Sunteți pe pagina 1din 3

ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI- Documente utile

Cerere de chemare în judecată – model

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnaţii:

1. ............................................., domiciliat în1 ........................, str. ....................... nr. ......,


bloc ......, scară ....., etaj ...., apart. ....., sector/judeţ .........................., CNP..................... prin
mandatar ................................., cu procură specială nr. ........, autentificată de Biroul Notarului
Public .........................., la data de ................, domiciliat în .................., str. .................... nr. ......,
bloc ......, scară ....., etaj ...., apart. ....., sector/judeţ ....................
şi
2. S.C. ........................................, cu sediul în .........................., str. ...................... nr. ......,
bloc ......, scară ....., etaj ...., apart. ....., sector/judeţ ....................., cod unic de înregistrare
................., atribut fiscal .............., număr de ordine în registrul comerţului ..../....../...., cont
deschis la Banca ..................................., sucursala ..............., cu numărul .................,
reprezentată prin avocat .................., cu sediul profesional în ................., str. .................. nr. ......,
bloc ......, scară ....., etaj ...., apart. ....., sector/judeţ .....................,

chemăm în judecată pe pârâta


S.C. ...................... cu sediul în .........................., str. ........................ nr. ......, bloc ......,
scară ....., etaj ...., apart. ....., sector/judeţ ..................., cod unic de înregistrare ................, atribut
fiscal ......................, număr de ordine în registrul comerţului .........../........../.........., cont deschis
la Banca ........................, sucursala ..................., cu numărul ........................, pentru ca prin
hotărârea ce veţi pronunţa să2 .............................. .
Vă solicităm de asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art. 453 Cod procedură civilă,
să obligaţi pârâta să ne plătească cheltuielile de judecată ocazionate de acest proces.
Solicit judecarea in lipsa cf. art. 411 alin. 1 pct. 2 Cod procedură civilă.

MOTIVELE PREZENTEI ACŢIUNI:

ÎN FAPT:
Subsemnaţii3..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... .
Pârâta......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... .
Pentru toate cele de mai sus vă rugăm să admiteţi acţiunea, să dispuneţi .......................................
şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces (taxă de timbru,
timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor,
cercetare judecătorească etc.).

www.rs.ro
ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI- Documente utile

ÎN DREPT4:
Ne întemeiem prezenta pe dispoziţiile art. 148 şi următoarele, art. 194 coroborat cu art.
254 şi urm. Cod procedură civilă, art. 447 Cod procedură civilă.
În dovedirea acţiunii înţelegem să ne folosim de proba cu înscrisuri, proba testimonială cu .........
martori, expertiză tehnică5 ......................................., privind6 ......................................, probe
cu ajutorul cărora intenţionăm să dovedim că pârâta ................................................................... .
Propunem ca martori spre a fi audiaţi pe:
1. ........................, domiciliat în ........................., str. .................... nr. ..., bloc ..., scară .., etaj ....,
apart. ....., sector/judeţ ..........................;
2. ......................, domiciliat în ......................., str. ....................... nr. ..., bloc ..., scară .., etaj ....,
apart. ....., sector/judeţ ........................... .
Solicităm de asemenea să dispuneţi citarea pârâtei la interogatoriu.
Totodată vă solicităm să dispuneţi verificarea de scripte între
............................................................................................................................................................
şi ............................................................................., înscrisuri depuse la dosarul cauzei, în ceea ce
priveşte semnătura ................................, pentru că este evident că cele două semnături sunt
diferite.

Depunem prezenta în două exemplare, dintre care un exemplar pentru instanţă şi celălalt pentru
comunicare pârâtei.

ANEXĂM7:
1. .............................................. .
2. .............................................. .
3. Procura specială nr. ........., autentificată de BNP.................. la data de ................ .
4. Împuternicirea şi contractul de asistenţă juridică nr. ............................................................ .
5.Taxa de timbru judiciar în cuantum de .............. şi timbru judiciar ...............................................
.

SEMNĂTURI

DOMNULUI PREŞEDINTE AL8 ........................................

www.rs.ro
ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI- Documente utile

NOTE:

1. Dacă reclamantul locuieşte în străinătate, acesta va indica un domiciliu ales în România, unde urmează
să i se facă toate comunicările privind procesul.
2. Se arată, în conformitate cu dispoziţiile art. 194 pct. c) Cod procedură civilă, obiectul cererii (de ex.:
pretenţii, anularea unui contract, revocarea unei donaţii, ieşirea din indiviziune etc.), iar în situaţia în care
acesta este evaluabil în bani, se indică, în vederea timbrării, şi valoarea lui după preţuirea reclamantului.
Pentru identificarea imobilelor se va arăta comuna şi judeţul, strada şi numărul, iar în lipsă, vecinătăţile,
etajul şi apartamentul sau, dacă imobilul este înscris în cartea funciară, numărul de carte funciară şi
numărul topografic.
3. Se vor indica motivele de fapt pe care se întemeiază cererea şi care-l determină pe reclamant să ceară
concursul justiţiei, justificând şi argumentând demersul justiţiar.
4 Se indică textul de lege ce îndreptăţeşte reclamantul la admiterea acţiunii.
5. Se indică felul expertizei solicitate (bunuri mobile, bunuri imobile, contabilă, topometrică, medico-
legală etc.).
6. Se arată obiectivele urmărite prin efectuarea lucrării de specialitate (de ex.: identificarea imobilului, a
suprafeţei şi a vecinătăţilor, verificarea identităţii între imobilul expertizat şi imobilul descris în titlul de
proprietate ce constituie obiectul dosarului, stabilirea dacă acesta este comod partajabil în natură,
stabilirea modalităţilor de partajare etc.).
7. Când dovada se face prin înscrisuri, se vor alătura la cerere atâtea copii câte părţi sunt, alături de
înscrisurile rezervate instanţei; copiile vor fi certificate de reclamant că sunt la fel cu originalul. Se va
putea, de asemenea, depune doar o parte a unui înscris relevant în cauză, instanţa însă putând dispune
înfăţişarea înscrisului în întregime. Dacă înscrisurile sunt scrise într-o limbă străină sau cu litere vechi se
vor depune traduceri sau copii cu litere latine, certificate de parte.
8.Se indică instanţa competentă material şi teritorial să judece cauza.

Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă a intrat în vigoare la data de 15 februarie 2013.
Dispoziţiile Codului de procedură civilă se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după
intrarea acestuia în vigoare. Cererile depuse prin poştă înainte de data de 15.02.2013, dar înregistrate pe
rolul instanţelor după această dată, rămân supuse vechiului Cod, luându-se în considerare data depunerii,
nu data înregistrării.
Prin noul Cod s-a introdus o fază premergătoare dezbaterii fondului, numită “cercetarea procesului”, faza
în care se îndeplinesc acte de procedură pentru pregătirea dezbaterii în fond a procesului.
Cf. art. 240 alin. 1 C. Pr. Civ., cercetarea procesului se face în faţa judecătorului, în camera de consiliu, cu
citerea părtilor. Însa, Legea 2/2013 prevede în art. XII faptul că cercetarea procesului sau după caz
dezbaterea fondului în camera de consiliu se aplică numai proceselor pornite începând cu data de
01.01.2016.
Pentru procesele pornite în perioada 15.02.2013 – 31.12.2015, acestea se vor desfăşura în şedinţă publică.

www.rs.ro

S-ar putea să vă placă și