BRÂUL MAICII DOMNULUI

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plina de dar, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecului tău, că ai născut pe Hristos, ântuitorul sufletelor noastre. !rea "fântă arie, roa#ă-te pentru noi păcătoşii, acum şi în ceasul mor$ii noastre. "ub îndurările tale scăpăm şi noi. %u#ăciunile noastre nu le trece cu vederea şi de prime&dii ne scapă, una 'urată şi Binecuvântată. !reasfântă Născătoare de Dumneze, apără, mântuieşte şi păzeşte pe robul tău (numele) de tot răul şi necazul, de toate bolile şi durerile, de toate farmecele, vră&itoriile şi blestemele, ca între# şi sănătos sa fie robul tău. *min. 'a şi cu o comoară luminata, !reacurată de Dumnezeu Născătoare cu prea cinstitul tău brâu, robul tău, (numele) se încununează şi se luminează, bucurându-se şi în taină se veseleşte, "tăpână, stri#ând către tine+ Bucură-te, coroană cinstită şi cununa dumnezeieştilor măriri. Bucură-te, ceea ce eşti mărirea împlinirii, a veşnicei măriri şi veselii. Bucură-te, prin care răsare bucuria. Bucură-te, prin care piere blestemul. Bucură-te, pântecele întrupării dumnezeieşti. Bucură-te, îndraznirea celor muritori către Dumnezeu, Bucură-te, muncirea vră&maşmilor celor nevăzu$i.

Bucură-te, îndrăznirea cea nebiruită a purtătorilor de du,uri rele. Bucură-te, ceea ce ne cura$i de păcate şi de lucruri spurcate. Bucură-te, căderea dracilor. Bucură-te, uşa mântuirii. Bucură-te, dătătoarea darului celui dumnezeiesc. Bucură-te, cămaşa nun$ii cele fără de sămân$a. Bucură-te, lauda cea de cinste a preo$ilor celor cuvioşi. Bucură-te, prin care cad vră&maşii. Bucură-te, mântuirea sufletului meu. Bucură-te, ireasă, pururea Fecioară.

Dat-ai robului tău (numele), !reamărită, tare în#rădire, pe acesta scapându-l de toate prime&diile, cu dumnezeieştile lucrări şi nebiruit de vră&maşi păzindu-l şi care stri#a către tine cu credin$ă.-ăria, puterea şi cuvioasa mea bucurie este Fiul tău şi Domnul, ca un bun şi milostiv. 'a şi cu o cinstită coroană, cu brâul tău, robul tău (numele) cu bună credin$ă luminat, fiind încununat cu dumnezeiasca ta mărire, să-l mântuieşti ca un milostiv. .ncin#e pe robul tău (numele), întărindu-l asupra vră&maşilor, ca să lupte nebiruit contra patimilor celor ce-/ munceasc şi nepă$imire biruitoare dăruindu-i, ca pururea să te mărească pe tine şi Fiul tău şi să stri#e+ lisuse, mântuieşte-mă pe mine, păcătosul, ca un milostiv. Naşterea fără stricăciuni şi fericire numai tu ai avut, !reabinecuvântată, şi încin#ere de mântuire ai dăruit oamenilor brâul tău cel sfânt, care până acum a rămas

