Sunteți pe pagina 1din 66

NSSM 44

Norme de securitate a muncii pentru activitatea de


extractie a gazelor naturale
Preambul
Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala,
care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din
economia nationala in conditii de securitate a muncii.
Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva agentii economici de
raspunderea pentru prevederea si asigurarea oricaror altor masuri de securitate a
muncii, adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatii respective, prin
instructiuni proprii.
Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari
privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca, sistem compus din:
- Normele generale de protectie a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii
si medicina a muncii, general valabile pentru orice activitate.
- Normele specifice de securitate a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii
specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin acestea
prevederile Normelor generale de protectie a muncii.
Prevederile tuturor acestor norme specifice de securitate a muncii se aplica cumulativ si
au valabilitate nationala indiferent de forma de organizare sau proprietate in care se
desfasoara activitatea pe care o reglementeaza.
Structurarea sistemului national de norme specifice de securitate a muncii urmareste
corelarea prevederilor normative cu riscurile specifice uneia sau mai multor activitati si
reglementarea unitara a masurilor de securitate a muncii pentru activitati caracterizate
prin riscuri comune.
Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea
sistemica a aspectelor de securitate a muncii, practicata in Normele generale de
protectie a muncii. Conform acestor abordari, procesul de munca este tratat ca un
sistem complex structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza
reciproc.
- Executantul: omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca;
- Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul
mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului
procesului de munca;
- Mijloace de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini,
aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.)
care se utilizeaza in procesul muncii;
- Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care
unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.
Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul Normelor specifice de
securitate a muncii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii
de securitate a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a
securitatii muncii la nivelul fiecarui element al sistemului, executant-sarcina de munca-
mijloace de productie-mediu de munca, propriu proceselor de munca din cadrul
activitatilor care fac obiect de reglementare.
Prevederile sistemului national de reglementari in domeniul securitatii muncii constituie,
alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la securitatea si sanatatea in munca,
baza pentru:
- activitatea de conceptie a echipamentelor tehnice si tehnologiilor;
- autorizarea functionarii unitatilor;
- instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii;
- cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor;
- controlul realizarii masurilor de securitate a muncii;
- fundamentarea programului de protectie a muncii.
In contextul general prezentat "Normele specifice de securitate a muncii pentru extractia
gazelor naturale" au fost elaborate tinand cont de reglementarile existente in domeniul
securitatii muncii pentru aceasta activitate, precum si pe baza studierii proceselor de
munca si stabilirii riscurilor specifice, astfel incat, pentru fiecare risc sa existe cel putin o
masura de prevenire la nivelul fiecarui element component al procesului de munca.
Structurarea acestor prevederi este facuta astfel incat prevederile urmaresc o
succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune al executantului in procesul de
munca.
In elaborarea normelor s-a utilizat terminologia curenta, de specialitate, prevazuta in
standardele existente.
Totodata, in anexa, se prezinta explicit sfera notiunilor de baza din domeniul securitatii
muncii.
Toate aceste criterii au urmarit ca in final, utilizatorii sa poata gasi si sa elaboreze mai
rapid, prevederile normative pe care trebuie sa le aplice la un moment dat sau
permanent, in cadrul instalatiei sau a operatiei ce urmeaza a fi executata.
S-a insistat in mod deosebit asupra controalelor si verificarilor prealabile, inainte de
inceperea lucrului, precum si a celor cu caracter permanent sau general.
Pentru ca normele specifice sa raspunda cerintelor actuale nu numai in ceea ce
priveste continutul, dar si forma de prezentare, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri
care precizeaza continutul articolelor care se refera la aceeasi problematica, facilitand
astfel, pentru utilizatori, intelegerea si gasirea rapida a textelor necesare.
CAPITOLUL 1
Prevederi generale
Art. 1. - : Continut
Normele specifice de securitate a muncii pentru extractia gazelor naturale cuprind
masurile de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale specifice
activitatii de extractie a gazelor naturale.
Art. 2. - : Scop
Masurile de prevenire cuprinse in prezentele norme au ca scop eliminarea sau
diminuarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca, proprii fiecarui element
component al acestuia (executant - sarcina de munca - mijloc de productie - mediu de
munca) .
Art. 3. - : Domeniul de aplicare
Prezentele norme se aplica tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfasoara
activitatea de extractie a gazelor naturale, indiferent de forma de proprietate asupra
capitalului social si de modul de organizare al acestora.
Art. 4. - : Relatii cu alte acte normative
(1) Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile "Normelor
generale de protectie a muncii".
(2) Pentru activitati nespecifice sau auxiliare activitatii de extractie a gazelor naturale,
dar care se regasesc in aceste unitati, se vor aplica prevederile normelor specifice
prezentate in anexa 1.
Art. 5. - : Revizuirea normelor
Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar,
ca urmare a modificarilor de natura legislativa, tehnica etc., survenite la nivel national, la
nivelul persoanei juridice sau la modificarea proceselor tehnologice.
CAPITOLUL 2
Prevederi comune pentru activitatea de extractie a
gazelor naturale
SECTIUNEA 1
Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca
Art. 6. - Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se va face conform
prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.
Art. 7. - La executarea lucrarilor se va folosi numai personal cu calificare profesionala
corespunzatoare, cu aptitudini, experienta si capacitate fizica si neuropsihica normala,
utilizandu-se numai echipe complete potrivit normativelor in vigoare.
Art. 8. - (1) Pentru rezolvarea unor situatii de forta majora ca eruptii libere, incendii,
avarii de instalatii sau calamitati naturale, pot fi folositi si muncitori cu alta calificare,
numai dupa efectuarea unui instructaj suplimentar de protectie a muncii, adecvat muncii
de efectuat si mediului de lucru, si cu dotarea echipamentului de lucru si de protectie
corespunzator.
(2) Prevederile alin.(1) nu se aplica in urmatoarele cazuri:
- la inaltime de peste 2 metri;
- in instalatii electrice;
- in instalatii de uscare si tratare, degazolinare si de etanizare a gazelor;
- in atmosfera toxica, asfixianta sau cu pericol de explozie;
- in statiile de deshidratare si imbuteliere CO2;
- in interiorul rezervoarelor, recipientilor si cazanelor;
- la instalatii de ridicat si instalatii sub presiune;
- la conducerea autovehiculelor, troliilor pe senile sau pneuri, atat in incinta zonei de
lucru sau instalatiei, cat si pe caile de circulatie interioare sau publice.
SECTIUNEA 2
Instruirea personalului
Art. 9. - Instructajele de protectie a muncii se vor efectua in conformitate cu prevederile
din "Normele generale de protectie a muncii".
SECTIUNEA 3
Dotarea cu echipament individual de protectie
Art. 10. - Dotarea personalului cu echipament individual de protectie se va face conform
"Normativului cadru pentru acordarea si utilizarea echipamentului individual de
protectie" aprobat prin Ordinul MMPS nr. 225/27.05.1995.
SECTIUNEA 4
Repartizarea sarcinii de munca
Art. 11. - Manipularea substantelor chimice cu toxicitate mare se va face de catre
personal nominalizat prin decizie de conducerea unitatii.
Art. 12. - Revizia si reparatia compresoarelor se vor executa cu echipe specializate,
conform tehnologiilor de lucru elaborate pentru aceste lucrari.
SECTIUNEA 5
Disciplina la locul de munca
Art. 13. - Pentru desfasurarea activitatii in conditii de securitate sunt interzise:
- primirea sau accesul la locul de munca a oricarei persoane aflate sub influenta
alcoolului, obosita, bolnava sau aflata intr-o stare psihica ce nu-i permite concentrarea
atentiei sau depunerea eforturilor fizice necesare pentru realizarea sarcinii de munca;
- efectuarea oricaror sarcini de munca fara purtarea echipamentului individual de
protectie si de lucru, corespunzator operatiei de executat;
- spalarea echipamentului individual de protectie sau de lucru cu produse inflamabile
(benzina, condensat, gazolina) , sau cu alte produse utilizate la tratarea sondelor, atat
in incinta instalatiilor cat si in afara lor;
- utilizarea echipamentului individual de protectie degradat, cu lipsuri sau murdar, care
nu mai corespunde prevenirii accidentelor umane sau imbolnavirii profesionale;
- inceperea sau continuarea lucrului de catre persoana care a suferit orice leziune
corporala in timpul transportului catre sau de la locul de munca. Aceasta va fi imediat
trimisa, cu insotitor, pentru control medical adecvat. Reprimirea la lucru va fi facuta cu
aviz medical;
- sustragerea sau utilizarea in alte scopuri, a substantelor combustibile sau toxice.
CAPITOLUL 3
Exploatarea sondelor de gaze naturale si a instalatiilor
anexe
SECTIUNEA 1
Operatii specifice exploatarii sondelor de gaze
Art. 14. - (1) Fiecare sonda de gaze, va fi prevazuta cu un cap de eruptie corespunzator
conditiilor cerute de respectiva sonda, in conformitate cu programele de lucru aprobate
de conducerea unitatii si cu prevederile din proiecte.
(2) Montajul capetelor de eruptie se va face conform proiectului.
Art. 15. - Capul de eruptie probat de unitatea constructoare sau reparatoare va fi
furnizat cu certificatul de calitate si fisa tehnica, pastrate la unitatea beneficiara.
Art. 16. - (1) Dupa montajul la sonda, capul de eruptie va fi probat hidraulic la presiunea
precizata in programele sau proiectele aprobate.
(2) Instalatia de efectuare a probei va corespunde presiunii maxime de proba a capului
de eruptie.
(3) Pe timpul probei personalul va fi indepartat din zona capului de eruptie si a instalatiei
de probare.
Art. 17. - Suprafata aferenta capului de eruptie va fi imprejmuita. Se vor monta placi
avertizoare pe exteriorul imprejmuirii cu urmatorul continut: "INTRAREA
PERSOANELOR STRAINE INTERZISA!", "FUMATUL OPRIT!", "PERICOL DE
EXPLOZIE!".
Art. 18. - Capetele de eruptie ale sondelor de gaze, care sunt oprite o perioada mai
indelungata in anotimpul friguros, vor fi umplute cu un fluid care nu ingheata.
Art. 19. - La rotile de manevra ale fiecarui ventil al capacului de eruptie vor fi montate
placute indicand numarul de ture la inchidere si sensul de inchidere-deschidere.
Art. 20. - Manevrarea ventilelor capului de eruptie se va face de cel mult doi oameni,
din pozitie laterala. Se interzice fortarea inchiderii sau deschiderii.
Art. 21. - Sondele de gaze vor fi controlate zilnic de catre operatorii de extractie
conform programelor si instructiunilor de lucru, elaborate de unitate.
Art. 22. - Capetele de eruptie trebuie sa fie perfect etanse. Nu sunt admise scapari pe
la flanse sau filete.
Art. 23. - Este interzis accesul si executarea unor lucrari de catre persoane
neautorizate, precum si focul deschis in zona sondei de gaze.
Art. 24. - Este interzisa montarea manometrelor pe capul de eruptie fara ventile de
izolare.
Art. 25. - Se interzice arderea gazelor evacuate din sonde la nivelul solului. Arderea se
va face numai la cosuri amenajate conform normativelor in vigoare.
Art. 26. - Se interzice lucrul in beciuri sau in caminele de ventile unde sunt posibile
emanatii de gaze, fara supraveghere din afara.
Art. 27. - Deficientele constatate la sonde vor fi consemnate in rapoartele de lucru si
raportate ierarhic pentru inlaturarea lor.
Art. 28. - Pentru accesul si lucrul la capul de eruptie vor fi amenajate platforme
corespunzatoare. Nu sunt admise poduri improvizate sau incomplete care sa faca
posibile alunecarile in beciul sondei.
Art. 29. - Periodic, pe baza de grafic, va fi efectuat controlul presiunilor intre coloanele
sondei. Scaparile permanente de gaze intre coloane vor fi dirijate la o distanta sigura
pentru evitarea incendierii capului de eruptie si se vor stabili masuri pentru eliminarerea
acestor scapari de gaze.
Art. 30. - Capul de eruptie si zona imprejmuita a sondei vor fi mentinute in perfecta
stare de curatenie.
Art. 31. - Demontarea oricarei armaturi sau subansamblu al capului de eruptie se va
face numai dupa scoaterea de sub presiune a acestora si verificarea inexistentei
acumularilor de gaze. Daca acest lucru nu este posibil se va proceda la omorarea
sondei pe baza de program aprobat.
Art. 32. - (1) Montarea si demontarea manometrelor se va face numai dupa evacuarea
presiunii.
(2) Manometrele vor corespunde presiunii de masurat.
(3) Montajul manometrelor va asigura acestora o pozitie verticala si o vizibilitate optima.
Art. 33. - Transportul, depozitarea, manipularea si utilizarea unor substante chimice cu
toxicitate mare introduse in sondele de gaze vor fi facute cu respectarea prevederilor
din Normele specifice de securitate a muncii pentru extractia titeiului, utilizand
echipament adecvat si dupa efectuarea unui instructaj special. Pompele, lubricatoarele
si legaturile pentru introducerea substantelor vor fi verificate si probate la presiunea de
lucru.
Art. 34. - Toate operatiile de complexitate si dificultate deosebita (lichidare avarii,
eruptii, incendii, spargeri de coloana, eliminarea dopurilor de criohidrati) vor fi executate
pe baza de programe de lucru, cu asistenta tehnica corespunzatoare si instruire
speciala.
SECTIUNEA 2
Masurarea debitelor si presiunilor la sondele de gaze cu dispozitive cu
orificii calibrate
Art. 35. - Inainte de inceperea masuratorilor se va controla starea tehnica a capului de
eruptie, etanseitatea si manevrabilitatea ventilelor precum si situatia presiunilor dintre
coloane si emanatiilor de gaze din beciul sondei.
Art. 36. - Inainte de refularea sondei vor fi oprite motoarele, stinse focurile si controlata
zona din jurul sondei. In situatia existentei in apropriere a unor constructii si obiective,
toata zona va fi controlata cu aparatura portabila de detectie a concentratiilor de gaze,
oprindu-se operatia de refulare in caz de acumulari periculoase.
Art. 37. - In conditii de nivele de zgomot depasite la evacuarea gazelor in atmosfera, pe
perioada masuratorilor operatorii vor purta casti antifoane.
Art. 38. - Se vor urmari in permanenta fluidele produse de sonda si evolutia presiunilor,
iar periodic va fi controlata starea orificiului calibrat. La aparitia nisipului de strat in
fluidele produse, precum si acumularea sau imprastierea periculoasa de condensat,
operatia va fi oprita.
Art. 39. - Pe timpul operatiei de refulare sau masuratori de sonde cu dispozitive cu
orificii calibrate, in jurul sondei va fi delimitata o zona de protectie, marcata cu tablite
avertizoare.
Art. 40. - Montajul si inlocuirea orificiilor calibrate (duze) se va face numai dupa:
a) izolarea zonei din instalatie prin inchiderea robinetelor inainte si dupa locul de montaj
al duzei;
b) evacuarea gazelor din zona izolata si asigurarea ca nu exista obturari sau dopuri de
criohidrati sau nisip;
c) stingerea oricaror surse de foc;
d) interzicerea oricaror purjari de gaze;
e) utilizarea de echipament si scule adecvate (antiscantei) ;
f) evitarea fortarii sau lovirii instalatiei ramase sub presiune;
g) mentinerea in pozitie deschisa a dispozitivelor de scurgere a presiunii din zona
izolata si asigurarea impotriva manevrelor gresite.
SECTIUNEA 3
Exploatarea conductelor de aductiune si colectare gaze din schela
Art. 41. - Punerea in functiune a conductelor noi sau reparate, se va face numai dupa
efectuarea probelor de presiune, conform prevederilor din proiectele aprobate.
Art. 42. - Cand conductele de aductiune sunt realizate din tevi de extractie, se interzice
efectuarea de remedieri sau cuplari prin operatiuni de sudura, ci numai prin infiletare.
Art. 43. - (1) Punerea sub presiune a conductelor se va face pe baza de program si cu
coordonare unitara, avandu-se in vedere asigurarea evacuarii aerului, pentru evitarea
formarii amestecurilor explozive, stabilindu-se sursa de gaze, locurile de evacuare a
aerului, ordinea manevrarii ventilelor, verificandu-se in prealabil traseul si indepartand
oamenii si utilajele.
(2) Pe fiecare utilaj din instalatiile de separare si procesare gaze, se vor inscriptiona
parametrii de functionare a utilajelor conform schemei tehnologice.
Art. 44. - Reparatia conductelor se va face pe baza de program de lucru, cu
respectarea normelor si prescriptiilor tehnice in vigoare, cu asigurarea si utilizarea
echipamentului si dispozitivelor de protectie a muncii adecvate.
Art. 45. - (1) Inainte de inceperea sapaturilor pe conducte, se va verifica existenta altor
lucrari subterane incrucisate sau paralele cu conducta in zona lucrarii (alte conducte
sub presiune, cabluri, canalizari etc.) si se vor stabili, de la caz la caz, masurile de
siguranta necesare, care se vor consemna in programul de lucru.
(2) Se va elibera permisul de sapaturi cu indicarea traseului ce urmeaza a fi decopertat.
(3) In timpul executarii sapaturilor, se va urmari depistarea si luarea masurilor de
siguranta in caz ca se intalnesc alte lucrari subterane, ce nu au fost sesizate inainte de
inceperea lucrarilor.
Art. 46. - In cazul in care robinetele de sectionare sau cuplare, montate pe conducte,
sunt pozate in beciuri sau camine de vizitare, accesul personalului in interiorul acestora
se va efectua in urmatoarele conditii:
- aerisirea prealabila a caminului;
- asigurarea celui ce intra in camin de catre o a doua persoana, care ramane la
suprafata;
- in cazul in care in camin sunt emanatii puternice de gaze ce nu pot fi inlaturate,
personalul se va echipa cu o masca cu tub prelungitor de aductie a aerului de la
distanta, centura de siguranta si franghie pentru salvare.
