Sunteți pe pagina 1din 34

HOTARARE pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism In temeiul prevederilor Legii nr.50/1991 privind autori area e!

e"utarii "onstru"tiilor si unele masuri pentru reali area lo"uintelor# $uvernul Romaniei %otaraste& Art. 1. ' (e aproba Regulamentul general de urbanism "uprins in ane!a "are )a"e parte integranta din pre enta %otarare. Art. *. ' +1, -onsiliile lo"ale vor elabora si vor aproba# "on)orm legii# in termen de 1. luni# planurile urbanisti"e generale si regulamentele lo"ale de urbanism ale lo"alitatilor. +*, In situatia in "are# la data intrarii in vigoare a pre entei %otarari# lo"alitatea detine planul urbanisti" general si regulamentul lo"al de urbanism# elaborate si aprobate "on)orm legii# "onsiliul lo"al va urmari a"tuali area a"estora in "on)ormitate "u Regulamentul general de urbanism# in termen de 1* luni. +/, -onsiliile lo"ale vor prevedea in bugetele lo"ale )ondurile ne"esare elaborarii sau a"tuali arii planurilor urbanisti"e generale si a regulamentelor lo"ale de urbanism# dupa "a . Art. /. ' -ontrolul de stat in apli"area Regulamentului general de urbanism se e)e"tuea a de "atre Inspe"tia de stat in "onstru"tii# lu"rari publi"e# urbanism si amena0area teritoriului din "adrul 1inisterului Lu"rarilor 2ubli"e si Amena0arii Teritoriului# "on)orm prevederilor legale. Art. 3. ' 1inisterul Lu"rarilor 2ubli"e si Amena0arii Teritoriului va aproba# prin ordin al ministrului in termen de doua luni# un g%id "uprin and pre"i ari# detalieri si e!empli)i"ari pentru elaborarea si aprobarea regulamentelor lo"ale de urbanism de "atre "onsiliile lo"ale. Art. 5. ' -u adu"erea la indeplinire a pre entei %otarari se insar"inea a ministerele# "elelalte organe de spe"ialitate ale administratiei publi"e "entrale si autoritatile administratiei publi"e lo"ale. 4u"uresti# *5 iunie 1996. 7r. 5*5. A7E8A RE$9LA1E7T9L $E7ERAL :E 9R4A7I(1 -A2ITOL9L I 2rin"ipii generale ARTI-OL9L 1 Rolul Regulamentului general de urbanism +1, Regulamentul general de urbanism repre inta sistemul unitar de norme te%ni"e "are sta la ba a elaborarii planurilor de amena0are a teritoriului# planurilor urbanisti"e# pre"um si a regulamentelor lo"ale de urbanism. +*, Regulamentul general de urbanism stabileste# in apli"area legii# regulile de o"upare a terenurilor si de amplasare a "onstru"tiilor si a amena0arii a)erente a"estora. +/, 2lanurile de amena0are a teritoriului sau# dupa "a # planurile urbanisti"e si regulamentele lo"ale de urbanism "uprind norme obligatorii pentru autori area e!e"utarii "onstru"tiilor. ARTI-OL9L * :omeniul de apli"are +1, Regulamentul general de urbanism se apli"a in proie"tarea si reali area tuturor "onstru"tiilor si amena0arilor# amplasate pe ori"e "ategorie de terenuri# atat in intravilan# "at si in e!travilan. +*, (e e!"eptea a de la prevederile alin.+1, "onstru"tiile si amena0arile "u "ara"ter militar si spe"ial# "are se autori ea a si se e!e"uta in "onditiile stabilite de lege. -A2ITOL9L II Reguli de ba a privind modul de o"upare a terenurilor (e"tiunea I Reguli "u privire la pastrarea integritatii mediului si prote0area patrimoniului natural si "onstruit ARTI-OL9L / Terenuri agri"ole din e!travilan +1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor si amena0arilor pe terenurile agri"ole din e!travilan este permisa pentru )un"tiunile si in "onditiile stabilite de lege. +*, Autoritatile administratiei publi"e lo"ale vor urmari# la emiterea autori atiei de "onstruire# gruparea supra)etelor de teren a)e"tate "onstru"tiilor# spre a evita pre0udi"ierea a"tivitatilor agri"ole. ARTI-OL9L 3 Terenuri agri"ole din intravilan

+1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor pe terenurile agri"ole din intravilan este permisa pentru toate tipurile de "onstru"tii si amena0ari spe"i)i"e lo"alitatilor# "u respe"tarea "onditiilor impuse de lege si de pre entul regulament. +*, :e asemenea# autori area preva uta la alin.+1, se )a"e "u respe"tarea normelor stabilite de "onsiliile lo"ale pentru o"uparea rationala a terenurilor si pentru reali area urmatoarelor obie"tive. a, "ompletsarea onelor "entrale# potrivit "onditiilor urbanisti"e spe"i)i"e impuse de "ara"terul onei# avand prioritate institutiile publi"# pre"um si servi"iile de interes general; b, valori)i"area terenurilor din onele e"%ipate "u retele te%ni"o'edilitare; ", amplasarea "onstru"tiilor# amena0arilor si lu"rarilor te%ni"o'edilitare a)erente a"estora in ansambluri "ompa"te. +/, 2rin autori atia de "onstruire# terenurile agri"ole din intravilan se s"ot din "ir"uitul agri"ol# temporar sau de)initiv# "on)orm legii. ARTI-OL9L 5 (upra)ete impadurite +1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor si amena0arilor pe terenuri "u destinatie )orestiera este inter isa. In mod e!"eptional# "u avi ul organelor administratiei publi"e de spe"ialitate# se pot autori a numai "onstru"tiile ne"esare intretinerii padurilor# e!ploatarilor silvi"e si "ulturilor )orestiere. La amplasarea a"estor "onstru"tii se va avea in vedere de a)e"tarea unei supra)ete "at mai mi"i din "ultura )orestiera. +*, -abanele si alte "onstru"tii si amena0ari destinate turismului vor )i amplasate numai la li iera padurilor# "u avi ul "on)orm al 1inisterului Apelor# 2adurilor si 2rote"tiei 1ediului si al 1inisterului Turismului. +/, :elimitarea pe 0udete a terenurilor "u destinate )orestiera# stabilita# in "onditiile legii# de "atre organele de spe"ialitate ale administratiei publi"e# se "omuni"a "onsiliilor 0udetene prin ordinul ministrului apelor# padurilor si prote"tiei mediului. ARTI-OL9L 6 Resursele subsolului +1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor de)initive# altele de"at "ele industriale# ne"esare e!ploatarii si prelu"rarii resurselor in one delimitate "on)orm legii# "are "ontin resurse identi)i"ate ale subsolului# este inter isa. +*, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor industriale ne"esare e!ploatarii si prelu"rarii resurselor identi)i"ate ale subsolului se )a"e de "atre "onsiliile 0udetene sau "onsiliile lo"ale dupa "a # "u avi ul organelor de stat spe"iali ate. +/, In "a ul identi)i"arii de one "u resurse in intravilanul lo"alitatii# modalitatea e!ploatarii a"estora va )a"e obie"tul unui studiu de impa"t aprobat "on)orm legii. +3, <onele "are "ontin resurse identi)i"ate ale subsolului. delimitate potrivit legii# se "omuni"a la "onsiliile 0udetene prin ordin al presedintelului Agentiei 7ationale pentru Resurse 1iniere# pentru )ie"are 0udet. ARTI-OL9L 5 Resurse de apa si plat)orme meteorologi"e +1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor de ori"e )el in albiile minore ale "ursurilor de apa si ale "uvetelor la"urilor este inter isa# "u e!"eptia lu"rarilor de poduri# lu"rarilor ne"esare "ailor )erate si drumurilor de traversare a albiilor "ursurilor de apa# pre"um si a lu"rarilor de gospodarire a apelor. +*, Autori area e!e"utarii lu"rarilor preva ute la alin.+1, este permisa numai "u avi ul primarului si al autoritatilor de gospodarire a apelor si "u asigurarea masurilor de aparare a "onstru"tiilor respe"tive impotriva inundatiilor# a masurilor de prevenire a deteriorarii "alitatii apelor de supra)ata si subterane# de respe"tare a onelor de prote"tie )ata de malurile "ursurilor de apa si )ata de lu"rarile de gospodarire si de "aptare a apelor. +/, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor de ori"e )el in ona de prote"tie a plat)ormelor meteorologi"e se )a"e "u avi ul prealabil al autoritatii "ompetente pentru prote"tia mediului. +3, <onele de prote"tie sanitara se delimitea a de "atre autoritatile administratiei publi"e 0udetene si a muni"ipiului 4u"uresti# pe ba a avi ului organelor de spe"ialitate ale administratiei publi"e. ARTI-OL9L . <one "u valoare peisagisti"a si one naturale prote0ate +1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor si a amena0arilor# "are prin amplasament# )un"tiune# volumetrie si aspe"t ar%ite"tural ' "on)ormare si amplasare goluri# raport gol'plin# materiale utili ate# invelitoare# paleta "romati"a et". '# depre"ia a valoarea peisa0ului este inter isa. +*, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor in par"uri nationale# re ervatii naturale# pre"um si in "elelalte one prote0ate# de interes national# delimitate potrivit legii# se )a"e "u avi ul "on)orm al 1inisterului Apelor# 2adurilor si 2rote"tiei 1ediului# si al 1inisterului Lu"rarilor 2ubli"e si Amena0arii Teritoriului. +/, -onsiliile 0udetene vor identi)i"a si vor delimita# in )un"tie de parti"ularitatile spe"i)i"e# a"ele one naturale de interesa lo"al "e ne"esita prote"tie pentru valoarea lor peisagisti"a si vor stabili "onditiile de autori are a e!e"utarii "onstru"tiilor avand in vedere pastrarea# "alitatii mediului natural si a e"%ilibrului e"ologi". ARTI-OL9L 9 <one "onstruite prote0ate +1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor in onele "are "uprind valori de patrimoniu "ultural "onstruit# de interes national se )a"e "u avi ul "on)orm al 1inisterului -ulturii si al 1inisterului Lu"rarilor 2ubli"e si Amena0arii Teritoriului. +*, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor in onele "are "uprind valori de patrimoniu "ultural "onstruit# de interes lo"al# de"larate si delimitate prin %otarare a "onsiliului 0udetean# se )a"e "u avi ul servi"iilor publi"e des"entrali ate din 0udet# subordonate ministerelor preva ute la alin.+1,

+/, Autori area e!e"utarii lu"rarilor de "onstru"tii# "are au "a obie"tiv "er"etarea# "onservarea# restaurarea sau punerea in valoare a monumentelor istori"e# se va )a"e "u avi ul "on)orm al 1inisterului -uturii# in "onditiile stabilite prin ordin al ministrului "ulturii. (e"tiunea a II'a Reguli "u privire la siguranta "pnstru"tiilor si la apararea interesului publi" ARTI-OL9L 10 E!punerea la ris"uri naturale +1, Autori area e!eutarii "onstru"tiilor sau a amena0arilor in onele e!puse la ris"uri naturale# "u e!"eptia a"elora "are au drept s"op limitatrea e)e"telor a"estora# este inter isa. +*, In sensul pre entului regulament# pruin ris"uri naturale se intelege& alune"ari de teren# nisipuri mis"atoare# terenuri mlastinoase# s"urgeri de torenti# ero iuni# avalanse de apada# dislo"ari de stan"i# one inundabile si altele asemenea# delimitate pe )ie"are 0udet prin %otarare a "onsiliului 0udeten# "u avi ul organelor de spe"ialitate ale administratiei publi"e. ARTI-OL9L 11 E!punerea la ris"uri te%nologi"e +1, Autori area e!e"utatii "onstru"tiilot in onele e!puse la ris"uri te%nologi"e# pre"um si in onele de servitute si de prote"tie ale sistemelor de almentare "u energie ele"tri"a# "ondu"telor de ga e# apa# "anali are# "ailor de "omuni"atie si altor asemenea lu"rari de in)rastru"tura este inter isa. +*, In sensul pre entului regulament# ris"urile te%nologi"e sunt "ele determinate de pro"esele industriale sau agri"ole "are pre inta peri"ol de in"endii# e!plo ii# radiatii# surpari de teren ori de poluare a aerului# apei sau solului +/, =a" e!"eptie de la prevederile alin.+1, "onstru"tiile si amena0arile "are au drept s"op prevenirea ris"urilor te%nologi"e sau limitarea e)e"telor a"estora. ARTI-OL9L 1* -onstru"tii "u )un"tiuni generatoare de ris"uri te%nologi"e +1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor "are# prin natura si destinatia lor# pot genera ris"uri te%nologi"e se )a"e numai pe ba a unui studiu de impa"t elaborat si aprobat "on)orm prevederilor legale. +*, Lista "ategoriilor de "onstru"tii generatoare de ris"uri te%nologi"e se stabileste prin ordin "omun al ministrului industriilor# ministrului agri"ulturii si alimentatiei# ministrului apelor# padurilor si prote"tiei mediului# ministrului sanatatii# ministrului transporturilor# ministrului apararii nationale si ministrului de interne. ARTI-OL9L 1/ Asigurarea e"%iparii edilitare +1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor "are# prin dimensiunile si destinatia lor# presupun "%eltuieli de e"%ipare edilitara "e depases" prosibilitatile )inan"iare si te%ni"e ale administratiei publi"e lo"ale ori ale investitorilor interesati sau "are nu bene)i"ia a de )onduri de la bugetul de stat este inter isa. +*, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor poate )i "onditionata de stabilirea in prealabil# prin "ontra"t# a obligatiei e)e"tuarii# in parte sau total# a lu"rarilor de e"%ipare edilitara a)erente# de "atre investitorii interesati. ARTI-OL9L 13 Asigurarea "ompatibilitatii )un"tiunilor +1, A0utori area e!e"utarii "onstru"tiilor se )a"e "u "onditia asigurarii "ompatibilitatii dintre destinatia "onstru"tiei si )un"tiunea dominanta a onei# stabilita printr'o do"umentatie de urbanism. sau da"a ona are o )un"tiune dominanta traditionala "ara"teri ata de tesut urban si "on)ormare spatiala proprie. +*, -onditiile de amplasare a "onstru"tiilor in )un"tie de destinatia a"estora in "adrul lo"alitatii sunt preva ute in ane!a nr.1 la pre entul regulament. ARTI-OL9L 15 2ro"entul de o"upare a terenului Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor se )a"e "u "onditia "a pro"entul de o"upare a terenului sa nu depaseas"a limita superioara stabilita "on)orm ane!ei nr.* la pre entul regulament. ARTI-OL9L 16 Lu"rari de utilitate pra"ti"a +1, Autori area e!e"utarii altor "onstru"tii pe terenuri "are au )ost re ervate in planuri de amena0are a teritoriului# pentru reali area de lu"rari de utilitate publi"a# este inter isa. +*, Autori area e!e"utarii lu"rarilor de utilitate publi"a se )a"e pe ba a do"umentatiei de urbanism sau de amena0are a teritoriului# aprobate "on)orm legii. -A2ITOL9L III -onditii de amplasare si "on)ormare a "onstru"tiilor (e"tiunea I

Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii ARTI-OL9L 15 Orientarea )ata de pun"tele "ardinale Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor se )a"e "u respe"tarea "0nditiilor si a re"omandarilor de orientare )ata de pun"tele "ardinale# "on)orm ane!ei nr./ la pre entul regulament. ARTI-OL9L 1. Amplasarea )ata de drumuri publi"e +1, In ona drumului publi" se pot autori a# "u avi ul "on)orm al organelor de spe"ialitate ale administratiei publi"e& a, "onstru"tii si instalatii a)erente drumurilor publi"e# de servire# de intretinere si de e!ploatare; b, par"a0e# gara0e si statii de alimentare "u "arburanti si resurse de energie +in"lusiv )un"tiunile lor "omplementare maga ine# restaurante et".,; ", "ondu"te de alimentare "u apa si de "anali are# sisteme de transport ga e# titei sau alte produse petroliere# retele termi"e# ele"tri"e# de tele"omuni"atii si in)rastru"turi ori alte instalatii sau "onstru"tii de a"est gen. +*, In sensul pre entului regulament# prin ona drumului publi" se intelege ampri a# )asiile de siguranta si )asiile de prote"tie. +/, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor "u )un"tiuni de lo"uire este permisa# "u respe"tarea onelor de prote"tie a drumurilor delimitate "on)orm legii. +3, In sensul pre entului regulament# prin )un"tiuni de lo"uire se intelege& lo"uinte# "ase de va"anta si alte "onstru"tii "u "ara"ter turisti"# spatii de "a are permanenta sau temporara pentru nevoi so"iale# industriale sau de aparare# "um ar )i "amine pentru batrani# "amine de ne)amilisti# sanatorii# "amine pentru organi area de santier# "amine de garni oana. ARTI-OL9L 19 Amplasarea )ata de "ai navigabile e!istente si "ursuri de apa potential navigabile +1, In ona "ailor navigabile si a "ursurilor de apa potential navigabile se pot autori a "u avi ul "on)orm al 1inisterului Turismului# urmatoarele lu"rari& a, "onstru"tii si instalatii a)erente "ailor navigabile# de servire# de intretinere si de e!ploatare; b, semnale vi uale# auditive si )aruri# pre"um si alte amena0ari re)eritoare la siguranta banigatiei; ", "onstru"tii pentru obie"tive portuare# )ronturi de a"ostare# plat)orme de depo itare# drumuri de "ir"ulatie# "ladiri "onstru"tii %idrote%ni"e pentru santierele navale# gari )luviale si alte lu"rari similare; d, traversari sau subtraversari ale "ailor navigabile si ale "analelor si "ursurilor de apa potentiale navigabile "u "ondu"te de presiune +apa# ga e# titei# abur, de linii ele"tri"e si de tele"omuni"atii# pre"um si traversarile "u poduri si lu"rarile de amena0ari %idroenergeti"e si de arta.; e, adaposturi de iarna pentru nave# statii de alimentare "u "arburanti si resurse de energie; ), instalatii de "aptare a apei din albia "ailor navigabile si instalatii de eva"uare a apelor re iduale sau de alta natura; g, aparari de maluri de ori"e natura# diguri longitudinale si transversale si alte lu"rari similare. +*, In sensul pre entului regulament# prin ona )luviala se intelege )asia de teren situata in lungul tarmului apelor interioare navigabile sau potential navigabile. <ona )luviala se stabileste de "atre autoritatea de stat "ompetenta# potrivit legii. In porturi# ona "ailor navigabile "oin"ide "u in"inta portuara. ARTI-OL9L *0 Amplasarea )ata de "ai )erate din administrarea Regiei Autonome >(o"ietatea 7ationala a -ailor =erate Romane> +1, In ona de prote"tie a in)rastru"turilor )eroviare se pot amplasa# "u avi ul 1inisterului Transporturilor& a, "onstru"tii si instalatii a)erente e!ploatarii si intretinerii liniilor de "ale )erata; b, "onstru"tii si instalatii pentru e!ploatarea materialului rulant si a mi0loa"elor de restabilire a "ir"ulatiei; ", instalatii )i!e pentru tra"tiune ele"tri"a; d, instalatii de semnali are# "entrali are# blo" de linie automat# tele"omuni"atii# transmisiuni de date si "onstru"tiile a)erente a"estora. +*, -onstru"tiile "are se amplasea a in ona de prote"tie a in)rastru"turii )eroviare situata in intravilan se autori ea a "u avi ul Regiei Autonome >(o"ietatea 7ationala a -ailor =erate Romane> si al 1inisterului Transporturilor. +/, In sensul pre entului regulament# prin ona de prote"tie a in)rastru"turii )eroviare se intelege )asia de teren# indi)erent de proprietar# "u latimea de 100 m masurata de la limita onei "adastrale -=R# situata de o parte si de alta a "aii )erate. +3, Lu"rarile de investitii ale agentilor e"onomi"i si ale institutiilor publi"e# "are a)e"tea a ona de prote"tie a in)rastru"turii )eroviare# se vor autori a numai "u avi ul Regiei Autonome >(o"ietatea 7ationala a -ailor =erate Ramane> si al 1inisterului Transporturilor# si anume& a, "ai )erate industriale; b, lu"rari %idrote%ni"e; ", traversarea "aii )erate de "atre drumuri prin pasa0e denivelate; d, subtraversarea liniilor de "ale )erata de retele de tele"omuni"atii# energie ele"tri"a# "ondu"te sub presiune de apa# ga e produse petroliere# termote%nologi"e si "anale libere. +5, In ona de prote"tie a in)rastru"turii transporturilor )eroviare se inter i"& a, amplasarea ori"aror "onstru"tii# depo ite de materiale sau in)iintarea de plantatii "are impiedi"a vi ibilitatea liniei si a semnalelor )eroviare;

