Sunteți pe pagina 1din 30

ORDIN Nr. 4888 din 26 august 2013 privind aprobarea Metodologiei de organizare i des!" urare a e#a$enului de %erti!i%are a %ali!

i%"rii pro!esionale pentru absolven&ii 'nv"&"$(ntului pro!esional %u durata de 2 ani )MI*)N*+ MINI,*)R-. )D-/01I)I N01ION0.) 2-3.I/0* 4N+ MONI*OR-. O5I/I0. NR. 616 din 3 o%to$brie 2013 0v(nd 'n vedere prevederile art. 64 din .egea edu%a&iei na&ionale nr. 1720118 %u $odi!i%"rile i %o$plet"rile ulterioare8 'n te$eiul prevederilor 9ot"r(rii :uvernului nr. 18;72013 privind organizarea i !un%&ionarea Ministerului )du%a&iei Na&ionale8 %u $odi!i%"rile i %o$plet"rile ulterioare8 $inistrul edu%a&iei na&ionale e$ite prezentul ordin. 0R*. 1 ,e aprob" Metodologia de organizare i des!" urare a e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale pentru absolven&ii 'nv"&"$(ntului pro!esional %u durata de 2 ani8 prezentat" 'n ane#a %are !a%e parte integrant" din prezentul ordin. 0R*. 2 Dire%&ia general" edu%a&ie i 'nv"&are pe tot par%ursul vie&ii8 Dire%&ia general" 'nv"&"$(nt 'n li$bile $inorit"&ilor8 /entrul Na&ional de Dezvoltare a 4nv"&"$(ntului 2ro!esional i *e<ni%8 inspe%toratele %olare =ude&ene i al $uni%ipiului 3u%ure ti8 %ondu%erile unit"&ilor de 'nv"&"$(nt preuniversitar du% la 'ndeplinire prevederile prezentului ordin. 0R*. 3 2rezentul ordin se publi%" 'n Monitorul O!i%ial al Ro$(niei8 2artea I. Ministrul edu%a&iei na&ionale8 Re$us 2ri%opie 3u%ure ti8 26 august 2013. Nr. 4.888.

0N)>0 1 M)*ODO.O:I) de organizare i des!" urare a e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale pentru absolven&ii 'nv"&"$(ntului pro!esional %u durata de 2 ani /02I*O.-. I Dispozi&ii generale 0R*. 1 2rezenta $etodologie %uprinde nor$ele de organizare i des!" urare a e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale pentru absolven&ii 'nv"&"$(ntului pro!esional %u durata de 2 ani8 denu$it 'n %ontinuare 'nv"&"$(nt pro!esional8 organizat 'n perioada 2012 ? 20168 'n %on!or$itate %u prevederile Ordinului $inistrului edu%a&iei8 %er%et"rii tineretului i sportului nr. 3.16872012 privind organizarea i !un%&ionarea 'nv"&"$(ntului pro!esional %u durata de 2 ani. 0R*. 2 .a e#a$enul de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale prev"zut la art. 1 au dreptul s" se 'ns%rie absolven&ii 'nv"&"$(ntului pro!esional %are au !inalizat stagiile de preg"tire pra%ti%" stabilite prin planul?%adru de 'nv"&"$(nt pentru 'nv"&"$(ntul pro!esional. 0R*. 3 0bsolven&ii 'nv"&"$(ntului pro!esional %u durata de 2 ani sus&in e#a$enul de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale !"r" ta#e. 0R*. 4 @1A 2erioada de des!" urare a e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale pentru absolven&ii 'nv"&"$(ntului pro!esional se aprob"8 'n !ie%are an %olar8 prin ordin al $inistrului edu%a&iei na&ionale. @2A 2entru !ie%are =ude& i $uni%ipiul 3u%ure ti gra!i%ul a%&iunilor de organizare i preg"tire a e#a$enului se stabile te8 'n !ie%are an %olar8 prin de%izie a inspe%torului %olar general. 0R*. ; @1A 0bsolven&ii 'nv"&"$(ntului pro!esional pri$es% %erti!i%at de absolvire a %i%lului in!erior al li%eului8 porto!oliul edu%a&ional al elevului i8 la %erere8 !oaia $atri%ol". @2A 0bsolven&ii 'nv"&"$(ntului pro!esional pri$es% i %erti!i%atul de preg"tire pra%ti%"8 %on!or$ prevederilor Ordinului $inistrului edu%a&iei8 %er%et"rii tineretului i sportului nr. 3.;3672012 privind aprobarea %ontra%tului de preg"tire pra%ti%" a elevilor din 'nv"&"$(ntul pro!esional i te<ni%8 %are atest" a%tivit"&ile des!" urate i rezultatele 'nv"&"rii dob(ndite de a%esta pe durata stagiilor de pra%ti%". @3A 0bsolven&ii 'nv"&"$(ntului pro!esional %are pro$oveaz" e#a$enul de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale pri$es%8 pe l(ng" a%tele i do%u$entele de studii $en&ionate la alin. @1A i @2A8 %erti!i%at de %ali!i%are pro!esional" i supli$entul des%riptiv al %erti!i%atului. /02I*O.-. II /oordonarea $etodologi%" a e#a$enului 0R*. 6 @1A /oordonarea $etodologi%" a e#a$enelor de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale ob&inute 'n 'nv"&"$(ntul preuniversitar este realizat"8 la nivel na&ional8 de /o$isia Na&ional" de )valuare i

/erti!i%are ? /N)/8 %are se %onstituie 'n !ie%are an %olar i !un%&ioneaz" 'n %adrul Ministerului )du%a&iei Na&ionale. @2A 4n !ie%are =ude& i 'n $uni%ipiul 3u%ure ti se %onstituie anual %o$isii =ude&ene7a Muni%ipiului 3u%ure ti de )valuare i /erti!i%are ? /B)/7/M3)/. @3A /B)/7/M3)/ stabiles%8 'n !ie%are an %olar8 unit"&ile de 'nv"&"$(nt %are organizeaz" e#a$enul de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale8 denu$ite %entre de e#a$en8 av(nd 'n vedere %riteriile prezentate 'n ane#a nr. 1. @4A 4n !ie%are %entru de e#a$en8 /B)/7/M3)/ nu$e te o %o$isie de e#a$en. 0R*. C @1A /N)/ are ur$"toarea %o$ponen&"+ aA pre edinte+ se%retarul de stat pentru 'nv"&"$(ntul preuniversitarD bA vi%epre edin&i+ dire%torul general al Dire%&iei generale edu%a&ie i 'nv"&are pe tot par%ursul vie&ii8 dire%torul general al Dire%&iei generale 'nv"&"$(nt 'n li$bile $inorit"&ilor8 dire%torul Dire%&iei rela&ia %u parla$entul i partenerii so%iali8 dire%torul /entrului Na&ional de Dezvoltare a 4nv"&"$(ntului 2ro!esional i *e<ni%D %A se%retar+ un inspe%tor de spe%ialitate din %adrul Dire%&iei generale edu%a&ie i 'nv"&are pe tot par%ursul vie&iiD dA C ? 6 $e$bri+ dire%tori8 e!i de servi%iu8 %onsilieri8 inspe%tori generali de spe%ialitate din %adrul Dire%&iei generale edu%a&ie i 'nv"&are pe tot par%ursul vie&ii8 parteneri so%iali din /o$isia de dialog so%ial a Ministerului )du%a&iei Na&ionale8 inspe%tori de spe%ialitate din %adrul /entrului Na&ional de Dezvoltare a 4nv"&"$(ntului 2ro!esional i *e<ni%8 pro!esori din 'nv"&"$(ntul preuniversitar pro!esional i te<ni%. @2A /o$ponen&a no$inal" a /N)/ se aprob" anual8 p(n" la data de 1; de%e$brie8 prin ordin al $inistrului edu%a&iei na&ionale. 0R*. 8 /N)/ are ur$"toarele atribu&ii+ aA %entralizeaz" datele %u privire la %o$ponen&a no$inal" a /B)/7/M3)/D bA instruie te pre edin&ii /B)/7/M3)/D %A %entralizeaz" datele privind plani!i%area a%tivit"&ilor de organizare i de des!" urare a e#a$enelor de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale de%ise la nivelul !ie%"rui =ude& i al $uni%ipiului 3u%ure tiD dA %entralizeaz" datele privind nu$"rul de absolven&i ai 'nv"&"$(ntului pro!esional 'ns%ri i la e#a$en8 pe %entre de e#a$en8 unit"&i de 'nv"&"$(nt de la %are provin8 do$enii i %ali!i%"ri pro!esionaleD eA %ontroleaz" i 'ndru$" a%&iunile privind organizarea i des!" urarea e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionaleD !A %ontroleaz" $odul 'n %are ' i des!" oar" a%tivitatea /B)/7/M3)/ i %o$isiile din %entrele de e#a$enD gA analizeaz" $odul de des!" urare a e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale8 pre%u$ i rezultatele ob&inute de %andida&i8 pe baza rapoartelor 'nto%$ite de /B)/7/M3)/8 pre%u$ i a rapoartelor 'nto%$ite de reprezentan&ii /N)/D <A 'nto%$e te i prezint" $inistrului edu%a&iei na&ionale raportul privind e#a$enele de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale pentru %are se asigur" preg"tirea 'n 'nv"&"$(ntul preuniversitarD

iA propune $inistrului edu%a&iei na&ionale eventuale $odi!i%"ri 'n organizarea i des!" urarea e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale pentru %are se asigur" preg"tirea 'n 'nv"&"$(ntul preuniversitarD =A dispune luarea $"surilor ade%vate 'n situa&ii e#%ep&ionale neregle$entate de prezenta $etodologie. 0R*. 6 @1A /N)/ poate dese$na8 pe o perioada stabilit" de %"tre a%easta8 reprezentan&i pe l(ng" /B)/7/M3)/. @2A Reprezentantul /N)/ pe l(ng" /B)/7/M3)/ are ur$"toarele atribu&ii+ aA %ontroleaz" $odul 'n %are ' i des!" oar" a%tivitatea /B)/7/M3)/8 pre%u$ i %o$isiile de e#a$en din %entrele de e#a$en8 veri!i%(nd respe%tarea prevederilor prezentei $etodologiiD bA %onsiliaz" /B)/7/M3)/ i %o$isiile de e#a$en 'n privin&a organiz"rii i des!" ur"rii e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionaleD %A in!or$eaz" /B)/ sau /N)/8 'n %azul 'n %are %onstat" dis!un%&ii 'n organizarea e#a$enului de %erti!i%are8 'n vederea lu"rii de%iziilor %are se i$pun pentru respe%tarea prevederilor legale i identi!i%area persoanelor responsabile de situa&ia %onstatat"D dA propune /B)/7/M3)/ sau /N)/ s%<i$b"ri 'n %o$ponen&a %o$isiilor de e#a$en8 atun%i %(nd %onstat" abateri de la apli%area prevederilor prezentei $etodologii8 i in!or$eaz" /N)/ %u privire la aspe%tele %onstatateD eA raporteaz" /N)/ %on%luziile %u privire la $odul de organizare i des!" urare a e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale 'n =ude&ul 'n %are a !ost delegat. 0R*. 10 @1A /B)/7/M3)/ au ur$"toarea %o$ponen&"+ aA pre edinte ? inspe%tor %olar general ad=un%tD bA 4 ? C vi%epre edin&i8 respe%tiv un inspe%tor %olar de spe%ialitate pentru 'nv"&"$(nt pro!esional i te<ni%8 pre edintele %o$itetului lo%al de dezvoltare a parteneriatului so%ial 'n !or$area pro!esional" sau un reprezentant al a%estuia8 %are nu este %adru dida%ti%8 dire%torul agen&iei =ude&ene pentru o%uparea !or&ei de $un%" sau un reprezentant al a%estuia8 reprezentan&i ai altor parteneri so%iali i8 dup" %az8 un inspe%tor %olar %u responsabilit"&i privind 'nv"&"$(ntul parti%ular i unul pentru 'nv"&"$(ntul 'n li$ba $inorit"&ilor na&ionale. Ei%epre edin&ii se nu$es% ast!el 'n%(t %el pu&in =u$"tate s" !ie reprezentan&i ai partenerilor so%ialiD %A 1 ? 2 se%retari ? %adre dida%ti%e de spe%ialitate7in!or$ati%ieni. @2A /o$ponen&a no$inal" a /B)/7/M3)/ se aprob" anual8 p(n" la data de 1; de%e$brie a anului %olar 'n %urs8 prin de%izia inspe%toratului %olar general i este valabil" pentru toate sesiunile e#a$enelor de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale din anul %olar %urent. 0R*. 11 /B)/7/M3)/ au ur$"toarele atribu&ii+ aA plani!i%"8 organizeaz"8 %oordoneaz" i r"spund de des!" urarea e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale la nivelul =ude&ului7$uni%ipiului 3u%ure tiD bA trans$it /N)/8 la Ministerul )du%a&iei Na&ionale ? Dire%&iei generale edu%a&ie i 'nv"&are pe tot par%ursul vie&ii8 %o$ponen&a no$inal" a /B)/7/M3)/8 p(n" la data de 10 ianuarie a anului %olar 'n %ursD %A elaboreaz" i propun spre aprobare inspe%torului %olar general gra!i%ul a%&iunilor de organizare i preg"tire a e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale pentru absolven&ii 'nv"&"$(ntului pro!esionalD

