Sunteți pe pagina 1din 280

CUPRINS

ECHIPAMENT ELECTRIC

Baterie Bloc optic Faruri ceaţă Œnlocuire becuri Reglare faruri Œnlocuire comandă reglaj mecanic faruri

Iluminare spate ş i interior Plafoniera Becuri Diagnosticare defecte lă mpi Cutia siguran ţe habitaclu Ansamblul relee ş i UCE decodor din habitaclu

SISTEM ANTIDEMARAJ

Generalităţi Œnlocuire componente Proceduri Diagnosticare

TABLOU DE BORD

Generalităţi Diagnosticare -interpretare defecte

ECHIPAMENT ELECTRIC

Mecanism antivol Comanda sub volan Conectori comandă sub volan Comutatoare pe plaş a bord Bricheta electrică

ŞTERGĂTOR PARBRIZ

Mecanism antrenare Ansamblul sp ălător parbriz Diagnosticare

3

7

8

9

1 2

1 4

1 7

20

2 1

22

24

26

29

33

37

43

64

67

7 1

72

73

74

76

78

80

8 1

RADIO AUTO

Generalităţi

84

Casetofon

89

CD Player

90

Conectori

9 1

Antena pavilion

92

GMV RĂCIRE

GMV r ă cire pentru automobilele fă r ă aer condiţ ionat

95

Diagnosticare - interpretare defecte la automobilele fă r ă aer condi ţ ionat

96

GMV r ă cire pentru automobilele cu aer condiţ ionat

97

Diagnosticare - interpretare defecte la automobilele cu aer condiţ ionat

98

SCHEME ELECTRICE

Generalităţ i

100

Lista schemelor funcţ ionale

105

Repertoar componente electrice

107

Lista racordurilor. Lista maselor

108

Dispunere racorduri electrice pe automobil. Fixă ri mase electrice pe automobil

109

Dispunere componente electrice pe automobil

11 0

Scheme electrice funcţ ionale

11 2

Cutia de siguran ţe din habitaclu

198

Cutia de siguran ţe din compartimentul motor

200

Nomenclator funcţii fire Ón conectori ş i racorduri

202

Funcţiile firelor Ón conectori ş i racorduri

205

Explicitare fincţii fire

278

ECHIPAMENT ELECTRIC

80

Baterie Bloc optic Faruri ceaţă Œnlocuire becuri Reglare faruri Œnlocuire comandă reglaj mecanic faruri

80 - 1 80 - 4 80 - 5 80 - 6 80 - 9 80 - 11

ECHIPAMENT ELECTRIC Baterie

80

CONTROL

Se recomandă să verificaţi următoarele :

- existenţa fisurilor sau a spărturilor la bacul (carcasa) bateriei;

- curăţenia părţii superioare a bateriei;

- starea bornelor.

Se impune verificarea cu stricteţe a următoarelor:

- lipsa sulfatării la bornele bateriei;

- dacă este necesar, curăţarea şi apoi ungerea acestora cu vaselină neutră;

- str‚ngerea corectă a bornelor cablajului la bornele bateriei. Existenţa unui contact imperfect

poate provoca incidente la pornirea motorului sau la Óncărcarea bateriei, exist‚nd riscul producerii de sc‚ntei, care ar putea cauza explozia bateriei;

- verificaţi nivelul electrolitului;

- verificaţi ca găurile de aerisire din buşoanele de acces să nu fie obturate.

Pentru bateriile ce sunt prevăzute cu buşoane de acces demontabile procedaţi astfel:

- Ónlăturaţi buşoanele;

- verificaţi nivelul electrolitului Ón fiecare element;

- dacă este necesar, refaceţi nivelul complet‚nd numai cu apă distilată, p‚nă la maxim 1,5 cm deasupra plăcilor.

- verificaţi ca găurile de aerisire din buşoanele de acces să nu fie obturate.

ATEN Ţ IE! Nu completa ţ i niciodată cu electrolit, ci numai cu apă distilată .

PRECAUŢII

Este important de ştiut că:

- bateria conţine acid sulfuric, care este o substanţă periculoasă;

- Ón timpul Óncărcării bateriei se produce oxigen şi hidrogen, deci verificaţi ca găurile de aerisire din buşoanele de acces să nu fie obturate. Amestecul acestor două gaze formează un gaz detonant, ce are ca urmare existenţa riscului de explozie.

1. PERICOL = ACID

Soluţia de acid sulfuric este un produs foarte agresiv, toxic şi coroziv. Acesta atacă pielea, hainele şi poate coroda cele mai multe dintre metale. De asemenea, este foarte important, ca atunci c‚nd manipulaţ i o baterie să ţ ine ţ i cont de următoarele precauţii:

- protejaţi ochii folosind ochelari de protecţie;

- purtaţi m‚nuşi şi haine de protecţie anti-acid.

80

ECHIPAMENT ELECTRIC Baterie

ATEN Ţ IE! Œn cazul stropirii pe corp cu acid, spă laţi din abunden ţă cu ap ă toate pă r ţile atinse. Dac ă ochii au fost atinş i, consultaţi de urgenţă un medic.

2. PERICOL = RISC DE EXPLOZIE

Œn timpul Óncărcării bateriei, branşate la un redresor, se degajă oxigen şi hidrogen. Degajarea acestor gaze este mai puternică atunci c‚nd bateria a ajuns Ón starea de Óncărcare completă, iar cantitatea de gaz produsă este proporţională cu curentul de Óncărcare.

Oxigenul şi hidrogenul se asociază Ón spaţiile libere, la suprafaţa plăcilor, form‚nd un amestec detonant care este foarte exploziv. Cea mai mică sc‚nteie este suficientă pentru provocarea exploziei, iar urmarea poate fi spargera bacului bateriei şi Ómprăştierea acidului Ón mediul apropiat. Persoanele ce se află Ón apropiere sunt Ón pericol de a fi rănite de aşchiile carcasei explodate sau de acidul ce ar putea veni Ón contact cu ochii, faţa sau m‚inile.

ATEN Ţ IE! Urma ţ i cu stricteţ e urm ă toarele recomandă ri:

-Ónainte de a debranş a sau rebran ş a o baterie asiguraţi-vă că toţi consumatorii sunt opri ţ i; -Ón timpul Óncă rc ă rii unei baterii Óntr-o Óncă pere, de la un redresor, opri ţ i-l Ónainte de a conecta sau de a deconecta bateria la acesta; -nu pune ţ i obiecte metalice pe baterie pentru a nu produce un scurtcircuit Óntre bornele acesteia; -niciodată nu apropia ţi de baterie o flacă r ă deschis ă , o lampă de sudur ă sau alt ă sursă de foc.

