Sunteți pe pagina 1din 20

Norme de securitate a muncii pentru

constructii si confectii metalice


Preambul
Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, care
cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din
economia nationala, in conditii de securitate a muncii.
Respectarea continutului acestor norme nu absolva unitatile economice de raspunderea pentru
prevederea si asigurarea oricaror altor masuri de securitate a muncii, adecvate conditiilor
concrete de desfasurare a activitatilor respective.
Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari
privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca, sistem compus din:
- Norme generale de securitate a muncii, care cuprind principalele masuri de prevenire a
accidentelor de munca si a bolilor profesionale, general valabile pentru orice activitate;
- Norme specifice de securitate a muncii, care cuprind masurile de prevenire a accidentelor de
munca si a bolilor profesionale specifice unor anumite activitati, detaliind prin aceasta
prevederile Normelor generale de protectie a muncii.
Prevederile tuturor acestor norme se aplica cumulativ si au valabilitate nationala, indiferent de
forma de organizare sau de proprietate in care se desfasoara activitatea pe care o
reglementeaza.
Structura sistemului national de norme specifice de securitate a muncii urmareste corelarea
prevederilor cu pericolele specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a
masurilor de securitate a muncii pentru activitati caracterizate prin riscuri comune.
Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica a
aspectelor de securitate a muncii practicata in cadrul Normelor generale de protectie a muncii.
Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat,
compus din urmatoarele elemente care interactioneaza.
- xecutantul: omul implicat nemi!locit in executarea unei sarcini de munca.
- Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mi!loacelor de
productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca.
- "i!loace de productie: totalitatea mi!loacelor de munca #instalatii, utila!e, masini, aparate,
dispozitive, unelte etc. $ si a obiectelor muncii #materii prime, materiale, etc.$ care se
utilizeaza in procesul de munca.
- "ediu de munca: ansamblul conditiilor fizice, c%imice, biologice, psi%ologice in care unul
sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.
Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul Normelor specifice de securitate a
muncii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de securitate a
muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul
fiecarui element component al sistemului- executant - sarcina de munca - mi!loace de
productie - mediu de munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatii sau
activitatilor care fac obiect de reglementare.
Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea securitatii
muncii, constituie alaturi de celelalte reglementari !uridice referitoare la securitatea si
sanatatea in munca, baza pentru:
- activitatea de conceptie a ec%ipamentelor de munca si a te%nologiilor;
- autorizarea functionarii unitatilor;
- instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii;
- cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor;
- controlul realizarii masurilor de protectie a muncii;
- fundamentarea masurilor de protectie a muncii.
&n contextul general mai sus prezentat, Normele specifice de securitate a muncii pentru
constructii si confectii metalice au fost elaborate tinand cont de reglementarile existente in
domeniul securitatii muncii pentru aceste activitati, precum si pe baza studierii proceselor de
munca si stabilirii pericolelor specifice, astfel incat, pentru fiecare pericol, normele sa
cuprinda cel putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui element component al procesului
de munca.
Structura acestor prevederi este facuta pe tipuri de activitati,pentru fiecare tip de lucrare,
prevederile urmarind o succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune a executantului
in procesul de lucru.
&n elaborarea normelor s-a utilizat terminologia de specialitate prevazuta prin standardele in
vigoare.
Pentru ca norma specifica sa raspunda cerintelor actuale, nu numai in ceea ce priveste
continutul, dar si forma de prezentare, sa fie conforma altor acte legislative si normative, s-a
procedat la utilizarea unor subtitluri care precizeaza continutul articolelor care se refera la
aceasta problematica, facilitand astfel, pentru utilizatori intelegerea si gasirea rapida a textelor
necesare.
1. Prevederi generale
Continut
Art. 1. - Normele specifice de securitate a muncii pentru constructii si confectii metalice
cuprind prevederi specifice de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si
imbolnavirilor profesionale in activitatile de constructii si confectii metalice.
Scop
Art. 2. - "asurile de prevenire cuprinse in prezentele norme au ca scop eliminarea sau
diminuarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca proprii fiecarui element
component al acestuia #executant - sarcina de munca - mi!loace de productie - mediu de
munca$.
Domeniu de aplicare
Art. 3. - Prezentele norme specifice se aplica persoanelor !uridice precum si persoanelor
fizice, care desfasoara activitati de constructii si confectii metalice, indiferent de forma de
proprietate asupra capitalului social si de modul de organizare a acestora.
Relatii cu alte acte normative
Art. 4. - Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale
de protectie a muncii.
Art. . - Pentru activitati nespecifice sau auxiliare activitatilor de constructii si confectii
metalice, desfasurate de persoanele !uridice sau fizice, se vor aplica prevederile normelor
specifice prezentate in anexa '.
Revi!uirea normelor
Art. ". - Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este
necesar, ca urmare a sc%imbarilor de natura legislativa, te%nica etc., survenite la nivel
national, la nivelul persoanelor !uridice sau la modificarea proceselor de munca.
2. Prevederi comune tuturor lucrarilor de constructii si
confectii metalice
2.1. #ncadrarea si reparti!area personalului pe locuri de munca
Art. $. - &ncadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se va face conform
prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.
Art. %. - (ctivitatile de constructii si confectii metalice se vor executa numai de catre personal
calificat si instruit special pentru aceste activitati.
Art. &. - xaminarea si avizul medical sunt obligatorii pentru exercitarea meseriilor legate de
constructii si confectii metalice atat la anga!are cat si periodic.
Art. 1'. - xamenul medical in vederea incadrarii in munca se efectueaza, obligatoriu, inainte
de proba practica, examen, concurs sau termen de incercare,urmatoarelor categorii de
persoane:
- celor care urmeaza sa fie anga!ati si celor care-si reiau activitatea dupa o intrerupere mai
mare de ) luni calendaristice;
- ucenicilor, practicantilor, elevilor si studentilor care urmeaza sa fie instruiti pe meserii si
profesiuni, precum si in cazul sc%imbarii meseriei pe parcursul instruirii;
- celor care sunt transferati sau detasati in alte locuri de munca sau activitati care pot fi
ocupate numai daca sunt indeplinite cerintele legale de ordin sanitar.
