Sunteți pe pagina 1din 18

ROMANIA TRIBUNALUL VASLUI str. $tefan cel Mare nr.

54

Vaslui

crvrLA
DOSARUL NR. 1503/89/2012

COMUNICARE HOTARARE CIVILA NR. 72512012 DIN DATA DE 10 Septembrie 2012

PAIEASGU (cRETU) MARTANA cu DoMtcnLtuL pRocEsuAL ALEs LA cABINET AV. BARBTERU GIoRGIANA, VASLUI, TRAIAN, bl. 223, sc. C, et. PARTER, ap. 3, Cod postal 737300, judelul VASLUI, vd comunicim, aldturat, copia hotdrAriicivile nr. 72512012, pronunlatd la data de 1O Septembrie2012, de cdtre TRIBUNALUL VASLUT CtVlLA.

ESEDINTE la)

GREFIER,

tI

t/

/4n

_"/

TRIBUIIALUL

Vic' !"

ROMANIA TRIBUNALUL VASLUI str. $tefan cel Mare nr. 54

T.P.

POgrA ROMANA
Nr. 103/P/5380/2009 Valabilitate - permanentd
Data prezentHrii

Vaslui
CIVILA DOSARUL NR. 1503/89/2012

/ \J tf/\

.,"[{i*11-,
r'\

GOMUNICARE
Cdtre,

{ t/ \

1---"

\_ir;i

11:lfru16 j cF** - -,:{

Numele gi prenumele PATRA$CU (CRETU) MARIANA CU DOMICIILTUL PROCESUAL ALES LA CABINET AV. BARBIERU GIORGIANA, calitatea in proces Reclamant, domiciliul sau regedinta: VASLUI, TRAIAN, bl. 223, sc. C, et. PARTER, ap. 3, Cod postal 737300 jude{ul VASLUI

RecomaT#ta Nr... ..'::*,.....I

-."J

n""'i-ra*

t i" t'I1:'fuii

Lq+',ij

I I tt
tl

* ,;i"; i ''', : *""^/


,

ti i J

Localitatea VASLUI

Judelul VASLUI Cod pogtal 737300 Oficiul pogtal nr. .............

--tud4:v;ct

:r'-*4.--

-- *--l:---:-::

*f

Dosar nr. 1503/8912012

ROMANTN
TRIBUNALUL VASLUI
SECTIA

CIVIA

SENTINTA CIVILA Nr. 725lC.A.12012


$edinfa publicd de la 10 Septembrie 2072 Instanta constituitd din: PRE$EDINTE IOLANDA-MIHAELA PASCARU Grefier ANGELA CHIRVASA

Pe rol judecarea cauzei Contencios administrativ pi fiscal reclamantii GRAUR ( BASESCU) TEODORA, GIFU ( AXINTE) GABRIELA, PARNICA ( DANICIUC) MARIANA, PATRA$CU (CRETU) MARIANA, PATRICHE (ZAMFIR) CAMELIA, ZANFIR ( BADARAQ GEANINA-ELENA, toli cu domiciliul procesual ales la Cab. Av. Bdrbieru Giorgiana qi pe pArAt UNIVERSITATEA SPIRU HARET, chemat in garanfie MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII TINERETULUI $I
SPORTULUI, avAnd ca obiect obligafia de a face. La apeliil ircminaL ficut ?n gedin{a publir:d se pr-ezintl reciamanlii prin apdritor Bdrbieru Giorgiana, lipsd celelalte pirfi. Procedura de citare legal indeplinitS. S-a fdcut referatul cauzei de cdtre grefier care invedereazS, faptul cd dosarul este la aI-2-Iea termen de judecatd; reclamantii nu au depus dovada solicitdrii la pdrdt, anterior introducerii acfiunii, eliberarea diplomelor; pArAta a depus intAmpinare qi cerere de chemare in garanfie a Ministerului Educatiei, care au fost comunicate qi concluzii scrise; chemaful in garanlie a depus intAmpinare, care a fost comunicati pArAtei; se soliciti judecarea in lipsX.

S-au verificat actele gi lucrdrile dosarului" instanta, din oficiu, in conformitate cu prevederile art. 159 indice L alin. 4 Cod proceduri civild iqi verifici competenla gi constatd. cd,, prin actiunea introductivd reclamantul soliciti obligarea
pArAtei la eliberarea actelor de studii, respectiv diplome de licenld qi suplimente, actiune care se incadreazd ca un refuz nejustificat al unei autoritdfi publice locale astfel incAt, conform prevederilor art. 10 din Legea 55412A04, constati cd este competentd general, material qi teritorial sd solulioneze prezenta cerere, dupi care;

Reclamanfii, prin apdrdtor, depun taxele judiciare de timbru in cuantum tru fiecare reclamant in parte gi timbre judiciare de 0,3 lei pentru fiecare Aratd cd nu i s-au comunicat inscrisurile atagate la intAmpinare. Interpelati, cadrul probei cu inscrisuri pe care solicitd sd se incuviinleze, va depune s-au adresat pArAtei cu cereri de elibelare a actelor anterior introducerii Soliciti ldsarea cauzei la a doua strigare pentru a depune inscrisuri in acest
SENS.

"2 jtai '4-:;+.{Ai lnstanta constatA constati achitat timbrajul, timbrajuf admite cererea gi lasd cauza cauza ia la a doua
r / "/^AA^_ \.9 '6+d t-lv*E@;ts

\tf-:X&.M/ !H ii La reluare, se prezintd aceleagi pdrfi. '.\' /l;!;4r// /".

{ ,r/t{&

!6)1

\-/l\ \L1,
\v

t, \E

acfiunii. la pArAtd cu cereri de solicitare a diplomelor de studii gi suplimentelor qi rdspunsurile primite. De asemenea, prezintl, un borderou din care rezsltd cd a purtat simultan corespondenli cu mai multe facultdfi din cadrul aceleiaqi universitdti. Instanta respinge cererea de a se lua act de inscrisurile atagate int6mpindrii pentru cd acestea au fost depuse la dosar din 9 aug 2012 si avea posibiiitatea de ale studia. Pune in vedere reclamantilor, prin apdrdtor, cd este vorba despre cereriie adresate de pArdtd cdtre Ministerul Educafiei pentru solicitarea diplomelor. Reclamanfii, prin apdrdtor, aratd. cd nu mai au alte cereri de formulat sau
probe de administrat.