PROTECŢIA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE

Œn cazul unei intervenţ ii la automobil, trebuie luate o serie de mă suri pentru protejarea echipamentelor electrice Ómpotriva deteriorărilor sau pentru a evita un scurtcircuit, care ar putea duce la incendierea automobilului. Bateria se debranşează prin deconectarea, mai Ónt‚i, a bornei negative şi apoi a celei pozitive. Branşarea se efectuează Ón ordine inversă. Œnainte de acţionarea demarorului se va verifica dacă bateria este corect branşată ( borna negativă legată la masă ), dacă bornele sunt curate şi bine str‚nse. Nu se va debranşa niciodată bateria c‚nd motorul este pornit, pentru a nu deteriora regulatorul de tensiune, alternatorul sau componente ale sistemelor electronice de control ale automobilului. Debranşarea alternatorului, a regulatorului de tensiune, a bateriei şi intervenţiile la conexiunile acestora se vor face numai c‚nd motorul este oprit (alternatorul nu se roteşte) şi contactul este luat. Œn cazul conectării bateriei la un redresor, Ón vederea Óncărcării ( fără demontarea bateriei de pe automobil ), obligatoriu se va debranşa cablajul de la bornele bateriei.

ECHIPAMENT ELECTRIC Baterie

80

DEMONTARE

După ce aţi identificat şi eliminat cauza reală a descărcării bateriei, procedaţi astfel:

Se Ónlătură protectorul de plastic de la borna plus a bateriei. Se demontează piuliţa de fixare a cablajului de masă de la borna minus a bateriei . Se demontează piuliţa de fixare a cablajului de la borna plus a bateriei. Se demontează şurubul bridei de fixare a bateriei. Se scoate bateria cu atenţie.

REMONTARE

Procedaţi Ón ordine inversă demontării. După aceasta repuneţi Ón stare de funcţionare aparatul radio introduc‚nd codul radio (dacă automobilul este echipat cu acesta) şi reglaţi ceasul de la bord.

80

ECHIPAMENT ELECTRIC

Bloc optic

NOT Ă :

Dup ă remontarea farurilor se efectueaz ă reglarea acestora.

6 6 6 2 6 1
6
6
6
2
6
1

5

4

3

DEMONTARE

Se debranşează borna (-) a bateriei. Se trage spre Ónapoi garnitura corectorului reglaj far (1). Se demontează comanda reglaj far de la conectorul reglaj faruri (vezi Ónlocuire comandă reglaj mecanic faruri). Se debranşează conectorul (2) al becului far. Se debranşează conectorul (3) al becului semnalizare. Se roteşte şi se extrage dulia (4) a becului semnalizare. Se roteşte şi se extrage dulia (5) a becului poziţie. Se demontează calandrul. Se demontează cele 4 şuruburi TORX 20 (6) de fixare a ansamblului far-lampă semnalizare. Se extrage cu atenţie elementul optic din locaşul său.

REMONTARE

Œn punctul (6) situat Ón partea de jos a farului faţă, cel mai apropiat de becul semnalizare, se introduce un şurub TORX 20. Se introduce cu atenţie blocul optic Ón locaşul său, av‚nd grijă ca şurubul să nu cadă. Cu ajutorul unei şurubelniţe TORX 20 se montează acest şurub. Se montează celelalte 3 şuruburi (6). Se montează calandrul. Se poziţionează dulia (5) Ón locaşul său şi se roteşte, asigur‚ndu-se o bună fixare a acesteia. Se poziţionează dulia (4) Ón locaşul său şi se roteşte, asigur‚ndu-se o bună fixare a acesteia. Se rebranşează conectorul (3) al becului semnalizare. Se rebranşează conectorul (2) al becului far. Se montează comanda reglaj far la conectorul reglaj far (vezi Ónlocuire comandă reglaj mecanic faruri). Se rebranşează borna (-) a bateriei. Se verifică funcţionarea becurilor ansamblului far - lampă semnalizare.

ECHIPAMENT ELECTRIC Faruri cea ţă

80

ECHIPAMENT ELECTRIC Faruri cea ţă 80 DEMONTARE A Se suspend ă automobilul pe elevator. Se debran

DEMONTARE

A
A

Se suspendă automobilul pe elevator. Se debranşează conectorul farului ceaţă de la cablajul automobilului (se trage de cele două clipsuri ale conectorului). Se declipsează cu atenţie suportul farului ceaţă (A) de pe bara paraşoc din cele 3 clipsuri din punctele (B) folosind o şurubelniţă dreaptă. Se demontează cele două şuruburi TORX 20 (C). Se va reţine poziţia de montaj a farului ceaţă pe suport. Se extrage farul ceaţă din suportul acestuia.

REMONTARE

Se poziţionează Ón suportul (A) noul far ceaţă.

montează cele două şuruburi TORX 20 (C) respect‚nd poziţia de montaj avută anterior

demontării. Se poziţionează şi se Ómpinge spre Ónainte ansamblul far ceaţă Ón bara paraşoc p‚nă se clipsează toate cele 3 clipsuri (B) ce asigură poziţionarea corectă a ansamblului far ceaţă. Se rebranşează conectorul farului ceaţă. Se coboară automobilul de pe elevator. Se verifică funcţionarea farurilor ceaţă.

Se

NOT Ă : Pentru demontarea - remontarea farului cea ţă st‚nga, este necesar ă demontarea - remontarea avertizorului sonor.

NOT Ă :

Dup ă remontarea farurilor ceaţă este obligatorie efectuarea reglă rii acestora, cu ajutorul unei ş urubelniţe poziţionate prin fanta barei paraşoc acţion‚nd ş urubul de reglaj (D).

80

ECHIPAMENT ELECTRIC

Œnlocuire becuri

ŒNLOCUIRE BEC FAR CEAŢĂ

DEMONTARE

Se suspendă automobilul pe elevator. Se debranşează conectorul farului ceaţă. Se roteşte dulia becului (F) şi se extrage din locaşul său.

REMONTARE

Se execută Ón ordine inversă demontării, poziţion‚nd corect dulia becului Ón locaşul său. Se reglează farul ceaţă.

NOT Ă : Deoarece farul ceaţă este echipat cu bec halogen, nu se va pune m‚na direct pe balonul de sticlă al becului.

