P. 1
Pentru Examen

Pentru Examen

|Views: 16|Likes:
Published by Raluca Mihaela

More info:

Published by: Raluca Mihaela on Jan 04, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2014

pdf

text

original

Pentru examen

D-na Prof. Crenguta Oprea
Formele educaţiei reprezintă toate influenţele şi acţiunile educative care intervin în viaţa individului, în mod organizat şi structurat (în conformitate cu anumite norme generale şi pedagogice, desfăşurate într-un cadru instituţionalizat) sau, dimpotrivă, în mod spontan (întâmplător, difuz, neoficial). Educaţia permanentă Proces de perfecţionare a dezvoltării personale, sociale şi profesionale pe durata întregii vieţi, în scopul îm unătăţirii calităţii vieţii individuale şi colective (vezi !"#$%&, '()*)+ ,nclude ed. formală, nonformala, informală, autoeducaţia su toate aspectele (intelectuală, morală, fizică, te-nologică, estetică)+ #ducaţia permanentă-necesitate. Factori sociali. - /inamismul vieţii sociale+ - 0o ilitatea şi diversificarea profesiilor+ - !zura morală a cunoştinţelor+ - Progresele accelerate în ştiinţă şi te-nică+ - 0ultiplicarea şi diversificare mass-mediei+ - %reşterea gradului de democratizare a vieţii sociale+ #ducaţia permanentă-necesitate. Factori individuali. - /oinţa individului de perfecţionare, de adaptare continuă şi promtă la ritmul sc-im ărilor economice, sociale, culturale+ - "ivelul crescand al aspiraţiilor culturale şi al nevoilor diferitelor varste+ - %reşterea standardului de viaţă, concomitent cu e1pansiunea demografică (prelungirea duratei medii de viaţă)+ Autoeducaţia #ducaţia prin sine însuşi, personală, susţinută de efort conştient organizat şi de motivaţie intrinsecă+ # adecvată unei decizii proprii de autoanga2are într-o activitate sistematică, direcţionată către atingerea unui ţel propus+ %aracteristici şi funcţii ale conştiinţei de sine. Funcţia anticipativă 3 oferă individului posi ilitatea de a se autoproiecta, de a-şi canaliza eforturile în mod intenţionat şi sistematic către atingerea o iectivelor+ Funcţia normativă 3 rezultat al unei interiorizări treptate a cerinţelor sociale, modeland continuu comportamentul+ %apacitatea omului de a se reflecta pe sine însuşi 3 dedu landu-şi conştinţa în contrarii. ceea ce este şi ceea ce doreşte să fie+

Condiţiile autoeducaţiei: - %onştiinţa de sine+ - 0otivaţie intrinsecă+ - %alităţi de voinţă şi caracter+ - %apacitate de discriminare, de automo ilizare şi de autoevaluare corectă a progreselor+ - #fort intelectual şi fizic susţinut+ - 4 ilităţi de muncă intelectuală independentă şi de gandire+ - %unoştinţe, deprinderi, priceperi de lucru cu informaţia+ %apacitatea de a-şi organiza propriul regim de muncă intelectuală şi repaus+ CONCLU !!: #ducaţia prin alţii este o premisă dar şi o condiţie pentru autoeducaţie+ 4utoeducaţia e produsul superior al formelor educaţiei şi criteriul de apreciere al eficienţei acestora+ 4utoeducaţia este a consecinţă şi o condiţie a educaţiei permanente+ 0enirea şcolii e aceea de a-l învăţa pe elev cum să înveţe eficient pentru sine şi pentru societate+

"etodologia in#truirii
metoda #timologie. gr. 5met-odos6 (5odos67cale, drum, 5met-a67 spre, către) 7 drum către, cale de urmat în vederea atingerii unor finalităţi determinate+ 8n sens pra1iologic - metoda. 7 mod eficient de acţiune+ 7 modalitate practică de lucru a profesorului cu elevii+ /efiniţia metodei didactice. 7 calea eficientă de organizare şi diri2are a învăţării elevului de către cadrul didactic+ 7 modalitatea folosită de profesor pentru a-i determina pe elevi să găsească ei înşişi calea proprie de urmat în vederea construirii cunoaşterii+ 7 ansam lu organizat de procedee (te-nici limitate de acţiune, detalii) Funcţiile metodelor didactice. - Funcţia cognitivă+ - Funcţia formativ-educativă+ - Funcţia motivaţională+ - Funcţia instrumentală+ - Funcţia normativă (de optimizare)+ %lasificarea metodelor didactice. A. "etode de comunicare: ,. %omunicare orală. ,.'. 0etode e1pozitive (povestirea, descrierea, explicaţia, prelegerea, instructajul, conferinţa, cursul etc.) ,.9. 0etode conversative (conversaţia euristică, discuţia colectivă, dezbaterea, brainstorming, problematizarea) ,,. 0etode de comunicare scrisă. lectura, munca cu manualul, citirea expresivă, studiul de text ,,,. 0etode de comunicare oral-vizuală. cu ajutorul aparaturii audio!video, "#

reflecţia personală. "i*loace informati(-demon#trati(e: a) )ateriale intuitiv!naturale ) *biecte elaborate (construite)& substitute tridimensionale c) )ateriale (reprezentări) figurative& substitute bidimensionale d) +eprezentări simbolice (grafice.4..sunt instrumente de acţiune+ . produse. învăţarea prin cercetarea documentelor istorice. a metodelor azate pe cercetare-acţiune-descoperire+ . "i*loace de exer#are )i formare a deprinderilor. "etode de raţionali&are a 'n(ăţării )i predării: '. învăţarea pe modele + C. de a fi1a noţiunile. învăţarea pe simulatoare %lasificarea metodelor didactice. formarea de priceperi şi deprinderi..:. . modelarea.nstrumentalizarea metodologiei didactice+ "i*loacele de 'n(ăţăm+nt 7 ansam lul de resurse sau instrumente materiale. metoda dramatizării. învăţare. desene) %lasificarea mi2loacelor de învăţământ $. D. 4cţiune reală. "etode de explorare a realităţii: . "etode %a&ate pe acţiune: .nstruirea programată+ <. %irecţii de modernizare a metodologiei didactice& =ărgirea evantaiului metodologic în funcţie de varietatea situaţiilor de instruire+ Promovarea metodelor ce pun în valoare potenţialul intelectual şi creativ al elevilor+ Folosirea metodelor ce com ină munca individuală cu munca în grup+ %ultivarea metodelor euristice..tilurile didactice 7 model comportamental ce caracterizează activitatea instructiv-educativă a unui cadru didactic+ . "i*loace de e(aluare. experimentul..0etode algoritmice de învăţare+ .. "i*loace te-nice audio-(i&uale. jocul didactic.. lucrările practice.. . activităţi creative .sunt purtătoare de informaţii+ . 0etode de comunicare interioară.sunt investite cu un potenţial pedagogic. exerciţiul. te-nice. C.%. studiul de caz. demonstraţia. înţelegerea. observaţia sistematică şi independentă. proiectul. de a le aplica.. învăţarea prin descoperire .spri2ină şi amplifică eforturile de predare. C.. de a evalua) . experimentul mintal $. cu funcţii pedagogice (de a uşura comunicarea.. 0etode indirecte. A. aplicaţii te$nice. 4cţiune simulată. 0etode directe.. D. "i*loace de raţionali&are a timpului 'n cadrul lecţiilor.0etoda fişelor de lucru+ 9. adaptate şi selecţionate în mod intenţionat pentru a servi nevoilor de organizare şi desfăşurare a procesului instructiv-educativ. anc$eta. evaluare+ 'lasificarea mijloacelor de învăţăm(nt /upă funcţie.

