Sunteți pe pagina 1din 222

U e ( e t e p e n tr u s ă ta t e a n o a s tr ă

E l e n a P ri d i e

C o p e rta: Dr ag oş Dr u m

T e h n o r e d a c t a re: Ge o r g e To n c u

© 20 0 7, E d i t ur a " Via ţă ş i n ă tat e ",

Descriere a CIP a B i b l iotecii N ationale a R o m â niei

PRIDIE , ELEN A

,

Reţe t e pentru s ănătat ea n oa s tră / E l ena Pridie -

d. a 2 - a. - B u c ur e ş t i : C a s a de E d itur ă V i a t ă s i S ă n ă tate '

E

2007

,

04 1 . 55:613 . 26 1

6 4 1 . 5 6 4

,

REŢETE

PENTRU SĂNĂTATEA NOASTRĂ

Contine SOO de reţete vegetariene

pe bază de cereale, legume, fructe, leguminoase ş i oleaginoase

fără zahăr} prăjeli} produse chimice}

produse rafinate excitante etc.

Sfaturi practice pentru gospodărie

şi administrarea resurselor personale şi familiale

"Da c ă v e z i u n om is cu s i t în l ucr ul l u i, ace l a p o ate sta l â n împ ăraţ i , nu l ângă oame nii de rân d ."

'1 ' /111/1111 - NĂTATEA NOASTRĂ

36

,,'flrl/III I I - ALI MENTAŢIA

5 5

 

1

, I mpo r tan ţ ă , istoric

55

I

Pri n c i pii pentru o a l imentaţie s ănătoasă

58

\ T i p uri d e alime nt aţie

61

 

A I i menta ţia carnată

61

A l i mentaţia om n ivoră

61

A l imentaţia ovo-lacto-vegetariană

6 2

A l ime nt a ţia l acto - vegetarian ă

62

A lim e ntaţia vege t ariană

62

Ce a l imentaţie a l egi?

62

Cu m s e f a ce tr ecerea de la a limentaţia cu carne l a c e a ovo -l a cto-vege t ariană şi apoi l a cea vegetariană?

6 9

4

. Este suficient s ă fii vegetarian?

71

 

a. Cum m â ncăm?

72

b . C â nd mâncăm?

73

c . C â t mâncăm?

75

5

. D es pre alimente

77

N . 1 ' le l ' f J e n t r u să
N . 1 ' le l ' f J e n t r u să n ă tatea
no as t ră
1
C u prin s
b . G rup e d e al i ment e
8
11 . P a stă d e a v o ca d o ( I I )
17 99
c. Preg ă ti r e a a liment e l o r
9
12 . Pa t e
dm . c l Up er c~
,
, ( 1 )
17 7 9
1 3 . P ate
din c i u pe rCI ( I I )
1
d . P lani fi c a r ea me ni u l u i şi o rganizare a bu c ătă ri e i
veg e tari e n e
14 Te lină cu maI.o n e z a-
.
1 7 9
9 9
180
15. · C , iup e rci c u ma I '- O neza
O
e . Exempl e d e men i u r i
1 0
1 6 . Pa t e
d e
f a s o l e ve r d e ( 1 )
1880
6. P reJ ' udecăt i idei gresite leg a t e de ali m e ntatie
107
'
"
,
17.
e
18, I c r e d i n fa s ole
P a t e
d
f
aso
1
e v e r
d e ( I I )
1 1 8 0
7 . A l i me n taţi a p e grupe d e vârs tă
1 08
81
8 . Menţiner e a g r e utăţii c or p ora le
19 , P a te din broccol ~ (1)
:81
în limite normal e
1 21
20. Pat e din broccoh (II)
1
Metode efici e nte si inof e nsive de slăbir e s i men t inere a
21
. Pat e de maza-re
v e r de (1)
.
1882
greutăţii c orp~rale î n limite norm a l e : '
:
12 1
2
2
P ate de m az ă r e
v e r de (II)
1

9 . Vase şi usten s ile necesar e în bucătă rie

10. Alimente l e ş i e fectul lor asupra săn ă t ăţii noas tre

1 1 . Reţete cul i nar e vegetariene

1 . PASTE , P A TEURI

PASTE S Ă R AT E

1

2.

3.

. P a s t ă d e soi a

Pas t ă de nă u t Pastă de l i nt e

4

5

. Pastă di n măslin e . P a stă de h riş

6.