dA trans$it unit"&ilor de 'nv"&"$(nt %are au organizat 'nv"&"$(nt pro!esional 'n %on!or$itate %u prevederile Ordinului $inistrului edu%a&iei8 %er%et"rii tineretului i sportului nr. 3.16872012 i /N)/8 la Ministerul )du%a&iei Na&ionale ? Dire%&iei generale edu%a&ie i 'nv"&are pe tot par%ursul vie&ii8 gra!i%ul aprobat de organizare i preg"tire a e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale8 'naintea 'n%eperii se$estrului al doilea al anului %olar 'n %ursD eA analizeaz" 'ndeplinirea8 de %"tre unit"&ile de 'nv"&"$(nt sele%tate drept %entre de e#a$en8 a %ondi&iilor pentru organizarea e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionaleD !A propun inspe%torului %olar general8 spre aprobare lista unit"&ilor de 'nv"&"$(nt propuse drept %entre de e#a$en i a unit"&ilor de 'nv"&"$(nt autorizate8 arondate !ie%"rui %entru de e#a$enD gA raporteaz" la Ministerului )du%a&iei Na&ionale nu$"rul esti$at de %andida&i pe %entre de e#a$en8 %ali!i%"ri i unit"&i de 'nv"&"$(nt de provenien&"D <A soli%it" autorit"&ii =ude&ene de s"n"tate publi%" prezen&a personalului $edi%al ne%esar 'n !ie%are %entru de e#a$en 'n ti$pul des!" ur"rii probelor de e#a$enD iA se adreseaz" 'n s%ris institu&iilor abilitate 'n vederea asigur"rii ordinii i lini tii publi%e 'n zona %entrelor de e#a$en i a /B)/7/M3)/ 'n ti$pul des!" ur"rii e#a$enuluiD =A veri!i%" %entrele de e#a$en i lo%urile de des!" urare a probelor8 lu(nd8 dup" %az8 $"suri pentru asigurarea des!" ur"rii 'n %ondi&ii opti$e a probelor de e#a$enD FA veri!i%" dotarea %entrelor de e#a$en i a lo%urilor de des!" urare a probelor i %ondi&iile asigurate pentru a%tivit"&ile %o$isiei8 de %o$uni%are %u /B)/7/M3)/8 de elaborare i $ultipli%are de do%u$ente8 de p"strare 'n siguran&" a do%u$entelor de e#a$en et%.D lA trans$it spre in!or$are /N)/8 la Ministerul )du%a&iei Na&ionale ? Dire%&iei generale edu%a&ie i 'nv"&are pe tot par%ursul vie&ii8 lista unit"&ilor de 'nv"&"$(nt din =ude&7$uni%ipiul 3u%ure ti dese$nate %entre de e#a$en i unit"&ilor autorizate arondate8 %ali!i%"rile pentru %are !ie%are %entru de e#a$en8 organizeaz" e#a$en de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale i nu$"rul de %andida&i 'ns%ri i pe %ali!i%"ri pro!esionale i unit"&i de 'nv"&"$(nt %u %el pu&in 1; zile 'nainte de 'n%eperea e#a$enuluiD $A avizeaz" lista te$elor de proie%t pentru !ie%are %ali!i%are pro!esional" i unitate de 'nv"&"$(ntD nA dese$neaz" %(te un reprezentant al /B)/7/M3)/ pentru !ie%are %entru de e#a$en8 nu$it $onitor al %alit"&ii e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale8 pentru a asigura $onitorizarea des!" ur"rii 'ntregului e#a$en8 'n %entrul de e#a$en 'n %are a !ost dese$natD oA organizeaz" %ursuri de !or$are a evaluatorilor pentru e#a$enele de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionaleD pA analizeaz" propunerile de $e$bri pentru %o$isiile de e#a$en 'naintate de %onsiliile de ad$inistra&ie ale unit"&ilor de 'nv"&"$(nt pro!esional i te<ni%D pro%edeaz" la %onstituirea %o$isiilor de e#a$en i 'nainteaz" %o$ponen&a %o$isiilor de e#a$inare inspe%torului %olar general8 pentru e$iterea de%iziilor de nu$ire8 %u %el pu&in 1; zile 'nainte de 'n%eperea pri$ei probe a e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionaleD GA de%id8 'n situa&ii deosebite sau la propunerea reprezentantului /N)/8 s%<i$barea %o$ponen&ei %o$isiilor de e#a$en8 pre%u$ i a $onitorilor de %alitateD eventualele s%<i$b"ri ale vi%epre edintelui8 ale reprezentantului %o$itetului lo%al de dezvoltare a parteneriatului so%ial 'n !or$area pro!esional"8 ale reprezentantului agen&iei =ude&ene pentru o%uparea !or&ei de $un%" i ale $onitorului de %alitate se !a% respe%t(nd prevederile art. 10D rA realizeaz" instruirea pre edin&ilor %o$isiilor de e#a$en %u %el $ult 48 de ore 'naintea pri$ei probe a e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionaleD

sA %o$and" %on!e%&ionarea ta$pilelor rotunde?tip pentru e#a$enul de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale8 %are au ur$"torul %on&inut+ H)#a$en de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionaleIIII ? /.B.)./.H @IIII se %o$pleteaz" anul 'n %are se sus&ine e#a$enul de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionaleAD A ur$"res% apli%area $"surilor pentru asigurarea %alit"&ii e#a$enului at(t 'n a%tivitatea unit"&ilor de 'nv"&"$(nt pro!esional i te<ni%8 %(t i 'n a%tivitatea proprieD tA %ontroleaz" $odul de organizare i des!" urare a e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale 'n %entrele de e#a$en din =ude&7$uni%ipiul 3u%ure tiD &A de%id8 'n %azuri deosebite sau la sesizarea $onitorului de %alitate8 luarea $"surilor legale %are se i$punD uA sesizeaz" /N)/ 'n leg"tur" %u situa&iile e#%ep&ionale a %"ror rezolvare i$pun de%izii ale a%esteiaD vA de%id8 'n !un%&ie de %ondi&iile de organizare7dotare7ad$inistrare8 s%<i$barea sau reorganizarea unui %entru de e#a$en8 da%" a%esta nu $ai poate asigura %ondi&iile de %alitate a des!" ur"rii probelor de e#a$en8 %on!or$ prevederilor standardului de preg"tire pro!esional" pentru !ie%are %ali!i%are8 lu(nd toate $"surile ne%esare pentru redistribuirea %andida&ilor la alte %entre de e#a$en8 'n !un%&ie de op&iunile e#pri$ate i %ali!i%"rile lor pro!esionale8 'n =ude&ul respe%tiv sau 'n =ude&e li$itro!eD JA pri$es%8 de la %o$isiile de e#a$en din %entrele de e#a$en i de la $onitorii de %alitate8 rapoarte detaliate privind organizarea i des!" urarea e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale stru%turate %on!or$ ane#ei nr. 3D #A veri!i%" prin sonda= %ore%titudinea des!" ur"rii e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale i dispun8 'n %azuri 'nte$eiate8 anularea %erti!i%atelor de %ali!i%are pro!esional" dob(ndite ne$eritat sau prin !raud" i de%lan eaz" pro%edurile de identi!i%are8 %er%etare i san%&ionare a persoanelor vinovate8 %on!or$ legiiD /02I*O.-. III /o$isiile de e#a$en 0R*. 12 @1A /o$isiile de e#a$en din %entrele de e#a$en au ur$"toarea %o$ponen&"+ aA pre edinte ? dire%torul7dire%torul ad=un%t al unit"&ii de 'nv"&"$(nt stabilite drept %entru de e#a$en8 %adru dida%ti% de spe%ialitateD 'n %azul 'n %are ni%iunul dintre a%e tia nu este %adru dida%ti% de spe%ialitate8 va !i dese$nat pre edinte e!ul ariei %urri%ulare *e<nologii8 %adru dida%ti% de spe%ialitateD bA vi%epre edinte ? reprezentantul operatorului e%ono$i% pentru una dintre %ali!i%"rile pro!esionale %erti!i%ate sau8 'n lipsa a%estuia8 un reprezentant al %o$itetului lo%al de dezvoltare a parteneriatului so%ial pentru !or$area pro!esional" @/.D2,52A sau un reprezentant al agen&iei =ude&ene pentru o%uparea !or&ei de $un%"8 dup" %azD %A 'ndru$"torul de proie%t al !ie%"rui %andidatD dA se%retar ? se%retarul unit"&ii de 'nv"&"$(nt 'n %are se organizeaz" %entrul de e#a$en sau un %adru dida%ti% de spe%ialitate din respe%tiva unitate de 'nv"&"$(ntD eA $e$bri evaluatori ? %(te 2 evaluatori e#terni pentru !ie%are %ali!i%are pro!esional"8 din %are+ ? un $e$bru este reprezentantul operatorului e%ono$i%7institu&iei publi%e partenere 'n preg"tirea pra%ti%" a elevilorD

? un $e$bru este evaluator autorizat8 e#tern unit"&ii de 'nv"&"$(nt8 de regul" %adru dida%ti% de spe%ialitate din alt" unitate de 'nv"&"$(nt de%(t %ea din %are provin absolven&ii %are sus&in e#a$enul 'n %entrul de e#a$en. @2A 4n !ie%are %entru de e#a$en8 a%tivitatea %o$isiei de e#a$en este observat" i evaluat" de un reprezentant dese$nat de /B)/7/M3)/8 nu$it $onitor al %alit"&ii e#a$enului de %erti!i%are8 no$inalizat 'n de%izia de %onstituire a %o$isiei de e#a$en din a%el %entru. 0R*. 13 @1A )valuarea 'n %adrul e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale este realizat" de $e$brii evaluatori ai %o$isiei de e#a$en8 %are sunt at(t evaluatori autoriza&i8 e#terni unit"&ii de 'nv"&"$(nt8 %(t i reprezentan&i ai operatorului e%ono$i%7institu&iei publi%e partenere 'n preg"tirea pra%ti%" a elevilor. @2A )valuatorii e#terni sunt %adre dida%ti%e de spe%ialitate i spe%iali ti ai operatorilor e%ono$i%i sau ai institu&iilor publi%e %are+ aA asigur" !or$area pro!esional" sau au e#perien&" re%ent" 'n !or$area pro!esional" pentru %ali!i%area7%ali!i%"rile pentru %are se organizeaz" e#a$enulD bA %unos% %erin&ele standardelor de preg"tire pro!esional"8 %ara%teristi%ile generale i spe%i!i%e ale pro%esului de predare?'nv"&are?evaluare ale do$eniului i ale %ali!i%"rilor pentru %are se organizeaz" e#a$enul de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionaleD %A au e#perien&" 'n evaluarea %o$peten&elor pro!esionaleD dA au e#perien&" 'n evaluarea probelor spe%i!i%e e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale. @3A Monitorii de %alitate sunt %adre dida%ti%e de spe%ialitate sau spe%iali ti ai operatorilor e%ono$i%i sau ai institu&iilor publi%e %are8 de regul"+ aA asigur" sau sunt i$pli%a&i 'n !or$area pro!esional" pentru %ali!i%area7%ali!i%"rile pentru %are se organizeaz" e#a$en 'n %entrul de e#a$en la %are au !ost nu$i&iD bA %unos% %erin&ele standardelor de preg"tire pro!esional"8 %ara%teristi%ile generale i spe%i!i%e ale pro%esului de predare?'nv"&are?evaluare8 ale do$eniului i ale %ali!i%"rilor pentru %are se organizeaz" e#a$enul de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionaleD %A au e#perien&" 'n evaluarea %o$peten&elor pro!esionaleD dA sunt abilita&i i au e#perien&" 'n $onitorizarea asigur"rii %alit"&ii e#a$enelor de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale. @4A Monitorii de %alitate pot !i nu$i&i dintre %adrele dida%ti%e %erti!i%ate %a evaluatori e#terni8 %are au bene!i%iat de preg"tire spe%i!i%"8 %are au e#perien&" dovedit" 'n do$eniul %erti!i%"rii %ali!i%"rii pro!esionale i dintre reprezentan&ii operatorilor e%ono$i%i sau ai institu&iilor publi%e i$pli%a&i 'n dezvoltarea lo%al" a 'nv"&"$(ntului pro!esional i te<ni% %are au 'n%<eiat parteneriate %u unit"&ile de 'nv"&"$(nt pentru preg"tirea pra%ti%" a elevilor. Monitorul de %alitate este o persoan" e#tern" %entrului de e#a$en. 0R*. 14 @1A Nu$irea %o$isiilor de e#a$en din %entrele de e#a$ene se !a%e prin de%izia inspe%torului %olar general8 la propunerea /B)/7/M3)/. @2A Din %o$isiile de e#a$en pot !a%e parte nu$ai %adrele dida%ti%e %are au soli%itat a%easta 'n s%ris i au !ost propuse /B)/7/M3)/ de %onsiliile de ad$inistra&ie ale unit"&ilor de 'nv"&"$(nt pro!esional i te<ni%. @3A ,pe%iali tii %are reprezint" operatori e%ono$i%i7institu&ii publi%e partenere pot !a%e parte din %o$isiile de e#a$en da%" 'ndeplines% %riteriile %erute pentru e#er%itarea atribu&iilor prev"zute de $etodologie.