b, e)e"tuarea ori"aror lu"rari "are# prin natura lor# ar provo"a alune"ari de teren# surpari sau ar a)e"ta stabilitatea solului prin taierea "opa"ilor# e!tragerea de materiale de "onstru"tii sau "are modi)i"a e"%ilibrul pan ei )reati"e subterane; ", depo itarea# manipularea sau prelu"rarea substantelor in)lamabile# e!plo ibile# "arburantilor# ga elor li"%e)iate sau ori"aror materiale "are# prin natura lor# ar putea provo"a in"endii sau e!plo ii. +6, -edarea# trans)erul# o"uparea temporara sau de)initiva a terenului din patrimoniului Regiei Autonome >(o"ietatea 7ationala a -ailor =erate Romane># pentru lu"rarile de interes publi"# atat in intravilan "at si in e!travilan# se )a" numai "u avi ul Regiei Autonome >(o"ietatea 7ationala a -ailor =erate Romane> si al 1inisterului Transporturilor. ARTI-OL9L *1 Amplasarea )ata de aeroporturi Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor in ve"inatatea terenurilor a)erente aeroporturilor si a "uloarelor de siguranta stabilite "on)orm legii se )a"e "u avi ul "on)orm al 1inisterului Transporturilor. ARTI-OL9L ** Retrageri )ata de )asia de prote"tie a )rontierei de stat +1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor in e!travilan se )a"e numai la distanta de 500 m )ata de )asia de prote"tie a )rontierei de stat# "atre interior. +*, (e e!"eptea a de la prevederile alin.+1, pun"tele de "ontrol pentru tre"erea )rontierei# "u "onstru"tiile'ane!a# terminalele vamale si alte "onstru"tii si instalatii "are se pot amplasa "u avi ul "on)orm al organelor de spe"ialitate ale administratiei publi"e si "u respe"tarea prevederilor legale privind )rontiera se stat a Romaniei. ARTI-OL9L */ Amplasarea )ata de aliniament +1, -ladirile vor )i amplasate la limita aliniamentului sau retrase )ata de a"esta# dupa "um urmea a& a, in "a ul onelor "onstruite "ompa"t# "onstru"tiile vor )i amplasate obligatoriu la aliniamentul "ladirilor e!istente; b, retragerea "onstru"tiilor )ata de aliniament este permisa numai da"a se respe"ta "oerenta si "ara"terul )ronturilor stradale. +*, In ambele situatii# autori atia de "onstruire se emite numai da"a inaltimea "ladirii nu depaseste distanta masurata# pe ori ontala# din ori"e pun"t al "ladirii )ata de "el mai apropiat pun"t al aliniamentului opus. +/, =a" e!"eptie de la prevederile alin.+*, "onstru"tiile "are au )ost "uprinse intr'un plan urbanisti" onal aprobat "on)orm legii. +3, In sensul pre entului regulament# prin aliniament se intelege limita dintre domeniul privat si domeniul publi". ARTI-OL9L *3 Amplasarea in interiorul par"elei Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor este permisa numai da"a se respe"ta& a, distantele minime obligatorii )ata de limitele laterale si posterioare ale par"elei# "on)orm -odului "ivil; b, distantele minime ne"esare interventiilor in "a de in"endiu# stabilite pe ba a avi ului unitatii teritoriale de pompieri. (e"tiunea a II'a Reguli "u privire la asigurarea a""eselor obligatorii ARTI-OL9L *5 A""ese "arosabile +1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor este permisa numai da"a e!ista posibilitati de a""es la drumurile publi"e dire"t sau prin servitute# "on)orm destinatiei "onstru"tiei. -ara"teristi"ile a""eselor la drumurile publi"e trebuie sa permita# interventia mi0loa"elor de stingere a in"endiilor. +*, In mod e!"eptional se poate autori a e!e"utarea "onstru"tiilor )ara indeplinirea "onditiilor preva ute la alin.+1, "u avi ul unitatii teritoriale de pompieri. +/, 7umarul si "on)iguratia a""eselor preva ute la alin.+1, se determina "on)orm ane!ei nr.3 la pre entul regulament. +3, Ori"e a""es la drumurile publi"e se va )a"e "on)orm avi ului si autori atiei spe"iale de "onstruire# eliberate de administratorul a"estora. ARTI-OL9L *6 A""ese pietonale +1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor si a amena0arilor de ori"e )el este permisa numai da"a se asigura a""ese pietonale# potrivit importantei si destinatiei "onstru"tiei. +*, In sensul pre entului arti"ol# prin a""ese pietonale se intelege "aile de a""es pentru pietoni# dintr'un drum publi"# "are pot )i& trotuare# stra i pietonale# piete pietonale# pre"um si ori"e "ale de a""es publi" pe terenuri proprietate publi"a sau# dupa "a pe terenuri proprietate privata grevate se servitutea de tre"ere publi"a# potrivit legii sau obi"eiului. +/, A""esele pietonale vor )i "on)ormate ast)el in"at sa permita "ir"ulatia persoanelor %andi"ap si "are )oloses" mi0loa"e spe"i)i"e de deplasare. (e"tiunea a III'a Reguli "u privire la e"%iparea te%ni"o'edilitara

ARTI-OL9L *5 +1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor este permisa numai da"a e!ista posibilitatea ra"ordarii de noi "onsumatori la retelele e"!istente de apa# la instalatia de "anali are si de energie ele"tri"a. +*, :e la dispo itiile alineatului pre"edent se poate deroga# "u avi ul organelor administratiei publi"e lo"ale# pentru lo"uinte individua?e# in urmatoarele "onditii& a, reali area de solutii de e"%ipare in sistem individual "are sa respe"te normele sanitare si de prote"tie a mediului; b, bene)i"iarul se obliga sa ra"orde e "onstru"tia# potrivit regulilor impuse de "onsiliul lo"al# la reteaua "entrali ata publi"a# atun"i "and a"easta se va reali a. +/, 2entru "elelalte "ategorii de "onstru"tii se poate deroga de la prevederile alin.+1, "u avi ul organelor administratiei publi"e "ompetente# da"a bene)i"iarul se obliga sa prelungeas"a reteaua e!istenta# atun"i "and a"easta are "apa"itatea ne"esara# sau se obliga )ie sa mareas"a "apa"itatea retelelor publi"e e!istente# )ie sa "onstruias"a noi retele. +3, 2revederile alin.+*, si +/, se apli"a in mod "orespun ator# autori arii e!e"utarii "onstru"tiilor in lo"alitatile unde nu e!ista retele publi"e de apa si de "anali are. ARTI-OL9L *. Reali area de retele edilitare +1, E!tinderile de retele sau maririle de "apa"itate a retelelor edilitare publi"e se reali ea a de "atre investitor sau bene)i"iar# partial sau in intregime# dupa "a # in "onditiile "ontra"telor in"%eiate "u "onsiliile lo"ale. +*, Lu"rarile de ra"ordare si de bransare la reteaua edilitara publi"a se suporta in intregime de investitor sau de bene)i"iar. ARTI-OL9L *9 2roprietatea publi"a asupra retelelor edilitare +1, Retelele de apa# de "anali are# de drumuri publi"e si alte unitati a)late in servi"iul publi" sunt proprietate publi"a a "omunei# orasului sau 0udetului# da"a legea nu dispune alt)el. +*, Retelele de alimentare "u ga e# "u energie ele"tri"a si de tele"omuni"atii sunt proprietate publi"a a statului da"a leg%ea nu dispune alt)el. +/, Lu"rarile preva ute la alin.+1, si +*,# indi)erent de modul de )inantare# intra in proprietatea publi"a. (e"tiunea a I@'a Reguli "u privire la )orma si dimensiunile terenului si ale "onstru"tiilor ARTI-OL9L /0 2ar"elarea +1, 2ar"elarea este operatiunea de divi are a unei supra)ete de teren in minimum 3 loturi alaturate# in vederea reali arii de noi "onstru"tii. 2entru un numar mai mare de 1* loturi se poate autori a reali area par"elarii si e!e"utarea "onstru"tiilor "u "onditia adoptarii de solutii de e"%ipare "ole"tiva "are sa respe"te normele legale de igiena si de prote"tie a mediului. +*, Autori area e!e"utarii par"elelor# in ba a pre entului regulament# este permisa numai da"a pentru )ie"are lot in parte se respe"ta "umulativ urmatoarele "onditii& a, )ront de strada de minimum . m pentru "ladiri insiruite si de minimum 1* m pentru "ladiri i olate sau "uplate; b, supra)ata minima a par"elei de 150 mp. pentru "ladiri insiruite si# respe"tiv# de minimum *00 mp. pentru "ladiri amplasate i olat sau "uplate; ", adan"ime mai mare sau "el putin egala "u latimea par"elei. +/, (unt "onsiderate loturi "onstruibile numai loturile "are se in"adrea a in prevederile alin.+*,. ARTI-OL9L /1 Inaltimea "onstru"tiilor +1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor se )a"e "u respe"tarea inaltimii medii a "ladirilor inve"inate si a "ara"terului onei# )ara "a di)erenta de inaltime sa depaseas"a "u mai mult de doua niveluri "ladirile imediat inve"inate. +*, In sensul pre entului regulament# "ladiri imediat inve"inate sunt "ele amplasate alaturat# de a"eeasi parte a stra ii. +/, =a" e!"eptie de la prevederile alin.+1, "onstru"tiile "are nu au )ost "uprinse intr'un plan urbanisti" onal# aprobat "on)orm legii. ARTI-OL9L /* Aspe"tul e!terior al "onstru"tiilor +1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor este permisa numai da"a aspe"tul lor e!terior nu "ontravine )un"tiunii a"estora si nu depre"ia a aspe"tul general al onei. +*, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor# "are# prin "on)ormare# volumetrie si aspe"t e!terior# intra in "ontradi"tie "u aspe"tul general al onei si depre"ia a valorile general a""eptate ale urbanismului si ar%ite"turii# este inter isa. (e"tiunea a @'a Reguli "u privire la amplasarea de par"a0e# spatii ver i si impre0muiri ARTI-OL9L // 2ar"a0e

+1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor "are# prin destinatie# ne"esita spatii de par"are se emite numai da"a e!ista posibilitatea reali arii a"estora in a)ara domeniului publi". +*, 2rin e!"eptie de la prevederile alin.+1,# utili area domeniului publi" pentru spatii de par"are se stabileste prin autori atia de "onstruire de "atre delegatiile permanente ale "onsiliilor 0udetene sau de "atre primari potrivit legii. +/, (upra)etele par"a0elor se determina in )un"tie de destinatia si de "apa"itatea "onstru"tiei# "on)orm ane!ei nr.5 la pre entul regulament. ARTI-OL9L /3 (patii ver i si plantate Autori atia de "onstruire va "ontine obligatia mentinerii sau "rearii de spatii ver i si plantate# in )un"tie de destinatia si de "apa"itatea "onstru"tiei# "on)orm ane!ei nr.6 la pre entul regulament. ARTI-OL9L /5 Impre0muiri +1, In "onditiile pre entului regulament# este permisa autori area urmatoarelor "ategorii de impre0muiri& a, impre0muiri opa"e# ne"esare pentru prote"tia impotriva intru iunilor# separarea unor servi"ii )un"tionale# asigurarea prote"tiei vi uale. b, impre0muiri transparente# de"orative sau gard viu# ne"esare delimitarii par"elelor a)erente "ladirilor si/sau integrarii "ladirilor in "ara"terul stra ilor sau al ansamblurilor urbanisti"e. +*, 2entru ambele "ategorii# aspe"tul impre0muirilor se va supune a"elorasi e!igente "a si in "adrul aspe"tului e!terior al "onstru"tiei. -A2ITOL9L I@ :ispo itii )inale ARTI-OL9L /6 Autrori area dire"ta +1, Regulamentele lo"ale de urbanism vor urmari detalierea arti"olelor "uprinse in pre entul regulament "on)orm "onditiilor spe"i)i"e )ie"arei lo"alitati si "ara"teristi"ilor unitatilor teritoriale de re)erinta. +*, 2ana la aprobarea planurilor urbanisti"e generale si a regulamentelor lo"ale de urbanism# autori area e!e"utarii "onstru"tiilor se va )a"e numai in "onditiile stabilite de pre entul regulament. ARTI-OL9L /5 :estinatia unui teren sau a unei "onstru"tii In sensul pre entului regulament# prin destinatia unui teren sau a unei "onstru"tii se intelege modul de utili are a a"estora# "on)orm )un"tiunii preva ute in reglementarile "uprinse in planurile de urbanism si de amena0are teritoriului# aprobate "on)orm legii. ARTI-OL9L /. Organele administratiei publi"e "ompetente Organele administratiei publi"e "ompetente la "are se )a"e trimiterea in pre entul regulament# pentru a da avi e in pro"edura de eliberare a autori atiilor# se determina periodi"# in )un"tie de organi area "on"reta a administratiei# prin ordin "omun al ministrului lu"rarilor publi"e si amena0arii teritoriului si al se)ului :epartamentului pentru Administratie 2ubli"a Lo"ala. ARTI-OL9L /9 Litigiile Litigiile dintre soli"itantii de autori atii si autoritatile administratiei publi"e sunt de "ompetenta instantelor 0ude"atoresti# in "onditiile Legii "onten"iosului administrativ. ARTI-OL9L 30 Ane!ele regulamentului Ane!ele nr.1'6 )a" parte integranta din pre entul regulament. A7E8A 7r. 1 A12LA(AREA "onstru"tiilor# in )un"tie de destinatia a"estora# in "onditiile lo"alitatii 1.1. ' -onstru"tii adminitrative 1.1.1.' (ediul 2arlamentului 1.1.*.' (ediul 2resedentiei 1.1./.' (ediul $uvernului 1.1.3.' (ediul -urtii (upreme de Austitie 1.1.5.' (ediul -urtii -onstitutionale 1.1.6.' (ediul -onsiliului Legislativ

1.1.5.' (edii de ministere Amplasament& "apitala Romaniei# in ona "entrala 1.1...' (edii de pre)e"turi 1.1.9.' (edii de servi"ii des"entrali ate in teritoriu ale ministerelor si altor organe de spe"ialitate ale administratiei publi"e "entrale. Amplasament& muni"ipii resedinta de 0udet # in ona "entrala sau pe prin"ipalele artere de "ir"ulatie 1.1.10.' (edii de primarii Amplasament& muni"ipii# orase sau "omune# in ona "entrala 1.1.11.' (edii de partid ' sediul "entral Amplasament& "apitala Romaniei# in ona "entrala sau pe prin"ipalele artere de "ir"ulatie ' )iliale Amplasament& muni"ipii# orase# resedinte de "omuna# in ona "entrala sau pe prin"ipalele artere de "ir"ulatie 1.1.1*.' (edii de sindi"ate# "ulte# )undatii# organi atii neguvernamentale# aso"iatii# agentii# )onduri et". Amplasament& muni"ipii# orase# resedinte de "omuna# in ona "entrala sau pe prin"ipalele artere de "ir"ulatie 1.1.1/.' (edii de birouri Amplasament& muni"ipii# orase# resedinte de "omuna# in ona "entrala# pe prin"ipalele artere de "ir"ulatie sau in one de interes. 1.*. -onstru"tii )inan"iar'ban"are 1.*.1. ' (ediul 4an"ii 7ationale a Romaniei ' sediul "entral Amplasament& "apitala Romaniei# in ona "entrala Amplasament& se"toarele muni"ipiului 4u"uresti# muni"ipii resedinta de 0udet# muni"ipii# orase# in ona "entrala 1.*.*. ' (edii de ban"i ' sediul "entral Amplasament& "apitala Romaniei# muni"ipii resedinta de 0udet# in ona "entrala ' )iliale Amplasament& se"toarele muni"ipiului 4u"uresti# muni"ipii si orase# in ona "entrala sau pe prin"ipalele artere de "ir"ulatie 1.*./. ' (edii de so"ietati de asigurari +de bunuri# de persoane,# burse de valori si mar)uri Amplasament& in ona "entrala/de interes. 1./. ' -onstru"tii "omer"iale 1./.1. ' -omert nealimentar Amplasament& in onele de interes "omer"ial 1./.*. ' 1aga in general Amplasament& in ona "entrala/ ona re identiala/"entrul de "artier B se va evita amplasarea in ve"inatatea aeroporturilor sau a industriilor no"ive 1./.3. ' 2iata agroalimentara Amplasament& in ona de interes "omer"ial sau minimum 30 m )ata de "ladiri avand alte )un"tiuni de"at "ea "omer"iala 1./.5. ' -omert alimentar Amplasament in ona de interes "omer"ial B se va evita amplasarea in onele puterni" poluate 1./.6. ' Alimentatie publi"a Amplasament& in onele re identiale sau de interes "omer"ial# in onele turisti"e si de agrement B se admite amplasarea la parterul lo"uintelor numai in "onditiile asigurarii i olarii totale a aburului# mirosului si gomotului 1./.5. ' (ervi"ii Amplasament& in ona "entrala# "omer"iala# re identiala sau de agrement B se inter i"e amplasarea atelierelor poluante in ona de lo"uit B se inter i"e amplasarea in one industriale pentru servi"iile industriale 1./... ' Autoservi"e Amplasament& la limita onei industriale B se vor evita sursele de poluare "%imi"a# posturile tra)o si onele de a)luenta a publi"ului 1.3. ' -onstru"tii de "ult 1.3.1. ' La"ase de "ult Amplasament& alaturarea de la"ase de "ult noi in in"inta sau in ve"inatatea monumentelor istori"e se va )a"e "u respe"tarea prevederilor legale 1.3.*. ' 1anastiri 1.3./. ' ("%ituri Amplasament& in a)ara lo"alitatilor B e!tinderea manastirilor ve"%i ' monumente istori"e ' se va )a"e "u respe"tarea prevederilor legale 1.3.3. ' -imitire Amplasament& la marginea lo"alitatii B e!tinderea "imitirelor se )a"e "u respe"tarea prevederilor legale. 1.5. ' -onstru"tii de "ultura 1.5.1. ' E!po itii