ŒNLOCUIRE BEC FAR

7 2 1 0 3 1 0 5 4
7 2 1 0 3 1 0 5 4

7

2

1 0

3

1 0

5

4

8

8

DEMONTARE

Se debranşează conectorul (2). Se scoate protectorul de cauciuc (7). Reţineţi poziţia de montaj a acestuia. Se eliberează clema de fixare (8) şi se extrage becul far.

REMONTARE

Se execută Ón ordine inversă demontării. Se poziţionează corect protectorul de cauciuc (7) respect‚nd poziţia de montaj Ónaintea demontării. Se reglează farul.

NOT Ă : Deoarece farul este echipat cu bec halogen, nu se va pune m‚na direct pe balonul de sticlă al becului.

ECHIPAMENT ELECTRIC Œnlocuire becuri

80

ŒNLOCUIRE BEC SEMNALIZARE FAŢĂ

DEMONTARE

Se debranşează conectorul (3). Se roteşte dulia (4) şi se scoate. Se extrage becul ars din dulie.

REMONTARE

Se execută Ón ordine inversă demontării, cu verificarea poziţionării corecte a duliei (4) pentru evitarea pătrunderii prafului şi umidităţii Ón elementul optic. Lămpile semnalizare folosesc bec colorat portocaliu; la Ónlocuirea becului folosiţi acelaşi tip de bec.

ŒNLOCUIRE BEC POZIŢIE FAŢĂ

DEMONTARE

Se roteşte dulia (5) şi se scoate. Se extrage becul ars din dulie.

REMONTARE

Se execută Ón ordine inversă demontării, cu verificarea poziţionării corecte a duliei (5) pentru evitarea pătrunderii prafului şi umidităţii Ón elementul optic.

ŒNLOCUIRE LAMPĂ SEMNALIZARE POZIŢIE

DEMONTARE (ansamblul far-lampă semnalizare fiind deja demontat)

Se demontează şuruburile (10) de fixare a lămpi semnalizare poziţie pe ansamblul far-lampă semnalizare. Se demontează lampa semnalizare poziţie.

REMONTARE

Se execută Ón ordinea inversă demontării.

80

ECHIPAMENT ELECTRIC Œnlocuire becuri

ETANȘEITATE ANSAMBLU FAR-LAMPĂ FAŢĂ (se abureș te, are condens sau intră ap ă)

Se verifică partea faţă a ansamblului: se orientează un jet de apă spre geamul farului. Intră apă Ón interiorul farului?

Da

 
 

Nu

ă ap ă Ón interiorul farului? Da     Nu Intr ă ap ă Ón interiorul

Intră apă Ón interiorul lămpii semnalizare - poziţie?

Da

 
 

Nu

l ă mpii semnalizare - pozi ţ ie? Da     Nu Se verific ă vizual

Se verifică vizual partea spate a farului: este montat corect protectorul de cauciuc al becului far?

Nu

 
 

Da

Nu

Nu

Corectorul reglaj far este montat corect?

 
 

Da

Nu

Nu

Becul farului este montat corect?

 
 

Da

Da

Da

G ă urile de aerisire sunt obturate?

 
 

Nu

Da G ă urile de aerisire sunt obturate?     Nu Farul este aburit sau are

Farul este aburit sau are condens Ón interior?

Da

 

Nu

este aburit sau are condens Ón interior? Da   Nu Se verific ă vizual partea spate

Se verifică vizual partea spate a lă mpii semnalizare - poziţ ie: este montată corect dulia becului poziţie?

Nu

 
 

Da

Nu

Nu

Este montată corect dulia becului semnalizare?

Este montat ă corect dulia becului semnalizare?
Este montat ă corect dulia becului semnalizare?
Este montat ă corect dulia becului semnalizare?
Da Nu Este montat ă corect dulia becului semnalizare? Schimba ţ i farul. Schimba ţ i

Schimbaţ i farul. ţi farul.

ă corect dulia becului semnalizare? Schimba ţ i farul. Schimba ţ i lampa semnalizare - pozi

Schimbaţ i lampa semnalizare - pozi ţ ie. ţi lampa semnalizare - poziţie.

Montaţ i corect protectorul de cauciuc al

becului far. Dacă acesta nu este conform, Ónlocui ţ i-l. ă acesta nu este conform, Ónlocuiţi-l.

Monta ţ i corect corectorul reglaj far ş i

protectorul de cauciuc al acestuia. Dacă protectorul nu este conform, Ónlocui ţ i-l. ă protectorul nu este conform, Ónlocuiţi-l.

Dac ă protectorul nu este conform, Ónlocui ţ i-l. Monta ţ i corect becul farului Se

Montaţ i corect becul farului ţi corect becul farului

Se elimină dacă este posibil cauza obtură rii

g ă urilor de aerisire. Dac ă nu este posibil, Ónlocui ţ i farul. ă urilor de aerisire. Dacă nu este posibil, Ónlocuiţi farul.

Explicaţ i clientului că acest fenomen este natural, acest fapt nu este un defect ş i nu

există riscul corod ă rii farului. Condensul va dispare c‚nd farul va func ţ iona; ă riscul corodării farului. Condensul va dispare c‚nd farul va funcţiona; timpul de dispariţ ie a condensului este funcţ ie de umiditatea mediului ambiant.

Monta ţ i corect dulia becului poziţ ie. Dacă

garnitura acesteia nu este conformă , Ónlocui ţ i-o. ă , Ónlocuiţi-o.

Montaţi corect dulia becului semnalizare.

Dac ă garnitura acesteia nu este conform ă , Ónlocui ţ i-o. ă garnitura acesteia nu este conformă , Ónlocuiţi-o.

Condensul nu afectează calitatea iluminării

NOT Ă : Dac ă clientul insistă , proceda ţi la uscarea farului:

- sufla ţ i cu aer uscat, dacă este posibil;

- usca ţi natural farul prin aprinderea farurilor timp de c‚teva minute p‚nă la dispariţia condensului sau dezaburirea farului.

