Sunteți pe pagina 1din 2

MONITORIZARE CHELTUIELI DE PERSONAL - INSTRUCTIUNI

Se copiaza programul i !r-u "ol#er i #irec!orul #e lucru$ Se creeaza u S%or!cu! i &U'ET E(E pe !ru a )e i !ra mai u)or i aplica!ie$ I aplica!ie )e i !ra a)!"el* -Parola #-+oa)!ra - a#m , E !er -Lucra!i i re!ea Se i !ra i T U!ili!are #e i !re!i ere )-)!em . #i me iul pri cipal )i apoi i op!iu ea L co )!ruire lo! #i lo! )!a #ar#$ Lo!ul )!a #ar# pe !ru lu a e)!e /001$c#2 )i /001 #3" iar pe !ru lucrarea pe !rime)!ru )e a#auga )i lo!ul )!a #ar# /401$c#2 )i /401$#3"$ La * Co# lo! )!a #ar# )e !rece /001 La * co# lo! #e)!i a!ie )e !rece 5001 La * Corec! )e !rece # Se )elec!eaza primaria re)pec!i+e apoi )e #a I )er! , E)c , 'e erare , E !er apoi ie)ire$ De me !io a! ca pe !ru lucrarile la !rime)!ru )e "olo)e)c am3ele lo!uri )!a #ar# /001 )i /401 )i )e +or 3loca corela!iile. "olo)i #u-)e op!iu ea 6$ Dupa co )!ruirea lo!ului )e i !ra i me iul pri cipal i T )i apoi i T - ar%i+are7 #ezar%i+are )i )e "ace #ezar%i+area pe !ru col$4 )i )epara!e pe !ru col$1$ Apoi )e i !ra i me iul pri cipal pe E preluare ac!ualizare i #ica!ori. )e alege lo!ul 5001 , e !er. )e i !ra i lo! )i )e i !ro#uce #a!ele pe capi!ole$ Dupa preluare )e !rece la +eri"icarea i #ica!orilor #i lo! 5001 )i apoi !o! aici la 8eri"icare ra # zero7 !i!ulari )e #a E !er , E !er , Ie)ire$ Lo!ul 5001 c#2 )i 5001#3" )e copiaza )i )e a##uce la D'9P Me%e#i !i Trezorerie$

Pe !ru prega!irea lu ii urma!oare )e parcurg urma!orii pa)i* - Se i !ra i T #i me iul pri cipal )i apoi i op!iu ea C pe !ru a )e )!erge ra #urile ule #i lo!$5001 ie)ire$ Apoi )e i !ra i #irec!or )i )e )!erge lo!ul )!a #ar# /001 c#2 )i /001 #3" : crei #u-)e o rezer+a cu el;$ < Apoi i ' co !rol ge eral )i ce !ralizare i #ica!ori* - A prega!ire ce !ralizare 8aria !a #e lucru 01 E !er= - D ce !ralizare o3i) ui!a E !er Ie)ire$ < Apoi i H < calcule )i A < calculi i #ica!ori #eri+a!i* +aria !a >0 #i # )i apoi A !o!al ie)ire$ I cazul !rime)!rului )e +a #a )i +aria !a >4 # A ie)ire. Dupa ce !ralizare )e i !ra i T op!iu ea T ar%i+are7#ezar%i+are )i )e "ace ar%i+area lu ii pe !ru care )-a i c%eia! rapor!area #a!elor$ Dupa ar%i+are )e )!erge lo!ul 5001 c#2 )i 50 #3" #i #irec!or )i )e a#uce i #irec!or lo!ul )!a #ar#$ Apoi )e co )!ruie)!e #i ou lo!ul 5001. )e "ace #ezar%i+area pe !ru lu a i cur) )i )e preiau #a!ele$ De me !io a! ca #i program col1 e)!e 3loca!a )i u )e poa!e mo#i"ica )i )e lucreaza umai i col4 )i col?$