Sunteți pe pagina 1din 70

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIOARA FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE I TEOLOGIE SECIA LATIN-ITALIAN

Tez de licen

C !d n"# ! $#iini%ic& C n%'(ni)'d!' Cl"(di( T' A!ie$"n S#(den#& O)idi(-D"niel * c


TIMIOARA

+,-, UNIVERSITATEA DE VEST TIMIOARA FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE I TEOLOGIE SECIA LATIN-ITALIAN

C(l#(!" $i ./i!i#("li#"#e" Ge# -D"cil ! 0n !"/ !# c( l(1e" 2!e"c $i ! 1"n

C !d n"# ! $#iini%ic& C n%'(ni)'d!' Cl"(di( T' A!ie$"n S#(den#& O)idi(-D"niel * c


TIMIOARA

+,-,

3l"n(l l(c!!ii
-' A!2(1en#(1......pag.4 +' In#! d(ce!e.....pag.5 4' 3"n#e n(l D"cic...pag.10 Zalmoxis..pag.11 Gebeleizis........................pag.14 Zeul Rzboiului...............pag.15 Stindardul de lupt...pag.16 5' 3!"c#icile 1"2ice 0n l(1e" d"cic..............pag.2 !lasi"i#ri ale magiei..pag.2 6' 3!"c#icile %(ne!"!e 0n l(1e" d"cic...pag. 0 !eremonialul de $nmorm%ntare...pag. 0 &ormintele si ne#ropolele da#i#e...pag. 2 Sa#ri"i#iile umane...............pag. 6 7' Reli2ie $i . cie#"#e 0n l(1e" D"ciei /!e! 1"ne............pag.41 &untele s"%nt al da#ilor...pag.42 !ategoriile sa#rului.pag.44 !onstru#'iile sa#re...pag.45 8' S/i!i#("li#"#e" d"cic 0n E/ c" R 1"n' Ele1en#e 2ene!"le.....pag.4( )*olu'ia zeit'ilor da#i#e dup #u#erirea roman...pag.4+ 9' 3 .i:ile /e!1"nene de ./i!i#("li#"#e d"cic 0n l(1e" e#n 2!"%ic " ."#(l(i ! 1;ne.c #!"dii n"l....................................................................pag.52 ,upul......pag.5 -rsul...................pag.56 !alul...pag.5+ <' C ncl(zii...........................................................................................pag.60 -,' *i:li 2!"%ie.pag.6

A!2(1en#(1
. nou tratare a problemelor de spiritualitate da#i# poate prea/ dup aproape 150 de ani $n #are subie#tul a "#ut s se s#rie mii de studii asupra sa/ de0a o $ntreprindere 1*e#2e1/ lipsit de substan'. !u toate a#estea/ uni*ersul spiritual al #i*iliza'iei da#i#e #ontinu s o"ere numeroase 3pun#te de atra#'ie1/ pun#te #are 'in de noile interpretri ale anti#elor surse literare/ de numeroasele des#operiri o"erite de studiile interdis#iplinare #are *izeaz siturile da#i#e/ dar mai ales de lipsa unor do*ezi ar2eologi#e #on#rete #are s elimine de"initi* spe#ula'iile. 4o#mai interdisciplinaritatea este #ea #are gu*erneaz abordrile istoriogra"i#e re#ente/ de #ert *aloare/ abordri #are o"er numeroase date suplimentare $n des#i"rarea #omplexului orizont al spiritualit'ii da#i#e. 5#umularea unui material substan'ial/ din domenii de studiu di*erse 6istoria mentalit'ilor/ istoria "iloso"iei/ interpretarea #ontextual a iz*oarelor literare anti#e/ istoria #omparat a religiilor/ ar2eologie/ topogra"ie/ G7S 8i teledete#'ie/ analiza imaginilor satelitare/ etnologie/ etnogra"ie/ pleogeomorgologie/ speologie/ programe de baze de date/ et#.9 toate #on*erg spre o sistematizare plural a in"orma'iilor 8i spre noi orizonturi de interpretare. :n reda#tarea lu#rrii de "a' am 'inut #ont de dou elemente de importan' ma0or/ elemente #are s #on"ere #oeren' 8i substan' abordrii; a9 #oroborarea sistemati# a datelor< b9 tratarea #u obie#ti*itate a subie#tului/ din#olo de 38abloane1 sau 38#oli1 istoriogra"i#e/ mai *e#2i sau mai noi. !u toate a#estea/ lu#rarea de "a' nu se *rea 8i nu are preten'ia unei abordri atot8tiutoare a #omplexei problemati#i a uni*ersului spiritual al lumii da#i#e. )a este rodul unei preo#upri mai *e#2i 8i a pasiunii unui student "a' de mo8tenirea #ultural 8i spiritual a strmo8iilor si.

In#! d(ce!e
Civilizaia geto-dacilor. Repere generale ale spiritualit'ii reprezint/ $nainte de toate/ o sintetizare 8i sistematizare a unor #ategorii de in"orma'ii din domenii de studiu relati* di*erse 8i $n#ear# o grupare sistemati# a lor $n *ederea unui dis#urs unitar. =u trebuie s tre#em #u *ederea "aptul # spiritualitatea da#ilor 8i/ $n parti#ular/ religia a#estui neam/ #ontinu s reprezinte tr%mul extrem de "e#und $n #are spe#ula'iile 8i>au gsit o larg des"8urare. )ste o #aren' a #er#etrii 8tiin'i"i#e serioase/ a#eea de disiminare a in"orma'iei autenti#e spre publi#ul larg/ publi# #are este/ din p#ate/ 3bombardat1 la numeroase emisiuni tele*izate sau $n arti#ole din presa s#ris de numero8ii 3spe#iali8ti1 6ingineri/ medi#i/ #olonei in rezer*9 #are *orbes# despre 3uni#a1 8i 3mirobolanta1 #i*iliza'ie ar2etipal #arpatin/ #i*iliza'ie primordial pentru #elelalte #i*iliza'ii ale anti#2it'ii #lasi#e. :n epo#a senza'ionalului de pres 8i a emisiunilor 3#u rating1/ spiritualitatea da#i# este #lamat/ 8i ea/ s adu# mult doritele pun#te de audien' $n "a'a unui publi# mai pu'in a*izat/ #are 3gust1 lesne aspe#tele #u tent de senza'ional/ $n detrimentul unor aspe#te 8tiin'i"i#e mai re#i 8i mai se#i. :n a#eea8i ordine de idei/ larga 3grdin1 a internetului abund de site>uri #onsa#rate #i*iliza'iei da#i#e/ ma0oritatea a#estora trat%nd/ din p#ate/ iar8i a#eea8i 3uni#itate1 a spiritualit'ii 3nemuritorilor ge'i1. )ste de dorit #a $n *iitor 8i istoriogra"ia 8tiin'i"i# a lumii da#i#e s aib o aple#are mai atent 8i spre a#east disiminare/ $n "orme din #e $n #e mai di*erse/ a #i*iliza'iei da#i#e #tre publi#ul larg/ prin publi#area unor lu#rri de popularizare/ s#rise $ntr>un limba0 a##esibil/ prin parti#iparea la emisiuni 4? a spe#iali8tilor #onsa#ra'i $n domeniu/ et#. @e asemenea/ nu trebuie omis poten'ialul turisti# deosebit pe #are $l o"er siturile da#i#e/ dar #are este spe#ulat 8i *alori"i#at $ntr>o propor'ie prea mi#. ,u#rarea de "a' este stru#turat/ din pun#t de *edere metodologi#/ pe trei mari paliere; elemente de spiritualitate din epo#a @a#iei preromane/ din #ea a perioadei pro*in#iei @a#ia 8i aspe#tele de pg$nitate/ #u posibile "ilia'ii da#i#e/ din lumea etnogra"i# a satului rom%nes# tradi'ional. -n prim #adru de abordare *izeaz

de"inirea no'iunilor #u #are se *a opera preponderent; spiritualitate/ #a 8i sumuum al "ormelor de mani"estare a spiritului uman< religie/ #a 8i "orm publi# de mani"estare a #redin'ei $n elemente #are trans#end #on#retul< magie/ "orma obs#ur/ #unos#ut ini'ia'ilor/ de reglare a raporturilor #u lumea supranaturalului. @omeniul istoriogra"i#/ #el at$t de important $n $nto#mirea lu#rrii de "a'/ *a "i abordat/ de asemenea/ 'in%nd #ont de dou elemente; iz*oarele literare anti#e/ analizate $ntr>o manier #ontextual 6modul/ momentul 8i #urentul istoriogra"i# $n #are se $ns#rie respe#ti*ul autor anti#9< 8i lu#rrile moderne. 7storiogra"ia modern *a "i tratat $ntr>o manier sele#ti* 6din p#ate/ $ntr>o manier prea subie#ti*9/ pun#t$ndu> se #ontribu'iile #are au #ontat $n studiul spiritualit'ii da#i#e/ at%t pentru perioada preroman/ #%t 8i pentru #ea a spiritualit'ii da#i#e $n @a#ia roman sau a "ol#lorului 8i etnogra"iei rom%ne8ti. Spa'iul restr%ns al lu#rrii de "a' nu permite/ din p#ate/ o abordare detaliat a #omplexei probleme a spiritualit'ii da#i#e. -n #apitol substan'ial al lu#rrii de "a' este #onsa#rat analizei stru#turii Aanteonului da#i#/ a8a #um poate "i el re#onstituit pe baza surselor literare anti#e. !eea #e dores# s subliniez/ $n# din a#east etap/ este "aptul #/ extrem de important $n analiza stru#turii a#estuia/ este stabilirea/ #u pre#izie/ a momentului #%nd sursele anti#e plaseaz a#ti*itatea respe#ti*ei di*init'i 6#azul Zalmoxis/ men'ionat de Berodot $n se#.? $. Br. 8i 3po*estea1 ulterioar a sa/ p%n $n epo#a regatului da# de la Sarmizegetusa9. !ontextul/ lo#ul 8i momentul #%nd apare $n iz*oare persona0ul in#riminat/ o"er indi#ii "oarte pre'ioase pri*ind spa'iul de di"uziune al #ultului/ 3des#operirea1 parti#ipan'ilor 8i e*entuala arie de extensie $n timp 8i spa'iu a do#trinei. A priori/ putem #on#2ide lipsa de temei a #on#eptului *e2i#ulat de marea parte a istoriogra"iei moderne/ potri*it #ruia Zalmoxis este persona0ul 6uman/ semidi*in/ di*in9 #are a gu*ernat istoria spiritualit'ii da#i#e de la momentul de $n#eput al de"inirii so#iet'ii de tip ,Ctene 8i p%n la #u#erirea roman. 5#east lu#rare *a $n#er#a s arate #are sunt 3#ap#anele1 a#estor #on#luzii/ o"erite de iz*oarele literare anti#e/ #are nu au "ost interpretate $n #ontextul general $n #are au "ost reda#tate. @e asemenea/ un lo# important $n e#onomia a#estui #apitol $l *a reprezenta abordarea 8i #elorlalte persona0e di*ine men'ionate de iz*oarele anti#e/ $n#er#%ndu>se/ $nainte de toate/ trasarea stru#turii panteonului da#i#/ pornind de la raporturile #are pot "i trasate $ntre di*init'i. :n# de pe a#um/ pot men'iona di"i#ultatea unei asemenea $ntreprinderi/ di"i#ultate dat de pu'intatea datelor "urnizate de sursele anti#e sau de elementele #ulturii materiale. @e asemenea/ *a ie8i $n e*iden' imposibilitatea/ $n 6

stadiul a#tual al #er#etrilor/ de a stabili o stru#tur #oerenta a panteonului uni*ersului spiritual al lumii da#i#e/ uni*ers presrat de numeroase 3pete negre1 date de pu'intatea surselor pstrate de la autorii anti#i sau o"erite de in*estiga'iile ar2eologi#e. . importan' deosebit o are/ $n #adrul uni*ersului spiritual al #i*iliza'iei da#i#e/ i#onogra"ia/ #reia $i *oi dedi#a $n a#est studiu un #apitol distin#t. 7storiogra"ia rom$neas# 8i nu numai a $n#er#at/ de la A%r*an $n#oa#e/ s regseas# $n reprezentrile i#onogra"i#e ale artei da#i#e/ imaginea unor persona0e di*ine sau #2iar a unor s#ene 8i "apte mitologi#e. &aterialul "apti# o"erit de des#operirile $nt%mpltoare de tezaure #u piese $n #are apar reprezentri i#onogra"i#e antropomor"e/ zoomor"e sau 2ibride/ dar 8i de rodul unor #er#etri ar2eologi#e sistemati#e/ este $n msur s o"ere suportul imagisti# $n studiul imaginarului #ole#ti*/ din di*ersele etape de e*olu'ie al so#iet'ii da#i#e. 5bordrile istoriogra"i#e pe a#east tema au relie"at dis#repan'a $ntre in"orma'iile s#rise ale autorilor anti#i 8i reprezentrile i#onogra"i#e/ $n spe#ial de pe piesele toreuti#ii. !omplexitatea spiritualit'ii unei #i*iliza'ii este dat 8i de di*ersitatea "ormelor de prezentare ale a#esteia. 5lturi de "ormele de mani"estare a religiozit'ii/ pra#ti#ile magi#e "a# e#oul a#estei di*ersit'i de stru#tur 8i "un#'ionalitate a domeniului spiritual. @istin#'ia #on#eptual $ntre religie 8i magie este sesizabil 8i $n #adrul #i*iliza'iei da#i#e. !2iar da# iz*oarele literare nu *orbes# expli#it despre pra#ti#ile magi#e obs#ure/ prin #are o tagm de ini'ia'i $n#er#a dob%ndirea unei rela'ionri e"i#ente #u lumea trans#endent/ des#operirile ar2eologi#e do*edes# o serie de mrturii #are pot "i interpretate $n a#est sens. 3,umea umbrelor1 8i preo#uparea #elor *ii "a' de #eea #e reprezint marele mister al mor'ii este un subie#t dintre #ele mai importante pentru "ie#are #ultur uman/ din ad%n#urile preistoriei 8i p%n $n pro"ana #ontemporaietate. &oartea $n #adrul #i*iliza'iei da#i#e a #onstituit 8i #onstituie un element larg dezbtut $n istoriogra"ia modern a problemati#ii. )pisoadele #on"orm #rora ge'ii se bu#urau la moartea unui apropiat 8i se $ntristau la na8terea unui prun#/ #ombinate #u do#trina imortalit'ii su"letului promo*at de Zalmoxis/ au reprezentat pun#tul de ple#are al numeroaselor studii. !er#etrile ar2eologi#e $ntreprinse $n ultimi 20 de ani $n numeroase situri ale #i*iliza'iei da#i#e/ au s#os la lumin a#east 3lume a tenebrelor1/ iar obser*a'iile atente au putut des#i"ra #eremonialul "unebru/ des"8urat #u o#azia pregtirii trupului spre 3marea tre#ere1. :n a#ela8i #ontext al pra#ti#ilor "unerare *oi (

*orbi 8i de problema sa#ri"i#iului uman/ element narat at$t de iz*oarele anti#e 6sa#ri"i#iul mesagerului trimis solie lui Zalmoxis/ sa#ri"i#iul prizonierilor de rzboi $n #instea unui 3Zeu al rzboiului1/ sau/ mai pro"an/ sa#ri"i#iul uneia dintre so'ii pe #ata"al#ul unui aristo#rat/ et#.9 #%t 8i rele*at de des#operirile ar2eologi#e 6mai ales elementele legate de $n2umrile 8i in#inerrile $n #ontexte ne"unerare9. ?oi $n#er#a sa analizez pe baza unor analogii #u alte medii #ulturale asemntoare/ rolul 8i "un#'ia sa#ri"i#iului uman $n #adrul stru#turilor de spiritualitate da#i#e. =umeroasele abordri istoriogra"i#e/ mai *e#2i sau mai noi/ au $n#er#at s stabileas# rolul religiei $n #adrul so#iet'ii da#i#e urmrind e*olu'ia paralel a #elor dou stru#turi; so#ietatea 8i pra#ti#ile religioase. Se *a obser*a dinami#a elementelor so#iale/ pornind de la etapa timpurie a lumii da#i#e/ #%nd 3#ei mai *ite0i 8i mai drep'i dintre tra#i1 $n"runt o8tile persane ale lui @arius/ prile0 #u #are Berodot "a#e #elebra sa di*agare re"eritoare la Zalmoxis 8i la do#trina imortalit'ii su"letului. 7storia ulterioar a #ultului zalmoxian/ pornind de la analiza #riti# a tuturor #ategoriilor de in"orma'ii par*enite p%n $n zilele noastre/ este di"i#il de des#i"rat. Daptul # respe#ti*ul persona0 apare men'ionat #u predile#'ie $n iz*oarele ulterioare lui Berodot nu reprezint/ ni#i pe departe/ o do*ad a rsp%ndirii do#trinei 8i pra#ti#ilor legate de Zalmoxis $n $ntreaga lume da#i#/ in#lusi* $n so#ietatea regatului da#. !onstituirea nu#leului de putere din sud>*estul 4ransil*aniei/ a*%nd $n #entru Sarmizegetusa/ #%t 8i muta'iile pro"unde la ni*el so#ial/ prin #onturarea unei elite rzboini#e 8i a unor stru#turi so#iale bine indi*idualizate/ $8i *a a*ea e#ourile 8i $n domeniul religios. @e la "inele se#olului 7 $. Br./ $n prea0ma "orti"i#a'iilor da#i#e $n#ep s apar impozante stru#turi de #ult/ san#tuare masi*e din #al#ar 8i andezit/ $n #are #eremoniile #onsa#rate uneiEunor di*init'i/ din p#ate ne#unos#ute $n#/ #u #ertitudine/ *or #pta o #u totul alt amploare "a' de perioadele pre#edente. 7z*oarele anti#e *orbes# despre rolul deosebit al &arelui Areot/ #a prin#ipal s"etni# al basileului 8i/ $n dou #azuri 6@e#eneu 8i !omosi#us9 $nsum%nd at$t "un#'ia lai# 6rege9/ #%t 8i pe #ea sa#r 6&are Areot9. -n subie#t $n# larg dezbtut $n istoriogra"ia modern este #el legat de existen'a unor #ategorii de as#e'i/ men'iona'i de iz*oare/ #are tries# deta8a'i de problemele lume8ti #on#rete/ $n zone mai greu a##esibile. &omentul 106 d. Br. reprezint pentru so#ietatea da#i#/ 8i $n parti#ular pentru spiritualitatea a#estui neam/ un pun#t de #otitur/ prin #are *e#2ile realit'i ale @a#iei independente sunt radi#al s#2imbate de #tre $n*ingtorii romani. 3S#enariul1 +

8i 3re'eta1 pe #are romanii le utilizau $n #azul trans"ormrii unor teritorii $n pro*in#ie/ nu se respe#t 8i $n #azul @a#iei. Fine#unos#utul 8i larg rsp$nditul "enomen de interpretatio romana/ prin #are zeii 8i #ultele popula'iilor #u#erite sunt integrate $n marea "amilie a #ultelor pro*in#iale/ $n #azul @a#iei nu se mani"est. -n posibil moti* ar "i nerespe#tarea 0uram%ntului "a#ut de da#i #u romanii la #are parti#ipau 8i zeit'iile auto2tone #a giran'i ai $ndeplinirii 0urm$ntului. Romanii au pro#edat ast"el de pu'ine ori 8i putem aminti ai#i exemplul e*reilor 8i a distrugerii templului de la 7erusalim/ dar 8i ani2ilarea ora8ului>stat !art2agina/ pe #are s>a semnat sare. :n a#este #ondi'ii/ analiza posibilelor elemente spirituale de "a#tur da#i#/ regsibile $n datinile 8i obi#eiurile tradi'ionale ale satului rom$nes#/ *a "a#e obie#tul unui #apitol distin#t. :n ansamblu/ lu#rarea propus/ $n#ear# o tratare unitar/ dar sele#ti*/ a tuturor #ategoriilor de in"orma'ii pe #are le a*em despre #omplexa lume spiritual a da#ilor/ #u menirea de a "orma o imagine de ansamblu/ lipsit pe #$t se poate de subie#ti*itate.

3"n#e n(l d"cic' Ie!"!=i" di)ini#il !


. analiz a sistemului religios geto>da#i# 8i a mitologiei rezultate din a#esta #omport/ din start/ o serie de parti#ularit'i. :n primul r%nd/ in"orma'iile pe #are le de'inem pro*in de pe o "ilier indire#t/ mai ales dinspre #ultura grea# 8i apoi/ din pun#t de *edere #ronologi#/ latin. )ste #unos#ut "aptul # #i*iliza'ia geto>da#i# a "ost iliterat 8i de a#eea singurele in"orma'ii pe #are le de'inem pro*in prin interpretatio graeca 8i interpretatio latina/ in"orma'ii de'intoare/ de #ele mai multe ori/ ale unui subie#ti*ism rezult%nd din raportul dintre #i*iliza'ia #lasi# gre#o>latin 8i #i*iliza'ia 3barbar1 geto>da#i#. Ae de alt parte/ raritatea surselor anti#e/ #uprinz%nd texte "oarte s#urte/ la#unare 8i/ de multe ori/ #ontradi#torii/ $mpiedi# un studiu amnun'it. Doarte multe dintre studiile anti#e #onsa#rate religiei geto>da#i#e s> au pierdut sau s>au pstrat pe "iliera #orupt a unor #opi8ti din anti#2itatea t$rzie1. !u toate a#este greut'i in"orma'ionale/ religia da#i# a "ost pe larg abordat $n istoriogra"ie/ in"orma'iile s#rise "iind do*edite/ $n spe#ial $n ultimele de#enii/ 8i de in"orma'iile substan'iale aduse de ar2eologie. @ar/ a8a #um $ndemna 8i &.)liade 2/ pentru a $n'elege $n mod global g%ndirea miti# geto>da#i#/ trebuie e"e#tuat o #er#etare #omparati* interdis#iplinar. -n domeniu #are a pstrat o serie de "ilia'ii dinspre religia geto>da#i# este 8i "ol#lorul. 4otu8i/ a#east abordare trebuie "#ut #u "oarte mare aten'ie/ urmrind atent toate permutrile 8i #ontaminrile su"erite pe par#ursul #elor peste dou milenii. Se impune pre#izarea # iz*oarele literare anti#e/ at%tea #%te s>au pstrat p%n astzi/ "urnizeaz o serie de date #are/ interpretate $n marea lor parte/ din#olo de #ontextul $n #are au "ost reda#tate/ au indus istoriogra"iei moderne o opinie asupra panteonului/ #are a su"erit multe muta'ii #on#eptuale $n timp. Studiile re#ent publi#ate de #tre #er#ettori rom%ni au luat $n dis#u'ie interpretarea #riti# a surselor anti#e/ rezultatele a#estui demers "iind "oarte di"erite "a' de $n#2eierile istori#e pe #are le propunea istoriogra"ia de p%n a#um #ir#a 15 ani. &entalitatea #ole#ti* a 3omului obi8nuit1 poate "i re#onstituit/ din #e $n #e mai bine/ prin #oroborarea in"orma'iilor "urnizate $n urma spturilor ar2eologi#e. @is#repan'a ma0or #are a "ost sesizat $n# de la $n#eputul se#olului HH $ntre sursele

10

literare anti#e 8i mrturiile ar2eologi#e/ $n#epe s "ie ast"el din #e $n #e mai bine lmurit prin publi#area #er#etrilor interdis#iplinare e"e#tuate pe multiple planuri. Aornind de la in"orma'iile autorilor anti#i/ putem #onstata # pentru religia geto>da#i# se #unos# doar dou teonime de "a#tur e*ident da#i#; >"l1 ?i. 6>"1 l?e9 8i Ge:eleizi.. !elelalte nume de zei sunt interpretri gre#e8ti sau romane ale unor realit'i din mediul geto>da#i# 6M"!#e/ *endi., @e.#i"/ Ve.#"/ C! n ./ A!#e1i./ DA ni.. ./ S":"zi ./ I.#! ./ T ?"!i.9. Ae baza datelor o"erite de iz*oarele literare anti#e/ #el mai renumit persona0/ a*%nd multiple "a'ete/ este >"l1 ?i.4. @ensitatea iz*oarelor anti#e/ #are nu au "ost interpretate #riti# 8i $n #ontextul general al reda#trii lor/ a generat impresia/ aproape unanim $n#et'enit $n istoriogra"ia modern/ # Zalmoxis este persona0ul di*in #are patroneaz panteonul da#i# din momentul #ristalizrii etni#ului geti# 8i p%n la #u#erirea traian. 58a #um re#ent au artat 8i studiile #riti#e asupra iz*oarelor anti#e/ singura in"orma'ie autenti# despre persona0ul Zalmoxis este Berodot/ autorii ulteriori prelu$nd/ #opiind/ #ompil%nd sau de"orm%nd in"orma'ia 3printelui istoriei1. Aornind de la textul 2erodotei# este util trasarea momentului 8i lo#ului $n #are Zalmoxis tlm#e8te #elebra sa do#trin a nemuririi ge'ilor. Aro#esul de*enirii moralei zalmoxiene #a element esen'ial $n so#ietatea da#i#/ dar mai ales momentul #%nd se petre#e a#est e*eniment este "oarte greu de indenti"i#at. !um bine se 8tie/ Zalmoxis este men'ionat pentru prima dat la Berodot/ la mi0lo#ul se#olului al ?>lea $. Br. 4otu8i/ da# a#ordm #redit in"orma'iei a#estuia/ potri*it #ruia Zalmoxis ar "i "ost mult anterior lui Ait2agora/ magistrul su ilustru/ #obor%m $n timp spre se#olul al ?777>lea $. Br./ #eea #e ar2eologi# ar #orespunde Ballstatt>ului timpuriu/ orizontului #ultural Fasarabi. @in pun#t de *edere e#onomi#/ oamenii #omplexului Fasarabi pra#ti#au $n general pstoritul/ iar agri#ultura era pe plan se#und. 4otu8i/ mormintele a#estei perioade #on'in un numr impresionant de arme/ #eea #e re"le#t #ara#terul rzboini# al purttorilor #ulturii Fasarabi. 58a #um remar#a 8i Stelian Stoi#a4/ da# am #ompara patosul rzboini# promo*at de do#trina zalmoxian #u marturiile o"erite de ar2eologie/ n>ar "i ex#lus #a a#esta s "ie spa'iul $n #are s se "i #ristalizat mit2osul zalmoxian. @e asemenea/ trebuie remar#at "aptul # $n a#est inter*al #ronologi# au lo# #on"runtrile/ deseori *iolente/ #u #imerienii 8i s#i'ii/ #on"runtri #are trebuiau/ $ntr>un "el/ reglementate 8i din pun#t de *edere religios.