7. Pa t e de conop i

8

9

P a stă de orez

. Pate

. Pastă de m e i

din dovlecei

.

.

10. Pastă din avocado (1)

12 3

1 2 5

17 5

1 76

1 7 6

176

17 6 17 6 17 7 17 7 1 77 17 7 17 8 17 8 1 7 8

2

3. · P a te

de vinete

24 . Pate

d e SOIa. (1)

25 . P a te

de soi a ( I I)

26

. Pate de SOIa. (III)

27 . P a te

d e

SO' (IIaV )

28.

Pate

d e

SOIa'( V )

 

29.

Pat e

de SOIa' -s lcul ' nem a

30

31

Pate

·

. Pate

de

e

d

soia cu fI' d'l Ch '1

l '

t

m e

(1)

3 2. Pate de l inte (II)

33. Pat e d e 1In· t e ( I I I )

.

.

34

. Pate

de

m azăre

usca t -~ (1)

35.

Pate

de mazăre

uscata (II)

36

. Pate

d in năut

3

3

39. · Pastă de t ofu cu ceapă

false (1)

7 . Icr e

8

Icr e fa l se ( I I )

verde Ş , I f I ' d l ' C h 1 '

1 182 82

. 1 83

3

18 3

8 4

4

18

1

1

8

1 8 4

1 185 85

1 85

.

1 :86 868 6

.

.

1 8 7

187

7

18

l e p e ntru n ă tat e a

n o astră

PAS T E D ULCI

 

188

 

40 . Pastă de

nuci (1)

188

41 . Pastă d e nuci

(II)

188

42.

Pastă (unt) d e ar ah i de

 

188

4

3 . Past ă (unt) de ara hide cu m iere

189

44

. Pastă cu s usan

189

45. Past ă d e nucă de cocos (1 )

 

189

46. Pastă d e nucă d e cocos ( II )

189

 

47

. Past ă d e

nuc ă de cocos (II I )

190

48.

Unt de migd a le

 

190

4

9 . Pa s t ă de

stafid e

190

50.

P a stă de

me r e cu nu ci

 

191

51 . Pastă d e

pe r e cu nuci

1 91

52 . Cremă (dulce ) din s oia boa b e

1 91

53 . Frişcă veg e tari a

 

1 92

II. PREPARATE DIN CEREALE SI PR O DUSE

 

D

I N CEREALE

. '

192

54.

Pâi n e

1 92

5

5 . Mămăligă

193

56.

V o i n ice l

193

5

7. Mi c de j un

cu hri şcă

 

194

58 . Mic d e j un

cu orz şi mere

194

59 . Mic dej u n

cu dovleac

194

60 . Mic dejun aso r tat

 

195

61 . Terci din grâu

195

62 . C u rmale

cu grâu

fiert

196

63.

Germeni

de grâu

c u p r une

196

64

. Mei cu stafide

1 96

65.

Orez cu piure de mere (1 )

 

196

Cuprin s

\

()( l .

r ez c u piure de mere (II)

19 7

(17. K i s se l d in grâu ş i fructe

197

M

o t r e z cu lap te de soi a

197

()9. B udi ncă de

orez

cu mere

1 98

7

0. Bud incă de

orez

cu sta f ide

198

7

1 . B ud i ncă d e

gri ş cu st a f i d e

1 9 8

72. B udincă de

orez

cu cire şe

199

73

. B udincă d e

o r ez

cu v ine

199

7

4 . B udincă d e

p iersi c i cu fulgi de ovă z

199

75

. Budin c ă d e

me r e cu f u lgi d e ovăz

200

76. Budincă d e pi e r s i ci

 

200

77. Budincă d e prune usca t e

2 00

78 . Fulgi de

o văz cu cireşe

201

79 . Orez cu c o c os ş i piersici

201

80 . C e rea l e asortate cu căp ş une

2 02

8

1 . Bu d incă d e

g r iş cu pr u ne usca t e

202

82

. Budinc ă d e

m ere

202

83.

Bu din d e mălai cu stafide

203

84 . B ud in c ă de tă i ţei c u s e minţe de f loarea - soa r e lu i . 203

85.

