Sunteți pe pagina 1din 1

DECIZIE DE IMPUTARE

Nr. .................... din .......................


Avand in vedere nota de constatare/procesul-verbal de cercetare administrativa intocmit
de ................................................................................... prin care se constata o paguba materiala in valoare
de ............................... lei, reprezentand .............................................................. produsa in ziua/perioada
de .................................. de care societatea/unitatea a luat
cunostinta1) .......................................................................................
DECIDE
I. Imputarea sumei de ............................... lei 2) in sarcina:
1. (numele si prenumele) ................................................... avand functia de ..............................., fiul
lui ..................................... si al ................................... nascut la data de ........................................
in ...................................., sectorul/judetul ..............................., domiciliat in .......................................
str. .......................... nr. ..., bloc ...., scara ...., etaj ...., apart. ...., sectorul/judetul ...............................,
posesorul buletinului/cartii de identitate seria .......... nr. .........................................................., eliberat
de ........................... la data de .......................... cod numeric personal .............................................., care
raspunde pentru suma de ........................... ca urmare a 3) ...........................................................
In nota explicativa, declaratia anexata la actul de control, cel de mai sus, motiveaza producerea pagubei
astfel: ..................................................................................................................................... .
Apararile sale sunt inlaturate de urmatoarele argumente: ..............................................................
2. ................................................................................................................................................... ;
3. ................................................................................................................................................... .
II. Prezenta decizie de imputare se comunica celui/celor in cauza in termen de 15 zile de la emitere 4).
III. Cel/cei in cauza pot introduce contestatie in termen de 30 de zile de la comunicare la
Judecatoria ......................................................................................................................................... ................
......................................................................................................................................... 5).
NOTE

1. Modul in care a luat cunostinta de paguba.


2. Cuantumul total al pagubei si defalcarea pe cote-parti a acesteia pentru fiecare persoana in
parte, dupa criteriile stabilite de art. 105 din Codul muncii, in cazurile prevazute de acest text.

3. Temeiurile de drept si de fapt care au determinat angajarea raspunderii materiale.


4. Pentru a se asigura dovada comunicarii, se vor avea in vedere urmatoarele mijloace:
a) dovada scrisa, datata si semnata de persoanele incadrate in munca, obligate la plata,
prezente in unitate;

b) scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la domiciliu, pentru persoanele care nu mai

d)

sunt in unitate;
c) incheierea unui proces-verbal datat, in caz de refuz de primire sau notificare trimisa prin
executorul judecatoresc.
Pentru evidenta si urmarirea celor obligati la plata, este indicat sa se intocmeasca si sa se
pastreze, pentru fiecare debitor, un dosar in care vor fi evidentiate toate datele si care va
contine actele privind constatarea pagubei, emiterea deciziei de imputare, comunicarea
acesteia, precum si mentiuni privind actele remise compartimentului juridic, in vederea
sustinerii intereselor unitatii ori predate altor organe in drept. In acelasi dosar se pastreaza si
actele de executare efectuate de unitate, precum si cele din care rezulta cauzele
neexecutarii debitului si inregistrarea acestuia in evidenta speciala.
Semnatura persoanei care a emis decizia de imputare, cu mentiunea calitatii sale.