Art. 11. - fectuarea controalelor medicale in vederea anga!arii in functii legate de siguranta
circulatiei, periodicitatea acestora, investigatiile clinice si de laborator se stabilesc de catre
"inisterul Sanatatii.
Art. 12. - *a conducerea mi!loacelor de transport vor fi admise numai persoane in varsta de
peste '+ ani, special instruiti si autorizati, supusi unui examen medical special.
2.2. #nstruirea personalului
Art. 13. - &nstructa!ul de protectie a muncii se va face pe faze, in conformitate cu prevederile
Normelor generale de protectie a muncii.
2.3. Dotarea cu ec(ipament individual de protectie
Art. 14. - ,oti lucratorii din activitatile de constructii si confectii metalice sunt obligati sa
utilizeze ec%ipament individual de protectie adecvat acordat conform -Normativului-cadru de
acordare si utilizare a ec%ipamentului individual de protectie- aprobat prin .rdinul ""PS
nr.//01/2-32-40.
Art. 1. - Personalul muncitor va fi dotat cu ec%ipament de protectie specific activitatii pe
care o desfasoara, pe care e obligat sa-l poarte pana la parasirea incintei in care isi desfasoara
activitatea.
Art. 1". - *a nituirea pieselor casetate lucratorii vor fi dotati cu antifoane.
2.4. Reparti!area sarcinii de munca
Art. 1$. - Repartizarea sarcinii de munca se va face numai in baza unui instructa! specific
activitatii si locului de munca unde urmeaza sa se desfasoare activitatea.
Art. 1%. - ste interzisa utilizarea lucratorilor in activitati pentru care nu li s-a facut un
instructa! special.
2.. )rgani!area locului de munca si a activitatilor
Art. 1&. - ste obligatorie impre!muirea zonei de lucru in raza de actiune a utila!elor de
ridicat, precum si a zonelor in care se desfasoara activitati cu risc ridicat de accidentare.
Pasarelele, scarile si platformele de lucru de langa utila!ele de constructii trebuie sa fie
prevazute cu balustrade si mentinute in stare de curatenie.
Art. 2'. - Pentru lucrari executate la inaltimi sub 0 m se vor folosi sc%ele simple, iar pentru
inaltimi de peste 0 m se vor utiliza sc%ele conform indicatiilor din proiectele te%nologice.
Sc%elele vor fi prevazute cu balustrade si scandura de bord si vor fi executate astfel incat sa
corespunda sarcinilor pe care le vor avea de suportat.
Se interzice utilizarea de sc%ele improvizate si circulatia personalului muncitor sub sc%elele
pe care se lucreaza. 5alustradele #parapetele$ vor fi executate conform prevederilor
standardelor in vigoare.
Art. 21. - *a toate locurile de munca vor fi utilizate indicatoare de securitate, vizibile atat ziua
cat si noaptea.
Art. 22. - 6aca in timpul transportului elementelor de constructie utila!ul se defecteaza sau
daca una din prinderi cedeaza, elementul va fi coborat; daca acest lucru nu e posibil, pana la
inlaturarea defectiunii locul de sub incarcatura va fi impre!muit si se vor organiza posturi de
paza pentru interzicerea patrunderii lucratorilor in zona respectiva. *ocul respectiv va fi
marcat cu indicatoare de avertizare.
(ceste masuri vor fi indepartate numai dupa intrarea in normal.
Art. 23. - Primirea incarcaturilor pe constructie se va face numai dupa oprirea completa a
instalatiilor de ridicat.
Art. 24. - Se interzice aplecarea lucratorilor in afara constructiei pentru a desprinde
elementele din carligul instalatiei de ridicat. (propierea incarcaturii se va face cu carlige de
tragere sau frang%ii a!utatoare.
Art. 2. - Ridicarea incarcaturilor se va face pe verticala. Nu se admite pozitia oblica a
dispozitivelor de prindere sau a incarcaturilor.
Art. 2". - Se interzice executarea lucrarilor la inaltime in perioade de timp nefavorabil - vant
puternic de peste '' m1s, ninsori, polei, vizibilitate redusa etc.
Art. 2$. - ste interzis a se executa lucrari de sudura sub temperaturile minim admise de
prescriptiile te%nice, atat in exterior cat si in interior.
Art. 2%. - .rice lucrare de constructii metalice va putea incepe numai in baza unui ordin scris,
emis de conducerea santierului. (ceasta obligatie trebuie respectata si la terminarea lucrarii.
&n cazul in care lucrarea se executa in mai multe etape, prin ordin, persoana cu atributii de
organizare si conducere va stabili atat data inceperii cat si a reinceperii ei.
Art. 2&. - &n cazul in care lucrarile de constructii metalice se executa in zone poluate sau cu
obiective in exploatare se vor stabili caile de acces atat pentru circulatia muncitorilor cat si
pentru circulatia publicului.
Art. 3'. - *ucrarile de constructii metalice vor fi conduse si supraveg%eate numai de catre
persoane care poseda pregatire te%nica corespunzatoare si numai daca au fost numite prin
decizie de conducerea santierului.
Art. 31. - Conducerea te%nica a santierului si lotului este raspunzatoare #fiecare la nivelul
respectiv$ pentru respectarea prevederilor din proiectul de executie, te%nologie de lucru si a
prevederilor din normele de protectie a muncii.
Art. 32. - Se interzice intrarea in zona de activitate precum si accesul pe constructie a
personalului fara sarcini de serviciu si neinstruit in acest scop. .rganele de indrumare si
control vor putea sa-si desfasoare activitatea numai insotite de conducatorul lucrarii, care
trebuie sa fie cel putin in grad de maistru.
Art. 33. - Se considera zona periculoasa spatiul din !urul constructiei metalice pe o raza egala
cu cel putin inaltimea definitiva a constructiei care va fi impre!muita cu gard de sarma. 7ona
periculoasa va fi semnalizata cu indicatoare de securitate care sa avertizeze asupra pericolelor
si sa interzica accesul in zona. "aterialele si utila!ele vor fi depozitate in afara zonei
periculoase.
Art. 34. - &mpre!muirea zonei cat si a locurilor periculoase si luarea masurilor pentru
prevenirea accidentelor trebuie executate inainte de inceperea lucrarilor de constructii
metalice.
