Sunteți pe pagina 1din 45

NSSM 33 Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea tevilor si produselor tubulare din otel

Preambul
Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala in conditii de securitate a muncii. Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva agentii economici de raspundere pentru prevenirea si asigurarea oricaror altor masuri de securitate a muncii adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatii respective. Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind asigurarea sanatatii si securitatii in munca, sistem compus din: - Norme generale de protectie a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii si de igiena a muncii, general valabile pentru orice activitate; - Norme specifice de securitate a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati detaliind prin aceasta prevederile normelor generale de protectie a muncii. Prevederile tuturor acestor norme specifice de securitate a muncii se aplica cumulativ si cu valabilitate nationala, indiferent de forma de organizare sau proprietate in care se desfasoara activitatea pe care o reglementeaza. Structura sistemului national de norme specifice de securitate a muncii urmareste corelarea prevederilor normative cu riscuri comune uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de securitate a muncii, pentru activitatile caracterizate prin pericole comune. Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate a muncii, utilizata in cadrul Normelor generale de protectie a muncii. Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex, structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza. - Executantul: omul implicat nemijlocit In executarea unei sarcini de munca; - Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca; - Mijloacele de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in procesul de munca; - Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care, unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca. Reglementarea masurilor de securitate a muncii, in cadrul Normelor specifice de securitate, vizand global desfasurarea uneia sau a mai multor activitati in conditii de securitate a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii, la nivelul fiecarui element al sistemului executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca.

Prevederile sistemului national de reglementari in domeniul securitatii muncii constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea in munca, baza pentru: - activitatea de conceptie a echipamentelor tehnice si a tehnologiilor; - autorizarea functionarii persoanelor juridice; - instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii; - cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor; - controlul realizarii masurilor de securitate a muncii; - fundamentarea politicii generale si a programului de masuri de protectie a muncii adaptate la nivelul persoanelor juridice. In contextul general prezentat, "Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea tevilor si produselor tubulare din otel" au fost elaborate tinand cont de reglementarile existente in domeniu pentru aceste activitati precum si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirea factorilor de risc proprii acestor activitati. Structurarea acestei norme este facuta pentru fiecare activitate, prevederile urmand o succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune al executantilor, in procesul de munca. Pe langa prevederile specifice privind activitatile pentru fabricarea tevilor si produselor tubulare din otel, structurate pe componentele sistemului de munca, normele noi cuprind un capitol de prevederi privind proiectarea mijloacelor de productie, prevederi care raman valabile pana la acoperirea problematicii tratate prin standarde in domeniu. In acelasi timp cu terminologia de securitate a muncii utilizata la elaborare, normele mai cuprind o anexa in care sunt explicitati o serie de termeni uzuali. Pentru ca normele specifice sa raspunda cerintelor actuale, nu numai in ceea ce priveste continutul, dar si forma de prezentare, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri care precizeaza continutul articolelor, facilitand astfel, pentru utilizatori, gasirea si intelegerea rapida a textelor necesare.

1. Prevederi generale
Continut. Scop. Art. 1. - (1)Normele specifice de securitate a muncii la fabricarea tevilor si produselor tubulare din otel cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale specifice activitatilor de fabricare a tevilor si produselor tubulare din otel, prin laminare, tragere, extrudare si sudare. (2)Masurile de prevenire cuprinse in prezenta norma au ca scop combaterea factorilor de risc existenti in sistemul de munca, proprii fiecarui element component al acestuia (executant - sarcina de munca - mijloace de productie mediu de munca) .

Domeniu de aplicare
Art. 2. - Normele specifice de securitate a muncii la fabricarea tevilor si produselor tubulare din otel se aplica la toate persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati de fabricare a acestora pe teritoriul Romaniei, indiferent de modul de organizare, de subordonare sau de forma de proprietate. Pentru domeniile ce constituie activitati de profil, apartinand altor ramuri (sectoare) , se aplica si normele specifice activitatilor respective.

Relatii cu alte acte normative


Art. 3. - (1)Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii. (2)Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare fabricarii tevilor si produselor tubulare din otel prin laminare, tragere, extrudare si sudare, se vor aplica prevederile normelor specifice si a prescriptiilor ISCIR prezentate in ANEXA 1.

Revizuirea normelor
Art. 4. - Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate, ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa, tehnica etc. survenite la nivel national, la nivelul unitatilor sau la modificarea prescriptiilor tehnice.

2. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea tevilor si produselor tubulare din otel
2.1. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca
Art. 5. - Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se va face conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii. Art. 6. - La executarea lucrarilor de fabricare a tevilor si produselor tubulare din otel se va folosi numai personal cu calificare profesionala corespunzatoare, aptitudini, experienta si capacitate fizica adecvata. Art. 7. - Pentru executarea unor lucrari (ex. legarea sarcinilor de transportat) pot fi folositi muncitori de alta calificare numai dupa efectuarea unui instructaj suplimentar de protectie a muncii, adecvat lucrarii si in urma unei autorizari.

2.2. Instruirea personalului


Art. 8. - Instruirea personalului din activitatile de fabricare a tevilor si a produselor tubulare din otel, in domeniul protectiei muncii, se va face conform prescriptiilor Normelor generale de protectie a muncii.

2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie


Art. 9. - Acordarea echipamentului individual de protectie se va face conform prevederilor "Normativului - cadru de acordare a echipamentului de protectie si a echipamentului de lucru". Art. 10. - Este interzis sa se lucreze fara echipament de protectie si de lucru. Acesta trebuie sa corespunda conditiilor de munca avute in vedere la acordarea lui, sa fie curat si intretinut corespunzator. Conducatorul locului de munca va stabili echipamentul de protectie necesar fiecarui salariat, in functie de riscurile existente in procesele de munca pentru fabricarea tevilor si produselor tubulare din otel. Art. 11. - Personalul care efectueaza lucrari in spatii inchise va fi dotat cu echipament corespunzator lucrarilor ce se executa, asigurat cu funie de salvare pentru evacuare in caz de forta majora si supravegheat permanent din exterior. Art. 12. - Personalul muncitor, care efectueaza lucrari la inaltimi de 2 m si peste, va respecta prevederile "Normei specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime".

2.4. Prevederi comune


Art. 13. - Montarea, instalarea, reglarea, functionarea, curatarea, ungerea, intretinerea, depistarea defectiunilor si remedierea lor, reparatiile si reviziile, scoaterea din functiune, demontarea si casarea masinilor, utilajelor si instalatiilor trebuie efectuate in conformitate cu instructiunile din Cartile tehnice ale acestora sau cu instructiunile stabilite de unitatea economica. Art. 14. - Se interzice supraincarcarea masinilor, utilajelor si instalatiilor precum si prelucrarea materialelor cu alte caracteristici decat cele prevazute in Cartea tehnica. Art. 15. - Se interzice pornirea, manevrarea sau exploatarea masinilor, utilajelor si instalatiilor de catre persoane neautorizate sau neinstruite in acest scop. Art. 16. - Se interzice pornirea masinilor, utilajelor si instalatiilor fara dispozitive de siguranta, supraveghere, protectie si semnalizare. Art. 17. - Inainte de punerea in functiune a masinilor, utilajelor si instalatiilor actionate electric, se verifica legatura la centura de impamantare. Art. 18. - Se interzice folosirea dispozitivelor si sculelor uzate, improvizate sau improprii lucrarilor care se executa. Sculele si dispozitivele de lucru se verifica la preluarea schimbului de catre fiecare muncitor, iar periodic de catre maistrul sau seful de schimb. Art. 19. - Orice defectiune constatata la masini, utilaje si instalatii se aduce imediat la cunostinta conducatorului direct al locului de munca, acesta fiind obligat sa ia masuri de remediere. Este interzis lucratorilor sa remedieze defectiunile constatate. Art. 20. - Reglarea sau verificarea masinilor, utilajelor si instalatiilor, precum si schimbarea diverselor piese trebuie efectuate dupa oprirea masinii, utilajului sau instalatiei si asigurarea deconectarii de la sursa de alimentare si dupa blocarea lor, astfel incat sa fie exclusa pornirea in timpul efectuarii lucrarilor respective. Art. 21. - La predarea-primirea schimbului, lucratorul care intra in schimb trebuie sa preia, de la schimbul anterior, toate observatiile si restrictiile rezultate din exploatarea masinilor, utilajelor sau instalatiilor pe care le deserveste. Art. 22. - Se interzice intrarea si stationarea in posturile de comanda a instalatiilor a oricaror persoane care nu sunt nominalizate de conducatorul locului de munca in lista intocmita pe schimburi, afisata la loc vizibil, la fiecare post de comanda. Art. 23. - Operatorii de la posturile de comanda au obligatia de a urmari permanent desfasurarea procesului si fluxului tehnologic. Se interzice operatorilor parasirea locului de munca, daca instructiunile tehnologice si de lucru nu stabilesc alte conditii. Art. 24. - Pornirea (sau oprirea) functionarii masinilor, utilajelor sau instalatiilor, inainte ca operatorul sa se fi asigurat ca toate conditiile sunt normale (marcile de restrictie se afla la post, nu exista persoane sau materiale pe linia tehnologica etc.) este interzisa. Art. 25. - In apropierea utilajelor principale, a platformelor de lucru etc. precum si a cailor de acces, trebuie amplasate, din loc in loc, recipiente cu materiale antiderapante (nisip, rumegus de lemn etc.) curate si uscate, cu ajutorul carora sa se poata indeparta operativ substantele alunecoase (ulei, emulsii, solutii chimice etc.) .

Art. 26. - Lubrifiantii si alte materiale inflamabile se pastreaza in depozite subterane, prevazute prin constructie sau la sol, in magazii speciale. Art. 27. - Functionarea corespunzatoare a instalatiilor si aparatelor cu care sunt prevazute statiile de gaze inflamabile si explozive (hidrogen, oxigen, azot etc.) trebuie sa fie asigurata permanent. Art. 28. - In sectiile de fabricatie, trebuie asigurate lanterne cu acumulatori pentru iluminatul de siguranta, aparate autonome cu oxigen, masti contra gazelor, casti de protectie, cizme ignifuge. Toate acestea se pastreaza la seful de schimb. Art. 29. - Se interzice urcarea personalului pe masini, utilaje sau instalatii in functiune sau oprite precum si traversarea acestora, sau a liniilor tehnologice, cailor cu role, canalelor de tunder etc. Trecerea se face numai pe pasarelele special destinate acestui scop. De asemenea, se interzice utilizarea unor pasarele de trecere improvizate. Art. 30. - Canalele de cabluri sau cu conducte, trebuie pastrate in permanenta acoperite cu capace din tabla striata, asigurate impotriva deplasarii sau cu dale din beton. Art. 31. - Pentru aerisirea incaperilor sau spatiilor inchise, se vor utiliza sistemele de deschidere din acoperisul halelor, actionate de la sol si dupa caz, instalatiile de climatizare. Art. 32. - Apele reziduale trebuie evacuate la canalizare numai dupa decantarea impuritatilor, tratarea si neutralizarea componentelor nocive. Art. 33. - Personalul muncitor trebuie sa cunoasca masurile de prim ajutor ce trebuie acordate in caz de accidente sau imbolnaviri profesionale.

2.5. Incarcarea, descarcarea si depozitarea produselor (semifabricate, laminate si produse finite - tevi si produse laminate din otel)
Art. 34. - La operatiile de incarcare-descarcare si depozitare a semifabricatelor si produselor finite in si/din mijloacele de transport se vor utiliza mijloace tehnice adecvate (instalatii de ridicat, traverse de ridicat, organe de legare si prindere a sarcinilor, dispozitive speciale etc.) in stare tehnica corespunzatoare, respectandu-se instructiunile ISCIR specifice. Art. 35. - Laminatele vor fi legate compact in pachete, prin infasurarea unor inele din sarma de otel la capetele si la mijlocul pachetului. La capetele pachetului se va prevedea in plus cate o legatura din sarma de otel cu diametrul mai mare de 6 mm care, impreuna cu celelalte spire de sarma prevazute, pot fi utilizate la ridicarea pachetului. Art. 36. - Este interzisa legarea in pachet a laminatelor de lungimi diferite, legaturile urmand a fi efectuate numai de catre persoane instruite pentru aceste operatii (legatori de sarcini) . Art. 37. - Prinderea sarcinii (pachetului de laminate) in instalatia de ridicat, de regula prin intermediul unei traverse de ridicare, se va face cu ajutorul unor cabluri de legare infasurare pe pachet. Art. 38. - Semifabricatele si produsele finite trebuie depozitate in loji sau stive, prin suprapunere, pastrand verticalitatea si asigurandu-se stabilitatea necesara. Stalpii lojiilor vor fi astfel dimensionati ca sa nu cedeze la incarcarea maxima a acestora cu semifabricate. Semifabricatele se vor lua din stive sau loji initial din partea superioara, in ordinea asezarii lor. Este interzisa extragerea semifabricatelor din stive sau loji, fapt ce poate genera rostogolirea sau alunecarea celorlalte. Art. 39. - Pentru transportul materialelor cu vagoane CF sau/si alte vehicule, se vor respecta prevederile din Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul intern. Se interzice stationarea sau circulatia

lucratorilor in apropierea caii ferate atunci cand se introduc sau se scot vagoane din depozit . Operatia de descarcare a laminatelor si materialelor din vagoane se va face numai dupa ce vagoanele au fost asigurate contra deplasarii lor necomandate. Este interzisa manevrarea vagoanelor de la fronturile de incarcare, cu ajutorul instalatiilor de ridicat. Art. 40. - Materialele si produsele finite trebuie asezate in loji, rastele, stive, etc., incarcarea lor facandu-se pana la nivelul superior al stalpilor. Art. 41. - Depozitarea in stive cu randuri intretesute a produselor cu sectiune rotunda este admisa numai in pachete bine legate, pentru a se evita rostogolirea sau rasturnarea stivelor. Art. 42. - Inaltimea stivelor nu trebuie sa depaseasca de max. 1,5 ori latura mica a suprafetelor de asezare cu urmatoarele mentiuni: - produsele trebuie sa aiba o suprafata plana; - Inainte de stivuire este necesara indepartarea eventualelor substante grase (uleiuri, unsori etc.) care se afla pe suprafata de contact a produselor, pentru a preveni alunecarea acestora; - intre fata superioara a stivei si partea inferioara a sarcinii purtate de macara pe deasupra stivei trebuie pastrata, in mod obligatoriu, o distanta de minimum 500 mm. Art. 43. - Rulourile de banda vor fi depozitate in stive, in locuri special amenajate cu borduri de reazem la margini si pene impotriva rostogolirii; la evacuare se va incepe cu randul superior. Este interzisa depozitarea rulourilor de banda pe randuri suprapuse, la care randul de baza este incomplet. Art. 44. - Rulourile care necesita reconditionari se depoziteaza separat, pe un singur rand, astfel incat sa permita accesul lucratorilor care executa reconditionarea. Art. 45. - Inele de banda si pachetele din banda subtire se depoziteaza numai pe stative speciale, astfel incat sa fie asigurata o buna stabilitate a stivelor. Art. 46. - Depozitarea produselor plate in stive se face astfel incat marginile sa fie paralele, fara muchii sau colturi nealiniate (iesite in afara limitelor stivei) . Introducerea in fabrica a semifabricatelor din depozitul exterior se va face cu vagonet transbordor, actionat mecanic prin cablu sau cu vagon pe C.F. pana la locul de utilizare. Platforma vagonetului transbordor va fi prevazuta cu reazeme laterale sau sei colectoare care sa asigure stabilitatea taglelor in timpul transportului. La capetele liniei de transbordare se vor prevedea limitatori de cursa si tampoane elastice de capat. Art. 47. - Paturile de alimentare ale utilajelor vor avea sinele bine fixate si aliniate, iar personalul va interveni la dezlegarea sarcinii numai dupa asezarea acesteia pe pat, stand in partea opusa inclinarii patului, fiind interzisa urcarea pe pat sau pe sarcina pentru dezlegare. Art. 48. - Legaturile din sarma ale pachetelor de semifabricate se vor taia cu clesti sau dalti special confectionate sau cu flacara oxigaz. Taierea se va executa la sol sau pe un pat special amenajat, unde lucratorul va avea o platforma special amenajata, in partea opusa distantei de rostogolire. Deseurile vor fi evacuate ritmic. Art. 49. - La paturile de control, unde se verifica dimensiunile, aspectul exterior si se inlatura defectele prin polizare sau daltuire, se vor asigura sisteme adecvate de manipulare si asigurare a stabilitatii semifabricatelor in timpul remedierii defectelor.