Art. 47. - Robinetele, separatoarele, refulatoarele si alte armaturi de pe conductele
colectoare, vor fi prezentate pe planuri de situatie, numerotate si simbolizate. Toate
rotile de manevra si tijele de actionare a robinetelor ingropate vor fi pastrate in locuri
cunoscute si accesibile.
Art. 48. - Robinetele ingropate vor fi protejate anticoroziv cu bitum, si dupa caz,
prevazute cu tub de protectie. Caminele si beciurile pentru robinete vor fi prevazute cu
scari de acces, asigurate cu capace si mentinute curate.
Art. 49. - Conductele subterane, amplasate indeosebi in zone de alunecari, vor avea un
regim de urmarire mai atent, verificandu-se in fiecare schimb, liniaritatea conductei,
starea suportilor de sustinere, sistemele de ancorare etc..
Art. 50. - In timpul exploatarii conductelor, se va urmari evolutia presiunii in punctele
prevazute cu personal de exploatare, mentionandu-se si consemnandu-se in rapoarte
tipizate, marimea acesteia, in limitele stabilite prin proiecte, programe si grafice
aprobate.
Art. 51. - Traseele conductelor se vor verifica, potrivit reglementarilor interne, de catre
personalul insarcinat in acest scop. Se vor urmari, raporta si remedia toate situatiile de
functionare anormala si care reduc securitatea in exploatare si in special:
- aparitia de spargeri ale conductelor, scurgeri de gaze si lichide, emanatii, ingalbenirea
sau uscarea vegetatiei;
- zone cu alunecari de teren ce afecteaza conducta;
- situatia conductei si a armaturilor in apropierea constructiilor, obiectivelor industriale,
agricole, sociale, precum si de langa drumuri, sosele, cai ferate, traversari de ape etc.;
- raportarea de urgenta pe cale ierarhica a amplasarii de constructii sau executarea de
lucrari in apropierea sau pe traseul conductei si indepartarea acestora;
- situatia separatoarelor si rasuflatorilor la subtraversari si tuburi de protectie;
- verificarea bransamentelor de gaze combustibile si a rasuflatorilor, verificarea
periodica a concentratiilor de gaze in incinte proprii, cu conducte de gaze interioare sau
apropiate.
SECTIUNEA 4
Exploatarea incalzitoarelor de gaze - caloriferelor
Art. 52. - Amplasarea, montajul, probarea si punerea in functiune a incalzitoarelor de
gaze se face conform proiectului sau programelor aprobate.
Art. 53. - La punerea in functiune se vor respecta urmatoarele:
a) verificarea instalatiei de reglare a presiunii gazelor combustibile, nedepasirea
presiunii normale de alimentare;
b) aerisirea focarului incalzitorului;
c) verificarea tirajului la cos (pozitia clapetei) ;
d) aprinderea focului se va face de la distanta cu ajutorul unei torte; operatorul va avea
o pozitie ferita in timpul deschiderii gazului. Deschiderea gazului se face treptat, numai
dupa introducerea tortei la arzator.
Art. 54. - Duza fixa se monteaza la intrarea in calorifer; la iesirea din calorifer se
monteaza numai daca presiunea statica a sondei nu depaseste presiunea nominala a
caloriferului, iar serpentina acesteia este in stare buna.
Art. 55. - Se interzice montarea de calorifere cu presiunea nominala mai mica decat
presiunea statica a sondei.
Art. 56. - Se interzice mentinerea in functiune a sondei si a caloriferului daca la
armaturile acestuia sunt neetanseitati, pori la serpentine, scurgeri de apa in focar sau
alte defectiuni, care pun in pericol securitatea instalatiei si a personalului.
Art. 57. - Este interzisa mentinerea in functiune a caloriferului daca alimentarea cu gaz
combustibil se face la o presiune ce depaseste 0,5 bar. Intreruperea gazelor se va
realiza prin inchiderea ventilelor de la intrare in grupul de reglare, si nu din camera din
fata rampei arzatoarelor.
Art. 58. - In cazul stingerii focului in timpul functionarii, se va proceda la intreruperea
gazului la arzator, aerisirea focarului timp de 15min. si apoi reaprinderea focului,
procedand ca la articolul precedent.
Art. 59. - Orice defectiune aparuta la calorifer va trebui adusa la cunostinta
conducatorului formatiei de lucru, actionandu-se conform instructiunilor primite. In cazul
in care defectiunea nu asigura securitatea in functionare, operatorul de extractie va opri
sonda si va scoate caloriferul din functiune.
Art. 60. - Personalul de deservire va avea permis individual de portchibrit.
Art. 61. - Executarea reparatiilor la calorifer se va face numai dupa scoaterea de sub
presiune a acestuia, cu scule corespunzatoare si in conformitate cu programul de lucru
stabilit.
Art. 62. - Sunt interzise lucrarile cu foc pentru repararea unui calorifer, daca nu sunt
oprite si scoase de sub presiune si restul de calorifere din grup, inclusiv bransamentul
de gaz combustibil. Nu este permisa stemuirea porilor din serpentinele caloriferului,
daca acesta se afla sub presiune.
Art. 63. - La efectuarea periodica a probelor de presiune la serpentina caloriferului, se
va folosi numai apa si nu gaze, iar personalul va fi indepartat din zona caloriferului in
timpul probei. Probele de presiune se vor executa conform programului de lucru stabilit.
3.5. Separarea, captarea si colectarea impuritatilor din gaze
Art. 64. - Separatoarele, acumulatoarele si alte recipiente subterane, claviaturile,
bazinele si epuratoarele ce intra in componenta instalatiei, se vor monta, proba si pune
in functiune conform prevederilor din proiecte si a prescriptiilor ISCIR.
Art. 65. - Recipientele sub presiune se vor monta, proba si exploata, avand montate
toate dispozitivele de siguranta, de masura si de control complete, potrivit normelor
tehnice ISCIR, avand marcata, la loc vizibil, data scadentei pentru verificare si aplicata
pe placa de timbru.
Art. 66. - Accesul, revizia si reparatia instalatiei sau a unor elemente componente ale
acesteia, se vor efectua numai dupa izolarea acestora de restul instalatiilor, eliminarea
gazelor, curatarea depunerilor si spalarea cu apa calda aditivata sau cu abur a
emulsiilor, si a restului de condensat; se vor aerisi recipientele dupa care se vor lua
probe de gaze si se vor lua toate masurile de izolare (blindare) a claviaturii, pentru
prevenirea degajarii de vapori sau de formare a amestecurilor explozive sau de
aprindere a gazelor si reziduurilor evacuate, precum si pentru eliminarea pericolului de
asfixiere. La terminarea fiecarei operatii se va efectua proba de functionare a instalatiei
si a dispozitivelor de siguranta.
Art. 67. - Armaturile pentru scurgerea impuritatilor din separatoarele (acumulatoarele)
subterane vor fi prevazute cu dispozitive de siguranta impotriva scurgerii accidentale si
vor fi mentinute complete, pe toata durata exploatarii.
Art. 68. - (1) Se vor efectua probele de presiune la recipiente numai cu lichidul si la
presiunea prevazuta prin program (instructiuni).
(2) Se va indeparta personalul din zona din apropierea recipientului.
(3) Se vor lua masurile necesare la inceputul sezonului friguros pentru prevenirea
inghetarii lichidului in recipient.
Art. 69. - In cazul sondelor cu presiuni statice mai mari de 64 bari, la care duzele sunt
montate dupa acumulatorul subteran, scurgerea impuritatilor se va face numai dupa
inchiderea sondei prin robinetul aflat inaintea acumulatorului si dupa o pauza suficienta
pana la egalizarea presiunilor.
Art. 70. - Dezghetarea armaturilor robinetelor se va face numai cu apa calda, fiind
interzisa dezghetarea cu foc.
Art. 71. - Este interzisa dirijarea scurgerilor de gaze si a impuritatilor in locuri in care
jetul poate intalni obstacole, retele electrice, surse de foc, constructii sau cai de acces.
Art. 72. - Nu este permisa intrarea in rezervoare, chiar daca sunt golite, fara aerisirea,
curatarea, spalarea cu apa calda aditivata cu detergenti si reaerisirea ulterioara fara
luarea altor masuri, stabilite prin programul de lucru. Asigurarea cu centura de siguranta
prevazuta cu cordon si prezenta sefului echipei si a maistrului sunt obligatorii.
Art. 73. - Este interzisa stationarea pe rezervoare a personalului in zona gurilor
neprevazute cu capace, pe capacul boltit al rezervorului care nu este prevazut cu
balustrade.
Art. 74. - Toate bazinele (decantoarele) epuratoarele vor avea capacele, balustradele si
scarile fixe metalice in buna stare, complete si curatate de depunerile de reziduuri
alunecoase.
Art. 75. - Este interzis accesul sau curatarea, fara dotarea personalului cu echipament
individual de protectie, scule si mijloace corespunzatoare si fara luarea masurilor de
prevenire a asfixierilor, alunecarilor, caderilor accidentale si de prevenire a exploziilor si
incendiilor.
Art. 76. - (1) Scurgerea din separatoare in rezervoare, camine, epuratoare se va face
lent, cu debit redus, pentru evitarea iesirii cu presiune si imprastierea fluidelor.
(2) Daca e necesar, in prealabil, se vor dezgheta cu apa calda toate armaturile si
legaturile.
Art. 77. - (1) Toate scurgerile si legaturile vor fi bine ancorate pe traseu si la capete,
pentru evitarea trepidatiilor, frecarilor, smulgerii din filet, in special, in zona de evacuare
a gazelor, lichidelor si nisipului in suspensie.
(2) In timpul manevrarii robinetelor de scurgere, operatorul va sta in pozitie laterala, ferit
de jet.
Art. 78. - Personalul care lucreaza la controlul conductelor si la instalatiile de colectare,
captare, si depozitare a condensatului va fi instruit si verificat asupra cunoasterii
pericolelor si efectelor nocive pe care le poate provoca acest produs, respectandu-se
urmatoarele:
a) purtarea echipamentului individual de protectie adecvat;
b) utilizarea dispozitivelor de absorbtie pentru evitarea acumularii de vapori degajati,
deoarece formeaza rapid un amestec exploziv foarte puternic si periculos, in special
vara, sau in incaperi, chiar ventilate;
c) folosirea sculelor antiscantei.
Art. 79. - (1) Rezervoarele pentru depozitarea condensatului vor fi prevazute cu
racorduri pentru descarcarea in cisterne si dotate cu mijloace de stingere a incendiilor.
(2) Locul respectiv va fi marcat si cu placi de avertizare cu inscriptiile: "PERICOL DE
FOC", "PERICOL DE EXPLOZIE", "PERICOL DE INTOXICARE".
(3) Locurile de incarcare-descarcare in cisterne vor fi prevazute cu puneri la pamant la
care se vor lega vasele cisterna.
Art. 80. - (1) Este interzisa folosirea focului deschis in apropierea caminelor, instalatiilor
de captare, incarcare, transport si depozitare a condensatului.
(2) Pornirea motorului autocisternelor de transport se face numai dupa terminarea
incarcarii-descarcarii, inchiderea vanelor si capacelor, degajarea completa a vaporilor si
curatarea scurgerilor.
Art. 81. - Iluminatul locurilor de munca din instalatiile de manipulare-captare-depozitare
a condensatului va fi exclusiv in sistem etans-antiex.
Art. 82. - Este interzisa folosirea condensatului in lampi de iluminat si la spalarea
echipamentului de lucru sau de protectie.
Art. 83. - Separatoarele, rezervoarele si baracile metalice vor fi prevazute cu punere la
pamant ce vor fi verificate periodic conform normativelor in vigoare.
3.6. Dezghetarea sondelor si a conductelor de gaze
Art. 84. - (1) Dezghetarea capului de eruptie - robinete, niple duze reglabile si fixe,
armaturi sub presiune,in vederea manevrarii normale, se face numai cu carpe inmuiate
in apa calda.
(2) Se interzice folosirea oricaror mijloace cu foc sau care produc scantei.
Art. 85. - Operatiile de dezghetare a sondelor vor fi executate numai in baza unor
programe de lucru care vor cuprinde, pentru fiecare caz in parte, instructiuni specifice
de protectie a muncii.
Art. 86. - In timpul operatiei de pompare a metanolului se va intrerupe curentul electric,
circulatia auto si focurile din zona.
Art. 87. - Personalul care lucreaza la incarcarea, transportul, descarcarea, depozitarea
si manipularea metanolului, va fi instruit asupra pericolului de orbire si de moarte pe
care il prezinta acest produs si va purta echipamentul individual de protectie necesar
(ochelari, manusi si sorturi de cauciuc) .
Art. 88. - Pentru prevenirea unor sustrageri de metanol, rampa si baraca cu recipienti
va fi special construita si va fi pazita permanent, iar produsul va fi odorizat cu petrol
lampant.
Art. 89. - Se vor lua masuri contra imprastierii de metanol atat la manipulare cat si la
scurgerea (lenta) a produsului din lubricator, in timpul evacuarii gazelor sub presiune,
pentru a feri personalul de executie de contactul cu fluidul refulat.
Art. 90. - (1) Evidenta consumului de metanol se va face de catre o persoana instruita
special.
(2) Cantitatile neconsumate la operatie, se vor transporta imediat la magazie (depozit) .
(3) Atat la depozit, rampa cat si baraca sondei si recipientii cu alcool (glicol) vor fi vizibil
inscriptionate cu mentiunea: "OTRAVA", "PERICOL DE MOARTE", "PERICOL DE
EXPLOZIE", "PERICOL DE INCENDIU".
Art. 91. - La dezghetarea capului de eruptie si a instalatiilor anexe de la sonda, se
interzice:
a) aprinderea focurilor, fumatul, utilizarea aparatelor de sudura sau executia altor lucrari
care ar putea provoca scantei sau flame in zona expusa gazelor si lichidelor;
b) purjarea de gaze sau lichid in zona in care jetul ar putea lovi obstacole, daca acestea
nu pot fi indepartate;
c) lovirea sau fortarea portiunilor din instalatii ramase sub presiune;
d) demontarea de duze, flanse, cupoane, la care intr-o parte laterala a dispozitivului de
inchidere au ramas fluide sub presiune. In astfel de cazuri, se vor izola gazele cu un alt
robinet din instalatie, iar cel la care se lucreaza, va fi scos complet de sub presiune;
e) lucrul cu scule care pot provoca scantei;
f) efectuarea operatiilor de dezghetare fara program stabilit si aprobat de conducerea
tehnica a schelei si fara asistenta tehnica cu calificare corespunzatoare.
Art. 92. - In timpul noptii, se va lasa pauza de dezghetare. In cazul in care situatia de la
sonda impune lucrul pe timp de noapte, se va asigura un iluminat corespunzator antiex
precum si asistenta tehnica competenta in permanenta.
Art. 93. - (1) Dezghetarea conductelor se va efectua prin izolarea tronsonului respectiv
din robinetele de sectionare, evacuarea presiunii prin refulatoare (tinand seama de
pericolele mentionate la articolele precedente) si lasarea in pauza.
(2) Evacuarea aerului dupa dezghetarea dopului, se va face incet, prin controlul
amestecului aer-gaze, pentru a nu se atinge limita inferioara a amestecului exploziv. Se
vor respecta prevederile de prevenire a exploziilor si incendiilor in zona de lucru.
Art. 94. - La omorarea sondelor de gaze se vor respecta prevederile din "Normele
specifice de securitate a muncii pentru extractia titeiului".
3.7. Reducerea presiunii
Art. 95. - Instalatiile de reglare se monteaza in aer liber sau cladiri in care sa fie
asigurata o ventilatie naturala permanenta, in vederea evacuarii scaparilor de gaze. In
scopul functionarii corecte a regulatoarelor de gaze, inainte de a intra in instalatia de
reglare, trebuie sa fie curatate si in acest sens se procedeaza astfel:
a) prizarea instalatiilor de reglare sa se faca din punctele cele mai ridicate ale
conductei, unde circula gazele curate;
b) se monteaza instalatii de separatoare si filtre de praf pentru retinerea impuritatilor
lichide si solide antrenate de gaze. Impuritatiile acumulate vor fi evacuate periodic,
conform instructiunilor de lucru.
Art. 96. - (1) Instalatiile de reglare montate in aer liber vor fi imprejmuite, interzicandu-
se accesul persoanelor straine in incinta lor.
(2) Pe gardul imprejmuirii sau pe usa cladirii, cand acestea se monteaza in cladiri, se
vor afisa placute avertizoare, pe care se vor inscrie: "PERICOL DE EXPLOZIE!",
"INTRAREA CU FOC STRICT OPRITA!".
Art. 97. - In functie de presiunea in mm coloana de apa a arzatoarelor utilizate la
diferitele agregate sau instalatii de incalzire, precum si debitul acestora, se stabileste si
se dimensioneaza instalatia de reglare si tipul regulatoarelor utilizate, numarul treptelor
de reglare, la stabilirea carora intervine si presiunea de intrare si iesire.
Art. 98. - Instalatia de reglare a presiunii va fi prevazuta cu:
- robinete de intrare si iesire, care sa ofere posibilitatea sectionarii ei in caz de avarie;
- bypass;
- supape de siguranta;
- manometre pe fiecare treapta de reglare;
- regulator care se va monta intre doua robinete (pe intrare si iesire) ;
- supape de siguranta care se instaleaza obligatoriu in orice instalatie de reglare a
presiunii, si care vor fi cu evacuare la exterior (de peretii cladirilor sau cofret) ; capatul
liber al conductei de reglare va fi dirijat in jos, pentru a se feri de infundare cu dopuri de
gheata sau apa.
Art. 99. - Nu se admite mentinerea in functiune a unei instalatii de reglare a presiunii cu
elemente diferite (regulatoare, supape, ventile) si la care reglarea presiunii in limite
valoric prescrise nu se mai poate realiza, sau functionarea instalatiei pe direct. In cazul
defectarii regulatoarelor, acestea se vor sectiona si schimba imediat, sau repara.
Art. 100. - (1) La intrarea in arzator, sau pe rampa arzatorului, atunci cand acestea sunt
mai multe la un agregat, se vor monta doua robinete sau doua canale, din care una de
manevra si una de siguranta, iar pe intrarea in fiecare arzator, daca sunt mai multe, se
va monta ventil de inchidere sau cana. Aceasta va asigura, in functie de necesitate,
reducerea sau marirea debitului de gaze si a cantitatii de caldura.
(2) Robinetele de manevra si siguranta, vor fi astfel instalate, incat manevrarea lor sa se
poata face concomitent cu supravegherea aprinderii focului.
Art. 101. - La punerea in functiune, instalatiile de reglare se vor completa cu
manometru, eventual termometru, armaturile se vor manevra la inchidere si deschidere
de cateva ori si se va face reglarea regulatoarelor.
Art. 102. - (1) Remedierea defectelor la instalatiile de reglare se vor face dupa un
program stabilit de catre seful formatiei de lucru si aprobate dupa caz, de seful de
sectie.
(2) Lucrarile de remediere prin sudura se executa numai cu instalatii scoase complet de
sub presiune si cu luarea masurilor de securitate a muncii si PSI specifice, masuri care,
vor fi consemnate si in programul de lucru intocmit cu aceasta ocazie si aprobat de
catre cei in drept.
Art. 103. - (1) In cazul inghetarii regulatoarelor, care conduc la intreruperi sau la
dereglarea alimentarii cu gaze combustibile a consumatorilor, se vor lua masuri
imediate de dezghetare, numai cu apa calda, abur sau obiecte incalzite, interzicandu-se
utilizarea unor surse cu flacara.
(2) Se va instrui personalul ca, in perioada cat regulatorul este inghetat, sa nu faca
incercari de reglare a acestuia. Dupa dezghetare si restabilirea functionarii normale, se
vor face reglaje necesare, urmarindu-se incadrarea in presiunea prescrisa.
(3) Preventiv, acolo unde la instalatiile de reducerea presiunii nu sunt asigurate conditii