rh

Instanta constatd cauza dezbatei, pe fondul cauzeL

in

stare de judecatd gi acordd cuvAntul la

Reclamanlii, avAnd cuvAntul prin apirdtor, aratd cd au formuiat prezenta ac{iune solicitAnd obligarea pArAtei la eliberarea actelor de studii cu regim special, denumite Diplome de licenfd gi a Suplimentului la diplome, obligarea la restituirea diplomei de bacalaureat gi la plata de daune cominatorii in cuantum de 50 lei pentru fiecare zi de intArziere, in favoarea fiecirui reclamant, pAnd la eliberarea actelor de stuciii solicitate, precurn qi chel*ielile de iudecatS. Tustificarea daunelor solicitate r:ste datd de actele depuse la dosar, corespondenta purtatd cu pArAta intrucAt timp de 3 ani reclamantii s-au adresat la pArAti cu cereri de eliberare a diplomelor, fiind amAnati cu motivarea existentei litigiilor cu Ministerul Educafiei. Reclamantii nu s-au aflat in prezenta unui rdspuns categoric al pArAtei. Existd numerogi reclamanti angajali inbaza adeverintelor eliberate de pdrdth dar angajatorii solicitd diplomele de iicentX, in prezent existAnd pericolul pierderii posturilor ocupate pe studii sau restituirea diferenfelor de bani oblinute ca urmare a absolvirii studiilor superioare. Soiicitd admiterea actiunii cu toate capetele de cerere formulate, ardtdnd cd gi practica judiciard este favorabild. De altfei, chiar qi una din justificdrile pArAtei se refere la faptul cd numai in prezenta unei hot[rAri judecdtoregti irevocabile vor fi obligali sd emitd actele de studii. Instanta declari dezbaterile inchise, conform art. 150 Cod procedurd civil5 gi lasd cauzain pronunlare, dAnd solufia de fa!d;

INSTANTA
Asupra cauzei de fa!i,

Prin cererea inregistratd pe rolul acestei instanfe cu nr.

150218912012

reclamantii Graur ( Bdsescu) Teodora, Gifu( Axinte) P Cabriela, Parnici( Diniciuc) GH. Mariana, Pdtragcu( Crequ) Mariana, Patriche ( Zamfir) M. Canae{iaaFAnfir( Bdddrdu) I.

- obligarea pArAtei la eliberarea uct"tg.if'dti$$Qft"


denumite

ry4

regim speciai'

pentru de studii solicitate. Cu cheltuieli de judecatd.

de licen1[ si a Suplimentului d{tr"-F.Whr.r,R$91$matricola) i3 - obligarea pArAtei la restituirea diplomeili {f de 50 de,lei de daune .ottll4E'totffiiffiantum ..b-, "* pArAtei ,_.1:_*_.-;". - obligarea --- plata r r--"--- la actelor fiecare zi d,iintArziere, in favoarea fiecdrui reclamaii'f'Bht5 Ia eliberarea

Diplomi

Itn motivarea actiunii se arati cd reclamanlii sunt absolvenli ai Ciclului studii universitare de licenla (sistem Bologna) Facultatea de Sociologie-Psihologie Bucuregti, din cadrul Universitalii Spiru Haret, promolia 2009'
In sesiunea iulie 2009 au suslinut si promovat examenul de licenta, astfel incAt fiecdrui absolvent i s-a eliberat, provizoriu, o ADEVERINTA, in vederea completdrii dosarului personal, urmAnd ca ulterior sa se procedeze la eliberarea
DIPLOMEI DE LICENTA.
acestei adeverinte Universitatea ..Spiru Haret" era licenld 9i a obligatd ca in termen de r}luni sa procedeze la eliberarea diplomelor de qi suplimentelor la diplomi in conformitate cu art. VII din Metodologia organizdrii rectorul desfaqurdrii examenelor d.e finaltzare a studiilor 2009. aprobati de catre Universitdtii ,,Spiru Flaret" Bucureqti cu nr. L405127.05.2009 - ,,IJniversitatea Spiru

ln urma eliberdrii

F{aret, ca institulie organ izatoare a examenelor de licenfd/diplom5/disertafie, eiibereaz& ciiploma de licen!5, respectiv dipioma de maqter insolite de suplimentul la diplomd, dupi cel mult 12 luni de la incheierea examenului de licen!d/diplom5/master. "'
De asemenea, art.20 din Ordinul Ministerului Educaliei 9i cercetdrii in nr.Z2g4l2007 pentru aprobarea Regulamentuiui privind regimui actelor de studii prevede sistemul de invdldmant superior, publicat in M. of., Partea I m.716123'1'0'2007 urmXtoarele - ,,tttularii sau . imputernicilii acestora au dreptul sd solicite actelor de studii completate, dupd termenul aprobat de Senatul

eliberarea

instituliei, care poate fi de cel mult 12 luni de la finalizarea studiilor",'iar potrivit art. 38 -Dupa finalizarea completa a studiilor, la cerere, absolvenlilor li

se elibere aza adeverinta de absolvire a studiilor, al carei termen de valabilitate este maximum 12luni. Absolvenlii au solicitat in repetate rAnduri eliberarea actelor de studii, demersurile insa de fiecare data li s-a dat acelasi raspuns: - ca Universitatea a intreprins si Sportului necesare pentru oblinerea de la Ministerul Educaliei, Cercetdrii, Tineretului legale pentru tipdrirea formularelor de diploma de licenla pentru

e{ffi$ffNtpr

iei2009, dar f.aranici un tezttltat. iar si in atare cond,ilii, absolven{ii au inteles sa parcurgS procedura ituita de disp. art. 7 din Legea 55412004 cu universitatea spiru FIaret, juridic re introducerii unei acliuni in instanla avAnd in vedere ca raportul j*r^--.^*ir (ionsra Spiru Haret, pe de

**:

#{"

in

i$S"
v

$.i-'t

*Wracticajudiciarainmaterieesteconstanta,instante1edejudecata
admilAnd astfel de cereri in sensul obligarii Universitatii Spiru Haret la eliberarea actelor de studii cu regim special, denumite Diplomd de licenld si a Suplimentului de diplomei (foaia matricola)/ precum si la restituirea diplomei de BAC a fiecdrui absolvenf pe care pdrdta o define, dara nici un temei legal.

perfectarea contractelor de studii anuale. RdmAne, bine?nteles, ca iru Haret sa formuleze o cerere de chemare in garanlie a MECTS, sd se indrepte in cazulin care ar cddea in pretentii.

Desi din momentul inscrierii la facultate si pana la absolvire acegtia si-au indeplinit toate obligafiile ce le reveneau potrivit contractelor de studiu incheiate si potrivit Regulamentului privind activitatea profesionala a studentilor, in sensul ca si-au pldtit taxele de sfudii, au suslinut si promovat toate examenele, inclusiv examenul de licenta, totugi acestora li se refuza eliberarea DIPLOMEI DE LICENTA.

Mentioneazl, faptul ci unitatile/institutiile publice in cadrul carora isi desfasoara activitatea toti cei 30 absolventi indicali in petit, nu ii pot remunera corespunzdtor studiilor efectuate, de vreme ce nu au prezentat nici pAnd in prezent DIPLOMA DE LICENJA - ca act de studiu, desi au susfinut examenul de licenta in sesiunea iulie 2009. Astfel, consideri ca sunt indreptatiti a solicita obligarea pArAtei la plata daunelor cominatorii ?n cuantum de 50 de lei pentru fiecare zi de intArziere pAnd 1a
eliberarea actelor Ce str-rdii solicitate.

vedere legea qi regulamentul in vigoare, Metodologia Universitatii Spiru Haret si implicit faptul ca termenul de eliberare a diplomei este depdsit din punct de vedere legal, soliciti admiterea acfiunii, cu toate capetele de cerere

AvAnd

in

indicate in petit.

