Sunteți pe pagina 1din 27
ef adjunct ef adjunct RECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÎNT TINERET ȘI DI DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÎNT TINERET ȘI
ef adjunct ef adjunct RECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÎNT TINERET ȘI DI DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÎNT TINERET ȘI
ef adjunct ef adjunct
ef adjunct
ef adjunct

RECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÎNT TINERET ȘI

DIDIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÎNT TINERET ȘI

SPORT

SPORT

CIMIȘLIA

CIMIȘLIA

Moderatori: Stan

Moderatori: Stan Galina, ș

Galina, ș

Comerzan Tatiana, ș efa CM

Comerzan Tatiana, ș efa CM

25.10.201125.10.2011

despre: despre: Scopul: Scopul: FamiliarizareFamiliarizare ş i informare ş i informare ** Competen ţ a
despre: despre: Scopul: Scopul: FamiliarizareFamiliarizare ş i informare ş i informare ** Competen ţ a
despre: despre:
despre:
despre:

Scopul:Scopul:

FamiliarizareFamiliarizare ş i informare

ş i informare

** Competen ţ a şcolar ă

**

** Algoritmul de lucru al cadrului didactic î n

Competen ţ a şcolar ă

Metodologia form ă ri

Metodologia form ă ri

competencompetenţţelorelor

Algoritmul de lucru al cadrului didactic î n

formare de competen țe

formare de competen țe

Cunoştinţele Cunoştinţele au au valoare cînd sînt valoare cînd sînt utile şi înţelese conceptual. utile
Cunoştinţele Cunoştinţele au au valoare cînd sînt valoare cînd sînt utile şi înţelese conceptual. utile
Cunoştinţele
Cunoştinţele
au
au
valoare cînd sînt
valoare cînd sînt
utile şi înţelese conceptual.
utile şi înţelese conceptual.
Viitorul
Viitorul
este
este
al
al
celor care
celor care
examinează critic
examinează
critic
informaţiainformaţia şişi îşiîşi
construiesc propriile realităţi
construiesc propriile realităţi
Scopurile pe Scopurile pe care care le pune societatea le pune societatea contemporană – societate
Scopurile pe Scopurile pe care care le pune societatea le pune societatea contemporană – societate
Scopurile pe
Scopurile pe
care
care
le pune societatea
le
pune societatea
contemporană – societate aflată în
contemporană
– societate aflată în
permanentă schimbare
permanentă schimbare
impun revederea
impun revederea
finalităţilor de instruire, pentru o integrare
finalităţilor de instruire, pentru o integrare
socială mai eficientă a viitorilor absolvenţi.
socială mai eficientă a viitorilor absolvenţi.
→→ ““CeCe auau învăţat elevii?” învăţat elevii?” ““CeCe pot face pot face elevii cu elevii
→→
→→
→→ ““CeCe auau învăţat elevii?” învăţat elevii?” ““CeCe pot face pot face elevii cu elevii cu

““CeCe auau învăţat elevii?”

învăţat elevii?”

““CeCe pot face

pot face

elevii cu

elevii cu

învăţat?”

învăţat?”

ceea ce au

ceea ce au

 Posibilitatea de a Posibilitatea de a ulteriorulterior Promovarea mai
 Posibilitatea de a
Posibilitatea de a
ulteriorulterior
Promovarea mai
studii universitare demersului
studii universitare
demersului

Procesul de studiu

Procesul de studiu

se focusezăă pe:pe:

