabile de mana.
((. S<)S /../ - 4* -)custica psi%ofiziologica. valuarea efectelor zgomotului asupra
omului. &ndicatii generale.
(*. S<)S ((55; 8 ( - 41 -)custica psi%ofiziologica. valuarea incadrarii in limita
admisibila a nivelului de zgomot pentru evitarea pierderii auzului.
(5. S<)S ((55; 8 * - 41 -)custica psi%ofiziologica. valuarea incadrarii in limita
admisibila a nivelului de zgomot pentru activitati cu diferite grade de solicitare a
asistentei.
(+. S<)S /4.. - 4/ -<ransportoare vibrante si transportoare oscilante. Prescriptii speciale
de securitate.
(-. S<)S /4.4 - .+ -<ransportoare la sol pentru antrenarea carucioarelor. Prescriptii
speciale de securitate.
(;. S<)S /4./ - .+ -<ransportoare mobile cu banda. Prescriptii speciale de securitate.
(.. S<)S (1;*. - .; -9entilatoare. Presciptii de securitate.

S-ar putea să vă placă și