Art. 50. - Polizoarele vor avea aparatoare de protectie la piatra, iar la ciocanele pneumatice se vor folosi dalti cu unghi de taiere corespunzator calitatii otelului. In timpul utilizarii acestora, se vor purta ochelari de protectie. Art. 51. - Pentru utilizarea masinilor de ridicat se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru transportul materialelor si prescriptiile tehnice ISCIR . La transportarea produselor cu masinile de ridicat, individual sau in pachete, trebuie sa se asigure legarea corecta a sarcinilor cu dispozitivele de prindere ale acestora aflate in buna stare; La legarea pachetului de semifabricate sau produse finite, se are grija ca toate produsele sa fie cuprinse de cablurile de legare a sarcinii, pentru a se evita caderea lor. Art. 52. - Este interzis transportul cu masinile de ridicat fara dispozitivele de siguranta, semnalizare si protectie in buna stare de functionare. Art. 53. - Pentru vizibilitatea macaragiului (in schimbul de noapte) , capetele superioare ale stalpilor lojei, trebuie vopsite in alb pe o portiune de minim 0,25 m. Art. 54. - Legarea si dezlegarea sarcinilor precum si depozitarea lor se va efectua de catre minimum doi lucratori, instruiti ca legatori de sarcina. Art. 55. - Pentru dezlegarea cablurilor din cArligul macaralei, lucratorii trebuie sa intervina numai dupa ce sarcina este asezata si asigurata impotriva rostogolirii sau alunecarii (semifabricatelor sau tevilor) . Art. 56. - Se interzice stationarea cu flacara sau executarea de taieturi cu flacara oxiacetilenica in apropierea buncarelor de span si tunder. Art. 57. - Desprinderea taglelor, tevilor si produselor tubulare din otel din pachet si rostogolirea lor pe patul de alimentare se face cu atentie si de la unul din capete. Este interzisa urcarea lucratorilor pe tevile de pe pat, pentru a nu provoca rostogolirea taglelor sau a tevilor.

2.6. Debitarea tevilor si a produselor laminate din otel 2.6.1. Debitarea prin aschiere
Art. 58. - Personalul de exploatare a ferastraielor de debitat tagle trebuie sa respecte prevederile din "Norma specifica de prelucrare a metalelor prin aschiere". Art. 59. - Semifabricatele se vor aduce la debitare sortate pe dimensiuni si calitati stabilite prin programul de laminare. Art. 60. - Rostogolirea taglelor pe rolele de antrenare de pe patul de alimentare al masinii de debitat tagle se face numai prin comanda data de la pupitrul de comanda al masinii. Art. 61. - Inainte de inceperea operatiei de debitare efectiva a taglelor se iau masuri de oprire a rolelor de antrenare de pe patul de alimentare. Art. 62. - Se interzice punerea in functiune a patului de alimentare in timpul trasarii taglelor. Art. 63. - Actionarea panzei circulare de debitare se efectueaza numai dupa efectuarea operatiunii de strangere si asigurare a taglelor. Art. 64. - Intrarea pAnzei In material se face treptat, pentru a se evita ruperile de dinti si proiectarea lor. Art. 65. - Se interzice debitarea taglelor fara utilizarea emulsiei de racire a panzei.

Art. 66. - Montarea panzei la masinile de debitat cu banda trebuie sa se faca cu masina oprita si debransata de la sursa de alimentare. Art. 67. - Reglarea dispozitivului de prindere si fixare a taglei la masina cu banda, se efectueaza numai de catre lacatusii echipei de intretinere si nu de catre personalul care deserveste masina. Art. 68. - Alimentarea masinii de debitat cu banda se face numai cu podul rulant, iar evacuarea biletului numai cu dispozitivele mecanizate (dispozitiv sistem grebla) pe patul de evacuare. Art. 69. - In timpul functionarii masinii, este interzis lucratorului sa masoare biletul, sa faca curatenie ori sa puna mana pe panza.

2.6.2. Debitare oxigaz


Art. 70. - La alimentarea cu tagle a instalatiei de debitat cu oxigaz cu podul rulant, lucratorii acesteia trebuie sa stea indepartati in timpul coborarii, asezarii si dezlegarii sarcinii din carlig. Lucratorii vor fi dotati cu echipament de protectie specific (salopeta ignifugata, ochelari sau viziera cu filtru, casca, bocanci, manusi etc.) . Art. 71. - Se interzice functionarea instalatiei de retezare a taglelor cu flacara oxigaz, fara protector (paravan de protectie) impotriva stropilor de metal si fara instalatia de captare a noxelor in functiune. Conductele de transport al oxigenului vor fi vopsite in culori conventionale si pastrate in stare de curatenie, fara urme de ulei, vaseline sau alte grasimi. Art. 72. - Blocurile retezate se transporta numai cu macaraua la loji, unde se aseaza cu distantiere intre pachete, pentru facilitarea legarii si dezlegarii ulterioare. Este interzisa asezarea sau manevrarea cu mina pe patul de evacuare si colector a blocurilor retezate. Art. 73. - Amorsarea taierii si formarea picaturii de otel se efectueaza numai automat, prin faclie. Aparatele de masura si control vor fi mentinute permanent in stare de functionare.

2.6.3. Debitare mecanica


Art. 74. - Inainte de actionarea cutitului masinii de debitat tip foarfeca, se verifica asezarea corecta a taglelor in fata falcilor de prindere, in scopul evitarii socurilor care pot provoca proiectarea cozilor de tagle debitate. Foarfeca de debitare a semifabricatelor va fi prevazuta cu aparatori, dispozitive de fixare si aruncatoare de blocuri in seile colectoare. In cazul in care se intervine in functionarea utilajelor, se va folosi sistemul de blocare. La inceperea debitarii, personalul de deservire este obligat sa verifice legarea la pamant, fixarea aparatorilor, functionarea dispozitivelor de lucru si numai dupa aceea sa porneasca utilajul. Defectiunile mecanice sau electrice se vor anunta conducatorului locului de munca si se vor remedia numai de catre personalul de specialitate. Art. 75. - Taglele strambe se debiteaza mecanic numai dupa ce sunt taiate autogen in dreptul partii indoite. Art. 76. - Pornirea caii cu role, pentru introducerea taglelor intre cutite, se efectueaza numai dupa ce personalul muncitor s-a retras din gabaritul de lucru al masinii. Art. 77. - Schimbarea cutitelor uzate se efectueaza numai cu masina oprita si scoasa de sub tensiune. Art. 78. - Personalul de la debitarea mecanica trebuie sa utilizeze in mod obligatoriu antifoane. Art. 79. - La masina de debitat tip spargator de blocuri este interzisa stationarea lucratorilor pe directia de deplasare a pistonului sau In apropierea acestuia. Art. 80. - Se interzice stationarea lucratorilor in zona colectorului de blocuri.

Art. 81. - Este interzisa legarea si scoaterea sarcinii din colector, in timpul functionarii spargatorului de blocuri.

2.7. Pregatirea blocurilor (biletelor) pentru incalzirea si formarea tevilor

Operatii de gaurire
Art. 82. - Asezarea biletelor pe patul de alimentare si pe caruciorul transportor al masinii de gaurit se efectueaza numai mecanic, cu ajutorul stivuitorului si al electropalanului. Art. 83. - Actionarea dornstangai de gaurire se efectueaza numai dupa fixarea biletelor in capetele de prindere. Art. 84. - Evacuarea spanului se efectueaza numai prin intermediul dornstangai si a caruciorului transportor.

Operatii de sanfrenare si formare a conului


Art. 85. - Transportul biletelor pe patul de alimentare al masinii de sanfrenat se efectueaza numai cu stivuitorul de unde sunt preluate de bratele aruncatoare si rostogolite pe rolele de transport. Art. 86. - In timpul formarii conului se utilizeaza, in mod obligatoriu, protectorul (ecranul) impotriva emulsiei de racire.

Operatii de amborare la cald


Art. 87. - Alimentarea masinii de amborat se face numai pe trenurile cu role ale cuptorului care alimenteaza laminorul perforator. Art. 88. - Operatia de amborare la cald este permisa numai dupa ce blocul de amborat este adus in centrul instalatiei de amborat si fixat in mecanismul de prindere. Art. 89. - Dupa amborare, se desface mecanismul de centrare, iar blocul se trece obligatoriu In jgheabul de alimentare al perforatorului. Art. 90. - Operatorul de la pupitrul de comanda al perforatorului trebuie sa supravegheze permanent functionarea instalatiei de amborare. Art. 91. - Se interzice intrarea in zona periculoasa a instalatiei care trebuie sa fie marcata prin indicatoare de avertizare.

Operatii de amborare la rece


Art. 92. - Inainte de inceperea lucrului, se verifica fixarea protectorilor (aparatori si grilaje de protectie) si a burghiului de amborare. Art. 93. - Pachetele de blocuri, aduse de la debitat pentru a fi amborate, se aseaza pe patul de alimentare, fara a se depasi gabaritul patului masinii de amborat. Art. 94. - Alimentarea cu blocuri pe calea cu role pentru a fi amborate se face pe rand, cu ajutorul dozatorului, astfel ca in masina sa fie o singura tagla, bine fixata in bancurile de strangere. Art. 95. - Introducerea blocurilor intre bancuri si scoaterea dupa ce au fost amborate se efectueaza numai cu mijloace mecanice.

Art. 96. - Taglele amborate, stranse in saua colectoare, se depoziteaza numai in lojile intermediare. Art. 97. - Este interzisa circulatia si stationarea in cadrul sau dreptul seii colectoare, in timpul lucrului. Art. 98. - La evacuarea blocurilor amborate din saua colectoare, se va verifica legarea corecta a sarcinii si pozitia cablurilor pentru a nu prinde si traversele seii colectoare.

2.8. Incalzirea blocurilor, reincalzirea produselor intermediare (ebosuri) , incalzirea pentru tratamente termice
Art. 99. - Blocurile din otel trebuie sa se aseze pe vatra cuptorului in randuri ordonate, cu distante intre ele, astfel incat sa se asigure incarcarea echilibrata in timpul rotirii vetrei si sa nu existe posibilitatea agatarii vetrei. Art. 100. - In cazul lipirii de vatra sau agatarii de peretii cuptorului a vreunui bloc, operatorul este obligat sa solicite oprirea imediata a cuptorului si sa anunte conducatorul locului de munca pentru organizarea interventiei. Art. 101. - Se interzice stationarea lucratorilor in zona masinilor de incarcat-descarcat in timpul operatiilor de manipulare. Art. 102. - La cantarul de flux, inainte de cuptorul cu vatra rotativa, se vor prevedea dispozitive opritoare si de blocare. Nu se vor trece pe cantar greutati mai mari decat capacitatea acestuia. Paturile, caile cu role vor fi prevazute cu aparatori si dozatoare. Personalul care deserveste cuptorul are obligatia permanenta de a verifica si controla starea dispozitivelor de siguranta, supraveghere si semnalizare. Art. 103. - Lucratorii care aranjeaza materialul pe patul cuptoarelor cu ajutorul macaralei sau manual trebuie sa stea numai lateral pentru a nu fi surprinsi de eventualele rostogoliri sau alunecari ale biletelor. Art. 104. - Este interzis ca in timpul functionarii cuptorului sa se traverseze peste dispozitivele de impins ori de extragere a blocurilor sau peste trenurile cu role. Art. 105. - Este interzisa stationarea oricaror persoane in spatiile de sub cuptoare. Art. 106. - La posturile de comanda de la masinile de incarcat si descarcat, operatorii trebuie protejati impotriva radiatiilor calorice. Art. 107. - Este interzisa incarcarea sau descarcarea taglelor concomitent cu rotirea vetrei. Art. 108. - Laminatorul sef este obligat sa verifice, periodic, parametrii de functionare ai cuptorului. Periodic se verifica fiecare element care contine cate doua arzatoare. Art. 109. - Capacele de la canalele din jurul cuptoarelor se mentin in permanenta asigurate, pentru a preveni accidentarile prin cadere. Art. 110. - Este interzisa utilizarea flacarii deschise pe o raza de 3 m fata de capacul ventilului principal. Art. 111. - Zidaria cuptorului trebuie intretinuta corespunzator pentru a se evita poluarea atmosferei de lucru prin scaparea flacarilor si gazelor in exterior. Art. 112. - Accesul pe cuptor pentru control si revizie se face numai pe scarile si podetele amenajate in acest scop. Se interzice circulatia direct pe bolta cuptorului. Art. 113. - La preluarea schimbului, se verifica buna functionare a ventilatoarelor de aer necesar combustiei, pentru ca aceasta sa se realizeze corect si fara zgomot.

Art. 114. - Pentru functionarea corecta a cuptoarelor fara pericol de explozie, periodic, se verifica corecta functionare a aparaturii de inregistrarea a procesului termic. Art. 115. - Inainte de inceperea lucrului, la cuptoarele cu fanta se verifica daca ventilatorul este in starea de fuctionare, apoi se face aerisirea si, dupa aceea, se da drumul la gaze. De asemenea, se verifica daca sunt scapari de gaze in zona de lucru. Art. 116. - Inainte de punerea in functiune a cuptoarelor cu inductie (CIF) se verifica vizual daca toate partile componente ale elementilor electrici sunt izolate si pozitionate corect. Art. 117. - Operatorul termist trebuie sa urmareasca permanent functionarea instalatiei, scurgerea in palnie a apei de racire din inductoare si conductele de racit. Art. 118. - Se interzice lucrul la cuptor: - fara legatura la priza de impamantare sau atunci cand rezistenta dispozitivului de impamantare este mai mare de 4 ohmi; - daca circuitele electrice ale dispozitivului de blocare sunt suntate; - la aparitia unor fisuri in camasa inductoarelor. Art. 119. - Deconectarea alimentarii retelei de energie electrica este obligatorie in cazul: - producerii unei avarii sau unui accident; - depistarii unor defectiuni care pun in pericol viata oamenilor si integritatea instalatiei; - incendiilor. Deconectarea alimentarii instalatiei in aceste cazuri se face de la butonul "deconectare in caz de avarie" amplasat pe pupitrul de comanda. Art. 120. - Inainte de aprinderea cuptorului cu vatra pasitoare se verifica: - starea instalatiilor de ardere; - raportul parametrilor gaz - aer; - starea zidariei si a mantalei metalice, pentru a nu exista scapari de gaze; - buna functionare a aparatelor de masura si control; - functionarea normala a utilajelor si mecanismelor. Art. 121. - Tevile aduse pe patul de alimentare, care este prevazut cu rezematori, se aseaza pe un singur rand, iar alimentarea cuptorului trebuie sa se faca numai cu ajutorul dozatorului, care trece tevile pe calea cu role. Art. 122. - Operatorul trebuie sa supravegheze permanent functionarea corecta a mecanismului de miscare a tevilor in cuptor, spre a preintampina avariile si accidentele. Art. 123. - Regimul termic trebuie urmarit in toate zonele cuptorului, pentru a nu produce supraincalziri locale. Art. 124. - Se interzice depozitarea tevilor calde pe caile de acces sau pe canalele unde se gasesc cabluri electrice.

Art. 125. - Este interzisa reparatia partilor metalice ale mecanismelor in miscare sau a instalatiei electrice a cuptorului cu vatra mobila, in timpul functionarii rolelor. Art. 126. - La cuptoarele cu vatra mobila, in cazul aparitiei unor defectiuni la mecanismul de antrenare a rolelor sau la intreruperea curentului electric, se va utiliza dispozitivul manual de antrenare, pana la evacuarea incarcaturii din cuptor. Art. 127. - La cuptoarele cu vatra mobila: - evacuarea tevilor din cuptor in saua colectoare se face numai prin bascularea pneumatica a patului; - este interzisa evacuarea prin urcarea pe pat si impingerea cu picioarele in saua colectoare. La nevoie, se utilizeaza carlige pentru tragerea in sa, de la distanta.