se focusez

aplica ceea ce î nva ţă elevul la

aplica ceea ce î nva ţă elevul la

ş coal ă î n practica lui cotidian ă

ş coal ă î n practica lui cotidian ă

Perspectiva de utilizare

Perspectiva de utilizare a

a

cuno ş tin ţ elor acumulateacumulate

cuno ş tin ţ elor

Preg ă tire pentru eventualele

Preg ă tire pentru eventualele studii universitare

Promovarea mai insistent ă ă

insistent

a a

transdisciplinarit ăţ ii,interdisciplinarit,interdisciplinarităţăţiiii

transdisciplinarit ăţ ii

Centrarea mai pronun ţ at ă a demersului

Centrarea mai pronun ţ at ă a

educaeducaţţionalional pepe elevelev

Formarea de capacit ăţ i

Formarea de capacit ăţ i

ş ş i i

atitudini î n baza unor

atitudini î n baza unor

cunocunoşştintinţţee funcfuncţţionaleionale

Ce este Ce este o o competenţă? competenţă?  „„un ansamblu / sistem integrat de
Ce este Ce este o o competenţă? competenţă?  „„un ansamblu / sistem integrat de
Ce este
Ce este
o
o
competenţă?
competenţă?
 „„un ansamblu / sistem integrat de cuno ş tinţ e, capacit ăţ i,
un ansamblu / sistem integrat de cuno ş tinţ e, capacit ăţ i,
deprinderi ş i atitudini dob î ndite de elev prin î nv ăţ are ş i
deprinderi ş i atitudini
dob î ndite de elev prin î nv ăţ are ş i
mobilizate î n contexte specifice
mobilizate î n contexte specifice
de realizare, adaptate
de realizare, adaptate
v
v
î rstei elevului ş i nivelului cognitiv al acestuia, î n vederea
î rstei elevului ş i nivelului
cognitiv al acestuia, î n vederea
rezolv ă rii unor probleme cu care
rezolv ă rii unor probleme cu care
acesta se poate
acesta se poate
confrunta î n viaţ a real ă”.”.
confrunta î n viaţ a real ă
 MaiMai simplusimplu spus,spus, competen ţ a
competen ţ a
este un ansamblu nu
este un ansamblu nu
numai de cuno ş tinţ e,
numai de cuno ş tinţ e,
dar ş i de capacit ăţ i, atitudini, care
dar ş i de capacit ăţ i, atitudini, care
asigur ă soluţ ionarea unor probleme din via ţ a cotidian ă .
asigur ă soluţ ionarea unor
probleme din via ţ a cotidian ă .
transdisciplinare Subcompeten ţ e,
transdisciplinare
Subcompeten ţ e,

gimnazialgimnazialăă//liceal ă

activit ăţ i de î nv ăţ are activit ăţ i de î nv ăţ
activit ăţ i de î nv ăţ are
activit ăţ i de î nv ăţ are

ELEMENTEELEMENTE CONSTITUCONSTITUIITIVE

TIVE

ALE CURRICULUMULUI

ALE CURRICULUMULUI

CompetenCompetenţţeleele –– cheie/transversale;cheie/transversale;

Competen ţ ele – cheie/transversale ş i

Competen ţ ele – cheie/transversale ş i

transdisciplinare pentru treapta

pentru treapta

liceal ă de î

de î nv ăţă mî nt;

nv ăţă mî nt;

Competen ţ ele specifice disciplinei matematica;

Competen ţ ele specifice disciplinei matematica;

Subcompeten ţ e, con ţ inuturi,

con ţ inuturi,

şşii evaluareevaluare pepe clase;clase;

I.I.

II.II.

III.III.

IV.IV.

V.V.

VI.VI.

VII.VII.

VIII.VIII.

IX.IX.

X.X.

IV. IV. V. V. VI. VI. VII. VII. VIII. VIII. IX. IX. X. X. îînvnvăţăăţămmîîntnt Competen
îînvnvăţăăţămmîîntnt Competen ţ e de învăţare/de a Competen ţ e de învăţare/de a
îînvnvăţăăţămmîîntnt
Competen ţ e de învăţare/de a
Competen ţ e de învăţare/de a
comunicacomunicaţţionaleionale (TIC);(TIC);
CompetenCompetenţţee antreprenoriale.antreprenoriale.
/limba de stat; tehnologie; tehnologie;
/limba de stat;
tehnologie;
tehnologie;

Competenţele-cheie/transversaleCompetenţele-cheie/transversale

SistemulSistemul dede cocompetenţ e – cheie/transversale stabilit pentru sistemul de

mpetenţ e – cheie/transversale stabilit pentru sistemul de

î nv ăţăm înt din Republica Moldova a fost

î nv ăţăm înt din Republica Moldova a fost

definit pe baza competenţelor­cheie

definit pe baza competenţelor­cheie

determinate de Comisia Europeană

determinate de Comisia Europeană

Se definesc pe toat ă durata ş colarit ăţ ii ş i

Se definesc pe toat ă durata ş colarit

ăţ ii ş i se se

formeaz ă prin toate disciplinele de

formeaz ă prin toate disciplinele de

înv ăţ a să înve ţ i;