formativ $. originalitate. Definirea si analiza conceptului pedagogic de educatie reprezintã. emoţie. raţional ( azat pe argumentaţie ştiinţifică > evaluare sistematică) $. a unei realitãti psi osociale cu o foarte mare arie de extindere în timp si spatiu si de desfãsurare complexã si contradictorie la nivel de sistem si de proces. astfel. educatia este studiatã si de alte stiinte socioumane înrudite cu pedagogia. evidentã la nivelul unei anumite functii a educatiei "uneori la nivelul unei functii derivate# sau al unui anumit element al structurii activitãtii de educatie "vezi. contributia filozofiei în studiul finalitãtilor educatiei sau a economiei în studiul planificãrii educatiei#. profunzimii si amplitudinii sale. democratic D-l prof /orin Cri#tea Educatia Educatia reprezintã obiectul de studiu specific pedagogiei/stiintelor pedagogice. noutăţi) $. căutare. rutinier (dogmatic.$ 7 f (P1"10) P 7 personalitea profesorului " 7 normativitate personalizată (cerinţele conduitei didactice) 0 7 mediu (particularităţi situaţionale) $tilul . situatã la nivelul câmpului psi osocial care încon!urã activitatea de educatie "si actiunile subordonate acesteia#. Datoritã complexitãtii. studiat prin metodologii specifice si în sensul unei normativitãti . reproductiv ( azat pe imitaţie) $.ipuri de #tiluri $. centrat pe transmitere) $. cunoaştere de sine. distant (rece) $. de conducere a învăţării şi de evaluare a procesului şi a produsului+ . productiv ( azat pe gândire divergentă) $. a1at pe profesor (predare) $. o mizã epistemologicã si moralã ma!orã$ epistemologicã. afectiv (empatic) $. sau particularã. azat pe competiţie $. descoperire) $. prin faptul cã delimiteazã nucleul de bazã al domeniului. autoritar $.spontaneitate) $. înclinat spre repetiţie) $. intuitiv ( azat pe intuiţie. inovator (desc-is spre creaţie. academic (discursiv. Conceptul pedagogic de educatie urmãreste cunoasterea stiintificã. azat pe cola orare şi spri2in reciproc $. imaginaţie.caracterizează ansam lul de decizii luate de profesor în procesul de predare. azat pe elev (învăţare) $. euristic (a1at pe stimulare. informativ $. de exemplu. la un grad înalt de generalitate si abstractizare. Acestea o fac însã dintr-o perspectivã tangentialã.

+onstituie obiectul de studiu specific pedagogiei.(erspective de analizã a pedagogiei ca stiintã. A doua cale de cunoastere. mediu sau lung. prezent în diferite forme si variante. de maximã profunzime. este de ordin epistemic. Defineste consecinta cea mai .. . valorificate de noi în partea & a cãrtii. deci sociologic.supunerii în fata mãriei sale copilul. bazatã pe) a# un nucleu functional-structural stabil$ b# finalitãti proprii$ c# mi!loace de realizare "care implicã toate continuturile generale ale educatiei# conditionate de un context intern si extern desc is "care implicã toate formele generale ale educatiei.# a educatiei exprimã necesitatea integrãrii personalitãtii la nivelul sistemului social global. realizabil prin corelatia construitã permanent între educator si educat. efectul social general al activitãtii de educatie "formarea-dezvoltarea personalitãtii celui educat#.specifice. vezi. realizatã pe termen scurt. *n consecintã. 1) Tipologia generalã a activitãtii de educatie +onstituie primul criteriu axiomatic anga!at în definirea educatiei.#$ b# sociologizare a educatiei .analizeazã genetica notiunilor. . economice. *n concluzie. exprimate prin douã tendinte de abordare a educatiei) psi ologicã-sociologicã (rima tendintã concepe educatia predominant ca proces psi ologic de formare a personalitãtii prin valorificarea resurselor sale interne. avanseazã criteriile generale necesare pentru legitimarea epistemicã a conceptelor. datorate complexitãtii realitãtii psi osociale reflectate. prelungit pânã în postmodernitate. . în calitate de concept fundamental.sub ung iul !udecãtilor si rationamentelor care o fac posibilã.nucleu. diferite. în capitolul '.#. &dentificarea acestei tipologii solicitã rezolvarea conflictului dintre tendinta de abordare psi ologicã si cea de abordare sociologicã a educatiei.constituind simultan un fapt istoric. din perspectivã istoricã. . dar si politic si moral. riscul negli!ãrii finalitãtilor educatiei. o notiune stiintificã se dezvoltã prin acumularea cunoasterii.. este interpretatã . *n consecintã. riscul politizãrii educatiei. la nivelul pedagogiei. cea axiomaticã. a cãrei cunoastere profundã depinde de stadiul atins în cercetarea stiintificã de specialitate. vezi. Este situatã central. în interiorul nucleului care concentreazã la un nivel abstract. la nivel de sistem si de proces#. explicite sau/si mascate. %tudiile de epistemologie propun douã cãi posibile de analizã. de exemplu.cresterea cunoasterii. prin faptul cã atrage atentia asupra problemelor de fond ale teoriei pedagogice. al . generând viziuni diferite. cea istoricã.. de exemplu. si mental sau psi ologic. Accentuarea unui anumit tip de abordare genereazã tendinta de) a# psi ologizare a educatiei . nationale. Elaborarea conceptului de educatie ridicã numeroase probleme de ordin metodologic si praxiologic. internationale etc.atura acestui conflict istoric. /eprezintã dimensiunea obiectivã a educatiei. dar complementare. activitatea de educatie are o tipologie specificã. permitând analiza logisticã sau axiomaticã. +ea de-a doua tendintã concepe educatia predominant ca produs social determinat de conditiile externe "culturale. 2) Functia si structura de bazã a educatiei +onstituie cel de-al doilea criteriu axiomatic anga!at în definirea educatiei ca obiect de studiu specific pedagogiei. politice. -e.) a# o cale de analizã istoricã sau geneticã$ b# o cale de analizã logisticã sau axiomaticã (rima cale de cunoastere. 0unctia de bazã/functia centralã ". al stiintelor pedagogice$ moral. acumularea sau . lansat în modernitate.. aflate la baza oricãrei solutii eficiente în cadrul oricãrei practici educative. central al pedagogiei. "E.