1.5.*. ' 1u ee 1.5./. ' 4ibliote"i 1.5.3. ' -luburi 1.5.5. ' (ali de reuniune 1.5.6. ' -a inouri 1.5.5. ' -ase de "ultura 1.5... ' -entre si "omple!e "ulturale 1.5.9. ' -inematogra)e 1.5.10.' Teatre dramati"e# de "omedie# de revista# opera# opereta# de papusi 1.5.11.' (ali polivalente Amplasament& in ona destinata dotarilor pentru "ultura# edu"atie sau in ona verde B este posibila amplasarea in ona "omer"iala# administrativa# religioasa sau de agrement B se va evita amplasarea in ve"inatatea unitatilor poluante 1.5.1*.' -ir" Amplasament& in ona de agrement/ ona verde 1.6. ' -onstru"tii de invatamant 1.6.1. ' Invatamant pres"olar +gradinite, Amplasament& in one re identiale# distanta ma!ima de par"urs 500 m 1.6.*. ' ("oli primare 1.6./. ' ("oli gimna iale 1.6.3. ' Li"ee 1.6.5. ' ("oli postli"eale 1.6.6. ' ("oli pro)esionale Amplasament& in onele si "artierele de lo"uit; distanta ma!ima de par"urs 1000 m 1.6.5. ' Invatamant superior Amplasament& in )un"tie de "onditiile si e!igentele pro)ilului de invatamant. 1.5. ' -onstru"tii de sanatate 1.5.1. ' (pital "lini" universitar Amplasament& in "ampusurile universitare sau adia"ent )a"ultatilor de pro)il B se inter i"e amplasarea in ve"inatatea surselor de poluare +aeroport# industrii no"ive# tra)i" greu, 1.5.*. ' (pital general +0udetean# orasenes"# "omunal# "uplat sau nu "u dispensar poli"lini", 1.5./. ' (pital de spe"ialitate +maternitate# pediatrie# "ontagiosi# on"ologie# urgenta# reumatologie# "lini"i parti"ulare, Amplasament& in ona destinata dotarilor pentru sanatate# in )un"tie de pro)ilul spitalului B se inter i"e amplasarea in ve"inatatea surselor de poluare +aeroport# industrii no"ive# tra)i" greu, 1.5.3. ' Asistenta de spe"ialitate +boli "roni"e# %andi"apati# re"uperari )un"tionale# "entre psi%iatri"e, Amplasament& in one e!traorasenesti# in one in "are )ormele de relie) si vegetatia permit "rearea de one ver i +par"uri# gradini et"., B se inter i"e amplasarea in ve"inatatea surselor de poluare +aeroport# industrii no"ive# tra)i" greu, 1.5.5. ' :ispensar poli"lini" C+gr. 1# *# /, 600# 1 *00# * 300 "onsultatii/ i,D Amplasament& independent sau in "adrul unor "onstru"tii pentru sanatate/lo"uinte 1.5.6. ' :ispensar urban +"u *'3 "ir"ums"riptii independente sau "uplate "u stationar# "ase de nasteri# )arma"ie, 1.5.5. ' :ispensar rural +"u *'3 "ir"ums"riptii independente sau "uplate "u stationar# "asa de nasteri# )arma"ie, Amplasament& independent sau in "adrul unor "onstru"tii pentru sanatate/lo"uinte B se inter i"e amplasarea in ve"inatatea surselor de poluare +aeroport# industrii no"ive# tra)i" greu, 1.5... Alte unitati +"entre de re"oltare sange# medi"ina preventiva# statii de slavare# )arma"ii, Amplasament& in "adrul unor "onstru"tii pentru sanatate sau independent# in )un"tie de pro)ilul unitatii 1.5.9. ' -irese si "rese spe"iale pentru "opii +"u 1#*# ... n grupe, Amplasament& in "adrul unor "onstru"tii publi"e/lo"uinte B se inter i"e amplasarea in ve"inatatea surselor de poluare +aeroport# industrii no"ive# tra)i" greu, B se re"omanda amplasarea in one de relie) in "adrul natural )avorabil 1.5.10. ' Leagan de "opii Amplasarea in general in one e!traorasenesti B se inter i"e amplasarea in ve"inatatea surselor de poluare +aeroport# industrii no"ive# tra)i" greu,. 1... ' -onstru"tii si amena0ari sportive 1...1. ' -omple!uri sportive 1...*. ' (tadioane 1.../. ' (ali de antrenament pentru di)erite sporturi Amplasament& in one ver i# nepoluate# si pe "at posibil in ve"inatatea unor "ursuri sau oglin i de apa 1...3. ' (ali de "ompetitii sportive +spe"iali ate sau polivalente, 1...5. ' 2atinoare arti)i"iale Amplasament& de pre)erinta in onele re identiale sau in ve"inatatea "omple!elor sportive si de agrement

1...6. ' 2oligoane pentru tir 1...5. ' 2opi"arii Amplasament& in one nepoluate# bogat plantate# si pe "at posibil in ve"inatatea unor "ursuri sau oglin i de apa. 1.9. ' -onstru"tii de agrement 1.9.1. ' Lo"uri de 0oa"a pentru "opii Amplasament& in "adrul onei de lo"uit B se vor evita amplasamentele in ve"inatatea surselor de gomote puterni"e si de vibratii +aeroporturi# one industriale# artere de tra)i" greu, 1.9.*. ' 2ar"uri 1.9./. ' ("uaruri Amplasament& se vor evita amplasamentele in ve"inatatea surselor produ"atoare de gomote puterni"e si de viratii +aeroporturi# one industrialee# artere de tra)i" greu,. 1.10. ' -onstru"tii de turism 1.10.1. ' Hotel B ' BBBBB 1.10.*. ' Hotel'apartament B ' BBBBB 1.10./. ' 1otel B ' BB 1.10.3. ' @ile BB ' BBBBB Amplasament& in one nepoluate# bogat plantate B se pot amplasa si in ve"inatatea altor dotari turisti"e B se vor evita amplasamentele in ve"inatatea surselor de poluare + one industriale# artere de tra)i" greu, 1.10.5. ' 4ungalouri Amplasament& in perimetrul "ampingurilor# satelor de va"anta sau "a spatii "omplementare unitatilor %oteliere 1.10.6. ' -abane "ategoria B ' BBB Amplasament& in one montane# re ervatii naturale# in apropierea statiunilor balneare sau a altor obie"tive de interes turisti" 1.10.5. ' -ampinguri B ' BBBB 1.10... ' (ate de va"anta BB ' BBB Amplasament in lo"uri pitoresti# "u mi"ro"limat )avorabil# )erite de gomot sau de alte surse de poluare# pre"um si de ori"e alte elemente "are ar putea pune in peri"ol se"uritatea turistilor +linii de inalta tensiune# terenuri sub nivelul marii# one inundabile,. 1.11. ' -onstru"tii de lo"uinte Amplasament& se vor evita amplasamentele in ve"inatatea surselor produ"atoare de no!e# gomote puterni"e si vibratii +aeroport# one industriale# artere de tra)i" greu,. A7E8A 7r. *. 2RO-E7T9L de o"upare a terenurilor 2ro"entul ma!im de o"upare a terenurilor se stabileste in )un"tie de destinatia onei in "are urmea a sa )ie amplasata "onstru"tia si de "onditiile de amplasare in "adrul terenului# dupa "um urmea a& *.1. :estinatia onei in "are urmea a sa )ie amplasata "onstru"tia& *.1.1. ' <one "entrale ' .0E *.1.*. ' <one "omer"iale ' .5E *.1./. ' <one mi!te ' 50E *.1.3. ' <one rurale ' /0E *.1.5. ' <one re identiale ' ona e!"lusiv re identiala "u lo"uinte 21# 2F1# 2F* ' /5E ' ona re identiala "u "ladiri "u mai mult de / niveluri ' *0E ' ona predominant re identiala +lo"uinte "u dotari a)erente, ' 30E *.1.6. ' <one industriale ' pentru "ele e!istente ' nu este preva ut un pro"ent ma!im de o"upare a terenului ' pro"entul ma!im de o"upare a terenului se stabileste prin studiu de )e abilitate *.1.5. <one de re"reere ' nu este preva ut un grad ma!im de o"upare a terenului. *.*. ' -onditii de amplasare in "adrul terenului *.*.1. ' -onstru"tii de "ultura si alte "onstru"tii "e "uprind sali de reuniuni

2entru "onstru"tiile "uprinse in ane!a nr.1 la p"t.1.5.5.# 1.5.5.'1.5.1*# 1...1# 1...3# 1...5# avand un numar de ma!imum *00 de lo"uri# se va prevedea un spatiu amena0at# e!terior "onstru"tiei# "u o supra)ata de 0#6 mp/lo"# in a)ara spatiului destinat "ir"ulatiei publi"e. La a"easta se va adauga supra)ata ne"esara spatiilor ver i si plantatiilor# dimensionata "on)orm ane!ei nr.6 la pre entul regulament. *.*.*. ' -onstru"tii de invatamant Amplasament organi at in patru one# dimensionate in )un"tie de "apa"itatea unitatii de invatamant# dupa "um urmea a& ' ona o"upata de "onstru"tie; ' ona "urtii de re"reatie# de regula as)altata; ' ona terenurilor si instalatiilor sportive ' ona verde# in"lusiv gradina de )lori 2entru invatamant pres"olar +gradinite, se va asigura o supra)ata minima de teren de ** mp/"opil# iar pentru s"oli primare# gimna ialem# s"oli postli"eale si s"oli pro)esionale# o supra)ata minima de *0 mp/elev. 2ro"entul ma!im de o"upare a terenului se va re)eri la toate "ele patru one mentionate& ' *5E teren o"upat de "onstru"tii ' 55E teren amena0at +"urte re"reatie si amena0ari sportive# ona verde# gradina de )lori, din terenul total. *.*./. ' -onstru"tii de sanatate Amplasament organi at in trei one# dimensionate in )un"tie de "apa"itatea "onstru"tiei# dupa "um urmea a& ' ona o"upata de "onstru"tii; ' ona a""ese# alei# par"a0e; ' ona verde# "u rol de"orativ si de prote"tie. -apa"itatea "onstru"tiilor "uprinse in ane!a nr.1 la p"t.1.5.5'1.5.5. se stabileste pe ba a populatieiarondate pentru "are se a"orda in medie 5#5 "onsultatii pe an de lo"uitor# pentru un numar de *.0 de ile lu"ratoare. (upra)ata minima a terenului "are va "uprinde "ele trei one )un"tionale este de 5 mp./"onsultatie. (e re"omanda organi area unei in"inte impre0muite la "ladirile independente. 2entru "onstru"tiile de "rese si "rese spe"iale amplasamentul trebuie sa asigure o supra)ata de minimum *5mp/"opil pentru "rese si de 30 mp/"opil pentru "resele spe"iale organi ate in patru one& ' ona o"upata de "onstru"tii; ' ona o"upata de spatii de 0oa"a +nisip# ba in# pla0a# ga on,; ' ona pentru spatiu te%ni"o'gospodares"; ' ona verde de par" si alei. 2ro"entul ma!im de o"upare a terenului pentru "onstru"tii va )i de *0E. *.*.3. ' -onstru"tii si amena0ari sportive 2entru "onstru"tiile si amena0arile sportive "uprinse in ane!a nr.1 la p"t.1...1'1...5.# amplasamentul trebuie sa permita organi area in trei one )un"tionale# dimensionate "on)orm "apa"itatii "onstru"tiei& ' ona pentru "onstru"tii; ' ona pentru spatii ver i; ' ona pentru alei# drumuri si par"a0e. 2ro"entul ma!im de o"upare a terenului va )i de& ' 50E pentru "onstru"tii si amena0ari sportive; ' *0E pentru alei# drumuri si par"a0e; ' /0E pentru spatii ver i. *.*.5. ' -onstru"tiile si amena0arile "uprinse in ane!a nr.1 la p"t.1.1# 1.*# 1./# 1.3# 1.5.1.'1.5./# 1.5..'1.5.10# 1.9# 1.10 si 1.11 vor respe"ta "onditiile spe"i)i"e date de destinatia onei in "are urmea a sa )ie amplasate. A7E8A 7r. / ORIE7TAREA "onstru"tiilor )ata de pun"tele "ardinale /.1. ' -onstru"tii administrative si )inan"iar'ban"are 2entru toate "ategoriile de "onstru"tii administrative si )inan"iar'ban"are se re"omanda orientarea# ast)el in"at sa se asigure insorirea spatiilor pentru publi" si a birourilor. /.*. ' -onstru"tii "omer"iale 2entru toate "ategoriile de "onstru"tii "omer"iale se re"omanda orientarea# ast)el in"at sa se asigure insorirea spatiilor pentru publi" si a birourilor. (e re"omanda orientarea nord a depo itelor# atelierelor de lu"ru# bu"atariilor si a spatiilor de preparare. /./. ' -onstru"tii de "ult -onditiile de orientare sunt date de spe"i)i"ul "ultural. /.3. -onstru"tii de "ultura /.3.1. ' -onstru"tiile "uprinse in ane!a nr.1 la p"t.1.5.1'1.5./ si 1.5...vor avea spatiile de le"tura si salile de e!punere orientate nord# nord'est# nord'vest.

A"olo unde in"adrarea in ona nu permite o ast)el de orientare a salilor de le"tura si a salilor de e!punere# re olvarile de )atada vor evita insorirea. /.3.*. ' 2entru "onstru"tiile "uprinse in ane!a nr.1 la p"t.1.5.9'1.5.1* nu se impun "onditii de orientare )ata de pun"tele "ardinale. /.5. ' -onstru"tii de invatamant 2entru toate "ategoriile de "onstru"tii de invatamant# orientarea salilor de "lasa va )i sud# sud'est# sud'vest. 4ibliote"ile# salile de ateliere si laboratoare se vor orienta nord. Terenurile de sport vor avea latura lunga orientata nord'sud. /.6. ' -onstru"tii de sanatate /.6.1. ' -onstru"tiile "uprinse in ane!a nr.1 la p"t 1.5.1'1.5.3 vor avea& ' saloanele si re ervele orientate sud# sud'est# sud'vest; ' laboratoarele si servi"iile te%ni"e medi"ale orientate nord; ' "abinetele vor )i orientate sud# sud'est. /.6.*. ' -onstru"tiile "uprinse in ane!a nr.1 la p"t.1.5.5'1.5.. vor avea a"eeasi orientare pentru "abinete# laboratoare si servi"ii te%ni"e. /.6./. ' :ormitoarele si spatiile de 0oa"a din "rese# "rese spe"iale si leagane de "opii vor )i orientate sud# sud'est# sud'vest. /.5. ' -onstru"tii si amena0ari sportive @or )i luate masuri de prote"tie impotriva insiririi e!"esive& ' "opertine# deasupra gradenelor# pentru spe"tatori# in "adrul stadioanelor sau al terenurilor pentru "ompetitii& ' plantatii de arbori si arbusti "at mai uni)orme "a densitate si inaltime# pe toate laturile terenurilor pentru antrenamente# in s"opul evitarii )enomenelor de dis"ontinuitate luminoasa; ' parasolare sau geamuri termopan're)le"tori ante la pereti vitrati orientati sud'vest sau vest ai %olurilor pentru publi" sau ai salii de sport. Terenurile de sport in aer liber vor )i orientate "u a!a longitudinala pe dire"tia nord'sud# "u abatere de ma!imum 15 grade spre vest sau spre est. 2is"inele des"operite si a"operite +inot# sarituri# polo, vor )i orientate "u a!a longitudinala pe dire"tia nord'sud# "u o abatere de ma!imum *0 grade spre vest sau est. 2oligoanele pentru tir vor )i orientate "u a!a mare pe dire"tia nord'sud# tintele )iind amplasate spre nord. 2entru ba ele %ipi"e# linia de sosire spre potou va )i orientata nord# nord'est. /... ' -onstru"tii de agrement (alile de tip "lub vor )i orientate sud# sud'vest sau# sud'est. /.9. ' -onstru"tii de turism 2entru toate "ategoriile de "onstru"tii de turism se re"omanda orientarea nord a spatiilor te%ni"e si a ane!elor. /.10. ' -onstru"tiile de lo"uinte (e re"omanda evitarea orientarii spre nord a dormitoarelor. A7E8A 7r. 3 A--E(E -ARO(A4ILE (tabilirea numarului admis de a""ese din stra ile din "ategoria I si a II'a# "a si lo"ali area a"estoramse va )a"e ast)el in"at sa nu a)e"te e )luenta "ir"ulatiei. 3.1. ' -onstru"tii administrative 3.1.1. ' -onstru"tiile administrative "uprinse in ane!a nr.1 la p"t. 1.1.1'1.1.10 ' a""ese "arosabile dire"te din stra i de "ategoria I si a II'a dupa "a & ' a""ese "arosabile separate& a""es o)i"ial# a""es pentru personal# a""es pentru publi"# a""es de servi"iu# dupa "um urmea a& B a""esul "arosabil o)i"ial va )i preva ut pana la intrarea prin"ipala a "ladirii; B a""esele "arosabile pentru personal si "el pentru publi" vor )i preva ute "u lo"urile de par"are a)erente; B aleile "arosabile de servi"iu vor )i re olvate )ara a interse"ta a""esul o)i"ial. 3.1.*. ' -onstru"tiile administrative "uprinse in ane!a nr.1 la p"t.1.1.11'1.1.1/ vor )i preva ute "u a""ese "arosabile# "on)orm destinatiei si "apa"itatii a"estora# avandu'se in vedere separarea de "ir"ulatia publi"a. 3.*. ' -onstru"tii )inan"iar'ban"are 3.*.1. ' 2entru toate "ategoriile de "ladiri )inan"iar'ban"are vor )i preva ute a""ese "arosabile dire"te din stra i de "ategoria I si a II' a# dupa "a . 3.*.*. ' (e vor asigura a""ese "arosabile separate pentru& a""esul o)i"ial# a""esul personalului# a""esul publi"ului# a""es la te aur# a""es de servi"iu.