2. 9Fabricarea tevilor la cald si la rece fara sudura si fabricarea tevilor cu sudura


2.9.1. Fabricarea tevilor prin deformare la cald si la rece.

Laminarea
Art. 128. - Este interzis accesul oricarei persoane in zona platformelor de laminare in timpul functionarii acestora. Locurile de trecere cu care este prevazuta platforma de laminare sunt numai pentru interventiile personalului de deservire sau intretinere a agregatelor. Art. 129. - Caile de acces la agregate si alte posturi de lucru din jurul agregatelor, pe care se manipuleaza piese si scule de laminare, trebuie sa fie in permanenta libere si curate. Art. 130. - Pentru posturile de comanda a laminorului continuu si a celorlalte utilaje de pe platforma de laminare, trebuie asigurata permanent vizibilitatea intregii zone de lucru. Art. 131. - Inainte de inceperea lucrului, trebuie sa se verifice felul cum sunt montate piesele pentru calibrul respectiv de laminat si functionarea normala a comenzilor. Art. 132. - Inainte de inceperea lucrului, maistrul sau seful de echipa trebuie sa verifice starea utilajelor si prezenta la locurile de munca a fiecarei persoane si numai dupa aceea sa dea semnalul de punere in functiune a utilajelor de laminare. Semnalele sonore sau luminoase trebuie sa fie clare, distincte, precise si bazate pe un cod prestabilit. Art. 133. - Operatorii de la posturile de comanda ale agregatelor de laminare trebuie sa manevreze dispozitivele numai dupa ce s-au asigurat ca personalul se afla retras din fata calibrelor, a cailor de rulare, a jgheaburilor etc. pe pozitia de asteptare. Art. 134. - Utilajele care nu pot fi supravegheate din locul amplasarii pupitrelor de comanda se pun in functiune numai dupa confirmarea semnalului de pornire dat de catre operatorii posturilor de supraveghere. Art. 135. - Introducerea si scoaterea manuala a dopurilor se face numai cu ajutorul clestelui, stand pe platforma de lucru a cajei, in pozitia laterala fata de directia intrarii tevii in calibru si a tijei portdop.

Operatorii trebuie sa execute comenzile de aducere a tevii in fata cajei de laminare, numai dupa ce laminatorul a scos dopul si s-a retras pe platforma in asteptare. Art. 136. - Deblocarea liniilor de laminare de tevi strambe, de aschii sau alte defecte ramase pe paturi sau pe caile cu role se face sub supravegherea sefului de echipa si numai dupa intreruperea laminarii. Tevile ebos, deformate sau cu defecte, care nu pot fi relaminate, se evacueaza cu macaraua la locul special destinat. Art. 137. - Orice interventie la liniile de laminare, pentru deblocarea tevilor ramase in calibru, curatarea matritelor de zgura, schimbarea sculelor de lucru, controlul sau reglarea cilindrilor, efectuarea unor masuratori etc. se face numai dupa oprirea functionarii utilajului, si scoaterea de sub tensiune. Comanda de la pupitru trebuie sa fie pe pozitia "blocat", iar operatiile se fac sub supravegherea sefului de echipa. Art. 138. - Curatarea zgurei si tunderului din canalele agregatelor se face de cel putin doua persoane, numai in timpul opririi pentru revizia liniilor de laminare si dupa aerisirea emanatiilor de gaze si evacuarea apei din canale. Dupa terminarea lucrarii, conducatorul locului de munca trebuie sa verifice prezenta oamenilor si numai dupa aceea sa deschida vanele de apa pentru spalarea tunderului. Art. 139. - Interventiile la liniile de comanda automata pentru schimbarea sculelor, reglaje si verificari se fac numai dupa oprirea din functiune si trecerea pe pozitia "blocat". Operatiile respective se executa pe comanda manuala, sub supravegherea sefului de echipa sau a maistrului. Art. 140. - La caile cu role pentru transport, situate in fata sau in spatele calibrului, trebuie asigurata functionarea dispozitivelor de blocare si oprire automata a masinilor, pentru cazurile cand se defecteaza aruncatoarele automate. Art. 141. - Este interzisa punerea mainii pe tevi in timpul deplasarii acestora pe trenurile de role. Art. 142. - La laminoarele Stiefel, este interzisa introducerea blocului in perforator, pana ce nu sunt puse dopurile si dornstanga in pozitia de lucru. Art. 143. - Manevrarea tijei portdop si a capacului jgheabului de la perforator trebuie facuta astfel incat sa nu produca lovirea lucratorului stopar. Art. 144. - Se interzice ridicarea capacului de protectie de la tija port-dop inainte de formarea completa a ebosului. Art. 145. - In timpul operatiei de perforare a blocului este interzis laminatorilor sa stea in apropierea valturilor. Art. 146. - Comanda de aruncare a ebosului pe patul de rostogolire spre laminorul tip DUO se executa numai dupa retragerea completa a tijei portdop. Art. 147. - Introducerea si scoaterea tevii din laminorul tip DUO se face dupa ce stoparul a scos dopul si s-a retras in pozitie de asteptare. Art. 148. - Pornirea sau oprirea laminorului calibror se face numai de catre electricianul de serviciu, in colaborare cu maistrul de schimb. Art. 149. - Controlul sau reglarea valturilor calibroare, in timpul mersului, este interzisa. Art. 150. - La schimbarea sculelor de presare de la presa hidraulica de perforat blocuri, pentru laminarea prin banc impingator STOSSBANK, se folosesc numai unelte corespunzatoare prevederilor de securitate a muncii (ciocane, chei, dornuri de strangere a piulitelor etc.) .

Nu se admite depozitarea sculelor si a pieselor de schimb in jurul presei, lucratorii fiind obligati sa le evacueze imediat dupa schimbarea celor uzate si dupa revizii. Art. 151. - Perforarea blocului cald la presa de perforat verticala se efectueaza numai dupa introducerea lui completa in matrita. Art. 152. - Dornul de perforare si matrita de gaurit trebuie racite in permanenta in timpul functionarii presei, pentru a preveni deformarea si spargerea lor. Art. 153. - Este interzisa schimbarea sculelor de perforat, daca lucratorul-presator nu se afla la postul de comanda. Art. 154. - Este interzisa schimbarea sculelor de perforare -dorn, matrita - fara ca sa fie luate masurile de asigurare contra miscarii de revenire a traversei presei. Art. 155. - La preluarea si predarea laminorului elongator, personalul numit la acest agregat, verifica: - comenzile electrice, hidraulice si pneumatice atat la postul de intrare cat si la iesire; - utilajele anexe (rolele de evacuare, lantul transportor, dispozitivul de rabatare etc.) . Art. 156. - Pentru laminarea prin banc impingator, inainte de pornirea fabricatiei, in fiecare schimb, se verifica daca sunt in buna stare de functionare sigurantele filierelor, instalatia de ungere si cea a apei de racire. Art. 157. - La cursa inapoi a blocului impingator, se controleaza retragerea completa a tijei si numai dupa aceea se introduce un nou dorn si se inchid falcile. Art. 158. - Comanda de la intrarea cremalierei se efectueaza numai dupa ce s-a inchis corect tot sistemul falcilor cremalierei. Art. 159. - Se interzice folosirea cremalierei la scoaterea tevilor ramase in banc sau la laminorul expanzitor. Art. 160. - Este interzisa laminarea unei noi tevi pana ce nu a fost prelucrata complet teava precedenta. Art. 161. - Strangerea capacelor filierelor si reglarea lor se face numai in timpul nefunctionarii laminorului . Art. 162. - Racirea rolelor trebuie sa se faca continuu, iar cele gripate trebuie sa se inlocuiasca imediat. Art. 163. - Se interzice controlul liniarelor si inclinarea valturilor in timpul functionarii expanzitorului. Art. 164. - Intrarea in trenul cu role si in aruncatoarele pentru evacuarea tevilor se face numai dupa oprirea agregatului. Art. 165. - In timpul retezarii fundului de pahar cu ferastraie, lucratorii care lucreaza la evacuarea tevilor trebuie sa se afle la cel putin 3 m de ferastrau. Art. 166. - Introducerea laminatului in agregatul perforator se face numai dupa ce dornstanga si dopul au fost aduse in pozitia de lucru. Art. 167. - Perforarea blocului se face numai cu capacele instalatiei inchise, iar comanda de aruncare a ebosului se executa numai dupa retragerea completa a tijei portdop. Art. 168. - Masa de iesire si calea cu role de transport a eboselor spre laminorul continuu trebuie sa fie mentinute in stare curata, degajate de ebose reci, rebuturi si alte materiale.

Art. 169. - Inainte de inceperea lucrului la laminorul continuu, se verifica fixarea ghidajelor, modul cum s-au montat sculele si dispozitivele pentru calibrul respectiv precum si reglajul cajelor. Art. 170. - Se interzice introducerea ebosului la laminare, fara efectuarea de cateva probe de functionare in gol a mecanismelor si dispozitivelor. Comanda de actionare trebuie facuta numai dupa indepartarea oricarei persoane din jurul acestora. Reglajul calibrelor se efectueaza numai dupa evacuarea tevii. Art. 171. - Se interzice functionarea instalatiei de ungere a dornurilor fara instalatia de captare a fumului si vaporilor de lubrifianti rezultat in timpul ungerii dornurilor dupa laminare. In jurul instalatiei de ungere trebuie asigurate mijloace de interventie. Art. 172. - Inainte de inceperea lucrului, se verifica functionarea dispozitivelor de evacuare si dirijare a dornurilor catre instalatia de racire, iar pentru tevi, catre masina de retezat capete. Art. 173. - Introducerea si scoaterea dornurilor din baie se face numai cu dispozitivele mecanice cu care este prevazuta instalatia de racire. Art. 174. - Se interzice lucrul fara protector (aparatoare) la masina de retezat capete de tevi deformate sau cu menghina si dispozitivul de strangere al tevii defecte. Art. 175. - Se interzice transportul tevilor pe caile cu role, pe transportoarele cu lant si pe paturile metalice, fara existenta opritoarelor de capete si intermediare sau cu dozatoarele si aruncatoarele defecte. De-a lungul acestora trebuie prevazute butoane de comanda pentru oprirea imediata in caz de necesitate. Art. 176. - Orice interventie sau reluarea a lucrului, in fluxul de laminare, se face numai la semnalul si sub supravegherea conducatorului locului de munca, dupa ce acesta a sigurat conditiile necesare efectuarii operatiilor respective.

Reducerea tevilor pe laminorul reductor-alungitor


Art. 177. - Inainte de punerea in functiune a laminorului reductor-alungitor trebuie sa se verifice: - fixarea trenului de caje in masina, corespunzator dimensiunii de teava ce se lamineaza; - montajul corect al ghidajelor si instalatiilor de ungere; - palnia de iesire din reductor si canalul de distributie a laminatelor; - buna functionare a patului de racire si starea acestuia; - daca transportorul cu role de alimentare a ferastraielor este liber; - prinderea panzelor circulare la ferastraie si starea acestora; - daca seile colectoare pentru tevi sunt libere; - daca sunt asezate la locul lor lazile colectoare. Art. 178. - Pornirea laminorului reductor - alungitor se efectueaza numai dupa ce s-a verificat asezarea cajelor, centrarea rolelor, montarea protectorilor (aparatorilor) , fixarea ghidajelor, reglarea racordurilor de ungere si circulatie a apei de racire si dupa indepartarea personalului din zona. Art. 179. - Dupa pornirea agregatelor, se verifica turatiile fiecarei caje care trebuie sa corespunda dimensiunilor ce se lamineaza.

Art. 180. - La agregatul laminor reductor, sistemele de reglaj automat trebuie sa se mentina tot timpul in stare de functionare. Art. 181. - La pornirea tranportorului se verifica modul de antrenare a tuturor axelor melcate de la patul de racire. Art. 182. - La operatia de retezare, tevile trebuie sa fie asigurate in dispozitivul de strangere. Art. 183. - Capetele rezultate din taiere se colecteaza numai in containere anume concepute, cu sisteme de blocare si de basculare pentru descarcare. Art. 184. - Pentru siguranta in exploatare, se verifica, cel putin, o data pe schimb, buna functionare a patului de racire, a trenului de evacuare, a mesei expulzatoare, a seilor colectoare, a snecurilor si a barelor mobile. Art. 185. - Patul de alimentare cu tevi, din fata cuptorului tunel de incalzire, trebuie sa aiba sinele bine fixate in suruburi. Dirijarea tevilor pe pat se face numai cu rangi, din partea opusa directiei de rostogolire. Art. 186. - In cazul supravegherii vizuale a prelucrarii filetului se folosesc ochelari de protectie, avand in vedere ca masinile de filetat folosesc din abundenta emulsie. Art. 187. - Se interzice pornirea masinii, pana ce nu s-a asigurat strangerea tevii pe platoul masinii. Art. 188. - Introducerea sau evacuarea tevii din masina se face numai dupa ce aceasta a fost oprita. Art. 189. - Schimbarea cutitelor de filetat se face numai dupa decuplarea comenzilor si scoaterea de sub tensiune a masinii. Art. 190. - Se interzice continuarea lucrului la masina, cu cutite uzate sau deteriorate. Art. 191. - Se interzice lasarea cheii de strans in platoul masinii. Art. 192. - Pentru siguranta in exploatare, operatorii filetori de la masinile de filetat mufe trebuie sa controleze daca mandrina de strins sau dornul cu cap filetat sunt bine centrate si fixate in lacas.

Insurubarea mufelor
Art. 193. - In vederea insurubarii, filetele vor fi lubrifiate. Lubrifierea filetului cu vaselina antigripanta se face cu mijloace adecvate. Nu este admisa aplicarea lubrifiantului cu mana neprotejata. Art. 194. - La insurubarea mecanica (pe masina) se interzice tinerea mainii pe teava in timpul insurubarii. Art. 195. - Personalul de deservire este obligat sa supravegheze starea de functionare a dispozitivelor de siguranta , a aparatelor de masura si control ale presei. Art. 196. - Inlocuirea sculelor si reglajul presei se efectueaza numai sub supravegherea sefului formatiei de lucru sau a maistrului de schimb. Art. 197. - Tevile scoase din cuptor se ridica de pe vatra numai dupa racirea lor. Art. 198. - La cuptoarele cu vatra pasitoare, tevile se introduc pe rand, bucata cu bucata, la intervale determinate de pasul vetrei. Pentru a se evita avariile si accidentele trebuie sa se asigure asezarea paralela a tevilor si rotirea continua a rolelor de evacuare din cuptor si de la patul de racire . Art. 199. - Se interzice lucrul, daca instalatiile de ventilatie a incaperilor bailor nu functioneaza.

Art. 200. - Aprinderea arzatoarelor la baile de saruri si plumb este permisa numai dupa umplerea acestora cu solutiile corespunzatoare. Art. 201. - Se interzice folosirea cuptoarelor, cand aparatura de control a regimului termic si de reglaj automat nu functioneaza. Art. 202. - La racirea cu lichid in bazine, trebuie asigurata functionarea pompelor de recirculare a agentului de racire. De asemenea, trebuie asigurata functionarea instalatiilor de stingere a incendiilor, deoarece exista pericolul de aprindere a lichidului de racire (in cazul uleiului sau motorinei) . La racirea cu apa sub presiune, trebuie folositi protectorii impotriva jeturilor. Art. 203. - Tevile, asezate pe pat si rezemate cu opritori, trebuie trecute numai una cate una pe trenul cu role la indreptat si apoi in colectoare. Art. 204. - In timpul apasarii pistonului presei pe teava, lucratorii care deservesc presa trebuie sa stea in pozitie laterala fata de axul presei si al tevii. Art. 205. - In cazul cAnd presa este deservita de mai multe persoane, actionarea berbecului, a rolelor, a linetelor etc. se face numai de catre seful formatiei de lucru, care asigura securitatea, cerand lucratorilor retragerea laterala in timpul apasarii berbecului.

Sudarea racordurilor
Art. 206. - La operatia de sudare a racordurilor la prajini se respecta normele specifice de securitate a muncii pentru sudarea metalelor. Art. 207. - Prajinile aduse cu macaraua se aseaza numai pe un rAnd, pe patul de alimentare. Art. 208. - Inainte de inceperea operatiei de sudare, se verifica functionarea dozatorului si a trenului de role, pentru introducerea in masina de sudat. Art. 209. - Inainte de inceperea lucrului, se verifica functionarea dispozitivului de ridicare si centrare a racordurilor. Art. 210. - La masina de sudat si la cuptorul pentru tratamentul termic al sudurii, se face verificarea sapamanala si ori de cate ori situatia o impune, a elementelor de securitate spre a preveni electrocutarile. Art. 211. - La prelucrarea capetelor pentru sudura, prin strunjiri interioare si exterioare ale capetelor prajinilor si la strunjirea bavurilor de la sudura, care se executa pe masini speciale, trebuie respectate prevederile din "Normele de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aschiere". Art. 212. - Depozitarea prajinilor cu racorduri sudate se face in loji anume destinate, pe dimensiuni, punandu-se transversal, intre randuri, minimum trei distantiere, cu o grosime care sa nu permita curbarea prajinilor la asezarea lor cap la cap in pozitie orizontala astfel incat, sa poata fi legate cu cabluri in carligul macaralei. Art. 213. - Pe bancuri se trag numai tevi care se incadreaza in caracteristicile tehnice ale utilajului: lungime, masa, cursa utila, diametru teava, calitate material, putere motor etc. In cazul unor comenzi speciale, trebuie adoptate tehnologii adecvate.