ECHIPAMENT ELECTRIC Reglare faruri

80

H V

H

V

REGLARE LUMINI DE ŒNT¬LNIRE (FAZĂ SCURTĂ)

80 H V REGLARE LUMINI DE ŒNT¬LNIRE (FAZ Ă SCURT Ă ) Se execut ă prin

Se execută prin acţionare şurubului V (reglaj Ón plan vertical) sau H (reglaj Ón plan orizontal). Prin Ónşurubare spotul luminos ìcoboarăî, iar prin deşurubare ìurcăî. Se verifică dacă zona luminată este centrată pe axa verticală ş i dac ă demarcarea optică la 15 o coincide cu iluminarea farului. Se admite o eroare de 1 cm. Un spot luminos deplasat spre st‚nga are aspectul din figura a, iar un spot deplasat spre dreapta are aspectul din figura b.

figura a

figura a

figura b

figura b

REGLARE LUMINI DE DRUM (FAZĂ LUNGĂ)

Verificaţi ca poziţia să coincidă cu ajustarea făcută pentru faza scurtă şi ca spotul luminos distribuit Óntre cele două linii verticale de pe panou. La verificarea fazei lungi, centrul luminos al elipsei trebuie să se situeze pe crucea care marchează centru ecranului. Dac ă se observ ă o deviere majoră fa ţă de faza scurtă se recomandă schimbarea becului acesta fiind, Ón majoritatea cazurilor, responsabil pentru acest defect.

ă se recomand ă schimbarea becului acesta fiind, Ón majoritatea cazurilor, responsabil pentru acest defect. 80

80

ECHIPAMENT ELECTRIC Reglare faruri

REGLARE FARURI CEŢĂ

Reglarea farurilor ceaţă se va efectua Ón următoarele condiţii:

- automobilul să fie aşezat pe o suprafaţă orizontală;

- automobilul nu are pasageri Ón habitaclu sau greutăţi Ón portbagaj;

- pneurile să fie umflate la presiunea prescrisă de constructor.

G
G
G E

E

Œn continuare se procedează astfel:

A
A

Se aduce automobilul la postul de lucru. Se poziţioneză regloscopul (aparatul reglare faruri - E) Ón dreptul centrului optic al unui far ceaţă. Se comandă aprinderea farurilor ceaţă. Se roteşte butonul de reglare (D) al farului ceaţă, cu ajutorul unei şurubelniţe (A) astfel Ónc‚t să se obţină un reglaj de 2%, iar delimitarea dintre zona luminoasă şi cea Óntunecată de pe ecranul regloscopului să se situeze sub linia marcată (G). Acest reglaj se face similar reglării luminilor de Ónt‚lnire a farurilor. Se aduce regloscopul Ón dreptul centrului optic al celui de al doilea far ceaţă. Se efectuează reglajul farului ceaţă. Se comandă stingerea farurilor ceaţă.

ECHIPAMENT ELECTRIC Œnlocuire comandă reglaj mecanic faruri

80

DEMONTARE

1

1 V 5 6 3 4 2

V

5

6

3

4

2

1 V 5 6 3 4 2

Se debranşează borna (-) a bateriei. Se demontează comanda reglaj far de la un ansamblu far-lampă semnalizare:

- se trage spre Ónapoi garnitura corectorului reglaj far (1);

- se declipsează protectorul (2) al dispozitivului reglaj far;

- se slăbeşte piuliţa (3) de blocare;

- se declipsează cablul comandă reglaj far (4) din corectorul reglaj far şi apoi din furca

(5);

Se demontează comanda reglaj far de la celălalt ansamblu far-lampă semnalizare. Se declipsează cablurile comandă reglaj far şi se taie colierele de fixare. Se demontează butonul comandă reglaj faruri. Se demontează piuliţa de fixare a comenzii reglaj faruri pe planşa bord. Se demontează cablul comandă deschidere capotă din m‚nerul deschidere capotă (vezi capitolul 52). Cu o şurubelniţă dreaptă se declipsează bucşa trecere cabluri de pe tablier. Se scoate cablul comandă deschidere capotă din bucşa trecere cabluri. Se scot cablurile comandă reglaj faruri din gaura de trecere de pe tablier. Reţineţi poziţia de montaj a cablurilor comandă reglaj faruri.

REMONTARE

Se introduc cablurile comandă reglaj faruri prin gaura de trecere de pe tablier respect‚nd poziţia de montaj avută anterior demontării. Se introduce cablul comandă deschidere capotă prin bucşa trecere cabluri.

80

ECHIPAMENT ELECTRIC Œnlocuire comandă reglaj mecanic faruri

Se clipsează bucşa trecere cabluri pe tablier asigur‚nd etanşarea compartimentului habitaclu de eventualele scurgeri de apă pe l‚ngă bucşa trecere cabluri. Se montează cablul comandă deschidere capotă Ón m‚nerul deschidere capotă (vezi capitolul 52). Se poziţionează comanda reglaj faruri pe planşa bord. Se montează piuliţa de fixare a comenzii reglaj faruri pe planşa bord. Se montează butonul comandă reglaj faruri şi se roteşte Ón poziţia ì3î Se montează comanda reglaj far la un ansamblu far-lampă semnalizare:

- cu ajutorul unei şurubelniţe drepte se clipsează cablul comandă reglaj far Ón furca (5) şi apoi Ón corectorul reglaj far;

- se pretensionează cablul manual p‚nă c‚nd furca (5) talonează pe suportul (6) astfel

Ónc‚t furca să răm‚nă la maxim 0,5 mm faţă de suport;

- se blochează cablul reglaj far cu piuliţa (3);

- se clipsează protectorul (2) al dispozitivului reglaj far;

- se poziţionează corect garnitura corectorului reglaj far - prin garnitură trebuie să iasă

şurubul de reglaj vertical (V). Se montează comanda reglaj far de la celălalt ansamblu far-lampă semnalizare. Se clipsează cablurile comandă reglaj far Ón punctele de fixare, se Ónlocuiesc şi se montează colierele de fixare respect‚nd poziţia de montaj avută anterior demontării. Se va păstra o distanţă de aproximativ 40 mm ± 10 mm Óntre cablul dreapta şi fişa bujiei cilindru 1 pentru evitarea pierderilor prin inducţie electromagnetică. Se rebranşează borna (-) a bateriei. Se aprind farurile şi se verifică funcţionarea comenzii reglaj mecanic faruri. Reglarea Ónclinării fasciculului luminos al farurilor Ón sensul descrescător al stării de Óncărcare a automobilului se face prin aducerea butonului de comandă reglaj faruri Ón poziţia ì0î şi apoi Ón starea dorită.

NOT Ă :

Cuplul de str‚ngere al piuliţei de fixare a comenzii reglaj faruri pe planşa bord: 2 Nm.