Art. 3. - ,ransportul pe verticala al persoanelor se poate face pe scarile metalice ale
constructiei definitive care se monteaza odata cu tronsoanele sau cu instalatiile mecanice de
ridicat persoane.
Art. 3". - &n cazul in care ridicarea elementelor de constructii metalice se face concomitent cu
doua trolii, acestea trebuie astfel alese, incat viteza lor de ridicare sa corespunda.
Conducatorul lucrarii va coordona personal miscarea celor doua trolii pentru a nu se produce
diferente de nivel la ridicare.
3. #ncarcarea* descarcarea* manipularea* transportul si
depo!itarea materialelor specifice lucrarilor de constructii
si confectii metalice
Art. 3$. - .peratiile de incarcare, descarcare, transport, manipulare si depozitare se vor
executa numai sub supraveg%erea unui conducator al procesului de munca, instruit special in
acest scop, care va stabili procedeul de lucru nepericulos pentru operatia respectiva, cu
respectarea prescriptiilor &SC&R.
Art. 3%. - Responsabilul cu conducerea lucrarilor pentru incarcarea, descarcarea si transportul
materialelor este obligat sa instruiasca personalul muncitor asupra metodelor de lucru, pentru
ca operatiile respective sa nu genereze riscuri de accidentare.
Art. 3&. - Caile de circulatie vor fi amena!ate in asa fel incat latimea, declivitatea, curbele,
ramificatiile etc. sa permita circulatia mi!loacelor de transport in conditii de siguranta. Caile
de circulatie vor fi marcate vizibil pe margini si vor fi mentinute in buna stare si libere.
3.1. #ncarcarea* descarcarea si manipularea grin!ilor si ansamblurilor
metalice
Art. 4'. - &ncarcarea si descarcarea grinzilor metalice trebuie sa se faca pe grinzi sau pe barne
inclinate, cu a!utorul frang%iilor trase manual sau cu trolii. Capetele grinzilor inclinate trebuie
sa fie bine fixate si asigurate impotriva deplasarii. &mpotriva balansarii se vor folosi frang%ii
de siguranta legate in centrul de greutate.
Art. 41. - *a descarcarea riglelor, laminatelor, ansamblurilor metalice, fiecare piesa se
impinge cu a!utorul lomurilor, spre marginea platformei si se coboara pe grinzile inclinate.
Nu se incepe descarcarea piesei urmatoare decat dupa ce piesa, care a fost descarcata anterior,
a a!uns pe sol si s-a oprit.
Art. 42. - ste interzisa stationarea lucratorilor in fata incarcaturii, inclusiv a celor ce iau
marfa si o aseaza in stive.
Art. 43. - *a transportul pieselor lungi, manipularea acestora se face cu clesti speciali, iar
operatiile de ridicare, de coborare si de transport se vor face in acelasi timp de catre toti
lucratorii. *a fel se va proceda si la ridicarea pieselor, folosind rangi de fier cu rezistenta
adecvata. &n cazul in care unele dintre aceste piese, mai usoare, se transporta pe umar, toti
lucratorii vor fi asezati de aceeasi parte a piesei si vor folosi simultan acelasi umar.
6eplasarea lucratorilor in aceste cazuri se va face cu pasi diri!ati de catre persoana care
diri!eaza activitatea. 6escarcarea se va face la comanda, in acelasi timp, prin luarea piesei sub
brat si apoi ducerea ei pe teren la locul indicat.
Art. 44. - ste interzisa aruncarea pieselor transportate, de pe umar, direct pe sol.
Art. 4. - *a operatiile de descarcare-incarcare a grinzilor, laminatelor, ansamblurilor etc., cu
mi!loace mecanizate, masini si instalatii de ridicat, se vor respecta prevederile prescriptiilor
&SC&R.
3.2. #ncarcarea si descarcarea pieselor grele
Art. 4". - &ncarcarea, descarcarea si celelalte operatii de deplasare a pieselor grele se vor
executa de catre ec%ipa!e instruite in mod special, sub conducerea directa a unei persoane
competente.
Art. 4$. - .peratiile de incarcare si descarcare a pieselor grele trebuie sa se faca cu a!utorul
instalatiilor de ridicat.
Art. 4%. - &n cazul lipsei masinilor sau a instalatiilor de ridicat, incarcarea si descarcarea
trebuie sa se faca cu a!utorul cricurilor, al troliilor sau al rolelor.
*a incarcarea si descarcarea pieselor grele se vor respecta urmatoarele conditii :
a$ terenul pe care se prevede a se efectua transportul pieselor grele trebuie sa fie eliberat de
toate obiectele straine care ar putea impiedica operatia de transport;
b$ &n cazul in care rezistenta terenului este slaba sau suprafata nu este neteda, deplasarea se va
face pe scanduri sau pe grinzi.
Art. 4&. - 6eplasarea pieselor grele trebuie sa se faca cu respectarea urmatoarelor conditii:
a$ in cazul deplasarii pieselor grele pe role, lungimea acestora trebuie in asa fel aleasa incat
capetele lor sa nu iasa mai mult de 83 cm de sub incarcatura;
b$ in timpul deplasarii pieselor, lucratorii trebuie sa pastreze o distanta suficienta de la piesa la
locul de tragere, pentru a nu fi surprinsi de piese, in cazul scaparii sau al deplasarii accidentale
a acestora;
c$ pentru urcarea si coborarea pieselor grele pe plan inclinat se vor folosi trolii, iar muncitorii
trebuie sa stea la distanta suficienta, pentru a nu fi surprinsi de piese in cazul scaparii,
rasturnarii sau deplasarii accidentale a acestora;
d$ este interzisa indepartarea rolelor de sub incarcaturi. &ndepartarea acestora se va face numai
dupa ce rolele se vor elibera complet de incarcatura.
4. Activitati desfasurate in atelierele pentru constructii
metalice
4.1. Conditii generale
Art. '. - &luminatul atelierelor de constructii metalice va corespunde prevederilor Normelor
generale de protectie a muncii.
Pentru iluminatul suplimentar la locurile de munca se vor folosi lampi alimentate la tensiunea
de /9 :.
Art. 1. - ,oate atelierele de constructii metalice vor fi prevazute cu instalatii de ventilare
naturala sau mecanica, respectandu-se prevederile Normelor generale de protectie a muncii.
Art. 2. - (mplasarea utila!elor din atelierele de constructii metalice se va face conform
prevederilor Normelor generale de protectie a muncii si a standardelor in vigoare.
4.2. Confectionarea elementelor constructiilor metalice
#ndreptare* debitare
Art. 3. - Profilele si tablele care urmeaza a se introduce in procesul te%nologic de executie se
vor indrepta in functie de dimensiuni, manual, pe prese sau masini de indreptat.
Art. 4. - *a operatiile de indreptare manuala se va urmari ca sculele cu care se lucreaza sa
fie in stare te%nica corespunzatoare pentru a nu pune in pericol lucratorii care executa operatia
si nici pe cei de la locurile de munca invecinate.
Art. . - &n cazul in care indreptarea profilelor si tablelor se executa pe masini de indreptat se
vor respecta urmatoarele:
'$ manevrarea materialului se va face astfel incat introducerea sa nu se faca oblic;
/$ este interzisa introducerea mainii in zona organelor active ale masinii, precum si inlaturarea
deseurilor sau a pieselor in timpul functionarii masinii;
8$ in timpul indreptarii, profilele si tablele vor fi spri!inite pe mese cu role sau capre metalice;
9$ actionarea comenzilor masinii se va face numai de catre lucratorul special desemnat pentru
executarea acestei operatii.
Art. ". - .peratia de trasare se va executa pe mese de trasa!.
&naltimea mesei impreuna cu inaltimea pac%etului de tabla va fi astfel stabilita incat sa asigure
lucratorului o pozitie de lucru comoda. Se va urmari ca greutatea foilor de tabla sa fie uniform
distribuita pe suprafata mesei de trasa!.
Art. $. - *a debitarea cu flacara oxigaz, prin metoda arc-aer se vor respecta prevederile
-Normelor specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor-.
Art. %. - *a debitarea profilelor si tablelor cu masini de debitat se interzice sustinerea cu
mana a materialului. Sustinerea se va face cu dispozitive de prindere pe mese cu role sau cu
bile, care usureaza miscarea in avans.
Art. &. - .peratia de taiere se va executa numai dupa ce s-a verificat fixarea materialului si
indepartarea lucratorilor din zona de lucru.
Art. "'. - (ccesul in spatele masinilor de debitat in timpul functionarii acestora este interzis;
locul se va ingradi cu o balustrada demontabila de protectie.
Art. "1. - Se interzice taierea mai multor table suprapuse sau a tablelor cu o grosime mai mare
decat cea inscrisa in caracteristicile masinii.
Art. "2. - &ndepartarea deseurilor sau a pieselor taiate se va face numai dupa oprirea masinii.
(ceasta se va face numai cu a!utorul carligelor metalice folosind ec%ipamentul individual de
protectie adecvat.
Art. "3. - *a masinile de indoit table sau profile #ab;ant, prese$, actionarea se va face numai
de catre lucratorii instruiti in vederea executarii unor astfel de operatii.
(ctionarea masinii se va face numai dupa asigurarea ca lucratorii care sustin materialul sunt
in afara oricarui pericol de accidentare.
Art. "4. - &n timpul valtuirii nu sunt permise:
- atingerea cu mana a valturilor in rotatie;
- ungerea sau curatarea valturilor in timpul rotirii;
- urcarea lucratorilor pe tabla.
Art. ". - &n cazul operatiilor de taiere, decupare, indoire, stantare, valtuire, personalul
muncitor va respecta prevederile -Normelor specifice de securitate a muncii pentru
prelucrarea materialelor prin deformare plastica la rece si stantare-.
Art. "". - 6aca in procesul te%nologic de executie a elementelor constructiilor se prevad si
operatii de prelucrare prin asc%iere #frezari, sanfrenari, gauriri, alezari, filetari$ se vor respecta
-Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin asc%iere-.
Paturi de lucru
Art. "$. - Paturile de lucru vor fi asezate in flux si cat mai aproape de liniile de transport.
Art. "%. - (mplasarea paturilor de lucru si a sub-ansamblurilor ce se confectioneaza se va
face in asa fel incat sa nu bloc%eze caile de acces sau trecerea de la un loc de munca la altul.
Art. "&. - &n cazul in care gabaritul subansamblurilor metalice este mai mare decat al paturilor
de lucru, colturile sau muc%iile confectiilor vor fi prevazute cu platbande de protectie vopsite
in alb.
Art. $'. - 6aca in cazul subansamblurilor metalice cu gabarite mari sunt necesare doua
instalatii de ridicat in vederea asezarii subansamblurilor in pozitii noi de lucru, se vor lua
urmatoarele masuri :
'$ se va interzice accesul persoanelor in zona de lucru;
/$ coordonatorul lucrarii va comanda ambele instalatii de ridicat;
8$ dispozitivele de legare vor fi in prealabil verificate si vor fi in numar suficient;
9$ in cazurile necesare se vor executa consolidari provizorii cu a!utorul unor placi, scanduri,
rigle etc.;
0$ sarcina de ridicat se va repartiza egal celor doua instalatii de ridicat.
+ontarea subansamblurilor
Art. $1. - "ontarea subansamblurilor elementelor de constructii metalice se va face conform
fisei procesului te%nologic, respectandu-se numarul de prinderi prin puncte de sudura, nituri,
suruburi, evitand fixarea fortata a elementelor.
Art. $2. - 6ispozitivele folosite la asamblare #balansoare rotative, dispozitive cu role,
dispozitive pentru aducere cap la cap sau alinierea generatoarelor etc.$ vor fi executate in baza
unui proiect de executie obligatoriu, omologat.
Art. $3. - ste interzisa folosirea dispozitivelor care prezinta defecte precum si a celor
improvizate.
Art. $4. - &n functie de conditiile locale, de dotarea cu mi!loace de ridicat, de suprafata
productiva, ca si de procesul te%nologic folosit, se vor stabili instructiuni proprii.
Scule* dispo!itive* bancuri de lucru
Art. $. - Sculele, uneltele si dispozitivele de orice categorie si pentru orice intrebuintare
trebuie sa fie in perfecta stare si sa corespunda specificului lucrarii.