înv ăţ a să înve ţ i;

Competen Competen ţ ţ e e de de comunicare comunicare în în limba limba matern ă

matern ă/limba de stat;

Competen ţ e de comunicare într­o limb ă străin ă;

Competen ţ e de comunicare într­o limb ă străin ă;

Competen ţ e de baz ă î n matematic ă, ştiin ţ e şi

Competen ţ e de baz ă î n matematic ă, ştiin ţ e şi

CompetenCompetenţţee acacţţional­strategice;ional­strategice;

CompetenCompetenţţee digitaledigitale,, î n domeniul

î n domeniul tehnologiilor informa ţ ionale şi

tehnologiilor informa ţ ionale şi

Competen ţ e interpersonale, civice, morale;

Competen ţ e interpersonale, civice, morale;

Competen ţ e de autocunoaştere şi autorealizare;

Competen ţ e de autocunoaştere şi autorealizare;

Competen ţ e culturale, interculturale

Competen ţ e culturale, interculturale

(de a recepta şi a crea valori);

(de a recepta şi a crea valori);

Competenţele-cheie/ Competenţele-cheie/ transversale şi competenţele transversale şi competenţele
Competenţele-cheie/
Competenţele-cheie/
transversale şi competenţele
transversale şi competenţele
transdisciplinare pentru treapta
transdisciplinare pentru treapta gimnazială de învăţămînt
gimnazială de învăţămînt
I. I. Competenţe de învăţare/de a învăţa
Competenţe de învăţare/de a învăţa
să înveţi
să înveţi
Competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atît individual cît şi în
Competenţa de planificare şi organizare a
propriei învăţări atît individual cît şi în
grup.grup.
II. Competenţe de comunicare
II. Competenţe de comunicare
în limba
în limba
maternă/limba de stat
maternă/limba de stat
Competenţa de realizare a unor
Competenţa de realizare a unor contacte comunicative constructive în limba
contacte comunicative constructive în limba
maternă/de stat atît pe cale orală cît şi în scris.
maternă/de stat atît pe cale orală cît şi în scris.
Competenţa de utilizare adecvată
Competenţa de utilizare adecvată
în limba
în limba
maternă/de stat a terminologiei
maternă/de stat a terminologiei
specifice disciplinelor de învăţămînt studiate la
specifice disciplinelor de învăţămînt studiate la
treapta gimnazială.
treapta gimnazială.
III.
III.
Competenţe de comunicare într-o limbă străină
Competenţe de comunicare într-o limbă străină
Competenţe de a comunica într-o limbă
Competenţe de a comunica într-o limbă
străină în situaţii cunoscute, modelate.
străină în situaţii cunoscute, modelate.
IV. IV. Competenţe Competenţe de de bază bază în în matematică, matematică, ştiinţe ştiinţe
şi tehnologie
şi tehnologie
Competenţe de a dobîndi şi a aplica
Competenţe de a dobîndi şi a aplica
cunoştinţe de bază din domeniul
cunoştinţe de bază din domeniul
Matematică, Ştiinţe ale naturii şi Tehnologii
Matematică, Ştiinţe ale naturii şi Tehnologii în rezolvarea unor probleme şi
în rezolvarea unor probleme şi
situaţiisituaţii dindin cotidian.cotidian.
V.V. CompetenţeCompetenţe acţional-strategiceacţional-strategice
Competenţe de a identifica probleme acţional-strategice şi a propune soluţii de
Competenţe de a identifica probleme acţional-strategice şi a propune soluţii de
rezolvare.rezolvare.
Competenţe de a-şi planifica activitatea, de a
Competenţe de a-şi planifica activitatea, de a
prognoza rezultatele aşteptate.
prognoza rezultatele aşteptate.
comunicaţionalecomunicaţionale (TIC)(TIC) ◦ Competenţe de a lucra în Competenţe de a lucra în
comunicaţionalecomunicaţionale (TIC)(TIC) ◦ Competenţe de a lucra în Competenţe de a lucra în
comunicaţionalecomunicaţionale (TIC)(TIC)
◦ Competenţe de a lucra în
Competenţe de a lucra în
conflict.conflict.
valorilorvalorilor moral-spirituale.moral-spirituale.
etc.). etc.).
etc.).
etc.).

valorile fundamentale ale

valorile fundamentale ale

a drepturilor omului.

a drepturilor omului.

Competenţele-cheie/

Competenţele-cheie/

transversale şi competenţele

transversale şi competenţele

transdisciplinare pentru treapta gimnazială de învăţămînt

transdisciplinare pentru treapta gimnazială de învăţămînt

VI.VI. CompetenţeCompetenţe digitaledigitale,, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi

în domeniul tehnologiilor informaţionale şi

Competenţe de utilizare în situaţii reale

Competenţe de utilizare în situaţii reale

a instrumentelor cu acţiune digitală

a instrumentelor cu acţiune digitală

(telefonul, teleghidul, calculatorul electronic

(telefonul, teleghidul, calculatorul electronic

Competenţe de a crea documente şi

Competenţe de a crea documente şi a utiliza serviciile electronice de bază

a utiliza serviciile electronice de bază

(e-guvernare, e-busness, e-educaţie, e-sănătate, e-cultură), în comunicare

(e-guvernare, e-busness, e-educaţie, e-sănătate, e-cultură), în comunicare

şi dobîndirea informaţiilor, inclusiv reţeaua Internet.

şi dobîndirea informaţiilor, inclusiv reţeaua Internet.

VII. Competenţe interpersonale,

VII. Competenţe interpersonale,

civice, civice, morale morale

echipă, de a preveni şi rezolva situaţiile de

de a preveni şi rezolva situaţiile de

echipă,

Competenţe de a accepta şi a respecta

Competenţe de a accepta şi a respecta

democraţiei, a practicilor democratice

democraţiei, a practicilor democratice şi

Competenţe de a se comporta în

Competenţe de a se comporta în

situaţii cotidiene în baza normelor şi

situaţii cotidiene în baza normelor şi

viaţa socială în vederea viaţa socială în vederea ◦ Competenţe de utilizare Competenţe de utilizare
viaţa socială în vederea viaţa socială în vederea ◦ Competenţe de utilizare Competenţe de utilizare
viaţa socială în vederea
viaţa socială în vederea
◦ Competenţe de utilizare
Competenţe de utilizare
a-şi valorifica potenţialul pentru a-şi valorifica potenţialul pentru a recepta şi a crea valori) a
a-şi valorifica potenţialul pentru
a-şi valorifica potenţialul pentru
a recepta şi a crea valori)
a recepta şi a crea valori)
profesionale din economie şi
profesionale din economie şi

viaţă. viaţă.

Competenţele-cheie/

Competenţele-cheie/

transversale şi competenţele

transversale şi competenţele

transdisciplinare pentru treapta gimnazială de învăţămînt

transdisciplinare pentru treapta gimnazială de învăţămînt

VIII. Competenţe de autocunoaştere

VIII. Competenţe de autocunoaştere

şi autorealizare

şi autorealizare

Competenţe de a se autoaprecia adecvat şi

Competenţe de a se autoaprecia adecvat şi

dezvoltareadezvoltarea personalăpersonală şişi autorealizare.autorealizare.

Competenţe de a alege modul sănătos

sănătos

Competenţe de a alege modul

Competenţe de a se adapta la condiţii noi.

condiţii noi.

Competenţe de a se adapta

IX. Competenţe culturale, interculturale

IX. Competenţe culturale, interculturale (de

(de

Competenţe de receptare

Competenţe de receptare

a culturii naţionale şi a culturilor europene.

a culturii naţionale şi a culturilor europene.

Competenţe de a aprecia divesitatea

divesitatea

Competenţe de a aprecia

culturală a lumii şi de a fi tolerant la

culturală a lumii şi de a fi tolerant la

valorile culturale ale altor etnii.

valorile culturale ale altor etnii.

X.X. CompetenţeCompetenţe antreprenorialeantreprenoriale

Competenţa de a se orienta în domeniile

în domeniile

Competenţa de a se orienta

selectării selectării

a a

viitoarei profesii.

viitoarei profesii.

regulilor de elaborare a unor proiecte de

regulilor de elaborare a unor proiecte de

cercetare şi dezvoltare simple în

cercetare şi dezvoltare simple în domeniul antreprenorial.

domeniul antreprenorial.