ECHIPAMENT ELECTRIC

81

Iluminare spate şi interior Plafoniera Becuri Diagnosticare defecte lămpi Cutia siguranţe habitaclu Ansamblul relee şi UCE decodor din habitaclu

8 1 - 1 81 - 4 81 - 5 8 1 - 6 81 - 8 81 - 10

ECHIPAMENT ELECTRIC Iluminare spate și interior

81

LĂMPI SPATE ŒNLOCUIRE LĂMPĂ SPATE

DEMONTARE

Se debranşează borna (-) a bateriei. Se debranşează conectorul lămpii spate. Œn interiorul compartimentului portbagaj se demontează şurubul cu cap triunghiular (A). Se extrage lampa spate către exterior.

REMONTARE

Se execută Ón ordine inversă demontării, poziţion‚nd corect lampa spate Ón locaşul său. Se verifică conexiunile şi funcţionarea becurilor.

A
A
 

Lampa spate dreapta

Lampa spate st‚nga

 
B 6 B 1
B
6
B
1
 
B 6 1 B
B
6
1
B

Conectorul lămpii spate dreapta

 

Conectorul l ă mpii spate st‚nga

Pin

Denumire

Pin

Denumire

1

+ Lampă stop dreapta

1

Alimentare lampă poziţie ceaţă

2

+ Lampă poziţie dreapta

2

Alimentare lampă semnalizare st‚nga

3

Liber

3

Liber

4

Masă

4

Masă

5

Alimentare lampă semnalizare dreapta

5

+ Lampă stop st‚nga

6

Alimentare lampă mers Ónapoi

6

+ Lampă poziţie st‚nga

81

ECHIPAMENT ELECTRIC Iluminare spate și interior

ŒNLOCUIRE BEC SEMNALIZARE SPATE, POZIŢIE, CEAŢĂ, MERS ŒNAPOI, STOP

DEMONTARE

Se debranşează borna (-) a bateriei. Se debranşează conectorul lămpii spate. Se demontează şurubul cu cap triunghiular. Se extrage lampa spate către exterior. Se demontează cele două ş uruburi (B) de fixare a suportului becurilor pe dispersorul lămpii. Se demontează becul ars.

REMONTARE

Se execută Ón ordine inversă demontă rii, verific‚nd starea garniturii de etanş are dintre dispersorul l ă mpii ş i suportul becurilor: dacă aceasta este neconformă , se Ónlocuieş te. Se verifică conexiunile şi funcţionarea becurilor.

ŒNLOCUIRE BEC LAMPĂ NUMĂR

DEMONTARE

Se debranşează borna (-) a bateriei. Se debranşează conectorul lămpii număr. Se extrage dulia lămpii număr. Se scoate becul ars şi se Ónlocuieşte.

REMONTARE

Se execută Ón ordine inversă demontării. Se verifică funcţionarea becului.

ŒNLOCUIRE BEC LAMPĂ STOP SUPLIMENTAR

DEMONTARE

Se debranşează borna (-) a bateriei. Se demontează şurubul TORX 20 de fixare a lămpii stop suplimentar. Reţ ine ţ i pozi ţ ia de montaj a fişei conductorului de masă al lămpii. Se debran ş eaz ă conectorul l ă mpii stop

suplimentar. Se declipsează cele două clipsuri laterale şi se extrage ansamblul dispersor-reflector din corpul lămpii. Cu o şurubelniţă dreaptă se declipsează cu atenţie dispersorul lămpii. Se Ónlocuieşte becul ars.

REMONTARE

Se execută Ón ordine inversă demontării. Se verifică conexiunile şi funcţionarea becului.

ŒNLOCUIRE LAMPĂ NUMĂR

DEMONTARE

Se debranşează borna (-) a bateriei. Se debranşează conectorul lămpii număr. Se declipsează lampa număr.

REMONTARE

Se execută Ón ordinea inversă demontării. Se verifică funcţionarea becului.

ŒNLOCUIRE LAMPĂ STOP SUPLIMENTAR

DEMONTARE

Se debranşează borna (-) a bateriei. Se demontează ş urubul TORX 20 de fixare a lămpii stop suplimentar. Reţineţi poziţia de montaj a fiş ei conductorului de masă al lămpii. Se debranş ează conectorul lampă stop suplimentar.

REMONTARE

Se execută Ón ordine inversă demontării. Se verifică conexiunile şi funcţionarea becului.

ECHIPAMENT ELECTRIC Iluminare spate și interior

81

ŒNLOCUIRE LAMPĂ ANTEROLATERALĂ

DEMONTARE

Se demontează şuruburile de fixare a protectorului aripă. Se demontează protectorul aripă. Se debranşează conectorul. Se declipsează lampa anterolaterală.

REMONTARE

Se execută Ón ordine inversă demontării. Se verifică funcţionarea becului.

81

ECHIPAMENT ELECTRIC Plafoniera

Este amplasat ă central, Óntre cele dou ă parasolare. Plafoniera are 3 poziţii de funcţionare date de poziţia dispersorului plafonierei (4):

- poziţia 1: plafonieră stinsă,

- poziţia 2: temporizare iluminare plafonieră; aceasta va ilumina timp de 1 5 secunde după

Ónchiderea uşii conducătorului sau după comanda deblocării uşilor cu telecomanda RF. Această temporizare se Óntrerupe Ón momentul punerii contactului,

- poziţia 3: plafoniera iluminează permanent.

- pozi ţ ia 3: plafoniera ilumineaz ă permanent. DEMONTARE Se debran ş eaz ă borna

DEMONTARE

Se debranşează borna (-) a bateriei. Se declipsează ansamblul din suportul lămpii cu ajutorul unei şurubelniţe mici drepte acţion‚nd Ón dreptul fantei (A). Se debranşează conectorul. Se Óndepărtează garnitura pavilion din jurul suportului plafonierei. Se declipsează suportul plafonierei.

REMONTARE

Opera ţ iile se execut ă Ón ordine invers ă demontării. Se verifică funcţionarea plafonierei.

A B
A
B

Conectorul lămpii plafonieră

3 1
3
1

Pin

Denumire

1

Masă

2

+ baterie protejat - ieşire siguranţa F02

3

Comandă plafonieră

ŒNLOCUIRE BEC PLAFONIERĂ

DEMONTARE

Se debranşează borna (-) a bateriei. Se declipseaz ă cu aten ţ ie dispersorul lămpii folosind o şurubelniţă mică acţion‚nd Ón punctul (B). Se scoate becul ars şi se Ónlocuieşte.