@4A 2ot !a%e parte din %o$isiile de e#a$en nu$ai persoanele %are nu au rude8 p(n" la gradul al II?lea in%lusiv8 printre %andida&i. *o&i $e$brii %o$isiilor de e#a$en au obliga&ia de a da de%lara&ii 'n a%est sens8 %are se p"streaz" al"turi de %elelalte do%u$ente de e#a$en. @;A /o$isiile de e#a$en din %entrele de e#a$en !un%&ioneaz" 'n $od legal 'n prezen&a tuturor $e$brilor a%estora. 0R*. 1; 0tribu&iile %o$isiilor de e#a$en din %entrele de e#a$en sunt ur$"toarele+ aA organizeaz" i r"spund de des!" urarea e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale 'n %entrul de e#a$en 'n %are au !ost nu$iteD bA veri!i%" respe%tarea %ondi&iilor de 'ns%riere a %andida&ilor la e#a$enul de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionaleD %A %o$pleteaz" %ataloagele de e#a$en %u datele personale ale %andida&ilor8 %u probele de e#a$en8 data sus&inerii a%estora i rezultatele !inale ale !ie%"rui %andidatD dA progra$eaz" %andida&ii pentru sus&inerea probelor pe zile8 ore i pe lo%uri de des!" urare a e#a$in"riiD eA repartizeaz" %andida&ii 'n ordine al!abeti%" pentru sus&inerea probelor de e#a$en8 pre%iz(nd lo%ul de des!" urare8 i a!i eaz"8 'n !ie%are zi de e#a$en8 la avizierul unit"&ii de 'nv"&"$(nt i la lo%urile 'n %are se des!" oar" probele8 listele %u %andida&ii %e ur$eaz" s" sus&in" probeleD repartizarea %andida&ilor se a!i eaz" %u 24 de ore 'nainte de sus&inerea probelor8 %u pre%izarea orei la %are trebuie s" se prezinte %andida&iiD !A sesizeaz" /B)/7/M3)/ situa&iile deosebite ap"rute 'n ti$pul des!" ur"rii probelor de e#a$en 'n vederea lu"rii $"surilor %e se i$punD gA %ontroleaz"8 'ndru$" i asigur" organizarea i des!" urarea %orespunz"toare a probelor de e#a$enD <A %ontroleaz" i 'ndru$" a%tivitatea tuturor persoanelor din %entrul de e#a$en %are au sar%ini privind organizarea i des!" urarea e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionaleD iA iau $"suri pentru %a8 'n spa&iile 'n %are ' i des!" oar" a%tivitatea %o$isia de e#a$en8 s" nu p"trund" persoane str"ine neautorizateD =A e#a$ineaz" i noteaz" per!or$an&ele %andida&ilor la probele de e#a$enD FA stabiles% i a!i eaz" zilni% rezultatul e#a$in"rii pentru !ie%are %andidatD lA trans%riu 'n %ataloage rezultatul evalu"rii probelor de e#a$enD $A a!i eaz" rezultatele !inale ale e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale pentru !ie%are %andidat de%larat8 dup" %az+ Had$isH8 HrespinsH8 HneprezentatH8 Heli$inat din e#a$enHD nA 'nto%$es% i trans$it /B)/7/M3)/8 'n ter$en de ; zile de la a!i area rezultatelor !inale8 rapoartele %u privire la organizarea i des!" urarea e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale 'n %entrul de e#a$en 'nso&ite de statisti%a rezultatelor ob&inute de %andida&i8 %on!or$ $odelului din ane#a nr. 3D oA predau se%retarului unit"&ii de 'nv"&"$(nt8 %u pro%es?verbal8 %ataloagele8 !i ele de evaluare %o$pletate pentru !ie%are %andidat8 autenti!i%ate de pre edintele %o$isiei8 pro%esele?verbale i %elelalte do%u$ente 'nto%$ite pe durata organiz"rii i des!" ur"rii e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale. /02I*O.-. IE 4ns%rierea %andida&ilor 0R*. 16

@1A 4ns%rierea la e#a$enul de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale se !a%e prin %erere s%ris" de 'ns%riere. /ererea8 'n %are se pre%izeaz" %ali!i%area pro!esional" pentru %are se soli%it" 'ns%rierea la e#a$enul de %erti!i%are8 este depus" de elevii %are !inalizeaz" 'n anul %olar %urent %ursurile 'nv"&"$(ntului pro!esional i este 'nregistrat" la se%retariatul unit"&ii de 'nv"&"$(nt8 'nainte de 'n%eputul se$estrului al doilea al anului %olar. @2A 2e baza %ererilor 'nregistrate8 se%retarul7se%retarul? e! al unit"&ii de 'nv"&"$(nt 'nto%$e te lista provizorie %u elevii 'ns%ri i pentru sus&inerea e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale8 pe do$enii i %ali!i%"ri pro!esionale. ,itua&ia nu$eri%" a soli%it"rilor de 'ns%riere la e#a$enul de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale8 pe do$enii i %ali!i%"ri8 este trans$is" de dire%torul unit"&ii de 'nv"&"$(nt /B)/7/M3)/8 la 'n%eputul se$estrului al doilea al anului %olar. @3A /andida&ii vor !i ad$i i s" sus&in" e#a$enul de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale nu$ai da%" dosarul de 'ns%riere este %o$plet. @4A Dosarul de 'ns%riere8 %are trebuie s" !ie %o$pletat %el $ai t(rziu 'naintea pred"rii do%u$entelor e#a$enului %o$isiei de e#a$en8 %uprinde+ aA %erere de 'ns%riereD bA %erti!i%at de na tere ? 'n %opie %erti!i%at" %a !iind %on!or$" %u originalulD %A %opie %erti!i%at" %a !iind %on!or$" %u originalul de pe a%tul7do%u$entul prin %are %andidatului i s?a s%<i$bat nu$ele 'ns%ris 'n %erti!i%atul de na tere @da%" este %azulAD dA a%tul de identitate @pentru %on!or$itateA ? 'n %opie %erti!i%at" %a !iind %on!or$" %u originalul @da%" este %azulAD eA !oaie $atri%ol" i %erti!i%atul de preg"tire pra%ti%" a %andidatului sau dovada %" a%esta a par%urs i a pro$ovat %urri%ulu$ul aprobat pentru %ali!i%area pro!esional" pentru %are a soli%itat %erti!i%area8 'n original i %opie %erti!i%at" %a !iind %on!or$" %u originalulD !A de%lara&ie pe propria r"spundere a %andidatului %" a luat la %uno tin&" i %" va respe%ta nor$ele de prote%&ia $un%ii i pe %ele igieni%o?sanitare %are regle$enteaz" utilizarea %ore%t" i 'n siguran&" a e%<ipa$entelor8 a s%ulelor8 dispozitivelor i veri!i%atoarelor8 a posturilor de lu%ru8 a instru$entelor8 a substan&elor et%.8 pe durata des!" ur"rii probelor de e#a$en8 %" va respe%ta %erin&ele parti%ulare ale lo%ului 'n %are se vor des!" ura probele de e#a$en8 a!i ate sau prezentate de persoanele autorizate. 0R*. 1C @1A 4ns%rierea la e#a$enul pentru %erti!i%area %ali!i%"rii pro!esionale a %andida&ilor din unit"&ile de 'nv"&"$(nt autorizate se !a%e la %entrul de e#a$en la %are a%estea au !ost arondate de %"tre /B)/7/M3)/8 dup" stabilirea %entrelor de e#a$en. 0rondarea se !a%e la soli%itarea s%ris" a dire%torului unit"&ii de 'nv"&"$(nt8 'nso&it" de o %opie8 %erti!i%at" prin se$n"tura dire%torului i ta$pila unit"&ii de 'nv"&"$(nt8 de pe do%u$entul de autorizare a %ursurilor pentru %ali!i%"rile pro!esionale pentru %are se soli%it" 'ns%rierea absolven&ilor 'n vederea sus&inerii e#a$enului. @2A 4ns%rierea absolven&ilor unit"&ilor de 'nv"&"$(nt autorizate la e#a$enul pentru %erti!i%area %ali!i%"rii pro!esionale se !a%e pe baza+ ? tabelelor %u elevii absolven&i8 %are %uprind ur$"toarele date+ nu$ele i prenu$ele elevilor8 %ali!i%area pro!esional" 'n %are s?au preg"tit8 se$n"turile elevilor i a dirigintelui8 %erti!i%ate prin se$n"tura dire%torului i ta$pila unit"&ii de 'nv"&"$(ntD ? dosarelor de 'ns%riere ale %andida&ilor8 %are %uprind do%u$entele prev"zute de art. 16 alin. @4A. 0R*. 18

@1A /andida&ii %are provin din seriile anterioare anului 'n %are se sus&ine e#a$enul sau %are au !inalizat studiile 'n alt" lo%alitate de%(t %ea 'n %are au do$i%iliul a%tual soli%it"8 'n s%ris8 aprobarea /B)/7/M3)/ pentru 'ns%rierea la e#a$en8 ane#(nd %ererii o %opie de pe !oaia $atri%ol"8 %erti!i%at" de unitatea e$itent" %a !iind %on!or$" %u originalul. @2A 4ns%rierea se !a%e la unitatea de 'nv"&"$(nt stabilit" de /B)/7/M3)/8 'n !un%&ie de %ali!i%area pro!esional"8 pe baza do%u$entelor prev"zute de art. 16 alin. @4A8 la %are se adaug" aprobarea /B)/7/M3)/ de 'ns%riere pentru sus&inerea e#a$enului. 4ns%rierea se !inalizeaz" %el t(rziu p(n" la 'n%eputul se$estrului al II?lea al anului %olar8 prin depunerea do%u$entelor $en&ionate anterior i alegerea te$ei de proie%t. @3A -nit"&ile de 'nv"&"$(nt la %are %andida&ii a!la&i 'n situa&iile des%rise de alin. @1A vor sus&ine e#a$enul vor a%orda asisten&" i 'ndru$are pentru preg"tirea e#a$enului. 0R*. 16 @1A Dire%torii unit"&ilor de 'nv"&"$(nt dese$nate %entre de e#a$en trans$it situa&ia %entralizat" a %ererilor i a dosarelor de 'ns%riere depuse pe do$enii i %ali!i%"ri pro!esionale inspe%toratelor %olare =ude&ene7al $uni%ipiului 3u%ure ti ? /B)/7/M3)/ %u %el pu&in 1; zile 'nainte de 'n%eperea e#a$enului de %erti!i%are. @2A Dire%torii unit"&ilor de 'nv"&"$(nt %are organizeaz" 'nv"&"$(nt pro!esional iau $"suri pentru in!or$area %andida&ilor i a tuturor persoanelor interesate asupra prevederilor prezentei $etodologii i a gra!i%ului de des!" urare a e#a$enului. 0R*. 20 Inspe%toratele %olare =ude&ene7al $uni%ipiului 3u%ure ti ? /B)/7/M3)/ 'nto%$es% situa&ia !inal" %entralizat" la nivel =ude&ean privind nu$"rul 'ns%rierilor la e#a$enul de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale pe do$enii8 %ali!i%"rile pro!esionale pentru %are se organizeaz" e#a$en de %erti!i%are i reparti&ia nu$eri%" a %andida&ilor pe %entre de e#a$en i unit"&i de 'nv"&"$(nt arondate. /02I*O.-. E /on&inutul e#a$enului 0R*. 21 )#a$enul pentru ob&inerea %erti!i%atului de %ali!i%are pro!esional" pentru absolven&ii 'nv"&"$(ntului pro!esional %onst" 'ntr?o prob" pra%ti%"8 realizarea unui proie%t pe durata ulti$ului se$estru de preg"tire8 i o prob" oral"8 prezentarea i sus&inerea proie%tului. 0R*. 22 @1A 2roba pra%ti%"8 realizarea proie%tului8 are %a s%op a%tivarea i eviden&ierea spe%i!i%"8 'n !un%&ie de te$a proie%tului8 a unit"&ilor de %o$peten&e te<ni%e generale8 a unit"&ilor de %o$peten&e te<ni%e spe%ializate i a %elor %<eie8 relevante pentru de$onstrarea dob(ndirii %ali!i%"rii respe%tive. 2rin e#e%utarea de %"tre %andidat a proie%tului pe durata unui se$estru8 pe par%ursul perioadei sale de !or$are8 pre%u$ i prin realizarea prezent"rii s%rise i prin sus&inerea oral" a proie%tului 'n situa&ia de e#a$en este eviden&iat" dob(ndirea unui nu$"r se$ni!i%ativ de %o$peten&e spe%i!i%e %ali!i%"rii8 %on!or$ standardului de preg"tire pro!esional". @2A 2roba oral"8 de prezentare i de sus&inere a proie%tului8 are s%opul de a pune %andidatul s" de$onstreze8 'n %ondi&ii de e#a$en8 dob(ndirea unor %o$peten&e?%<eie i te<ni%e8 prev"zute 'n standardul de preg"tire pro!esional"8 %are sunt 'n leg"tur" %u %apa%itatea de %o$uni%are8 in%luz(nd utilizarea %ore%t" a ter$enilor de spe%ialitate8 argu$entarea $ulti%riterial" a solu&iilor din pun%t de vedere te<ni%8 e%ono$i%8 e%ologi% et%.8 prezentarea argu$entat" a %alit"&ilor

produsului sau servi%iului realizat8 prezentarea din perspe%tiv" antreprenorial" a posibilit"&ilor de utilizare a unora dintre rezultatele proie%tului8 'ntr?un $od integrat i raportat la te$a de proie%t. 0R*. 23 @1A 2roie%tul este elaborat individual. 2ot !i realizate i proie%te 'n e%<ip"8 dar 'n a%est %az se vor stabili sar%ini distin%te8 %lar deli$itate pentru !ie%are %andidat 'n parte8 pe baza te$ati%ii stabilite i aprobate. ,us&inerea proie%tului se va !a%e individual de %"tre !ie%are %andidat. @2A *e$ele proie%telor8 pentru !ie%are %ali!i%are pro!esional"8 sunt propuse la nivelul unit"&ilor de 'nv"&"$(nt %are %olarizeaz" i au absolven&i ai 'nv"&"$(ntului pro!esional8 sunt aprobate de %onsiliul de ad$inistra&ie al unit"&ii de 'nv"&"$(nt i avizate de /B)/7/M3)/. @3A 2entru !ie%are %ali!i%are pro!esional"8 toate te$ele propuse trebuie s" se 'n%adreze 'n totalitate 'n prevederile standardului de preg"tire pro!esional" %orespunz"tor. @4A *e$ele i a$ploarea proie%telor sunt alese ast!el 'n%(t8 pentru realizarea lor8 %andida&ii trebuie s" se do%u$enteaz"8 s" plani!i%e realizarea sar%inii de lu%ru8 s" e#e%ute8 s" evalueze produsul sau servi%iul realizat i propria a%tivitate8 s" propun" $odalit"&i de pro$ovare i valori!i%are a rezultatelor a%tivit"&ilor des!" urate. @;A Realizarea proie%tului trebuie s" i$pli%e elevii s" a%%eseze surse diverse de do%u$entare i s" se do%u$enteze8 s" analizeze sar%ina de lu%ru8 s" rezolve proble$ele teoreti%e i pra%ti%e legate de 'ndeplinirea %erin&elor8 s" propun" solu&ii de realizare8 s" %al%uleze resursele $ateriale ne%esare8 s" aleag" utila=e8 s%ule8 aparate8 veri!i%atoare8 e%<ipa$ente et%. ne%esare pentru realizarea sar%inilor 'n siguran&"8 %u respe%tarea nor$ativelor spe%i!i%e8 s" e#e%ute diverse opera&ii spe%i!i%e %ali!i%"rii %on!or$ %erin&elor te<nologi%e8 s" veri!i%e 'ndeplinirea %erin&elor de %alitate8 s" 'nto%$eas%" do%u$ente de proie%tare i e#e%u&ie8 s" !oloseas%" ter$eni spe%i!i%i 'n de$onstrarea argu$entat" a 'ndeplinirii sar%inii8 s" argu$enteze e!i%ien&a e%ono$i%" i posibilit"&ile de valori!i%are a a%esteia. @6A -nele dintre a%tivit"&ile de realizare a proie%tului se realizeaz" la operatorul e%ono$i%7institu&ia publi%" partener" 'n preg"tirea pra%ti%" a elevilor. @CA 5ie%are %andidat realizeaz" proie%tul sub 'ndru$area unui %adru dida%ti% dese$nat de unitatea de 'nv"&"$(nt. 2ot !i 'ndru$"tori de proie%t %adrele dida%ti%e de spe%ialitate %are au 'n nor$a de predare $odule din %urri%ulu$ul de spe%ialitate al %ali!i%"rii pro!esionale pentru %are se organizeaz" e#a$enul de %erti!i%are. 4ndru$"torii de proie%t sunt8 de regul"8 %adre dida%ti%e de spe%ialitate %u e#perien&" 'n evaluarea %o$peten&elor pro!esionale8 %are dau dovad" de obie%tivitate8 %ore%titudine8 !le#ibilitate8 respe%t8 responsabilitate. @8A 4ndru$"torul de proie%t are ur$"toarele obliga&ii+ aA !a%e %unos%ute din ti$p te$ele pentru proie%tele elevilor din 'nv"&"$(ntul pro!esional8 pre%u$ i %o$peten&ele %are se au 'n vedere prin e#e%u&ia i sus&inerea proie%tului8 %on!or$ standardului de preg"tire pro!esional" pentru !ie%are %ali!i%areD bA o!er" %onsultan&" i spri=in elevilor 'n alegerea te$ei pentru proie%tD %A re%o$and" bibliogra!ia $ini$al"8 pre%u$ i do%u$enta&ia ne%esar" e#e%ut"rii proie%tului8 de!initiveaz"8 '$preun" %u !ie%are %andidat pe %are 'l 'ndru$"8 planul i etapele de elaborare a proie%tului i le dis%ut" 'n detaliu %u %andidatulD dA o!er" %onsulta&ii8 'ndru$" i $onitorizeaz"8 pe tot par%ursul realiz"rii proie%tului8 a%tivitatea elevilor 'ndru$a&i8 progresul 'n realizarea proie%tului8 pre%u$ i $odul de reda%tare a p"r&ii s%rise i a prezent"rii a%estuiaD eA se asigur" %" !ie%are %andidat al %"rui proie%t 'l %oordoneaz" ' i elaboreaz" singur proie%tul8 at(t partea pra%ti%"8 de e#e%u&ie8 %(t i partea s%ris"8 de te<noreda%tare i realizare a prezent"rii i sus&inerii proie%tuluiD

!A sus&ine %el pu&in ; 'nt(lniri de $onitorizare a progresului 'n realizarea proie%tului %u !ie%are %andidat8 %on!or$ plani!i%"rii individuale i %onse$neaz" observa&iile pe !i a individual" de evaluare a proie%tului i a sus&inerii oraleD gA a%ord" i asigur"8 pe tot par%ursul preg"tirii i e#e%u&iei proie%tului8 spri=inul spe%i!i% ne%esar eventualilor %andida&i %u %erin&e edu%a&ionale spe%iale8 %on!or$ ne%esit"&ilor i$puse de tipul de %erin&" edu%a&ional"D <A 'n vederea realiz"rii proie%telor8 %adrele dida%ti%e %are 'ndru$" proie%te pot soli%ita %ondu%erii unit"&ii de 'nv"&"$(nt organizarea unui progra$ de %onsulta&ii8 %are s" !ie realizate i de %"tre alte %adre dida%ti%e i spe%iali ti reprezentan&i ai operatorilor e%ono$i%i sau ai institu&iilor publi%e partenere8 pentru a le !a%ilita elevilor a%%esul la in!or$a&iile ne%esareD iA %o$pleteaz"8 pentru !ie%are %andidat8 !i a de evaluare a proie%tului i a sus&inerii a%estuia @p"r&ile I ? III8 destinate $onitoriz"rii a%tivit"&ilor elevuluiA8 asu$(ndu? i responsabilitatea pentru apre%ierile i pentru observa&iile %onse$nate. @6A /o$isia $etodi%" de spe%ialitate din !ie%are unitate de 'nv"&"$(nt &ine la zi eviden&a 'ndru$"torilor de proie%t i a te$elor proie%telor realizate 'n anii anteriori8 pentru a asigura propunerea unor te$e %are s" per$it" %andida&ilor realizarea unor proie%te personale originale. 0R*. 24 @1A 2roba oral" este %o$ple$entar" probei pra%ti%e i vizeaz" de$onstrarea de %"tre %andidat8 'n %ondi&ii de e#a$en e#tern8 a unor %o$peten&e?%<eie8 te<ni%e generale i spe%ializate8 prev"zute prin standardul de preg"tire pro!esional". @2A 2roba oral" de prezentare i sus&inere a proie%tului se des!" oar" la operatorul e%ono$i%7institu&ia publi%" partener" 'n preg"tirea pra%ti%" a elevilor i in%lude prezentarea produselor7servi%iilor realizate 'n %adrul proie%tului i8 dup" %az8 de$onstra&ii pra%ti%e. 4n %ondi&iile 'n %are8 'n perioada de des!" urare a e#a$enului8 nu sunt disponibile spa&iile ade%vate de la operatorul e%ono$i%7institu&ia publi%" partener"8 proba se poate des!" ura 'n laboratoare8 'n ateliere sau 'n spa&ii a$ena=ate %orespunz"tor sus&inerii probei la unitatea de 'nv"&"$(nt dese$nat" %entru de e#a$en. @3A Me$brii evaluatori ai %o$isiei8 de regul" dup" prezentarea proie%tului8 adreseaz" o serie de 'ntreb"ri !or$ulate 'n leg"tur" %u unele aspe%te teoreti%e sau pra%ti%e esen&iale ale proie%tului i ale %ali!i%"rii pro!esionale8 %u e#perien&ele pra%ti%e prezentate de %andidat sau re!eritoare la a%tivitatea %andidatului de realizare a proie%tului. 0R*. 2; @1A Rezultatul !inal al %andida&ilor la e#a$enul de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale este stabilit prin apre%ierea global" a tuturor a%tivit"&ilor de realizare a proie%tului8 in%luz(nd prezentarea i sus&inerea proie%tului. @2A Rezultatul e#a$enului poate !i Had$isH8 HrespinsH8 HneprezentatH sau Heli$inat din e#a$enH. /02I*O.-. EI Organizarea i des!" urarea e#a$enului 0R*. 26 @1A /andida&ii realizeaz"8 pentru e#a$enul de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale8 un proie%t %are abordeaz" o te$" aleas" dintr?o list" stabilit" la nivelul unit"&ii de 'nv"&"$(nt. *e$ele de proie%t pentru !ie%are %ali!i%are pro!esional" sunt propuse de %adrele dida%ti%e de spe%ialitate8 avizate de %o$isia $etodi%" de spe%ialitate i de!initivate '$preun" sau dup" %onsultarea

reprezentan&ilor operatorilor e%ono$i%i7institu&iilor publi%e %u %are unitatea de 'nv"&"$(nt are 'n%<eiat" %onven&ie privind preg"tirea pra%ti%". @2A *e$ele proie%telor trebuie s" se 'n%adreze obligatoriu 'n %urri%ulu$ul pentru %ali!i%area pro!esional" respe%tiv"8 realizarea proie%telor ne%esit(nd integrarea obie%tivelor %urri%ulare a $ai $ultor $odule8 i s" se raporteze 'ntr?un $od dire%t i transparent la standardul de preg"tire pro!esional" %orespunz"tor. /o$peten&ele dovedite prin realizarea proie%tului trebuie s" !ie %lar pre%izate i spe%i!i%ate 'n !i a de evaluare a !ie%"rui %andidat. @3A 2entru alegerea te$ei de proie%t8 %andida&ii %onsult" te$ati%a a!i at" i opteaz" pentru una dintre te$e. Op&iunea %andidatului se !a%e 'n s%ris8 la se%retariatul unit"&ii de 'nv"&"$(nt. Ealidarea op&iunilor pentru te$ele de proie%t ne%esit" a%%eptul 'ndru$"torului proie%tului i pe %el al responsabilului ariei %urri%ulare *e<nologii8 pentru !ie%are %andidat 'n parte. @4A .ista !inal" a te$elor de proie%t pentru !ie%are %ali!i%are pro!esional"8 avizat" de /B)/7/M3)/8 se aprob" de %onsiliul de ad$inistra&ie al unit"&ii de 'nv"&"$(nt. @;A 0probarea op&iunilor pentru te$ele proie%telor8 pre%u$ i a 'ndru$"torilor a%estora se !a%e de %"tre %onsiliul de ad$inistra&ie al unit"&ii de 'nv"&"$(nt 'nainte de 'n%eputul se$estrului al doilea al anului %olar. .a nivelul unit"&ii de 'nv"&"$(nt se publi%" listele !inale aprobate8 %are vor $en&iona do$eniul spe%ializ"rii8 %ali!i%area pro!esional"8 nu$ele i prenu$ele 'ndru$"torului i ale %andidatului. @6A .a 'n%eputul se$estrului al doilea al anului %olar8 e!ul %o$isiei $etodi%e de spe%ialitate din !ie%are unitate de 'nv"&"$(nt %u absolven&i ai 'nv"&"$(ntului pro!esional 'ns%ri i la e#a$en de %erti!i%are pentru ob&inerea %erti!i%atului de %ali!i%are pro!esional" are responsabilitatea+ aA s" instruias%" 'ndru$"torii %u privire la responsabilit"&ile i $odul 'n %are se realizeaz" 'ndru$area %andida&ilorD bA s" prezinte 'ndru$"torilor de proie%t !i a de evaluare a proie%tului i a sus&inerii orale @ane#a nr. 2AD %A s" le e#pli%e 'ndru$"torilor de proie%t %u$ trebuie !olosit" !i a de evaluare8 drept instru$ent de $onitorizare a progresului a%tivit"&ilor de realizare a proie%tului8 pe tot par%ursul derul"rii a%estuiaD dA s" le prezinte 'ndru$"torilor de proie%t $odul 'n %are trebuie 'ns%rise observa&iile i apre%ierile 'n !i a de evaluare @p"r&ile I ? IIIAD eA s" le detalieze 'ndru$"torilor de proie%t pro%edurile de !inalizare a 'ndru$"rii8 ter$enul i $odul de predare a !i ei de evaluare %o$pletate %u observa&iile i apre%ierile 'ndru$"torului. 0R*. 2C @1A Realizarea proie%tului8 elaborarea i reda%tarea prezent"rii i sus&inerii proie%tului reprezint" un de$ers integrator8 %o$ple#8 pe par%ursul %"ruia %andidatul !a%e dovada dob(ndirii %o$peten&elor des%rise prin standardul de preg"tire pro!esional"8 agregate 'ntr?un $od spe%i!i% 'n $odule de spe%ialitate i %orelate %u te$a proie%tului i planul s"u de abordare. @2A /andida&ii sunt spri=ini&i de 'ndru$"torul de proie%t s" !urnizeze dovezi %onsistente privind %o$peten&ele pro!esionale dob(ndite 'n ti$pul realiz"rii pra%ti%e a tuturor a%tivit"&ilor i opera&iilor proie%tului. 4n a%est sens8 'ndru$"torul de proie%t va prezenta !ie%"rui %andidat 'ndru$at $odul 'n %are va !i evaluat8 'i !a%e %unos%ut" !i a de evaluare a proie%tului i a sus&inerii orale8 'i e#pli%" $odul 'n %are sunt 'ns%rise observa&iile i apre%ierile din !ie%are parte a !i ei i $odul 'n %are se des!" oar" e#a$enul i se stabile te rezultatul !inal. @3A 4n realizarea proie%tului elevii sunt 'ndru$a&i i spri=ini&i s" se do%u$enteze8 identi!i%(nd i a%%es(nd diverse surse de do%u$entare8 s" analizeze %erin&ele te$ei i s" propun" solu&ii pentru proble$ele teoreti%e i pra%ti%e legate de 'ndeplinirea a%estora8 s" %al%uleze resursele $ateriale

ne%esare8 s" aleag" utila=e8 s%ule8 aparate8 veri!i%atoare8 e%<ipa$ente et%. ne%esare pentru realizarea sar%inilor 'n siguran&"8 %u respe%tarea nor$ativelor spe%i!i%e8 s" e#e%ute opera&ii spe%i!i%e %ali!i%"rii %on!or$ %erin&elor te<nologi%e8 s" veri!i%e %alitatea e#e%u&iei8 s" 'nto%$eas%" do%u$ente de proie%tare i e#e%u&ie8 s" !oloseas%" ter$eni spe%i!i%i 'n de$onstrarea argu$entat" a 'ndeplinirii sar%inii8 s" argu$enteze e!i%ien&a e%ono$i%" i posibilit"&ile de valori!i%are a a%esteia. @4A Opera&iile de e#e%u&ie ne%esare !inaliz"rii proie%tului8 proba pra%ti%" a e#a$enului8 se realizeaz" at(t la operatorul e%ono$i%7institu&ia publi%" partener"8 %(t i 'n spa&iile unit"&ii de 'nv"&"$(nt @laboratoare8 ateliere8 loturi %olare et%.A. 0R*. 28 @1A Realizarea proie%tului8 proba pra%ti%" a e#a$enului de %erti!i%are a %o$peten&elor pro!esionale8 se !a%e individual de %"tre !ie%are %andidat8 sub %oordonarea 'ndru$"torului de proie%t8 pe durata se$estrului al doilea al anului %olar %urent8 %on!or$ unei plani!i%"ri stabilite la debutul a%tivit"&ii. @2A 4n ti$pul realiz"rii proie%tului8 %andida&ii au %el pu&in ; 'nt(lniri plani!i%ate %u 'ndru$"torul de proie%t. /u a%est prile= sunt apre%iate dovezile privind dob(ndirea %o$peten&elor pre%izate 'n partea I a !i ei de evaluare8 pre%u$ i progresul 'n realizarea proie%tului. In!or$a&iile sunt %onse$nate 'n !i " i 'i sunt soli%itate %andidatului noi dovezi aso%iate a%tivit"&ilor ne%esare !inaliz"rii proie%tului i pentru sus&inerea %onsistent" a evalu"rii. @3A 2entru e#a$inare8 %andidatul se prezint" %u prezentarea s%ris" a proie%tului i8 dup" %az8 %u obie%tul7produsul proie%tului e#e%utat. /o$isia are la dispozi&ie !i a de evaluare %o$pletat" %u datele privind $onitorizarea progresului proie%tului @partea IA i apre%ierile 'ndru$"torului de proie%t privind %alitatea a%tivit"&ii %andidatului @partea a II?aA i %alitatea proie%tului @partea a III? aA8 sus&inute de argu$entele 'ns%rise 'n rubri%a HObserva&iiH. 0R*. 26 @1A 2entru prezentarea a%tivit"&ilor des!" urate i a rezultatelor ob&inute 'n 'ndeplinirea %erin&elor spe%i!i%e te$ati%ii abordate 'n %adrul proie%tului !ie%are %andidat elaboreaz" i reda%teaz" prezentarea proie%tului. @2A Reda%tarea prezent"rii proie%tului i$pli%" sele%tarea aspe%telor esen&iale privind a%tivit"&ile des!" urate8 opera&iile spe%i!i%e %ali!i%"rii pro!esionale realizate8 solu&iile adoptate8 =usti!i%area lor i rezultatele ob&inute8 eviden&ierea %ontribu&iei personale i aspe%tele originale8 personale sau de noutate pro$ovate 'n realizarea proie%tului. *e#tul te<noreda%tat trebuie s" se 'n%adreze 'n 10 ? 20 de pagini @la %are se adaug" eventualele ane#eA i trebuie s" respe%te ur$"toarea stru%tur"+ aA pagina de titlu %u+ datele de identi!i%are ale unit"&ii de 'nv"&"$(nt8 ale %andidatului8 ale 'ndru$"torului de proie%tD anul de absolvire8 do$eniul %ali!i%"rii i %ali!i%area pro!esional"D bA %uprinsulD %A argu$entul+ $a#i$u$ dou" pagini8 'n %are se sintetizeaz" aspe%tele teoreti%e i %ele pra%ti%e pe %are le abordeaz"8 'n rela&ie dire%t" %u utilitatea pentru %ali!i%area respe%tiv"D dA %on&inutul propriu?zis8 stru%turat ast!el 'n%(t s" pun" 'n valoare s%opul i obie%tivele proie%tului8 proble$ele pra%ti%e solu&ionate8 perspe%tiva personal" a %andidatului 'n abordarea te$ei8 pre%u$ i utilitatea pra%ti%?apli%ativ" a solu&iilor g"site de %"tre %andidatD eA bibliogra!iaD !A ane#ele+ desene8 s%<i&e8 !otogra!ii ale produselor8 rezultatele deter$in"rilor de laborator8 des%rierea e#peri$entelor8 !i ele de observa&ie8 prezentarea i analiza unor se%ven&e din pro%esul

te<nologi%8 rezultatele $"sur"torilor8 prelu%r"ri de date8 statisti%i8 ele$ente de proie%tare8 do%u$enta&ia te<ni%" 'nto%$it" et%. @3A 4ndru$"torii se vor asigura %" proie%tul este te<noreda%tat 'n %on!or$itate %u regulile de%ise la nivelul unit"&ii de 'nv"&"$(nt+ tip <(rtie8 $argini8 !ont8 spa&iere8 $"ri$e liter"8 paragra! et%. @4A 2entru proba oral"8 %andida&ii sunt spri=ini&i s" realizeze o %(t $ai %onving"toare prezentare i sus&inere a proie%tului utiliz(nd !a%ilit"&ile *I/8 vizionarea produselor sau a dovezilor privind servi%iile realizate8 de$onstra&iile pra%ti%e et%. @;A 4n vederea asigur"rii des!" ur"rii a%tivit"&ilor de realizare a proie%telor i a te<noreda%t"rii de %"tre !ie%are %andidat a prezent"rii 'n s%ris a proie%tului8 %ondu%erea unit"&ii de 'nv"&"$(nt i %o$isia $etodi%" de spe%ialitate vor al%"tui8 de %o$un a%ord %u 'ndru$"torul de proie%t8 un gra!i% de a%%es 'n laboratoarele de in!or$ati%" sau 'n laboratoarele7atelierele de spe%ialitate din unitatea de 'nv"&"$(nt. @6A 2rezentarea 'n s%ris a proie%tului8 'nso&it" de !i a de evaluare a proie%tului i a sus&inerii orale8 %o$pletat" %u apre%ieri i observa&ii privind $onitorizarea a%tivit"&ilor de realizare a proie%tului @pri$ele 3 p"r&iA8 este depus" de 'ndru$"torul de proie%t la se%retariatul unit"&ii de 'nv"&"$(nt %u o s"pt"$(n" 'nainte de !inalizarea %ursurilor %laselor ter$inale ale 'nv"&"$(ntului pro!esional i pri$e te un nu$"r de 'nregistrare. Dup" sus&inerea oral"8 proie%tul '$preun" %u !i a de evaluare a proie%tului i a sus&inerii orale %o$pletat" @p"r&ile I ? IEA se ar<iveaz" de %"tre unitatea de 'nv"&"$(nt8 pentru o perioad" de 3 ani. 0R*. 30 @1A /ondu%erile tuturor unit"&ilor de 'nv"&"$(nt %u elevi %are soli%it" %erti!i%area %ali!i%"rii pro!esionale '$preun" %u operatorul e%ono$i% sau8 dup" %az8 institu&ia publi%" partener" 'n preg"tirea pra%ti%" a elevilor asigur" %ondi&ii ade%vate pentru realizarea proie%telor i pentru preg"tirea probelor de e#a$en. @2A /ondu%erile unit"&ilor de 'nv"&"$(nt dese$nate %entre de e#a$en asigur" des!" urarea 'n bune %ondi&ii a probelor de e#a$en pun(nd la dispozi&ia %o$isiei de e#a$en spa&iile8 dot"rile8 %onsu$abilele i a%%esul la servi%iile de %o$uni%are stri%t ne%esare. 0R*. 31 @1A Dup" instruirea realizat" de /B)/7/M3)/8 pre edintele 'ntrune te %o$isia de e#a$en 'n %entrul de e#a$en8 preia do%u$entele de e#a$en8 veri!i%" lo%urile de des!" urare a probelor i instruie te $e$brii %o$isiei. @2A 2e baza listei %u te$ele de proie%t8 pus" la dispozi&ie de %"tre se%retariatul unit"&ii de 'nv"&"$(nt dese$nate %entru de e#a$en8 %o$isia de e#a$en pri$e te toate proie%tele %andida&ilor 'ns%ri i pentru sus&inerea e#a$enului 'nso&ite de !i a de evaluare %o$pletat". /o$isia veri!i%" da%"8 pentru !ie%are %andidat8 sunt %o$pletate pri$ele 3 p"r&i ale !i ei de evaluare de %"tre 'ndru$"torul de proie%t i se$nate de %andidat. @3A /andida&ii 'ns%ri i sunt progra$a&i de %o$isia de e#a$en s" sus&in" probele de e#a$en 'n ordine al!abeti%"8 pe %ali!i%"ri pro!esionale8 indi!erent de unitatea de 'nv"&"$(nt de provenien&". 4n %azul 'n %are %andida&ii provin de la unit"&i de 'nv"&"$(nt din alte lo%alit"&i8 progra$area unor probe ale e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale se poate !a%e ast!el 'n%(t to&i %andida&ii din a%eea i lo%alitate s" sus&in" probele 'n a%eea i zi. 0R*. 32 @1A Des!" urarea probei orale se poate realiza at(t la operatorul e%ono$i%7institu&ia publi%" partener"8 %(t i 'n spa&iile unit"&ii de 'nv"&"$(nt8 'n spa&ii %are per$it8 dup" %az8 de$onstra&ii pra%ti%e i prezentarea opti$" a rezultatelor proie%tului.

@2A .o%urile 'n %are se sus&in probele de e#a$en sunt8 'n prealabil8 adaptate a%estor a%tivit"&i prin+ ? asigurarea dot"rii %orespunz"toare des!" ur"rii probelor8 %on!or$ %erin&elor spe%i!i%e !ie%"rei %ali!i%"ri pro!esionale i te$ati%ii proie%telorD ? a!i area8 la lo%ul de des!" urare a probelor8 a listei no$inale %u %andida&ii %are sus&in proba 'n ziua respe%tiv" i a prevederilor %are 'i in!or$eaz" pe a%e tia %" p"trunderea %u $ateriale a=ut"toare la lo%ul de des!" urare a probei8 !rauda sau tentativa de !raud"8 pre%u$ i nerespe%tarea nor$elor de s"n"tate i se%uritate a $un%ii atrag eli$inarea din e#a$en. 0R*. 33 @1A 2entru evaluarea probei pra%ti%e8 $e$brii evaluatori %ites% prezentarea !ie%"rui proie%t8 analizeaz" i %oreleaz" observa&iile personale %u observa&iile i apre%ierile 'ndru$"torului de proie%t %onse$nate 'n !i a de evaluare @p"r&ile I ? IIIA. @2A 4n leg"tur" %u proie%tul prezentat de !ie%are %andidat8 'n ur$a analizei8 $e$brii evaluatori ' i preg"tes% individual un nu$"r de 'ntreb"ri pentru a le adresa %andidatului e#a$inat8 dup" prezentarea i sus&inerea proie%tului8 !or$ulate ast!el 'n%(t r"spunsurile s" orienteze luarea unei de%izii 'n apre%iere. 0R*. 34 @1A 2entru prezentarea i sus&inerea proie%tului se a%ord" !ie%"rui %andidat 1; $inute. Me$brii evaluatori soli%it" %andidatului pre%iz"ri i l"$uriri8 de regul" dup" %e a%esta a prezentat proie%tul. 4n partea a IE?a a !i ei de evaluare sunt %onse$nate 'ntreb"rile adresate8 pre%u$ i apre%ierea r"spunsurilor date de %andidat 'nso&ite de argu$entele %onse$nate 'n rubri%a HObserva&iiH. @2A 4ntreb"rile adresate au 'n vedere aspe%te legate de %riteriile din !i a de evaluare8 de unele observa&ii i apre%ieri ale 'ndru$"torului de proie%t %onse$nate 'n !i a de evaluare8 de a%tivit"&ile des!" urate de %andidat pentru realizarea proie%tului i a sus&inerii sale orale. @3A Dup" sus&inerea proie%tului8 se %o$pleteaz"8 pentru %andidatul respe%tiv8 partea a IE?a a !i ei de evaluare a proie%tului i a sus&inerii orale. /o$pletarea se !a%e de %"tre unul dintre $e$brii evaluatori i re!le%t" de%izia $a=oritar" a %o$isiei. 0R*. 3; @1A )valuarea %andidatului se realizeaz" prin apre%ierea global" a a%tivit"&ilor des!" urate8 a %alit"&ii proie%tului8 a sus&inerii sale orale i a r"spunsurilor !urnizate de %andidat la 'ntreb"rile adresate. @2A 2entru prezentarea i sus&inerea proie%tului8 partea a IE?a a !i ei de evaluare a proie%tului i a sus&inerii orale8 apre%ierea se !a%e prin HdaH8 respe%tiv HnuH8 %onse$nate 'n %oloanele respe%tive. ,tabilirea rezultatului !inal8 Had$isH sau HrespinsH8 se %onse$neaz" prin bi!are 'n !i a de evaluare a proie%tului i a sus&inerii orale. @3A /ali!i%ativul ob&inut de %andidat este Had$isH sau HrespinsH 'n situa&ia 'n %are %ei 2 $e$bri evaluatori ai %o$isiei de e#a$en au apre%iat i au a%ordat a%ela i %ali!i%ativ. @4A Da%" 'ntre apre%ierile ini&iale ale %elor 2 evaluatori e#ist" di!eren&e %are nu per$it stabilirea %onsensului privind rezultatul !inal8 'n prezen&a vi%epre edintelui %o$isiei se reia analiza proie%tului8 se argu$enteaz" apre%ierile individuale ale evaluatorilor !o%alizate pe %riteriile privind %alitatea proie%tului re!le%tat" at(t de apre%ierile i observa&iile din partea a III?a a !i ei de evaluare8 %(t i de apre%ierea individual" a prezent"rii s%rise a proie%tului8 pre%u$ i a presta&iei %andidatului 'n prezentarea i sus&inerea proie%tului8 respe%tiv a r"spunsurilor !urnizate de %andidat la 'ntreb"rile %o$isiei. /ali!i%ativul !inal este %el stabilit prin %onsens de %ei 2 evaluatori.

@;A Rezultatul e#a$enului de %erti!i%are8 %onse$nat 'n !i a de evaluare a proie%tului i a sus&inerii orale8 %o$pletat" pentru !ie%are %andidat8 se a!i eaz" 'n ziua sus&inerii probei orale @sus&inerea proie%tuluiA i nu poate !i %ontestat. 0R*. 36 2roie%tele i !i ele de evaluare sunt do%u$ente de e#a$en i sunt gestionate %on!or$ pro%edurilor des%rise la art. 26. 0R*. 3C @1A Dup" %e to&i %andida&ii dintr?o serie au !ost e#a$ina&i8 %ali!i%ativele !inale se 'ns%riu 'n %atalog8 pentru !ie%are %andidat8 'n prezen&a 'ntregii %o$isii de e#a$en8 de %"tre se%retarul %o$isiei8 %u %erneal" sau past" albastr". )ventualele %ore%turi de trans%riere a %ali!i%ativelor !inale 'n %ataloagele de e#a$en se !a% %u %erneal" ro ie de %"tre persoana %are a gre it8 sub se$n"tur"8 iar pre edintele %o$isiei %ontrase$neaz" i ta$pileaz". @2A .a s!(r itul !ie%"rei zile de e#a$en8 !i ele de evaluare no$inale8 %o$pletate pentru !ie%are %andidat8 %ataloagele i %elelalte do%u$ente 'nto%$ite se predau %u pro%es?verbal pre edintelui sau vi%epre edintelui pentru a !i p"strate 'n siguran&" 'n dulapuri7!i ete $etali%e8 'n%<ise i sigilate. 2ro%esele?verbale !a% parte din do%u$entele de e#a$en i se p"streaz" 'n a%ela i regi$ %u %ataloagele de e#a$en. @3A /<eile i sigiliul de la !i etele 'n %are sunt depozitate do%u$entele e#a$enului de %erti!i%are a %o$peten&elor pro!esionale pentru ob&inerea %erti!i%atului de %ali!i%are pro!esional" se p"streaz" separat de %"tre pre edinte i vi%epre edinte. /02I*O.-. EII ,tabilirea i %o$uni%area rezultatelor 0R*. 38 @1A ,unt de%lara&i Had$i iH i vor pri$i %erti!i%atul de %ali!i%are pro!esional" de nivel 2 %andida&ii %are ob&in rezultatul !inal Had$isH. @2A /andida&ii %are nu 'ndeplines% %ondi&iile prev"zute de alin. @1A sunt de%lara&i Hrespin iH sau8 dup" %az8 Hneprezenta&iH sau Heli$ina&i din e#a$enH. @3A ,unt de%lara&i Heli$ina&i din e#a$enH %andida&ii %are prin nerespe%tarea nor$elor spe%i!i%e lo%ului de des!" urare a probelor de e#a$en pun 'n peri%ol propria lor se%uritate i a altor persoane sau genereaz" poten&iale situa&ii de urgen&". 2entru !ie%are %andidat eli$inat din e#a$en8 %o$isia de e#a$en 'nto%$e te pro%es?verbal de %onstatare a !aptelor s"v(r ite de %andidat8 'nso&it de dovezi i de =usti!i%area de%iziei %o$isiei. 2ro%esul?verbal este se$nat de to&i $e$brii %o$isiei de e#a$en. @4A /andida&ilor de%lara&i Hrespin iH sau Heli$ina&i din e#a$enH li se %onse$neaz" rezultatul 'n !oaia $atri%ol". 0R*. 36 @1A Dup" 'n%<eierea probelor de e#a$en i dup" %o$pletarea !i ei de evaluare pentru !ie%are %andidat i a %ataloagelor de e#a$en8 se %o$uni%" rezultatul !inal al e#a$enului prin a!i are la avizier a listelor no$inale !inale. @2A .istele no$inale %are se 'nto%$es% pentru %o$uni%area rezultatelor !inale ale e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale %uprind+ nu$ele i prenu$ele %andida&ilor i rezultatul !inal ob&inut8 respe%tiv Had$isH8 HrespinsH8 HneprezentatH8 Heli$inat din e#a$enH8 dup" %az. -n %andidat se %onsider" HneprezentatH8 da%" a absentat la %el pu&in una dintre probele de e#a$en.

@3A .istele no$inale !inale se 'nto%$es% separat pentru !ie%are %ali!i%are pentru %are s?a organizat e#a$en de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale8 'n %entrul de e#a$en. /02I*O.-. EIII Dispozi&ii !inale 0R*. 40 @1A /o$isiile de e#a$en au obliga&ia s" in!or$eze 'n %el $ai s%urt ti$p /B)/7/M3)/ %u privire la situa&iile neprev"zute8 spe%iale sau la neregulile %onstatate 'n organizarea i des!" urarea e#a$enului de %erti!i%are. @2A /B)/7/M3)/ au obliga&ia s" in!or$eze 'n %el $ai s%urt ti$p /N)/ %u privire la situa&iile e#%ep&ionale8 neregle$entate de prezenta $etodologie8 ap"rute 'n organizarea i des!" urarea e#a$enului de %erti!i%are8 'n vederea lu"rii de%iziilor %are se i$pun. 0R*. 41 @1A *oate do%u$entele re!eritoare la e#a$enul de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale din %adrul %entrelor de e#a$en se p"streaz" 'n ar<iva institu&iei ti$p de 3 ani8 %u e#%ep&ia %ataloagelor8 %are se p"streaz" per$anent. @2A /opii ale %ataloagelor de e#a$en %erti!i%ate de pre edintele %o$isiei de e#a$en vor !i trans$ise unit"&ilor de 'nv"&"$(nt arondate8 pentru a!i area rezultatelor i pentru eliberarea %erti!i%atelor8 %on!or$ prevederilor legale. 0R*. 42 @1A Raportul %o$isiei de e#a$en din %entrul de e#a$en privind organizarea i des!" urarea e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale8 pre%u$ i rezultatele e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale se trans$it inspe%toratului %olar =ude&ean7al $uni%ipiului 3u%ure ti ? /B)/7/M3)/8 pe %ale ele%troni%" i 'n s%ris8 'n ter$en de ; zile de la !inalizarea e#a$enului de %erti!i%are. @2A Raportul prev"zut la alin. @1A se 'nto%$e te dup" $odelul prev"zut 'n ane#a nr. 3. 0R*. 43 @1A Inspe%toratele %olare =ude&ene7al $uni%ipiului 3u%ure ti ? /B)/7/M3)/ analizeaz" organizarea i des!" urarea e#a$enelor de %erti!i%are a %o$peten&elor pro!esionale i 'nto%$es% un raport general %are8 dup" aprobarea 'n %onsiliul de ad$inistra&ie al inspe%toratului %olar8 se tri$ite8 'n !or$" ele%troni%" i 'n s%ris8 /N)/ i Ministerului )du%a&iei Na&ionale ? Dire%&ia general" edu%a&ie i 'nv"&are pe tot par%ursul vie&ii. @2A Raportul prev"zut la alin. @1A se 'nto%$e te dup" stru%tura prev"zut 'n ane#a nr. 3. -n e#e$plar al raportului anual se tri$ite i tuturor unit"&ilor de 'nv"&"$(nt pro!esional i te<ni% din =ude&. 0R*. 44 @1A Respe%tarea prezentei $etodologii de organizare i des!" urare a e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale este obligatorie pentru toate persoanele i$pli%ate 'n organizarea i des!" urarea e#a$enului de %erti!i%are. @2A 4n%"l%area dispozi&iilor prezentei $etodologii de organizare i des!" urare a e#a$enului de %erti!i%are se san%&ioneaz" %on!or$ prevederilor legale. @3A /adrele dida%ti%e san%&ionate %on!or$ dispozi&iilor alin. @2A pierd dreptul de a parti%ipa la e#a$enele de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale din anul ur$"tor8 %a $e$bri 'n %o$isiile prev"zute de prezenta $etodologie de organizare i des!" urare a e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale.

@4A /onstatarea de nereguli grave sau repetate 'n des!" urarea a%tivit"&ii uneia dintre %o$isiile prev"zute de prezenta $etodologie de organizare i des!" urare a e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale atrage di$inuarea %u 20 ? C0K a inde$niza&iei vi%epre edintelui i a pre edintelui a%esteia. 0R*. 4; /andida&ii %are au !ost 'ns%ri i la e#a$enul de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale !"r" a 'ndeplini %ondi&iile legale de 'ns%riere la a%esta8 %are au bene!i%iat de p"rtinire !rauduloas" dovedit" sunt eli$ina&i din e#a$en8 pierz(nd sesiunea respe%tiv"8 sau8 dup" %az8 li se anuleaz" a%tele de studii ob&inute !raudulos. 0R*. 46 /ole%tarea unor !onduri $ateriale sau b"ne ti de la %andida&i8 de la p"rin&ii sau de la rudele a%estora este %u des"v(r ire interzis". 4n%"l%area a%estei dispozi&ii atrage san%&ionarea 'n %on!or$itate %u dispozi&iile legale 'n vigoare. 0R*. 4C 0ne#ele nr. 1 ? 3 !a% parte integrat" din prezenta $etodologie. 0N)>0 1 la $etodologie ,*03I.IR)0 /)N*R).OR D) )>0M)N /entrele de e#a$en se no$inalizeaz" prin de%izie a inspe%torului %olar general al inspe%toratului %olar =ude&ean7al $uni%ipiului 3u%ure ti i !un%&ioneaz" 'n unit"&i de 'nv"&"$(nt a%reditate din =ude&7$uni%ipiul 3u%ure ti %are au absolven&i ai 'nv"&"$(ntului pro!esional. .a %entrele de e#a$en pot sus&ine e#a$enul de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale %andida&ii %are au absolvit 'nv"&"$(ntul pro!esional la unitatea de 'nv"&"$(nt i %are provin de la unit"&ile de 'nv"&"$(nt autorizate arondate %entrului de e#a$en i nu$ai pentru %ali!i%"rile pro!esionale stabilite prin de%izie. /andida&ii din seriile anterioare sau %are au absolvit 'nv"&"$(ntul pro!esional 'n alt" lo%alitate pot sus&ine e#a$enul 'n %entrul de e#a$en nu$ai %u aprobarea %o$isiei =ude&ene7a $uni%ipiului 3u%ure ti de evaluare i %erti!i%are @/B)/7/M3)/A. /entrele de e#a$en 'ndeplines% ur$"toarele %ondi&ii generale obligatorii pentru asigurarea %alit"&ii e#a$enelor de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale+ ? pot asigura8 'n spa&iile proprii sau ale operatorilor e%ono$i%i7institu&iilor publi%e partenere8 %ondi&ii opti$e de des!" urare a probelor de e#a$en8 de regul" %(t $ai apropiate de %ondi&iile de $un%" de la operatorii e%ono$i%iD ? pot asigura des!" urarea a%tivit"&ilor spe%i!i%e %o$isiilor de e#a$en 'n %ondi&ii opti$e8 pre%u$ i se%uritatea do%u$entelor %o$isieiD ? au e#perien&" re%unos%ut" pe pia&a lo%al" a $un%ii 'n preg"tirea pro!esional". Dese$narea %entrelor de e#a$en se !a%e dup" %e asigurarea %ondi&iilor de e#a$en este veri!i%at" i %on!ir$at" de reprezentan&ii sau delega&ii dese$na&i de /B)/7/M3)/. Monitorul de %alitate8 dup" nu$ire8 viziteaz" %entrul de e#a$en 'nainte de 'n%eperea probelor de e#a$en8 veri!i%" i in!or$eaz" /B)/7/M3)/ %u privire la %ondi&iile asigurate pentru des!" urarea e#a$enului. 0N)>0 2

la $etodologie MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE FI DE EVALUARE Examenul de certi icare a cali ic!rii "r# e$i#nale a%$#l&en'il#r (n&!'!m)ntului "r# e$i#nal cu durata de * ani Se$iunea+ ,,,,,,,,,,,,, Centrul de examen+ Cali icarea "r# e$i#nal!+ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, Numele .i "renumele candidatului+ Unitatea de (n&!'!m)nt a%$#l&it!+ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, Tema "r#iectului+ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, Numele/ "renumele .i $"eciali0area (ndrum!t#rului de "r#iect+ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, 20R*)0 I Monitorizarea progresului 'n realizarea proie%tuluiI1A 1. Data 'n%eperii a%tivit"&ilor de realizare a proie%tului+ 2. /o$peten&ele vizate7i$pli%ate 'n realizarea proie%tuluiI2A+ ? ? ? 3. ,tabilirea planului a%tivit"&ilor individuale ale %andidatului pentru realizarea proie%tului+ Data+ ............................. ,e$n"tura %andidatului ........................... ,e$n"tura 'ndru$"torului ......................... 4. ,tabilirea planului de reda%tare a proie%tului ? prezentarea s%ris" i sus&inerea proie%tului a

? 2erioada+ ? Revizuit+ ? 5or$a !inal" a%%eptat" de 'ndru$"tor+ ;. 4nt(lniri pentru $onitorizarea proie%tului @%el pu&in ; 'nt(lniriA+ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111 2Nr, 2 O%$er&a'ii 2 Semn!tura candidatului 2 2crt,2 2 2 2111121111111111111111111111111111111111111111111111112 1111111111111111111111112 2 3,2 2 2 2111121111111111111111111111111111111111111111111111112 1111111111111111111111112 2 *,2 2 2 2111121111111111111111111111111111111111111111111111112 1111111111111111111111112 2 4,2 2 2 2111121111111111111111111111111111111111111111111111112 1111111111111111111111112 2 5,2 2 2 2111121111111111111111111111111111111111111111111111112 1111111111111111111111112 2 6,2 2 2 2111121111111111111111111111111111111111111111111111112 1111111111111111111111112 ???????????? I1A ,e %o$pleteaz" de %"tre 'ndru$"torul de proie%t pe par%ursul realiz"rii proie%tului de %"tre %andidat. I2A ,e %onse$neaz" nu$ai %o$peten&ele %are au leg"tur" dire%t" %u te$a proie%tului8 ur$eaz" a !i a%tivate 'n realizarea proie%tului i sunt %on!or$e %u standardul de preg"tire pro!esional" al %ali!i%"rii. 20R*)0 a II?a 0pre%ierea a%tivit"&ii %andidatuluiI3A 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111 2 Criteriul 2 Da7Nu 2 O%$er&a'ii859 2

2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 2 3, Acti&it!'ile "ractice (ntre"rin$e (n cadrul 2 2 2 2 "r#iectului $e ra"#rtea0! adec&at la tema 2 2 2 2 "r#iectului, 2 2 2 2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 2 *, A%#rdarea temei "r#iectului a #$t !cut! 2 2 2 2 dintr-# "er$"ecti&! "er$#nal!/ candidatul 2 2 2 2 dem#n$tr)nd c! deci0iile $unt re0ultatul 2 2 2 2 re lec'iei critice, 2 2 2 2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 2 4, Acti&it!'ile "ractice au #$t (ntre"rin$e la 2 2 2 2 #"erat#rul ec#n#mic7in$titu'ia "u%lic! "artener! 2 2 2 2 .i (n $"a'iile unit!'ii de (n&!'!m)nt $u% 2 2 2 2 $u"ra&e:;erea (ndrum!t#rului de "r#iect .i a 2 2 2 2 "er$#anel#r aut#ri0ate, 2 2 2 2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 2 5, Sarcinile de lucru/ $ta%ilite "rin "lanul de 2 2 2 2 reali0are a "r#iectului/ au #$t reali0ate 2 2 2 2 c#n #rm "lani ic!rii, 2 2 2 2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 2 6, D#cumentarea "entru reali0area "r#iectului a 2 2 2 2 #$t !cut! cu $"ri<inul .i $u% $u"ra&e:;erea 2 2 2 2 (ndrum!t#rului de "r#iect, 2 2 2