de incalzire, pe timp friguros, se vor mentine pe regulatoarele de inalta presiune, unde
detenta este mare, obiecte incalzite.
Art. 104. - (1) Se interzice functionarea cu instalatii de reglare a presiunii defecte.
(2) Ori de cate ori se observa dupa manometrele de pe rampa sau din modul in care
sunt alimentate arzatoarele, ca regulatoarele nu functioneaza corect, se va trece, dupa
caz, la dezghetarea instalatiei, la reparatia si verificarea regulatorului sau atunci, cand
defectiunea nu se poate remedia pe loc, la inlocuirea celui defect.
(3) Pe durata verificarilor sau reparatiei, alimentarea se va efectua prin bypassul
instalatiei de reglare. Oprirea gazelor se va face pe ventilul de intrare.
Art. 105. - Modificarile in instalatiile de reducere a presiunii gazului combustibil se fac
numai conform unei documentatii tehnice avizate.
Art. 106. - Verificarile instalatiei de reglare se vor face:
- cu ocazia aparitiei unor defecte;
- periodic-anual, conform graficelor de revizii;
Operatiile de revizie completa a unei instalatii de reglare constau din:
- verificarea aparaturii de masura si control;
- verificarea si demontarea regulatorului;
- verificarea filtrelor si separatoarelor montate in amonte de instalatia de reglare;
- verificarea armaturilor sub aspectul etanseitatii;
- verificarea modului de functionare a regulatoarelor, reglarea lor.
Art. 107. - (1) Este interzisa mentinerea in functiune a instalatiilor de reducere a
presiunii gazelor, care prezinta defectiuni, (regulatoare defecte, scapari de gaze, ventile
blocate sau inghetate) si cu aparatura de masura lipsa.
(2) Oprirea gazelor se va face intodeauna de la ventilul de intrare in instalatia de
reglare.
3.8. Masurarea debitului la sondele de gaze
Art. 108. - Instalatia de masurare a debitului la sonda se va executa in conformitate cu
proiectele aprobate, interzicandu-se orice improvizatie, care este contrara normelor de
proiectare. Toate poligoanele de masura trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de
protectie la suprapresiune, formate din supape de siguranta, reglate la presiunea de
regim a poligonului, sau membrane de rezerva specificate si marcate pentru presiunea
de lucru.
Art. 109. - (1) Schimbarea ajustajelor, membranelor si supapelor de siguranta si
robinetelor se va face dupa izolarea prealabila a panourilor de masura, evacuarea
presiunii, luarea masurilor pentru lichidarea sau limitarea emanatiilor, indepartarea
surselor de foc si luarea masurilor pentru prevenirea producerii accidentale a scanteii.
(2) In cazul in care interventia la panoul de masura predare-primire trebuie facuta fara
oprirea sondelor din camp, scoaterea panoului din functiune se face prin dirijarea
gazelor pe ocolitor.
Art. 110. - (1) Se vor asigura membrane sau supape de siguranta corespunzatoare
presiunii maxime de lucru a panoului de masura si respectiv a conductei in care se
leaga acestea.
(2) Se va asigura mentinerea in stare corespunzatoare de functionare a supapelor de
siguranta si verificarea lor periodica.
Art. 111. - Punerea si scoaterea din functiune a contoarelor diferentiale se vor face
conform instructiunilor tehnice, respectandu-se ordinea operatiilor si manipularii.
Art. 112. - Verificarea etanseitatii contoarelor si a legaturilor acestora se va face cu apa
si sapun, iar dezghetarea lor se va face cu apa sau obiecte incalzite.
Art. 113. - Inainte de inceperea lucrului in cofretul contor, se va proceda la aerisirea
acestuia, curatarea urmelor de marcare cu pensula. Demontarea si verificarea
contorului se va face numai dupa izolarea acestuia, conform instructiunilor tehnice,
scurgerea completa si lenta a presiunii pentru evitarea imprastierii mercurului.
Art. 114. - (1) Verificarea contoarelor diferentiale se va face numai cu dispozitivele
special destinate acestui scop (coloane cu apa sau mercur, pompe de verificat
manometre, pompe tip bicicleta pentru reproducerea presiunii diferentiale).
(2) Este interzisa provocarea diferentei de presiune prin suflare sau aspirare cu gura.
Art. 115. - Cofretele pentru contoare vor fi prevazute la partea inferioara cu tavi cu apa
si cu orificii de aerisire, care vor fi mentinute in stare de functionare.
Art. 116. - Personalul care lucreza sau manevreaza contoare si diagrame, isi va
intretine permanent igiena mainilor si a echipamentului.
Art. 117. - Se interzice controlul si depozitarea contoarelor fara evacuarea completa a
mercurului.
Art. 118. - Folosirea de metanol sau dietilenglocol pentru prevenirea inghetarii
instalatiilor de la contoare, se va face cu respectarea stricta a regimului de transport,
depozitare, manipulare si folosire a substantei respective.
Art. 119. - La atelier, Inainte de demontarea vaselor comunicante ale contorului se va
proceda la spalarea lor cu apa (in aer liber).
4. Tratarea si deshidratarea gazelor
4.1. Prevederi generale
Art. 120. - Accesul persoanelor straine sau a angajatilor intreprinderii in statiile de
uscare, fara interes de serviciu, este strict interzis. Angajatii care au drept de acces
permanent in statii, vor fi inscrisi pe un tabel intocmit de seful sectiei, iar ceilalti angajati
care vin in interes de serviciu, vor fi insotiti de una din persoanele mentionate in tabel.
Art. 121. - Introducerea sau posedarea tigarilor, chibriturilor sau oricaror surse de foc in
incinta statiilor, sunt interzise cu desavarsire. In acest scop se vor monta la intrarea in
statie o cutie speciala de depunere a tigarilor, chibriturilor etc. Se va amenaja loc pentru
fumat.
Art. 122. - La instalatia de uscare a gazelor se vor lua urmatoarele masuri:
- aparatura pentru uscarea gazelor va fi montata in aer liber;
- cladirile in care exista agregate auxiliare cu gaze vor fi bine ventilate.
Art. 123. - (1) Incaltamintea persoanelor ce intra in statiile de uscare va fi cea
corespunzatoare evitarii pericolului de producere a scanteilor. Umblatul descult in
incinta este interzis.
(2) La fiecare statie este obligatorie afisarea urmatoarelor documente:
- schema tehnologica a instalatiilor actualizata in functie de modificarile facute in timp;
- graficul de refulare a separatoarelor din amonte de statie si a separatoarelor de
regenerare;
- tabelul cu presiunile maxime si minime admise in timpul functionarii statiei;
- instructiuni tehnice pentru deservirea statiei;
- obligatiile de serviciu ale personalului de deservire;
- instructiunile de utilizare a instalatiilor de ardere a gazelor si pericolul ce il prezinta
amestecul aer-gaz;
- instructiunile de tehnica securitatii specifice locului de munca;
- graficul de serviciu al personalului de deservire;
- instructiunile P.S.I specifice locului de munca.
Art. 124. - Respectarea normelor P.S.I. va fi asigurata prin dotarea cu materiale,
dispozitive si aparate de stins incendii corespunzatoare normelor P.S.I. in vigoare.
Art. 125. - (1) Iluminatul statiilor este admis numai electric antiex. Aparatele de
conectare vor fi montate fie in hol sau pe peretele exterior al cladirii.
(2) Tabloul de distributie si contoarele vor fi montate in nise metalice prevazute cu usite.
Conductorii electrici vor fi din cupru introdusi in tuburi I.P.E. sau teava de gaz, montajul
tevilor facandu-se aparent.
Art. 126. - Incalzirea incaperilor destinate personalului de supraveghere de la statii se
poate face fie prin calorifer cu apa calda, fie cu ajutorul sobelor din teava de otel cu
aprindere din exterior. Sobele vor fi prevazute cu burlane sudate si etanse la cosul de
fum al cladirii.
Art. 127. - Pe poarta de acces in statie vor fi montate tablite avertizoare cu inscriptiile:
"INTRAREA PERSOANELOR STRAINE ESTE INTERZISA!"; "FUMATUL OPRIT!" si
"PERICOL DE EXPLOZIE!".
Art. 128. - Robinetele din statie vor fi numerotate si prevazute cu placute care indica
numarul de ture si pozitia inchis - deschis. Ordinea de actionare la pornire, schimbarea
ciclurilor, oprirea vor fi indicate in instructiunile tehnice, care se vor respecta intocmai.
Art. 129. - In exploatarea instalatiilor de colectare, receptare si depozitare condensat,
personalul va fi instruit si verificat asupra cunoasterii si efectelor acestui produs. Se vor
respecta urmatoarele reguli:
- evitarea inhalarii de vapori degajati deoarece provoaca intoxicatii;
- evitarea contactului direct cu pielea deoarece provoaca iritatii;
- evitarea acumularilor de vapori degajati, deoarece formeaza amestec exploziv foarte
periculos in special in incaperi.
4.2. Punerea in functiune a statiei de tratare si uscare gaze
Art. 130. - Punerea in functiune a statiilor de uscare se va face sub supravegherea
directa a sefului de atelier si a sefului de formatie, cu respectarea normelor de mai jos.
Art. 131. - Se va face controlul general la statie, inclusiv verificarea daca toate ventilele
sunt inchise, cu exceptia ventilelor de 1/2" de la manometre ce trebuie inchise.
Art. 132. - La pornirea statiei se vor avea in vedere urmatoarele:
- evacuarea aerului din intreaga instalatie;
- verificarea starii cuptorului;
- verificarea functionarii instalatiei de reducere a presiunii pentru gazul combustibil;
- pornirea cuptorului cu respectarea normelor indicate pentru caloriferul de la sonda de
gaze;
- punerea in functiune a contoarelor pentru gaze, tratare, regenerare, gaz combustibil,
asigurand debitele si presiunile prevazute in instructiunile tehnice;
- controlul vizual si auditiv pentru a depista eventualele scapari.
Art. 133. - Functionarea aparatelor de masura si control, precum si a dispozitivelor de
siguranta si avertizare vor fi verificate in mod obligatoriu la punerea in functiune a statiei
de uscare.
Art. 134. - Supapele de siguranta se vor monta:
- la fiecare adsorbor;
- la fiecare schimbator de caldura;
- la fiecare separator;
- la vasele de proba;
- la racitoarele de gaze.
Art. 135. - Manometrele vor fi montate:
- pe colectoarele de gaze umede si uscate;
- pe conducta de abur la intrarea in instalatie;
- pe conducta de apa la intrarea in racitoare;
- la fiecare adsorbor.
Presiunile de regim vor fi marcate cu rosu.
Art. 136. - Aparatele de masura se vor monta:
- pe conducta de intrare a gazelor in instalatie;
- pe conducta de gaze pentru regenerare;
- pe conducta de gaze pentru racire.
Art. 137. - Termometrele se vor monta in locasurile prevazute pe:
- conducte de gaze de intrare in instalatie;
- conducte de gaze de iesire in instalatie;
- conducte de gaze de racire a instalatiei;
- conducta de abur.
Art. 138. - Conductele vor fi sprijinite pe suporti iar la iesirea din pamant vor fi izolate pe
o distanta de 15 cm.
Art. 139. - Operatia de punere in functiune va incepe in mod obligatoriu prin refularea
aerului si impuritatilor din instalatie prin refulatoarele montate pe conducta de intrare pe
racitor si conducta de regenerare.
Art. 140. - La efectuarea refularilor se vor lua masuri de paza pentru ca folosirea focului
deschis sa nu se faca pe o raza mai mica de 100 m fata de refulator. Refularea se face
cu ajutorul pipelor de refulare de lungime corespunzatoare si montate rigid pe robinetul
de manevra a refulatorului.
Art. 141. - Refularea gazelor nu se face in directia liniilor electrice sau telefonice pentru
a se evita orice fel de posibilitate de accidentare.
Art. 142. - In functie de rolul bateriilor (tratare sau regenerare) va fi indicata pozitia
fiecarui ventil (deschis sau inchis) precum si numarul de ture.
Art. 143. - Pentru scoaterea din circuit a instalatiei, conducta de intrare si conducta de
iesire vor fi legate intre ele intr-o conducta si prevazute cu ventile usor accesibile.
Art. 144. - (1) Instalatiile vor fi folosite la presiunile de regim indicate, depasirea acestor
presiuni fiind interzisa.
(2) Manipularea ventilelor se va face numai cu manusi.
Art. 145. - Dezghetarea robinetelor si a altor armaturi se face numai prin utilizarea apei
calde.
Art. 146. - La instructajul special ce se va face in mod obligatoriu personalului de
deservire la punerea in functiune se vor verifica:
- modul de insusire a cunostintelor de exploatare normala;
- manevrarea in caz de avarie;
- modul de actionare in caz de incendiu.
Art. 147. - Dupa eliminarea aerului, ventilele de pe conductele de intrare-iesire a
gazelor din statie raman deschise.
Art. 148. - Se va verifica daca cuptorul este plin de apa si daca toate ventilele de la
cuptor sunt inchise.
Art. 149. - Instructiunile tehnice de exploatare si schema tehnologica vor fi afisate la loc
vizibil si vor fi actualizate in functie de modificarile care se fac in timp.
Art. 150. - Caminele pentru robinete, epuratoarele de apa si condensat vor fi prevazute
cu capace din material incombustibil, cu scari de acces si vor fi controlate periodic.
Art. 151. - Robinetele vor fi manevrate numai de pe platformele amenajate in acest
scop, mentinute in perfecta stare de curatenie, prevazute cu scari de acces si
balustrade.
Art. 152. - Aerisirea focarului cazanului este de asemenea obligatorie timp de cca.10
minute inainte de aprinderea focului, verificandu-se totodata si tirajul cosului.
Art. 153. - Se va face un control vizual si auditiv daca nu sunt scapari de gaze. Daca nu
se constata nici o defectiune se considera statia pornita.
4.3. Exploatarea statiei de uscare si tratare gaze
Art. 154. - Supravegherea statiei de uscare se face in mod permanent prin personal
care lucreaza in 3 schimburi.
Art. 155. - Exploatarea statiei se va face respectandu-se instructiunile tehnice privind:
durata ciclurilor, parametrii limita, ordinea actionarii limita si ordinea actionarii
robinetelor.
Art. 156. - Pornirea, exploatarea curenta, oprirea, revizia se asigura cu respectarea
stricta a instructiunilor tehnice proprii fiecarei statii.
Art. 157. - Parametrii se masoara orar si se inscriu in "Raportul statiei". Orice
defectiune va fi consemnata si raportata imediat pe cale ierarhica, pana la directorul
unitatii.
Art. 158. - Durata ciclurilor, parametrii maximi, ordinea deschiderii si inchiderii ventilelor
specifice fiecarei statii vor fi indicate de catre serviciile de resort.
Art. 159. - La schimbarea ciclurilor se va respecta intocmai ordinea deschiderii si
inchiderii ventilelor din instalatii.
Art. 160. - La fiecare schimbare de ciclu se verifica buna functionare a supapelor de
siguranta.
Art. 161. - La scurgerea, manipularea si masurarea nivelului de condensat se va tine
capacul rezervorului deschis, luandu-se toate masurile de prevenire a scanteilor.
Art. 162. - Condensatul colectat la statiile de uscare va fi depozitat la o distanta minima
de 50 metri fata de cuptorul instalatiei. Locul de depozitare va fi marcat prin placi
avertizoare cu inscriptia "PERICOL DE INCENDIU!".
Art. 163. - Fiecare statie va avea indicata periodicitatea scurgerii impuritatilor lichide din
separatorul de pe conducta de regenerare si din separatoarele montate in fata statiei.
Art. 164. - Manipularea condensatului, umplerea cisternelor si golirea rezervoarelor
impun in mod obligatoriu purtarea echipamentelor de protectie pentru evitarea
contactului dintre condensat si piele si imbibarea imbracamintei cu condensat deoarece
prin aprindere se pot produce arsuri grave.
Art. 165. - Buna functionare a aparatelor de masura si control, cat si etanseitatea
armaturilor vor fi intretinute in perfecta stare de functionare. Ele trebuie sa poarte sigiliul
de verificare oficiala a I.S.C.I.R.
Art. 166. - Exploatarea, intretinerea, revizuirea si repararea instalatiilor, se efectueaza
de catre personalul de deservire si de catre echipa de interventie din cadrul atelierului.
Acestia se vor ingriji ca toate robinetele montate in caminele de vizitare sa fie accesibile
pentru manevrare. Caminele vor avea cate o scara din fier pentru acces, bine
consolidata. Robinetele montate la suprafata vor fi prevazute cu podete si balustrada.
Robinetele aferente instalatiei vor fi numerotate corespunzator schemei tehnologice.
Art. 167. - Caile de acces in si spre incinta statiilor de uscare vor fi amenajate astfel
incat sa permita interventia rapida a echipelor de salvare sau a formatiilor de pompieri.
Art. 168. - In caz de incendiu se izoleaza statia inchizand ventilul principal de intrare in
statie dupa ce, in prealabil, s-a deschis ventilul de by-pass dupa care se inchide focul.
Art. 169. - Operatorii din schimb vor localiza si stinge, focul utilizand echipamentul,
instalatiile si aparatele din dotare. Pentru orice inceput de incendiu se vor anunta in
ordinea de mai jos, urmatoarele organe:
- formatia de pompieri a statiei ;
- unitatea P.S.I. - M.A.I. cea mai apropiata;
- conducerea sectiei.
4.4. Oprirea statiei de tratare si uscare gaze
Art. 170. - Statia se va opri pentru revizie numai dupa o regenerare prelungita a
silicogelului pentru eliminarea hidrocarburilor ramase in porii lui. De asemenea, se va
astepta sa se consume, prin arderea in cuptor, gazele din conducta de alimentare.
Art. 171. - Este interzisa inchiderea focului si evacuarea gazelor combustibile prin
supapa de siguranta.
Pe timpul opririi statiei, refulatoarele vor fi permanent deschise iar conductele de intrare
si iesire din adsorbere se vor blinda in cazul in care robinetele de sectionare nu sunt
absolut etanse.
Art. 172. - Dupa oprirea statiei se vor pune conductele de intrare si iesire ale
adsorbantilor pe zero, iar refulatoarele vor ramane deschise tot timpul.
Art. 173. - Se vor blinda conductele de intrare si iesire a gazelor din adsorbere.
Art. 174. - Se vor deschide gurile superioare de vizitare ale adsorberelor.
Art. 175. - In cazul opririlor accidentale de curent electric la statia de uscare, se va
scurge apa din conductele tehnologice in sezonul rece in vederea protejarii contra
inghetului.
4.5. Revizia statiei de tratare si uscare gaze
Art. 176. - Lucrarile de revizii se vor face numai in baza unui program intocmit de
conducerea unitatii. Lucrarile de revizie vor fi permanent supravegheate.
Art. 177. - Personalul care manipuleaza silicagelul (extragerea din adsorber, cernere,
introducere) va purta masca de protectie contra prafului.
Art. 178. - Dupa evacuarea silicagelului, adsorberul se va spala cu jet de apa si se va
aerisi, controlandu-se cu detectorul prezenta gazelor. Personalul care lucreaza in
interiorul adsorberelor va fi echipat cu costum de azbest si masca de protectie.
Art. 179. - Incarcarea silicagelului se va face numai in conditiile de aerisire puternica in
adsorber si eliminarea totala a posibilitatilor de producere a scanteilor; se vor scoate din
adsorber toate piesele metalice care pot produce scantei.
Art. 180. - In timpul efectuarii operatiilor de inlocuire a silicagelului se va asigura
personalul de schimb.
Art. 181. - In timpul reviziei statiei de tratare si uscare gaze se vor mentine in stare de
functionare toate dotarile de P.S.I.

