BRÂUL MAICII DOMNULUI

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plina de dar, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecului tău, că ai născut pe Hristos, ântuitorul sufletelor noastre. !rea "fântă arie, roa#ă-te pentru noi păcătoşii, acum şi în ceasul mor$ii noastre. "ub îndurările tale scăpăm şi noi. %u#ăciunile noastre nu le trece cu vederea şi de prime&dii ne scapă, una 'urată şi Binecuvântată. !reasfântă Născătoare de Dumneze, apără, mântuieşte şi păzeşte pe robul tău (numele) de tot răul şi necazul, de toate bolile şi durerile, de toate farmecele, vră&itoriile şi blestemele, ca între# şi sănătos sa fie robul tău. *min. 'a şi cu o comoară luminata, !reacurată de Dumnezeu Născătoare cu prea cinstitul tău brâu, robul tău, (numele) se încununează şi se luminează, bucurându-se şi în taină se veseleşte, "tăpână, stri#ând către tine+ Bucură-te, coroană cinstită şi cununa dumnezeieştilor măriri. Bucură-te, ceea ce eşti mărirea împlinirii, a veşnicei măriri şi veselii. Bucură-te, prin care răsare bucuria. Bucură-te, prin care piere blestemul. Bucură-te, pântecele întrupării dumnezeieşti. Bucură-te, îndraznirea celor muritori către Dumnezeu, Bucură-te, muncirea vră&maşmilor celor nevăzu$i.

Bucură-te, îndrăznirea cea nebiruită a purtătorilor de du,uri rele. Bucură-te, ceea ce ne cura$i de păcate şi de lucruri spurcate. Bucură-te, căderea dracilor. Bucură-te, uşa mântuirii. Bucură-te, dătătoarea darului celui dumnezeiesc. Bucură-te, cămaşa nun$ii cele fără de sămân$a. Bucură-te, lauda cea de cinste a preo$ilor celor cuvioşi. Bucură-te, prin care cad vră&maşii. Bucură-te, mântuirea sufletului meu. Bucură-te, ireasă, pururea Fecioară.

Dat-ai robului tău (numele), !reamărită, tare în#rădire, pe acesta scapându-l de toate prime&diile, cu dumnezeieştile lucrări şi nebiruit de vră&maşi păzindu-l şi care stri#a către tine cu credin$ă.-ăria, puterea şi cuvioasa mea bucurie este Fiul tău şi Domnul, ca un bun şi milostiv. 'a şi cu o cinstită coroană, cu brâul tău, robul tău (numele) cu bună credin$ă luminat, fiind încununat cu dumnezeiasca ta mărire, să-l mântuieşti ca un milostiv. .ncin#e pe robul tău (numele), întărindu-l asupra vră&maşilor, ca să lupte nebiruit contra patimilor celor ce-/ munceasc şi nepă$imire biruitoare dăruindu-i, ca pururea să te mărească pe tine şi Fiul tău şi să stri#e+ lisuse, mântuieşte-mă pe mine, păcătosul, ca un milostiv. Naşterea fără stricăciuni şi fericire numai tu ai avut, !reabinecuvântată, şi încin#ere de mântuire ai dăruit oamenilor brâul tău cel sfânt, care până acum a rămas