3./. ' -onstru"tii "omer"iale 3./.1. ' 2entru "onstru"tiile "omer"iale se vor asigura a""ese "arosabile separate pentru "onsumatori# personal si aprovi ionare 3./.*. ' In )un"tie de destinatia si "apa"itatea "onstru"tiei vor )i preva ute& ' alei "arosabile si par"a0e in interiorul amplasamentului; ' plat)orme de depo itare si a""ese masini si utila0e spe"iale separate de aleile "arosabile destinate "onsumatorilor. 3.3. ' -onstru"tii de "ult 2entru "onstru"tiile de "ult se vor asigura ale "arosabile in legatura "u reteaua de "ir"ulatie ma0ora. 3.5. ' -onstru"tii de "ultura 3.5.1. ' 2entru toate "ategoriile de "onstru"tii de "ultura se vor asigura a""ese "arosabile separate pentru vi itatori sau spe"tatori# pentru personal si aprovi ionare. 3.5.*. ' In )un"tie de destinatia "onstru"tiei sau a amena0arii vor )i preva ute& ' alei "arosabile in interiorul amplasamentului si par"a0ele a)erente# in "a ul in "are a""esul se )a"e din stra i de "ategoria I sau a II' a; ' par"a0ele ne"esare in interiorul amplasamentului# in "a ul in "are a""esul se reali ea a dire"t din stra i de "ategoria a III'a. 3.6. ' -onstru"tii de invatamant 3.6.1. ' 2entru toate "ategoriile de "onstru"tii de invatamant se vor asigura a""ese "arosabile de legatura "u reteaua de "ir"ulatie ma0ora si "u mi0loa"ele de transport in "omun. 3.6.*. ' (e vor asigura doua a""ese "arosabile separate pentru eva"uari in "a de urgenta +"utremure# inundatii# in"endii,. 3.5. ' -onstru"tii de sanatate 3.5.1. ' 2entru toate "ategoriile de "onstru"tii de sanatate se va asigura legatura "u reteaua de "ir"ulatie ma0ora prin doua a""ese "arosabile separate. 3.5.*. ' A""esele "arosabile"e vor )a"e legatura "u reteaua de "ir"ulatie ma0ora de "ategoria I si a II'a vor )i reali ate prin& B stra i de "ategoria a I@'a de deservire lo"ala; B stra i de "ategoria a III'a# "ole"toare# "are asigura a""esul ve%i"ulelor si al persoanelor a"tionand in domeniul sanatatii# salubritatii si 2.(.I. 3.5./. ' Aleile "arosabile din interiorul amplasamentului vor )i "on)ormate dupa "um urmea a& B "u o banda de "ir"ulatie de /#5 m latime pentru "ele "u o lungime ma!ima de 10#00 m; B "u o "u doua ben i de "ir"ulatie de 5 m latime pentru "ele "u o lungime mai mare de 10#00 m. 3.5.3. ' A""esul "arosabil re ervat salvarii sau interventiilor de urgenta nu va interse"ta aleile de a""es "arosabil pentru personal si pa"ienti. 3... ' -onstru"tii si amena0ari sportive 3...1. ' 2entru toate "ategoriile de "onstru"tii si amena0ari sportive se vor asigura a""ese "arosabile separate pentru publi"# sportivi si personalul te%ni" de intretinere. 3...*. ' In interiorul amplasamentului vor )i asigurate& B "ir"ulatia "arosabila separata de "ea pietonala; B alei "arosabile de des"ongestionare "are se vor dimensiona in )un"tie de "apa"itatea salii sau a stadionului# dar nu mai putin de 5 m latime; B alei "arosabile de "ir"ulatie "urenta de minimum /#5 m latime; B alei "arosabile de servi"iu si intretinere de minimum 6 m latime. 3.9. ' -onstru"tii si amena0ari de agrement 2entru toate "ategoriile de "onstru"tii si amena0ari de agrement se vor asigura a""esul "arosabil separat pentru publi" de a""esul de servi"iu si de intretinere. 3.10. ' -onstru"tii de turism 3.10.1. ' 2entru "onstru"tiile de turism vor )i preva ute a""ese "arosabile separate pentru utili atori# personal si a""es te%ni" de intretinere. 3.10.*. ' Aleile semi"arosabile din interiorul amplasamentelor# "u o lungime de ma!imum *5m# vor avea o latime minima de /#5 m# iar "ele "u lungimi mai mari de *5 m vor )i preva ute "u supralargiri de depasire si supra)ete pentru manevre la intoar"ere. 3.10./. ' 7umarul a""eselor si "on)ormarea lor se va )a"e in )un"tie de "ategoria si "apa"itatea obie"tivului turisti". 3.11. ' -onstru"tii de lo"uinte 3.11.1. ' pentru lo"uinte uni)amiliale "u a""es si lot propriu se vor asigura& B a""ese "arosabile pentru lo"atari; B a""es "arosabil pentru "ole"tarea deseurilor mena0ere si pentru a""esul mi0loa"elor de stingere a in"endiilor; B alei +semi,"arosabile in interiorul onelor par"elate# "u o lungime de ma!imum *5 m vor avea o latime de minimum /#5 m# iar pentru "ele "u lungimi mai mari de *5 m vor )i preva ute supralargiri de depasire si supra)ete pentru manevre de intoar"ere; B in "a ul unei par"elari pe doua randuri# a""esele la par"elele din spate se vor reali a prin alei de servire lo"ala +)undaturi,; ' "ele "u o lungime de /0 m ' o singura banda de /#5 m latime;

' "ele "u o lungime de ma!imum 100 m ' minimum * ben i +total 5 m,# "u trotuar "el putin pe o latura si supralargiri pentru manevre de intoar"ere la "apat. 3.11.*. ' 2entru lo"uinte semi"ole"tive "u a""es propriu si lot )olosit in "omun se vor asigura& B a""es "arosabile pentru lo"atari; B a""ese de servi"iu pentru "ole"tarea deseurilor mena0ere si pentru a""esul mi0loa"elor de stingere a in"endiilor B in "a ul unei par"elari pe doua randuri# a""esele la par"elele din spate se vor reali a prin alei de servire lo"ala +)undaturi,& ' "ele "u o lungime de ma!imum /0 m ' o singura banda de /#5 m latime; ' "ele "u o lungime de /0 m pana la ma!imum 100 m ' minimum * ben i +total 5 m,# "u trotuar "el putin pe o latura; supralargiri pentru manevre de intoar"ere la "apat. 3.11./. ' Lo"uintele "ole"tive "u a""es si lot )olosit in "omun vor )i preva ute "u& B a""es "arosabile pentru lo"atari; B a""ese de servi"iu pentru "ole"tarea deseurilor mena0ere si pentru a""esul mi0loa"elor de stingere a in"endiilor; B a""ese la par"a0e si gara0e. 3.1*. ' Toate "ategoriile de "onstru"tii 2entru toate "ategoriile de "onstru"tii si amena0ari se vor asigura a""ese pentru interventii in "a de in"endiu# dimensionate "on)orm normelor pentru tra)i" greu. In "a ul "onstru"tiilor "e )ormea a "urti interioare# asigurarea a""esului ve%i"ulelor de pompieri se va )a"e prin ganguri "u o latime minima de / m si o inaltime de /#5 m. A""esele si pasa0ele "arosabile nu trebuie sa )ie obstru"tionate prin mobilier urban si trebuie sa )ie pastrate libere in permanenta. A7E8A 7r.5 2AR-AAE 7e"esarul de par"a0e va )i dimensionat "on)orm prevederilor 7ormelor 2 1/*'9/# in )un"tie de "ategoria lo"alitatii in "are sunt amplasate "onstru"tiile. 5.1. ' -onstru"tii administrative 5.1.1. ' 2entru "onstru"tiile "uprinse in ane!a nr.1 la p"t.1.1.1'1.1.10# vor )i preva ute& a, "ate un lo" de par"are pentru 10'30 salariati; b, lo"uri de par"are suplimentare "elor re ultate "on)orm lit.a,# dupa "um urmea a& ' un spor de 10E pentru "onstru"tiile "uprinse in ane!a nr.1 la p"t. 1.1.1'1.1.5; ' un spor de /0E pentru "onstru"tiile "uprinse in ane!a nr.1 la p"t. 1.1.5'1.1.10; ' atun"i "and "onstru"tiile "uprind sali de "on)erinte si alte spatii destinate reuniunilor se vor prevedea 1'* lo"uri de par"are pentru auto"are. 5.1.*. ' pentru "onstru"tiile "uprinse in ane!a nr.1 in p"t.1.1.11'1.1.1/ vor )i preva ute "ate un lo" de par"are pentru 10'/0 salariati plus un spor de *0E pentru invitati. 5.*. ' -onstru"tii )inan"iar'ban"are 5.*.1. ' 2entru toate "ategoriile de "onstru"tii )inan"iar'ban"are vor )i preva ute "ate un lo" de par"are la *0 de salariati si un spor de 50E pentru "lienti. 5.*.*. ' In )un"tie de destinatia "ladirii si de amplasament# par"a0ele pentru salariati pot )i organi ate impreuna "u "ele ale "lientilor# adia"ent drumului publi". 5./. ' -onstru"tii "omer"iale 5./.1. ' pentru "onstru"tiile "omer"iale vor )i preva ute lo"uri de par"are pentru "lienti# dupa "um urmea a& B un lo" de par"are de *00 mp. supra)ata des)asurata a "onstru"tiei pentru unitati de pana la 300 mp. B un lo" de par"are de 100 mp. supra)ata des)asurata a "onstru"tiei pentru unitati de 300'.00 mp.; B un lo" de par"are de 50 mp. supra)ata des)asurata a "onstru"tiei pentru "omple!e "omer"iale de 600' * 000 mp.; B un lo" de par"are la 30 mp. supra)ata des)asurata a "onstru"tiei pentru "omple!uri "omer"iale de peste * 000 mp. 5./.*. ' 2entru restaurante va )i preva ut "ate un lo" de par"are la 5'10 lo"uri de masa. 5././. ' La a"estea se vor adauga spatiile de par"are sau garare a ve%i"ulelor proprii# "are pot )i amplasate independent de par"a0ele "lientilor. 5.3. ' -onstru"tii de "ult 2entru "onstru"tiile de "ult numarul spatiilor de par"are va )i stabilit in )un"tie de obie"tiv# avandu'se in vedere un minim de 5 lo"uri de par"are. 5.5. ' -onstru"tii "ulturale 5.5.1. ' 2entru "onstru"tiile "ulturale vot )i preva ute lo"uri de par"are pentru vi itatori sau spe"tatori si personal# dupa "um urmea a& B pentru "onstru"tiile "uprinse in ane!a nr.1 la p"t 1.5.1 si 1.5.*# "ate un lo" de par"are la 50 mp.spatiu de e!punere; B pentru "onstru"tiile "uprinse in ane!a nr.1 la p"t.1.5./.'1.5.1*# un lo" la 10'*0 lo"uri in sala.

5.6. ' -onstru"tii de invatamant 5.6.1. ' 2entru toate "ategoriile de "onstru"tii de invatamant vor )i preva ute /'3 lo"uri de par"are la 1* "adre dida"ti"e. 5.6.*. ' 2entru invatamantul universitar# la "ele re ultate "on)orm p"t.5.6.1# se va adauga in )un"tie de "apa"itatea "onstru"tiei# un numar de 1'/ lo"uri de par"are pentru auto"are. 5.6./. ' 2entru sedii ale taberelor s"olare se vor prevedea lo"uri de par"are pentru auto"are# "on)orm "apa"itatii de "a are. 5.5. ' -onstru"tii de sanatate 5.5.1. ' 2entru "onstru"tii de sanatate vor )i preva ute lo"uri de par"are dupa "um urmea a& B pentru "ele "uprinse in ane!a nr.1 la p"t.1.5.1'1.5.5# "ate un lo" de par"are la 3 persoane anga0ate# "u un spor de 10E; B pentru "ele "uprinse in ane!a nr.1 la p"t.1.5...'1.5.10# "ate un lo" de par"are la 10 persoane anga0ate. 5.5.*. ' 2ar"a0ele pot )i amplasate di)erentiat pentru personal# pa"ienti si vi itatori# "a in "are "ele pentru personal si pa"ient vor )i amplasate adia"ent drumului publi". 5... ' -onstru"tii sportive 5...1. ' 2entru toate "ategoriile de "onstru"tii si amena0ari sportive vor )i preva ute lo"uri de par"are pentru personal# pentru publi" si pentru sportivi# in )un"tie de "apa"itatea "onstru"tiei# dupa "um urmea a& B pentru "onstru"tii "uprinse in ane!a nr.1 la p"t.1...1# 1.../ si 1...3.# un lo" de par"are la 5'*0 de lo"uri; B pentru "onstru"tii "uprinse in ane!a nr.1 la p"t.1...*# 1...5'1...5.# un lo" de par"are la /0 de persoane. 5...*. ' La "ele re ultate "on)orm pun"tului 5.5.1 se va adauga# un )un"tie de "apa"itatea "onstru"tiei# un numar de 1'/ lo"uri de par"are pentru auto"are. 5.9. ' -onstru"tii si amena0ari de agrement 5.9.1. ' 2entru toate "ategoriile de "onstru"tii si amena0ari de agrement vor )i preva ute par"a0e in )un"tie de "apa"itatea "onstru"tiei# "ate un lo" de par"are pentru 10'/0 de persoane. 5.9.*. ' pentru "luburi va )i preva ut "ate un lo" de par"are la /'10 membri ai "lubului. 5.10. ' -onstru"tii de turism 5.10.1. ' 2entru toate "ategoriile de "onstru"tii de turism vor )i preva ute lo"uri de par"are# in )un"tie de tipul de "ladire si de "ategoria de "ontrol# 1'3 lo"uri de par"are la 10 lo"uri de "a are. 5.10.*. ' 2entru moteluri se vor asigura 3'10 lo"uri de par"are la 10 lo"uri de "a are. 5.11. ' -onstru"tii de lo"uinte 5.11.1. ' 2entru "onstru"tii de lo"uinte# in )un"tie de indi"ele de motori are a lo"alitatii# vor )i preva ute lo"uri de par"are# dupa "um urmea a& B "ate un lo" de par"are la 1'5 lo"uinte uni)amiliale "u lot propriu; B "ate un lo" de par"are la 1'/ apartamente pentru lo"uinte semi"ole"tive "u a""es propriu si lot )olosit in "omun& B "ate un lo" de par"are la *'10 apartamente in lo"uinte "ole"tive "u a""es si lot in "omun. 5.11.*. ' :in totalul lo"urilor de par"are pentru lo"uintele individuale vor )i preva ute gara0e in pro"ent de 60'100E. 5.1*. ' -onstru"tii industriale @or )i preva ute par"a0e in )un"tie de spe"i)i"ul a"tivitatii# dupa "um urmea a& B a"tivitati des)asurate pe o supra)ata de 10'100 mp# un lo" de par"are la *5 mp; B a"tivitati des)asurate pe o supra)ata de 100 ' 1 000 mp.# un lo" de par"are la 150 mp; B a"tivitati des)asurate pe o supra)ata mai mare de 1 000 mp# un lo" de par"are la o supra)ata de 100 mp. 5.1/. ' 2entru "onstru"tii "e inglobea a spatii "u di)erite destinatii# pentru "are e!ista norme di)erite de dimensionare a par"a0elor# vor )i luate in "onsiderare "ele "are prevad un numar mai mare de lo"uri de par"are. A7E8A 7r. 6 (2ATII @ER<I (I 2LA7TATE 6.1. ' -onstru"tii administrative si )inan"iar'ban"are 6.1.1. ' 2entru "onstru"tiile "uprinse in ane!a nr.1 la p"t.1.1.1'1.1.10# vor )i preva ute spatii ver i "u rol de"orativ# minimum 15E din supra)ata terenului. 6.1.*. ' 2entru "onstru"tiile "uprinse in ane!a nr.1 la p"t.1.1.11'1.1.1/ si 1.* vor )i preva ute spatii ver i "u rol de"orativ si de prote"tie# minimum 10E din supra)ata totala a terenului. 6.1./. ' -on)ormarea si dimensionarea spatiilor ver i# a plantatiilor si a mobilierului urban vor )i aprobate prin planuri urbanisti"e. 6.*. ' -onstru"tii "omer"iale 2entru "onstru"tiile "omer"iale vor )i preva ute spatii ver i si plantate# "u rol de"orativ si de agrement in e!teriorul "ladirii sau in "urti interioare ' *#5E din supra)ata totala a terenului.

6./. ' -onstru"tii de "ult 2entru "onstru"tiile de "ult vor )i preva utem spatii ver i si plantate# "u rol de"orativ si de prote"tie# dimensionate in )un"tie de amplasarea in lo"alitate si de "onditiile impuse prin regulamentul lo"al de urbanism. 6.3. ' -onstru"tii "ulturale 2entru toate "ategoriile de "onstru"tii "ulturale vor )i preva ute spatii ver i si plantate# spatii de 0o" si de odi%na# in )un"tie de "apa"itatea "onstru"tiei ' 10'*0E din supra)ata totala a terenului. 6.6. ' -onstru"tii de sanatate 6.6.1. ' 2entru "onstru"tiile "uprinse in ane!a nr.1 la p"t.1.5.1'1.5.. vor )i preva ute spatii ver i si plantatii in interiorul in"intei# dupa "um urmea a& ' aliniamente simple sau duble# "u rol de prote"tie; ' par" organi at "u o supra)ata de 10'15 mp/bolnav. 6.6.*. ' 2entru "onstru"tiile "uprinse in ane!a nr.1 la p"t.1.5.9'1.5.10 vor )i preva ute spatii ver i si plantate de 10'15 mp/"opil. 6.5. ' -onstru"tii si amena0ari sportive 2entru "onstru"tii si amena0ari sportive vor )i preva ute spatii ver i si plantate# minimum /0E din supra)ata totala a terenului. 6... ' -onstru"tii de turism si agrement 2entru "onstru"tii de turism si agrement vor )i preva ute spatii ver i si plantate# in )un"tie de destinatie si de gradul de "on)ort# dar nu mai putin de *5E din supra)ata totala a terenului. 6.9. ' -onstru"tii de lu"uinte 2entru "onstru"tiile de lo"uinte vor )i preva ute spatii ver i si plantate# in )un"tie de tipul de lo"uire# dar nu mai putin de * mp/lo"uitor. 6.10.' -onstru"tii industriale 2entru "onstru"tiile industriale vor )i preva ute spatii ver i si aliniamente "u rol de prote"tie# in )un"tie de "ategoria a"estora# dar nu mai putin de *0E din supra)ata totala a terenului.