11

5"irma'iile anti#ilor sunt unanime $n a arta # Zalmoxe a "ost ini'ial un om/ poate un rege 8i #are/ pentru erudi'ia sa/ a "ost ulterior zei"i#at. 5 "ost #onsiderat #a "#%nd parte din #ategoria marilor ini'iatori de legi 8i sisteme morale/ alturi de &oise sau Zoroastru. Arin a#east a#'iune de edu#are/ de re"orm religioas/ Zalmoxis se $ns#rie in r%ndul a8a>numi'ilor 3eroi #i*ilizatori1. Aersonalitatea lui Zalmoxis a "ost "oarte larg dezbtut $n literatura de spe#ialitate. 4otu8i/ stru#tura mit2osului zalmoxian nu poate "i re#onstituit $n plenitudinea ei/ deoare#e se #onstat/ paradoxal/ o #ontradi#'ie e*ident $ntre in"orma'iile "urnizate de autorii anti#i 8i modul #um se re"le#t a#este in"orma'ii $n #ultura material geto>da#i#. @a# a##eptm #a *eridi# existen'a lui Zalmoxis la $n#eputul se#olului al ?777>lea $. Br./ trebuie s obser*m # iz*oarele literare sunt unanime $n a>l apre#ia pe a#esta #a "iind un om #are prin "aptele sale a "ost di*inizat. @e asemenea/ textul 2erodotei# despre umanitatea lui Zalmoxis a "ost preluat de numero8i autori ulteriori; Bellani#os5/ Alaton6/ Strabon(. :n orizontul su uman/ Zalmoxe apare $n urmtoarele ipostaze; > > > > > > > > preot al #elui mai sl*it zeu geti# s#la* al lui Aitagora proro# *r0itor/ *ra#i/ taumaturg "iloso"/ $n'elept legiuitor prta8 la domnie rege

=u propunem s e"e#tum o analiz a tre#erii $n r%ndul zeilor a unui persona0 #are a a*ut ini'ial o natur uman. 5#est pro#es este amplu do#umentat $n istoria religiilor/ ma0oritatea $ntemeietorilor de #urente religioase "iind ini'ial oameni/ dar #are prin #omportamentul lor exemplar *or "i tre#u'i $n r%ndul zeilor 6Fud2a/ Zarat2ustra/ 7isus/ &a2omed/ et#.9. @e8i persoana 8i "aptele sale sunt/ #ategori#/ #el mai des in*o#ate $n iz*oarele anti#e/ nu putem stabili #u pre#izie stru#tura panteonului 8i ponderea pe #are do#trina sa o de'inea $n so#ietate. @e asemenea/ nu putem 8ti da# do#trina sa a*ea o rsp%ndire uni"orm $n spa'iul da#i#/ da# poate "i pus $n legtur #u san#tuarele des#operite ar2eologi#. @eosebit este do#trina promo*at de Zamolxe. 7deea dire#toare a a#estei do#trine este #ea a nemuririi su"letului/ idee promo*at pentru prima 8i singura dat $n mod autenti# de Berodot+. 12

7mortalitatea da#i# a "ost larg abordat $n istoriogra"ia rom$neas# prin studii spe#iale ale unor autori pre#um 7. 7. RussuG/ &. )liade10/ &. =asta11/ 7.!oman12. 4extul lui Berodot despre nemurirea ge'ilor a mai "ost reluat 8i modi"i#at de Bellani#os/ Alaton/ Aomponius &ella/ @iodor din Si#ilia/ ,u#ian din Samosata/ 5rrianus/ 7ulianus 5postata/ BIpolit/ @Iogenes ,aertios/ 7oan !rIsostomus/ Grigore din =azianz/ 7ordannes/ 7sidor din Se*illa/ et#. Arerile "ormulate $n istoriogra"ie pri*ind modalitatea de ob'inere a nemuririi sunt "oarte di*erse. 5st"el/ 7. !oman #onsidera/ # nemurirea o ob'ineau doar #ei *ite0i 8i drep'i. @.&. Aippidi1 #onsidera/ $ns/ # nemurirea impli#a 8i o ini'iere prin #are se "#ea ruptura dintre sa#ru 8i pro"an. =e$mbr'i8%nd ipoteza lui ?. A%r*an/ #are apre#ia # ge'ii dispre'uiau trupurile/ &. )liade #onsider # su"letul mesagerului este #el #are merge la Zalmoxe. Doarte important apare men'iunea lui Alaton/ unde regele 8i zeul Zalmoxis apare alturi de u#eni#i 8i do#tori 3#are se zi#e # $i "a# pe oameni nemuritori1/ #%t 8i men'inerea unor prin#ipii terapeuti#e 3sa>i dm $ngri0ire trupului dimpreun #u su"letul1. &en'iunea lui Aomponius &ela14/ #are preia 8i modi"i# radi#al textul lui Berodot/ a generat multe dis#u'ii istoriogra"i#e re"eritoare la imortalitatea ge'ilor. 5#esta spune #; 34ra#ia este lo#uit de un singur neam de oameniunii sunt slbati#i 8i #u totul gata s $n"runte moartea/ mai ales ge'ii. 5#est lu#ru se datoreaz #redin'elor lor di"erite< unii #red # su"letele #elor #are mor se *or $ntoar#e pe pm$nt/ iar al'ii so#otes# #/ de8i nu se *or mai $ntoar#e/ ele nu se sting #i merg totu8i $n lo#uri mai "eri#ite< al'ii #red # su"letele mor negre8it/ $ns # e mai bine a8a de#$t s trias#1. Aornind de la a#est text/ ?asile A%r*an/ a8eza #redin'ele da#ilor alturi de #ele ale germanilor/ #are situau lumea de dup *ia' $n Jal2alla/ lo#ul unde #redin#io8ii se *or uni #u zeul 8i *or a*ea o *ia' *e8ni#. @e asemenea/ lo#ul unde se situa a#east zon de tangen' a pro"anului #u sa#rul a sus#itat numeroase dispute $n istoriogra"ie/ "iind situat "ie $n #er/ "ie sub pm%nt. @e men'ionat este "aptul # "emeile nu sunt amintite #a parti#ip%nd la *reun ritual #onsa#rat #ultului zalmoxean/ dar asta nu $nseamn # a#estora nu le era a##esibil nemurirea/ dar in"orma'iile #unos#ute p%n la ora a#tual nu ne permit s "a#em re"eriri $n a#est sens. Rezum%nd #ele #unos#ute despre zeul Zamolxis din sursele disponibile p%n la ora a#tual/ putem a0unge la urmtoarele #on#luzii. 5#esta apare pentru prima dat 1

men'ionat $n Istoria lui Berodot/ la mi0lo#ul se#olului ? $.Br./ $ntr>un #ontext #are *izeaz #ampania lui @arius/ marele rege persan/ $mpotri*a s#i'ilor de la nordul gurilor @unrii. :n $naintarea o8tilor persane/ ele strbat 'inuturile tra#i#e/ "r a $nt%mpina o rezisten' ma0or din partea b8tina8ilor/ singurii #are au a#east 3nesbuin'1 "iind ge'ii #are 3se #red nemuritori1. Aasa0ul 2erodotei# a "ost preluat de numero8i autori anti#i posteriori/ #are au modi"i#at/ de multe ori/ substan'ial in"orma'ia primar/ ast"el $n#$t po*estea lui Zalmoxis #unoa8te o $ndelungat istorie. Ge'ii pe #are $i a*ea Berodot $n *edere 8i #rora Zalmoxis le propo*duia nemurirea/ sunt triburi 6ge'ii/ treIzii 8i #robIzii9 ale Ballstatt>ului mi0lo#iu din zona de nord a gurilor @unrii sau din 'inuturile dobrogene. 7storiogra"ia modern/ $n #o*%r8itoarea sa ma0oritate/ pornind de la densitatea men'iunilor despre Zalmoxis $n literatura anti#/ a #onsiderat # a#est zeu domin panteonul general al lumii geto>da#i#e/ de la men'iunea 3printelui istoriei1 8i p%n la #u#erirea roman din 106 d. Br. .ri/ a8a #um au artat studiile relati* re#ente/ nu exist absolut ni#i un argument $n a generaliza datele despre un zeu lo#al/ tribal/ men'ionat de iz*oare $n prea0ma Aontului $n se#olul ? $. Br. peste o $ntreag lume/ extrem de eterogen din pun#t de *edere #ultural. )po#a de glorie a lui Zalmoxis a "ost de#i $n se#olele ?>7? $. Br./ ##i $n se#olele urmtoare to'i autorii nu "a# alt#e*a de#%t s preia #ele spuse de Berodot. &ai t%rziu numele lui Zamolxe apare #a "iind al unui zeu de demult/ #are doar odinioar "usese mult adorat. @iodor din Si#ilia *orbe8te despre Zalmoxis #a "iind o di*initate *e#2e/ #a 8i Zarat2ustra la per8i 8i &oise la e*rei. @e alt"el ni#i un s#riitor latin din se#olele 7 $. Br.>7 d. Br./ epo#a de maxim $n"lorire a #ulturii 8i #i*iliza'iei da#i#e/ nu mai men'ioneaz pe Zalmoxe. )xist de#i $ndea0uns temei $n a sus'ine # Zalmoxe nu mai putea "i di*initatea suprem a da#ilor $n perioada marilor regi/ de la Furebista p%n la @e#ebal. . di*initate #are a sus#itat numeroase dezbateri istoriogra"i#e/ men'ionat ex#lusi* $n Istoria lui Berodot/ este Ge:eleizi.. 3Arintele istoriei1/ $n #ontextul ex#ursului despre nemurirea promo*at de Zalmoxis/ "a#e o a"irma'ie #are a trezit numeroase dezbateri istoriogra"i#e/ spun$nd # 3unii dintre ei $i mai spun 8i Gebeleizis1. Berodot #ontinu #u un episod 3#iudat1; 3a#eia8i tra#i #%nd tun 8i "ulger/ trag #u sge'ile $n sus spre #er 8i amenin' di*initatea deoare#e ei #red # nu exist alt zeu $n a"ar de al lor1. -ni#itatea men'iunii a#estui persona0 $n opera lui Berodot i>a $ndemnat pe unii autori15 s #read # a#east stare de "apt este expresia uzurprii de #tre Zalmoxis a atributelor unui zeu mai *e#2i. @e asemenea/ ritualul 14

tragerii #u sge'ile $n nori $n timpul "urtunii/ pentru 3amenin'area1 zeului/ a "ost apre#iat de &. )liade16 #a "iind un "enomen #are se regse8te $n tradi'ia #re8tin 8i "ol#lori# $n srbtoarea S". 7lie. @in#olo de interpretrile di*erse propuse de istoriogra"ia subie#tului/ #redem # GebeleizisEFelezin este mai degrab un atribut al lui Zalmoxis 8i nu o do*ad a existen'ei unui alt zeu. 7z*oarele literare anti#e/ pe l%ng #ele dou persona0e #u nume b8tina8e/ relateaz 8i despre alte zeit'i de la nordul @unrii. :n a#est #ontext/ numele gre#e8ti sau latine ale unor di*init'i au "ost men'ionate 8i $n rela'ie #u unele pra#ti#i/ obi#eiuri sau/ mai degrab realit'i/ din spa'iul geto>da#i#. -nul dintre a#este persona0e di*ine este 3A!e.1/ 3M"!#e1/ 3>e(l Rz: i(l(i1/ #are a trezit *ii dispute *is>C>*is despre existen'a sa real 8i #are a *izat $nlo#uirea #ultului Zalmoxian $n perioada lui Furebista>@e#eneu. !a rspuns la problema zeului prin#ipal al panteonului da#i# $n epo#a de maxim $n"lorire politi# 8i #ultural a a#estui popor/ putem a"irma # el nu a mai putut "i ni#i Zalmoxis 8i ni#i Gebeleizis. 4o'i #er#ettorii #are au studiat rzboaiele purtate de da#i de>a lungul #on"li#telor #u lumea elenisti#/ pentru a #ulmina apoi $n #on"runtarea #u lumea roman/ au remar#at e"ortul militar #onsiderabil depus/ mai ales de #tre romani/ pentru a $n*inge neamul geto>da#i#. 5#est "enomen ar "i expli#abil prin #ulti*area spiritului rzboini# rezultat din unele #onstr%ngeri religioase 6#on#ep'ia re"eritoare la imortalitatea su"letului 8i la negarea 3dubletului su #orporal1/ #%t 8i depl%ngerea #elui #e s>a ns#ut 8i la mani"estarea bu#uriei "a' de #el de#edat9. @a# ar "i s analizm 8tirile anti#ilor re"eritoare la agresi*itatea geto>da#ilor am #onstata # a#estea nu lipses#. !2iar Berodot ne in"ormeaz despre unele pra#ti#i rzboini#e/ de o deosebit #ruzime/ pe #are le pra#ti#au popula'iile eterogen etni#e de la nord de gurile @unrii. Se sa#ri"i#au tuturor zeilor animale dar $n spe#ial lui &arte i se adu#eau 8i 0ert"e umane/ $mpl%nt%ndu>se o sabie *e#2e din "ier pe un rug de lemne< a#easta $nlo#uie8te #2ipul lui &arte. Sbii i se 0ert"es# #ai 8i alte animale iar din prizonierii de rzboi $i 0ert"es# #%te unul din "ie#are sut de oameni/ tindu>i gatul deasupra unui *as/ iar s%ngele $l *ars peste sabie. 5#este pra#ti#i s%ngeroase des#rise de 3printele istoriei1 sunt amplu do#umentate 8i de des#operirile ar2eologi#e. =u *a tre#e mult 8i geto>da#ii *or "i ne*oi'i s lupte/ su##esi*/ #u Dilip al 77/ 5lexandru #el &are/ ,isima#2 iar $n se#olul 7 $. Br. un nou peri#ol $8i "a#e apari'ia la "rontierele teritoriilor geto>da#i#e/ 7mperiul Roman. 7z*oarele literare men'ioneaz 15

numeroase ata#uri ale da#ilor asupra garnizoanelor romane de la sud de @unre. !el #are *a reu8i s stopeze #on"runtrile interioare #u a0utorul &arelui Areot/ *a "i Furebista/ 3brbat get/ #are a0uns $n "runtea neamului su i>a $n*'at at%t de multe prin exer#i'ii 8i ab'inere de la *in 8i as#ultare de porun#i/ $n#%t $n #%'i*a ani a "urit un stat puterni# 8i a supus ge'ilor #ea mai mare parte a popula'iilor *e#ine1. =i#olae Gostar1( apre#iaz # to#mai *enirea la putere a lui Furebista 8i @e#eneu mar#2eaz disolu'ia mit2os>ului zamolxian 8i #ristalizarea mit2os>ului rzboini#/ a*%ndu>l $n #entru pe Zeul Rzboiului 65res sau &arte prin interpretatio graeca sau interpretatio latina9. &arele poet ?ergilius1+/ dup #e des#rie $ntr>o manier "oarte sumbr 'inuturile neprimitoare ale ge'ilor/ ne spune # a#est 'inut era 3lo#a8ul zeului &arte1. 5#ela8i ?ergilius "a#e o re"erire "oarte important/ *orbindu>ne despre 3btr%nul &ars Gradi*us #are o#rote8te ogoarele ge'ilor1. ,u#ian din Samosata1G/ autor latin din se#olul 77 d. Br./ ne prezint 8i el trstura de #ara#ter a ge'ilor; 38i ori de #%te ori pri*eam la 'inutul ge'ilor/ nu>i *edeam de#%t lupt%nd< ori de #%te ori tre#eam pe la s#i'i/ mi>era dat s>i *d rt#ind $n #ru'e1. )ste o #ertitudine # $n"orma'iile re"eritoare la pra#ti#ile rzboini#e geto> da#i#e sunt net superioare #antitati* "a' de #ele #are "a# re"eriri despre Zalmoxis 8i #are/ de "apt/ reiau datele prezentate de Berodot. 5pare e*ident # $n pragul de#lan8rii #on"runtrilor #u romanii/ #ara#terul rzboini# este men'ionat #u preponderen' $n in"orma'iile autorilor anti#i. 7n#lusi* ur#area pe tron a lui @e#ebal sur*ine $ntr>un asemenea #ontext< @io !assius sugereaz # *ite0ia artat $n lupt era esen'ial #2iar $n dob%ndirea #elei mai importante "un#'ii/ #ea de rege. 5#est #omportament rzboini# al da#ilor $n rzboi a determinat/ poate/ adu#erea de #tre romani a unei impresionante ma8ini de lupt. 4ot legat de pra#ti#ile rzboini#e geto>da#i#e trebuie *zut 8i .#ind"!d(l de l(/# al a#estora $n "orm de dragon #u #ap de lup. &. )liade 20 identi"i# o serie de analogii ale stindardului de lupt geto>da#. 5st"el/ #on"reriile rzboini#e iraniene 6mKnnerbunde9 au #a 8i $nsemn spe#i"i# m#iu#a ins%ngerat/ #are ser*ea la dobor%rea #eremonial a lupului. . alt analogie $ntre iranieni 8i da#i/ indenti"i#at de a#ela8i )liade/ #onst $n tradi'ia pstrat $n #roni#a Shah Nameh/ unde este men'ionat un stindard de lupt #e poart emblema unui lup. . pi#tur mural din 4urLestan $n"'i8eaz un stindard reprezent$nd un dragon #u #ap de lup. :n epo#a part/ #orpurile de elit din nord>*estul 7ranului erau numite 3dragoni1 8i dispuneau de stindarde $n 16

"orm de dragon. 5naliz%nd a#elea8i elemente iraniene/ #2iar 8i ?asile A%r*an 21 #onsidera originea simbolului dragonului de lupt al da#ilor din *e#2ea &esopotamie/ de#i din mediul ar2ai# indo>european/ de unde ar "i ptruns 8i $n orizontul miti# al geto>da#ilor/ pe "ilier s#iti# sau #u o#azia expedi'iei lui @arius din 514 $. Br. 4ot $n urma unei in"luen'e *enite dinspre mediul parti# se pare # 8i romanii au preluat stindardul de lupt $n "orm de dragon. Mi germanii #uno8teau stindarde de lupt $n "orm de dragon/ "apt #on"irmat 8i de des#operirea s#eptrului de la Sutton Boo/ a*$nd reprezentat un lup/ "oarte probabil strmo8ul miti# al "amiliei regale. Aornind mai departe pe a#elea8i #oordonate mitologi#o>#omparati*e/ &. )liade $n#ear# s des#i"reze originea etnonimului da#i#/ pornind de la #u*$ntul "rigian 3daos1/ #are $nsemna 3lup1/ #onsider%nd # da#ii se numeau ei $n8i8i lupi sau 3#ei #are sunt asemenea lupilor1. Daptul # un popor $8i trage numele de la un animal are/ $ntotdeauna/ o #onota'ie religioas. @up )liade/ $n #azul da#ilor ar putea "i luate $n #onsiderare urmtoarele s#enarii; a9 poporul $8i trage numele de la un zeu sau de la un strmo8 miti# lI#omor" sau #are s>a mani"estat sub "orm de lup< b9 da#ii $8i i>au numele de la un grup de "ugari/ "ie imigran'i *eni'i din alte regiuni/ "ie tineri #erta'i #u normele so#iet'ii/ d%nd t$r#oale #a 8i lupii sau #a 8i 2aidu#ii $n 0urul satelor 8i trind din prad. 5doles#en'ii/ $n riturile ini'iati#e de tre#ere de la adoles#en' la maturitate/ trebuiau s se as#und departe de #omunit'i 8i s trias# animali#/ "iind numi'i de membri #omunit'ii respe#ti*e 3lupi1/ sau #ei #are se bu#urau de prote#'ia unui zeu lup. 7n#lusi* "ondatorii Romei/ Romulus 8i Remus au "ost ini'ial ni8te pros#ri8i/ sal*a'i 8i alpta'i de #tre lupoai#a #apitolin< #9 #apa#itatea trans"ormrii rituale $n lupi/ "enomen amplu do#umentat 8i $n tradi'ia "ol#lori# rom%neas#22/ prin datina legat de pri#oli#i. . asemenea trans"ormare poate "i legat sau de li#antropia propriu>zis sau de imitarea #omportamentului 8i aspe#tului exterior al lupului. Aornind de la a#este s#enarii/ )liade #redea # poate s *ad la da#i a8a numitele #on"rerii rzboini#e se#rete 6mKnnerbunde9/ #on"rerii supuse dire#t zeului rzboiului &arte/ mai ales prin "ero#itatea ritualurilor. 58a #um a demonstrat 8i G. @umezil2 / a#este ritualuri se#rete rzboini#e sunt supra*ie'uiri din "ondul indo> european #omun/ "iind bine do#umentate la #el'i/ romani 8i la#edemonieni. Se pare # indo>europenii $mprt8eau un sistem #omun de #redin'e 8i ritualuri proprii tinerilor

1(

rzboini#i. !azuri similare/ de li#antropie propriu>zis/ se $nt%lnes# la so#iet'iile nord>ameri#ane/ a"ri#ane #%t 8i la *e#2ii germani/ gre#i/ indieni/ iranieni. . posibil expli#a'ie pentru $nlo#uirea zeului Zalmoxe este "aptul #/ la ni*elul se#olelor 7 $. Br.> 7 d. Br./ de*ine un zeu prea abstra#t pentru so#ietatea da#i# a"lat $n plin dez*oltare/ #omparati* #u momentul #ristalizrii mit2os>ului zamolxian 6anterior se#olului ? $. Br.9. :n momentul #%nd Furebista ini'iaz marile sale a#'iuni militare/ se sim'ea ne*oia unui zeu mai pragmati#/ mai apropiat de ne#esit'iile momentului 8i a#est zeu nu poate "i altul de#$t Zeul Rzboiului. Zamolxis de*ine a8adar un deus otiosus/ "iind #onsiderat de0a un 3zeu de demult1. !a un argument $n spri0inul a#estei ipoteze ar "i 8i "aptul # $n a#east perioad $n#ep s se #onstruias# marile san#tuare/ #ulmin%nd #u 2ierapola de la Sarmisegetuza Regia. 5pare e*ident # prin #onstruirea a#estor edi"i#ii de #ult spe#ta#uloase/ #are nu au existat $n epo#ile anterioare/ noile "orme religioase trebuiau s apar popula'iei de r%nd #a #e*a deosebit 8i demn de admira'ie. =oului zeu i se #onstruies# marile san#tuare/ #are *or "i deser*ite de #asta preo'eas# $n "runte #u @e#eneu/ inspiratorul moral al s#2imbrii sistemului/ iar mai apoi !omosi#us. Rolul preotului a#estui nou #ult este deosebit/ "apt e*iden'iat 8i de situa'ia rezultat la moartea lui Furebista/ #%nd su##esorul a#estuia de*ine @e#eneu. Situa'ia de*ine din nou interesant $n momentul #u#eririi romane/ #%nd a#est zeu al rzboiului/ #%t 8i #eilal'i zei ai panteonului da#i#/ do#umenta'i 8i pe #ale ar2eologi#/ *or a*ea o soart 3#iudat1. :n istoria religiilor este amplu do#umentat silogismul potri*it #ruia/ la o #on"runtare militar parti#ip/ alturi de oameni/ 8i zeii a#estora. :n #azul da#ilor 8i zeii au "ost in"eriori/ "iind $n*in8i de #ei romani 8i tre#u'i $n plan se#und/ absorbi'i $n masa *astului panteon roman. @a#ia este singura dintre pro*in#iile 7mperiului $n #are nu mai persist ni#i un zeu auto2ton/ ni#i #2iar sub unele "orme de interpretatio romana/ "apt #e se a"l $n #ontradi#'ie "lagrant #u toleran'a mani"estat de romani "a' de zeii b8tina8iilor #u#eri'i. &oti*a'ia romanilor/ #are au distruns #u des*%r8ire panteonul da#i#/ trebuie s "i "ost "oarte $ntemeiat. )xpli#a'ia #ea mai plauzibil ar "i legat de existen'a unui #ult rzboini# deosebit/ pe #are romanii a*eau tot interesul s>l tempereze 8i s nu>l lase s se mani"este. @in p#ate in"orma'iile/ at%t #ele s#rise/ #%t 8i #ele ar2eologi#e/ rm$n extrem de opa#e 8i nu "a# alt#e*a de#%t s dea #ale liber spe#ula'iilor de tot "elul. @e asemenea/ $n studierea panteonului da#i#/ trebuie 'inut seama/ $nainte de toate/ 8i de raportul dintre stru#turile de so#ietate 8i elementele de #ult publi#/ exist%nd 1+

o religie a elitelor 8i o alta a omului de r%nd. 7n"orma'iile anti#e/ at%t $n #eea #e>l pri*e8te pe Zamolxis/ Gebeleizis sau 3&arte1/ sunt mai degrab realit'i literare de#$t realit'i obie#ti*e. Aroblema #ultului zei'ei *endi. $n lumea da#i# a "ost amplu dezbtut $n istoriogra"ie/ #ontur%ndu>se dou pozi'ii di*ergente; una sus'inut de 7.7.Russu24 #are/ pe baza datelor "urnizate de iz*oarele anti#e nega existen'a unui asemenea #ult $n mediul geto>da#i#< 8i o alta sus'inut/ printre al'ii/ de ?asile A%r*an 25/ !.@ai#o*i#iu26/ R. Dlores#u2(/ #are o do#umentau #u #ertitudine. Zei'a este bine reprezentat $n spa'iul tra#i#/ a*%nd numeroase epitete iar in"orma'iile anti#e #ele mai importante re"eritoare la #ultul Fendidei pro*in de la Berodot 8i Strabon. 4otu8i/ $n 4ra#ia #ultul a#estei zei'e a "ost aso#iat #u a#ela al lui S":"zi(.2+/ a8a #um apare 8i pe relie"ul rupestru de la A2ilippi/ din &a#edonia. Strabon aso#iaz #ultul Fendidei #u #el al zei'ei C #A## , asigur%ndu>ne # prezint elemente or"i#e 8i obi#eiuri asemntoare #elor din Drigia. Zei'a de'ine 8i atribute de zei' a "ertilit'ii 8i "e#undit'ii/ "iind ipostaza "eminin a )roului 4ra#. @ar #ea mai important atribu'ie a sa este #ea de zei' a *%ntorii/ do#umentat #a atare $n spe#ial $n epo#a roman/ prin #ultul @ianei2G. @in 4ra#ia #ultul zei'ei se di"uzeaz $n spe#ial $n regiunile limitro"e/ mai ales $n Gre#ia/ unde se *a petre#e un sin#retism #u pra#ti#ile #onsa#rate 5rtemidei. Reprezentrile "igurati*e ale *endidei prezint elemente spe#i"i#e zei'ei/ dar apr%nd $ndeosebi $n #oloniile gre#e8ti de pe 'rmurile 4ra#iei/ ale 5siei &i#i/ Fit2iniei/ redarea "igurati* "iind de e*ident "a#tur gre#eas#. !ele mai dese reprezentri sunt ale Fendidei #u 3dou ln#ii16dilon#2eos9/ $ndeosebi pe #erami# 8i monede/ 'in%nd $n m%na dreapt o "#lie s#urt. :n alte ipostaze zei'a apare $mbr#at #u un #2iton lung/ peste #are at%rn o piele de animal/ iar pe #ap poart o bonet "rigian/ $n m%n put%nd s 'in/ dup #az/ ar#ul/ suli'a/ un s#eptru $nalt/ "#lia 8i patera 0. !a di*initate a naturii 8i "ertilit'ii/ Fendis este reprezentat #u atributele spe#i"i#e; #onul de pin/ 8arpele 8i alte plante stilizate. !ea mai important #on#entrare de relie"uri 8i monumente dedi#ate Fendidei a "ost des#operit l%ng A2ilippi/ a#esta "iind lo#ul men'ionat 8i de 4itus ,i*ius. :n# de la prima *edere se #onstat # in"orma'iile anti#e se diminueaz #onsiderabil pentru teritoriile din nordul "lu*iului/ in"orma'iile "iind mai greu de pro#urat 8i mai departe de s"era de interese a lumii gre#e8ti 8i romane. 1G