5. Extractia racirea si imbutelierea bioxidului de carbon


5.1. Exploatarea sondelor de bioxid de carbon
Art. 182. - Sondele de CO2 vor fi prevazute cu cap de eruptie (C.E.) , corespunzator
conditiilor cerute de fiecare sonda in conformitate cu programele de lucru elaborate si
cu prevederile din proiectele de executie.
Art. 183. - Capul de eruptie furnizat de unitatea constructoare sau reparatoare va fi
insotit de certificatul de calitate si de fisa tehnica care se va pastra la statia de
imbuteliere CO2.
Art. 184. - Sondele care au montate capete de eruptie suprainaltate, vor fi echipate cu
podete de lucru prevazute cu scari de acces si balustrade pentru manevrarea in conditii
normale a tuturor robinetelor din componenta CE.
Art. 185. - O atentie deosebita se va acorda prevenirii corodarii echipamentului de fund
prin pomparea de substante inhibante in conformitate cu normele si prescriptiile tehnice
in vigoare si a proiectelor de specialitate.
Art. 186. - Exploatarea sondelor de bioxid de carbon se realizeaza respectandu-se
normele specifice de protectie a muncii utilizate la exploatarea sondelor de gaze
naturale.
Art. 187. - Manevrarea robinetelor capului de eruptie la sonda CO2 se va executa in
prezenta sefului de echipa de catre personalul calificat din cadrul statiei, special instruit
pentru aceasta operatie.
Art. 188. - Zilnic se va efectua verificarea vizuala a tuturor armaturilor, robinetelor,
imbinarilor si etanseitatilor pentru depistarea oricaror emanatii.
Art. 189. - Spatiile inelare dintre coloane vor fi echipate cu instalatie completa pentru
verificarea si masurarea in permanenta a eventualelor presiuni ce pot apare in timpul
exploatarii, iar beciul sondei va fi amenajat corespunzator pentru depistarea oricaror
emanatii.
Art. 190. - Pe fiecare robinet din componenta CE va fi montat o placuta pe care se
inscriptioneaza pozitia ventilului, inchis-deschis, numarul de ture necesar inchiderii sau
deschiderii complete si sensul de rotire pentru inchidere.
Art. 191. - Sondele ce produc bioxid de carbon se vor controla zilnic de catre lacatusii
mecanici sau operatorii de extractie in baza sarcinilor trasate. Se va verifica in principal
urmatoarele:
a) integritatea si starea tuturor armaturilor CE;
b) emanatii sau scapari de CO2 la imbinari, etansari sau in beciul sondei;
c) verticalitatea capului de eruptie;
d) situatia alunecarilor de teren din jurul CE sau din zona apropiata de CE;
e) starea imprejmuirii CE si dotarea cu placute avertizoare: NSSM si PSI;
f) efectuarea de lucrari de persoane neautorizate in incinta sau in imediata apropiere a
imprejmuirii.
Art. 192. - Inlocuirea sau urmarirea la duza se vor executa numai dupa inchiderea
robinetului inainte si dupa duza cu evacuarea presiunii si eliminarea emanatiilor.
Operatia se va executa din pozitie laterala fata de axa robinetului cu miscari lente fara
smucituri.
Art. 193. - Supapele de siguranta vor fi exploatate, mentinute in perfecta stare de
functionare si verificate in conformitate cu instructiunile tehnice ISCIR. In cazul
defectarii, remedierea se va efectua numai dupa sectionarea tronsonului pe care este
montata supapa respectiva si scurgerea presiunii la zero.
Art. 194. - Aparatura de masura si control precum si robinetul de reglare a presiunii de
lucru se vor verifica zilnic sau ori de cate ori este nevoie. Robinetul de reglaj va fi reglat
in limitele prescrise presiunii gazului CO2 pentru lichefiere si imbuteliere, respectiv 75-
80 bari, valori ce se vor marca cu vopsea rosie pe cadranul manometrului montat in
aval de acesta.
Art. 195. - Verificarea si repararea dispozitivului de refulare de la acumulatorul subteran
se va executa numai dupa inchiderea sondei din ventilul central de la CE si dupa
scaderea presiunii la zero.
Art. 196. - Sursa de presiune constanta va fi pusa in functiune, numai dupa verificarea
presiunii azotului din acumulator (cca.60 bar) , a nivelului uleiului din rezervor si a
pozitiei contactelor manometrului electric. Este interzis accesul persoanelor straine in
imediata apropiere a sursei si regulatorului de presiune in timpul functionarii acestora.
Art. 197. - Acumulatorul de presiune va fi incarcat in exclusivitate cu azot. Se interzice
categoric folosirea aerului.
Art. 198. - Habele de racire ale schimbatoarelor de caldura vor fi acoperite cu capace
prevazute cu guri de vizitare.
Art. 199. - Exploatarea, revizia si intretinerea motoarelor si pompelor de recirculare a
agentului de racire, se va face de catre electricianul autorizat al statiei de imbuteliere
CO2 si de catre lacatusii mecanici, cu respectarea prevederilor tehnice si normelor de
protectie a muncii pentru instalatiile electrice din santierele de petrol si gaze.
Art. 200. - Compresoarele si recipientele sub presiune din componenta instalatiei de
suprafata (de aer, azot, CO2) se vor exploata cu respectarea normelor I.S.C.I.R. si a
normelor de protectie a muncii privind exploatarea statiilor de comprimare.
5.2. Racirea bioxidului de carbon
Art. 201. - Instalatia de racire cu amoniac va fi exploatata, revizuita si intretinuta de
personal calificat care va respecta instructiunile tehnice ale instalatiei si normelor ISCIR
in vigoare.
Art. 202. - Sala masinilor in care este montata instalatia frigorifica si instalatiile va fi
prevazuta cu sistemul de ventilatie corespunzator pentru prevenirea intoxicarii cu CO2
si mentinuta permanent in perfecta stare de functionare si aerisire.
Art. 203. - Tabloul electric general de distributie a energiei electrice pentru forta si
iluminat va fi dotat conform normativelor in vigoare. Verificarea si intretinerea lui se va
face numai de catre un electrician autorizat. Tabloul va fi in permanenta stare de
functionare si va fi incuiat cu lacat.
Art. 204. - Conductele aferente instalatiei de racire si instalatiei tehnologice de
suprafata vor fi marcate si vopsite in culori conventionale conform standardului in
vigoare.
Art. 205. - Recipientele sub presiune din cadrul instalatiei frigorifice vor fi puse sau
repuse in functiune numai dupa efectuarea periodica a verificarilor oficiale ISCIR.
Art. 206. - In sala masinilor frigorifice vor fi afisate schemele tehnologice, electrice si
instructiunile specifice privind montajul, exploatarea, intretinerea si reparatia masinilor
frigorifice in conditii de securitate.
Art. 207. - In cazul scaparilor masive de agent frigorific in sala masinilor, se va intra
numai cu echipament individual de protectie adecvat si cu masca prevazuta cu tub de
aductiune a aerului si cu supravegherea permanenta de la distanta. Personalul va fi
instruit si antrenat periodic pentru aceste interventii.
Art. 208. - In cazul producerii unor avarii in sala instalatiei frigorifice, instalatia se va goli
prin circuitul de siguranta care va fi mentinut in permanenta in stare de functionare.
5.3. Imbutelierea, manipularea si depozitarea recipientelor si buteliilor de
bioxid de carbon
Art. 209. - La constructia statiilor de imbuteliere C02 se vor asigura urmatoarele
conditii:
a) ventilarea atmosferei din statie (hala de imbuteliere) , pentru mentinerea
concentratiei de bioxid de carbon sub limitele admise;
b) incaperile aferente vor fi prevazute cu instalatii de incalzire cu abur de joasa
presiune, apa, sau aer cald.
Art. 210. - Este interzisa montarea conductelor de bioxid de carbon pe sub cladiri si
instalatii. Pe traseele din apropierea cladirilor si instalatiilor, conductele vor fi drenate,
prevazute cu rasuflatori, in vederea drenarii si detectarii eventualelor scapari sau
emanatii de CO2.
Art. 211. - Proba de presiune a conductelor de C02 se va efectua la o valoare egala cu
1,5 presiunea nominala de lucru atat la punerea in functiune cat si dupa fiecare revizie
generala a statiei.
Art. 212. - Operatiunea de incarcare a recipientelor, buteliilor se face conform
reglementarilor I.S.C.I.R. in vigoare si va fi precedata de urmatoarele lucrari obligatorii:
a) verificarea cantarelor si a manometrelor instalatiei;
b) verificarea furtunurilor de umplere care vor fi de tip flexibil, confectionate din material
rezistent la presiunea de lucru si in mediu C02;
c) verificarea racordurilor si robinetelor de incarcare;
d) verificarea conductelor de evacuare a gazului suprincarcat in recipient;
e) eliminarea tuturor materialelor depozitate accidental in sala de imbuteliere.
Art. 213. - (1) Recipientele si buteliile ce urmeaza a fi incarcate se vor verifica fiecare in
parte. Este interzisa incarcarea :
a) daca lipseste placa de timbru - inscriptionare incompleta;
b) la depasirea datei scadente la verificare;
c) daca exista neconcordanta privind datele de presiune de incarcare, greutatea
incarcaturii si natura gazului de incarcat;
d) daca sunt rectificari ale inscriptiilor de pe placa;
e) daca corpul recipientelor sau buteliilor este deformat, taiat sau corodat;
f) cand robinetul cu ventil este defect sau incomplet;
g) daca lipseste capacul de protectie sau este deteriorat ;
h) daca vopsirea nu este conforma cu prescriptiile ISCIR in vigoare;
i) cand postamentul este defect;
j) cand se constata prezenta altui gaz remanent ( in loc de C02) .
(2) Buteliile defecte vor fi returnate la beneficiar pentru a fi reparate in ateliere
autorizate.
(3) Buteliile pot fi completate de catre imbuteliatori, cu rozete, inele de cauciuc si
capace.
Art. 214. - Este interzisa depasirea greutatii de incarcare stabilita si marcata cu vopsea
rosie pe cadranul cantarului. Depasirea accidentala va fi remediata prin racordarea
buteliei la dispozitivul de descarcare in rampa de dirijare C02 la exteriorul halei de
imbuteliere.
Art. 215. - (1) Manipularea furtunurilor de incarcare si desurubarea robinetelor se
efectueaza incet, pentru evitarea evacuarii bruste a gazelor remanente aflate sub
presiune in recipient.
(2) Este interzisa efectuarea insurubarii sau desurubarii piulitelor de la furtunurile de
incarcare, prin lovire.
Art. 216. - Demontarea robinetelor infundate se va face in ateliere autorizate.
Dezghetarea robinetelor se face prin infasurarea lor in panza de in inmuiata in apa. Se
interzice categoric incalzirea corpului buteliei.
Art. 217. - Incarcarea maxima admisibila a recipientului cu C02 este data de greutatea
maxima stabilita pe un litru capacitate, respectiv 0,75kg. Incarcarea se face cu
recipientul in pozitie verticala la presiunea de 75-80 bari (presiunea de exploatare a
sondei de C02) .
Art. 218. - Este interzisa efectuarea strangerii piulitelor si racordurilor de la recipientele
la instalatia de imbuteliere, cand instalatia se afla sub presiune.
Art. 219. - In cazul in care se constata emanatii de gaze pe la garniturile robinetelor,
racordurile de incarcare sau de defectare a cantarului, operatia va fi imediat oprita,
inchizandu-se sursa de C02, luandu-se masuri de remediere.
Art. 220. - Dupa incarcare, buteliile vor fi verificate din punctul de vedere al etanseitatii,
vor fi etichetate si inscriptionate, mentionandu-se felul gazului, data umplerii si
verificarii. Se va face mentiunea "VERIFICAT".
Art. 221. - Recipientele (buteliile) incarcate vor fi inscrise in registrul special numerotat
si vizate de conducerea unitatii conform reglementarilor ISCIR in vigoare, mentionandu-
se:
a) data incarcaturii;
b) numarul de fabricatie;
c) data verificarii si scadenta;
d) presiunea sau greutatea incarcaturii;
e) persoana care a efectuat incarcatura.
Art. 222. - Recipientele si buteliile care urmeaza sa se depoziteze temporar in hala, vor
avea capac la racordul robinetului si capac de protectie.
Art. 223. - Temperatura din depozit va fi maximum +30oC. In timpul transportului
recipientele vor fi ferite de efectul direct al razelor solare sau al altor surse de incalzire
puternica.
Art. 224. - Se interzice depozitarea recipientelor incarcate cu C02 pe culoare, coridoare
sau in camere prin care se circula.
Art. 225. - (1) Depozitarea buteliilor se va realiza prin asezarea in pozitie verticala pe
stelaje cu capacitate de cate 20-25 butelii si cu bariere de sprijin. Buteliile goale vor fi
depozitate separat de cele pline.
(2) Locul de depozitare va fi etichetat cu "BUTELII PLINE" si " BUTELII GOALE".
Art. 226. - Statiile de incarcare, depozitare si distributie a recipientelor de C02, vor fi
dotate din punct de vedere sanitar, pentru acordarea de prim ajutor in cazul unor
eventuale intoxicatii.
Art. 227. - In timpul efectuarii incarcarii, descarcarii, umplerii si remedierii defectiunilor,
personalul de deservire a statiei va purta echipamentul individual de lucru si de
protectie corespunzator normelor si normativelor in vigoare.
Art. 228. - In timpul transportului fixarea recipientelor si a buteliilor se va face pe stelaje.
Art. 229. - Manipularea recipientelor si a buteliilor prin rostogolire sau aruncare este
interzisa. Pe distante mici transportul se va efectua cu ajutorul carucioarelor speciale.
Art. 230. - (1) Transportul recipientelor se va realiza cu respectarea normelor specifice
de securitate a muncii in transporturi rutiere. Este interzisa transportarea recipientelor
fara capacul de protectie montat si fara inele de cauciuc pentru protectie la socuri.
(2) La asezarea lor pe platforma autovehiculului toate buteliile vor fi plasate cu
robinetele in aceeasi parte.
Art. 231. - Este interzisa transportarea personalului sau materialelor pe platforma
autovehiculului care transporta butelii incarcate cu C02.
Art. 232. - Este interzisa stationarea nesupravegheata a vehiculului care transporta
recipiente si butelii incarcate cu C02, conducatorul auto fiind instruit in special cu privire
la conditiile de transport.
Art. 233. - Orice interventie pentru remedierea defectiunilor, aparute in cadrul instalatiei
atunci cand sunt emanatii mari de C02 in camine, excavatii sau in spatii inchise cu
atmosfera de C02, se va executa cu aparat respirator automat, cu supravegherea
permanenta de la distanta. Se va face instruire si antrenament periodic pentru astfel de
operatiuni.