In drept invocd- art. B din Legea


in dovedire a depus inscrisuri.
Cererea a fost legal

55412004.

timtrati.
depus

PArAta UNIVERSITATEA "SPIRU HAREI legai citata, a

intAmpinare qi cerere de chemare in garanlie solicitAnd sd se constate cd gi-a indeplinit obligafiile legale fata de reclamanfi, in sensul c4 dupi finalizarea completa a studiilor si susfinerea examenului de licenla, la cererea acestora, le-a eliberat Adeverintele de absolvire a studiilor, cu termen de valabilitate de 12 luni, potrivit Metodologiei organizdrii si desfdqurdrii examenelor de finalizare a studiilor, emisa de citre subscrisa sub nr. 14051 21,.05.2009 si cu prevederile art.20 si art. 38 din Ordinul MECTS nr.2284 din 28 septembrie200T . Potrivit aft. 7 din "Regulamentul privind regimul actelor de studii in sistemul de tipdrite si difuzate, in condiliile legii, de citre unitatea de speciali 1a MECT, unitate care poarta intreaga rispundere pentru aproba

institulii si pentru asigurarea securitdlii tipdririi

si

pistrdrii formulareior pana la


ta de insa

ridicarea acestora de cdtre institutiile beneficiare. " A informat si Romdidac SA-Compania de material $JftCtic de MECT, aducandu-le la cunostinta ca solicita tipdrirea unor forSul?ie_til Romdidac SA prin mai multe adrese, le-a comunicat ca nu poatb,e!ff

sustinerea celor invederate menlioneazd. si atageazd. copie de pe adresa nr.58i15.02.2010 si inregistrata sub nr.377 117.02.2070. MECTS este cea care in calitatea sa de autoritate publica, gestioneazd materialele si tipizatele cu regim special necesare subscrisei pentru a elibera diplomele si suplimentele la diploma solicitate de cdtre reclamanti.

demersurile legale cdtre Ministerul Educafiei, Cercetirii, Tineretului si Sportului in sensul ca a comunicat necesarul de formulare tipizate pentru
actele de studii destinate absolventilor anulut2009, in vederea aprobdrii acestora si spre a emite mai departe comanda de tipdrire la SC ROMDIDAC S.A. Astfel" s-a adresat Ministerului, prin adresele nr.385/06.04.2009; nr. 769125.08.2009, nr.3U2\.06.2070; nr. 557 112.10.201,0 ;nr.569118 .70.2070; nr.573126. 10.2010 ;nr.1054103.02.201,1, nr.960/08.10.2009, nr.278105.08.2010, a solicitat sa le fie data

A fdcut

aprobarea pentru a putea tipdrii formularele tipizate la SC ROMDIDAC SA, pentru absolventii anului 2009, dar nu a primit un rdspuns oficial din partea autoritifii administrative. Prin urmare, reclamanlii au urmat cursurile pe care le-a organizat la formele de invSldmAnt legal stabilite, a emis acestora, adeverinfe, sub egida MECTS, din care rezulta calitatea de iicentiati. In prezent, se afld in imposibilitatea practica de a obline in totalitate tipdrirea formularelor tipizate constAnd in actele de studii solicitate de reclamanfi, datorita refuzului MECTS. lntrucAt, la data inscrierii reclamantilor la cursurilor Universitdtii Spiru Haret MECTS, avea posibilitatea, potrivit sarcinilor prevdzute de dispozitiile art.116 si art. 141 din Legea nr. 8411995 (in vigoare la acea data), sa invoce nelegalitati in organrzarea de citre pArAtd a studiilor acestora, dar nu a sesizat nici o neregula in acest sens, nu se justifica refuzul acestuia de a aprob a ttpizarea formularelor destinate actelor de studii pentru absolvenfii anului 2009. lnvedereazd faptul ca adresele nr. 355106.04.2009; nr. 769125.08.2009;

nr.31,127.06.201,0;

nr.557112.1.0.20L0;

nr.569178.10.2010;

nr.573126.1,0.2010;

nr.1054/03.02.2011; nr.960/08.10.2009, nr.278105.08.2010, emise cdtre MECTS vizeazi actele de studii pentru absolventii din anul 2009. Acestea au fost solutionate in parte, fara a se aproba tot necesarul de formulare ttpizate si pe cale de consecinta, se afld in imposibilitatea de a elibera tuturor absolvenlilor diplome, din vina MECTS. Catd vreme ggtgst respectate dispoziliile legale aplicabile,dreptul reclamantilor la obtinerea actului ;\;.---\: \ oaqtere al studiilor este un drept cAgtigat opozabil oricirui subiect de drept. Pe 11dFs{qr te, nu se pot face discrimindri intre reclamanti si alti absolventi intrucat, in "'-qe#l&+i tfor au fost respectate dispozilllle aplicabilb formei de invatamant urmate. /}.',it ii ' -t.t<:**}\, ' -:Si:' ./':' i' "-'"// ,/.':{' Nu este posibila crearea unei situalii discriminatorii, atata vreme cat '.. {q",. ...'r------/ ti absolvenfi din anul2009, MECTS a aprobat formularele tipizate de diploma.

f:/4r-Z;:r$"ESntru'aceste considerente, formuleazd in conformitate cu dispoziliile civ.,art.l8 din Legea nr.55412004 coroborate cu art.28 alin.l din aceeaqi emare in garanfie a Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si ru ca prin hotirArea care se va pronunta sa fie obligat sa aprobe mularelor tipizate constAnd in Diploma de Licenfa si suplimentul la diploma pentru reclamanli sub sancfiunea prevdzuta de art.24 alin.2 din Legea 55412004, in cuantum de 50 Ieilzi de intarziere, incepand cu a 30-a zi de la rdmAnerea
irevocabila a hotdrArii.Cu cheltuieli de judecatd pe cale separatd. In fapt, subscrisa Universitatea Spiru Haret, a fost infiintata prin Legea m.44315 iulie 2002, ca persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, parte a sistemului nalional de invatamant, iar prin HG m.69312003 si HG nr.67612007 au fost acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu pentru forma de invatamantla zi, domeniile de licenta; drept, sociologie, psihologie,management, stiinte ale educatiei, matematica, informatica si altele. Potrivit dispoziliilor art.60 (1) din Legea nr.8417995 "activitatea didactica se poate organiza in urmdtoarele forme: zi, cu frecventa redusa si la distant5. Formele de invatamant seral, cu frecventa redusa si la distant pot fi organizate de instifufiile de invatamant superior care au cursuri de zi" Universitatea Spiru Haret avAnd invatamant IaZI,FR,ID acreditatlautorizat prin HG nr.94012004 a procedat legal. In aplicarea dispoziliilor Legii nr.8411995. Ministerul Educaliei a emis Ia data de 7 martie 2006, Ordinul nr.3404,tn cuprinsul cdruia se stabilegte la art.2, ca "Admiterea in invatamanful superior public si particular se organizeazd pe domenii de sttrdii de licenta, 'pe baza metodelor stabilite de fiecare universitate".. iar la art.8 se prevede ca ,,Formele de invatamant cu frecveuta redusa sau invatamantul la distanta pot fi organizate numai de cdtre universitdtile care organizeazd cursuri d,e zi, in domeniile respective si dispun de departamente specializate. " Specializarea urmata de reclamanli la forma de invdtdmAnt a fost confirmata de MECTS prin emiterea formularelor cu sigla acestui minister pana in anul 2009, data de la care s-a refuzat eliberarea pentru acest an. Universitatea Spiru Haret s-a conformat cu promptitudine si intocmai condiliilor impuse de Minister, prin adresa nr.36125125.06.2009, in vederea obtinerii aprobdrii pentru tipizarea de formulare tipizate. Prin adresele formulate de noi, a anexat necesarul pentru anul 2009,