spatiu si stil pedagogic determinat istoric. functiei generale de bazã sau functiei centrale. . Aceastã functie vizeazã integrarea personalitãtii umane la nivelul sistemului social global si al principalelor sale subsisteme) economic. generale. Anga!eazã orientãrile valorice ale educatiei asumate de educator în calitate de proiectant "individual si colectiv# la nivel de sistem "ideal. conexiune inversã externã si internã. personalizat si institutionalizat#. inclusiv finalitãtile educatiei "care reprezintã dimensiunea subiectivã a educatiei#. realizabilã în orice context extern si intern desc is perfectionãrii si autoperfectionãrii într-un timp. care are un caracter abstract si general. normativitate. structura de bazã a educatiei reprezintã nucleul functional-structural al activitãtii de formare-dezvoltare permanentã a personalitãtii umane.. finalitãti microstructurale/ obiective$ continuturi si forme. de asemenea. scopuri# si de proces "obiective generale. Acest nucleu functional-structural . stabil si obligatoriu în orice context "extern si intern# de realizare a activitãtii de formare-dezvoltare a personalitãtii "celui educat#.generalã a activitãtii de formare-dezvoltare permanentã a personalitãtii umane. specifice. stã la baza oricãrei activitãti de educatie "în calitate de activitate de formare-dezvoltare a personalitãtii umane# si a oricãrei actiuni educationale subordonate acesteia. extradidactice etc. /eprezintã dimensiunea subiectivã a educatiei. care exprimã pozitia activã a educatorului "colectiv si individual. în perspectiva paradigmei curriculumului. sunt proiectate finalitãtile microstructurale . politicã si culturalã . context extern si intern#. 1a nivel de sistem. obiectivele educatiei/instruirii . /eprezintã dimensiunea obiectivã educatiei. aflate în continuã expansiune "calitativã si cantitativã#. este raportatã permanent la dimensiunea obiectivã a educatiei. mesa! pedagogic. situatã la nivelul nucleului functional-structural al educatiei. dezvoltate la nivelul unui proiect pedagogic desc is spre "auto#perfectionare continuã. în conditiile unui model de tip curricular. subordonate functiei generale de bazã. principalã. 0unctia si structura de bazã a educatiei formeazã nucleul functional-structural al educatiei. finalitãti macrostructurale. 0inalitãtile educatiei sunt definitivate în termeni de filozofie si de politicã a educatiei la nivel de sistem si de proces. 3) Finalitãtile educatiei +onstituie cel de-al treilea criteriu axiomatic anga!at în definirea educatiei ca obiect de studiu specific pedagogiei. Dimensiunea subiectivã a finalitãtilor. trebuie evidentiatã si o altã categorie de functie generalã. subordonatã. Aceastã corelatie functionalã valorificã morfologia si fiziologia principalelor componente ale educatiei "functii generale. care constituie obiectul de studiu specific pedagogiei . implicate în proiectarea. *mpreunã cu functia centralã a educatiei si în funtie de finalitãtile macrostructurale anga!ate la nivel de filozofie si de politicã a educatiei. (e de altã parte. în perspectiva integrãrii psi osociale optime a personalitãtii umane "aflatã în conditia de educat#. la care se raporteazã toate celelalte componente ale educatiei. anga!eazã corelatia dintre educator "subiectul educatiei# si educat "obiectul educatiei# la un nivel obiectiv si general. de formare-dezvoltare a personalitãtii în vederea integrãrii sale sociale . cea de umanizare. evaluare. obiect de studiu specific pedagogiei generale si stiintelor pedagogice "ale educatiei# rezultate. politic si cultural. determinatã la nivel psi ologic.# subordonatã acesteia. Structura de bazã a educatiei. corespunzãtoare functiei centrale a educatiei. economicã. specifice si concrete#. metodologie. sunt proiectate finalitãtile macrostructurale) idealul educatiei care defineste tipul de personalitate necesar societãtii pe termen lung$ scopurile educatiei care definesc directiile strategice de dezvoltare a sistemului de învãtãmânt pe termen lung si mediu. Dinamica raporturilor dintre nucleul functional-structural al educatiei si finalitãtile educatiei marc eazã tensiunea filozoficã si politicã a interdependentelor generale si specifice dintre dimensiunea obiectivã si subiectivã a educatiei. necesar în cadrul oricãrei activitãti de formare-dezvoltare si în cadrul oricãrei actiuni educationale "didactice. *n acest cadru de referintã sunt deduse functiile generale principale ale educatiei . 1a nivel de proces. concrete/operationale.

. 4) Continuturile si formele generale ale educatiei +onstituie cel de-al patrulea criteriu axiomatic. reflectatã la nivelul finalitãtilor educatiei asumate în mod activ "reactiv. economic#. productiv si creativ# de educator "care intervine individual si/sau colectiv. de cerintele. 1a nivel de proces de învãtãmânt. reflectã valorile pedagogice fundamentale "binele moral. continuturile generale ale educatiei "implicit si continuturile particulare# prin diferite activitãti "actiuni# pedagogice organizate si/sau prin numeroase . Analiza continuturilor generale ale educatiei evidentiazã caracterul lor a# obiectiv . te nologicã. esteticã. psi ofizicã# a personalitãtii. frumosul. desc ise spre toate influentele contextului intern si extern al educatiei/instruirii. educatia interculturalã etc. cultural.realizarea si dezvoltarea oricãrei activitãti de educatie. proprii fiecãrei vârste psi ologice si scolare "vezi continuturile învãtãmântului. anvergurã axiologicã si focalizare operationalã. incluse în plan. sãnãtatea psi ofizicã# anga!ate în formarea-dezvoltarea complexã a personalitãtii umane. numite în literatura de specialitate si dimensiuni sau laturi ale educatiei . al sistemului si al procesului de învãtãmânt. anga!at în definirea educatiei ca obiect de studiu specific pedagogiei. cu manifestãri specifice în cazul fiecãrui continut la nivelul structurii mesa!ului pedagogic care trebuie orientat spre formarea-dezvoltarea pozitivã a personalitãtii umane. educatia economicã. în mod special. educatia demograficã. a educatului. "vezi educatia ecologicã. Formele generale ale educatiei reprezintã modalitãtile n care sunt exprimate. &ntervin în cadrul oricãrui proiect pedagogic "bazat pe obiective-continuturi-metode-evaluare# realizat în context intern si extern.#. de sãnãtate psi icã si fizicã#$ b# unitar . educatia esteticã. Anga!area lor la nivelul sistemului de educatie. direct si/sau indirect. educatia civicã pentru democratie. +ontinuturile generale . operationalizate de profesor în cadrul unor activitãti concrete organizate în cadrul si în afara programului scolar. politic.noile educatii. educatia psi ofizicã.# si de . de adevãr stiintific. %unt atribute relevante în cadrul proiectãrii pedagogice în contextul unitãtii existente între functia centralã a educatiei si structura de bazã a educatiei. în plan cognitiv si noncognitiv. /ezultã cinci continuturi generale ale activitãtii de educatie) educatia moralã. educatia pentru si prin mass-media.problematica lumii contemporane. stabilitate epistemicã si flexibilitate praxiologicã. determinat de structura bio-psi o-socio-culturalã a personalitãtii umane. teoretic si practic etc. educatia aplicatã "te nologicã#. determinat de corelatia informare-formare.$ d# desc is . educatia sanitarã modernã. intelectualã. determinat de interdependenta celor cinci continuturi care conferã substanta activitãtii de formare-dezvoltare permanentã a personalitãtii. adevãrul stiintific. personal si/sau institutional#. programe. determinat în functie de numeroasele continuturi particulare. a educatului. educatia intelectualã "stiintificã#. utilitatea adevãrului stiintific. dar si proactiv. continuturile si formele generale intervin prin obiectivele specifice fiecãrei trepte si discipline de învãtãmânt. valorificând toate resursele educatiei organizate scolar si extrascolar sau preluate din mediul social "comunitar. de existenta si de evolutia proprii acesteia "necesitatea de a se raporta permanent la valoarea de bine moral. indiferent de context. în general. indiferent de directia sau domeniul de manifestare si de evolutie a acesteia$ c# dinamic . 1a nivel de sistem de învãtãmânt. continuturile si formele generale intervin prin asumarea unor scopuri si obiective generale orientate spre formarea-dezvoltarea complexã "moralã. de frumos. 2oate conferã substanta axiologicã proprie oricãrei activitãti de formare-dezvoltare a personalitãtii umane. abordatã ciclic de . conferã oricãrei activitãti de educatie "si actiunilor educationale subordonate acesteia# consistentã internã si desc idere externã. manuale etc. de utilitate a adevãrului stiintific. organizat la nivel de sistem si de proces.