Orez c u fru c t e exotice

203

86

. Grano l a

 

204

8

7. Grano l a

s up e r

204

88 . F ul g i d e po r um b cu fructe

2 05

89 . Pâine cu s u san

205

90 . Germeni d e g u cu f ructe

205

91 . Graham um p l u t c u fruc t e

206

92 . i ţei c u nu ci

206

93 . Tăit e i c u nu că de cocos

206

 

,

94 . Sărăţ ele

 

207

Ne/e/e / JCII / m s ă I/ăta tc a

l/o a s tră

9

5. Sovrigei

96. Grisi n e

97

98

9

9. G lu ten

. Bisc u i c u . B i s cu iţi c u

s usa n semi e

II I . P R EPARAT E DIN LEGUME

PRE P ARATE D I N C AR TOFI

1 00 . C a rt ofi n at ur

10

1 . C ar t of i copţi

10

2 . Car t o fi pi u re

10

3 . Papri c d e car tofi

104 . C ar t of i î năbuşiţi

10

5 C

.

ar t o f I cu u s tU r oI a c uptor

' 1

106

. Cartofi

07. C art o fi

cu c i uperci ump l u ţi

1

108. C artof i cu

. C art o f i cu

109

110 . Car tofi copţi umpluţi c u legume

111 . Cart of i noi l a cuptor

112 . Papr i ca ş d e cartofi cu ut

113 de cartofi noi cu mazăre

tofu la c uptor ci u p e rci l a cu p tor

. Mânc a re

114 din cartofi

115

116 . M u saca de cartofi cu s oi a t exturată (gra n u l e)

117 . Chif t eluţe din ca r tofi

118. Cartofi decor

119. Cartofi pane

120 . Sufl e de cartofi c u bro c co l i

1 2 1 . Ru ladă de c ar t ofi c u s o ia boab e

. Tocăniţă

. Cartofi ari c i

2

2

2

2

2

21

21

21

21

21

21

21

21

21

2 1

2 1

21

2 1

2 1

2 1

21

17

2 17

2 17

2 18

21 8

2 19

22 0

22 0

2

1 ,

1 1 \. ( ' nrto 1 ' i c u

I ',1. Car t o f i c u

.

( '

( lr l o I lm p a r a - t e ş 1 .•.•.•.

-

s os de ci uperci

praz la c up t or

f"

t '

1 )

. ar to l"l m racaţI

( '

f"

b -

. "

••

• •.••....

I · u/ ' , ' / 'ARA T E D I N D O V LECEl

' 72 1 2 2 1 22 2 2 2 ' _ 7

223

~

 

126. Do v lece i l a c u p t or

22 3

1 2 7. D o vlecei um pl u ţ i

223

1 2 8 . D o v l ecei p ane

2 2 4

1 2 9 . S p ag hete cu d ov l ec e i

2 25

L

3 0 .M us aca de d ov l ecei c u soia texturată

2 2 5

1

3 1 . Chif teluţe din do v l e c ei

226

t

> f lli P ARAT E DIN CONOPIDĂ

226

 

1 3 2. M â n c a re de c o nopid ă

2 2 6

1 33 . C onopidă la

cuptor ( 1)

22 7

1 3 4 . Conop i dă la cuptor

(II)

227

13

5 . Tocă n ă de con o p i d ă

227

13

6. Conopidă pan e

22 8

1

37 . Conopidă cu orez

22 8

PREPARATE DIN ROŞI!

 

229

 

13

8 . Roşii um plu te

cu salată de vinet e

229

139 cu tofu

. Roşii u m plut e

23 0

140 . Roşii c o ap t e

230

PREPA R AT E DI N VINETE

 

23 0

 

14

1. Sa l ată d e

v in e t e

231

142. Salat ă d e vinete c u maioneză de soia

23 1

143. Musaca de vi n ete

23 1

144. Mânca r e de vine t e

cu ardei la cuptor

232

14

5 . To n iţă d e

vinete

233

146.

ncare d e vi nete

c u s oia

te xt ura (i a rnă)

2 3

14

7 . V in e te p an e

 

2 3

14

8 . S p ag hete

c u v in e t e

2 3

1

4 9 . Vine t e um p l u t e

 

23

15

0 . R u l o uri d i n vi n e t e cu o re z

ş i le gum e

23

15

1. Ar dei um plu ţi c u vin et e

23

PRE PA RA TE DIN ŞT EVI E

23

15

2. Ş t ev i e cu orez

 

23

153 . M â nc a r e

de ş t e v i e

(1 )

23

154 . M â nc ar e

d e ş tev i e

(I I )

23

15

5 . R u lou r i

d in ş tev i e

23

P R E PAR ATE DI N BR O CCO LI

2 38

156.