6. Comprimarea gazelor naturale


6.1. Dispozitii generale
Art. 234. - Proiectarea, amplasarea, construirea halelor, montarea si exploatarea
echipamentelor tehnice, se va face conform prevederilor din "Normele generale de
protectie a muncii", asigurandu-se si pastrandu-se in mod permanent:
1. Distanta necesara fata de alte constructii pentru evitarea poluarii fonice si
atmosferice;
2. Ventilatia naturala a halei compresoarelor prin jaluzele mobile, cu posibilitatea de
blocare in pozitia deschis, amplasate la partea inferioara pe unul din peretii longitudinali
si la partea superioara sub acoperis. In timpul functionarii compresoarelor, jaluzelele vor
fi blocate in pozitia deschis;
3. Caile de circulatie si de acces in interiorul si exteriorul halei, care vor fi mentinute
libere pe tot timpul functionarii statiei;
4. Dotarea cu echipamentele prevazute in normele de P.S.I. si amplasate conform
acestor norme;
5. Constructia instalatiilor electrice de forta si iluminat in mediu exploziv de gaze;
6. Protectia constructiilor, si instalatiilor prin legare la pamant;
7. Instalarea dispozitivelor de colectare a scaparilor de gaze de pe tijele pistoanelor
compresoarelor si a celor evacuate din cartere si dirijarea lor la cosurile amplasate in
conformitate cu normele tehnice si de P.S.I.;
8. Sistem de aerisire a vanelor de comanda si a altor echipamente, asigurat prin
conducte independente;
9. Dotarea cu dispozitive si instalatii de ridicat, dimensionate la capacitatea
corespunzatoare greutatii maxime a utilajelor ce vor fi deplasate; sarcina maxima va fi
inscriptionata vizibil pe fiecare instalatie de ridicat;
10. Izolarea termica a conductelor de esapare si a partilor agregatului de comprimare
cu temperaturi de peste 70oC;
11. Prevederea de aparatori de protectie la piesele in miscare si la imbinarile cu flanse
ale conductelor pentru fluide fierbinti si sub presiune, bine incastrate si care nu vor
putea fi indepartate decat dupa oprirea agregatului, racirea si depresurizarea
conductelor; acestea vor fi marcate cu placi de avertizare ("corp fierbinte").
12. Montarea aparatelor de masura si control necesare exploatarii in conditii de
siguranta a agregatelor motoarelor, turbinelor, pompelor si a instalatiilor tehnologice
aferente.
A.M.C. vor fi amplasate la loc vizibil pentru a fi observate in permanenta.
13. Montarea de scari cu mana curenta si de plaforme cu balustrade care sa impiedice
caderea sau alunecarea personalului in timpul deplasarii la si de la partile superioare
ale agregatelor de comprimare si conductelor aferente.
14. Montarea pe conductele de aspiratie, a separatoarelor de impuritati lichide si solide,
prevazute cu dispozitive de evacuare a acestora manual sau automat.
15. Montarea separatoarelor de ulei pe conductele de refulare.
16. Montarea instalatiei de captare a uleiului ars si a scurgerilor de ulei pe la etansari,
pentru a nu se scurge pe pardoseala statiei.
17. Montarea instalatiei de captare - purificare si reglare a gazului combustibil la
parametrii indicati de furnizorul agregatului de comprimare.
18. Montarea colectoarelor si conductelor aparente de gaze la 0,5 m fata de sol si a
podetelor de acces peste conducte.
19. Montarea aparaturii de pornire a motorului electric in constructie antiexploziva la cel
putin 0,5 m distanta fata de piesele in miscare.
20. Dotarea fiecarei instalatii de pornire a motoarelor electrice cu poduri izolante.
21. Montarea supapelor de siguranta si a clapetelor de retinere pe conductele de
refulare ale agregatelor. Teava de refulare in exterior a supapei se va monta in partea
opusa a cosului de evacuare a gazelor arse de la motoare.
22. Se vor monta placi de cauciuc intre conducte si suporti, gratare, pentru evitarea
contactului direct, amortizarea vibratiilor si socurilor.
23. Conductele montate pana la 0,3 m de sol vor fi izolate anticoroziv iar pe o portiune
de cel putin 0,15 m in exteriorul conductelor la iesirea din teren, nu se vor amplasa
materiale abrazive, respectiv dale de beton piatra sparta, pentru protejarea suprafetei
exterioare a conductei.
24. Statia de compresoare va fi dotata cu aparatura fixa si trusa portabila pentru
determinarea concentratiilor periculoase de gaze.
25. Pe conductele de aspiratie si refulare a gazelor, respectiv la intrarea si iesirea din
statie, vor fi montate robinete actionate pneumatic sau electric si prevazute cu
telecomanda, pentru actionarea lor in caz de necesitate.
26. Se vor monta robinete cu actionare pneumatica sau electrica si pe conductele care
merg la cos, in vederea golirii claviaturii in caz de necesitate.
27. Inainte de punerea in functiune a statiei se vor afisa obligatoriu la loc vizibil
schemele tehnologice instructiunile de lucru in toate incaperile statiei de comprimare.
28. Personalul statiei va fi instruit pentru a cunoaste si actiona corect in orice situatie de
modificare a parametrilor normali de functionare a statiei.
29. Dotarea cu scule antiscantei, si echipament de salvare in caz de pericol si cu post
de prim ajutor.
Art. 235. - Conductele de gaze din interiorul statiei vor fi imbinate in atelier prin sudare
de catre sudori autorizati si probate. Etanseitatea imbinarilor in filete sau flanse va fi
controlata zilnic cu detectorul de gaze.
Art. 236. - Orice modificare a instalatiei sau a claviaturii se va executa numai cu avizul
proiectantului.
Schema tehnologica si instructiunile de exploatare vor fi reactualizate la zi cu toate
modificarile survenite.
Art. 237. - La statiile de moto si turbocompresoare se vor, monta si mentine in " rezerva
calda" grupuri electrogene de securitate, care sa poata fi pornite imediat in cazul unor
opriri accidentale a alimentarii cu energie electrica din retea.
Art. 238. - (1) Intreaga aparatura electro-energetica din interiorul statiei ca si cea
amplasata in alte incaperi sau in exterior cu mediu exploziv, va fi executata in
constructie antiex si intretinuta in conditii corespunzatoare.
(2) Este interzisa cu desavarsire modificarea instalatiilor electrice de iluminat, utilizarea
unor improvizatii sau folosirea celor care prezinta defectiuni sau sunt incomplete.
Art. 239. - (1) Sistemul de aprindere prin scanteie al motoarelor cu gaze va fi in
constructie antiexploziva.
(2) Interventiile la piesele acestui sistem se vor executa numai dupa oprirea motorului
de catre personal autorizat.
(3) Fisele, bujiile, bobinele de inductie si magnetourile vor fi verificate periodic, conform
instructiunilor.
Art. 240. - La toate intrarile in incinta si in interiorul statiei de comprimare si constructiile
anexe vor fi montate placi avertizoare cu insriptia: "INTRAREA STRICT OPRITA", "NU
UMBLATI CU FOC", "PERICOL DE EXPLOZIE."
Art. 241. - Sunt strict interzise:
a) accesul in incinta sau in interiorul statiei, a persoanelor straine, sau a angajatilor
intreprinderii, care nu sunt in interes de serviciu.
Persoanele cu drept de acces se vor inscrie intr-un tabel, iar celelalte persoane care vin
in interes de serviciu, vor fi insotite de una din persoanele autorizate, mentionate in
tabel;
b) introducerea sau posedarea chibriturilor, brichetelor sau a oricaror surse de foc si
fumatul in incinta imprejmuita a statiilor de compresoare; in acest scop, in baraca
portarului se va amenaja o cutie speciala, destinata depunerii acestor obiecte;
c) amplasarea altor obiective la o distanta fata de statie mai mica decat cea prevazuta
in normativele in vigoare;
d) amplasarea in interiorul halei compresoarelor de gaze, a compresoarelor de aer
pentru combustie subterana, a atelierelor sau bancurilor de lucru sau a altor
echipamente tehnice sau materiale care nu intra in componenta statiei;
e) depozitarea in hala a materialelor utilizate pentru intretinere: ulei, carpa de sters,
maturi, galeti si bidoane cu lichide inflamabile, ambalaje, echipamente individuale de
lucru si de protectie, instalarea de mobilier inflamabil. Bumbacul si carpele de sters se
vor pastra in exteriorul halei intr-o cutie metalica acoperita;
f) curatarea cu substante usor inflamabile (gazolina, condensat, petrol lampant,
motorina etc.) a podelei, capacelor de pe canale a podetelor metalice, a carcaselor a
echipamentelor individuale de lucru sau de protectie;
g) descompletarea capacelor sau gratarelor de pe canalele din incinta sau din exteriorul
statiei, a scarilor, barierelor podetelor sau a altor dispozitive de protectie a muncii;
remedierea sau inlocuirea acestora se va face imediat.
Art. 242. - In instalatiile cu electrocompresoare se vor respecta urmatoarele conditii de
montaj si exploatare in conditii de securitate:
a) aparatura electrica de comanda si protectie care este in executie normala, va fi
montata numai in afara zonelor cu pericol de explozie;
b) tablourile cu A.M.C. montate in statie vor fi numai in constructie antiexploziva;
c) ampermetrele motoarelor electrice se vor monta in cutii etanse numai in exteriorul
statiei, la o distanta de 0,5m de peretele acesteia in dreptul unui geam, pentru a fi
observate;
d) butoanele de oprire si pornire de la distanta vor fi de constructie antiex;
e) pentru intreruperea totala a alimentarii cu energie electrica a statiei de
electrocompresoare, in caz de avarie, se va monta un buton de "stop general", In afara
zonei de mediu cu pericol de explozie;
f) transmiterea cuplului de la motorul electric la compresor se va realiza numai prin
curele trapezoidale in executie antistatica sau cu aplicarea unor insertii (straturi) din
materiale conductibile;
g) racordurile electrice de forta din incinta statiei vor fi in cabluri subterane din cupru
izolate si montate conform normelor in vigoare;
h) motoarele electrice de actionare a compresoarelor de gaze, precum si motoarele
pentru actionari auxiliare vor fi in executie antiexploziva.
6.2. Punerea in functiune a compresoarelor

Pornirea motocompresoarelor
Art. 243. - Pentru pornirea agregatelor de comprimare se va controla obligatoriu
indeplinirea urmatoarelor conditii de prevenire a accidentelor umane sau tehnice:
a) montajul corect al tuturor conductelor, accesoriilor, capacelor, aparatorilor;
b) existenta si functionarea corecta a aparatelor de masura si control;
c) functionarea normala a tuturor dispozitivelor de protectie, de semnalizare acustica si
optica;
d) nivelul corespunzator al uleiului si lichidului de racire;
e) pozitia corecta a armaturilor tuturor sistemelor functionale si a armaturilor instalatiei
tehnologice;
f) functionarea normala a instalatiei de reglare a gazului combustibil
g) functionarea instalatiei de aer comprimat;
h) controlul conductelor de refulare, al buteliilor de aer comprimat si al separatoarelor
de lichide de pe conductele de aspiratie;
i) montajul corect al demarorului si functionarea normala a sistemului de antrenare a
angrenajelor;
j) controlul existentei eventuale a amestecului exploziv gaze- aer;
k) evacuarea din zona demarorului a personalului care nu este implicat direct la
operatia de pornire;
l) asigurarea ventilatiei naturale in interiorul halei.
Art. 244. - Operatiile legate de incercarile prealabile la rece, rodajul mecanic, probele
tehnologice, probele de functionare neintrerupta si determinarea unor anomalii tehnice,
vor fi executate sub supravegherea delegatilor uzinelor furnizoare a agregatelor, a
sefului statiei si sectiei.
Art. 245. - Manevrele legate de punerea in functiune a statiilor de compresoare, se vor
executa numai de catre personalul calificat, sub supravegherea sefului statiei.
Art. 246. - Repornirea motorului termic se va executa numai dupa evacuarea completa
a gazelor din cilindrii motori si din galeria de evacuare.
Art. 247. - Rotirea motorului termic pentru pornire sau reglaj se va executa numai cu
ajutorul dispozitivelor prevazute de furnizor. Este total interzisa utilizarea altor procedee
de rotire a motorului.

Pornirea electrocompresoarelor
Art. 248. - Pornirea electrocompresoarelor se va face numai din dispozitia si sub
supravegherea sefului de tura cu respectarea tuturor instructiunilor de operare.
Art. 249. - In perioada pregatitoare pornirii se vor verifica:
a) nivelul uleiului in compresor;
b) functionarea pompei de preungere;
c) circulatia apei de racire;
d) daca dispozitivele de protectie si siguranta sunt montate sau fixate corespunzator si
daca sunt in buna stare de functionare;
e) daca aparatele de masura, control, comanda si reglare functioneaza;
f) daca compresorul a fost scos din sarcina.
Art. 250. - Robinetul de intrare a gazelor in compresor se va deschide treptat, cu
deosebita atentie, operatorul urmarind in acelasi timp, presiunea gazelor la manometrul
de pe conducta de refulare.
Art. 251. - (1) Se interzice cu desavarsire depasirea presiunii maxime prevazuta la
refularea statiei de compresoare.
(2) Limitele maxime admise vor fi marcate cu rosu, atat pe manometre cat si pe
placutele avertizoare, ce se vor afisa la fiecare statie de compersoare.
Art. 252. - In cazul aparitiei unor defectiuni tehnice grave, cu pericol iminent asupra
securitatii in statie sau in afara acesteia, se va proceda imediat la oprirea
compresorului.
Art. 253. - Dupa un timp de stationare a statiei de comprimare indiferent din ce cauze
punerea in functiune a compresoarelor si a instalatiilor aferente vor fi precedate in mod
obligatoriu de urmatoarele operatiuni:
a) controlul si eliminarea eventualelor depuneri de emulsii, reziduuri, calamina, atat pe
conducta de aspiratie, cat si, in mod special, pe conducta de refulare.
Depunerile respective se oxideaza in contact cu aerul in timpul opririlor de durata si
daca nu sunt eliminate (prin curatare - spalare) si evacuate in exterior initial dupa
pornirea compresorului, prin cresterea temperaturii gazelor si a amestecului aer - gaze,
devin surse de aprindere, de explozie puternica si de accidente umane;
b) verificarea etanseitatii instalatiei interioare si exterioare, prin control vizual, auditiv,
folosirea emulsiei de apa cu sapun sau cu detectorul portabil de gaze.

Pornirea turbocompresoarelor
Art. 254. - Inainte de pornirea turbocompresoarelor se vor efectua urmatoarele
verificari:
a) presiunea gazului combustibil;
b) tensiunea de alimentare cu energie electrica;
c) pornirea gazului de actionare;
d) nivelul uleiului in toate rezervoarele dispozitivelor de ungere;
e) starea cuplajelor pompelor auxiliare de preungere si etansare;
f) pozitia corecta a armaturilor din secventa de pornire automata;
g) inchiderea robinetelor de purjare a sistemului pneumatic si de drenaj al uleiului;
h) lipsa oricarei semnalizari de avarie pe tabloul de comanda al agregatului.
i) starea izolatiei legaturilor electrice si capacele de control bine inchise.
Art. 255. - Pornirea sau oprirea turbocompresoarelor se va efectua cu respectarea
intocmai a succesiunilor operatiilor prevazute in instructiunile tehnice de lucru.
Art. 256. - Este interzisa modificarea schemei tehnologice de pornire si control a
functionarii turbocompresoarelor, descompletarea acesteia sau modificarea reglajului
releelor de timp si a potentiometrelor monitoarelor.
Art. 257. - Pornirea turbocompresoarelor va fi intrerupta la aparitia unor defectiuni cum
ar fi:
a) spargerea conductelor din sistemele functionale si tehnologice;
b) neincadrarea in limitele parametrilor functionali prevazuti;
c) aparitia unor zgomote suspecte la organele in miscare.
Art. 258. - (1) Aerisirea halei turbinelor si a salii compresoarelor este obligatorie in
perioada premergatoare demarajului.
(2) Se va verifica scoaterea de sub tensiune a instalatiei electrice si a podurilor rulante.
(3) La prizele de forta si iluminat se va verifica deconectarea prealabila a tuturor
aparatelor si dispozitivelor.
Art. 259. - Se va urmari cu atentie de catre maistri si seful de tura, potrivit schemei din
instructiuni, efectuarea manevrelor manuale pentru eliminarea aerului din instalatia
tehnologica exterioara, in faza de pregatire a demarajului.
Art. 260. - (1) Este obligatorie verificarea curateniei in camera de aspiratie a aerului,
inaintea demarajului.
(2) Capacele de lemn de pe gurile de aspiratie ale compresorului axial de aer si
prelatele de pe fantele difuzoanelor ventilatoarelor de racire a uleiului vor fi indepartate
in mod obligatoriu.
Art. 261. - Usile de la camera de aspiratie a aerului se vor incuia cu cheia, inainte de
pornirea grupurilor turbocompresoare, pentru a preveni patrunderea vreunei persoane
in aceste incaperi sau deschiderea accidentala a usilor in timpul functionarii statiei.
Cheile se vor pastra in camera de comanda de fiecare sef de tura.
Art. 262. - Va fi verificata buna functionare a incalzitoarelor de gaz combustibil, acolo
unde este cazul, inaintea oricarei porniri, evacuandu-se condensatul din conducta de
retur a incalzitorului.
Art. 263. - Este cu desavarsire interzisa introducerea gazelor in compresoarele
centrifugale, fara existenta diferentei de presiune nominala ulei baraj - gaz.
Art. 264. - Vor fi strict respectate urmatoarele reguli pentru executarea operatiilor si
manevrelor de purjare manuala a separatoarelor ciclon, filtrelor de gaz tehnologic si a
separatoarelor orizontale:
a) verificarea prealabila a fixarii conductelor de purjare pe suporti;
b) deschiderea mai intai a primului robinet de langa separatorul ciclon sau filtrul de gaz,
urmata de deschiderea si celui de al doilea robinet, manevre necesare inceperii
operatiei de purjare;
c) pentru terminarea operatiei de purjare, ordinea manevrarii robinetelor pentru
inchidere va fi inversa;
d) in timpul executarii operatiilor de deschidere si inchidere a robinetelor, nu este permis
manevrantului sa stea in fata jetului de gaze si nici aplecat peste rotile de manevra ale
robinetelor.
Art. 265. - Pornirea grupurilor turbocompresoare nu se va executa pana cand
regulatoarele antipompaj si de temperatura a gazelor refulate nu sunt deschise.
Art. 266. - Orice activitate in incaperile tehnologice care nu este legata de operatia de
pornire inceteaza pe toata durata demarajului.
Art. 267. - In spatiile de lucru, la masini si tablouri de comanda, in timpul demarajului,
vor lucra numai muncitorii din schimbul respectiv sau cei desemnati de seful de statie
sau de maistrul din schimb.
Art. 268. - Toate manevrele aferente pornirii vor fi executate atent si numai la comanda
sefului de statie sau a maistrului de schimb, care coordoneaza acesta operatie.
Art. 269. - (1) Este absolut obligatorie urmarirea cu deosebita atentie in timpul fazei de
demaraj, a vibratiilor, zgomotelor anormale, a culorii flacarii din camerele de combustie,
precum si pierderile in sistemele de gaz aer si ulei.
(2) In cazul constatarii unor anomalii de functionare in hala turbinelor, sala
compresoarelor, precum si in restul instalatiei, se va anunta imediat seful de tura,
maistrul din schimb si seful statiei.
Art. 270. - (1) In timpul operatiei de pornire, se va supraveghea cu foarte mare atentie
incadrarea si mentinerea temperaturii gazelor la intrarea in turbina (T3) , in limitele
admise prevazute in instructiuni.
(2) In cazul depasirii valorilor admise si nefunctionarii sistemului de securitate, se va
declansa imediat instalatia de la butonul de oprire de urgenta.
Art. 271. - In cazul aparitiei unor defectiuni tehnice grave, care ar putea periclita
securitatea instalatiei si a personalului, se va proceda imediat la oprirea grupurilor, fie
de pe panoul local, fie de la tabloul principal din camera de comanda, prin butonul de
oprire de urgenta.
Art. 272. - (1) Se interzice cu desavarsire depasirea presiunii maxime admise la
refularea statiei de compresoare.
(2) Limitele admise vor fi marcate atat pe A.M.C.-urile din camera de comanda, cat si pe
placutele avertizoare, ce se vor fixa in instalatia tehnologica exterioara.
Art. 273. - (1) Dupa pornirea si punerea sub sarcina a statiei de compresoare, se vor
verifica indicatiile aparatelor de masura-inregistrare a presiunii de aspiratie si refulare a
statiei, cu ajutorul aparaturii etalon.
(2) Aceste verificari vor fi efectuate periodic in timpul functionarii statiei.
6.3. Exploatarea statiilor de compresoare

Exploatarea statiilor de moto si electrocompresoare


Art. 274. - Personalul de supraveghere si control pentru asigurarea functionarii in
conditii de securitate a compresoarelor va urmari in mod permanent in fiecare schimb:
a) incadrarea in limitele prevazute a tuturor parametrilor functionali (presiuni,
temperaturi) care vor fi consemnati in raport, si la predarea schimbului;
b) completarea cu lichide de racire, gresare etc., la nivelul prevazut in instructiunile de
exploatare;
c) starea etanseitatii imbinarii conductelor si elementelor de etansare; in acest sens se
vor respecta urmatoarele:
- verificarea etanseitatii se face prin control vizual-auditiv, emulsie apa sapun sau
detectoare portabile de gaze;
- verificarile de etanseitate vor fi consemnate in scris si aduse la cunostinta maistrului
compresorist;
- este interzisa incercarea remedierii neetanseitatiilor prin strangerea sub presiune, in
timpul functionarii agregatelor, a suruburilor sau buloanelor imbinarilor sau elementelor
de etansare de la tija pistoanelor agregatelor.
Art. 275. - (1) Pornirea sau oprirea unui compresor, in conditiile normale de functionare
se va face cu avizul si supravegherea sefului de tura.
(2) In cazuri exceptionale, de pericol iminent, chiar daca remedierile depasesc
competenta sefului de tura, acesta va lua imediat masurile de oprire din functie a intregii
statii si va anunta maistrul compresorist sau seful statiei.
Art. 276. - Este interzisa functionarea compresoarelor daca instalatiile de racire si de
ungere nu functioneaza normal.
Art. 277. - In cazul opririi accidentale a unui compresor, dupa decuplarea de la retea a
motorului electric de actionare a compresorului, obligatoriu se va proceda la scoaterea
din sarcina a acestuia, prin inchiderea succesiva a robinetelor de pe refulare, admise si
deschiderea robinetului de evacuare a gazelor la cosul statiei.