Art. 214. - La debitarea tevilor ebos cu discurile abrazive trebuie sa se verifice, inainte de inceperea lucrului, daca fixarea discului este corect efectuata si daca gradul de uzura al acestuia este admisibil. Art. 215. - La debitarea ebosului, masinile cu discuri abrazive trebuie sa lucreze numai cu protectorii (aparatori) in pozitia de protectie. Art. 216. - Retezarea tevilor lungi, care depasesc gabaritul paturilor de alimentare-evacuare, se efectueaza asigurand ingradirea zonei de depasire a gabaritului de lucru. Art. 217. - Se interzice retezarea tevilor care nu pot fi prinse in bancurile de fixare a tevii in masina. Art. 218. - La indreptarea tevilor ebos pentru tragere, trebuie respectate prescriptiile articolelor din subcapitolul "Ajustarea tevilor". Este interzisa introducerea eboselor strambe pentru tragere sau laminare.

Ciocane de spituit la cald


Art. 219. - Inainte de inceperea lucrului, la ciocanele de spituit se verifica comenzile si sculele de lucru (poansoane, matrite, nicovala etc.) precum si montajul lor corect. Art. 220. - Este interzisa spituirea unor tevi scurte care nu se pot rezema pe sinele patului. Pentru asemenea situatii se folosesc suportii mobili speciali. Art. 221. - In timpul functionarii ciocanului sunt interzise orice fel de interventii pe nicovala, cu mainile. Art. 222. - Ciocanul de spituit se opreste astfel ca berbecul sa fie lasat pe nicovala.

Masini de spituit la rece


Art. 223. - Pe platforma de sub axele principale de la masina de spituit la rece, nu trebuie sa existe nici un fel de scule sau materiale care sa impiedice buna functionare a masinii. Art. 224. - La masinile de spituit la rece la care operatiile sunt mecanizate, operatorul trebuie sa aiba grija ca atat mecanismul pasitor al patului cat si cel de dozare sa functioneze la parametrii prestabiliti. Art. 225. - La pregatirea pentru tragere a suprafetei ebosurilor ascutite in prealabil la un capat in vederea tragerii la rece, trebuie respectate prescriptiile articolelor din subcapitolul 2.11. Art. 226. - La fosfatarea tevilor prin imersiune se vor respecta intocmai concentratiile solutiei calde de fosfati de fier si mangan prestabilite. Art. 227. - La neutralizarea tevilor prin imersiune se respecta intocmai concentratia solutiei de lapte de var sau cea a solutiei alcaline (soda, hidroxid de sodiu, borax etc.) . Art. 228. - La lubrifierea prin imersiune, In cazul lubrifiantilor pe baza de hidrocarburi (ex. parox sau xinox) , se respecta prescriptiile articolelor din subcapitolul 2.10. Art. 229. - La tratamentele termice, la fabricarea tevilor trase la rece (initiale, intermediare, finale) se respecta prescriptiile articolelor din subcapitolul 2.8 si din Normele specifice de securitate a muncii pentru tratamente termice. Art. 230. - Tevile asezate necorespunzator in jgheaburile de alimentare se manipuleaza de la distanta, cu ajutorul unor carlige, fara a se depasi balustrada platformei de lucru.

Art. 231. - Pentru prevenirea accidentelor trebuie utilizate palniile de ghidare pe tuburile port-tija-dop. Art. 232. - Este interzisa stationarea persoanelor in spatiul seilor colectoare, in timpul functionarii bancurilor. Art. 233. - La scoaterea tevilor rupte din matrita se folosesc numai ciocanele de mana. Art. 234. - Se interzice inceperea lucrului fara fixarea cu sigurante a filierei in lacasul sau. Art. 235. - La laminoarele prevazute cu program automat de functionare, eventualele interventii se fac numai dupa ce utilajul a fost trecut pe programul manual de lucru si oprit din functionare. Art. 236. - Avansul la laminare se va regla in functie de calitatea otelului si de dimensiunile tevii de laminat. Art. 237. - Dupa pornirea laminorului, inaintarea mandrinei trebuie sa se efectueze lent, fara bruscari, pentru a se evita flambarea tijei. Art. 238. - Extragerea tevii din laminor, dupa operatia de laminare, se face numai cu dispozitivul-traibaparat.

2.9.2. Fabricarea tevilor prin extrudare


Art. 239. - Pentru pregatirea materiei prime inainte de debitare, se respecta articolele prevazute in capitolul 2.5. Art. 240. - La debitarea taglelor cu masina de debitat se respecta articolele de norma prezentate in capitolul 2.6. Art. 241. - La gaurirea blocurilor cu masina de gaurit cu burghie speciale, se respecta normele specifice la prelucrarea metalelor prin aschiere si prevederile din capitolul 2.7. Art. 242. - La sanfrenarea biletului, in scopul realizarii unui contact perfect intre suprafata frontala a biletului si sculele de expandare si extrudare, se respecta prevederile din capitolul 2.7. Art. 243. - La incalzirea preliminara a blocurilor, pana la 950oC, in cuptorul cu vatra rotativa, cu gaze naturale, se respecta prevederile din capitolul 2.8. La incalzirea finala, in vederea expandarii sau extrudarii directe, pana la 1200-1250oC, in cuptorul orizontal cu inductie, se respecta prevederile din capitolul 2.8. Art. 244. - In timpul stivuirii biletelor pe paletele de transport, lucratorii trebuie sa stea pe partea laterala, pentru a nu fi expusi pericolului de accidentare la rostogolirea acestora. Art. 245. - La incarcarea cu bilete a pachetelor cu ajutorul macaralei, biletele trebuie prinse cu clestele numai de la mijloc. Art. 246. - Stivuirea biletelor pe palete se face cu capetele aliniate, fara a depasi gabaritul paletei. Art. 247. - Incarcarea paletelor cu bilete, pentru alimentarea cuptorului de incalzit trebuie sa se faca astfel incat in timpul transportului cu macaraua, biletele sa nu alunece de pe palete. Art. 248. - La incarcarea paletelor pentru degresare, trebuie sa se tina seama ca biletele mai lungi sa fie asezate pe un singur rand si pe centrul paletei, pentru a asigura o echilibrare corecta, fara pericol de rasturnare.

Defretarea si fretarea containerelor

Art. 249. - Inainte de pornirea cuptorului, personalul muncitor care deserveste instalatia de defretare-fretare verifica starea tehnica a instalatiei si, in special, instalatia de ridicat a containerului din interiorul cuptorului. Art. 250. - La asezarea pe caruciorul de transportat in interiorul cuptorului, containerul se fixeaza in carligul macaralei numai cu ajutorul suruburilor speciale, cu urechi, prin care se trec cablurile de fixare In cArligul macaralei. Inainte de legare in carligul macaralei, se verifica starea filetului la cele doua suruburi cu ureche. Art. 251. - Pozitionarea containerului in cuptor se efectueaza numai cu dispozitive speciale, iar prinderea se face numai cu pene de fixare. Art. 252. - La rasturnarea containerului in pozitie orizontala pentru fretare se indeparteaza din zona periculoasa, intregul personal. Art. 253. - La locul de munca unde se executa fretarea, pavimentul trebuie sa fie nivelat, pentru a se preintampina rostogolirea.

Presarea cu presa de expandare


Art. 254. - Inainte de punerea in functiune a presei de expandare, se indeparteaza personalul din raza de actiune a mecanismelor acesteia, atat la sol cat si la subsol. Art. 255. - Alimentarea presei cu material se face prin intermediul containerului, numai dupa indepartarea lucratorilor din zona respectiva. Art. 256. - Deplasarea containerului in pozitia de expandare-ejectare si perierea acestuia se efectueaza numai dupa ce s-au indepartat lucratorii de pe masa de translatie. Art. 257. - In timpul operatiei de presare-ejectare-expandare, lucratorii trebuie sa stea in pozitie retrasa pentru a nu fi surprinsi de eventualele ruperi si proiectari de scule sau de desprinderea periilor de sarma. Art. 258. - Schimbarea tijei port-dop se face numai cand operatorul se afla in postul de lucru si numai cu pompa de inalta presiune in functiune pentru a mentine presa in pozitia "sus". Art. 259. - In timpul schimbarii sculelor se utilizeaza, pentru siguranta, dispozitivul de sustinere a jugului presei si se opresc vanele de inalta presiune. Art. 260. - Este interzisa traversarea peste caruciorul lung. Trecerea se face numai pe pasarele special amenajate. Art. 261. - Este interzisa stationarea sau interventia lucratorilor sub presa, in timpul manevrelor efectuate de catre operator. Art. 262. - Schimbarea saibelor de forfecare se efectueaza numai cu tija ejectorului de bilete in pozitia "sus". Art. 263. - Deblocarea containerului se efectueaza numai sub supravegherea conducatorului locului de munca.

Presarea pentru extrudare


Art. 264. - Lucratorul care monteaza dispozitivul port-disc la presele de extrudare trebuie sa stea intotdeauna in campul vizual al operatorului. In cazul intarzierii sau a unor deranjamente se apasa imediat pe butonul de semnalizare "avarie".

Art. 265. - Pentru securitatea lucratorilor trebuie sa se verifice sistemul de blocare al containerului la inceputul fiecarui schimb. Art. 266. - La schimbarea dornului se urmareste daca traversa de etansare si containerul sunt in pozitie indepartata. Art. 267. - In cazurile de interventie, in cazul blocajelor in zona cuptorului, se procedeaza la scoaterea de sub tensiune si oprirea pompelor hidraulice. Art. 268. - Lucratorii care executa operatia de schimbare a filierei trebuie sa manevreze cu atentie dispozitivul de rotire si introducere a filierei pentru a nu fi accidentate persoanele aflate in zona. Art. 269. - Se interzice stationarea lucratorului care efectueaza schimbarea dornului, in apropierea poansonului, in timpul extrudarii. Art. 270. - Lucratorii care rostogolesc tevile de pe masa de evacuare in bazinul cu apa trebuie sa execute operatia astfel incat sa evite contactul cu apa fierbinte degajata la contactul tevii incandescente cu apa. Art. 271. - Lucratorul care efectueaza asezarea prafului de sticla in interiorul biletului incandescent, trebuie sa stea in pozitie laterala fata de dispozitivul care alimenteaza cu bilete containerul. Art. 272. - Este interzisa stationarea oricaror persoane in apropierea mesei de evacuare in timpul extrudarii. Art. 273. - Legarea tevilor din saua colectoare se face numai cand mecanismul de antrenare al patului de racire si al trenului cu role este oprit. Art. 274. - Inainte de inceperea procesului de extrudare se verifica starea de functionare a jgheabului de preluare a tevilor de la presa de extrudare. Art. 275. - Rostogolirea tevii in bazine se face numai cu carlige sau clesti. Art. 276. - Se interzice lucrul, atunci cand dispozitivul de evacuare a resturilor de metal nu functioneaza. Art. 277. - Este interzisa deblocarea tevilor curbate de pe patul de racire, in timpul extrudarii. Art. 278. - Este interzisa stationarea lucratorilor in zona jgheaburilor de evacuare in timpul procesului de extrudare.

2.9.3. Fabricarea tevilor sudate elicoidal si longitudinal


Art. 279. - In cazul debitarii cu jet de plasma se verifica functionarea instalatiei si, dupa aceea, se trece la montarea reductoarelor de hidrogen si argon. Art. 280. - Brenerul se regleaza numai in pozitie perpendiculara pe suprafata tevii. Art. 281. - Este interzisa folosirea instalatiei de debitat cu jet de plasma, daca in momentul comutarii pe unul din brenere nu se aprinde becul verde de semnalizare. Art. 282. - Este interzisa apropierea de brenere in timpul cuplarii instalatiei. Art. 283. - Pentru protejarea ochilor impotriva radiatiilor luminoase, muncitorul este obligat sa foloseasca masca de protectie.

Art. 284. - Dupa debitare, tevile se depun pe patul de racire numai dupa ce au fost luate masuri de atentionare a celor din jur. Art. 285. - Recipientele sau sursele de gaz, acetilena si oxigen pentru debitarea oxigaz, in flux, trebuie sa fie depozitate in puncte de distributie special amenajate impotriva exploziilor, in afara halei. Art. 286. - Pentru asigurarea stabilitatii, la taierea capetelor si marginilor si la sudare, trebuie verificata starea de functionare a dispozitivelor actionate pneumatic si a rolelor cu reglaj mecanic ori automat si a dispozitivelor de planeitate si impingere in matrita sau in agregatul de formare a spirelor tevii. Art. 287. - La desfasuratoarele masinilor de fasiere trebuie verificate dispozitivele de franare la derularea benzii, iar ghidarea rectilinie si impingerea trebuie asigurate numai prin role. Art. 288. - Fixarea si reglarea cutitelor (discurilor) de fasiere se fac numai cu masina oprita si asigurata cu un dispozitiv de blocare. La prinderea capetelor fasiate si legarea lor pe infasurator trebuie asigurata buna functionare a dispozitivelor mecanice. Art. 289. - In cazul blocarii masinii cu bucati metalice rezultate de la fasierea benzilor, pentru deblocare, se folosesc numai clesti sau carlige anume confectionate. Art. 290. - Rulourile de banda fasiata se depoziteaza in rastele speciale sau randuri rezemate si asigurate impotriva rostogolirii sau rasturnarii. Art. 291. - In timpul lucrului la tocatoare este obligatorie ungerea locasului port-cutit, atat pentru evitarea uzurii premature a suportului si port-cutitului cat si pentru evitarea desprinderii de bucati din acestea, in timpul functionarii. Este interzisa introducerea degetelor intre cele doua cutite taietoare. Art. 292. - Supravegherea functionarii tocatoarelor se face numai din partea laterala a masinii de format sau de pe podetul de lemn atasat masinii. Art. 293. - La operatia de taiere a straifurilor trebuie sa se lucreze in permanenta cu doi lucratori: unul care taie straiful cu arcul electric si al doilea care tine straiful in asa fel incat acesta sa nu cada accidental. Art. 294. - Pentru prevenirea pericolului de incendiu, este obligatoriu ca, inainte de operatia de taiere a straifurilor, sa se verifice daca exista scurgeri de ulei. Art. 295. - La sudarea cap la cap a benzilor, ce se efectueaza inainte de taierea marginilor benzii si la indreptarea cu ajutorul rolelor la masina de indreptat, trebuie asigurate: - functionarea corecta a capului de ghidare care fixeaza banda; - reglajul sinelor de cupru care apasa pe suprafata benzilor; - reglarea automatului de sudura pentru realizarea sudurii capetelor benzii; - slabirea benzii dupa sudare, ridicarea cutitelor superioare si aducerea in pozitia initiala a automatului de sudura.

Formarea benzii in forma de teava in vederea sudarii


Art. 296. - Inainte de inceperea lucrului, la laminorul de formare cu cilindri trebuie sa se regleze cilindrii superiori de formare in functie de grosimea tablei. In conditii grele de deformare (in special la tevi cu pereti subtiri) si cilindrii inferiori se vor regla corespunzator.

Art. 297. - Inainte de inceperea lucrului, la laminorul de format tevi, trebuie verificate rolele libere, neactionate pentru ghidare. Art. 298. - Inainte de inceperea lucrului la laminor, se fixeaza corect cutitele fixe de ghidare si discurile de ghidare, care determina pozitia si latimea deschizaturii dintre marginile benzii Indoite. Art. 299. - Inainte de inceperea formarii tevii in matrita de tragere, se verifica starea matritei, a tijei dornului, rolele de ghidare si fixarea tijei dornului. Art. 300. - Schimbarea calibrului matritei se face numai de catre personalul de intretinere sub conducerea sefului de echipa. Art. 301. - Inainte de inceperea lucrului, se verifica sistemul de fixare si se efectueaza montarea acestuia numai cu scule corespunzatoare. Art. 302. - In timpul functionarii instalatiei de format este interzisa trecerea oricarei persoane peste banda. Art. 303. - In timpul functionarii instalatiei de format se interzice sudorului sa umble la instalatia de flux sau de sudat; interventia se face cand instalatia de format nu functioneaza. Art. 304. - Inainte de inceperea lucrului, la formarea pe prese de indoire se verifica matritele semirotunde (superioara si inferioara) precum si ghidajul care asigura rectilinitatea si uniformitatea fantei si impiedica suprapunerea marginilor tevilor. Art. 305. - Inainte de inceperea lucrului la formarea tevilor pe masini de indoit cu trei sau patru valturi, se verifica rolele de sprijin, lagarele rabatabile si valturile cilindrice, care trebuie sa fie dispuse paralel. Art. 306. - La formarea tevilor cu cusatura elicoidala, cand banda se infasoara pe dorn, astfel incat sa se obtina o infasurare cu fanta elicoidala, se verifica inainte de inceperea lucrului rolele de tractiune si cele de ghidare a benzii precum si sistemul de actionare.