Singurul iz*or #are men'ioneaz existen'a unui #ult al Fendidei la geto>da#i este @iodor din Si#ilia/ dar 8i atun#i o asimileaz pe a#easta #u Bestia/ din pri#ina atributelor asemntoare. !am a#estea sunt #ele mai importante in"orma'ii anti#e re"eritoare la #ultul Fendidei. 4otu8i a#este in"orma'ii au "ost #ompletate/ $ntr>o msur destul de s#zut $ns/ 8i de ar2eologie. 58adar exist #%te*a elemente/ insu"i#ente totu8i/ #are ar putea sugera existen'a unui #ult al Fendidei $n mediul geto>da#i#/ a8a $n#%t ori#e a"irma'ie trebuie "#ut #u mare #ir#umspe#'ie. >ei" @e.#i"/ pornind de la in"orma'ia singular a lui @iodor din Si#ilia a generat din nou o lung dezbatere istoriogra"i#. 5naliza re#ent a textului lui @iodor a propus ideea prelurii de #tre a#esta a in"orma'iei lui Berodot/ re"eritoare la zei'a Bestia>4abiti de la s#i'i/ a8adar textul nea*%nd nimi# autenti# $n el. @es#operirile ar2eologi#e 8i interpretarea lor au $n#er#at s #erti"i#e existen'a unui #ult al *etrei "r s se poat pre#iza $ns da# este *orba despre #instirea unei zei'e ori a unor prote#tori ai #asei 8i animalelor. :n #ele mai multe dintre gropile de #ult s>au des#operit resturi de *etre de "o#/ alturi de unii 3#'ei de *atr1 trata'i zoomor"/ #onsiderate do*ezi pri*ind existen'a unui #ult al *etrei la geto>da#i. :n mitologia gre#o>roman/ Bestia era adorat #a zei' prote#toare a *etrei 8i a "o#ului/ iar la romani ea a "ost #onsiderat 8i prote#toare a statului. Zei'a era so#otit a "i "ii#a lui Saturn 8i a R2eei/ iar puritatea ei era personi"i#at printr>un "o# *e8ni#/ supra*eg2eat de preotesele ei/ *estalele/ $n templul de la Roma/ de pe Aalatin. Berodot/ re"erindu>se la s#i'i/ a"irm # a#e8tia se $n#2in $nainte de ori#e la Bestia/ numit $n limba s#iti# 4abiti. Ae baza datelor ar2eologi#e #unos#ute p%n $n prezent sunt moti*e #are s ne $ndrept'eas# s postulm prezen'a $n panteonul geto>da#i# a unei zeit'i "eminine $n atributele #reia intrau *atra 8i "o#ul/ asemntoare #u Bestia > ?esta din mitologia gre#o>roman/ ori 4abiti de la s#i'i. =i#i de data a#easta nu se #unoa8te numele sub #are ea era adorat de #tre da#i. &ult dis#utat $n istoriogra"ie a "ost 8i problemati#a adorrii $n mediul tra#i# 8i #2iar nord>bal#ani# a lui DA ni.. .. 5#esta a "ost #on#eput de Zeus 8i de zei'a Semele/ "ii#a lui !admos/ regele 4ebei. 4rsnit de Zeus/ Semele $l pierde pe @Ionissos/ #are a "ost luat de Zeus 8i 'inut de el $n p%nte#e p%n la na8tere. &. )liade/ prelu%nd ideea "ormulat de )rNin R2ode #onsider # el ar "i un zeu tra#/ introdus t%rziu $n panteonul gre#es#/ dar Jalter .tto a demonstrat # el este o di*initate ar2ai# pan>eleni#/ atestat $ntr>o ins#rip'ie mi#enian. Spe#i"i# a#estui zeu sunt 20

dispari'iile sale repetate 8i epi"aniile la "el de nea8teptate/ #eea #e $l situeaz printre zeii *egeta'iei. )pi"aniile re"le#t unitatea dintre apari'ia 8i dispari'ia *egeta'iei/ dintre *ia' 8i moarte 8i unitatea lor. @ispari'ia 8i o#ulta'ia sunt expresia mitologi# a #obor%rii $n 7n"ern/ de#i a mor'ii. =umele tra# al lui @Ionissos era S":"zi ./ #ultul su des"8ur%ndu>se $n timpul nop'ii/ la lumina "#liilor. &ai ales "emeile se du#eau la a#este #eremonii/ $n*e8m%ntate $n 2aine lungi "lutur%nde/ din piei de *ulpe/ peste #are erau piei de #prioar/ iar pe #ap #oarne. :n m%ini 'ineau 8erpi/ tirsuri 8i pumnale. 50unse la paroxism/ ele apu#au animalele pentru sa#ri"i#ii 8i le rupeau $n bu#'i/ s"%8iindu>le 8i m%n#%ndu>le #arnea #rud. )xist asemnri e*idente $ntre #ultul zamolxian 8i #ultul lui @Ionissos/ $ntre misterele or"i#e 8i #ele eleusiene/ apre#iind # ge'ii au luat #onta#t #u in"luen'ele pro"unde ale lumii gre#e8ti. !u toate $n#er#riile istoriogra"iei moderne din ultimele dou *ea#uri de a interpreta iz*oarele anti#e sau de a des#i"ra $n mesa0ul i#onogra"i# imaginea lui @Ionissos/ rezultatele nu au "ost #on#ludente/ iar prezen'a a#estui #ult orgiasti# nu poate "i do#umentat #u temeini#ie. I.#! .. 5par men'ionate sa#ri"i#ii umane e"e#tuate pentru a $mbuna apele "lu*iului. . men'iune a zeului @anubius apare 8i $n epo#a roman/ a8a #um este ea men'ionat pe una din metopele !olumnei 4raiane. @e asemenea/ ne este adus la #uno8tin' obi#eiul geto>da#ilor de a bea din apele r%ului ori de #$te ori plea# la rzboi/ "a#%nd $n a#ela8i timp 0urm%nt # nu *or mai bea din apa lui p%n nu *or $n*inge. :n analiza unei religii/ #um este #ea geto>da#i#/ #omparati*ismul #u religiile grea#/ s#iti#/ #elti# prezint un dublu aspe#t; pe de o parte/ stadiile par#urse de a#este religii pot s "i "ost similare/ 'in%nd #ont de originea #omun indo>european 8i put%ndu>se "a#e o re#onstituire *eridi# a panteonului. Ae de alt parte/ $ns/ e*olu'ia poate s "i "ost di"erit/ la a#easta #ontribuind o serie de "a#tori/ e#onomi#i/ politi#i 8i spirituali. ,a ora a#utal nimeni nu *a mai putea in*o#a religia da#i# #oerent 8i unitar/ din se#olul ? $. Br. 8i p%n la #u#erirea roman. 7#onogra"ia reprezentrilor artisti#e/ des#operirea 8i analiza atent a "un#'ionalit'ii spa'iilor sa#re/ #%t 8i a altor elemente #are *izeaz latura spiritualului/ "a# e#oul unui mesa0 net di"erit de lumea iz*oarelor anti#e. @e asemenea/ apare limpede # "enomenele religioase trebuie

21

pri*ite 8i $n #ontextul general al stru#turilor de so#ietate 8i #i*iliza'ie/ #ontur%ndu>se tot mai #lar o 3religie a elitelor1 8i o alta a 3maselor1. @atele pe #are le a*em p%n $n momentul de "a' nu pot s permit #onturarea stru#turii panteonului lumii da#i#e/ a rela'iilor dintre di*init'i/ a ierar2iilor 8i atributelor a#estora/ s stabileas# #u pre#izie a#tan'ii 8i #eremoniile a#estora. Spe#ula'iile/ ipotezele/ $n#2eierile/ opiniile/ supozi'iile/ *or gsi/ #u siguran'/ 8i $n #ontinuare un tr%m "ertil de des"8urare. :n ansamblul su/ panteonul da#i#/ para"raz%ndu>l pe @. @ana/ a sus#itat un numr impresionant de teorii/ de o di*ersitate uluitoare 8i de dezbateri #are nu *or $n#eta/ probabil/ ni#iodat. !ara#terul la#unar 8i ambiguu al surselor anti#e/ interpretarea lor subie#ti* sau partizan/ orizontul de mi8#are "oarte larg al datelor ar2eologi#e/ a generat un numr uria8 de supozi'ii/ $n spatele #rora se $ntre*ede paradigma interpretati* 8i 3#ertitudinea1 "ie#rei epo#i. !u siguran' zeii da#ilor/ #ei 8tiu'i/ ne8tiu'i sau bnui'i *or sus#ita 8i $n genera'iile #are *in numeroase 3#on#luzii "inale1 asupra 3po*e8tii1 lor miti#e.

22

3!"c#icile 1"2ice 0n l(1e" d"cic


Studiul pra#ti#ilor magi#e i>a preo#upat pe "oarte mul'i dintre #er#ettorii spiritualit'ii umane. @a# ar "i s abordm pra#ti#ile magi#e $n general/ a#estea au o serie de parti#ularit'i. 5st"el/ magia este un sistem de a#'iuni 8i #eremonii determinate de #redin'a $n puterea magului de a a#'iona asupra realit'ii obie#ti*e #u a0utorul "or'elor supranaturale 8i prin alte mi0loa#e o#ulte sau paranormale 1. &agia se bazeaz pe #redin'a $n existen'a unor "or'e $n sine $n natur 6numite la popula'iile ar2ai#e 3mana19/ pe #are in*o#a'ia magi# le poate obliga s a#'ioneze $n "a*oarea sau $mpotri*a unei persoane. :n# din #ele mai *e#2i timpuri pra#ti#ile magi#e erau #onsa#rate tmduirii/ bolilor/ diri0rii rela'iilor de dragoste/ atragerii *%natului 8i pe8telui/ ob'inerea su##esului $n a#'iuniile militare/ pra#ti#ile agresi*e 6prin 3u#iderea1 imaginii du8manului 8i apoi strpungerea ritual a simula#rului a#estuia9. 4ot legat de pra#ti#ile magi#e trebuie *zut 8i no'iunea de tabu/ prin #are anumite obie#te/ lu#ruri/ "iin'e/ #onsiderate a "i sa#re nu pot "i atinse sau nu trebuie ni#i pronun'at numele obie#tului tabuizat 2. &agia a "ost #lasi"i#at $n# din 5nti#2itate $n dou mari #ategorii; a9 magia alb 6ademoni#9/ ale #rei prin#ipale atribu'ii sunt legate de rostirea sonor a unei in#anta'ii 6rostirea simboli# a unor #u*inte #u rol magi#> abracadabra9 8i utilizarea simboli# a imaginilor sau a substitutelor a#estora. Arin magia alb a#tantul nu urmre8te ob'inerea de bene"i#ii prin pro*o#area rului persoanelor ad*erse/ #i doar $n#ear# s ob'in a0utorul unor "or'e bene"i#e< b9 magia neagr 6demoni#9/ "a#e apel la "or'ele demoni#e 8i nu se d $n lturi de la ob'inerea de a*anta0e/ #2iar prin suprimarea "izi# a ad*ersarilor. :n #er#etarea rom%neas# #ontinu s existe unele #on"uzii asupra esen'ei 8i "ormelor de mani"estare ale religiei 8i magiei/ ne"#%ndu>se o distin#'ie e*ident $ntre #ele dou mani"estri spirituale. Religia este un "enomen spiritual #are presupune o stru#tur bine ierar2izat 8i #uprinde un numr mai mare sau mai mi# de a#tan'i. Religia presupune existen'a unor "or'e superioare/ supraomene8ti/ $n general zeii/ #are sunt modelul spre #are tinde per"e#'iunea uman. Religia presupune existen'a unor texte sa#re/ rele*ate de #ele mai multe ori de la di*initate 8i pe #are #redin#io8ii le 2

respe#t #u s"in'enie. :n #adrul religiei $ntreaga #omunitate parti#ip la in*o#area zeului respe#ti*/ prin a#te #are presupun e*la*ie/ #u#ernie/ smerenie/ dorind doar milostenie din partea zeului respe#ti* 8i nu #ostr%ngerea a#estuia #a 8i $n #azul magiei. Religia prezint o stru#tur bine $n#2egat/ o biseri# $n #are indi*idul $8i $ndepline8te propriul su rol/ urmrind s "ie pe pla#ul zeuluiEzeilor. &agia $n s#2imb $n#ear# s #ostr%ng 8i s "or'eze 8i nu/ #um ar "a#e religia/ s #on#ilieze. :n planul magiei di*initatea nu poate s *rea alt#e*a de#%t #eea #e *rea magi#ianul. @e*otatul/ de*enit magi#ian/ domin *oin'a di*in/ deoare#e $n *iziunea magi# #unoa8terea legilor 8i "enomenelor $nseamn dominarea lor/ a#estea ne"iind *ariabile 8i ni#i "lexibile. 4rstura "undamental a magiei rezid $n "aptul # ea nu are un #ult organizat propriu>zis/ de#i o ade*rat stru#tur e#leziasti#/ ritualurile sale nu sunt obligatorii pentru membrii #omunit'ii/ ast"el spiritul su este mai mult indi*idual de#$t so#ial/ ea a*$nd un #ara#ter pra#ti#. Raportul religie>magie trebuie analizat $n #orela'ie #u e*olu'ia so#iet'ii respe#ti*e/ ##i #u #%t so#ietatea e*olueaz/ #u at%t opozi'ia dintre #ele dou se a#utizeaz/ tre#%nd la o ostilitate dire#t. )"i#a#itatea magiei impli#a trei aspe#te; a9 #redin'a *r0itorului $n e"i#a#itatea te2ni#ilor sale< b9 #redin'a 3bene"i#iarului1 $n puterea *r0itorului< #9 $n#rederea 8i exigen'ele opiniei #ole#ti*e/ $n 0urul #rora gra*iteaz raporturile magi#e. Aornind de la a#este #onsiderente generale/ se #onstat # 8i $n so#ietatea da#i# este posibil s existe o stru#tur ambi*alent a raporturilor religie>magie. 58a #um s>a putut obser*a/ $n #adrul uni*ersului spiritual geto>da# se #onstat o dis#repan' e*ident $ntre in"orma'iile o"erite de autorii anti#i #are "a# e#oul pra#ti#ilor religioase o"i#iale/ 8i o alt #ategorie/ #ea #are rzbate prin des#operirile ar2eologi#e/ 8i #are/ de #ele mai multe ori/ nu au legtur #u prima lume/ #ea a religiei o"i#iale. @es#operirile ar2eologi#e ar putea re"le#ta tendin'ele unui #ult domesti#/ al indi*idului/ unde pra#ti#ile magi#e 0oa# un rol important. Aoate # #er#etrile ulterioare *or stabili mai pre#is reportul dintre rolul pra#ti#ilor magi#e 8i al #elor religioase din so#ietatea da#i#. 7n"orma'ia re"eritoare la pra#ti#ile magi#e ale geto>da#ilor pro*in din dou "iliere; una a in"orma'iilor autorilor anti#i/ extrem de la#unare; alta/ #ea a

24

des#operirilor ar2eologi#e/ #e*a mai bogat/ dar #u o mare doz de subie#ti*ism $n interpretare din parte #er#ettorilor moderni. Aornind de la in"orma'iile anti#e/ $n istoriogra"ie au "ost "ormulate o serie de preri re"eritoare la pra#ti#ile magi#e geto>da#i#e/ sintetizate de &. )liade . 5st"el/ Strabon 4 $l plaseaz pe Zamolxis alturi de 5mp2ioraus/ 4rop2onius/ .r"eu/ &usaios/ persona0e renumite prin prestigiul lor manti# 8i taumaturgi#/ #%t 8i prin experien'ele lor extati#e. =e re"erim doar la .r"eu la #are notorii erau experien'ele sale de tip 38amani#1; el #oboar $n 7n"ern pentru a readu#e su"letul )uridi#ei/ este *ra#i 8i muzi#ian/ "arme# 8i stp%ne8te animalele/ #apul su este tiat de ba#ant 8i arun#at $n Bebrus/ plutind #%nt%nd p%n la ,esbos. 7storia #eluilalt persona0/ apropiat de .r"eu/ &usaios/ ne este redat de Alaton 5. 5st"el/ &usaios/ $mpreun #u "iul su/ este #luzit de zei $n Bades/ unde $i *d pe #ei *irtuo8i/ $n#orona'i 8i alungi'i pe paturile lor/ distr$ndu>se 8i b%nd *in/ #eea #e $l re*olt pe Alaton. 5lte dou persona0e alturi de #are a mai "ost pus Zamolxis au "ost Aitagoras 8i @Ionissos. Aitagoras/ a8a>zisul 3model1 al lui Zamolxis este pus alturi de persona0e #a 5risteas/ 5baris/ )pimenide/ A2ormion/ )mpedo#le/ @Ionissos. @espre 5baris in"orma'iile pro*in de la Berodot/ #are spune despre a#esta # este de origine din 'ara 2iperboreenilor 8i este preot al lui 5pollo/ "iind $nzestrat #u puteri ora#ulare 8i magi#e/ put%nd s "ie simultan $n dou lo#uri 6bilo#a'ie9. Berodot mai spune despre el # 3ar "i "#ut $n#on0urul lumii #u o sgeat #e o a*ea/ "r s mn$n#e #e*a1. Simbolismul zborului pe sgeat este tipi# de natur 8amani# 8i este atestat la s#i'i 8i la popula'iile siberiene. -n alt persona0 interesant men'ionat de Alinius #el Ftr%n 8i analizat de R2ode/ este Bermotimus din !lazomene/ #are a*ea puterea de a>8i prsi #orpul mai mul'i ani. :n a#est lung extaz el #ltoarea departe 8i la $ntoar#ere a*ea puterea de a prezi#e *iitorul. @ar/ $ntr>o zi #%nd z#ea ne$nsu"le'it/ du8manii $i arseser #orpul 8i su"letul nu a mai a*ut unde s se $ntoar#. 7n#lusi* Aitagoras este #onsiderat drept 3un mare 8aman gre#1 8i #are prin pra#ti#ile pe #are le $ntreprindea a0ungea s #read $n metempsi2oz. :ntr>ade*r/ "aptele lui Aitagora "a# aluzie la raporturiile sale #u zeii 8i spiritele/ la stp$nirea asupra animalelor/ la prezen'a sa $n mai multe lo#uri #on#omitent. Aornind de la a#este #onsidera'ii generale #are se re"er la raporturile lui Zalmoxis #u unele persona0e #u *alen'e tipi#e 8amani#e/ este di"i#il de apre#iat da# 8i la Zalmoxis ar "i de $nt%lnit asemenea pra#ti#i. 7n"orma'iile anti#e nu men'ioneaz asemena a#te. Situa'ia par#imoniei in"orma'ilor anti#e este u8or de expli#at 8i prin 25

"aptul # Zamolxe lo#uia o 'ar situat la o distan' mare de sursele de in"ormare ale autorilor anti#i 8i de a#eea in"orma'ia apare trun#2iat. :n a#este #ondi'ii/ datele "urnizate de autorii anti#i/ #u pri*ire la pra#ti#ile magi#e din lumea geto>da#i#/ trebuie *zute $n #ontextul lor general 8i luate #a atare/ ast"el # nu reprezint un suport real. !ea de a doua surs de in"ormare re"eritoare la pra#ti#ile magi#e geto>da#i#e o reprezint des#operirile ar2eologi#e/ iar $n #adrul a#estora un lo# deosebit $l o#up "igurinele antropomor"e 8i zoomor"e. Aentru perioada #uprins $ntre se#olele ?>777 $. Br. nu a "ost des#operit ni#i o "igurin antropomor" $n *reun san#tuar sau alt tip de edi"i#iu de #ult/ #eea #e sugereaz o pra#ti# as#uns/ utilizat $n areale restr%nse. @e asemenea/ aso#ierea a#estor "igurine/ #u unele pra#ti#i domesti#e/ rezult 8i din "aptul # 41 de "igurine au "ost des#operite $n 21 de lo#uin'e/ $n spe#ial $n prea0ma *etrelor. @epunerea unor "igurine $n gropi/ deseori aso#iate 8i #u alte #ategorii de piese de #ult/ #um este #azul a peste (0 de "igurine din 10 a8ezri/ indi# "ie o depunere #u o#azia unor ritualuri sa#re/ "ie o gri0 post ritual/ a#eea de a nu "i pro"anate. =umeroase piese 6+49 prezin $mpunsturi/ tieturi/ #anale/ ori"i#ii/ #eea #e denot e*idente pra#ti#i magi#e 6. 58a #um apre#ia 8i 7ulius ,ips (/ la numeroase popula'ii ar2ai#e de pe glob/ da# se strpungea o#2iul/ #apul sau abdomenul unei "igurine umane/ persoana *izat *a orbi/ se *a imboln*i de #ap sau de burt. @a# se dorea $ns moartea *i#timei/ "igurina trebuia strpuns toat/ din #re8tet p%n $n pi#ioare/ dup #are oamenii se poart #u ea de par# ar "i #ada*rul persoanei *izate de ritual. @e men'ionat # a#este opera'iuni apar doar la "igurinele antropomor"e 8i nu la #ele zoomor"e/ #eea #e le a##entueaz *aloarea magi#. &a0oritatea "igurinelor antropomor"e au o serie de pr'i lips 6#ap/ m$ini/ pi#ioare9/ #are nu pot "i puse pe seama manipulrii sau a ruperii ulterioare/ ele "iind des#operite $n zone prote0ate 6interiorul unor *ase9 8i #are sunt/ ast"el/ rezultatul unei a#'iuni inten'ionate de distrugere. =umrul "igurinelor mas#uline 64G de exemplare9 8i al #elor "eminine 650 de exemplare9 este aproximati* egal +/ #eea #e sugereaz # pra#ti#ile magi#e *izau ambele sexe sau ne pot sugera "olosirea lor $n rituri de asigurare a "ertilit'ii 8i "e#undit'ii "amiliei. -n exemplu edi"i#ator $n a#est sens $l reprezint des#operirea de la Aoiana/ unde o "emeie 8i un brbat sunt modela'i $mbr'i8a'i/ $ntr>o e*ident "un#'iune sexual G. Doarte interesant e "aptul # ma0oritatea "igurinelor sunt 26

androgine. 5ndroginia/ a8a #um remar#a 8i &. )liade40/ este un "enomen extrem de rsp%ndit $n religie/ di*init'iile #asni#e ale "ertilit'ii "iind $n #ea mai mare parte/ androgine. 5#easta ar expli#a utilizarea "igurinelor #a elemente $n a 3impune1 di*init'ilor #omportamentul dorit 8i "olosirea lor $n rituri #onsa#rate "ertilit'ii 8i "e#undit'ii. &odelarea #apului unor "igurine $n "orma unui re#ipient ar putea sugera "olosirea lor $n anumite ritualuri pentru depunerea unor substan'e. . "igurin de la &ar#a/ prin pozi'ia m%inilor/ pi#ioarelor 8i expresi*itatea "e'ei ar reda un dans ritual. Digurinele de la !%rlomne8ti ar reprezenta #a*aleri $narma'i sau persona0e eroizate $n# din timpul *ie'ii/ sau strmo8i miti#i eroiza'i. -nele dintre persona0e au "ost interpretate #a $ntru#2ipri ale #a*alerului tra# sau #a simboluri "ali#e 41. @epunerea unor "igurine antropomor"e $n morminte/ deseori aso#iate 8i #u alte piese de #ult/ poate sugera "ie pro"esiunea a*ut $n *ia' de de"un#t/ "ie # a#estuia trebuia s i se asigure o prote#'ie spe#ial $n 3*ia'a de din#olo1. Statisti#a din 1GG repertoria un numr de (5 de pun#te $n #are s>au des#operit statuete antropomor"e $n mediul geto>da#i#/ totaliz$nd un numr de #ir#a (+ piese/ #are prin stru#tura 8i mor"ologia lor ar "i putut slu0i unor pra#ti#i magi#e42. !$t pri*e8te "igurinele zoomor"e/ numrul lor se situeaz la #%te*a sute/ des#operite $n aproximati* 25 de pun#te. @in r%ndul pun#telor #u des#operiri se deta8eaz net da*a de la !%rlomne8ti. Arin numr/ dimensiuni/ *arietate/ realizarea artisti# 8i problemele pe #are le ridi#/ piesele des#operite ai#i reprezint un unicum $n plastia geto>da#i#. 5#est lu#ru este dat 8i de numrul mare de statuete des#operite 6peste 100 de exemplare9/ de mare *arietate de spe#ii de animale 6minim (>+ spe#ii9/ de dimensiuniile deosebite ale pieselor 8i de a8ezarea lor pe so#luri/ adugate la #ontextul des#operirii 6san#tuare 8i gropi de #ult9. 58a #um apre#ia 8i des#operitorul lor4 / ele "ormeaz o 3grup unitar/ absolut original $n #ontextul mani"estriilor artisti#e din @a#ia preroman1 8i # ele 3reprezint #rea'ia inspirat a unui artist din da*a de la !%rlomne8ti/ #rea'ie #e nu proli"erat $n #ultura geto>da#i# 8i a disprut odat #u #reatorul ei1. 5nimalele indenti"i#ate apar'in "aunei slbati#e din zon 6lup/ mistre'/ #erb/ #prioar/ lebede/ g%8te/ #o#o8i de munte9. :n istoriogra"ie s>au "ormultat o serie de preri re"eritoare la semni"i#a'ia #omplexului #ultural de la !%rlomne8ti/ "iind #onsiderat at%t de "a#tur totemi#/ magi#/ religioas #%t 8i mitologi#44. 7poteza totemi# trebuie respins deoare#e/ ni#iunde totemurile nu sunt reprezentate prin "igurine/ iar marea *arietate de spe#ii de animale este prea mare #2iar da# ar "i #azul unei uniuni de triburi/ #a s se poat 2(