',.FF-***'-

oferind autoritilii decidente MECTS, toate informatiile cerute

prin

adresa

susmenlionata, in care impun tuturor instituliilor de invatamant de stat si particulare sa atageze la cererile lor "si sifualiile centralizatoare(....) semnate si stampilate pe fiecare pagina si incluse si in format electronic pe CD, la Direclia Generala de Invatamant

Superior. "

Potrivit aft.2 din H.G. 366 din 18 aprilie 2007,in vigoare la data cand
reclamantul a parcurs studiile superioare si a sustinut licenla, "Ministerul Educafiei, Cercetdrii si Tineretului conduce sistemul nafional de educalie, invatamant, tineret si cercetare, exercitAnd si atributiile stabilite prin Iegi si prin alte acte no sa de activitate"..iar conform art.3 si 4 din H.G. 366 aih tg aprilie controleazd rcalizarea politicilor si programelor in domeniu si stabi dupa caz, masuri de corectare a 1or, controleazd' si monitorizeazd' apli

2005-privind asi gurarea calitdlii educafiei' In concluzie, MECTS nu a aprobat in totalitate necesarul de formulare solicitate. prin urmare, chematul in garanlie MECTS, inbaza atribufiilor legale care ii revin, trebuia sa avertizeze ca furnizor de educalie, daca ar fi constatat ca nu sunt la indeplinite standardele de calitate, sa proced eze Ia aducerea activitdlii educalionale nivelul standardelor de calitate, urmAnd ca in cazul in care si al treilea raport de evaluare ar fi fost nefavorabil, Ministerul Educaliei trebuia sa elaboreze si sa promoveze, dupa caz, hotatare de guvern sau lege, decizia prin care inceteazd definitiv
.7 5 I

gcolarizarea in cadrul respectivului program'

Aprobarea in parte a ttpizdrii formularelor de diploma echivaleazd cu le-a permis sa recunoaqterea din partea METCS, ca a funclionat intr-un cadru iegal, care la distanta' orgun t"re formele de invatamant cu frecventa redusa sau invatamant invederea z6faptulca gi-a indeplinit obligalia legaia de a emite Adeverinla de studii pentru reclamanti si a ficut demersuri cdtre Ministerul Educafiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in vederea comunicirii necesarului de materiale ltprzale pentru la actele de stucliu destinate absolvenfilor pentru anul 2009, spre a putea comanCa 1or. societatea de tipirire SC ROMDIDAC SA aceste formulare, in scopul livrXrii In acest sens, prin mai multe adrese a solicitat sa fie data aprobarea pentru a putea tipdri formularele tipizate la Romdidac' In prezent, se afld in imposibilitatea practica de a obline in totalitate tipirirea formularelor tipizate constAnd in actele de studiu solicitate de reclamanti' Adresele emise de subscrisa nr.385/06.04.2009; m:769125.08.2009; nr.3L12'1..06.2070; nr.557112.10.201.0; m.569118.10.2010; m.573126'10'2010; vizeazS actele de nr.1054/03 .02.2071.; nr.g60l08.'1,0.2009, m.278105.08.2010, catre Minister studii pentru 2009, insa ele au fost solulionate in parte, fara a se aproba tot necesarul de formulare tipizate si, pe cale de consecinta, se afld in imposibilitate sa le elibereze tuturor absolvenlilor diploma de licenta, din vina chematei in garanfie' prin adresa nr.278105.08.2010 (depusa la dosar), emisa de pArAtd cdtre MECTS, reiese faptul ca din 27000 buc. formulare tipizate, solicitate prin adresa 2U2j.16.2010, inregistrata la MECTS sub nr.37450121..06.2010, a primit numai 10325 buc' conform adresei nr.37450121,.06.201.0 a MECTS cdtre ROMDIDAC-SA' In concluzie, MECTS nu a aprobat in totalitate necesarul de formulare
solicitate.

garanlie pe ilitatea efectiva de a emite reclamantelor diplomele de licenla atata vreme cat u va aproba tipirirea formularelor pdntru anul 2009, fiind pusi astfel in tatea de a executa hotirArea , cata vreme dreptul absolventului nu poate fi ra concursul efectiv al chematului in garantie, care, in calitate de autoritate

A motivat solicitarea de admitere a cererii de chemare in

ii:::
i.,'.i

eazd materialele si tipizatele cu regim special necesare pentru a se a sau alte acte de studii. Asupra admiterii cererii de chemare in garanlie s-a pronuntat Inalta Curte si ]ustifie, dupa cum urmeazd: in Dosar nr. 104515912010, in Dosar nr. 7230146120'1.0, in Dosar nr.12831441201.0, Dosar nr. 706615912070, Dosar nr.96l32l2011,Dosar nr.1.1201421201,0 si in Dosar nr.10814612077, Dosar nr. 74551441201O,Dosar nr.'1"084812120'1.0, Dosar nr.L05139120'J.1., Dosar 320711191201.1.. intrucAt in mod constant s-a statuat in jurisprudenta I.C.C.J. - Seclia de contencios administrativ si fiscal, in litigii de aceeaqi natura, ca MECTS are obligafia legala de a aproba tipdrirea formularelor lipizate constAnd in diplomele de licenfa si suplimentele la diploma si pentru respectarea principiului coerentei si unitifii jurisprudentei consacrat ca atare in practica Curlii Europene a Drepturilor Omului, solicitd obligarea MECTS sa aprobe tipirirea formularelor destinate actelor de studii.