REMONTARE

Se face Ón ordine inversă demontării, la clipsarea dispersorului lămpii folosind, de asemenea, o şurubelniţă mică poziţionată Ón punctul (B). Se verifică funcţionarea plafonierei.

ECHIPAMENT ELECTRIC Becuri

81

ECHIPAMENT ELECTRIC Becuri 81   BECURI Faruri Lumini de drum / Ónt‚lnire Bec H4, 12V-60/55W Lumini
 

BECURI

Faruri

Lumini de drum / Ónt‚lnire

Bec H4, 12V-60/55W

Lumini poziţie

Bec W5W, 12 V-5W

Lumini semnalizare faţă

Bec PY21W, 12V-21W (colorat)

Faruri ceaţă

Bec halogen H11, 12V-55W

Lămpi

Lumini stop, poziţie

Bec AB1, 12V-21/5W

spate

Luminisemnalizare

Bec PY21W, 12V-21W

Lampă ceaţă spate și mers Ónapoi

Bec P21W 12V/21W

Lămpi semnalizare anterolaterale

Bec WY5W 12V-5W

Lampă plafonieră

Bec C5W, 12V-5W

Lampă număr

Bec W5W, 12V-5W

Lampa STOP suplimentară

Bec C21W, 12V/21W Sv8,5

Tablou de bord

Bec 12V, 2W (soclu maron) Bec 12V, 1,2W (soclu negru)

Tablou comandă climatizare

Bec 12V, 1,2 W (soclu negru)

81

ECHIPAMENT ELECTRIC Diagnosticare defecte l ă mpi

LAMPA DE MERS ŒNAPOI NU FUNCŢIONEAZĂ

Œnlocuiţi siguranţa F06.

ŒNAPOI NU FUNC Ţ IONEAZ Ă Œnlocui ţ i siguran ţ a F06. Da Verifica ţ

Da

Verificaţi siguranţa F06 din cutia siguranţe habitaclu. Este arsă?

Nu

ţ a F06 din cutia siguran ţ e habitaclu. Este ars ă ? Nu Verifica ţ

Verificaţi continuitatea şi rezistenţa faţă de masa automobilului Óntre:

- ieşire siguranţă F06

- pin 1 conector contactor mers Ónapoi

pin 2 conector contactor mers Ónapoi,siguran ţă F06 - pin 1 conector contactor mers Ónapoi pin 6 conector lamp ă spate

pin 6 conector lampă ă

spate dreapta,

- pin 4 conector lampă spate dreapta Sunt conforme?

masa automobilului.contactor mers Ónapoi, pin 6 conector lamp ă spate dreapta, - pin 4 conector lamp ă

lamp ă spate dreapta Sunt conforme? masa automobilului. Nu Cablajul este defect. Remedia ţ i. Da

Nu

Cablajul este defect. Remediaţi.

Da

Da

Œnlocuiţi contactorul stop.

LAMPA CEAŢĂ NU FUNCŢIONEAZĂ

Da Œnlocuiţi siguranţa F19. Verificaţi siguranţa F19 din cutia siguranţe habitaclu. Este arsă? Nu Verificaţi
Da
Œnlocuiţi siguranţa F19.
Verificaţi siguranţa F19 din cutia siguranţe
habitaclu. Este arsă?
Nu
Verificaţi continuitatea şi rezistenţa faţă de masa automobilului Óntre:
- baterie
pin B2 conector manet ă comand ă lumini ş i
Da
semnalizare direcţie,
- pin A3
intrare siguranţă F19,
- ieşire siguranţă F19
pin 1 conector lampă spate st‚nga,
- pin 4 conector lampă spate st‚nga
masa automobilului.
Sunt conforme?
Nu
Œnlocuiţi comanda sub
volan.
Cablajul este defect. Remediaţi.

ECHIPAMENT ELECTRIC Diagnosticare defecte l ă mpi

81

LĂMPILE STOP NU FUNCŢIONEAZĂ

Œnlocuiţi siguranţa F04.

Œnlocuiţi contactorul stop.

Firul de alimentare a contactorului stop este Óntrerupt sau debranşat. Remediaţi.

Da

Verificaţi siguranţa F04 din cutia siguranţe habitaclu. Este arsă?

 
 

Nu

cutia siguran ţ e habitaclu. Este ars ă ?     Nu Da Ș unta ţ

Da

Șuntaţi bornele contactorului stop. Lămpile funcţionează?

 
 

Nu

stop. L ă mpile func ţ ioneaz ă ?     Nu Nu Contactorul stop se

Nu

Contactorul stop se alimentează?

 
 

Da

Contactorul stop se alimenteaz ă ?     Da Firul de alimentare a l ă mpilor

Firul de alimentare a lămpilor stop este Óntrerupt sau debranşat. Remediaţi.

81

ECHIPAMENT ELECTRIC Cutia siguranţe habitaclu

DEMONTARE

2

2 1

1

4 3

4 3 4 3 5 6

4 3

5

6

Se debranşează borna (-) a bateriei. Se trage de locaş ul (1 ) al trapei (2) de acces la cutia de siguranţ e situată Ón habitaclu, la capătul din st‚nga al planşei bord. Se scoate cu atenţie trapa (2). Se demontează şuruburile (3) ce fixează cutia de siguranţe pe traversa post conducere şi se extrage din clipsurile (4).

REMONTARE

Fixaţi cutia de siguranţe pe traversa post conducere Ón clipsurile (4) şi montaţi şuruburile (3). Montaţi, cu atenţie, trapa (2) de acces la cutia de siguranţe. Branşaţi borna (-) a bateriei. Faceţi probe funcţionale urmărind funcţionarea corectă a tuturor consumatorilor alimentaţi prin intermediul cutiei de siguranţe habitaclu.

OBSERVA Ţ IE :

La automobilele echipate cu radiocasetofon programabil ș i ceas electronic, după rebranșarea bateriei se vor reintroduce codul radio și se va reprograma ceasul. Dac ă pe automobil s-a montat alarmă COBRA 3800 sau COBRA 3900, Ón cutia de siguranţe habitaclu există siguranţele F29 cu valoarea de 15 A (montată Ón locașul (5)) ș i F30 cu valoarea de 5 A (montată Ón locaș ul (6)).