sănătatea. ru#a$i-vă Domnului pentru sănătatea. încin#ându-se cu putere nebiruita împotriva patimilor necurate şi a vră&maşilor fără de trupuri. cu cinste toti să-l purtăm.elişti+ atei.oane.it. în numele -atălui. '. sfin$ilor mucenici 1. *min. . cuvioase părinte Nicolae. -e bleastăm pe tine. pentru apărarea şi mântuirea lui şi să-l păzească de tot răul şi necazul. de toate bolile şi durerile. tuturor celor ce cu credin$ă îl purtăm şil sărutăm cu dra#oste în veci. sănătatea. mult milostivă Fecioară aria. nevătămat rămânând în veci. -alaleu.ail şi 1avriil. sfin$ilor prooroci oise. "fin$ii 4van#. .ie şi *nioc. împreună cu ar. acum şi pururea şi în vecii veciior. de#rabă să mântuişti pe robul tău (numele). "finte . 'ei între "fin$ii !ărin$ii noştri mari dascăli şi ierar. *vraam. "erafimii şi Heruvimii cu cei 6/7 sfin$i părin$i de la Niceea şi to$i sfin$ii pomeni$i în sfânta noastră Biserică. !reacinstitul tău brâu. dumnezeiescul dar al precinstitului tău brâu.im şi *na. *min.nima se îndoieşte. ca sin#ură apărătoare şi mântuitoare in veci. Doamne.. de toate bolile şi durerile. întru bucuria inimii. *min. llie.e. 'urată Fecioară. dă celui ce s-a atins de prea cinstitul tău trup. pacea şi buna norocirea şi iertarea păcatelor robului lui Dumnezeu (numele) şi pentru ca Dumnezeu să-l apere şi mântuiască de tot raul. !antelimon.elii i. mul$umiri pentru biruin$ă aducem $ie. Brâul tău. ce a cuprins pântecele tău cel deDumnezeu primitor este cetă$ii tale tărire nebiruită şi visterie de bunătă$i neimpu$inată. tu. proorocule şi . celor bolnavi dă vindecare.nestricat. 1ri#orie -eolo#ul şi loan 1ură de *ur. cu nici un fel din vicleniile tale. al Fiului şi al "fântului Du. ca să stri#ăm $ie+ Bucură-te ireasă.oan. buria norocire şi iertarea păcatelor robului lui Dumnezeu (numele). Botezătorul 3ui Hristos. necazurile. pururea Fecioară.naintemer#ătorule . Dumnezeiască ireasă. de toate farmecele şi vră&itoriile. ca ceea ce ai stăpânire nebiruită. "fin$ilor tămăduitori fără de ar#inti şi de minuni făcători. celor leneşi îmbărbătare. arcu. 4ste cu adevărat. celor rătăci$i întoarcere. cârmuire celor ce înoată. buna norocire şi iertarea păcatelor robului tău Dumnezeu (numele) şi pentru ca bunul Dumnezeu să-l păzească de tot răul pentru ca între# şi sănătos să petreacă în veci. diavole. viata. -eodor "tratilat. ărire *părătoarei Doamne. prin care robul tău (numele) ia de la dumnezeul nostru mare milă. care este spre a&utorul tuturor credincioşilor5 de Dumnezeu Născătoare. 0asile cel are. pacea. "amson şi Diomid. cu toate fecioarele martire şi cu toti sfin$ii în#eri şezători pe cele noua tronuri în &urul tronului -atălui 'eresc şi cu to$i sfin$ii pomeni$i în acest brâu. mântuieşte-ne pe noi (de două ori). cu puterea "fintei 'ruci. vră&itoriile şi întrutotul sănătos şi între# să fie în veci. *r. ru#ati-va Domnului pentru viata. *tanasie şi '. 3uca şi loan.iril şi toti "fin$ii *postoli şi întâiul mucenic 2tefan. -eodor -iron. o. ca să nu ai nici o putere asupra robului lui Dumnezeu (numele). care cu credin$ă alear#ă la tine. a patimilor şi de vră&maşul ce-l ispiteşte cu #reutatea păcatelor şi cu cumplita lene de robire. ru#ati-vă Domnului pentru via$a. întărire.iereul loan 1ură de *ur. celor ce alunecă. 4rmolae.*min De înşelătoria dra#ostei. robii tăi.i ai lumii.an#. atin#ându-se cu călduroasă credin$ă de brâul Fecioarei. slobozeşte-ne din toate nevoile. cu Fecioara amă şi "fânta -reime. 4lisei şi to$i "fin$ii *postoli şi mucenici. de tot blestemul. 'osma şi Damian.eor#. Dumitru şi to$i sfin$ii mucenici şi mucenice. drep$ilor părin$i loac.ir şi . -rifon şi toti sfin$ii mucenici.

. . !rea "fântă -reime. mărire -ie. *min. -reime "fântă. 8ie. ărire "tăpână. mărire -atălui şi Fiului şi "fântului Du. ărire -ie.Năde&dea mea este -atăl. Fiul. scăparea mea este acoperământul meu este "fântul Du. primeşte ru#ăciunile noastre şi ne mantuieşte de toată nevoia şi întristarea..