Chematul

in

garanlie Ministerul Educaliei, Cercetdrii, Tineretului

qi

Sportuiui, legal citat, a depus intAmpinare solicitAnd respingerea cererii de chemare in garanlie din urmdtoarele motive: Ministerul Educafiei, Cercetdrii, Tineretului gi Sportului a avizat

achizitionarea
absolvenfiior

de formulare tipizate pentru actele de sfudii destinate din promofiile 2008, 2009 qi 20L0 prin adresele 37450121.06.201,0, obiect.
I

37629,12356F125.70.20L0, 4971.6129.11.2010, 32048, 36777, 4045611,3.10.2070, cererea de chemare in garanfie fiind lipsitd de In conformitate cu prevederile art. 5 din Ordinul nr. 228412007 pentru aprobarea Regulamentului privind regimiil actelor Ce studii in sistemul de invS!5n".Ant superior, instituliile de fr:rvdldmAnt superior, de stat ori particular, acreditate sau

autorizate sd funclioneze provizoriu potrivit legii, pot gestiona, completa gi elibera numai acele acte do studii la care au dreptul in conditiile legii. Actele de stadii pot fi eliberate doar pentru acei absolventi care au promovat examenele de iicenfd qi care au urmat o specializare la o formd de invdldmAnt acreditatd sau autorizatd, s6, functioneze provizoriu conform iegislaliei in vigoare la momenful inscrierii in anul I de facultate. Prin urmare universitatea nu are dreplul sd elibereze acte de studii pentru absolvenlii unor programe de studii gi forme de
?nvd!5mAnt neautori zatef neacreditatg.

De altfel, Universitatea Spiru Haret prin nota nr. 630118.77.201,0 a prezentat o situalie a numdrului de studenli inscriqi la specializdrilprograme de studii autorizate provizoriu sau acreditate, precum gi o situafie privind numdrul absoiventilor la forma de invdldmAnt ID pentru care nici nu au solicitat eliberarea avizului pentru tipdrirea diplomelor de licenld. Totodatd, invedereazi cd Universitatea Spiru Haref la termenul de judecatd din 1,3.1,2.2010, a renunlat la judecarea procesului inregistrat pe rolul Curlii de Apel Bucuregti sub nr. 4949121201.0, proces care avea acelagi obiect cd qi cererea de chemare in garanlie formulatd de universitate in prezenta cauzd si anume obligarea MECTS la emiterea actului administrativ prin care se aprobd tipirirea de cdtre ROMDIDAC SA a unor formulare tipizate destinate absolvenfilor Universitdlii Spiru Haret pentru anul2009. Menfioneazd. cd. 1a adresa USH nr. 769125.05.2009 qi 960108.10.2009 s-a rdspuns cu adresele nr. 3745012070, 123561f12010 gi qgZtOlZOl0 iar la adresa.-U..S,F{ nr. 986126.1,0.2A09 s-ardspuns cu adreselenr.37629,12356lfl201'0. sll4",4-1, Totodatd, prin adresa USH nr.986126.10.2009 s-a solicitat suflifu,ft,fga crr 5000 hrrc. dinlome licentd oentru absolventii din anul 2008 iar prirtlpfllfrili#hr.

769125.08.2009 sunt solicitate tipizate pentru actele de studii desti anul2009, adresa nr.960108.10.2009 fiind o revenire la adresa din Prin adresa nr. 31.127.06.2010 Universitatea Spiru H

din
pra

adresei initiale nr.769125.08.2009 9i a solicitat un numir^mult "h6t)(&i$; poate pentru actele de studii pentru absolvenlii din anul 2009. Dupd aV-:; observa, prin adresa nr. 3U21,.06.2010 Universitatea Spiru Haret a*Eb'1ie*af'2q|ZZ ae tipizate pentru absolvenlii promoliei 2009 iar M.E.C.T.S. a aprobat prin adresele mentionate anterior un num6r de27975 de tipizate. Deci Ministerul Educafiei,Cercetdrii, Tineretului gi Sportului $i-a indeplinit obligaliile ce-i reveneau in ceea ce privegte emiterea avizului in vederea achizifiondrii tipizatelor de cdtre Universitatea Spiru Haret. Dacd aceste tipizate nu au fost gestionate corespunzdtor, in conformitate cu prevederile legale, nu este culpa Ministerului Educaliei, Cercetirii, Tineretului gi Sportului. Numai Universitatea ,,Spiru Haret" din Bucuregti este direct rdspunzdtoare dacd a eliberat diplome de licenli gi unor absolventi ai specializdrilor qi formelor de invdfdmAnt neacreditate. Eliberarea in mod nelegal a diplomelor de licenfd nu poate fi imputatd Ministerului Educatiei,Cercetdrii, Tineretului qi Sportului. In concluzie, avAnd in vedere cd Ministerul Educaliei, Cercet5rii, Tineretului qi SporfuIui a avizat achizilionarea de formulare lipizate pentru actele de studii destinate absolvenlilor din promoliile 2008, 2009 gi 2070, la specializdrile si formele de invatamant acreditate, solicitdrile pArAtei Universitatea Spiru Haret fiind astfel solufionate, solicitd respingerea cererii de chemare in garanlie ca neintemeiati. In ceea ce privegte fondul cererii solicitd respingerea acfiunii pentru urmitoarele motive: Din datele dosarului reiese faptul cd reclamanlii au absolvit la Universitatea ,,Spiru Haret " Facultatea de $tiinle juridice si Administrative Braqov la forrna de ?nv5lXmdrrt ,,la distanfd,,. Din adresele Agenfiei RomAne de Asigurare a Caftefli in invd!5mdntul Superior (ARACIS) reiese cd specializarea urmati de reclamanli la forma de invildmAnt ID nu a fost niciodati autorizata provizoriu/acreditata. Modalitatea de acreditare qi autorizare a instituliilor de invdldmAnt superior a fost reglementatd prin Legea nr.8811993 qi ulterior prin OUG m.7512005, cu modificdrile qi completdrile ulterioare. De asemenea, H.C. nr.1.01.'1.12001 prevede la capitolul IV, art.17, faptul cd ,,Procedura de evaluare academicd a programelor de invdtdmAnt la distanld sau de invdtdmAnt cu frecvenld redusd s realizeazd conform Legii nr.8811993, republicatd." Conform acestor acte normative, formele de invildmAnt cu frecventd redus5 qi la distanld trebuie sd parcurgd procedura de evaluare academicd in vederea autorizdrri/acreditdrii acestora; ori aceste etape obligatorii nu au fost respectate de cdtre parata USH. Aceste acreditXri/autorizdri provizorii sunt aprobate prin hotdrAri de guvern care se actualizeazd, anual Potrivit legii, in speld Legea nr.28812004, durata ciclurilor de studii pe gi domenii specializdri se stabilegte de Ministerul Educaliei qi Cercetdrii, la propunerea Consiliului Nalional al Rectorilor, gi se aprobd prin hotdrAre a Guvernului. Ministerul, potrivit hotdrArilor de Guvern de organizare qi funcfionare a acestuia, are competenla a controla qi monitortza aplicarea prevederilor legale cu privire Ia organtzarea gi rea unitdlilor gi institutiilor de invd!5mAnt. Conform prevederilor legale formele de invdfdmAnt cu frecventd redusi gi n!5 trebuie sd parcurgd procedura de evaluare academicS. Prin urmare o institutie nu are dreptul sd inscrie ,,studenti" gi sX elibereze lr' la formele de invdldmAnt cu frecventd iedusd qi la distanli caie nu au parcurs

gi=i{)