2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 2 =, Identi icarea .i utili0area %i%li#:ra iei 2 2 2 2 rec#mandate "entru execu'ia "r#iectului .i 2 2 2 2 redactarea "re0ent!rii $cri$e a "r#iectului au 2 2 2 2 #$t reali0ate inte:ral, 2 2 2 2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 2 >, Re erin'ele %i%li#:ra ice utili0ate la 2 2 2 2 "re0entarea "r#iectului au #$t "reluate .i 2 2 2 2 redactate (ntr-un m#d "er$#nal care nu re"re0int!2 2 2 2 # c#m"ila'ie de citate, 2 2 2 2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 2 ?, S#lu'iile "er$#nale "entru $itua'iile-"r#%lem!2 2 2 2 cu care $-a c#n runtat candidatul (n tim"ul 2 2 2 2 execu'iei "r#iectului au #$t :!$ite cu $"ri<inul2 2 2 2 (ndrum!t#rului de "r#iect, 2 2 2 2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 2 @, An reali0area $arcinil#r de lucru din cadrul 2 2 2 2 "r#iectului/ candidatul a !cut d#&ada im"lic!rii2 2 2 2 .i an:a<!rii "er$#nale/ ca"acit!'ii de 2 2 2 2 $#lu'i#nare a "r#%lemel#r te#retice .i "ractice/ 2 2 2 2 #ri:inalit!'ii (n #rmularea un#r $#lu'ii/ 2 2 2 2 ima:ina'iei .i creati&it!'ii (n a%#rdarea .i 2 2 2 2 (nde"linirea un#r $arcini, 2 2 2

2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 2 3B, Unele $#lu'ii "r#"u$e de candidat "entru 2 2 2 2 re0#l&area "r#%lemel#r "ractice ale "r#iectului 2 2 2 2 $unt a"lica%ile .i (n alte c#ntexte de munc!, 2 2 2 2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 20R*)0 a III?a 0pre%ierea %alit"&ii proie%tuluiI;A 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111 2 Criteriul 2 Da7Nu 2 O%$er&a'ii 2 2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 2 3, Re0ultatul "r#iectului C"r#du$ $au $er&iciu9 2 2 2 2 are &aliditate (n ra"#rt cu tema/ $c#"ul/ 2 2 2 2 #%iecti&ele .i met#d#l#:ia a%#rdate, 2 2 2 2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 2 *, Re0ultatul "r#iectului C"r#du$ $au $er&iciu9 2 2 2 2 dem#n$trea0! c#m"letitudine .i ac#"erire cel 2 2 2 2 "u'in $ati$ !c!t#are (n ra"#rt cu tema alea$!, 2 2 2 2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 2 4, Reali0area "r#iectului .i redactarea 2 2 2 2 "re0ent!rii lui au #$t !cute (ntr-un m#d 2 2 2 2 c#n$i$tent .i c#nc#mitent/ c#n #rm "lani ic!rii, 2 2 2 2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 2 5, O"'iunea candidatului "entru utili0area 2 2 2 2 anumit#r re$ur$e e$te %ine <u$ti icat! .i 2 2 2

2 ar:umentat! (n c#ntextul "r#iectului, 2 2 2 2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 2 6, Redactarea "re0ent!rii "r#iectului 2 2 2 2 dem#n$trea0! c#n$i$ten'! intern!, 2 2 2 2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 2 =, Dre0entarea $cri$! a "r#iectului e$te l#:ic! 2 2 2 2 .i cu"rinde # ar:umentare c#n&in:!t#are a 2 2 2 2 ideil#r, 2 2 2 2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 2 >, Re0ultatul "r#iectului C"r#du$ $au $er&iciu9 2 2 2 2 re"re0int!/ (n $ine/ # $#lu'ie "er$#nal! util!/ 2 2 2 2 cu elemente "er$#nale (n reali0area temei, 2 2 2 2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 2 ?, A"lica%ilitatea "ractic! a un#r re0ultate ale 2 2 2 2 "r#iectului C"r#du$e/ #"era'ii/ $er&icii9 "#ate 2 2 2 2 i extin$!, 2 2 2 2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 2 @, Reali0area "r#iectului a c#n irmat ca"acitatea2 2 2 2 candidatului de a reali0a un num!r $emni icati& 2 2 2 2 de #"era'ii a$#ciate mai mult#r unit!'i de 2 2 2 2 c#m"eten'e ale $tandardului de "re:!tire 2 2 2 2 "r# e$i#nal! al cali ic!rii re$"ecti&e, 2 2 2 2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112

2 3B, Redactarea "re0ent!rii "r#iectului re$"ect! 2 2 2 2 cerin'ele de $tructur! im"u$e de met#d#l#:ia de 2 2 2 2 #r:ani0are .i de$ !.urare a examenului de 2 2 2 2 certi icare a cali ic!rii "r# e$i#nale, 2 2 2 2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 Data+ ............................. ,e$n"tura %andidatului ........................... ,e$n"tura 'ndru$"torului ......................... ???????????? I3A ,e %o$pleteaz" de %"tre 'ndru$"torul de proie%t la !inalizarea a%tivit"&ii de $onitorizare i se dis%ut" %u %andidatul 'nainte de depunerea proie%tului. /riteriile vizeaz" at(t pro%esul de realizare a proie%tului8 %(t i de reda%tare a prezent"rii a%estuia. I4A *oate observa&iile prin %are se argu$enteaz" apre%ierile sunt obligatorii. I;A ,e %o$pleteaz" de %"tre 'ndru$"torul de proie%t la !inalizarea a%tivit"&ii de $onitorizare i se dis%ut" %u %andidatul 'nainte de depunerea proie%tului. /riteriile vizeaz" at(t proie%tul privit %a ansa$blul a%tivit"&ilor realizate de %andidat8 %(t i rezultatele proie%tului %onst(nd 'n produse sau servi%ii7opera&ii. 20R*)0 a IE?a 0pre%ierea prezent"rii i sus&inerii proie%tuluiI6A 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111 2 Criteriul 2 Da7Nu 2 O%$er&a'ii 2 2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 2 3, Candidatul a reali0at # c#municare #ral! 2 2 2 2 clar!/ c#erent! .i luent!, 2 2 2 2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 2 *, Dre0entarea a #$t $tructurat! ec;ili%rat (n 2 2 2 2 ra"#rt cu tema "r#iectului .i cu #%iecti&ele 2 2 2 2 ace$tuia/ iind (n$#'it! de "re0entarea 2 2 2 2 re0ultatel#r "r#iectului C"r#du$e/ #"era'ii/ 2 2 2

2 $er&icii9 .i7$au de dem#n$tra'ii "ractice, 2 2 2 2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 2 4, Candidatul a dem#n$trat "utere de $inte0! .i 2 2 2 2 ca"acitate de ada"tare a "re0ent!rii la $itua'ia 2 2 2 2 de examen, 2 2 2 2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 2 5, Candidatul .i-a $u$'inut "unctele de &edere .i2 2 2 2 #"iniile (ntr-un m#d "er$#nal .i %ine ar:umentat,2 2 2 2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 2 6, An $c#"ul acce$i%ili0!rii in #rma'iei .i 2 2 2 2 "entru a cre.te atracti&itatea .i im"actul 2 2 2 2 "re0ent!rii/ candidatul a utili0at (n "re0entare 2 2 2 2 $trate:ii e iciente .i mi<l#ace de c#municare 2 2 2 2 adec&ate+ elemente :ra ice/ m#dele/ a"lica'ii/ 2 2 2 2 acilit!'i audi#&ide# ale TIC etc, 2 2 2 2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 0pre%ierea r"spunsurilor %andidatului la 'ntreb"rile adresate de $e$brii evaluatori ai %o$isiei de e#a$en 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111 2 Antre%are 2 Da7Nu 2 O%$er&a'ii 2 2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 2 2 2 2 2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 2 2 2 2

2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 2 2 2 2 2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 2 2 2 2 2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 2 2 2 2 2111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 1111111111111112 Rezultatul !inal stabilit de %o$isia de e#a$en pe baza evalu"rii globale a a%tivit"&ilor realizate de %andidat i %onse$nat 'n !i a de evaluare+ ADMIS RESDINS 1 1 212 212 Examinat#ri Semn!tura 3, *, Dre.edintele Semn!tura c#mi$iei de examen Cnumele .i "renumele9 Cnumele .i "renumele9

Data+ ,,,,,,,,,,,,,,,, ???????????? I6A ,e %o$pleteaz" de %"tre un $e$bru al %o$isiei de e#a$en8 dup" sus&inerea prezent"rii8 i reprezint" apre%ierea global" a proie%tului a $e$brilor e#a$inatori ai %o$isiei de e#a$en. 0N)>0 3 la $etodologie R02OR* privind organizarea i des!" urarea e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale pentru absolven&ii 'nv"&"$(ntului pro!esional %u durata de 2 ani 0nul %olar .............

1. Modul de organizare a e#a$enului ? in!or$a&ii re!eritoare la+ ? %entre de e#a$en ? arond"ri8 %ali!i%"ri8 nu$"r de %andida&iD ? asigurarea dot"rii %entrelor de e#a$en ? resurse $ateriale i !inan%iareD ? te$e de proie%t8 pro%ese de avizare i validareD ? %onstituirea %o$isiilor de e#a$en ? date privind resursele u$ane @nu$"r de parti%ipan&i8 preg"tire et%.AD ? $onitorizarea unit"&ilor de 'nv"&"$(nt i a %o$isiilor de e#a$en. 2. Des!" urarea e#a$enului de %erti!i%are ? in!or$a&ii re!eritoare la+ ? respe%tarea $etodologiei de e#a$enD ? aspe%te relevante ale $onitoriz"rii %alit"&ii des!" ur"rii e#a$enului de %erti!i%are8 per!or$an&eD ? eventuale in%idente i $odul de solu&ionareD ? sugestii de opti$izare a pro%edurilor de asigurare a %alit"&ii 'n organizarea8 des!" urarea i $onitorizarea e#a$enului de %erti!i%are. 3. )valuarea rapoartelor $onitorilor de %alitate ? evaluarea %alitativ" i %antitativ" a e#a$enului pe %entre i %ali!i%"ri. 4. Opinii asupra te$elor8 per!or$an&elor i asupra %alit"&ii e#a$enului+ ? opinii ale %adrelor dida%ti%eD ? opinii ale reprezentan&ilor i$pli%a&i 'n e#a$en ai operatorilor e%ono$i%i7institu&iilor publi%e. ;. 2ropuneri de $odi!i%are7%o$pletare a $etodologiei de organizare i des!" urare a e#a$enului. 6. Date statisti%e privind e#a$enul de %erti!i%are+ ? nu$"rul %andida&ilor 'ns%ri i8 prezen&i8 respin i8 eli$ina&i8 pro$ova&i i pro%entul de pro$ovabilitateD ? date statisti%e dup" $ediul de reziden&"8 dup" gen8 pe unit"&i de 'nv"&"$(nt8 do$enii i %ali!i%"ri pro!esionale. Inspe%toratul L%olar Bude&ean .......................... /o$isia Bude&ean" de )valuare i /er%etare .................... Rezultatele e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale Semni ica'ia c#l#anel#r din ta%elul de mai <#$ e$te urm!t#area+ A - Dre0en'i E - Re$"in.i C - Elimina'i D - TOTAL E - Din care+ eminin F - Din care+ cu re.edin'a (n mediul ur%an 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111 2Nr, 2 Unitatea de 2 D#meniul 2 Cali icarea 2 Num!r de candida'i 2 2crt,2 (n&!'!m)nt 2 2 "r# e$i#nal! 2 111111111111111111111111111111112

2 2 2 2 2An$cri.i2 A 2 E2 C2 Dr#m#&a'i 2 2 2 2 2 2111111112111112 112112111111111112 2 2 2 2 2 D2 E2 F2 D2 F2 D2 D2 D2 F2 E2 F2 21111211111111111111211111111112111111111111112112112112112112 112112112112112112 2 3,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21111211111111111111211111111112111111111111112112112112112112 112112112112112112 2 *,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21111211111111111111211111111112111111111111112112112112112112 112112112112112112 2 4,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21111211111111111111211111111112111111111111112112112112112112 112112112112112112 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21111211111111111111211111111112111111111111112112112112112112 112112112112112112 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21111211111111111111211111111112111111111111112112112112112112 112112112112112112 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21111211111111111111211111111112111111111111112112112112112112 112112112112112112 2 2 TOTAL GENERAL2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 HUDE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21111211111111111111211111111112111111111111112112112112112112 112112112112112112 Dre.edinte Secretar/ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, 5igura 1.e#+ Rezultatele e#a$enului de %erti!i%are a %ali!i%"rii pro!esionale ??????????????? CHEC/ ,,,,,,