Lucrul la instalatiile de sudare


Art. 307. - Pentru operatiile de sudura se respecta prevederile din Normele specifice de securitate a muncii pentru sudura. Art. 308. - La liniile continue de sudare se verifica rolele de tractiune care asigura transportul in instalatia de sudare de la instalatia de formare. La liniile discontinue se verifica mecanismul special care transporta teava cu fanta prin instalatia de sudura. Art. 309. - Inainte de inceperea lucrului, la instalatia de sudare longitudinala, se verifica starea lamei inguste cu care se face ghidarea. Art. 310. - Inainte de inceperea lucrului, la instalatia de sudura prin rezistenta cu curenti de inalta frecventa, se verifica rolele de presare. Art. 311. - La sudura prin procedeul Sonch, se verifica valturile de presare laterale, precum si lama pentru ghidarea fantei. Art. 312. - La sudarea longitudinala prin inductie se verifica, inainte de inceperea sudarii, valturile de presare a tevii formate care trece pe sub inductor. Art. 313. - La sudarea cu arc electric se verifica, inainte de inceperea sudarii, valturile de presare care se afla sub electrodul de carbune sau sub electrodul de sarma.

Art. 314. - La sudarea electrica sub strat de flux se verifica, inainte de inceperea lucrului, tubul pentru aducerea fluxului de sudura (pulbere de sudura) , trompa de absorbtie a fluxului si perna de cupru racita cu apa. Art. 315. - La sudarea prin rezistenta, cu marginile suprapuse, se verifica, inainte de inceperea lucrului, rolele de sprijin a tevii de sudat. Art. 316. - La sudarea prin topire cu gaz (autogena) , inainte de inceperea lucrului, se verifica valturile de formare sau rolele de tractiune izolate. Art. 317. - Inainte de inceperea operatiei de sudare cap la cap prin curent continuu se verifica bancurile de fixare a marginilor. Art. 318. - La lucrul la masina de evacuat fluxul din interiorul tevii, se interzice operatorului sa intervina la instalatiile electrice, hidraulice sau mecanice ale masinii. Este interzisa reglarea presiunii in instalatie de la regulatorul de presiune de catre lucratorul de la masina. Este interzis atat lucratorului de la aceasta masina cat si celorlalti lucratori sa stea sau sa circule in imediata apropiere a masinii. Art. 319. - Curatarea fluxului de sudura din interiorul tevilor si a zgurei de la cordoane se face prin inclinarea lor pe dispozitivul de sudura special construit. Pentru curatarea manuala se ridica in macara numai cate o teava.

2.10. Decaparea, deglasarea si degresarea in procesele de fabricare a tevilor

Prevederi comune
Art. 320. - La utilizarea substantelor chimice (acizi, baze) pentru baile de decapare, deglasare si degresare se vor aplica prevederile din Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea, transportarea, manipularea si prelucrarea produselor anorganice. Art. 321. - La operatiile de decapare, deglasare si degresare, in cazul contactului cu substante utilizate se va proceda astfel: - in cazul arsurilor cu acizi, se neutralizeaza locul cu o solutie de bicarbonat de sodiu; - arsurile cu soda caustica se neutralizeaza cu apa; - in cazul stropirii cu solutie din baia de deglasare, se spala locul cu apa si se neutralizeaza cu o solutie slaba de acid boric sau acid acetic (in cazul stropirilor pe ochi se spala cu multa apa si se prezinta imediat la medic) . Art. 322. - Se interzice lucrul in cazul in care concentratiile admise de substante nocive sunt depasite.

Decaparea in bai de acid


Art. 323. - La toate baile de decapare trebuie mentinute temperaturi scazute. La decaparea cu acid sulfuric nu se va depasi temperatura de 65oC, la acid clorhidric 45oC, iar la acid azotic se va lucra sub 30oC. Art. 324. - Pentru transportul pachetelor de tevi la bazinele de decapare, acestea se leaga cu funii din fibre artificiale tip "Feron" pentru tevile din inox si cu lanturi, pentru tevile din otel carbon. Este interzisa folosirea cablurilor din otel.

Art. 325. - Pachetul de tevi legat si agatat de traversa macaralei trebuie sa aiba o inclinatie de 10-150 pentru a usura scurgerea lenta a lichidului, fara a produce stropi. Art. 326. - Introducerea si scoaterea pachetelor de tevi din baile de decapare si spalare se face numai cu miscari lente si scurte, de mica amplitudine, pentru a preveni improscarea cu stropi de acid. Art. 327. - Dupa ridicarea tevilor din baie, acestea se tin deasupra baii pana la scurgerea totala a solutiei. Art. 328. - Se interzice personalului muncitor sa lucreze aplecat asupra bailor de decapare. Art. 329. - Locurile de trecere dintre bai si aparatura trebuie sa fie libere, iar gratarele de pe pardoseala de langa baie sa fie in stare buna. Art. 330. - In caz de varsare a acidului sulfuric sau a altui acid pe pardoseala, zona respectiva se acopera cu var, care apoi se evacueaza obligatoriu pentru neutralizare, fara a se pune mana pe el. Urmeaza spalarea pardoselei cu jet puternic de apa. Art. 331. - In halele de decapare trebuie sa functioneze corect si permanent in timpul procesului de lucru, atat ventilatia locala cat si ventilatia generala a halei. Instalatia de ventilatie va functiona in mod obligatoriu concomitent cu scrubele spalatoare de gaze acide corozive. Art. 332. - Cu ocazia schimbarii solutiilor din baile de decapare si cu ocazia spalarii bailor, este necesara verificarea starii izolatiei antiacide si a cauciucului, care trebuie refacute in cazul deteriorarii. Art. 333. - Nu trebuie admisa scurgerea de solutii acide pe fata exterioara a bailor sau rezervoarelor, pe fundatii sau pardoseli, din cauza neetanseitatii pompelor. Art. 334. - Nu se admite lucrul la instalatiile chimice fara ca acestea sa fie etanse, atat la imbinari cat si la armaturi.

Deglasarea in bai de saruri topite


Art. 335. - Inainte de introducerea tevilor in baia de saruri topite, pachetul de tevi trebuie controlat pentru a nu exista nici o teava infundata sau indoita. Art. 336. - Inainte de introducerea in baia de saruri topite, pachetul de tevi se mentine suspendat in macara pentru scurgerea completa a apei din interior, apoi se trece deasupra baii si se mentine circa 1 minut pentru preincalzirea tevilor, dupa care se coboara cu miscari foarte lente. Art. 337. - La introducerea si extragerea pachetului de tevi din baia de deglasare, lucratorii care deservesc macaraua trebuie sa avertizeze, prin semnalizare sonora, fiecare manevra. Art. 338. - Pe toata durata operatiei de deglasare a pachetului de tevi - introducere, mentinere si extragere - este interzisa stationarea sau trecerea oricarei persoane in zona baii de deglasare. Art. 339. - La introducerea colectorului de slam in baia de saruri, se verifica daca acesta este curat si uscat. Art. 340. - Dupa extragerea colectorului de slam, acesta este trecut la locul de depozitare a slamului, cu atentie pentru a preveni deversarea. Se lucreaza cu semnalizare sonora a fiecarei manevre. Art. 341. - La completarea baii cu sare de deglasare, bena se coboara cu atentie deasupra baii pentru a nu improsca lucratorii din zona.

Degresarea cu percloretilena
Art. 342. - Perimetrul instalatiei de degresat cu percloretilena trebuie inscriptionat si avertizat cu placi avertizoare, indicatoare de securitate etc. Art. 343. - In timpul procesului de degresare, instalatia de ventilatie pentru absorbtia si evacuarea noxelor rezultate trebuie sa functioneze permanent la parametrii prestabiliti. Art. 344. - Este interzis accesul in subsolul instalatiei fara supraveghere directa. Art. 345. - Este interzisa ridicarea capacului benei in timpul operatiei de degresare. Art. 346. - Se interzice intrarea in tancurile de lucru (recipienti goi cu urme de percloretilena) pentru curatare sau alte interventii, fara masca izolanta autonoma cu aductiune de aer sau aparat izolant autonom.

Neutralizarea apelor acide si solutiilor acide


Art. 347. - La operatiile de neutralizare a apelor acide si a solutiilor acide se vor aplica prevederile din Normele specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie si din procesele tehnologice.

2.11. Ajustarea tevilor


Art. 348. - In timpul operatiilor de deblocare a tevii (la operatiile de ajustare) , atat trenurile cu role cat si aruncatoarele trebuie oprite. Punerea in miscare a acestora se face numai dupa terminarea tuturor operatiilor de deblocare. Art. 349. - La masinile cu role, se face indreptarea finala numai a tevilor rotunde. Introducerea tevilor in masina se face pe rand, una cate una, numai cu mijloace mecanizate, fiind interzisa introducerea lor cu mana. De asemenea, evacuarea tevilor din masina si jgheab in saua colectoare se face numai cu mijloace mecanizate prevazute in acest scop (role aruncatoare) . Art. 350. - Indreptarea tevilor se face numai cu capacele inchise etans pe jgheab pentru a impiedica aruncarea sau indoirea tevii in timpul miscarii de rotatie la indreptare. anfrenarea tevilor la capete se va executa de catre doua persoane, care vor actiona simultan sau independent, in functie de utilaj, dispozitivele de fixare si de prelucrare. Art. 351. - Locurile de munca din jurul masinii de indreptat trebuie sa fie marcate cu tablite avertizoare de interdictie privind stationarea sau accesul in timpul functionarii. Art. 352. - Se interzice personalului operator de la masina de indreptat cu role urmatoarele: - sa introduca teava in rolele masinii, cu capacele jgheaburilor ridicate; - sa introduca tevi cu defecte; - sa stationeze langa jgheabul de alimentare sau colector; - sa stranga suruburile in timpul cat masina functioneaza; Art. 353. - Se interzice lucrul la masina de indreptat cu excentric, daca suportii de sustinere nu sunt in stare buna. Se lucreaza numai cu pene din lemn de esenta tare, corespunzatoare profilului tevii.

Art. 354. - La retezarea tevilor in doua sau a capetelor de tevi mai lungi, zona din jur se ingradeste pentru a se evita lovirea in timpul retezarii. Cuplarea bacurilor pe teava se face numai dupa ce lucratorul a luat mana de pe teava. Art. 355. - La masinile de retezat tevi sau capete lungi de tevi se folosesc numai dispozitivele speciale de sprijin, care sa impiedice lovirea lucratorilor in timpul retezarii. Art. 356. - Este interzisa introducerea cu mana a tevilor strambe ori cu aschii la capete si neindreptate, precum si tinerea mainii pe teava in momentul cuplarii comenzii de prindere in bancurile masinii de retezat. Art. 357. - Tevile prelucrate, mufele, capetele de tevi si spanul de la masini se trec pe paturi sau in containere colectoare si se evacueaza fiecare in locurile destinate, mentinand in permanenta patul de lucru liber. Art. 358. - Remedierea defectelor de suprafata ale tevilor se executa in locuri special amenajate, pe mese de lucru protejate intre ele cu panouri din plasa de sarma. Dupa prelucrarea unei tevi, se blocheaza patul sau trenul cu role, astfel ca o alta teava sa nu fie introdusa accidental. Art. 359. - Tevile se aseaza pe patul de alimentare pentru remediere, pe un singur rand, iar rostogolirea lor se face manual, de la un capat. Trenurile cu role si paturile vor fi prevazute cu opritoare si dozatoare comandate sincronizat numai de operatorii masinii. Art. 360. - La prelucrare se introduc numai tevi drepte si se folosesc in toate cazurile linete cu aparatori de protectie.

2.12. Protectia anticoroziva a materialului tubular


Art. 361. - La suspendarea materialului tubular in baie se iau masuri astfel incat acesta sa nu prinda goluri de aer la introducere si sa nu antreneze pungi de lichid la evacuare. Art. 362. - In cursul lucrului trebuie sa se evite scurgerea, stropirea sau varsarea pe pardoseala a solutiilor agresive. Ori de cate ori se produc scapari accidentale de solutii pe pardoseala, se iau masuri imediate de indepartare a lor. Art. 363. - Cel putin odata pe luna trebuie sa se faca o verificare completa a instalatiilor de ventilatie, urmarinduse eficacitatea acestora. In cazul in care se constata scaderea eficientei instalatiei de evacuare, se procedeaza la curatarea canalelor de ventilatie de pe traseele a caror eficacitate a scazut. Art. 364. - La terminarea schimbului de lucru trebuie executate urmatoarele: - scoaterea pieselor din baie; - curatarea partilor din instalatie sau incapere care au fost stropite cu substante chimice; - inchiderea tuturor robinetelor de fluide (cu care ocazie se verifica buna lor functionare) ; - depozitarea in ordine a materialului tubular si a dispozitivelor, lasand libere caile de acces si circulatia; - intreruperea tuturor alimentarilor electrice; - inchiderea sectiei sau atelierului de catre conducatorul locului de munca si asigurarea usilor.

Art. 365. - Se interzice accesul persoanelor straine in sectia sau atelierul destinat protectiei anticorozive a materialului tubular.

Acoperirea la cald prin imersiune


Art. 366. - Uneltele de lucru pentru curatarea baii si pentru scoaterea tevilor si mufelor din baia de zincare trebuie uscate in prealabil. Este interzisa introducerea acestora in baie in stare umeda sau rece. Art. 367. - Subsolul baii de zinc trebuie sa fie uscat si bine aerisit. Pentru accesul operativ in cazul producerii perforarilor cu metal lichid, scara si caile de acces trebuie sa fie degajate permanent. Art. 368. - In cazul blocarii tevilor in masina de extras tevi din baie, operatorul de la pupitru trebuie sa semnalizeze optic sau acustic personalul de la baie, sa intrerupa operatia de scoatere si sa opreasca masina de extras.

Acoperirea electrolitica (galvanizare) si fosfatarea


Art. 369. - Pentru operatiile de galvanizare si fosfatare se vor aplica prevederile din normele specifice de securitate a muncii pentru prelucrari neconventionale. Art. 370. - Se interzice stationarea langa baile de fosfatare sau aplecarea deasupra acestora in timpul depunerilor.

Bituminarea
Art. 371. - Se interzice lucrul la instalatia de pregatire a solutiei fara asigurarea ventilatiei locului de munca si fara verificarea mijloacelor de aerisire generala. Art. 372. - Se interzice lucrul in incaperea si la utilajele pentru bituminare fara dispozitive de avertizare acustica si optica conforme normelor de prevenire si stingere a incendiilor. Art. 373. - Se verifica zilnic legatura la pamant a instalatiilor electrice destinate bituminarii, care trebuie sa corespunda conditiilor indicate In standardele de specialitate. Art. 374. - Se interzice urcarea lucratorilor pe paturile de lucru sau printre sinele paturilor pentru mansonarea si marcarea tevilor bituminate. Pe patul de sine tevile se manevreaza numai de la capete. Art. 375. - Masina de bituminat se pune in functiune numai dupa ce s-au asigurat parametrii termici ai mecanismelor auxiliare iar protectorii (paravanele, aparatoarele de protectie) impotriva stropirii cu bitum sunt in pozitia de functionare. Art. 376. - Se interzice fumatul sau alta sursa de foc in statia de preparare a bitumului precum si la masinile de bituminat si la paturile de lucru. Art. 377. - Se interzice depozitarea sau pastrarea materialelor combustibile sau inflamabile si a celor care nu au legatura directa cu procesul tehnologic al statiei, in apropierea acesteia. Art. 378. - Personalul de lucru este obligat sa-si unga mainile cu vaselina protectoare.