Exploatarea statiilor de turbocompresoare


Art. 278. - In timpul functionarii grupului compresor, mecanicii din tura vor manevra, cu
atentie, organele, armaturile si filtrele aflate sub presiune de ulei si vor lua totodata
masurile necesare, pentru evitarea scurgerii uleiului pe pardoseala.
Orice scurgere de ulei va fi imediat raportata sefului de tura sau maistrului de schimb.
Art. 279. - Purjarea rezervoarelor, filtrelor, recipientelor pentru condensat si
reductoarelor de aer si gaz din sistemele pneumatice de comanda si reglaj, se va
executa periodic conform instructiunilor in tot timpul functionarii statiei.
Art. 280. - Controlul racitoarelor de ulei de ungere si de ulei de etansare se va face cu
multa atentie, manevrand cu grija usile de acces, pentru a evita loviturile provocate de
curentul puternic de aer, produs de ventilatoarele de racire.
Art. 281. - Se vor folosi in mod obligatoriu castile antifon, si castile de protectie la
manevrele si controalele din sala compresoarelor de gaze si la partea frontala a filtrelor
de aer, in timpul functionarii statiei, precum si la inlocuirea sau inspectarea filtrelor de
aer, sau la trecerea prin fata acestora.
Art. 282. - In cazuri de ceata, ninsoare, chiciura, pe timpul functionarii statiei, se vor
pune in functiune instalatiile antigivraj, la acele agregate care sunt dotate cu astfel de
dispozitive.
Art. 283. - Totodata, se vor lua masurile prevazute la articolul precedent si in scopul
evitarii givrajului la filtrele de aer, se va urmari in permanenta si se va inregistra orar,
valoarea depresiunii in filtre, care nu trebuie sa depaseasca valoarea prescrisa in
instructiunile tehnice de lucru.
Art. 284. - (1) Cel putin saptamanal, se va verifica etanseitatea imbinarilor din instalatia
tehnologica exterioara si a compresoarelor de gaz, cu detectorul sau cu emulsie de
apa-sapun.
(2) Controlul vizual - auditiv se va efectua in fiecare schimb, in conformitate cu
instructiunile de serviciu.
Art. 285. - Este interzisa incercarea de remediere a neetanseitatilor prin strangerea
buloanelor sau a suruburilor, sau a dispozitivului respectiv al oricarui sistem de
etansare, in timpul functionarii agregatelor sau a conductelor aflate sub presiune sau la
temperatura ridicata (peste 50oC) .
Art. 286. - (1) Se vor controla atent eventualele scapari de aer si amestec combustibil
de la turbine.
(2) Partile fierbiniti ale instalatiei vor fi marcate cu tablite avertizoare montate pe soclul
turbinei sau in apropierea acesteia.
Art. 287. - Nu este permis accesul nici unei persoane in statie in timpul functionarii
turbinei - chiar in scopuri de control sau interventie in urmatoarele locuri:
a) la recuperatoare de caldura sau in fata capetelor deflectoare de pe esaparea gazelor
arse.
b) in camera de aspiratie, in spatele filtrelor de aer.
Pe usile respective de intrare se va afisa "INTRAREA STRICT INTERZISA".
Art. 288. - (1) Remedierea oricarei avarii se va executa numai sub controlul sefului de
statie si a maistrului de schimb.
(2) Micile dereglari sau defectiuni, aparute in timpul functionarii statiei vor fi remediate
prin grija sefului de tura si maistrul din schimb.
(3) In cazul exceptional, in care defectiunile ivite depasesc competenta sefului de tura si
a maistrilor - dar care pot avea consecinte care pericliteaza securitatea instalatiei,
acestia vor proceda imediat la oprirea instalatiei si vor lua masuri de asigurare a
continuitatii transportului gazelor prin conducta. Va fi anuntat imediat seful statiei si
dispecerul intreprinderii.
Art. 289. - Actionarea asupra reglajelor sistemelor de protectie si securitate, este
permisa numai in scopul remedierii unor defectiuni si numai cu avizul sefului statiei.
Art. 290. - (1) Nu se admite functionarea statiei, fara suprapresiune in camerele de
comanda prevazute cu ventilatoare de suprapresiune.
(2) Se va controla existenta acestei masuri in sistemul de securitate. Nu este permisa
scoaterea din circuitul de protectie a releului de suprapresiune minima.
Art. 291. - (1) Sunt interzise orice alte activitati in camera de comanda, in afara celor
prevazute in instructiuni, in scopul de a nu distrage atentia personalului din tura, asupra
urmaririi functionarii instalatiei.
(2) Nu este permis accesul in camera de comanda a personalului statiei fara interes de
serviciu.
(3) Nu este permis accesul in incinta sau in interiorul statiei a oricarei persoane care
poarta incaltaminte cu corpuri metalice pe talpa.
6.4. Oprirea compresoarelor

Oprirea statiilor de moto si electrocompresoare


Art. 292. - La oprirea statiei pe o durata mai lunga se vor scoate de sub presiune
instalatiile si se vor lua masuri specifice de conservare si de interzicere a accesului in
incinta statiei a personalului.
Art. 293. - Agregatul de comprimare se opreste, in mod obligatoriu, in urmatoarele
cazuri de defectiuni, pentru prevenirea unor accidente umane sau tehnice:
a) fisurarea sau spargerea unei conducte;
b) vibratii interne ale conductelor, datorita pierderii stabilitatii fundatiilor;
c) cresterea accidentala a presiunii de refulare peste limita maxima prescrisa;
d) scaderea presiunii de aspiratie sub limita minim prescrisa;
e) cresterea temperaturii cilindrilor compresori peste limita maxima prevazuta;
f) batai sau zgomote anormale ale agregatului;
g) vibratii excesive ale agregatului de comprimare sau radiatorului;
h) defectiuni la unul din sistemele de: ungere, racire, aprindere sau de transmisii;
i) incalzirea excesiva a unor parti ale motorului cu gaze;
j) intreruperea alimentarii cu energie electrica, aer comprimat sau gaz combustibil;
k) scaderea presiunii in filtrele de praf, ulei sau separatoarele de lichide.
Art. 294. - (1) Oprirea motoarelor se va face cu compresorul scos din sarcina conform
instructiunilor de exploatare.
(2) Oprirea turbocompresoarelor se va executa numai dupa reducerea vitezei prin
scoaterea din sarcina a compresorului de gaze.
(3) Dupa oprirea turbocompresorului, pompa auxiliara de port ungere va fi mentinuta in
functie, pe timpul prevazut in instructiunile tehnice.
Art. 295. - In cazul opririi bruste din cauza intreruperii alimentarii cu energie electrica, si
daca secventa automata a vanelor nu a avut loc, se vor actiona manual vanele
(aspiratie - refulare la inchis si cea de ocolire si de la cos la deschis).

Oprirea statiei de turbocompresoare


Art. 296. - Masurile ce trebuie luate pentru oprirea statiei de turbocompresoare, sunt
urmatoarele:
a) inchiderea robinetelor de pe aspiratie si refulare, in scopul izolarii statiei;
b) deschiderea imediata a robinetului principal de sectionare cu comanda automata
(unde este cazul si cele manuale) ;
c) refularea gazelor din conductele exterioare;
d) refularea gazului de combustie din portiunea de comanda cuprinsa intre S.R.M. si
grupul ventilelor de alimentare;
e) refularea gazelor din conducta de demaraj situata intre filtrele de gaze si robinetul de
dinaintea turbinei de expansiune;
f) oprirea sistemului de ulei de etansare, dar numai dupa ce presiunea gazelor din
compresor a scazut la zero;
g) supravegherea fazei de post gresaj si racire a masinilor;
h) mentinerea robinetelor in pozitia "deschis" pe toata durata opririi statiei:
- manuale de pe scurgerea bateriei de separatoare ciclon;
- telecomandate, de pe conductele de refulare ale fiecarui compresor;
i) inspectarea camerelor de aspiratie si asezarea capacelor pe gurile de aspiratie a
aerului.
Art. 297. - Orice oprire accidentala a statiei de turbocompresoare, va fi anuntata
telefonic imediat conducerii unitatii, direct sau prin dispecerul respectiv. Acesta va
avertiza imediat celelalte statii aflate in functiune precum si schelele din care pleaca
gazele din cadrul sistemului, pentru evitarea depasirii presiunilor maxime admisibile.
Art. 298. - In cazul unei opriri accidentale a instalatiei, insotita de fenomene de pompaj
la compresorul axial de aer si de descarcare violenta a presiunii din recuperatoare prin
aspiratia compresorului axial de aer, nu se va efectua repornirea masinii, pana ce nu se
verifica starea camerei de aspiratie si a filtrului de aer.
6.5. Revizia si reparatia compresoarelor

Revizia si reparatia moto si electrocompresoarelor


Art. 299. - Inainte de inceperea reviziilor periodice se vor lua urmatoarele masuri de
prevenire a unor accidente umane sau tehnice:
a) se va intrerupe alimentarea cu energie electrica de la tabloul de distributie si cu gaz
combustibil si de demaraj, pentru a se evita o comanda de pornire involuntara la
compresorul ce urmeaza a intra in revizie. Se vor blinda obligatoriu conductele de
aspiratie, refulare si ventilul de scurgere la cos;
b) toate conductele demontate se vor proteja la capete pentru a nu patrunde corpuri
straine in interior;
c) la verificarea sistemului de aprindere se vor lua masurile de electrosecuritate indicate
in instructiuni ;
d) demontarea pieselor fierbinti se va efectua numai dupa scaderea temperaturii
acestora sub +50C;
e) dupa terminarea operatiilor de montaj, se vor verifica toate sistemele functionale si in
special sistemul electric ale carui conexiuni trebuie sa fie bine izolate iar capacele de
control bine inchise;
f) toate sculele folosite vor fi antiscantei;
g) la revizia sistemului logic de pornire se vor regla potentiometrele, releele de timp,
traductorii marimilor neelectrice, pentru incadrarea acestora in limitele prescrise.
Art. 300. - Lucrarile de revizie si reparatie la instalatiile energo-electrice, vor fi
precedate in prealabil de scoaterea totala de sub tensiune a instalatiilor care se
revizuiesc.
Art. 301. - Lucrarile de revizii sau reparatii curente la utilaje si subansamble care nu pot
fi usor scoase din hala, sudurile sau alte operatii cu foc, se vor executa numai cu statia
oprita, scoasa complet de sub tensiune si presiune in baza programului de lucru
aprobat, a permisului de foc si in prezenta maistrului si cu efectuarea masuratorilor cu
detectorul de gaze.
Art. 302. - In cazul efectuarii de reparatii sau revizii la un compresor aflat in stationare,
in timpul functionarii celorlalte compresoare se vor lua urmatoarele masuri:
a) se vor evacua gazele din instalatia tehnologica a compresorului;
b) se vor mentine inchise robinetele de pe aspiratie si refulare, iar cel de pe conducta
de evacuare la cos se va mentine deschis;
c) se va verifica etanseitatea robinetelor din instalatia tehnologica a compresorului;
d) se vor blinda legaturile de aspiratie si refulare ale compresorului respectiv;
e) se vor fixa placutele de avertizare pe tabloul aparaturii electrice de pornire ale
compresorului.
Art. 303. - La reparatiile periodice de lunga durata se vor respecta urmatoarele:
a) instructajul special al echipelor, referitor la lucrarile si masurile de securitate a muncii
pentru prevenirea factorilor de risc specifici, mentinerea robinetelor la cos deschisi.
b) blindarea - izolarea conductelor de aspiratie si refulare;
c) aerarea continua a halei;
d) stropirea cu apa a acoperisului si peretilor de tabla a halei in timp de vara cu
temperaturi ridicate, precum si amplasarea la umbra a aparatelor de stingere cu CO2;
e) fixarea pe toata durata lucrarilor, de placute avertizoare pe tabloul aparaturii de
comanda cu inscriptie: "ATENTIE, NU PORNITI, SE LUCREAZA IN STATIE".
Art. 304. - Operatiile de curatare, degresare, spalare, numai cu detergenti, a pieselor si
subansamblelor se va efectua in afara statiei sau a altor incaperi tehnologice, fiind
interzisa chiar si in exteriorul statiei spalarea si curatarea cu produse inflamabile.
Art. 305. - Repunerea in functiune a compresorului dupa fiecare revizie sau reparatie
nu se va putea face nici chiar pentru probe decat dupa ce s-au montat si verificat
dispozitivele de protectie, aparatura de indicare si inregistrare a parametrilor si
dispozitivele complete de securitate a muncii, aferente fiecarui agregat.
Revizia si reparatia turbocompresoarelor
Art. 306. - (1) Masurile de securitate a muncii, de P.S.I. precum si conditiile de
efectuare a lucrarilor de intretinere, revizii, reparatii la statiile de compresoare, sunt
similare cu cele prevazute la statiile de electrocompresoare si se vor respecta ca atare.
(2) Masurile suplimentare specifice reparatiilor statiilor de turbocompresoare sunt
prevazute in articolele urmatoare.
Art. 307. - Lucrarile de reparatii care genereaza flacari sau scantei se vor executa
numai in baza permisului de lucru cu foc si sub directa supraveghere a sefului de statie,
cu luarea urmatoarelor masuri specifice de protectie:
a) oprirea grupurilor turbocompresoare;
b) refularea gazelor din instalatiile tehnologice exterioare;
c) verificarea prealabila a etanseitatii robinetelor de gaze, lubrifierea - etansarea
acestora daca este cazul si blindarea lor;
d) trecerea tuturor robinetelor cu actionare electrica aflate sub presiune de gaze, de pe
pozitia "COMANDA AUTOMATA" telecomanda s-au "COMANDA LOCALA" pe pozitia
"MANUAL" si blocarea mecanica a comutatorului local pentru comanda electrica;
e) fixarea de placute avertizoare, atat pe cheile de comanda de pe tabloul sinoptic cat si
pe comutatoarele locale de comanda a robinetelor, cu urmatorul continut: "ATENTIE!
NU ACTIONATI ROBINETUL - SE LUCREAZA LA COMPRESORUL CENTRIFUGAL
DE GAZE" si respectiv: "ATENTIE ! NU ACTIONATI - SE LUCREAZA LA TURBINA CU
GAZE";
f) aerisirea continua a incaperilor in care urmeaza sa se execute reparatia;
g) pentru lucrarile cu foc sau cu scantei la compresoarele de gaze, se vor demonta, in
prealabil, flansele de intrare - iesire din compresoarele centrifugale si se vor blinda.
Art. 308. - (1) In cazul efectuarii de revizii sau reparatii numai la un grup
turbocompresor, cu functionarea celorlalte grupuri, se vor lua masurile de protectie
similare celor prevazute pentru electrocompresoare.
(2) Pe toata durata lucrarilor la grupurile ramase in functiune, se va verifica zilnic
etanseitatea imbinarilor mecanice ale conductelor din circuitele de gaze si a celorlalte
dispozitive de etansare ale turbocompresoarelor, cu detectorul portabil de gaze.
(3) In cazul semnalarii sau aparitiei unor emanatii de gaze se va opri imediat lucrul la
grupul aflat in reparatie sau revizie, se va anunta seful statiei pentru luarea masurilor de
remediere necesare.
(4) Se va evita trantirea sau izbirea sculelor sau pieselor de podea sau de partile
metalice ale masinii.
(5) Ridicarea pieselor si a ansamblurilor grele se va efectua cu macaraua manuala.
Este interzisa actionarea electrica a podului rulant.
Art. 309. - In cazul executarii unor lucrari de revizie a armaturilor din cadrul instalatiei
tehnologice exterioare, se vor lua masurile preventive speciale prevazute prin proiectie
sau programe de lucru.
Art. 310. - (1) Piesele demontate se vor aseza in conformitate cu instructiunile tehnice
iar rotoarele grupului turbocompresor se vor aseza pe suporti stabili bine fixati, special
confectionati, pentru astfel de piese.
(2) Nu se vor bloca cu aceste piese caile de acces sau de circulatie in interiorul statiei.
Art. 311. - (1) Curatarea paletilor compresorului axial de aer, nu este permisa cu scule
metalice. Aceasta operatie se va efectua cu aschii de lemn sau cu solutiile indicate in
instructiuni.
(2) Curatarea paletilor cu aschii de lemn este permisa in lungul paletilor. Se interzice
curatarea acestora in sens transversal.
Art. 312. - (1) Se va asigura o corecta etansare a suprafetelor mecanice, in
conformitate cu instructiunile de exploatare.
(2) Se vor verifica sigurantele prevazute contra desurubarii imbinarilor metalice.
(3) Toate sigurantele mecanice, uzate sau defecte, vor fi inlocuite cu sigurante noi.
Art. 313. - (1) Spalarea, degresarea cu petrol, petrosin sau cu tricloretilena (toxica!) a
filtrelor de ulei de ungere sau etansare, precum si curatarea altor piese, se va efectua in
afara incaperilor tehnologice, in exteriorul statiei.
(2) Este interzisa spalarea cu benzina, motorina, gazolina condensat sau cu alte
produse inflamabile cu volatilitate foarte ridicata.
Art. 314. - (1) Pentru a se evita crearea unui amestec exploziv in interiorul masinii,
piesele care au fost degresate sau spalate in timpul reviziilor sau reparatiilor, nu vor fi
montate decat dupa completa lor uscare.
(2) Dupa terminarea operatiilor de montaj, inainte de pornirea agregatelor se va efectua
o curatare generala a halelor si salilor masinilor.
Art. 315. - Tri-cresil fosfaltul si unii aditivi organici din uleiurile sintetice, sunt usor
absorbiti de piele si sunt foarte toxici. Orice parte a corpului care vine in contact cu
aceste uleiuri, trebuie curatata si spalata imediat. Purtarea echipamentului individual de
protectie a ochilor, mainilor si corpului, este absolut obligatorie.
Art. 316. - Pentru a se elimina orice pericol de explozie, este absolut obligatorie
operatia de aerisire a masinii de forta (turbinei) la prima pornire dupa executarea
reviziei generale, inaintea inchiderii circuitului de incalzire al spiralelor de aprindere si
lasarea in functiune timp de 4-5 minute a turbinei de pornire.
Art. 317. - Toate lucrarile de revizii sau reparatii ale turbinelor compresoarelor,
cazanelor de abur, grupurilor electrogene de rezerva ale instalatiilor electrice etc., se
vor executa sub directa supraveghere a maistrului de resort, cu respectarea
instructiunilor tehnice si de securitate a muncii.
Art. 318. - Repunerea in functiune a agregatelor turbocompresoarelor dupa fiecare
revizie sau reparatie nu se va putea face nici chiar dupa probe, decat dupa ce s-au
montat, verificat si pus in stare de functiune sau de utilizare urmatoarele:
a) dispozitivele de protectie tehnologica si de securitate a muncii, aferente instalatiei
respective;
b) aparatura de indicare si inregistrare a parametrilor functionali si tehnologici;
c) aparatura de testare a amestecurilor explozive aer - gaze (fixa sau portabila) ;
d) aparatura de masura si control;
e) recipientii si supapele de siguranta;
f) dispozitivele si instalatiile de ridicat, in conformitate cu normele tehnologice si de
securitate a muncii.