SubcompetenţeleSubcompetenţele – – pentru fiecare capitol pentru fiecare capitol în parte şi se evaluează
SubcompetenţeleSubcompetenţele – – pentru fiecare capitol pentru fiecare capitol în parte şi se evaluează
SubcompetenţeleSubcompetenţele
pentru fiecare capitol
pentru fiecare capitol
în parte şi se evaluează
în parte şi se evaluează
la
la
finele unităţii de
finele unităţii de
învăţareînvăţare ( a
( a
anului de
anului de
învăţămînt)
învăţămînt)
SubcompetenţeleSubcompetenţele sese definescdefinesc caca precondiţiiprecondiţii
pentru formarea
pentru formarea
competenţelor
competenţelor
transdisciplinare
transdisciplinare
şi
şi
specifice, reprezentînd
specifice, reprezentînd
etapa incipientă
etapa incipientă
în
în
formarea lor.
formarea lor.
Perfecţionarea curriculumului Perfecţionarea curriculumului şcolar în termeni de şcolar în termeni de
Perfecţionarea curriculumului Perfecţionarea curriculumului şcolar în termeni de şcolar în termeni de
Perfecţionarea curriculumului
Perfecţionarea curriculumului
şcolar în termeni de
şcolar în termeni de
competenţe prevede
competenţe prevede
centrarea acestuia pe
centrarea acestuia pe
următoarele
următoarele
cerinţe:
cerinţe:
 pepe
achiziţiile
achiziţiile
finale aleale învăţăriiînvăţării;;
finale
 pe dimensiunile funcţionalefuncţionale//
pe dimensiunile
acţionaleacţionale
în în
formarea personalităţii
formarea personalităţii
elevuluielevului;;
 pepe
definirea
definirea
clară a
clară a
ofertei şcolii înîn
ofertei şcolii
raport cu interesele ,
raport cu interesele ,
aptitudinile
aptitudinile
elevului şi aşteptările societăţii .
elevului şi aşteptările societăţii .
Formarea competenţei Formarea competenţei şcolare include şcolare include patru patru etape: etape: 1.1.
Formarea competenţei Formarea competenţei şcolare include şcolare include patru patru etape: etape: 1.1.
Formarea competenţei
Formarea competenţei
şcolare include
şcolare include
patru
patru
etape:
etape:
1.1. cunocunoşştintinţţee fundamentale,fundamentale,
2.2. cuno ş tin ţ e func ţ ionale,
cuno ş tin ţ e func ţ ionale,
3.3. cuno ş tin ţ e interiorizate,
cuno ş tin ţ e interiorizate,
4.4. cuno ş tin ţ e exteriorizate
cuno ş tin ţ e exteriorizate
(adic ă
(adic ă
competen ţ a).
competen ţ a).

PPentruentru caca un elev să-şi un elev să-şi formeze o anumită formeze o anumită competenţăcompetenţă
PPentruentru caca un elev să-şi
un elev
să-şi
formeze o anumită
formeze o anumită
competenţăcompetenţă este
este
necesar ca el:
necesar ca el:
s
s
ă st ăpî neasc ă un ansamblu de cunocunoşştintinţţee fundamentalefundamentale î n
ă st ăpî neasc ă un ansamblu de
î
n
dependen ţă de problema care
dependen ţă de problema care
va
va trebui rezolvat ă î n final;
trebui rezolvat ă î n final;
s
s
ă­ ş i dezvolte deprinderi
ă­ ş i dezvolte deprinderi
de a
de a
utiliza
utiliza
cuno ş tinţ ele î n situa ţ ii
cuno ş tinţ ele î n situa ţ ii
concrete pentru a le î nţ elege,
concrete pentru a le î nţ elege,
realiz î nd astfel funcfuncţţionalitateaionalitatea
realiz î nd astfel
lor;lor;
ssăă rezolverezolve diversediverse situa ţ ii­problem ă , con ş tientiz î nd î n aş a fel
situa ţ ii­problem ă , con ş tientiz î nd î n aş a fel
cunoş tinţ ele func ţ ionale î
cunoş tinţ ele func ţ ionale î
n viziunea
n
viziunea
proprie;
proprie;
ssăă rezolverezolve situasituaţţiiii semnificativesemnificative î n
î
n
diverse contexte care
diverse contexte care
prezint ă anumite probleme
prezint ă anumite probleme
complexe din via ţ a cotidian ă,
complexe din via ţ a cotidian ă,
manifest î nd comportamente/ atitudini conform achizi ţ iilor finale
manifest î nd comportamente/ atitudini conform achizi ţ iilor finale
aaşşteptateteptate adicadicăă competen ţ e
competen ţ e
Procesul de formare Procesul de formare a a competenţei va parcurge competenţei va parcurge anumite
Procesul de formare Procesul de formare a a competenţei va parcurge competenţei va parcurge anumite
Procesul de formare
Procesul de formare
a a
competenţei va parcurge
competenţei va parcurge
anumite etape, prin
anumite etape, prin următorul algoritm:
următorul algoritm:
Cunoş tinţ e
Func ţionalitate
Conş tientizare
Comportament/a
Aplicabilitate
Competenţă
titudine
FormareaFormarea competencompetențțelorelor necesită respectarea raportului necesită respectarea raportului 1 : 3
FormareaFormarea competencompetențțelorelor necesită respectarea raportului necesită respectarea raportului 1 : 3
FormareaFormarea competencompetențțelorelor
necesită respectarea raportului
necesită respectarea raportului
1 : 3
1 : 3
La fiecare unitate de con ț inut
La fiecare unitate de con ț inut
­ cel pu in 3 ore / lec ii
­ cel
pu in 3 ore / lec ii
ț
ț
ț
ț
1.1. lec ie de formare a
lec ie de formare a
ț ț
capacit ă ț ilor
capacit ă ț ilor de dob î ndire a
de dob î ndire a
cunocunoșștintințțelor;elor;
2.2. lec ie de formare
lec ie de formare
ț ț
a a
capacit ă ilor de
capacit ă ilor de
ț ț
î n elegere a cuno ș
î n elegere a cuno ș tin
ț ț
tin
ț ț elor;
elor;
3. lec ie de formare
3. lec ie de formare
ț ț
a capacit ă ilor de
a capacit ă ilor de
ț ț
aplicare a cuno ș tin
aplicare a cuno ș tin
țelor.
țelor.
Metodologia Metodologia formării formării competenţelor competenţelor Competen ţ e Competen ţ e cheie cheie
Metodologia
Metodologia
formării
formării
competenţelor
competenţelor
Competen ţ e
Competen ţ e
cheie
cheie
Competen ţ e trandisciplinare
Competen ţ e trandisciplinare pe trepte de
pe trepte de
î î nv ăţă m
nv ăţă m
înt înt
Competen ţe
Competen
ţe
specifice
specifice
ale
ale
disciplinei
disciplinei
C
Subcompetenţ e
Tehnici de învăţ are
Activit ăţ i de î nv ăţare
Metodologia Metodologia formării competenţelor formării competenţelor II.II. Competen ţ e de comunicare
Metodologia
Metodologia
formării competenţelor
formării
competenţelor
II.II. Competen ţ e de comunicare
Competen ţ e de comunicare
î n limba matern ă/limba de stat
î n limba matern ă/limba de stat
Competenţa
Competenţa
de utilizare
de utilizare
adecvată în limba maternă/de stat a
adecvată în limba maternă/de stat a
terminologiei specifice disciplinelor de învăţămînt studiate
terminologiei specifice disciplinelor de învăţămînt studiate
lala tr.gimn.tr.gimn.
SSCC11 ­­ IdentificareaIdentificarea şi aplicarea conceptelor,
şi aplicarea conceptelor,
C
terminologiei
terminologiei
şi
şi
a procedurilor de calcul specifice
a procedurilor de calcul specifice
Clasificarea figurilor
geometrice după diverse
matematicii în
matematicii
în
contexte diverse.
contexte diverse.
criterii (S 7.2 + clasa VII)
SSCC5 – Selectarea
5 – Selectarea
şişi
sistematizareasistematizarea inf.inf.
inf.inf.
Conspect de reper
Metodologia Metodologia formării competenţelor formării competenţelor V. Competenţe acţional-strategice V.
Metodologia
Metodologia
formării competenţelor
formării
competenţelor
V. Competenţe acţional-strategice
V. Competenţe acţional-strategice
Competenţe de
Competenţe de
a identifica probleme acţional-strategice
a identifica probleme acţional-strategice
şi a
şi a
propune soluţii de rezolvare.
propune soluţii de rezolvare.
S4S4 ­­Elaborarea unor planuri de
Elaborarea unor planuri de
acţiuni privind rezolvarea
acţiuni privind rezolvarea
problemei, situaţiei-problemă
problemei, situaţiei-problemă
C
reale şi/sau modelate.
reale şi/sau modelate.
Transpunerea
în
limbaj specific
geometriei a unor probleme practice
(S 5.5,5.4 +
clasa VI)
Interogarea
multiprocesuală
Tipuri de competenţe / / Tipuri de competenţe incompetențe incompetențe