Acoperirea cu mase plastice - acoperirea cu polietilena


Art. 379. - Lucratorii care lucreaza la acoperirea cu polietilena trebuie sa foloseasca unelte corespunzatoare, la manevrarea tevilor calde la si dinspre instalatiile utilizate.

Art. 380. - La acoperirea prin fuziune, se verifica in prealabil procesul de lipire prin topire (fuziune) si daca aruncatorul de pulbere de protectie functioneaza la parametrii prestabiliti. Art. 381. - Intre capetele tevilor care se acopera cu polietilena prin extrudare trebuie sa se asigure distanta minima posibila printr-o buna functionare a cuplului de roti actionate pentru miscarea de avans a tevilor prin linia de laminare.

Uleierea
Art. 382. - La baile de uleiere sau la instalatiile de uleiere mecanizate nu se admite lucrul cu aparataj si actionari electrice care nu sunt capsulate. Art. 383. - La incaperea in care se efectueaza uleierea trebuie sa se asigure sisteme de avertizare si mijloace de stingere a incendiilor. Art. 384. - Incalzirea uleiului din baile de imersiune sau a celui pulverizat cu aer comprimat se face numai cu serpentine cu abur si la temperatura tehnologica de regim prescrisa. Art. 385. - Tevile se introduc cu atentie in baie pentru a se evita improscarea cu ulei fierbinte si nu se evacueaza in depozit pana nu s-a scurs bine uleiul din si de pe tevi. Art. 386. - Se interzice lucrul la baile de uleiere atunci cind in jurul acestora si al trenului cu role pentru alimentare si evacuare nu sunt montati protectori (paravanele de protectie) . Art. 387. - Executarea lucrarilor de interventie, reparatii si intretinere se face numai dupa ventilarea locului de munca.

Lacuirea
Art. 388. - La lacuirea materialului tubular se respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor. Art. 389. - In timpul lacuirii materialului tubular nu se admite nici un fel de sursa de foc in incapere. Art. 390. - In cazul unor interventii exprese pentru reparatii, trebuie aerisita bine incaperea si numai dupa aceea se poate incepe reparatia. Art. 391. - Se interzice pornirea instalatiei de lacuire fara functionarea instalatiei de ventilare. Art. 392. - Temperatura baii de lacuire, a aerului cald de uscare din cuptorul de uscare si a incaperii de lucru se stabileste in functie de gradul de inflamabilitate si trebuie controlata permanent. Art. 393. - Curatarea reziduurilor de lac din canalele de scurgere si bazinele de colectare se face numai cu unelte speciale, confectionate din metale neferoase si numai dupa incetarea operatiei de lacuire si aerisire a incaperii. Art. 394. - Rezervoarele cu diluanti se pastreaza in spatii ingradite si marcate cu placi avertizoare. Art. 395. - Baile cu solutii sau lac de aplicat pe tevi trebuie sa fie acoperite cu capace metalice.

2.13. Controlul tehnic de calitate


Art. 396. - Instrumentele de masura si control utilizate trebuie sa fie in stare buna de lucru si depozitate in mod corespunzator in imediata apropiere a locului de munca respectiv, astfel incat sa nu incomodeze accesul in zona sau sa ingreuneze munca controlorilor.

Art. 397. - La luarea probelor, la controlul vizual, la masurarea lungimilor si dimensiunilor, la verificarea functionalitatii si la marcarea produselor, personalul trebuie sa fie atent, astfel ca sa nu fie surprins de utilajele in functiune ori de taglele sau tevile in rostogolire. Art. 398. - Masuratorile de reglaj se fac cu utilajul oprit, iar verificarea si masurarea tevilor se face numai din afara paturilor, dupa ce tevile au fost asezate pe un singur rand. La paturile destinate pentru control si sortare trebuie prevazute distantiere si opritori pentru ca rostogolirea altei tevi sa nu surprinda controlorii in actiune si sai accidenteze prin strivire. Art. 399. - La controlul aspectului interior al tevilor se folosesc lampi portative cu reflector, alimentate la tensiune de 12 sau 24 volti. In timpul verificarii aspectului tevii, in grup, toti controlorii trebuie sa stea cu fata in directia de venire a tevilor prin rostogolire. Art. 400. - Polizarea si curatarea produselor tubulare pentru descoperirea defectelor precum si marcarea prin poansonare se fac fara urcarea pe pat ori pe tevile de pe pat. Poansoanele trebuie sa aiba capul de lovire fara floare. Art. 401. - Masurarea lungimii cu ruleta la tevile de diametre mari se face numai cand acestea sunt asigurate cu pene sau opritori la ambele capete, impotriva rostogolirii. Daca pozitia de masurat necesita utilizarea scarii se vor folosi scari adecvate. Art. 402. - La locurile de munca unde controlorii sunt obligati a stationa in medii deosebite (umiditate, emulsie, temperatura etc.) se folosesc gratare din lemn ce trebuie mentinute curate si in buna stare, protectori impotriva radiatiilor calorice etc. Controlorii trebuie sa fie dotati cu echipament de protectie corespunzator mediului de lucru. Art. 403. - La locurile de munca unde se executa operatii speciale de control (radiografierea sudurii, a racordurilor sudate la prajini) se planteaza indicatoare de avertizare a pericolului. Art. 404. - Este interzis controlorilor sa comande macaragiului care deserveste procesul de productie. Pentru manipularea pachetelor de tevi, controlorii trebuie sa conlucreze cu legatorii de sarcini. Art. 405. - Este interzisa interventia controlorilor pentru remedierea defectelor mecanice, electrice sau hidraulice ale utilajelor si instalatiilor de la locul de munca. Art. 406. - Controlul mufelor se executa numai pe mese special amenajate, iar mufele galvanizate sau fosfatate se controleaza numai dupa ce acestea au fost scoase din baie, degresate, spalate si uscate. Art. 407. - Operatia de marcare se face numai de la capatul tevii cand aceasta este la marginea paturilor. Art. 408. - Curatarea sabloanelor incarcate cu vopsea se face prin ardere in locuri special amenajate, in afara halelor de fabricatie. Art. 409. - Controlul si marcarea tevilor, lacuite, bituminate etc. se efectueaza dupa uscarea stratului. Tevile trebuie asezate pe un singur rind pe paturile de control. Art. 410. - Controlul prajinilor de foraj si a celor pentru mare adancime se face pe paturi special amenajate, dupa ce acestea au fost asezate pe un singur rand si asigurate impotriva rostogolirii. Este interzisa examinarea suprafetei acestora pe trenurile cu role si nu este admis controlul dimensional in timpul prelucrarii pe masini. Art. 411. - Controlul sculelor de laminare (valturi, role, liniale, dopuri, tije portdop etc.) se face pe liniile de montaj sau pe masinile unelte, dupa ce in prelabil aceastea au fost oprite din functiune.

Art. 412. - La instalatiile de control ultrasonic, curatarea palpatoarelor se face cu mijloace adecvate, dupa scoaterea de sub tensiune. Se interzice atingerea palpatoarelor (piezoelementelor) cu mAna, cAnd emit fluxuri ultrasonice. Art. 413. - Persoanelor care efectueaza operatiile de control tehnic al tevilor la instalatiile nedistructive (ultrasunete, cu surse radioactive) trebuie supuse periodic controlului medical. Art. 414. - La scrierea cu creionul electric a probelor de control si a produselor finite, masa metalica pe care sunt asezate trebuie sa fie legata la pamant, iar manerul creionului trebuie sa fie bine izolat si racit cu apa sau aer. Art. 415. - La controlul vizual al sudurii tevilor cu diametru mare, intrarea in interior se face dupa evacuarea gazelor si racirea sudurii, folosind carucioare speciale pentru deplasarea in interior, de-a lungul tevii, timp in care controlorul trebuie supravegheat din exterior de o alta persoana. Art. 416. - Controlul tevilor sudate cu instalatii cu surse radioactive se face de catre persoane specializate si anume instruite pe baza normelor specifice utilizarii surselor radioactive. Art. 417. - Zonele de lucru unde se executa radiografierea sau radioscopia tevilor sudate trebuie imprejmuite cu paravane din plumb si semnalizate cu indicatoare "PERICOL RADIATII". De asemenea se vor semnaliza acustic si optic in timpul functionarii instalatiilor de control. Art. 418. - Persoana care lucreaza in aceasta zona trebuie sa fie dotata cu echipament de protectie adecvat si cu fotodozimetru. Art. 419. - In zonele de lucru cu surse radiaoctive se interzice pastarea alimentelor sau a obiectelor de uz personal si nu se permite accesul altor persoane. Art. 420. - Orice interventie pentru revizie, intretinere sau reparatii se face numai dupa oprirea functionarii instalatiei de radiografiere sau radioscopie. Art. 421. - Probarea tevilor la presiune hidraulica se face numai pe baza instructiunilor tehnice in care trebuie indicate dimensiunile peretilor si limitele maxime de presiune la care trebuie incercate acestea. Art. 422. - Tevile cu diametre mici, care se incearca la masinile de probat cu mai multe fire, trebuie sa aiba aceeasi lungime pentru a putea fi strinse in dispozitivele de fixare. Art. 423. - Inainte de inceperea lucrului, la masinile de probat tevi la presiune hidraulica, se verifica starea de functionare: - a pompei de apa - a multiplicatorului - a dispozitivului de strangere si aruncare - a garniturilor de etansare - a ventilelor - a aparatelor de comanda si control. Art. 424. - Se interzice incercarea tevilor la presiune cand masina are manometre defecte sau lipsa.

Art. 425. - Introducerea apei sub presiune, in teava, se face numai dupa ce s-a realizat blocarea caruciorului, teava a fost prinsa etans in dispozitivele de fixare si a fost umpluta cu apa la joasa presiune. Art. 426. - Se interzice tragerea tevii cu mana si introducerea ei in capul de strangere. Art. 427. - Se interzice depasirea presiunii de incercare a tevilor stabilita de instructiunile tehnologice. Art. 428. - La controlul tevilor ajustate, fiecare controlor este obligat sa verifice starea tehnica a locului de munca, a aparatelor sau uneltelor de lucru. Trebuie sa verifice daca paturile sunt in perfecta stare si nu au sine rupte, cleme si suruburi de fixare lipsa. Art. 429. - Controlul tevilor ajustate se face numai dupa ce patul a fost imbracat complet si toate tevile asigurate contra rostogolirii necomandate. Art. 430. - Controlul analizei spectrale a tevilor cu aparatele "stiloscop-metascop" se face respectandu-se urmatoarele reguli de protectie: - conectarea generatorului se face numai dupa legarea la priza de impamantare; - lucrul cu stiloscopul-metascopul, se efectueaza numai echipat cu manusi si galosi din cauciuc electroizolant; - cand aparatul este sub tensiune, se interzice atingerea corpului acestuia si a electrodului; - dupa terminarea lucrului, aparatul se scoate de sub tensiune.

3. Lucrari de intretinere, revizii si reparatii


3.1. Prevederi comune
Art. 431. - Lucrarile de intretinere, revizii, reparatii ale masinilor, utilajelor, aparatelor, instalatiilor tehnologice trebuie executate in conformitate cu normele specifice de securitate a muncii si reglementarile in vigoare. Pentru instalatiile de ridicat sau cele sub presiune se tine seama de prescriptiile ISCIR. Art. 432. - Masinile, utilajele, instalatiile reparate, modernizate sau reconstruite sunt repuse in functiune numai dupa efectuarea probelor necesare unei exploatari in deplina siguranta, incheierea procesului verbal de receptie si predarea utilajului catre sectia de exploatare. Art. 433. - Inainte de inceperea lucrarilor, conducatorul locului de munca trebuie sa faca instructajul pentru toti muncitorii care iau parte la reparatii. Art. 434. - Inainte de inceperea lucrarilor, conducatorii sectiilor de fabricatie sunt obligati sa asigure spatiul necesar desfasurarii procesului de reparatii, prin curatarea si evacuarea diferitelor materiale depozitate in zona utilajului sau dedesubt: oxid de fier, deseuri, semifabricate, scule etc. Art. 435. - Toate masinile, utilajele sau instalatiile oprite trebuie curatate inainte de reparatii: de ulei, zgura, oxizii, moloz, praf etc. Depunerile trebuie colectate si evacuate imediat intr-un loc care sa nu prezinte pericol de incendii. Art. 436. - Se interzice personalului de intretinere si reparatii sa manevreze masinile, utilajele sau instalatiile in timpul lucrarilor si in timpul probelor.

Art. 437. - Zonele in care se fac reparatii trebuie marcate si delimitate, stabilindu-se concret trecerile si caile de acces. Art. 438. - Se interzice accesul persoanelor care nu au atributii de lucru in zona de reparatii. Art. 439. - In timpul manevrelor de ridicare sau coborare a pieselor de la inaltime trebuie evacuati muncitorii si indepartate tuburile de oxigen si generatoarele de acetilena din zona de lucru a mecanismelor de ridicat. Zona in care se lucreaza se ingradeste si se marcheaza cu stegulete rosii sau lampi electrice vopsite in rosu. Art. 440. - Se interzice accesul muncitorilor pe platforme, pe grinzi sau pe constructiile metalice, inainte sa fie verificata existenta parapetilor, balustradelor etc. Art. 441. - Lucrarile de reparare a masinilor, instalatiilor care se gasesc montate sub cota 0 (zero) se incep dupa montarea balustradelor de protectie in jurul gurilor de vizitare si a cailor de acces. Art. 442. - Sculele folosite pentru lucrarile de reparatii se verifica periodic de catre maistru sau seful de echipa. Art. 443. - Inaintea inceperii probelor de receptie, dupa reparatie, trebuie verificata starea masinii, a utilajului sau a instalatiei, inlaturandu-se sculele, piesele, materialele etc. Se monteaza dispozitivele de protectie si se face legatura la centura de impamantare. Art. 444. - Tuburile de oxigen utilizate la lucrarile de reparatii se depoziteaza la un loc ferit de temperaturi ridicate, lovituri sau atingeri cu ulei sau unsoare. Art. 445. - La reparatia cuptoarelor trebuie evitata aglomerarea locurilor de munca cu materiale, evacuandu-se permanent molozul sau alte materiale rezultate. Accesul muncitorilor pentru evacuarea molozului din cuptor este permis numai dupa ce temperatura din cuptor a scazut sub 40 oC. Art. 446. - Demolarea zidariei cuptorului trebuie facuta succesiv, de sus in jos pentru a exclude posibilitatea prabusirii unor portiuni mai mari de zidarie. Art. 447. - Racirea cuptoarelor se face lent, prin reducerea treptata a numarului de arzatoare si micsorarea debitului de combustibil si aer. Apa de racire se opreste numai dupa racirea cuptorului. La zidirea cuptoarelor se folosesc schele, platforme etc., anume destinate si verificate periodic privind rezistenta. Art. 448. - Dupa terminarea reparatiei cuptorului se verifica intregul utilaj in vederea punerii in functiune inaintea aprinderii cuptorului. Art. 449. - La punerea in functiune a cuptorului, dupa reparatie, conducatorul lucrarii trebuie sa predea maistrului de fabricatie taloanele de securitate a muncii, care se pastreaza in cabina de comanda a cuptorului. Art. 450. - Pentru lucrarile de complexitate, la instalatiile sub presiune, instalatiile de ridicat, instalatiile de gaz, instalatiile de oxigen, instalatiile cu substante inflamabile sau explozive se vor da, in mod obligatoriu, dispozitii de lucru scrise. Art. 451. - Scarile, podetele, platformele, grinzile si alte constructii metalice se verifica periodic inaintea inceperii oricarei lucrari de reparatii la utilajele din zona. Accesul personalului pe acestea este admis numai dupa verificarea in prealabil de catre maistrul de specialitate. Art. 452. - Instalatiile sub presiune, de la agregatele de laminare, care sunt prevazute cu ungere automata, amenajate la subsol (statii de lubrifiere SL si statii de ungere consistenta UC) , trebuie supravegheate de persoane autorizate.