#onsidera originea #omun $n a#el strmo8 miti# zoomor". Mi interpretarea drept pra#ti# magi# ar putea "i ex#lus/ 'in%nd #ont # piesele au "ost des#operite $n edi"i#ii #u e*ident #ara#ter #ultural/ 8tiut "iind "aptul # pra#ti#ile magi#e nu se des"8oar $n "a'a $ntregii #omunit'i/ $n san#tuare. Aentru *arianta religioas ar pleda #ontextul des#operirii/ #%t 8i semni"i#a'ia simboli# a animalelor redate preponderent 6lup/ #erb/ mistre'9/ bine e*iden'iate $n tradi'ia spiritual geto>da#i#. ?. S$rbu 45 #onsider # a#este piese nu sunt alt#e*a de#$t ex-voto>uri $n bene"i#iul unor di*init'i sau 3spirite ale animalelor1/ sugestie sus'inut 8i de bogatul zoomor"ism al #ulturii populare rom%ne8ti. ,a ni*elul $ntregului numr de "igurine zoomor"e din spa'iul geto>da#i# nu se #onstat #anale/ ori"i#ii/ $mpunsturi #a 8i $n #azul statuetelor antropomor"e/ #are s sugereze # ar "i *orba de pra#ti#i legate de ob'inerea su##esului la *%ntoare prin magia neagr. :n #adrul posibilelor pra#ti#i magi#e o #ategorie deosebit o reprezint a8a> numitele 3truse magi#e1/ des#operite $n mai multe pun#te din arealul lo#uit de geto> da#i. . trus magi# a "ost #onsiderat #a a*%nd urmtoarele parti#ularit'i; a9 #on'ine sau numai "igurine antropomor"e sau numai zoomor"e/ dar ni#iodat ambele la un lo#< b9 aproape toate #on'in mi#i obie#te de lut/ de di*erse "orme/ unele #u in#izii sau per"ora'ii 6p%ini8oare/ bile/ #ilindri/ #uburi/ inele/ dis#uri/ "usaiole $n miniatur9< #9 #uprind unele piese isolite; zaruri/ #lopo'ei/ #alapoade pentru modelat *ase/ dlti'e 8i topora8e $n miniatur< d9 #uprind unele piese #u presupuse #alit'i magi#e; #arapa#e de broas# 'estoas/ #o#2ilii de mel#i 8i s#oi#i/ #anini per"ora'i< e9 #uprind *ase $n miniatur sau #u de#or al #rui simbolism prezint o serie de *alen'e magi#e. !ele mai reprezentati*e des#operiri de asemena truse magi#e din spa'iul nord>dunrean pro*in de la !iu#uro*a/ @oroban'u/ Zimni#ea. 5naliz%nd stru#tura 8i #ompozi'ia a#estor des#operiri *om obser*a # ele sunt aproape indenti#e #u trusele magi#o>*r0itore8ti $nt%lnite la numeroase popula'ii primiti*e din zilele noastre. :n ansamblu/ des#operirile ar2eologi#e "a# do*ada existen'ei $n #adrul so#et'ii da#i#e/ a unor #ulte pri*ate/ poate doar #unos#ute doar anumitor 3ini'ia'i1 6*ra#iul satului9/ #are *izau ob'inerea/ prin pra#ti#i magi#e spe#i"i#e/ a unor bene"i#ii prin in*o#area unor di*init'i/ dar pe #are noi astzi nu le #unoa8tem/ sau #2iar 2+

ob'inerea rului #ui*a/ prin 3u#iderea1 imaginii sale. 5pare e*ident/ #el pu'in pentru epo#a Regatului @a#/ # pe l%ng #ultele o"i#iale/ patronate de #ler 8i des"8urate $n edi"i#ii impuntoare/ exist 8i #eremonialuri modeste/ #are #omport un alt gen de mesa0 spiritual 8i #are sunt mai apropiate lumii magi#e de#$t #elei religioase/ da# obser*m datele "urnizate de ar2eologie.

2G

3!"c#icile %(ne!"!e 0n l(1e" d"cic


Studiul pra#ti#ilor "unerare geto>da#i#e a "ost amplu dis#utat $n literatura #onsa#rat problemei/ urmrindu>se at%t analiza #on#ep'iilor despre 3lumea umbrelor1/ re"le#tate de s#rierile anti#e/ dar 8i a elementelor de #eremonial "unerar rele*ate de des#operirile ar2eologi#e. &aterialul "apti# substan'ial a permis s#2i'area elementelor de"initorii ale pra#ti#ilor ritualo>"unerare. :n istoria "ie#rui popor/ momentul mor'ii reprezint o sum $ntreag de datini 8i obi#eiuri/ rezultate din misterul #are mar#a tre#erea $n ne"iin'/ omul "iind dintotdeauna "as#inat 8i teri"iat de spe#trul mor'ii. Aroblema mor'ii la geto>da#i/ a8a #um a "ost ea prezentat la autorii anti#i/ a trezit numeroase dezbateri $n istoriogra"ia modern. !ara#teristi#a de baz a spiritului ge'ilor/ inspirat de Zalmoxis/ #el #are propo*duia nemurirea/ este #ea #are $i prile0uie8te lui Berodot ex#ursul su geti#/ atun#i #$nd $i pomene8te $n Istorii $n #ontextul rzboiului $mpotri*a s#i'iilor purtat de @arius. Aasa0ul respe#ti* 3$nainte de a a0unge la 7stru/ @areios i>a $n*ins mai $nt%i pe ge'ii athanatizontas1 a generat o $ndelungat polemi# istoriogra"i#/ pornind de la tradu#erea respe#ti*ei sintagme/ iar de ai#i rezult%nd o $ntreag #on#ep'ie asupra *ie'ii 8i mor'ii $n lumea geti#46. !eremonialul de $nmorm%ntare $n lumea tra#i# este des#ris de a#ela8i Berodot; 3timp de trei zile se "a# $nmorm%ntrile oamenilor boga'i. )xpun timp de trei zile #ada*rul< apoi 0ert"es# tot "elul de animale 8i/ dup un mare osp'/ $nainte de #are $l 0eles# pe mort/ $l $nmorm$nteaz pe #el rposat/ "ie arz%ndu>l/ "ie $ngrop%ndu>l. )i ridi# apoi o mo*il 8i statorni#es# "elurite $ntre#eri/ la #are rspl'iile #ele mai $nsemnate se dau luptelor $n doi > #um este 8i "ires# lu#ru. 58a se "a# $nmorm$ntrile tra#ilor1. 5#ela8i Berodot ne spune # 3ei #red # nu mor 8i # a#el #are dispare din lumea noastr se du#e la daimonul Zalmoxis1. -n episod mult dis#utat $n istoriogra"ie este #el legat de obi#eiurile de na8tere 8i $nmorm%ntare ale trausilor/ un trib tra#i# din zona &un'ilor Rodopi; 3rudele stau $n 0urul nou>ns#utului 8i pl%ng nenoro#irile #e *a trebui s le $ndure a#esta/ odat #e a *enit pe lume. Sunt pomenite atun#i toate su"erin'ele omene8ti. !$nd moare #ine*a/ trausii $l $ngroap glumind 8i bu#ur$ndu>se.

!u a#est prile0 ei amintes# nenoro#irile de #are s#ap omul 8i arat #%t este el de "eri#it $n toate pri*in'ele14(. .bi#eiurile "unerare ale tra#ilor #restoni/ #are lo#uiau $n zona nordi# a &a#edoniei/ de#i $n a"ara 'inuturilor geti#e/ sunt po*estite/ de asemenea/ de Berodot; 3"ie#are 'ine $n #storie mai multe "emei. !%nd unul dintre ei a murit/ se is# $ntre "emeile mortului mari ne$n'elegeri/ iar prietenii $8i dau toat osteneala 8i arat o nespus r%*n #a s a"le pe #are din ne*este a iubit>o mai mult #el de#edat. Demeia *redni# s primeas# #instirea este ludat de brba'i 8i de "emei< apoi e $n0ung2iat de ruda ei #ea mai apropiat. Mi dup a#eea trupul a#esteia este $nmorm%ntat $mpreun #u #el al brbatului ei. !elelalte "emei so#ot o mare nenoro#ire a#easta/ ##i li se adu#e ast"el o "oarte mare o#ar1. Aasa0ul $n sine a generat numeroase dezbateri/ at%t $n #eea #e $nseamn #omportament "unerar/ respe#ti* sa#ri"i#ii umane/ #%t 8i $n #eea #e pri*e8te raporturi 8i stru#turi so#iale $n mediul tra#i# 8i prin extrapolare/ geto>da#i#. Bellani#os din &itilene $n #ontextul ex#ursului despre Zalmoxis/ ne spune # i>a $n*'at pe ge'i 3# ni#i el 8i ni#i #ei din to*ar8ii lui nu *or muri/ #i *or a*ea parte de toate bunurile 69. !red $n nemurire 8i terizii 8i #robizii. )i spun # #ei mor'i plea# la Zalmoxis 8i # se *or re$ntoar#e. @intotdeauna ei au #rezut # a#este lu#ruri sunt ade*rate. 5du# 0ert"e 8i ben#2etuies# #a 8i #%nd mortul se *a re$ntoar#e1. 4extul lui Berodot/ de mare notorietate $n 5nti#2itate/ a "ost preluat de numero8i al'i autori/ modi"i#at mai mult sau mai pu'in $n di*erse #ontexte. 5st"el/ ?alerius &aximus $n Fapte i cuvinte vrednice de luare aminte ne spune; 3Ae bun dreptate neamul tra#i# a pretins pentru sine "aima de $n'elep#iune/ prznuind #u pl%nsete zilele de na8tere ale oamenilor 8i #u *eselie $nmorm%ntrile; "r po*e'ile $n*'a'ilor/ el a *zut bine ade*rata stare a #ondi'iei noastre umane1. 3Senza'ionala1 in"orma'ie a lui Berodot este men'ionat 8i de Solinius/ Culegere de apte memorabile; 3tra#ii au un dispre' pentru *ia' dintr>un exer#i'iu natural al $n'elep#iunii. 4o'i sunt gata pentru moarte de bun *oie/ deoare#e unii dintre ei so#otes# # su"letele mor'ilor se $ntor#/ iar al'ii # ele nu mor/ #i de*in mai "eri#ite. ,a #ei mai mul'i na8terile sunt $nso'ite de pl%nsete 8i #2iar printele prime8te pl%ng%nd pe #opilul nou>ns#ut< dimpotri*/ $nmorm%ntrile sunt at%t de *esele $n#%t pe rposa'i $i $nso'es# #u mani"estri de bu#urie1. 5#este date ale iz*oarelor anti#e au #onstituit o baz de ple#are $n studiul #on#ep'iilor despre 3lumea umbrelor1 din mediul da#i#/ dar ele trebuie pri*ite $n

#ontextul general $n #are au "ost reda#tate/ iar in"orma'iile pe #are le o"er nu pot "i/ de #ele mai multe ori/ *eri"i#ate de #tre ar2eologie. 5bordrile istoriogra"i#e ale "unerariei geto>da#i#e sunt relati* numeroase $n #er#etarea rom%neas#/ #umprinz%nd at%t lu#rri generale de sintez/ #%t 8i studii de amnunt/ #are abordeaz anumite elemente 8i aspe#te temati#e. Arima abordare istoriogra"i# modern/ re"eritoare la pra#ti#i "unerare $n lumea da#i#/ se datoreaz 3printelui ar2eologiei1 rom%ne8ti ?asile A%r*an4+/ #are $n monumentala sa oper/ pe baza spturiilor de la !rsani/ Ais#u !o#onilor 8i 4inosul/ a "#ut unele #onsidera'ii de ordin general/ *aloroase/ dar limitate numai la #%te*a "orme ale ritualurilor de in#inera'ie ale da#ilor. :n# din perioada interbeli#/ !. @ai#o*i#iu4G remar#a importan'a studierii mormintelor 8i ne#ropolelor da#i#e din 4ransil*ania #um erau #ele #unos#ute la !a8ol'/ 7g2iu/ Aorolissum/ 5iud/ et#. 7ntensi"i#area in*estiga'iilor ar2eologi#e $n anii de dup al @oilea Rzboi &ondial 8i analizarea #u aten'ie a datelor "urnizate de 3ar2i*a pm%ntului1/ permit nuan'area unor elemente de spe#i"itate $n #eea #e pri*e8te ideologia/ ritul 8i ritualul "unerar. @e asemenea/ trebuie 'inut #ont # pra#ti#ile "unerare sunt printre #ele mai #onser*atoare elemente ale #omportamentului uman/ bul*ersarea lor petre#%ndu>se doar $n urma unor e*enimente ma0ore/ #onstat%ndu>se perpetuarea unor tradi'ii "unerare 8i dup realizarea unor re"orme religioase 50. :n a#est #ontext/ rela'ia dintre "uneraria 8i stru#turile religioase publi#e/ ordonate 8i normate so#ial/ nu este $ntotdeauna liniar. :n $n'elegera semni"i#a'iei depunerii osemintelor umane 8i a in*entarului adia#ent/ $ntr>un lo# 8i "orm anume/ trebuie 'inut seama de existen'a unei ideologii "unerare sau sa#ri"i#iale sau de a#tul de debarasare a #omunit'ii de anumi'i indi*izi 6strini/ pros#ri8i/ de#eda'i $n urma unor #on"li#te sau epidemii9. Aentru inter*alul se#olelor ?>777 $. Br./ do#umenta'ia ar2eologi# bogat permite e*iden'ierea anumitor spe#i"i#it'i ale riturilor 8i ritualurilor "unerare/ #unos#%ndu>se mii de morminte din ze#i de sta'iuni ar2eologi#e sau din des#operiri izolate. !eea #e "rapeaz este reparti'ia geogra"i# a des#operirilor/ "iind #unos#ute peste 1(00 de morminte $n zona dunrean/ 2(0 $n zona est>#arpati#/ 20 din 4ransil*ania 8i tot 20 din zona &un'ilor 5puseni51. )xpli#a'iile propuse sunt di*erse/ 'in%nd at%t de des#operirile ar2eologi#e/ dar $n spe#ial/ de anumite realit'i so#io> politi#e #are se reper#utaz 8i $n #omportamentul "unerar. Au'intatea datelor despre 2

"uneraria da#ilor din 4ransil*ania 8i Fanat poate s aib legtur 8i #u prezen'a #el'iilor $n a#est areal. @e asemenea pentru a#est inter*al trebuie analizate #u "oarte mare aten'ie elemente de rit/ ritual/ in*entar 8i o"rande pentru a e*ita atribuirea/ $n mod eronat/ unor popula'ii #are doar au #onlo#uit #u b8tina8ii $n a#east perioad 6s#i'ii/ #el'ii9. :n inter*alul sus amintit/ in#inera'ia este ritul #*asirsp%ndit/ at%t $n ne#ropolele plane #%t 8i $n #ele tumulare. !ele mai reprezentati*e ne#ropole/ unde se poate stabili #u #ertitudine raporturile in#inera'ie>$n2uma'ie sunt; )nisala 60ud. 4ul#ea< +( in#inera'ie>24 in2uma'ie9< Fugea# 60ud. !onstan'a< 124>19< Zimni#ea 60ud. Giurgiu< 166>49. )xist 8i ne#ropole ex#lusi* de in#inera'ie/ a8a #um este #ea de la Satu =ou 60ud. !onstan'a9 #u 45 de morminte. 5naliza stru#tural a mormintelor geto>da#i#e din a#east perioad/ permite di"eren'ierea lor $n "un#'ie de #ategoriile so#iale a #elor depu8i $n morminte/ put%nd "i obser*ate urmtoarele tipuri de stru#turi; 1. mormintele dina8tilor 8i #urtenilor; sunt reprezantate de #onstru#'ii "unerare impresionante sub "orm de tumuli #u un in*entar deosebit 8i #u un #eremonial #are #omport multe elemente/ de la edi"i#area morm%ntului/ p%n la sa#ri"i#iile #olaterare de"un#tului 6at%t umane/ #%t $ndeosebi animale9 sau a bunurilor de pre' depuse. Ritul "unerar predominant $n #azul a#estor morminte prin#iare este in2uma'ia. Gri0a deosebit "a' de ritualul "unerar/ indu#e ideea # monumentul $n sine poate "i *zut #a un palat al mortului/ $n #are a#esta #ontinu o postexisten'/ #u toate bene"i#iile lume8ti alturi. )xist 8i #azuri $n #are de"un#tul/ depus $n morm%ntul impresionant/ este in#inerat 6#azul !u#uteni9/ #eea #e sugereaz pra#ti#area/ $n a#ela8i timp/ a unor #utume "unerare di"erite/ #are pot s *in din tradi'ii spirituale di*erse. .bser*a'ii "oarte importante asupra des"8urrii #eremonialurilor "unerare des"8urate la $nmorm%ntarea unor persona0e de seam/ au "ost e"e#tuate #u prile0ul in*estiga'iilor ar2eologi#e sistemati#e de la SborIano*o. @i"eren'ele dintre dimensiunile tumulilor/ prezen'a unor s#ene pi#tate sau a unor in*entare mai bogate sau mai sra#e/ sugereaz di"eren'ierile so#iale ale de"un#'ilor< 2. mormintele 3#etelor de rzboini#i1; sunt reprezentate de ne#ropole tumulare sau de morminte izolate/ #u amena0ri mai pu'in preten'ioase $n #are de"un#'ii sunt/ de #ele mai multe ori in#inera'i 8i mai rar $n2uma'i. 7n*entarul predile#t/ #onst%nd din arme 6#oi"uri/ armuri/ ln#ii/ *%r"uri de sge'i/ et#.9/ a permis atribuirea #omplexelor "unerare/ #a stru#tur so#ial/ unor rzboini#i. 7n*estiga'iile

ar2eologi#e au e*iden'iat ritualurile #are se des"8urau $n timpul 8i dup $nmorm%ntarea de"un#'ilor. Daptul # unele morminte prezint mai multe #amere "unerare/ #orelat #u des#operirea unor *etre ornamentate sub tumuli/ este un indi#iu #are arat #eremonialurile des"8urate #u prile0ul $nmorm%ntrii. Aornind de la a#est lu#ru/ s>a emis ipoteza52 # a#este edi"i#ii "unerare puteau suplini #2iar rolul unor stru#turi sa#re/ $n #are se puteau des"8ura #eremonii legate de eroizarea persona0ului< . mormintele popula'iei de r%nd; ma0oritatea #onstau din ne#ropole plane de in#inera'ie/ #u resturile #inerare depuse $n urne a#operite sau pe "undul gropii. :n in*entarele mormintelor s>au des#operit "oarte pu'ine piese de armament/ "apt #are sugereaz existen'a unor restri#'ii $n purtarea de arme a popula'iei de r%nd. 7n*entarul preponderent al a#estor ne#ropole #onst din *ase de uz #urent/ utilizate 8i $n a#ti*it'iile #otidiene. :n#ep$nd #u s"$r8itul se#olului 777 O $n#eputul se#olului 77 $. Br./ $n domeniul "unerariei da#i#e se produ#e o pro"und bul*ersare/ re"le#tat de dispari'ia aproape total a mormintelor/ situa'ie #are a generat o $ndelungat dezbatere. Aentru inter*alul de timp al se#olului 77 $. Br. O $n#eputul se#olului 77 d. Br./ se #unoa8te un numr de #ir#a 200 de morminte/ grupate din pun#t de *edere #ronologi# $n dou perioade; a9 perioada 200>50 $. Br./ de #$nd se #unos# 1(0 de morminte din 50 de des#operiri< b9 perioada 50 $. Br.> 106 d. Br./ de #$nd se #unos# G morminte din trei des#operiri. &uta'iile pro"unde su"erite de so#ietatea da#i# $n de#eniile de dinainte de #onstituirea nu#leului politi#/ militar 8i religios de la Sarmizegetusa/ au #el mai pregnant e#ou $n #omportamentul "unerar. Se #onstat renun'area total la ritul in2uma'iei/ #2iar 8i $n #azul mormintelor aristo#rati#e. .#ultarea mormintelor $n perioada regatului da# a permis emiterea a dou ipoteze5 #are s expli#e a#east stare de "apt; a9 generalizarea obi#eiului depunerii sau $mpr8tierii resturilor #rema'iei pe ape/ mla8tini/ $n pe8teri sau $n aer liber/ urmele "iind imposibil de indenti"i#at pe #ale ar2eologi#. !u toate a#estea/ 3zona sa#r1 a depunerilor "unerare da#i#e/ nu a "ost des#operit/ rm$n$nd doar o ipotez< b9 ipoteza #are *izeaz pra#ti#area #eremonialurilor de expunere E prsire a #ada*relor/ #orpurile "iind lsate $n *oia agen'iilor externi 8i a animalelor slbati#e. :n 4

spri0inul a#este ipoteze au "ost aduse datele o"erite de des#operirile de resturi osteologi#e umane $n #ontexte ne"unerare 6$n a8ezri/ 8an'uri/ $n zonele din a"ara a8ezriilor/ et#.9. @in pun#t de *edere so#ial/ $nmorm%ntriile perioadei se#olelor 77 $. Br.> $n#eputul se#olului 77 d. Br./ au "ost $mpr'ite $n urmtoarele #ategorii; 1. mormintele 3#etelor de rzboini#i1 sunt reprezentate de des#operiri/ mai ales din zona #$mpiei @unrii 8i sud>*estul 4ransil*aniei/ #onst%nd $n #ir#a 45 de des#operiri #u +0 de morminte54. 4oate mormintele #onstau din morminte plane de in#inera'ie $n groap/ iar mobilierul "unerar #onst din *%r"uri de ln#ii 8i suli'e/ spade/ pumnale/ s#uturi/ zbale/ a##esorii *estimentare tipi#e pentru rzboini#i #a*aleri< 2. mormintele aristo#rati#e sunt reprezentate de #omplexe "unerare tumulare/ dat%nd din se#olul 7 $. Br. 6!lan/ !ugir/ Ais#u/ !rsani/ Aope8ti/ Rado*anu/ Aoiana9 8i se#olul 7 d. Br. 6R#tu 8i Frad9. 7n*entarul #onst preponderent din e#2ipament militar 6#oi"uri/ #m8i de zale/ s#uturi/ sbii/ #u'ite #urbe/ et#.9 #eea #e arat #lar # este *orba despre mormintele unor aristo#ra'i. -n element interesant $n #eea #e pri*e8te in*entarul "unerar/ *izeaz redu#erea sa treptat/ p%n la dispari'ie/ din se#olul 7 $. Br. p%n $n se#olul 7 d. Br. 5#east degradare 8i sr#ire a depunerilor $n mormintele regatului da#/ #omparati* #u epo#a anterioar/ arat limpede muta'iile so#iale/ re"le#tate 8i $n domeniul "unerar/ pe #are le su"er so#ietatea da#i#. . popula'ia de r%nd; deo#amdat/ nu s>a des#operit ni#i un morm%nt databil din a#east perioad/ #u toat strdania in*estiga'iilor ar2eologi#e des"8urate $n ultima 0umtate de se#ol. =u se 8tie #e s>a $nt$mplat #u #ele #%te*a milioane de de"un#'i din perioada Regatului/ singurele regiuni $n #are obi#eiurile "unerare s>au pstrat $n a#east perioad "iind zonele da#i#e peri"eri#e/ #are rm%n o *o#e distin#t pe perioada Regatului @a#. )ste de presupus # normele impuse de ierar2ii Sarmizegetusei/ norme pe #are le putem doar bnui/ au "ost respe#tate #u stri#te'e p%n la bul*ersarea ma0or pro*o#at de #u#erirea roman. :n a#est #ontext/ dup anul 106/ se #onstat o re*enire treptat/ dup aproape trei se#ole/ la #eremonialurile "unerare tradi'ionale/ #unos#ute $n epo#a de dinaintea regatului #u #entrul la Sarmizegetusa. 7n"orma'iile re"eritoare la da#ii liberi din se#olele 77> 777 d. Br. sunt substan'iale $n literatura de spe#ialitate/ exist%nd studii #onsa#rate pra#ti#ilor 8i ritualurilor "unerare ale a#estora55. A%n la ora a#tual s>au repertoriat peste 2000 de 5

morminte $n ze#i de situri 8i ne#ropole. !$t pri*e8te ritul "unerar/ se #onstat un biritualism/ #u preeminen'a in#inera'iei/ re"lexie probabil a epo#ilor anterioare #%nd predomina $n propor'ie #o*%r8itoare. :n #ontextul pra#ti#ilor "unerare da#i#e/ #u o gam #omplex de a##ep'iuni/ trebuie abordat problemati#a sa#ri"i#iilor umane. 7n"orma'iile re"eritoare la pra#ti#area sa#ri"i#iilor umane sunt bine do#umentate 8i $n 8tirile literare anti#e 6obi#eiul sa#ri"i#rii so'iei peste morm%ntul so'ului9. Ara#ti#area sa#ri"i#iilor umane de #tre geto>da#i este o realitate indubitabil/ "enomenul "iind probat 8i de des#operirile ar2eologi#e/ dar ponderea lor nu trebuie exagerat/ ele #onstituind a#te rituale ex#ep'ionale #are se e"e#tuau $n anumite lo#uri 8i $mpre0urri 56. 7nteresant apare 8i obser*a'ia # a#este sa#ri"i#ii rituale umane $n#eteaz dupa 106/ probabil datorit distrugerii stru#turii religioase #are le patrona. )xisten'a sa#ri"i#ilor umane la geto>da#i nu trebuie s surprind/ deoare#e ele se pra#ti#au la toate popoarele 3barbare1 din 0ur 6s#i'i/ #el'i/ germani9/ dar 8i $n marile #i*iliza'ii anti#e/ uneori $n propor'ii 8i de o #ruzime extrem 6#2inezi/ "eni#ieni/ azte#i9/ #%t 8i la popula'iile 3primiti*e1 #ontemporane 6unii *%ntori de #apete din 0unglele 5meri#ii de Sud sau 7ndoneziei95(. @a# unele dintre di*init'i $n "a*oarea #rora se pra#ti#au sa#ri"i#iile 6Zalmoxis/ 3&arte19 sau $mpre0urrile $n #are se e"e#tuau 6la moartea unui aristo#rat/ sa#ri"i#ii de "ondare/ u#iderea unor prizonieri/ u#iderea so'iei9/ #a 8i #ategoriile so#iale/ de *%rst 6$n general #opii9 sau de sex 6so'iile9/ ne sunt #unos#ute din in"orma'iile anti#e/ sau pot "i deduse din des#opeririile ar2eologi#e/ rm%ne de delimitat lo#ul unde se e"e#tuau 8i #ine erau sa#ri"i#atorii. !ea mai expli#it men'iune a sa#ri"i#iului solului #tre Zamolxis apare la Berodot; 3,a "ie#are patru ani arun# sor'ii 8i $ntotdeauna pe a#el dintre ei pe #are #ade sor'ul $l trimit #u solie la Zalmoxis/ $n#redin'%ndu>i de "ie#are dat toate ne*oile lor. 4rimiterea solului se "#ea ast"el; #%'i*a dintre ei a8ez%ndu>se la r%nd/ 'in #u *%r"ul $n sus trei suli'e/ iar al'ii/ apu#%ndu>l de m$ini 8i de pi#ioare pe #el trimis la Zalmoxis/ $l leagn de #$te*a ori 8i apoi/ "#%ndu>i *$nt/ $l arun# $n sus peste *%r"urile suli'elor. @a# $n #dere omul moare stpuns/ rm$n $n#redin'a'i # zeul este bine*oitor< da# nu moare atun#i $l $n*inuies# pe sol/ 2ulindu>l # este un om ru< dup #e arun# *ina pe el/ trimit pe un altul. 4ot #e au a*ut $i spun solului #%t mai e $n# $n *ia'1. Rolul esen'ial al solului trimis la Zalmoxe este/ a8a #um remar#a 8i &. )liade5+/ a#ela de a "a#e posibil #omuni#area unui mesa0 8i de a rea#tualiza legturile 6

dire#te dintre ge'i 8i zeul lor. :n spatele a#estui s#enariu miti#o>ritual se des#i"reaz o idee mult mai *e#2e 8i mai rsp%ndit $n istoria religiilor/ adi# speran'a de a putea rea#tualiza situa'ia primordial/ #%nd oamenii puteau #omuni#a in concreto #u zeii lor/ $n a#ea perioad paradisia# de $mpreunare a sa#rului #u pro"anul/ a#el illo tempore primordial5G. :n #azul geto>da#ilor/ spre deosebire de 5sia sau .#eania/ nu este *orba $n rolul mesagerului de un s#la* sau prizonier de rzboi/ #i de un om liber/ poate un ini'iat $n misterele zalmoxiene. Aotri*it tradi'iilor uni*ersale/ $n illo tempore/ se realiza $nt%lnirea dire#t/ $n #arne 8i oase/ dintre mesager 8i zeul propriu>zis. ,a patru ani ge'ii trimiteau su"letul a#estui mesager pentru a stabili #onta#tul rupt #u zeul lor. Arin intermediul mesagerului #redin#io8ii pot #omuni#a din nou #u zeul lor. 4rimiterea periodi#/ o dat la patru ani a solului/ nu pare delo# $nt%mpltoare/ ea #oin#iz%nd #u perioada de o#ulta'ie a lui Zalmoxis/ dup 3dispari'ia sa1 $n #amera subteran. Sa#ri"i#iul 8i trimiterea unui mesager #onstituiau repeti'ia simboli# a $ntemeierii #ultului/ rea#tualiz%nd epi"ania lui Zalmoxis/ indi#%nd a8adar asigurarea imortalit'ii. !%t pri*e8te do*eziile ar2eologi#e re"eritoare la posibilele sa#ri"i#ii umane/ numrul a#estora este substan'ial. :n #ategoria unor posibile resturi ale unor sa#ri"i#ii umane au "ost $n#adrate osemintele umane nein#inerate $n #ontexte ne"unerare. @up resturile osteologi#e au putut "i pre#izate urmtoarele tipuri; a9 s#2elete $ntregi dispuse $n di*erse ipostaze; unele au aspe#tul unor $n2umri normale/ $n pozi'ii anatomi#e/ a*%nd in*entar 8i o"rande/ doar prezen'a lor $n #ontexte ne"unerare 6a8ezri/ gropi izolate9 s#o'%ndu>le din #ategoria $n2umrilor normale. 5lte s#2elete $ntregi sunt dispuse $n pozi'ii neanatomi#e/ extrem de #2ir#ite sau a8ezate #2iar *erti#al/ #eea #e denot poate #2iar o $ngropare de *iu a persoanei respe#ti*e. b9 s#2elete par'iale/ unde lipse8te "ie parte superioar a #orpului/ des#operite la Fra8o*/ "ie partea in"erioar/ des#operite la .rlea 60ud. .lt9/ &oigrad 60ud. Sla09/ Mura &i# 60ud. Sibiu9/ .stro*u Mimian 60ud. &e2edin'i9/ Aoiana 60ud. Gala'i9< #9 s#2elete de#apitate s>au des#operit la Ais#u !rsani 60ud. 7alomi'a9/ Aope8ti 60ud. Giurgiu9/ Grdi8tea 60ud. Frila9< d9 #ranii sau pr'i de #ranii des#operite la Frad/ Grdi8tea/ Aope8ti/ Aoiana< e9 oase umane separate pro*enind de la toate pr'ile #orpului/ dar mai ales "ragmente de #ranii/ maxilare/ oase lungi de la m%ini 8i pi#ioare/ des#operite la Frad/

!s#ioarele/ !o#oni/ Grdi8tea/ Ais#u !rsani/ Frila/ Aoiana/ Aope8ti/ Rado*anu/ S"$ntu G2eorg2e/ Satu =ou/ Spr$n#enata. @e men'ionat/ de asemenea/ # a#olo unde s>au studiat resturile "aunisti#e de #tre paleozoologi/ au "ost identi"i#ate 8i oase umane. !%t pri*e8te *%rsta indi*iziilor/ (5 sunt #opii 6 +P9/ 10 adoles#en'i 65P9/ 5 indi*izi maturi 61+P9 8i (6 de indi*izi 6 +P9 la #are *%rsta nu a "ost pre#izat. ,ipses# a8adar btr%nii/ #eea #e sugereaz # nu to'i indi*izii au putut muri datorit #ondi'ionrilor biologi#e. 7n*entarul este "oarte sra# 6podoabe/ #er#ei/ pa"tale de #entur/ mrgele sti#loase9/ dar lipses# $n totalitatea #azurilor ori#e "el de piese de armament/ e#2ipament de lupt sau 2arna8ament. &odalitatea *iolent de suprimare a *i#timelor a putut "i #onstatat prin lo*iri/ se#'ionri/ urme rmase pe s#2eletele *i#timelor. 4otu8i/ a#easta nu $nseamn # poten'ialele *i#time nu au putut "i suprimate 8i prin alte metode *iolente/ astzi greu indenti"i#abile/ #2iar imposibile 6otr*ire/ 8trangulare/ $ne#are/ $n"ometare9. @e8i ma0oritatea #azurilor sunt #opii/ numrul semni"i#ati* al maturilor ex#lude ipoteza sa#ri"i#rii doar a #elor neini'ia'i $n anumite pra#ti#i religioase sau magi#e. Are"erin'a pentru #opii ar trebui *zut 8i prin simbolul pe #are $l transmit/ "iind "iin'e pure/ lipsite de *i#iile #u #are se #on"runt de obi#ei un adult/ #opilul "iind as"el $n msur s "a# trans#ederea $ntre uman 8i di*in. =u poate "i *orba/ de asemenea/ ni#i de li#2idarea *iolent a btr%nilor/ pra#ti# larg rsp%ndit $n lumea anti#/ deoare#e to#mai a#east #ategorie lipse8te #u des*%r8ire din des#operiri. =u poate "i *orba ni#i de de#ese #auzate de molime/ deoare#e ma0oritatea #azurilor au "ost indenti"i#ate $n a8ezri/ "apt #are nu ar "i "ost posibil datorit peri#olului #ontaminrii. =i#i de prizonieri de rzboi de alt etnie nu poate "i *orba datorit pro#entului ma0oritar de #opii/ #%t 8i datorit in*entarului de "a#tur #ert da#i# #are $n#on0oar de"un#tul. Se pare # geto>da#ii #uno8teau 8i pra#ti#ile de expunere a #ada*relor/ "apt men'ionat 8i de Berodot. :n a#east situa'ie se poate presupune existen'a unor obi#eiuri de expunere ritual $ndelungat a #ada*relor 8i dup #e des#ompunerea #ada*eri# a a*ut lo#/ datorit agen'ilor externi 8i a animalelor slbati#e/ are lo# depunerea lor $n gropi. 5#este pra#ti#i impli# o serie de simboluri/ reprezent%nd negarea #orporalit'ii dus la limita extrem/ #%nd #orpul material este lsat prad animalelor slbati#e sau agen'ilor naturali pentru a se putea rupe #%t mai repede su"letul de $n*eli8ul #arnal 6posibil expli#a'ie 8i pentru obi#eiul at%t de rsp%ndit al in#inera'iei #a ritual "unerar prin#ipal9. !u toate a#estea/ a8a #um au stabilit studiile re#ente60/ datele "urnizate de autorii anti#i $n #eea #e pri*e8te aspe#tele de #i*iliza'ie +

anti#/ trebuie pri*ite #u "oarte multe rezer*e 8i $n#adrate $n #ontextul lor general de exprimare. @e8i insolit/ "enomenul prsirii sau expunerii #ada*rului are o larg do#umentare/ at%t literar #%t 8i ar2eologi# 8i la alte #ulturi anti#e europene. ,a germani at%t $n epo#a preroman/ #%t 8i roman sunt sunt atestate sa#ri"i#ii umane prin in#inerare $n #er#uri de piatr 6#ultura Jielbro#9/ apoi depuneri $n mla8tini/ prin $ne#are/ #%t 8i des#operiri $n a8ezri. :n lumea #elti#/ urme de sa#ri"i#ii umane au "ost des#operite $n oppidum>ul de la &an#2ing/ unde s>au des#operit G s#2elete $n pozi'ii anormale/ unele #u pr'i lips/ 5 #ranii 8i #ir#a 5000 de oase izolate pro*enind de la aproximati* 400 de indi*izi. Sa#ri"i#iile umane sunt do#umentate 8i $n lumea gre#o>roman/ mai ales prin in"orma'iile autorilor anti#i. 5st"el/ Alutar2 ne in"ormeaz 61 # 4emisto#le/ $n urma #onsultrii unui ora#ol/ a sa#ri"i#at trei prizonieri $n a0unul #on"runtrii de la Salamina din 4(G $. Br. #u per8ii. 4itus ,i*ius 62 men'ioneaz # doi gali 8i doi gre#i au "ost $ngropa'i de *ii $n urma $n"r%ngerii de la !anae 6216 $. Br.9 $n "a'a lui Bannibal. 5#elea8i sa#ri"i#ii aduse lui &arte sunt men'ionate de 7rodannes 6 8i $n #azul ge'ilor; 3pe a#est &arte 6ge'ii9 totdeauna l>au $nduple#at printr>un #ult slbati#/ so#otind # 8e"ul rzboaielor trebuie $mp#at prin *rsare de s%nge omenes#1. @e8i poten'ialele sa#ri"i#ii umane sunt do#umentate pe o arie reprezentati* 8i $n @a#ia/ totu8i nu putem 8ti #u pre#izie $n #e #ontext se pra#ti#a sa#ri"i#area 8i #ine erau #ei #are o realizau. @in unele iz*oare anti#e/ dar 8i din istoria general a religiilor/ 8tim # sa#ri"i#iile erau e"e#tuate/ de obi#ei/ de #tre #ler. @e asemenea nu putem pre#iza da# existau anumite spa'ii sa#ramentale unde se pra#ti#au sa#ri"i#iile. !elebrul 3soare de andezit1 de la Grdi8te &un#elului a "ost/ de asemenea/ pus $n legtur #u o"i#ierea unor sa#ri"i#ii umane sau animale. Aornind de la toate a#este #onsidera'ii/ sa#ri"i#iile umane se e"e#tuau $n urmtoarele #ontexte; a9 $n bene"i#iul unor di*init'i; ritualul trimiterii solului la Zalmoxe< b9 sa#ri"i#ii e"e#tuate la "ondarea unor #onstru#'ii pro"ane sau sa#re; s#2elete sub lo#uin'e s>au des#operit la Grdi8tea/ Fordu8ani/ !2irnogi/ !'elul =ou/ et#. @ar a#este sa#ri"i#ii pot "i interpretate 8i #a reminis#ien'e ale unui #ult al strmo8ilor/ #are erau $ngropa'i sub *atra lo#uin'ei/ mai ales $n epo#ile preistori#e<

#9 sa#ri"i#area so'iei la moartea so'ului/ bine do#umentat de in"orma'iile literare/ #%t 8i de des#operirile ar2eologi#e de la Sig2i8oara>Jittenberg/ .rlea 8i !s#ioarele< d9 la moartea unor ariso#ra'i< e9 sa#ri"i#ii de #opii; la Grdi8tea/ .rlea/ Aoiana/ Bunedoara/ #are prezentau urme ale unor lo*ituri pe #ranii sau se#'ionri $n di*erse zone ale #orpului< "9 #ultul #raniilor este do#umentat prin depunerea unor #ranii separate $n gropi. Spre a#east interpretare ne $ndreapt 8i #apetele #ioplite $n piatr sau #ele modelate $n lut. @e asemenea/ expunerea pe zidurile unor #et'i da#i#e a #raniilor a "ost do#umentat 8i de s#enele HH?/ ,?7/ ,HH77 ale !olumnei lui 4raian< g9 sa#ri"i#ii ale unor prizonieri; do#umentate de des#operirea de la Ferea/ unde $ntr>o groap erau 16 s#2elete de #opii/ adoles#en'i 8i maturi/ de ambele sexe/ $n pozi'ii torsionate/ #2ir#ite< 29 sa#ri"i#ii de "e#undare; do*edite de des#operirea de la !s#ioarele/ unde $ntr>o groap au "ost des#operite dou s#2elete $mbr'i8ate $ntr>o pozi'ie de "e#undare. @e8i existen'a sa#ri"i#iilor umane la geto>da#i pare indubitabil/ este di"i#il de apre#iat da# toate #azurile au 8i "ost $ntrade*r sa#ri"ii umane. Se pare #/ $n unele #azuri/ sa#ri"i#iile umane nu pot "i substituite de #ele animale/ #um este #azul trimiterii solului la Zalmoxe/ ##i solul este #el #are trebuie s transmit dolean'ele #omunit'ii. Sa#ri"i#iile umane par s "i $n#etat #u des*%r8ire odat #u #u#erirea roman 8i distrungerea marilor san#tuare/ patronate de #lasa sa#erdotal a elitelor. Autem apre#ia/ $n #on#luzie/ para"raz%ndu>l pe &. )liade/ # 3$n toate so#iet'iile tradi'ionale/ sa#ri"i#iul uman era $n legtur #u un simbolism #osmologi# 8i es#atologi# deosebit de #omplex 8i puterni#/ #eea #e expli# persisten'a sa la *e#2ii germani/ la geto>da#i/ #el'i 8i romani 6#are de alt"el l>au interzis abia $n G( d. Br.9. a#est ritual s%ngeros nu indi# delo# in"erioritatea intele#tual sau sr#ia spiritual a popoarelor #are $l pra#ti#1.

40

Reli2ie $i . cie#"#e 0n l(1e" D"ciei /!e! 1"ne


&a0oritatea #er#ettorilor #are s>au aple#at asupra studiului so#iet'ii geto> da#i#e au obser*at rolul important pe #are $l o#upau religia 8i slu0itorii a#esteia/ $n spe' &arele Areot/ #are a "ost s"tuitorul regelui $n de#iziile ma0ore ale #ondu#erii regatului. S>a *e2i#ulat mult $n istoriogra"ie #ara#terul teo#rati# al regatului da# #u sediul la Sarmizegetusa/ pornindu>se de la datele autorilor anti#i #are *orbeau despre importan'a lui @e#eneu #a 8i s"etni# al regelui 8i/ dup moartea *iolent a lui Furebista/ de problema su##esiunii la tron. 7n#lusi* dinastia da#i# din &un'ii .r8tiei are o "ilia'ie teo#rati# prin @e#eneu 8i !omosi#us. @a# "a#em apel la in"orma'iile autorilor anti#i/ obser*m # a#e8tia $l indenti"i# pe Zalmoxe #u un rege. 5st"el Alaton64/ dup #e a po*estit $nt%lnirea #u unul din medi#ii 3regelui da# Zalmoxe/ despre #are se zi#e/ stp%nes# me8te8ugul de a te "a#e nemuritor1/ #ontinu despre a#est medi# tra#/ #are ar "i $n*'at pra#ti#a medi#al 3de la regele nostru #are este 8i zeu1. 5#um inter*ine #elebrul pasa0/ $n #are Zalmoxis apare $n ipostaza de rege taumaturg; 3Zalmoxis ne $n*a' dup #um nu trebuie s $n#er#m a *inde#a o#2ii "r s *inde#m #apul/ ori #apul "r s 'inem seama de trup/ tot ast"el ni#i trupul nu poate "i $nsnto8it "r de #ap. @e a#eea remediul multor boli este ne#unos#ut medi#ilor gre#i/ pentru # ei negli0eaz ansamblul1. !azuri similare/ #%nd un rege tra# este e#2i*alat #u un zeu/ sunt numeroase. Aentru a nu da de#%t un singur exemplu/ $l men'ionm pe R2esos/ #are era adorat #a un zeu de ini'ia'ii $n misterele sale 65.&. )liade66/ analiz%nd a#east e#2i*alen' $ntre un rege 8i un zeu/ apre#iaz # pro*ine probabil din "ondul indo>european 8i #omport trei aspe#te; 1. indenti"i#area/ omologarea sau #on"uzia $ntre zeu/ rege 8i marele preot< 2. tendin'a de a di*iniza regii< . importan'a marelui preot/ a #rui autoritate/ $n prin#ipiu in"erioar #elui a regelui/ se do*ede8te/ de #ele mai multe ori superioar a#estuia.

41

@e asemenea/ #azuri $n istoria anti# european/ #%nd un rege este #onsiderat 8i zeu/ sunt numeroase6(. )ste su"i#ient s ne re"erim la in"orma'iile lui 4a#itus 6+/ #are $l #onsidera pe regele boilor/ &arria#us/ #a 8i deus. @e asemenea $n lumea #elti#/ druidul era apre#iat/ de #ele mai multe ori/ #2iar superior regelui6G. Re*enind la Zalmoxis/ mult dis#utat 8i disputat $n istoriogra"ie este in"orma'ia lui Strabon/ #are ar "a#e e#oul rolului deosebit al "a#torului religios $n so#ietate; 3@up #e s>a retras $ntr>un "el de pe8ter ina##esibil #elorlal'i/ 8i>a petre#ut a#olo o bun bu#at de *reme/ $nt%lnindu>se rar #u #ei din a"ar/ de#%t doar #u regele 8i #u slu0itorii a#estuia. Regele #%nd a *zut # oamenii sunt mult mai supu8i "a' de el de#%t $nainte/ #a "a' de unul #are le d porun#i dup $ndemnul zeilor/ i>a dat tot spri0inul. 5#est obi#ei a dinuit p%n $n zilele noastre< dup datin mereu se gsea un ast"el de om #are a0ungea s"etni#ul regelui/ iar la ge'i a#esta era numit #2iar zeu. A%n 8i muntele a "ost numit s"%nt 8i a8a $l 8i numes#. =umele lui este Qogaionon/ #a 8i al r%ului #are #urge pe l%ng el. Ae #%nd domnea asupra ge'ilor Furebista O $mpotri*a #ruia s>a pregtit s porneas# di*inul !ezar O #instirea mai sus amintit o a*ea @e#eneu. 5 dinuit la ge'i obi#eiul pitagorei#/ adus lor de Zalmoxis/ de a nu se atinge de #arnea animalelor1. Aornind de la a#este date a lui Strabon re"eritoare la existen'a unui 3munte s"%nt1 $n #adrul #i*iliza'iei da#i#e/ o grmad de studii au $n#er#at lmurirea a#estui 3enigmati#1 #ol' de spiritualitate. :n toate mitologiile lumii/ muntele a 0u#at un rol important "iind/ a8a #um apre#ia 8i &. )liade(0/ un *eritabil axis mundi/ un lo# unde sa#rul 8i pro"anul se a"l $n #onta#t. ,o#a8ul zeilor gre#i se a"la $n *$r"ul .limpului/ #el mai $nalt *%r" al )lladei 62G11m9< #entrul lumii la indieni este muntele &eru/ $n *%r"ul #ruia strlu#e8te Steaua Aolar< muntele sa#ru al iranienilor este )rebusul 656 4m9/ la israeli'i/ sa#ru este 4aborul/ singurul #are nu "usese a#operit de apele potopului< la 0aponezi *ul#anul Du0i 6 (( m9 0oa# un rol deosebit< pe #onul muntelui 5rarat 65165m9 din 5sia &i# a e8uat =oe #u #orabia sa. 4ot pe un munte/ pe Sinai/ prime8te &oise legile sale de la di*initate. Aopoarele #are nu dispuneau de mun'i $n mod natural au "ost tentate s>8i #onstruias# simula#re ale mun'ilor/ pentru a putea "i mai aproape de zei prin a#east axis mundi sau 3s#ar a #erului1. 5st"el *or aprea $n )gipt piramidele 8i $n &esopotamia ziguratele. -ni*ersul miti# al rom%nilor #uprinde o serie de mun'i sa#ri/ #are prin "ormele 3#iudate1 #reate de #on*ulsiile geologi#e/ au $n"ierb%ntat min'iile aple#ate 42

spre o expli#a'ie miti#. 5st"el de mun'i/ $n spa'iul #ulturii rom%ne8ti/ sunt; Gut%iul/ !limanul/ !ea2lul/ !iu#a8ul/ Aiatra &are/ Fu#egi/ Dgra8/ !ozia/ Godeanu/ !erna/ &e2edin'i/ Rar#u/ Fi2or 6t$rgul de "ete de la &untele Gina9/ et#. 3Rela'ia1 dintre da# 8i munte apare #u pregnan' odat #u #onstituirea #entrelor de putere sub "orma #et'ilor 8i a8ezrilor "orti"i#ate amplasate $n zone muntoase greu a##esibile. ,a s"%r8itul se#olului 77 $. Br. $n#ep s se edi"i#e marile san#tuare #are *or "i des#operite/ aproape ex#lusi*/ $n zona montan. :n istoriogra"ie exist o serie de studii 8i $n#er#ri de lo#alizare a muntelui 8i a pe8terii unde s>ar "i retras Zalmoxis/ dup spusele lui Strabon. !.@ai#o*i#iu (1/ B.@ai#o*i#iu(2/ 7.B.!ri8an( / 7.7.Russu(4 plasau a#est munte 8i pe8tera a"erent $n prea0ma in#intei sa#re de la Sarmizegetusa. )xisten'a muntelui s"%nt al da#ilor s>a perpetuat $n tradi'ia istoriogra"i# p%n $n 5nti#2itatea t%rzie/ #%nd apare o men'iune la ,a#tantius #are re"erindu>se la $mpratul Galerius 8i la mama a#estuia #are erau de origine da#i#/ ne in"ormeaz # a#easta 3era adoratoarea mun'iilor sa#ri1. Rolul sa#erdo'iului geto>da# $n #ondu#erea regatului nu poate "i pus la $ndoial/ lu#ru #on"irmat pe deplin de #er#etrile ar2eologi#e. @intre to'i reprezentan'ii sa#erdotali/ #el #are a sus#itat #ele mai numeroase interpretri a "ost @e#eneu. Realizarea uniunii politi#e a geto>da#ilor nu s>ar putea expli#a "r a se 'ine seama de @e#eneu/ da# lum $n #al#ul # un asemenea e*eniment s>a produs at%t de rapid. =.Gostar 8i ?. ,i#a #onsider # @e#eneu a $ntreprins o re"orm radi#al a *ie'ii spirituale geto>da#i#e. 5#ti*itatea pe #are a des"8urat>o @e#eneu reiese #el mai #lar de la 7odannes/ pasa0ul "iind printre #ele mai dezbtute de istoriogra"ie. ?astele #uno8tin'e 8tiin'i"i#e despre #are *orbe8te istori#ul got nu erau transmise de #tre @e#eneu de#$t sa#erdo'iului. 7n"orma'iile despre !omossi#us/ o"erite de a#ela8i 7ordannes/ !etica/ adu# date despre #umularea demnit'ii regale #u a#eea de mare preot; 3iar dup moartea lui @e#eneu ei au a*ut aproape $n a#ea8i *enera'ie pe !omossi#us/ "iind# era tot a8a de is#usit. 5#esta era #onsiderat la ei 8i #a rege 8i #a preot 8i #a 0ude#tor/ datorit pri#eperii sale 8i $mpr'ea poporului dreptate #a ultim istan'1. @espre S#orillo iz*oarele nu spun $n mod dire#t # ar "i de'inut 8i demnitatea sa#erdotal dar/ baz%ndu>ne pe alte in"orma'ii anti#e de unde transpare $n'elep#iunea a#estui rege #are ar "i domnit 40 de ani/ putem presupune # $ntre atribu'iile sale era 8i a#eea de mare preot. 4extul lui 7ordannes despre !omossi#us a ridi#at numeroase semne de $ntrebare 4