7. Exploatarea dispozitivelor de automatizare, masura si


control
7.1. Prevederi generale
Art. 319. - Este interzisa intrarea in coloane, vase, rezervoare etc. fara echipament de
protectie adecvat si fara permis special de lucru, care sa garanteze executarea lucrarii
fara pericol.
Art. 320. - Toate utilajele, sculele si dispozitivele fixe sau portative, folosite la lucrari cu
caracter A.T.M. sau auxiliare, vor trebui sa respecte NSSM pentru utilizarea energiei
electrice. Verificarea lor va fi facuta de personal de specialitate, conform normelor in
vigoare.
Art. 321. - Toate utilajele, sculele si dispozitivele fixe sau portative, folosite la lucrarile
de montare, demontare, intretinere si reparare, vor trebui sa fie in perfecta stare de
functionare. Acest lucru se va verifica periodic, pe baza unui grafic de revizie aprobat de
conducerea unitatii, cat si inainte de inceperea lucrului.
Art. 322. - (1) Cozile si manerele uneltelor de mana vor fi netede, bine fixate si vor avea
dimensiuni care sa permita prinderea lor sigura si comoda.
(2) In cazul cozilor si manerelor de lemn, se va alege lemn de esenta tare, cu fibrele
axiale drepte, fara noduri, crapaturi si aschii desprinse.
(3) Pentru fixarea cozilor si manerelor in scule se vor folosi pene metalice
corespunzatoare. Utilizarea aceluiasi maner la mai multe unelte de mana este interzisa,
cu exceptia truselor de scule construite cu maner detasabil.
Art. 323. - Instrumentele de masura vor fi pastrate in dulapuri, lazi, rastele sau pe
suporturi speciale, in apropierea locurilor de munca si vor fi astfel asezate incat sa aiba
orientata spre exterior partea de prindere, pentru a exclude contactul cu partile ascutite
sau taietoare.
Art. 324. - Instrumentele de masura folosite in mediu de gaze si vapori explozivi, vor fi
confectionate din materiale care sa nu produca scantei prin lovire sau frecare, sau care
sa nu produca in contact cu atmosfera respectiva compusi care ar putea initia explozii.
Art. 325. - (1) Uneltele de percutie din otel, ciocanele, daltile, foarfecele, dornurile si
toate uneltele de mana similare, vor fi executate conform standardelor in vigoare, din
oteluri corespunzatoare tratate termic in asa fel, incat sub actiunea eforturilor la care
sunt supuse sa nu permita deformari permanente, fisuri sau desprinderi de aschii.
(2) Folosirea uneltelor de mana cu suprafete de percutie deformate, inflorite sau stirbite,
precum si a uneltelor de mana improvizate, este interzisa.
Art. 326. - Suruburile sau piulitele se vor desface sau strange numai cu ajutorul cheilor.
Folosirea ciocanului la strangerea sau desfacerea piulitelor este interzisa.
Art. 327. - In cadrul atelierelor de reparatii pentru aparate electrice sau electronice, se
vor afisa instructiuni de acordare a primului ajutor in caz de electrocutare.
Art. 328. - Fiecare aparat de masurare sau reglare trebuie prevazut cu alimentare
electrica pentru functionare, comanda sau semnalizare. Circuitele electrice din tabloul
de alimentare se vor eticheta. Conductorii electrici vor fi protejati. Sunt interzise
improvizatiile in alimentarea cu energie electrica.
Art. 329. - (1) Alimentarea electrica a aparatelor de masurare si automatizare, precum
si iluminatul din camera de comanda va fi asigurat din doua surse independente.
(2) Comutarea de la sursa de baza la sursa de rezerva se va face de preferinta
automat.
Art. 330. - Se interzice montarea in camera de comanda a aparatelor de debit,
presiune, nivel etc., care au comunicatie directa cu vasele si conductele de produse
inflamabile din instalatie.
Art. 331. - Camera de comanda in care este montat tabloul cu aparate de masura si
control in executie electrica normala, va fi complet izolata de salile de masini, sau alte
incaperi, in care se pot acumula vapori sau gaze inflamabile. In cazul cand camera de
comanda are pereti comuni cu incaperile tehnologice, trecerile legaturilor electrice si
pneumatice se vor face numai prin peretii exteriori si vor fi etanse.
Art. 332. - (1) Camerele de comanda prevazute cu instalatii electrice normale si situate
in platforma instalatiilor tehnologice ce pot crea atmosfera exploziva, vor fi protejate prin
suprapresiune de aer curat, impotriva patrunderii aerului viciat, in conformitate cu
"Normativul pentru proiectarea, executarea si receptionarea instalatiilor electrice din
mediu cu pericol de explozie".
(2) Se vor asigura urmarirea permanenta a suprapresiunii de aer.
Art. 333. - (1) Tablourile A.M.C. cu o lungime mai mare de 6 m, vor fi prevazute cu 2
usi.
(2) Dupa terminarea lucrarilor usile se vor inchide cu cheia, care se va pastra la tabloul
de comanda.
Art. 334. - In spatele tabloului A.M.C. se vor aseza covoare de cauciuc in dreptul
tablourilor electrice si a aparatelor prevazute cu alimentare electrica.
Art. 335. - Pentru a permite o interventie normala, spatele tabloului A.M.C. va fi iluminat
corespunzator, conform prevederilor normelor in vigoare.
Art. 336. - In camera de comanda se va pastra o curatenie desavarsita. Spalatul
tabloului A.M.C. cu produse petroliere este interzis; pentru spalare se vor folosi solutii
de detergenti.
Art. 337. - (1) Toate aparatele de masurare si reglare montate pe tabloul A.M.C. din
camera de comanda, vor fi prevazute cu etichete pe care se vor indica locul si
parametrul masurat.
(2) Aceeasi etichetare se va folosi si la circuitele tablourilor electrice de alimentare a
aparatelor.
7.2. Masurarea presiunii
Art. 338. - Repararea si verificarea manometrelor cu element elastic, se face in ateliere
si respectiv laboratoare de verificari amenajate, conform instructiunilor metrologice si
autorizate la inspectia de Stat pentru metrologie, de catre personal reparator si
respectiv verificator autorizat.
Art. 339. - Verificarea manometrelor se face in laboratoare sau chiar in schelele cu
aparate etalon, cu ajutorul pompei de presiune manuale, cu ulei, care va fi montata rigid
pe banc de lucru.
Art. 340. - (1) In instalatii, manometrele se vor monta pe marimi corespunzatoare
presiunii maxime de lucru si se va tine cont ca ele sa lucreze in treimea mijlocie in
scopul prevenirii decalarii la vibratii de presiune si pentru inregistrarea unor erori cat mai
mici.
(2) Valoarea presiunii maxime de lucru va fi marcata pe geamul manometrului cu o
dunga de vopsea vizibila (alb, rosu etc.).
Art. 341. - Prizele, conductele de legatura, ventilele de izolare si elementul de masura
al aparatelor de presiune, vor fi corespunzatoare caracteristicilor fizice si chimice -
presiune, temperatura, coroziune etc., ale fluidului de masurat.
Art. 342. - Locul de montaj al aparatelor de presiune va fi ales incat sa se asigure
functionarea aparatelor in conditiile de temperatura impuse de firma constructoare; in
lipsa acestor instructiuni se vor pastra limitele de temperatura ambianta de -25C si
+50C.
Art. 343. - Montarea manometrelor pentru fluide cu o temperatura mai mare de 70C,
se va face prin intermediul unui element de racire si amortizare.
Art. 344. - Montarea manometrelor cu element elastic se realizeaza intr-un teu
intercalat intre 2 robinete care asigura inchiderea si respectiv evacuarea presiunii din
aparat la demontarea acestuia.
Art. 345. - La montarea manometrelor in instalatie se va verifica tipul filetului in cazul in
care nu se potriveste, se va utiliza o reductie corespunzatoare. Este interzis a se monta
manometrele cu filetele incalecate sau solidarizate cu canepa etc.
Art. 346. - (1) Montarea aparatelor de presiune cu contacte sau cu transmisie electrica
de constructie normala, in medii explozive, este interzisa.
(2) In acest caz se vor folosi numai aparate de constructie speciala, antiexploziva.
Art. 347. - Etansarea la aparatele de presiune se va asigura prin garnituri
corespunzatoare presiunii, temperaturii si naturii fluidului ce se masoara.
Art. 348. - Aparatele de presiune pentru masurarea fluidelor inflamabile cu temperaturi
mai mari de 200C, vor fi de tipul cu burdon de otel corespunzator presiunii, temperaturii
si naturii corozive a fluidului.
Art. 349. - Garnitura de etansare de la stutul aparatului de presiune se va folosi o
singura data.
Art. 350. - (1) Demontarea aparatelor de presiune este permisa numai daca se constata
ca ventilul de izolare retine presiunea.
(2) Se vor lua masuri de protectie pentru a impiedica contactul produselor petroliere cu
corpuri calde.
Art. 351. - Este interzisa folosirea aparatelor de presiune neverificate de organele
abilitate sau cu termenul de verificare expirat.
Art. 352. - Este interzisa desfundarea arcurilor tubulare elastice prin incalzire cu flacara.
Art. 353. - Pentru a se preveni impurificarea stutului cu ulei, dupa demontarea
manometrelor de oxigen, se insurubeaza la stutul aparatului o piulita oarba bine
degresata.
Art. 354. - Aparatele cu mercur folosite la reparatia si verificarea aparatelor de
presiune, vor fi protejate impotriva imprastierii mercurului.
Art. 355. - La demontarea manometrelor se va proceda astfel:
- se inchide robinetul de izolare, se scurge presiunea prin robinetul aval manometru si
apoi cu acesta din urma deschis, se va desuruba manometrul usor, fara
smucituri,utilizand chei de bronz.
- in timpul demontarii manometrului, persoana care lucreaza va sta in pozitie ferita
pentru a preveni un eventual accident provocat de aruncarea manometrului.
Art. 356. - La demontare, intretinere, reparare, montare si manipulare se vor lua toate
masurile pentru a se evita contactul manometrelor de oxigen cu corpuri grase sau
uleioase.
Art. 357. - Reparatia manometrelor de oxigen se va executa intr-o camera special
amenajata, destinata exclusiv acestui scop.
Art. 358. - (1) Utilajul folosit la reparare si verificare (pompe de presiune, aparate
etalon, scule etc) pentru manometre de oxigen, va fi folosit numai in acest scop.
(2) Toate aceste utilaje si scule se vor feri de contactul cu grasimi, uleiuri etc.
7.3. Masurarea nivelului
Art. 359. - Aparatele de nivel ce vin in contact cu fluidul de masurat vor corespunde
caracteristicilor fizico - chimice ale fluidului respectiv (presiune, temperatura, densitate,
actiune coroziva etc).
Art. 360. - Sticlele de nivel cilindrice vor fi utilizate numai la vase cu produse fara pericol
de autoaprindere, cu temperatura de maximum 80C cu presiune de maximum 8 bari.
Art. 361. - Sticlele de nivel cilindrice vor fi prevazute cu aparatori metalice care sa le
protejeze contra loviturilor.
Art. 362. - Este interzisa montarea aparatelor de nivel exterioare si a sticlelor de nivel
direct pe coloane sau vase, fara armaturile intermediare de inchidere si de purjare.
Art. 363. - La vasele care contin produse fierbinti (peste 80C) se vor utiliza sticle de
nivel numai de tip prismatic rezistente la temperatura si presiunea de lucru.
Art. 364. - La recipientele sub presiune folosite pentru fluide inflamabile, toxice sau
caustice, sticlele de nivel vor fi prevazute cu dispozitive de inchidere automata, in cazul
spargerii sticlelor sau a pierderii etanseitatii si vor fi de tipul cu sticle prismatice.
Art. 365. - Montarea, demontarea, exploatarea si intretinerea sticlelor de nivel de toate
categoriile, se va face de personalul mecanic ce deserveste utilajul tehnologic respectiv.
Art. 366. - Pentru prevenirea accidentelor de munca sau avariilor la demontarea
aparatelor de nivel, racordate la vase prin ventile de izolare, se va proceda astfel:
- se va face izolarea aparatului, prin inchiderea ventilelor de racordare;
- se va astepta pana cand temperatura produsului scade sub 40C;
- se va face degajarea de presiune prin purjare, cu atentie si in mod treptat,
controlandu-se daca ventilele sunt etanse. In caz ca acestea nu sunt etanse, se
interzice demontarea;
- se vor lua masuri pentru colectarea produsului evitandu-se imprastierea acestuia.
Art. 367. - Se interzice sudarea plutitoarelor care si-au pierdut etansarea si care au fost
folosite la lichide inflamabile, inainte de a se face o aburire corespunzatoare si
asigurarea ca in interior nu au mai ramas produse inflamabile, gaze explozive sau apa.
Art. 368. - (1) Refacerea etanseitatii, in timpul functionarii instalatiei, la nivelmetrele
prevazute cu cutie de etansare se va face cu foarte multa atentie, pentru a nu se
produce accidente. In acest sens se va proceda la izolarea aparatului, se va astepta
scaderea temperaturii lichidului sub +40C, se va degaja presiunea si numai dupa
aceea se va proceda la refacerea etanseitatii.
(2) Daca izolarea aparatului nu este posibila refacerea etanseitatii este permisa numai
prin strangerea garniturii existente. Se interzice inlocuirea garniturii daca aparatul este
sub presiune.
(3) Operatiile se vor face folosind ochelari si manusi de protectie.
7.4. Reglarea automata a presiunii
Art. 369. - Regulatoarele se vor alege astfel incat sa corespunda caracteristicilor fizico -
chimice ale fluidului reglat (presiune, temperatura, coroziune).
Art. 370. - Amplasarea ventilelor regulatoare va fi astfel aleasa incat sa asigure
posibilitatea unei interventii fara pericol.
Art. 371. - Pozitia normala a ventilului regulator inchis sau deschis - se va alege in
functie de protectia instalatiei la absenta energiei de actionare.
Art. 372. - Intre ventilul de reglare si ventilele de izolare ale acestuia se vor monta
ventile de purjare pentru a se putea realiza degajarea presiunii fara pericol.
Art. 373. - Scoaterea accidentala din functiune a unei bucle de reglare automata, va fi
adusa de urgenta, la cunostinta, atat conducerii tehnologice cat si conducerii A.T.M.,
pentru a se lua masuri corespunzatoare.
Art. 374. - Scoaterea din functie pentru revizie a unei bucle de reglare este permisa
numai cu aprobarea sefului de instalatie.
Art. 375. - (1) Scoaterea din functiune a unui ventil regulator, respectiv izolarea lui, se
va face dupa ce fluxul tehnologic s-a asigurat prin ventilul de ocolire.
(2) Operatiile de trecere de pe automat pe by-pass si invers, respectiv manevrarea
ventilelor mecanice, se va face de personal tehnologic raspunzator de oprirea
instalatiei.
Art. 376. - (1) Refacerea etanseitatii la cutia de etansare a ventilelor regulatoare se va
face cu foarte multa atentie, pentru a nu se produce accidente. In acest sens se va
proceda la izolarea ventilului regulator, se va astepta scaderea temperaturii sub 40C,
se va degaja presiunea prin ventilele de purjare si numai dupa aceea se va proceda la
refacerea etanseitatii.
(2) Daca izolarea ventilului regulator nu este posibila, refacerea etanseitatii este
permisa numai prin strangerea garniturii existente.
(3) Operatiile se vor face de catre lacatusul A.M.C. de serviciu, folosind ochelari si
manusi de protectie.
(4) Se interzice inlocuirea garniturii daca ventilul regulator este sub presiune.
Art. 377. - Refacerea etanseitatii la flansele ventilului regulator, se va face de
personalul mecanic raspunzator de etansarea circuitelor si a vaselor tehnologice.
Art. 378. - (1) Trecerea unei bucle de reglare, de la functionare pe automat la
functionarea pe comanda manuala de la distanta, este permis a se face, fie de lacatusul
A.M.C. de serviciu, fie de personalul tehnologic, atunci cand se constata ca
functionarea pe automat a devenit necorespunzatoare.
(2) Trecerea de la comanda manuala la comanda automata este permisa a se face
numai de lacatusul A.M.C. de serviciu, in prezenta personalului tehnologic si numai
dupa eliminarea cauzelor care au condus la defectarea functionarii pe automat.
Art. 379. - (1) Demontarea ventilelor regulatoare se va face numai dupa izolarea,
racirea si degajarea presiunii conform instructiunilor existente de lucru.
(2) Se interzice demontarea ventilului regulator daca se constata ca ventilele de izolare
nu retin presiunea.
Art. 380. - La demontarea ventilelor regulatoare cu actionare electrica, operatiile de
demontare se vor incepe numai dupa ce s-a facut scoaterea de sub tensiune si
controlul absentei tensiunii la borne.
Art. 381. - (1) Este interzis a se face egalizarea, purjarea, controlul curentului de lucru
sau alte operatii similare la aparatele regulatoare in stare de functionare pe automat,
inainte ca aparatul sa fie trecut de pe pozitia automat la pozitia manual sau intermediar.
(2) Operatia se executa de la tabloul de comanda de catre lacatusul A.M.C. de serviciu,
in prezenta operatorului tehnologic.
Art. 382. - Ventilele regulatoare montate pe circuite tehnologice cu fluide fierbinti (peste
100C) se vor introduce in circuit treptat, pentru a se evita socurile termice periculoase.
7.5. Masurarea temperaturii
Art. 383. - Tecile de protectie pentru elementele sensibile ale aparatelor pentru
masurarea temperaturii, montate pe vase sau conducte tehnologice, vor fi
corespunzatoare caracteristicilor fizico - chimice ale fluidului de masurat.
Art. 384. - In cazul termocuplelor sau termorezistentelor duble, cele doua elemente se
vor eticheta distinct.
Art. 385. - Aparatele electrice si electronice pentru masurarea temperaturii se vor lega
la reteaua generala de legare la pamant, atat la functionare in instalatie, cat si la
repararea sau verificarea in atelier.
Art. 386. - (1) In timpul functionarii instalatiei este interzis sa se lucreze la aparatele
electrice sau electronice pentru masurarea temperaturii, daca acestea se gasesc sub
tensiune.
(2) Se permite executarea cu aparatul in functiune a lucrarilor de reglare, sau acordare,
care se fac din suruburile speciale prevazute in acest scop.
(3) In cazul in care depistarea defectiunii reclama mentinerea aparatului sub tensiune,
se permite executarea de masuratori sau incercari, conform instructiunilor tehnice, cu
conditia de a folosi aparate si scule corespunzatoare si de a nu atinge direct partile
aflate sub tensiune.
(4) Operatiile se vor executa de pe podete izolante, covor dielectric sau pardoseala din
material rau conducator.
Art. 387. - (1) In atelier, legaturile intre aparate si sursele de energie electrica se vor
face cu cabluri bine izolate, prevazute la capete cu stekere sau papuci.
(2) In atelier sau laboratoare este interzis sa execute legaturi improvizate intre bancurile
de lucru sau intre aparate, blocandu-se caile de acces si constituind un pericol de
accidentare.
Art. 388. - La operatiile ce se executa pentru repararea aparatelor electrice sau
electronice pentru masurarea temperaturii, se vor folosi scule izolante corespunzator
tensiunii de lucru.
Art. 389. - Bancurile de lucru din atelierele de reparat aparate electrice si electronice
pentru masurarea temperaturii, vor fi legate la pamant si vor fi prevazute cu covor de
P.V.C. pe banc si covor de cauciuc in fata bancului.
Art. 390. - Desfundarea tubului capilar de la aparatele de temperatura manometrice,
prin incalzirea rezervorului, sau prin aplicarea unei presiuni de fluid mai mare decat
presiunea de lucru, este interzisa.
Art. 391. - Nu se vor lasa nesupravegheate baile de temperatura pentru controlul si
verificarea aparatelor de temperatura manometrice.
Art. 392. - (1) Lichidul folosit la baile de verificare a termometrelor, termorezistentelor
etc, va avea punctul de inflamare superior cu minimum 50C fata de temperatura
maxima de verificare.
(2) Nu se permite depasirea temperaturii maxime indicate in prospectul termostatului.
Art. 393. - In atelierele de reparat aparate pentru masurarea temperaturii se va mentine
o curatenie deosebita. Depozitarea sau imprastierea de substante sau materiale, care
pot degaja vapori inflamabili sau nocivi, este interzisa.
Art. 394. - Dupa terminarea lucrului in atelierul de reparat, panoul si aparatele se vor
scoate de sub tensiune, iar aparatele auxiliare necesare controlului si verificarii se vor
demonta din circuit si depozita in dulap.
Art. 395. - Cuptoarele electrice pentru verificarea temperaturilor, termorezistentelor etc.,
nu vor fi lasate fara supraveghere cand sunt sub tensiune.
Art. 396. - Cuptoarele electrice, baile de termostate electrice sau alte aparate electrice
de termostatare, folosite in atelierele si laboratoarele A.T.M., vor fi legate la pamant.
Art. 397. - Dupa terminarea lucrului aparatele electrice de termostatare vor fi scoase de
sub tensiune.
Art. 398. - In cazul folosirii de termorezistente, ca elemente sensibile de temperatura,
montate in medii explozive, se va verifica inainte de montare, daca sistemul de masura
este corespunzator mediului unde se monteaza termorezistenta.
7.6. Masurarea debitului
Art. 399. - (1) Repararea si verificarea contoarelor diferentiale se va face in incaperi
special amenajate si autorizate de organele metrologiei de stat.
(2) Este interzis a se executa lucrari de aceasta natura in incaperi neautorizate si de
catre personal neautorizat.
Art. 400. - Aparatele de masurare a debitului (sau a cantitatilor de fluid) strabatute de
fluidul masurat vor trebui sa corespunda caracteristicilor fizico - chimice al acestuia.
Art. 401. - Incaperile destinate pentru amenajarea laboratoarelor de verificari si ateliere
de reparatii debitmetre diferentiale cu mercur, trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii, pentru a fi autorizate de organele metrologice de stat:
- peretii si tavanul sa fie vopsite in ulei;
- pardoseala sa fie executata din beton;
- pardoseala sa fie prevazuta cu sifon cu scurgeri in reteaua de canalizare;
- sa fie dotate cu chiuvete;
- sa aiba ventilatie artificiala, asigurata de un ventilator cu debit ridicat.
Art. 402. - Prizele pentru prelucrarea presiunii diferentiale vor fi prevazute cu ventile de
izolare corespunzatoare caracteristicilor mediului de masura.
Art. 403. - Pentru manometrele diferentiale care nu rezista actiunii chimice a fluidului
masurat se vor prevedea vase de separatie cu lichide de separatie corespunzatoare
caracteristicilor fizico - chimice ale fluidului masurat.
Art. 404. - Aparatele pentru masurarea debitului vor fi protejate de influenta suprafetelor
de radiatie, luandu-se masuri ca temperatura mediului sa nu depaseasca + 50C sau sa
fie mai mica de - 25C, daca nu se specifica alte conditii de catre firma constructoare.
Art. 405. - Legaturile intre elementul de strangulare si aparatul primar vor trebui sa
corespunda normelor de verificare I.S.C.I.R. impuse conductei pe care este montat
elementul de strangulare.
Art. 406. - Presiunea statica de lucru si temperatura admisa nu va fi mai mare decat
cea garantata de fabrica pentru aparatul respectiv.
Art. 407. - (1) In camera de mercur se va pastra o temperatura maxima de 18C.
(2) In cazul cand temperatura depaseste 18C se va proceda la reducerea ei, prin
efectuarea de spalari cu apa rece, sau alte metode.
Art. 408. - Se interzice purjarea conductelor de presiune ale aparatelor de debit pentru
fluide ce se pot autoaprinde, precum si pentru fluide inflamabile, daca locul de purjare
este in apropierea surselor de foc.
Art. 409. - La demontarea sau la purjarea aparatelor de debit, montate pe conducte de
produse petroliere, se vor lua masuri pentru evitarea imprastierii produselor pe
conducte sau pe vase fierbinti.
Art. 410. - In incaperile in care se lucreaza cu mercur, vor trebui afisate, la loc vizibil,
instructiuni de lucru care previn intoxicatiile cu mercur precum si masurile de profilaxie
personala.
Art. 411. - In incaperile in care se lucreaza cu mercur, trebuie sa se faca analiza
aerului, cel putin o data pe an (vara) spre a se constata concentratia vaporilor de
mercur si respectiv eficienta sistemului de ventilatie existent.
Art. 412. - Se interzice demontarea aparatelor primare de debit, inainte de a face
izolarea aparatului, egalizarea presiunilor in aparat, degajarea presiunii, sau cand se
constata ca ventilele de izolare nu sunt etanse.
Art. 413. - Depozitarea si manevrarea mercurului se va face obligatoriu sub apa. In
acest scop se vor lua urmatoarele masuri :
- toate vasele continand mercur vor avea deasupra acestuia un strat de apa, care sa
impiedice evaporarea mercurului, in acest scop vor fi si astupate;
- standul de lucru cu mercur trebuie sa fie in permanenta plin cu apa, ce se scurge
continuu;
- golirea mercurului din vas se va face numai deasupra standului de lucru. Dupa golirea
mercurului din aparat, acesta va fi spalat bine, pentru eliminarea tuturor urmelor de
mercur;
- se va lucra in asa fel, incat sa fie evitata imprastierea mercurului pe jos.
In cazul cand accidental mercurul a cazut pe pardoseala se va strange de urgenta in
vase cu apa, iar pardoseala se va spala bine cu apa.
Art. 414. - Manipularea aparatelor cu mercur ( montare, demontare, transport etc.) se
va face cu deosebita atentie si numai in pozitia normala, pentru evitarea imprastierii
mercurului.
Art. 415. - (1) Pentru a evita evaporarile masive de mercur, se interzice tinerea
aparatelor cu mercur langa calorifer, in bataia soarelui sau langa alte surse de incalzire.
(2) Concentratia de vapori de mercur trebuie sa se incadreze in limitele admisibile
prevazute in normativele in vigoare.
Art. 416. - (1) Pentru a nu se depasi noxele admise in incaperile unde se lucreaza cu
mercur, sistemul de ventilatie va trebui sa functioneze continuu.
(2) Se interzice orice fel de manipulare a mercurului, daca ventilatia nu functioneaza
normal.
(3) Ventilatoarele vor fi puse in functiune cu cel putin 15 minute inainte de inceperea
lucrului si se vor opri dupa cel putin 15 minute de la incetarea lucrului.
Art. 417. - Este interzisa executarea in camera de mercur a altor lucrari care nu sunt
legate de folosirea mercurului.
Art. 418. - Curatarea atelierelor si laboratoarelor de verificari pentru debitmetre
diferentiale cu mercur se face astfel:
- zilnic se spala pardoseala cu jet de apa la iesirea din schimb.
- saptamanal se spala peretii si tavanul cu apa si sapun.
Art. 419. - In incaperile in care se lucreaza cu mercur se va pastra o temperatura de
maximum +18C.
Art. 420. - Reparatorul si verificatorul A.M.C. este obligat sa se spele pe maini cu apa si
sapun, ori de cate ori serveste masa sau la iesirea din schimb.
Art. 421. - Este interzisa servirea mesei, pastrarea alimentelor sau a altor obiecte in
laboratoarele si atelierele de reparatie a debitmetrelor diferentiale cu mercur, pentru
prevenirea intoxicatiilor.
Art. 422. - Pe cat posibil, in cadrul atelierelor si laboratoarelor toate aparatele cu mercur
vor fi concentrate in aceeasi incapere. Lucrarile cu aparate sau dispozitive mici cu
mercur, in care mercurul este bine izolat, pot fi executate in incaperile comune de
laborator sau alte ateliere, dar numai pe mese anume destinate si utilate in mod
corespunzator, luandu-se masuri pentru evitarea imprastierii accidentale a mercurului
pe suprafete unde nu se poate face o curatenie corespunzatoare a mercurului cazut
accidental.
Art. 423. - Se interzice depozitarea in camera de mercur a diferitelor obiecte straine; in
aceasta camera se vor mentine numai aparatele si uneltele cu care se lucreaza efectiv.
Art. 424. - Buteliile ( recipientele) cu mercur ca si aparatele bune sau defecte, se
pastreaza in magazii speciale sau afara. Este interzis a se pastra in incinta
laboratoarelor sau atelierelor de reparatii.
Art. 425. - Piesele demontate din debitmetru, contaminate cu mercur, se vor pastra in
vase cu apa sau in afara atelierului, pentru prevenirea eliminarii vaporilor de mercur.
Art. 426. - Pentru repararea sau verificarea debitmetrelor diferentiale cu mercur, care
sunt montate in cofrete inchise, se va proceda la aerisirea cofretelor timp de 30 de
minute inainte de inceperea operatiei de verificare.
Art. 427. - Montarea, demontarea si verificarea debitmetrelor diferentiale la parcurile
(poligoanele) de masura, se face numai de metrologul autorizat, care va lua toate
masurile pentru respectarea normelor de protectie a muncii pentru prevenirea intoxicarii
cu mercur.
Art. 428. - Personalul reparator, verificator si metrologii in intretinere din santier, care
lucreaza cu mercur, va fi supus periodic controlului medical pentru evaluarea dozei de
mercur.
ANEXA 1