provenite de la nivelul mediului social "comunitar. promovare. cu resurse multiple de experimentare si de individualizare. componente de bazã care genereazã o anumitã modalitate de proiectare. religie. cartierul. functiile educatiei au un caracter obiectiv. memorie. vointã. în mod obiectiv. în conditii proprii fiecãrei vârste scolare si psi ologice$ . caracter. analizate din perspectiva unui concept-c eie în stiintele socioumane. al sistemului si al procesului de învãtãmânt. vezi educatia/instruirea scolarã$ b# educatia nonformalã .rosturile. cognitive "limba!. clasã etc. economic$ familia.3!) Functia de umanizare vizeazã formarea-dezvoltarea personalitãtii în vederea valorificãrii la maximum a resurselor sale psi ologice. activitãtii si ale institutiilor specifice care asigurã un ec ilibru structural într-un context dinamic . fiind realizabile în functie de finalitãti prin actiuni pedagogice organizate sau/si doar prin influente pedagogice spontane. organizatã flexibil. realizatã prin influente spontane. imaginatie. cultural. te nologie. Ele constituie consecintele sociale ale activitãtii de formare-dezvoltare a personalitãtii anga!ate la nivel de sistem. selectie. cu modalitãti oficiale de evaluare cu scop de notare.#. economie etc. politicã. dar si de promovare sau certificare în anumite situatii. putem identifica douã functii care vizeazã umanizarea personalitãtii în perspectiva integrãrii sale psi osociale) a# functia cognitivã a educatiei . moralã. strada. atitudini si aptitudini specializate în plan noncognitiv#. obligatorii. cu structuri ierar ice.'!) Functiile care vizeazã formarea"dezvoltarea personalitãtii în vederea integrãrii sale sociale la toate nivelurile sistemului social global) a# functia culturalã a educatiei) formarea-dezvoltarea personalitãtii prin intermediul valorilor spirituale "si materiale# preluate pedagogic din toate domeniile cunoasterii umane "stiintã. filozofie. este sesizabilã prin apelul la functiile educatiei. *n contextul extern si intern al educatiei. neorganizatã. afirmatã la nivelul stiintelor socioumane. optionale. afectivitate. cu modalitãti speciale de evaluare formativã. în raport cu particularitãtile fiecãrei vârste psi ologice si scolare$ b# functia politicã a educatiei) formarea-dezvoltarea personalitãtii prin intermediul valorilor civice care reglementeazã raporturile acesteia cu lumea si cu sine. de formare-dezvoltare a personalitãtii prin valorificarea resurselor sale cognitive$ b# functia noncognitivã a educatiei . gândire. definesc . Dinamica lor. de formare-dezvoltare a personalitãtii prin valorificarea resurselor sale cognitive. provenite din directia câmpului psi osocial. aptitudini generale si specializate în plan intelectual# si noncognitive "motivatie. dar si de la nivelul actiunilor pedagogice organizate în scoalã. vezi educatia/instruirea extrascolarã#$ c# educatia informalã . intervin trei categorii de forme generale ale educatiei) a# educatia formalã .. reflectatã la nivel central. politic. cu initiative metodologice predominant creative. organizatã foarte riguros. Functiile educatiei Analiza educatiei la nivel functional-structural permite delimitarea si pozitionarea corectã a tuturor elementelor implicate în activitatea de formare-dezvoltare permanentã a personalitãtii. '. artã.influente pedagogice spontane. Ele sunt traduse în practica socialã prin actiunile pedagogice proiectate prin intermediul finalitãtilor educatiei. grupul de prieteni. cu structuri mobile. realizare si dezvoltare a structurii educatiei.indiferent dacã acestea sunt sau nu intentionate. certificare . Din aceastã perspectivã. în raport cu anumite cerinte etc. . care au un caracter subiectiv în sensul '. 0unctiile educatiei. . situat si dezvoltat în context intern si extern. continuã. mass-media etc. *n aceastã perspectivã.#.

Este beneficiarul activitãtii de educatie în calitate de receptor al mesa!ului pedagogic. care exprimã trãsãturi intrinseci ale educatiei. si functiile generale "centrale. 4# 0unctiile secundare. obiectul educatiei are calitatea de subiect epistemic "activ în cunoastere#$ existential. derivate din functia politicã#$ c# functia de specializare. corelatia profesor . derivate din functia economicã#. pp. *n aceastã acceptie. într-o perspective imediatã si pe termen mediu si lung. la nivelul corelatiei functionale specifice activitãtii de educatie. functia de culturalizare. +onditia de subiect al educatiei vizeazã statutul sãu ontologic. fãrã a exclude conditia epistemicã a celor . functia de profesionalizare. #ducatul "6biectul educatiei "Ed. probat prin experientã de viatã "cazul familiei# sau nivel profesional specializat "cazul cadrului didactic#. +onditia de obiect al educatiei vizeazã statutul sãu ontologic. *n analiza structurii de functionare a educatiei. Structura educatiei %tructura educatiei reprezintã elementele componente si interactiunea lor. existential. Analiza sa presupune elaborarea unui model abstract care evidentiazã importanta prioritarã a functiilor generale în raport cu numeroasele elemente componente ale activitãtii psi osociale de formare-dezvoltare permanentã a personalitãtii. prescolar.subiectul este sursa actiunilor. derivate. clasa de elevi#. datorat experientei de viatã sau nivelului de pregãtire limitat "vezi statutul de) fiu. #ducatorul$Subiectul educatiei "E$ %e# . care vizeazã capacitatea acesteia de realizare a unor activitãti socialmente utile în diferite contexte sociale.doi actori ai educatiei. Este initiatorul activitãtii de educatie. de moment. de altfel. '3-43#. ca si potentiala evolutie existentialã a celui educat. optiunea pentru formula de subiect si obiect al educatiei este adoptatã în sens ontologic. derivate. +a potential de cunoastere. în diferite contexte temporale si spatiale) a# functia de informare. functia de asistentã socialã "subordonate functiei economice.. existential. cursant la actiuni de perfectionare#. individual sau colectiv. pot fi avansate urmãtoarele functii secundare/derivate subordonate functiilor principale ca exemple semnificative care se regãsesc. la nivel individual sau colectiv "vezi.caracteristici dependente de observator. desemneazã . . în calitate de autor al proiectului pedagogic si de emitãtor al mesa!ului pedagogic. %pre deosebire de functiile generale. elev. observator care tinde sã "re#construiascã realitatea formativã în raport de anumite intentii si interese "%earle. rezultã din atribuirea unor semnificatii si intentii speciale functiilor principale. care asigurã functionalitatea activitãtii de formare-dezvoltare a personalitãtii.c# functia economicã a educatiei) formarea-dezvoltarea personalitãtii prin intermediul valorilor te nologice. functia de propagandã/ideologizare "subordonate functiei politice. de la statutul pedagogic de obiect la cel de subiect. Aceastã situatie conditioneazã modul de definire si analizã a celor mai importante componente structurale implicate în functionarea eficientã a educatiei. principale#. în practica educatiei. derivate din functia culturalã#$ b# functia de protectie socialã. functia de asistentã psi ologicã "subordonate functiei culturale. obiectul poate dobândi calitatea de subiect . individual sau colectiv. student. Este responsabil de realizarea permanentã a corelatiei functionale cu educatul. aplicative. iar obiectul locul asupra cãrora se exercitã aceste actiuni. +onstituirea lor depinde de interventia unor factori externi care le conferã.. de exemplu. care au un caracter obiectiv. *n aceasta constã diferenta esentialã dintre functiile secundare. %intetizând importanta demersului la nivelul corelatiei functionale necesarã în cadrul oricãrei activitãti de educatie eficientã. un caracter subiectiv. functiile secundare. derivate. astfel. '555.$6e# .

definind orientãrile valorice care stau la baza actiunilor specifice anga!ate în formarea-dezvoltarea permanentã a personalitãtii umane) idealul educatiei . %etodologia educatiei &%)! &nclude ansamblul metodelor pedagogice propuse de educator la nivelul unor cãi eficiente aplicate de cel educat ca strategie de educatie/ instruire bazatã prioritar pe) comunicare. orientãrile valorice care stau la baza actiunilor specifice de formare-dezvoltare permanentã a personalitãtii umane.doar în momentul în care devine initiator al educatiei si autor al propriului sãu proiect pedagogic "autoproiect pedagogic# si. necesar la nivel de sistem pe termen lung$ scopurile educatiei . individualã# si concretã "curs. fiind valabile la scara sistemului de educatie/învãtãmânt. Astfel. defineste tipul de personalitate umanã. îl poate atinge orice personalitate umanã. actiune practicã. receptate si interiorizate de cel educat. Functia centralã a educatiei "0+E#. valorificând diferite forme de organizare particularã "frontalã./(#. în mod implicit. seminar.# a activitãtii "educative/didactice#. orã de dirigentie etc. frumosul. Este transmis sau . cu desc idere spre problematica lumii contemporane. mi!loace de instruire programatã "calculator#. urmãrind realizarea permanentã a unei corespondente pedagogice optime între obiective-continuturi-metodologieevaluare. adevãrul stiintific. potential. esteticã. anticipând mesa!ul pedagogic. lectie. intelectualã "stiintificã#. 2raduc în plan subiectiv dimensiunea obiectivã a functiei centrale a educatiei.((# si de principii de realizare ". la nivel general si particular. Finalitãtile macrostructurale ale educatiei "07E#. obiectivele "o#. %unt derivate din finalitãtile macrostructurale. acordã prioritate obiectivelor. sãnãtatea# aflate la baza proceselor de formare-dezvoltare permanentã a constiintei psi osociale a omului. definesc directiile generale de evolutie a educatiei. functie de maximã generalitate care are un caracter obiectiv. %unt elaborate la nivel de filozofie si de politicã a educatiei. adevãrul stiintific aplicat.ormativitatea pedagogicã intervine la nivel de principii de proiectare ". Definesc. . valorificând integral si adecvat) contextul intern si extern în care se desfãsoarã activitatea la nivel de proces si de sistem. valabile la nivel de sistem pe termen mediu si lung. 7esa!ul pedagogic transmis/construit "7(t/c# este elaborat de educator la nivelul interactiunii dintre finalitãtile macrostructurale ale educatiei si finalitãtile microstructurale ale educatiei. valabile la scara procesului de învãtãmânt. al propriului sãu mesa! pedagogic "vezi stadiul autoeducatiei pe care. aflate în centrul proiectului pedagogic curricular. +ontinuturile generale ale educatiei "+# . 8izeazã acele valori fundamentale "binele moral. 'roiectul pedagogic de tip curricular &''C)! Articuleazã cele patru elemente prezentate anterior "obiective-continuturi-metodologie-evalaure# la nivelul unei structuri de actiune care. civic. educatia) moralã. &nclude principiile cu valoare imperativã care trebuie respectate în activitatea de proiectare si de realizare a educatiei prin intermediul mesa!elor pedagogice transmise/construite de educator. cultural. grupalã. #valuarea educatiei &#v)! &nclude actiuni de control si apreciere a gradului de îndeplinire a obiectivelor în vederea stabilirii unor decizii optime$ poate implica actiuni realizabile prin strategii de evaluare) initialã-continuã-finalã$ predictivã-formativã-sumativã$ normativã-de progres. /eprezintã primul element al structurii educatiei la care se raporteazã subiectul educatiei. economic#. indiferent de specificul activitãtii de educatie pe care urmeazã sã o proiecteze. situatã initial în ipostaza de obiect#. psi ofizicã. educatorul va anga!a functia de formare-dezvoltare permanentã a personalitãtii în vederea integrãrii psi osociale a personalitãtii celui educat "în sens general uman. cercetare a realitãtii. Finalitãtile microstructurale ale educatiei . aplicatã "te nologicã#.

în documentele de politicã scolarã..obiective-tintã. la toate nivelurile sistemului de educatie/învãtãmânt si ale procesului de învãtãmânt. "informatie selectatã si transmisã/construitã de educator# si formare-dezvoltare pozitivã "fdp# a celui educat "în plan cognitiv si noncognitiv$ vezi raportul dintre memorie si gândire.. +lasificarea finalitãtilor educatiei +lasificarea finalitãtilor educatiei este o necesitate metodologicã si practicã în contextul numeroaselor variante.obiective generale.obiective intangibile. b) Functia de valorizare a activitãtii de educatie proiectatã la nivel de sistem si de proces este anga!atã prin intermediul valorilor pedagogice de maximã generalitate.competente specifice. semestrialã.obiective de evaluare..obiective-cadru.obiective instructionale. Analiza finalitãtilor la nivel de concept pedagogic fundamental impune evidentierea functiilor generale anga!ate în mod obiectiv si a structurilor rezultate. avem în vedere conceperea politicilor educationale pe termen lung si mediu$ inclusiv elaborarea planului de învãtãmânt. . . +a argument reproducem o parte dintre formulele ve iculate) .. .obiective de formare.obiective de referintã.. etc. . a programelor si manualelor scolare/universitare. concentrate în structura de organizare specificã idealului educatiei. Finalitatile educatiei 0inalitãtile educatiei definesc orientãrile valorice ale activitãtii de formare-dezvoltare a personalitãtii anga!ate de proiectant la toate nivelurile sistemului si ale procesului de învãtãmânt. în sens larg si restrâns. . cu o bazã si o desc idere largã spre problematica teoriei generale a instruirii si a teoriei generale a curriculumului. . *n plan axiomatic. . +onstructia rezultatã tinde spre dimensiunea de maximã generalitate si stabilitate epistemicã a unui concept pedagogic fundamental.obiective specifice. Este transmis/construit în perspectiva receptãrii si interiorizãrii sale depline de cãtre educat "individual. . realizabilã în termeni de comunicare pedagogicã eficientã.# a) Functia de proiectare a activitãtii de educatie este anga!atã.. reprezintã dimensiunea subiectivã a educatiei. . elaborarea si definirea acestui concept presupune evidentierea functiilor si a structurii sale generale Functiile generale. scopurilor educatiei.. sistem de educatie. lectii etc.micro-obiective.obiective monodisciplinare.. functional-structural.finalitãti si obiective.$ .macro-obiective. avem în vedere planificarea calendaristice a cadrului didactic "anualã. . bazatã pe corelatia dintre informare "&#. definesc consecintele cele mai importante ale activitãtii de formare-dezvoltare a personalitãtii.deziderate.obiective multidisciplinare. în limba!ul pedagogic comun.tinte. anga!ate de orice finalitate a educatiei. obiectivelor educatiei. . Definirea conceptului pedagogic de finalitate a educatiei poate fi realizatã în functie de caracterul teleologic si axiologic al activitãtii de formare-dezvoltare a personalitãtii umane. .#. . ..scopuri. dintre motivatia internã si motivatia externã#.. . .. pe fondul reflectãrii caracterului teleologic si axiologic al activitãtii de educatie realizate într-un context social desc is..obiective terminale. fixatã la nivelul functiei si structurii de bazã a educatiei.. /eprezintã o structurã de actiune specificã. expresii si formule întâlnite în literatura de specialitate. propriu teoriei generale a educatiei. *n sens larg.obiective concrete. *n sens epistemologic.. .. grupuri de lectii. Criteriile de clasificare a finalitãtilor .obiective educationale. *n sens restrâns. determinat la nivelul intern al acesteia. complementarã cu cea obiectivã..... semnificative la scarã socialã "sistem social.obiective tangibile. .obiective functionale..obiective aparente..construit împreunã cu elevii.obiective intermediare.. sistem de învãtãmânt etc. .. . .obiective operationale. . . .. colectiv#. pe capitole.