ECHIPAMENT ELECTRIC Cutia siguranţe habitaclu

81

Siguranţele protejează următoarele circuite electrice:

Număr

Simbol

Tip

Circuit protejat

siguranţă

siguranţă

F01

 

Liber

 

F02

PLAF

10

A

Priză diagnosticare, plafonieră, motor ştergător parbriz (oprire la punct fix), releu flash.

F03

AF03 25 UCE decodor, buc şă antidemaraj, radio, tablou bord, tablou comand ă climatizare*.

25

UCE decodor, bucşă antidemaraj, radio, tablou bord, tablou comandă climatizare*.

F04

AF04 15 UCE decodor, priz ă diagnosticare, tablou bord, tablou comand ă climatizare*, avertizor limit ă

15

UCE decodor, priză diagnosticare, tablou bord, tablou comandă climatizare*, avertizor limită viteză, contactor stop.

F05

UCE

 

15

A

UCE injecţie, releu pompă benzină/ bobină aprindere.

INJECT

 

F06

F06   5 A Contactor mers Ónapoi
 

5

A

Contactor mers Ónapoi

F07

10F07   A Comutator ş terg ă tor - sp ă l ă tor parbriz, temporizator

 

A

Comutator ştergător - spălător parbriz, temporizator ştergător parbriz

F08

10F08   A Lumini de Ónt‚lnire st‚nga, tablou bord (martor)

 

A

Lumini de Ónt‚lnire st‚nga, tablou bord (martor)

F09

10F09   A Lumini de Ónt‚lnire dreapta

 

A

Lumini de Ónt‚lnire dreapta

F10

10F10   A Lumini de drum st‚nga, tablou bord (martor)

 

A

Lumini de drum st‚nga, tablou bord (martor)

F11

   

A

Lumini de drum dreapta

F12

10 F12 10 A Avertizor sonor

10

A

Avertizor sonor

F13

 

7,5 A

Semnalizare direcţie şi avarie

F14

10F14   A Lumini pozi ţ ie st‚nga fa ţă / spate, iluminare: comutatoare, tablou comand

 

A

Lumini poziţie st‚nga faţă / spate, iluminare: comutatoare, tablou comandă climatizare, tablou bord, brichetă, radio.

F15

 

10

A

Lumini poziţie dreapta faţă / spate.

F16

15F16   A Brichet ă , radio.

 

A

Brichetă, radio.

F17

 
F17     30 A GMV climatizare.
 

30

A

GMV climatizare.

F19

AF19 5 Lamp ă cea ţă , tablou bord (martor).

5

Lampă ceaţă, tablou bord (martor).

F20

AF20 25 Dezaburire lunet ă .

25

Dezaburire lunetă.

F21

UCE

 

5

A

UCE injecţie.

INJECT

 

F23

 
F23     30 A Comutator macara electric ă geam st‚nga / dreapta.
 

30

A

Comutator macara electrică geam st‚nga / dreapta.

   

F26

F26 30 A GMV climatizare*.

30

A

GMV climatizare*.

F28

 

25

A

Faruri ceaţă.

* pentru automobilele echipate cu aer condiţionat

81

ECHIPAMENT ELECTRIC Ansamblul relee și UCE decodor din habitaclu

3

3

DEMONTARE

2 1
2
1
relee ș i UCE decodor din habitaclu 3 DEMONTARE 2 1 Se debran ş eaz ă

Se debranşează borna (-) a bateriei. Se trage de locaş ul (1 ) al trapei (2) de acces la cutia de siguranţ e situat ă Ón habitaclu, la capătul din st‚nga al planşei bord. Se scoate cu atenţie trapa (2). Se demontează şurubul (3) ce fixează ansamblul pe traversa post conducere, se ridică din locaşul (4) şi se scoate cu atenţie.

REMONTARE

Fixaţi ansamblul pe traversa post conducere Ón locaşul (4) şi montaţi şurubul (3). Remontaţi, cu atenţie, trapa (2) de acces la cutia de siguranţe. Rebranşaţi borna (-) a bateriei. Faceţi probe funcţionale urmărind funcţionarea corectă a tuturor consumatorilor alimentaţi prin intermediul ansamblului relee şi UCE decodor din habitaclu.

ECHIPAMENT ELECTRIC Ansamblul relee și UCE decodor din habitaclu

81

ŒNLOCUIRE RELEU INTERMEDIAR HABITACLU

din habitaclu 81 ŒNLOCUIRE RELEU INTERMEDIAR HABITACLU DEMONTARE Se debran ş eaz ă borna ( -

DEMONTARE

Se debranşează borna (-) a bateriei. Se demontează ansamblul relee şi UCE decodor. Se scoate releul: flash (6), temporizare (7), semnalizare (8) sau avertizor limită viteză (9) din conectorii lor. Reţineţi identificarea poziţiei de montaj a releelor.

REMONTARE

Se rebranşează releele respect‚nd poziţia de montaj avută anterior demontării. Se remontează ansamblul relee şi UCE decodor. Se rebranşează borna (-) a bateriei. Faceţi probe funcţionale urmărind funcţionarea corectă a tuturor consumatorilor alimentaţi prin intermediul ansamblului relee şi UCE decodor din habitaclu.

OBSERVA Ţ IE:

După rebranșarea bateriei se va reprograma ceasul, iar la automobilele echipate cu radiocasetofon programabil se va reintroduce codul radio.

SISTEM ANTIDEMARAJ

82

Generalităţi Œnlocuire componente Proceduri Diagnosticare

82 - 1 82 - 5 82 - 9 82 - 15

SISTEM ANTIDEMARAJ Generalit ăţ i

82

Acest tip de sistem antidemaraj este bazat pe recunoaştera cheii, care are o construcţie specială. Ea poate fi separată Ón două elemente, ce se pot identifica astfel : capul cheii (poziţia A) din plastic, care este demontabil şi insertul metalic (poziţia B), care este fixat şi asigurat prin clipsare Ón capul de cheie.

este fixat ş i asigurat prin clipsare Ón capul de cheie. Œn interiorul capului cheii se

Œn interiorul capului cheii se află un circuit electronic independent codat, care funcţionează fără baterie. La punerea contactului, bucş a antidemaraj, situată Ón jurul contactului de pornire, interoghează şi captează semnalul codat emis de capul cheii, apoi Ól transmite la Unitatea de Control Electronic (U.C.E.) decodor. Aceasta este fixată pe st‚lpul st‚nga faţă, sub carenajul inferior planşă bord şi are rolul de primire a codului trimis de la bucşă. Dacă decodorul recunoaşte codul cheii, atunci va trimite un semnal codat calculatorului de injecţie, care Ól compară cu codul memorat anterior şi va autoriza sau nu pornirea motorului. Œn cazul sistemului cu telecomandă radio frecvenţă (RF) de blocare/deblocare a uşilor, capul cheii are o construcţie diferită, av‚nd un buton de acţionare a telecomenzii şi un LED roşu, care se aprinde Ón momentul comandării blocării/deblocării uşilor, prin apăsarea butonului cheii. Œn interiorul capului cheii se află circuitul electronic codat pentru sistemul antidemaraj şi un circuit electronic imprimat, alimentat cu o baterie, pentru funcţionarea telecomenzii RF de blocare/ deblocare a uşilor automobilului. Sistemul antidemaraj este activat după aproximativ 10 secunde de la luarea contactului şi este vizualizat prin clipirea martorului antidemaraj situat pe tabloul de bord.