I i'+: 11

\.:r*

10

obligatorie autorizdrii, aceasta nu este indreptdliti sd inmatriculeze, sd plome, sd desfdqoare procesul de invdldmAnt pentru formele de invdldmAnt parcurs etapele obligatorii ale acreditdrii gi autorizdrii provizorii. c Din economia textului de lege menfionat mai sus - art.29 din O.U.G. nr.7512005, rezultd. cd dreptul de a desfdgura procesul de invdldmAnt qi de a orgaruzat, dupd caz, adrniterea la studii, il are numai o institugie care a parcurs pentru programul de studiu respectiv procedura de autorizare de functionare provizorie. De asemenea, invedereazd, fapful cd, la art.3 din Legea m. 44312002 privind infiintarea Universitdtii "Spiru Haret" din Bucuregti se statueazd: ,,Dupd. intrarea in vigoare a prezentei legi in structura UniversitSlii "Spiru Flaret" din Bucuregti vor intra gi facult5file, colegiile gi specializdrile, altele decAt cele menlionate la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotirAre a Guvernului,
p eli

legea de infiintare a acestei institulii de invdtdmAnt superior se mentioneazd f aptul ci in structura Universit5lii "Spiru Haret" vor intra qi facultdliIe, colegiile gi specializdrile, acreditate sau autorizate provizoriu prin HG, conform legii. Legea m. 8411.995, la art.103, alin. 2 prevede: " Institutiile gi unitdtile de inv5ldmAnt particular acreditate fac parte din sistemul nalional de invilimAnt gi educalie gi se supun dispozifiilor prezentei legi." Conform acestor acte normative, formele de inv5ldmAnt cu frecventd redusi gi la distan!5 trebuie sd parcurgd procedura de evaluare academicd. Legiuitorul, Ia art. 60 din Legea nr. 8411995 a prevdzut intr-adevdr o aceea ia aceste forme de invdlimAnt se pot organiza doar de cdtre acele condilie, facultdli care au prevdzutd. gi forma de invdfdmdrrt"zi". Nu trebuie confundati vocaiia pe carc o au universitdtile de a organizain cadrul facult[lilor forme de invdldmAnt la distantd (ID) in specializdrile autorizate sau acreditate cu dreptul de a organiza qcolarizarea la forma de invdfdmAnt ID. Dreptul de a

conform legii."

Deci, chiar

in

putea orgarrtza gcolarizarea incumbd obligalia parcurgerii procedurii

de

autorizare/acreditare pentru aceste programe. Legiuitorul a statuat in sensul cd formele FR si ID se organizeazd doar de acele facultdgi care au cursuri la zi, respectiv cd nu pot fi organizate cursuri la ID si FR dacd universitatea respectivd nu are organizate si cursuri la zila disciplina respectivd. Aceste prevederi legale nu exonereazd institutia de invdtf,mAnt superior de a se supune, in c.onformitate cu prevederile OUG 7512005 qi HG obligalia de nr.147812006 procedurii de evaluare in vederea autofizdrii/acreditdrii acestor forme de inv5ldmAnt. Ulterior procedurii descrise mai sus specializirile care sunt autorizate/acreditate se supun aprobdrii prin hotdrAre de guvern. in acest sens decide qi inalta Curte de Casalie qi justilie prin Decizia nr.4726129.1,0.2009 pronuntatdin dosarulnr.432911,12009, pe care o anexeazd. Mentioneazd c6, in cazul Universitdlii ,,Spiru Flaret" din Bucuregti, specializdrilel programeie de studii de la forma de invdldmAnt la distanld au fost organizate gi desfdqurate firi respectarea prevederilor legale, respectiv cu incdlcarea dispoziliilor Legii nr.8811993, a OUG. nr752005. Nu s-a parcurs procedura prevdzuld. de cdtre legiuitor in vederea desfdgurdrii procesului de invdfdmAnt. Potrivit art. 60 alin.l din Legea invdldmAntului nr. 8411,995,, activitatea didacticd se poate organiza in urmdtoarele forme: de zi, seral, cu frecvenfd redusd qi la distanfd. Formele de invdldmAnt seral, cu frecvent5 redusi. citatd nu organizate de instituliile de invdldmAnt superior .ur" u\, "urffi acreditati invdld institufie de o cdreia potrivit duce insd la concluzia redusd qi la sau autorizatd provizoriu pentru formele de invdldmAnt diplome in disfanfi onelmis fiind astfel indreotdtitd sd inmatricule studen

11

invitdmAnt dacd este acreditatf,/autorizatd pentru la zi. Aceasti normi reglementeazd numai vocatia Pe care o at organiza in cadrul facultdlilor aceste forme de invdldmAnt num cuisuri la zi pentru specializarea respectivd. Calea de la v( condilionati de parcurgerea procedurii de acreditare conform p
aceste forme de

nt
a
7,4

este
1t-I

vigoare.

de studiu pentru specializarea urmatd de reclamar,ii, paratu USH era autorizatd, s6, funcfioneze provizoriu cu forma de invdldmAntZI, nu qi ip. AvAnd in vedere ci reclamanlii nu au parcurs o formd de invdfdmAnt intr-o speciaiizare care si fi fost acreditati lautodzatd provizoriu conform legii, nu sunt indreptilili si oblini diploma de licenfd. in mdsura in care USH nu era acreditatd/autorizatd' provrzotiu pentru spectalizarea urmatd de reclamanli, la forma de inv5!5mAnt ID, iar la momentul incheierii contractului cu reclamanfii nu le putea elibera acestora in mod valabil o diplomd de licenli producdtoare de efecte juridice, recunoscutd de MECTS, aceastd posibilitate legald nu existd nici in prezent iar MECTS nu poate fi obligat sd aprobe bHbetutea unor tipizate de diplome de licen!5 pentru absolventii care nu au urmat cursurile in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Parata Universitatea Spiru Haret stia cd este obligatorie parcurgerea procedurii de autorizareprovizorie/aireditare qi pentru formele de invdfdmAnt ID 9i Fl, iapt care rezultd, qi din adresele ARACIS prin care suntem informali cu privire 1a situalia unor specializdri la aceste forme de invdfdmAnt. in aceastd ordine de idei, solicitarea reclamantiior ca in contradictor:iu cu MECTS sd le fie eliberate diplomele de licenld pentru studiile desfdgurate in afala cadruiui legal constituie o cerere vddit neintemeiat5, cu atAt mai mult cu cAt, potrivit principiului ,,Quod nullum est, nnli uni producit efectum", .shrdiile urmate in afara cadruiui legai, fiinri nuie, nu pot avea ca rezultat oblinerea unei diplome valabile. Un drept existi daci este exercitat in limitele sale interne qi externe. O diplom5 este recunoscutd de MECTS dacd specializarea, forma de invildmAnt din cahrul instituliei de invdlbmAnt superior urmate era in momentul inscrierii in anul l sau al finalizdrii in hotirArea de guvern din anul respectiv sau aplicabil5 pentru anul