$n interpretarea #ara#terului regatului da#/ pornind de la importan'a marelui preot. :mpletirea sa#rului #u pro"anul $n demnit'ile superioare ale statului reiese "oarte #lar $n e*iden' prin stru#tura ar2ite#toni# a #apitalei da#i#e unde/ alturi de #etatea 8i #ara#terul #i*il/ este 8i in#inta sa#r #u impozantele sale san#tuare. :n #adrul religiei geto>da#i#e/ o #ategorie aparte o reprezint a8a numi'ii 3as#e'i1 men'iona'i de iz*oarele anti#e. 5utorul iudeu Dla*ius 7osep2us/ $n Antichit"i iudaice/ "a#e o serie de #ompara'ii $ntre #asta esenienilor 8i #asta preo'eas# da#i#; 3esenienii au a*erile $n de*lm8ie/ iar bogatul nu se bu#ur $ntr>u nimi# mai mult de #eea #e are de#%t a#ela #e nu are ni#i un "el de a*ere. Mi a8a se poart oamenii $n numr de peste 4000. )i nu i8i iau ne*este 8i ni#i nu obi8nuies# s aib s#la*i/ pe de o parte so#otind # robia du#e la nedreptate/ pe de alta d%ndu>8i seama # se i*e8te ast"el prile0 de rz*rtire. 5#e8tia tries# prin ei $n8i8i 8i se "oloses# de ser*i#iile pe #are 8i le pot "a#e unii altora. 5leg prin *ot un "el de per#eptori ai *eniturilor 8i ai roadelor #e le produ#e pm%ntul/ iar preo'ii iau asupra lor pregtirea gr%ului 8i a alimentelor. =u tries# a#e8tia $ntr>un "el deosebit de al #elorlal'i oameni/ #i traiul lor seamn #u a8a numi'iilor pleistoi de la da#i1. Strabon spune #; 3Aoseidonius a"irm # missi se "eres#/ din #u#erni#ie/ de a m%n#a *iet'i< 8i iat de#i moti*ul pentru #are nu se ating de #arnea turmelor. Se 2rnes# $ns #u miere/ lapte 8i br%nz/ du#%nd un trai lini8tit/ pentru #are pri#in au "ost numi'i theosebi 8i capnobai. -nii tra#i i8i petre# *ia'a "r s aib legturi #u "emeile/ numindu>se ctiti 8i sunt onora'i 8i so#oti'i sa#ri/ trind "eri#i'i 8i "eri'i de ori#e prime0die1. !2iar da# pasa0ul se re"er la moessi/ studiile istori#e au do*edit # a#e8tia "ormau popula'ia tra#i# din spa'iul #uprins $ntre Baemus 8i @unre/ str%ns $nrudi'i #u geto>da#ii propriu>zi8i. Re"erindu>se la Zalmoxis/ Strabon #ompleteaz #ele a"irmate mai sus; 3a dinuit la ge'i obi#eiul pit2agorei# adus lor de Zalmoxe/ de a nu se atinge de #arnea animalelor1. 5mbii autori anti#i men'ioneaz existen'a la da#i a patru #ategorii de preo'i; theosebeis/ #apnobatai/ #tistai/ pleistoi/ etimologia a#estora de*enind subie#tul unor $ndelungi polemi#i. @a# theosebeii $nseamn 3adoratori ai zeilor1/ $n s#2imb #u*$ntul #apnobatai a #omportat numeroase dis#u'ii. ?asile A%r*an $l tradu#e prin 3#ltori prin nori1/ iar 7.!oman prin 3umbltorii prin "um1. &. )liade/ pornind de la in"orma'iile lui Berodot 8i Aomponius &ella/ $n#ear# s do*edeas# existen'a/ 8i la geto>da#i/ a unor pra#ti#i 8amani#e. Aomponius &ella a"irm # tra#ii/ $n timpul 44

ospe'elor/ obi8nuiau s arun#e $n "o# #u semin'e 3al #ror miros pro*oa# #omesenilor o *eselie asemntoare #u be'ia1. @a# a#e8ti #apnobatai reprezentau sau nu e*entualii 8amani ai da#ilor rm%ne s elu#ideze #er#etriile ulterioare. !%t pri*e8te a##ep'iunea termenului #tistai/ ?asile A%r*an este de prere # el ar semni"i#a 3"ondator1/ 3$ntemeietor1/ "iind pus $n dire#t rela'ie #u termenul pleistoi/ "olosit de Dla*ius 7osep2us. Aropunerile de interpretare pentru termenul de pleistois sunt extrem de numeroase 8i de #ele mai multe ori/ #ontro*ersate. 7.7.Russu (5/ $n studiul su #onsa#rat limbii geto>da#i#e/ apre#iaz # termenul ar reprezenta 3a lu#i1/ 3a strlu#i1. Arintr>o ingenioas analiz a textelor Summramiene/ 5.Fodor tradu#e #u*$ntul prin 3#ei mari1/ 3#ondu#torii1. @e re'inut este "aptul # da#ii de'ineau una sau mai multe #ategorii de 3spe#iali8ti ai sa#rului1/ #u o pondere so#ial di"i#il de re#onstituit astzi. Daptul # ei du#eau o *ia' aproape mona2al/ retra8i $n lo#uri izolate 6pe8teri/ *%r"uri de mun'i/ pduri9 8i 2rnindu>se doar *egetarian/ a8a pare s "ie indi#at de iz*oarele literare. @a# lo#urile de #ult domesti#/ des#operite $n ma0oritatea a8ezrilor da#i#e nu pot "i puse pe seama a#estor slu0itori/ totu8i marile san#tuare/ mai ales din a8ezriile 8i #et'iile "orti"i#ate/ a*eau ne*oie de o"i#ian'i deosebi'i/ #are apreau $n o#2ii #omunit'ilor #u un mare prestigiu. 7n*estiga'iile ar2eologi#e sistemati#e/ $ndeosebi #ele din ultimii 50>60 de ani/ au dez*elit un numr impresionant de #onstru#'ii 8i edi"i#ii/ #are prin "orm 8i "un#'ionalitate au putut "i atribuite stru#turiilor sa#re. :n #ategoria #onstru#'iilor sa#re/ pot "i $n#adrate urmtoarele tipuri de #omplexe ar2eologi#e; san#tuarele monumentale din piatr sau lemn 6patrulatere sau #ir#ulare9/ edi"i#iile #u absid/ gropiile de #ult/ *etrele de #ult sau pu'urile rituale. Stru#turile de #ult/ publi#e sau pri*ate/ 0oa# $n #adrul or#rei so#iet'i un rol deosebit de important/ reprezent%nd spa'iile #onsa#rate/ $n #are se petre#ea legtura indisolubil #u di*initatea. :n #azul #i*iliza'iei da#i#e/ spe#i"i#itatea in"orma'iilor generate ex#lusi* de sursele ar2eologi#e de in*estigare "a# #a mesa0ul pro"und pe #are $l de'ineau a#este spa'ii s "ie di"i#il de re#onstruit. @e asemenea/ a8a #um tot mai limpede apare $n "a'a unei #er#etri obie#ti*e a "enomenului spiritual al lumii da#i#e/ se #ontureaz un uni*ers #omplex/ #u mul'i 3a#tori1/ #u lumi spirituale di"erite de la un moment #ronologi# la altul/ de la o regiune geogra"i# la alta/ de la o stru#tur so#ial la alta. -nitaritate 8i liniaritatea uni*ersului spiritual geto>da#i#/ nu poate "i sus'inut #u temeini#ie (6. Rolul 45

spe#iali8tilor sa#rului/ de la &arele Areot/ s"etni# al regelui din in#inta sa#r a Sarmizegetusei/ p%n la as#etul retras pe *%r"ul mun'iilor de la Rudele sau &eleia 8i p%n la magi#ianul de la Aope8ti/ este unul important $n stru#turile #otidianului din #are "a#e parte.

46

S/i!i#("li#"#e" d"cic 0n e/ c" ! 1"n' Ele1en#e 2ene!"le


)*olu'ia #i*iliza'iei geto>da#i#e/ de#i impli#it 8i a uni*ersului spiritual *a "i brus# mar#at de e*enimentele petre#ute $n 106/ trans"ormarea @a#iei $n pro*in#ie roman 8i impunerea unor alte norme #ulturale/ #ele ale $n*ingtorilor. )ste #unos#ut # "enomenele religioase e*olueaz potri*it e*olu'iei so#iet'ii umane. 5st"el/ anumi'i zei #are $ntr>o epo# au "ost zei supremi/ $ntr>o alt epo#/ #%nd poporul respe#ti* a e*oluat sau a "ost #u#erit de un alt popor/ de*in 3zei de m%na a doua1/ in"eriori. Daptul este #iudat doar $n aparen'/ deoare#e #u #%t umanitatea e*olueaz/ #u #%t $8i per"e#'ioneaz mi0loa#ele de subzisten' 8i des#oper #i*iliza'ia/ #u at%t *ia'a religioas este soli#itat de "iguri di*ine #are s rspund noilor trans"ormri. @e pild "iin'ele supreme urani#e/ atestate la aproape toate popula'iile 3primiti*e1 din zorii #i*iliza'iei umane/ au "ost aproape #omplet uitate $n #i*iliza'iile mai e*oluate. @es#operirea agri#ulturii/ spre exemplu/ adu#e s#2imbri radi#ale $n ierar2ia di*in/ apr%nd a#um $n prim plan &arile Zei'e ale "ertilit'ii 8i "e#undit'ii. -n alt exemplu pri*ind e*i#'iunea unui zeu #elest $n "olosul unui alt zeu de*enit mai puterni# este "oarte bine pus $n e*iden' de mitul lui -ranus. -ranus/ al #rui nume $nsemna 3#er1/ $mpreun #u so'ia sa Gaia/ a #reat al'i zei/ pe #i#lopi 8i alte "iin'e monstruase/ dar *a "i #astrat de unul dintre "iii si/ !ronos. !astrarea este o imagine miti# a neputin'ei/ a de#derii a#estui zeu #elest. ,a r%ndul su !ronos *a #eda puterea $n "a*oarea lui Zeus/ #are *a #umula 8i atributele zeului su*eran 8i ale zeului "urtunii. :n alt ordine de idei/ no'iunea de deus otiosus trebuie $n'eleas #omplex $ntru#%t sugereaz o mare di*ersitate de a##ep'iuni; un deus otiosus este un zeu tr%nda*/ nepstor/ neutru/ #are retrg%ndu>se $n #er 8i nemaipstr%nd rela'iile ini'iale #u lumea #reat de el/ de*ine ne"olositor propriei sale opere. Dormula religioas deus otiosus/ ns#ut din $ndoiala misti# a omului nemul'umit de mediul su so#ial 8i natural/ poate "i interpretat nu #a o #ontestare dire#t a zeului $n sine/ #i #a o a"irmare a dezinteresului zeilor "a' de destinul lumii #reate de ei. Re*enind la situa'ia @a#iei/ un "enomen similar pare s se "i $nt%mplat 8i #u Zalmoxis/ #are la ni*elul se#olelor 7 $.Br.>7 d.Br. de*enise un zeu prea abstra#t pentru

4(

so#ietatea da#i# a"lat $n plin dez*oltare/ #omparati* #u momentul #ristalizrii mit2os>ului zalmoxeean 6moment anterior se#olului ? $.Br9. :n momentul #%nd Furebista ini'iaz marile sale a#'iuni militare/ se sim'ea ne*oia unui zeu mai pragmati#/ mai aproape de ne#esit'iile momentului/ 8i a#est zeu nu putea "i altul de#%t Zeul Rzboiului. Zalmoxis de*ine a8adar un deus otiosus/ "iind #onsiderat de0a 3un zeu de demult1. =oului zeu i se #onstruies# marile san#tuare 6poate # nu $nt%mpltor din perioada anterioar se#olului 7 $.Br. nu se dateaz san#tuare monumentale9/ #are *or "i deser*ite de #asta preo'eas# $n "runte #u @e#eneu 6inspiratorul s#2imbrii sistemului religios9/ 8i !omosi#us dup a#esta. :n momentul #u#eririi romane a#eia8i soart o are 8i a#est zeu al rzboiului 8i poate 8i alte di*init'i despre #are a*em in"orma'ii $n spe#ial pe #ale ar2eologi#. :n istoria religiilor a#est "enomen este amplu rsp%ndit/ a*%nd la baz silogismul potri*it #ruia/ la o #on"runtare/ alturi de oameni/ parti#ip 8i zeii a#estora. :n #azul da#ilor 8i zeii au "ost in"eriori/ "iind $n*in8i de #tre #ei romani 8i tre#u'i apoi $n plan se#und/ absorbi'i $n masa *astului panteon roman. ,a a#est lu#ru #onlu#reaz 8i intransingen'a ie8it din #omun a romanilor "a' de #asta preo'eas# da#i#/ #are *a "i distruns din temelii/ alturi de san#tuare. 4otu8i/ da# "ormele de mani"estare materiale ale religiei pot "i demontate 8i $nlo#uite #u altele/ nu a#ela8i lu#ru se poate spune despre #on8tiin'a indi*idului. @e asemenea/ ar trebui "#ut o distin#'ie $ntre #eea #e se $nt%mpl #u elita da#i#/ atent supra*eg2eat de administra'ia roman 8i popula'ia de r%nd/ rural/ #are lo#uia izolat $n sate 8i #are nu era supra*eg2eat #u a#eia8i e"i#ien' de #tre romani. :n mediul rural #redin'ele de dinainte de #u#erire au putut s se perpetueze aproape nesting2erite. 5st"el/ pe "iliera ruralit'ii/ este posibil s se perpetueze/ p%n #tre "ol#lorul rom%nes#/ unele teme mitologi#e de "a#tur da#i#. .dat realizat #u#erirea roman/ se petre# numeroase modi"i#ri $n toate stru#turile so#iet'ii. :n domeniul spiritualit'ii/ modi"i#rile sunt pro"unde/ sensul 8i *aloarea in"orma'iilor #are ne pro*in modi"i#%ndu>se $n mod radi#al. Aentru identi"i#area di*init'ilor auto2tone $n #adrul uni*ersului spiritual pro*in#ial roman/ au "ost aduse $n dis#u'ie dou modalit'i; a9 indenti"i#area unor teonime auto2tone $n #adrul ins#rip'ilor *oti*e sau a unor tipuri i#onogra"i#e distin#te #are $n"'i8eaz o di*initate #lasi#/ #u atribute di"erite "a' de s#2ema $n#et'enit $n i#onogra"ie. :n a#east "orm/ $n urma pro#esului de interpretatio romana/ di*initatea lo#al este integrat uni*ersului 4+

spiritual pro*in#ial roman 8i poate "i lesne re#unos#ut #a atare< #2iar sub "orma unei di*init'i romane< b9 situa'ia $n #are interpretatio romana este #omplet/ iar "igura di*init'ii lo#ale de*ine #omplet ire#ognos#ibil. :n a#east situa'ie/ un indi#iu pentru e*iden'ierea unei posibile di*init'i lo#ale este adorarea predile#t a unui zeu din panteonul roman de #tre un anumit se#tor so#ial/ dar trebuie pre#izat originea etni# a dedi#an'ilor. 5pologetul #re8tin 4ertullian(( *orbea despre "aptul # "ie#are pro*in#ie roman $8i a*ea zeit'ile spe#i"i#e/ dar *alabilitatea in"orma'iei sale nu se #erti"i# $n #azul @a#iei. @a# $n #azul #elorlalte pro*in#ii latine 6&oesia/ Aannonia/ @alma'ia/ =ori#um/ Gallia/ Germania et#.9 se #unos#/ mai ales din epigra"e/ destule nume de di*init'i auto2tone/ $n #azul @a#iei situa'ia nu se do#umenteaz #ert/ exist%nd numeroase dezbateri pe a#east tem. -na dintre di*init'iile #are a generat senza'ia # poate reprezenta o di*initate lo#al trans"ormat prin interpretatio romana a "ost @)5 A,5!7@5/ do#umentat pe teritoriul @a#iei prin trei epigra"e; un altar des#operit la Romula 60ud. @ol09< un altar de #al#ar de la Su#ida*a 60ud. .lt9< o pla# *oti* de marmur des#operit la !ioroiul =ou 60ud. @ol09. 5#este trei exemplare sunt singurele do#umentate $n @a#ia 8i toate au "ost des#operite pe un areal extrem de restr%ns din sudul @a#iei. 7n#lusi* numele di*init'ii/ Ala#ida/ este tot un epitet/ "iind sinonim #u Sedata/ Ala#ata/ 4ranSuilla/ ,enis/ Tuieta/ "iind de#i zei'a 3#ea bl%nd1/ 3#ea bine*oitoare1/ 3lini8tit1/ 3pl#ut1. 4oate $n#er#rile $ntreprinse $n a e#2i*ala a#este epitete ale di*init'ii @ea Ala#ida #u alte #ulte do#umentate $n 7mperiu nu au $nregistrat do*ezi #on#ludente/ "iind posibil s "ie o zeitate auto2ton geto>da#i#. Re*enind la ins#rip'ia de la !ioroiul =ou/ ea apare pe o pla# *oti* #e are "igurat o di*initate "eminin #u trei #apete/ iar $n dreapta 8i st%nga ei dou altare/ #eea #e o indenti"i# #u mult mai bine do#umentata BeLate 4ri"ormis. :n mediul tra#i#/ BeLate este bine #unos#ut/ "iind asimilat #u zei'a Fendis. =>ar "i ex#lus #a a#east reprezentare/ similar zei'ei BeLate 4ri"ormis/ s "ie o "orm as#uns a #ultului Fendidei tra#i#e. !azuri similare/ #$nd o di*initate este do#umentat pe un teritoriu "oarte restr%ns sunt #ele ale di*init'ii @)5 F.=5 din Aanonnia 8i #ele ale zeului @)-S ?)4-S din Frittania/ sub #are se as#und posibile di*init'i auto2tone. 4G

:n momentul $n #are @a#ia de*ine pro*in#ie roman/ a*em din nou de a "a#e #u a#el "enomen de interpretatio romana prin #are zei'a Fendis apare sub "orma @ianei romane. =umrul mare de ins#rip'ii 8i monumente din @a#ia roman 6peste 509 ar pleda $n "a*oarea unui asemenea pro#es. Arintre a#estea un lo# aparte $l reprezint $ns#rip'ia de la 5pulum/ des#operit $n# din se#olul H?777/ unde @iana poart epitetul de &),,7D7!5 8i a*%nd urmtorul text; @75=5) E &),,7D7!5) E S5!R-& E !.& 6otius9 S-A)R. :n# din momentul des#operirii 8i publi#rii/ ins#rip'ia a "ost supus la numeroase #riti#i/ in#lusi* din parte lui &ommsen/ #are propuneau di*erse sugestii/ rezid%nd din uni#itatea epitetului respe#ti*. )pitetul de 3&elli"i#a1 63#ea produ#toare de miere19/ ar reprezenta o di*initate auto2ton/ preroman/ a stupilor de albine/ mierea "iind re#unos#ut #a una dintre bog'iile de baz ale @a#iei/ "olosit 8i #a moned de s#2imb. 4rebuie de#i presupus # 8i $n perioada pro*in#iei romane 'inuturile da#i#e $8i pstrau renumele $n pri*in'a mierii. 5naliz%nd #u temeini#ie #ultul @ianei $n @a#ia roman/ nu se regse8te ni#i un atribut spe#i"i# pro*in#iei nord>dunrene #are s "a# e#oul unei adorri predile#te. Dilia'ia dintre Fendis 8i @iana roman/ pe baza elementelor #ultului a#este zei'e $n pro*in#ia @a#ia/ nu poate "i stabilit. :n #ategoria posibilelor di*init'i auto2tone in*o#ate $n perioada pro*in#iei/ au "ost aduse $n dis#u'ie 8i personi"i#rile @a#iei; @a#ia/ @eii @aea @a#iarum/ @eii @a#iarum 4res/ Genius @a#iarum/ Genius @a#iae Deli#is/ 4erra @a#ia. @e asemenea/ o serie de di*init'i ale panteonului gre#o>roman/ #are $n @a#ia au o pondere mai mare de#%t $n alte pro*in#ii ale 7mperiului/ au "ost apre#iate drept o trans"igurare/ prin interpretatio romana/ a unor di*init'i auto2tone. Arintre a#estea se numr Dortuna @a#iarum/ ,iber Aater et ,ibera/ &ars/ Sil*anus/ 4erra &ater. 5#ela8i 4ertullian a"irm # 8i lo#alit'iile $8i a*eau zeii lor/ #onsa#ra'i printr>o 2otr%re a s"atului muni#ipal 6ordo decuriono9. :n #azul @a#iei/ spre deosebire de ma0oritatea pro*in#iilor 7mperiului/ zeii ora8elor se as#und sub epitete anonime. !ele mai reprezentati*e #azuri sunt a#ei genii ai lo#alit'iilor/ do#umenta'i $n mai multe situa'ii; Genius !oloniae Sarmizegetusae/ Genius &i#iae/ genius pagi 5Suensis/ genius al #anabelor de la 5pulum. 7ndenti"i#area unor di*init'i auto2tone sub a#este patronime anonime ale lo#alit'ilor este greu de presupus/ a#esta "iind un obi#ei tipi# roman/ bine do#umentat $n 7mperiu 8i nu reprezint o ino*a'ie a pro*in#iei @a#ia. -n #az #u totul aparte $l reprezint di*init'ile tutelare ale iz*oarelor termale(+. =u se poate ex#lude *enerarea de #tre da#i a iz*oarelor #urati*e termale (G/ #unos#ute 50

8i utilizate apoi "re#*ent de #tre romani/ #um sunt #ele de la Germisara 6Geogiu Fi/ 0ud. Bunedoara9 8i File Ber#ulane 60ud. !ara8 Se*erin9. :n epigra"ele romane din @a#ia sunt do#umentate urmtoarele di*init'i puse $n legtur #u iz*oarele; N$mpha/ N$mphae Saluti ere/ N$mphae Sanctissimae/ N$mphae/ %ei deabuis&ue loci salutatres. @a# la Germisara di*initata tutelar a iz*oarelor este =Imp2a/ la File Ber#ulane $n mod #ert este Ber#ules/ zeul eponim al lo#alit'ii/ #are apare $n urmtoarele ipostaze; 'ercules Saluti er/ 'ercules Invictus/ 'ercules Augustus/ 'ercules Conservator/ 'ercules Sanctus. Situa'ia paradoxal a zeilor da#i de dup #u#erirea roman a "ost analizat 8i de &.Frbules#u+0/ #are #onsidera #/ $n pro*in#iile din =ordul 5"ri#ii/ $n Bispania 8i $n Gallia/ *e#2iile zeit'i auto2tone sunt *enerate $n se#olele 77>777 #u o intensitate nea8teptat/ nimi# asemntor nu se petre#e $n @a#ia. 5#east situa'ie 8i>ar gsi expli#a'ia $n pro#esul de romanizare al @a#iei; ai#i romanizarea a "ost mai bine pregtit/ mai sistemati# 8i mai intensi* "a' de alte pro*in#ii. )xtrem de rapid da#ii/ redu8i din pun#t de *edere so#ial la pturile in"erioare/ sunt redu8i 8i din pun#t de *edere spiritual la o t#ere aproape #omplet. 5st"el are lo# s"%r8itul exteriorizrii $ntr> un "el sau altul al religiei da#i#e/ #2iar da# *e#2iile #redin'e au mai dinuit 8i dup a#est moment. Romanii au a*ut $n mod #ert/ moti*e $ntemeiate s distrug ori#e "orm de mani"estare a religiei da#ilor/ dar a#este moti*e ne s#ap/ deo#amdat. Starea de "apt ar putea "i generat de existen'a/ $n mediul da#i#/ a unor #ulte rzboini#e #are au generat un #omportament intransingent $n lupta #u romanii. =oii #u#eritori pro#edeaz la demantelarea stru#turilor #are patronau e*entuale "o#are de rezisten' spre a putea #ontrola 8i integra noile teritorii $n sistemul e#onomi#/ militar 8i #ultural roman. Zona montan este e*a#uat #omplet/ #et'iile #u marile san#tuare din prea0m/ sunt distruse/ "ormele de mani"estare exterioar a #redin'elor b8tina8ilor sunt $nbu8ite sau mas#ate extrem de bine/ in#%t astzi nu mai pot "i surprinse. :n ansamblu/ de8i in"orma'iile pe #are le a*em despre religia da#ilor $n epo#a roman lipses# #u des*%r8ire/ este imposibil de #onsiderat dispari'ia total a pra#ti#ilor religioase de "a#tur auto2ton. @a#ii/ popor #u#erit $n urma a dou grele rzboaie/ tre# ast"el la stadiul de popula'ie supus.