scopurile educatiei. finalitãti care vizeazã sistemul de învãtãmânt. finalitãti tip proiect) idealul educatiei. 0inalitãtile sistemului de educatie/învãtãmânt 0inalitãtile sistemului de educatie/învãtãmânt definesc orientãrile valorice care asigurã proiectarea si realizarea activitãtii de formare-dezvoltare a personalitãtii la nivel macrostructural. finalitãti teoretice. 3) (radul de raportare la sistemul de educatie$)nvãtãm*nt . finalitãti concrete.scopuri-obiective. finalitãti care vizeazã procesul de învãtãmânt. valabile la nivelul procesului de învãtãmânt$ . fundamentale) idealul educatiei. actional . Dacã avem în vedere triada teleologicã ideal. abordabile în ansamblul lor. în sens explicativ si interpretativ. finalitãti aplicative. unitãti de instruire# sau la nivelul unei activitãti didactice "lectie etc. obiectivul general al educatiei valabil la nivelul sistemului/procesului de învãtãmânt$ . în calitate de principal subsistem al sistemului de educatiei) scopurile educatiei$ . o finalitate de maximã generalitate) idealul educatiei$ . finalitãti care definesc directiile generale de dezvoltare a educatiei) scopurile educatiei$ . scopurile educatiei$ . pot fi avansate mai multe criterii de clasificare a finalitãtilor educatiei.#) obiective operationale$ . finalitãti valabile la nivelul întregului proces de învãtãmânt) obiective generale$ . finalitãti particularizate la nivelul procesului de învãtãmânt) obiective specifice/ intermediare$ . valorificabile la nivelul unor taxonomii) obiective specifice ale procesului de învãtãmânt$ . intermediare# ale procesului de învãtãmânt$ obiectivele operationale "concrete# ale procesului de învãtãmânt. finalitãti concretizate la nivelul unui grup de activitãti didactice "grup de lectii. finalitãti care vizeazã sistemul de educatie în ansamblul sãu) idealul educatiei$ . 4) (radul de generalitate"specificitate"operationalitate e+primat )n sens spatial. temporal. anga!ate în termeni de criterii de proiectare pedagogicã) obiectivele generale ale educatiei. Avem în vedere douã categorii de finalitãti de sistem) idealul educatiei .#.Avem în vedere tipologiile realizate dupã) a# gradul de persistentã$ b# continutul specific$ c# aria de generalitate$ d# modalitatea de concretizare$ e# domeniul de aplicare$ f# durata secventei de învãtare etc. o finalitate concretizatã în cadrul unei activitãti didactice "lectii etc. în interiorul unui obiectiv operational sau în strânsã legãturã cu alte obiective operationale) . finalitãti tip produs) obiectivele generale ale procesului de învãtãmânt$ obiectivele particulare "specifice. dupã) 1) Forma de obiectivare a orientãrilor valorice . finalitãti teoretice. realizabile la nivelul unor activitãti concrete) obiective operationale ale procesului de învãtãmânt.micro-obiectiv operational. 2) 'onderea teoreticã sau practicã a orientãrilor valorice . în calitate de principal subsistem al sistemului de învãtãmânt) obiectivele educatiei/instruirii.

transparenCa. Evaluarea trebuie f?cut? în vitro "care nu afecteaz? pe nimeni#. reflectate la nivel global si particular. Existau o sut? de teorii ale înv?C?rii. *n consecintã. implementare îns?Cit? de corecCie +ercetare se împarte în) • +ercetare curricular?. în perspectiva elaborãrii unor taxonomii. Exist? obiective =i limite ale pedagogiei. comunitare etc.Dogne mai întâi programat? înv?Care. în raport cu tendintele si directiile generale de dezvoltare socialã. . fiecare cercet?tor î=i susCinea teoria lui. 0 %Ainner instruire programat? "ma=ina de înv?Cat.+opilul =i curriculum> 8irginia cel mai frumos loc din America. +urriculum-ul modern conCine ) design. cultural. si de politicã a educatiei) legea învãtãmântului. curriculumul are sens de metafor?. proiecte de dezvoltare nationalã) parlamentare. . statutul personalului didactic. Curs -on . politic. mondial. testare. 7are problem? a =colii noastre este organizarea sistemului de înv?C?mânt "sistem ecleziastic#. *n anii E5 s-au identificat & mecanisme de înv?Care ce se poate face =i ce nu "taxonomia lui Bloom#. susCinerea activitate de ec ip? ptr crearea unui curriculum (lanul de înv?C?mânt care trebuie reorganizate.o n De<e.si scopurile educatiei.+urriculum> concept operaCional. preludiu al instruirii asistat? pe calculator#. (entru De<e. /esurse umane. indivizibil. în mãsura în care orientãrile valorice asumate sunt anga!ate stabil.. B. idealul si scopurile anticipeazã evolutia educatiei pe termen lung si mediu. 0inalitãtile de sistem sunt incluse în cele mai importante documente de politicã generalã . +onCinuturi fixate pe finalit?Cile sistemului. guvernamentale. *n calitate de finalitãti macrostructurale. +urriculum-ul american a fost structurat pe obiective. . curriculumul national etc. în plan economic. financiare.7. +onstructia finalitãtilor macrostucturale este concentratã teleologic si axiologic la nivelul prospectãrii pedagogice a problematicii globale a sistemului social. /. în unitatea si integralitatea lor la scara socialã a sistemului de educatie/învãtãmânt.. 3:3@ 0ranA Bobbit . pe diferite criterii. european# • Design curricular F principiile) plierea. prezidentiale. organizatiilor guvernamentale si nonguvernamentale etc.$ programe ale partidelor politice. • +ercetare design • +ercetarea validarea curriculei • &mplementare • +ercetarea curricular? • Diagnoza "o investigaCie de teren concret?# • (rognoza " tendinCe de evoluCie nivel local. Are un caracter global. idealul si scopurile educatiei nu permit gradualizãri si divizãri. • +ercetare macroproiectare curricular?.egre/ Teoria general0 a curriculumului 7artin 9eidegger mare filozof 3:5' . comunitar.

legi. b?nci de date. • Este o teorie • Este un proiect "este un proiect interdependent de sistem axiologic#.%piru aret F capodoper? pedagogic?. indigen.De la evaluare la curriculum> editura Gniversitate. Curs 1ictori/a Trifu Teoria 2i metodologia evalu0rii +artea . • +u a!utorul culorilor Efectele evalu?rii "defectele evalu?rii#. (roblemele evalu?rii) • &deologizarea. +onceptele cu care se opereaz? sunt diverse) clienCi ai evalu?rii. (rincipiul optimismului "+omenius# în educaCie nu au voie s? faci decât cele mai bune lucruri cu putinC? în conformitate cu criteriile de opCionalitate. rezolvarea de probleme# %isteme de notare) • %e face cu a!utorul calificativelor. poate fi o interogaCie cu privire la valori. la faCa locului#. portofoliu. Evaluare definirea &ncursiunea în domeniul evalu?rii argumentarea. +larific?ri conceptuale. . a f?cut =coala normal?. complementare de evaluare. • (olitizarea • &nternaCionalizarea evalu?rii. +urriculum trebuie s? aib? o modificare profund?. proiect. • 8alidarea curriculei asumarea responsabilit?Cii. nu cunoa=tem cu con=tiinCa de sine. !uridice. Aspecte practice F multitudinea evalu?rii. itemi de evaluare. %trategiile evalu?rii 7etode) 2radiCional?. -ent =oapta con=tiinCei. Evaluare "definiCie# ) • Este un proces "o tendinC?#. interdependenCa dintre evaluare =i societate Evaluarea este un concept global. exist? ' morale eteronom?. • (luritatea persuasiv?. evaluarea se confrunt? cu un proces. alternative de evaluare "observaCia.. este un proces "stereotip cultural#. • 0orCa persuasiv?. • Este o tendinC? terorizat? • Abordare creativ?. 2estarea în vitro "în =coli. • %e face numeric. • *n str?in?tate se face literar. tradiCional. • &mplementarea management al sc imb?rii. 7orala bun? pentru educaCie este cea autonom?.