Art. 453. - Curatarea reziduurilor sau scurgerilor de ulei de pe caile de acces, de pe treptele scarilor si de pe pardoseala din statiile de ungere se face in permanenta. tergerea pompelor de ungere si strangerea ori etansarea racordurilor sau conductelor de alimentare se executa numai cu utilajul oprit. Art. 454. - Transportul butoaielor de lubrifiant (uleiuri sau vaseline) se face cu mijloace auto sau electro, amenajate cu juguri sau suporturi pentru stabilitatea butoaielor. Art. 455. - In statiile de ungere se interzice pastrarea imbracamintei, a alimentelor sau servirea mesei, iar ventilatia incaperii trebuie asigurata in permanenta. Art. 456. - Curatarea tunderului din canalele agregatelor, de sub trenurile cu role si paturile de transfer, se face numai cu lucratorii de la utilajele respective, care trebuie sa fie dotati cu unelte si echipamente adecvate. Art. 457. - Inainte de intrarea in canale, pentru curatarea tunderului, se verifica daca au fost inchise toate vanele instalatiilor de alimentare cu apa. Art. 458. - In canalele de tunder, sub caile cu role si paturile de transport, trebuie sa se asigure iluminatul electric la tensiunea de 24 V. Art. 459. - La curatarea canalelor de tunder se folosesc minimum doi lucratori, care trebuie sa tina legatura permanent cu exteriorul. Se interzice intrarea In canale a unei singure persoane.

3.2. Lucrari de intretinere, revizii si reparatii la liniile de laminare, tragere, extrudare si sudare
Art. 460. - Pe toata durata lucrarilor de intretinere, revizii si reparatii, operatorul de la pupitrul de comanda trebuie sa asigure blocarea comenzilor de la postul sau, astfel incat instalatia sa nu poata fi pornita. Art. 461. - La inceperea lucrului, seful formatiei trebuie sa ia masuri ca instalatia sa nu poata fi pornita inoportun, nici de la posturile de comanda si nici de la sectia ce alimenteaza postul general de comanda. Instalatia hidraulica sau pneumatica va avea un robinet de descarcare care sa evacueze fluidul, rezultat in urma unor comenzi intamplatoare. Art. 462. - Interventiile si verificarile se fac numai cu acordul maistrului sau sefului formatiei de lucru, care stabileste timpul si locul interventiei si verificarii. Art. 463. - Se interzice efectuarea de reglaje la frane si la alte mecanisme de catre personalul tehnologic de exploatare. Art. 464. - Periodic, este necesar sa se verifice cablurile flexibile cu protectie metalica, iar cele neizolate se inlocuiesc. Art. 465. - In timpul lucrarilor de intretinere sau revizie tehnica se ridica obligatoriu, de la panou, marca de restrictie pentru instalatia respectiva pentru a preintampina pornirea accidentala a instalatiei. Art. 466. - Dupa terminarea reviziei, operatorul din postul de comanda porneste utilajul numai daca: - a primit inapoi toate marcile de restrictie; - electricianul a conectat instalatia electrica; - a primit avizul laminatorului sef sau al maistrului. Art. 467. - Demontarea si montarea pieselor grele (cilindri, valturi, caje reductoare, trenuri cu role, lagare etc.) se executa numai sub supravegherea directa a conducatorului lucrarii.

Art. 468. - Se interzice inceperea separata a rodajului cajelor in timp ce se lucreaza la alte operatii de montare, fie cu caje fie cu caile cu role din fata sau spatele cajelor. Art. 469. - Se interzice ajustarea lagarelor si pinioanelor, cand acestea sunt suspendate in macara. Pentru ajustare, piesele trebuie asezate pe suporti. Art. 470. - La instalatia de presat si depresat role este interzis: - a se lucra fara aparatori; - a se lucra cu manometrul si siguranta defecte; - a se lucra cand manometrul de presiune indica mai mult decat presiunea maxima admisa. Art. 471. - Ridicarea tamburilor si asezarea lor pe suport, in vederea derularii, se face numai cu macaraua sau alte dispozitive de ridicat. Art. 472. - In timpul operatiilor pentru matisarea cablurilor, lucratorii trebuie sa poarte echipamentul prevazut in normativul-cadru.

3.3. Lucrari de prelucrare a materialelor metalice


Art. 473. - Pentru operatiile de strunjire, gaurire, rabotare, mortezare, frezare, polizare, sudare etc. se vor respecta prevederile normelor specifice in vigoare si Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aschiere. Art. 474. - Este interzis lucrul la masini-unelte in atmosfera impurificata (pulberi abrazive, vapori inflamabili proveniti de la spalarea lagarelor si portlagarelor etc.) .

3.4. Interventii in caz de avarie


Art. 475. - In caz de avarii sau alte accidente tehnice, sefii de sectie, ateliere sau alte compartimente de productie sunt obligati sa participe la lichidarea urmarilor acestora, la cercetarea cauzelor si stabilirea masurilor pentru repunerea in functiune a masinilor, utilajelor sau instalatiilor si la conducerea operatiunilor pentru intrarea in regim normal de functionare. Art. 476. - Intotdeauna, remedierea deficientelor, incidentelor sau avariilor se face numai dupa scoaterea masinii, utilajului sau instalatiei de sub tensiune, presiune etc. si blocarea contra pornirii accidentale . Daca blocararea nu este posibila, se asigura paza la dispozitivul de pornire. Art. 477. - La intrarea in instalatie, personalul de interventie trebuie sa ridice marca de restrictie de la postul central de comanda, iar in statie si la posturile centrale de comanda trebuie amplasate panouri de avertizare cu textul "ATENTIUNE! NU CUPLATI SE LUCREAZA". Daca operatorul de la postul central de comanda paraseste statia, el trebuie sa asigure masina, utilajul sau instalatia impotriva punerii in functiune prin incuierea statiei, blocarea comenzii si afisarea inscriptiei de avertizare. Art. 478. - Punerea sub tensiune sau sub presiune etc. se face numai la comanda persoanei care a cerut scoaterea de sub tensiune sau de sub presiune. Art. 479. - La locurile cu temperaturi ridicate, ce depasesc limitele normale, lucrarile de interventii se fac in reprize scurte (min.15 minute) cu asigurarea unor locuri de refacere si repaus cu climat normal.

3.5. Interventii la instalatiile de decapare, degresare, deglasare

Art. 480. - Inaintea oricarei interventii la instalatiile care functioneaza cu acizi sau solutii acide se efectueaza, in mod obligatoriu, urmatoarele operatiuni: a) intreaga instalatie (baie, pompe, ventile, conducte etc.) se goleste complet, se aeriseste, se neautralizeaza cu lapte de var, se verifica pH-ul, se spala cu apa si apoi se verifica prezenta hidrogenului cu explozimetru; b) se inchid ventilele si se pun panouri avertizoare cu textul: "ATENTIE! SE LUCREAZA! NU DESCHIDETI VENTILELE!"; c) in cazul interventiei la baile de decapare continua (cu banda) , se pun la posturile si pupitrele de comanda panouri cu textul: "ATENTIE! SE LUCREAZA PE LINIE! NU PORNITI BANDA!"; d) lampile electrice portabile si uneltele portabile actionate electric se alimenteaza de la sursele de tensiune redusa (12 - 24 V) ; e) lucrarile de reparatii executate in interiorul recipientelor se supravegheaza in permanenta din exterior de catre persoane corespunzator echipate si instruite; f) in timpul lucrului, persoanele din interiorul recipientului trebuie sa poarte centuri de siguranta ale caror legaturi sa fie tinute de persoanele aflate afara, care supravegheaza lucrul; g) agatatoarele sau alte piese in miscare din rezervor, se blocheaza si se pun panouri avertizoare cu textul: "ATENTIE! SE LUCREAZA! NU PORNITI!". Art. 481. - Inaintea operatiilor de sudura pe conductele si recipientii in care a fost adus acid clorhidric sau acid sulfuric (de pe conducta sau rezervor) , se neutralizeaza cu solutie bazica si apoi se sufla cu un jet de azot. Art. 482. - La interventiile urgente, cand nu mai este timp pentru neutralizare si suflare cu azot, se intra cu masca de gaze si echipament de protectie adecvat si se interzice executarea lucrarilor de sudura, taiere cu flacara, folosirea focului deschis (brichete, chibrituri) etc. Art. 483. - Pentru executarea lucrarilor din interiorul instalatiilor si rezervoarelor in care au fost depozitati acizi, personalul care efectueaza operatia trebuie instruit asupra modului in care se executa interventia.

4. Prevederi de proiectare privind mijloacele de productie utilizate la laminarea - tragerea - extrudarea - sudarea tevilor si produselor tubulare din otel
4.1. Cladiri si alte constructii
Art. 484. - Halele de fabricare a tevilor si alte unitati productive sau de control tehnic de calitate vor trebui sa fie dimensionate astfel incat sa poata permite un flux tehnologic rational si posibilitatea de circulatie a personalului productiv fara pericol de accidente. Art. 485. - Cladirile unitatilor pentru fabricarea tevilor si produselor tubulare din otel (inclusiv incaperile auxiliare, administrative si social - culturale) se vor amplasa si amenaja in asa fel incat sa fie respectate prevederile Normelor generale de protectie a muncii, ale Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, ale prezentei norme si ale normelor de securitate a muncii conexe. In cazul in care exista divergente intre aceste norme, se aplica prevederea cea mai restrictiva.

Art. 486. - Solutiile constructive care se vor adopta la prevederea mijloacelor de productie utilizate la formarea tevilor si produselor tubulare din otel vor trebui sa tina seama de asigurarea conditiilor necesare pentru: - efectuarea periodica a curateniei locului de munca si indepartarea ritmica a prafului, reziduurilor, deseurilor etc.; - evitarea scurgerilor de ulei in subsoluri, tuneluri etc. sau dupa caz, colectarea uleiurilor si evacuarea periodica a acestora; - evacuarea apelor infiltrate; - asigurarea iluminatului natural si artificial in limitele normelor prescrise; - asigurarea ventilatiei naturale si prin intermediul exhaustoarelor conform normelor legale in vigoare; - incalzirea halelor de productie prin montarea de elemente de incalzire, exceptand zonele cu radiatii termice suficiente pentru asigurarea incalzirii; - asigurarea protectiei impotriva radiatiilor termice in locurile unde acestea sunt prea puternice (placi izolatoare sau ventilatie) ; - mecanizarea lucrarilor de transport, incarcare - descarcare etc., in scopul eliminarii muncii fizice grele; - asigurarea cailor de acces si circulatie separate pentru pietoni si mijloace de transport (rutiere si CFR) ; - evitarea fluxurilor tehnologice incrucisate etc. Art. 487. - La proiectarea amplasamentelor de mijloace de productie pentru fabricarea tevilor din incinta intreprinderilor integrate (uzine, combinate) se va tine seama de pozitia halelor fata de directia dominanta a vanturilor (in sezonul cald) , pozitie care tebuie sa se aleaga astfel incat sa fie evitata poluarea cu noxele produse de alte sectii (cocserii, furnale, otelarii, turnatorii etc.) si concomitent sa fie asigurate conditii normale de ventilatie naturala in halele in care au loc degajari termice importante. Art. 488. - Ferestrele halelor de productie vor fi prevazute cu geamuri din sticla armata (mai ales ferestre mobile) sau vor fi protejate prin plase de sarma impotriva caderilor accidentale de sticla. Art. 489. - Scarile de acces in cladiri, subsoluri, tuneluri, platforme, pasarele, constructii interioare, posturi de comanda etc. se vor proiecta si construi astfel incat sa fie prevenite pericolele de accidentare prin cadere in gol sau alunecare si sa nu solicite eforturi deosebite din partea personalului care le utilizeaza. Art. 490. - Pentru lubrifianti si alte materiale inflamabile se vor prevedea depozite subterane sau la sol, dupa gradul de periculozitate, pentru prevenirea incendiilor.

4.2. Utilaje si posturi de comanda pentru formarea tevilor


Art. 491. - La posturile si pupitrele de comanda unde comenzile se dau prin actionarea unor manete si/sau butoane, acestea se vor amplasa astfel incat sa fie usor accesibile operatorului din pozitia normala de lucru si cu deplasari minime. Maneta (butoanele) pentru comenzile principale (PORNIT, OPRIT, AVARIE etc.) se vor executa in culori diferite. Este obligatorie dotarea posturilor si pupitrelor cu butoane de comanda pentru avarii, care sa actioneze optic si acustic. Art. 492. - La proiectare se va urmari ca amplasamentele posturilor si pupitrelor de comanda sa fie cat mai ferite de traficul podurilor rulante si al mijloacelor de transport la sol. Atunci cand respectarea prezentei prevederi nu

este intru totul posibila, din motive tehnologice obiective, se vor adopta masuri suplimentare de prevenire a accidentelor de munca prin limitatoare de cursa, bariere, instructiuni speciale. Art. 493. - Se interzice amplasarea posturilor si pupitrelor de comanda in zone periculoase sau de solicitare fizica si psihica sporita a operatorilor (radiatii termice, lumina stralucitoare, zgomot sau trepidatii intense, degajari de gaze sau vapori etc.) . In asemenea cazuri se poate apela la instalatii de televiziune industriala. Art. 494. - In functie de conditiile mediului ambiant, posturile si pupitrele de comanda vor fi climatizate, ventilate si protejate impotriva improscarilor de materiale (tunder, apa etc.) .

4.3. Cuptoare de incalzire si tratament termic


Art. 495. - Cuptoarele vor fi proiectate astfel incat partea exterioara a peretilor sa nu depaseasca temperatura de + 55 oC. La cuptoare se vor prevedea masuri de protectie impotriva accidentarii prin contact cu suprafetele fierbinti. Art. 496. - Zonele de lucru din jurul cuptoarelor vor fi prevazute cu ventilatie naturala sau mecanica, unde este cazul. Art. 497. - Accesul la cuptoare, la mecanisme si la aparatele termotehnice se va asigura prin scari, pasarele, platforme. Art. 498. - Canalele si golurile din pardoseala trebuie sa fie acoperite sau imprejmuite. Art. 499. - Pentru racirea sculelor de lucru se vor prevedea bazine pentru racire. Art. 500. - Usile mari ale cuptoarelor se vor proiecta spre a se manevra cu mijloace mecanizate. Art. 501. - Ventilatoarele pentru aerul primar se vor amplasa la minimum + 2000 mm fata de cota 0,00 si vor fi prevazute cu plase de sarma. Art. 502. - La conductele prin care circula fluide cu temperaturi care pot produce accidente la atingere se vor prevedea izolatii termice, indiferent de pozitia si amplasarea lor. Art. 503. - La cuptoarele cu atmosfera de protectie si anume la capetele cuptoarelor continue sau a celor unde se evacueaza in mod continuu gazul, se vor prevedea perdele antiflacara. Art. 504. - Cuptoarele care functioneaza la temperaturi sub 650 oC vor fi prevazute cu "supraveghetor de flacara" format din arzator pilot si detector de flacara. Art. 505. - Instalatiile de alimentare a cuptoarelor cu gaze combustibile sau cu gaze de protectie precum si armaturile acestor instalatii vor fi etanse. Art. 506. - Pentru evacuarea gazelor de protectie necombustibile se vor stabili locurile de evacuare care vor fi prevazute in mod obligatoriu cu instalatii de absorbtie, iar zonele adiacente, cu echipament pentru ventilare. Art. 507. - Se vor prevedea instalatii pentru "spalare" cu gaz inert la cuptoarele cu gaz de protectie combustibil, atat la punerea in functiune cat si in caz de necesitate. Art. 508. - Se va asigura semnalizarea optica si acustica la intreruperea functionarii instalatiilor de absorbtie si ventilare cu care sunt echipate cuptoarele de tratament termic cu gaz de protectie.

Art. 509. - Se vor asigura instalatiile, aparatura si echipamentele pentru inregistrarea permanenta a preunii gazului de protectie din spatiul de lucru al cuptorului si pentru semnalizarea acustica si optica a cresterii sau scaderii acestei presiuni fata de valoarea de functionare stabilita. Art. 510. - Se vor prevedea semnalizari acustice si optice la intreruperea incalzirii si alimentarii cu gaz de protectie. Art. 511. - La proiectarea cuptoarelor cu inductie, se vor respecta normele de securitate a muncii in instalatiile electrice de 1000 volti. Art. 512. - In incaperea salii masinilor (in subsol) si langa blocurile inductoarelor se va prevedea un set complet cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor.