51

3 .i:ile /e!1"nene de ./i!i#("li#"#e d"cic 0n l(1e" e#n 2!"%ic " ."#(l(i ! 1;ne.c #!"dii n"l
58a #um bine se #unoa8te/ $n #adrul spiritualit'ii geto>da#i#e/ animalele au 0u#at un rol esen'ial $n i#onogra"ie/ uni*ersul reprezentrilor artisti#e "iind puterni# zoomor"izat. !u toate $n#er#riile istoriogra"iei moderne de a pune $n rela'ie datele ar2eologi#e #u iz*oarele anti#e/ di*init'ile #unos#ute pe #ale literar nu pot "i do#umentate $n reprezentrile "igurati*e ale artei plasti#e. :n momentul #u#eririi romane/ i#onogra"ia animalier da#i#/ pra#ti# dispare. Situa'ia se modi"i# din nou/ odat #u dispari'ia autorit'ii romane de la nordul @unrii/ #%nd $n#epe s penetreze/ timid la $n#eput/ apoi din #e $n #e mai *iguros/ #re8tinismul. ?e#2ile #redin'e da#i#e/ de8i #orupte de in"luen'a roman/ $n#ep s prind din nou *ia' 8i s se mani"este. :n spa'iul nord>dunrean se *a #rea o sintez original $ntre #re8tinism 8i pra#ti#ile pg%ne/ un "el de mixtum mitologicum. 5#east stare de lu#ruri este larg do#umentat de obi#eiurile 8i datinile satului rom%nes# tradi'ional/ a8a #um au putut "i re#unos#ute ele de "ol#lori8tii se#olelor H7H O HH. Zoomitologia/ #a latur esen'ial a mitologiei rom%ne/ re"le#t o parte din sistemul de mituri/ legende 8i tradi'ii istori#e despre "auna auto2ton. 5#east preeminen' a animalelor $n mitologie/ a "ost pus de #tre unii autori +1 pe seama "aptului # teritoriul Rom%niei "usese a#operit $n anti#2itate/ $n mare parte/ #u pduri. Festiarul miti# #onsta dintr>un set de animale slbati#e/ #rora li se atribuie/ meta"ori# sau simboli#/ #alit'i misti#e sau "antasti#e 8i puteri supra umane. R.?ul#nes#u +2 $mparte bestiarul mitologi# $n bestiar popular 8i bestiar #ult. Arimul dintre a#estea se bazeaz/ $ndeosebi/ pe animalele 8i simbolurile a#estora rmase $n# din anti#2itate/ de#i din "aza pre#re8tin/ iar #el #ult este re"le#tat de i#onogra"ia #u tent #re8tin/ $n 2eraldi# 8i sigilogra"ie. Festiarul popular se deosebe8te esen'ial de #el #ult/ baz%ndu>se pe supersti'ii/ #redin'e 8i datini #onser*ate $n legende/ nara'iuni animaliere 8i "abule. 5#est bestiar popular ar reprezenta un adaos artisti# la zoomitologie/ rezultat din #ontaminri/ $mprumuturi 8i in"luen'e. Festiarul popular in#lude un numr redus de animale "antasti#e/ perpetuate dinspre anti#2itate/ pe "ilier bizantin.

52

Festiarul #ult/ este prezentat mai ales de #rea'iile literare/ aprute $n#ep%nd #u se#olul H?77/ sub in"luen'a ideilor umaniste/ iar apoi iluministe #are $n#ep s penetreze 8i $n Rrile Rom%ne. !el mai de seam reprezentant al a#estei #ategorii de mitologie literaturizat din "aza sa de $n#eput/ este @imitrie !antemir. Arezen'a animalelor $n #on8tiin'a umanit'ii apare $n# din zorii #i*iliza'iei. 5nimalele au "ost $nzestrate #u unele $nsu8iri simboli#e/ $n spe#ial datorit #omportamentului lor 6#ele mai prezente animale $n zoomitologie sunt #ele #are/ prin #omportamentul lor/ inspir "ri# 8i agresi*itate debordant9. Arezen'a l(/(l(i $n #adrul bestiarului miti# al geto>da#ilor este una dintre #ele mai #ontro*ersate pentru #/ de8i ma0oritatea autorilor moderni sus'in rolul su pre*alent/ do*ezile #on#rete sunt relati* pu'ine 8i se rezum doar la #%te*a #ategorii de surse. @ar poate # $ntreaga dezbatere legat de importan'a lupului $n #adrul mitologiei geto>da#i#e se leag de interpretarea semni"i#a'iei stindardului de lupt/ #elebrul draco #u #ap de lup 8i #oad de 8arpe. 5naliz%nd a#est aspe#t/ #%t 8i semni"i#a'ia numelui etni# al da#ilor/ #are ar $nsemna 3lup1/ &.)liade #onsider # lumea geto>da#i# #unoa8te so#iet'i rzboini#e se#rete/ de tipul unor #on"rerii totemi#e/ #are $8i #onsider originea $ntr>un strmo8 miti# li#omor"/ iar tinerii/ $n #adrul #eremoniilor ini'iati#e/ se #omport asemenea #arnasierului $nsu8i. &erg%nd mai departe pe a#est palier/ putem s *edem 8i rela'ia #are exist $ntre a#est stindard 8i unele muta'ii #are se produ# $n #adrul panteonului geto>da#i# $n#ep%nd #u momentul Furebista O @e#eneu. 5#'iunile militare $ntreprinse de Furebista/ sub dire#ta $ndrumare a lui @e#eneu/ a#'iuni #are se soldeaz #u o oare#are #entralizare politi# 8i militar/ trebuiau suplinite 8i printr>un substrat spiritual. . analiz atent 8i detaliat a iz*oarelor literare anti#e s#oate $n e*iden' spiritul rzboini# deosebit al da#ilor/ "urie rzboini# #u #are a*ea s se #on"runte $n primul r%nd romanii. !redem a8adar # re"orma religioas ini'iat de @e#eneu poate "i #%t se poate de plauzibil/ *e#2iul zeu Zalmoxis "iind $nlo#uit de un zeu al rzboiului/ #u o do#trin mai pragmati#/ mai potri*it timpului. :n a#est #ontext s>ar putea $n#adra a#ele #on"rerii rzboini#e imaginate de )liade #are au #a 8i simbol totemi# lupul/ iar #a 8i stindard dracon>ul. !a 8i #ompletare la a#este sumare supozi'ii poate "i adus 8i soarta religiei da#i#e odat #u #u#erirea roman. !unos#uta toleran' roman vis ( vis de #ultele popula'iilor supuse nu se mani"est 8i $n #azul da#ilor. Rezisten'a militar $nd%r0it poate # a a*ut 8i #onota'ii religioase/ da# a##eptm existen'a a#elor #on"rerii rzboini#e/ romanii 5

a*%nd ast"el tot interesul s $nlture e*entuala dorin' de re*an8. :n a#est #ontext/ san#tuarele sunt distruse din temelii iar tagma preo'eas# este des"iin'at. )ste greu de stabilit da# *alen'a miti# a lupului din #adrul mitologiei rom%ne8ti pro*ine ex#lusi* pe "ilier da#i#. &ir#ea )liade "a#e interesanta obser*a'ie potri*it #reia singurul popor #are a reu8it s>i $n*ing de"initi* pe da#i a "ost poporul roman/ un popor al #rui mit genealogi# s>a #onstituit $n 0urul lui Romulus 8i Remus/ #opiii zeului>lup &arte/ alpta'i 8i #res#u'i de o lupoai#. Rezultatul a#estei uniuni 8i asimilri a "ost poporul rom%n/ un popor ns#ut a8adar de dou ori 3sub semnul lupului1. @e asemenea/ una dintre o#upa'iile de baz ale 'ranului rom%n este pstoritul/ iar *ia'a oierului se leag $ndeob8te de lup/ de ai#i rezult$nd o gam de legende 8i mituri #onsa#rate puterni#ului animal. Diind #el mai "ero#e dintre animalele "aunei #arpati#e/ lupul a impresionat pro"und g%ndirea 8i imagina'ia poporului/ de a#eea "iind prezent $n toate genurile 8i #ategoriile literaturii orale; $n datinile de na8tere 8i #ele de $nmorm%ntare/ $n balad/ basm/ legend/ snoa*/ genereaz numeroase pro*erbe 8i *orbe de du2 8i o#up un lo# de "runte $n sistemul magiei populare/ "iind "re#*ent in*o#at $n des#%nte#e 8i blesteme+ . Arima inser'ie a lupului $n *ia'a #omunit'ii ar2ai#e se produ#e $n# de la na8terea prun#ului/ pentru # unii #opii #are se n8teau slabi primeau numele lupului pentru a se $ntri. @e asemenea/ #u a0utorul unei g2eare de lup/ se trasa $n 0urul #minului unde s>a produs na8terea un #er# magi# #u *alen' de prote#'ie +4. :n satele Alat"ormei ,un#anilor #opiii sunt alpta'i printr>o tetin #on"e#'ionat din piele de lup/ pentru a lua din puterile animalului 8i a se $ntrma mai repede. ,a #ellalt #apt al existen'ei umane/ $n tranzi'ia spre lumea umbrelor/ lupul este din nou prezent/ 0u#%nd un rol de #luzitor al su"letului. ?alen'a psi2opomp a lupului are o larg extensie 8i $n alte #ulturi 6*edi# sau s#andina*9/ $n#%t rd#inile trebuie plasate unde*a $n orizontul indo>european. Aoate #ea mai interesant posibil reminis#en' da#i# este #ea legat de trans"ormarea ritual $n lupi. &.)liade presupunea trans"ormarea ritual $n lup a t$nrului rzboini# prin imitarea a#elei "urii oarbe 6 urror heroicus9 a #arnasierului $nsu8i. !ultura popular rom%neas# #unoa8te pri#oli#ii/ a#ei oameni>lup/ 3"iin'e omene8ti blestemate sau ursite s se s#2imbe $n lupi/ #u #are umbl $n 2ait/ p%n #e se $mpline8te blestemul 8i rede*in oameni1. 5spe#tul pro"und negati* al pri#oli#iului

54

este e*iden'iat 8i de "aptul # 2aitele de lupi $n #are 8i>a "#ut inser'ia un pri#oli#i/ sunt #ele mai rele/ produ#%nd mari pagube/ neput%nd s "ie prinse. )ste mai mult de#%t plauzibil perpetuarea $n #on8tiin'a satului tradi'ional rom%nes# a a#elor an#estrale pra#ti#i pre#re8tine/ pe #are religia o"i#ial nu reu8e8te s le #ontroleze 8i pe #are le tolereaz ta#it. &edi#ina popular magi# o"er lupului un lo# de prim importan'. 5st"el/ prul de lup a"umat era "olosit pentru stoparea in#ontinen'ei uri#e la #opii/ din'ii sunt #onsidera'i amulete adu#toare de noro#/ "i#atul era utilizat pentru terapia o"ti#ei/ g%tle0ul pentru des#%ntatul spaimei/ et#. Uo#urile #u m8ti de lup se des"8oar mai ales $n timpul srbtorilor populare de iarn/ #%nd sunt purtate de tineri 8i #apt un rol pro"ila#ti# 8i "ertilizator/ tinerii merg%nd la #asele "emeilor sterpe. Aurtarea de m8ti de lup se "#ea 8i #u prile0ul des"8urrii unor pra#ti#i antili#antropi#e/ pentru a $ndeprta spiritele rele 8i pe strigoii metamor"oza'i $n lupi. 7nteresante reminis#ien'e ale imaginii lupului se pot obser*a 8i $n i#onogra"ia biseri#ias#/ dar imaginea a#estuia apare trans"igurat. S"$ntul #anoni# Aetru *a 0u#a $n lumea satului #el mai important rol/ "iind e*o#at $ntr>o serie de datini 8i pra#ti#i mai mult de#$t pg%ne. Ara#ti#a prin #are un s"%nt #anoni# de*ine patronul unei di*init'i pre#re8tine este extrem de rsp%ndit $n tradi'ia "ol#lori# rom%neas#/ "iind #ea mai e"i#ient metod de a #ontrola 8i #ombate pra#ti#ile pg%ne bine $nrd#inate $n #on8tiin'a indi*idului. )ste asimilat/ $ntre altele/ #u atributul de patron al lupiilor. . srbtoare extrem de important #are 'ine de #i#lul lupului se serba la 21 noiembrie/ #%nd se #redea # se des#2id mormintele 8i mor'ii umbl liberi prin lume/ pentru prote#'ia $n "a'a strigoilor>mor'i se ungeau #anturile "erestrelor #u usturoi. Ae ansamblu "un#'ia lupului este ambi*alent/ at%t male"i#/ pro*enind probabil din se#*en'ele #omportamentale ale lupului real/ simbol al distrugerii/ #%t 8i bene"i#/ mo8tenit din *e#2ile sisteme ale religiei pre#re8tine/ a#eea de lup totemi#/ prote#tor/ 3"rate1 8i #luz/ stp%n al #etelor de ini'ia'i rzboini#i/ di*initate tutelar #are *eg2eaz asupra marilor praguri existen'iale; na8terea/ ini'ierea/ #storia/ moartea. Aragul dintre a#este dou ni*ele/ me#anismul subtil prin #are se inter"ereaz sau se despart/ genereaz #2ipul mitologi# al lupului/ apari'ie temut/ respe#tat/ 'inut departe de uni*ersul uman/ dar dotat #u o in#ontestabil autoritate sa#ral. -n al doilea animal #are a generat numeroase polemi#i istoriogra"i#e pri*ind importan'a sa $n #adrul lumii da#i#e 8i $n tradi'ia mitologi# rom%neas# este (!.(l. :n 55

epo#a da#i# imaginea a#estuia apare pe o serie dintre produsele toreuti#ii/ at%t din nordul/ #%t 8i din sudul @unrii. :ntre in"orma'iile literare/ o aser'iune interesant re"eritoare la rolul a#estui animal/ este #ea a lui Aorp2irios din 4Ir+5/ #are $n#ear# s argumenteze etimologia #u*%ntului tra# zalmos/ #are ar "i e#2i*alent #u blan. Aotri*it lui Aorp2irios/ la na8terea sa/ Zalmoxis ar "i "ost a#operit #u o blan de urs/ "apt de la #are i>ar "i deri*at numele. 5 existat o dezbatere "oarte aprins $n istoriogra"ie re"eritoare la etimologia numelui prin#ipalului zeu da#i#. Sa*antul ameri#an R. !arpenter +6 #onsider ursul drept un animal totemi# al da#ilor/ zalmo $nsemn%nd piele/ iar oxis urs. 5#esta leag a#east etimologie de #ea a #eluilalt zeu da#i#/ Gebeleizis/ #are $n limba tra# ar $nsemna m)nc"tor de miere. &ai departe/ R.?ul#nes#u+( #onsider # Zalmoxis ar "i "ost un mare ponti" al unei #ongrega'ii religioase de tip m*nnerbunde/ #on"reria ursinilor/ $n #adrul #rora a $ntreprins re"orma religioas pe #are o #unoa8tem 8i dup roadele #rora a "ost pro#lamat zeu. 4otu8i/ urmrind *ia'a lui Zalmoxis/ a8a #um este ea re"le#tat de autorii anti#i/ $n spe#ial retragera sa $n grota subteran 8i apoi epi"ania sa de dup #el de>al patrulea an/ putem *edea unele analogii #u *ia'a biologi# a ursului. Retragerea a#estuia $n b%rloguri taini#e/ pentru #ea mai mare parte a anotimpului re#e 8i apoi 3re$n*ierea1 odat #u re$n#lzirea *remii 8i rena8terea *egeta'iei/ a $n"luen'at g%ndirea miti# a da#ilor. :n #ultura popular rom%neas# ursul o#up o pozi'ie #omplex/ deseori ambi*alent/ $ntre o natur poziti* 8i una negati*. !el mai mare dintre animalele "aunei noastre este un animal temut/ respe#tat 8i *enerat/ dar $n a#ela8i timp el este bat0o#orit/ animalul "iind purtat prin t%rguri 8i pus s 0oa#e/ spre 2azul tuturor. 7mportan'a a#estui animal deri* 8i din asemnarea stranie pe #are o are/ prin mersul biped/ #u omul/ dar 8i prin #apa#itatea sa de a apu#a anumite obie#te 8i de>a se se*i de ele 6be'e pentru dobor%rea #uiburilor #u miere/ arun#area #u #rengi 8i bolo*ani dup ad*ersari/ spargerea oaselor #u pietre9. @e a#eea el apare #a un "el de alter ego slbati# al omului; 3ursu>i #a 8i omul/ el $8i "a#e #su' #a 8i omu 8i>8i adu#e de toate/ numai #%t # at%t # n>are "o#. )l e din om/ din morari/ a gre8it nu 8tiu #u #e 8i @umnezeu l>a trimis $n pdure s "ie urs1++. 4ot $n sensul e#2i*alen'ei dintre un om 8i un urs *ine un alt text popular #are a"irm; 3ursul e om/ # de mult 8i oamenii erau #a 8i ur8ii/ a*eau a8a pr pe ei 8i pe urm @umnezeu i>a "#ut #um sunt astzi 8i le>a lsat semn la sub'iori/ # au "ost odat 8i ei a8a. .amenii no8tri sunt din ur8i "#u'i1. 56

Dun#'iunea mitologi# a ursului ne rele* unele *alen'e prin antinomia e*ident #u @ra#ul. :n #redin'a popular ursul este #onsiderat #a a*%nd 3puteri mai mari de#%t @ra#ul1. :n unele basme/ @umnezeu #lre8te/ prin lumea pe #are a #reat>o/ pe un ursV ?alen'a sa apotropai# este larg do#umentat $n #ultura popular. 5lturi de lup/ ursul este #el #are $ndeprteaz dra#ii de #asa omului/ el put%nd alunga boliile/ *r0ile/ deo#2iul/ et#. de la #asele unde este 0u#at de ursari. Arin toate a#este a#'iuni/ s#2i'ate "oarte sumar/ ursul de'ine un rol esen'ial $n spiritualitatea satului rom%nes#. &ai mult #2iar/ ..F$rlea apre#ia #; 30o#ul #u ursul se do*ede8te o rm8i' dintr>un *e#2i #ult al ursului #are mai dinuise $n# $n se#olul tre#ut la unele popula'ii siberiene din )xtremul .rient1. ,a noi/ a#est obi#ei a "ost atestat numai $n &oldo*a/ $n 'inutul #el mai pu'in expus romanizrii/ #eea #e ar determina o pro*enien' tra#o>da#i#. !a 8i $n #azul lupului/ mas#oidele de urs 0oa# un rol esen'ial $n des"8urarea unor pra#ti#i apotropai#e. 5naliz%nd a#este mas#oide/ R.?ul#nes#u/ $n remar#abilul su studiu #onsa#rat +"tilor populare/ #onsider # pe teritoriul Rom%niei exist trei tipuri de m8ti>#ostume de urs; 1. m8ti>#ostume realizate din piele de urs/ neprelu#rate 8i #are $mbra# #omplet 0u#torii/ iar "igurile pot "i a#operite #u un "el de *iziere mobile/ do#umentate pe ?alea 4rotu8ului< 2. m8ti realizate din piei de di"erite animale 8i #are imit piele ursului/ $n zonele unde a#est animal nu este prezent< . m8ti #on"e#'ionate din "unii de paie $mpletite 8i #usute 6Fu#o*ina/ !ri8ana9 sau din stu" 6&oldo*a9. Arin stru#tura sa ambi*alent/ ursul poate s "ie 3moarte sau *i#tim/ sa#ri"i#ator sau sa#ri"i#at1. -nele pr'i #omponente ale ursului/ #a 8i $n #azul lupului/ sunt "olosite $n medi#ina magi#. 5st"el prul este ars 8i "olosit $n pra#ti#i de $ndeprtarea deo#2iului< din'ii de urs sunt prelu#ra'i #a 8i brelo#uri/ pe post de talismane adu#toare de noro#. Aentru a#este #alit'i ale sale ursul a "ost in#lus $n astronomia popular/ de la numele su pro*enind dou #onstela'ii; -rsa &are 8i -rsa &i#. @e8i "un#'iunea mitologi# a ursului este mult mai #omplex/ spa'iul redus nu ne permite s adu#em 8i alte #ompletri. Ae ansamblu/ putem apre#ia #/ exa#t #a 8i

5(

$n #azul lupului/ se #onsat unele "ilia'iuni e*idente dinspre un "ond pre#re8tin/ #are au gsit un teren "ertil de dez*oltare $n lumea satului rom%nes# tradi'ional. 7nteresante permanen'e mitologi#e dinspre "ondul geto>da#i# trebuie *zute 8i $n legtur #u .i1: l(l c"l(l(i 8i/ legat de a#esta/ al #a*alerului. Aolisemantismul #alului este at%t de *ast/ $n#%t trebuie 'inut #ont de datele #on#rete ale des#operirilor pentru a>i putea "i $n'elese e*entualele atribute. !alul este/ $nainte de toate/ un nelipsit auxiliar al aristo#ratului/ at%t la rzboaie #%t 8i la *$ntoare 8i #eremonii. =umai ast"el se poate expli#a aso#ierea aristo#rat>#al at%t $n s#enele "igurati*e/ #%t 8i $n morminte. !aii erau #ei #are trgeau pe #er #arul solar 8i erau #onsa#ra'i lui 5pollo. :n lumea geto>da#i#/ #alul a 0u#at un rol deosebit $n #adrul sa#ri"i#iilor animaliere/ #alul "a#e parte integrant din i#onogra"ia eroului/ iar depunerea lui $n morm%nt alturi de #a*alerul respe#ti* ar putea sugera un ritual al eroizrii. @ate interesante despre ritualul sa#ri"i#rii #alului *in dinspre lumea indian/ prin ritualul numit asvameda. 5#est sa#ri"i#iu al #alului are o origine indo>european/ urme exist$nd la germani/ #el'i/ latini/ armeni/ dalma'i/ dar $n 7ndia *edi# ponderea sa este #onsiderabil. :n sistemul mitologiei populare rom%ne8ti/ #alul se indi*idualizeaz prin stru#tura sa pregnant antinomi#/ "iind #onsiderat #%nd #urat/ #%nd spur#at/ #%nd util/ #%nd pgubos/ #%nd bine*oitor 8i bene"i#/ #%nd ru*oitor 8i male"i#/ et#. 5mbi*alen'a sa este re#unos#ut prin "aptul # el este; 3animalul #el de mi0lo# $ntre animalele #asei1/ adi# el nu este ni#i at%t de util pre#um oaia 8i *itele/ dar ni#ide#um at%t de neprodu#ti* #a 8i #%inele 8i pisi#a. Rolul prin#ipal al #alului este a#ela de a>l a0uta pe om la mun#iile #$mpului 8i de al transporta. :n mod emblemati#/ #alul este aso#iat $n "ol#lorul rom%nes# #u "e#iorul 8i "e#ioria/ reprezent%nd *alen'e deosebit de #omplexe. :n unele zone ale 'rii exista #2iar obi#eiul de a se 'ine 3un #al de 2oltei1/ #are nu se "olose8te la mun#iile gospodriei/ #i doar la #lrie. 5#est #al #onstituie un semn de putere 8i de statut so#ial/ deoare#e nu ori#ine a*ea posibilitatea s $ntre'in un asemenea #al/ dar era 8i o mar# distin#ti* pentru *%rst. Aentru a a*ea o imagine #omplet a uni*ersului spiritual al satului rom%nes# tradi'ional trebuie analizate/ $n primul r%nd/ #ondi'iile $n #are se "a#e penetra'ia #re8tinismului $n spa'iul #arpato>danubian 8i a raporturilor a#estuia #u *e#2ile #ulte/ at%t de sorginte auto2ton/ #%t 8i gre#o>romane. @e asemenea/ trebuie analizat 5+

#alendarul popular/ a#est al doilea uni*ers paralel "a' de #el #anoni#/ #u numeroasele sale "iliere dinspre uni*ersul pre#re8tin. =u trebuie ignorate ni#i datinile #olindatului/ simbolurile legate de a#estea/ "olosirea m8tilor rituale la di"erite srbtori de peste an. . aten'ie spe#ial trebuie a#ordat 3mun'ilor sa#ri1/ unde se des"8urau anumite pra#ti#i #are ne amintes# de ar2ai#ele obi#eiuri/ in#lusi* de epo# da#i# 6t%rgurile de "ete 8i nedeile des"8urate pe o serie de mun'i O Gina/ !ea2lu/ &un'ii Fanatului/ et#.9/ medi#ina magi# 8i pra#ti#ile #olaterale din lumea satului trebuie/ de asemenea/ analizate #u o "oarte mare aten'ie.