Tipuri de competenţe / /

Tipuri de competenţe

Tipuri de competenţe / / Tipuri de competenţe incompetențe incompetențe
incompetențe incompetențe
incompetențe
incompetențe
 achiziachiziţţiileiile finalefinale activit ăţ ii de activit ăţ ii de CURRICULUMUL CURRICULUMUL MODERNIZAT CA
 achiziachiziţţiileiile finalefinale
 achiziachiziţţiileiile finalefinale
activit ăţ ii de activit ăţ ii de
activit ăţ ii de
activit ăţ ii de

CURRICULUMUL

CURRICULUMUL MODERNIZAT CA MODEL

MODERNIZAT CA MODEL

PEDAGOGIC ESTE CENTRAT PE:

PEDAGOGIC

ESTE CENTRAT PE:

aleale îînvnv ăţă rii – competen ţele

ăţă rii – competen ţele

generalegenerale disciplinaredisciplinare

dimensiunile ac ţ ionale ale

dimensiunile ac ţ ionale ale

formare a personalit ăţ ii

formare a personalit ăţ ii

elevului

elevului

CeriCerinnţţeleele şşcoliicolii î n raport cu interesele,interesele,

î n raport cu

aptitudinileaptitudinile elevuluielevului (centrat(centrat pepe elev)elev) şşii cucu

aaşşteptteptăărilerile socialesociale

Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De
Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De
Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De
Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De
Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De
Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De
Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De
Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De
Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De
Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De
Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De
Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De
Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De
Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De
Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De
Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De
Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De
Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De
Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De
Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De
Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De
Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De
Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De
Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De
Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De
Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De
Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De
Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De
Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De
Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De
Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De
Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De
Modernizarea sistemului tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De

Modernizarea sistemului tradiţional::

Modernizarea sistemului tradiţional

tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De a nu transmite
tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De a nu transmite
tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De a nu transmite
tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De a nu transmite
tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De a nu transmite
tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De a nu transmite
tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De a nu transmite
tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De a nu transmite
tradiţional: : Modernizarea sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De a nu transmite

De a nu transmite un volum de

sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De a nu transmite un volum de
sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De a nu transmite un volum de
sistemului tradiţional De a nu transmite un volum de De a nu transmite un volum de

De a nu transmite un volum de

De a nu transmite un volum de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe
De a nu transmite un volum de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe
De a nu transmite un volum de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe
De a nu transmite un volum de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe
De a nu transmite un volum de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe
De a nu transmite un volum de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe
De a nu transmite un volum de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe
De a nu transmite un volum de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe
De a nu transmite un volum de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe
De a nu transmite un volum de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe
De a nu transmite un volum de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe
De a nu transmite un volum de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe
De a nu transmite un volum de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe
De a nu transmite un volum de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe
De a nu transmite un volum de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe
De a nu transmite un volum de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe
De a nu transmite un volum de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe
De a nu transmite un volum de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe
De a nu transmite un volum de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe
De a nu transmite un volum de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe
De a nu transmite un volum de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe
De a nu transmite un volum de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe
De a nu transmite un volum de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe
De a nu transmite un volum de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe
De a nu transmite un volum de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe
De a nu transmite un volum de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe

cunoştinţecunoştinţe,, dar de a forma

de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma

dar de a forma

de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma

competenţe.competenţe.

de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
de De a nu transmite un volum de cunoştinţe cunoştinţe , , dar de a forma
Atrageţi Atrageţi atenţie atenţie Nu învăţăm pentru Competenţa – este şcoală, ci învăţăm ceea ,
Atrageţi
Atrageţi
atenţie
atenţie
Nu învăţăm pentru
Competenţa – este
şcoală, ci învăţăm
ceea , ce rămîne
pentru viaţă.
după ce, totul ce
s-a învăţat se va
uita.
Max Teodor fon Laye,
fizician, Laureat al
Premiului Nobel
Vă dorim la toţi Vă dorim la toţi
Vă dorim la toţi
Vă dorim la toţi