9rmea a Hotararea 5*5/1996 republi"ata RE294LI-ARI HOTARARE $9@ER79L9I 7r. 5*5/1996B, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism '''''''''''''''''''' B, Republi"ata in temeiul art. II din Hotararea $uvernului nr. .55/*001# publi"ata in 1onitorul O)i"ial al Romaniei# 2artea I# nr. 556 din 13 septembrie *001. Hotararea $uvernului nr. 5*5 din *5 iunie 1996# publi"ata in 1onitorul O)i"ial al Romaniei# 2artea I# nr. 139 din 16 iulie 1996# a )ost re"ti)i"ata in 1onitorul O)i"ial al Romaniei# 2artea I# nr. 199 din *6 august 1996 si a )ost modi)i"ata si "ompletata prin Hotararea $uvernului nr. 5.9 din * de"embrie 1995# publi"ata in 1onitorul O)i"ial al Romaniei# 2artea I# nr. /56 din 15 de"embrie 1995# prin Hotararea $uvernului nr. 59 din 3 )ebruarie 1999# publi"ata in 1onitorul O)i"ial al Romaniei# 2artea I# nr. 55 din . )ebruarie 1999# prin Hotararea $uvernului nr. 960 din 1. noiembrie 1999# publi"ata in 1onitorul O)i"ial al Romaniei# 2artea I# nr. 565 din 19 noiembrie 1999 si prin Hotararea $uvernului nr. .55 din /0 august *001# publi"ata in 1onitorul O)i"ial al Romaniei# 2artea I# nr. 556 din 13 septembrie *001. Art. 1. ' (e aproba Regulamentul general de urbanism preva ut in ane!a 1 "are )a"e parte integranta din pre enta %otarare. Art. *. ' +1, 2rimarii muni"ipiilor# oraselor si "omunelor vor lua masuri pentru elaborarea si/sau a"tuali area do"umentatiilor de urbanism si le vor supune spre aprobare "onsiliilor lo"ale# muni"ipale# orasenesti si "omunale si# respe"tiv# -onsiliului $eneral al 1uni"ipiului 4u"uresti# dupa "a . +*, =ondurile ne"esare pentru elaborarea si/sau a"tuali area planurilor urbanisti"e generale si a regulamentelor lo"ale de urbanism se asigura potrivit prevederilor art. 51 alin. +1, din Legea /50/*001 privind amena0area teritoriului si urbanismul. =inantarea elaborarii si/sau a"tuali arii a"estor do"umentatii se )a"e "on)orm 7ormelor metodologi"e privind )inantarea elaborarii si/sau a"tuali arii planurilor urbanisti"e generale ale lo"alitatilor si regulamentelor lo"ale de urbanism preva ute in ane!a *. +/, -ontinutul'"adru al planului urbanisti" general# "are se va stabili pe "ategorii de marime si "omple!itate a lo"alitatilor# se aproba prin ordin al ministrului lu"rarilor publi"e# transporturilor si lo"uintei. Art. /. ' -ontrolul apli"arii Regulamentului general de urbanism se e)e"tuea a de "atre "ompartimentele de spe"ialitate din aparatul propriu al "onsiliilor lo"ale si 0udetene# respe"tiv -onsiliul $eneral al 1uni"ipiului 4u"uresti# dupa "a # si de "atre Inspe"toratul de (tat in -onstru"tii# "on)orm prevederilor legale. Art. 3. ' 1inisterul Lu"rarilor 2ubli"e# Transporturilor si Lo"uintei va aproba# prin ordin al ministrului# in termen de doua luni# un g%id "uprin and pre"i ari# detalieri si e!empli)i"ari pentru elaborarea si aprobarea regulamentelor lo"ale de urbanism de "atre "onsiliile lo"ale.

Art. 5. ' -u adu"erea la indeplinire a pre entei %otarari se insar"inea a ministerele# "elelalte organe de spe"ialitate ale administratiei publi"e "entrale si autoritatile administratiei publi"e lo"ale. A7E8A 7r. 1 RE$9LA1E7T9L $E7ERAL :E 9R4A7I(1 -A2ITOL9L I 2rin"ipii generale ARTI-OL9L 1 Rolul Regulamentului general de urbanism +1, Regulamentul general de urbanism repre inta sistemul unitar de norme te%ni"e si 0uridi"e "are sta la ba a elaborarii planurilor de amena0are a teritoriului# planurilor urbanisti"e# pre"um si a regulamentelor lo"ale de urbanism. +*, Regulamentul general de urbanism stabileste# in apli"area legii# regulile de o"upare a terenurilor si de amplasare a "onstru"tiilor si a amen0arilor a)erente a"estora. +/, 2lanurile de amena0are a teritoriului sau# dupa "a # planurile urbanisti"e si regulamentele lo"ale de urbanism "uprind norme obligatorii pentru autori area e!e"utarii "onstru"tiilor. ARTI-OL9L * :omeniul de apli"are +1, Regulamentul general de urbanism se apli"a in proie"tarea si reali area tuturor "onstru"tiilor si amena0arilor# amplasate pe ori"e "ategorie de terenuri# atat in intravilan# "at si in e!travilan. +*, (e e!"eptea a de la prevederile alin. +1, "onstru"tiile si amena0arile "u "ara"ter militar si spe"ial# "are se autori ea a si se e!e"uta in "onditiile stabilite de lege. -A2ITOL9L II Reguli de ba a privind modul de o"upare a terenurilor (E-TI97EA 1 Reguli "u privire la pastrarea integritatii mediului si prote0area patrimoniului natural si "onstruit ARTI-OL9L / Terenuri agri"ole din e!travilan +1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor si amena0arilor pe terenurile agri"ole din e!travilan este permisa pentru )un"tiunile si in "onditiile stabilite de lege. +*, Autoritatile administratiei publi"e lo"ale vor urmari# la emiterea autori atiei de "onstruire# gruparea supra)etelor de teren a)e"tate "onstru"tiilor# spre a evita pre0udi"ierea a"tivitatilor agri"ole. ARTI-OL9L 3 Terenuri agri"ole din intravilan +1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor pe terenurile agri"ole din intravilan este permisa pentru toate tipurile de "onstru"tii si amena0ari spe"i)i"e lo"alitatilor# "u respe"tarea "onditiilor impuse de lege si de pre entul regulament. +*, :e asemenea# autori area preva uta la alin. +1, se )a"e "u respe"tarea normelor stabilite de "onsiliile lo"ale pentru o"uparea rationala a terenurilor si pentru reali area urmatoarelor obie"tive& a, "ompletarea onelor "entrale# potrivit "onditiilor urbanisti"e spe"i)i"e impuse de "ara"terul onei# avand prioritate institutiile publi"e# pre"um si servi"iile de interes general; b, valori)i"area terenurilor din onele e"%ipate "u retele te%ni"o'edilitare; ", amplasarea "onstru"tiilor# amena0arilor si lu"rarilor te%ni"o'edilitare a)erente a"estora in ansambluri "ompa"te. +/, 2rin autori atia de "onstruire# terenurile agri"ole din intravilan se s"ot din "ir"uitul agri"ol# temporar sau de)initiv# "on)orm legii. ARTI-OL9L 5 (upra)ete impadurite +1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor si amena0arilor pe terenuri "u destinatie )orestiera este inter isa. In mod e!"eptional# "u avi ul organelor administratiei publi"e de spe"ialitate# se pot autori a numai "onstru"tiile ne"esare intretinerii padurilor# e!ploatarilor silvi"e si "ulturilor )orestiere. La amplasarea a"estor "onstru"tii se va avea in vedere de a)e"tarea unei supra)ete "at mai mi"i din "ultura )orestiera. +*, -abanele si alte "onstru"tii si amena0ari destinate turismului vor )i amplasate numai la li iera padurilor# "u avi ul "on)orm al 1inisterului Apelor si 2rote"tiei 1ediului# al 1inisterului Agri"ulturii# Alimentatiei si 2adurilor si al 1inisterului Turismului. +/, :elimitarea pe 0udete a terenurilor "u destinatie )orestiera# stabilita in "onditiile legii# de "atre organele de spe"ialitate ale administratiei publi"e# se "omuni"a "onsiliilor 0udetene prin ordinul ministrului apelor si prote"tiei mediului si al ministrului agri"ulturii# alimentatiei si padurilor. ARTI-OL9L 6 Resursele subsolului

+1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor de)initive# altele de"at "ele industriale# ne"esare e!ploatarii si prelu"rarii resurselor in one delimitate "on)orm legii# "are "ontin resurse identi)i"ate ale subsolului# este inter isa. +*, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor industriale ne"esare e!ploatarii si prelu"rarii resurselor identi)i"ate ale subsolului se )a"e de "atre "onsiliile 0udetene sau "onsiliile lo"ale# dupa "a # "u avi ul organelor de stat spe"iali ate. +/, In "a ul identi)i"arii de one "u resurse in intravilanul lo"alitatii# modalitatea e!ploatarii a"estora va )a"e obie"tul unui studiu de impa"t aprobat "on)orm legii. +3, <onele "are "ontin resurse identi)i"ate ale subsolului# delimitate potrivit legii# se "omuni"a la "onsiliile 0udetene prin ordin al presedintelui Agentei 7ationale pentru Resurse 1inerale# pentru )ie"are 0udet. ARTI-OL9L 5 Resurse de apa si plat)orme meteorologi"e +1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor de ori"e )el in albiile minore ale "ursurilor de apa si in "uvetele la"urilor este inter isa# "u e!"eptia lu"rarilor de poduri# lu"rarilor ne"esare "ailor )erate si drumurilor de traversare a albiilor "ursurilor de apa# pre"um si a lu"rarilor de gospodarire a apelor. +*, Autori area e!e"utarii lu"rarilor preva ute la alin. +1, este permisa numai "u avi ul primarului si al autoritatilor de gospodarire a apelor si "u asigurarea masurilor de aparare a "onstru"tiilor respe"tive impotriva inundatiilor# a masurilor de prevenire a deteriorarii "alitatii apelor de supra)ata si subterane# de respe"tare a onelor de prote"tie )ata de malurile "ursurilor de apa si )ata de lu"rarile de gospodarire si de "aptare a apelor. +/, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor de ori"e )el in ona de prote"tie a plat)ormelor meteorologi"e se )a"e "u avi ul prealabil al autoritatii "ompetente pentru prote"tia mediului. +3, <onele de prote"tie sanitara se delimitea a de "atre autoritatile administratiei publi"e 0udetene si a muni"ipiului 4u"uresti# pe ba a avi ului organelor de spe"ialitate ale administratiei publi"e. ARTI-OL9L . <one "u valoare peisagisti"a si one naturale prote0ate +1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor si a amena0arilor "are# prin amplasament# )un"tiune# volumetrie si aspe"t ar%ite"tural ' "on)ormare si amplasare goluri# raport golplin# materiale utili ate# invelitoare# paleta "romati"a et". depre"ia a valoarea peisa0ului este inter isa. +*, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor in par"uri nationale# re ervatii naturale# pre"um si in "elelalte one prote0ate# de interes national# delimitate potrivit legii# se )a"e "u avi ul "on)orm al 1inisterului Apelor si 2rote"tiei 1ediului# 1inisterului Agri"ulturii# Alimentatiei si 2adurilor si al 1inisterului Lu"rarilor 2ubli"e# Transporturilor si Lo"uintei. +/, -onsiliile 0udetene vor identi)i"a si vor delimita# in )un"tie de parti"ularitatile spe"i)i"e# a"ele one naturale de interes lo"al "e ne"esita prote"tie pentru valoarea lor peisagisti"a si vor stabili "onditiile de autori are a e!e"utarii "onstru"tiilor# avand in vedere pastrarea "alitatii mediului natural si a e"%ilibrului e"ologi". ARTI-OL9L 9 <one "onstruite prote0ate +1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor in onele "are "uprind valori de patrimoniu "ultural "onstruit# de interes national# se )a"e "u avi ul "on)orm al 1inisterului -ulturii si -ultelor si al 1inisterului Lu"rarilor 2ubli"e# Transporturilor si Lo"uintei. +*, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor in onele "are "uprind valori de patrimoniu "ultural "onstruit# de interes lo"al# de"larate si delimitate prin %otarare a "onsiliului 0udetean# se )a"e "u avi ul servi"iilor publi"e des"entrali ate din 0udet# subordonate ministerelor preva ute la alin. +1,. +/, Autori area e!e"utarii lu"rarilor de "onstru"tii# "are au "a obie"tiv "er"etarea# "onservarea# restaurarea sau punerea in valoare a monumentelor istori"e# se va )a"e "u avi ul "on)orm al 1inisterului -ulturii si -ultelor# in "onditiile stabilite prin ordin al ministrului "ulturii si "ultelor. (E-TI97EA * Reguli "u privire la siguranta "onstru"tiilor si la apararea interesului publi" ARTI-OL9L 10 E!punerea la ris"uri naturale +1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor sau a amena0arilor in onele e!puse la ris"uri naturale# "u e!"eptia a"elora "are au drept s"op limitarea e)e"telor a"estora# este inter isa. +*, In sensul pre entului regulament# prin ris"uri naturale se intelege& alune"ari de teren# nisipuri mis"atoare# terenuri mlastinoase# s"urgeri de torenti# ero iuni# avalanse de apada# dislo"ari de stan"i# one inundabile si altele asemenea# delimitate pe )ie"are 0udet prin %otarare a "onsiliului 0udetean# "u avi ul organelor de spe"ialitate ale administratiei publi"e. ARTI-OL9L 11 E!punerea la ris"uri te%nologi"e +1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor in onele e!puse la ris"uri te%nologi"e# pre"um si in onele de servitute si de prote"tie ale sistemelor de alimentare "u energie ele"tri"a# "ondu"telor de ga e# apa# "anali are# "ailor de "omuni"atie si altor asemenea lu"rari de in)rastru"tura este inter isa. +*, In sensul pre entului regulament# ris"urile te%nologi"e sunt "ele determinate de pro"esele industriale sau agri"ole "are pre inta peri"ol de in"endii# e!plo ii# radiatii# surpari de teren ori de poluare a aerului# apei sau solului.

+/, =a" e!"eptie de la prevederile alin. +1, "onstru"tiile si amena0arile "are au drept s"op prevenirea ris"urilor te%nologi"e sau limitarea e)e"telor a"estora. ARTI-OL9L 1* -onstru"tii "u )un"tiuni generatoare de ris"uri te%nologi"e +1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor "are# prin natura si destinatia lor# pot genera ris"uri te%nologi"e se )a"e numai pe ba a unui studiu de impa"t elaborat si aprobat "on)orm prevederilor legale. +*, Lista "ategoriilor de "onstru"tii generatoare de ris"uri te%nologi"e se stabileste prin ordin "omun al ministrului industriei si resurselor# ministrului agri"ulturii# alimentatiei si padurilor# ministrului apelor si prote"tiei mediului# ministrului sanatatii si )amiliei# ministrului lu"rarilor publi"e# transporturilor si lo"uintei# ministrului apararii nationale si ministrului de interne. ARTI-OL9L 1/ Asigurarea e"%iparii edilitare +1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor "are# prin dimensiunile si destinatia lor# presupun "%eltuieli de e"%ipare edilitara "e depases" posibilitatile )inan"iare si te%ni"e ale administratiei publi"e lo"ale ori ale investitorilor interesati sau "are nu bene)i"ia a de )onduri de la bugetul de stat este inter isa. +*, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor poate )i "onditionata de stabilirea# in prealabil# prin "ontra"t# a obligatiei e)e"tuarii# in parte sau total# a lu"rarilor de e"%ipare edilitara a)erente# de "atre investitorii interesati. ARTI-OL9L 13 Asigurarea "ompatibilitatii )un"tiunilor +1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor se )a"e "u "onditia asigurarii "ompatibilitatii dintre destinatia "onstru"tiei si )un"tiunea dominanta a onei# stabilita printr'o do"umentatie de urbanism# sau da"a ona are o )un"tiune dominanta traditionala "ara"teri ata de tesut urban si "on)ormare spatiala proprie. +*, -onditiile de amplasare a "onstru"tiilor in )un"tie de destinatia a"estora in "adrul lo"alitatii sunt preva ute in ane!a 1 la pre entul regulament. ARTI-OL9L 15 2ro"entul de o"upare a terenului Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor se )a"e "u "onditia "a pro"entul de o"upare a terenului sa nu depaseas"a limita superioara stabilita "on)orm ane!ei * la pre entul regulament. ARTI-OL9L 16 Lu"rari de utilitate publi"a +1, Autori area e!e"utarii altor "onstru"tii pe terenuri "are au )ost re ervate in planuri de amena0are a teritoriului# pentru reali area de lu"rari de utilitate publi"a# este inter isa. +*, Autori area e!e"utarii lu"rarilor de utilitate publi"a se )a"e pe ba a do"umentatiei de urbanism sau de amena0are a teritoriului# aprobata "on)orm legii. -A2ITOL9L III -onditii de amplasare si "on)ormare a "onstru"tiilor (E-TI97EA 1 Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii ARTI-OL9L 15 Orientarea )ata de pun"tele "ardinale Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor se )a"e "u respe"tarea "onditiilor si a re"omandarilor de orientare )ata de pun"tele "ardinale# "on)orm ane!ei / la pre entul regulament. ARTI-OL9L 1. Amplasarea )ata de drumuri publi"e +1, In ona drumului publi" se pot autori a# "u avi ul "on)orm al organelor de spe"ialitate ale administratiei publi"e& a, "onstru"tii si instalatii a)erente drumurilor publi"e# de deservire# de intretinere si de e!ploatare; b, par"a0e# gara0e si statii de alimentare "u "arburanti si resurse de energie +in"lusiv )un"tiunile lor "omplementare& maga ine# restaurante et".,; ", "ondu"te de alimentare "u apa si de "anali are# sisteme de transport ga e# titei sau alte produse petroliere# retele termi"e# ele"tri"e# de tele"omuni"atii si in)rastru"turi ori alte instalatii sau "onstru"tii de a"est gen. +*, In sensul pre entului regulament# prin ona drumului publi" se intelege ampri a# )asiile de siguranta si )asiile de prote"tie. +/, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor "u )un"tiuni de lo"uire este permisa# "u respe"tarea onelor de prote"tie a drumurilor delimitate "on)orm legii. +3, In sensul pre entului regulament# prin )un"tiuni de lo"uire se intelege& lo"uinte# "ase de va"anta si alte "onstru"tii "u "ara"ter turisti"# spatii de "a are permanenta sau temporara pentru nevoi so"iale# industriale sau de aparare# "um ar )i& "amine pentru batrani# "amine de ne)amilisti# sanatorii# "amine pentru organi area de santier# "amine de garni oana.

ARTI-OL9L 19 Amplasarea )ata de "ai navigabile e!istente si "ursuri de apa potential navigabile +1, In ona "ailor navigabile si a "ursurilor de apa potential navigabile se pot autori a# "u avi ul "on)orm al 1inisterului Lu"rarilor 2ubli"e# Transporturilor si Lo"uintei# urmatoarele lu"rari& a, "onstru"tii si instalatii a)erente "ailor navigabile# de deservire# de intretinere si de e!ploatare; b, semnale vi uale# auditive si )aruri# pre"um si alte amena0ari re)eritoare la siguranta navigatiei; ", "onstru"tii pentru obie"tive portuare# )ronturi de a"ostare# plat)orme de depo itare# drumuri de "ir"ulatie# "ladiri# "onstru"tii %idrote%ni"e pentru santierele navale# gari )luviale si alte lu"rari similare; d, traversari sau subtraversari ale "ailor navigabile si ale "analelor si "ursurilor de apa potential navigabile "u "ondu"te de presiune +apa# ga e# titei# abur, de linii ele"tri"e si de tele"omuni"atii# pre"um si traversarile "u poduri si lu"rarile de amena0ari %idroenergeti"e si de arta; e, adaposturi de iarna pentru nave# statii de alimentare "u "arburanti si resurse de energie; ), instalatii de "aptare a apei din albia "ailor navigabile si instalatii de eva"uare a apelor re iduale sau de alta natura; g, aparari de maluri de ori"e natura# diguri longitudinale si transversale si alte lu"rari similare. +*, In sensul pre entului regulament# prin ona )luviala se intelege )asia de teren situata in lungul tarmului apelor interioare navigabile sau potential navigabile. <ona )luviala se stabileste de "atre autoritatea de stat "ompetenta# potrivit legii. In porturi# ona "ailor navigabile "oin"ide "u in"inta portuara. ARTI-OL9L *0 Amplasarea )ata de "ai )erate din administrarea -ompaniei 7ationale de -ai =erate >-.=.R.> ' (.A. +1, In ona de prote"tie a in)rastru"turilor )eroviare se pot amplasa# "u avi ul 1inisterului Lu"rarilor 2ubli"e# Transporturilor si Lo"uintei& a, "onstru"tii si instalatii a)erente e!ploatarii si intretinerii liniilor de "ale )erata; b, "onstru"tii si instalatii pentru e!ploatarea materialului rulant si a mi0loa"elor de restabilire a "ir"ulatiei; ", instalatii )i!e pentru tra"tiune ele"tri"a; d, instalatii de semnali are# "entrali are# blo" de linie automat# tele"omuni"atii# transmisiuni de date si "onstru"tiile a)erente a"estora. +*, -onstru"tiile "are se amplasea a in ona de prote"tie a in)rastru"turii )eroviare situata in intravilan se autori ea a "u avi ul -ompaniei 7ationale de -ai =erate >-.=.R.> ' (.A. si al 1inisterului Lu"rarilor 2ubli"e# Transporturilor si Lo"uintei. +/, In sensul pre entului regulament# prin ona de prote"tie a in)rastru"turii )eroviare se intelege )asia de teren# indi)erent de proprietar# "u latimea de 100 m masurata de la limita onei "adastrale -.=.R.# situata de o parte si de alta a "aii )erate. +3, Lu"rarile de investitii ale agentilor e"onomi"i si ale institutiilor publi"e# "are a)e"tea a ona de prote"tie a in)rastru"turii )eroviare# se vor autori a numai "u avi ul -ompaniei 7ationale de -ai =erate >-.=.R.> ' (.A. si al 1inisterului Lu"rarilor 2ubli"e# Transporturilor si Lo"uintei# si anume& a, "ai )erate industriale; b, lu"rari %idrote%ni"e; ", traversarea "aii )erate de "atre drumuri prin pasa0e denivelate; d, subtraversarea liniilor de "ale )erata de retele de tele"omuni"atii# energie ele"tri"a# "ondu"te sub presiune de apa# ga e# produse petroliere# termote%nologi"e si "anale libere. +5, In ona de prote"tie a in)rastru"turii transporturilor )eroviare se inter i"& a, amplasarea ori"aror "onstru"tii# depo ite de materiale sau in)iintarea de plantatii "are impiedi"a vi ibilitatea liniei si a semnalelor )eroviare; b, e)e"tuarea ori"aror lu"rari "are# prin natura lor# ar provo"a alune"ari de teren# surpari sau ar a)e"ta stabilitatea solului prin taierea "opa"ilor# e!tragerea de materiale de "onstru"tii sau "are modi)i"a e"%ilibrul pan ei )reati"e subterane; ", depo itarea ne"orespun atoare de materiale# substante sau deseuri "are "ontravin normelor de prote"tie a mediului sau "are ar putea provo"a degradarea in)rastru"turii "ailor )erate romane# a onei de prote"tie a in)rastru"turii "ailor )erate romane# pre"um si a "onditiilor de des)asurare normala a tra)i"ului. +6, :epo itarea sau manipularea unor materiale# substante sau deseuri de )elul "elor preva ute la alin. +5, lit. ", este permisa numai "u respe"tarea "onditiilor stabilite de -ompania 7ationala de -ai =erate >-.=.R.> ' (.A. +5, Amena0arile si instalatiile de manipulare# de transva are sau de depo itare a materialelor# substantelor sau deseurilor preva ute la alin. +6, se pot reali a pe ba a de studii privind impli"atiile asupra a"tivitatii )eroviare si de mediu e!e"utate de unitati de proie"tare autori ate# pe ba a avi ului -ompaniei 7ationale de -ai =erate >-.=.R.> (.A. si "u autori atia 1inisterului Lu"rarilor 2ubli"e# Transporturilor si Lo"uintei. +., -edarea# trans)erul# o"uparea temporara sau de)initiva a terenului din patrimoniul -ompaniei 7ationale de -ai =erate >-.=.R.> ' (.A.# pentru lu"rarile de interes publi"# atat in intravilan "at si in e!travilan# se )a" numai "u avi ul -ompaniei 7ationale de -ai =erate >-.=.R.> ' (.A. si al 1inisterului Lu"rarilor 2ubli"e# Transporturilor si Lo"uintei. ARTI-OL9L *1 Amplasarea )ata de aeroporturi Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor in ve"inatatea terenurilor a)erente aeroporturilor si a "uloarelor de siguranta stabilite "on)orm legii se )a"e "u avi ul "on)orm al 1inisterului Lu"rarilor 2ubli"e# Transporturilor si Lo"uintei.

ARTI-OL9L ** Retrageri )ata de )asia de prote"tie a )rontierei de stat +1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor in e!travilan se )a"e numai la distanta de 500 m )ata de )asia de prote"tie a )rontierei de stat# "atre interior. +*, (e e!"eptea a de la prevederile alin. +1, pun"tele de "ontrol pentru tre"erea )rontierei# "u "onstru"tiile'ane!a# terminalele vamale si alte "onstru"tii si instalatii "are se pot amplasa "u avi ul "on)orm al organelor de spe"ialitate ale administratiei publi"e si "u respe"tarea prevederilor legale privind )rontiera de stat a Romaniei. ARTI-OL9L */ Amplasarea )ata de aliniament +1, -ladirile vor )i amplasate la limita aliniamentului sau retrase )ata de a"esta# dupa "um urmea a& a, in "a ul onelor "onstruite "ompa"t# "onstru"tiile vor )i amplasate obligatoriu la aliniamentul "ladirilor e!istente; b, retragerea "onstru"tiilor )ata de aliniament este permisa numai da"a se respe"ta "oerenta si "ara"terul )ronturilor stradale. +*, In ambele situatii# autori atia de "onstruire se emite numai da"a inaltimea "ladirii nu depaseste distanta masurata# pe ori ontala# din ori"e pun"t al "ladirii )ata de "el mai apropiat pun"t al aliniamentului opus. +/, =a" e!"eptie de la prevederile alin. +*, "onstru"tiile "are au )ost "uprinse intr'un plan urbanisti" onal aprobat "on)orm legii. +3, In sensul pre entului regulament# prin aliniament se intelege limita dintre domeniul privat si domeniul publi". ARTI-OL9L *3 Amplasarea in interiorul par"elei Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor este permisa numai da"a se respe"ta& a, distantele minime obligatorii )ata de limitele laterale si posterioare ale par"elei# "on)orm -odului "ivil; b, distantele minime ne"esare interventiilor in "a de in"endiu# stabilite pe ba a avi ului unitatii teritoriale de pompieri. (E-TI97EA * Reguli "u privire la asigurarea a""eselor obligatorii ARTI-OL9L *5 A""ese "arosabile +1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor este permisa numai da"a e!ista posibilitati de a""es la drumurile publi"e# dire"t sau prin servitute# "on)orm destinatiei "onstru"tiei. -ara"teristi"ile a""eselor la drumurile publi"e trebuie sa permita interventia mi0loa"elor de stingere a in"endiilor. +*, In mod e!"eptional se poate autori a e!e"utarea "onstru"tiilor )ara indeplinirea "onditiilor preva ute la alin. +1,# "u avi ul unitatii teritoriale de pompieri. +/, 7umarul si "on)iguratia a""eselor preva ute la alin. +1, se determina "on)orm ane!ei 3 la pre entul regulament. +3, Ori"e a""es la drumurile publi"e se va )a"e "on)orm avi ului si autori atiei spe"iale de "onstruire# eliberate de administratorul a"estora. ARTI-OL9L *6 A""ese pietonale +1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor si a amena0arilor de ori"e )el este permisa numai da"a se asigura a""ese pietonale# potrivit importantei si destinatiei "onstru"tiei. +*, In sensul pre entului arti"ol# prin a""ese pietonale se intelege "aile de a""es pentru pietoni# dintr'un drum publi"# "are pot )i& trotuare# stra i pietonale# piete pietonale# pre"um si ori"e "ale de a""es publi" pe terenuri proprietate publi"a sau# dupa "a # pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de tre"ere publi"a# potrivit legii sau obi"eiului. +/, A""esele pietonale vor )i "on)ormate ast)el in"at sa permita "ir"ulatia persoanelor "u %andi"ap si "are )oloses" mi0loa"e spe"i)i"e de deplasare. (E-TI97EA / Reguli "u privire la e"%iparea te%ni"o'edilitara ARTI-OL9L *5 Ra"ordarea la retelele publi"e de e"%ipare edilitara e!istente +1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor este permisa numai da"a e!ista posibilitatea ra"ordarii de noi "onsumatori la retelele e!istente de apa# la instalatiile de "anali are si de energie ele"tri"a. +*, :e la dispo itiile alineatului pre"edent se poate deroga# "u avi ul organelor administratiei publi"e lo"ale# pentru lo"uinte individuale# in urmatoarele "onditii& a, reali area de solutii de e"%ipare in sistem individual "are sa respe"te normele sanitare si de prote"tie a mediului; b, bene)i"iarul se obliga sa ra"orde e "onstru"tia# potrivit regulilor impuse de "onsiliul lo"al# la reteaua "entrali ata publi"a# atun"i "and a"easta se va reali a. +/, 2entru "elelalte "ategorii de "onstru"tii se poate deroga de la prevederile alin. +1, "u avi ul organelor administratiei publi"e "ompetente# da"a bene)i"iarul se obliga sa prelungeas"a reteaua e!istenta# atun"i "and a"easta are "apa"itatea ne"esara# sau se obliga )ie sa mareas"a "apa"itatea retelelor publi"e e!istente# )ie sa "onstruias"a noi retele.

+3, 2revederile alin. +*, si +/, se apli"a# in mod "orespun ator# autori arii e!e"utarii "onstru"tiilor in lo"alitatile unde nu e!ista retele publi"e de apa si de "anali are. ARTI-OL9L *. Reali area de retele edilitare +1, E!tinderile de retele sau maririle de "apa"itate a retelelor edilitare publi"e se reali ea a de "atre investitor sau bene)i"iar# partial sau in intregime# dupa "a # in "onditiile "ontra"telor in"%eiate "u "onsiliile lo"ale. +*, Lu"rarile de ra"ordare si de bransare la reteaua edilitara publi"a se suporta in intregime de investitor sau de bene)i"iar. ARTI-OL9L *9 2roprietatea publi"a asupra retelelor edilitare +1, Retelele de apa# de "anali are# de drumuri publi"e si alte utilitati a)late in servi"iul publi" sunt proprietate publi"a a "omunei# orasului sau 0udetului# da"a legea nu dispune alt)el. +*, Retelele de alimentare "u ga e# "u energie ele"tri"a si de tele"omuni"atii sunt proprietate publi"a a statului# da"a legea nu dispune alt)el. +/, Lu"rarile preva ute la alin. +1, si +*,# indi)erent de modul de )inantare# intra in proprietatea publi"a. (E-TI97EA 3 Reguli "u privire la )orma si dimensiunile terenului si ale "onstru"tiilor ARTI-OL9L /0 2ar"elarea +1, 2ar"elarea este operatiunea de divi are a unei supra)ete de teren in minimum 3 loturi alaturate# in vederea reali arii de noi "onstru"tii. 2entru un numar mai mare de 1* loturi se poate autori a reali area par"elarii si e!e"utarea "onstru"tiilor "u "onditia adoptarii de solutii de e"%ipare "ole"tiva "are sa respe"te normele legale de igiena si de prote"tie a mediului. +*, Autori area e!e"utarii par"elarilor# in ba a pre entului regulament# este permisa numai da"a pentru )ie"are lot in parte se respe"ta "umulativ urmatoarele "onditii& a, )ront la strada de minimum . m pentru "ladiri insiruite si de minimum 1* m pentru "ladiri i olate sau "uplate; b, supra)ata minima a par"elei de 150 m* pentru "ladiri insiruite si# respe"tiv# de minimum *00 m* pentru "ladiri amplasate i olat sau "uplate; ", adan"ime mai mare sau "el putin egala "u latimea par"elei. +/, (unt "onsiderate loturi "onstruibile numai loturile "are se in"adrea a in prevederile alin. +*,. ARTI-OL9L /1 Inaltimea "onstru"tiilor +1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor se )a"e "u respe"tarea inaltimii medii a "ladirilor inve"inate si a "ara"terului onei# )ara "a di)erenta de inaltime sa depaseas"a "u mai mult de doua niveluri "ladirile imediat inve"inate. +*, In sensul pre entului regulament# "ladiri imediat inve"inate sunt "ele amplasate alaturat# de a"eeasi parte a stra ii. +/, =a" e!"eptie de la prevederile alin. +1, "onstru"tiile "are au )ost "uprinse intr'un plan urbanisti" onal# aprobat "on)orm legii. ARTI-OL9L /* Aspe"tul e!terior al "onstru"tiilor +1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor este permisa numai da"a aspe"tul lor e!terior nu "ontravine )un"tiunii a"estora si nu depre"ia a aspe"tul general al onei. +*, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor "are# prin "on)ormare# volumetrie si aspe"t e!terior# intra in "ontradi"tie "u aspe"tul general al onei si depre"ia a valorile general a""eptate ale urbanismului si ar%ite"turii# este inter isa. (E-TI97EA 5 Reguli "u privire la amplasarea de par"a0e# spatii ver i si impre0muiri ARTI-OL9L // 2ar"a0e +1, Autori area e!e"utarii "onstru"tiilor "are# prin destinatie# ne"esita spatii de par"are se emite numai da"a e!ista posibilitatea reali arii a"estora in a)ara domeniului publi". +*, 2rin e!"eptie de la prevederile alin. +1,# utili area domeniului publi" pentru spatii de par"are se stabileste prin autori atia de "onstruire de "atre delegatiile permanente ale "onsiliilor 0udetene sau de "atre primari# "on)orm legii. +/, (upra)etele par"a0elor se determina in )un"tie de destinatia si de "apa"itatea "onstru"tiei# "on)orm ane!ei 5 la pre entul regulament. ARTI-OL9L /3 (patii ver i si plantate Autori atia de "onstruire va "ontine obligatia mentinerii sau "rearii de spatii ver i si plantate# in )un"tie de destinatia si de "apa"itatea "onstru"tiei# "on)orm ane!ei 6 la pre entul regulament.

ARTI-OL9L /5 Impre0muiri +1, In "onditiile pre entului regulament# este permisa autori area urmatoarelor "ategorii de impre0muiri& a, impre0muiri opa"e# ne"esare pentru prote"tia impotriva intru iunilor# separarea unor servi"ii )un"tionale# asigurarea prote"tiei vi uale; b, impre0muiri transparente# de"orative sau gard viu# ne"esare delimitarii par"elelor a)erente "ladirilor si/sau integrarii "ladirilor in "ara"terul stra ilor sau al ansamblurilor urbanisti"e. +*, 2entru ambele "ategorii# aspe"tul impre0muirilor se va supune a"elorasi e!igente "a si in "a ul aspe"tului e!terior al "onstru"tiei. -A2ITOL9L I@ :ispo itii )inale ARTI-OL9L /6 Autori area dire"ta +1, Regulamentele lo"ale de urbanism vor urmari detalierea arti"olelor "uprinse in pre entul regulament# "on)orm "onditiilor spe"i)i"e )ie"arei lo"alitati si "ara"teristi"ilor unitatilor teritoriale de re)erinta. +*, 2ana la aprobarea planurilor urbanisti"e generale si a regulamentelor lo"ale de urbanism# autori area e!e"utarii "onstru"tiilor se va )a"e numai in "onditiile stabilite de pre entul regulament. ARTI-OL9L /5 :estinatia unui teren sau a unei "onstru"tii In sensul pre entului regulament# prin destinatia unui teren sau a unei "onstru"tii se intelege modul de utili are a a"estora# "on)orm )un"tiunii preva ute in reglementarile "uprinse in planurile de urbanism si de amena0are a teritoriului# aprobate "on)orm legii. ARTI-OL9L /. Organele administratiei publi"e "ompetente Organele administratiei publi"e "ompetente la "are se )a"e trimitere in pre entul regulament# pentru a da avi e in pro"edura de eliberare a autori atiilor# se determina periodi"# in )un"tie de organi area "on"reta a administratiei publi"e# prin ordin "omun al ministrului lu"rarilor publi"e# transporturilor si lo"uintei si al ministrului administratiei publi"e. ARTI-OL9L /9 Litigiile Litigiile dintre soli"itantii de autori atii si autoritatile administratiei publi"e sunt de "ompetenta instantelor 0ude"atoresti# in "onditiile Legii "onten"iosului administrativ. ARTI-OL9L 30 Ane!ele regulamentului Ane!ele 1'6 )a" parte integranta din pre entul regulament. A7E8A 7r. 1 la regulament A12LA(AREA "onstru"tiilor# in )un"tie de destinatia a"estora# in "adrul lo"alitatii 1.1. ' -onstru"tii administrative 1.1.1. ' (ediul 2arlamentului 1.1.*. ' (ediul 2resedintiei 1.1./. ' (ediul $uvernului 1.1.3. ' (ediul -urtii (upreme de Austitie 1.1.5. ' (ediul -urtii -onstitutionale 1.1.6. ' (ediul -onsiliului Legislativ 1.1.5. ' (edii de ministere Amplasament& "apitala Romaniei# in ona "entrala 1.1... ' (edii de pre)e"turi 1.1.9. ' (edii de servi"ii des"entrali ate in teritoriu ale ministerelor si ale altor organe de spe"ialitate ale administratiei publi"e "entrale Amplasament& muni"ipii resedinta de 0udet# in ona "entrala sau pe prin"ipalele artere de "ir"ulatie 1.1.10. ' (edii de primarii Amplasament& muni"ipii# orase sau "omune# in ona "entrala 1.1.11. ' (edii de partid ' sediul "entral Amplasament& "apitala Romaniei# in ona "entrala sau pe prin"ipalele artere de "ir"ulatie ' )iliale Amplasament& muni"ipii# orase# resedinte de "omuna# in ona "entrala sau pe prin"ipalele artere de "ir"ulatie

1.1.1*. ' (edii de sindi"ate# "ulte# )undatii# organi atii neguvernamentale# aso"iatii# agentii# )onduri et". Amplasament& muni"ipii# orase# resedinte de "omuna# in ona "entrala sau pe prin"ipalele artere de "ir"ulatie 1.1.1/. ' (edii de birouri Amplasament& muni"ipii# orase# resedinte de "omuna# in ona "entrala# pe prin"ipalele artere de "ir"ulatie sau in one de interes. 1.*. ' -onstru"tii )inan"iar'ban"are 1.*.1. ' (ediul 4an"ii 7ationale a Romaniei ' sediul "entral Amplasament& "apitala Romaniei# in ona "entrala Amplasament& se"toarele muni"ipiului 4u"uresti# muni"ipii resedinta de 0udet# muni"ipii# orase# in ona "entrala 1.*.*. ' (edii de ban"i ' sediul "entral Amplasament& "apitala Romaniei# muni"ipii resedinta de 0udet# in ona "entrala ' )iliale Amplasament& se"toarele muni"ipiului 4u"uresti# muni"ipii si orase# in ona "entrala sau pe prin"ipalele artere de "ir"ulatie 1.*./. ' (edii de so"ietati de asigurari +de bunuri# de persoane,# burse de valori si mar)uri Amplasament& in ona "entrala/de interes. 1./. ' -onstru"tii "omer"iale 1./.1. ' -omert nealimentar Amplasament& in onele de interes "omer"ial 1./.*. ' 1aga in general Amplasament& in ona "entrala/ ona re identiala/"entrul de "artier ' se va evita amplasarea in ve"inatatea aeroporturilor sau a industriilor no"ive 1././. ' (upermaga in +supermar?et, Amplasament& in ona "entrala/ ona re identiala/"entrul de "artier ' se va evita amplasarea in ve"inatatea aeroporturilor sau a industriilor no"ive 1./.3. ' 2iata agroalimentara Amplasament& in ona de interes "omer"ial sau minimum 30 m )ata de "ladiri avand alte )un"tiuni de"at "ea "omer"iala 1./.5. ' -omert alimentar Amplasament& in ona de interes "omer"ial ' se va evita amplasarea in onele puterni" poluate 1./.6. ' Alimentatie publi"a Amplasament& in onele re identiale sau de interes "omer"ial# in onele turisti"e si de agrement ' se admite amplasarea la parterul lo"uintelor numai in "onditiile asigurarii i olarii totale a aburului# mirosului si gomotului 1./.5. ' (ervi"ii Amplasament& in ona "entrala# "omer"iala# re identiala sau de agrement ' se inter i"e amplasarea atelierelor poluante in ona de lo"uit ' se inter i"e amplasarea in one industriale pentru alte servi"ii de"at "ele industriale 1./... ' Autoservi"e Amplasament& la limita onei industriale ' se vor evita sursele de poluare "%imi"a# posturile tra)o si onele de a)luenta a publi"ului. 1.3. ' -onstru"tii de "ult 1.3.1. ' La"ase de "ult Amplasament& alaturarea de la"ase de "ult noi in in"inta sau in ve"inatatea monumentelor istori"e se va )a"e "u respe"tarea prevederilor legale 1.3.*. ' 1anastiri 1.3./. ' ("%ituri Amplasament& in a)ara lo"alitatilor ' e!tinderea manastirilor ve"%i ' monumente istori"e se va )a"e "u respe"tarea prevederilor legale 1.3.3. ' -imitire Amplasament& la marginea lo"alitatii ' e!tinderea "imitirelor se )a"e "u respe"tarea prevederilor legale. 1.5. ' -onstru"tii de "ultura 1.5.1. ' E!po itii 1.5.*. ' 1u ee 1.5./. ' 4ibliote"i 1.5.3. ' -luburi 1.5.5. ' (ali de reuniune 1.5.6. ' -a inouri 1.5.5. ' -ase de "ultura 1.5... ' -entre si "omple!e "ulturale 1.5.9. ' -inematogra)e 1.5.10. ' Teatre dramati"e# de "omedie# de revista# opera# opereta# de papusi 1.5.11. ' (ali polivalente Amplasament& in ona destinata dotarilor pentru "ultura# edu"atie sau in ona verde ' este posibila amplasarea in ona "omer"iala# administrativa# religioasa sau de agrement ' se va evita amplasarea in ve"inatatea unitatilor poluante

1.5.1*. ' -ir" Amplasament& in ona de agrement/ ona verde. 1.6. -onstru"tii de invatamant 1.6.1. ' Invatamant pres"olar +gradinite, Amplasament& in onele re identiale# distanta ma!ima de par"urs 500 m 1.6.*. ' ("oli primare 1.6./. ' ("oli gimna iale 1.6.3. ' Li"ee 1.6.5. ' ("oli postli"eale 1.6.6. ' ("oli pro)esionale Amplasament& in onele si "artierele de lo"uit# distanta ma!ima de par"urs 1000 m 1.6.5. ' Invatamant superior Amplasament& in )un"tie de "onditiile si e!igentele pro)ilului de invatamant. 1.5. ' -onstru"tii de sanatate 1.5.1. ' (pital "lini" universitar Amplasament& in "ampusurile universitare sau adia"ent )a"ultatilor de pro)il ' se inter i"e amplasarea in ve"inatatea surselor de poluare +aeroport# industrii no"ive# tra)i" greu, 1.5.*. ' (pital general +0udetean# orasenes"# "omunal# "uplat sau nu "u dispensar poli"lini", 1.5./. ' (pital de spe"ialitate +maternitate# pediatrie# "ontagiosi# on"ologie# urgenta# reumatologie# "lini"i parti"ulare, Amplasament& in ona destinata dotarilor pentru sanatate# in )un"tie de pro)ilul spitalului ' se inter i"e amplasarea in ve"inatatea surselor de poluare +aeroport# industrii no"ive# tra)i" greu, 1.5.3. ' Asistenta de spe"ialitate +boli "roni"e# %andi"apati# re"uperari )un"tionale# "entre psi%iatri"e, Amplasament& in one e!traorasenesti# in one in "are )ormele de relie) si vegetatia permit "rearea de one ver i +par"uri# gradini et"., ' se inter i"e amplasarea in ve"inatatea surselor de poluare +aeroport# industrii no"ive# tra)i" greu, 1.5.5. ' :ispensar poli"lini" C+gr. 1# *# /, 600# 1.*00# *.300 "onsultatii/ iD Amplasament& independent sau in "adrul unor "onstru"tii pentru sanatate/lo"uinte 1.5.6. ' :ispensar urban +"u *'3 "ir"ums"riptii independente sau "uplate "u stationar# "asa de nasteri# )arma"ie, 1.5.5. ' :ispensar rural +"u *'3 "ir"ums"riptii independente sau "uplate "u stationar# "asa de nasteri# )arma"ie, Amplasament& independent sau in "adrul unor "onstru"tii pentru sanatate/lo"uinte ' se inter i"e amplasarea in ve"inatatea surselor de poluare +aeroport# industrii no"ive# tra)i" greu, 1.5... ' Alte unitati +"entre de re"oltare sange# medi"ina preventiva# statii de salvare# )arma"ii, Amplasament& in "adrul unor "onstru"tii pentru sanatate sau independent# in )un"tie de pro)ilul unitatii 1.5.9. ' -rese si "rese spe"iale pentru "opii +"u 1# * ...# n grupe, Amplasament& in "adrul unor "onstru"tii publi"e/lo"uinte ' se inter i"e amplasarea in ve"inatatea surselor de poluare +aeroport# industrii no"ive# tra)i" greu, ' se re"omanda amplasarea in one de relie) si "adru natural )avorabil 1.5.10. ' Leagan de "opii Amplasament& in general in one e!traorasenesti ' se inter i"e amplasarea in ve"inatatea surselor de poluare +aeroport# industrii no"ive# tra)i" greu,. 1... ' -onstru"tii si amena0ari sportive 1...1. ' -omple!uri sportive 1...*. ' (tadioane 1.../. ' (ali de antrenament pentru di)erite sporturi Amplasament& in one ver i# nepoluate# si pe "at posibil in ve"inatatea unor "ursuri sau oglin i de apa 1...3. ' (ali de "ompetitii sportive +spe"iali ate sau polivalente, 1...5. ' 2atinoare arti)i"iale Amplasament& de pre)erinta in onele re identiale sau in ve"inatatea "omple!urilor sportive si de agrement 1...6. ' 2oligoane pentru tir 1...5. ' 2opi"arii Amplasament& in one nepoluate# bogat plantate# si pe "at posibil in ve"inatatea unor "ursuri sau oglin i de apa. 1.9. ' -onstru"tii de agrement 1.9.1.' Lo"uri de 0oa"a pentru "opii Amplasament& in "adrul onei de lo"uit ' se vor evita amplasamentele in ve"inatatea surselor de gomote puterni"e si de vibratii +aeroporturi# one industriale# artere de tra)i" greu, 1.9.*. ' 2ar"uri 1.9./. ' ("uaruri Amplasament& se vor evita amplasamentele in ve"inatatea surselor produ"atoare de gomote puterni"e si de vibratii +aeroporturi# one industriale# artere de tra)i" greu,. 1.10. ' -onstru"tii de turism 1.10.1. ' Hotel B'BBBBB 1.10.*. ' Hotel'apartament B'BBBBB 1.10./. ' 1otel B'BB

1.10.3. ' @ile BB'BBBBB Amplasament& in one nepoluate# bogat plantate ' se pot amplasa si in ve"inatatea altor dotari turisti"e ' se vor evita amplasamentele in ve"inatatea surselor de poluare + one industriale# artere de tra)i" greu, 1.10.5. ' 4ungalouri B'BBB Amplasament& in perimetrul "ampingurilor# satelor de va"anta sau "a spatii "omplementare unitatilor %oteliere 1.10.6. ' -abane "ategoria B'BBB Amplasament& in one montane# re ervatii naturale# in apropierea statiunilor balneare sau a altor obie"tive de interes turisti" 1.10.5. ' -ampinguri B'BBBB 1.10... ' (ate de va"anta BB'BBB Amplasament& in lo"uri pitoresti# "u mi"ro"limat )avorabil# )erite de gomot sau de alte surse de poluare# pre"um si de ori"e alte elemente "are ar putea pune in peri"ol se"uritatea turistilor +linii de inalta tensiune# terenuri sub nivelul marii# one inundabile,. 1.11. ' -onstru"tii de lo"uinte Amplasament& se vor evita amplasamentele in ve"inatatea surselor produ"atoare de no!e# gomote puterni"e si vibratii +aeroport# one industriale# artere de tra)i" greu,. A7E8A 7r. * la regulament 2RO-E7T9L de o"upare a terenurilor 2ro"entul ma!im de o"upare a terenurilor se stabileste in )un"tie de destinatia onei in "are urmea a sa )ie amplasata "onstru"tia si de "onditiile de amplasare in "adrul terenului# dupa "um urmea a& *.1. ' :estinatia onei in "are urmea a sa )ie amplasata "onstru"tia& *.1.1. ' <one "entrale ' .0E *.1.*. ' <one "omer"iale ' .5E *.1./. ' <one mi!te ' 50E *.1.3. ' <one rurale ' /0E *.1.5. ' <one re identiale ona e!"lusiv re identiala "u lo"uinte 2# 2F1# 2F* ' /5E ona re identiala "u "ladiri "u mai mult de / niveluri ' *0E ona predominant re identiala +lo"uinte "u dotari a)erente, ' 30E *.1.6. ' <one industriale ' pentru "ele e!istente ' nu este preva ut un pro"ent ma!im de o"upare a terenului ' pentru "ele propuse ' pro"entul ma!im de o"upare a terenului se stabileste prin studiu de )e abilitate *.1.5. ' <one de re"reere ' nu este preva ut un grad ma!im de o"upare a terenului. *.*. ' -onditii de amplasare in "adrul terenului *.*.1. ' -onstru"tii de "ultura si alte "onstru"tii "e "uprind sali de reuniuni 2entru "onstru"tiile "uprinse in ane!a 1 la regulament# la p"t. 1.5.5# 1.5.5'1.5.1*# 1...1# 1...*# 1...3# 1...5# avand un numar de minimum *00 de lo"uri# se va prevedea un spatiu amena0at# e!terior "onstru"tiei# "u o supra)ata de 0#6 m*/lo"# in a)ara spatiului destinat "ir"ulatiei publi"e. La a"easta se va adauga supra)ata ne"esara spatiilor ver i si plantatiilor# dimensionata "on)orm ane!ei 6 la pre entul regulament. *.*.*. ' -onstru"tii de invatamant Amplasament organi at in patru one# dimensionate in )un"tie de "apa"itatea unitatii de invatamant# dupa "um urmea a& ' ona o"upata de "onstru"tie; ' ona "urtii de re"reatie# de regula as)altata; ' ona terenurilor si instalatiilor sportive; ' ona verde# in"lusiv gradina de )lori. 2entru invatamantul pres"olar +gradinite, se va asigura o supra)ata minima de teren de ** m*/"opil# iar pentru s"oli primare# gimna iale# li"ee# s"oli postli"eale si s"oli pro)esionale# o supra)ata minima de *0 m*/elev. 2ro"entul ma!im de o"upare a terenului se va re)eri la toate "ele patru one mentionate& ' *5E teren o"upat de "onstru"tii ' 55E teren amena0at +"urte re"reatie si amena0ari sportive# ona verde# gradina de )lori, din terenul total. *.*./. ' -onstru"tii de sanatate Amplasament organi at in trei one# dimensionate in )un"tie de "apa"itatea "onstru"tiei# dupa "um urmea a& ' ona o"upata de "onstru"tii; ' ona a""ese# alei# par"a0e; ' ona verde# "u rol de"orativ si de prote"tie. -apa"itatea "onstru"tiilor "uprinse in ane!a 1 la regulament la p"t. 1.5.5'1.5.5 se stabileste pe ba a populatiei arondate pentru "are se a"orda in medie 5#5 "onsultatii pe an de lo"uitor# pentru un numar de *.0 de ile lu"ratoare. (upra)ata minima a terenului "are va "uprinde "ele trei one )un"tionale este de 5 m*/"onsultatie. (e re"omanda organi area unei in"inte impre0muite la "ladirile independente.

2entru "onstru"tiile de "rese si "rese spe"iale amplasamentul trebuie sa asigure o supra)ata de minimum *5 m*/"opil pentru "rese si de 30 m*/"opil pentru "resele spe"iale organi ate in patru one& ' ona o"upata de "onstru"tii; ' ona o"upata de spatii de 0oa"a +nisip# ba in# pla0a# ga on,; ' ona pentru spatiu te%ni"o'gospodares"; ' ona verde de par" si alei. 2ro"entul ma!im de o"upare a terenului pentru "onstru"tii va )i de *0E. *.*.3. ' -onstru"tii si amena0ari sportive 2entru "onstru"tiile si amena0arile sportive "uprinse in ane!a 1 la regulament la p"t. 1...1'1...5# amplasamentul trebuie sa permita organi area in trei one )un"tionale# dimensionate "on)orm "apa"itatii "onstru"tiei& ' ona pentru "onstru"tii; ' ona pentru spatii ver i; ' ona pentru alei# drumuri si par"a0e. 2ro"entul ma!im de o"upare a terenului va )i de& ' 50E pentru "onstru"tii si amena0ari sportive; ' *0E pentru alei# drumuri si par"a0e; ' /0E pentru spatii ver i. *.*.5. ' -onstru"tiile si amena0arile "uprinse in ane!a 1 la regulament la p"t. 1.1# 1.*# 1./# 1.3# 1.5.1'1.5./# 1.5..'1.5.10# 1.9# 1.10 si 1.11 vor respe"ta "onditiile spe"i)i"e date de destinatia onei in "are urmea a sa )ie amplasate. A7E8A 7r. / la regulament ORIE7TAREA "onstru"tiilor )ata de pun"tele "ardinale /.1. ' -onstru"tii administrative si )inan"iar'ban"are 2entru toate "ategoriile de "onstru"tii administrative si )inan"iar'ban"are se re"omanda orientarea# ast)el in"at sa se asigure insorirea spatiilor pentru publi" si a birourilor. /.*. ' -onstru"tii "omer"iale 2entru toate "ategoriile de "onstru"tii "omer"iale se re"omanda orientarea# ast)el in"at sa se asigure insorirea spatiilor pentru publi" si a birourilor. (e re"omanda orientarea nord a depo itelor# atelierelor de lu"ru# bu"atariilor si a spatiilor de preparare. /./. ' -onstru"tii de "ult -onditiile de orientare sunt date de spe"i)i"ul "ultului. /.3. ' -onstru"tii de "ultura /.3.1. ' -onstru"tiile "uprinse in ane!a 1 la regulament la p"t. 1.5.1'1.5./ si 1.5.. vor avea spatiile de le"tura si salile de e!punere orientate nord# nord'est# nord'vest. A"olo unde in"adrarea in ona nu permite o ast)el de orientare a salilor de le"tura si a salilor de e!punere# re olvarile de )atada vor evita insorirea. /.3.*. ' 2entru "onstru"tiile "uprinse in ane!a 1 la regulament la p"t. 1.5.9'1.5.1* nu se impun "onditii de orientare )ata de pun"tele "ardinale. /.5. ' -onstru"tii de invatamant 2entru toate "ategoriile de "onstru"tii de invatamant# orientarea salilor de "lasa va )i sud# sud'est# sud'vest. 4ibliote"ile# salile de ateliere si laboratoare se vor orienta nord. Terenurile de sport vor avea latura lunga orientata nord'sud. /.6. ' -onstru"tii de sanatate /.6.1. ' -onstru"tiile "uprinse in ane!a 1 la regulament la p"t. 1.5.1'1.5.3 vor avea& ' saloanele si re ervele orientate sud# sud'est# sudvest; ' laboratoarele si servi"iile te%ni"e medi"ale orientate nord; ' "abinetele vor )i orientate sud# sud'est. /.6.*. ' -onstru"tiile "uprinse in ane!a 1 la regulament la p"t. 1.5.5'1.5.. vor avea a"eeasi orientare pentru "abinete# laboratoare si servi"ii te%ni"e. /.6./. ' :ormitoarele si spatiile de 0oa"a din "rese# "rese spe"iale si leagane de "opii vor )i orientate sud# sudest# sud'vest. /.5. ' -onstru"tii si amena0ari sportive @or )i luate masuri de prote"tie impotriva insoririi e!"esive& ' "opertine deasupra gradenelor pentru spe"tatori# in "a ul stadioanelor sau al terenurilor pentru "ompetitii; ' plantatii de arbori si arbusti "at mai uni)orme "a densitate si inaltime# pe toate laturile terenurilor pentru antrenamente# in s"opul evitarii )enomenelor de dis"ontinuitate luminoasa; ' parasolare sau geamuri termopan're)le"tori ante la peretii vitrati orientati sud'vest sau vest ai %olurilor pentru publi" sau ai salii de sport. Terenurile de sport in aer liber vor )i orientate "u a!a longitudinala pe dire"tia nord'sud# "u abatere de ma!imum 15 grade spre vest sau spre est.