lucr?ri realizate pe sc eme =colare • 7etode alternative "complementare# • cele ce vizeaz? observarea este tratat? ca o metod? de evaluare • elementele de protocol) natura profesor-elev.• &ndustrializarea "comercializarea# Din punct de vedere istoric educaCia a fost în acela=i timp p?rintele =i copilul dezvolt?rii naCiunii stat.2 F evaluare de orice fel Evaluarea dispune de o decodare diversificat? • explicaCii etimologice • definiCie din dicCionar 0uncCiile evalu?rii) • diagnoz?. nr practicilor • metoda se aseam?n? cu investigaCia . este exersat? inteligenCa emoCional?. corectarea pe loc. • iar specifice sunt) motivaCie =i orientare =colar? Evaluare definiCie ansamblu structurat format din m?surare. supervizare# A%%&. • appraisal "ev profesor# • evaluation "ev programelor sociale# • monitoring "monitorizare. • Avanta!ele probei. profesor#. 7?surarea o corespondenC? ce poate fi stabilit? între un =ir de numere =i este un element al evalu?rii. • Dezavanta!ele) este foarte consumatoare de timp. preorie =i decizie. • Accentueaz? comunicarea verbal?. Evaluarea nu se confund? cu notarea.D7E. tipuri de comportamente dezvoltate. 7etode de evaluare) metode traditionale =i metode alternative • 7etode tradiCionale "clasice# sunt folosite cu o mare frecvenC?) • (roba oral? • 0orma ascult?rii. (erformanCelor elevului. • dezavanta!e) nu pot fi corectate erorile detectate • proba practic?) i-a diverse forme. poate fi evaluat. • prognoz? • selecCie sunt cele generale. elevii scap? de tracul evalu?rii orale. este considerat? o prob? obiectiv?. subiectivitatea evalu?rii • (roba scris?) cel mai adesea i-a forma tezei • în cadrul acestei probe investig?m comunicarea în forma scris? • avanta!e) permite evaluarea tuturor elevilor în aceea=i unitate de timp. lucr?ri de laborator. Evaluarea ) • assessment "ev. • +onst? într-un =ir de itemi "întrebare Hr?spunsul a=teptat# este vorba despre evaluare. m?sur?m atitudine Dup? m?surare se produce aprecierea.

. 3"na #lena 4afaila . • analiza =i interpretarea datelor • investigaCia impune implicarea activ? a elevului în înv?Care • 6 alt? metod? este (roiectul Acesta începe =i se înc eie în clas? "proiectul# este o condiCie obligatoriu +riteriile utilizate în proiect) • calitatea dorit?. Acest tip se adreseaz? înv?C?rii anglo-saxon. • calitatea perceput? Evaluarea este) continu?. 0actorii ce Cin de profesori • efectul (.carte de vizit?> a elevului • el recunoa=te metodele tradiCionale de evaluare cât =i alternative • sunt importante 4 elemente) scopul elabor?rii. • efectul blând elevii evaluaCi • efectul de contaminare • efectul de contrast reprezint? accentuiarea diferenCelor în evaluare a dou? r?spunsuri succesive +a subiecte pot fi =i erorile evalu?rilor. notarea cu a!utorul culorilor %unt E trepte de calificative.gmalion. proiectarea portofoliului • Autoevaluarea este raportat? la evaluare. • oroarea de generozitate profesorul acord? note mai mari decât merit? elevul. formativ? =i sumativ?. • efectul alo. • (ortofoliul este o metod? complementar? de evaluare utilizat? din ce în ce mai mult "este o metod? nou?# • este privit ca o . nota reciproc? "sc imb de lucr?ri între elevi la notare#. • calitatea probat?. &dentific?m con=tient acelea=i erori.• &nvestigaCia metod? • condiCiile de lucru. unde cifrele sunt înlocuite cu litere. efectul de anticipaCie. Erori identificate în evaluarea didactic?. contextul în care va fi utilizat. • identificarea procedurilor de utilizat. • Evaluarea curent? Aprecierea =colar?) aprecierea verbal?. utilizarea simbolurilor. Gtiliz?m) notarea numeric? de la 3-35. notarea literar? const? în utilizarea unei scale cu o înc idere de aproximativ I-J trepte.

'A ! caracter normativ " indica restrictii si permisivitati. in focalizarea mesajului educational asupra fiecarui elev. in valorificarea informatiilor primite prin conexiunea inversa in vederea perfectionarii activitatii instructive educative. Principiul comunicarii pedagogice reprezinta un imperativ categoric al actiunii didactice. organizarea si prelucrarea continuturilor. idei de baza pe care se intemeiaza procesul didactic. a mesajului educational. Normele (regulile) didactice reprezinta prescriptii cu caracter particular. ghideaza profesorul in organizarea si desfasurarea activitatii instructiv educative. comunicarea. Principiile didactice indeplinesc urmatoarele functii ? ! orienteaza cadrul didactic in organizarea componentelor procesului didactic si a relatiilor dintre ele in vederea realizarii obiectivelor preconizate. Principiul sustine cadrul didactic in ierarhizarea obiectivelor in functie de mecanismele psihice implicate in invatarea specifica domeniului si disciplinei de invatamant. ele exprima legitatile care guverneaza invatarea si dezvoltarea. flexibilitate. Principiile didactice se caracterizeaza prin anumite trasaturi @ ! sunt fundamentate stiintific " se bazeaza pe datele psihologiei (generale. inventivitate. Principiul creativitatii pedagogice este un imperativ categoric al actiunii didactice angajat la nivelul circuitelor de conexiune inverse care permit profesorului sa perfectioneze permanent actiunea educativa. indicatii concrete. invatarii si evaluarii). angajat la nivelul proiectului elaborat special de profesor pentru a genera reactia formativa a elevului. ) ! regleaza activitatea de instruire atunci cind intervin disfunctionalitati. creativitatii pedagogice. . in prelucrarea didactica a cunostintelor stiintifice. cunoasterii pedagogice. Principiul cunoasterii pedagogice reprezinta un imperativ categoric al actiunii didactice. dar si pe cei care elaboreaza planul de invatamint. in corelarea permanenta a continuturilor de obiectivele urmarite. Aceasta adaptare (a proiectului didactic. Principiul creativitatii pedagogice exprima cerinta adaptarii permanente a actiunilor de intruire la conditiile concrete. dezvoltarea psihica. ele sunt subordonate principiilor. decizie promta. angajat la nivelul mesajului educational. a strategiei didactice. manualele scolare. * ! indica restrictiile si permisivitatile actului educativ la virsta la care se construieste si se dezvolta personalitatea.Principiile pedagogice exprima necesitatea comunicarii pedagogice. Principiile didactice sunt cerinte cu caracter legic referitoare la organizarea si desfasurarea procesului didactic. avand deci valoare procedurala. in elaborarea mesajului educational tinand cont de finalitati. programele scolare. la desfasurarea predarii. de particularitatile cognitive. Normativitatea didactica desemneaza ansamblul principiilor si regulilor procesului de invatamint. la selectarea. in construirea mesajului educational utilizind continuturi formative. Acest principiu directioneaza si stimuleaza cadrul didactic in construirea proiectului pedagogic in sens curricular. la stabilirea strategiei didactice. in respectarea si imbogatirea repertoriului elevului. lingvistice. a invatarii si a dezvoltarii) si exprima legile care guverneaza invatarea. ( ! caracter general " se refera la toate componentele procesului didactic (la elaborarea obiectivelor. motivationale ale clasei si ale elevului. relatiei pedagogice) necesita din partea cadrului didactic competente teoretice (de proiectare si evaluare) si practice dar si receptivitate la reactiile elevilor si la dificultatile aparute. Sunt idei care calauzesc.