|n

spegd,

la data inmatriculdrii in anul

Totodatd atAt persoana care doreqte sd urmeze o formd de invSldmAnt cAt gi persoana care asigurd desfdgurarea procesului de invdlimAnt iqi asumd propriile i".irii. Este in resplnsabilitatea fiecdiei persoane juridice care asigurd proces- de ?nvd!5mAnt cd a respectat procedura legald a organizdrii 1or. Nu se poate imputa altor subiecli de drept .o.td.titu instituliilor de invdldmAnt superior sau a persoanelor care sau inscris gi au urmat anumite forme de invildmAnt' Toli candidalii care gi-au depus dosarele aveau vArsta majorafulu1,_ avea-u discerndmAnt, aveau capacitate deplind de exercifiu, gi au ales singuri specializdrile pentru care au optat. Eaptui cd aceqti candidali nu au verificat suficient specializirile.qi ?ormele de invdldmAnt li care gi-au depus dosarele nu poate fi imputat MECTS' In nici un caz neglijenla nu poate fi similari bunei credinfe, a$a cum incearcd sd insinueze reclaman!ii. JinAnd cont de principiile ,,nemo censefur ignorare legem"/,,ignorantia jurls,non exculat", nimeni r,,r poaru invoca propria culpi pentru a ob,tine proteclia u:rui 11 ca ndidat la momentul inscrierii nu intreabd sau nu obline vreun acord de un '..4fp-L;'f'lici ibrul Educatiei, Cercetdrii, Tineretului gi Sportului pentru a-gi exercita voinfa. cursuri fdrd si existe i: Nu se poate imputa MECTS cd att fost urmate forma de invdldmAnt pentru specializarea 9i f,,6lj au funcflbnare prbvizorie anul inscrierii reclamantilor la acestea, iar instanla nu se poate pronunfa in afara drului legal.

respectiv.

ff,/ ,rll:rll^:oti. . u se poate vorbi de o aparenld ingeldtoare, in condiliile in care hotdrArile ?i/';,'lr'.'1"F ) fiecare institutie de invdldmAnt superior din sistemul nalional de -^-' *--f / --tf Itr ------^ t t -^-"'Jh era stat particulard, dacd de sau eramentionatd cu specializdrile, i"iffifetet-rt fol+ng{g'diilifii'elamant autorizate sd funclionezeprovizoriu sau acreditate. In afara hotdrArilor de guvern care prevedeau ce specializdri qi forme de invdfdmAnt aveau instituliile de invd!5mAnt superior, mai exista gi posibilitatea pentru reclamanti de a se informa la institutiile care puteau sd ofere relatii/informafii despre specializdrile la care se putea desf5gura procesul de invdldmAnt.

k) )r\*

t2

HotdrArile de guvern nu au fost emise pentru a fi ignorate, ci pentru asigura gi informa cu privire la cadrul legal in care urma sd fie desfdgurat procesul de invdfdmAnt.

ln cauzd s-a administrat proba cu inscrisuri.


ExaminAnd actele gi lucririle dosarului, instanta constati urmitoarele: Reclamantele Graur ( Bdsescu) Teodora, Gifu( Axinte) P Gabriela, Parnicd( Ddniciuc) GH. Mariana, Pdtragcu( Crefu) Mariana, Patriche ( Zamfir) M. Camelia, Zanfir( Bddir5u) I. Geanina Elena au absolvit Facultatea de Sociologie Psihologie din Bucuregti din cadrul Universitdtii Spiru Haret, promotia 2009 gi au promovat examenul de licenfd din sesiunea iulie 2009, oblinAnd titlul de licentiate in psihologie. Reclamantele au urmat cursurile invSldmAntului ID, in perioada2006-2009. Anterior introducerii actiunii reclamantele au solicitat la datele din 15 03 2012, respectiv 4 04 2012, pArAtei Universitatea Spiru Haret eliberarea actelor de studii crr regim special, respectirz diploma de licenf.I-, sr-iprlir:r'.entul la diplomd gi restituirea diplomei de bacalaureat. La aceste cereri pArAta le-a rdspuns in sensul cd a fdcut demersuri pentru obfinerea de la Ministerul Educatiei, Cercetdrii, Tineretului si Sporfului a formularelor pentru diplomi si supliment, cd existd practicd judiciard in sensul admiterii cererilor de chemare in garanlie avAnd ca obiect obligarea Ministerului sd aprobe formularele ttptzate qi cd pentru oblinerea diplomei de Bacalaureat trebuie sd se adreseze cu o cerere la secretariat. Dispozitiile legale aplicabile in cauzd sunt : ART. 2 dinF{c 777512006 prevede: ,,(1) Actele de studii din sistemul national de invdtdmAnt superior sunt documente oficiaie de stat, cu regim special, care confirmd studii de invdtdmAnt superior efectuate qi titluri sau calitdli dobAndite. (2) Actele de studii conferd titularilor acestora drepturi gi obligalii care decurg din Legea invdfdmAntului nr. 84/1995. republicatd, cu modificirile qi completdrile ulterioare, qi din celelalte reglementdri legale in vigoare. (3) Actele de studii sunt de tip diplomd, certificat, atestat. Foaia matricold sau suplimentul la diplomd sunt anexe la actele de studii". ART. 20 din acelagi act normativ: eliberarea ,, (1) Titularii sau imputernicilii acestora au dreptul poate fi actelor de studii completate, dupd termenul aprobat db senatul i cel mult del2luni de lafinalizarea studiilor(...)"

13

plomi Obligalia eliberlrii diplomelor de licenfd si a SU rezult6. si din prevederile art. 3 alin. 4 din HC 1,77512006. alizdrr PArAta a fost infiintati in baza legii 44312002 acest act (printre care nu figureazd si facultatea de psihologie) iar potrivil normativ, in structura Universitdfii Spiru Haret din Bucuregti vor intra si facultdlile, colegiile si specializdrtle, altele decAt cele menlionate in art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotdrAre de Guvern. Prin HG 94012004 a fost acreditatd facultatea de psihologie sociologie la cursuri zi din cadrul pArAtei. Prin art. 5 coroborat cu anexa 1, din HG 9L61 11 august 2005 rezultd, cd incepAnd cu anul universitar 200512006 pentru anul 1 de studii in cadrul pArAtei functioneaza provizoriu si Facultatea de Sociologie-Psihologie. ART. 60 aiin 1 din legea 84i1995 prevede cd ,, Activitatea didacticd se poate organrza in urmdtoarele forme: de zi, seraI, cu frecvenld redusd gi la distanfd. Formele de invdfimAnt seral, cu frecvenl5 redusd gi la distan!5 pot fi organizate de instituliile de invildmAnt superior care au cursuri de zi." IntrucAt pdrAta era acreditati la specializarea in cauzd, pentru cursuri de zi, rezultd cd putea organiza si cursuri ID, potrivit art. din legea 44312002. Adeverintele, care atestd absolvirea cursurilor facultdgii si promovarea examenului de licenfd, au valoarea unor acte administrative care nu a fost revocate sau anulate; prin aceste adeverinte se recunoaste calitatea de licentiate, astfel ci reclamantele sunt indrept5lite a obtine diploma de licentd. In consecin!5 reclamantele car:e au absolrrit facultatea de psihoiogie in 2009, urmare a 3 ani de studii universitare in cadrul pArAtei, au urmat cursuriie unei facultdti care avea autorizare provizorie potrivit HG 91612005. Dupd promovarea examenului de licenti din iuiie 2009 si dupi eliberarea adeverintei de cdtre pArdtd a intrat in vigoare la 20 august 2009 OG 1012009 care prevede in art. 3 alin 1 studenlii ciclului universitar de licentd inmatriculali in anul I in perioada 2005 - 2008 la specializXri/programe de studii organizate la forma de invdtimAnt la distanfi au dreptul de a-qi continua studiile la specializdrilprograme de studii autorizate si funclioneze.provizoria sau acreditate potrivit unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetdrii qi inovdrii, care se public5 in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I. In art. 4 se arat6, cd Ministerul Educatiei, Cercetdrii gi Inovdrii recunoagte diploma oblinuti de absolventii prevdzulila art. 3, care sustin gi promoveazd examenul de licenld in conditiile prezentei ordonanle. Reclamantele nu intrd in categoria acestor studenli pentru cd aceasta a finalizat studiile si a oblinut titlul de licenliat inbaza adeverinfei eliberate care oferX drepturile similare unei diplome, astfel cum rezuIt6, din finalul adeverintei. Metodologia Ordinului 5202 12009 nu se aplicd reclamantelor care aveau finalizate