cu cinste toti să-l purtăm.ir şi . care cu credin$ă alear#ă la tine. pacea. sănătatea. '. pururea Fecioară. cu nici un fel din vicleniile tale.nestricat.ie şi *nioc. cu puterea "fintei 'ruci.it. -e bleastăm pe tine. 0asile cel are. celor bolnavi dă vindecare. sfin$ilor mucenici 1. diavole. al Fiului şi al "fântului Du. de tot blestemul. "erafimii şi Heruvimii cu cei 6/7 sfin$i părin$i de la Niceea şi to$i sfin$ii pomeni$i în sfânta noastră Biserică. a patimilor şi de vră&maşul ce-l ispiteşte cu #reutatea păcatelor şi cu cumplita lene de robire.*min De înşelătoria dra#ostei. nevătămat rămânând în veci. tu. încin#ându-se cu putere nebiruita împotriva patimilor necurate şi a vră&maşilor fără de trupuri.ail şi 1avriil. 3uca şi loan.eor#. *r. . "amson şi Diomid. sănătatea.oane. -alaleu. de toate bolile şi durerile. cuvioase părinte Nicolae. proorocule şi . acum şi pururea şi în vecii veciior. ca să nu ai nici o putere asupra robului lui Dumnezeu (numele). sfin$ilor prooroci oise. de toate farmecele şi vră&itoriile. 1ri#orie -eolo#ul şi loan 1ură de *ur. llie.an#. robii tăi. "fin$ii 4van#. 'urată Fecioară. *vraam. celor ce alunecă. *min. 'osma şi Damian. 4rmolae. slobozeşte-ne din toate nevoile. 'ei între "fin$ii !ărin$ii noştri mari dascăli şi ierar. 4ste cu adevărat. *min. împreună cu ar. -rifon şi toti sfin$ii mucenici. ca să stri#ăm $ie+ Bucură-te ireasă.iereul loan 1ură de *ur.e. . întărire. cu toate fecioarele martire şi cu toti sfin$ii în#eri şezători pe cele noua tronuri în &urul tronului -atălui 'eresc şi cu to$i sfin$ii pomeni$i în acest brâu. ru#ati-va Domnului pentru viata. ca sin#ură apărătoare şi mântuitoare in veci. ărire *părătoarei Doamne. "fin$ilor tămăduitori fără de ar#inti şi de minuni făcători.im şi *na. Botezătorul 3ui Hristos. care este spre a&utorul tuturor credincioşilor5 de Dumnezeu Născătoare. tuturor celor ce cu credin$ă îl purtăm şil sărutăm cu dra#oste în veci. ru#ati-vă Domnului pentru via$a. cârmuire celor ce înoată. mult milostivă Fecioară aria.oan. !antelimon. -eodor "tratilat. -eodor -iron. celor leneşi îmbărbătare. *min. dă celui ce s-a atins de prea cinstitul tău trup. !reacinstitul tău brâu. de toate bolile şi durerile.elişti+ atei. Dumnezeiască ireasă.naintemer#ătorule . mul$umiri pentru biruin$ă aducem $ie. "finte . drep$ilor părin$i loac. *tanasie şi '. întru bucuria inimii. celor rătăci$i întoarcere. buria norocire şi iertarea păcatelor robului lui Dumnezeu (numele). prin care robul tău (numele) ia de la dumnezeul nostru mare milă. Dumitru şi to$i sfin$ii mucenici şi mucenice. pacea şi buna norocirea şi iertarea păcatelor robului lui Dumnezeu (numele) şi pentru ca Dumnezeu să-l apere şi mântuiască de tot raul. mântuieşte-ne pe noi (de două ori). în numele -atălui. ca ceea ce ai stăpânire nebiruită.elii i. viata. Doamne. necazurile. dumnezeiescul dar al precinstitului tău brâu. ce a cuprins pântecele tău cel deDumnezeu primitor este cetă$ii tale tărire nebiruită şi visterie de bunătă$i neimpu$inată. ru#a$i-vă Domnului pentru sănătatea.nima se îndoieşte. de#rabă să mântuişti pe robul tău (numele). cu Fecioara amă şi "fânta -reime. vră&itoriile şi întrutotul sănătos şi între# să fie în veci. pentru apărarea şi mântuirea lui şi să-l păzească de tot răul şi necazul. buna norocire şi iertarea păcatelor robului tău Dumnezeu (numele) şi pentru ca bunul Dumnezeu să-l păzească de tot răul pentru ca între# şi sănătos să petreacă în veci. atin#ându-se cu călduroasă credin$ă de brâul Fecioarei.. arcu.i ai lumii. o. Brâul tău.iril şi toti "fin$ii *postoli şi întâiul mucenic 2tefan. 4lisei şi to$i "fin$ii *postoli şi mucenici.

8ie.Năde&dea mea este -atăl. *min.. mărire -ie. Fiul. ărire "tăpână. mărire -atălui şi Fiului şi "fântului Du. ărire -ie.. !rea "fântă -reime. scăparea mea este acoperământul meu este "fântul Du. . -reime "fântă. primeşte ru#ăciunile noastre şi ne mantuieşte de toată nevoia şi întristarea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful