Sunteți pe pagina 1din 3

NSSM 28

Norme specifice de securitate a muncii pentru


lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire
Preambul
Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, care cuprind
prevederi minimum obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala in
conditii de securitate a muncii.
Respectarea continutului acestor reglementari nu absolva agentii economici de raspundere pentru
prevederea, stabilirea si aplicarea oricaror altor masuri de securitate a muncii, adecvate conditiilor
concrete de desfasurare a activitatilor respective.
Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind
asigurarea sanatatii si securitatii in munca, sistem compus din:
- Norme generale de protectie a muncii care cuprind prevederile de securitate si medicina a muncii,
general valabile pentru orice activitate;
- Norme specifice de securitate a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii, specifice unor
anumite activitati sau grupe de activitati detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protectie
a muncii.
Prevederile tuturor normelor specifice se aplica cumulativ si au valabilitate nationala, indiferent de forma
de organizare si de proprietate in care se desfasoara activitatea pe care o reglementeaza.
Structura sistemului national de norme specifice de securitate a muncii urmareste corelarea prevederilor
normative cu factorii de risc specifici uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor
de protectie a muncii pentru activitati caracterizate prin riscuri comune.
Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de
securitate a muncii, practicata in cadrul Normelor generale de protectie a muncii. Conform acestei
abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele
elemente care interactioneaza reciproc:
- Executant : om implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca;
- Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si
in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca;
- Mijloace de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive,
unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in procesul de munca;
- Mediu de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care unul sau mai multi
executanti isi realizeaza sarcina de munca.
Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul normelor specifice de securitate a muncii,
vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de securitate, se realizeaza prin
tratarea tuturor aspectelor de securitate a muncii la nivelul fiecarui element al sistemului - executant -
sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca, propriu proceselor de munca din cadrul
activitatilor care fac obiect de reglementare.
Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru realizarea securitatii muncii constituie
alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea in munca, baza pentru:
- activitatea de conceptie si proiectare a ehipamentelor de munca si tehnologiilor;
- autorizarea functionarii unitatilor;
- instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii;
- cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si responsabilitatilor;
- controlul si autocontrolul de protectie a muncii;
- fundamentarea programului de protectie a muncii.
In acest context "Normele specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico - sanitare si
de incalzire" au fost elaborate avandu-se in vedere reglementarile existente in domeniul securitatii muncii
pentru aceste activitati, precum si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirii factorilor de risc
specifici, astfel incat, pentru fiecare factor sa existe cel putin o masura de prevenire la nivelului fiecarui
element component al procesului de munca.
Structurarea acestei norme s-a facut pe subactivitati, prevederile urmand o succesiune logica,
corespunzatoare succesiunii si importantei proceselor de munca specifice acestor activitati. De
asemenea, in cadrul fiecarui proces de munca s-a urmarit respectarea succesiunii operatiilor efectuate de
executant in baza sarcinii sale de munca.
In vederea explicarii terminologiei de securitate a muncii utilizata pe parcursul normei s-a adaugat, in
anexa, un ghid de terminologie.
Pentru ca normele specifice sa raspunda cerintelor actuale si din punct de vedere al formei de
prezentare, in corelatie cu alte acte legislative si normative, s-a procedat la includerea in continut a unor
subtitluri, prin care se precizeaza problematica tratata in articolele ce urmeaza, facilitand astfel pentru
utilizatori intelegerea si gasirea rapida a textelor necesare.


1. Prevederi generale
1.1. Continut
Art. 1. - Normele specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico - sanitare si de
incalzire cuprind masuri de prevenire a accidentarii si imbolnavirii profesionale, luand in considerare
pericolele specifice acestor activitati in corelatie cu cerintele desfasurarii proceselor de munca in conditii
de securitate.
1.2. Scop
Art. 2. - Scopul prezentelor norme specifice este eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare in
munca sau imbolnavire profesionala, existente in cadrul lucrarilor de instalatii tehnico - sanitare si de
incalzire, proprii celor patru componente ale sistemului de munca (executant - sarcina de munca -
mijloace de productie - mediu de munca) .
1.3. Domeniul de aplicare
Art. 3. - Prevederile prezentelor norme specifice de securitate a muncii au caracter national si se aplica
tuturor persoanelor juridice sau fizice care executa lucrari de instalatii tehnico - sanitare si de incalzire,
indiferent de forma de proprietate sau de modul de organizare.
1.4. Conexiunea cu alte acte normative
Art. 4. - Normele specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico - sanitare si de
incalzire se aplica cumulativ cu Normele generale de protectie a muncii.
Art. 5. - Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare lucrarilor de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire
se vor aplica prevederile normelor specifice de securitate a muncii si a standardelor obligatorii de
securitate a muncii pentru respectivele activitati in conformitate cu Anexa 1 si Anexa 2.
1.5. Revizuirea normelor
Art. 6. - Prezentele norme specifice se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar,
ca urmare a schimbarilor de natura legislativa survenite la nivel national, a introducerii de tehnologii noi
sau ori de cAte ori este cazul.

S-ar putea să vă placă și