ffiaare

promovase examenul de licent5. Reclamantelor nu li se aplicd prevederile OG 1012009 pentru cd legea se aplicd pentrg viitor, nu retroactiv potrivit principiului neretroactivitdtii legii civile, art. 15 alin 2*_G9p titutie.
, -'*i

r'/

i$"j/'

++

t4

td reclamantele sunt indreptdtite sd primeascd diplomd


licenld \*B${llwt\alfliplomd, 20o6-20b
ca

de

urmare a studiilor universitare efectuate in perioada

cerere avAnd ca obiect stabilirea de daune cominatorii pe zi intArziere va fi respins pentru cd pArAta nu este in posesia tipizatelor pentru diplomi si supliment gi numai dupd furnizarea acestora de cdtre chematul in garantie Ministerul se poate aprecia cupla exclusivd a pArAtei. in consecinld capitul de cerere prind daune cominatorii va fi respins.

*'X#i}"!#ff" capdt de

lw

Cererea reclamantelor pentru eliberarea diplomei de bacalaureat va fi admis5; din rdspunsul la cererea premergdtoare acfiunii rezultd, ci pArAta este de acord cu eliberarea acestor diplome, dar impun reclamantelor si depund o noui cerere la secretariat. Potrivit art. 6^1. din legea 2712002 petiliile greqit indreptate vor fi trimise in termen de 5 zile de la inregistrare de cdtre compartimentul competent care are ca atribulii in rezolvarea problemelor sesizate, urmAnd ca petifionarul si fie ingtiinlat despre aceasta. in consecinfd cererea reclamantelor pentru emiterea diplomelor de bacalaureat trebuiau direclionate la secretariat. Cererea de chemare in garantie formulati de Universitatea Spiru Haret in contradictoriu cu Ministerul Educafiei, Cercetdrii, Tineretului si Sportului avAnd ca obiect aprobarea tipdrii formularelor ttpizate, constAnd in diplome de licenld gi suplimente la diplomd va fi admis5. Din ce:rerile depuse de pArAtX la data de 8 10 2009 5 08 2010 la chematul in ga.rantie N.ltECr'S "ezttlti ci a fost comunicat necesarui de tipizate pentru diplome de licentd. Sustinerea chematului in garantie in sensul cd. a avrzat cererile pArAtei de aprobare a tipdririi este probatd cu adresele din 1unile iunie, oct. si noiembrie 2010 prin care se avizeazd achizilionarea de la Romdidac SA a acestor tipizate. Chematul in garantie are o pozitie procesuald incerti pentru cd sustine, pe de o parte cd reclamantele nu sunt indreptAlite la obtinerea diplomelor, iar pe de altd parte cd si-a indeplinit obligalia pentru avizarea tipizatelor. FalX de aceastd pozilie procesuald se va admite capdtul cererii de chemare in garanfie privind eliberarea dipiomelor. Solicitarea chematei in garantie de acordarea de daune cominatorii, intemeiate pe art. 24 alin 2 din legea 55412004, va fi respinsi pentru cd aceastd procedurd se aplicd dupi obtinerea unei sentinle in contencios( nu este cazul de fatd). Daune cominatorii intemeiate pe art 18 alin 5 din legea 55412004 nu vor fi acordate, apreciindu-se ci nu se impune in acest stadiu procedural aplicarea acestei modalitati de constrAngere. In consecintd se va admite in parte cererea introductivd si cererea de chemare in garantie. ieli de judecat5 fatd in temeiul art.274 CPc pArAta va fi obliga de reclamante, reprezentAnd taxd judiciar5 de timbru sj
PENTRU ACESTE MOT

tu uuwtuLE LEGII

15

HorAnAgrn'
Admite in parte actiunea formulatd
de

raur ( Bdsescu)

Teodora, Gifu( Axinte) P Gabriela, Parnic5( Ddniciuc) traqcu( Cretu) Mariana, Patriche ( Zamfir) M. Camel ia, Zanfir (Bdderdu$ iE cu dom. ales la avocat Bdrbieru Giorgian4 din Vaslui, str Traian, bf ZZ'3.Xi'#'Bl rter, jud Vaslui in contradictoriu cu pArAta Universitatea Spiru F{aret, cutisg$iLi f"lf'l:-Bucureqti, str. Ion Ghica nr.1.3, sector 3. Obligd pArAta si elibereze reclamantelor diplomele de licenfd qi suplimentele de diplome ca urmare a promovirii examenului de licentd din sesiunea iulie 2009. Obligi pdrdta sd restituie reclamantelor dipiomele de bacalaureat. Respinge capitul de cerere avAnd ca obiect stabilirea de daune cominatorii.

Admite in parte cererea de chemare in garantie formulatd de Universitatea Spiru Haret in contradictoriu cu Ministerul Educafiei, Cercetirii,
Tineretului si Sportului. Obligd chemata in garantie sd aprobe tipdrirea formularelor tiprzate, constAnd in diplome de licenli qi suplimente la diplomd, in termen de 30 zile de la data rdmAnerii irevocabile a prezentei sentinle. Respinge cererea chematei in garantie de acordare a daunelor. Obligd pArAta si achite fiecdrei reclamante cheltuieii de judecatd ?n cuanfum de 4,li lei. Cu recurs in 15 zile cie la c,-irnunicai'c. Pronuntatd in gedinfa publica azi 1.0.09.201.2.

Pregedinte,

IOLANDA-MIHAELA
PASCARU

Grefier, ANGELA CHIR

A-,.'
Red. I.M.P.

ex. 128.09.2012 Tehnored. A.C. E.8 com. 128.09.2012


10

tl rl r--\i trry

,,'n

i }ttJo

Taxa jalafisiarifr ds ffrn&rru im srlm;i