Art. $". - 7ilnic, inainte de inceperea lucrului, fiecare lucrator va controla daca uneltele si
sculele din dotare sunt in stare te%nica corespunzatoare. Cele care nu corespund din punctul
de vedere al te%nicii securitatii muncii se vor scoate din uz, repara #cele care se pot
reconditiona$ sau casa.
Art. $$. - "eng%inele si nicovalele trebuie sa fie bine fixate de bancul de lucru si montate
astfel incat lucratorii care le utilizeaza sa poata avea in timpul lucrului o pozitie corecta,
normala si neobositoare. *a meng%ine se va verifica paralelismul falcilor, continuitatea
spinglului si modul de fixare a pieselor.
Art. $%. - Sculele si uneltele de mana vor fi confectionate conform standardelor in vigoare,
din materiale corespunzatoare operatiilor care se executa, fara a se permita deformari, fisuri
sau desprinderi de asc%ii, bavuri.
Art. $&. - ste interzisa folosirea sculelor si uneltelor fara maner, precum si folosirea aceluiasi
maner la mai multe scule.
Art. %'. - ste interzisa folosirea uneltelor de mana cu suprafete de percutie deformate,
inflorite sau stirbite, precum si a uneltelor de mana improvizate.
Art. %1. - &n timpul transportului, partile periculoase ale sculelor sau uneltelor de mana cu
taisuri, varfuri etc. vor fi prote!ate cu aparatori sau teci adecvate.
Art. %2. - Sculele si uneltele de taiat vor fi verificate daca sunt bine ascutite si daca au profilul
corect in raport cu operatia de executat.
le trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa nu fie degradate, cu crapaturi sau ruginite;
- foarfecele pentru taiat vor avea lamele stranse astfel incat sa preseze una pe alta, fara !oc in
axul de fixare;
- daltile vor avea o lungime de cel putin '03 mm si vor fi bine ascutite.
Art. %3. - &n cazul strangerilor controlate se vor folosi c%ei dinamometrice, respectandu-se
instructiunile prevazute in fisa te%nologica intocmita de proiectant.
Art. %4. - C%eile mecanice vor fi calibrate astfel incat sa corespunda exact dimensiunilor
piulitelor. Suprafetele de lucru ale acestora nu vor prezenta fisuri sau rupturi, iar lacasurile de
prindere nu vor fi deformate. ste interzisa strangerea sau desurubarea piulitelor prin
interpunerea intre piulite si c%eie de placute metalice, precum si prelungirea c%eilor.
Art. %. - Sculele si uneltele de mana vor fi pastrate - dupa caz - in dulapuri, lazi, rastele sau
suporturi speciale si orientate spre exterior pentru a putea exclude contactul cu partile active
ale acestora.
Art. %". - <neltele actionate electric sau pneumatic vor fi folosite numai de lucratorii care
cunosc bine atat metodele de lucru cat si pe cele de protectie a muncii.
Art. %$. - ste interzis ca in timpul lucrului sa se aseze unelte pe treptele scarilor mobile,
sc%ele, tablouri etc.
Art. %%. - Conductele flexibile de aer comprimat trebuie sa corespunda debitului de presiuni
de lucru, iar fixarea lor pe racorduri se va face cu coliere metalice.
,or-area* nituirea
Art. %&. - *a executarea lucrarilor de for!are si de nituire, personalul muncitor va avea
calificarea profesionala corespunzatoare acestei meserii.
Art. &'. - &n cazul in care operatia de nituire se executa in atelierul de for!a, acesta va fi
prevazut cu instalatii locale de ventilatie.
Art. &1. - Rezervorul de motorina trebuie bine fixat pe corpul for!ei si se va incarca numai
atunci cand for!a este oprita. &n cazul in care for!a se opreste accidental, se vor inc%ide
robinetele de admisie ale combustibilului si aerului, iar reaprinderea se va face numai dupa
inlaturarea defectului.
Robinetele de admisie se vor verifica zilnic inaintea inceperii lucrului.
Art. &2. - *a oprirea cuptorului se va inc%ide mai intai robinetul de admisie a combustibilului
si apoi cel de intretinere a arderii.
Art. &3. - 6istanta dintre for!a si locul de munca al nituitorului va fi astfel aleasa incat
transportul niturilor sa se poata face cat mai usor, asigurandu-se panta corespunzatoare.
,ransportul la distanta se va face cu a!utorul unei tevi metalice prevazuta la partea superioara
cu o palnie, iar la cea inferioara cu o cutie metalica in care vor cadea niturile.
Art. &4. - Scoaterea si manipularea niturilor din for!a se va face numai cu clesti speciali, fiind
interzisa aruncarea acestora, c%iar si neincalzite.
Art. &. - Nituirea pieselor metalice se va face numai de pe sc%ele executate in mod
corespunzator si receptionate de comisia santierului, iar lucratorii vor fi dotati cu
ec%ipamentul de protectie adecvat.
Art. &". - 6aca in apropierea for!ei lucreaza si alti lucratori sau sunt locuri de trecere, zona
din !urul for!ei va fi prote!ata cu paravane de protectie.
Art. &$. - <neltele de lucru #buterole, dalti, dornuri etc.$ se vor monta in dispozitivul
ciocanului pneumatic numai cand acesta nu este alimentat cu aer comprimat.
Art. &%. - Ridicarea ciocanului de pe piesa metalica se va face numai dupa oprirea alimentarii
cu aer comprimat.
Art. &&. - Pornirea ciocanului de nituit se va face numai cand acesta este pus in pozitie de
lucru si cand capatul opus al nitului este bine spri!init in contrabuterola.
Contrabuterolele se vor fixa si centra cu multa atentie pe constructia metalica cu a!utorul unui
dispozitiv mecanic.
Art. 1''. - Nituitorul si a!utorul lui vor avea spatiu suficient pentru a se executa operatia de
nituire, nestan!eniti si in deplina siguranta.
Art. 1'1. - 6alta pentru taiat nituri si dalta pentru craituit se vor prinde in dispozitive speciale
care sa impiedice proiectarea lor atunci cand ciocanul pneumatic este ridicat de pe piesa, sau
capul de nit s-a rupt si din greseala nu a fost oprita alimentarea cu aer comprimat.