B r o c coli

cu ca rtof i

2 38

157

. Brocc o li

cu soi a t e x tur a

239

PRE PA RATE DI N ŢE L I N Ă

2 39

1 58. M â n ca r e

d e ţ e l i

2 39

1 59. Ţe l in ă c u m ă s l ine l a c upt o r

2 40

16

0 . Ţ e l in ă c u ore z

2 40

16

1 . M â nc a re

d e ţe l i n ă c u c i u p erci

2 40

PRE PAR ATE DI N M Ă CR

2 41

16

2 . Piur e de m ă cri ş

2 41

PREPA R ATE DI N A RDEI

2 42

163. T o niţă

d e a rde i

2 42

16

4. Ar d e i ump l uţi

c u soia

2 42

1 6 5 . Ar d ei umpluţi

cu c i u per ci

2 43

1 66. A r d e i umplu ţi

c u nu c i

24 3

16

7. G ogo ş ari u m plu ţ i

24 3

III ' ) , A rd e i u mp lu ţi - d e c o r (II)

1

' / ' 1 'l'/I/?!! TE D IN GUL II

1

1 0 . ( Ju li i um plu te

l

' / ' / ~' J ' ; 1R A TE DIN VARZĂ

I 7 1 . V a rză cu

orez

1

1

174.

1 7 5 . Varz ă cu tăiţ ei şi a ra hide

te l ină l a c u p t o r

. Varză cu

73 . Varză l ită ~

1

~

V

arza c u t a ~. l ţel ,

176. Sa rm a le c u

nuci

1

7 7 . Sa rma le

cu ciuperci

 

178. S a rma le

cu soia

1 7 9. Sarma le

cu s oi a tex t u r ată

(g ran ule)

1 8 0. Sarma le

cu n ă ut

I ' R E P ARA T E DIN PRAZ

1 8 1 . Mâncare

18 2. T ocăniţă

de praz cu măs l in e

d e praz cu măs lin e

Pllli PAR ATE DIN SPANAC

1 8 3. M â ncare de s pa n a c

1 8 4 . Su f l e de spa nac cu soia t exturată

18

5 . Piur e

d e spanac

18

6 . Sp a nac cu maioneză

PRE PARATE DIN MORCOVI

1 8 7. Sot e de morcov i

P R EPARATE DIN URZICI

··

188

. Pi u re

de urzi c i

252

189. Drob

c u urzici

2 5 2

Reţete pentru sătatea noastră

PR EP A R A TE D IN SFE C LĂ RO ŞI E

19 0 . S f e c l ă u mp lu t ă

P RE PA R A T E D I N C I U PE RCI

1 9 1 . P i l a f c u c iup erc i

1 92 . Tocă ni ţ ă de

c iup erci ( 1)

193

. Tocăniţă de

c iup e rci ( II )

19 4. Ciul a m a d e ciup e rci

19

196 C h 'f 1 t e uţe

5

·

·

R u 1 a d- a d e c arto I c u c I Up e rcI

f'

.

.

1

d " m cIUpercI .

19

7. C iu perci c u spagh e t e

19

8. R u la d ă cu ciup e rci

25

2 5

2 5

2 5

2 5

2 5

2 5

2 5

2 5

2 5

2 5

5

2 57

2 57

PRE P ARA TE DIN LEGUME + CEREALE SAU PR OD U S EDINCE RE ALESAULEGUMINOASE 2 58

2 58 2 5 8 2 5 9 2 5 9 2 6 0 2 6 1 2 6 2 2 6 6 2 6 6 26 7 2 6 7 2 6 8 2 68

199

. Drob c u ciuperci

200. Ciuperci umplute

2

01 . Spaghete c u l egume (I)

2

02. Sp a gh e te

c u legume ( I I )

2

03 . Spaghe t e

c u sos de tomate

2

04 . Ghiveci de legum e cu orez

2

05 . Pizza 1

 

2

0 6 . P i zza

II

2

07 . Pizza

III

2

08 . Ruladă c u le gume

2

09 S -

·

ar m a u , e m OI e V Iţa

A

- 1 t

f

. d

' -

21 0. Tocăni ţ ă d e l e gu me cu po rumb

21

1

.

