Sunteți pe pagina 1din 9

pentru fosforul total:

b Kb P = cP QC

(kg/zi)

(5.9)

n care

Qc = Q u zi ma

(m!/zi).

5.3.7. Cantit"#ile $e substan#" $in efluentul sta#iei $e epurare corespunz"toare pricipalilor poluan#i sunt: pentru materiile soli$e n suspensie (%&&)'
) e( = c a$m uz Q c

(kg/zi) (kg/zi)

(5.*+) (5.**)

sau
) e( = (* $s ) c uz Qc

un$e,
$s = c uz c a$m uz *++ c uz

(-)

(5.*.)

este gra$ul $e epurare necesar pri(in$ %&& pentru ntreaga sta#ie $e epurare. pentru C/05 '
a$m C e( = 1 5 uz Q c

(kg/zi) (kg/zi)

(5.*!) (5.*2)

sau un$e,

Ce( = (* $

) 15 uz Qc

$ =

a$m 1 5 uz 1 5 uz

1 5 uz

*++

(-)

(5.*5)

este gra$ul $e epurare pri(in$ C/05 pentru ntreaga sta#ie $e epurare. pentru azot total:
K ) e( = c a$m Qc )

(kg/zi) (kg/zi)

(5.*3) (5.*4)

sau un$e,

K ) e( = (* $ ) ) c ) Q c

$)

c ) c a$m ) = *++ (-) c)

(5.*5)

este gra$ul $e epurare necesar pri(in$ eliminarea azotului total pentru ntreaga sta#ie $e epurare. pentru fosforul total:
K P e( = c a$m Qc P

(kg/zi) (kg/zi)

(5.*9) (5..+)
53

sau

K P e( = (* $ p ) c p Q c

un$e,
$P = c P c a$m P *++ cP

(-)

(5..*)

este gra$ul $e epurare necesar pri(in$ eliminarea fosforului total pentru ntreaga sta#ie $e epurare. 5.3.8. Cantit"#ile $e substan#" n$ep"rtate (eliminate) n sistemul biologic bioreactor6 $ecantor secun$ar, corespunz"toare principalilor poluan#i, sunt: Pentru materii soli$e n suspensie (%&&):
) 7b = ) b ) e(

(kg/zi)

(5...)

Pentru C/05:
C 7b = C b C e(

(kg/zi)

(5..!)

Pentru azot total:


K 7) = K b ) K ) e(

(kg/zi)

(5..2)

Pentru fosfor total:


K 7P = K b P K P e(

(kg/zi)

(5..5)

5.4. VRSTA NMOLULUI 5.4.1. 8ste un parametru important, fiin$ func#ie $e tipul epur"rii biologice, $e temperatura minim" consi$erat" pentru apa uzat" (*+ +C sau *.+C) 9i $e m"rimea sta#iei $e epurare. 8a poate fi consi$erat" n calcule conform tabelului 5.*. :;rsta n"molului (n zile) <abel 5.*
<ipul epur"rii
+

%"rimea sta#iei $e epurare Cb = 3+++ kg C/05/zi Cb < *.++ kg C/05/zi <emperatura $e $imensionare + *+ C *. + C *+ + C *. + C
* .

>"r" nitrificare Cu nitrificare Cu eliminarea azotului (cu nitrificare?$enitrificare) :@/: A +,.+ :@/: A +,!+ :@/: A +,2+ :@/: A +,5+ Cu stabilizarea aerob" a n"molului, inclusi( eliminarea azotului

5,+ *+ *.,5 *2,! *3,4 .+,+ .5 5,. *+,! **,4 *!,4 *3,2 5 *+ **,2 *!,* *3,+

2,+ 3,3 5,! 9,2 **,+ *!,.

Becoman$abil peste .+

54

5.4.2. Pentru sta#ii $e epurare con(en#ionale f"r" nitrificare, n care au loc numai procese $e eliminare a substan#elor organice bio$egra$abile, $imensionarea bioreactorului se face pentru (;rsta n"molului:
<) = 2....5 zile

((. tabelul 5.*)

5.4.3. Cn cazul sta#iilor $e epurare cu nitrificare, $eci c;n$ este necesar" o i$area amoniului la azota#i, (;rsta n"molului pentru $imensionare aferent" zonei aerobe se $etermin" cu rela#ia:
<) aerob = >& !,2 *,*+!(*5< )

(zile)

(5..3)

un$e,
>& A factor $e siguran#" care #ine seama $e (aria#ia nc"rc"rii cu poluan#i a

bioreactorului, $e (aria#ia pe termen scurt a temperaturii apei uzate 9i/sau $e mo$ificarea pD6lui. Pentru sta#ii $e epurare cu o capacitate mai mic" $e *.++ kg C/0 5/zi (sub .+.+++ locuitori ecEi(alen#i) se (a consi$era un factor $e siguran#" >& A*,5 $atorit" fluctua#iilor mai pronun#ate a nc"rc"rilor $in influentul bioreactorului). Pentru sta#ii $e epurare mari, a(;n$ o capacitate Cb F 3+++ kg C/05 /zi (peste *++.+++ locuitori ecEi(alen#i), factorul $e siguran#" se (a consi$era >& A *,25. CEiar 9i n cazul pre(e$erii unui bazin $e egalizare pentru ecEilibrarea nc"rc"rilor zilnice, factorul $e siguran#" >& nu se (a consi$era mai mic $ec;t *,25. @eoarece trebuie #inut seama c" n timpul iernii temperatura efluentului bioreactorului poate sc"$ea sub temperatura limit" (< lim) la care sunt respectate con$i#iile $e calitate pentru amoniu (sau amoniac) 6 (. tabelul ..!, n ecua#ia (5..3) temperatura $e $imensionare < a apei uzate se (a consi$era <$imA<limA 6.+C. Cu aceast" (aloare se (a calcula (;rsta n"molului. Ga (alori ale temperaturii sub 5 H *++C nitrificarea practic nu se mai pro$uce 9i e ist" posibilitatea cre9terii con#inutului $e amoniu (sau amoniac) n efluentul epurat peste limitele a$mise. @in aplicarea rela#iei (5..3) pentru <$imA *++ C 9i >& A *,25 respecti( *,5 rezult" c" la $imensionare se (or alege pentru (;rsta n"molului $in zona aerob" cel pu#in (alorile: 6 6
<) aerob $im =5

zile pentru Cb < *.++ kg C/05/zi' zile pentru Cb = 3+++ kg C/05/zi.

<) aerob $im =*+

Pentru alte (alori ale nc"rc"rii Cb (kg C/05/zi), (alorile $e $imensionare ale (;rstei n"molului se ob#in prin interpolare.
55

5.4.4. Cn cazul sta#iilor cu nitrificare6$enitrificare, $eci c;n$ este necesar" eliminarea azotului, (aloarea $e $imensionare a (;rstei n"molului se $etermin" cu rela#ia:
<) $im = <) aerob : * @ :

(zile)
<) aerob

(5..4) $at" $e ecua#ia (5..3), rezult":

Intro$uc;n$ e presia lui


<) $im =

>& !,2 *,*+!(*5 < ) : * @ :

(zile)

(5..5)

un$e : este (olumul total al bioreactorului' iar :@ este (olumul zonei ano ice pentru $enitrificare. Baportul :@/: se (a calcula n conformitate cu recoman$"rile $e la pct. 5.5.*. 9i 5.5.5. Cn ecua#ia (5..5), < este temperatura $e $imensionare la care se con$uc calculele pentru eliminarea azotului, a$ic" < A <$im A*.+C. Cn timpul iernii, c;n$ temperatura apei uzate este mai sc"zut" $ec;t *. +C, n scopul men#inerii (;rstei n"molului <).$im, astfel nc;t nitrificarea s" nu fie afectat" (ntrerupt"), raportul :@/: pentru aceste temperaturi mai sc"zute (<i), se (a calcula cu rela#ia:
:@ >& !,2 *,*+!(*5 <i ) =* : <) $im

(5..9)

Jcest lucru permite ca n perioa$a unor temperaturi sc"zute, sub temperatura $e $imensionare, s" poat" fi re$us" zona $e $enitrificare n fa(oarea zonei $e nitrificare. Cn orice caz, trebuie e(itat" consi$erarea unor temperaturi prea sc"zute, $eoarece nu e ist" e perien#a cunoscut" pri(in$ $imensionarea sta#iilor $e epurare la temperatura sub 5 C. @ac", $in rela#ia (5..9) rezult" o (aloare negati(" pentru raportul : @ / :, atunci se (a consi$era :@ / : A + 9i se (a calcula (aloarea factorului $e siguran#" >& $in ecua#ia (5..9). Cn aceast" situa#ie (aloarea factorului $e siguran#" poate fi sc"zut" p;n" la >& A*,.. &ub aceast" (aloare pentru >& (olumul bioreactorului trebuie m"rit. 5.4.5 Cn cazul sta#iilor $e epurare cu stabilizare aerob" a n"molului 9i nitrificare (;rsta n"molului consi$erat" la $imensionare trebuie s" fie <) $im .+zile . @ac" este necesar" 9i $enitrificarea, (;rsta n"molului se consi$er" <) $im .5zile . Cn cazul n care temperatura apei < $in bioreactor (me$ia pe $ou" s"pt"m;ni) este constant mai mare $ec;t *. C, (;rsta n"molului se poate re$uce conform rela#iei:
<) $im .5 *,+4. (*. < )

(zile)

(5.!+)
59

5.5. DETERMINAREA VOLUMULUI ZONEI DE DENITRIFICARE 5.5.1. Pentru $eterminarea (olumului zonei $e $enitrificare (:@), care poate reprezenta .+5+- $in (olumul total al bioreactorului (:), este necesar" calcularea mai nt;i a concentra#iei me$ii zilnice $e azot $in azotatul care trebuie $enitrificat. Jcesta poate fi $eterminat $in ecua#ia $e bilan# pentru azot in$icat" mai Kos:
b efl efl efl /% c@ ) )0 ! = c ) c ) org c ) )D 2 c ) )0 ! c ) org
(mg )6 )0! /l)

(5.!*)

n care s6a notat: c@ ) )0 ! 6 concentra#ia me$ie zilnic" $e azot $in azotatul care trebuie $enitrificat,
(mg )6 )0! /l)'

cb )
c efl )org

6 concentra#ia n azot total $in influentul bioreactorului, (mg )/ $m ! )' 6 concentra#ia n azot organic $in efluentul sta#iei $e epurare a$mis" la $imensionare, n ( mg
) org / $m ! )'

c efl ) )D 2

6 concentra#ia n azot $in )D + 2 $in efluentul sta#iei $e epurare a$mis" la $imensionare, n (mg )6 )D + 2 / l )'

c efl ) )0!

6 concentra#ia n azot $in )0 ! $in efluentul sta#iei $e epurare a$mis" la

$imensionare, n (mg )6 )0! /l)'

c /% )org

6 concentra#ia n azot organic ncorporat n biomas" care p"r"se9te sistemul bioreactor6$ecantor secun$ar prin n"molul n e ces, n ( mg
) org / l )'

Cn (aloarea concentra#iei me$ii zilnice $e azot total c ) $in influentul sta#iei $e epurare se negliKeaz" azotul $in azota#i 9i azoti#i, care n general nu $ep"9esc 5- $in c ) . Cn cazul infiltr"rii n re#eaua $e canalizare a unor ape subterane cu un con#inut ri$icat n azota#i, sau n cazul amestecului apelor uzate or"9ene9ti cu ape uzate pro(enite $e la unit"#i in$ustriale sau comerciale care con#in azota#i, se (a intro$uce n c ) (aloarea azotului aferent" acestor azota#i. Cn scEemele f"r" $ecantor primar, e ) = + 9i $eci c b ) = c) . Concentra#ia n azot se $etermin" $in concentra#ia n azota#i, cu rela#ia (5.!.),
cunosc;n$u6se c" la * mg $e azot total ) corespun$ 2,2.4 mg )0! ((. cap. ..!).

c ) )0 =
!

c )0

2,2.4

(mg )6 )0! /l)

(5.!.)

Cn cazul sta#iilor $e epurare care cuprin$ fermentare anaerob" a n"molului precum 9i concentrare 9i $esEi$ratare mecanic" a acestuia, azotul $in supernatant trebuie inclus n
3+

concentra#ia $e azot $in influentul sta#iei $e epurare ( c ) ), cu e cep#ia cazului n care e ist" tratare separat" a supernatantului. Concentra#ia n azot organic $in efluentul sta#iei $e epurare a$mis" la $imensionare se consi$er"
c efl )org A
mg ) org / $m ! ,

(aloare sub limita a$mis" $e normati(ele 9i normele $e


) org / $m ! )

protec#ia apelor $in #ara noastr" ((. tabelul ..!), care se $etermin" cu rela#ia (5.!!) :
a$m c a$m c a$m ) org = c ) ) anorg

( mg
2 3

(5.!!) (5.!2)

un$e,

a$m a$m a$m c a$m ) anorg = c ) )D + c ) )0 + c ) )0


4

( mg ) anorg / l )

Concentra#ia limit" $e azot anorganic $in efluentul sta#iei $e epurare rezult":


c a$m ) anorg = 4,5+ mg ) anorg / l

Concentra#ia limit" ma im" a$mis" pentru azotul organic $in efluentul sta#iei $e epurare (a fi, $eci:
a$m c a$m c a$m ) org = c ) ) anorg = *+

6 4,5+ A .,5+

mg ) org / l

(aloare mai mare $ec;t

mg ) org / l c efl ) org =.

propus" pentru $imensionare.

Pentru a a(ea siguran#a c" n efluentul sta#iei $e epurare nu se (a $ep"9i concentra#ia limit" $e amoniac $e .,+ mg
c efl ) )D 2 = + .
) )D + 2 /l,

n calculele $e $imensionare se (a consi$era

Jzotul ncorporat n biomas", reprezint", $e regul", 2....5- $in cantitatea $e C/0 5 influent" n bioreactor, astfel nc;t la $imensionare se (a consi$era,
b c /% ) org = ( +,+2......+,+5) 1 5 uz

( mg ( mg

) org / l ) ) org / l )

(5.!5) (5.!3)

sau,

b c /% ) org = ( +,+.......+,+.5) 1 CC0

b un$e 1 CC0 ( mg CC0 / l ) L reprezint" concentra#ia n CC0 $in influentul bioreactorului. Pentru calculul concentra#iei $e azot $in )0! $in efluentul sta#iei $e epurare a$mis" la

$imensionare ( cefl ) )0 ! ), trebuie $eterminat" mai nt;i concentra#ia limit" (ma im") a$mis" $e normati(ele 9i normele $e protec#ia apelor ((. tabelul ..!) pentru azotul anorganic. Jceast" concentra#ie se $etermin" cu rela#ia (5.!2). Ga $imensionare se (a consi$era pentru cefl ) )0 ! o (aloare calculat" cu rela#ia:
c efl = ( +,3+....+,5+) c a$m ) anorg ) )0
!

(mg )6 )0 ! /l)

(5.!4)

:alorile mai mici ob#inute $in rela#ia $e mai sus (or fi luate n consi$erare pentru sta#iile $e epurare cu (aria#ii mari ale nc"rc"rilor influente (n general sta#iile $e epurare mici 9i foarte mici).

3*

b Capacitatea $e $enitrificare poate fi apreciat" prin raportul c @ ) )0 ! / 1 5uz . Pentru sta#iile

$e epurare pre("zute cu procese $e $enitrificare intermitent" sau simultan", raportul :@ / : se poate $etermina $in rela#ia:
c@ ) )0 !
b 15 uz

+,45 C&0 c :@ .,9 :

(mg )6 )0! /mg C/05)

(5.!5)

n care, C&0c (kg 0./kg C/05)

este consumul specific $e o igen pentru n$ep"rtarea

substan#elor organice pe baz" $e carbon (bio$egra$abile). Pentru scEeme $e epurare cu zon" preano ic" $e $enitrificare 9i pentru solu#ii comparabile, raportul :@ / : se $etermin" $in rela#ia (5.!9) n care se #ine seama 9i $e aportul $e o igen furnizat $e procesul $e $enitrificare prin preluarea o igenului $in azota#i:
c@ ) )0 !
b 15 uz

+,45 C&0 c :@ = .,9 :

+,45

Q ri c o .,9 C b

(5.!9)

un$e,
@ c ) )0 !

6 concentra#ia $e azot $in azotatul care trebuie $enitrificat, n


mg )6 )0 ! /l '

b 15 uz

6 concentra#ia n C/05 $in influentul bioreactorului, n mg C/05/l' 6 este $ebitul $e recirculare intern", n m!/zi' 6 cantitatea $e C/05 $in influentul bioreactorului kg C/05/zi' 6 $ebit $e calcul n m!/zi' 6 coeficient $e recirculare intern"' 6 concentra#ia n o igen $izol(at n efluentul bioreactorului care, $e regul", se consi$er" .,+ mg 0 ./l'

Q ri = ri Q c

b Cb = 15 uz Q c

Q c = Q u zi ma

ri co

>actorul +,45 in$ic" un ran$ament $e transfer al o igenului $in azota#i la ap" (care are loc n zona $e $enitrificare) mai sc"zut $ec;t ran$amentul $e transfer $e la o igenul $izol(at la ap" (care are loc n zona aerat", $e nitrificare). Consumul specific $e o igen pentru n$ep"rtarea substan#elor organice pe baz" $e carbon C&0c (kg 0./kg C/05), (alabil pentru
inf l .,. apele uzate cu raportul C/0 se poate consi$era n calculele preliminare, func#ie $e 5 inf l

CC0

temperatura apelor uzate 9i $e (;rsta n"molului (<)) ca n tabelul 5... <abelul 5..
<C 2 5 :;rsta n"molului <) (zile) *+ *5 .+ .5
3.

*+ *. *5 *5 .+

+,55 +,54 *,9. +,93 +,99

+,99 *,+. *,+4 *,** *,*2

*,+2 *,+4 *,*. *,*3 *,*5

*,*! *,*5 *,*9 *,.! *,.5

*,*5 *,.* *,.2 *,.4 *,.9

*,.. *,.2 *,.4 *,!+ *,!+

Consi$er;n$ consumul specific $e o igen C&0C $in tabelul 5.., pentru $omeniul $e
b temperatur" *+C...*.C, (alorile raportului c @ ) )0 ! / 1 5 uz calculate cu rela#ia (5.!5) sunt

in$icate n tabelul 5.! pentru $iferite rapoarte :@ /:.


b Baportul c @ ) )0 ! / 1 5 uz este $enumit Mcapacitatea $e $enitrificareN a sistemului $e

epurare. <abel 5.!


c@ ) )0 !

b 15 uz

:@ / :J<
+

Oona pre6ano ic" $e $enitrificare 9i procese comparabile


*

@enitrificare intermitent" 9i simultan"


.

+,. +,! +,2 +,5

+,** +,*! +,*2 +,*5

+,+3 +,+9 +,*. +,*5

:alorile $in tabelul 5.!, pot fi utilizate at;t pentru scEemele cu $enitrificare intermitent" sau simultan", c;t 9i pentru scEemele cu pre6$enitrificare sau alte scEeme cu procese comparabile. Cn calculul Mcapacit"#ii $e $enitrificareN se impune ca n toate $ebitele influente n zona $e $enitrificare concentra#ia $e o igen $izol(at s" fie sub . mg 0. /l. Cn calculele $e $imensionare nu se recoman$" (alori :@ / : P +,. sau :@/: = +,5.
b Pentru scEema cu $enitrificare alternant", capacitatea $e nitrificare c @ ) )0 ! / 1 5 uz se

consi$er" me$ia ntre (alorile aferente scEemelor cu pre6$enitrificare intermitent".

9i $enitrificare

Cn cazul n care temperatura apei uzate $ep"9e9te *. +C, capacitatea $e $enitrificare se poate m"ri cu apro imati( *- pentru fiecare *+C peste *.+C. @ac" $in calcule rezult" :@/: P +,*, atunci pentru $imensionare se (a consi$era
b @ b c@ ) )0 ! / 1 5 uz = + . @ac" este necesar" o capacitate $e $enitrificare c ) )0 ! / 1 5 uz = +,*5, fapt ce

presupune un aport organic mai re$us pentru microorganismele Eeterotrofe ano ice (care realizeaz" $enitrificarea), nu se (a m"ri raportul :@ / :, ci se (or a$opta urm"toarele m"suri: ocolirea par#ial" a $ecantorului primar'
3!

o tratare separat" a n"molului' a$aos (surs") $e carbon e tern. Cn cazul a$opt"rii solu#iei cu surs" e tern" $e carbon, se calculeaz" surplusul $e azot $in azotatul care trebuie $enitrificat 9i pentru care trebuie asigurat" Erana suplimentar"
c @ ) )0 ! . Concentra#ia $e CC0 suplimentar" se $etermin" cu rela#ia (5.2+) cunosc;n$ c"

pentru fiecare kg $e azot $in azotatul ce trebuie $enitrificat este necesar" o cerin#" $e carbon e tern $e cca. 5,+ kg CC0:
c CC0, e
t

= 5 C @ ) )0 !

(mg/l)

(5.2+)

Ca surse e terne $e carbon, pot fi utilizate urm"toarele substan#e: metanol, etanol 9i aceta#i. Cn tabelul 5.2 sunt prezentate caracteristicile acestor surse e terne $e carbon.
<abel 5.2 Jci$ acetic
2

Parametrul
+

Q%
*

%etanol
.
!

8tanol
!

@ensitate CC0 CC0

kg / m kg / kg kg / l

49+ *,5+ *,*55

45+ .,+9 *,3!+

*+3+ *,+4 *,*!5

@intre aceste surse, aceta#ii 9i metanolul sunt recoman$a#i at;t ca eficien#" n ceea ce pri(e9te rata $e $ez(oltare a bacteriilor $enitrificatoare c;t 9i ca pre#. 5.5.2. nde !"#$"e$ %&'%&"()(* d*n $ e)e (+$#e &"!,ene,#* se poate $esf"9ura prin procese biologice, prin precipitare cEimic" (preprecipitare, precipitare simultan", postprecipitare), sau combinat prin procese biologice completate cu precipitare cEimic" ((. cap. 2, fig. 2.*4, .......2..+). 8liminarea biologic" a fosforului se realizeaz" n bazine $e amestec anaerobe amplasate, $e regul", n amontele bioreactorului ((. fig. 5.2). 8le se $imensioneaz" pentru un timp minim $e contact $e +,5......+,45 ore (recoman$abil *,+ E), pentru $ebitul ma im $e ap" uzat" pe timp uscat ( Q u or ma ), la care se a$aug" $ebitul n"molului $e recirculare Q re (recircularea e tern").
Q c = Q u or ma + Q re

(m!/zi)

(5.2*)

8ficien#a elimin"rii biologice a fosforului $epin$e $e timpul $e contact 9i $e m"rimea raportului $intre concentra#ia $e substan#" organic" u9or bio$egra$abil" 9i concentra#ia $e fosfor.

32