Sunteți pe pagina 1din 144

Conf. Univ. Dr.

Patriciu VLAICU

! !"#$%&'()$)*!"#$%&'()*#+,"-".+! !
Suport de curs

Cluj-Napoca 2013-2014

!"#$%&$#&!!

Amfilohie Canonul Sf. Amfilohie de Iconiu (395); Anastasie Antioh. Sf. Anastasie, patriarhul Antiohiei; Ancira Canoanele primului Sinod local de la Ancira (314); Antioh. Canoanele Sinodului al IV-lea local de la Antiohia (341); Ap. Canoanele Sfin!ilor Apostoli; Atanasie cel Mare Canoanele Sf. Atanasie cel Mare (373); Cartag. Canoanele Sinodului al VIII-lea local de la Cartagina (419); Cartag. (Ciprian) Canonul Sinodului de la Cartagina, !inut pe timpul Sf. Ciprian n anul 256; Chiril Alex. Canoanele Sf. Chiril al Alexandriei (444); Dionisie Alex. Canoanele Sf. Dionisie al Alexandriei (264); EIBMO Editura Institutului Biblic "i de Misiune Ortodox# Ep. c!tre Rufian Enciclica lui Atanasie cel Mare c#tre Rufian; Gang. Canoanele Sinodului al III-lea local de la Gangra (340); Enciclica papa Romei; Grig. Nyssa Canoanele Sf. Grigorie de Nyssa (395); Grigorie Teol. Canonul Sf. Grigorie de Nazianz (390); Grigorie Neocez. Canoanele Sf. Grigorie al Neocezareei Taumaturgul (270/275); Ioan Hrisostom, Cuminecare Cuminecarea deas# sau rar#? (Sf. Ioan Gur# de Aur); Ioan Hrisostom, ndemnare ndrumare pentru duhovnici (Sf. Ioan Gur# de Aur); Ioan Hrisostom, Pov!"uire Pov#!uire pentru cuminecare (Sf. Ioan Gur# de Aur); Ioan Ajun. Canoanele Sf. Ioan Ajun#torul (619); Laod. Canoanele Sinodului al V-lea local de la Laodiceea (343); Neocez. Canoanele Sinodului al II-lea local de la Neocezareea (315); lui Ghenadie Enciclica lui Ghenadie, patriarhul Constatinopolului (471) "i a Sinodului cel mpreun# cu el, c#tre to!i mitropoli!ii "i c#tre

Nichifor M!rt. Canoanele lui Nichifor M#turisitorul (818); Nicolae Const. Canoanele lui Nicolae al Constantinopolului (1111); Petru Alex. Canoanele Sf. Petru al Alexandriei (311); Sard. Canoanele Sinodului al VI-lea local de la Sardica (343); Sin. I ec Canoanele Sinodului I Ecumenic de la Niceea (325); Sin. II ec Canoanele Sinodului al II-lea Ecumenic de la Constantinopol (381); Sin. III ec Canoanele Sinodului al III-lea Ecumenic de la Efes (431); Sin. IV ec Canoanele Sinodului al IV-lea Ecumenic de la Calcedon (451); Trul. Canoanele Sinodului al V-VI-lea Ecumenic de la Constantinopol (691-692) Trulan; Sin. VII ec Canoanele Sinodului al VII-lea Ecumenic de la Constantinopol (787); Sf. Sofia Canoanele Sinodului al XX-lea local de la Constantinopol (879); Sin. I-II Canoanele Sinodului al IX-lea local de la Constantinopol (861); C-pol. Canoanele Sinodului al VII-lea local de la Constantinopol (394); Enciclica lui Tarasie Enciclica lui Tarasie, patriarhul Constantinopolului (806), Roma cea nou#, c#tre Adrian, papa Romei celei vechi; Teodor Studitul Scrisoarea lui Teodor Studitul c#tre c#lug#rul Metodiu (826); Teofil Alex. Canoanele Sf. Teofil al Alexandriei (412); Tim. Alex. Canoanele Sf. Timotei al Alexandriei (385); Vasile cel Mare Canoanele Sf. Vasile cel Mare (379); Vasile cel Mare, Cuminecare Rnduial# pentru timpul "i chipul cuminec#rii (Sf. Vasile cel Mare); Vasile cel Mare, Episcopi Cei rndui!i necanonic nu sunt episcopi (Sf. Vasile cel Mare); Vasile cel Mare, Pov!"uire Pov#!uire c#tre preo!i pentru slujirea Sfintei Liturghii "i pentru cuminecare (Sf. Vasile cel Mare).

Introducere

Prezen!a "i lucrarea Bisericii n lume ca extindere a lui Hristos n umanitate1 este m#rturisitoare prin persoane m#dulare vii , comunit#!i "i tot ceea ce exprim# dimensiunea instituit# "i institu!ional#2. A"a cum n Hristos se ntlnesc cele dou# firi: dumnezeiasc# "i omeneasc# (nemp#r!ite "i nedesp#r!ite, neamestecate "i neschimbate), n Biseric# se ntlnesc dimensiunea eshatologic#-sacramental# "i cea institu!ional#3. n acela"i mod manifestat "i n Taina ntrup#rii, ntre cele dou# exist# un echilibru rnduit de Dumnezeu. Institu!ionalul nu ngr#de"te Taina, iar identitatea eshatologic#-sacramental#, nu ne !ine departe de realitate. Echilibrul dintre cele dou# dimensiuni este unul inspirat de perihoreza treimic#. F#r# acesta, dac# s-ar accentua dimensiunea institu!ional#, atunci ar fi exacerbat lumescul "i Biserica ar pierde consisten!a spiritual# "i eficacitatea m#rturiei4, iar dac# s-ar accentua dimensiunea sacramental-eshatologic#, atunci s-ar ajunge la o diminuare a contactului cu realitatea cotidian#.

1 2

Dumitru ST$NILOAE, Sintez# eclesiologic#, n Studii Teologice, 5-6/1955, p. 262. Nicolai AFANASIEV, Biserica Duhului Sfnt, trad. de Elena Derevici, Ed. Patmos, ClujNapoca, 2008, p. 23. Yves Congar face o sintez# a concep!iei teologice conform c#reia Biserica este continuatoare a ntrup#rii "i nvierii lui Hristor. Vezi Alain NISUS, LEglise comme communion et comme institution, Ed. du Cerf, Paris, 2012, p. 58.

Justin POPOVICH, L'homme et le Dieu-homme, Ed. L'ge d'Homme, Lausanne, 1989, p. 70-1.

Biserica are voca!ia de a transmite lumii fermentul mp#r#!iei lui Dumnezeu 5 , dar nu trebuie s# pierdem din vedere c# "i lumea exercit# o influen!# secularizant# asupra Bisericii. Ceea ce asigur# echilibrul n aceste raporturi este con"tiin!a de sine a Bisericii, vector de coeren!# "i unitate6. Atunci cnd ne referim la unitatea Bisericii, n!elegem manifestarea comunional# izvort# din taina iubirii dumnezeie"ti7, care se manifest# att n planul credin!ei, ct "i n planul vie!ii, "i astfel subliniem comuniunea dogmatic#, liturgic# "i canonic#. Comuniunea dogmatic# exprim# manifestarea unit#!ii de credin!# "i, pentru concretizarea acesteia, Biserica face lucr#toare sensibilitatea fa!# de doctrina adev#rat#, pus# n valoare de con"tiin!a doctrinar#. Comuniunea liturgic# exprim# modul n care cultul ne ajut# s# fim p#rta"i realit#!ilor mp#r#!iei Cerurilor nc# din lumea aceasta. Sensibilitatea fa!# de leg#tura dintre doxologie "i teologie este pus# n valoare de con"tiin!a liturgic#. Comuniunea canonic# exprim# manifestarea organic# a celor care m#rturisesc credin!a, care, mpreun# cu sensibilitatea fa!# de ntlnirea dintre credin!# "i via!#, este pus# n valoare de con"tiin!a canonic#8. Distingerea n cadrul con"tiin!ei biserice"ti a dimensiunilor doctrinare, liturgice "i canonice are menirea de a ne ajuta s# n!elegem mai bine mecanismele prin care este

Vezi Christos YANNARAS, Abecedar al Credin!ei, trad. de Constantin Coman, Ed. Bizantin#, Bucure"ti, 2007, pp. 154-6. Jean ZIZOULAS, LEglise et ses institutions, Ed. du Cerf, Paris, 2011, pp. 125-6. Boris BOBRINSKOI, Le mystre de lEglise, cours de Thologie dogmatique, ITO Paris, Paris, 2000, p. 14. Perspectiva aceasta este aprofundat# n Boris BOBRINSKOI, Le mystre de lEglise, Ed. du Cerf, Paris, 2003, pp. 36-7.

6 7

P#rintele Liviu Stan arat# c# putem vorbi despre con"tiin!# canonic# atunci cnd ne referim la ceea ce exprim# modul de tr#ire a credin!ei. Vezi Liviu STAN, Biserica "i Dreptul, Studii de drept canonic ortodox, Ed. Andreiana, Sibiu, 2012, p. 111.

slujit# unitatea Bisericii "i modul n care se exprim# echilibrul dintre dreapta credin!# "i dreapta vie!uire, dintre ortodoxie "i ortopraxie9. Prezen!a persoanelor ntr-un context social, via!a n comunitate, nevoia de coeren!# n tr#irea credin!ei, toate acestea impun o structurare a resurselor "i mijloacelor, o organizare, precum "i acceptarea unor repere "i reguli pentru ca drumul spre mntuire s# fie parcurs n pace "i n armonie personal# "i comunitar#10. Con"tiin!a canonic#, parte din con"tiin!a de sine a Bisericii11, este cea care st# la temelia tuturor elementelor de rnduial# canonic#, forme de receptare a experien!ei biserice"ti n vederea consolid#rii comuniunii "i dezvolt#rii slujirii pastoral-misionare. Cu toate c# legea este n primul rnd semnul con"tientiz#rii efectului nernduielii, aspectele de ordin canonic sunt pentru Biseric# nu doar semnul n!elegerii sl#biciunilor cu care se confrunt# umanitatea, ci "i dovada trezviei "i pre!uirii locului credin!ei n via!a de zi cu zi. Cultivarea "i asumarea tezaurului canonic al Bisericii, tezaur de experien!# mntuitoare, este calea prin care Biserica, n dimensiunea ei v#zut#, "i pune n valoare identitatea "i voca!ia. Atitudinea opus#, relativismul canonic, numit de c#tre unii deschidere spre lume, duce la intrarea ntr-o capcan# ntins# de adversarii Bisericii, care
9

Pentru a n!elege mai bine raportul dintre credin!# "i via!# la nivel bisericesc, vezi Patriciu VLAICU, Raportul dintre Principiile canonice "i misiunea Bisericii n Actele Congresului interna!ional al Profesorilor de Drept canonic ortodox, Arad, 2008.

10

Pentru a n!elege importan!a dimensiunii de reglementare n Biseric#, ne putem imagina un drum folosit de mii de persoane n acela"i timp, cu sau f#r# mijloace de transport, dar f#r# semne de circula!ie, f#r# un marcaj al sensurilor, f#r# linii de departajare a benzilor de circula!ie, f#r# restric!ii, f#r# semnalizarea pericolelor, pe care fiecare circul# cu toat# viteza, n toate sensurile, fiecare dup# bunul plac. n acele condi!ii drumul respectiv nu ar mai duce la destina!ia prev#zut#, ci la un dezastru public. La un moment dat nici cei mai bine inten!iona!i "i mai responsabili participan!i la trafic nu ar avea posibilitatea s# avanseze n siguran!#, deoarece dezordinea este contagioas# "i distructiv#, iar accidentul nu mai !ine de probabilitate, ci este absolut inevitabil. Dac# n!elegem necesitatea structur#rii, n cadrul unui sistem, a reperelor n parcursul vie!ii, n!elegem "i importan!a dreptului canonic n via!a Bisericii.

11

Liviu STAN, Biserica "i Dreptul, p. 110.

doresc ca ea s# se deschid#, s# fie n rnd cu lumea, nu pentru a-i primi pe cei din lume, ci pentru ca persoanele din interior s# poat# fi mai u"or am#gite "i scoase afar#. Iat# de ce este foarte important ca noi s# n!elegem modul n care Biserica asum# canonicitatea ca pe o mp#rt#"ire continu# din experien!a Bisericii de vie!uire n rnduial#. Acest proces nu se constituie ntr-o restrngere a libert#!ii, ci ntr-o responsabilizare n cadrul unui dinamism personal "i comunitar, izvort din dobndirea st#rii de ucenicie (Mt. 28, 19-20) nnoitoare "i mntuitoare. n timp Biserica a ajuns s# constituie un sistem de valori normative, ce ncadreaz# via!a personal# "i comunitar# "i asigur# o coeren!# dinamicii duhovnice"ti. nc# din primii ani ai cre"tinismului, Hristos, apostolii "i apoi celelalte persoane nvestite cu autoritate au subliniat importan!a rnduielii l#sate de Dumnezeu. Hristos spune n Evanghelia dup# Ioan: Eu sunt calea, adev#rul "i via!a (14, 6) "i, din acest motiv, dreptul asumat de Biseric# nu poate fi dect cel canonic, raportat la Hristos, m#sura lucrurilor, Canonul Bisericii, Cel Care face din comunitatea celor ce l asum# ca "i cap, Biseric# vie12. Exprimnd modalit#!i prin care Biserica a dep#"it dificult#!ile inerente manifest#rii n lume, marcnd cu repere "i rnduieli drumul spre mntuire, domeniul canonic al vie!ii ecleziale, acestea trebuie s# fie valorizate, nu doar pentru c# pun n eviden!# un sistem normativ, ci n primul rnd pentru c# au voca!ia de a asigura un cadru de unitate, armonie, "i pace pentru cei ce doresc s# transpun# n via!# tezaurul de credin!# "i celelalte valori cre"tine. Cu ct este dezvoltat# sensibilitatea fa!# de Tradi!ia canonic# "i fa!# de modul ei de exprimare n cotidian, cu att drumul spre mntuire este mai accesibil "i obstacolele inerente pot fi dep#"ite.

12

Biochimi"tii arat# c# diferen!a dintre materia vie "i materia moart# nu este dat#, att de con!inut, ct de raporturile existente ntre molecule. Materia vie este aceea n cadrul c#reia exist# un sistem dinamic de ncadrare, structurare "i rela!ionare a moleculelor. Extrapolnd aceast# observa!ie la comunitatea eclezial#, putem spune c# rnduiala canonic# particip# la structurarea rela!iilor personale, interpersonale, comunitare, intra "i intercomunitare, sus!innd astfel vitalitatea Bisericii.

Lipsa de sensibilitate fa!# de ndep#rtarea de canonicitate poate fi asimilat# cu lipsa de durere a corpului, care poate duce la excese traumatizante "i chiar distrug#toare13. n acela"i timp trebuie s# n!elegem c# starea de canonicitate nu este una punctual# sau ocazional#, ci o mp#rt#"ire continu# din izvorul nesecat de experien!# bisericeasc#.

Dreptul, dreptatea #i canonul Bisericii

Sfntul Atanasie cel Mare define"te dreptatea ca fiind virtutea care d# fiec#ruia ceea ce este al s#u "i a c#rei m#sur# superioar# este adev#rul14, iar Sfntul Vasile cel Mare define"te dreptatea ca virtutea prin care se d# dup# vrednicie fiec#ruia ce este al s#u, aratnd c# dreptatea "i dreptul sunt contrare r#ului, dar conforme adev#rului, forma lor deplin# a acestora fiind nsu"i Iisus Hristos. Hristos spune n Evanghelia dup# Ioan: Eu sunt calea, adev#rul %i via&a 15 %i din acest motiv, dreptul asumat de Biseric# nu poate fi dect cel canonic, raportat la Hristos, m#sura lucrurilor, Canonul Bisericii, cel care face din comunitatea celor ce l asum# ca %i cap, Biseric# vie. n acela%i timp trebuie s# n&elegem c# atunci cnd ne referim la Biseric#, dreptul intern al acesteia este subordonat dimensiunii teologice deoarece dreptul intern al Bisericii trebuie s# ncadreze lucrarea mntuitoare, prezen&a Bisericii n societate fiind de fapt o prelungire n istorie a ntrup#rii Fiului lui Dumnezeu. Astfel dreptul canonic ar putea fi definit ca disciplina teologic! n cadruo c!reia sunt expuse metodic "i sunt studiate sistematic elementele dup! care se organizeaz!
13

Exist# o boal# care prezint# o insensibilitate la durere "i cei afecta!i nu se "tiu proteja de

mi"c#ri "i ac!iuni care le agreseaz# corpul. Consecin!a este c# trupul lor se degradeaz# constant "i uneori ireversibil, iar aceast# insensibilitate le pune n pericol via!a. Boala aceasta este numit# "i algoataraxie, vezi M. MANFREDI et ali., Congenital absence of pain, n Arch Neurol, 8/1981, p. 507.
14

Vezi Ioan N Floca, Drept canonic ortodox, Vol 1, Editura Institutului Biblic %i de In 14,6

Misiune, Bucure%ti 1989, p.24


15

"i "i reglementeaz! lucrarea Biserica sub aspectul ei v!zut de comunitate cre"tin!, asigurnd cre"tinului "i comunit!#ii o ncadrare "i un sprijin pe calea mntuirii mpreun! cu to#i cei ce asum! via#a n Hristos "i se mp!rt!"esc de Sfintele Taine n bun! rnduial!. De%i n cadrul denumirii disciplinei noastre no&iunea de drept precede %i determin# atributul adjectival canonic, trebuie s# n&elegem c# Dreptul canonic este o disciplin! teologic! n cadrul c#reia sunt folosite mijloacele pe care le ofer# "tiin!a juridic# pentru a n!elege "i a prezenta modul de organizarea bisericeasc# %i slujirile specifice . Caracterul teologic fundamental al dreptului canonic este dat de obiectivul s#u, acela de a pune la dispozi!ia Bisericii mijloace care decurg din experien!a de ei de Trup al lui Hristos vie!uitor n aceast# lume. Importan"a dreptului canonic reiese din faptul c# Biserica are misiunea de a manifesta mp#r#!ia lui Dumnezeu n veacul acesta "i astfel este nevoie ca organizarea "i manifest#rile ei s# fie coerente, !innd cont de leg#tura dintre doctrin# "i via!# "i s# r#spund# exigen!ei manifestate de Biseric# de la nceputul ei: ca Tat#l, Fiul "i Duhul Sfnt s# fie sl#vit n bun#-n!elegere spre dreapt# m#rturie, a"a cum afirm# canonul 34 apostolic. Avnd n vedere voca!ia practic# de tr#ire a credin!ei n lume, dreptul canonic este n leg#tur# cu toate disciplinele teologice. n cadrul acestui proces, dreptul canonic folose"te toate resursele pe care teologia le pune la dispozi!ie, pentru a consolida lucrarea mntuitoare a Bisericii. Studiul dreptului canonic se afl# ntr-o rela!ie privilegiat# cu teologia dogmatic# "i cu teologia pastoral# %i nu n ultimul rnd cu disciplinele istorice. Leg#tura primordial# cu teologia dogmatic# decurge din faptul c# dreptul canonic se fundamenteaz# pe ntlnirea dintre doctrina Bisericii "i via!a de zi cu zi. Aceast# fundamentare marcheaz# "i raportul dintre dreptul canonic "i teologia pastoral#, experien!a de via!# a Bisericii consemnat# de Tradi!ia canonic# fiind %i o experien!# pastoral#. Aceast# raportare a dreptului canonic la experien&a bisericeasc#, face ca disciplina noastr# s# fie n strns# leg#tur# cu disciplinele istorice %i n mod special cu istoria bisericeasc# %i istoria dreptului.

1. Construirea Tradi"iei canonice

Con"tiin!a canonic# ofer# Bisericii un dinamism normativ. Astfel c# Biserica asum# rnduiala "i buna-n!elegere ca obiectiv important n manifestarea ei vremelnic# "i recepteaz# experien!ele pastorale conforme cu nv#!#tura de credin!# "i cu exigen!ele sale pastoral-misionare n ceea ce numim tradi!ie canonic#.

1.1. De la preceptele biblice la normele biserice$ti

De la nceputul cre"tinismului, pasaje din Sfnta Scriptur# au fost considerate ca elemente ce structureaz# via!a credincio"ilor "i via!a comunitar#. Preocuparea pentru a duce o via!# n care Hristos este prezent, a"a cum spune Sfntul Apostol Pavel n Epistola c#tre Galateni (2, 2016) a f#cut ca Hristos nsu"i s# fie perceput drept canonul Bisericii, iar cele instituite de El s# fie asumate ca un angajament, un nou leg#mnt. Subliniind cteva pasaje din Noul Testament care arat# instituirea unui cadru de via!# rnduit "i structurat, observ#m c# temelia tradi!iei canonice este chiar Leg#mntul cel Nou. Mntuitorul a ntemeiat Biserica, manifestare a mp#r#!iei nc# din lumea aceasta, "i a instituit-o prezentnd ca fundament al acestui a"ez#mnt (Mt. 16, 13-2017),

16

M-am r#stignit mpreun# cu Hristos; "i nu eu mai tr#iesc, ci Hristos tr#ie"te n mine. 'i

via!a de acum, n trup, o tr#iesc n credin!a n Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit "i S-a dat pe Sine nsu"i pentru mine. (Ga. 2, 20).
17

'i le-a zis: Dar voi cine zice!i c# sunt? R#spunznd Simon Petru a zis: Tu e"ti

Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu. Iar Iisus, r#spunznd, i-a zis: Fericit e"ti Simone,

10

reguli de bun#-rnduial# (Mt. 18, 15-20). Biserica este constituit# din to!i cei care sunt chema!i de Hristos "i r#spund la aceast# chemare (FA. 2, 38-3918; Evr. 12, 22-29). Iisus Hristos i reune"te pe ai S#i la nivel local (Rm. 16, 519; 1 Co. 16, 19; 2 Co. 12, 13) "i regional (FA. 8, 1; 11, 22-26; 13, 1; Ga. 1, 1320), conducnd Biserica prin episcopi "i propov#duitori (FA. 14, 23; 20, 17-31; Ef. 4, 11-1521; 1 Tim. 3, 1-7; Tit 1, 5). Cei responsabili, uni!i n acela"i gnd "i !el, au autoritatea de a se pronun!a n numele Bisericii (FA. 15; 16, 4; Mt. 18, 15-1722), dar autoritatea Bisericii "i are izvorul n ntruparea Fiului fiul lui Iona, c# nu trup "i snge !i-au descoperit !ie aceasta, ci Tat#l Meu, Cel din ceruri. 'i Eu !i zic !ie, c# tu e"ti Petru "i pe aceast# piatr# voi zidi Biserica Mea "i por!ile iadului nu o vor birui. 'i !i voi da cheile mp#r#!iei cerurilor "i orice vei lega pe p#mnt va fi legat "i n ceruri, "i orice vei dezlega pe p#mnt va fi dezlegat "i n ceruri (Mt. 16, 1320).
18

Iar Petru a zis c#tre ei: Poc#i!i-v# "i s# se boteze fiecare dintre voi n numele lui Iisus

Hristos, spre iertarea p#catelor voastre, "i ve!i primi darul Duhului Sfnt. C#ci vou# este dat# f#g#duin!a "i copiilor vo"tri "i tuturor celor de departe, pe oric!i i va chema Domnul Dumnezeul nostru. (FA. 2, 38-39).
19

'i Biserica din casa lor. mbr#!i"a!i pe Epenet, iubitul meu, care este prga Asiei, n C#ci a!i auzit despre purtarea mea de alt#dat# ntru iudaism, c# prigoneam peste m#sur# 'i el a dat pe unii apostoli, pe al!ii prooroci, pe al!ii evangheli"ti, pe al!ii p#stori "i

Hristos. (Rm. 16, 5).


20

Biserica lui Dumnezeu "i o pustiiam. (Ga. 1, 13).


21

nv#!#tori, spre des#vr"irea sfin!ilor, la lucrul slujirii, la zidirea trupului lui Hristos, pn# vom ajunge to!i la unitatea credin!ei "i a cunoa"terii Fiului lui Dumnezeu, la starea b#rbatului des#vr"it, la m#sura vrstei deplin#t#!ii lui Hristos. Ca s# nu mai fim copii du"i de valuri, purta!i ncoace "i ncolo de orice vnt al nv#!#turii, prin n"el#ciunea oamenilor, prin vicle"ugul lor, spre uneltirea r#t#cirii, ci !innd adev#rul, n iubire, s# cre"tem ntru toate pentru El, Care este capul Hristos. (Ef. 4, 11-15).
22

De-!i va gre"i !ie fratele t#u, mergi, mustr#-l pe el ntre tine "i el singur. 'i de te va

asculta, ai c"tigat pe fratele t#u. Iar de nu te va asculta, ia cu tine nc# unul sau doi, ca din gura a doi sau trei martori s# se statorniceasc# tot cuvntul. 'i de nu-i va asculta pe ei, spune-l Bisericii; iar de nu va asculta nici de Biseric#, s#-!i fie !ie ca un p#gn "i vame". (Mt. 18, 15-17).

11

lui Dumnezeu "i se exprim# prin c#l#uzirea celor p#stori!i pentru a nv#!a s# mplineasc# cele rnduite de Hristos (Mt. 18, 19-2023). Biserica este organizat# n form# v#zut# (1 Co. 1, 2; 1 Tes. 1, 1; 2 Tes. 1, 1; Apoc. 1, 4, 1124) "i n aceast# organizare to!i credincio"ii sunt m#dulare vii, mpreun#responsabili (Rm. 12, 4-825). nc# din primii ani, nainte de a avea Evangheliile "i epistolele, m#rturia direct# despre via!a "i nv#!#tura lui Hristos ca o chemare a constituit ea ns#"i principiu "i reper26. Problemele inerente convie!uirii "i misiunii au suscitat solu!ii pastorale, uneori inedite, curajoase, dar ntotdeauna responsabile. Mustrarea celor care nu erau sinceri n atitudinile lor de s#r#cire, certarea celor care nu pre!uiau nfrnarea, sublinierea raportului dintre libertate "i responsabilitate, sunt atitudini pe care le g#sim n Evanghelii, Faptele Apostolilor "i Epistole. Observ#m cum Apostolii "i ucenicii lor devin fondatori de

23

Adev#rat gr#iesc vou#: Oricte ve!i lega pe p#mnt, vor fi legate "i n cer, "i oricte

ve!i dezlega pe p#mnt, vor fi dezlegate "i n cer. Iar#"i gr#iesc vou# c#, dac# doi dintre voi se vor nvoi pe p#mnt n privin!a unui lucru pe care l vor cere, se va da lor de c#tre Tat#l Meu, Care este n ceruri. (Mt. 18, 19-20).
24

Ioan, celor "apte Biserici, care sunt n Asia: Har vou# "i pace de la Cel ce este "i Cel ce

era "i Cel ce vine "i de la cele "apte duhuri, care sunt naintea scaunului Lui Care zicea: Ceea ce vezi scrie n carte "i trimite celor "apte Biserici: la Efes, "i la Smirna, "i la Pergam, "i la Tiatira, "i la Sardes, "i la Filadelfia, "i la Laodiceea. (Apoc. 1, 4, 11).
25

Ci precum ntr-un singur trup avem multe m#dulare "i m#dularele nu au toate aceea"i lucrare, a"a "i noi, cei mul!i, un trup suntem n Hristos "i fiecare suntem m#dulare unii altora; Dar avem felurite daruri, dup# harul ce ni s-a dat. Dac# avem proorocie, s# proorocim dup# m#sura credin!ei; Dac# avem slujb#, s# st#ruim n slujb#; dac# unul nva!#, s# se srguiasc# n nv#!#tur#; Dac# ndeamn#, s# fie la ndemnare; dac# mparte altora, s# mpart# cu fireasc# nevinov#!ie; dac# st# n frunte, s# fie cu tragere de inim#; dac# miluie"te, s# miluiasc# cu voie bun#! (Rm. 12, 4-8).

26

Vezi pentru mai multe aspecte privind rnduielile care "i au originea n perioada apostolic# Ioan MIRCEA, Apostolatul dup# Noul Testament, n Studii Teologice, 78/1970, pp. 547-64.

12

comunit#!i "i modele de via!#27. Responsabilitatea acestora ca deschiz#tori de drumuri s-a manifestat "i prin acte ndr#zne!e, neobi"nuite ntr-o lume iudaic# tradi!ionalist#. Cine altul dect un iudeu educat n cele mai nalte "coli ale vremii putea s# aib# capacitatea de a deschide drumul spre o n!elegere a ntrup#rii Fiului lui Dumnezeu ca un Dar pentru ntreag# lumea? F#r# geniul misionar al Sfntului Apostol Pavel, cre"tinismul ar fi avut mari dificult#!i n a dep#"i constrngerile unei raport#ri restrictive la Lege. Pavel vede deslu"it raportul dintre lege "i libertate, dintre porunc# "i mp#rt#"irea din izvorul Poruncii. Pentru a n!elege modul n care Biserica a nceput s# structureze un sistem de norme ce vor fi sintetizate mai trziu n principii, vom observa ceea ce se ntmpla la Ierusalim "i Antiohia, dou# comunit#!i cu o via!# "i un mesaj care au marcat rnduiala bisericeasc#. Epistola c#tre Galateni "i Faptele Apostolilor ne arat# c# de foarte timpuriu, la Ierusalim, comunitatea cre"tin# a fost constituit# n jurul lui Iacob "i a preo!ilor. Iacob apare ca un reprezentant, cel ce ncarneaz# Biserica din Ierusalim28. Putem observa, a"adar, c# n cetatea unde Biserica s-a constituit ca "i comunitate v#zut#, foarte devreme, rolul avut ini!ial de apostoli este transmis unei persoane care mpline"te func!ia de centru al unit#!ii n fa!a credincio"ilor "i reprezentant al comunit#!ii n fa!a celor ce o viziteaz#29. Exege!ii acestei perioade arat# c# putem vorbi despre un oficiu bisericesc de suplinire a apostolilor pentru a asigura crmuirea comunit#!ii30. Din observarea atitudinii lui Iacob "i a bisericii fa!# de Iacob, n!elegem c# el avea competen!e locale, este responsabil fa!# de comunitatea pe care o prezideaz# "i l putem identifica cu ceea ce mai trziu va fi numit episcop.
27

John ZIZIOULAS, La continuite avec les origines apostoliques dans la consience teologique des Eglises Orthodoxes, n Istina, 19/1974, p. 77. Vezi Jean COLSON, LEvque dans les communauts primitives, Ed. cu Cerf, Paris, 1951, p. 23. Ibidem, p. 24. Vezi Sabin VERZAN, Crmuirea Bisericii n epoca apostolic#, n Studii Teologice, 56/1955, pp. 336-52; E. LANNE, L'Eglise locale: sa catholicit et son apostolicit, n Istina, 14/1969, pp. 46-66; Iustin MOISESCU, Ierarhia bisericeasc# n epoca apostolic#, Ed. Centrului Mitropolitan al Olteniei, Craiova, 1955.

28

29 30

13

Nu foarte departe de Ierusalim, la Antiohia, comunitatea este format# din exila!i din Ierusalim, persoane care, fugind de persecu!ii, "i-au m#rturusit credin!a n mediu evreiesc, "i n fa!a pelerinilor veni!i din Cipru "i din Cirene. n Antiohia nu putem identifica o persoan# cu responsabilit#!i similare celor asumate de Iacob. La Barnaba se adaug# Pavel, profe!ii "i didascales. Capitolul al XIII-lea din Faptele Apostolilor ne sugereaz# c# n fruntea acestei comunit#!i se afla un colegiu de 5 membri: Barnaba, Simeon, Luciu din Cirene, Manain "i Saul31. n timp ce la Ierusalim preo!ii sunt ridica!i la un rol ierarhic n Biserica lor de origini, la Antiohia profe!ii "i didascalii formeaz# un fel de ierarhie itinerant# care st#tea o vreme f#r# a fi sedentar#32. Identific#m aici ceea ce am putea numi un grup de misionari, care se disting de ceea ce n alte p#r!i puteau fi numi!i b#trni ai comunit#!ii33. Aici, n Antiohia, se dezvolt# sensul unit#!ii poporului ales, destinat s# nlocuiasc# poporul evreu c#zut34. Chiar dac# putem observa c# aceast# comunitate din Antiohia se manifest# nc# dup# schema de raport existent ntre Templu "i Sinagog#, ea se consider# adunare n Hristos, Biseric#, cu toate c# nu are un reprezentant unic. Colegiul face leg#tura cu Biserica Mam# din Ierusalim, "i prin aceast# leg#tur# se manifest# stabilitatea "i coeren!a. Putem vedea aici o manifestare a unei colegialit#!i f#r# vector personal de unitate, care vegheaz# la consolidarea comunit#!ii n buna credin!# "i n bune rnduieli. n Antiohia, Apostolul Pavel, ca Apostol al Bisericii, m#rturise"te despre voca!ia universal# a cre"tinismului "i mp#rt#"e"te comunit#!ii de aici experien!a sa de propov#duitor printre neamuri. El a ajuns la concluzia c# povara Legii nu trebuie s# ngr#deasc# misiunea "i c# aceia care doresc s#-L urmeze pe Hristos se pot mp#rt#"i deplin de roadele nvierii prin Na"terea din ap# "i din Duh, f#r# pecetluirea trupului n rnduiala
31

'i erau n Biserica din Antiohia prooroci "i nv#!#tori: Barnaba "i Simeon, ce se numea Niger, Luciu Cirineul, Manain, cel ce fusese crescut mpreun# cu Irod tetrarhul, "i Saul. (FA. 13, 1).

32

Pentru mai multe detalii depre distinc!ia dintre tipurile de ierarhie bisericeasc# men!ionate de Sfnta Scriptur#, vezi Gheorghe SOARE, Temeiuri scripturistice ale distinc!iei dintre episcop "i presbiter, Buz#u, 1939.

33 34

Jean COLSON, LEvque dans les communauts, p. 37. Vasile MIHOC, Eclesiologia Noului Testament, n Studii Teologice, 3-4/ 1977, p. 239.

14

veche. Prin aceast# atitudine Sfntul Apostol Pavel pune n aplicare o convingere personal#, n acord cu propria-i con"tiin!# "i cu ceea ce el n!elege ca fiind nv#!#tura Bisericii. Unii cre"tini veni!i n Antiohia din Iudeea erau contraria!i de aceast# atitudine pe care o considerau nepotrivit# "i afirmau c#, aceia care nu sunt circumci"i dup# ritualul lui Moise, nu pot dobndi mntuirea35. Textul ne m#rturise"te c# Pavel "i Barnaba au avut cu ace"tia o discu!ie aprins#, iar disputa atingea aspecte foarte sensibile legate de ns#"i identitatea cre"tin# "i voca!ia misionar# a cre"tinului. Con"tien!i c# misiunea lor este misiunea Bisericii36, Biserica din Antiohia a trimis pe Pavel "i Barnaba la Ierusalim, pentru a da socoteal# despre evanghelia "i rnduiala propov#duit#. Pavel "i Barnaba au mers spre Ierusalim trecnd prin Fenicia "i Samaria, unde au m#rturisit despre experien!a misiunii ntre p#gni. Faptele Apostolilor ne arat# c# la Ierusalim au fost primi!i de Biseric# "i de Apostoli "i de preo!i "i au vestit cte a f#cut Dumnezeu cu ei37. La Ierusalim, Apostolii, cei nvesti!i de c#tre Hristos cu putere, autoritate "i responsabilitate au luat n discu!ie diferitele probleme de rnduial# bisericeasc#, inclusiv pe cele prezentate de Apostolii Pavel "i Barnaba "i, convin"i c# lucrarea lor este sub influen!a Duhului Sfnt, au decis ca de acum nainte s# nu se pun# jugul t#ierii mprejur peste cei converti!i dintre p#gni, ci s# se cear# acestora s# nu m#nnce snge, animale sugrumate, s# nu m#nnce carnea jertfit# idolilor "i s# se fereasc# de desfrnare38.
35

'i unii, coborndu-se din Iudeea, nv#!au pe fra!i c#: Dac# nu v# t#ia!i mprejur, dup# rnduiala lui Moise, nu pute!i s# v# mntui!i. (FA. 15, 1). Vezi pentru mai multe detalii Ioan MIRCEA, Organizarea Bisericii "i via!a primilor cre"tini dup# Faptele Apostolilor, n Studii Teologice, 1-2/1955, p. 78-9. 'i f#cndu-se pentru ei mpotrivire "i discu!ie nu pu!in# cu Pavel "i Barnaba, au rnduit ca Pavel "i Barnaba "i al!i c!iva dintre ei s# se suie la apostolii "i la preo!ii din Ierusalim pentru aceast# ntrebare. Deci ei, trimi"i fiind de Biseric#, au trecut prin Fenicia "i prin Samaria, istorisind despre convertirea neamurilor "i f#ceau tuturor fra!ilor mare bucurie. 'i sosind ei la Ierusalim, au fost primi!i de Biseric# "i de apostoli "i de preo!i "i au vestit cte a f#cut Dumnezeu cu ei. (FA. 15, 2-4).

36

37

38

Ci s# le scriem s# se fereasc# de ntin#rile idolilor "i de desfru "i de (animale) sugrumate "i de snge. (FA. 15, 20).

15

Aceste prescrip!ii pot fi considerate drept prime norme de via!# eclezial# asumate de Biserica ntreag#. Observ#m din textul prezentat c# Pavel "i Barnaba, trimi"i de propria Biseric#, "i confrunt# experien!a pastoral# "i misionar# cu bisericile din vecin#tate, aducnd-o apoi n fa!a celor ce reprezint# Biserica ntreag#. Biserica reunit# n Sinodul de la Ierusalim transmite apoi comunit#!ilor locale norme pe care le asum# sub inspira!ia Duhului Sfnt. Exemplul prezentat de cartea Faptelor Apostolilor a dat roade "i, rnd pe rnd, s-a instaurat o modalitate de comunicare ntre Bisericile locale, astfel nct c#ile canonice identificate ntr-un loc s# inspire comunit#!ile nvecinate "i chiar Biserica ntreag#. Decizia luat# de cel nvestit cu autoritatea Bisericii39 era confruntat# cu p#rerea celorlal!i reprezentan!i ai bisericilor din vecin#tate "i astfel era statornicit# o rnduial# canonic#. Atunci cnd aceast# rnduial# era asumat# de un sinod regional, provincial sau pluriprovincial, ea devenea canon, iar cnd acel Sinod ajungea s# fie recunoscut prin consensul Bisericii ntregi ca fiind Sinod Ecumenic, canonul era asumat "i el ca Sfnt canon, fiind integrat n colec!ia fundamental# de canoane. Aceast# paradigm# a fost repetat# n istorie "i a fost model pentru asumarea la nivel eclezial general a experien!elor canonice din bisericile locale. Unul dintre cele mai evidente momente de acest fel a fost Sinodul de la Sardica (343), n cadrul c#ruia, n mai multe rnduri, Osius din Cordoba supune propria experien!# canonic# Bisericii reunite n Sinod, iar Sinodul asum# calea propus# de Osius drept cale a ntregii Biserici,40 iar n
39

Vezi Dumitru G$IN$, Sfin!ii Apostoli "i episcopii, n Studii Teologice, 9-10/1962, p. 589. Canonul 10 Sardica: Episcopul Osiu zise: Socotesc c# este de trebuin!# "i aceea ca s# se cerceteze cu toat# grija "i srguin!a c#, dac# vreun bogat sau scolastic din for s-ar nvrednici a se face episcop, s# nu se a"eze n episcopat mai nainte, pn# nu va fi ndeplinit slujba de cite!, "i de diacon, "i de presbiter, ca prin fiecare treapt#, de s-ar socoti vrednic, s# poat# p#"i progresnd spre n#l!imea episcopiei. 'i va avea gradul fiec#rei trepte lungime de vreme, fire"te, nu prea mic#, prin care s# se poat# cunoa"te credin!a lui "i felul onestit#!ii moravurilor "i statornicia "i buna cuviin!# a lui; "i socotindu-se el vrednic de preo!ia cea dumnezeiasc#, s# se bucure de cinstea cea mai mare. C#ci nici nu se cuvine "i nici priceperea, nici bunele moravuri nu admit a se tinde la aceasta, la episcopie, cu ndr#zneal# "i cu u"urin!#, nct ori episcopul, ori presbiterul,

40

16

momentul n care prin Sinodul Trulan, canoanele de la Sardica sunt receptate de Biseric#, acelea sunt recunoscute drept Sfinte Canoane. Astfel Sfntele canoane pot fi n!elese ca expresii ale experien!ei ecleziale formulate "i receptate sinodal.

1.2. Constituirea Colec"iei de canoane a Bisericii Ortodoxe

n primele trei secole, cre"tinismul a fost marcat de procesul de structurare organiza!ional# "i de cristalizare a doctrinei "i a formelor de expresie liturgic#. Profesorul Vlasios Phidas arat# c# putem vorbi despre o tradi!ie cutumiar# fixat# n unele lucr#ri din perioada apostolic#, constituit# n izvor permanent de inspira!ie canonic#41. Trebuie s# !inem cont de faptul c# pn# la perioada constantinian# nu putem identifica o guvernare a Bisericii dincolo de nivelul local, eparhial. Fiecare biseric# local# se considera Biserica lui Hristos, con"tient# de articularea ei la Trupul Tainic prin credin!# "i comuniune n rug#ciune. Cu toate acestea nu exista un cadru de receptare a experien!elor biserice"ti din alte comunit#!i. Rnd pe rnd, Bisericile ntemeiate de Apostoli, cele care se bucurau de un prestigiu aparte, au nceput s# transmit# din experien!a lor bisericilor mai tinere. Primele aspecte care au dep#"it cadrele bisericilor locale au fost cele legate de doctrin# "i de raportarea la cei care se ndep#rteaz# de nv#!#tura cea dreapt#42. Nu ntmpl#tor primele texte normative abordeaz# problema lapsilor "i a ereticilor "i de aici s-a n#scut "i nevoia

ori diaconul s# se pun# n chip u"uratic, c# a"a cu drept cuvnt s-ar socoti neofit; fiindc# chiar "i preafericitul Apostol, care a fost "i nv#!#torul neamurilor, se vede c# a oprit s# se fac# prea degrab# a"ez#rile n treptele ierarhice; fiindc# cercetarea f#cut# ntr-un timp mai ndelungat va putea ar#ta dup# cuviin!# vie!uirea "i moravurile fiec#ruia. Zis-au to!i c# sunt de acord "i nicidecum nu trebuie s# se desfiin!eze acestea..
41

Vezi Vlasios PHIDAS, Drept canonic, o perspectiv# ortodox#, trad. de Adrian Dinu, Ed. Trinitas, Ia"i, 2008, p. 17. Vezi "i J. H. ERICKSON, The Orthodox Canonical Tradition, n St. Vladimir's Seminary Quarterly, 27/1983, pp. 155-157.

42

17

asum#rii dimensiunii umane a comunit#!ii cre"tine, Biserica fiind constituit# din oameni p#c#to"i care au nevoie de nt#rire "i de ndreptare43. Din aceast# perioad# preconstantinian# Biserica a receptat ca normative trei epistole canonice, texte elaborate de episcopi, prin care experien!a unor Biserici locale era asumat# de Biserica ntreag#. Este vorba de Epistola lui Dionisie al Alexandriei (265), Epistola Sfntului Grigorie Taumaturgul (270) "i a Sfntului Petru al Alexandriei (311). La acestea s-au adunat alte prevederi numite apostolice, dar care sunt de fapt expresia practicii canonice a Bisericii primelor secole. Biserica a integrat definitiv n colec!ia de canoane doar acele texte cunoscute sub numele de Canoane apostolice. Celelalte documente: Didahia, Tradi!ia apostolic# a lui Hipolit, Colec!ia de canoane derivate din aceasta (Didascalia Apostolilor, Constitu!iile apostolice egiptene, Constitu!iile Apostolice "i Octatoihul lui Clement), r#mn doar m#rturii vechi ale experien!ei de via!#. Canoanele apostolice, atribuite ini!ial Sfin!ilor apostoli,
44

s-au dovedit a fi texte

compilate n secolele IV-V , o bun# parte dintre ele fiind hot#rri ale sinoadelor din secolul IV, iar unele fiind recept#ri ale unei tradi!ii disciplinare anterioare. Odat# cu domnia Sfntului Constantin cel Mare, pentru Biseric# ncepe o perioad# de consolidare a organiz#rii institu!ionale "i o fixare a doctrinei. ntre Primul Sinod ecumenic "i momentul generaliz#rii recept#rii Sfintelor canoane prin ceea ce numim Nomocanonul n 14 titluri, mult# vreme numit Nomocanonul lui Fotie 45 , observ#m consolidarea procesului de receptare a tradi!iei canonice n mai multe etape.
43

P#rintele Alexis Kniazeff, subliniaz# acest aspect insistnd asupra faptului c# n perioada preconstantinian# episcopul recepta n Biserica sa obiceiul canonic cristalizat din via!a liturgic# "i pastoral# a comunit#!ii din jurul episcopului. Vezi Alexis KNIASEFF, Cours de droit canon, Institut de Thologie Orthodoxe Saint-Serge, Paris, 1980, p. 5.

44

P#rintele Alexis Kniazeff arat# c# aceast# colec!ie nu a fost citit# la Sinodul de la Calcedon n anul 451, de"i acolo au fost evocate canoanele de la Ancira (313), Niceea (325) "i Constantinopol (381), fapt care l face s# afirme c# opera de compilare a Canoanelor apostolice este posterioar# acestui Sinod. Ibidem, p. 16.

45

De"i dateaz# din secolul al VII-lea, aceast# colec!ie a primit numele Patriarhului Fotie deoarece acesta a reelaborat-o n secolul al IX-lea. Finalizarea constituirii Nomocanonului n 14 titluri a avut loc n timpul patriarhului Antiohiei Teodor Balsamon, n secolul al XII-lea. Vezi Vlasios PHIDAS, Drept canonic, p. 34.

18

Sinoadele ecumenice, avnd la acea vreme caracterul simplu de Sinoade "i urm#rind consolidarea doctrinei "i a rnduielii biserice"ti, au receptat experien!ele biserice"ti anterioare, au asumat aspecte disciplinare specifice perioadei lor "i le-au dat caracterul de canoane, ndreptare de via!#. Observnd con!inutul "i n principal problemele la care canoanele r#spund, putem identifica "i problemele cu care s-a confruntat Biserica n fiecare perioad# istoric#. Nu trebuie s# pierdem din vedere c#, de"i ele au fost concepute drept rnduieli de via!# bisericeasc#, prin promulgarea lor de c#tre mp#ra!ii bizantini, canoanele au devenit legi imperiale. Aceast# promulgare le-a crescut autoritatea, dar n acela"i timp a dus la o juridicizare a recept#rii lor. Odat# cu recunoa"terea sinoadelor mai importante ca sinoade ecumenice, "i textele canonice elaborate de acestea au fost receptate ca fiind aspecte disciplinare prin care se ntrupeaz# doctrina Bisericii n via!a de zi cu zi. Cel mai important moment al acestei recept#ri este dat de Sinodul Trulan, care a procedat la o sistematizare a tradi!iei canonice anterioare "i astfel putem vorbi de la acel moment de o prim# codificare a canoanelor Bisericii ortodoxe46. Dup# ce prin canonanele 1 "i 2 este afirmat# autoritatea de nezdruncinat a Sfintelor canoane "i este subliniat# valoarea lor, urm#toaele canoane recepteaz# textele canonice cunoscute. Este foarte interesant de observat c# prin con!inutul canonului 2, Sinodul Trulan nu-"i pune propriile canoane la acela"i nivel cu cele enun!ate. Din analiza textului observ#m c# textele anterioare sunt privite cu mare respect, iar recept#rile care prin grija mp#ratului Justinian II, ini!iatorul acestui Sinod, vor deveni "i legi ale Imperiului, sunt de fapt ceea ce putem numi deja un nomocanon. Canoanele de la Sinodul Trulan, de"i elogiaz# litera canoanelor anterioare atunci cnd le recepteaz#, acestea le recepteaz# nu n con!inutul lor rigid normativ, ci n forma n care este subliniat# con"tiin!a canonic# a Bisericii prezent# n formul#rile anterioare47. Aici ntlnim pentru prima dat# ceea ce am putea numi principii de tehnic# legislativ# bisericeasc#, prin care la momentul ntrup#rii tradi!iei canonice n norme biserice"ti, este receptat n primul rnd elementul de con"tiin!#

46 47

Vezi "i Liviu STAN, Codificarea canoanelor, n Studii Teologice, 9-10/ 1969, p. 629. Pentru mai multe detalii privind modul n care Biserica a receptat metoda introdus# de Sinodul Trulan, vezi V. LAURENT, L'uvre canonique du concile in Trullo (691-692), n Revue des tudes byzantines, 23/1965, p. 9.

19

canonic#, la care se adaug# elementele ce izvor#sc din contextul concret al vie!ii din acel timp. Dac# parcurgem canoanele Sinodului Trulan, n!elegem ncerc#rile prin care trecea Biserica acelor vremuri 48 . Nu ntmpl#tor elementele Tradi!iei canonice sunt m#rturii ale modului n care Biserica a dep#"it ncerc#rile49, o experien!# din care suntem chema!i s# ne mp#rt#"im n mod continuu "i care va na"te noi solu!ii pentru problemele din vremurile noastre, care ar putea fi "i ele la rndul lor "i la vremea cuvenit# experien!e hr#nitoare pentru alte circumstan!e. Exemplul Sinodului Trulan a fost luat "i de Sinodul VII ecumenic50, care prin primul s#u canon arat# valoarea Sfintelor canoane "i subliniaz# dimensiunea lor de m#rturie vie din care suntem chema!i s# ne mp#rt#"im. El spune: Celor care au dobndit vrednicia (demnitatea) preo!easc#, rnduielile canonice le sunt m#rturii "i ndrept#ri, pe care primindu-le cu bucurie, cnt#m mpreun# cu dumnezeiescul vestitor David, c#tre Domnul Dumnezeu, zicnd: ntru calea m#rturiilor tale m-am desf#tat ca ntru toat# bog#!ia (Ps. 118, 14) "i: Ai poruncit ca m#rturiile tale s# fie dreptate n veac; n!elep!e"te-m#, "i viu voi fi (Ps. 118, 138, 144). 'i dac# glasul prorocesc (profetic) ne porunce"te nou# s# p#zim n veac m#rturiile lui Dumnezeu "i s# vie!uim ntru ele, este nvederat (evident) ca ele r#mn necl#tinate "i nestr#mutate, c#ci "i v#z#torul de Dumnezeu Moise zice astfel: Acestora nu este a li se ad#uga (nimic) "i nici nu este s# se scoat# (ceva) dintr-nsele (Deut. 12, 32). 'i dumnezeiescul apostol Petru, prosl#vindu-se ntru ele, strig#: Spre care "i ngerii doresc s# priveasc# (1 Pt. 1, 12), "i Pavel zice: Chiar dac# noi sau nger din cer de ar bine-vesti vou#, n afar# de ceea ce vam binevestit noi vou#, s# fie anatema (Ga. 1, 8). A"adar, acestea astfel fiind, "i fiindu-ne nou# m#rturie, bucurndu-ne de ele ca "i cnd cineva ar g#si comori multe, cu bucurie (ne nsu"im) primim n inimile noastre sfintele Canoane, "i nt#rim ntreaga "i nestr#mutata ornduire a lor, a celor ce sunt a"ezate
48

Vezi pentru mai multe detalii George NEDUNGATT, The council of Trullo revisited: Ecumenism and the canon of the councils, n Theological Studies, 10/2010, pp. 651-2. Vezi "i G. DAGRON et ali., Histoire du christianisme des origines nos jours. vques, moines et empereurs (6101054), t. IV, Ed. Descle, Paris, 1993, p. 65. E. POPESCU, Aniversarea a 1200 de ani de la Sinodul al VII-lea Ecumenic, n Studii Teologice, 6/1987, p. 15.

49

50

20

de c#tre sfintele trmbi!e ale Duhului, ale preasl#vi!ilor apostoli, ale celor "ase sfinte sinoade ecumenice, "i ale celor ce s-au ntrunit local pentru a"ezarea unor astfel de rnduieli, "i ale sfin!ilor no"tri p#rin!i. C#ci ei to!i sunt lumina!i de c#tre unul "i acela"i Duh, au ornduit cele de folos. 'i pe acei pe care ei i supun anatemei, "i noi i d#m anatemei; "i pe cei care i supun caterisirii, "i noi i caterisim; "i pe cei care i supun afurisirii, "i noi i afurisim, iar pe cei pe care i dau cert#rii (epitimiei), "i noi a"ijderea i supunem. C#ci dumnezeiescul apostol Pavel, care s-a urcat n al treilea cer "i a auzit cuvintele cele negr#ite, strig# l#murit: F#r# iubire de argint s# fie purtarea voastr#, ndestulndu-v# cu cele de fa!# (pe care le ave!i) (Evr. 13, 5). Dup# enun!area acestei aprecieri, n cea de-a opta sesiune, Sinodul VII ecumenic a elaborat 22 de canoane, care se doreau "i ele o ntrupare a Tradi!iei canonice, raportat# la problemele cu care s-a confruntat Biserica n vremea respectiv# "i care r#spund n primul rnd problemei simoniei "i dezordinii din via!a monahal#51. Ultimul act n receptarea Colec!iei fundamentale de canoane l constituie Sinodul de la Constantinopol din 920, care afirm# solemn obligativitatea nomocanonului "i astfel, pe lng# canoanele date sau receptate de sinoadele ecumenice, sunt integrate "i cele 17 canoane ale sinodului de la Constantinopol din 861 "i trei canoane ale Sinodului de la Sfnta Sofia din 879. Astfel c#, la sfr"itul primului mileniu, Biserica are un corpus de canoane, numite Sfinte canoane, deoarece sunt receptate prin consensul Bisericii ca fiind c#i mntuitoare. Receptarea acestei colec!ii de canoane a continuat n secolele urm#toare "i, de"i Biserica nu le-a completat cu alte prevederi, receptarea lor n Bisericile locale a dat na"tere la o legisla!ie bisericeasc# complementar#, care a marcat "i ea via!a bisericeasc#, dovedind un dinamism canonic nentrerupt. Este foarte probabil ca Biserica, prin consens, s# ajung# s# ridice la starea de Sfinte canoane "i alte experien!e normative, care s-au dovedit n timp ca ntrup#ri ale credin!ei n via!a Bisericii "i care merit# s# fie n!elese ca principii "i c#i vrednice de urmat de Biserica ntreag#.

51

Ioan FLOCA, Importan!a "i actualitatea hot#rrilor Sinodului VII ecumenic de la Niceea (787), n Ortodoxia, 4/1987, p. 11.

21

Canonistul Ioan Zonara, la mijlocul secolului al XII-lea a ntreprins o lucrare de comentare a Sfintelor Canoane pornind de la un manuscris n care ordinea nu era cronologic#, ci n func!ie de importan!a instan!ei care a elaborat canonul, punnd n frunte canoanele Sinoadelor ecumenice, urmate de cele ale sinoadelor provinciale "i n cele din urm# ale P#rin!ilor Bisericii, numit syntagma52. n urma acestei lucr#ri de sistematizare "i interpretare, Zonara a cristalizat cteva principii: 1. Canoanele Sinoadelor ecumenice ar trebui sa fie aplicate cu prioritate, dac# ar fi un dezacord ntre canoanele Sinoadelor ecumenice "i canoanele sinoadelor provinciale, avnd n vedere c# Sinoadele ecumenice au o autoritate mai mare dect cele provinciale. 2. Sfin!ilor P#rin!i. 3. Canoanele Sinoadelor provinciale au prioritate n fa!a canoanelor Sfin!ilor P#rin!i, deci, dac# este o contradic!ie ntre canoanele sinoadelor provinciale "i canoanele patristice, se aplic# canoanele sinoadelor proviniciale. 4. 5. Canonul unui sinod mai recent are prioritate n fa!a unui canon al Dac# ambele canoane sunt elaborate de instan!e cu aceea"i unui sinod mai vechi, dac# ambele sinoade au acela"i nivel de autoritate. autoritate, Zonara d#dea prioritate canonului mai pu!in sever sau, dup# expresia lui Zonara nsu"i, mai uman53. Dezam#git de atitudinea mp#ra!ilor fa!# de rnduiala Bisericii, Zonara nu s-a preocupat de acordul dintre legisla!ia imperial# "i Sfintele canoane "i nu a luat n considerare sursele de drept bizantin, considernd c# puterea imperial# influen!eaz# negativ responabilii biserice"ti. P#rintele Alexis Kniaseff, vorbind despre Zonara, spune: El atrage aten!ia "i asupra diferen!ei ntre ceea ce canoanele cer "i ceea ce conduc#torii lume"ti, chiar "i biserice"ti, mplinesc. n comentariul la canonul 7 de la Neocezareea el spune c# nu se cuvine ca episcopii "i preo!ii s# participe la masa care urmeaz# nun!ii a Canoanele Sinoadelor ecumenice au prioritate "i asupra canoanelor

52

Vezi Parintele Alexis Kniaseff sintetizeaz# aceste principii n Alexis KNIASEFF, Cours de droit, p. 95. Ibidem, p. 94.

53

22

doua, dar observ# c# acest lucru este doar n teorie "i c# patriarhii "i mitropoli!ii au participat la masa nun!ii mp#ra!ilor c#s#tori!i a doua oar#54. Teodor Balsamon, considerat cel mai avizat dintre marii canoni"ti bizantini, un mare adept al simfoniei bizantine, l contrazice pe Zonara "i subliniaz# rolul legisla!iei imperiale "i a privilegiilor acordate de c#tre autoritatea politic# patriarhilor "i n special Patriarhului ecumenic. Pozi!ia aceasta a fost bine receptat# de Patriarhii Constantinopolului, dar nu a r#mas f#r# critici, cel mai coerent fiind chiar un contemporan al s#u, Demetrius Chomatianos, arhiepiscop al Ohridei, care l acuz# pe Balsamon de incoeren!# "i ilogism, subliniind c# Balsamon se contrazice uneori pe el nsu"i, n func!ie de ceea ce "i propunea s# argumenteze55. Metoda prezentat# de Zonara pierde ns# din vedere faptul c# autoritatea Sfintelor canoane nu este dat# de sursa ini!ial#, ci de autoritatea care le-a integrat n Colec!ia de canoane. Astfel, avnd n vedere c# "i canoanele Sinoadelor locale "i canoanele patristice au fost receptate prin Sinoadele ecumenice "i prin consensul tacit al Bisericii, putem afirma c# nu se poate face o ierarhizare a normelor n interiorul Colec!iei de canoane a bisericii Ortodoxe. Odat# receptate ca Sfinte canoane, ele sunt expresie a experien!ei bisericii formulate sau receptate prin consensul eclezial "i se bucur# de maxim# autoritate. La sfr"itul secolului al XIII-lea putem vorbi de o consolidare a recept#rii tradi!iei canonice favorizat# "i de lucr#rile marilor canoni"ti bizantini. Colec!ia de canoane a Bisericii Ortodoxe este constituit# din 770 sau 790 (n unele edi!ii) de canoane. Diferen!a este dat# de modul n care au fost mp#r!ite unele texte zise apostolice sau patristice. Avnd n vedere c# principalele colec!ii n limba romn# prezint# o clasificare similar# celei realizate de Zonara, vom r#mne "i noi la aceast# metod#. Astfel, Colec!ia de canoane a Bisericii Ortodoxe este constituit# din: Canoanele Apostolice 85 canoane (sec IV-V); Canoanele sinoadelor ecumenice: Niceea I (325) 20 canoane;

54 55

Ibidem. Vezi Michael ANGOLD, Church and society in Byzantium under the Comneni, 10811261, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p. 454-457.

23

Constantinopol I (381) 7 canoane; Efes (431) 8 canoane; Calcedon (451) 30 canoane; Trullan (690-691) 102 canoane; Niceea II (787) 22 canoane. Canoanele sinoadelor locale: Cartagina I (256) 1 canon; Ancira (314) 25 canoane; Neocezarea (314-319) 15 canoane; Gangra (340) 21 canoane; Antiohia (341) 25 canoane; Sardica (343-344) 21 canoane; Laodiceea (sfr"itul sec. IV) 60 canoane; Constantinopol (394) 1 canon; Cartagina II (419) 133 canoane; Constantinopol I-II (861) 17 canoane; Constantinopol Sf. Sofia (879) 3 canoane. Canoanele patristice: Sf. Dionisie al Alexandriei (264) 4 canoane extrase dintr-o epistol# adresat# n anul 260 lui Vasile episcopul Libiei; Sf. Grigore al Neocezareei (270) 11 canoane extrase dintr-o enciclic# scris# n anul 258; Sf. Petru al Alexandriei (311) 15 canoane extrase dintr-o scrisoare pastoral# din anul 306 referitoare la primirea n Biseric# a celor care au p#r#sit-o; Sf. Atanasie al Alexandriei (373) 3 [5] canoane extrase din 3 epistole; Sf. Vasile cel Mare (379) 92 [96] canoane extrase din 8 epistole ale sale "i din lucrarea Despre Sfntul Duh; Sf. Timotei al Alexandriei (385) 18 [29] canoane; Sf. Grigore de Nazianz (390) 1 canon;

24

Sf. Amfilohie de Iconiu (403) 1 canon; Sf. Grigore de Nyssa (395) 8 canoane extrase din epistola c#tre episcopul Melitenei din Armenia scris# n 390; Sf. Teofil al Alexandriei (412) 14 canoane; Sf. Chiril al Alexandriei (444) 5 [8] canoane; Ghenadie al Constantinopolului (471) 1 canon (scrisoare enciclic# c#tre to!i mitropoli!ii 459); Tarasie al Constantinopolului (806) 1 canon (scrisoare despre simonie). n unele colec!ii, pe lng# aceste Sfinte canoane sunt ad#ugate "i Canoanele ntregitoare, numite a"a deoarece ele nu au fost receptate formal de vreun sinod general. nsumnd un num#r de 132 de canoane, acestea sunt atribuite unor P#rin!i ai Bisericii "i, de obicei, sunt a"ezate la sfr"itul colec!iilor canonice. Sunt considerate canoane ntregitoare: Sf. Ioan Ajun#torul (595) 65 canoane; Sf. Nichifor M#rturisitorul (829) 49 canoane; Nicolae Gr#m#ticul (1111) 11 canoane; Sf. Vasile cel Mare (379) 3 canoane; Sf. Ioan Gur# de Aur (407) 3 canoane; Sf. Anastasie al Antiohiei (600) 1 canon; Scrisoarea Sfntului Teodor Studitul c#tre monahul Metodie56. Receptarea Colec!iei de canoane a Bisericii a fost un proces complex, mai ales datorit# dificult#!ii cu care textele puteau fi multiplicate. Cu toate acestea, colec!iile de canoane au fost al#turi de Sfnta Scriptur#, textele cu cea mai mare circula!ie n vremurile respective. Canoanele au fost p#strate "i transmise prin colec!ii elaborate n Bisericile locale, cele mai importante fiind cele editate n limba greac# "i n limba slavon#, din care

56

Pentru a n!elege rolul acestor canoane n via!a canonic# a Bisericii, vezi Ioan COZMA, Canoanele ntregitoare ale patriarhilor de Constantinopol Ioan Ajun#torul, Nichifor M#rturisitorul "i Nicolae Gramaticul. Studiu istoricocanonic, Ed. Rentregirea, AlbaIulia, 2010.

25

au fost traduse "i n limbile altor popoare ortodoxe. n cele ce urmeaz# vom ar#ta care sunt principalele colec!ii de limb# greac#, slav# "i romn#.

1.3. Receptarea Colec"iei de canoane n spa"iul grec, slav $i romn

Dintre colec!iile de canoane n limba greac#, cele mai cunoscute dintre ele sunt: Syntagma lui Matei Vlastares, compus# n jurul anului 1335, numit# "i Sintagma alfabetic#; Pidalionul tip#rit pentru prima data n 1800 la Leipzig n Germania "i retip#rit ntr-o nou# edi!ie la Atena n anul 1841. Acesta a fost tradus n limba romn# de c#tre mitropolitul Veniamin Costachi, fiind publicat n 1841 la M#n#stirea Neam!, la Ia"i n 1844, la Bucure"ti n anul 1933 "i n 2004 la editura Credin!a Str#mo"easc#. La mijlocul secolului al XIX-lea, la Viena a fost publicat# Sintagma Atenian# (1852-1859) care con!ine al#turi de Sfintele Canoane "i comentariile marilor canoni"ti bizantini. n limba slavon#, cea mai important# colec!ie este Kormciaia Kniga, o traducere din greac# n limba slav# de c#tre Sava, viitorul mitropolit al Bisericii Serbiei, datnd din secolul al XIII-lea, avnd ca surse Epitome canonum, Nomocanonul n 14 titluri cu comentariile lui Zonara. Aceast# traducere a fost revizuit# n mai multe rnduri, sub diferite nume: Novgorodskaja Kormcaja, Kormcaja Bulgara, Iefremoskaja Kormcaja, Siodnaje Kormcaja, Rjazanskaja (Serbskaja) Kormcaja, (Sofiskaja Russkaja), cea mai important# fiind edi!ia din 1653 realizat# la ini!iativa patriarhului rus Nikon57. Primele recept#ri ale tradi!iei canonice bizantine au avut loc n !#rile romne n a doua jum#tate a secolului al XIV-lea. Prin!ul valah Vlaicu Vod# (1364-1377) a ncercat din r#sputeri s# stabileasc# rela!ii diplomatice cu Imperiul Bizantin "i a reu"it s# aib# leg#turi statornice cu Muntele Atos. El a reu"it s# l conving# pe egumenul M#n#stirii Cutlumu", Hariton, superior al Muntelui Athos, s# accepte s# fie Mitropolit al Ungrovlahiei58. Aceast# alegere a deschis calea transferului de experien!# canonic# n organizarea Bisericii "i a creat condi!iile favorabile pentru o mai bun# "i mai rapid# receptare n Valahia a
57

Vezi I. (U(EK, Kormcaja Kniga. Studies on the Chief of Russian Canon Law, n Orientalia Christiana Analecta, 168/1964, pp. 37-51. Vezi Petre NASTUREL, Leg#turile )#rilor Romne cu Muntele Athos, pn# la mijlocul veacului al XV-lea, n Mitropolia Olteniei, 11-12/1958, pp. 735-58.

58

26

documentelor canonice "i juridice bizantine. Astfel, este de n!eles c# Syntagma lui Matei Vlastares a fost cunoscut# n Valahia din secolul al XV-lea, printr-un manuscris "i n acela"i timp "tim c# se afla n circula!ie un Glosar latin-grec, folosit pentru realizarea glosarului latin-slav, folosit apoi pentru traducerile slave ale Sintagmei. Primul nomocanon scris n Valahia de c#tre Gr#m#ticul Dragomir este Pravila de la Trgovi"te (1451). Dup# c#derea Constantinopolului, leg#turile Valahiei cu Patriarhia ecumenic# au fost ntrerupte pentru aproape 50 de ani59. n aceste circumstan!e, domnitorul Radu cel Mare a f#cut un gest de mare importan!# politic#. n 1500, el a chemat n Valahia "i l-a numit ca Mitropolit al Ungrovlahiei pe fostul patriarh al Constantinopolului, Nifon II, care fusese alungat din tron "i exilat la Adrianopol. Aceast# alegere a influen!at "i ea receptarea tradi!iei "i documentelor nomocanonice bizantine, n epoca n care c#derea Constantinopolului a produs o mare suferin!# pentru tot R#s#ritul Cre"tin. Astfel, n )#rile Romne au fost copiate "i apoi tip#rite nomocanoanele bizantine, colec!iile de canoane dnd na"tere pravilelor romne"ti. Cea mai veche pravil# tip#rit# n limba romn#, Pravila diaconului Coresi (Bra"ov, 1563), este o traducere din limba slav#, f#cut# dup# un nomocanon care avea la baz# Canonarul lui Ioan Postitorul. Acesteia i-a urmat Pravila cea Mic# de la Govora (1640-1641)60, traducere dup# un text slavon a unui cod de legi oficial promulgat de autoritatea de stat "i de cea bisericeasc#, prima colec!ie tip#rit# n limba romn# de legi civile "i biserice"ti a statului romn "i a Bisericii Ortodoxe Romne. n 1644 a fost tip#rit# la Ia"i cartea 'apte Taine a Bisericii sau Pravila pre scurt aleas#, prima Pravil# bisericeasc# ap#rut# n Moldova, destinat# n primul rnd preo!ilor duhovnici61. n 1646 a fost tip#rit# la Ia"i, lucrarea intitulat# Carte romneasc# de nv#!#tur# de la Pravilele mp#r#te"ti "i de la alte giude!e sau Pravila lui Vasile Lupu, colec!ie oficial#
59

Vezi Nestor VORNICESCU, Scrisori patristice n Biserica ortodox# romn#, pn# n secolul al XVII-lea, n Mitropolia Olteniei, 3-4/1983, p. 175. Ioan FLOCA, Importan!a canonic# "i juridic# a Pravilei de la Govora, n Mitropolia Ardealului, 6-8/1964, pp. 496-523. Dumitru G$IN$, Pravila bisericeasc! de la Ia"i. #apte Taine (1644), n Biserica Ortodox# Romn#, 5-6/1963, pp. 558-69.

60

61

27

a statului feudal Moldova. Aceasta a fost introdus# integral n ndreptarea Legii, "i astfel a ajuns s# fie codul general aplicat n toate provinciile romne"ti. n 1652 a fost tip#rit# la Trgovi"te ndreptarea Legii cu Dumnezeu. Pravila cea Mare sau Pravila lui Matei Basarab, o oper# de codificare legislativ# romneasc#, aplicat# "i n via!a bisericeasc# "i n cea de stat n toate provinciile romne"ti, pn# n timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza62.

1.4. Colec"iile canonice comentate publicate n limba romn!

ncepnd cu a doua jum#tate a secolului al XIX-lea, n )#rile Romne dreptul canonic s-a organizat ca "i disciplin# studiat# n "colile teologice63. Mitropolitul Andrei 'aguna este primul care a prezentat n limba romn# dreptul canonic, n lucrarea sa Elementele dreptului canonic, urmat# de Compendiul de Drept Canonic, o lucrare original# n care se manifest# gndirea canonic# a sfntului ierarh "i c#rturar. Compendiul a fost tradus n mai multe limbi, cele mai importante traduceri fiind f#cute n rus#, la Saint Petersburg n 1872 "i par!ial n bulgar# n 1871. Cea mai important# lucrare canonic# a Mitropolitului 'aguna este Enhiridionul de canoane elaborat n perioada reorganiz#rii Mitropoliei Transilvaniei, la 1864. Pentru aceast# lucrare a fost folosit Pidalionul "i Sintagma atenian#, la care traduc#torul a ad#ugat "i comentarii personale "i pozi!ii critice fa!# de opiniile canoni"tilor bizantini. De cealalt# parte a Carpa!ilor, la Ia"i, Dumitru Boroianu a publicat n 1899 Sintagma alfabetic# a canoanelor. La Bucure"ti, n 1905-1907 a fost publicat# n trei volume lucrarea Drept canonic oriental, avndu-l ca autor pe Marin Theodorian-Carada, urmat# de Colec!ia de legi, regulamente, canoane, a lui Chiru Costescu (vol. I 1916; vol. II 1925; vol. III 1931). Cea mai important# colec!ie de canoane n limba romn# este lucrarea Canoanele Bisericii Ortodoxe nso!ite de comentarii, publicat# de Nicodim Mila", episcop
62

Liviu STAN, Vechile noastre Pravile, n Mitropolia Moldovei "i Sucevei 9-10/1958, pp. 745-62. Liviu STAN, Obr"ia "i dezvoltarea istoric# a dreptului bisericesc, n Mitropolia Olteniei, 1-2/1968, pp. 3-11.

63

28

srb de Zara, tradus# n limba romn# de c#tre Nicolae Popovici "i Uro" Kovincici, la Arad, n dou# volume (1930-1936). ntre cele dou# R#zboaie mondiale Constantin Dron a editat Canoanele, n dou# volume, la Bucure"ti, ntre 1932-1935. Cea mai recent# colec!ie de canoane este Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note "i comentarii, publicat# de c#tre Ioan N. Floca, la Sibiu, n anul 1992, lucrare care a fost reeditat# n 200564.

64

Pentru o n!elegere mai detaliat# a evolu!iei disciplinei dreptului canonic vezi Iulian CONSTANTINESCU, 'tiin!a academic# a Dreptului Canonic Ortodox. Contribu!iile canoni"tilor Nicodim Mila" "i Joseph Zhishman, n Mitropolia Olteniei, 1-4/2010.

29

2. Autoritatea normelor canonice, problematica interpret!rii $i ierarhiei lor

Atunci cnd vorbim despre norme canonice n general, prin aceast# no!iune n!elegem tot ceea ce este normativ n Biseric#. Biserica nu a formulat n mod sistematic reguli, norme canonice sau principii, pentru a anticipa situa!ii cu care ea ar putea fi confruntat# "i nu a formulat canoane pentru problemele pe care le-a rezolvat deja convenabil pe cale de obicei65. Astfel, Biserica ortodox# cunoa"te obiceiul canonic, o tr#ire a con"tiin!ei biserice"ti f#r# o formulare scris#, recunoscut ca normativ de c#tre Sinoadele ecumenice66, Sfintele canoane "i normele Bisericilor locale.

2.1. Sfintele canoane $i autoritatea lor

Sfintele Canoane ale Bisericii sunt o manifestare istoric# a revela!iei n Hristos, fiind "i o expresie a consensului bisericesc privitor la modul n care se ntlne"te credin!a cu via!a. Profesorul Vlasios Phidas arat# c# ele nu sunt doar o surs# autentic# a n!elegerii modului n care este tr#it adev#rul revelat, ci sunt "i o cale prin care acest mesaj p#trunde n via!a credincio"ilor "i a comunit#!ilor, n snul Bisericii67. Avnd n vedere c# Biserica nu a elaborat canoanele ca simple texte juridice, ci acestea sunt o ntrupare a con"tiin!ei doctrinare, este necesar s# fie interpretate n contextul deplin#t#!ii lucr#rii sacramentale "i pastoral-misionare a Bisericii. Modul n care Biserica n!elege "i tr#ie"te experien!a eclezial# cuprins# de Sfintele canoane, ilustreaz# prezen!a
65

P. COMAN, Problema obiceiului de drept n sfintele canoane, n Studii Teologice, 5-6/1969, Canonul 7 Sinodul VII Ecumenic: C#ci precum au luat (scos) din biseric# chipul

pp. 399-409.
66

cinstitelor icoane (sfintelor icoane), au p#r#sit "i alte oarecare obiceiuri, care trebuiesc s# fie nnoite "i !inute ntocmai dup# a"ez#mntul (legea) scris "i nescris..
67

Profesorul Vlassios Phidas face o analiz# mai detaliat# a acestei problematici n lucrarea 30

Drept canonic, pp. 39-41.

con"tiin!ei canonice n comunitatea celor care constituie Trupul tainic al lui Hristos. Din acest motiv, atunci cnd vorbim despre autoritatea "i interpretarea canoanelor, trebuie s# n!elegem c# autoritatea lor const# n faptul c# ele constituie o receptare la cel mai nalt nivel a modului n care se manifest# con"tiin!a canonic# a Bisericii. Fiind o expresie a manifest#rii con"tiin!ei canonice, ele devin un patrimoniu canonic manifestat ntr-un context istoric "i pastoral misionar determinat.

2.2. Interpretarea Sfintelor canoane

Interpretarea unui canon are ca prim obiectiv luarea n considerare a tuturor elementelor constitutive ale sfintelor canoane la justa lor valoare68. Elementul istoric pune n eviden!# contextul n care au fost elaborate, elementu pastoral ne arat# exigen!ele pastorale care au fost scoase n eviden!#, elementul normativ ne arat# solu!ia pastoral# identificat# de autorul canonului respectiv, dar toate aceste elemente au voca!ia de a sprijini un element de con"tiin!# canonic#, element esen!ial de ntlnire a convingerilor de credin!# cu problema de via!# la care acesta r#spunde. Pentru a ajunge la o interpretare corect# a unui sfnt canon, este necesar s# fie identificate cele patru elemente constitutive, iar apoi s# recompunem elementul de manifestare a con"tiin!ei canonice mpreun# cu elementele care marcheaz# problema concret# la care trebuie s# r#spundem. Contextul istoric "i pastoral ngem#nat cu experien!a pastoral# acumulat#, face ca, n momente istorice diferite, Biserica s# identifice solu!ii canonice diferite, dar care au ca punct comun elementul de manifestare a con"tiin!ei canonice. La un con!inut canonic fundamental neschimb#tor, pot fi g#site solu!ii pastorale diferite care nu aduc atingere con!inutului doctrinar, ci l ntrupeaz#, !innd cont de contextul istoric "i de experien!a pastoral# acumulat#. n cadrul procesului de interpretare a canoanelor suntem sprijini!i "i de diversitatea de exprimare canonic# reg#sit# n colec!ia de canoane "i n Tradi!ia canonic# n general, pentru probleme similare. Atunci cnd exist# mai multe formul#ri canonice legate de acela"i subiect, este necesar s# identific#m nivelele istorice "i pastoral-misionare distincte pentru a putea distinge esen!a elementului comun de manifestare a con"tiin!ei canonice. Atunci cnd se subliniaz# aspectele contradictorii din cadrul canoanelor, se manifest# o insuficient# distingere a nivelului istoric "i a celui pastoral-misionar. Diferitele formul#ri
68

P#rintele Afanasieff arat# c# valoarea unui canon const# n modul n care el este o receptare a

elementului de con"tiin!# canonic#. Vezi N. AFANASSIEFF, The Canons of the Church: Changeable or Unchangeable?, n St. Vladimir's Seminary Quarterly, 11/1967, pp. 54-8. 31

aparent contradictorii sunt de fapt ntrup#ri ale con"tiin!ei doctrinare n planuri istorice "i pastoral-misionare distincte, dar echilibrate de aceea"i con"tiin!# canonic#. 2.3. Obiceiul canonic A"a cum am ar#tat deja, Sfintele canoane nu acoper# toate aspectele vie!ii biserice"ti, prin ele se poate observa doar n parte modul n care Biserica a r#spuns provoc#rilor vremii69, dar ele ofer# "ansa de a identifica manifest#ri ale con"tiin!ei canonice care, mpreun# cu elementele obiceiului de drept canonic "i normele Bisericilor locale, ne ajut# s# aducem rezolv#ri canonice pentru situa!iile cu care se confrunt# Biserica. Astfel, avnd n vedere c# nu exist# criterii absolute de evaluare a con"tiin!ei canonice, pentru a n!elege dimensiunea canonic# a vie!ii "i lucr#rii Bisericii, trebuie s# ne raport#m la ntreaga tradi!ie canonic# care exprim# nu doar o dezvoltare independent# sau orizontal# a unui pozitivism juridic n via!a istoric# a Bisericii, ci autenticitatea vertical# a raportului s#u istoric cu adev#rul tr#it "i de!inut de Biseric# n Sfntul Duh70. Tradi!ia canonic# este "i expresie a dinamismului lucr#rii mntuitoare, manifestat n cursul vremii dincolo de textele re!inute de colec!ia de canoane. Pe m#sur# ce evolueaz# condi!iile concrete n care Biserica "i desf#"oar# lucrarea, Tradi!ia canonic# a Bisericii ne pune la dispozi!ie noi mijloace canonice autentice, corespunz#toare nevoilor comunit#!ilor "i credincio"ilor "i, de aceea, experien!ele de via!# bisericeasc# asumate prin consensul Bisericii ca fiind canonice, "i au un loc de frunte n tezaurul canonic. Nu este ntmpl#tor faptul c# foarte multe aspecte ale vie!ii Bisericii nu sunt reglementate prin canoane, ci ele "i-au g#sit n timp o rezolvare conform# cu con"tiin!a canonic# a Bisericii, fiind validate ca solu!ion#ri sau practici canonice. 'i din acest motiv, Biserica nu a considerat potrivit s# intervin# prin canoane n cazul unor aspecte rezolvate deja corespunz#tor prin cutum#, dar n acela"i timp, atunci cnd au fost ntrunite condi!iile pentru o exprimare sinodal# n domeniul canonic, nu a ezitat s# o fac#. Obiceiul canonic poate fi n!eles ca fiind expresia experien!ei ecleziale receptat# tacit prin consensul unanim al Bisericii. Canonul 39 Trulan, nt#re"te valoarea obiceiului de drept, subliniind ca ceea ce Bisericile locale au socotit ca fiind vrednic de cinstire, s# fie aplicat n continuare.
69

Valerian 'ESAN, Revizuirea canoanelor "i a altor norme biserice"ti, precum "i codificarea Vlassios PHIDAS, Drept canonic, p. 40.

lor, n Candela, 46/1936, p. 147.


70

32

2.4. Normele bisericilor locale

Pe lng# obiceiul canonic "i Sfintele canoane, Tradi!ia canonic# a Bisericii cuprinde "i norme biserice"ti prin care Bisericile locale au rezolvat problemele cu care s-au confruntat, norme elaborate "i asumate de bisericile locale n temeiul aceleia"i con"tiin!e canonice, n temeiul principiului autonomiei "i autocefaliei. Astfel, Carta canonic# a Bisericii autonome sau autocefale, Statutele de organizare "i func!ionare ale Bisericilor autonome sau autocefale, hot#rrile instan!elor de autoritate bisericeasc#, pot pe drept cuvnt s# primeasc# denumirea de norme biserice"ti sau legisla!ie bisericeasc#, deoarece, fiind nvestite cu autoritate de Biserica local#, ele sunt texte normative obligatorii n aria de jurisdic!ie respectiv#. Legiuirile sau normele biserice"ti sunt supuse criteriilor de interpretare "i de aplicare specifice normelor juridice, dar ele sunt condi!ionate n aplicarea lor de raportarea efectiv# "i necondi!ionat# la ntreaga Tradi!ie canonic# a Bisericii. O norm# bisericeasc# se valideaz# n timp "i este canonic# dac# nu contravine con"tiin!ei canonice a Bisericii. n situa!ii cu totul excep!ionale, unele norme biserice"ti pot s# exprime preocuparea fundamental# pentru pace "i bun# n!elegere, pentru un timp "i ntr-un cadru determinate "i n acest context, s# deroge de la anumite practici consacrate de Tradi!ia canonic#. Pentru ca o astfel de aplicare s# r#mn# n canonicitate, ea trebuie s# r#spund# unei evidente "i excep!ionale nevoi pastorale "i s# nu duc# la legitimarea unui relativism canonic. Altfel, prin perpetuarea nedeterminat# a pogor#mntului canonic, excep!ia ini!ial# ajunge s# devin# regul# "i printr-o acumulare a excep!iilor se poate s# produc# o alterare a con"tiin!ei canonice.

2.5. Ierarhia normelor canonice

Avnd n vedere specificul fiec#rei categorii din cadrul normelor canonice, putem s# facem o ierarhizare a lor, util# n cadrul procesului de ntrupare a normei canonice n via!a Bisericii. Toate elementele Tradi!iei canonice sunt depozitare a manifest#rilor concrete a con"tiin!ei canonice. Atunci cnd vorbim despre aplicarea unui canon, nu putem n!elege prin aceasta altceva dect aplicarea elementului de con"tiin!# canonic# exprimat# n acel text. Legisla!ia bisericeasc# este ea ns#"i un act de aplicare a Sfintelor canoane. Din acest motiv n 33

via!a bisericeasc# primeaz# implementarea legisla!iei biserice"ti, n litera "i spiritul ei 71 . Sfintele canoane "i elementele obiceiului canonic sunt aduse ca argument n sprijinul aplic#rii legisla!iei sau acolo unde legisla!ia este deficitar#. Aplicarea tradi!iei canonice a dus la cristalizarea unor principii canonice care guverneaz# organizarea "i misiunea Bisericii. Aceste principii sunt luate n considerare de fiecare dat# cnd Biserica este pus# n fa!a situa!iei de a ntrupa tradi!ia canonic# n organizare "i n misiune.

71

Pentru a exemplifica n concret aceast# afirma!ie, putem observa cum se rezolv# o problem#

comunitar# specific#: Dac# o persoan# cu responsabilitate bisericeasc# este nvinuit# de o atitudine nepotrivit#, nvinuirea se face pe baza con"tiin!ei canonice izvort# din cunoa"terea Tradi!iei canonice, dar pentru rezolvarea cazului concret se va face apel la normele biserice"ti elementele de legisla!ie bisericeasc# valabile n comunitatea ecclezial# respectiv#: articolele din Statut, articolele din Regulamentele biserice"ti, deciziile organismelor de autoritate bisericeasc# etc. 34

3. Principiile canonice n via"a Bisericii

n capitolele anterioare am observat modul de constituire a Tradi!iei canonice "i am subliniat faptul c# n timp Biserica a cristalizat anumite principii, care-i guverneaz# organizarea "i misiunea. Acestea sunt la temelia vie!ii ntregii Biserici ortodoxe "i constituie unul din elementele de baz# n unitatea ortodoxiei, fiind n concordan!# cu elementele doctrinare. Principiile canonice s-au n#scut n temeiul doctrinei, datorit# unor nevoi organizatorice "i pastoral-misionare. Cheia de bolt# a organiz#rii "i misiunii Bisericii este canonul 34 Apostolic72. Acest canon afirm# c# grija principal# trebuie s# ne fie m#rturisirea credin!ei n Dumnezeu cel Treimic: Tat#l, Fiul "i Sfntul Duh, n bun# n!elegere, spre ziditoare m#rturie. Acest deziderat poate fi atins dac# persoanele nvestite cu autoritatea Bisericii "i exercit# slujirea n fr#!ietate, f#r# ambi!ii lume"ti "i atitudini de nfruntare. Cunoa"terea principiilor canonice ne poate ajuta s# n!elegem fundamentele organiz#rii "i structur#rii misiunii Bisericii "i s# avem o perspectiv# pastoral-misionar# coerent# "i n!elegnd modul n care putem folosi mijloacele slujirii biserice"ti. Principiile de organizare bisericeasc# nu au o valoare n ele nsele, separate de misiune, ci ele sunt validate tocmai prin realismul pe care l exprim# "i prin contribu!ia la realizarea slujirii pastoral-misionare.

72

Canonul 34 Apostolic: Se cade ca episcopii fiec#rui neam s# cunoasc# pe cel dinti

dintre dn"ii "i s#-l socoteasc# pe el drept c#petenie "i nimic mai de seam# (nsemnat) s# nu fac# f#r# ncuviin!area acestuia; "i fiecare s# fac# numai acelea care privesc (se refer# la) parohia (eparhia) sa "i satele de sub st#pnirea ei. Dar nici acela (cel dinti) s# nu fac# ceva f#r# ncuviin!area tuturor, c#ci numai astfel va fi n!elegere "i se va m#ri Dumnezeu prin Domnul n Duhul Sfnt: Tat#l "i Fiul "i Sfntul Duh.. 35

Pentru a ajunge la o n!elegere a principiilor canonice n via!a Bisericii propunem punerea n eviden!# a unor principii fundamentale, manifest#ri ecleziologice, din care deriv# principii canonice. Simbolul de credin!# Niceo-Constantinopolitan pune n eviden!# principalele atribute ale Bisericii: Unitatea Sfin!enia Sobornicitatea/katholicitatea Apostolicitatea Sfin!enia Bisericii subliniaz# dimensiunea eshatologic#-sacramental#, iar unitatea, sobornicitatea "i apostolicitatea sunt atribute care subliniaz# dimensiunea manifest#rii de via!# "i ne pot indica fundamentele pe care este a"ezat# organizarea institu!ional# "i misiunea Bisericii Ortodoxe. Con"tiin!a c# fiecare Biseric# local# este Biserica deplin#, atta vreme ct se manifest# n comuniune cu celelalte Biserici locale este exprimat# de sobornicitate/katholicitate. Manifestarea leg#turii dintre Biserica local# "i ecumenicitatea Bisericii ca expresie a unit#!ii, este subliniat# de autonomie "i subsidiaritate. Buna chivernisire a slujirii Bisericii "i luarea n considerare a faptului c# toat# manifestarea bisericeasc# are ca obiectiv lucrarea mntuitoare este exprimat# de iconomie. n cele ce urmeaz# vom aborda fiecare principiu fundamental "i principalele principii canonice care decurg din acestea, subliniind faptul c# aceast# clasificare ofer# o perspectiv# asupra principiilor canonice "i nu epuizeaz# problematica general#73.
73

n Biserica Ortodox# nu exist# o uniformitate n clasificarea principiilor canonice. Cele

mai importante analize vizeaz# unele principii "i le vom eviden!ia la momentul protrivit. n Biserica Ortodox# Romn#, cea mai important# lucrare de sistematizare "i de clasificare a principiilor a fost realizat# de c#tre p#rintele profesor Liviu Stan, Iorgu Ivan "i de c#tre p#rintele profesor Ioan Floca. Vezi Iorgu IVAN, Importan!a principiilor fundamentale canonice de organiza!ie "i administra!ie ale Bisericii, n Mitropolia Moldovei "i Sucevei, 3-4/1969, pp. 155-65; Ioan FLOCA, Drept canonic ortodox. Legisla!ie "i administra!ie bisericeasc#, vol. I, EIBMO, Bucure"ti, 1990; Liviu STAN, 36

3.1. Sobornicitatea Bisericii

Sobornicitatea Bisericii reflect# modul unitar de asumare a manifest#rii Bisericii lui Hristos n ntreaga crea!ie. Chiril "i Metodiu "i urma"ii acestora au tradus termenul grec katholiki din Simbolul de Credin!# niceo-constantinopolitan, prin sobornuiu, acest termen avnd menirea de a face leg#tura ntre katholicitate "i conciliaritate. P#rintele Dumitru St#niloae subliniaz# c# traducerea a fost f#cut# probabil "i din resentiment fa!# de Biserica din Apus, dar "i pentru c# sensul de universal# dat de aceast# Biseric# termenului katholiki nu red# ntr-un mod adecvat "i fidel sensul "i n!elesul acestuia74. Traducerea romneasc# a adoptat "i din aceste motive termenul slav, dar alte Biserici Ortodoxe locale de tradi!ie greac# "i cele de limb# francez# "i englez# au p#strat termenul grec. ntre teologi exist# o opinie destul de r#spndit# conform c#reia Biserica katholic# ar desemna Biserica ecumenic# sau universal#. Aceast# concep!ie "i are r#d#cinile n epoca "i n teologia Fericitului Augustin care a dat caracterul universal eccleziologiei75. Ioan Zizioulas arat# c# nicio surs# din primele trei secole nu vorbe"te despre katholicitate n sens cantitativ sau geografic. El consider# c# n principiu katholicitatea Bisericii nu poate fi legat# de ecumenicitatea acesteia. Adjectivul catholic deriv# din aristotelicianul to katholou folosit n acea vreme pentru a desemna calitatea. El n!elege prin katholou ceea ce exist# ntr-un mod absolut. Ceea ce exist# n particular, nu este n niciun caz o parte din ceea ce este n general, ci reprezint# forma sa concret#76.

Biserica "i Dreptul, studii de drept canonic ortodox Principiile dreptului canonic ortodox, Ed. Andreian#, Sibiu, 2012.
74

P#rintele St#niloae arat# raportul dintre catoliki "i sobornuiu n Dumitru ST$NILOAE, Jean ZIZIOULAS, Eucharistie, lEvque et lEglise durant les trois premiers sicles, trad. Ioan Zizioulas face o analiz# detaliat# a acestei problematici n opera citat# la p. 121. 37

Teologia Dogmatic# Ortodox#, vol. 2, EIBMO, Bucure"ti, 1978, p. 283.


75

par Jean-Luis Palierne, Ed. Descle de Brouwer, Paris, 1994, p. 120.


76

Sfntul Ignatie al Antiohiei (107) folose"te termenul de katholic cnd vorbe"te despre Biserica cea katholic# drept adunarea unde este prezent Hristos, legnd katholicitatea de prezen!a euharistic# "i de ortodoxia credin!ei. Uneori termenii de catolicitate, sobornicitate "i ecumenicitate sunt folosi!i pentru a exprima con!inutul "i modul de manifestare a Bisericii, deplin#tatea Bisericii, dar folosirea acestor termeni necesit# preciz#ri de ordin ecleziologic "i canonic pentru a evita confuziile care pot duce la distorsion#ri. Articularea dintre ecumenicitate "i katholicitatea Bisericii locale este f#cut# de Sfntul Ignatie,77 ar#tnd c# Biserica local# este adev#rat# Biseric# a lui Hristos. El vorbe"te despre Biserica ce se g#se"te ntr-un loc determinat, ar#tnd c# ecumenicitatea Bisericii se manifest# n fiecare cre"tin care are con"tiin!a apartenen!ei depline la Trupul mistic al lui Hristos. Pentru el, Biserica ce s#vr"e"te local Euharistia este Biserica lui Dumnezeu, n ve"nicia, integritatea "i totalitatea atributelor ei, Euharistia g#sindu-se n centrul concep!iei lui despre Biseric#. n Euharistie se manifest# unitatea, sfin!enia, katholicitatea, apostolicitatea "i ecumenicitatea Bisericii. P#rintele Ioan N. Floca arat# c#, din punct de vedere canonic sobornicitatea Bisericii se manifest# prin katholicitate "i ecumenicitate78. El distinge katholicitatea de ecumenicitate "i prezint# ace"ti termeni ca exprimnd mpreun# plenitudinea Bisericii Trup Tainic al lui Hristos. n acela"i timp, este evident c# unitatea Bisericii nu poate fi numai spiritual#. Biserica local# este Biserica n deplin#tatea ei, deoarece ea este Trupul istoric al lui Hristos, iar trupul istoric al lui Hristos este primit n Sfnta Euharistie79. 'i din acest motiv, Sfnta Liturghie este o manifestare a Bisericii n deplin#tatea ei. Biserica Trup al lui Hristos nu este constituit# dintr-o mul!ime de persoane, ci din comunitatea celor mbr#ca!i n Hristos "i care se mp#rt#"esc nc# din aceast# via!# cu Tainele mp#r#!iei. Biseric# este fiecare comunitate structurat# canonic "i care prime"te Sfintele Taine confirmnd ortodoxia nv#!#turii de credin!# n via!a sacramental# "i n m#rturie ziditoare.
77 78

Jean COLSON, LEvque dans les communauts, pp. 27-32. Ioan FLOCA, Sobornicitatea (sinodalitatea sau catolicitatea, ecumenicitatea) Bisericii. SF. IGNATIE AL ANTIOHIEI, C#tre Smirneni, 7, 1. Cf. Jean ZIZIOULAS, Euchqristie, p.

Pozi!ii critice, n Ortodoxia, 3/1982, pp. 408-14.


79

127. 38

n cadrul Bisericii Ortodoxe s-au dezvoltat mai multe curente care doresc s# clarifice raportul dintre Biserica local# "i ecumenicitatea Bisericii. Nicolae Afanasieff, p#rintele ecleziologiei euharistice, a insistat asupra Bisericii locale ca Biseric# katholic#, dar subliniind importan!a Bisericii locale el a ajuns s# vorbeasc# despre independen!a acesteia "i despre manifestarea Bisericii katholice prin receptarea vie!ii Bisericii locale80. Zizioulas, a corectat ecleziologia lui Atanasieff, ar#tnd c# eclezialitatea actului euharistic se manifest# prin comuniune. Euharistia este o manifestarea deplin# a Bisericii lui Hristos atta vreme ct exist# garan!ia comuniunii cu ntreg trupul lui Hristos tr#itor n oecumene "i n slava lui Dumnezeu. P#rintele Dumitru St#niloae vorbe"te despre o sobornicitate deschis# a Bisericii81, asumnd katholicitatea n dimensiunea eschatologic#, eliberat# de cli"ee care intervin aproape chirurgical pentru a identifica Taina Bisericii. Niciuna dintre concep!iile amintite nu poate avea preten!ia de a exprima deplin Taina Bisericii n katholicitatea "i ecumenicitatea ei "i nici nu putem pretinde ca una dintre acestea, o alta sau toate mpreun# s# exprime n mod absolut ceea ce nu poate fi nc#put deplin n de mintea omeneasc#. Sobornicitatea Bisericii este o realitate fundamental#, o temelie pe care este zidit, att edificiul institu!ional al Bisericii, ct "i comuniunea n slujire "i n responsabilitate. n acest principiu fundamental al sobornicit#!ii "i g#sesc izvorul principiul ierarhic-sinodal "i principiul organic.
a. Principiul ierarhic-sinodal

Am v#zut c# Biserica se manifest# n katholicitatea "i ecumenicitatea sa cu deosebire n via!a sacramental# "i n special n Sfnta Liturghie. Trebuie s# preciz#m ns# c# unitatea "i ecumenicitatea Biericii nu este numai de natur# euharistic#. Ea devine "i ierarhic# prin raportul episcopului "i prin el a clerului cu Biserica local# ca "i comunitate
80

Nicolae AFANASIEV, LEglise orthodoxe dans le Christ, n La Pense orthodoxe,

2/1968, pp. 1-38. Cf. Nicolae AFANASIEV LEglise qui prside dans lamour, n Nicolae Afanasieff et ali. (eds), La Primaut de Pierre dans lEglise orthodoxe, Ed. Delchaux et Niestl, Neuchtel/ Paris, 1960, pp. 57-110.
81

Dumitru ST$NILOAE, Sobornicitate deschis#, n Ortodoxia, 2/1971, pp. 165-80. Cf. Dumitru ST$NILOAE, Biserica universal# "i soborniceasc#, n Ortodoxia, 2/1966, p. 169 "i Dumitru ST$NILOAE, Teologia euharistic#, n Ortodoxia, 3/1969, p. 361. 39

euharistic#. Dup# Sfntul Ignatie, Biserica filadelfienilor "i manifest# unitatea atunci cnd este mpreun# cu episcopul, cu preo!ii "i diaconii care l nconjoar#82. Acela"i Sfnt Ignatie arat# c# este imposibil s# calific#m o comunitate Biseric# dac# nu are n mijlocul ei presbiteriumul adic# episcopul, preo!ii "i diaconii. Unitatea Bisericii n jurul episcopului nu este un aspect ce !ine doar de voin!a uman#, ci este voia lui Dumnezeu. Biserica n ecumenicitatea ei este Trup tainic pentru c# l are cap pe Hristos "i prin analogie, Biserica local# este katholic# n cadrul ecumenicit#!ii pentru c# l are n fruntea ei pe episcop care d# slujirii "i n principal slujirii sacramentale caracterul de Tain# a comuniuni ecleziale. Unitatea Bisericii n ecumenicitatea ei este realizat# "i ca o unitate prin episcop, iar locul cre"tinului n Biserica r#spndit# n oecumene este determinat de locul pe care Biserica prin episcop l recunoa"te persoanei respective n Biserica local#. Doar n func!ie de modul n care persoana este primit# n comuniunea bisericii locale, ea poate fi primit# ntr-o alt# Biseric# local#. Canonul 12 Apostolic83 precizeaz# c# acel laic sau cleric care este afurisit, dac# se duce n alt# eparhie "i acolo e primit f#r# scrisori de recomandare, s# se afuriseasc# cel ce l-a primit, iar canonul 13 Apostolic84 cere ca n acest caz afurisitului s# i se prelungeasc# afurisirea. Cel ce a fost excomunicat de episcopul s#u nu poate fi primit de alt episcop, pn# cnd nu i se ridic# pedeapsa de c#tre cei n drept (episcopul sau Sinodul)85.

82 83

Ignatie face aceast# precizare n preambulul scrisorii c#tre Filadelfieni. Canonul 12 Apostolic: Dac# vreun cleric sau laic afurisit, sau (nc#) neprimit (n comuniune), mergnd n alt# cetate ar fi primit f#r# scrisori de recomandare (ncredin!are), s# se afuriseasc# "i cel care l-a primit, "i cel primit. Textul acestui canon are coresponden!e n canoanele 32 "i 33 Ap.; 11 "i 13 Sin. IV ec; 17 Sin. VI ec; 6, 7, 8 "i 11 Antioh.; 41 "i 42 Laod.; 9 Sard.; 23 "i 106 Cartag. Cf. Ioan FLOCA, Canoanele Bisericii Ortodoxe, note "i comentarii, Ed. Deisis, Sibiu, 2005, p. 15.

84

Textul canonului 13 Apostolic continu# sentin!a canonului anterior astfel: Iar dac# (cineva) ar fi afurisit, aceluia s# i se prelungeasc# afurisirea, ca unuia care a min!it "i a am#git Biserica lui Dumnezeu. "i are conesponden!e n canoanele 33 Ap. "i 17 Sin. VI ec. Vezi Ioan FLOCA, Canoanele Bisericii, p. 16.

85

Ibidem. Cf. can. 16 "i 32 Ap.; 5 Sin. I ec; 3 "i 6 Antioh., 13 Sard. 40

n teologia canonic# ortodox# nu poate fi vorba de un principiu ierarhic ce ar structura ntr-un mod piramidal organizarea "i lucrarea Bisericii, dar putem vorbi despre un principiu ierarhic ce se manifest# n cadrul sobornicit#!ii Bisericii prin sinodalitate. Fiecare m#dular al Bisericii se afl# n purtarea de grij# a proestosului, dar aceast# rela!ie este cu dublu sens. O comunitate nu are caracter eclezial f#r# episcop, dar nici episcopul nu are plenitudinea slujirii sale dect n comuniune cu poporul "i ceilal!i episcopi, n cadrul sinodalit#!ii. n sinod, episcopul nu se afl# n nume propriu, ci poart# cu el ntreag# comunitatea ce i este ncredin!at#. Din acest motiv n Sinod se manifest# nu doar comuniunea sinodal# a episcopilor, ci "i a Bisericilor p#storite de ace"tia86. Episcopul este icoana prezen!ei "i lucr#rii lui Hristos n Biseric# "i de aceea toate slujirile din biseric# se exercit# din ncredin!area episcopului. Comuniunea cu episcopul "i prin el cu Biserica n ecumenicitatea ei face din lucrarea preotului sau a credinciosului o lucrare a Bisericii, acest aspect fiind marcat n ectenia la care este men!ionat episcopul locului.

Sinodalitatea cadrul de mplinire a comuniunii ierarhice

Sinodalitatea este cadrul n care se confirm# faptul c# Bisericile locale sunt pe aceea"i cale 87 avnd acelea"i fundamente "i c# acestea se afl# ntr-un raport de

86

Un semn al acestei constiin!e este faptul c# fac parte din Sinodul unei Biserici locale doar episcopii n func!ie, cei ce au ncredin!at un popor spre p#storire. Etimologic sinod provine de la cuvintele syn = mpreun# "i *+*, = cale. Syn+odos nseamn# deci a merge mpreun# pe aceea"i cale. Ulterior, termenul sinodos a fost tradus n latin# cu sinodus, iar termenul grec voulas a fost tradus prin concilia. Uneori synodos a fost tradus cu concilia, a"a cum a fost cazul la traducerea canonului 19 Antiohia. Nicolae DUR$, Le rgime de la Sinodalit selon la lgislation canonique conciliaire oecumenique du Ier sicle, Ed. Ametist 92, Bucure"ti,1999, p. 108. 41

87

interdependen!#, tr#ind o comuniune ce poate fi n!eleas# ca o icoan# a perihorezei treimice88, arhetipul unit#!ii sinodale89. Pentru n!elegerea rolului sinodalit#!ii n via!a Bisericii, un text foarte important este canonul 34 Apostolic90. Acest canon st# la baza organiz#rii sinodale la nivel regional, dar n acela"i timp el arat# modalitatea n care se manifest# comuniunea ierarhic-sinodal# "i obiectivul acesteia. Cheia de interpretare a canonului 34 Apostolic se descoper# n ultima parte, unde este prezentat# ca grij# principal# a Bisericii comuniunea cu Dumnezeu cel Treimic: Tat#l, Fiul "i Sfntul Duh, n bun# n!elegere, comuniunea bisericeasc# afirmnduse "i exprimndu-se n primul rnd n cadrul comuniunii episcopal-sinodale91. Sinodalitatea exprim# "i mpreuna-lucrare a bisericilor locale, dar organizarea sinodal-ierarhic# a Bisericii nu este similar# cu o organizare institu!ional# de federare sau confederare, ea este un mod de manifestare a mpreun#-slujirii "i a coresponsabilit#!ii "i n cadrul sinodalit#!ii se echilibreaz# raportul dintre particular "i multiplu. Elementul colegial-ierarhic face parte integrant# din principiul sinodal, neputnd vorbi despre sinodalitate f#r# colegialitate episcopal# "i nici de colegialitate episcopal# care s-ar manifesta exclusiv n afara sinodalit#!ii. Exist# o diferen!# major# ntre participarea unui episcop n cadrul unui sinod "i participarea unui episcop la o conferin!# episcopal#. n cadrul unei conferin!e episcopale, episcopul particip# n nume propriu, pe
88

Profesorul Arhim. Grigorios Papathomas arat# c# acest termen -./012/3,04 care define"te modul n care este manifestat# comuniunea n cadrul Sfintei Treimi poate fi folosit "i pentru a prezenta modul n care se manifest# comuniunea dintre Bisericile locale. Grigorios PAPATHOMAS, Cours de Droit Canon, Introduction aux Sources de la Tradition canonique de lEglise, Institut de Thologie Orthodoxe Saint Serge, Paris, 1995, p. 235.

89 90

Ibidem, p. 987. Canonul 34 Apostolic: Se cuvine ca episcopii fiec#rui neam s# cunoasc# pe cel dinti dintre dn"ii "i s#-l socoteasc# pe el drept c#petenie, "i nimic mai important s# nu fac# f#r# ncuviin!area acestuia; "i fiecare s# fac# numai cele ce privesc parohia (eparhia) sa "i satele din cuprinsul ei. Dar nici acela s# nu fac# ceva f#r# ncuviin!area tuturor, c#ci numai astfel va fi n!elegere "i se va sl#vi Dumnezeu prin Domnul n Duhul Sfnt: Tat#l, Fiul "i Duhul Sfnt..

91

Ibidem, p. 988. 42

cnd atunci cnd particip# la Sinod, particip# n calitatea lui de ntist#t#tor corpului eclezial din eparhia sa92, eparhia fiind prezent# cu el n manifestarea unit#!ii n sinodalitate.

92

Vezi "i Grigorie MARCU, Ideea de sinodalitate "i prioritate apostolic# n Noul Testament, n Studii Teologice, 7-8/1974, pp. 522-32. 43

Sinodalitatea cale pentru a!ezarea principiilor canonice n acord cu voca"ia pastoral-misionar# a Bisericii

Sinodalitatea ca manifestare a comuniunii "i a dialogului dintre Bisericile locale prin episcopi, garan!ii unit#!ii93, este cea care poate oferi solu!ii viabile "i pentru faptul c# sinodalitatea este izvor de canonicitate. Pentru a putea tr#i sinodalitatea n deplin#tatea ei, este nevoie s# se revin# la principiul sinodal n starea lui nealterat# de politica bisericeasc# piramidal#. Autocefaliile regionale sunt cele care au voca!ia de a pune n valoare acest principiu. Biserica Ortodox# are nevoie s# revalorizeze sinodalitatea, dar acest proces nu trebuie s# neglijeze etapele fire"ti pe care via!a bisericeasc# le-a validat n timp n cadrul cristaliz#rii acestui principiu. n primele secole, sinodalitatea mitropolitan#, regional# era cea care exprima con"tiin!a comuniunii "i a coresponsabilit#!ii Bisericilor locale. Atunci cnd ap#reau probleme care dep#"eau nivelul regional, erau organizate sinoade la care participau "i episcopi din vecin#tate. Sinodul general a ap#rut ca o oportunitate n contextul organiz#rii politice a Imperiului Roman. Biserica nu a avut ea ns#"i ini!iativa organiz#rii lor, deoarece complexitatea unui astfel de demers o dep#"ea pur "i simplu din punct de vedere organizatoric, dar atunci cnd contextul "i condi!iile lume"ti puse la dispozi!ia ei f#ceau posibil# manifestarea sinodalit#!ii la nivel general, Biserica a folosit aceast# oportunitate. Unele sinoade generale au fost asumate de c#tre Biseric#, prin consens, ca Sinoade ecumenice, acestea bucurndu-se de cea mai mare autoritate. Cu toate acestea, Institu!ia Sinodului ecumenic nu este indispensabil# vie!ii Bisericii. Ea este o form# de suscitare a consensului care face mai u"oar# proclamarea recept#rii unor elemente de ordin doctrinar sau canonic. Din acest motiv analiznd modul de organizare "i de desf#"urare a lucr#rilor Sinoadelor generale receptate apoi ca ecumenice, constat#m c# preocuparea lor nu a fost s# decid# asupra unor proiecte de politic# bisericeasc#, s# organizeze distribu!ia puterii, ci s# g#seasc# cele mai potrivite c#i pentru ca situa!iile deja validate ca fiind canonice, prin consensul tacit exprimat, s# fie generalizate n pace "i bun#-n!elegere.
93

Vezi Grigorie MARCU, Principiul sinodalit#!ii n via!a bisericeasc# a veacului apostolic, n Telegraful Romn, 34-36/1951. 44

Consider#m c# Biserica se afl# ntr-o perioad# n care se impune revalorizarea sinodalit#!ii n dimensiunea ei trans-na!ional#94. Acest lucru nu poate fi f#cut ns# dect prin dep#"irea orgoliilor etnice "i manifestarea coresponsabilit#!ii regionale, atunci cnd aceasta se impune. Ar fi deosebit de util ca atunci cnd o Biseric# dintr-o regiune se confrunt# cu probleme pastoral-misionare specifice unui spa!iu mai larg transfrontalier, episcopii din vecin#tate s# se ntlneasc# s# discute problemele respective, crend astfel premizele pentru a ajunge la solu!ii pastoral-misionare "i biserice"ti eliberate de fantoma egoismului local, iar pe de alt# parte, episcopii invita!i ar putea da o m#rturie vie n propriul Sinod despre via!a bisericeasc# din vecin#tate. 'i nu n ultimul rnd, prin reactivarea unei astfel de practici, validate timp de secole n Biseric#, s-ar crea premizele unei reactiv#ri a institu!iilor de manifestare permanent# a intercomuniunii dintre bisericile autocefale. n ziua de azi este posibil ca n cteva ore s# se ajung# dintr-o parte n alta a lumii "i trebuie s# recunoa"tem c# este mult mai simplu s# se participe la o reuniune sinodal# n orice parte a lumii dect era n secolul al IV-lea pentru manifestarea sinodalit#!ii la nivel provincial-mitropolitan. Este important ca Biserica s# aib# curajul de a redescoperi mijloace canonice care s# asigure manifestarea deplinei comuniuni sinodale punnd astfel principiile de organizare bisericeasc# n acord cu voca!ia pastoralmisionar#95, pentru ca Tat#l, Fiul "i Duhul Sfnt s# fie sl#vit n bun# n!elegere spre ziditoare m#rturie.96.

b. Principiul organic

94

Pentru a n!elege reflec!iile care s-au dezvoltat n teologia romano-catolic# vezi J. RATZINGER, La collgialit episcopale. Le dveloppement thologique, n L Eglise de Vatican IL Etudes autour de la Constitution conciliaire sur l Eglise, vol. III, G. Barauna (ed.), Paris, 1966, pp. 763-90.

95

Pentru a n!elege evolu!ia acestui principiu n Biserica r#s#ritean# vezi P. RODOPOULOS, Sinodality Collegiality in the Eastern Tradition. The Endemousa Synod, n L'Anne Canonique, 2/1992, pp. 229-48.

96

Canonul 34 Apostolic. 45

n Biseric#, Trup al lui Hristos, se manifest# coresponsabilitatea organic# a ntregului corp ecclezial, clerici "i laici, "i aceast# realitate este exprimat# din punct de vedere canonic drept principiu organic97. Armonia comuniunii ecleziale se manifest# n sinoadele episcopale, dar "i n organisme mixte constituite din episcopi, ceilal!i clerici "i laici 98. n cadrul acestei corespnsabilit#!i primatul sau proestosul are roul de exarh n sensul ini!ial al termenului99, acela de conduc#tor al unui cor n care toate vocile sunt valorizate "i sunt puse n armonie. Protosul, clericul care este nvestit cu autoritatea Bisericii nu-"i poate exercita slujirea de unul singur, a"a cum un dirijor nu se poate exprima f#r# orchestr#. n acela"i timp, fiecare stare bisericeasc# trebuie s#-"i cunoasc# rolul "i voca!ia pentru a asigura o manifestare n armonie. Participarea clericilor "i laicilor al#turi de episcopi la luarea deciziilor care privesc Biserica este o lucrare fundamental# care ajut# la exprimarea harismelor "i voca!iilor fiec#rui cre"tin n parte "i a comunit#!ilor. Aceast# coresponsabilitate este guvernat# de con"tiin!a bisericeasc# n leg#tur# cu doctrina Bisericii "i nu poate fi resus# la o coresponsabilitate dup# modelul de manifestare a democra!iei populare. P#rintele Liviu Stan, cel care a sus!inut cu determinare mpreun#-lucrarea episcopilor, clerului "i a credincio"ilor n Biseric# spunea: orice corpora!ie sau sinod mixt pe lng# episcop sau pe lng# episcopat trebuie considerat ca un for consultativ "i tot el afirm#: Episcopatul r#mne autoritatea suprem# n Biseric#, sinodul mixt nu-"i trece asupra sa aceast# autoritate, ci r#mne principalul for consultativ 100. Acela"i canonist afirm#: nu se poate tolera egalitatea de voturi dintre episcopi "i al!i
97

Ecleziologia organic# "i are originile n scrierile patristice, dar ea este pus# n valoare n secolele XIX-XX, cnd n teologia ortodox# s-a dezvoltat un curent care a pus n eviden!# dimensiunea comunional# a vie!ii biserice"ti. Vezi O. CLEMENT, L'ecclsiologie orthodoxe comme ecclsiologie de communion, n Contacts, 61/1968, pp. 10-36.

98

Vezi "i Johann SCHNEIDER, Ecleziologia organic# a mitropolitului Andrei 'aguna "i fundamentele ei biblice, canonice "i moderne, trad. de Ioan I. Ic# jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2008.

99

D. BLONDEL, La primaut de lEglise, Geneva, 1641, pp. 314-6. Nicolae DUR$, Le rgime, p. 200. 46

100

reprezentan!i laici, deoarece am ajunge la anticanonica abera!ie, ca o adunare compus# din episcopi "i laici n care laicii ar fi majoritari, episcopii s# fie constrn"i s# execute unele hot#rri mpotriva voin!ei lor canonice "i astfel caracterul episcopal al organiza!iei biserice"ti ar fi desfiin!at. 101 . n Biseric# fiecare parte trebuie s# fie la locul ei, observndu-"i rostul "i atribu!iunile "i nencercnd vreo arogare de atribu!ii str#ine, c#ci aceasta ar produce tulburare "i dezechilibru care nu zide"te Biserica, ci o poate n#rui.102. n acela"i timp aceast# competen!# episcopal# nu poate fi absolutizat#, deoarece puterea episcopului nu este separat# de poporul pe care l p#store"te "i nici de cea a episcopilor din vecin#tatea organizat# n cadrul sistemelor mitropolitan sau patriarhal. Aceast# echilibrare ntre autoritatea episcopului locului "i coresponsabilitatea organic# a Bisericii103 face ca, att slujirea episcopului ct "i a fiec#rui cleric sau mirean s# fie o slujire a Bisericii. Asumarea responsabilit#!ii episcopale nu-l scoate pe episcop din categoria slujitorului. Puterea ce se exercit# prin el nu este a lui, ci a lui Hristos. El trebuie s# fie cople"it mai mult dect orice om de faptul c#, fiind prin sine om pieritor ca oricare altul sau poate mai slab ca mul!i al!ii, prin el se s#vr"e"te cea mai deplin# lucrare mntuitoare a lui Hristos104. Slujirea episcopului este deplin#tatea slujirii "i, de aceea, el trebuie s# fie d#ruit deplin acesteia. Dac# episcopul "i clericul n general nu sluje"te din tot sufletul "i n deplin# d#ruire Bisericii, nu numai c# nu "i ndepline"te misiunea, dar o "i mpiedic#105. Episcopul trebuie s# fie cople"it de r#spunderea pentru Biseric# "i s# n!eleag# c# mplinirea acestei r#spunderi depinde de modul n care este capabil s#-"i nfrneze mndria de a socoti c# Biserica depinde de el ca om.
101 102

Ibidem, p. 130. Liviu STAN, Importan!a mirenilor n Biseric# "i participarea lor la exercitarea puterii Vezi E. SKUBLICS, The rebirth of communion ecclesiology within orthodoxy: From

biserice"ti, n Revista Teologic#, 3/1938, p. 119.


103

nineteenth century Russians to the twenty-one century Greeks, n Logos, 46/2005, pp. 95-124.
104 105

Dumitru ST$NILOAE, Teologia Dogmatic#, p. 101. Ibidem, p. 102. 47

Episcopii sunt !inu!i n duhul coresponsabilita!ii smerite "i prin faptul c# slujirea lor nu este deplin# altfel dect n cadrul coresponsabilita!ii sinodale. Un episcop care nu particip# la manifestarea sinodal# din dezinteres sau din spirit de contradic!ie fa!# de Biseric#, acela se autoexclude din slujirea Bisericii "i este supus judec#!ii sinodului.

3.2. Autonomia $i Subsidiaritatea

Principiul autonomiei "i subsidiarit#!ii106 este cel care asigur# buna colaborare ntre Bisericile locale n cadrul comuniunii ecleziale regionale, autocefale "i ecumenice. Acest principiu porne"te de la distinc!ia care trebuie s# fie f#cut# ntre Biseric#, comuniune eshatologic# prezent# la nivel local "i sistemele de organizare bisericeasc#. n principiul autonomiei "i subsidiarit#!ii 107 "i g#sesc sursa principiul autocefaliei recunoa"terea deplin#tatea maturit#!ii biserice"ti a unei Biserici regionale, principiul teritorial care d# form# organiz#rii biserice"ti prin identificarea teritoriului ca element de stabilitate. Eparhia este expresia Bisericii locale, Mitropolia "i Patriarhia, sunt sisteme de organizare bisericeasc# ce au ca scop asigurarea bunei n!elegeri, unit#!ii "i comuniunii ntre bisericile locale.

a. Autonomia intern! $i autonomia extern!

Conform acestui principiu, Biserica local# este nvestit# cu autoritatea Bisericii ntregi, beneficiind de o autonomie intern# "i extern#.
106

Pentru a n!elege raportul dintre subsidiaritate "i autonomie vezi J. BEYER, Principe

de subsidiante ou juste autonomie dans l'Eglise, n Nouvelle Revue Thologique, 108/1986, pp. 801-22.
107

Acest principiu nglobeaz# "i ceea ce unii canoni"ti numesc principiul autonomiei

interne care subliniaz# deplina responsabilitate a Bisericii locale, principiul autonomiei externe care subliniaz# autonomia de manifestare a Bisericii n societate, "i principiul nomocanonic care face leg#tura ntre administrarea intern# a Bisericii dup# norme canonice "i raportarea Bisericii la societate prin respectarea legisla!iei !#rii n care Biserica se manifest#. Vezi Liviu STAN, Biserica "i Dreptul, pp. 123. 48

Autonomia nu nseamn# izolare, ci recunoa"terea competen!elor decizionale la nivel local, f#r# a afecta ns# comuniunea la nivelul sistemului de organizare bisericeasc#. Astfel, toate aspectele de ordin pastoral misionar "i bisericesc trebuie s#-"i g#seasc# rezolvarea la nivel eparhial, autoritatea sinodal-ierarhic# fiind competent# s# intervin# n subsidiar, atunci cnd la primul nivel nu pot fi g#site solu!ii satisf#c#toare sau n domeniile care exprim# manifestarea organic# unitar# a slujirii biserice"ti108. n cadrul Bisericii autocefale, Bisericile locale, eparhiile, se conduc prin organisme proprii, deplin responsabile, n limitele stabilite de autoritatea ierarhic-sinodal# de nivel superior109. n decursul vremii s-a sim!it nevoia s# se disting# mai multe nivele de autonomie ca trepte intermediare pentru evolu!ia spre autocefalie. Astfel, Patriarhia ecumenic# a introdus no!iunile de semiautonomie, autonomie extins# "i autonomie bisericeasc#110. O Biseric# autonom# se conduce dup# statute proprii, dar aceste Statute trebuie s# fie aprobate de c#tre Biserica Autocefal# din care face parte. O Biseric# autonom# "i alege ntist#t#torul dup# prevederile propriului statut, dar acesta intr# n func!ie numai dup# confirmarea lui de c#tre Sinodul Bisericii autocefale din care face parte111. Subsidiaritatea se manifest# n plan eclezial intern prin raportarea Bisericii locale eparhia la sistemul mitropolitan "i patriarhal; prin raportarea sistemului autocefal la comuniunea "i coresponsabilitatea panortodox#; n plan extern prin asumarea autonomiei n cadrul rela!iilor dintre Biseric# "i Stat112 "i n raporturile dintre Biseric# "i celelalte institu!ii care se manifest# n societate.
108

Grigorios PAPATHOMAS, Cours de Droit Canon, Glossaire, Ed. Saint Serge, Paris, Vezi Gheorghe SOARE, Sistemul mitropolitan n dreptul canonic ortodox, n Raze de Vezi pentru mai multe detalii G. CIUHANDU, Autochefalie "i autonomie G. GRIGORI)$, Autonomie et synodalit dans l'Eglise orthodoxe (les prescriptions

2001.
109

lumin#, 10/1938, pp. 104-43.


110

bisericeasc#, n Revist# Teologic#, 1/1921, pp. 33-6.


111

des saints canons et les ralits ecclsiales actuelles, n Studii Teologice, 5/2009, pp. 141-214.
112

Vezi "i J. BEYER, Le principe de subsidiante: son application dans l'Eglise, n

Gregorianum, 69/1988, pp. 435-59. 49

Biserica este autonom# n Stat, dar autonomia se manifest# n cadrul legalit#!ii. Statul nu are competen!a de a interveni n organizarea intern# a Bisericii "i nici nu poate cenzura activitatea acesteia atta vreme ct nu sunt puse n pericol legalitatea, ordinea public# "i nu se atenteaz# la bunele moravuri. Avnd n vedere c# principiile autonomiei interne, cel al autonomiei externe "i cel nomocanonic sunt clarificate prin ns#"i no!iunea de autonomie "i subsidiaritate evocat# mai sus, ne vom opri n cele ce urmeaz# pentru o privire general# asupra principiului autocefaliei "i principiului teritorial.

b. Principiul autocefaliei

Prin acest principiu se n!elege rnduiala canonic# potrivit c#reia o unitate bisericeasc# ierarhic, sinodal "i teritorial determinat# este de sine st#t#toare, ntr-o deplin# autonomie de organizare "i func!ionare, p#strnd "i cultivnd unitatea dogmatic#, cultic# "i canonic# cu celelalte Biserici ortodoxe autocefale113. Biserica autocefal# se organizeaz# "i func!ioneaz# dup# un statut propriu, elaborat f#r# amestec din exterior. ntist#t#torul Bisericii autocefale este ales dup# modalitatea stabilit# de Biserica respectiv# "i este nvestit n acel oficiu de episcopii acelei Biserici constitui!i n Sinod114. Nicio autoritate nu este competent# pentru a interveni n organizarea "i func!ionarea Bisericii autocefale, dar aceasta nu nseamn# c# o Biseric# autocefal# este independent# n sensul secular al termenului. Autocefalia se manifest# n cadrul interdependen!ei structurate de coresponsabilitatea ierarhic-sinodal# a ntregii Biserici. Din acest motiv aspectele de ordin doctrinar, canonic sau liturgic care pot s# apar# n cadrul unei Biserici autocefale n lipsa unei rezolv#ri convenabile la nivel autocefal, pot s# fie rezolvate n cadrul sinodalit#!ii panortodoxe.

113

Pentru o n!elegere a con!inutului no!iunii de autocefalie vezi Ilie-Dan CIOBOTEA,

Autocefalia bisericeasc#: unitate de credin!# "i libertate responsabil#, n Mitropolia Banatului, 5-6/1985, pp. 290-3.
114

Vezi Iorgu IVAN, Raporturile Bisericii Ortodoxe autocefale locale ntre ele "i fa!# de

Patriarhia Ecumenic# dup# canoane "i istorie, n Mitropolia Moldovei "i Sucevei, 78/1973), pp. 465-78. 50

Autocefalia este expresia deplinei responabilit#!i biserice"ti. La nceputul cre"tinismului fiecare eparhie era deplin responsabil# pentru tot ceea ce nseamn# via!# bisericeasc#. Din secolele III-IV, a fost structurat# coresponsabilitatea regional# "i structurarea sinodalit#!ii n jurul problemelor legate de alegerea de noi episcopi "i de judecata bisericeasc#. Odat# cu organizarea Patriarhatelor, n secolele IV-V, autocefalia a cunoscut o nou# etap# de manifestare, n leg#tur# direct# cu evolu!iile din Imperiul Roman. Unii canoni"ti, n special cei ai Patriarhiei ecumenice, afirm# c# autocefalia n forma n care a fost ea dezvoltat# n secolele XIX-XX pune probleme canonice "i dinsting ntre Bisericile apostolice care n secolul al V-lea au constituit Pentarhia "i celelalte Biserici autocefale care au dobndit autocefalia mai trziu. n aceste studii se afirm# chiar c# autocefaliile moderne sunt rod al manifest#rii iconomiei biserice"ti ca manifestare a pogor#mntului, excep!ie de la rigoarea canonic# "i consider# c# autocefalia modern# ar trebui supus# analizei "i deciziei viitorului Sfnt "i Mare Sinod al Bisericii Ortodoxe115. O astfel de abordare este str#in# de Tradi!ia canonic# a Bisericii Ortodoxe. Autocefalia exprim# deplina maturitate a unei Biserici organizate ntr-un sistem sinodal regional sau pluriregional. Dobndirea autocefaliei nu este altceva dect recunoa"terea formal#, canonic#, a deplinei maturit#!i ecleziale a unei biserici regionale sau pluriregionale. Este adev#rat c# autocefalia este marcat# de actul de proclamare dat de c#tre Biserica mam#, dar odat# emancipat#, "i recunoscut# ca atare de c#tre celelalte Biserici autocefale, Biserica respectiv# este integrat# n comuniunea ortodox# ca Biseric# sor#, cu depline drepturi de manifestare n coresponsabilitate cu celelalte Biserici. Ceea ce confer# statutul de autocefalie nu este doar actul de proclamare, ci n primul rnd receptarea acestui act prin consens, consens bisericesc ce este expresia cea mai nalt# a autorit#!ii. Chiar "i un Sinod ecumenic este supus recept#rii prin consens "i de aceea "i Bisericile apostolice "i au statutul de Biserici autocefale prin receptarea n consens a hot#rrilor unor sinoade, care astfel au ajuns s# fie recunoscute drept ecumenice116.

115 116

Vezi Grigorios PAPATHOMAS, Cours de Droit. Glossaire. Pentru a n!elege modul n care este proclamat# "i recunoscut# autocefalia n Biserica

ortodox#, vezi Ilie-Dan CIOBOTEA, Autocefalia bisericeasc#, pp. 293-95. 51

c. Principiul teritorial

Organizarea teritorial# este un criteriu important pentru organizarea institu!ional# a Bisericii, deoarece teritoriul ofer# un criteriu de stabilitate necesar pentru a defini "i a organiza rela!iile "i raporturile ntre comunit#!ile locale. n acela"i timp trebuie s# observ#m c# no!iunea de teritoriu este utilizat# de canoane n leg#tur# cu rela!iile personale "i comunitare 117 . Toate canoanele care vorbesc de organizarea teritorial# au ca preocupare s# asigure un cadru de comuniune n eparhii "i intercomuniune la nivel supraeparhial. Responsabilit#!ile ecleziale sunt repartizate pe criterii de teritorialitate, dar aceast# abordare nu are ca obiectiv teritoriul n sens strict al termenului, ci locul n care poporul "i tr#ie"te leg#tura cu Hristos118. Astfel teritoriul nu are scop n sine, ci este un mijloc "i un cadru n care se realizeaz# misiunea Bisericii. n primele dou# secole Biserica "i-a dezvoltat organizarea pornind de la modul n care Apostolii au condus comunit#!ile, f#r# a putea vorbi ns# de o organizare institu!ional# structurat# "i uniformizat# pe baz# de principii de genul celor pe care noi le evoc#m azi. n acea perioad# nu se putea vorbi de episcopat monarhic generalizat119, ci de episcopat care se manifest# n unitate. Sursele men!ioneaz# unitatea episcopatului Bisericii locale f#r# a generaliza unicitatea lui120. n cursul evolu!iei organiz#rii biserice"ti s-a dezvoltat o practic# ce a revelat un caracter de principiu dup# care fiecare cetate are propriul episcop, dar aceasta nu avea un caracter absolut. Unitatea episcopatului nu nsemna neap#rat un singur episcop ntr-o diocez#. Sursele vorbesc despre faptul c# la Roma, ntr-un prim timp ar fi existat mai mul!i episcopi n cadrul unui episcopat prezidat de un protos. Roma era o cetate imens#
117

Aceste aspecte le-am aprofundat n studiul nostru Patriciu VLAICU, Les principes

dorganisation ecclsiale face aux ralits contemporaines Territorialit et responsabilit pastorale, publicat n Anne Canonique, 49/2007, pp. 181-90.
118 119

Ibidem. Vezi Herv LEGRAND, Lpiscopat: le cahier des charges oecumnique de la Vezi pentru mai multe detalii despre evolu!ia organiz#rii biserice"ti n primele dou#

thologie catholique, n Oecumenica Civitas, III/1, pp. 529-54.


120

secole: Jean COLSON, LEvque dans les communauts. 52

pentru acea epoc# unde erau comunit#!i de cartier, comunit#!i de emigran!i cu episcopiprezbiteri proprii. Sfntul Ignatie al Antiohiei se adreseaz# Bisericii Romei "i episcopului de acolo ca cel ce prezideaz# comuniunea. Aceast# adresare este socotit# ca fiind un semn c# la Roma ar fi slujit n comuniune mai mul!i episcopi-prezbiteri. Scrisoarea lui Clement adresat# Corintenilor le repro"eaz# acestora depunerea a doi episcopi. Sfntul Ieronim vorbe"te despre unitatea episcopatului Alexandriei "i desemnarea prin aclamare a celui ce prezideaz#121. n canonul 8 al primului Sinod Ecumenic122 se face referin!# la unicitatea episcopului ntr-o cetate, dar acest canon afirm# ceea ce pare a fi deja clar n con"tiin!a canonic# a Bisericii, afirma!ia nefiind f#cut# pentru a instaura un principiu, ci pentru a
121

Vezi H. LEGRAND, Diocses personnels ou diocses territoriaux, n La Charge

pastorale des vques, Paris, 1969, pp. 195-214; "i IDEM, One bishop per city. Tensions around the Catholicity of the Local Church since Vatican II, n The Jurist, 52/1992, pp. 369-400.
122

Canonul 8 Sinodul I ecumenic: n privin!a celor ce s-au numit pe sine cndva catari

(cura!i), iar acum (se rentorc) vin la soborniceasca "i apostoleasca Biseric#, i s-a p#rut sfntului "i marelui sinod ca punndu-se minile asupra lor, s# r#mn# astfel n cler. Dar nainte de toate se cuvine ca ei s# m#rturiseasc# n scris c# vor primi (se vor uni, vor fi de acord) "i vor urma dogmele bisericii sobornice"ti "i apostolice, anume c# vor avea comuniune (mp#rt#"ire) "i cu cei c#s#tori!i a doua oar#, "i cu cei care au c#zut n vremea prigoanei (persecu!iei), cu privire la care s-a rnduit timpul (de poc#in!#) "i s-a hot#rt sorocul (termenul de iertare), a"a nct ace"tia (catarii) s# urmeze ntru toate dogmele Bisericii sobornice"ti. Prin urmare, ace"tia to!i, fie (c# sunt) n sate, fie (c# sunt) n ora"e, numai singuri cei care s-ar g#si hirotoni!i, (adic#) cei ce se g#sesc n cler, s# r#mn# n acela"i chip (n acela"i cin, n aceea"i stare). Iar dac# acolo unde (exist#) episcop sau presbiter al Bisericii sobornice"ti se rentorc (revin) oarecari (dintre clericii catari), este nvederat c# episcopul Bisericii va avea vrednicia de episcop, iar acela ce se nume"te episcop la a"a-zi"ii catari va avea vrednicia de presbiter; afar# numai dac# nu cumva i s-ar p#rea episcopului (potrivit) s#-l mp#rt#"easc# pe acesta la cinstea numelui. Iar dac# lui nu i-ar pl#cea acest lucru, (atunci) pentru ca totu"i s# se vad# c# el este n cler, s# i se g#seasc# un loc, fie de horepiscop, fie de presbiter, ca s# nu fie doi episcopi ntr-o cetate. 53

rezolva o problem# pastoral# specific#, a reintegr#rii episcopilor catari n Biseric#. n acela"i timp observ#m c# n acela"i canon se vorbe"te despre horepiscop, "i deci ntr-o episcopie existau "i n acel moment mai mul!i episcopi care "i exercitau misiunea n unitatea episcopatului Bisericii locale. Putem observa astfel c# teritorialitatea nu a fost singurul "i unicul criteriu pentru organizarea comuniunii sinodale. Acolo unde exista o organizare secular# cu puternice componente etnice, Biserica nu a ezitat s# dea acestei realit#!i cea mai adecvat# organizare din punct de vedere al misiunii 123 . Chiar dac# era unanim acceptat c# apartenen!a etnic# nu poate fi un criteriu de separare n Biseric#, n textele primelor secole g#sim referiri la modalit#!i de organizare bisericeasc# legat# de criteriul etnic. Canonul 34 Apostolic, elaborat nainte de organizarea Imperiului Roman n provincii, introduce drept criteriu de organizare a misiunii criteriul etnic. n literatura canonic# a primelor secole g#sim no!iunea de sinoade na!ionale, f#r# s# putem atribui no!iunii de na!ional un sens absolut identic cu cel folosit azi. Fericitul Augustin vorbe"te despre sinoade generale, na!ionale "i provinciale, afirmnd c# sinoadele na!ionale sunt cele care reunesc arhiepiscopii "i episcopii unui regat sau ai unei na!iuni, prezidat de un primat sau de un patriarh. La Sinodul de la Nicea din 325 este prezent Teofil episcopul go!ilor "i Ulfila cunoscut pentru misiunea sa printre vizigo!ii migran!i. n Spania sunt men!ionate Sinoadele na!ionale ale vizigo!ilor "i acela"i tip de sinoade este ntlnit "i la Gali. Yves Congar afirm#: Convertirea francilor "i vizigo!ilor la credin!a cre"tin# ca urmare a convertirii conduc#torilor lor a dat na"tere la Biserici na!ionale sau etnice (secolele VI-VII). Regimul vizigo!ilor din Spania este reprezentativ, cu sinoadele na!ionale care reglau n mod autonom "i f#r# interven!ie roman# via!a bisericii na!ionale. Yves Congar este de p#rere c# n Occident sinoadele na!ionale nu mai sunt de actualitate ncepnd cu secolele VIII-IX.124 Este evident c# Biserica a re!inut ca principiu general de organizare principiul teritorial "i c# n condi!ii normale s-a ajuns la organizarea bisericeasc# n jurul unui
123

Vezi M. CIUCUR, Principiul adapt#rii unit#!ilor teritoriale biserice"ti la mp#r!irea

administrativ-politic# de stat n secolele I-VI, n Mitropolia Moldovei "i Bucovinei, 79/1977, pp. 555-66.
124

Yves Congar vorbe%te despre aceste aspecte n LEglise de Saint Augustin lpoque

moderne, CERF, Paris, 1997, p. 51. 54

episcop, dar Biserica nu a ezitat s# dea un r#spuns corespunz#tor situa!iilor specifice unui loc "i unui timp. Este interesant de observat n acest sens situa!ia prezentat# de canonul 39 Trulan 125 relativ la prezervarea continuit#!ii unei biserici autocefale chiar dac# teritoriul s#u canonic a fost ocupat "i episcopul mpreun# cu o parte din popor au fost nevoi!i s# se exileze. Astfel, putem spune c# organizarea teritorial# a fost "i este n serviciu misiunii Bisericii dar misiunea bisericii nu poate fi subordonat# n mod absolut organiz#rii teritoriale. Chiar dac# putem constata o diversitate de mijloace puse la dispozi!ia organiz#rii biserice"ti, nu putem pierde din vedere c# orice form# de organizare bisericeasc# este "i trebuie s# fie subordonat# slujirii pastoral-misionare "i este determinat# n cadrul sinodalit#!ii n conformitate cu con"tiin!a doctrinar# "i canonic# a Bisericii.

125

Canonul 39 Sinodul VI ecumenic: De vreme ce din pricina n#v#lirilor

(mpresur#rilor) barbare, fratele "i mpreun# slujitorul nostru Ioan, naintest#t#torul (episcopul) ostrovului (insulei) ciprienilor, ca s# se slobozeasc# (elibereze) de robia p#gn# "i pentru a se supune n chip cinstit sceptrelor preacre"tinescului stat (st#pnirii preacre"tine"ti) prin purtarea de grij# a iubitorului de oameni Dumnezeu "i osteneala iubitorului de Hristos "i binecredinciosului nostru mp#rat s-a mutat (a emigrat) mpreun# cu poporul s#u din numitul ostrov n eparhia (mitropolia) de Helespont socotim (hot#rm) ca s# se p#zeasc# f#r# nnoiri ntiet#!ile date (privilegiile conferite) scaunului mai nainte numitului b#rbat de c#tre sinodul de Dumnezeu purt#torilor p#rin!i aduna!i mai demult la Efes; ca noul Iustinianopol s# aib# dreptul Constantinopolului, "i c# preaiubitorul de Dumnezeu episcop, a"ezat n acea (cetate), s# fie nainte-st#t#tor tuturor celor din eparhia (mitropolia) helespontinenilor, "i dup# vechea datin# s# se hirotoneasc# de c#tre propriii s#i episcopi. Dar fiindc# "i de Dumnezeu purt#torii no"tri p#rin!i au judecat (stabilit) s# se p#streze obiceiurile cele din fiecare Biseric#, "i episcopul cet#!ii cizicienilor, spunndu-se naintest#t#torului pomenitului Iustinianopol, asemenea tuturor celorlal!i episcopi, de sub numitul de Dumnezeu iubitorul naintest#t#torul (episcopul) Ioan, de c#tre care dac# cere trebuin!a, s# se hirotoneasc# "i episcopul cet#!ii acesteia a cizicienilor. 55

Teritorialitatea a ajuns s# fie un principiu ce st# la baza organiz#rii biserice"ti clasice, pentru situa!ii tipice. n acela"i timp, pentru situa!iile excep!ionale, Biserica are capacitatea de a se nzestra cu oficii "i structuri canonice adecvate. ntr-o astfel de situa!ie se g#sesc structurile de organizare bisericeasc# extrateritorial#. Problema organiz#rii biserice"ti din teritoriile ce nu fac parte din organizarea bisericilor autocefale teritoriale a f#cut s# curg# mult# cerneal#126. Este evident ns# c# mi"c#rile de popula!ii cauzate de diferite probleme survenite n timp "i evolu!iile geopolitice trebuie s# provoace o reac!ie adecvat# din partea Bisericii. Manifestarea grijii pastorale a Bisericilor autocefale pentru organizarea vie!ii religioase a comunit#!ilor de migran!i care se g#sesc n afara jurisdic!iilor teritoriale este un lucru firesc ce trebuie ns# s# fie la temelia unei solu!ii canonice de lung# durat#. Nu numai Biserica Ortodox# se confrunt# cu dificult#!i specifice epocii noastre n care mobilitatea "i dinamismul profesional fac s# avem persoane care nu se mai simt legate de un teritoriu, ci de o apartenen!# la o comunitate. Biserica catolic# se confrunt# cu o problem# similar#: La Cairo sunt "ase episcopi catolici de rit diferit care au n grij# comunit#!i diferite. La New-York, biserica catolic# are cinci episcopi diocezani "i opt episcopi auxiliari care se manifest# n coresponsabilitate. n contextul complex din zilele noastre, sinodalitatea "i corecta ei n!elegere poate "i trebuie s# aduc# solu!iile adecvate, punnd n lumin# mijloace canonice care s# !in# cont de dimensiunea pastoralmisionar# specific# timpului n care tr#im.

3.3. Iconomia

Dac# primele dou# principii fundamentale "i principiile canonice con!inute de acestea au inciden!# n primul rnd asupra organiz#rii biserice"ti "i n plan secund aspectele de ordin pastoral, cel de-al treilea principiu, iconomia, prive"te n primul rnd

126

Vezi Grigorios PAPATHOMAS, Essai de bibliographie (ad hoc) pour l'etude des

questions de l'autocephalie, de l 'autonomie et de la diaspora, Katerini, 2000; N. DALDAS, Le Patriarche cecumenique de Constantinople et le statut canonique de la diaspora orthodoxe grecque de langue grecque. Le cas de la France, Katerini, 2001. 56

slujirea pastoral#, ca o manifestare a condescenden!ei "i milostiviri lui Dumnezeu prin acte ecleziale responsabile127 "i n plan secund organizarea institu!ional#. Dimensiunea canonic# a iconomiei este dat# de faptul c# ea este o manifestare a convingerii conform c#reia credin!a "i comuniunea n Hristos trebuie s# guverneze toate ac!iunile personale "i comunitare, pentru ca ortodoxia s# fie tr#it# n ortopraxie "i astfel s# se ajung# la o bun# chivernisire a mijloacelor n vederea mplinirii lucr#rii mntuitoare n timp128. Iconomia bisericeasc# este n!eleas#, n general, ca o adaptare a slujirii, astfel nct s# fie luat n considerare obiectivul principal, acela al comuniunii omului cu Dumnezeu nc# din via!a aceasta, o manifestare a Bisericii n aspectele legate de raporturile canonice "i cele privind via!a credincio"ilor129. Ea este prezentat# n cele mai multe studii ca fiind o derogare, antonimul acriviei, ceea ce poate fi asociat, n sens general, dispensei130. Chiar dac#, din punct de vedere canonic, no!iunea de iconomie "i g#se"te utilizarea ntr-o form# precizat# n secolul al IV-lea, cnd canoni"tii vorbesc despre o formulare canonic# a iconomiei, prin scrisorile 188 "i 199 ale Sfntului Vasile cel Mare c#tre Amfilohie al Iconiumului131, bazele ei pot fi identificate nc# din scrierile filozofilor antici132, care au mprumutat no!iunea Septuagintei, urmnd ca aceasta s# evolueze n Noul Testament "i n scrierile p#rin!ilor "i scriitorilor biserice"ti.
127

Pentru n!elegerea sensurilor teologice ale no!iunii de iconomie, vezi K. DUCHATELEZ,

La notion dconomie et ses richesses thologiques, n Nouvelle Revue Theologique, 92/1970.


128 129

Liviu STAN, Iconomie "i intercomuniune, n Ortodoxia, 1/1970, p. 6. Vezi Document: Lconomie dans lEglise orthodoxe. Rapport soumis la 1ere Vezi Pierre RA, LEconomie dans le droit canonique byzantin des origines jusquau A. DE HALLEUX, Lconomie dans le premier canon de Basile, n ETL, Aristotel "i Xenonfon utilizeaz# acest termen vorbind despre gestiunea bunurilor

Conference panorthodoxe prconciliaire, n Istina, 3/1973, p. 377.


130

XI sicle, n Istina, 3/1973, p. 260.


131

62/1986, p. 381.
132

mobile, imobile "i a ntregii gospod#rii. Vezi, pentru detalii, Tassos ANASTASIADIS, Controverses politiques et tolrance canonique: la relecture au sein de lglise 57

Aristotel "i Xenofon folosesc termenul n sensul de gestiune a afacerilor casei. Pornind de la acest sens, Septuaginta l utilizeaz# de dou# ori, n cartea Prorocului Isaia (22, 19 "i 21), evolund spre n!elesul de competen!#, putere de a face, autoritate de a s#vr"i133. Acest sens este dezvoltat n Noul Testament. n Evanghelia dup# Luca (16, 14), unde cuvntul este folosit pentru a desemna chivernisirea responsabil#, iar Sfntul Apostol Pavel l folose"te asociind iconomia cu misiunea Bisericii de a prelungi n lume lucrarea mntuitoare134. Dincolo de aceste utiliz#ri noutestamentare ale cuvntului iconomie, n Evanghelii sunt pasaje care ne arat# c# Mntuitorul Hristos, prin ceea ce mpline"te, prezint# modul n care trebuie s# se raporteze discipolii s#i la lege, la ntlnirea dintre credin!# "i via!#. Mntuitorul spune: A!i auzit c# s-a zis celor de demult: (...); eu ns# v# spun vou#: (...) (Mt. 5, 21-22). Evanghelistul Matei pune n eviden!# entuziasmul cu care a primit omul aceast# iconomie dumnezeiasc# ntrupat# prin care sunt iertate p#catele, subliniind c# au sl#vit pe Dumnezeu, Cel care d# oamenilor asemenea putere (Mt. 9, 8). n alt# parte, atunci cnd arat# importan!a Legii, Mntuitorul afirm# c# Legea a fost dat# pentru om, nu omul pentru Lege (Mc. 2, 27), subliniind astfel, n mod iconomic135, faptul c# mplinirea Legii se realizeaz# n urma n!elegerii con!inutului ei fundamental "i a obiectivului mntuitor. orthodoxe grecque du XXe sicle de la notion patristique d*56*7*89 et les relations avec les anglicans, n tudes balkaniques, 10/2003, pp. 177-8.
133

n Is. 22, 19 se spune: El !i va lua slujba ta (misiunea ta :;4 *56*7*894) "i te va

lipsi de dreg#toria ta (,:<,.24 ,*=), iar n Is. 22, 21 'i l voi mbr#ca cu ve"mintele tale, l voi ncinge cu brul t#u "i-i voi da n mn# iconomia ta (6/<:*4 69> :?7 *56*7*897 ,*= +@,2 .54 :A4 1.B/94 9C:*D).
134

Sfntul Apostol Pavel folose"te acest termen n 1 Co. 4, 1-2: iconom al Tainelor

(*56*7E*=4 =,:3/827), iar n epistola c#tre Tit aceast# iconomie este pus# n leg#tur# cu misiunea de slujitor al lui Hristos, episcopul fiind iconom al lui Dumnezeu *56*7E*0 F.*D (Tit 1, 7).
135

Sfntul Nicodim Aghioritul folose"te adesea n Pidalion verbul a iconomisi, care

exprim# modul iconomic de a g#si o solu!ie pastoral# de adaptare a legii la o situa!ie dat#. Folosim "i noi acest termen, con"tien!i fiind ns# de inova!ia lexical#. Vezi NEOFIT al Constantinopolului, Pidalionul, Ed. Credin!a Str#mo"easc#, 2007, p. 174. 58

Un text considerat de canoni"ti ca fiind temei al iconomiei136 este cel din Matei 18, 18: Adev#rat gr#iesc vou#: Oricte ve!i lega pe p#mnt, vor fi legate "i n cer, "i oricte ve!i dezlega pe p#mnt, vor fi dezlegate "i n cer. Legarea "i dezlegarea, manifestate n sensul cuvintelor Mntuitorului Hristos, arat# capacitatea celor trimi"i n misiune de a chivernisi mijloacele mntuitoare !innd cont de fiecare persoan# "i situa!ie n parte. Sublinierea fundamentelor biblice ale iconomiei ne ajut# s# n!elegem importan!a "i vechimea no!iunii n cadrul Bisericii. Prin iconomie se ajunge la raportare la rnduial# dintr-o perspectiv# mntuitoare, legea fiind lecturat# "i respectat# n duhul lucr#rii Harului.

a. Acrivia !i pogor#mntul

Unul dintre cei mai importan!i canoni"ti ortodoc"i ai secolului XX, Pierre Huillier, define"te iconomia ca fiind o atitudine de condescenden!# "i milostivire care se manifest# concret prin excep!ii punctuale de la norm#137. Avnd n vedere c# iconomia canonic# este n!eleas# ca o manifestare derogatorie excep!ional# "i punctual# a Bisericii138, raportat# la situa!ii pastorale efective, n cele mai multe cazuri ea se concretizeaz# n acte de n!elegere, milostivire, pogor#mnt139. Cu toate acestea, via!a pune n fa!a Bisericii "i situa!ii n care atitudinea derogatorie se manifest# prin asprime, prin acrivie. Din punct de vedere al dreptului canonic, o rnduial# este aplicat# riguros atunci cnd se !ine cont de voca!ia ei profund#, prin asumarea literei "i spiritului. n aplicarea normelor canonice, rigoarea este exprimnat# "i prin luarea n considerare a situa!iilor specifice, astfel nct aplicarea normei s# conduc# la atingerea !elului ei.

136

Pierre LHUILLIER, Lespace du principe d conomie dans le domaine Ibidem. Vezi K. DUCHATELEZ, Lconomie baptismale dans lEglise orthodoxe, n Istina, Vezi Pierre RA, Lconomie dans le droit, p. 262. 59

matrimoniale, n Revue de Droit Canonique, 28/1978, p. 44.


137 138

16/1971, p. 14.
139

Fiecare circumstan!# de aplicare a normei ne pune n fa!a unei particulariz#ri a manifest#rii canonice, ce se poate concretiza prin acrivie sau prin ng#duin!#. Putem vorbi astfel de iconomie atunci cnd, dincolo de sensurile identificate n structura intern# a normei, Biserica "i rezerv# "i o manifestare excep!ional# "i punctual#, ca excep!ie de la norm#. Astfel, tradi!ia canonic# a Bisericii ne ndrept#!e"te s# afirm#m c# iconomia este un act eclezial complex de particularizare a normelor, un principiu canonic140 care are n structura lui acrivia "i pogor#mntul, acestea manifestndu-se, att n slujirile bisericii, ct "i n organizarea acesteia.

b. Dinamismul institu"ional

Iconomia subliniaz# "i capacitatea Bisericii de a se nzestra cu noi oficii biserice"ti, de a concepe noi structuri de organizarea bisericeasc#, abordnd cu serenitate "i luciditate ncerc#rile la care trebuie s# fac# fa!#, fiind capabil# s# identifice noi solu!ii compatibile cu exigen!ele doctrinare "i cu Tradi!ia canonic#. Anumite institu!ii canonice au ap#rut n Biseric# prin con"tiin!a iconomiei ca "i factor de dinamism institu!ional. n acela"i timp, nu putem spune c# aceste institu!ii ap#rute datorit# unor noi nevoi ale Bisericii "i datorit# unor circumstan!e canonice, istorice "i socio-politice specifice nu ar avea o deplin# autoritate canonic#. Iconomia nu relativizeaz# tradi!ia canonic#, ci dimpotriv#, ea este o tr#ire a acesteia n circumstan!e specifice, pentru ca lucrarea mntuitoare s# fie continuu lucr#toare. Dac# n primele secole Biserica a "tiut s# se foloseasc# de mecanismele existente n vremea respectiv#, ba chiar a ar#tat c# este obligatorie folosirea acelor mijloace pentru a dinamiza misiunea, de ce nu am avea o atitudine similar# n societatea contemporan#?

140

Liviu STAN, Iconomie, p. 9. 60

!"#$%"&"&''"!! !"#$%&'(")&"*+)$#,$+$$-.)*,"#.#$,&*/#*.)0"#$1")&"*! !"#$%"&""'(%)!"!#$%&!"#$%!

61

I. Fundamentele organiz!rii canonice a Bisericii Ortodoxe Romne

Documentul fundamental de organizare "i func!ionare a Bisericii Ortodoxe Romne grupeaz# primele cinci articole sub formularea Dispozi#ii generale. n acestea este subliniat# leg#tura dintre organizarea bisericeasc# "i elementele de ordin ecleziologic. Primul articol al Statutului atrage deja aten!ia asupra noii perspective asumate de Biseric#. Dac# pn# n anul 2008, Biserica Ortodox# Romn# era prezentat#, n statutul n vigoare, ca institu!ia ce cuprinde pe credincio"ii de religie cre"tin# ortodox# din Romnia "i diaspora ortodox# romn#141, primul articol al Statutului actual define"te Biserica drept: Comunitatea cre"tinilor ortodoc"i, clerici, monahi "i mireni, constitui!i canonic n parohii "i mn#stiri din eparhiile Patriarhiei Romne aflate n interiorul "i n afara grani!elor Romniei, care m#rturisesc pe Dumnezeu n Sfnta Treime, Tat#l, Fiul "i Duhul Sfnt, pe temeiul Sfintei Scripturi "i al Sfintei Tradi!ii, "i particip# la via!a Bisericii prin acelea"i Sfinte Taine, slujbe liturgice "i rnduieli canonice142. Diferen!a ntre cele dou# formul#ri este capital#. Dac# n prima, exprimarea este de tip asociativ, ar#tnd c# Biserica i cuprinde pe credincio"i f#r# s# defineasc# ceea ce este Biserica n manifestarea ei, formularea actual# subliniaz# caracterul comunional al Bisericii "i subliniaz# cele trei criterii ale comuniunii ecleziale: comuniunea doctrinar#, liturgic# "i canonic#. n acela"i timp subliniem c# pentru prima dat# o norm# fundamental# a Bisericii Ortodoxe Romne exprim# clar faptul c# apartenen!a la Biseric# nseamn# "i o angajare continu# n asumarea credin!ei, vie!ii liturgice "i rnduielii canonice. Articolul 6 completeaz# aceast# perspectiv# comunional#. Observ#m astfel o punere n eviden!# a diferen!ei dintre asocia!ie de drept comun "i comunitatea bisericeasc#. Dac# o asocia!ie

141

Articolul 1 din Statutul de organizare "i func#ionare a Bisericii Ortodoxe Romne, Articolul 1 din Statutul de organizare "i func#ionare al Bisericii Ortodoxe Romne,

Bucure"ti, EIBMO, 2005.


142

EIBMO, Bucure"ti, 2008. 62

este constituit# din persoane care se asociaz# pentru a pune n comun mijloacele de care dispun n vederea atingerii unor obiective, Biserica este constituit# din persoane care se manifest# comunitar, n entit#!i comunionale care se constituie n Hristos "i avndu-L pe El drept Cap. Biserica este comunitatea celor ce tr#iesc n Hristos via!a din aceast# lume, avnd ca fundament m#rturisirea de credin!# "i !innd cont de particularit#!ile societ#!ii. Statutul Bisericii Ortodoxe Romne pune n valoare raportul dintre comunitatea realizat# n jurul episcopului "i modul de structurare a comuniunii la nivel regional, na!ional "i panortodox, preciznd c# Biserica Ortodox# Romn# este organizat# ca Patriarhie, cu titulatura Patriarhia Romn#. Patriarhia Romn# cuprinde eparhii (arhiepiscopii "i episcopii) grupate n mitropolii, precum "i alte unit#!i n interiorul sau n afara grani!elor Romniei143. Astfel, n acest articol este clarificat# distinc!ia dintre Biserica local# (episcopia sau arhiepiscopia) "i sistemul de organizare bisericeasc# ce grupeaz# bisericile locale n vederea unei coordon#ri a comuniunii ecleziale (mitropolia "i Patriarhia). Manifestarea comuniunii bisericilor locale n cadrul sistemului mitropolitan "i patriarhal se realizeaz# cu respectarea principiului autonomiei "i al autocefaliei. Autonomia este expresia canonic# a recunoa"terii caracterului deplin eclezial pentru Biserica local#, iar autocefalia este sistemul de structurare a comuniunii Bisericilor locale. n acela"i timp trebuie s# n!elegem c# no!iunile de autonomie "i autocefalie nu pot fi asociate celor de independen!# sau autosuficien!#. Autonomia "i autocefalia subliniaz# de fapt interdependen!a "i coresponsabilitatea. Conform principiului autonomiei, Biserica local! este nvestit! cu autoritatea Bisericii ntregi, beneficiind de o autonomie intern! "i extern!. Autonomia nu nseamn# izolare, ci recunoa"terea competen!elor decizionale la nivel local, f#r# a afecta ns# comuniunea la nivelul sistemului de organizare bisericeasc#. Astfel, toate aspectele de ordin pastoral-misionar "i bisericesc trebuie s#-"i g#seasc# rezolvarea la nivel eparhial, autoritatea sinodal-ierarhic# fiind competent# s# intervin# n subsidiar, atunci cnd la primul nivel nu pot fi g#site solu!ii satisf#c#toare sau n domeniile care exprim# manifestarea organic# unitar# a slujirii biserice"ti144.
143

Articolul 6 din Statutul de organizare "i func#ionare al Bisericii Ortodoxe Romne, G. PAPATHOMAS, Cours de Droit Canon, Glossaire, Ed. Saint Serge, Paris, 2001. 63

EIBMO, Bucure"ti, 2008.


144

Articolul 4 precizeaz# "i autonomia extern# a Bisericii, Statul "i nici alte institu!ii neavnd competen!a de a interveni n organizarea intern# a Bisericii145. Deja din primul articol al Statutului se precizeaz# c# eparhiile sunt n interiorul "i n afara grani!elor !#rii. Aceast# precizare introduce raportarea la teritorialitate. Vechiul Statut de organizare folosea n primul articol expresia din Romnia "i diaspora ortodox# romn# 146. Avnd n vedere contextul socio-cultural actual, termenul diaspora nu exprim# suficient de fidel realitatea tr#it# de comunit#!ile respective. Criteriul teritorial este un criteriu fundamental pentru organizarea bisericeasc#, dar via!a ne pune n fa!a unor situa!ii ce a"teapt# o rezolvare n conformitate cu Tradi!ia canonic# a Bisericii. Fiecare Biseric# local# este caracterizat# prin criterii de stabilitate care sunt date de teritoriu, popor "i organizare. Bisericile autocefale au competen!a organiz#rii "i coordon#rii ntregii vie!i ecleziale n cadrele teritoriale respective. Astfel, Biserica Ortodox# Romn# este n fapt Biserica Ortodox# din Romnia, a"a cum Biserica Ortodox# Bulgar# este Biserica Ortodox# din Bulgaria etc. Avnd n vedere c# n cadrul Tradi!iei canonice a Bisericii Ortodoxe, jurisdic!ia este n principiu teritorial#, nu s-au dezvoltat criterii canonice de extrateritorialitate. Abia n secolele XIX-XX, odat# cu dezvoltarea fluxurilor de emigrare a popula!iei ortodoxe n Occident, a ap#rut problema
145

Canonul 3 Sinodul VII ecumenic: Orice alegere de presbiter, sau de diacon, f#cut# de

c#tre dreg#tori lume"ti, s# r#mn# f#r# t#rie, dup# canonul care zice: Dac# vreun episcop, folosind dreg#tori lume"ti, "i prin ace"tia s-ar face st#pn pe o biseric#, s# se cateriseasc# "i s# se afuriseasc# (de asemenea) "i to!i p#rta"ii lui. C#ci se cuvine ca cel ce vrea s# fie naintat la episcopie s# se aleag# de c#tre episcopi, dup# cum s-a ornduit (hot#rt) de c#tre sfin!ii P#rin!i cei de la Niceea n canonul care zice: Se cuvine ca episcopul s# se a"eze mai cu seam# de c#tre to!i (episcopii) cei din eparhie (mitropolie); iar dac# ar fi greu vreun lucru ca acesta, fie pentru vreo nevoie strmtor#toare (presant#), fie pentru lungimea drumului, adunndu-se n orice chip trei la un loc, mpreun# aleg#tori f#cndu-se "i cei care lipsesc (absen!i), "i ncuviin!nd (consim!ind) prin scrisori, atunci s# se fac# hirotonia. Iar nt#rirea celor f#cute s# se dea n fiecare eparhie (mitropolie) mitropolitului .
146

Articolul 1 din Statutul de organizare "i func!ionare a Bisericii Ortodoxe Romne,

Bucure"ti, EIBMO, 2005. 64

raporturilor dintre emigran!ii ce tr#iesc n teritorii n care nu exist# o Biseric# Ortodox# organizat# canonic "i Biserica !#rii de origine. Termenul folosit pentru a desemna aceste comunit#!i a fost cel de diaspora, dar el s-a dovedit a fi necuprinz#tor din mai multe puncte de vedere, cel mai important fiind acela c# persoanele ortodoxe n#scute n Occident nu mai fac parte din diaspora, ci se identific# cu poporul "i !ara unde s-au n#scut "i tr#iesc. n acela"i timp, schimb#rile de frontiere, provocate de reorganizarea geopolitic# a Europei dup# evenimentele de la mijlocul secolului al XIX-lea, au f#cut ca anumite p#r!i din teritoriul canonic al unor Biserici autocefale s# nu mai fie ncadrate n grani!ele politice de pn# atunci. Astfel, "i n cazul Bisericii noastre exist# comunit#!i ce tr#iesc n teritorii din afara grani!elor Romniei, care nu pot fi considerate diaspora. Aceast# situa!ie a jurisdic!iei n afara teritoriului canonic propriu-zis pune probleme de ordin canonic ce a"teapt# s# fie reglementate n cadrul dialogului panortodox. Pe de-o parte este nevoie s# se clarifice modul de rezolvare a conflictului de jurisdic!ie canonic# n cazul n care, datorit# evenimentelor de ordin istoric, teritorii canonice ale unei Biserici autocefale intr# ntr-un Stat n care exist# o alt# Biseric# ortodox# autocefal#, iar pe de alt# parte este important s# se clarifice modul n care comunit#!ile ce tr#iesc n teritorii unde nu exist# o Biseric# Ortodox# autocefal# se raporteaz# canonic la Biserica din !ara de origine "i la Biserica Ortodox# n ansamblul ei. n ceea ce prive"te aspectele amintite mai sus, canonul 17 al Sinodului IV Ecumenic 147 "i 38 Trulan 148 arat# c# organizarea bisericeasc# trebuie s# urmeze
147

Canonul 17 al Sinodului IV ecumenic: Parohiile cele de la !ar# (de pe cmp) sau de

prin alte sate s# r#mn# nestr#mutate la episcopii care le !in (de!in, st#pnesc) "i mai ales dac#, st#pnindu-le pe ele f#r# sil#, le-au crmuit timp de treizeci de ani. Iar dac# n cuprinsul (n#untrul) celor treizeci de ani s-a iscat (n#scut) sau s-ar putea isca (na"te) vreo nen!elegere asupra lor, s# fie ng#duit celor ce spun c# se nedrept#!esc (n#p#stuiesc) s# fac# pr# (s# introduc# ac!iune) despre acest lucru la sinodul eparhiei (mitropoliei). Iar dac# cineva s-ar nedrept#!i de c#tre mitropolitul s#u propriu, s# se judece de c#tre exarhul diecezei sau de c#tre scaunul Constantinopolului, dup# cum s-a zis mai nainte (can. 9 Sin. IV ec.). Iar dac# vreo cetate s-ar fi nnoit prin puterea mp#r#teasc# sau dac# s-ar nnoi de acum nainte (n viitor), atunci alc#tuirilor politice "i ob"te"ti s# urmeze "i ornduirea parohiilor biserice"ti. 65

organiz#rii politice de Stat. ns# n n!elegerea acestor canoane trebuie f#cut# distinc!ia ntre reorganizarea pa"nic# a Statului "i reorganizarea ostil#. Cel din urm# tip de reorganizare aduce n aten!ie un factor subiectiv legat de capacitatea comunit#!ilor care se g#sesc ntr-un context nou de a face fa!# acestor schimb#ri "i modul n care Bisericile n cauz# sunt capabile s# ajung# la o practic# rezonabil# n ceea ce prive"te asumarea noului context socio-politic. Bisericile n cauz# trebuie s# aib# grij# ca schimb#rile de ordin geopolitic s# nu altereze unitatea Bisericii, dar n acela"i timp s# respecte aspectele importante pentru via!a comunitar#. Istoria a dovedit c# Bisericile autocefale n cauz# nu au ajuns la o solu!ionare fr#!easc# a acestei problematici, disensiunile alternd modul de manifestare a unit#!ii ortodoxe. Biserica Ortodox# Romn# a optat pentru reactivarea structurilor de organizare bisericeasc# din teritoriile care nu mai fac parte din grani!ele Romniei, pentru a asigura un cadru eclezial care s# ia n considerare nevoile spirituale ale comunit#!ilor romne din afara grani!elor !#rii. Aceast# reactivare este considerat# de Biserica Ortodox# Romn# ca fiind fireasc#, deoarece teritoriile respective au fost sustrase n mod abuziv
148

Canonul 39 Trulan: De vreme ce din pricina n#v#lirilor (mpresur#rilor) barbare

fratele "i mpreun# slujitorul nostru Ioan, nainte st#t#torul (episcopul) ostrovului (insulei) ciprienilor, ca s# se slobozeasc# (elibereze) de robia p#gn# "i pentru a se supune n chip cinstit sceptrelor prea cre"tinescului stat (st#pnirii prea cre"tine"ti) prin purtarea de grij# a iubitorului de oameni Dumnezeu "i osteneala iubitorului de Hristos "i binecredinciosului nostru mp#rat s-a mutat (a emigrat) mpreun# cu poporul s#u din numitul ostrov n eparhia (mitropolia) de Helespont socotim (hot#rm) ca s# se p#zeasc# f#r# nnoiri ntiet#!ile date (privilegiile conferite) scaunului mai nainte numitului b#rbat de c#tre sinodul de Dumnezeu purt#torilor p#rin!i aduna!i mai demult la Efes; ca noul Iustinianopol s# aib# dreptul Constantinopolului, "i c# prea iubitorul de Dumnezeu episcop, a"ezat n acea (cetate), s# fie nainte-st#t#tor tuturor celor din eparhia (mitropolia) helespontinenilor, "i dup# vechea datin# s# se hirotoneasc# de c#tre propriii s#i episcopi. Dar fiindc# "i de Dumnezeu purt#torii no"tri p#rin!i au judecat (stabilit) s# se p#streze obiceiurile cele din fiecare Biseric#, "i episcopul cet#!ii cizicienilor, spunndu-se nainte st#t#torului pomenitului Iustinianopol, asemenea tuturor celorlal!i episcopi, de sub numitul de Dumnezeu iubitorul nainte st#t#torul (episcopul) Ioan, de c#tre care dac# cere trebuin!a, s# se hirotoneasc# "i episcopul cet#!ii acesteia a cizicienilor. 66

jurisdic!iei sale canonice "i acest fapt a avut drept consecin!# pierderea unor drepturi fundamentale ale credincio"ilor ortodoc"i. n ceea ce prive"te comunit#!ile ortodoxe de tradi!ie romn# ce s-au organizat "i nr#d#cinat n Occident, Biserica Ortodox# Romn# se consider# responsabil# pentru a le acorda sprijin n vederea manifest#rii depline a particularit#!ilor de limb# "i tradi!ii. Biserica Ortodox# Romn# n!elege s# "i exercite acest drept de solicitudine, n#d#jduind c# problematica n ansamblul ei va fi reglementat# prin consens panortodox. Teritoriul este un cadru n care este structurat# misiunea "i rolul lui n organizarea bisericeasc# trebuie asumat tot dintr-o perspectiv# pastoral-misionar#. Articolul 1 subliniaz#, de asemenea, c# apartenen!a la Biseric# este dat# nu doar de criterii sociologice, ci n primul rnd de m#rturisirea de credin!#, de mp#rt#"irea cu Sfintele Taine ale Bisericii "i de articularea, prin ordinea canonic#, la Trupul Tainic al lui Hristos. Afirmndu-se n articolul 2 originea apostolic# a Bisericii Ortodoxe Romne "i comuniunea ei cu ntreaga Biseric# Ortodox#, se subliniaz# c# originea apostolic# a Bisericii Ortodoxe Romne i onoreaz# identitatea, dar "i oblig# la coresponsabilitate. Preciz#rile din acest articol sunt "i sobornicit#!ii/katholicit#!ii. Pentru a da o m#rturie vie a unit#!ii interne a Bisericii Ortodoxe Romne, a adoptat o form# de organizare unitar#, garantat# de comuniunea sinodal-ierarhic#. Articolul 3 (1) precizeaz# c# Biserica Ortodox# Romn# are conducere sinodal# ierarhic#, potrivit nv#!#turii "i canoanelor Bisericii Ortodoxe "i tradi!iei sale istorice. Ea se administreaz# n mod autonom prin organisme proprii reprezentative, constituite din clerici "i mireni, potrivit Sfintelor Canoane, dispozi!iilor prezentului Statut "i altor dispozi!ii ale autorit#!ii biserice"ti competente. Sublinierea prin statut a faptului c# organismele Bisericii sunt constituite din clerici "i mireni arat# ata"amentul fa!# de principiul organic care a marcat organizarea Bisericii Ortodoxe Romne ncepnd cu Statutul "agunian. n cadrul organiz#rii bisericii noastre este afirmat n mai multe rnduri raportul dintre Biserica local# "i sistemele de organizare bisericeasc#. Enun!nd n acest articol principiul sinodal-ierarhic, se subliniaz# "i raportul dintre ierarhia bisericeasc# "i comuniunea sinodal#. 67 o implementare a con!inutului principiului

Articolul 5 aduce clarific#ri n ceea ce prive"te no!iunile enun!ate anterior. Astfel este precizat modul n care credincio"ii sunt integra!i n comunit#!ile Bisericii "i este subliniat# dimensiunea na!ional# a misiunii Bisericii. n cadrul acestui articol se subliniaz# c# un credincios face parte din Biserica Ortodox# Romn# dac# este canonic primit ntr-o comunitate a acesteia149. Cel ce a fost excomunicat de episcopul s#u nu poate fi primit de alt episcop, pn# cnd nu i se ridic# pedeapsa de c#tre cei n drept (episcopul sau Sinodul)150. Con"tiin!a canonic# a Bisericii a fost deosebit de clar# n acest sens "i s-a rnduit la Sinodul I Ecumenic ca episcopii s# se ntruneasc# regulat "i s# cerceteze modul n care a fost exercitat# autoritatea Bisericii, pentru ca nu cumva sl#biciunile omene"ti s# duc# la abuzuri care ar prejudicia con"tiin!a manifest#rii lui Hristos n Biseric# prin preo!ia sacramental# pentru care episcopul este deplin responsabil.

149

Este vorba de o trimitere la textul canonului 12 Apostolic: Dac# vreun cleric sau laic

afurisit, sau (nc#) neprimit (n comuniune), mergnd n alt# cetate ar fi primit f#r# scrisori de recomandare (ncredin!are), s# se afuriseasc# "i cel care l-a primit, "i cel primit.
150

Ibidem. Canonul 5 Sinodul I ecumenic: n privin!a celor ce au fost excomunica!i

(afurisi!i) de c#tre episcopii din fiecare eparhie (mitropolie), fie dintre cei din cler, fie dintre cei din starea laic#, s# se !in# rnduiala cea dup# canonul care hot#r#"te c# cei sco"i (izgoni!i, afurisi!i) de c#tre unii s# nu se primeasc# de c#tre al!ii. S# se cerceteze ns# ca nu cumva ace"tia s# fi ajuns excomunica!i din mpu!inarea sufletului (din micimea de suflet) sau din vrajb# sau din vreo alt# sc#dere de acest fel a episcopului. Deci pentru ca lucrul acesta s# fie cercetat dup# cuviin!#, s-a socotit (p#rut) c# este bine s# aib# loc (s# se !in#) sinoade n fiecare an, de dou# ori pe an, n fiecare eparhie (mitropolie), pentru ca ob"tea tuturor episcopilor eparhiei (mitropoliei) aduna!i la un loc s# cerceteze ntreb#rile cele de acest fel "i, astfel, cei care n mod v#dit s-au ridicat mpotriva episcopului, dup# dreptate s# fie socoti!i de c#tre to!i excomunica!i pn# cnd ob"tei episcopilor i s-ar p#rea (potrivit) s# aduc# n privin!a acestora o hot#rre echitabil#. Iar sinoadele s# aib# loc (s# se !in#) unul naintea Patruzecimii, pentru ca nl#turnd orice pu!in#tate de suflet, darul s# se aduc# curat lui Dumnezeu; iar al doilea, cam n vremea toamnei. Vezi "i canoanele 16 "i 32 Ap.; 5 Sin. I ec.; 3 "i 6 Ant. "i 13 Sard. 68

Articolul 5 (2) precizeaz# c#: Biserica Ortodox# Romn# este na!ional# "i majoritar# potrivit vechimii apostolice, tradi!iei, num#rului de credincio"i "i contribu!iei sale deosebite la via!a "i cultura poporului romn. Biserica Ortodox# Romn# este Biserica neamului romnesc.. Afirma!iile din acest paragraf pot s# surprind#, deoarece este cunoscut c# nu exist# o categorie canonic# a Bisericii na!ionale. ns#, sfr"itul paragrafului arat# destul de clar c# apelativul de Biseric# na!ional# nu are o conota!ie canonic#. Faptul c# Biserica Ortodox# a fost actor principal n toate momentele de emancipare "i de consolidare a na!iunii romne dau Bisericii Ortodoxe din Romnia caracterul de Biseric# a neamului. Aceast# numire poate fi considerat# de c#tre unii ca fiind triumfalist#, dar nu trebuie pierdut din vedere c# n timpurile recente, societatea trece printr-o perioad# de disolu!ie a tot ceea ce nseamn# valori tradi!ionale. Din acest motiv, Biserica a considerat necesar s# sublinieze rolul s#u n ap#rarea valorilor neamului romnesc. Sublinierea dimensiunii na!ionale a Bisericii Ortodoxe Romne nu face din aceasta o Biseric# etnic#. Primul articol al Statutului arat# c# nu exist# un criteriu etnic de apartenen!# la Biserica Ortodox# Romn#. n acela"i timp tradi!ia bimilenar# a Bisericii Ortodoxe Romne a f#cut ca s# se dezvolte anumite particularit#!i exprimate, att n cult, ct "i n organizare %i tradi&ii locale, f#r# a aduce atingere Con%tiin&ei doctrinare liturgice %i canonice a ntregii Biserici Ortodoxe. Aceast# identitate proprie este considerat# ca o valoare ad#ugat# de Biserica Ortodox# Romn# patrimoniului ortodoxiei universale. Articolul 4 precizeaz# c# Biserica Ortodox# Romn# este autonom# fa&# de Stat %i fa&# de alte institu&ii, dar ea se afl# n dialog cu Statul pentru mplinirea misiunii sale. Autonomia Bisericii fa&# de Stat este exprimat# prin faptul c# Statul nu este competent pentru a interveni n organizarea intern# a Bisericii, a%a cum arat# %i canonul 3 de la Sinodul VII Ecumenic151. n acela%i timp, Biserica %i desf#%oar# activitatea n
151

Canonul 3 Sinodul VII ecumenic: Orice alegere de presbiter, sau de diacon, f#cut# de

c#tre dreg#tori lume"ti, s# r#mn# f#r# t#rie, dup# canonul care zice: Dac# vreun episcop, folosind dreg#tori lume"ti, "i prin ace"tia s-ar face st#pn pe o biseric#, s# se cateriseasc# "i s# se afuriseasc# (de asemenea) "i to!i p#rta"ii lui. C#ci se cuvine ca cel ce vrea s# fie naintat la episcopie s# se aleag# de c#tre episcopi, dup# cum s-a ornduit (hot#rt) de c#tre sfin!ii P#rin!i cei de la Niceea n canonul care zice: Se cuvine ca episcopul s# se a"eze mai cu seam# de c#tre to!i (episcopii) cei din eparhie (mitropolie); 69

cadrul sistemului juridic statal, %i astfel prin aceast# manifestare autonom# ntr-un sistem juridic se exprim# de fapt principiul subsidiarit#!ii.

iar dac# ar fi greu vreun lucru ca acesta, fie pentru vreo nevoie strmtor#toare (presant#), fie pentru lungimea drumului, adunndu-se n orice chip trei la un loc, mpreun# aleg#tori f#cn- du-se "i cei care lipsesc (absen!i), "i ncuviin!nd (consim!ind) prin scrisori, atunci s# se fac# hirotonia. Iar nt#rirea celor f#cute s# se dea n fiecare eparhie (mitropolie) mitropolitului . 70

II. Aspecte statutare privind organizarea canonic! $i administrativ-teritorial!

A"a cum am ar#tat mai sus, Biserica nu este o realitate constituit# din nsumarea mai multor p#r!i, ci este o unitate organic# manifestat# de Biserici locale, deplin identice ca valoare eclezial#, ce constituie un Trup unic, cu un Cap unic: Hristos152. Articolul 6 prezint# eparhiile din cadrul Patriarhiei Romne grupate n mitropolii, iar articolul 7 subliniaz# c# organizarea teritorial# este un mijloc pe care Biserica "i-l pune n slujba misiunii. Organizarea canonic# "i administrativ-teritorial# poate s# evolueze prin decizia canonic# a Sfntului Sinod "i poate s# fie pus# n practic# cu ajutorul tuturor organismelor decizionale din Biseric#153. Statutul vorbe"te de o organizare unitar#, dar aceasta nu nseamn# o nesocotire a particularit#!ilor. Avnd n vedere c# eparhiile din afara grani!elor !#rii au un parcurs istoric "i de organizare canonic# specific, Statutul de organizare "i func!ionare al Bisericii prevede n articolul 8 posibilitatea acord#rii unei autonomii l#rgite pentru anumite eparhii sau mitropolii. Aceast# autonomie se manifest# n cadrul autocefaliei, n primul rnd, prin dreptul de a avea un statut de organizare "i func!ionare propriu, adoptat de forurile de conducere ale eparhiei sau Mitropoliei respective "i validat de Sfntul Sinod. Procedura de validare a Statutelor eparhiilor autonome este de fapt o confirmare a canonicit#!ii acestora. Un aspect important n cadrul organiz#rii "i reorganiz#rii biserice"ti este jurisdic!ia teritorial# "i titulatura eparhiilor "i mitropoliilor. Fiind cea mai nalt# autoritate n Biseric#, Sfntul Sinod este instan!a ce are competen!a de a decide n toate aspectele de

152

Ioan Zizoulas dezvolt# aceast# idee n lucrarea sa LEucharistie, lEvque et

lEglisedurant les trois premiers sicles, Ed Thophanie, Descles de Brouwer, Paris, 1994, p. 250.
153

Canonul 38 Sinodul VI ecumenic: 'i noi p#zim canonul a"ezat de p#rin!ii no"tri, cel

care rnduie"te astfel: dac# vreo cetate s-a rennoit prin puterea mp#r#teasc#, sau dac# sar rennoi de acum nainte (n viitor), (atunci) "i ornduirea lucrurilor biserice"ti s# urmeze alc#tuirile politice (de stat) "i ob"te"ti. 71

organizare "i reorganizare bisericeasc#, el fiind competent "i pentru stabilirea limitelor jurisdic!iei teritoriale "i a titulaturilor eparhiilor "i mitropoliilor. Chiar dac# n aparen!#, stabilirea unei titulaturi pentru o mitropolie poate fi considerat# o problem# de detaliu de organizare, trebuie s# subliniem faptul c# titulatura unei eparhii sau mitropolii are o profund# conota!ie canonic#. O episcopie trebuie s# fie ntotdeauna desemnat# ca fiind n leg#tur# cu ora"ul mai important din teritoriul canonic al eparhiei respective. Este impropriu ca din titulatura unei eparhii s# nu fac# parte metropola mai important#, deoarece episcopul "i are titulatura legat# de cetatea n care "i are catedrala. n privin!a organiz#rii sau reorganiz#rii teritoriale, trebuie s# preciz#m c# organizarea "i reorganizarea bisericeasc# nu este condi!ionat# de organizarea administrativ-teritorial# a Statului, dar Biserica ia n considerare organizarea Statului pentru a-"i facilita misiunea. Chiar canonul 17 al Sinodului IV Ecumenic, ce prevede c# organizarea bisericeasc# urmeaz# organizarea civil#, nu impune un raport de cauzalitate implicit#, ci prezint# acest lucru ca fiind legat de lucrarea Bisericii. n acela"i timp nu trebuie pierdut din vedere c# organizarea de Stat poate s# pun# la dispozi!ia Bisericii mijloace care pot facilita misiunea. Statutul prevede posibilitatea acord#rii titlului de arhiepiscopie unei episcopii care are o nsemn#tate mai mare. Din punct de vedere strict canonic, doar eparhia care este sediul mitropoliei ar trebui s# aib# rangul de arhiepiscopie, deoarece este prima dintre episcopiile dintr-o regiune. Cu toate acestea, avnd n vedere c# tradi!ia canonic# a rnduit cinstirea eparhiilor cu un prestigiu %i experien&# bisericeasc# aparte 154 , de timpuriu au fost pomenite %i pe teritoriul &#rii noastre arhiepiscopii, inclusiv o arhiepiscopie autocefal# din primele veacuri cre"tine155, iar acordarea acestor titulaturi nu contravine rnduielii canonice.
154

Canonul 7 Sinodul I ecumenic: Deoarece a avut t#rie obiceiul "i vechea predanie

(tradi!ie) ca episcopul din Elia (Ierusalim) s# se cinsteasc# (s# se bucure de cinste), s# aib# urmarea (continuarea) cinstei (acesteia), p#strndu-se ns# pe seama mitropoliei propria ei vrednicie (demnitate).
155

Vezi E. Popoescu, nceputurile ndep#rtate ale autocefaliei Bisericii Ortodoxe

Romne: Tomisul, Arhiepiscopie autocefala, n: Centenarul Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Romne, EIBMO, Bucuresti, 1987, p. 333. Arhiepiscopia autocefal# era o 72

Paragraful 3 al articolului 7 prevede posibilitatea acord#rii unor titluri onorifice ad personam unor episcopi eparhio!i "i anume cel de arhiepiscop pentru episcop "i cel de mitropolit pentru arhiepiscop, cu precizarea c# titlul acesta nu schimb# rangul eparhiei. Cu toate c# este de n!eles introducerea unei astfel de prevederi pentru a marca unele responsabilit#!i de reprezentare atribuite unor chiriarhi, trebuie s# subliniem faptului c# acordarea acestor titluri onorifice trebuie s# "i p#streze caracterul excep!ional. A"a cum am precizat mai sus, n cadrul sinodalit#!ii, c# episcopul nu se reprezint# pe sine n Sinod, ci reprezint# Biserica pe care o p#store"te, din acest motiv rangul episcopului este de fapt rangul eparhiei p#storite. n cazul titlurilor personale apare o contradic!ie n reprezentare, mai ales dac# titlurile onorifice schimb# locul n diptice al episcopului respectiv, a"a cum prevede articolul 7 (4). Adoptarea acestei prevederi face s# se creeze confuzii n ceea ce prive"te caracterul pe care l are prezen!a episcopului n sinod "i deformeaz# sensul spre apropierea Sinodului de ceea ce este n Biserica romano-catolic# o conferin#! episcopal!. De asemenea, nu putem s# nu observ#m contradic!ia din acela"i paragraf 3, unde, de"i titlul este personal "i nu influen!eaz# rangul eparhiei, unul din criteriile de acordare este legat de prestigiul eparhiei respective. Articolul 8 subliniaz# competen&a Sfntului Sinod pentru organizarea canonic# %i pastoral# a credincio%ilor ortodoc%i romni din afara grani&elor Romniei. Acesta prevede c! unit!"ile biserice#ti din afara grani"elor "!rii sunt organizate #i func!ioneaz" n conformitate cu statutele proprii, aprobate de Sfntul Sinod, concordante cu Statutul pentru organizarea !i func!ionarea Bisericii Ortodoxe Romne156.

eparhie care era ncadrat# direct n sistemul patriarhal, f#r# a fi integrat# n sistemul mitropolitan general. Vezi J. H. ERIKSON, Autocephaly in Orthodox Canonical Literature to the Thirteenth Century, n: St. Vladimirs Theological Quarterly, XV (1971), 1-2, p. 29.
156

Prin hot#rrea de amendare a Statutului BOR din 17 februarie 2011, s-a introdus un

nou paragraf (3) care prevede c#: n cazul nfiint!a!rii de noi eparhii n afara granit!elor t!a!rii, mitropolitul locului sau delegatul Sfntului Sinod va proceda la organizarea eparhiilor nou-nfiint!ate, inclusiv ntocmirea statutelor eparhiilor respective, informnd periodic Patriarhia Romna! despre stadiul misiunii sale. 73

1. Organizarea central! a Bisericii Ortodoxe Romne

Tradi!ia de organizare a Bisericii Ortodoxe Romne este marcat# de sistemul mitropolitan, n cadrul Patriarhiei. Organizarea central# nu !ine de natura Bisericii, ci de mijloacele pe care Biserica "i le pune la dispozi!ie pentru o mai bun# organizare a comuniunii "i a unit#!ii. Conform tradi!iei proprii Bisericii Ortodoxe Romne, exist# dou# organisme deliberative "i dou# organisme executive. Noul Statut introduce "i organisme centrale administrative. Statutul precizeaz# n articolul 9 c# n Biserica Ortodox# Romn#, la nivel central func!ioneaz#: I. Organisme centrale deliberative: A. Sfntul Sinod, B. Sinodul Permanent, C. Adunarea Na!ional# Bisericeasc#. II. Organisme centrale executive: A. Patriarhul, B. Consiliul Na!ional Bisericesc, C. Permanen!a Consiliului Na!ional Bisericesc. III. Organisme centrale administrative: A. Cancelaria Sfntului Sinod, B. Administra!ia Patriarhal#.

1.1. Dispozi$iile comune privind organizarea %i func$ionarea organismelor centrale biserice%ti

Articolul 10 al Statutului prevede unele dispozi&ii comune pentru organismele centrale ale Bisericii Ortodoxe Romne. Organismele centrale deliberative !i executive biserice!ti sunt valabil constituite cu prezen!a a cel pu!in dou" treimi din num"rul membrilor lor157%i decid de
157

Aceste reguli de cvorum au fost stabilite n baza hot#rrilor ANB nr. 3161/26

februarie 1950 s!i nr. 9084/26 septembrie 1990. Prin Hot#rrea Sfntului Sinod din 17 74

regul# cu votul a jum#tate plus unu din num#rul membrilor prezen&i158. Avnd n vedere c# Adunarea Na&ional# Bisericeasc# %i Consiliul Na&ional Bisericesc au membri ale%i, validarea sau invalidarea mandatelor membrilor clerici "i mireni ale"i se face de c#tre Adunarea Na!ional# Bisericeasc#. Aliniatul 3 al articolului 10 prevede c# organismele deliberative sunt convocate de c#tre pre%edinte, cu cel pu&in 14 zile nainte de data fixat# pentru %edin&#, iar n cazuri excep!ionale n cel mai scurt timp posibil159. Pre%edintelui organismelor centrale deliberative %i executive i revine competen&a de a deschide %i de a nchide %edin&ele de lucru %i de a semna al#turi de secretarii desemna&i procesele verbale. Paragraful 6 al articolului 10 arat# c# hot#rrile organismelor centrale deliberative "i executive sunt obligatorii pentru ntreaga Biseric# Ortodox# Romn#.

1.2. Prevederi statutare privind organismele centrale deliberative %i modul lor de organizare %i func$ionare

!"#"!"$%&'()*+$%,(-.$

februarie 2011 se aduc preciz#ri privind cvorumul !i votul, astfel se iau hota!rri cu juma!tate plus unu din voturile valide, cu except!ia cazurilor preva!zute de art. 14 lit. g), k), m) alegerea de Patriarh, p) s!i q) din prezentul statut. Pentru situat!iile care privesc alegerile sau retragerile de ierarhi, votul organismelor centrale deliberative sau executive este secret, iar pentru situat!ii de procedura!, votul este deschis.
158

Textul Statutului adoptat prin Hot#rrea Sfntului Sinod din 17 februarie 2011 aduce

noi preciz#ri afirmnd c# organismele centrale biserice!ti decid statutar cu juma!tate plus unu din voturile valide, cu except!ia cazurilor preva!zute de art. 14 lit. g), k), m) alegerea de Patriarh, p) s!i q) din prezentul statut. Pentru situat!iile care privesc alegerile sau retragerile de ierarhi, votul organismelor centrale deliberative sau executive este secret, iar pentru situat!ii de procedura!, votul este deschis.
159

Hot#rrea Sfntului Sinod din 17 februarie 2011 precizeaz# c# este vorba despre 14

zile calendaristice. 75

Sfntul Sinod este cea mai nalt# autoritate a Bisericii160n toate domeniile de activitate. Aceast# afirma&ie f#cut# n articolul 11 arat# c#, de%i exist# competen&e ale altor organisme biserice%ti, Sfntul Sinod are capacitatea canonic# de a interveni, atunci cnd se consider# necesar, n toate domeniile de activitate a Bisericii161, deoarece nu exist# aspect al vie!ii biserice"ti care s# poat# fi sustras autorit#!ii Sfntului Sinod. To!i episcopii n func!ie, de la Patriarh pn# la arhiereii-vicari, sunt membri ai Sfntului Sinod %i to&i au n sinod un vot egal. Aceste prevederi subliniaz# rolul colegialit#&ii episcopale n organizarea bisericeasc#, dar n acela%i timp pune cteva probleme de ordin canonic. Dac# episcopul %i episcopul-vicar au vot egal %i pot s# voteze n mod diferit, constat#m c# Sinodul, care este cadrul de manifestare a comuniunii Bisericilor locale, este %i singurul cadru n care episcopul-vicar are posibilitatea de a participa la luarea unor decizii majore f#r# a fi n acord cu chiriarhul s#u.

160

Canonul 9 Antiohia: Episcopii din fiecare eparhie trebuie s# recunoasc# pe episcopul

proestos din capitala metropol# "i care de!ine purtarea de grij# a toat# eparhia, pentru c# n capitala metropol# se ntrunesc din toate p#r!ile to!i cei ce au afaceri de aranjat. Pentru aceea s-a hot#rt ca aceasta s# aib# prec#dere n cinste "i ceilal!i episcopi s# nu fac# nimic mai nsemnat f#r# de dnsul, potrivit vechiului canon n vigoare al P#rin!ilor no"tri, dect numai cele ce privesc fiecare parohie n parte "i !inuturile de sub dnsa. Iar fiecare episcop s# aib# st#pnire peste parohia sa "i s-o crmuiasc# potrivit evlaviei cuvenite fiec#ruia "i s# aib# grij# de tot !inutul supus cet#!ii sale; a"a ca s# "i hirotoneasc# att presbiteri, ct "i diaconi, "i s# dispun# toate cu judecat#; dar mai mult nimic s# nu se apuce s# fac# f#r# episcopul capitalei metropolei, nici acesta f#r# de socotin!a celorlal!i.
161

Canonul 19 Sinodul IV ecumenic: A venit la urechile noastre (la auzul nostru) c# n

eparhii (mitropolii) nu se fac sinoadele episcopilor statornicite (hot#rte) de Canoane "i c# din pricina aceasta multe lucruri biserice"ti care au trebuin!# de ndreptare se p#r#sesc (neglijeaz#). Drept aceea, sfntul sinod a ornduit (hot#rt) ca, potrivit Canoanelor Sfin!ilor P#rin!i, episcopii din fiecare eparhie (mitropolie) s# se adune laolalt# de dou# ori pe an, acolo unde ar socoti episcopul mitropoliei (mitropolitul), s# se ndrepteze toate cte s-ar ivi. Iar episcopii care nu ar veni (la sinod), aflndu-se n cet#!ile lor "i n acelea petrecnd n stare de s#n#tate "i fiind slobozi (liberi) de orice treab# de nenl#turat (inevitabil#) "i strmtor#toare, s# se mustre fr#!e"te. 76

Din punct de vedere ecleziologic %i canonic ar putea exista dou# abord#ri. Prima abordare porne%te de la faptul c# episcopii-vicari %i manifest# slujirea arhiereasc# n cadrul episcopatului eparhiei n care sunt instala!i "i mpreun# cu episcopul chiriarh reprezint# n Sfntul Sinod eparhia pe care o p#storesc. Aceast# abordare este sus&inut# de faptul c# atunci cnd un chiriarh solicit# Sfntului Sinod nfiin!area unui oficiu de episcop-vicar, el cere de fapt ca s#-i fie acordat un sprijin n cadrul exercit#rii slujirii episcopale "i "i asum# astfel ca eparhia s# fie condus# n cadrul acestui tip de comuniune episcopal#. Posibilitatea ca episcopul vicar sau arhiereul vicar s# exprime un vot diferit de cel al chiriarhului transform# sinodalitatea n simpl# colegialitate. Cea de-a doua abordare subliniaz# caracterul colegial. Afirmnd faptul c# to&i membrii Sfntului Sinod au capacitatea de participare la conducerea Bisericii n virtutea hirotoniei ntru arhiereu, sinodalitatea episcopal# ar deveni pur %i simplu manifestarea colegialit#&ii celor nvesti&i cu slujirea %i responsabilitatea arhieriei. n abordarea raportului dintre colegialitate %i sinodalitate exist# o dificultate provocat# n primul rnd de faptul c# teologii %i canoni%tii r#s#riteni nu folosesc no&iunea de colegiu. Ea provine din dreptul asociativ roman, desemnnd puterea unui grup de persoane n snul Bisericii162. La Sfntul Ciprian al Cartaginei ntlnim pentru prima dat# no&iunea juridic# de colegiu al episcopilor pentru a ar#ta c# un episcop nu poate s# se manifeste dect n coresponsabilitate cu ceilal&i episcopi %i c# un episcop izolat nu are nici putere, nici demnitate163. Cuvntul colegium este folosit de papi ncepnd cu secolul al V-lea pentru a desemna totalitatea episcopilor n comuniune cu episcopul Romei, pentru ca, odat# cu trecerea timpului, s# se ajung# n Occident ca prin colegialitate episcopal# s# se n!eleag# exercitarea unei puteri primite prin hirotonie, avnd drept criteriu de eclezialitate comuniunea cu episcopul Romei. n Orient a fost preferat# no&iunea de sinodalitate episcopal#, prin care se manifest# puterea primit# prin hirotonie, dar nu n nume personal, ci n numele Bisericii p#storite. Bisericile locale mandateaz# pe episcopii lor s# le reprezinte n Sinod %i, acolo unde este prezent episcopul, este prezent# Biserica p#storit# de el. n sinodalitatea
162

Vezi pentru mai multe detalii privind colegialitatea: A. de HALLEUX, La collgialit Vezi Sf. Ciprian al Cartaginei, Epistola LV, 24. Cf. N. DUR$, Le rgime de la

dans lEglise ancienne, n: RTL, 24 (1993), 4, p. 434.


163

Sinodalit, p. 237. 77

episcopal#, episcopii sunt fra&i %i l numesc pe primat frate164, recunoscndu-l totodat# ca vector de unitate %i concordie. Deciziile n Sinod se iau n principiu prin consens, dar atunci cnd nu exist# unanimitate de opinie, votul celor mai mul&i este determinant165. De la aceast# practic# sinodal# de decizie prin vot atunci cnd nu se poate exprima consensul, votul majorit#&ii s-a extins %i la celelalte organisme deliberative %i executive, a%a cum prevede articolul 10. Consensul se exprim# ns# %i prin asumarea de cei ce au avut o pozi&ie minoritar# a votului majorit#&ii. Astfel, Hot#rrile organismelor biserice%ti, odat# adoptate n condi&iile prev#zute de Statut, au valoare normativ# pentru ntreaga Biserica Ortodox# Romn#166. Articolul 12 (1) subliniaz# obliga&ia episcopilor de a se manifesta n cooperare sinodal#167 %i arat# c# disciplina sinodal# se extinde %i la episcopii care nu mai sunt n func&ie.
164

Sfntul Chiril al Alexandriei vorbe!te despre Sfntul Sinod reunit n marea Rom#, sub

pre!edin"ia preasfntului !i preaiubitului de Dumnezeu frate !i mpreun# slujitor, episcopul Celestin. Vezi Acta Conciliorum Oecumenicorum, ed. E. Schwartz-Straub J., Berolini-Lipsiae, 1914 ss., p. 27.
165

Canonul 6 Sinodul I ecumenic: S# se !ie obiceiurile cele vechi, cele din Egipt "i din

Libia "i din Pentapole, a"a nct episcopul din Alexandria s# aib# st#pnire peste toate acestea, pentru c# acesta este "i obiceiul episcopului Romei. De asemenea, "i n Antiohia "i n celelalte eparhii (provincii) s# li se p#streze Bisericilor ntiet#!ile (privilegiile). Este apoi cu totul nvederat lucrul acela, c# dac# cineva ar deveni episcop f#r# ncuviin!area mitropolitului, marele sinod a hot#rt c# unul ca acesta nu se cade s# fie episcop. Iar dac# alegerii comune tuturor, fiind ea (cu temei) bine ntemeiat# "i dup# canonul bisericesc, i s-ar mpotrivi doi sau trei din vrajb# (pizm#) proprie, s# aib# t#rie votul (hot#rrea) celor mai mul!i.
166 167

Articolul 10. Canonul 9 Antiohia: Episcopii din fiecare eparhie trebuie s# recunoasc# pe episcopul

proestos din capitala metropol# "i care de!ine purtarea de grij# a toat# eparhia, pentru c# n capitala metropol# se ntrunesc din toate p#r!ile to!i cei ce au afaceri de aranjat. Pentru aceea s-a hot#rt ca aceasta s# aib# prec#dere n cinste "i ceilal!i episcopi s# nu fac# nimic mai nsemnat f#r# de dnsul, potrivit vechiului canon n vigoare al P#rin!ilor no"tri, dect numai cele ce privesc fiecare parohie n parte "i !inuturile de sub dnsa. Iar fiecare 78

Pre%edintele Sfntului Sinod este Patriarhul168, iar n absen&a acestuia, Statutul prevede c# pre"edinte al Sfntului Sinod este, n ordine, mitropolitul Moldovei "i Bucovinei, mitropolitul Ardealului, mitropolitul Clujului, Albei, Cri"anei "i Maramure"ului, mitropolitul Olteniei, mitropolitul Banatului, ceilal!i mitropoli!i, arhiepiscopi sau episcopi n conformitate cu ordinea canonic# a eparhiilor din Patriarhia Romn#. Aceast# precizare pune unele probleme de ordin canonic, deoarece Tradi&ia canonic# arat# c# nu putem vorbi despre primat f#r# sinod %i de sinod f#r# primat. Acest aliniat ar trebui s# fie interpretat n sensul c# n Biserica Ortodox# Romn# exist# o ierarhie a demnit#&ilor %i c# aceasta se manifest# %i n plan sinodal. De%i dintr-o interpretare literal# a acestui paragraf ar reie%i c# ar fi posibil ca Sfntul Sinod s# se ntruneasc# n absen&a Primatului %i chiar n absen&a mai multor mitropoli&i, pre%edin&ia fiind preluat# n aceste condi&ii de primul episcop n ordinea dipticelor, trebuie s# subliniem c# o astfel de situa&ie este cu totul excep&ional#. Dac# Patriarhul este absent din motive de s#n#tate sau de for&# major#, apare o problem# serioas# inclusiv n privin&a convoc#rii Sfntului Sinod. Paragraful acesta ar trebui s# fie interpretat n sensul c# pre%edin&ia interimar# a Sfntului Sinod este asigurat# de primul episcop n ordinea dipticelor Bisericii Ortodoxe Romne. Consider#m c# ar fi fost deosebit de util ca Statutul s# se pronun&e %i asupra modului n care Sfntul Sinod poate fi convocat atunci cnd Patriarhul se afl# n incapacitatea de a convoca acest organism. Avnd n vedere c# articolul 17 (1) prevede c# Sinodul Permanent este organismul central deliberativ care func!ioneaz# n timpul dintre "edin!ele Sfntului Sinod, cnd importan!a unor probleme impune examinarea lor f#r# ntrziere %i c# Pre"edintele Sinodului Permanent este Patriarhul, iar n lipsa Patriarhului, "edin!ele Sinodului Permanent sunt prezidate n ordinea prev#zut# la articolul 12, alin. 2, pentru a evita decizii arbitrare privind capacitatea sau incapacitatea Patriarhului de a convoca %i prezida Sfntul Sinod, atunci cnd majoritatea Sinodului Permanent constat# incapacitatea Patriarhului de convocare a Sfntului Sinod, din mandatul acestuia, acordat episcop s# aib# st#pnire peste parohia sa "i s-o crmuiasc# potrivit evlaviei cuvenite fiec#ruia "i s# aib# grij# de tot !inutul supus cet#!ii sale; a"a ca s# "i hirotoneasc# att presbiteri, ct "i diaconi, "i s# dispun# toate cu judecat#; dar mai mult nimic s# nu se apuce s# fac# f#r# episcopul capitalei metropolei, nici acesta f#r# de socotin!a celorlal!i.
168

Articolul 12 (2). 79

prin vot majoritar, primul episcop n odinea dipticelor, n calitatea de Pre%edinte interimar, poate convoca Sfntul Sinod. n acest context apare problema interpret#rii no&iunilor de Pre%edinte interimar %i loc&iitor de Patriarh. Consider#m c# pre%edin&ia interimar# poate fi exercitat# n temeiul articolului 12 (2), pentru o perioad# de cel mult trei luni, n cazul n care Patriarhul se g#se%te n incapacitate de conducere, perioad# dup# care Sfntul Sinod ar trebui s# decid# dac# prelunge%te conducerea interimar# sau constat# incapacitatea definitiv# a Patriarhului %i pronun&# retragerea acestuia. Articolul 13 stabile%te c# Sfntul Sinod se ntrune%te n sesiuni ordinare de dou# ori pe an, toamna %i prim#vara, %i n sesiuni extraordinare de cte ori este nevoie. Aceast# precizare este o transpunere statutar# a canonului 37 Apostolic169. Atribu&iunile Sfntului Sinod prev#zute de Statutul din 2008 au fost dezvoltate prin Hot#rrea Sfntului Sinod din 17 februarie 2011, mai ales pentru sublinierea manifest#rii comuniunii %i coresponsabilit#&ii sinodale170. Avnd n vedere raportul dintre cele dou# texte, precizat mai sus, consider#m c# prevederile Statutului adoptat prin hot#rrea Sfntului Sinod din 17 februarie 2011 sunt aplicabile ca text de interpretare oficial# a Statutului aprobat prin HG 53/2008. Doar prevederile Statutului din 2011 care intr# n conflict flagrant cu prevederile Statutului din 2008 %i include aspecte n care sunt implicate %i persoane din afara Bisericii Ortodoxe pot fi considerate ca avnd preponderen&# asupra textului din 17 februarie 2011. Astfel, competen&ele Sfntului Sinod formulate n articolul 14 sunt urm#toarele: p#streaz# unitatea dogmatic#171, liturgic# "i canonic#172 n Biserica Ortodox#
169

Canonul 37 Apostolic: De dou# ori pe an s# fie (ntrunit) sinodul episcopilor, "i ei s#

cerceteze mpreun# dogmele dreptei credin!e "i s# rezolve problemele (controversele) biserice"ti care se vor ivi: o dat#, adic#, n a patra s#pt#mn# a Cincizecimii, iar a doua oar#, n a dou#sprezecea zi a lui octombrie..
170

Pentru forma aprobat# de HG 53 din 8 ianuarie 2008 vezi Statutul pentru organizarea Canonul 7 Sinodul III ecumenic: Dup# ce s-au citit acestea, Sfntul Sinod a ornduit

!i func"ionarea Bisericii Ortodoxe Romne, EIBMO, Bucure!ti, 2008.


171

(hot#rt) ca nim#nui s# nu-i fie ng#duit s# dea la iveal# sau s# scrie sau s# ntocmeasc# (alc#tuiasc#) alt# credin!#, afar# de aceea care s-a ornduit (hot#rt) de c#tre Sfin!ii P#rin!i, care, mpreun# cu Sfntul Duh s-au adunat n cetatea Niceenilor. Iar cei ce 80

Romn#, precum "i comuniunea cu ntreaga Biseric# Ortodox#; promoveaz# coresponsabilitatea, consultarea "i cooperarea ntre ierarhii s#i, n timpul "i ntre "edin!ele de lucru, prin conslujire la diferite evenimente biserice"ti centrale "i regionale, prin scrisori de felicitare, prin conlucrare permanent# ntre sinoadele mitropolitane nvecinate, la nivel pastoral-misionar, social-filantropic "i cultural, prin ntrajutorarea fr#!easc# a eparhiilor mai s#race din interiorul "i din afara grani!elor !#rii "i prin solidaritate spiritual# "i material# exprimat# n cazuri de urgen!# (dezastre, calamit#!i naturale etc.) 173 ; examineaz# orice problem# de ordin dogmatic, liturgic, canonic "i pastoral-misionar, pe care o solu!ioneaz# n conformitate cu nv#!#tura Bisericii Ortodoxe "i hot#r#"te, potrivit Sfintelor Canoane, asupra problemelor biserice"ti de orice natur#; se ngrije"te de sfin!irea Marelui Mir174, potrivit cerin!elor pastoral-misionare din Biserica Ortodox# ndr#znesc fie s# ntocmeasc# (alc#tuiasc#) o alt# credin!#, fie s# o aduc# sau s# le-o nf#!i"eze (propov#duiasc#) celor ce voiesc a se rentoarce la cunoa"terea adev#rului, fie c# sunt din p#gnism sau din iudaism sau din orice fel de erezie, ace"tia, dac# ar fi episcopi sau clerici, s# fie nstr#ina!i (s# se lipseasc#), episcopii de episcopie "i clericii de starea clerului; iar dac# ar fi laici, s# se dea anatemei. Iar dac# unii, fie episcopi, fie clerici, fie laici, ntocmai n acela"i chip s-ar v#di, fie cugetnd, fie nv#!nd cele din ar#tarea (expunerea) adus# nainte de c#tre presbiterul Harisios despre ntruparea Unuia N#scut Fiul lui Dumnezeu, adic# spurcatele "i pidosnicele (condamnatele, stricatele) nv#!#turi (dogme) ale lui Nestorie, care au "i fost doborte, s# fie supu"i hot#rrii sfntului "i ecumenicului acestui sinod, adic#, a"a, ca episcopul s# fie nstr#inat (ndep#rtat) de la episcopie "i s# fie caterisit, iar clericul de asemenea s# cad# din starea clerului, iar dac# cineva ar fi laic, "i acesta s# fie dat anatemei, dup# cum s-a zis mai nainte.
172

Prin Hot#rrea Sfntului Sinod din 17 februarie 2011 s-a explicitat sensul expresiei de

comuniune canonic# prin sublinierea comuniunii statutare "i regulamentare. Noua form# a art. 14 a) este: pa!streaz# unitatea dogmatic#, liturgic# s!i canonic#, statutar# s!i regulamentar#, n Biserica Ortodox# Romn#, precum s!i comuniunea cu ntreaga Biseric# Ortodox#.
173 174

n forma aprobat# de HG 53 din 8 ianuarie 2008, acest paragraf nu a existat. Canonul 6 Cartagina: Episcopul Fortunat zise: Ne aducem aminte c# la sinoadele

!inute mai nainte s-a hot#rt ca Sfntul Mir sau gra!ierea peniten!ilor sau sfin!irea 81

Romn#; aprob# canonizarea sfin!ilor "i emite tomosul sinodal de canonizare; exprim# pozi!ia oficial# a Bisericii Ortodoxe Romne asupra proiectelor de acte normative ale statului referitoare la activitatea cultelor, la nv#!#mntul teologic "i religios, la asisten!a social# "i religioas#, la patrimoniul cultural-na!ional, n special cel bisericesc, precum "i n alte domenii de interes bisericesc "i social; aprob#, prin vot deschis, cu o majoritate de dou# treimi din num#rul membrilor prezen!i, Statutul pentru organizarea "i func!ionarea Bisericii Ortodoxe Romne "i hot#r#"te n privin!a modific#rii acestuia; aprob#, prin vot deschis, regulamentele biserice"ti ntocmite n conformitate cu prezentul statut "i hot#r#"te n privin!a modific#rii acestora; ini!iaz# "i aprob# acorduri "i parteneriate cu statul "i cu alte institu!ii n domenii de interes general bisericesc; exprim# pozi!ia oficial# a Bisericii Ortodoxe Romne n probleme de interes general ale societ#!ii; aprob#, cu o majoritate de dou# treimi din num#rul membrilor prezen!i, nfiin!area, desfiin!area, modificarea teritorial# "i schimbarea titulaturii mitropoliilor, arhiepiscopiilor "i episcopiilor din cadrul Patriarhiei Romne, iar, n cazul nfiin!#rii de noi eparhii, emite tomosul sinodal de nfiin!are; are dreptul "i ndatorirea de a se ngriji de p#storirea credincio"ilor ortodoc"i romni din str#in#tate, n care scop aprob# sau retrimite, motivat, spre amendare statutele mitropoliilor, arhiepiscopiilor "i episcopiilor "i ale altor unit#!i biserice"ti din afara grani!elor Romniei "i adreseaz# acestora ndemnuri pastorale; alege, cu dou# treimi din totalul voturilor valide, pe Patriarh, iar cu jum#tate plus unu din totalul voturilor valide, pe mitropoli!ii, arhiepiscopii "i pe episcopii eparhio!i pentru eparhiile apar!in#toare Patriarhiei Romne; alege, cu jum#tate plus unu din totalul voturilor valide, pe episcopii-vicari patriarhali, pe episcopii-vicari "i pe arhiereii-vicari; emite gramata sinodal# pentru ntronizarea Patriarhului; hot#r#"te, cu o majoritate de dou# treimi din num#rul membrilor prezen!i, cu privire la retragerea ierarhilor "i stabile"te drepturile acestora; hot#r#"te, cu o majoritate de dou# treimi din num#rul membrilor prezen!i, cu privire la trimiterea n judecat# canonic# a acelora dintre membrii s#i care sunt nvinui!i fecioarelor "i a locurilor "i a bisericilor s# nu se fac# de presbiteri. Dar dac# cineva se va dovedi c# face aceasta, ce trebuie s# hot#rasc# n privin!a lui? Episcopul Aureliu a r#spuns: Vredniciile voastre au auzit cele propuse de fratele "i coliturghisitorul nostru Fortunat; ce zice!i n privin!a aceasta? Zis-au to!i episcopii: Preg#tirea Sfntului Mir "i consacrarea fecioarelor s# nu se fac# de presbiter; nici nu este ng#duit presbiterului s# mpace pe cineva la liturghia public#; aceasta este p#rerea tuturor. 82

de abateri de la nv#!#tura "i disciplina Bisericii; stabile"te criteriile dup# care arhimandri!ii sau preo!ii v#duvi (prin deces) sunt eligibili pentru slujirea de arhiereu; aprob# propunerile privind componen!a Consistoriului Superior Bisericesc; aprob# sau respinge hot#rrile Consistoriului Superior Bisericesc privind recursurile clericilor n materie de caterisire "i se pronun!# asupra cererilor de iertare ale acestora; ndrum# "i supravegheaz# ca activitatea organismelor deliberative "i executive de la episcopii, arhiepiscopii, mitropolii "i Patriarhie s# se desf#"oare potrivit prevederilor statutare "i regulamentare biserice"ti; ini!iaz# "i cultiv# rela!ii fr#!e"ti interortodoxe, rela!ii de dialog "i cooperare intercre"tin# "i interreligioas# pe plan na!ional "i interna!ional; aprob#, la solicitarea chiriarhului, nfiin!area, organizarea, func!ionarea "i desfiin!area unit#!ilor de nv#!#mnt teologic preuniversitar ("coli de cnt#re!i biserice"ti/"coli de arte "i meserii, seminarii teologice liceale) "i universitar (facult#!i de teologie) "i a altor unit#!i de nv#!#mnt organizate de Biserica Ortodox# Romn#, precum "i normele privind predarea religiei n "colile de stat, particulare "i confesionale. Stabile"te normele privind nv#!#mntul confesional de toate nivelurile, precum "i programele pentru catehizarea tinerilor "i adul!ilor; aprob# nfiin!area "i desfiin!area institu!iilor media scrise (reviste, ziare "i periodice oficiale) "i audiovizuale (radio, televiziune "i altele) ale Patriarhiei Romne "i ale centrelor eparhiale, la propunerea temeinic motivat# a Patriarhului Romniei sau a chiriarhilor eparhiilor din !ar# "i din afara grani!elor !#rii, n scopul p#str#rii, promov#rii "i ap#r#rii unit#!ii de credin!# "i a unit#!ii vie!ii biserice"ti; aprob# normele activit#!ii misionar-pastorale "i pe cele pentru promovarea vie!ii religioase "i morale a clerului; stabile"te normele activit#!ii de asisten!# social-filantropic# pentru ntreaga Biseric# Ortodox# Romn# "i aprob# m#surile pentru organizarea asisten!ei religioase n armat#, penitenciare, spitale, c#mine pentru copii "i pentru b#trni, a"ez#minte sociale "i medicale destinate persoanelor defavorizate etc.; aprob# nfiin!area, organizarea "i desfiin!area asocia!iilor "i funda!iilor biserice"ti cu caracter na!ional care sunt constituite "i conduse de c#tre Biserica Ortodox# Romn#; acord# sau retrage binecuvntarea (aprobarea scris#) pentru nfiin!area, organizarea "i, respectiv, desfiin!area asocia!iilor "i funda!iilor cu caracter na!ional, altele dect cele biserice"ti, care au fondator unic sau membri asocia!i unit#!i de cult, avnd conducere proprie format# din cre"tini ortodoc"i "i contribuie la opera misionar#, social#, cultural#, educativ# din Patriarhia Romn#, activnd n eparhiile acesteia; ini!iaz#, autorizeaz# "i supravegheaz# traducerea, diortosirea, editarea "i difuzarea Sfintei Scripturi, tip#rirea "i r#spndirea 83

c#r!ilor de cult "i acatistelor, a calendarului bisericesc, manualelor de teologie "i a manualelor de religie; supravegheaz# din punct de vedere dogmatic, liturgic "i canonic lucr#rile de arhitectur#, pictur#, sculptur# "i alte forme de art# bisericeasc# ortodox# "i ia m#surile cuvenite n caz de abateri; aprob# anual modul de constituire "i de repartizare a Fondului central misionar; instituie fonduri speciale "i stabile"te modul de constituire "i destina!ia acestora; interpreteaz#, n form# definitiv# "i obligatorie, pentru toate organismele biserice"ti, dispozi!iile statutare sau regulamentare. Asocia!iile "i funda!iile care func&ioneaz# cu aprobarea Sfntului Sinod au obliga!ia de a prezenta Cancelariei Sfntului Sinod, de dou# ori pe an (prim#vara "i toamna), rapoarte privind activitatea desf#"urat# "i, o dat# pe an, raportul privind situa!ia financiar#. n rndurile de mai jos ne vom opri asupra unor competen&e ale Sfntului Sinod care necesit# o punere n eviden&#. Una dintre cele mai importante modific#ri aduse de noul statut este legat# de procedura de alegere a episcopilor. Prin articolul 14 (m) %i (n) din Statut se confer# Sfntului Sinod competen&a de a alege episcopii, n urma unei proceduri de consultare a Sinodului mitropolitan din care episcopul va face parte %i a Adun#rii eparhiale respective175. Sfntul Sinod este instan&a care are ultimul cuvnt, dar n fazele anterioare sunt prev#zute dou# etape de consultare. Aceast# procedur# de alegere a episcopilor de c#tre Sfntul Sinod este fundamentat# pe canonul 4 al Sinodului I ecumenic care arat# c# se cuvine ca episcopul s# fie a%ezat de c#tre to!i episcopii din acea eparhie (mitropolie). Dac# din pricina unei nevoi st#ruitoare sau din cauza lungimii drumului, acest lucru ar fi greu de mplinit, atunci s# se adune n orice chip trei episcopi la un loc "i s#-l hirotoneasc#, numai dup# ce "i cei absen!i s-au f#cut mpreun# aleg#tori prin scrisori de consim!ire. nt#rirea celor f#cute s# fie dat# mitropolitului n fiecare eparhie. Articolul 14, lit. q)176 vorbe%te despre competen&a Sfntului Sinod de a ierta pe cei caterisi&i. Aceast# afirma&ie pune unele probleme de interpretare. Caterisirea este cea mai grav# m#sur# luat# de Biseric#, cel caterisit primind aceast# pronun!are n urma
175

Vechiul Statut prevedea ca episcopii s# fie ale!i dintre candida"ii propu!i de c#tre n forma adoptat# prin Hot#rrea Sfntului Sinod din 17 februarie 2011, 14 (t). 84

Sfntul Sinod, de c#tre un Colegiu electoral mixt constituit din clerici !i laici.
176

constat#rii c#, prin faptele lui, a dovedit o lep#dare de responsabilitatea slujirii. n aceast# situa!ie cel caterisit nu e oprit de la Sfnta mp#rt#"anie, pentru a nu-l mpinge spre dezn#dejde177. De fapt, cel n cauz#, alegnd con%tient s# s#vr%easc# fapte incompatibile cu preo!ia, se ndep#rteaz# pe sine nsu"i de starea de iconom al lucr#rii sacramentale "i, prin caterisire, Biserica nu face dect s# constate "i s# pronun!e public aceast# ndep#rtare de slujire "i trecerea n rndul laicilor. Cel caterisit revine n rndul mirenilor, iar aceast# pierdere a st#rii clericale este definitiv#178. Chiar dac# persoana caterisit# se c#ie"te "i dovede"te ndreptare, el nu poate fi rea"ezat n slujire n urma poc#in!ei. Cel mult el poate s# poarte un semn al st#rii din care a c#zut179. n urma caterisirii se poate ajunge la o rea"ezare n slujirea preo!easc#, dar doar atunci cnd se dovede"te c# persoana n cauz# nu era vinovat# de faptele imputate, cnd sunt identificate aspecte care, dac# ar fi fost luate n considerare la judecarea cauzei, nu s-ar fi ajuns la caterisire sau atunci cnd Sinodul constat# un abuz de putere din partea instan!ei de fond sau din partea episcopului. De aceea, n astfel de situa!ii n mod normal nu se vorbe"te despre iertare, ci de rea"ezare n slujirea din care clericul respectiv a fost injust ndep#rtat. Articolul 15 arat# c# pentru studierea "i formularea propunerilor asupra problemelor ce urmeaz# s# fie supuse deliber#rii, Sfntul Sinod alege, dintre membrii s#i,
177

Canonul 25 Apostolic: Episcopul ori presbiterul ori diaconul, prinzndu-se n

desfrnare sau n jur#mnt strmb (sperjur) sau n ho!ie s# se cateriseasc#, dar s# nu se afuriseasc#, c#ci zice Scriptura: s# nu urgise"ti de dou# ori pentru acela"i lucru (Nm. 1, 9). Asemenea "i ceilal!i clerici.
178

Vezi N. MILA$, Canoanele Bisericii Ortodoxe nso#ite de comentarii, vol. 1/I, trad. de Canonul 21 Trulan: Cei ce s-au f#cut vinova!i de grele f#r#delegi (infrac!iuni) canonice

Uro! Kovinvcici !i Nicolae Popovici, Arad, 1930, p. 196.


179

"i din pricina aceasta au fost supu"i caterisirii des#vr"ite "i pentru totdeauna (perpetue), "i da!i (mpin"i) n starea (locul) laicilor, dac# ns# de bun#voie pornind spre ntoarcere (poc#in!#) leap#d# p#catul pentru care au c#zut din har "i se fac pe ei cu des#vr"ire str#ini de acela, atunci s# se tund# n chipul clerului. Iar dac# nu vor alege de bun#voie aceasta, atunci s#-"i lase p#rul s# creasc# ntocmai ca laicii, ca cei ce au pre!uit mai mult petrecerea n lume dect via!a cea cereasc# (au preferat vie!ii cere"ti, petrecerea n lume). 85

patru comisii sinodale. Paragraful 2 al acestui articol prevede c# fiecare comisie este prezidat# de un mitropolit "i are un raportor. De asemenea, se prevede c#, dac# dintr-o comisie fac parte %i al&i mitropoli&i, ace%tia sunt copre%edin&i. Aceast# prevedere este atipic#, deoarece n Biserica Ortodox# nu exist# institu&ia copre%edin&iei. n Biserica Ortodox# Romn#, mitropoli&ii sunt recunoscu&i ca fiind n ranguri diferite, n ordinea dipticelor. Chiar dac# sunt doi mitropoli&i n aceea%i comisie, ceilal&i mitropoli&i care s-ar ad#uga mitropolitului pre%edinte al comisiei respective ar putea fi vicepre%edin&i. Altfel ns#%i natura func&iei de pre%edinte risc# s# fie relativizat# %i acest cadru ar suspenda recunoa%terea ordinii stabilite prin dipticele Patriarhiei Romne. Articolul 15 (3) din Statutul BOR enumer# comisiile Sfntului Sinod: a. Comisia pastoral#, monahal# "i social#, b. Comisia teologic#, liturgic# "i didactic#, c. Comisia canonic#, juridic# "i pentru disciplin#, d. Comisia pentru comunit#!i externe, rela!ii interortodoxe, intercre"tine "i interreligioase. Sfntul Sinod poate decide dac# o problem# trebuie examinat# n comun de dou# sau mai multe comisii. Pentru anumite probleme, cu caracter permanent sau temporar, Sfntul Sinod decide instituirea unor subcomisii speciale afiliate uneia din cele patru comisii. Din subcomisii pot face parte "i ierarhi din alte comisii "i pot fi coopta!i profesori de teologie, clerici, monahi, mireni, speciali"ti n domeniul abordat, dup# modelul Subcomisiei pentru canonizarea sfin!ilor romni. Observ#m c# doar subcomisiile sinodale sunt deschise particip#rii speciali%tilor clerici sau mireni. n Statutul din 2008 articolul 16 se preciza c# Sfntul Sinod poate invita n Comisiile sale, pentru consultare, profesori de teologie, clerici, monahi, mireni, speciali"ti n domenii abordate. Statutul modificat n 2011 arat# n articolul 16 c# Sfntul Sinod poate invita la lucr!rile comisiilor sale, pentru consult!ri, chiar profesori de teologie !i speciali!ti din alte domenii. Aceast" modificare subliniaz" c# invitarea n comisiile sinodale este punctual#, speciali%tii respectivi nefiind considera&i ca f#cnd parte din comisia sinodal#, ci fiind consulta&i pentru unele subiecte sau probleme specifice. Chiar dac# autoritatea cea mai nalt# a Bisericii Ortodoxe Romne este Sfntul Sinod, activitatea Sfntului Sinod nu este izolat# de activitatea ntregului corp 86

eclezial. Partajarea competen!elor deliberative ntre Sfntul Sinod "i Adunarea Na!ional# Bisericeasc# subliniaz# acest aspect. n cadrul atribu!iilor Sfntului Sinod observ#m existen!a unor prevederi care sunt semnul conjug#rii competen!elor. Sfntul Sinod aprob#, ini!iaz#, p#streaz#, dar lucrarea Sfntului Sinod se manifest# n cadrul coresponsabilit#!ii tuturor organismelor biserice"ti.

!"#"#"$%,(-.*+$/0123(0()$$
Articolele 17 %i 18 prezint# %i ncadreaz# institu&ia Sinodului Permanent care este instan!a ce asigur# sinodalitatea deciziilor importante pentru Biseric#, ce nu ng#duie amnare, ntre sesiunile Sfntului Sinod. Conform articolului 17 (2), din Sinodul Permanent fac parte, pe lng# mitropoli!i, un arhiepiscop "i doi episcopi desemna!i de Sinodul plenar pentru un termen de un an. Sinodul Permanent exprim# o manifestare a sinodalit#!ii "i pentru faptul c# fiecare mitropolit reprezint# n Sinodul Permanent "i sinodul mitropolitan pe care l prezideaz#. Desemnarea arhiepiscopului "i a celor doi episcopi ca membri ai Sinodul Permanent pune o problem# de coeren&# canonic#, deoarece Sinodul Permanent nu mai este o reprezentare a sinoadelor mitropolitane, ci devine un sinod restrns. Cu toate acestea, formula asumat# poate s# aib# %i aspecte pozitive, deoarece rnd pe rnd %i al&i episcopi ajung s# participe la ntrunirile Sinodului Permanent %i astfel se exprim# o deschidere spre o colaborare mai larg# n luarea deciziilor. Pn# acum activitatea Sinodului Permanent nu a fost foarte vizibil#, deoarece Biserica a considerat c# este mai potrivit# ntrunirea mai deas# a tuturor episcopilor n Sfntul Sinod. Cu toate c# participarea regulat# a tuturor episcopilor la lucr#rile Sfntului Sinod este o lucrare benefic#, prin care to&i arhiereii sunt invita&i la o atitudine de coresponsabilitate, dac# Biserica %i va consolida sistemul mitropolitan %i va nfiin&a noi eparhii, n timp, va fi inevitabil ca prerogativele Sinodului Permanent s# fie asumate cu mai mare regularitate %i s# creasc# rolul sinoadelor mitropolitane, iar Sfntul Sinod s# se

87

ntruneasc# de dou# ori pe an, ocazie cu care s# se procedeze %i la ratificarea hot#rrilor Sinodului Permanent180. Statutul modificat n 2011 introduce n primul paragraf al articolului 17 unele preciz#ri privind competen&ele sale %i anume: Sinodul Permanent exercit!, n timpul dintre !edin"ele Sfntului Sinod, urm#toarele atribu"ii: exprim# pozi"ia oficial# a Bisericii Ortodoxe Romne n rela!iile ei cu Statul "i n probleme de interes general ale societ#!ii; sprijin!, n diferite forme, predarea religiei n !colile de stat, particulare !i confesionale; ini!iaz" #i sprijin" traducerea, diortosirea, editarea #i distribuirea Sfintei Scripturi #i a c!r"ilor de cult, inclusiv a acatistelor, a calendarului bisericesc, a manualelor de teologie !i a manualelor de religie; semnaleaz" Sfntului Sinod literatura teologic" !i spiritual" sincretist! "i confuz!. Aceast# introducere este un pas pentru precizarea %i dezvoltarea competen&elor specifice acestui tip de organism de manifestare a sinodalit#&ii.

!"#"4"$5.*(3103$637,-(3+8$9,:01,;03:;8$
Articolele 19-23 sunt consacrate Adun#rii Na&ionale Biserice%ti, care este definit# n articolul 19 ca fiind organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Romne, pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice "i patrimoniale. Din aceast# formulare s-ar putea n&elege c# Adunarea Na&ional# Bisericeasc# ar avea o competen&# deliberativ# exclusiv# n aceste domenii. ns# din analiza general# a prevederilor statutare reiese c# Adunarea Na&ional# Bisericeasc# are o competen&# complementar# Sfntului Sinod. Din acest motiv ar fi fost mai potrivit# formularea nearticulat#: Adunarea Na&ional Bisericeasc# este organism central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Romne, pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice "i patrimoniale.. Adunarea Na!ional# Bisericeasc# este organismul central, n care sunt reprezentate, prin clerici "i mireni, eparhiile "i institu!iile Bisericii Ortodoxe Romne. Competen!ele Adun#rii Na!ionale Biserice"ti au de fapt o natur# consultativ#, deoarece hot#rrile nu devin definitive dect dup# asumarea lor de c#tre Sfntul Sinod. Adunarea
180

Articolul 18 (4). 88

Na!ional# Bisericeasc# nu este o adunare general# de tipul Adun#rii Generale a unei Asocia!ii. Ea "i desf#"oar# activitatea n cadrul comuniunii biserice"ti %i astfel nu este organul reprezentativ n sensul calificativ al termenului, ci este reprezentativ# n sensul c#, n cadrul acesteia, fiecare eparhie este reprezentat# de c#tre o delega!ie compus# dintrun cleric "i doi laici. Este interesant faptul c# membrii Sfntului Sinod nu fac parte din Adunarea Na&ional# Bisericeasc#, de%i, conform articolului 20 (3), Patriarhul este Pre%edintele acesteia, iar paragraful (3) arat# c# n cazul n care Patriarhul este indisponibil, pre%edin&ia este asigurat# de c#tre un alt ierarh n ordinea dipticelor. n acela%i timp articolul 20 (2) arat# c# membrii Sfntului Sinod particip# la reuniunile Adun#rii Na&ionale Biserice%ti, dar Statutul nu precizeaz# dac# particip# sau nu la vot.181 n Statutul n vigoare pn# n anul 2007 era prev#zut c# membrii Sfntului Sinod fac parte din Adunarea Na&ional# Bisericeasc#, avnd vot deliberativ. Ne putem ntreba care este motiva&ia solu&iei alese n noul Statut, pentru ca membrii Sfntului Sinod s# nu aib# drept de vot? F#r# avea preten&ia de a cunoa%te motiva&ia Sfntului Sinod pentru o astfel de op&iune, ne permitem s# avans#m o ipotez# de argumentare a acestei alegeri. Avnd n vedere c# Adunarea Na&ional# Bisericeasc# este considerat# de c#tre Sfntul Sinod ca un organism consultativ %i c# hot#rrile Adun#rii Na&ionale Biserice%ti devin definitive doar dup# ratificarea lor de c#tre Sfntul Sinod, probabil c# legiuitorul bisericesc a considerat c# nu ar fi potrivit ca sinodalii s# voteze n cadrul acestui organism, iar apoi s# aib# posibilitatea de a refuza ratificarea unei hot#rri la care au participat. ntr-adev#r, o astfel de situa&ie n care o hot#rre adoptat# n Adunarea Na&ional# Bisericeasc# ar putea fi respins# de c#tre Sfntul Sinod ar pune o problem# de coeren&# decizional#. n acela%i timp subliniem faptul c# Sfntul Sinod este cea mai nalt# instan&# de reprezentare a Bisericii Ortodoxe Romne, dar %i Adunarea Na&ional# Bisericeasc# este organism constituit din reprezentan&i ai fiec#rei eparhii, a%a cum arat# articolul 20 (1). Dac# n Adunarea Na&ional# Bisericeasc# sunt reprezentate eparhiile, este potrivit ca dintre ace%ti reprezentan&i s# nu fac# parte chiriarhul? Este o ntrebare retoric# la care probabil c# va r#spunde Sfntul Sinod prin modific#rile pe care le va aduce Statutului de organizare %i func&ionare a Bisericii Ortodoxe Romne n anii urm#tori.
181

Articolul 20 (4). 89

Atribu&iile Adun#rii Na&ionale Biserice%ti sunt enumerate de articolul 22. Din con&inutul acestuia reiese clar c# Adunarea Na&ional# Bisericeasc# este un organism consultativ al Sfntului Sinod %i care sus&ine activit#&ile Bisericii. Adunarea Na&ional# Bisericeasc# sprijin# Biserica n asumarea drepturilor %i obliga&iilor sale, particip# la activitatea jurisdic&ional# prin avizarea regulamentelor de aplicare a Statutului cu privire la domenii de activitate date n competen!a sa de c#tre Sfntul Sinod, iar la propunerea Patriarhului, alege membrii Consiliului Na!ional Bisericesc. Particip# la lucrarea administrativ# adoptnd m#suri generale pentru sprijinirea a"ez#mintelor culturale, social-filantropice, economice "i funda!ionale ale Bisericii; stabile"te mijloacele de ajutorare ale organismelor "i institu!iilor centrale biserice"ti; examineaz# "i aprob# Raportul general anual al Consiliului Na!ional Bisericesc, privind activitatea din Biserica Ortodox# Romn#, "i hot#r#"te cu privire la m#surile ce trebuie luate pentru buna desf#"urare a vie!ii biserice"ti; aprob# contul de execu!ie bugetar# "i bilan!ul financiarcontabil al Administra!iei Patriarhale, al Institutului Biblic "i de Misiune Ortodox# "i al institu!iilor centrale biserice"ti cu scop misionar; aprob# bugetul general al Administra!iei Patriarhale, al Institutului Biblic "i de Misiune Ortodox# "i al institu!iilor centrale biserice"ti cu scop misionar; aprob# m#suri unitare privind administrarea bunurilor mobile "i imobile, aflate n proprietatea sau folosin!a unit#!ilor de cult din ntreaga Biseric# Ortodox# Romn#, precum "i a celor funda!ionale; particip# la lucrarea pastoralmisionar# a Bisericii prin aprobarea de proiecte sociale, culturale, educa!ionale "i comunica!ionale; stabile"te mijloacele de ajutorare a romnilor din afara grani!elor !#rii. Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne este competent s# dea Adun#rii Na&ionale Biserice%ti %i alte competen&e, prin regulamentele de aplicare ale Statutului %i prin hot#rri sinodale. Articolul 23 arat# c# pentru studierea problemelor "i formularea propunerilor ce urmeaz# a fi supuse deliber#rii, Adunarea alege, la nceputul fiec#rui mandat de patru ani, dintre membrii ei clerici "i mireni, cinci comisii de lucru permanente care au cte un pre"edinte, vicepre"edinte "i raportor desemna!i de plen, la propunerea Pre"edintelui. Comisiile Adun#rii Na!ionale Biserice"ti sunt: a. Comisia administrativ-juridic# "i de validare, b. Comisia social# "i pentru comunica!ii media, c. Comisia cultural# "i educa!ional#, 90

d. Comisia economic#, bugetar# "i de patrimoniu imobiliar (bunuri biserice"ti), e. Comisia pentru romnii ortodoc"i de peste hotare182. Observ#m c# n articolul 22 (e) este men&ionat# comisia pentru romnii ortodoc%i de peste hotare, iar n articolul 23 (2) se arat# c# la aceast# comisie pot fi invita&i reprezentan!i clerici "i mireni ai eparhiilor ortodoxe romne din afara grani!elor !#rii, cnd ordinea de zi impune acest lucru. Formularea acestor paragrafe pune cteva semne de ntrebare, deoarece Articolul 20 (1) prevede c# Adunarea Na!ional# Bisericeasc# este alc#tuit# din cte trei reprezentan!i ai fiec#rei eparhii, un cleric "i 2 mireni, delega!i de adun#rile eparhiale, pe termen de 4 ani, deci eparhiile din afara grani&elor &#rii nu sunt excluse de la participarea la acest organism. Cu toate acestea, din lecturarea articolului 23 (2) reiese c# participarea reprezentan&ilor eparhiilor din afara grani&elor are loc doar atunci cnd ordinea de zi impune acest lucru. Este interesant de observat c# la convocarea Pre"edintelui, comisiile Adun#rii Na!ionale Biserice"ti se pot ntruni "i ntre "edin!ele acesteia, potrivit cerin!elor, %i astfel lucrarea comisiilor poate fi extins# nelimitat, n func&ie de nevoile concrete ale Bisericii.

1.3. Prevederi statutare privind organismele centrale executive

Sec&iunea a doua a Statutului este destinat# Organismelor Centrale executive ale Bisericii Ortodoxe Romne: Patriarhul mpreun# cu Consiliul Na!ional Bisericesc (CNB)183. Organismele executive au competen&e de decizie imediat# sau de punere n aplicare a normelor biserice"ti stabilite de autoritatea deliberativ#. Chiar dac# exist# dou# organisme centrale executive, Patriarhul %i CNB, ele nu se dubleaz# n misiunea lor, ci "i desf#"oar# activitatea n cadrul comuniunii ierarhice. Consiliul Na!ional Bisericesc nu poate s# fie considerat ca organism ce "i desf#"oar# activitatea n mod independent fa!#

182

Prin hot#rrea din 17 februarie 2011, Comisiei pentru romnii ortodoc"i de peste

hotare i-au fost extinse competen"ele, fiind intitulat# Comisia pentru romnii ortodoc"i de peste hotare !i pentru rela#ii externe biserice"ti.
183

Articolele 24-34. 91

de Patriarh, n primul rnd pentru c# Patriarhul este Pre"edintele, dar "i pentru faptul c# Patriarhul este organism executiv al Sfntului Sinod.

!"4"!"$/3)1,31<*+$$
Patriarhul, organism executiv al Sfntului Sinod, este ntiul dintre episcopii Bisericii autocefale, n calitatea lui de arhiepiscop al celei mai importante eparhii din Patriarhie. Din acest motiv titulatura Patriarhului porne"te de la slujirea sa fundamental#, aceea de Arhiepiscop al Bucure"tilor. Aceast# calitate este la temelia celei de mitropolit "i Patriarh. Patriarhul este cel care prezid# comuniunea episcopilor din Biserica autocefal#. Primatul Patriarhului este un primat al slujirii n bun# n!elegere, a"a cum arat# canonul 34 Apostolic.

/3)1,31<*+$=,$&*(;7,3$:3$>1,237,3+8$
No&iunea de protos s-a dezvoltat n strns# leg#tur# cu voca&ia de vector de armonie %i coresponsabilitate a celui ce exprim# autoritatea bisericeasc# la nivel local %i la nivel regional. Sfintele canoane %i canoni%tii bizantini nu utilizeaz# n mod expres no&iunea de primat n sensul de func&ie canonic# a celui care se afl# n fruntea unui sistem de organizare bisericeasc#. De%i cuvntul ta presbeia din canonul 28 Calcedon184 a fost

184

Canonul 28 Calcedon: Urmnd ntru totul ornduirilor (hot#rrilor) Sfin!ilor P#rin!i "i

cunoscnd canonul abia citit al celor 150 de Dumnezeu prea iubitori episcopi, care s-au ntrunit n mp#r#tescul Constantinopol, n noua Rom#, sub marele Teodosie, fostul mp#rat de pioas# amintire, acelea"i le ornduim (hot#rm) "i le statornicim "i noi, despre ntiet#!iie (privilegiile) preasfintei Biserici a aceluia"i Constantinopol, a noii Rome, de vreme ce "i scaunului Romei vechi p#rin!ii dup# dreptate i-au dat (conferit) ntietatea (privilegiul) pentru (motivul) c# cetatea aceea era cetate mp#r#teasc#. 'i cei 150 episcopi prea iubitori de Dumnezeu, ndemna!i (mpin"i) de acela"i !el (scop, considerent), au d#ruit (conferit) ntiet#!i (privilegii) egale Preasfntului scaun al Romei noi, socotind a fi cu dreptate ca cetatea care s-a cinstit (onorat) cu mp#r#!ia "i cu senatul (sinclitul) "i care a dobndit ntiet#!i (privilegii) deopotriv# (egale) cu ale vechii Rome mp#r#te"ti; ntocmai ca "i aceea s# se fac# de mare (m#reasc#, s# se nal!e) "i n lucrurile cele 92

tradus n Prisca cu primatum, cuvntul presbeion-ou semnific# de fapt primatul de onoare sau privilegiul acordat unei persoane pe baza vrstei naintate. Acela%i termen exprim# %i privilegiul de care se bucur# cei care se afl# n fruntea unei cet#&i venerabile, a%a cum arat# canonul 6 al Sinodului I Ecumenic185 care ne arat# c# nu este vorba de un primat al persoanei, ci al Bisericii. n secolul al IX-lea, Patriarhul Fotie vorbe%te despre mitropolit, patriarh %i despre cei care, n Africa, sunt numi&i prima&i186. Faptul c#, ntr-o perioad# marcat# de dispute aprinse privind natura autorit#&ii episcopului Romei, Patriarhul Constantinopolului a%az# primatul al#turi de mitropolit %i patriarh dovede%te c# no&iunea de primat %i con&inutul ei func&ional nu erau considerate necanonice. Privilegiile dobndite n timp de anumite scaune episcopale erau respectate de Biseric#, dar n acela%i timp erau integrate n sistemul sinodal.

biserice"ti fiind a doua dup# aceea. De asemenea (s-a hot#rt) ca numai mitropoli!ii diecezei Pontului, a Asiei "i a Traciei, precum "i episcopii din !inuturile barbare ale diecezelor numite mai nainte s# se hirotoneasc# de c#tre pomenitul preasfnt scaun al Preasfintei Biserici din Constantinopol; "i adic#, fiecare mitropolit al diecezelor pomenite, mpreun# cu episcopii din eparhie (mitropolie) hirotonind pe episcopii din eparhie (mitropolie) dup# cum se rnduie"te (porunce"te) prin dumnezeie"tile Canoane; iar mitropoli!ii pomenitelor dieceze s# fie hirotoni!i, dup# cum s-a spus, de c#tre arhiepiscopul Constantinopolului, dup# ce potrivit obiceiului s-au f#cut alegeri ntr-un glas (unanime) "i i s-au adus lui la cuno"tin!#.
185

Canonul 6 Sinodul I ecumenic: S# se !ie obiceiurile cele vechi, cele din Egipt "i din

Libia "i din Pentapole, a"a nct episcopul din Alexandria s# aib# st#pnire peste toate acestea, pentru c# acesta este "i obiceiul episcopului Romei. De asemenea "i n Antiohia "i n celelalte eparhii (provincii) s# li se p#streze Bisericilor ntiet#!ile (privilegiile). Este apoi cu totul nvederat lucrul acela, c# dac# cineva ar deveni episcop f#r# ncuviin!area mitropolitului, marele sinod a hot#rt c# unul ca acesta nu se cade s# fie episcop. Iar dac# alegerii comune tuturor, fiind ea (cu temei) bine ntemeiat# "i dup# canonul bisericesc, i s-ar mpotrivi doi sau trei din vrajb# (pizm#) proprie, s# aib# t#rie votul (hot#rrea) celor mai mul!i.
186

Vezi N. DUR$, Le rgime de la Sinodalit, p. 837. 93

Putem s# ne ntreb#m care este natura canonic# %i sacramental# a slujirii de primat? Puterea prima&ial# este ea o harism# a Bisericii? P#rintele Alexandre Schmemann afirm# c# puterea prima&ial# nu poate fi considerat# o harism# a Bisericii, diferit# de cea a episcopului. Aceast# afirma&ie este bazat# pe faptul c# Biserica nu cunoa%te o harism# mai important# dect cea a episcopului, care s# fie conferit# prin hirotonie. Dac# exist# o putere a primatului, spune P#rintele Schmemann, aceasta este de alt# natur# dect cea sacramental#187. n tradi&ia canonic# a Bisericii nedesp#r&ite avem cteva texte relevante pentru a putea n&elege natura func&iei prima&iale %i cadrele canonice n care ea se manifest#, n special raportul dintre func&ia prima&ial# %i organizarea sinodal#. Canonul 55 Cartagina188 men&ioneaz# faptul c# episcopului din Cartagina i era acordat un privilegiu, dar con%tiin&a Bisericii a considerat c# acest privilegiu nu este unul discre&ionar, ci unul exercitat n comuniune sinodal#. n acela%i sens, canonul 98 Cartagina 189 vorbe%te de primatul unei eparhii (mitropolii) care trebuie s#-%i dea consim&#mntul pentru nfiin&area unei episcopii, dar aceast# decizie trebuia s# fie dat# de comun acord cu Sinodul complet al eparhiei (mitropoliei).
187

Vezi pentru mai multe detalii A. SCHMEMANN, The Idea of Primacy in Orthodox Canonul 55 Cartagina: Episcopul Aureliu zise: Fra!ilor, asculta!i cuvntul meu. De

Ecclesiology, n: St. Vladimirs Sminary Quaterly, IV (1960), 2-3, p. 51.


188

multe ori s-a ntmplat c# clericii, dac# aveau nevoie, cereau de la mine diaconi, sau presbiteri, sau episcopi; "i eu, aducndu-mi aminte de cele hot#rte, urmez acestora, a"a c# m# n!eleg cu episcopul acelui cleric care este cerut "i-i ar#t acelui episcop c# clericul s#u a fost cerut dintr-o biseric# oarecare. 'i iat# c# pn# acum ntr-adev#r nimeni nu s-a opus; dar ca nici n viitor s# nu se ntmple aceasta.... Episcopul Numidiu zise: Scaunul acesta totdeauna a avut puterea ca de unde vrea "i n numele oric#rui i se adreseaz# s# hirotoneasc# episcopi dup# dorin!a fiec#rei biserici. Episcopul Epigoniu zise: Bun#voin!a ta modereaz# puterea, c#ci tu, frate, ndr#zne"ti mai pu!in dect ai putea... Drept aceea, noi nu-!i d#m !ie puterea, ci o confirm#m cu nvoirea ta....
189

Canonul 98 Cartagina: S-a hot#rt "i aceea c# popoarele care niciodat# nu au avut

episcopii s#i proprii nicidecum nu vor primi episcopi, nici n viitor, dect numai dac# se hot#r#"te de sinodul complet al fiec#rei eparhii "i de primatul cu c#dere "i cu consim!#mntul aceluia sub a c#rui crmuire se afl# acea biseric#. 94

n tradi&ia canonic# observ#m %i existen&a unui primat care se manifest# distinct de sinodalitate, care exprim# o cinstire onorific#, prin care este respectat# memoria unei cet#&i, dar f#r# a se prejudicia n vreun fel func&ia administrativ# a sistemului din care acel primat onorific face parte. Un exemplu n acest sens este cel dat de canonul 7 al Sinodului I Ecumenic, unde se face distinc&ia ntre primatul de onoare al cet#&ii Ierusalimului %i primatul mitropolitului Capadociei. Canonul 9 Antiohia190merge mai departe, prezentnd %i con&inutul func&iei canonice a primatului mitropolitan, anume acela de a veghea la armonia slujirii n ntreaga provincie. Prin instalarea sa n oficiu, mitropolitul nu dobndea un privilegiu absolut, ci n virtutea pozi&ion#rii mitropoliei n centrul vie&ii administrative a acelei regiuni, aceast# func&ia putea fi eficient asumat# %i n acela%i timp i se asocia %i un primat de onoare. Tot n acest registru de eficacitate canonic# integrat# n sinodalitate se ncadreaz# %i problematica dreptului de a primi apelul, exercitat de episcopul Romei conform canonului 5 Sardica
191

, de episcopul diocezei sau de episcopul

Constantinopolului conform canoanelor 9192 %i 17193 ale Sinodului IV Ecumenic.


190

Canonul 9 Antiohia: Episcopii din fiecare eparhie trebuie s# recunoasc# pe episcopul

proestos din capitala metropol# "i care de!ine purtarea de grij# a toat# eparhia, pentru c! n capitala metropol! se ntrunesc din toate p!r"ile to"i cei ce au afaceri de aranjat. Pentru aceea s-a hot#rt ca aceasta s# aib# prec#dere n cinste, "i ceilal!i episcopi s# nu fac# nimic mai nsemnat f#r# de dnsul, potrivit vechiului canon n vigoare al P#rin!ilor no"tri, dect numai cele ce privesc fiecare parohie n parte "i !inuturile de sub dnsa. Iar fiecare episcop s# aib# st#pnire peste parohia sa "i s-o crmuiasc# potrivit evlaviei cuvenite fiec#ruia "i s# aib# grij# de tot !inutul supus cet#!ii sale; a"a ca s# "i hirotoneasc# att presbiteri, ct "i diaconi, "i s# dispun# toate cu judecat#; dar mai mult nimic s# nu se apuce s# fac# f#r# episcopul capitalei metropolei, nici acesta f#r# de socotin!a celorlal!i.
191

Canonul 5 Sardica: ...dac# vreun episcop s-ar pr "i, ntrunindu-se episcopii acelui

teritoriu, l-ar scoate din treapta lui, "i el, ca "i cnd ar fi fost chemat, s-ar refugia (cu apel) la preafericitul episcop al Bisericii Romei "i acesta ar voi s#-l asculte "i ar socoti c# este cu dreptate a se cerceta din nou pricina lui "i va crede de cuviin!#, s# scrie episcopilor nvecina!i cu eparhia, ca ace"tia s# cerceteze totul cu de-am#nuntul "i cu temeinicie, "i s# aduc# sentin!# n chestiune, potrivit fidelit#!ii adev#rului. Iar dac# vreunul dorind s# se 95

Atribu&iile acordate Patriarhului de c#tre Statutul Bisericii Ortodoxe Romne sunt legate, n cea mai mare parte a lor, de asigurarea comuniunii ntre eparhii, a unit#!ii de organizare "i de lucrare "i a comuniunii dintre Biserica autocefal# n fruntea c#reia se afl# "i celelalte Biserici autocefale. Articolul 25 stabile%te titulatura Patriarhului Bisericii Ortodoxe Romne %i principalele acte prin care acesta %i exercit# slujirea. Titulatura sa este: Prea fericirea Sa, Preafericitul P!rinte (N), Arhiepiscopul Bucure!tilor, Mitropolitul Munteniei !i Dobrogei, Loc!iitorul tronului Cezareei Capadociei "i Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne sau Patriarhul Romniei. Observ#m c# n titulatura Patriarhului Romniei apare titlul de Loc!iitor al tronului Cezareei Capadociei. Aceast# precizare n cadrul titulaturii trebuie n&eleas# ca un titlu onorific acordat de Patriarhia ecumenic#, pentru a se sublinia leg#tura dintre Mitropolitul Munteniei %i Dobrogei %i apoi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Romne cu asculte din nou pricina lui "i la rug#mintea lui episcopul Romei ar socoti s# judece, "i acesta ar trimite presbiteri din partea sa, s# fie n puterea acestui episcop de a judeca ori de este bine "i de a se hot#r dac# trebuie s# trimit# judec#tori mpreun# cu episcopii nvecina!i, ca judec#tori vor avea puterea aceluia de a judeca, care i-a trimis; "i aceasta este a se primi. Iar dac# episcopul Romei ar socoti c# pentru cunoa"terea pricinii episcopului ajunge "i sentin!a dat# mai nainte mpotriva episcopului, s# fac# ceea ce s-ar p#rea prean!eleptului s#u sfat c# este bine. Episcopii au r#spuns: Se primesc cele spuse.
192

Canonul 9 Sinodul IV ecumenic: Iar dac# un episcop sau cleric ar avea nen!elegere

cu mitropolitul aceleia"i eparhii (mitropolii), s# fie luat (solicitat judec#tor) exarhul diecezei sau scaunul mp#r#te!tii cet#!i a Constantinopolului "i de c#tre acesta s# se judece.
193

Canonul 17 Sinodul IV ecumenic: Iar dac# cineva s-ar nedrept#!i de c#tre

mitropolitul s#u propriu, s# se judece de c#tre exarhul diecezei sau de c#tre scaunul Constantinopolului, dup# cum s-a zis mai nainte. Iar dac# vreo cetate s-ar fi nnoit prin puterea mp#r#teasc#, sau dac# s-ar nnoi de acum nainte (n viitor), atunci alc#tuirilor politice "i ob"te"ti s# urmeze "i ornduirea parohiilor biserice"ti. 96

Tronul Cezareei Capadociei. Cu ocazia Pelerinajului Patriarhului Romniei n Capadocia, n mai 2009, Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului a subliniat semnifica&ia acestui titlu onorific spunnd: Dar a"i venit aici $i ca Loc"iitor al Tronului mitropolitan al Cezareei Capadociei, deoarece, prin acest titlu scurt, dar de foarte mare cinste, a binevoit Preasfntul nostru Scaun Ecumenic, Apostolic $i Patriarhal s! onoreze pe Preaferici"ii Patriarhi ai Romniei. Titlul acesta s-a acordat cu scopul de a reaminti leg!turile istorice sfinte indisolubile dintre Constantinopol $i Bucure$ti, de a sublinia c! este necesar s! p!$im mpreun! pe calea des!vr$irii duhovnice$ti, s! fim uni"i n cuget $i s! d!m mpreun! m!rturia cea bun!, spre a exprima adev!rul c! pururea un trup suntem n Hristos $i fiecare suntem m!dulare unii altora. Exist# un fel de cordon ombilical care leag# Biserica Mam# de Biserica fiic#. n timp, aceasta din urm# s-a emancipat "i, n urm# cu 124 de ani, a fost proclamat# din Biseric# fiic#, Biseric# sor#, egal# n rang. Mai trziu a fost proclamat# Patriarhie, ocupnd locul al VIIlea n ordinea canonic#. Toate acestea constituie m#rturii despre faptul c#, ntre bisericile noastre, dragostea nu cade niciodat#. Mul!i patriarhi ecumenici, ntre care "i Atanasie al III-lea Patelaros, trecut recent n calendarul Bisericii Ortodoxe Romne, vrednicii de pomenire Partenie I, Partenie al II-lea, Calinic al II-lea, Sfntul Nifon ".a. care au p#storit odinioar# diferite regiuni ale Bisericii Ortodoxe Autocefale Romne de ast#zi194. n conformitate cu articolul 26 din Statut, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne are atribu!ii legate de toate slujirile Bisericii195: n domeniul deliberativ %i executiv, el convoac# "i prezideaz# organismele centrale deliberative "i executive biserice"ti "i vegheaz# pentru ducerea la ndeplinire a hot#rrilor acestora, convoac#
194

Vezi

Cuvntul

Sanctit#!ii

Sale

Bartolomeu,

Patriarhul

Ecumenic

al

Constantinopolului, la Sfnta Liturghie oficiat# mpreun# cu Preafericitul P#rinte Patriarh Daniel, n Catedrala Sfntul Mare Mucenic Gheorghe din Constantinopol, la s#rb#toarea n#l!#rii Domnului (28 mai 2009), http://www.basilica.ro/stiri/ cuvantul_sanctitatii_sale_bartolomeu_patriarhul_ecumenic_al_constantinopolului_la_sf anta_liturghie_oficiata_impreuna_cu_preafericitul_parinte_patriarh_daniel_la_sarbato area_inaltarii_domnului.html (consultat la 30 iunie 2012).
195

Am introdus aici atribu"iunile a!a cum sunt prezentate de forma statutului adoptat# n

17 februarie 2011 !i subliniem pasajele modificate fa"# de prevederile Statutului BOR aprobat prin HG 53/2008. 97

Sfntul Sinod n cazuri de urgen!# "i de for!# major#, n cel mult trei zile; are competen&a de a interveni atunci cnd se constat# c# aplicarea unei hot#rri a Sfntului Sinod nu mai este favorabil# vie!ii biserice"ti %i %i exercit# aceast# competen&# convocnd Sinodul Permanent, ntr-o "edin!# extraordinar#, pentru a formula "i propune Sfntului Sinod, spre dezbatere "i aprobare, o nou# hot#rre prin care se modific# sau se completeaz# hot#rrea precedent#; n cadrul lucr#rii sacramentale dispune m#surile necesare, potrivit hot#rrii Sfntului Sinod, pentru preg#tirea "i sfin!irea Marelui Mir la Patriarhia Romn#; hirotone"te mpreun# cu al!i ierarhi "i ntronizeaz# pe mitropoli!i; n cadrul lucr#rii jurisdic&ionale efectueaz# vizite canonice (statutare) n eparhiile Bisericii Ortodoxe Romne, la invita!ia chiriarhilor acestora; se ngrije"te de ndeplinirea prevederilor statutare pentru completarea eparhiilor vacante; prezideaz# Sfntul Sinod pentru alegerea mitropoli!ilor ortodoc"i romni din !ar# "i din afara grani!elor; emite gramata patriarhal# pentru ntronizarea mitropoli!ilor "i a chiriarhilor din afara grani!elor !#rii care se afl# n jurisdic!ia direct# a Patriarhiei Romne, gramata pentru acordarea de ranguri onorifice unor ierarhi (arhiepiscop sau mitropolit onorific), precum "i tomosul patriarhal pentru proclamarea ridic#rii n rang a unei eparhii, pe baza aprob#rii Sfntului Sinod; nume"te loc!iitori de mitropoli!i n cazul vacan!ei scaunelor mitropolitane; sf#tuie"te fr#!e"te pe ierarhii eparhiilor ortodoxe romne din !ar# "i din afara grani!elor "i conciliaz# eventuale nen!elegeri dintre ace"tia196; examineaz#, n Sinodul Permanent, plngerile mpotriva ierarhilor, iar rezultatul l aduce la cuno"tin!a Sfntului Sinod; n consultare cu Sinodul Permanent, propune Sfntului Sinod candida!i de episcop-vicar patriarhal "i prezideaz#
196

Canonul 17 Sinodul IV ecumenic: Parohiile cele de la !ar# (de pe cmp) sau de prin

alte sate s# r#mn# nestr#mutate la episcopii care le !in (de!in, st#pnesc) "i mai ales dac# st#pnindu-le pe ele f#r# sil#, le-au crmuit timp de treizeci de ani. Iar dac# n cuprinsul (n#untrul) celor treizeci de ani s-a iscat (n#scut) sau s-ar putea isca (na"te) vreo nen!elegere asupra lor, s# fie ng#duit celor ce spun c# se nedrept#!esc (n#p#stuiesc) s# fac# pr# (s# introduc# ac!iune) despre acest lucru la sinodul eparhiei (mitropoliei). Iar dac# cineva s-ar nedrept#!i de c#tre mitropolitul s#u propriu, s# se judece de c#tre exarhul diecezei sau de c#tre scaunul Constantinopolului, dup# cum s-a zis mai nainte. Iar dac# vreo cetate s-ar fi nnoit prin puterea mp#r#teasc#, sau dac# s-ar nnoi de acum nainte (n viitor), atunci alc#tuirilor politice "i ob"te"ti s# urmeze "i ornduirea parohiilor biserice"ti. 98

alegerea acestora; nume"te, sanc!ioneaz# "i revoc#, ntr-o "edin!# a Permanen!ei Consiliului Na!ional Bisericesc, personalul de conducere, precum "i celelalte categorii de personal clerical "i neclerical de la Cancelaria Sfntului Sinod, de la Administra!ia Patriarhal#, de la Institutul Biblic "i de Misiune Ortodox#, de la celelalte institu!ii centrale biserice"ti cu scop misionar, precum "i personalul de la unit#!ile biserice"ti din interiorul !#rii "i de la reprezentan!ele, comunit#!ile "i unit#!ile biserice"ti din afara grani!elor !#rii, aflate n jurisdic!ia direct# a Patriarhiei Romne; prin decizie patriarhal# dizolv# adun#rile eparhiale n vederea organiz#rii de noi alegeri "i confirm# noile adun#ri eparhiale; n cazul unor ac!iuni potrivnice Bisericii din partea Adun#rii eparhiale, la solicitarea chiriarhului locului sau a loc!iitorului acestuia, Patriarhul, prin decizie, dizolv# respectiva adunare eparhial# n vederea organiz#rii de noi alegeri197; exercit# dreptul de a primi apel "i dreptul de devolu!iune n mitropolii "i n eparhiile aflate n jurisdic!ia direct# a Patriarhiei Romne pentru restabilirea ordinii canonice "i administrative; n mod excep!ional "i cu motiva!ii justificate, n acord cu tradi!ia ortodox# "i cutuma romneasc#, poate ntemeia stravropighii n interes bisericesc, cu acordul prealabil al chiriarhului locului "i cu aprobarea Sfntului Sinod, pe care le organizeaz# "i administreaz# prin delega!ii s#i; confer# distinc!ii patriarhale clericilor "i mirenilor din Biserica Ortodox# Romn#, precum "i unor personalit#!i din !ar# "i de peste hotare, care sprijin# activit#!ile Patriarhiei Romne; n cadrul misiunii de reprezentare a Bisericii Ortodoxe Romne efectueaz# vizite irenice la celelalte Biserici Ortodoxe "i adreseaz# scrisori irenice ntist#t#torilor acestora, n scopul men!inerii unit#!ii Ortodoxiei "i al promov#rii comuniunii fr#!e"ti; efectueaz# vizite oficiale la alte Biserici cre"tine, la organiza!ii cre"tine, religioase "i civile n interesul Bisericii Ortodoxe Romne; exercit# "i alte atribu!ii prev#zute de Sfintele Canoane, de prezentul statut, de regulamentele biserice"ti "i cele ncredin!ate de Sfntul Sinod. Pentru desf#"urarea activit#!ii curente, la dispozi!ia Patriarhului se afl# Cabinetul Patriarhului, coordonat de un consilier patriarhal, cu personalul corespunz#tor "i serviciile aferente: secretariat, registratur#, arhiv#, bibliotec# etc.
197

Aceast# competen"# trebuie s# fie n"eleas# ca manifestndu-se n temeiul dreptului de

devolu"iune, !i poate fi supus# controlului Sfntului Sinod. Dac# o astfel de competen"# ar fi exercitat# altfel dect din mandatul Sfntului Sinod, ar fi vorba de o nc#lcare a Principiului autonomiei !i subsidiarit#"ii. 99

Revenind asupra prevederilor articolului 26, observ#m c# Statutul prezint# atribu!iile patriarhului, insistnd asupra rolului de consolidare a unit#!ii n cadrul sinodalit#!ii, urmnd ca detaliile s# fie prezentate de Regulamente. Din cele de mai sus observ#m c# ntreag# slujirea patriarhal# este ncadrat# n manifestarea sinodal# a Bisericii. Dintre atribu&iile Patriarhului, dou# necesit# nuan&are %i clarificare: articolul 26 lit. u) %i v) %i articolul 26, lit. w). Articolul 26, lit. u) precizeaz#: prin decizie patriarhal#, [acesta] dizolv# adun#rile eparhiale n vederea organiz#rii de noi alegeri "i confirm# noile adun#ri eparhiale. n cazul unor ac!iuni potrivnice Bisericii din partea adun#rii eparhiale, la solicitarea chiriarhului locului sau a loc!iitorului acestuia, Patriarhul, prin decizie, dizolv# respectiva adunare eparhial# n vederea organiz#rii de noi alegeri. Prima fraz# a acestui alineat trebuie s# fie n&eleas# pur %i simplu ca o procedur# formal# de declan%are unitar# a alegerilor pentru constituirea Adun#rilor eparhiale. De%i textul acestui paragraf nu este restrictiv, din iconomia ntregului statut reiese clar c# aceast# dizolvare nu poate fi arbitrar#. Patriarhul Romniei nu poate dizolva la orice moment o adunare eparhial# pentru a declan%a procedura pentru noi alegeri. Dizolvarea intervine la momentul ncheierii mandatului statutar stabilit pentru Adunarea Eparhial#. Cea de-a doua fraz# din paragraf introduce o procedur# care nu a mai existat n vreo form# precedent# a Statutului Bisericii Ortodoxe Romne: n cazul unor ac!iuni potrivnice Bisericii din partea adun#rii eparhiale, la solicitarea chiriarhului locului sau a loc!iitorului acestuia, Patriarhul, prin decizie, dizolv# respectiva adunare eparhial# n vederea organiz#rii de noi alegeri. Din text reiese c# la baza acestei proceduri stau unele ac&iuni potrivnice pe care o adunare eparhial# le-ar putea ntreprinde, %i solicitarea chiriarhului. Astfel s-ar putea n&elege c# Patriarhul %i chiriarhul ar avea competen&a de a dizolva un organism statutar, f#r# a da socoteal# pentru aceast# m#sur# Sfntului Sinod %i Sinodului mitropolitan din care eparhia respectiv# face parte. Este evident c# aceast# m#sur# vizeaz# situa&ii cu totul excep&ionale, dar ea trebuie interpretat# n contextul tuturor atribu&iilor Patriarhului, ale Sfntului Sinod %i ale Sinodului Mitropolitan. Astfel, chiar dac# nu este precizat n mod expres, avnd n vedere c# Patriarhul este organismul executiv al Sfntului Sinod, toate prerogativele sale sunt supuse controlului sinodal. 100

Aceast# ac&iune excep&ional# se prezum# c# este n asentimentul Sfntului Sinod care are competen&a de a analiza circumstan&ele n care procedura de dizolvare a fost ndeplinit#. Patriarhul "i exercit# autoritatea "i prin intermediul dreptului de devolu!iune198, dar acest drept consacrat de articolul 26, lit. (v) este manifestat tot n respectul subsidiarit#!ii "i sinodalit#!ii199. Conform dreptului de devolu!iune, Patriarhul poate s# se autosesizeze atunci cnd unele nereguli din cadrul unei eparhii sau mitropolii nu sunt rezolvate convenabil de c#tre organismele locale responsabile, dar modul de rezolvare al acestora este supus autorit#!ii mitropolitului %i Sfntului Sinod. Competen&a aceasta nu este una facultativ#, ci face parte din mijloacele pe care le are sistemul de organizare bisericeasc# pentru a regulariza situa&ii care nu sunt rezolvate corect la nivelul local. Articolul 26, lit. w) prevede c# n mod excep!ional "i cu motiva!ii justificate, n acord cu tradi!ia ortodox# "i cutuma romneasc#, poate ntemeia stavropighii, n interes bisericesc, cu acordul prealabil al chiriarhului locului "i cu aprobarea Sfntului Sinod, pe care le organizeaz# "i administreaz# prin delega!ii s#i. Dreptul de ntemeiere a unei stavropighii este un drept patriarhal consacrat prin obicei canonic, neexistnd niciun Sfnt canon care s# prevad# posibilitatea discre&ionar# de a ntreprinde o astfel de ac&iune canonic#. Patriarhul, cu aprobarea Sfntului Sinod, are competen&a de a interveni n organizarea intern# a unei eparhii, primind n jurisdic&ia sa direct# o m#n#stire, cu scopul de a prezerva pacea Bisericii %i pentru a sus&ine misiunea comunit#&ii respective. Aceast# m#sur# a fost statornicit# de Biseric# pentru a interveni eficient n situa&iile n care m#n#stiri cu tradi&ie s-ar fi g#sit
198

Canonul 11 Sinodul VII ecumenic: Fiind cu to!ii ndatora!i (obliga!i) s# p#zim

dumnezeie"tile Canoane, suntem datori s#-l !inem cu orice chip nev#t#mat "i pe cel care zice s# fie economi n fiecare biseric#. 'i dac# fiecare mitropolit a"az# econom n biserica lui, bine este. Iar de nu, episcopului (patriarhului) Constantinopolului i este ng#duit ca din propria sa putere s# rnduiasc# (instituie) econom n biserica aceluia. A"ijderea "i mitropoli!ilor, dac# episcopii supu"i lor nu voiesc (nu se hot#r#sc) s# a"eze economi n bisericile lor, acela"i lucru (aceea"i rnduial#) s# se p#zeasc# (observe) "i n privin!a m#n#stirilor.
199

Vezi V. $ESAN, Dreptul de devolut!iune al patriarhului s!i al mitropolitului, Cerna!ut!i,

1937 !i C. PRVU, Dreptul de devolut!iune, i!n: Studii Teologice, 1954, 7-8. 101

ntr-o situa&ie de nen&elegere cu episcopul locului, %i dup# epuizarea tuturor c#ilor de ac&iune, Patriarhul mpreun# cu Sinodul o pot declara stavropighie. Aceea%i procedur# era ini&iat# %i n cazul n care o m#n#stire se afla ntr-o situa&ie de tensiune fa&# de autoritatea lumeasc#, %i pentru a o proteja, era luat# n directa jurisdic&ie a episcopului capitalei Imperiului200. Celelalte situa&ii, n care o stavropighie era ntemeiat# din interes material sau pur %i simplu func&ional, au fost considerate ntotdeauna ca fiind la limita canonicit#&ii201.

1.3.2. Prevederi statutare privind organizarea %i func$ionarea Consiliul Na"ional Bisericesc (CNB)

Consiliul Na!ional Bisericesc, ca organism central executiv al Sfntului Sinod "i al Adun#rii Na!ionale Biserice"ti, se compune din 12 membri ai Adun#rii Na!ionale Biserice"ti, cte un cleric "i cte un mirean reprezentnd fiecare mitropolie din !ar#, desemna!i pe o perioad# de patru ani "i pentru cel mult dou# mandate. Consiliul Na!ional Bisericesc se ntrune"te, la convocarea Pre"edintelui, cel pu!in de dou# ori pe an sau ori de cte ori este nevoie. Pre"edintele Consiliului Na!ional Bisericesc este Patriarhul, iar n lips# loc!iitorul s#u, conform prevederilor articolului 12, alin. 2 din Statut. Membrii Sfntului Sinod pot participa cu vot deliberativ la "edin!ele Consiliului. Prevederea din ultimul alineat are o importan&# aparte, deoarece atunci cnd membrii Sfntului Sinod particip#, ei pot s# ncline decizia Consiliului Na&ional Bisericesc. Acest aspect este important &innd cont de faptul c# unele dintre atribu&iile sale au impact direct asupra administr#rii patrimoniale a institu&iilor centrale biserice%ti. Articolul 30 e) arat# c# acest organism executiv hot#r#"te cu privire la modul de administrare a bunurilor mobile "i imobile ale Administra!iei Patriarhale, ale Institutului Biblic "i de Misiune Ortodox#, ale celorlalte institu!ii centrale biserice"ti cu scop misionar "i ale funda!iilor biserice"ti centrale; iar articolul 30, lit. f) arat# c# hot#r#"te,

200

Vezi pentru mai multe detalii privind geneza dreptului de stavropighie J. DARROUZS, Ibidem. 102

Documents indits decclsiologie byzantine, Paris, 1966, p. 47.


201

cu aprobarea prealabil# a Sinodului Permanent, n privin!a nstr#in#rii n orice mod202 (vnzare, schimb, dona!ie, cedare de drepturi litigioase etc.) a bunurilor imobile biserice"ti ale Patriarhiei Romne, cu excep!ia bunurilor sacre care sunt inalienabile. Episcopii-vicari patriarhali sunt membri de drept ai Consiliului Na!ional Bisericesc, cu vot deliberativ. Vicarul administrativ patriarhal, consilierii patriarhali "i inspectorul general bisericesc sunt membri permanen!i, cu vot consultativ. ntre "edin!ele Consiliului Na!ional Bisericesc func!ioneaz# Permanen!a Consiliului Na!ional Bisericesc, ca organism central executiv. Ea se compune din Patriarh, ca pre"edinte, episcopii-vicari patriarhali, vicarul administrativ patriarhal, consilierii patriarhali "i inspectorul general bisericesc, ca membri, "i ia hot#rri valide prin consensul membrilor prezen!i. Din ncredin!area Patriarhului, Permanen!a Consiliului Na!ional Bisericesc poate fi prezidat# de unul din episcopii-vicari patriarhali. n aceast# situa!ie, procesul-verbal al lucr#rilor este supus aprob#rii Patriarhului. Hot#rrile devin executorii numai dup# confirmarea lor n scris, de c#tre Patriarh. Permanen!a Consiliului Na!ional Bisericesc, prezidat# de Patriarh, l sprijin# pe acesta n exercitarea slujirii sale %i examineaz# orice problem# bisericeasc#, misionarpastoral#, cultural#, social#, administrativ-gospod#reasc#, economic-financiar# etc. din cadrul institu!iilor centrale biserice"ti ce urmeaz# a face obiectul dezbaterilor organismelor centrale deliberative "i executive "i face propuneri statutare; examineaz# "i definitiveaz# d#rile de seam# anuale asupra activit#!ii institu!iilor centrale biserice"ti; prezint# spre definitivare contul de execu!ie bugetar# "i bilan!ul financiar-contabil al institu!iilor centrale biserice"ti; prezint# spre definitivare proiectul bugetului general anual al institu!iilor centrale biserice"ti; ntocme"te planurile anuale ale activit#!ii institu!iilor centrale biserice"ti; analizeaz# "i face propuneri Consiliului Na!ional Bisericesc privind modul de administrare a bunurilor mobile "i imobile ale institu!iilor centrale biserice"ti "i ale funda!iilor biserice"ti centrale; administreaz# Fondul central misionar, n limita bugetului aprobat de Sfntul Sinod, "i prezint# anual acestuia contul de execu!ie bugetar#; administreaz# fondurile special instituite la nivelul Administra!iei Patriarhale potrivit destina!iei lor "i n limita sumelor colectate, informnd anual Sfntul Sinod despre situa!ia acestora; aprob# proiectele de investi!ii n limita bugetului Administra!iei Patriarhale, al Institutului Biblic "i de Misiune Ortodox# "i al celorlalte
202

Pasajul subliniat modific# prevederile Statutului din 2008. 103

institu!ii centrale biserice"ti cu scop misionar; face demersuri pe lng# autorit#!ile publice centrale "i locale "i pe lng# alte institu!ii pentru ob!inerea de sprijin destinat activit#!ilor interne "i interna!ionale organizate de Patriarhia Romn# prin institu!iile centrale biserice"ti, precum "i pentru acordarea altor forme de sprijin de la bugetul de stat sau de la bugetele locale alocate Bisericii, n general, sau unit#!ilor de cult din interiorul sau din afara grani!elor Romniei; hot#r#"te cu privire la acceptarea dona!iilor, legatelor, sponsoriz#rilor "i cump#r#rii de bunuri n favoarea Patriarhiei Romne, pentru institu!iile sale centrale, precum "i n leg#tur# cu transmiterea folosin!ei bunurilor imobile biserice"ti (nchiriere, comodat, arendare etc.), a grev#rii cu sarcini sau afect#rii de servitu!i a acestora; aprob# nfiin!area "i organizarea de institu!ii cu caracter economic, cu sau f#r# personalitate juridic#, distincte de institu!iile administrative centrale biserice"ti sau de unit#!ile subordonate lor, pentru sus!inerea activit#!ilor misionar-pastorale "i socialfilantropice ale acestora, n condi!iile prezentului statut, ale regulamentelor biserice"ti "i legisla!iei n vigoare; exercit# "i alte atribu!ii care i sunt date prin statut, regulamente "i prin hot#rri ale Sfntului Sinod, ale Sinodului Permanent "i ale Adun#rii Na!ionale Biserice"ti203. Articolul 34 prevede c# Hot#rrile Permanen!ei Consiliului Na!ional Bisericesc sunt aduse la ndeplinire de Cancelaria Sfntului Sinod "i de sectoarele celorlalte institu!ii centrale biserice"ti. Este interesant c# din Permanen&a Consiliului Na&ional Bisericesc fac parte persoane care nu sunt membre ale Consiliului Na&ional Bisericesc. Aceast# situa&ie ar putea provoca nen&elegeri, deoarece atunci cnd este vorba de o permanen&# a unui organism, din ea trebuie s# fac# parte persoane cu drept de decizie n organismul respectiv. Patriarhul Romniei este organism executiv al Sfntului Sinod %i cel ce asigur# exercitarea permanent# a atribu&iunilor Consiliului Na&ional Bisericesc. Permanen&a Consiliului Na&ional Bisericesc este de fapt un organism care l sprijin# pe Patriarh n exercitarea atribu&iunilor sale executive ntre sesiunile Consiliului Na&ional Bisericesc. Astfel este de n&eles c# pot face parte din Permanen&a Consiliului Na&ional Bisericesc persoanele care asigur# exercitarea oficiilor de sprijinire a Patriarhului.

203

Pasajul subliniat modific# prevederile Statutului din 2008. 104

1.4. Prevederi statutare privind organizarea %i func$ionarea Organismelor centrale administrative

n exercitarea atribu!iilor sale executive de Pre"edinte al organismelor centrale biserice"ti deliberative "i executive "i de Primat al Bisericii Ortodoxe Romne, Patriarhul este ajutat de organismele administrative204: Cancelaria Sfntului Sinod %i Administra!ia Patriarhal#.

!"?"!"$@3(;0+31,3$%&'()*+*,$%,(-.$
Paragraful (2) al articolului 35 prevede c!, din ncredin"area Patriarhului, Cancelaria Sfntului Sinod, sectoarele Administra!iei Patriarhale "i celelalte institu!ii centrale biserice!ti sunt coordonate de episcopii vicari patriarhali sau de c"tre un delegat al Patriarhului. Astfel este precizat! existen"a episcopilor-vicari patriarhali, care se aleg de c!tre Sfntul Sinod n conformitate cu prevederile articolului 131 din prezentul statut !i sunt asimila!i n drepturile de pomenire "i cinstire cu episcopii eparhio!i. Episcopii vicari patriarhali ndeplinesc atribu!iile delegate lor, prin decizie, de c"tre Patriarh #i desf!"oar! activit!#i liturgice n Capital! "i n Arhiepiscopia Bucure"tilor, ca delega#i ai Patriarhului Romniei, de reprezentare n fa!a autorit"!ilor centrale #i locale, precum #i n rela!iile cu organiza!ii din !ar" #i din str"in"tate205. Atunci cnd se afirm# c! episcopii vicari patriarhali sunt asimila"i n drepturile de pomenire !i cinstire cu episcopii eparhio"i, este introdus# n organizarea Bisericii Ortodoxe Romne institu&ia episcopilor titulari care au o slujire legat# strict de func&ia de Patriarh. Prin introducerea n Statutul modificat n 2011 a prevederilor legate de slujirea episcopilor-vicari patriarhali n Capital! "i n Arhiepiscopia Bucure"tilor #i ca delega!i ai Patriarhului Romniei, de reprezentare n fa!a autorit"-!ilor centrale "i locale,
204 205

Articolul 35. Pasajul subliniat a fost introdus prin modific#rile aduse la Statut n !edin"a Sfntului

Sinod din 17 februarie 2011. 105

precum !i n rela"iile cu organiza"ii din "ar# !i din str#in#tate, se precizeaz# faptul c# ace%tia sunt asocia&i slujirii Patriarhului ca Arhiepiscop al Bucure%tilor, dar au %i un statut special de reprezentare. Din ncredin!area Patriarhului, Cancelaria Sfntului Sinod, sectoarele Administra!iei Patriarhale "i celelalte institu!ii centrale biserice"ti sunt coordonate de episcopii vicari patriarhali sau de c#tre un delegat al Patriarhului. Cancelaria Sfntului Sinod este organism central administrativ al Sfntului Sinod, al Sinodului Permanent, al Adun#rii Na!ionale Biserice"ti, al Patriarhului, al Consiliului Na!ional Bisericesc "i al Permanen!ei acestuia206. Secretarul Sfntului Sinod, prin Decizie Patriarhal#, coordoneaz# Cancelaria Sfntului Sinod avnd colaboratori pe vicarul administrativ patriarhal "i consilierul patriarhal de resort. Vicarul administrativ patriarhal mpreun# cu consilierul patriarhal din Cancelaria Sfntului Sinod, sub conducerea episcopului vicar patriarhal, preg#tesc lucr#rile pentru convocarea organismelor centrale deliberative "i executive biserice"ti "i cele care se supun examin#rii acestora. Competen&ele Cancelariei Sfntului Sinod sunt legate de preg#tirea Sesiunilor Sfntului Sinod %i de urm#rirea implement#rii Hot#rrilor acestuia.

!"?"#"$5.2,(,:)137,3$/3)1,31<3+8$
Administra!ia Patriarhal#, ca organism central administrativ207, are atribu&ii n toate domeniile n care Patriarhul Romniei are competen&e. Prin sectoarele administrative de specialitate "i prin serviciile aferente, Administra!ia Patriarhal# studiaz# problemele biserice"ti specifice acestora, care intr# n competen!a organismelor centrale deliberative "i executive, comunic# centrelor eparhiale hot#rrile acestora "i !ine eviden!a modului de aducere a lor la ndeplinire.

206 207

Articolul 36. Articolul 37. 106

Statutul pentru organizarea #i func%ionarea Bisericii Ortodoxe Romne Adoptat de Sfntul Sinod la data de 17 februarie 2011

Dispozi"ii generale

Art. 1208 - Biserica Ortodox# Romn# este comunitatea cre"tinilor ortodoc"i209, clerici, monahi "i mireni, constitui!i canonic n parohii "i m#n#stiri din eparhiile Patriarhiei Romne aflate n interiorul "i n afara grani!elor Romniei, care m#rturisesc pe Dumnezeu n Sfnta Treime, Tat#l, Fiul "i Duhul Sfnt, pe temeiul Sfintei Scripturi "i al Sfintei Tradi!ii "i particip# la via!a Bisericii prin acelea"i Sfinte Taine, slujbe liturgice "i rnduieli canonice. Art. 2 - (1) Biserica Ortodox# Romn#, de origine apostolic#, este "i r#mne n comuniune "i unitate dogmatic#, liturgic# "i canonic# cu Biserica Ortodox# universal#210.

208

Articol modificat succesiv prin hot. ANB nr. 9084/26 septembrie 1990 "i prin hot. Sf. Cf. Fapt. 11, 22; 13,1; 14, 27; 15, 4; I Cor. 1,2; 14, 33; I Petru 5, 13; Apoc. 1, 4, 11; 3, Biserica Ortodox# este o comuniune de Biserici locale ce se afl# ntr-o strns#

Sinod nr. 4768/28 noiembrie 2007.


209

1; 22, 16.
210

interdependen!# dogmatic#, cultic# "i canonic#, "i care se disting ntre ele n special prin gradul lor de autonomie bisericeasc#. Astfel, n Ortodoxie, avem B i s e r i c i l o c a l e a u t o c e f a l e "i B i s e r i c i l o c a l e a u t o n o m e (care depind nc# de Biserica lor Mam#). In plus, datorit# importan!ei istorice sau politice a scaunului ntist#t#torului ei, o Biseric# local# ocup# un loc precis n ordinea de preceden!# (:<G04) a Bisericii Ortodoxe. Potrivit acestei ordini de preceden!#, B i s e r i c i l e l o c a l e a u t o c e f a l e sunt: Patriarhia Constantinopolului, Patriarhia Alexandriei, Patriarhia Antiohiei, Patriarhia Ierusalimului, Patriarhia Georgiei, Patriarhia Moscovei, Patriarhia Romn#, Patriarhia Bulgar#, Patriarhia Srb#, Arhiepiscopia Ciprului, Arhiepiscopia Greciei, Arhiepiscopia Albaniei, Mitropolia Poloniei, Mitropolia Cehiei "i Slovaciei. B i s e r i c i l e l o c a l e a u t o n o m e 107

(2) Biserica Ortodox# Romn# este autocefal# "i unitar# n organizarea "i n lucrarea sa pastoral#, misionar# "i administrativ#. Art. 3 - (1) Biserica Ortodox# Romn# are conducere sinodal# ierarhic#, potrivit nv#!#turii "i canoanelor Bisericii Ortodoxe "i tradi!iei sale istorice. (2) Biserica Ortodox# Romn# se administreaz# n mod autonom prin organisme proprii reprezentative, constituite din clerici "i mireni, potrivit Sfintelor Canoane, dispozi!iilor prezentului statut "i altor dispozi!ii ale autorit#!ii biserice"ti competente. Art. 4211 - (1) Biserica Ortodox# Romn# este autonom# fa!# de Stat212 (30 "i 84 Ap.; 3 Se VII) "i fa!# de alte institu!ii213. (2) Biserica Ortodox# Romn# stabile"te rela!ii de dialog "i cooperare cu Statul "i cu diferite institu!ii pentru mplinirea misiunii sale pastorale, spiritual-culturale, educa!ionale "i social-filantropice. sunt: Biserica Sinaiului (sub autoritatea Patriarhiei Ierusalimului), Biserica Ortodox# a Finlandei (sub autoritatea Patriarhiei Constantinopolului), Biserica Ortodox# Japonez# (sub autoritatea Patriarhiei Moscovei) "i Biserica Ortodox# Chinez# (sub autoritatea Patriarhiei Moscovei).
211

Articol modificat succesiv prin hot. ANB nr. 1058/6 martie 2003 "i prin hot. Sf. Sinod Ecleziologia ortodox# precizeaz# c# Biserica se manifest# n cadrul societ#!ii umane,

nr. 4768/28 noiembrie 2007.


212

care este organizat# ntr-o comunitate politic#, "i pentru aceasta locul Bisericii este ntotdeauna n interiorul Statului. Baza acestui tip de rela!ionare ntre Biseric# "i Stat este fundamentat# pe nv#!#tura ortodox#, conform c#reia Biserica este att o realitate duhovniceasc#, mistic#, ct "i o realitate institu!ional#, social#, iar omul - ca subiect al istoriei - apar!ine att mp#r#!iei Cerurilor, ct "i celei a Cezarului (cf. Matei 22, 1722). Acest tip de raport se desf#"oar# doar ntre anumite limite "i se fundamenteaz# pe baza unor condi!ii invocate n mod reciproc. A"adar, modelul ortodox de rela!ie ntre Biseric# "i Stat impune att autonomia Bisericii fa!# de autoritatea politic#, ct "i o colaborare distinct#, n spirit de respect reciproc, ntre cele dou# institu!ii (cf. can. 30, 84 ap., 3 VII ecum.).
213

Dup# 1989, Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne, prin hot. nr. 9084/25

septembrie 1990, a aprobat eliminarea tuturor acelor prevederi statutare "i regulamentare care contraveneau principiului autonomiei biserice"ti. 108

Art. 5 - (1) Biserica Ortodox# Romn# cuprinde pe cre"tinii ortodoc"i din !ar# "i pe cre"tinii ortodoc"i romni din afara grani!elor !#rii, precum "i pe cei primi!i canonic n comunit#!ile ei. (2) Biserica Ortodox# Romn# este na!ional# "i majoritar#214 potrivit vechimii apostolice, tradi!iei, num#rului de credincio"i "i contribu!iei sale deosebite la via!a "i cultura poporului romn. Biserica Ortodox# Romn# este Biserica neamului romnesc. Partea I Organizarea

Art. 6 - (1) Biserica Ortodox# Romn# este organizat# ca Patriarhie, cu titulatura Patriarhia Romn!. (2) Patriarhia Romn# cuprinde eparhii 215 (arhiepiscopii "i episcopii) grupate n mitropolii, precum "i alte unit#!i n interiorul sau n afara grani!elor Romniei, dup# cum urmeaz#: I. Mitropolia Munteniei $i Dobrogei, cuprinznd: 1. Arhiepiscopia Bucure"tilor, cu sediul n municipiul Bucure"ti. 2. Arhiepiscopia Tomisului, cu sediul n municipiul Constan!a. 3. Arhiepiscopia Trgovi"tei, cu sediul n municipiul Trgovi"te. 4. Arhiepiscopia Arge"ului "i Muscelului, cu sediul n municipiul Curtea de Arge". 5. Arhiepiscopia Buz#ului "i Vrancei, cu sediul n municipiul Buz#u. 6. Arhiepiscopia Dun#rii de Jos, cu sediul n municipiul Gala!i.
214

Expresia Biserica Ortodox# Romn# este na!ional# "i majoritar# a fost introdus# n Eparhia (!"#$%&#), din punct de vedere administrativ, reprezint# unitatea

Statut prin hot. ANB nr. 300/14 ianuarie 1994.


215

administrativ-bisericeasc# ce se afl# sub autoritatea unui episcop "i care este compus# din parohiile "i m#n#stirile ce se g#sesc pe acel teritoriu. Termenul de eparhie a fost mprumutat din limbajul juridic roman. mp#ratul Constantin cel Mare (306-337) urmnd exemplul predecesorului s#u, mp#ratul Diocle!ian (285-305) a mp#r!it Imperiul n 4 prefecturi, ce se subdivideau n dioceze. Diocezele erau alc#tuite din mai multe provincii, care, n limba greac#, erau identificate prin termenul de eparhii (!"#$%&#'). De aici, termenul de eparhie a trecut ulterior n limbajul bisericesc, la nceput cu n!elesul de provincie (mitropolie), iar mai apoi cu cel actual de episcopie. 109

7. Episcopia Sloboziei "i C#l#ra"ilor, cu sediul n municipiul Slobozia. 8. Episcopia Alexandriei "i Teleormanului, cu sediul n municipiul Alexandria. 9. Episcopia Giulgiului, cu sediul n municipiul Giurgiu. 10.Episcopia Tulcii, cu sediul n municipiul Tulcea. II. Mitropolia Moldovei $i Bucovinei, cuprinznd: 11. Arhiepiscopia Ia"ilor, cu sediul n municipiul Ia"i. 12. Arhiepiscopia Sucevei "i R#d#u!ilor, cu sediul n municipiul Suceava. 13. Arhiepiscopia Romanului "i Bac#ului, cu sediul n municipiul Roman. 14. Episcopia Hu"ilor, cu sediul n municipiul Hu"i. III. Mitropolia Ardealului, cuprinznd: 15. Arhiepiscopia Sibiului, cu sediul n municipiul Sibiu. 16. Episcopia Covasnei "i Harghitei, cu sediul n municipiul Miercurea Ciuc. IV. Mitropolia Clujului, Albei, Cri$anei $i Maramure$ului216, cuprinznd: 17. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului "i Clujului, cu sediul n municipiul Cluj-Napoca. 18. Arhiepiscopia Alba Iuliei, cu sediul n municipiul Alba Iulia. 19. Episcopia Ortodox# Romn# a Oradiei, cu sediul n municipiul Oradea. 20. Episcopia Ortodox# Romn# a Maramure"ului "i S#tmarului, cu sediul n municipiul Baia Mare. 21. Episcopia S#lajului, cu sediul n municipiul Zal#u. V. Mitropolia Olteniei, cuprinznd: 22. Arhiepiscopia Craiovei, cu sediul n municipiul Craiova. 23. Arhiepiscopia Rmnicului, cu sediul n municipiul Rmnicu Vlcea. 24. Episcopia Severinului "i Strehaiei, cu sediul n municipiul Drobeta-Turnu Severin. 25. Episcopia Slatinei "i Romana!ilor, cu sediul n municipiul Slatina. VI. Mitropolia Banatului, cuprinznd: 26. Arhiepiscopia Timi"oarei, cu sediul n municipiul Timi"oara. 27. Arhiepiscopia Aradului, cu sediul n municipiul Arad. 28. Episcopia Caransebe"ului, cu sediul n municipiul Caransebe". 29. Episcopia Devei "i Hunedoarei, cu sediul n municipiul Deva.

216

Cf. hot. Sf. Sinod nr. 4523/20 octombrie 2005 "i nr. 187/18 ianuarie 2006. 110

VII. Mitropolia Basarabiei, autonom! $i de stil vechi $i Exarhat al Plaiurilor217, cuprinznd: 30. Arhiepiscopia Chi"in#ului, cu sediul n municipiul Chi"in#u218. 31. Episcopia de B#l!i (fost# a Hotinului), cu sediul n ora"ul B#l!i219.
217

M i t r o p o l i a B a s a r a b i e i a fost creat# dup# Marea Unire din 1918 prin decizia

Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne luat# n "edin!a sa de lucru din 15 noiembrie 1923. In timpul ocupa!iei sovietice din 1940/1941 "i, mai apoi, sub regimul sovietic din perioada 1944-1991, M i t r o p o l i a B a s a r a b i e i "i-a ncetat activitatea, fiind nlocuit# de E p a r h i a C h i " i n # u l u i aflat# sub autoritatea Patriarhiei Moscovei. Dup# proclamarea independen!ei Republicii Moldova (27 august 1991), ca urmare a A c t u l u i P a t r i a r h a l D i S i n o d a l nr. 8090 din 19 decembrie 1992, Sinodul Permanent al Bisericii Ortodoxe Romne, la solicitarea membrilor Adun#rii eparhiale, n DedinDa din 19 decembrie 1992, a hot#rt reactivarea M i t r o p o l i e i B a s a r a b i e i (cf. hot. nr. 8090/19 decembrie 1992). Prin hot#rrea nr. 8090 din 19 ianuarie 1993, Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne "i-a nsu"it "i aprobat A c t u l P a t r i a r h a l " i S i n o d a l Di hot#rrea Sinodului Permanent din 19 decembrie 1992. Prin hot#rrea nr. 7427/ 24 octombrie 1995, Sfntul Sinod a aprobat modificarea titulaturii Mitropoliei Basarabiei astfel: M i t r o p o l i a B a s a r a b i e i , a u t o n o m # " i d e s t i l v e c h i , " i Exarhat al Plaiurilor.
218

A r h i e p i s c o p i a C h i " i n # u l u i , cu sediul n municipiul Chi"in#u (Republica

Moldova), a fost creat# la 8 martie 1923, reactivat# la 3 octombrie 1995 "i nregistrat# ca persoan# juridic# "i parte component# a M i t r o p o l i e i B a s a r a b i e i din cadrul Patriarhiei Romne prin Certificatul nr. 2008 din 1 decembrie 2004, emis de S e r v i c i u l d e S t a t p e n t r u P r o b l e m e l e C u l t e l o r de pe lng# Guvernul Moldovei. Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne, prin hot#rrea nr. 4555/22 octombrie 2007, a aprobat
219

nscrierea

acestei

eparhii

Statutul

pentru

organizarea

"i

func!ionarea Bisericii Ortodoxe Romne. E p i s c o p i a d e B # l ! i (fost# a Hotinului), cu sediul n ora"ul B#l!i (Republica Moldova), a fost creat# la 8 martie 1923, reactivat# la 14 septembrie 1992 "i nregistrat# ca persoan# juridic# "i parte component# a M i t r o p o l i e i B a s a r a b i e i din cadrul Patriarhiei Romne prin Certificatul nr. 2017 din 17 decembrie 2004, emis de S e r v i c i u l d e S t a t p e n t r u P r o b l e m e l e C u l t e l o r de pe lng# Guvernul Moldovei. Sfntul 111

32. Episcopia Basarabiei de Sud (fost# de Cetatea Alb#-Ismail), cu sediul n ora"ul Cantemir220. 33. Episcopia Ortodox# a Dub#sarilor "i a toat# Transnistria (fost# Misiunea Ortodox# Romn# din Transnistria), cu sediul la Dub#sari221. VIII. Mitropolia Ortodox! Romn! a Europei Occidentale $i Meridionale 222 , cuprinznd: Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne, prin hot#rrea nr. 4555/22 octombrie 2007, a aprobat
220

nscrierea

acestei

eparhii

Statutul

pentru

organizarea

"i

func!ionarea Bisericii Ortodoxe Romne. E p i s c o p i a B a s a r a b i e i d e S u d (fost# de Cetatea Alb# - Ismail), cu sediul n ora"ul Cantemir (Republica Moldova), a fost creat# la 8 martie 1923, reactivat# la 14 noiembrie 2006 "i nregistrat# ca persoan# juridic# "i parte component# a M i t r o p o l i e i B a s a r a b i e i din cadrul Patriarhiei Romne prin Certificatul nr. 2254 din 14 noiembrie 2006, emis de S e r v i c i u l d e S t a t p e n t r u P r o b l e m e l e C u l t e l o r de pe lng# Guvernul Moldovei. Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne, prin hot#rrea nr. 4555/22 octombrie 2007, a aprobat nscrierea acestei eparhii n S t a t u t u l p e n t r u organizarea "i func!ionarea Bisericii Ortodoxe Romne.
221

E p i s c o p i a O r t o d o x # a D u b # s a r i l o r " i a t o a t # T r a n s n i s t r i a (fost#

Misiunea Ortodox# Romn# din Transnistria), cu sediul la Dub#sari (Republica Moldova), a fost creat# la 15 august 1942, reactivat# la 25 noiembrie 2004 "i nregistrat# ca persoan# juridic# "i parte component# a M i t r o p o l i e i B a s a r a b i e i din cadrul Patriarhiei Romne prin Certificatul nr. 2255 din 15 noiembrie 2006, emis de S e r v i c i u l d e S t a t p e n t r u P r o b l e m e l e C u l t e l o r de pe lng# Guvernul Moldovei. Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne, prin hot#rrea nr. 4555/22 octombrie 2007, a aprobat
222

nscrierea

acestei

eparhii

Statutul

pentru

organizarea

"i

func!ionarea Bisericii Ortodoxe Romne. n anul 1972, Sfntul Sinod a ratificat hot#rrea Sinodului Permanent din data de 10 martie 1972, ca E p a r h i a O r t o d o x # R o m n # p e n t r u E u r o p a O c c i d e n t a l # , cu sediul la Paris, s# fie primit# n cadrul Bisericii Ortodoxe Romne (cf. hot. Sf. Sinod nr. 1157/28 aprilie 1972). In 1974, Sfntul Sinod a hot#rt ridicarea acestei eparhii la rang de arhiepsicopie cu titulatura de A r h i e p i s c o p i a O r t o d o x # R o m n # p e n t r u E u r o p a C e n t r a l # " i O c c i d e n t a l # (cf. hot. Sf. Sinod nr. 11042/12 decembrie 112

34. Arhiepiscopia Ortodox# Romn# a Europei Occidentale, cu sediul la Paris223. 35. Episcopia Ortodox# Romn# a Italiei, cu sediul la Roma224. 36. Episcopia Ortodox# Romn# a Spaniei "i Portugaliei, cu sediul la Madrid225. IX. 37. sediul Nrnberg227. 38. Episcopia Ortodox# Romn# a Europei de Nord, cu sediul la Stockholm228. Mitropolia Ortodox! Romn! a Germaniei, Europei Centrale $i de Nord226, Arhiepiscopia Ortodox# Romn# a Germaniei, Austriei "i Luxemburgului, cu la cuprinznd:

1974). n 4 iulie 2004, Sfntul Sinod a aprobat ridicarea Arhiepiscopiei la rang de mitropolie,
223

cu

titulatura

Mitropolia

Ortodox#

Romn#

Europei

Occidentale. nfiin!at# n 1949 sub autoritatea episcopului Visarion Puiu, E p a r h i a O r t o d o x # R o m n # p e n t r u E u r o p a O c c i d e n t a l # a fost primit# oficial n Biserica Ortodox# Romn# n anul 1972 (cf. hot. Sf. Sinod nr. 1157/28 aprilie 1972). Doi ani mai trziu, aceast# eparhie a fost ridicat# la rang de arhiepiscopie cu titualtura de Arhiepiscopia
224

Ortodox#

Romn#

pentru

Europa

Central#

"i

O c c i d e n t a l # (cf. hot. Sf. Sinod nr. 11042/12 decembrie 1974). E p i s c o p i a O r t o d o x # R o m n # a I t a l i e i a fost nfiin!at# n anul 2007, prin E p i s c o p i a O r t o d o x # R o m n # a S p a n i e i " i P o r t u g a l i e i a fost nfiin!at# n n anul 1993, Sfntul Sinod, prin hot#rrea nr. 436/22 ianuarie 1993, a aprobat hot#rrea Sf. Sinod nr. 2705/20 iunie 2007.
225

anul 2007, prin hot#rrea Sf. Sinod nr. 4587/22 octombrie 2007.
226

nfiin!area M i t r o p o l i e i O r t o d o x e R o m n e p e n t r u G e r m a n i a " i E u r o p a . Prin hot. nr. 4382/26 noiembrie 2002, Sfntul Sinod a aprobat completarea titulaturii Mitropoliei astfel: M i t r o p o l i a O r t o d o x # R o m n # p e n t r u G e r m a n i a , E u r o p a Central# "i de Nord.
227

Prin hot. nr. 5823/29 ocombrie 2008, Sfntul Sinod a aprobat modificarea titulaturii

acestei eparhii astfel: A r h i e p i s c o p i a O r t o d o x # R o m n # a G e r m a n i e i , Austriei "i Luxemburgului.


228

E p i s c o p i a O r t o d o x # R o m n # a E u r o p e i d e N o r d a fost nfiin!at# de c#tre

Sfntul Sinod prin hot. nr. 4586/22 octombrie 2007. 113

X.

(39) Arhiepiscopia Ortodox! Romn! a celor dou! Americi, cu sediul la

Chicago229. XI. (40) Episcopia Daciei Felix, cu sediul administrativ n Vr"e!, n jurisdic!ia direct# a Patriarhiei Romne230. XII. (41) Episcopia Ortodox! Romn! din Ungaria, cu sediul n Gyula, n jurisdic!ia direct# a Patriarhiei Romne231. XIII. (42) Episcopia Ortodox! Romn! a Australiei $i Noii Zeelande, cu sediul la Melbourne, n jurisdic!ia direct# a Patriarhiei Romne232. XIV. Vicariatul Ortodox Ucrainean, cu sediul n municipiul Sighetu Marma!iei, n jurisdic!ia direct# a Patriarhiei Romne233.
229

Ca urmare a solicit#rii venite de la romnii ortodoc"i din America, Sfntul Sinod a

hot#rt n anul 1930 crearea E p i s c o p i e i M i s i o n a r e O r t o d o x e R o m n e n A m e r i c # (cf. hot. Sf. Sinod 10219/1 noiembrie 1930). In anul 1974, Sfntul Sinod a ridicat aceast# eparhie la rang de arhiepiscopie (cf. hot. Sf. Sinod 14079/12 decembrie 1974). In anul 1991, s-a hot#rt eliminarea termenului de m i s i o n a r # din titulatur#, eparhia urmnd s# se numeasc# A r h i e p i s c o p i a O r t o d o x # R o m n # a c e l o r dou# Americi.
230 231 232

Cf. hot. Sf. Sinod nr. 7303/29 octombrie 2009 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 7303/29 octombrie 2009. Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne, prin hot#rrea nr. 1289/26 iunie2006, a

aprobat nfiin!area V i c a r i a t u l u i O r t o d o x R o m n p e n t r u A u s t r a l i a " i N o u a Z e e l a n d # , cu sediul la Melbourne (Australia). Prin hot#rrea nr. 4708/22 octombrie 2007, Sfntul Sinod a aprobat ridicarea acestui vicariat la rang de episcopie cu titulatura Episcopia Ortodox# Romn# a Australiei "i Noii Z e e l a n d e , precum "i nscrierea acesteia n Statutul pentru organizarea "i func!ionarea Bisericii Ortodoxe Romne ca eparhie depinznd direct de Patriarhia Romn#.
233 233

Pn# n anul 1948, popula!ia ucrainean# din Romnia era, n majoritate, de

confesiune greco-catolic#. Dup# acest an, credincio"ii ucraineni, trecu!i la Ortodoxie, au fost organiza!i ntr-un vicariat cu sediul la Sighetu Marma!iei (jude!ul Maramure"), care cuprindea parohii din Maramure", Transilvania, Cri"ana "i Banat. n anul 1952, Vicariatul Ortodox Ucrainean a fost transformat n protopopiat ortodox ucrainean de coordonare, cu 114

XV. Reprezentan"e $i comunit!"i ale Patriarhiei Romne n str!in!tate: Reprezentan!a Patriarhiei Romne la Locurile Sfinte (A"ez#mntul Romnesc de la Ierusalim; A"ez#mntul Romnesc de la Ierihon cu Centrul de Studii "i Pelerinaje Sfntul Cuvios Ioan Iacob, A"ez#mntul Romnesc de la Iordan), Reprezentan!a Patriarhiei Romne pe lng# institu!iile europene (Bruxelles), Reprezentan!a Patriarhiei Romne de la Sofia (Bulgaria), Comunitatea Ortodox# Romn# din Turcia (Istanbul), Comunitatea Ortodox# Romn# din Africa de Sud (Johannesburg), Comunitatea Ortodox# Romn# din Cipru (Nicosia), Comunitatea Ortodox# Romn# din Japonia (Tokyo, Osaka) 234 , Comunitatea Ortodox# Romn# din Siria (Damasc) "i altele, nfiin!ate conform principiilor nscrise la art. 8 alin. (1) "i art. 14 lit. l) din prezentul statut235. XVI. Unit!"i ortodoxe romne din str!in!tate, care p!streaz! leg!turi spirituale $i culturale cu Patriarhia Romn!: A"ez#mintele Romne"ti din Sfntul Munte Athos (Prodromu, Lacu "i alte schituri sau chilii), precum "i alte unit#!i asem#n#toare acestora236. sediul n comuna Poienile de Sub Munte, jude!ul Maramure", aflat n subordinea Episcopiei Ortodoxe a Clujului. n aceast# organizare, protopopiatul a func!ionat pn# n anul 1990, primind sprijin financiar de la Patriarhia Romn#. Dup# 1989, prin decizia Sfntului Sinod nr. 1432/12 februarie 1990, s-a renfiin!at Vicariatul Ortodox Ucrainean, cu sediul la Sighet, organizat n dou# protopopiate: Sighet "i Lugoj (jud. Timi"), care cuprind 33 de parohii cu 233de l#ca"uri de cult n care slujesc 29 de preo!i "i 3 m#n#stiri (Rona de Sus "i Ruscova - jud. Maramure"; Pereu-Criciova - jud. Timi"). Num#rul credincio"ilor este de circa 53.300. Din punct de vedere canonic, Vicariatul este n jurisdic!ia Patriarhiei Romne. Specific credincio"ilor ucraineni este folosirea calendarului pe stil vechi.
234

nfiin!ate prin hot#rrile Permanen!ei Consiliului Na!ional Bisericesc din 5 august "i Paragraf completat n conformitate cu hot. Sfntului Sinod nr. 3592/29 octombrie Num#rul, titulatura "i rangul eparhiilor din acest articol au fost modificate succesiv

24 septembrie 2008, ratificat# prin hot. Sf. Sinod nr. 7359/29 octombrie 2008.
235

2008.
236

prin: hot. ANB nr. 3161/26 februarie 1950, nr. 22854/10 noiembrie 1951, nr. 8576/10 iunie 1973, nr. 421/23 ianuarie 1991, nr. 6227/5 octombrie 1993, 179 "i 8474/11 ianuarie 1994, 6444 "i 7435/15 februarie 1996, 3048/16 iulie 1998, 2944/24 februarie 2000, nr. 115

Art. 7 - (1) nfiin!area, desfiin!area, modificarea teritorial# "i schimbarea titulaturii mitropoliilor, arhiepiscopiilor "i episcopiilor se fac prin hot#rri ale Sfntului Sinod237 (14 Ap.; 16 Ant.) !innd seama de cerin!ele pastoral-misionare "i lund n considerare organizarea administrativ-teritorial# a statului238 (17 Se IV; 38 Se VI). (2) Titulatura mitropoli!ilor, arhiepiscopilor "i episcopilor este cea a mitropoliei sau a eparhiei n care p#storesc239. Titulatura episcopilor-vicari patriarhali, a episcopilor-vicari "i a arhiereilor-vicari se stabile"te de Sfntul Sinod, la propunerea Patriarhului pentru episcopii-vicari patriarhali "i a chiriarhului locului pentru episcopii-vicari "i arhiereiivicari. (3)240 Ierarhii eparhio!i din unele scaune chiriarhale cu trecut istoric recunoscut "i cu importan!# pastoral-misionar#, administrativ# "i cultural-na!ional#, care s-au distins printr-o slujire chiriarhal# deosebit# "i ndelungat# a Bisericii, la propunerea Patriarhului, f#cut# n consultare cu Sinodul Permanent, pot primi, cu aprobarea Sfntului Sinod, ranguri cu titlu personal, de mitropolit onorific cei dintre arhiepiscopi "i de arhiepiscop onorific cei dintre episcopi241 (7 Se I; 12 Se IV), eparhia p#strndu-"i n continuare locul stabilit n dipticele 242 canonic "i administrativ al Bisericii Ortodoxe Romne 243 . De asemenea, episcopiile vechi pot deveni arhiepiscopii pe baza unei motiva!ii temeinice. 602/1 februarie 2001, nr. 6146/21 februarie 2001, nr. 550/6 martie 2003, 960/6 martie 2003, nr. 545/11 februarie 2004, nr. 863/4 martie 2005, nr. 187/1 martie 2006, nr. 704/14 febr. 2007, precum "i prin hot. Sf. Sinod nr. 4526/22 octombrie 2007, nr. 4768/28 noiembrie 2007, nr. 946/26 februarie 2009, nr. 3621/19 iunie 2009, nr. 4191/19 iunie 2009 "i nr. 7303/29 octombrie 2009.
237 238 239 240

Cf. can. 14 ap., 16 Antiohia. Cf. can. 17 IV ecum. "i 38 trulan. Cf. hot. Sf. Sinod nr. 4502/22 octombrie 2007. Articol conform hot. Sf. Sinod nr. 4502/22 octombrie 2007, completat prin hot. Sf. Cf. can. 7 I ecum., 12 IV ecum. n trecut, termenul de diptice (()* +&"(,%#) nsemna un fel de t#bli!# dubl# ce se

Sinod nr. 3621/19 iunie 2009.


241 242

putea plia n dou# adesea decorat# pe exterior "i cu inscrip!ii n interior , pe care cre"tinismul a folosit-o pentru a nota numele celor care apar!ineau Bisericii, vii sau mor!i. Atunci cnd un membru al Bisericii devenea eretic, acesta era imediat "ters din aceast# 116

(4)244 Membrii Sfntului Sinod c#rora li se acord# ranguri onorifice cu titlu personal vor fi nscri"i n lista membrilor Sfntului Sinod "i pomeni!i la slujbele religioase dup# mitropoli!ii, respectiv, dup# arhiepiscopii din ordinea administrativ# a Bisericii Ortodoxe Romne245. (5)246 Succesorii n scaunul arhiepiscopilor "i episcopilor care au primit ranguri onorifice cu titlu personal nu preiau dreptul de a folosi aceste ranguri247. (6) Hot#rrile luate n temeiul prevederilor alin. (1), (2) "i (3) din prezentul articol se comunic# ministerului de resort248. Art. 8 - (1) Organizarea canonic# "i pastoral# a credincio"ilor ortodoc"i romni din afara grani!elor Romniei se asigur# de c#tre Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne249 (34 Ap.). (2) Episcopiile, arhiepiscopiile, mitropoliile "i alte unit#!i biserice"ti din afara grani!elor !#rii sunt organizate "i func!ioneaz# n conformitate cu statutele proprii, aprobate de Sfntul Sinod, concordante cu Statutul pentru organizarea "i func!ionarea Bisericii Ortodoxe Romne. (3) n cazul nfiin!#rii de noi eparhii n afara grani!elor !#rii, mitropolitul locului sau delegatul Sfntului Sinod va proceda la organizarea eparhiilor nou-nfiin!ate, inclusiv

list#. Ast#zi, n diptice sunt nscrise toate Bisericile locale ortodoxe n ordinea lor onorific# ((-.'/). nscrierea unei Biserici locale n diptice demonstreaz# c# aceasta este n comuniune canonic#, dogmatic# "i cultual# cu Biserica Ortodox# "i indic# locul ei exact n ordinea de preceden!# ((-.'/). De asemenea, n interiorul fiec#rei Biserici locale autonome sau autocefale exist# un diptice canonic "i administrativ n care sunt nscrise, potrivit ordinii proprii de preceden!#, eparhiile ce alc#tuiesc respectiva Biseric#.
243 244 245 246 247 248 249

Cf. hot. Sf. Sinod nr. 4502/22 octombrie 2007. Alineat modificat potrivit hot. Sf. Sinod nr. 4502/22 octombrie 2007. Cf. hot. Sf. Sinod nr. 4502/22 octombrie 2007. Alineat modificat potrivit hot. Sf. Sinod nr. 4502/22 octombrie 2007. Cf. hot. Sf. Sinod nr. 4502/22 octombrie 2007. Cf. hot. ANB nr. 9084/25 sept. 1990 "i a hot. Sf. Sinod nr. 4768/28 noiembrie 2007. Cf. can. 34 ap. Articol modificat succesiv prin hot. ANB nr. 9084/25 sept. 1990 "i a

hot. Sf. Sinod nr. 4768/28 noiembrie 2007. 117

ntocmirea statutelor eparhiilor respective, informnd periodic Patriarhia Romn# despre stadiul misiunii sale. Capitolul I Organizarea central!

Art. 9 - n Biserica Ortodox# Romn#, la nivel central func!ioneaz#: I. A. B. C. II. A. B. C. III. A. B. Organisme centrale deliberative: Sfntul Sinod, Sinodul Permanent, Adunarea Na!ional# Bisericeasc#. Organisme centrale executive: Patriarhul, Consiliul Na!ional Bisericesc, Permanen!a Consiliului Na!ional Bisericesc. Organisme centrale administrative: Cancelaria Sfntului Sinod, Administra!ia Patriarhal#.

Dispozi"ii comune

Art. 10 - (1) Organismele centrale deliberative "i executive biserice"ti sunt valabil constituite cu prezen!a a cel pu!in dou# treimi din num#rul membrilor lor250 (6 Se I) "i iau hot#rri cu jum#tate plus unu din voturile valide, cu excep!ia cazurilor prev#zute de art. 14 lit. g), k), m) - alegerea de Patriarh, p) "i q) din prezentul statut. Pentru situa!iile care privesc alegerile sau retragerile de ierarhi, votul organismelor centrale deliberative sau executive este secret, iar pentru situa!ii de procedur#, votul este deschis. (2) Validarea sau invalidarea mandatelor membrilor clerici "i mireni ale"i se face de c#tre
250

Cf. can. 6 I ecum.; hot. ANB nr. 3161/26 februarie 1950 Di nr. 9084/26 septembrie

1990. 118

Adunarea Na!ional# Bisericeasc#. (3) Convocarea organismelor centrale deliberative, cu precizarea ordinii de zi, se face de c#tre pre"edinte251 (19 Se IV; 8 Se VI; 20 Ant.), cu cel pu!in 14 zile calendaristice nainte de data fixat# pentru "edin!#, iar, n cazuri excep!ionale, n cel mai scurt timp posibil. (4) Deschiderea "i nchiderea "edin!elor de lucru ale organismelor centrale deliberative "i executive se face de c#tre pre"edinte252 (4 Se I; 9 "i 17 Se IV; 19 "i 20 Ant.). (5) Procesul-verbal al fiec#rei "edin!e de lucru a organismelor centrale deliberative "i executive se semneaz# de pre"edinte253 (4 Se I) "i de secretarii desemna!i. (6) Hot#rrile organismelor centrale deliberative "i executive sunt obligatorii pentru ntreaga Biseric# Ortodox# Romn#254 (1Se IV; 1 Se VI; 1 Se VII). Sec"iunea I Organismele centrale deliberative Sfntul Sinod

Art. 11 - Sfntul Sinod este cea mai nalt# autoritate a Bisericii Ortodoxe Romne, n toate domeniile ei de activitate255 (14 "i 34 Ap.; 7 Se III; 9 "i 16 Ant.). Art. 12 - (1) Sfntul Sinod se compune din: Patriarh "i to!i mitropoli!ii, arhiepiscopii, episcopii eparhio!i, episcopii-vicari patriarhali, episcopii-vicari "i arhiereii-vicari n func!iune256 (76 Cartag.). Ierarhii n func!ie au ndatorirea de a-"i desf#"ura activitatea n
251 252

Cf. can. 19 IV ecum., 8 VI ecum., 20 Antiohia. Cf. can. 4 I ecum., 9 "i 17 IV ecum., 19 "i 20 Antiohia; cf. hot. Sf. Sinod nr. 9084/ 26 Cf. can. 4 I ecum. Cf. can. 1 IV ecum., 1 trulan "i 1 VII ecum. Cf. Fapte 15, 1-21; can. 14 "i 34 ap., 7 III ecum., 9 "i 16 Antiohia. Cf. can. 76 Cartagina; hot. ANB nr. nr. 3161/26 febr. 1950. n Biserica Ortodox#

sept. 1990.
253 254 255 256

Romn# reactivarea institu!iei episcopului -vicar la arhiepiscopie "i a arhiereului-vicar la episcopie s-a aprobat prin hot#rrea Sfntului Sinod nr. 7616/1967. Prin hot#rrea Sfntului Sinod nr. 1681/1969 s-au stabilit atribu!iile de principiu ale acestora, n baza c#rora ace"tia primesc din partea chiriarhului Decizia de atribu!ii care se aprob# de Sfntul Sinod. Prin hot#rrea nr. 4159/2009 a Sfntului Sinod s-a hot#rt ca t o ! i 119

cooperare sinodal#, supunndu-se hot#rrilor Sfntului Sinod 257 (34 Ap.; 9 Ant.) "i prevederilor prezentului statut. De asemenea, ierarhii retra"i din func!ie au ndatorirea de a p#stra disciplina canonic# sinodal#. (2) Pre"edintele Sfntului Sinod este Patriarhul258 (34 Ap.; 4 Se I; 9 "i 17 Se IV; 19 "i 20 Ant.). n absen!a Patriarhului, pre"edinte al Sfntului Sinod este, n ordine, mitropolitul Moldovei "i Bucovinei, mitropolitul Ardealului, mitropolitul Clujului, Albei, Cri"anei "i Maramure"ului, mitropolitul Olteniei, mitropolitul Banatului, ceilal!i mitropoli!i, arhiepiscopi sau episcopi n conformitate cu ordinea canonic# a eparhiilor din Patriarhia Romn# (diptice)259. (3) Secretarul Sfntului Sinod este unul dintre episcopii-vicari patriarhali desemnat de plenul acestuia, la propunerea Patriarhului. Art. 13 - Sfntul Sinod se ntrune"te anual n cel pu!in dou# "edin!e de lucru n perioadele de prim#var# "i toamn#260 (37 Ap.; 5 Se I; 19 Se IV; 8 Se VI; 6 Se VII; 20 Ant.), iar n "edin!e extraordinare, ori de cte ori este nevoie. Sfntul Sinod se poate ntruni "i n "edin!e solemne. Art. 14 - (1) Atribu!iile Sfntului Sinod sunt urm#toarele:

chiriarhii care au mplinit vrsta de 75 de ani "i care nu au episcopvicar sau arhiereu-vicar s# propun# statutar, n timp de 3 luni de la data comunic#rii acestei hot#rri, candida!i pentru a fi ale"i n aceste posturi, recomandabil tineri (ntre 30-45 ani), eligibili pentru a c e a s t # d e m n i t a t e b i s e r i c e a s c # . n aceea"i hot#rre se preciza "i faptul c# episcopul-vicar s#pt#mn#.
257 258 259

"i

arhiereul-vicar

au

ndatorirea

pastoral#

"i

misionar# de a fi prezen!i pe teren, cel pu!in 3 (trei) zile pe Cf. can. 34 ap., 9 Antiohia. Cf. can. 34 ap., 4 I ecum., 9 "i 17 IV ecum., 19 "i 20 Antiohia. Alineat modificat succesiv prin hot. ANB nr. 3161/1950, nr. 8576/10 iunie 1973 "i nr. Cf. can. 37 ap., 5 I ecum., 19 IV ecum., 8 trulan, 6 VII ecum., 20 Antiohia. 120

9084/ 26 sept. 1990.


260

a) p#streaz# unitatea dogmatic#, liturgic# "i canonic#, statutar# "i regulamentar#, n Biserica Ortodox# Romn#, precum "i comuniunea cu ntreaga Biseric# Ortodox#261 (37 Ap.; 7 Se III; 95 Cartag.); b) promoveaz# coresponsabilitatea, consultarea "i cooperarea ntre ierarhii s#i, n timpul "i ntre "edin!ele de lucru, prin conslujire la diferite evenimente biserice"ti centrale "i regionale, prin scrisori de felicitare, prin conlucrare permanent# ntre sinoadele mitropolitane nvecinate, la nivel pastoral-misionar, social-filantropic "i cultural, prin ntrajutorarea fr#!easc# a eparhiilor mai s#race din interiorul "i din afara grani!elor !#rii "i prin solidaritate spiritual# "i material# exprimat# n cazuri de urgen!# (dezastre, calamit#!i naturale etc.)262 (34 Ap.; 9 Ant.; 95 Cartag.); c) examineaz# orice problem# de ordin dogmatic, liturgic, canonic "i pastoral-misionar, pe care o solu!ioneaz# n conformitate cu nv#!#tura Bisericii Ortodoxe "i hot#r#"te, potrivit Sfintelor Canoane, asupra problemelor biserice"ti de orice natur#263 (37 Ap.; 95 Cartag.); d) se ngrije"te de sfin!irea Marelui Mir, potrivit cerin!elor pastoral-misionare din Biserica Ortodox# Romn#264 (6 Cartag.); e) aprob# canonizarea sfin!ilor "i emite tomosul sinodal265 de canonizare266 (6 Se VII); e) exprim# pozi!ia oficial# a Bisericii Ortodoxe Romne asupra proiectelor de acte normative ale statului referitoare la activitatea cultelor, la nv#!#mntul teologic "i religios, la asisten!a social# "i religioas#, la patrimoniul cultural-na!ional, n special cel bisericesc, precum "i n alte domenii de interes bisericesc "i social267 (37 Ap.; 6 Se VII; 18 Cartag.);

261 262 263 264 265

Cf. can. 37 ap., 7 III ecum., 95 Cartagina. Cf. can. 34 ap., 9 Antiohia, 95 Cartagina. Cf. can. 37 ap., 95 Cartagina. Cf. can. 6 Cartagina. Tomosul sinodal este actul oficial care se aprob# "i se emite de c#tre Sfntul Sinod

pentru p r o c l a m a r e a c a n o n i z # r i i d e s f i n ! i " i p e n t r u n f i i n ! a r e a d e n o i e p a r h i i (cf. hot. Sf. Sinod nr. 4189/29 octombrie 2009).
266 267

Cf. can. 6 VII ecum. Cf. can. 37 ap., 6 VII ecum., 18 Cartagina. 121

f) aprob#, prin vot deschis, cu o majoritate de dou# treimi din num#rul membrilor prezen!i 268 (6 Se I), Statutul pentru organizarea "i func!ionarea Bisericii Ortodoxe Romne "i hot#r#"te n privin!a modific#rii acestuia269 (37 Ap.); h) i) aprob#, prin vot deschis, regulamentele biserice"ti ntocmite n conformitate cu ini!iaz# "i aprob# acorduri "i parteneriate cu statul "i cu alte institu!ii n domenii de prezentul statut "i hot#r#"te n privin!a modific#rii acestora270 (37 Ap.); interes general bisericesc271 (30 Ap.; 3 "i 84 ??? Se VII); j) exprim# pozi!ia oficial# a Bisericii Ortodoxe Romne n probleme de interes general ale societ#!ii272 (37 Ap.; 6 Se VII; 18 "i 95 Cartag.); k) aprob#, cu o majoritate de dou# treimi din num#rul membrilor prezen!i273 (6 Se I), nfiin!area, desfiin!area, modificarea teritorial# 274 (53 "i 98 Cartag.) "i schimbarea titulaturii mitropoliilor, arhiepiscopiilor "i episcopiilor din cadrul Patriarhiei Romne275 (37 Ap.), iar, n cazul nfiin!#rii de noi eparhii, emite tomosul sinodal de nfiin!are276 (17 Se IV; 25 Se VI); l) are dreptul "i ndatorirea de a se ngriji de p#storirea credincio"ilor ortodoc"i romni din str#in#tate277 (34 Ap.), n care scop aprob# sau retrimite, motivat, spre amendare statutele mitropoliilor,arhiepiscopiilor "i episcopiilor "i ale altor unit#!i biserice"ti din afara grani!elor Romniei "i adreseaz# acestora ndemnuri pastorale278 (95 Cartag.);

268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Cf. can. 6 I ecum. Cf. can. 37 ap. Cf. can. 37 ap. Cf. can. 30 ap., 84, 3 VII ecum. Cf. can. 37 ap., 6 VII ecum., 18 "i 95 Cartagina. Cf. can. 6 I ecum. Cf. can. 53 "i 98 Cartagina Cf. can. 37 ap. Cf. can. 17 IV ecum., 25 trulan; hot. Sf. Sinod nr. 4189/29 octombrie 2009. Cf. can. 34 ap. Cf. can. 95 Cartagina. 122

m) alege, cu dou# treimi din totalul voturilor valide, pe Patriarh, iar cu jum#tate plus unu din totalul voturilor valide, pe mitropoli!ii, arhiepiscopii "i pe episcopii eparhio!i pentru eparhiile apar!in#toare Patriarhiei Romne279 (6 Se I); n) alege, cu jum#tate plus unu din totalul voturilor valide, pe episcopii-vicari patriarhali, pe episcopii-vicari "i pe arhiereii-vicari280 (6 Se I); o) emite gramata sinodal#281 pentru ntronizarea Patriarhului282 (14 Ap.; 16 Ant.); p) hot#r#"te, cu o majoritate de dou# treimi din num#rul membrilor prezen!i, cu privire la retragerea ierarhilor "i stabile"te drepturile acestora283 (6 Se I); q) hot#r#"te, cu o majoritate de dou# treimi din num#rul membrilor prezen!i, cu privire la trimiterea n judecat# canonic# a acelora dintre membrii s#i care sunt nvinui!i de abateri de la nv#!#tura "i disciplina Bisericii284 (74 Ap., 6 Se II; 9 Se IV; 14, 15 "i 17 Ant.; 1 Sl Const. (394); r) stabile"te criteriile dup# care arhimandri!ii sau preo!ii v#duvi (prin deces) sunt eligibili pentru slujirea de arhiereu285 (57 Laod.); s) aprob# propunerile privind componen!a Consistoriului Superior Bisericesc286 (5 Se I; 6 Ant.; 14 Sard.; 11 Cartag.); t) aprob# sau respinge hot#rrile Consistoriului Superior Bisericesc privind recursurile clericilor n materie de caterisire "i se pronun!# asupra cererilor de iertare ale acestora287 (5 Se I; 6 Ant.; 14 Sard.; 11 Cartag.);

279 280 281

Cf. can. 6 I ecum. Cf. can. 6 I ecum. Gramata sinodal# este actul aprobat "i emis de c#tre Sfntul Sinod pentru ntronizarea

Patriarhului Romniei (cf. hot. Permanen!ei Consiliului Na!ional Bisericesc din 12 noiembrie 2009).
282 283 284 285 286 287

Cf. Cf. Fapte 15, 1-21; can. 14 ap., 16 Antiohia; hot. ANB nr. 8576/10 iunie 1973. Cf. can. 6 I ecum. Cf. can. 74 ap., 6 II ecum., 9 IV ecum., 14, 15 "i 17 Antiohia, 1 Constantinopol (394). Cf. 2 Cor. 4, 2; 5, 11; 6, 4; can. 57 Laodiceea. Cf. can. 5 I ecum., 6 Antiohia, 14 Sardica, 11 Cartagina. Cf. can. 5 I ecum., 6 Antiohia, 14 Sardica, 11 Cartagina. 123

u) ndrum# "i supravegheaz# ca activitatea organismelor deliberative "i executive de la episcopii, arhiepiscopii, mitropolii "i Patriarhie s# se desf#"oare potrivit prevederilor statutare "i regulamentare biserice"ti288 (34 "i 37 Ap.; 9 Ant.); v) ini!iaz# "i cultiv# rela!ii fr#!e"ti interortodoxe, rela!ii de dialog "i cooperare intercre"tin# "i interreligioas# pe plan na!ional "i interna!ional289 (37 Ap.; 95 Cartag.); w) aprob#, la solicitarea chiriarhului, nfiin!area, organizarea, func!ionarea "i desfiin!area unit#!ilor de nv#!#mnt teologic preuniversitar ("coli de cnt#re!i biserice"ti/"coli de arte "i meserii, seminarii teologice liceale) "i universitar (facult#!i de teologie) "i a altor unit#!i de nv#!#mnt organizate de Biserica Ortodox# Romn#, precum "i normele privind predarea religiei n "colile de stat, particulare "i confesionale. Stabile"te normele privind nv#!#mntul confesional de toate nivelurile, precum "i programele pentru catehizarea tinerilor "i adul!ilor290 (34 Ap.; 19 Se VI; 9 Ant.; 26 "i 40 Laod.; 95 Cartag.); x) aprob# nfiin!area "i desfiin!area institu!iilor media scrise (reviste, ziare "i periodice oficiale) "i audiovizuale (radio, televiziune "i altele) ale Patriarhiei Romne "i ale centrelor eparhiale, la propunerea temeinic motivat# a Patriarhului Romniei sau a chiriarhilor eparhiilor din !ar# "i din afara grani!elor !#rii, n scopul p#str#rii, promov#rii "i ap#r#rii unit#!ii de credin!# "i a unit#!ii vie!ii biserice"ti291 (34 Ap.; 19 Se VI; 9 Ant.; 26 "i 40 Laod.; 95 Cartag.); y) aprob# normele activit#!ii misionar-pastorale "i pe cele pentru promovarea vie!ii religioase "i morale a clerului (34 "i 39 Ap.; 19 Se VI; 9 Ant.; 26 "i 40 Laod.; 95 Cartag.)292; z) stabile"te normele activit#!ii de asisten!# social-filantropic# pentru ntreaga Biseric# Ortodox# Romn# "i aprob# m#surile pentru organizarea asisten!ei religioase n armat#, penitenciare, spitale, c#mine pentru copii "i pentru b#trni, a"ez#minte sociale "i medicale destinate persoanelor defavorizate etc.293 (34, 37, 41 "i 59 Ap.; 25 Ant.; 95 Cartag.);
288 289 290 291 292 293

Cf. can. 34 "i 37 ap., 9 Antiohia. Cf. can. 37 ap., 95 Cartagina. Cf. can. 34 ap., 19 trulan, 9 Antiohia, 26 "i 40 Laodiceea, 95 Cartagina. Cf. can. 34 ap., 19 trulan, 9 Antiohia, 26 "i 40 Laodiceea, 95 Cartagina. Cf. can. 34 "i 39 ap., 19 trulan, 9 Antiohia, 26 "i 40 Laodiceea, 95 Cartagina. Cf. Fapt. 11, 29-30; 24, 17; Rom. 15, 25-26; I Cor. 16, 1; 2 Cor. 8, 14; Gal. 2, 10; can.

34, 37, 41 "i 59 ap., 25 Antiohia, 95 Cartagina. 124

a1) aprob# nfiin!area, organizarea "i desfiin!area asocia!iilor "i funda!iilor biserice"ti cu caracter na!ional care sunt constituite "i conduse de c#tre Biserica Ortodox# Romn#294 (37 Ap.; 95 Cartag.); b1) acord# sau retrage binecuvntarea (aprobarea scris#) pentru nfiin!area, organizarea "i, respectiv, desfiin!area asocia!iilor "i funda!iilor cu caracter na!ional, altele dect cele biserice"ti, care au fondator unic sau membri asocia!i unit#!i de cult, avnd conducere proprie format# din cre"tini ortodoc"i, "i contribuie la opera misionar#, social#, cultural#, educativ# din Patriarhia Romn#, activnd n eparhiile acesteia295 (37 Ap.; 18 "i 95 Cartag.); c1) ini!iaz#, autorizeaz# "i supravegheaz# traducerea, diortosirea, editarea "i difuzarea Sfintei Scripturi, tip#rirea "i r#spndirea c#r!ilor de cult "i acatistelor, a calendarului bisericesc, manualelor de teologie "i a manualelor de religie296 (34 Ap.; 7 Se III; 9 Ant.); supravegheaz# din punct de vedere dogmatic, liturgic "i canonic, lucr#rile de arhitectur#, pictur#, sculptur# "i alte forme de art# bisericeasc# ortodox# "i ia m#surile cuvenite n caz de abateri297 (34 Ap.; 7 Se III; 82 Se VI; 9 Ant.); d1) aprob# anual modul de constituire "i de repartizare a Fondului central misionar; instituie fonduri speciale "i stabile"te modul de constituire "i destina!ia acestora298 (34, 37, 41 "i 59 Ap.; 25 Ant.; 95 Cartag.); e1) interpreteaz#, n form# definitiv# "i obligatorie, pentru toate organismele biserice"ti, dispozi!iile statutare sau regulamentare299 (14 "i 34 Ap.; 7 Se III; 9 "i 16 Ant.). (2) Asocia!iile "i funda!iile men!ionate la lit. a1) "i b1) au obliga!ia de a prezenta Cancelariei Sfntului Sinod, de dou# ori pe an (prim#vara "i toamna)300 (37 Ap.; 5 Se I:

294 295 296 297 298

Cf. Cf. can. 37 ap., 95 Cartagina. Cf. Cf. can. 37 ap., 18 "i 95 Cartagina. Cf. 1 Tim. 3, 2; 2 Tim. 2, 2, 24; Tit 1, 9; can. 34 ap., 7 III ecum., 9 Antiohia. Cf. 1 Tim. 3, 2; 2 Tim. 2, 2, 24; Tit 1, 9; can. 34 ap., 7 III ecum., 82 trulan, 9 Antiohia. Cf. Fapt. 11, 29-30; 24, 17; Rom. 15, 25-26; I Cor. 16, 1; 2 Cor. 8, 14; Gal. 2, 10; can. Cf. Fapte 15, 1-21; can. 14 "i 34 ap., 7 III ecum., 9 "i 16 Antiohia. Cf. can. 37 ap., 5 I ecum., 19 IV ecum., 8 trulan, 6 VII ecum., 20 Antiohia. 125

34, 37, 41 "i 59 ap., 25 Antiohia, 95


299 300

19 Se IV; 8 Se VI; 6 Se VII; 20 Ant.), rapoarte privind activitatea desf#"urat# "i, o dat# pe an, raportul privind situa!ia financiar#301. Art. 15 302 - (1) Pentru studierea "i formularea propunerilor asupra problemelor ce urmeaz# a se supune deliber#rii, Sfntul Sinod alege, dintre membrii s#i, 4 comisii sinodale. (2) (3) Fiecare comisie este prezidat# de un mitropolit "i are un raportor. Ceilal!i Comisiile Sfntului Sinod sunt: mitropoli!i sunt copre"edin!i ai comisiilor n care sunt repartiza!i de Sfntul Sinod. a) Comisia pastoral#, monahal# "i social#, b) Comisia teologic#, liturgic# "i didactic#, c) Comisia canonic#, juridic# "i pentru disciplin#, d) Comisia pentru comunit#!i externe, rela!ii interortodoxe, intercre"tine "i interreligioase. (4) Sfntul Sinod decide dac# o problem# trebuie examinat# n comun de dou# sau mai multe comisii. (5) Pentru anumite probleme, cu caracter permanent sau temporar, Sfntul Sinod decide instituirea unor subcomisii speciale afiliate uneia din cele 4 comisii303. Din subcomisii pot face parte "i ierarhi din alte comisii "i pot fi coopta!i profesori de teologie, clerici, monahi, mireni, speciali"ti n domeniul abordat, dup# modelul Subcomisiei pentru canonizarea sfin!ilor romni. Art. 16 - Sfntul Sinod poate invita la lucr#rile comisiilor sale, pentru consult#ri, profesori de teologie "i speciali"ti din alte domenii.

301 302

Cf. 95 Cartagina. Con&inutul ntregului articol este conform cu hot Sf. Sinod nr. 1957/6 iulie 2001 %i hot. Cf. hot. Sf. Sinod nr. 4610/15 iunie 2004, hot Sf. Sinod nr. 1957/6 iulie 2001 %i hot.

ANB nr. 1957/1 martie 2006.


303

ANB nr. 1957/1 martie 2006. 126

B. Sinodul Permanent304

Art. 17 - (1) Sinodul Permanent este organismul central deliberativ care func!ioneaz# n timpul dintre "edin!ele Sfntului Sinod, cnd importan!a unor probleme impune examinarea lor f#r# ntrziere. (2) Sinodul Permanent se compune din Patriarh "i to!i mitropoli!ii n func!ie de la eparhiile din !ar# "i din afara grani!elor Romniei. Din Sinodul Permanent fac parte "i al!i 3 ierarhi eparhio!i (un arhiepiscop "i 2 episcopi) desemna!i anual de Sfntul Sinod. (3) Pre"edintele Sinodului Permanent este Patriarhul. n lipsa Patriarhului, "edin!ele Sinodului Permanent sunt prezidate n ordinea prev#zut# de art. 12 alin. (2) din prezentul statut. (4) Convocarea Sinodului Permanent, cu precizarea ordinii de zi, se face de c#tre Pre"edinte, ori de cte ori este nevoie. (5) Secretarul Sfntului Sinod este "i Secretarul Sinodului Permanent. (6) Sinodul Permanent ia hot#rri valabile prin consens sau cu votul a jum#tate plus unu dintre membrii prezen!i. (7) Dispozi!iile art. 16 din prezentul statut se aplic# "i cu privire la "edin!ele Sinodului Permanent.

304

Institu!ia Sinodului permanent nu este prev#zut# n mod expres n textul Sfintelor

Canoane, ci a luat na"tere n primul mileniu cre"tin, din ra!iuni specifice situa!iei din Imperiul bizantin. Mai precis, dup# ocuparea Patriarhiilor Antiohiei "i Alexandriei de c#tre arabi, mul!i episcopi apar!innd acestor Biserici, neamaiavnd posibilitatea reziden!ei n scaunul lor episcopal, au r#mas la Constantinopol "i au participat la Sinodul de episcopi al Patriarhiei Constantinopolului. Acest tip de sinod ce cuprindea att episcopii din Patriarhia Constantinopolului, ct "i pe episcopii reziden!i (!0+12340(5/) temporar n Constantinopol a fost numit Sinod endemic (!0+12346#* 6703+3/). De la acest tip de sinod s-a dezvoltat ulterior n Ortodoxie Sinodul permanent, adic# actualul organism central deliberativ al fiec#rei Biserici Ortodoxe locale autocefale, alc#tuit dintrun num#r redus de episcopi, ce func!ioneaz# ntre "edin!ele de lucru ale Sinodului plenar de episcopi. 127

Art. 18 - (1) Sinodul Permanent exercit#, n timpul dintre "edin!ele Sfntului Sinod, urm#toarele atribu!ii: exprim# pozi!ia oficial# a Bisericii Ortodoxe Romne n rela!iile ei cu Statul "i n probleme de interes general ale societ#!ii; sprijin#, n diferite forme, predarea religiei n "colile de stat, particulare "i confesionale; ini!iaz# "i sprijin# traducerea, diortosirea, editarea "i distribuirea Sfintei Scripturi "i a c#r!ilor de cult, inclusiv a acatistelor, a calendarului bisericesc, a manualelor de teologie "i a manualelor de religie; semnaleaz# Sfntului Sinod literatura teologic# "i spiritual# sincretist# "i confuz#. (2) Sinodul Permanent, la solicitarea Patriarhului sau a membrilor s#i, examineaz# "i formuleaz# propuneri privind probleme ce urmeaz# a fi aduse n dezbaterea Sfntului Sinod. (3) Sinodul Permanent exercit# "i alte atribu!ii date de c#tre Sfntul Sinod sau prin statut "i regulamente. (4) Sinodul Permanent aduce la cuno"tin!# Sfntului Sinod, pentru ratificare, hot#rrile luate n timpul dintre "edin!ele acestuia. C. Adunarea Na"ional! Bisericeasc!305

Art. 19 - Adunarea Na!ional# Bisericeasc# este organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Romne, pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice "i patrimoniale.

305

A d u n a r e a N a ! i o n a l # B i s e r i c e a s c # reprezint# un sinod mixt, adic# un sinod

alc#tuit din episcopi ntruni!i mpreun# cu reprezentan!i ai credincio"ilor (clerici "i laici). Practica acestor sinoade este atestat# de o mul!ime de date istorice, att n Biserica de R#s#rit, ct "i n cea de Apus, ncepnd cu Sinodul apostolic, precum "i de textele unor canoane ce nu intr# ns# n colec!ia fundamental# de canoane ( c o r p u s c a n o n u m ) a Bisericii Ortodoxe. Sinodalitatea mixt# nu contrazice cu nimic sinodalitatea episcopal#, dup# cum nici sinodalitatea episcopal# nu contrazice sinodalitatea mixt#, ci amndou# sunt forme complementare autentice "i canonice ale sinodalit#!ii sau ale modului n care s-a aplicat "i se aplic# constant principiul sinodal n Biseric#. 128

Art. 20 - (1) Adunarea Na!ional# Bisericeasc# este alc#tuit# din cte trei reprezentan!i ai fiec#rei eparhii, un cleric "i 2 mireni, delega!i de adun#rile eparhiale, pe termen de 4 ani. Ei pot fi delega!i pentru cel mult dou# mandate. (2) Ierarhii Sfntului Sinod particip# la lucr#rile Adun#rii Na!ionale Biserice"ti. (3) Pre"edintele Adun#rii Na!ionale Biserice"ti este Patriarhul. n lipsa Patriarhului, "edin!ele sunt prezidate n ordinea prev#zut# de art. 12 alin. (2) din prezentul statut. (4) Hot#rrile Adun#rii Na!ionale Biserice"ti devin executorii dup# ratificarea lor de c#tre Sfntul Sinod. Art. 21 - Adunarea Na!ional# Bisericeasc# se ntrune"te o dat# pe an n "edin!# de lucru, iar n caz de necesitate, ori de cte ori este nevoie. Adunarea Na!ional# Bisericeasc# se ntrune"te "i n "edin!e solemne. Art. 22 - Atribu!iile Adun#rii Na!ionale Biserice"ti sunt urm#toarele: a) sus!ine drepturile "i activit#!ile Bisericii Ortodoxe Romne; b) avizeaz# regulamente de aplicare ale prezentului statut cu privire la domenii de activitate date n competen!a sa de c#tre Sfntul Sinod; c) la propunerea Patriarhului, alege membrii Consiliului Na!ional Bisericesc; d) adopt# m#suri generale pentru sprijinirea a"ez#mintelor culturale, socialfilantropice, economice "i funda!ionale ale Bisericii; e) stabile"te mijloacele de ajutorare ale organismelor "i institu!iilor centrale biserice"ti; f) examineaz# "i aprob# Raportul general anual al Consiliului Na!ional Bisericesc, privind activitatea din Biserica Ortodox# Romn# "i hot#r#"te cu privire la m#surile ce trebuie luate pentru buna desf#"urare a vie!ii biserice"ti; g) aprob# contul de execu!ie bugetar# "i bilan!ul financiar-contabil al Administra!iei Patriarhale, al Institutului Biblic "i de Misiune Ortodox# "i al institu!iilor centrale biserice"ti cu scop misionar; h) aprob# bugetul general al Administra!iei Patriarhale, al Institutului Biblic "i de Misiune Ortodox# "i al institu!iilor centrale biserice"ti cu scop misionar; i) aprob# m#suri unitare privind administrarea bunurilor mobile "i imobile, aflate n proprietatea sau folosin!a unit#!ilor de cult din ntreaga Biseric# Ortodox# Romn#, precum "i a celor funda!ionale; j) aprob# proiecte sociale, culturale, educa!ionale "i comunica!ionale; 129

k) stabile"te mijloacele de ajutorare a romnilor din afara grani!elor !#rii; l) exercit# "i alte atribu!ii care i sunt date prin statut, prin regulamentele biserice"ti sau de c#tre Sfntul Sinod. Art. 23 - (1) Pentru studierea problemelor "i formularea propunerilor ce urmeaz# a fi supuse deliber#rii, Adunarea alege, la nceputul fiec#rui mandat de 4 ani, dintre membrii ei clerici "i mireni, 5 comisii de lucru permanente, care au cte un pre"edinte, vicepre"edinte "i raportor desemna!i de plen, la propunerea Pre"edintelui. Comisiile Adun#rii Na!ionale Biserice"ti sunt: a) Comisia administrativ-juridic# "i de validare, b) Comisia social# "i pentru comunica!ii media, c) Comisia cultural# "i educa!ional#, d) Comisia economic#, bugetar# "i de patrimoniu imobiliar (bunuri biserice"ti), e) Comisia pentru romnii ortodoc"i de peste hotare "i pentru rela!ii externe biserice"ti. (2) La lucr#rile Comisiei pentru romnii ortodoc"i de peste hotare "i pentru rela!ii externe biserice"ti pot fi invita!i "i reprezentan!i clerici "i mireni ai eparhiilor ortodoxe romne din afara grani!elor !#rii, cnd ordinea de zi impune acest lucru. (3) La convocarea Pre"edintelui, comisiile Adun#rii Na!ionale Biserice"ti se pot ntruni "i ntre "edin!ele acesteia, potrivit cerin!elor. Sec"iunea a II-a Organismele centrale executive Patriarhul306

(34 Ap.; 4, 6 "i 7 Se I; 2 "i 3 Se II; 1 "i 8 Se III; 25 "i 28 Se IV; 2, 7, 36 "i 39 Se VI; 11 Se VII; 9, 19 "i 20 Ant.; 52 "i 55 Cartag.; 14 ??? "i 14 Sl I-II; 12 Laod.; 6 Sard.)

306

n Sfintele Canoane, termenul de patriarh apare pentru prima oar# abia n canoanele

Sinodului trulan (can. 2, 7 "i 36), ns# prevederi referitoare la ntist#t#torul ("$8(3/) unei Biserici locale se reg#sesc n multe alte canoane (cf. can. 34 ap., 4, 6 "i 7 I ecum., 2 "i 3 II ecum., 1 "i 8 III ecum., 25 "i 28 IV ecum., 36 "i 39 trulan, 11 VII ecum. 9, 19 "i 20Antiohia, 52 "i 55 Cartagina, 14 "i 14 I-II Constantinopol, 12 Laodiceea, 6 Sardica). 130

Art. 24 - Patriarhul este ntist#t#torul307 (34 Ap.; 9 Ant.; 4 Se I; 9 "i 17 Se IV; 11 Se VII; 19 "i 20 Ant.; 52 Cartag.) ntre ierarhii Bisericii Ortodoxe Romne "i pre"edintele organismelor centrale deliberative "i executive biserice"ti308 (34 Ap.; 4 "i 6 Se I; 2 Se II; 9 Ant.). Art. 25 - (1) Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne este "i Arhiepiscopul Bucure"tilor "i Mitropolitul Munteniei "i Dobrogei309. (2) Titulatura sa este: Preafericirea Sa
310

, Preafericitul P!rinte (N),

Arhiepiscopul Bucure$tilor, Mitropolitul Munteniei $i Dobrogei, Loc"iitorul tronului Cezareei Capadociei $i Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne sau Patriarhul Romniei. (3) In conformitate cu Sfintele Canoane, cu tradi!ia panortodox# "i cu practica Bisericii Ortodoxe Romne, la serviciile religioase Patriarhul este pomenit de c#tre mitropoli!i, mitropoli!ii sunt pomeni!i de c#tre ierarhii sufragani, iar arhiepiscopii "i episcopii sunt pomeni!i de c#tre preo!ii slujitori311 (14 III Constantinopol ???). (4) Patriarhul poart# ca nsemne distinctive: o cruce "i dou# engolpioane, haine de culoare alb#: reverend# "i ras#, culion "i camilafc# avnd cruce.

307

Potrivit ecleziologiei ortodoxe, ntist#t#torul unei Biserici locale ("$8(3/) este

ntotdeauna considerat ca un episcop printre episcopii sinodului acelei Biserici. Acesta este primul, ns# primul ntre egali (cf. can. 34 ap., 9 Antiohia), c#ci, n cazul slujirii unui ntist#t#tor, este vorba despre o diaconie "i nu despre o putere. Totu"i, sfintele canoane prev#d pentru ntist#t#torul unei Biserici locale "i anumite privilegii, cum ar fi, spre exemplu, dreptul de a convoca "i prezida lucr#rile Sfntului Sinod (cf. can. 4 I ecum., 9 "i 17 IV ecum., 19 "i 20 Antiohia), dreptul de a supraveghea lucr#rile importante din Biserica sa (cf. 34 ap., 9 Antiohia), dreptul de devolu!iune (cf. can. 11 VII ecum), dreptul de a efectua vizite canonice "i pastorale n eparhiile din Biserica sa local# (cf. can. 52 Cartagina), etc.
308 309 310 311

Cf. can. 34 ap., 4, 6 I ecum., 2 II ecum., 9 Antiohia. Articol modificat prin hot. ANB nr. 9084/26 septembrie 1990. Cf. hot. Sin. Permanent nr. 3013/12 august 1950. Cf. can. 14 III Constantinopol. 131

(5) Patriarhul exercit# drepturile "i ndepline"te ndatoririle prev#zute de Sfintele Canoane312, de prezentul statut "i de regulamentele biserice"ti. (6) n exercitarea drepturilor "i ndatoririlor sale, Patriarhul emite: tomosuri patriarhale313, gramate patriarhale 314 , acte patriarhale 315 , decizii 316 "i dispozi!ii patriarhale, acte de acordare a unor ordine, distinc!ii "i ranguri biserice"ti317, prev#zute de prezentul statut "i de regulamentele biserice"ti318. Art. 26 - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne are urm#toarele atribu!ii:

312 313

A se vedea notele 46, 47 "i 48. Tomosul patriarhal este actul oficial emis de c#tre Patriarhul Romniei pentru

r i d i c a r e a n r a n g a u n e i e p a r h i i , care se aprob# de c#tre Sfntul Sinod (cf. hot. Sf. Sinod nr. 4189/29 octombrie 2009).
314

Gramata patriarhal# este actul oficial emis de c#tre Patriarhul Romniei pentru

n t r o n i z a r e a m i t r o p o l i t u l u i sau pentru a c o r d a r e a d e r a n g u r i o n o r i f i c e u n o r i e r a r h i (cf. hot. Sf. Sinod nr. 4189/29 octombrie 2009).
315

Actul patriarhal este emis de c#tre Patriarhul Romniei ca urmare a unei hot#rri a

Sfntului Sinod pentru a n u n ! a r e a p u b l i c # a a l e g e r i i d e e p i s c o p i - v i c a r i p a t r i a r h a l i , e p i s c o p i - v i c a r i " i a r h i e r e i - v i c a r i (cf. hot. Sf. Sinod nr. 4189/29 octombrie 2009).
316

Decizia patriarhal# este emis# de c#tre Patriarhul Romniei pentru: s t a b i l i r e a alegerilor pentru organismele biserice"ti; confirmarea "i

datei

dizolvarea adun#rilor eparhiale; instituirea de corpora!ii biserice"ti provizorii, n cazuri excep!ionale; stabilirea atribu!iilor episcopilorvicari patriarhali; numirea "i stabilirea cadrului de activitate a unor persoane de conducere instituirea sau execu!ie de din institu!iile a centrale "i biserice"ti;
317

Comisiei

examinare

pictorilor

z u g r a v i l o r b i s e r i c e " t i (cf. hot. Sf. Sinod nr. 4189/29 octombrie 2009). Acestea sunt: Distinc!ia patriarhal#, Diploma patriarhal# "i Ordinul patriarhal pentru clerici "i mireni, care cuprind: A c t u l d e a c o r d a r e " i o r d i n u l p r o p r i u - z i s (cf. hot. Sf. Sinod nr. 389/6 martie 2008 "i nr. 4189/29 octombrie 2009).
318

Cf. hot. Sf. Sinod nr. 4189/29 octombrie 2009. 132

a) convoac# "i prezideaz# organismele centrale deliberative "i executive biserice"ti319 (4 Se I; 9 "i 17 Se IV; 19 "i 20 Ant.) "i vegheaz# pentru ducerea la ndeplinire a hot#rrilor acestora320 (34 Ap.; 9 Ant.); b) convoac# Sfntul Sinod n cel mult trei zile, n cazuri de urgen!# "i de for!# major#321 (4 Se I; 9 "i 17 Se IV; 19 "i 20 Ant.); c) cnd constat# c# aplicarea unei hot#rri a Sfntului Sinod nu mai este favorabil# vie!ii biserice"ti, convoac# Sinodul Permanent, ntr-o "edin!# extraordinar#, pentru a formula "i propune Sfntului Sinod, spre dezbatere "i aprobare, o nou# hot#rre prin care se modific# sau se completeaz# hot#rrea precedent#322 (34 Ap.; 9 Ant.); d) dispune m#surile necesare, potrivit hot#rrii Sfntului Sinod, pentru preg#tirea "i sfin!irea Marelui Mir la Patriarhia Romn#323 (34 Ap.; 9 Ant.; 6 Cartag.); e) reprezint# Patriarhia Romn# n rela!iile cu autorit#!ile publice centrale "i locale, n justi!ie "i fa!# de ter!i, personal sau prin delega!i mputernici!i324 (11 Ant.; 97, 104 "i 106 Cartag.; 7, 8 "i 21 Sard.); f) reprezint# Biserica Ortodox# Romn# n rela!iile cu celelalte Biserici Ortodoxe surori, personal sau prin delega!i325 (9 Sard.); g) reprezint#, personal sau prin delega!i, Biserica Ortodox# Romn# n rela!iile cu celelalte Biserici cre"tine, organiza!ii intercre"tine, organiza!ii religioase "i interreligioase, din !ar# "i de peste hotare326 (34 Ap.; 9 Ant.; 93 Cartag.); h) adreseaz# scrisori pastorale pentru ntreaga Biseric# Ortodox# Romn#, cu ncuviin!area Sfntului Sinod sau a Sinodului Permanent327 (19 Se VI);

319 320 321 322 323 324 325 326 327

Cf. can. 4 I ecum., 9 "i 17 IV ecum., 19 "i 20 Antiohia. Cf. can. 34 ap., 9 Antiohia. Cf. can. 4 I ecum., 9 "i 17 IV ecum., 19 "i 20 Antiohia. Cf. can. 34 ap., 9 Antiohia. Cf. can. 34 ap., 9 Antiohia, 6 Cartagina. Cf. can. 11 Antiohia, 97, 104 "i 106 Cartagina, 7, 8 "i 21 Sardica. Cf. can. 9 Sardica. Cf. can. 34 ap., 9 Antiohia, 93 Cartagina. Cf. can. 19 trulan. 133

i)

efectueaz# vizite canonice (statutare) n eparhiile Bisericii Ortodoxe Romne, la

invita!ia chiriarhilor acestora328 (52 Cartag.); j) efectueaz# vizite irenice la celelalte Biserici Ortodoxe "i adreseaz# scrisori irenice ntist#t#torilor acestora, n scopul men!inerii unit#!ii Ortodoxiei "i al promov#rii comuniunii fr#!e"ti329 (9 Sard.); k) efectueaz# vizite oficiale la alte Biserici cre"tine, la organiza!ii cre"tine, religioase "i civile folosul Bisericii Ortodoxe Romne330 (34 Ap.; 9 Ant.; 93 Cartag.); l) se ngrije"te de ndeplinirea prevederilor statutare pentru completarea eparhiilor vacante331 (34 Ap.; 25 Se IV; 9 Ant.); m) prezideaz# Sfntul Sinod pentru alegerea mitropoli!ilor ortodoc"i romni din !ar# "i din afara grani!elor332 (34 Ap.; 4 Se I; 28 Se IV; 19 "i 20 Ant.); n) hirotone"te mpreun# cu al!i ierarhi "i ntronizeaz# pe mitropoli!i333 (4 Se I; 28 Se IV; 19 Ant.); o) emite gramata patriarhal# pentru ntronizarea mitropoli!ilor334 (4 Se I; 28 Se IV; 19 Ant.) "i a chiriarhilor din afara grani!elor !#rii care se afl# n jurisdic!ia direct# a Patriarhiei Romne, gramata pentru acordarea de ranguri onorifice unor ierarhi (arhiepiscop sau mitropolit onorific), precum "i tomosul patriarhal pentru proclamarea ridic#rii n rang a unei eparhii, pe baza aprob#rii Sfntului Sinod335 (37 Ap.; 98 Cartag.); p) nume"te loc!iitori de mitropoli!i n cazul vacan!ei scaunelor mitropolitane336 (25 Se IV); q) sf#tuie"te fr#!e"te pe ierarhii eparhiilor ortodoxe romne din !ar# "i din afara grani!elor "i conciliaz# eventuale nen!elegeri dintre ace"tia337 (34 Ap.; 9 Ant.);
328 329 330 331 332 333 334 335 336 337

Cf. can. 52 Cartagina. Cf. can. 9 Sardica. Cf. can. 34 ap., 9 Antiohia, 93 Cartagina. Cf. can. 34 ap., 25 IV ecum., 9 Antiohia. Cf. can. 34 ap., 4 I ecum., 28 IV ecum., 9 "i 20 Antiohia. Cf. can. 4 I ecum., 28 IV ecum., 19 Antiohia. Cf. can. 4 I ecum., 28 IV ecum., 19 Antiohia; hot. ANB nr. 8576/10 iunie 1973. Cf. can. 37 ap., 98 Cartagina, hot. Sf. Sinod nr. 4189/29 octombrie 2009. Cf. can. 25 IV ecum. Cf. can. 34 ap., 9 Antiohia. 134

r) examineaz#, n Sinodul Permanent, plngerile mpotriva ierarhilor, iar rezultatul l aduce la cuno"tin!a Sfntului Sinod338 (74 Ap.; 6 Se II; 9 "i 17 Se IV; 3 Sard.); s) n consultare cu Sinodul Permanent, propune Sfntului Sinod candida!i de episcopvicar patriarhal "i prezideaz# alegerea acestora339 (1 Ap.; 4 Se I; 28 Se IV; 19 Ant.; 13 "i 49 Cartag.); t) nume"te, sanc!ioneaz# "i revoc#, ntr-o "edin!# a Permanen!ei Consiliului Na!ional Bisericesc, personalul de conducere, precum "i celelalte categorii de personal clerical "i neclerical de la Cancelaria Sfntului Sinod, de la Administra!ia Patriarhal#, de la Institutul Biblic "i de Misiune Ortodox#, de la celelalte institu!ii centrale biserice"ti cu scop misionar, precum "i personalul de la unit#!ile biserice"ti din interiorul !#rii "i de la reprezentan!ele, comunit#!ile "i unit#!ile biserice"ti din afara grani!elor !#rii, aflate n jurisdic!ia direct# a Patriarhiei Romne340 (34 "i 39 Ap.; 9 Ant.); u) prin decizie patriarhal# dizolv# adun#rile eparhiale n vederea organiz#rii de noi alegeri "i confirm# noile adun#ri eparhiale341 (34 Ap.; 9 Ant.). n cazul unor ac!iuni potrivnice Bisericii din partea adun#rii eparhiale, la solicitarea chiriarhului locului sau a loc!iitorului acestuia, Patriarhul, prin decizie, dizolv# respectiva adunare eparhial# n vederea organiz#rii de noi alegeri342 (11 Se VII); v) exercit# dreptul de a primi apel "i dreptul de devolu!iune n mitropolii "i n eparhiile aflate n jurisdic!ia direct# a Patriarhiei Romne pentru restabilirea ordinii canonice "i administrative343 (11 Se VII; 52 "i 55 Cartag.; Novela 123, I, 2 ???); w)344 n mod excep!ional "i cu motiva!ii justificate, n acord cu tradi!ia ortodox# "i cutuma romneasc#, poate ntemeia stravropighii 345 n interes bisericesc, cu acordul
338 339 340 341 342 343 344 345

Cf. can. 74 ap., 6 II ecum., 9 "i 17 IV ecum., 3 Sardica. Cf. can. 1 ap., 4 I ecum., 28 IV ecum., 19 Antiohia, 13 "i 49 Cartagina. Cf. can. 34 "i 39 ap., 9 Antiohia. Cf. can. 34 ap., 9 Antiohia. Cf. can. 11 VII ecum. Cf. can. 11 VII ecum., 52 "i 55 Cartagina, Novela 123, I, 2. Text stabilit prin hot. Sf. Sinod nr. 1515/7 martie 2008. Prin termenul de stavropighii (din cuvntul grecesc 6(#,$3"19'30a"ezare a

unei cruci) sunt desemnate acele biserici sau m#n#stiri care, cu acordul prealabil al chiriarhului locului "i cu aproparea respectivului Sinod de episcopi, sunt trecute sub 135

prealabil al chiriarhului locului346 (4 Se IV; 17 Se VII; 1 III Constantinopol ???) "i cu aprobarea Sfntului Sinod347 (14 "i 34 Ap.; 7 Se III; 9 "i 16 Ant.), pe care le organizeaz# "i administreaz# prin delega!ii s#i; x) confer# distinc!ii patriarhale clericilor "i mirenilor din Biserica Ortodox# Romn#, precum "i unor personalit#!i din !ar# "i de peste hotare, care sprijin# activit#!ile Patriarhiei Romne348 (34, 38 "i 41 Ap.; 9 Ant.); y) exercit# "i alte atribu!ii prev#zute de Sfintele Canoane, de prezentul statut, de regulamentele biserice"ti "i cele ncredin!ate de Sfntul Sinod. Art. 27 - Pentru desf#"urarea activit#!ii curente, la dispozi!ia Patriarhului se afl# Cabinetul Patriarhului, coordonat de un consilier patriarhal, cu personalul corespunz#tor "i serviciile aferente: secretariat, registratur#, arhiv#, bibliotec# etc. B. Consiliul Na"ional Bisericesc

Art. 28 - Consiliul Na!ional Bisericesc este organism central executiv al Sfntului Sinod "i al Adun#rii Na!ionale Biserice"ti. Art. 29 - (1) Consiliul Na!ional Bisericesc se ntrune"te la convocarea Pre"edintelui, cel pu!in de dou# ori pe an sau ori de cte ori este nevoie. (2) Consiliul Na!ional Bisericesc se compune din 12 membri ai Adun#rii Na!ionale Biserice"ti, cte un cleric "i cte un mirean reprezentnd fiecare mitropolie din !ar#, desemna!i pe o perioad# de 4 ani "i pentru cel mult dou# mandate. (3) Pre"edintele Consiliului Na!ional Bisericesc este Patriarhul349 (34 Ap.; 4 "i 6 Se I; 2 Se II; 9 Ant.), iar n lips# loc!iitorul s#u, conform prevederilor art. 12 alin. (2) din prezentul statut. Membrii Sfntului Sinod pot participa cu vot deliberativ la "edin!ele Consiliului Na!ional Bisericesc.

autoritatea direct# a ntist#t#torului unei Biserici autocefale. Aceast# institu!ie a fost creat# n Imperiul bizantin, fiind specific# Patriarhului Constantinopolului. Ulterior aceast# practic# s-a generalizat n ntreaga Ortodoxie.
346 347 348 349

Cf. can. 4 IV ecum., 17 VII ecum., 1 III Constantinopol. Cf. Fapte 15, 1-21; can. 14 "i 34 ap., 7 III ecum., 9 "i 16 Antiohia. Cf. can. 34, 38 "i 41 ap., 9 Antiohia, hot. Sf. Sinod nr. 389/7 martie 2008. Cf. can. 34 ap., 4, 6 I ecum., 2 II ecum., 9 Antiohia. 136

(4) Episcopii-vicari patriarhali sunt membri de drept ai Consiliului Na!ional Bisericesc, cu vot deliberativ. (5) Vicarul administrativ patriarhal, consilierii patriarhali "i inspectorul general bisericesc sunt membri permanen!i ai Consiliului Na!ional Bisericesc, cu vot consultativ. (6) Consiliul Na!ional Bisericesc ia hot#rri valabile prin consens sau cu votul a jum#tate plus unu dintre membrii prezen!i. (7) Secretar al "edin!elor este consilierul coordonator de la Cabinetul Patriarhului, iar n lipsa acestuia unul din consilierii patriarhali, desemnat de Patriarh. Art. 30 - Consiliul Na!ional Bisericesc exercit# n timpul dintre "edin!ele Adun#rii Na!ionale Biserice"ti atribu!iile acesteia prev#zute de art. 22 lit. a), d) "i e), precum "i urm#toarele atribu!ii: a) b) ntocme"te raportul anual privind activitatea general# a Bisericii Ortodoxe ntocme"te contul de execu!ie bugetar# "i bilan!ul financiar-contabil al Romne; Administra!iei Patriarhale, al Institutului Biblic "i de Misiune Ortodox# "i al celorlalte institu!ii centrale biserice"ti cu scop misionar; c) ntocme"te bugetul general al Administra!iei Patriarhale, al Institutului Biblic "i de Misiune Ortodox# "i al celorlalte institu!ii centrale biserice"ti cu scop misionar; d) aprob# planul de activitate al editurii, tipografiei "i atelierelor Institutului Biblic "i de Misiune Ortodox#; e) hot#r#"te cu privire la modul de administrare a bunurilor mobile "i imobile ale Administra!iei Patriarhale, ale Institutului Biblic "i de Misiune Ortodox#, ale celorlalte institu!ii centrale biserice"ti cu scop misionar "i ale funda!iilor biserice"ti centrale; f) hot#r#"te, cu aprobarea prealabil# a Sinodului Permanent, n privin!a nstr#in#rii n orice mod (vnzare, schimb, dona!ie, cedare de drepturi litigioase etc.) a bunurilor imobile biserice"ti ale Patriarhiei Romne, cu excep!ia bunurilor sacre care sunt inalienabile350; g) exercit# "i alte atribu!ii care i sunt date prin statut, regulamente sau prin hot#rri ale Sfntului Sinod "i ale Adun#rii Na!ionale Biserice"ti.

350

Cf. hot. Sf. Sinod nr. 3781/18 iunie 2009 "i nr. 4645/7 iulie 2010. 137

C. Permanen"a Consiliului Na"ional Bisericesc

Art. 31 - (1) ntre "edin!ele Consiliului Na!ional Bisericesc func!ioneaz# Permanen!a Consiliului Na!ional Bisericesc, ca organism central executiv. (2) Ea se compune din Patriarh, ca pre"edinte351 (34 Ap.; 4 "i 6 Se I; 2 Se II; 9 Ant.), episcopii-vicari patriarhali, vicarul administrativ patriarhal, consilierii patriarhali "i inspectorul general bisericesc, ca membri "i ia hot#rri valide prin consensul membrilor prezen!i. n func!ie de agenda "edin!ei, pot participa "i conduc#torii eparhiilor, reprezentan!elor, comunit#!ilor "i altor unit#!i biserice"ti din interiorul "i din afara grani!elor !#rii, aflate n jurisdic!ia direct# a Patriarhiei Romne352. (3) Din ncredin!area Patriarhului, Permanen!a Consiliului Na!ional Bisericesc poate fi prezidat# de unul din episcopii-vicari patriarhali. n aceast# situa!ie, procesul-verbal al lucr#rilor este supus aprob#rii Patriarhului. Hot#rrile devin executorii numai dup# confirmarea lor n scris, de c#tre Patriarh. Art. 32 - Permanen!a Consiliului Na!ional Bisericesc, prezidat# de Patriarh, exercit# atribu!iile Consiliului Na!ional Bisericesc, cu excep!ia celor prev#zute de art. 30 lit. f), n perioada dintre "edin!ele sale, precum "i urm#toarele competen!e: a) examineaz# orice problem# bisericeasc#, misionar-pastoral#, cultural#, social#, administrativ-gospod#reasc#, economic-financiar# etc. din cadrul institu!iilor centrale biserice"ti ce urmeaz# a face obiectul dezbaterilor organismelor centrale deliberative "i executive "i face propuneri statutare; b) examineaz# "i definitiveaz# d#rile de seam# anuale asupra activit#!ii institu!iilor centrale biserice"ti; c) prezint# spre definitivare contul de execu!ie bugetar# "i bilan!ul financiar-contabil al institu!iilor centrale biserice"ti; d) prezint# spre definitivare proiectul bugetului general anual al institu!iilor centrale biserice"ti; e) ntocme"te planurile anuale ale activit#!ii institu!iilor centrale biserice"ti;

351 352

Cf. can. 34 ap., 4, 6 I ecum., 2 II ecum., 9 Antiohia. Cf. hot. Sf. Sinod nr. 7303/29 octombrie 2010. 138

f) analizeaz# "i face propuneri Consiliului Na!ional Bisericesc privind modul de administrare a bunurilor mobile "i imobile ale institu!iilor centrale biserice"ti "i ale funda!iilor biserice"ti centrale; g) administreaz# Fondul central misionar, n limita bugetului aprobat de Sfntul Sinod, "i prezint# anual acestuia contul de execu!ie bugetar#; h) administreaz# fondurile special instituite la nivelul Administra!iei Patriarhale potrivit destina!iei lor "i n limita sumelor colectate, informnd anual Sfntul Sinod despre situa!ia acestora; i) aprob# proiectele de investi!ii n limita bugetului Administra!iei Patriarhale, al Institutului Biblic "i de Misiune Ortodox# "i al celorlalte institu!ii centrale biserice"ti cu scop misionar; j) face demersuri pe lng# autorit#!ile publice centrale "i locale "i pe lng# alte institu!ii pentru ob!inerea de sprijin destinat activit#!ilor interne "i interna!ionale organizate de Patriarhia Romn# prin institu!iile centrale biserice"ti, precum "i pentru acordarea altor forme de sprijin de la bugetul de stat sau de la bugetele locale alocate Bisericii, n general, sau unit#!ilor de cult din interiorul sau din afara grani!elor Romniei; k) hot#r#"te cu privire la acceptarea dona!iilor, legatelor, sponsoriz#rilor "i cump#r#rii de bunuri n favoarea Patriarhiei Romne, pentru institu!iile sale centrale, precum "i n leg#tur# cu transmiterea folosin!ei bunurilor imobile biserice"ti (nchiriere, comodat, arendare etc.), a grev#rii cu sarcini sau afect#rii de servitu!i a acestora; l) aprob# nfiin!area "i organizarea de institu!ii cu caracter economic, cu sau f#r# personalitate juridic#, distincte de institu!iile administrative centrale biserice"ti sau de unit#!ile subordonate lor,pentru sus!inerea activit#!ilor misionar-pastorale "i socialfilantropice ale acestora, n condi!iile prezentului statut, ale regulamentelor biserice"ti "i legisla!iei n vigoare; m) exercit# "i alte atribu!ii care i sunt date prin statut, regulamente "i prin hot#rri ale Sfntului Sinod, ale Sinodului Permanent "i ale Adun#rii Na!ionale Biserice"ti. Art. 33 - (1) Permanen!a Consiliului Na!ional Bisericesc se ntrune"te, de regul#, s#pt#mnal, la convocarea Pre"edintelui sau a delegatului s#u. (2) Consilierul coordonator al Cabinetului Patriarhului sau, n absen!a acestuia, unul dintre ceilal!i consilieri patriarhali, desemnat de Pre"edinte, ntocme"te procesul-verbal al "edin!elor Permanen!ei Consiliului Na!ional Bisericesc. 139

Art. 34 - Hot#rrile Permanen!ei Consiliului Na!ional Bisericesc sunt duse la ndeplinire de Cancelaria Sfntului Sinod "i de sectoarele celorlalte institu!ii centrale biserice"ti. Sec"iunea a III-a Organismele centrale administrative

Art. 35 - (1) n exercitarea atribu!iilor sale executive de Pre"edinte al organismelor centrale biserice"ti deliberative "i executive "i ntist#t#tor al Bisericii Ortodoxe Romne, Patriarhul este ajutat de: A. B. (2) Cancelaria Sfntului Sinod, Administra!ia Patriarhal#. Din ncredin!area Patriarhului, Cancelaria Sfntului Sinod, sectoarele

Administra!iei Patriarhale "i celelalte institu!ii centrale biserice"ti sunt coordonate de episcopii-vicari patriarhali sau de c#tre un delegat al Patriarhului. (3) Episcopii-vicari patriarhali se aleg de c#tre Sfntul Sinod n conformitate cu prevederile art. 131 din prezentul statut "i sunt asimila!i n drepturile de pomenire "i cinstire cu episcopii eparhio!i353. (4) Episcopii-vicari patriarhali ndeplinesc atribu!iile delegate lor, prin decizie, de c#tre Patriarh354 "i desf#"oar# activit#!i liturgice n Capital# "i n Arhiepiscopia Bucure"tilor, ca delega!i ai Patriarhului Romniei, de reprezentare n fa!a autorit#!ilor centrale "i locale, precum "i n rela!iile cu organiza!ii din !ar# "i din str#in#tate355. A. Cancelaria Sfntului Sinod Art. 36 - (1) Cancelaria Sfntului Sinod este organism central administrativ al Sfntului Sinod, al Sinodului Permanent, al Adun#rii Na!ionale Biserice"ti, al Patriarhului, al Consiliului Na!ional Bisericesc "i al Permanen!ei Consiliului Na!ional Bisericesc.

353

Cf. hot. ANB nr. 3161/26 februarie 1950, nr. 8576/10 iunie 1973, nr. 1047/24 Cf. hot. ANB nr. 3161/ 26 februarie 1950. Cf. hot. Sf. Sinod nr. 4159/18 iunie 2009 "i nr. 897/11 februarie 2010. 140

februarie 2000.
354 355

(2) Secretarul Sfntului Sinod, prin decizie patriarhal#, coordoneaz# Cancelaria Sfntului Sinod avnd colaboratori pe vicarul administrativ patriarhal "i consilierul patriarhal de resort. (3) Vicarul administrativ patriarhal "i consilierul patriarhal din Cancelaria Sfntului Sinod, sub conducerea episcopului-vicar patriarhal, preg#tesc lucr#rile pentru convocarea organismelor centrale deliberative "i executive biserice"ti "i cele care se supun examin#rii acestora. (4) Cancelaria Sfntului Sinod elaboreaz#, p#streaz# "i preg#te"te pentru publicarea n revista Biserica Ortodox# Romn#, procesele-verbale ale "edin!elor de lucru ale organismelor centrale biserice"ti, comunic# tuturor centrelor eparhiale hot#rrile acestora "i !ine eviden!a modului de aducere a lor la ndeplinire, cu excep!ia celor care sunt date n competen!a sectoarelor Administra!iei Patriarhale prev#zute de art. 38 din prezentul statut sau altor institu!ii centrale biserice"ti. (5) Elaboreaz# coresponden!a organismelor centrale biserice"ti "i a Pre"edintelui acestora cuautorit#!ile publicecentrale n probleme care privesc via!a religioas# din Biserica Ortodox# Romn#. (6) ntocme"te "i supune aprob#rii deciziile patriarhale de atribu!ii ale personalului de conducere din cadrul Cancelariei Sfntului Sinod "i de la celelalte institu!ii centrale biserice"ti. (7) Centralizeaz# datele referitoare la domeniile vie!ii religioase din Patriarhia Romn# pentru eviden!# "i publicare n presa bisericeasc#. (8) (9) Cancelaria Sfntului Sinod este p#str#toarea sigiliului Sfntului Sinod. Pentru ndeplinirea atribu!iilor sale, ca organism central administrativ, Cancelaria

Sfntului Sinod are urm#toarele servicii: Oficiul canonico-juridic356 (75 "i 97 Cartag.), Corpul de inspec!ie bisericeasc# (disciplin# "i nv#!#mnt), Secretariat, Registratur# "i Arhiv#, Personal-resurse umane, Biblioteca Sfntului Sinod "i altele, a c#ror activitate este organizat# de vicarul administrativ patriarhal. Art. 37 - (1) Corpul de inspec!ie bisericeasc# (disciplin# "i nv#!#mnt) are n componen!a sa: a) Un inspector general bisericesc, cu atribu!ii generale de inspec!ie bisericeasc# (disciplin# "i nv#!#mnt) "i referent la Consistoriul Superior Bisericesc;
356

Cf. can. 75 "i 97 Cartagina; hot. Sf. Sinod nr. 853/2009. 141

b) Inspectori pentru institu!iile de nv#!#mnt universitar "i preuniversitar teologic (facult#!i de teologie, seminarii teologice liceale "i "coli de cnt#re!i biserice"ti/"coli de arte "i meserii), avnd competen!# n domeniile liturgic, duhovnicesc "i administrativgospod#resc; (2) Membrii Corpului de inspec!ie bisericeasc# (disciplin# "i nv#!#mnt) "i desf#"oar# activitatea din dispozi!ia Patriarhului, potrivit atribu!iilor prev#zute de statut, de regulamentele biserice"ti "i de legisla!ia n vigoare. B. Administra"ia Patriarhal!

Art. 38 - (1) Administra!ia Patriarhal#, ca organism central administrativ, are n atribu!iile sale studierea "i ntocmirea referatelor privitoare la problemele biserice"ti de competen!a organismelor centrale deliberative "i executive, prin urm#toarele sectoare administrative de specialitate: 1. Sectorul teologic-educa!ional, 2. Sectorul social-filantropic357, 3. Sectorul patrimoniu cultural (inclusiv Comisia de pictur# bisericeasc# "i Centrul de preg#tire pentru patrimoniu), 4. Sectorul comunica!ii "i rela!ii publice (Centrul de pres# Basilica358), 5. Sectorul monumente "i construc!ii biserice"ti, 6. Sectorul rela!ii biserice"ti, interreligioase "i comunit#!i biserice"ti externe, 7. Sectorul pelerinaje, 8. Sectorul stavropighii patriarhale "i centre sociale,

357 358

Cf. hot. Sf. Sinod nr. 845/13 februarie 1997. La ini!iativa Preafericitului P#rinte Patriarh Daniel, n data de 27 octombrie 2007 a

fost nfiin!at C e n t r u l d e P r e s # B ASILICA a l P a t r i a r h i e i R o m n e , cu urm#toarele componente: Radio TRINITAS, Televiziunea TRINITAS TV, publica!iile Lumina (cotidianul ZIARUL LUMINA, s#pt#mnalul LUMINA DE DUMINICA "i revista lunar# VESTITORUL ORTODOXIEI), Agen!ia de "tiri BASILICA "i Biroul de Pres#. Actul oficial prin care a fost nfiin!at C e n t r u l d e P r e s # B ASILICA a l P a t r i a r h i e i R o m n e este Decizia Patriarhal# nr. 17/2008. 142

9. 10.

Sectorul economic-financiar (cu urm#toarele servicii: Contabilitate, Bunuri, Control financiar "i audit intern359.

Prognoz# financiar#), (2) Prin hot#rri ale Permanen!ei Consiliului Na!ional Bisericesc pot lua fiin!# "i alte sectoare "i servicii n cadrul Administra!iei Patriarhale. (3) Prin decizie patriarhal#, episcopii-vicari patriarhali coordoneaz# sectoarele Administra!iei Patriarhale avnd colaboratori pe consilierii patriarhali de resort "i pe inspectorii de specialitate. (4) Prin sectoarele administrative de specialitate "i prin serviciile aferente, Administra!ia Patriarhal# studiaz# problemele biserice"ti specifice acestora care intr# n competen!a organismelor centrale deliberative "i executive, comunic# centrelor eparhiale hot#rrile acestora "i !ine eviden!a modului de aducere a lor la ndeplinire. Art. 39 - (1) Vicarul administrativ patriarhal, consilierii patriarhali "i inspectorii patriarhali se numesc n condi!iile art. 26 lit. t) din prezentul statut, dintre preo!ii doctori, absolven!i de masterat, licen!ia!i n teologie sau n alte specializ#ri, cu activit#!i "i aptitudini deosebite, f#r# impedimente canonice sau condamn#ri penale360. Clericii din institu!iile centrale biserice"ti pot fi numi!i slujitori la parohii direct (f#r# concurs) de c#tre Patriarh. (2) Vicarului administrativ patriarhal, consilierilor patriarhali "i inspectorilor patriarhali li se fixeaz#, prin decizie a Patriarhului, sfera de activitate "i atribu!iile n cadrul Sectoarelor pe care le coordoneaz#, ca membri ai Permanen!ei Consiliului Na!ional Bisericesc sau ca invita!i. (3) Vicarul administrativ patriarhal "i consilierii patriarhali particip# la "edin!ele organismelor centrale deliberative "i executive biserice"ti, cu vot consultativ, iar la "edin!ele Permanen!ei Consiliului Na!ional Bisericesc, cu vot deliberativ. (4) n cadrul institu!iilor centrale biserice"ti este ncadrat, pe func!ii de execu!ie, personal de specialitate clerical, monahal "i neclerical. Acesta este numit, transferat "i promovat de Patriarh ntr-o "edin!# a Permanen!ei Consiliului Na!ional Bisericesc. (5) Toate categoriile de personal clerical, monahal "i neclerical men!ionate la alin. (1) "i (4) se sanc!ioneaz# "i se revoc# de c#tre Patriarh ntr-o "edin!# a Permanen!ei Consiliului
359 360

Cf. hot. Sf. Sinod nr. 3781/18 iunie 2009. Cf. hot. Sf. Sinod nr. 6568/23 octombrie 1996. 143

Na!ional Bisericesc, pentru activitate necorespunz#toare sau abateri disciplinare, conform prevederilor statutare "i regulamentare.

144