"

O

. 1-

m e t a s p anIo a

1 -"

:

212. Orez orien t al

213. D rob de le gu m e

2

2

6 C 2 L7 . C h if teluţe d in f u lg i d e o văz

1 4. D r o b 1 5 . D r o b

21

c u n u ci ( 1 ) cu n u c i ( II)

d '

. a I n a clOf l I TIo va z

A .

-'

-

2

2

2

2

2

1 8 . Pi l a f de orez 1 9 . Orez s pan iol 2 0. Bilute de orez 21 . Taci ' şi în g h ite

2 2. Paste amoase cu n a ut ŞI CI U per Cl

f

.'

22 3 . Spag hete cu s o s d e lint e

2

22

2

24. Hriş c ă cu l eg u me

5 . R ul ad ă cu l eg u me

' d

-1"

26 . S u e e m a al c u S O I at ex tu ra a

f

l

t ~

Cuprins

26 9

2 69

270

.

270

·

·

·

·

·

2 7 1

· 2 7 1 2 72 2 7 2

.

7 2

2

273

2 7 3 2 7 4 2 7 5

.

1V. SALA T E

S A LATE DI N L EGUME CRU DE

·

22 7 . Sa l a t ă d e unti şor

228 . Sa l a t ă de p ăpăd i e

229 . S a l a t ă de un t i ş o r , păp ă di e ş i sa la t ă v e rd e

23

0. Sa l ată d e ceapă ver de , r i di c hi ş i sa la t ă ver d e

23

1 . Sa l a tă de cea p ă ve rd e cu s uc d e roşii

2 32. Sa l a tă d e m ăcriş

233

234

235

23

237. S a l a tă de c ast r a v e ţi cu u s turoi

c ast r a v i cu s p a n a c

(1)

. S a l a t ă d e m ă c r i ş (II)

. S a l a tă de pri măvar ă

- d

'

. S a a ta e r o ş u , c ea pa Ş I cas r a ve,1

1

-

6 . S a l a tă de ro ş ii , c as tr a v eţi ş i u st uroi

t

t'

238. S a l a t ă d e

2 3 9. S a l a tă de s p a nac

240. S a l a tă de a rd ei

.

2 7 5

275

2 75

275

2 7 6 27 6 2 7 6 27 6 2 77

277

2 77

277

2 77 27 8 2 7 8 27 8

CUl1rins ~
CUl1rins
~

2

4 1 . Salată de vară (1)

27

242.

Salată de vară (II)

 

2 7

243 . Salată cu germeni de g r â u

 

2 7

244 . S a lată de

cast ra veţi

 

2 8

245.

Salată d e cast raveţi cu ch i men

 

2 8

 

24

6 . S alat ă color a t ă ( august - septembrie)

2 8

247.

Sa l at ă de t oamnă

 

2 8

 

24

8 . Sa l at ă de var ( 1 )

28

249

. Sa l ată de varz ă (II)

 

28 1

250.

Sala t ă de varză a lb ă şi varză roşie

2 8 1

 

251

. Salată de gulii

28 2

2

52 . Sa la tă de praz

(1 )

28 2

2

53 . Sa l ată de p raz

(II )

2 8 2

254 . Sa l a t ă de varză roşie cu hrean

 

282

255 . Sa l at ă d e andive

 

28 3

2

5 6 . Sa l at ă de a ndiv e , ţelin ă şi mor c ovi

283

2

5 7 . Salată de

8 . Sa l ată de

a n d i v e , sfecl ă r os i e si varză

,

,

28 3

25

ceapă ro ş ie , cu su c de ro ş i i

28 3

25

9 . Sa l ată de ţe l in ă cu m o rcovi

 

28 4

SALA TE D IN LE G UME CRUDE + LEGUMEFIE RTE 28 4

 

26

0. Sa lat ă de

ca rto f i (1)

28 4

2

61 . Sa l ată de

c ar t o f i (II)

28 4

2

62 . Sa l a t ă d e c ar t ofi şvăbeasc ă

28 5

263

. Sal a tă de

c ar t ofi

cu tof u

28 5

2

6 4 . Sa lat ă de ca r to fi

c u por um b du l ce

285

2

6 5 . Sa l a t ă d e

ca rtofi

c u bro ccoli

2 8 5

2

66. Sa lat ă d e

c arto f i cu sos v e r d