Art. 1'2. - ,aierea capetelor de nit si a bavurilor se va face in asa fel, incat capul de nit
dislocat sau asc%iile sa nu accidenteze muncitorii din apropiere.
ste indicat ca operatia sa nu se faca in imediata apropiere a locurilor de monta!. 6aca acest
lucru nu este posibil, se vor lua masuri de protectie a lucratorilor care lucreaza in apropierea
locurilor de nituire, prin impre!muirea acestora din urma cu paravane, ingradiri de plasa cu
oc%iuri marunte etc.
Art. 1'3. - (vand in vedere zgomotul de mare intensitate de la locul de nituire, se va stabili
un cod de semnale acustice cu a!utorul caruia sa se poata comunica.
ste indicat sa se foloseasca sirene cu aer comprimat.
Art. 1'4. - &nainte de inceperea lucrului, lucratorii vor verifica starea uneltelor, sculelor,
dispozitivelor de nituit si craituit, fiind interzisa folosirea lor daca nu sunt in stare te%nica
corespunzatoare.
Art. 1'. - Se interzice stationarea lucratorilor in planul de lovire a ciocanului pneumatic,
cand se executa lucrarea de nituire.
Art. 1'". - &n cazul in care gaurile pieselor care trebuie nituite nu sunt coaxiale si nituirea nu
se poate executa, acestea se vor reconditiona prin operatii de gaurire si alezare.
. ./ecutarea podurilor metalice
Art. 1'$. - *a executarea lucrarilor la inaltime se vor respecta prevederile -Normelor
specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime-.
Art. 1'%. - Rampele de monta! fixe sau mobile, inclusiv cala!ele din lemn vor fi rezistente si
vor avea asigurata stabilitatea. le trebuie sa asigure o asezare orizontala a pieselor si a
subansamblurilor.
Art. 1'&. - Piesele marunte vor fi depozitate pe rafturi sau in containere, asezate la locurile
stabilite. ste interzisa depozitarea pieselor sub rampe sau pe caile de acces.
Art. 11'. - 6ispozitivele utilizate la prinderea si ridicarea pieselor grele trebuie verificate si
autorizate din punct de vedere &SC&R, fiind interzisa folosirea celor deteriorate sau folosirea
unor improvizatii.
Art. 111. - Cablurile de ridicat care vin in contact cu muc%iile ascutite ale pieselor se vor
prote!a impotriva degradarii.
Art. 112. - *a manipularea pieselor grele cu instalatii si masini de ridicat, lucratorii vor fi
instruiti si vor respecta prevederile privind exploatarea acestora.
Art. 113. - Ridicarea pieselor cu instalatii si masini de ridicat se va face cu cablurile palanului
#carligului$ in pozitie verticala fiind interzisa executarea concomitenta a doua miscari.
Art. 114. - *a manipularea pieselor cu instalatiile si masinile de ridicat, se va respecta o
distanta corespunzatoare de siguranta fata de celelalte piese, instalatii, constructii fixe sau
mobile, fiind interzisa balansarea sau rotirea acestora.
Art. 11. - "ecanicii care lucreaza la instalatiile si masinile de ridicat, au obligatia sa
avertizeze prin semnal acustic sau optic atat la inceperea manipularii, cat si pe parcursul
operatiei, in scopul retragerii lucratorilor din zona periculoasa.
Art. 11". - Se interzice manipularea sau ridicarea pieselor la inaltime pana cand nu au fost
inlaturate sculele, obiectele marunte etc. de pe acestea.
Art. 11$. - *a operatiile de monta! este interzisa desprinderea sarcinii din carligul instalatiei
de ridicat, inainte de fixarea piesei in ansamblul constructiei sau de asezarea ei intr-o pozitie
stabilita.
Art. 11%. - Pentru executarea lucrarilor la inaltime cu unelte portative actionate electric sau
pneumatic, numarul lucratorilor se va stabili in functie de conditiile de munca, de catre
conducatorul lucrarii.
Art. 11&. - =aurirea sau alezarea de !os in sus se va face luand masurile de protectie
corespunzatoare.
". ./ecutarea turnurilor si pilonilor metalici
Art. 12'. - ste interzis a se executa lucrari de monta! si orice alt gen de lucrari la inaltime in
timp ce se efectueaza transport de piese si materiale pe verticala.
Art. 121. - ste interzisa stationarea sub constructia metalica #pilon$ in timpul ridicarii unei
piese. .rice piesa care va fi ridicata pe pilon sau turn cu a!utorul macaralei, granicului etc. va
fi fixata cu gri!a de responsabilul ec%ipei sau inlocuitorul acestuia.
Art. 122. - >iecare punct de lucru va fi dotat cu aparatura necesara pentru:
- determinarea temperaturii mediului incon!urator;
- determinarea vitezei vantului;
- alarma in caz de pericol si
- realizarea comunicatiilor intre sol si punctul de lucru de pe pilon sau turn.
Art. 123. - 7ilnic inainte de inceperea lucrului, conducatorul lucrarii, formatiei va verifica
dispozitivele de legare cabluri, lanturi pentru fiecare tip de produs sau container, fiind
interzisa folosirea acestora daca nu corespund prevederilor &SC&R.
Art. 124. - ste interzisa cu desavarsire executarea de lucrari la inaltime fara ec%ipamentul de
protectie corespunzator. &naintea oricarei lucrari pe turn, pilon etc. muncitorii vor verifica
centurile de siguranta si modul lor de prindere.
Art. 12. - ste interzis muncitorilor sa execute alte operatii in afara celor stabilite prin
program.
&n cazul in care este nevoie sa se execute si alte lucrari #operatii$, se va instiinta conducatorul
lucrarii.
Art. 12". - "uncitorii care lucreaza la inaltime vor transporta sculele numai in saci, special
confectionati, fiind interzis a se arunca sculele sau alte piese de la un muncitor la altul.
Art. 12$. - ,oate sculele mari care nu pot fi instroduse in sacul de scule vor fi prevazute cu
carlige pentru a fi legate de centura de siguranta sau urcate cu a!utorul instalatiilor de ridicat.
ste interzis sa se lase sculele dupa terminarea lucrului pe constructia metalica.
Art. 12%. - (sezarea materialelor, sculelor sau altor piese pe elementele de constructii care nu
sunt montate definitiv, este interzisa.
Art. 12&. - *a executarea lucrarilor de constructii-monta! la inaltime - turnuri si piloni -
formatia va avea minimum doi muncitori care in cursul operatiilor de monta! se vor a!uta si
controla reciproc.
*a asamblarea pieselor la care este necesar sa lucreze concomitent mai mult de doi muncitori,
se vor lua masuri de asigurare a sincronizarii miscarilor si manevrelor ce se impun a fi facute
pentru a se evita accidentele.
<nul din muncitorii formatiei trebuie sa coordoneze operatiile de monta!.
Art. 13'. - &n locurile periculoase, vor fi fixate indicatoare de securitate corespunzatoare
pericolelor. (cestea se vor planta atat in zonele de la sol cat si pe constructia metalica.
Art. 131. - Platformele de lucru se vor realiza astfel incat sa permita accesul lipsit de pericole,
la toate subansamblurile de la nivelul respectiv.
Art. 132. - Platformele de lucru, podinele, sc%elele, scarile vor fi curatate de materialele
rezultate in timpul lucrului de catre cei care le folosesc.
(cestea trebuie sa fie in permanenta libere de orice materiale.
Art. 133. - <rcarea si coborarea persoanelor pe platformele de lucru se vor face numai pe
scarile de acces, iar numarul de persoane va fi stabilit prin documentatia de constructie a
acesteia, fiind interzisa depasirea sarcinii admise.
Art. 134. - Prin proiect vor fi prevazute pe montant trepte din metal pentru urcarea si
coborarea muncitorilor ce executa montarea si intretinerea elementelor. (cestea vor fi uzinate
odata cu constructia metalica.
Art. 13. - &n cazul in care este necesara interventia montatorilor pentru dezlegarea cablului
de prindere, acestia vor urca si cobori numai pe treptele de metal ale montantului.
(ceasta operatie se va executa numai sub supraveg%erea unei persoane cu atributii in acest
sens.
Art. 13". - ste interzisa folosirea de dispozitive, legaturi si cabluri necorespunzatoare
elementelor ce se ridica.
Art. 13$. - lementul de constructie #montant, stalp etc.$ trebuie verificat inainte de ridicare
pentru a constata eventualele deformari la sarcina sau alte defectiuni de executie, care ar putea
impiedica monta!ul in conditii normale de lucru, inclusiv curatarea lui.
Art. 13%. - ste interzis a se executa dezlegarea montantului #elementului$ pana cand acesta
nu a fost fixat definitiv in buloane sau suruburi. 6e asemenea, este interzisa executarea altor
operatii la montanti si elementele de constructii, daca acestea nu au fost montate definitiv.
Art. 13&. - Pentru evitarea oricarui pericol din cauza aglomerarii de piese pe platforme si
sc%ele, la locurile de monta! la inaltime transportul acestora se face treptat, in functie de
succesiunea monta!ului. &nainte de a fi transportate la inaltime, toate elementele componente
ale pilonului turnului, antenei etc. se vor revizui si aran!a la sol in ordinea montarii lor.
Art. 14'. - Se interzice ridicarea lucratorilor pe elementele de constructii sau utila!e in timpul
transportului acestora la locul de monta!.
Art. 141. - 6aca dupa ridicarea sa din diferite cauze, elementul de constructie nu poate fi
montat, el va fi coborat in pozitia initiala, pentru indepartarea cauzelor care au impiedicat
monta!ul si apoi repus in pozitia initiala.
Nu este permisa tinerea sarcinii in carligul macaralei sau spri!inirea ei pe alte elemente de
constructie pana la inlaturarea defectiunilor.
Art. 142. - *a prinderea elementelor de constructii cu buloane sau suruburi, verificarea
coincidentei gaurilor pentru buloane sau suruburi se va face numai cu dornuri speciale.
Se interzice efectuarea acestei verificari prin introducerea degetelor in gaurile respective.
Art. 143. - *ucrul se considera terminat numai dupa montarea elementului in pozitie
definitiva.
Art. 144. - ste interzis a se spri!ini scari, sc%ele etc. de elementul metalic aflat in curs de
montare.
Art. 14. - &n cazul in care montatorii se gasesc in situatii de ec%ilibru periculoase sau grele la
nivelul acestui loc de munca, precum si la acele locuri de munca unde se produc zgomote,
sunete etc. se va opri temporar orice activitate pentru a nu distrage atentia montatorilor de la
mentinerea ec%ilibrului.
6ispozitiile de serviciu vor fi date catre conducatorul lucrarii in mod calm si fara sunete
stridente pentru evitarea emotiilor, distragerea atentiei si a oricarei situatii care ar putea pune
in pericol securitate a montatorului.
Art. 14". - Se interzice urcarea sau aplecarea muncitorilor in afara parapetelor pentru a prinde
elementele din carligul macaralei sau alte operatii.
Art. 14$. - :opsirea turnurilor si pilonilor se va face de regula pe elemente, la sol.
&n cazul in care vopsirea se executa dupa montare, aceasta operatie se va executa respectandu-
se te%nologia de monta!, fiind interzisa executarea lucrarii de pe platforme improvizate si fara
centuri de siguranta.
Art. 14%. - Pardoselile locurilor de munca vor fi plane, nealunecoase si in buna stare, fara
gropi sau denivelari.
Art. 14&. - Platformele de lucru pentru persoane vor fi executate in baza unei documentatii
te%nice intocmite de proiectant. &n acest scop se va avea in vedere tipul constructiei metalice,
cu podina de dulapi si parapet de protectie.
Art. 1'. - Pentru prinderea montantilor, stalpilor etc., in vederea ridicarii, trebuie sa se
utilizeze un sistem de agatare prevazut cu dispozitive care sa permita desprinderea oc%iurilor
din carligul macaralei, fara ca montatorii sa fie nevoiti sa se urce pe carlig.
Art. 11. - "asinile de valtuit vor fi prevazute cu role sau alte dispozitive de sustinere si de
asigurare a avansului tablei.
Art. 12. - 5ancurile de lucru trebuie sa fie bine fixate pe pardoseala, stabile, sa aiba
dimensiunile corespunzatoare operatiilor care se executa. 6istantele minime dintre bancuri,
pentru locurile de lucru, vor fi cuprinse intre 933-'/33 mm.
Art. 13. - Sculele de mana vor avea manerele confectionate din lemn de esenta tare #carpen,
frasin, artar, fag etc.$ fara noduri sau crapaturi. 6imensiunile manerelor trebuie sa fie
corespunzatoare pentru a rezista eforturilor mari si continue la care sunt supuse si sa permita
prinderea lor sigura si comoda.
Art. 14. - <neltele de mana actionate electric sau pneumatic vor fi prevazute cu dispozitive
sigure pentru fixarea sculei.
$. Prevederi de proiectare
Art. 1. - Sculele si uneltele de mana prevazute cu articulatii #foarfece, clesti, patent etc.$
vor avea o constructie robusta, care sa nu prezinte frecari mari sau !oc, in articulatii, fapt care
ar conduce la un efort suplimentar pentru actionare.
Art. 1". - >alcile de prindere vor avea forme si dimensiuni corespunzatoare operatiilor ce se
executa #plane, paralele, striate, cu muc%ii de prindere etc.$.
Art. 1$. - 6ispozitivele de comanda vor fi astfel concepute incat dupa oprirea actionarii lor,
actionarea uneltei sa se opreasca imediat.
Art. 1%. - 6aca uneltele de mana cu actionare electrica sau pneumatica sunt dotate cu scule
ce prezinta pericol de accidentare #pietre de polizor, perii, panze cu ferastrau, dalti etc.$,
acestea vor fi prote!ate impotriva atingerii.
Art. 1&. - <neltele de mana cu actionare pneumatica vor fi dotate cu supape de reglare si
limitare a presiunii si debitului in vederea limitarii turatiei.
Art. 1"'. - Prin proiect va fi prevazut modul de semnalizare, care va asigura securitatea.
(N?( '
0ista normelor de securitate a muncii complementare
pre!entei norme si a prescriptiilor iscir
'. Norme generale de protectie a muncii.
/. Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor.
8. Norme specifice de securitate a muncii pentru vopsitorie.
9. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime.
0. Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu
mi!loace mecanizate si depozitarea materialelor.
). Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern.
2. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica
la rece si stantare.
+. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin asc%iere.
4. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica
la cald prin for!are.
'3. Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere.
''. Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi pe cale ferata.
'/. Normativ cadru de acordare si utilizare a ec%ipamentelor individuale de protectie.
'8. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de monta! utila!e te%nologice si
constructii metalice.
'9. Prescriptii &SC&R C9-43.
(N?( /
Standarde cone/e
'. S,(S )'8'-24 Constructii civile, industriale si agricole. &naltimi de siguranta si alcatuirea
parapetelor
/. S,(S )2/)-+0 &mbinari sudate. >ormele si dimensiunile rosturilor la sudarea otelurilor sub
strat de flux
8. S,(S 4004-+/ &mbinari sudate. >ormele si dimensiunile rosturilor la sudarea electrica in
baie de zgura
9. S,(S 24'+1'-+8 C%ei dinamometrice cu element elastic. Conditii te%nice generale de
calitate
0. S,(S '9031'-+4 .rgane de asamblare filetate. lemente constructive. ,erminologie
). S,(S 24)-+4 Nituri . Conditii te%nice generale de calitate.
2. S,(S /421'-++ Culori si indicatoare de securitate. Conditii te%nice generale
+. S,(S /421/-4/ Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari
4. S,(S ''88)1/-+3 (custica psi%ofiziologica. valuarea incadrarii in limita admisibila a
nivelului de zgomot pentru activitati cu diferite grade de solicitare a atentiei.
(N?( 8
1(id de terminologie de securitate a muncii
Notiuni de ba!a
'. (ccident de munca: vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta
profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de
serviciu, indiferent de natura !uridica a contractului in baza caruia se desfasoara activitatea si
care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate sau deces.
/. 6ispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina, singur sau in asociere cu un
protector, riscul de accidentare.
8. c%ipament individual de lucru: totalitatea mi!loacelor pe care persoanele !uridice le acorda
unui salariat pentru prote!area imbracamintei si incaltamintei persoanele in timpul procesului
de munca.
9. c%ipament individual de protectie: totalitatea mi!loacelor cu care este dotat fiecare
participant la procesul de munca pentru a fi prote!at impotriva factorilor de risc de accidentare
si imbolnavire profesionala.
0. c%ipament te%nic: orice masina, aparat, dispozitiv, mecanism, unealta sau instalatie etc.,
utilizate in timpul muncii.
). &nstructa! de securitate a muncii: modalitatea de instruire in domeniul securitatii muncii
care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor
si formarea deprinderilor impuse de securitate a muncii, specifice activitatii pe care o
realizeaza sau urmeaza a o realiza.
2. &nstructiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementari in
domeniul securitatii muncii ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile
desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor, de catre unitati #prin efort propriu sau in
colaborare cu institute specializate$ este obligatorie, atunci cand normele generale si specifice
de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate sau voluntare
atunci cand patronul considera necesar pentru imbunatatirea securitatii muncii detalierea si
completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.
+. &nstructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs,
constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care,
producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului in
conformitate cu scopul pentru care a fost creat si asigurarii securitatii muncii.
4. "i!loc individual de protectie: mi!loc de protectie #protector$ destinat protectiei unui singur
executant si care i se aplica acestuia.
'3. Noxa #sinonim : factor nociv$: agent fizic, c%imic sau biologic cu actiune daunatoare
asupra organismului.
''. Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de
lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
'/. Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii,
intr-o situatie periculoasa.
'8. Risc profesional: risc in procesul de munca.
'9. Situatie periculoasa: orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor
pericole.
'0. Substanta periculoasa: o substanta care, in virtutea proprietatilor sale c%imice sau fizico-
c%imice, poate constitui un pericol.
'). 7ona periculoasa a unui ec%ipament de munca: orice zona situata in interiorul sau in !urul
ec%ipamentului de munca in care o persoana este expusa riscului de accidentare sau
imbolnavire profesionala.

S-ar putea să vă placă și