4.4. Utilizarea gazelor si a lichidelor combustibile


Art. 513. - Se interzice amplasarea surselor de incalzire sau aprindere in apropierea conductelor de gaze. Art. 514. - Conductele prin care circula gazele toxice vor fi amplasate in afara incaperilor de lucru si la distante corespunzatoare care sa asigure evitarea scurgerilor accidentale de gaz. Art. 515. - Se va asigura semnalizarea optica si acustica a defectiunilor la instalatiile de gaze din zona cuptoarelor, la posturile si pupitrele de comanda sau la cabinele AMCR. Art. 516. - Se va prevedea utilajul necesar pentru stingerea incendiilor, conform prescriptiilor PSI. Art. 517. - Se vor prevedea mijloace de ventilare (naturala, artificiala sau combinata) a incaperilor care prezinta pericole generate de prezenta gazelor. Art. 518. - Incalzirea incaperilor in care exista pericolul prezentei gazelor se va face numai printr-un sistem de calorifer cu aburi de joasa presiune sau cu apa fierbinte. Art. 519. - Pentru fiecare instalatie de gaze se va asigura, in mod obligatoriu, schema instalatiei si instructiunile de deservire, afisate pe instalatie si depuse la serviciul tehnic sau la cabinetul de protectie a muncii. Art. 520. - Se va asigura iluminatul din exterior cu reflectoare si instalatii electrice antiexplozive in incaperile in care sunt instalatii pentru epurarea sau prelucrarea gazelor combustibile (dozatoare, exhaustoare, ventilatoare, reflectoare, refulatoare, cabine cu aparate, statii de reglare etc.) . Art. 521. - Pentru intreruperea totala a curentului electric care actioneaza instalatiile interioare de gaze, butonul de intrerupere va fi prevazut in afara incaperii respective. Art. 522. - La cuptoare se vor prevedea dispozitive de inchidere rapida a alimentarii cu gaze in caz de lipsa de aer, gaz sau energie electrica. Art. 523. - In instalatiile de aer de combustie de pe cuptoare distribuitoarele vor fi echipate cu capace antiexplozive. Art. 524. - Conductele de alimentare ale fiecarui consumator sau grup de consumatori de gaze vor fi prevazute cu dispozitive automate de inchidere rapida, in momentul scaderii presiunii gazelor sau aerului de combustie si la intreruperea alimentarii cu energie electrica. Dispozitivele se vor asigura Impotriva deschiderii spontane la revenirea presiunii gazului, aerului sau tensiunii electrice. Art. 525. - Se va asigura iluminatul corespunzator al locurilor de munca, al platformelor si al scarilor de acces la robineti, vane, clapete de inchidere si reglare, precum si al punctelor de lucru sau de control periodic.

4.5. Bai de decapare si instalatii anexe


Art. 526. - Baile de decapare vor fi confectionate din materiale rezistente la actiunea acizilor care intra in componenta solutiilor decapante, pentru a evita infiltratiile de solutii corozive. Art. 527. - Se va prevedea montarea bailor de decapare in cuve protejate antiacid prevazute cu pante de scurgere si sistem de colectare a apelor acide scurse accidental. Art. 528. - Pentru baile de decapare se va prevedea pardoseala protejata antiacid si cu pante si rigole de scurgere catre bazine de neutralizare. Art. 529. - Cuvele bailor de decapare se vor prevedea cu izolatie hidrofuga pentru a preveni infiltratiile spre exteriorul acestora. Art. 530. - Instalatiile de decapare se vor amplasa, pe cat posibil, separat de celelalte instalatii hidraulice. Art. 531. - Baile de decapare vor fi prevazute in mod obligatoriu cu ventilare locala si vor fi mentinute sub presiune. Art. 532. - Halele cu bai de decapare deschise vor fi prevazute cu incalzire pentru a evita formarea condensului si a cetii. In acest scop se va asigura o temperatura de minimum 18oC. Art. 533. - Pentru spalarea si neutralizarea cu solutii alcaline a vaporilor absorbiti deasupra bailor de decapare prin sistemul de ventilatie se vor prevedea scrubere spalatoare. Art. 534. - Ventilatia in halele de decapare va asigura un climat de lucru corespunzator, respectandu-se valorile CMA. Art. 535. - Cazile, cuvele si rezervoarele instalatiilor de decapare vor fi prevazute cu conducte de preaplin avand o capacitate de evacuare mai mare decat cea de alimentare, pentru a fi evitata deversarea pe pardoseala a solutiilor acide. Art. 536. - In apropierea instalatiei de decapare se vor prevedea dusuri de protectie pentru spalarea cu apa a persoanelor, in caz de stropire cu acid. Art. 537. - Toate pompele pentru solutii acide vor fi prevazute cu robinete de golire atat pe conductele de aspirare cat si pe conductele de refulare. Art. 538. - Toate conductele vor fi prevazute cu pante si posibilitati de purjare, pentru a putea evacua complet continutul in caz de opriri si interventii. Art. 539. - Conductele prin care circula fluide cu temperaturi ce pot produce accidente sau care, datorita suprafetei lor pot schimba microclimatul in hala, se vor izola termic, indiferent de pozitia si amplasarea lor. Art. 540. - Conductele prin care circula substante toxice, corozive sau caustice se vor imbina numai prin sudura si prin flanse cu suruburi. Sunt interzise imbinarile demontabile de tip mufe cu filet, racorduri olandeze etc. Art. 541. - Se interzice montarea conductelor cu apa, abur sau substante corozive in apropierea cablurilor electrice. Art. 542. - Conductele montate in instalatiile de decapare vor fi vopsite antiacid. Art. 543. - Rezervoarele de acid si soda caustica vor fi amplasate pe fundatii inalte pentru a putea permite controlul etanseitatii fundului rezervorului.

Art. 544. - Rezervoarele de acizi se vor amplasa in cuve captusite cu caramizi antiacide. In caz de avarie, cuva va trebui sa poata prelua continutul unui rezervor, in scopul recuperarii acidului. Art. 545. - Toate ventilele si vanele de lucru de pe bazinele de neutralizare si decantare vor fi dotate cu platforme de acces prevazute cu scari, balustrade etc.

4.6. Instalatii hidraulice si de ungere


Art. 546. - Subsolurile vor fi dotate cu instalatii de ridicare pentru pompe, motoare, schimbatoare de caldura etc. Art. 547. - In subsoluri si casa scarii se va asigura iluminatul corespunzator. Art. 548. - La cuptoarele cu vatra pasitoare, trebuie prevazute ventile si dispozitive de siguranta pentru inchiderea automata in cazul scaderii presiunii gazului ori a intreruperii accidentale a acestuia. Art. 549. - La trenurile cu role de la iesirea din agregatele de laminare, trebuie prevazute tampoane elastice la capat, pentru oprirea tevilor. La trenurile lungi cu role, care alimenteaza mai multe puncte de lucru in flux, trebuie prevazute opritoare intermediare. Art. 550. - La agregatele de laminare: perforator, duo, netezitoare, calibror, reductor si la paturile de alimentare ori evacuare, trebuie prevazute dispozitive de blocare si ingradiri pentru oprirea trecerii oricaror persoane prin fata sau spatele acestora in timpul functionarii. Art. 551. - Cajele de laminare trebuie prevazute cu protectori: aparatori la cuplaje si paravane protectoare contra stropilor apei de racire. Art. 552. - La patul pentru racirea tevilor reduse trebuie sa se prevada platforme de acces pentru interventii, care se vor mentine libere si curate. Art. 553. - La masinile pentru retezarea tevilor reduse trebuie prevazuti protectori la discurile de taiere si la sistemul de antrenare. Art. 554. - La seile colectoare de tevi retezate din apropierea cailor de acces trebuie prevazute imprejmuiri pentru a se opri intrarea persoanelor In zona acestora. Art. 555. - Toate utilajele de manipulare a materialului in flux: aruncatoare, dozatoare, capace la jgheaburi, gratare de trecere, transportoare etc. trebuie sa fie asigurate cu dispozitive de blocare, iar partile ( piesele) aflate in miscare trebuie sa fie echipate cu mijloace tehnice de protectie. Art. 556. - La presele de refulare, paturile de alimentare trebuie prevazute cu opritori la extremitati, iar spatiul de rostogolire al tevilor la caderea in seile colectoare, trebuie prevazut cu balustrade. Art. 557. - Paturile de alimentare trebuie prevazute cu balustrade si cu dozatoare de trecere a prajinilor pe trenul cu role, la introducerea In cuptor. Art. 558. - Trenurile cu role la iesirea din cuptoare, precum si cele de introducere trebuie prevazute cu tampoane elastice de capat. Art. 559. - In apropierea bailor de spalare, din atelierele de intretinere, trebuie prevazute capace metalice pentru acoperirea lor in cazul unor eventuale aprinderi ale uleiului sau motorinei, iar atelierul trebuie dotat cu mijloace de stingere a incendiilor. Art. 560. - Bancurile de tragere cu un fir sau mai multe fire trebuie prevazute cu dispozitivele necesare pentru: limitareea cursei caruciorului, pornirea lina in sarcina, franarea la intoarcerea caruciorului, cuplarea in sarcina,

evitarea arcuirii in afara a tevilor scapate din bancurile de prindere sau rupte, aruncarea tevilor trase in saua colectoare, fixarea filierei de tragere in suport, blocarea caruciorului impotriva pornirii necomandate etc. Art. 561. - Laminoarele de deformare la rece trebuie prevazute cu sigurante sau limitatori de supra-sarcina la deformarea plastica. Art. 562. - Paletele de transportat bilete trebuie dotate cu sisteme de prindere pentru agatarea cablurilor. Art. 563. - Instalatiile de formare si sudare a tevilor trebuie prevazute cu butoane de avarie, la care sa poata interveni oricare lucrator de la posturile fixe, in caz de nevoie. Art. 564. - In incaperile in care sunt montate turbosuflantele necesare barbotarii solutiilor neutralizante trebuie prevazute mijloace de atenuare a zgomotului. Art. 565. - La descarcarea namolului in halde, este necesar sa se prevada estacade pentru evitarea accidentelor prin rasturnare a malurilor, dezechilibrare etc. Art. 566. - Masinile de indreptat cu role trebuie sa fie prevazute cu jgheaburi acoperite cu capace basculante, de-a lungul trenului cu role. Art. 567. - Paturile de alimentare trebuie prevazute inspre exterior cu rezematori pentru pachetele de tevi, iar zona de la capatul jgheabului de evacuare trebuie ingradita pentru a impiedica lovirea cu tevi lungi. Art. 568. - Masinile cu role pentru indreptat tevi cu diametre mai mari de 30 mm trebuie prevazute cu cai cu role pentru introducere si evacuare. Art. 569. - La retezarea tevilor cu discuri metalice sau abrazive trebuie prevazute dispozitive de strAngere. Art. 570. - Paturile de alimentare trebuie prevazute cu rezematori si opritori la extremitati, impotriva caderilor tevilor pe calea cu role de alimentare. De asemenea trebuie prevazute opritori la patul de evacuare inaintea caderii tevilor in seile colectoare. Art. 571. - Toate masinile de filetat mufe verticale trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de dezarmare si actionare rapida a capului, la terminarea unui ciclu. Art. 572. - Masinile de sanfrenat trebuie prevazute cu sistem de fixare a tevii reglat astfel ca avansul cutitului de aschiere sa inceapa numai dupa strangerea tevii, iar indepartarea sa se faca dupa retragerea cutitului. Art. 573. - La executarea reparatiei unei linii invecinate cu o alta linie tehnologica in functie, se asigura protectori cu inaltimea de minimum 1,5 m. Art. 574. - In jurul rampelor de scurgere cu canale colectoare de ulei, cu care sunt prevazute baile de uleiere si instalatiile mecanice, trebuie sa se prevada gratare de lemn. Art. 575. - In incaperea unde se executa matisarea cablurilor, pentru fiecare lucrator trebuie asigurat un loc de munca cu o suprafata de minimum 4,5 m.p. si un volum de minimum 15 m.c. Art. 576. - Operatiile de galvanizare si fosfatare se executa numai in incaperi special amenajate, prevazute cu bazine, cu instalatie de ventilatie locala si aerisire generala. Art. 577. - Pregatirea bitumului se face in incaperi special amenajate pentru prevenirea exploziilor si incendiilor. Art. 578. - Iluminatul incaperii de lacuit trebuie sa se asigure cu instalatie ANTIEX.

Art. 579. - La depozitarea in stive se vor amenaja platforme cu grinzi de sprijin care sa asigure stabilitatea stivei. ANEXA 1

Norme specifice de securitate a muncii si prescriptii iscir complementare prezentelor norme *


Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea tevilor si produselor tubulare din otel vor fi completate de alte norme, dupa cum urmeaza: 1. Norme generale de protectie a muncii 2. Normativ cadru de acordare a echipamentului de protectie 3. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la cald 4. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern 5. Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purjare si cu mijloace nemecanizate, depozitarea materialelor 6. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aschiere 7. Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor 8. Norme specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice In medii normale 9. Norme specifice de securitate a muncii pentru distributia si utilizarea gazelor naturale 10. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea de producere a aerului comprimat 11. Norme specifice de securitate a muncii la fabricarea, transportul si utilizarea acetilenei 12. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului 13. Norme ce reglementeaza lucrul cu foc deschis si norme PSI in general 14. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea de captare, epurare, distributia apei si evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie si procesele tehnologice 15. Norme specifice de securitate a muncii pentru vopsitorie 16. Norme specifice de securitate a muncii pentru acoperiri metalice 17. Norme specifice de securitate a muncii pentru tratamente termice, termochimice 18. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime 19. Prescriptii ISCIR privind activitatea de sudare si prescriptii privind autorizarea sudorilor (CR 9 - 84) 20. Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivelor lor auxiliare (R1 - 87)

21. Prescriptii pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune * Intrucat in prezent sistemul national al normelor specifice de securitate a muncii este in curs de elaborare, pina la aparitia tuturor normelor specifice se vor respecta si aplica, dupa caz, normele departamentale existente, referitoare la aceste activitati. ANEXA 2

Standarde de referinta
1. STAS 6177/1-87 - Corpuri abrazive. Reguli pentru asigurarea securitatii la utilizare. 2. STAS 12961-91 - Masini unelte. Carcase de protectie a corpurilor abrazive. Forme si dimensiuni. 3. STAS 12604-87 - Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale. 4. STAS 12165-83 - Masini-unelte pentru prelucrarea prin aschiere a metalelor Conditii pentru prevenirea pericolelor mecanice.. 5. STAS 11358-80 - Masini si utilaje. Mijloace de protectie fata de pericole mecanice. 6. STAS 2612-87 - Protectia impotriva electrocutarilor.Limite admise. 7. STAS 12604/4-89 - Protectia impotriva electrocutarilor.Instalatii electrice fixe. Prescriptii. 8. STAS 12217-88 - Protectia impotriva electrocutarii la utilajele si echipamentele electrice mobile. Prescriptii. 9. STAS 12216-84 - Protectia impotriva electrocutarii la echipamentele electrice portabile. Prescriptii. 10. STAS 11336/1-80 - Acustica psihofiziologica Evaluarea incadrarii in limita admisibila a nivelului de zgomot pentru evitarea pierderii auzului.. 11. STAS 6687-81 - Ochelari de protectie. Conditii tehnice generale de calitate. 12. STAS 3159-81 - Material de protectie. Casti de protectie. 13. STAS 11841-83 -Masuri de siguranta contra incendiilor. Clase de incendiu. 14. STAS 297/1-88 - Culori si indicatoare de securitate.Conditii tehnice generale. ANEXA 3

Ghid de terminologie
1. Accident de munca: accident prin care se produce vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia se desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate ori deces. 2. Dispozitiv de protectie: dispozitivul care reduce sau elimina, singur sau in asociere cu un protector, riscul de accidentare.

3. Echipament individual de lucru: mijloacele pe care persoanele juridice le acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei personale, in timpul procesului de munca. 4. Echipament individual de protectie: mijloacele cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca, pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala. 5. Echipamente tehnice: echipamentele tehnice sunt: masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemanatoare necesare in procesul muncii. 6. Factori de risc: factori (insusiri, stari, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor componente ale sistemului executant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca, ce caracterizeaza riscurile proprii acestor elemente si care, conducand la o disfunctie a sistemului pot provoca accidente de munca sau boli profesionale. 7. Instructaj de securitate a muncii: modalitatea de instruire in domeniul securitatii muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si are drept scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza. 8. Instructiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii muncii ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati: elaborarea lor de catre unitati (prin efort propriu sau in colaborare cu institute specializate) , este obligatorie atunci cand Normele generale de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate, sau voluntara, atunci cand conducerea persoanei juridice considera necesar, pentru imbunatatirea securitatii muncii, detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii. 9. Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru, pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor. 10. Proces de munca: succesiunea in timp si spatiu a actiunilor conjugate ale executantului cu ajutorul mijloacelor de productie. 11. Protector: mijloc de protectie special conceput si utilizat pentru a realiza protectia, prin interpunere, ca obstacol (fizic) intre pericol si persoana expusa. 12. Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr-o situatie periculoasa.

S-ar putea să vă placă și