5G

C ncl(zii
:n analiza unei spiritualit'i trebuie e"e#tuat o analiz sinteti# "oarte ampl/ #omparati* 8i interdis#iplinar. :n istoria uni*ersal a religiilor se #onstat # tre#erea de la o etap istori# la alta nu determin muta'ii radi#ale $n plan spiritual. !2iar da# "ormele de mani"estare exterioar a pra#ti#ilor religioase su"er permutri e*idente/ unele pra#ti#i 8i #utume $8i do*edes# perinitatea. @e a#eea o analiz sinteti# nu trebuie s surprind se#*en'ial "ie#are etap $n parte/ #i trebuie s urmreas# global #eea #e rm%ne $n urma e*olu'iei "ormelor religioase. Dormele religioase au e*oluat asemenea so#iet'ii/ de la modurile elementare de mani"estare/ p%n la #ele mai pro"unde sensuri trans#endente. Religia a aprut odat #u umanitatea/ din imposibilitatea expli#rii unor "enomene/ de multe ori teri"iante 6"ulgerul/ moartea/ et#.9/ dar 8i din ne#esitate de a gsi un subter"ugiu trans#endent pentru #on8tiin'a indi*idului/ #are nu>8i gse8te alinare $n lumea material. Arimele di*init'i din preistorie sunt legate dire#t de o#upa'iile popula'iilor ar2ai#e 8i de mediul $n #are a#estea tries#/ "iind di*init'i ale *%ntorii/ pes#uitului/ #ulesului. :n momentul tre#erii spre neoliti# $n#ep s primeze di*init'iile "ertilit'ii/ #%t 8i #ele ale Soarelui dttor de *ia'/ #ele legate dire#t de *%ntoare 8i #ules "iind 3uitate1 8i tre#ute pe plan se#und. Situa'ia se s#2mb din nou odat #u apari'ia indo>europenilor 8i distrugerea/ pe #ale *iolent/ a #i*iliza'iei neoliti#e. @i*init'iile "eminine ale "ertilit'ii 8i "e#undit'ii *or "i $nlo#uite #u di*init'iile spe#i"i#e so#iet'ii rzboini#e indo>europene/ mas#uline/ de data a#easta. .dat #u intrarea $n istorie a spa'iului #arpato>danubian/ "enomen #ontemporan #ristalizrii et2nosului geto>da#i#/ $n#ep s se mani"este 8i "ormele spirituale spe#i"i#e. Situa'ia de*ine $ntru#%t*a paradoxal/ deoare#e primul zeu pe #are noi $l #unoa8tem/ din in"orma'iile anti#e/ este Zalmoxis. &omentul #%nd a#esta de*ine zeul su*eran al ge'ilor este di"i#il de re#onstituit. 5utorii anti#i/ $n spe' Berodot/ ni>l arat pe Zalmoxis #a "iind ini'ial un om/ poate un su*eran 8i #are/ prin "aptele sale deosebite/ s"%r8e8te prin a "i tre#ut $n r%ndul zeilor. ! ulterior/ odat #u dez*oltarea #i*iliza'iei geto>da#i#e/ in"luen'a do#trinei zalmoxiene s>ar "i rsp%ndit 8i spre interiorul ar#ului #arpati#/ a#est "enomen este "oarte di"i#il de do#umentat/ $ntr>un sens sau altul. Aroblema #are se i*e8te rezid $n #eea #e se $nt%mpl #u o#azia *enirii la putere a lui Furebista O @e#eneu/ #are

60

realizeaz a8a numita 3re"orm sa#erdotal1. Furebista/ #are de*ine potri*it #elebrei epigra"e de la @Ionissopolis/ 3#el dint%i 8i #el mai mare dintre regii din 4ra#ia1 trebuie s gestioneze un 'inut $ntins teritorial 8i din pun#t de *edere religios. A%n la *enirea sa la putere multe dintre teritoriile pe #are le *a lua $n stp%nire mai "useser organizate sub "orm de uniuni de triburi 6"orma'iunea politi# a lui ,isima29/ dar ni#iodat la o asemenea s#ar. @e a#eea/ apre#iem # un teritoriu "oarte *ast/ $ntins de la =istru 6)st9 8i p%n pe #ursul mi0lo#iu al @unrii 6?est9/ de la !arpa'ii Aduro8i 6=ord9 8i p%n la &un'ii Baemus 6Sud9/ nu era unitar din pun#t de *edere religios. Furebista se *a *edea $n situa'ia de a realiza o uni"ormizare/ #el pu'in "ormal/ 8i din pun#t de *edere spiritual al a#estui teritoriu/ punerea $n oper e"e#tu%ndu>se prin rela'ia #u marele preot @e#eneu/ un persona0 #u o #2arism 8i autoritate deosebite. @e#eneu este #el #are/ a8a #um men'ioneat unii autori anti#i+G/ 3"a#e noi preo'i 8i $i $n*a' #um s e"e#tueze sa#ri"i#iile1 #%t 8i s 3#insteas# anumite zeit'i1. 5pare/ $n mod logi#/ ne#esitatea s#2imbrii *e#2ilor #ulte/ #are nu mai #orespundeau noilor realit'i so#io>politi#e. !a un argument $n spri0inul opiniei # Zalmoxis nu mai putea "i zeul su*eran $n perioada Furebista O @e#ebal/ #i doar un zeu btr%n/ #zut $n desuetitudine/ dar pstrat totu8i $n #on8tiin'a #ole#ti*/ "apt #e expli# men'ionarea sa #u regularitate $n iz*oarele istori#e/ ar "i "aptul # din a#east perioad $n#ep s se #onstruias# marile san#tuare/ #ulmin%nd #u 2ieropola de la Sarmizegetusa Regia. 5pare e*ident # prin #onstruirea a#estor edi"i#ii de #ult spe#ta#uloase/ #are nu au existat la o asemenea amploare $n epo#ile anterioare/ noile "orme religioase trebuiau s apar popula'iei de r%nd #a #e*a deosebit 8i demn de admira'ie. !ei #are le ser*eau/ sa#erdo'ii/ de di"erite #ategorii/ dup #um ne in"ormeaz iz*oarele anti#e/ de'ineau un rol deosebit $n so#ietate/ iar din r%ndurile a#estora era ales &arele Areot. Ae baza iz*oarelor anti#e apre#iem # noua do#trin $l a*ea $n #entru pe un zeu al rzboiului/ #ruia nu>i #unoa8tem ade*ratul nume 65res sau &arte la s#riitorii gre#i 8i latini9. 5#estuia $i erau $n#2inate unele san#tuare/ iar spiritul rzboini# al geto> da#ilor/ unanim re#unos#ut de autorii anti#i/ era o trstur distin#t de #ara#ter. :n a#est sens ar putea "i *zute a#ele 3#on"rerii rzboini#e1 6m*nnerbunde9/ presupuse de &ir#ea )liade 8i #are a*eau drept simbol stindardul de lupt $n "orm de dragon #u #ap de lup/ #elebrul draco. :n momentul $n #are @a#ia de*ine 'inta predile#t a expansiunii romane 6$n timpul $mpra'iilor @omi'ian 8i 4raian9/ spiritul rzboini# al da#ilor iese $n e*iden'/ 61

#eea #e determin trimiterea de #tre 7mperiu a unui numr impresionant de trupe. 4ot $n spri0inul a#estei supozi'ii apre#iem # ar *eni 8i situa'ia zeilor da#i de dup #u#erirea roman. @a#ia/ din #%te se #unoa8te/ prezint o situa'ie aparte $n #ompara'ie #u #ellalte pro*in#ii ale 7mperiului/ $n sensul # nu se poate identi"i#a/ #u #ertitudine/ ni#i o di*initate auto2ton/ #2iar 8i prin interpretatio romana. &oti*a'ia romanilor/ #are au distrus/ #u o asemenea duritate panteonul da#i# trebuie s "i "ost "oarte $ntemeiat. !onsiderm # expli#a'ia #ea mai plauzabil ar "i legat de existen'a unui #ult rzboini#/ de o intransigen' deosebit/ pe #are romanii au a*ut tot interesul s>l tempereze 8i s nu>l lase s se mani"este/ pentru a nu da da#ilor posibilitatea organizrii unei re*an8e. @e8i "ormele de mani"estare exterioare ale religiei da#i#e au "ost eliminate de #tre o#upantul roman/ nu a#ela8i lu#ru se poate spune despre #redin'ele auto2tone #are persist $n #on8tiin'a indi*idului/ #redin'e #are se perpetueaz/ tre#%nd #2iar 8i de "iltrul #re8tin p%n spre tradi'ia popular a satului rom%nes# tradi'ional. :n @a#ia/ $n perioada pro*in#iei/ $n#ep s apar 8i ai#i do*ezi #re8tine/ #a 8i $n restul 7mperiului. 4otu8i/ interesant este #eea #e se $nt%mpl $n a#est areal dup dispari'ia autorit'ii politi#e/ #%nd popula'ia de ai#i este lsat s se organizeze singur. :n #ondi'iile lipsei unei autorit'i/ at%t politi#e/ #%t 8i religioase/ #re8tinismul din @a#ia #apt unele parti#ularit'i/ $n sensul # pra#ti#ile 8i #ultele pg%ne/ bine $nrd#inate din epo#ile anterioare/ se pot des"8ura nesting2erite/ realiz%ndu>se o interesant sintez pg%nismO#re8tinism. @e asemenea/ #re8tinismul pra#ti#a la s#ar larg toleran'a "a' de unele pra#ti#i pg%ne/ "oarte multe srbtori pre#re8tine "iind tre#ute pra#ti# $n #alendarul e*ang2eli#/ #ea mai bun #ale de a lupta $mpotri*a pra#ti#ilor pg%ne era nu de a le interzi#e 8i perse#uta/ #i to#mai de a le tolera 8i integra. :n a#este #ondi'ii se pot perpetua $n teritoriul "ostei @a#ii o serie de tradi'ii de "a#tur pre#re8tin/ unele *enind #2iar dinspre orizontul spiritual da#i#. ,umea satului tradi'ional rom%nes# este impregnat de pra#ti#i 8i tradi'ii #are nu au nimi# de a "a#e #u religia #re8tin; #alendarul meteorologi# popular/ paralel #u #el e#umeni# #re8tin< #omplexa lume a legendelor/ dar $n spe#ial deosebit de bogata arie a pra#ti#ilor magi#e. Festiarul mitologi# 6este su"i#ient $n a aminti doar obi#eiurile 8i tradi'iile legate de lup 8i de trans"ormarea ritual $n pri#oli#i9 #on'ine 8i el o serie de elemente pre#re8tine. 62

*i:li 2!"%ie
1. Frbules#u/ &i2ai< Funeraria daco-roman", arheologia unerar" a %aciei romane/ )ditura -ni*ersitar !lu0 =apo#aean/ !lu0 =apo#a/ 200 . 2. Fe0an/ 5drian< &ruia/ ,i*iu< Civilizaia geto-dacilor. Spiritualitatea/ )ditura )x#elsior 5rt/ 4imi8oara/ 200+. . Flaga/ ,u#ian< -rilogia valorilor/ )ditura Dunda'ia Regal pentru ,iteratur 8i 5rt/ Fu#ure8ti/ 1G46. 4. !ri8an/ 7on Bora'iu< .urebista i epoca sa/ )ditura Mtiin'i"i# 8i )n#i#lopedi#/ Fu#ure8ti/ 1G((. 5. !ri8an/ 7on Bora'iu< Spiritualitatea geto-dacilor/ )ditura 5lbatros/ Fu#ure8ti/ 1G+6. 6. !ri8an/ 7on Bora'iu< Civilizaia geto-dacilor/ )ditura &eridiane/ Fu#ure8ti/ 1GG . (. !ri8an/ 7on Bora'iu< +edicina /n %acia 0de la /nceputuri p)n" la cucerirea roman"1/ )ditura @a#i#a/ Fu#ure8ti/ 200(. +. @ai#o*i#iu/ Badrian< %acii/ )ditura Mtiin'i"i# 8i )n#i#lopedi#/ Fu#ure8ti/ 1G+G. G. @ai#o*i#iu/ Badrian< %acia de la .urebista la cucerirea roman"/ )ditura @a#ia/ !lu0 =apo#a/ 1G(2. 10. @ana/ @an< 2almoxis de la 'erodot la +irce 3liade. Istorii despre un zeu al pretextului/ )ditura Aolirom/ 7a8i/ 200+. 11. @ana/ @an< %acii i lupii. 4e marginea teoriei lui +ircea 3liade/ )ditura )x#elsior 5rt/ 4imi8oara/ 2000. 12. @ensu8eanu/ =i#olae< %acia preistoric"/ 7nstitutul de 5rte Gra"i#e W!arol GXblW/ Fu#ure8ti/ 1G1 . 1 . @rgan/ Uosi" !>tin< +ileniul imperial al %aciei/ )ditura Mtiin'i"i# 8i )n#i#lopedi#/ Fu#ure8ti/ 1G++. 14. )liade/ &ir#ea< %e la 2almoxis la !ingis-'an. Studii comparative despre religiile i olclorul %aciei i 3uropei 5ccidentale/ )ditura Mtiin'i"i# 8i )n#i#lopedi#/ Fu#ure8ti/ 1G+0. 15. )liade/ &ir#ea< Aspecte ale mitului/ )ditura -ni*ers/ Fu#ure8ti/ 1G(+.

16. )liade/ &ir#ea< -ratat de istoria religiilor/ )ditura Bumanitas/ Fu#ure8ti/ 1GG2. 1(. Glodariu/ 7oan< 6elaiile comerciale ale %aciei cu lumea elenistic" i roman"/ )ditura @a#ia/ !lu0 =apo#a/ 1G(4. 1+. Gostar/ =i#olae< 2almoxis-2amolxis7 zeul suprem al dacilor. %iscuii i controverse/ $n !er#etri 7stori#e/ 7a8i/ 1G+2. 1G. &alianoNsLi/ FronislaN< +agie7 tiin" i religie/ )ditura &oldo*a/ 7a8i/ 1GG . 20. .ltean/ @an< 6eligia dacilor/ )ditura Sae#ulum 7.../ Fu#ure8ti/ 2002. 21. A%r*an/ ?asile< !etica. 5 protoistorie a %aciei< 1G26. 22. Aetre/ Zoe< 4ractica nemuririi. 5 lectur" critic" a izvoarelor greceti re eritoare la gei/ )ditura Aolirom/ 7a8i. 2004. 2 . Aetres#u>@%mbo*i'a/ &ir#ea< Scurt" istorie a %aciei preromane/ )ditura Sae#ulum 7.../ Fu#ure8ti/ 200 . 24. Arotase/ @umitru< 6iturile unerare la daci i daco-romani/ )ditura 5#ademiei Rom%ne/ Fu#ure8ti/ 1G(1. 25. Russu/ 7on 7osi"< 6eligia geto-dacilor. 2ei7 credine i practici religioase $n Anuarul Institutului de Studii Clasice Clu8 Napoca/ 5/ 1G4+. 26. Russu/ 7on 7osi"< 9imba traco-dacilor/ )ditura Mtiin'i"i#/ Fu#ure8ti/ 1G6(. 2(. Rusu>Aes#aru/ 5driana< Sanctuarele %aciei/ @e*a/ 2005. 2+. S$rbu/ ?aleriu< Credine i practici unerare7 religioase i magice /n lumea geto-dacilor/ )ditura 7stros/ Frila/ 1GG . 2G. S$rbu/ ?aleriu< Arheologia unerar" i sacri iciile, o terminologie unitar"/ )ditura 7stros/ Frila/ 200 . 0. Stoi#a/ Stelian< :iaa moral" a daco-geilor/ Fu#ure8ti/ )ditura Mtiin'i"i# 8i )n#i#lopedi#/ 1G+4. 1. ?ertemont/ Uean< %icionar al mitologiilor indo-europene/ )ditura 5mar#ord/ 4imi8oara/ 2000. 2. ?ulpe/ 5lexandru< %acia /nainte de romani/ )ditura Aolirom/ 7a8i/ 2005.

64

T!i1i#e!i :i:li 2!"%ice

65

Z. Aetre/ 4ractica nemuririi. 5 lectur" critic" a izvoarelor greceti re eritoare la gei / 7a8i/ 2004. &. )liade/ %e la 2almoxis la !ingis-'an/ Fu#ure8ti/ 1G+0/ p.1(>1+. Studiul lui @. @ana/ 2almoxis de la 'erodot la +ircea 3liade. Istorii despre un zeu al pretextului / 7a8i/ 200+.

S. Stoi#a/ :iaa moral" a daco-geilor/ Fu#ure8ti/ 1G+4/ p.40>41. Bellani#os/ 5biceiuri barbare/ "ragmentul ( . Alaton/ Charmides/ p.156. Strabon/ ?77/ p. / 5. Berodot/ 7?/ p.G4. 7.7.Russu/ 6eligia geto-dacilor. 2ei7 credine7 practici religioase/ 1G4+/ p.112>114. &. )liade/ %e la 2almoxis la !ingis-'an/ Fu#ure8ti/ 1G+0/ p.56>5+. &. =asta/ 6iturile de /nmorm)ntare /n religia lui 2amolxe/ Fu#ure8ti/ 1G(6/ p. 7. !oman/ 9;imortalite chez les thraco-geto-dace/ Fu#ure8ti/ 1G(6/ p.241>26+. @. &. Aippidi/ !)nduri de ieri i de azi cu privire la cultul lui 2almoxis/ $n Studii !lasi#e/ 1G(2/ p.205>210. Aomponius &ella/ %e Chorographia/ 77/ 2/ p.1+. S. Sanie/ %in istoria culturii i religiei geto-dacice/ 7a8i/ 1GGG/ p.20+>20G. &. )liade/ %e la 2almoxis la</ p.6(< *ezi 8i G2. &u8u/ %in mitologia tracilor/ Fu#ure8ti/ 1G+2/ p.5+>6 . (> 45.

10

11

12

14

15

16 1(

=. Gostar/ op. cit./ p.2G5.


1+

?ergilius/ !eorgicele/ 7?/ p.460>46 . ,u#ian din Samosata/ Icaromenip/ p.16.

1G

20

&. )liade/ %e la 2almoxis la !ingis-'an, studii comparative despre religiile i olclorul %aciei i 3uropei orientale / Fu#ure8ti/ 1G+0/ p.2+> 0.
21

?. A%r*an/ !etica. 5 protoistorie a %aciei/ Fu#ure8ti/ 1G26/ p.51G. ,. &ruia/ Simbolistica lupului /n tradiia mitologic" rom)neasc"/ $n Studii de 7storie a Fanatului/ 2002/ p.1G >1G(. G. @umezil/ +$thes et les dieux des !ermains/ Aaris/ 1G G/ p. +>64.

22

24

7. 7. Russu/ 6eligia geto-dacilor. 2ei7 credine7 practici religioase/ $n 5nuarul 7nstitutului de Studii !lasi#e/ !lu0>=apo#a/ 1G4+/ p.+4>+5.
25

?. A%r*an/ !etica. 5 protoistorie a %aciei/ Fu#ure8ti/ 1G26/ p.16 >1G4< idem/ %acia. Civilizaiile antice din "rile carpato-danubiene/ Fu#ure8ti/ 1G6(/ p.(G.
26

!. @ai#o*i#iu/ 9a -rans$lvanie dans 9;Anti&uite/ Fu#ure8ti/ 1G45/ p.(2. R. Dlores#u/ Arta %acilor/ Fu#ure8ti/ 1G6+/ p.45/51. &. &a#rea/ %acia de la .urebista la epoca postroman". 6epere pentru o permanen" istoric" / Fu#ure8ti/ 1G(+/ p.G(>115.

2(

2+

2G

&. Frbules#u/ Inter erene spirituale /n %acia roman"/ !lu0 =apo#a/ 1G+4/ p.206>20+. &. Frbules#u/ %espre cultul zeiei .endis la daco-gei/ 1G(1/ p.G1>10(. ?. Qernba#2/ %icionar de mitologie general"/ Fu#ure8ti/ 1G+5/ p. (2. S. Dreud/ -otem i tabu/ Aloie8ti/ 1GG . &. )liade/ %e la 2amolxis la !ingis-'an/ Fu#ure8ti/ 1G+0/ p.4G>61.

Strabon/ !eogra ia/ ?77/ p.6(. Alaton/ 6epublica/ 77/ p. 6 . ?. S$rbu/ Credine i practici</ p.5G. 7ulius ,ips/ 5b)ria lucrurilor/ Fu#ure8ti/ 1G5+/ p.45+. Statisti#a dateaz din 1GG / #". ?. S$rbu/ Credine i practici</ p.5G>60. R. ?ulpe/ Figurinele magice de la 4oiana i captivii de pe relie urile de la Adamclisi/ $n 5nalele @obrogei/ 1G 1/ p.25+. &. )liade/ Aspecte ale mitului/ Fu#ure8ti/ 1G(+/ p. 5 . S. Sanie/ 4lastica i unele aspecte ale cultelor geto-dacice $n B. @ai#o*i#iu/ Studii @a#i#e/ !lu0/ 1G+1/ p.1(+. ?. S$rbu/ op. cit./ p.110>122. &. Fabe8/ op. cit./ p. 4 .

40

41

42

44

?. S$rbu/ Credinele magico-religioase ale geto-dacilor re lectate /n descoperirile arheologice / $n S!7?5/ 1G+(/ p.G1> 10+.
45

7bidem/ Credine i practici unerare7 religioase i magice /n lumea geto-dacilor/ Frila/ 1GG / p.6+. 7. B. !ri8an/ Spiritualitatea geto-dacilor. 6epere istorice/ Fu#ure8ti/ 1G+6/ p.112. Berodot/ ?/ p.4. ?. A%r*an/ !etica. 5 protoistorie a %aciei/ Fu#ure8ti/ 1G26/ p.62G>6 .

46

4(

4+

4G

!. @ai#o*i#iu/ 9a -rans$lvanie dans 9;Anti&uite/ Fu#2arest/ 1G45/ p.120>121/ p.241>250. ?. S$rbu/ 5ameni i zei /n lumea geto-dacilor, m"rturii arheologice/ Fra8o*/ 2006/ p.115. 7bidem/ p.11+. ?. S$rbu/ 5ameni i zei</ p.12(. &. Fabe8/ %escoperirile unerare i semni icaia lor /n contextul culturii geto-dacice clasice / $n S!7?5/ 1G++/ p. > 2. @. Merbnes#u/ +orminte geto-dacice descoperite /n 8udeul C"l"rai/ $n 7stros/ 2006/ p.16(>1+1. R. ?ulpe/ S"p"turile de la 4oieneti din =>?>/ $n &ateriale 8i !er#etri 5r2eologi#e/ 1G5 / p.21 >506. ?. S$rbu/ 6ituelles et practi&ues uneraires du !eto-%aces 0II siecle av.n.e.-I siecle de n.e.1/ $n @a#ia/ 1G+6/ p.G1>10+.

50

51

52

54

55

56

5(

&. )liade/ Istoria ideilor i credinelor religioase/ *ol. 77/ Fu#ure8ti/ 1GG1. &. )liade/ %e la 2amolxis la !ingis-'an/ Fu#ure8ti/ 1G+0/ p.6 . 7bidem/ p.6 < idem/ +itul eternei re/ntoarceri/ Fu#ure8ti/ 1GG1. @. @ana/ 2almoxis de la 'erodot la +ircea 3liade. Istorii despre un zeu al pretextului / 7a8i/ 200+. Alutar2/ :iei paralele7 :ita -hemistocles/ H777. 4itus ,i*ius/ %e la ondarea oraului/ HH77/ p.5(. 7ordannes/ !etica/ p. 41. Alaton/ Charmides/ p.156. )uripide/ 6hesos/ p.G(0>G(G. &. )liade/ %e la 2almoxis la !ingis-'an/ Fu#ure8ti/ 1G+0/ p.6G>(0. U. A. Roux/ 6egele. +ituri i simboluri/ Fu#ure8ti/ 1GG+. 4a#itus/ Istorii/ ?/ p.61. B. Bubert/ 9umea celilor/ Fu#ure8ti/ 1G+5/ p. 14> 5+. &. )liade/ 3seuri/ Fu#ure8ti/ 1GG1/ p.1G. !. @ai#o*i#iu/ $n Istoria 6om)niei/ *ol 7/ Fu#ure8ti/ 1G60/ p.2 2>2 4. B. @ai#o*i#iu/ %acia de la .urebista la cucerirea roman"/ !lu0 =apo#a/ 1G(2/ p.5 . 7. B. !ri8an/ .urebista i epoca sa/ Fu#ure8ti/ 1G((/ p.12 .

5+

5G

60

61

62

64

65

66

6(

6+

6G

(0

(1

(2

(4

7. 7. Russu/ 6eligia geto-dacilor. 2ei7 credine7 practici religioase/ $n 5nuarul 7nstitutului de Studii !lasi#e/ !lu0 =apo#a/ 1G4+/ p.12 >125.
(5

7. 7. Russu/ 9imba traco-dacilor/ Fu#ure8ti/ 1G6(/ p.115. G. Dlorea/ 5 religie sau religii dacice@ 6e lecii metodologice/ $n @a#ia Delix/ !lu0 =apo#a/ 200(/ p.GG>105. 4ertullian/ Apologia/ HH7?/ p.+. 7. G2ines#u/ Cultul Nim elor /n %acia roman"/ $n )=/ 1GG+/ p.12 >144.

(6

((

(+

(G

?. S$rbu/ Cultul apelor7 al izvoarelor i )nt)nilor re lectat /n unele descoperiri arheologice/ $n !ultur 8i #i*iliza'ie la @unrea de Uos/ 1G+(/ p. ( >(6.
+0

&. Frbules#u/ %espre cultul zeiei .endis la daco-gei/ $n 5&=/ 1G(2/ p.102. R. ?ul#nes#u/ +itologia rom)n"/ Fu#ure8ti/ 1G+5/ p.4G6. 7bidem/ p.4G(. &. !oman/ +itologie popular" rom)neasc"/ *ol. 7/ Fu#ure8ti/ 1G+6/ p.144. .. Fu2o#iu/ Folclorul de iarn". 2iorile i poezia p"storeasc"/ Fu#ure8ti/ 1G(G/ p.146.

+1

+2

+4

+5

Aorp2irios din 4Ir/ :ita pitagoreici/ p.14. R. !arpenter/ Fol#tale and saga in the 'omeric epic/ ,os 5ngeles/ 1G56/ p.112>116. R. ?ul#nes#u/ +"tile populare/ Fu#ure8ti/ 1G(0/ p.11G. ). =i#uli'>?oron#a/ %atinile poporului rom)n/ !ernu'i/ 1G0 / p.G51.

+6

+(

++

+G

7ordannes/ !etica/ p.(1.

C(/!in.&

1. Alanul lu#rrii...................................................................... 1. 5rgumentum.......................................................................4 2. 7ntrodu#ere..........................................................................5 . Aanteonul @a#i#. 7erar2ia di*init'ilor..............................10 4. Ara#ti#ile magi#e $n lumea da#i# ....................................2 5. Ara#ti#ile "unerare $n lumea da#i#................................... 0 6. Religie 8i so#ietate $n lumea @a#iei preromane.........................................................................41 (. Spiritualitatea da#i# $n )po#a Roman. )lemente generale.............................................................................4( +. Aosibile permanen'e de spiritualitate da#i# $n lumea etnogra"i# a satului rom%nes# tradi'ional........................52 G. !on#luzii...........................................................................60 10. Fibliogra"ie.....................................................................6 11. 4rimiteri bibliogra"i#e.65

S-ar putea să vă placă și