ATEN Ţ IE! Dac ă bateria este slab Óncă rcat ă , c ă derea de tensiune pe demaror, la pornire, poate cauza activarea sistemului antidemaraj, iar pornirea motorului este imposibil ă .

82

SISTEM ANTIDEMARAJ Generalit ăţ i

CAPETELE DE CHEIE

Capul cheii are inscripţionat Ón interior un număr de identificare al acestuia, format din opt

caractere alfanumerice (litere ş i cifre), iar el este menţ ionat ş i pe factura de cumpă rare a automobilului. Dacă este necesară citirea codului inscriptionat Ón capul cheii, acesta poate fi deschis astfel:

- se ţine cheia orizontal, jumătatea cu insertul metalic fiind Ón partea de jos;

- cu o şurubelniţă mică acţionaţi asupra capului cheii, Ón sensul indicat de săgeţi (A şi B),

pentru a Óncepe demontarea;

- deplasaţi apoi, cu atenţie, jumătatea de sus a capului cheii Ón sensul săgeţii (C) şi astfel cele două jumătăţi ale capului cheii se vor separa.

A B
A
B
C C
C
C

Dacă este necesară Ónlocuirea insertului metalic (partea mecanică) al cheii, se va proceda astfel:

- se deschide capul cheii conform procedurii de mai sus;

- se deblochează cu atenţie pintenul ( A) de menţinere a insertului metalic (B);

- se scoate insertul metalic, prin culisare, din capul cheii;

- se introduce prin culisare noul insert metalic, p‚nă ce se aude un îclicî ce confirmă fixarea lui Ón capul cheii.

- se Ónchid cele două jumătăţi ale capului cheii.

A B
A
B

ATEN Ţ IE! Dup ă demontarea capului cheii nu este permis ă atingerea circuitului electronic situat Ón acesta, fapt ce poate cauza nefunc ţ ionarea ulterioar ă a sistemului antidemaraj ş i impune Ónlocuirea capului cheii.

SISTEM ANTIDEMARAJ Generalit ăţ i

82

NOT Ă :

Dac ă ambele chei au fost pierdute, se poate citi codul capului cheii (8 caractere) ş i codul insertului metalic (4 caractere) de pe factura de cumpă rare a automobilului. Dac ă ş i factura a fost pierdută , cele două coduri menţ ionate se pot afla pe baza seriei caroseriei acelui automobil, consult‚nd baza de date a produc ătorului DACIA, apel‚nd telefonic Serviciul ìVocea Clientuluiî ( telefon 0248 500 000).

BUCȘA ANTIDEMARAJ

Clientuluiî ( telefon 0248 500 000). BUC Ș A ANTIDEMARAJ Buc ş a antidemaraj este situat

Bucşa antidemaraj este situată Ón jurul contactului de pornire şi este accesibilă după demontarea semicochilelor volanului. Ea captează semnalul de la capul cheii şi transmite apoi un semnal codat către U.C.E. decodor. Automobilele echipate cu telecomandă RF de blocare/deblocare a uşilor sunt prevăzute cu o altă bucşă antidemaraj care transmite la UCE decodor şi semnalul primit de la telecomanda RF . Recunoaşterea celor două tipuri de bucşi decodoare se face cu ajutorul codurilor inscripţionate pe corpul acestora, astfel:

- cod 042264J - pentru automobilele fără telecomandă RF;

- cod 8200044257 - pentru automobilele cu telecomandă RF.

U.C.E. DECODOR

U.C.E. decodor are următoarele funcţiuni:

- decodează semnalul primit de la bucşa antidemaraj;

- trimite un cod calculatorului de injecţie Ón vederea autorizării pornirii motorului;

- comandă martorul antidemaraj al tabloului de bord;

- primeşte semnalul codat de la bucşa antidemaraj,

pentru automobilele echipate cu telecomandă RF;

pentru automobilele echipate cu telecomand ă RF; - comand ă blocarea/deblocarea u ş ilor, dac ă

- comandă blocarea/deblocarea uşilor, dacă automobilul este prevăzut cu chei cu telecomandă RF;

- comandă iluminarea temporizată a plafonierei, pentru automobilele echipate cu acest sistem.

82

SISTEM ANTIDEMARAJ Generalit ăţ i

Temporizarea iluminării plafonierei este activă, Ón funcţie de poziţia dispersorului plafonierei (1):

- plafoniera iluminează permanent;

poziţia A

- temporizare iluminare plafonieră; aceasta va ilumina timp de 15 secunde după

poziţia B

Ónchiderea uşii faţă conducător sau după comandarea deblocării uşilor cu telecomanda RF; această temporizare se Óntrerupe Ón momentul punerii contactului;

- poziţia C

plafonieră stinsă.

punerii contactului; - pozi ţ ia C plafonier ă stins ă . NOT Ă : Automobilele

NOT Ă :

Automobilele echipate cu acest sistem antidemaraj au un tip de decodor, iar cele care sunt prev ă zute ş i cu blocare/deblocare uş i cu telecomandă RF au un alt tip de decodor.

Recunoa ş terea celor dou ă tipuri de UCE decobor se face cu ajutorul inscripţ iilor de pe eticheta acestora, astfel:

-

cod P8200032783 H ş i inscripţia TRANS-PLAF pentru automobilele făr ă telecomandă

RF;

-

cod P8200032776H ş i inscripţia TRF-TRANS-CAR pentru automobilele cu telecomandă

RF.

MARTORUL ANTIDEMARAJ

Este situat pe tabloul de bord (poziţia A) şi are funcţiile următoare:

- semnaleaz