Norme conexe normelor de securitate a muncii pentru


extractia gazelor naturale *
1. Norme generale de protectie a muncii.
2. Normativul cadru de acordare a echipamentului individual de protectie.
3. NSSM pentru lucrari de prospectiuni si explorari geologice
4. NSSM la lucrari de foraj sonde pentru hidrocarburi.
5. NSSM pentru minele de petrol.
6. NSSM pentru lucrarile speciale in activitatea de foraj-extractie a hidrocarburilor.
7. NSSM pentru lucrarile de foraj pe platforme marine.
8. NSSM pentru lucrarile de foraje speciale.
9. NSSM pentru extractia titeiului.
10. NSSM pentru extractia titeiului si a gazelor prin sonde marine.
11. NSSM pentru transportul hidrocarburilor lichide.
12. NSSM pentru transportul prin conducte a gazelor naturale.
13. NSSM pentru distributia si utilizarea gazelor naturale.
14. NSSM pentru desfacerea produselor petroliere.
15. NSSM pentru manipularea, transportul si depozitarea produselor petrochimice.
16. NSSM pentru prelucrarea metalelor prin aschiere.
17. NSSM pentru laboratoare de analize fizico-chimice si mecanice.
18. NSSM pentru sudarea si taierea metalelor.
19. NSSM pentru lucrari geotehnice, de excavatii, fundatii, terasamente, nivelari si
consolidari de teren.
20. NSSM pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si
depozitarea materialelor.
21. NSSM pentru transportul rutier.
22. NSSM pentru lucru la inaltime.
23. NSSM pentru utilizarea energiei electrice.
* Pana la aparitia normelor prezentate in anexa raman valabile actualele norme
departamentale existente in domeniu.
ANEXA 2

Ghid de terminologie de securitate a muncii. Notiuni de


baza
1. Accident de munca: accident prin care se produce vatamarea violenta a organismului
precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau
in indeplinirea indatoriilor de serviciu, indiferent de natura contractului in baza caruia isi
desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin
trei zile, invaliditate sau deces.
2. Defectare: incetarea capacitatii unei masini, instalatii utilaj etc. de a-si indeplini
functia specifica.
3. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singur sau in
asociere cu un protector.
4. Echipament individual de lucru: totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare
participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de
accidentare si imbolnavire profesionala.
5. Echipamente tehnice: masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele
si alte mijloace asemanatoare necesare in procesul muncii.
6. Echipament individual de protectie: totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare
participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de
accidentare si imbolnavire profesionala.
7. Factori de risc: factori (insusiri, stari, procese, fenomene, comportamente) proprii
elementelor componente ale sistemului executant - sarcina de munca - mijloace de
productie - mediu de munca, ce caracterizeaza riscurile proprii acestor elemente si
care, conducand la o disfunctie a sistemului, pot provoca accidente de munca sau boli
profesionale.
8. Instructajul de securitate a muncii: modalitatea de instruire in domeniul securitatii
muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati
a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitate a muncii, specifice
activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.
9. Instructiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de
reglementari in domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai
pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor de catre unitati, (prin
efort propriu sau colaborarea cu institute specializate) , este obligatorie, atunci cand
normele generale si specifice de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor
desfasurate in unitate sau facultativa, atunci cand patronul considera necesar, pentru
imbunatatirea securitatii muncii, detalierea si completarea normelor cu unele prevederi
specifice unitatii.
10. Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice
produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului, in
conformitate cu scopul pentru care a fost creat si pentru asigurarea securitatii muncii.
11. Mijloc individual de protectie: mijloc de protectie (protector) destinat protectiei unui
singur executant si care se aplica asupra acestuia.
12. Noxa (sinonim: factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare
asupra organismului, in mediul luat in considerare.
13. Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile
de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
14. Protectie: ansamblul de masuri care constau in utilizarea unor mijloace specifice,
denumite mijloace de protectie, cu scopul protejarii executantilor fata de pericolele care
nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenirea intrinseca.
15. Proces de munca: succesiunea in timp si in spatiu a actiunilor conjugate ale
executantului, mijloacelor de productie in sistemul de munca.
16. Protectori: mijloc de protectie special conceput si utilizat pentru a realiza protectia,
prin interpunere, ca obstacol (fizic) intre pericol si persoana expusa.
17. Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a
sanatatii, intr-o situatie periculoasa.
18. Risc profesional: risc in procesul de munca.
19. Securitatea muncii
a.situatie, stare caracterizata prin nivel de risc mai mic sau egal cu riscul acceptabil, in
sistemele de munca.
b.situatie, stare caracterizata prin absenta riscului inacceptabil, in sistemele de munca.
NOTA: Activitatea de realizare a securitatii muncii, este activitatea de reducere a
riscului la nivel necesar si posibil, tinand cont de experienta generala in materie de
securitate a muncii, a stiintei si tehnicii, precum si de valorile admise in comun de
societate (conventiile sociale).
Uzual, sintagma "securitatea muncii" cuprinde aspecte legate atat de accidentele de
munca, cat si de boli profesionale.
20. Situatie periculoasa: orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai
multor pericole.
21. Subatanta periculoasa: o substanta care, in virtutea proprietatilor sale chimice sau
fizico-chimice, poate constitui un pericol.
22. Zona periculoasa: orice zona in care exista sau poate apare un pericol.
23. Zona periculoasa a unui echipament de munca: orice zona situata in interiorul sau in
jurul echipamentului de munca in care o persoana este expusa riscului de leziune sau
afectare a sanatatii.
NOTA: Pericolul care genereaza riscul prezentat in acesta definitie poate fi permanent
prezentat pe durata functionarii prevazute a echipamentului de munca (deplasarea
elementelor mobile periculoase, degajarea de substante periculoase, arc electric in
timpul fazei de sudura etc.) sau poate apare neasteptat (pornirea neintentionata/
neprevazuta etc.) .

Copyright 2006-2017 Aurelian Consulting NSSM 44

S-ar putea să vă placă și