argumenteaza. aptitudinilor. exprima cerinta ca toate cunostintele. interpreteaza critic ideile si teoriile noi. Principiul invatarii sistematice si continue . comparatie. Principiul invatarii constiente si active se bazeaza pe legile ce guverneaza invatarea si pe relatia determinativa dintre invatare si dezvoltare. care. a. Activitatea independenta si cea in echipe constituie cadrul optim pentru valorificarea situatiilor " problema ca si pentru aplicarea cunostintelor in noi situatii. principiul accesibilitatii si individualizarii. fundamentat pe caracterul procesual. sistematizeze experienta cognitiva a elevului. pentru a " l stimula sa aplice in viata cele invatate). Prioritara nu va fi insusirea de cunostinte ci formarea capacitatilor intelectuale (de analiza. Principiul este impus si de relatia dintre invatare si dezvoltare dezvoltarea poate fi provocata si determinate numai de o invatare continua. interesant. Principiul sugereaza profesorului ca. predictie) si a instrumentelor operationale. deprinderile. decodifica cunostintele noi raportindu!le la propriul sistem cognitive. prin minuirea adecvata a factorilor atentiei. diferentiat. pentru a ! i forma receptitate fata de problematica realitatii. $nvatarea constienta si activa este asigurata prin utilizarea metodelor bazate pe problematizare. explorare si actiune. Se recomanda asigurarea cunostintelor " premisa pentru intelegerea noilor cunostinte. competentele sa fie formate progresiv. ipoteze. generalizare. sinteza. corelatii intra si interdisciplinare. exemplifica. principiul invatarii sistematice si continue. principiul conexiunii inverse. continuarea invatarii acasa prin efectuarea temelor (care vor avea caracter aplicativ. c. aptitudinile. depune efort. teoria informatiei si stiinta comunicarii. identifica cauzele si consecintele fenomenelor. prin declansarea si mentinerea interesului pentru continutul invatarii si pentru cunoastere in general. formarea etapizata si progresiva a deprinderilor. accesibil " sub raportul posibilitatilor . integreaza noile cunostinte in propriul sistem cognitiv pe care il restructureaza permanent. formuleaza concluzii. '9 ! caracter sistemic " principiile didactice se respecta in totalitate. este centrata pe gindire si posibilitatile ei. sistematica. Principiul unitatii dintre teorie si practica reflecta determinarea sociala a educatiei scolare si relatia dintre teoria stiintifica si activitatea concreta. mediteaza. principiul invatarii constiente si active. principiul unitatii dintre senzorial si logic. $nvatarea constienta este posibila daca elevul face asociatii intre cunostintele noi si cele de care dispune deja. sa valorifice. #ste constructiva doar acea invatare care il implica plenar pe elev. desi utilizeaza capacitatile perceptive si mnezice. potrivit celor mai noi date din psihologia invatarii si psihologia dezvoltarii. nerespectarea unuia pericliteaza respectarea celorlalte. Sistemul principiilor didactice include urmatoarele principii principiul unitatii dintre teorie si practica.. in organizarea si desfasurarea actului de predare " invatare. sa porneasca de la problemele teoretice si practice pe care elevul le intilneste in realitate (pentru a ! i declansa motivatia invatarii. prin imbinarea muncii in echipa cu cea independenta. verifica. elaboreaza idei. $nvatarea este activa daca elevul insusi observa. respectindu ! se procesualitatea invatarii.'' ! caracter dinamic " continutul principiilor s!a transformat (dezvoltat sau chiar modificat) de!a lungul timpului. b. care ii impune sa ! si mobilizeze fortele intelectuale si emotionale. stadial al dezvoltarii. experimenteaza. principiul invatarii temeinice. sa invete elevii sa aplice si cum sa aplice ceea ce invata. variat. largeasca. intr! o anumita ordine logica.

sa analizeze. timpului necesar invatarii). includerea fixarii (consolidarii) in lectiile de transmitere " insusire de cunostinte si de formare de deprinderi % priceperi. in activitatea scolara % activitatea practica % viata. repetarea (sub forma reactualizarii ideilor ancora si a lectiilor de recapitulare). sa compare. #levul va fi solicitat sa observe. repertoriului verbal. Principiul conexiunii inverse exprima cerinta reintoarcerii informatiei despre calitatea predarii si a invatarii in vederea reglarii si perfectionarii lor. apelarea cit mai des la reflectie ca metoda de instruire si autoinstrure. Se bazeaza pe caracterul stadial si pe cel individual al dezvoltarii psihice. utilizarea tehnicilor de invatare adecvate disciplinei scolare. Principiul corelatiei dintre senzorial si rational se fundamenteaza pe relatia dintre cunoasterea senzoriala si cea logica.Se impune respectarea principiului nu numai de profesor ci si de cei care elaboreaza planul de invatamint. dar si informatiile pe care elevul le are despre propriile rezultate. implicarea intr ! o invatare active). f.psihice dar si al timpului). de obiectul sau fenomenul studiat. sa verbalizeze actul observativ. controlul si reglajul asigura perfectionarea functionarii. optimizarea memoriei prin valorificarea factorilor si caracteristicilor ei. )uvintul (insotit de mijloace expressive) si intuitia senzoriala se imbina in pondere diferita. dar nu exclude efortul(concentrare de forte intelectuale. . Principiul invatarii temeinice exprima cerinta formarii unor cunostinte si deprinderi durabile si profunde astfel incit elevul sa le poata utilize % valorifica ulterior. )a in orice sistem. declansarea si mentinerea interesului pentru continuturile respective. contolul prin intermediul lor anticipand pe cel logic. rational materialul didactic necesar. Principiul accesibilitatii si individualizarii sau respectarii particularitatilor de virsta si individuale impune respectarea posibilitatilor reale ale virstei si individuale (sub aspectul cunostintelor anterioare. (ratarea diferentiata si individualizata reprezinta strategia cea mai importanta ceruta de acest principiu. constructiile abstracte. g. e. asigurarea concordantei dintre posibilitati si dificultati. de specificul obiectului de invatamint. Acest principiu exprima cerinta asigurarii unui suport concret! senzorial necesar pentru identificarea de catre elev a caracteristicilor concrete ale obiectelor si fenomenelor. programa si manualul. iar perceptile si reprezentarile noastre contribuie la verificarea constructiilor gandirii. d. *in acest punct de vedere sunt importante informatiile pe care profesorul le primeste de la elevi (prin starea de atentie. Principiul impune respectarea &zonei proximei dezvoltari'.si emotionale) care il ajuta pe elev sa depaseasca propriile posibilitati. intrebari. datorita exemplificarilor si concretizarilor. calitatea raspunsurilor. sa selecteze ceea ce este important. cresterea gradului de activism al elevului. Principiul impune verificare continua si sistematica. *eriva din caracterul sistemic al procesului didactic eficienta lui depinde de asigurarea celor mai adecvate caracteristici ale componentelor si a celor mai optime relatii dintre componente. nivelului de dezvoltare psihica. sistematizarea permanenta a achizitiilor deja formate. rationala cunoasterea senzoriala este premisa pentru cea logica care o valorifica si valorizeaza. Pornind de la concret si particular elevul va putea ajunge (cu ajutorul profesorului care ii ghideaza actul observativ) la generalizari si abstractizari si va intelege. Principiul poate fi respectat daca se foloseste adecvat. intarire imediata a raspunsurilor. in functie de virsta elevilor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->