2is"inele des"operite si a"operite +inot# sarituri# polo, vor )i orientate "u a!a longitudinala pe dire"tia nord'sud# "u o abatere de ma!imum *0 grade spre vest sau est. 2oligoanele pentru tir vor )i orientate "u a!a mare pe dire"tia nord'sud# tintele )iind amplasate spre nord. 2entru ba ele %ipi"e# linia de sosire spre potou va )i orientata nord# nord'est. /... ' -onstru"tii de agrement (alile de tip "lub vor )i orientate sud# sud'vest sau sud'est. /.9. ' -onstru"tii de turism 2entru toate "ategoriile de "onstru"tii de turism se re"omanda orientarea nord a spatiilor te%ni"e si a ane!elor. /.10. ' -onstru"tiile de lo"uinte (e re"omanda evitarea orientarii spre nord a dormitoarelor. A7E8A 7r. 3 la regulament A--E(E -ARO(A4ILE (tabilirea numarului admis de a""ese din stra ile de "ategoria I si a II'a# "a si lo"ali area a"estora se vor )a"e ast)el in"at sa nu a)e"te e )luenta "ir"ulatiei. 3.1. ' -onstru"tii administrative 3.1.1. ' -onstru"tiile administrative "uprinse in ane!a 1 la regulament la p"t. 1.1.1'1.1.10 vor )i preva ute "u& ' a""ese "arosabile dire"te din stra i de "ategoria I si a II'a# dupa "a ; ' a""ese "arosabile separate& a""es o)i"ial# a""es pentru personal# a""es pentru publi"# a""es de servi"iu# dupa "um urmea a& ' a""esul "arosabil o)i"ial va )i preva ut pana la intrarea prin"ipala a "ladirii; ' a""esele "arosabile pentru personal si "el pentru publi" vor )i preva ute "u lo"urile de par"are a)erente; ' aleile "arosabile de servi"iu vor )i re olvate )ara a interse"ta a""esul o)i"ial. 3.1.*. ' -onstru"tiile administrative "uprinse in ane!a 1 la regulament la p"t. 1.1.11'1.1.1/ vor )i preva ute "u a""ese "arosabile# "on)orm destinatiei si "apa"itatii a"estora# avandu'se in vedere separarea de "ir"ulatia publi"a. 3.*. ' -onstru"tii )inan"iar'ban"are 3.*.1. ' 2entru toate "ategoriile de "ladiri )inan"iar'ban"are vor )i preva ute a""ese "arosabile dire"te din stra i de "ategoria I si a II' a# dupa "a . 3.*.*. ' (e vor asigura a""ese "arosabile separate pentru& a""esul o)i"ial# a""esul personalului# a""esul publi"ului# a""es la te aur# a""es de servi"iu. 3./. ' -onstru"tii "omer"iale 3./.1. ' 2entru "onstru"tiile "omer"iale se vor asigura a""ese "arosabile separate pentru "onsumatori# personal si aprovi ionare. 3./.*. ' In )un"tie de destinatia si "apa"itatea "onstru"tiei vor )i preva ute& ' alei "arosabile si par"a0e in interiorul amplasamentului; ' plat)orme de depo itare si a""ese masini si utila0e spe"iale separate de aleile "arosabile destinate "onsumatorilor. 3.3. ' -onstru"tii de "ult 2entru "onstru"tiile de "ult se vor asigura alei "arosabile# in legatura "u reteaua de "ir"ulatie ma0ora. 3.5. ' -onstru"tii de "ultura 3.5.1. ' 2entru toate "ategoriile de "onstru"tii de "ultura se vor asigura a""ese "arosabile separate pentru vi itatori sau spe"tatori# pentru personal si aprovi ionare. 3.5.*. ' In )un"tie de destinatia "onstru"tiei sau a amena0arii vor )i preva ute& ' alei "arosabile in interiorul amplasamentului si par"a0ele a)erente# in "a ul in "are a""esul se )a"e din stra i de "ategoria I sau a II' a; ' par"a0e ne"esare in interiorul amplasamentului# in "a ul in "are a""esul se reali ea a dire"t din stra i de "ategoria a III'a. 3.6. ' -onstru"tii de invatamant 3.6.1. ' 2entru toate "ategoriile de "onstru"tii de invatamant se vor asigura a""ese "arosabile de legatura "u reteaua de "ir"ulatie ma0ora si "u mi0loa"ele de transport in "omun. 3.6.*. ' (e vor asigura doua a""ese "arosabile separate pentru eva"uari in "a de urgenta +"utremure# inundatii# in"endii,. 3.5. ' -onstru"tii de sanatate 3.5.1. ' 2entru toate "ategoriile de "onstru"tii de sanatate se va asigura legatura "u reteaua de "ir"ulatie ma0ora prin doua a""ese "arosabile separate. 3.5.*. ' A""esele "arosabile "e vor )a"e legatura "u reteaua de "ir"ulatie ma0ora de "ategoria I si a II'a vor )i reali ate prin& ' stra i de "ategoria a I@'a de deservire lo"ala; ' stra i de "ategoria a III'a# "ole"toare# "are asigura a""esul ve%i"ulelor si al persoanelor a"tionand in domeniul sanatatii# salubritatii si 2.(.I. 3.5./. ' Aleile "arosabile din interiorul amplasamentului vor )i "on)ormate dupa "um urmea a& ' "u o banda de "ir"ulatie de /#5 m latime pentru "ele "u o lungime ma!ima de 10#00 m; ' "u doua ben i de "ir"ulatie de 5 m latime pentru "ele "u o lungime mai mare de 10#00 m. 3.5.3. ' A""esul "arosabil re ervat salvarii sau interventiilor de urgenta nu va interse"ta aleile de a""es "arosabil pentru personal si pa"ienti. 3... ' -onstru"tii si amena0ari sportive

3...1. ' 2entru toate "ategoriile de "onstru"tii si amena0ari sportive se vor asigura a""ese "arosabile separate pentru publi"# sportivi si personalul te%ni" de intretinere. 3...*. ' In interiorul amplasamentului vor )i asigurate& ' "ir"ulatia "arosabila separata de "ea pietonala; ' alei "arosabile de des"ongestionare "are se vor dimensiona in )un"tie de "apa"itatea salii sau a stadionului# dar nu mai putin de 5 m latime; ' alei "arosabile de "ir"ulatie "urenta de minimum /#5 m latime; ' alei "arosabile de servi"iu si intretinere de minimum 6 m latime. 3.9. ' -onstru"tii si amena0ari de agrement 2entru toate "ategoriile de "onstru"tii si amena0ari de agrement se va asigura a""esul "arosabil separat pentru publi" de a""esul se servi"iu si de intretinere. 3.10. ' -onstru"tii de turism 3.10.1. ' 2entru "onstru"tiile de turism vor )i preva ute a""ese "arosabile separate pentru utili atori# personal si a""es te%ni" de intretinere. 3.10.*. ' Aleile semi"arosabile din interiorul amplasamentelor# "u o lungime de ma!imum *5 m# vor avea o latime minima de /#5 m# iar "ele "u lungimi mai mari de *5 m vor )i preva ute "u supralargiri de depasire si supra)ete pentru manevre de intoar"ere. 3.10./. ' 7umarul a""eselor si "on)ormarea lor se vor )a"e in )un"tie de "ategoria si "apa"itatea obie"tivului turisti". 3.11. ' -onstru"tii de lo"uinte 3.11.1. ' 2entru lo"uinte uni)amiliale "u a""es si lot propriu se vor asigura& ' a""ese "arosabile pentru lo"atari; ' a""es "arosabil pentru "ole"tarea deseurilor mena0ere si pentru a""esul mi0loa"elor de stingere a in"endiilor; ' alei +semi,"arosabile in interiorul onelor par"elate# "u o lungime de ma!imum *5 m vor avea o latime de minimum /#5 m# iar pentru "ele "u lungimi mai mari de *5 m vor )i preva ute supralargiri de depasire si supra)ete pentru manevre de intoar"ere; ' in "a ul unei par"elari pe doua randuri# a""esele la par"elele din spate se vor reali a prin alei de deservire lo"ala +)undaturi,& ' "ele "u o lungime de /0 m ' o singura banda de /#5 m latime; ' "ele "u o lungime de ma!imum 100 m ' minimum * ben i +total 5 m,# "u trotuar "el putin pe o latura si supralargiri pentru manevre de intoar"ere la "apat. 3.11.*. ' 2entru lo"uinte semi"ole"tive "u a""es propriu si lot )olosit in "omun se vor asigura& ' a""ese "arosabile pentru lo"atari; ' a""ese de servi"iu pentru "ole"tarea deseurilor mena0ere si pentru a""esul mi0loa"elor de stingere a in"endiilor; ' in "a ul unei par"elari pe doua randuri# a""esele la par"elele din spate se vor reali a prin alei de deservire lo"ala +)undaturi,& ' "ele "u o lungime de ma!imum /0 m ' o singura banda de /#5 m latime; ' "ele "u o lungime de /0 m pana la ma!imum 100 m ' minimum * ben i +total 5 m,# "u trotuar "el putin pe o latura; supralargiri pentru manevre de intoar"ere la "apat. 3.11./. ' Lo"uintele "ole"tive "u a""es si lot )olosit in "omun vor )i preva ute "u& ' a""ese "arosabile pentru lo"atari; ' a""ese de servi"iu pentru "ole"tarea deseurilor mena0ere si pentru a""esul mi0loa"elor de stingere a in"endiilor; ' a""ese la par"a0e si gara0e. 3.1*. ' Toate "ategoriile de "onstru"tii 2entru toate "ategoriile de "onstru"tii si amena0ari se vor asigura a""ese pentru interventii in "a de in"endiu# dimensionate "on)orm normelor pentru tra)i" greu. In "a ul "onstru"tiilor "e )ormea a "urti interioare# asigurarea a""esului ve%i"ulelor de pompieri se va )a"e prin ganguri "u o latime minima de / m si o inaltime de /#5 m. A""esele si pasa0ele "arosabile nu trebuie sa )ie obstru"tionate prin mobilier urban si trebuie sa )ie pastrate libere in permanenta. A7E8A 7r. 5 la regulament 2AR-AAE 7e"esarul de par"a0e va )i dimensionat "on)orm prevederilor 7ormativului 2 1/*'9/# in )un"tie de "ategoria lo"alitatii in "are sunt amplasate "onstru"tiile. 5.1. ' -onstru"tii administrative 5.1.1. ' 2entru "onstru"tiile "uprinse in ane!a 1 la regulament la p"t. 1.1.1'1.1.10 vor )i preva ute& a, "ate un lo" de par"are pentru 10'30 salariati; b, lo"uri de par"are suplimentare "elor re ultate "on)orm lit. a,# dupa "um urmea a& ' un spor de 10E pentru "onstru"tiile "uprinse in ane!a 1 la regulament la p"t. 1.1.1'1.1.5; ' un spor de /0E pentru "onstru"tiile "uprinse in ane!a 1 la regulament la p"t. 1.1.5'1.1.10; ' atun"i "and "onstru"tiile "uprind sali de "on)erinte si alte spatii destinate reuniunilor se vor prevedea 1'* lo"uri de par"are pentru auto"are. 5.1.*. ' 2entru "onstru"tiile "uprinse in ane!a 1 la regulament la p"t. 1.1.11'1.1.1/ vor )i preva ute "ate un lo" de par"are pentru 10' /0 salariati plus un spor de *0E pentru invitati. 5.*. ' -onstru"tii )inan"iar'ban"are

5.*.1. ' 2entru toate "ategoriile de "onstru"tii )inan"iarban"are vor )i preva ute "ate un lo" de par"are la *0 de salariati si un spor de 50E pentru "lienti. 5.*.*. ' In )un"tie de destinatia "ladirii si de amplasament# par"a0ele pentru salariati pot )i organi ate impreuna "u "ele ale "lientilor# adia"ent drumului publi". 5./. ' -onstru"tii "omer"iale 5./.1. ' 2entru "onstru"tiile "omer"iale vor )i preva ute lo"uri de par"are pentru "lienti# dupa "um urmea a& ' un lo" de par"are la *00 m* supra)ata des)asurata a "onstru"tiei pentru unitati de pana la 300 m*; ' un lo" de par"are la 100 m* supra)ata des)asurata a "onstru"tiei pentru unitati de 300'600 m*; ' un lo" de par"are la 50 m* supra)ata des)asurata a "onstru"tiei pentru "omple!uri "omer"iale de 600'*.000 m*; ' un lo" de par"are la 30 m* supra)ata des)asurata a "onstru"tiei pentru "omple!uri "omer"iale de peste *.000 m*. 5./.*. ' 2entru restaurante va )i preva ut "ate un lo" de par"are la 5'10 lo"uri la masa. 5././. ' La a"estea se vor adauga spatiile de par"are sau garare a ve%i"ulelor proprii# "are pot )i amplasate independent de par"a0ele "lientilor. 5.3. ' -onstru"tii de "ult 2entru "onstru"tiile de "ult numarul spatiilor de par"are va )i stabilit in )un"tie de obie"tiv# avandu'se in vedere un minim de 5 lo"uri de par"are. 5.5. ' -onstru"tii "ulturale 5.5.1. ' 2entru "onstru"tiile "ulturale vor )i preva ute lo"uri de par"are pentru vi itatori sau spe"tatori si personal# dupa "um urmea a& ' pentru "onstru"tiile "uprinse in ane!a 1 la regulament la p"t. 1.5.1 si 1.5.*# "ate un lo" de par"are la 50 m* spatiu de e!punere; ' pentru "onstru"tiile "uprinse in ane!a 1 la regulament la p"t. 1.5./'1.5.1*# un lo" la 10'*0 de lo"uri in sala. 5.6. ' -onstru"tii de invatamant 5.6.1. ' 2entru toate "ategoriile de "onstru"tii de invatamant vor )i preva ute /'3 lo"uri de par"are la 1* "adre dida"ti"e. 5.6.*. ' 2entru invatamantul universitar# la "ele re ultate "on)orm p"t. 5.6.1 se va adauga# in )un"tie de "apa"itatea "onstru"tiei# un numar de 1'/ lo"uri de par"are pentru auto"are. 5.6./. ' 2entru sedii ale taberelor s"olare se vor prevedea lo"uri de par"are pentru auto"are# "on)orm "apa"itatii de "a are. 5.5. ' -onstru"tii de sanatate 5.5.1. ' 2entru "onstru"tii de sanatate vor )i preva ute lo"uri de par"are dupa "um urmea a& ' pentru "ele "uprinse in ane!a 1 la regulament la p"t. 1.5.1'1.5.5# "ate un lo" de par"are la 3 persoane anga0ate# "u un spor de 10E; ' pentru "ele "uprinse in ane!a 1 la regulament la p"t. 1.5..'1.5.10# "ate un lo" de par"are la 10 persoane anga0ate. 5.5.*. ' 2ar"a0ele pot )i amplasate di)erentiat pentru personal# pa"ienti si vi itatori# "a in "are "ele pentru personal si pa"ienti vor )i amplasate adia"ent drumului publi". 5... ' -onstru"tii sportive 5...1. ' 2entru toate "ategoriile de "onstru"tii si amena0ari sportive vor )i preva ute lo"uri de par"are pentru personal# pentru publi" si pentru sportivi# in )un"tie de "apa"itatea "onstru"tiei# dupa "um urmea a& ' pentru "onstru"tii "uprinse in ane!a 1 la regulament la p"t. 1...1# 1.../ si 1...3# un lo" de par"are la 5 *0 de lo"uri; ' pentru "onstru"tii "uprinse in ane!a 1 la regulament la p"t. 1...*# 1...5'1...5# un lo" de par"are la /0 de persoane. 5...*. ' La "ele re ultate "on)orm pun"tului 5.5.1 se va adauga# in )un"tie de "apa"itatea "onstru"tiei# un numar de 1'/ lo"uri de par"are pentru auto"are. 5.9. ' -onstru"tii si amena0ari de agrement 5.9.1. ' 2entru toate "ategoriile de "onstru"tii si amena0ari de agrement vor )i preva ute par"a0e in )un"tie de "apa"itatea "onstru"tiei# "ate un lo" de par"are pentru 10'/0 de persoane. 5.9.*. ' 2entru "luburi va )i preva ut "ate un lo" de par"are la /'10 membri ai "lubului. 5.10. ' -onstru"tii de turism 5.10.1. ' 2entru toate "ategoriile de "onstru"tii de turism vor )i preva ute lo"uri de par"are# in )un"tie de tipul de "ladire si de "ategoria de "on)ort# 1'3 lo"uri de par"are la 10 lo"uri de "a are. 5.10.*. ' 2entru moteluri se vor asigura 3'10 lo"uri de par"are la 10 lo"uri de "a are. 5.11. ' -onstru"tii de lo"uinte 5.11.1 ' 2entru "onstru"tii de lo"uinte# in )un"tie de indi"ele de motori are a lo"alitatii# vor )i preva ute lo"uri de par"are dupa "um urmea a& ' "ate un lo" de par"are la 1'5 lo"uinte uni)amiliale "u lot propriu; ' "ate un lo" de par"are la 1'/ apartamente pentru lo"uinte semi"ole"tive "u a""es propriu si lot )olosit in "omun; ' "ate un lo" de par"are la *'10 apartamente in lo"uinte "ole"tive "u a""es si lot in "omun. 5.11.*. ' :in totalul lo"urilor de par"are pentru lo"uintele individuale vor )i preva ute gara0e in pro"ent de 60'100E. 5.1*. ' -onstru"tii industriale @or )i preva ute par"a0e in )un"tie de spe"i)i"ul a"tivitatii# dupa "um urmea a& ' a"tivitati des)asurate pe o supra)ata de 10'100 m*# un lo" de par"are la *5 m*; ' a"tivitati des)asurate pe o supra)ata de 100'1.000 m*# un lo" de par"are la 150 m*; ' a"tivitati des)asurate pe o supra)ata mai mare de 1.000 m*# un lo" de par"are la o supra)ata de 100 m*. 5.1/. ' 2entru "onstru"tii "e inglobea a spatii "u di)erite destinatii# pentru "are e!ista norme di)erite de dimensionare a par"a0elor# vor )i luate in "onsiderare "ele "are prevad un numar mai mare de lo"uri de par"are. A7E8A 7r. 6 la regulament

(2ATII @ER<I (I 2LA7TATE 6.1. ' -onstru"tii administrative si )inan"iar'ban"are 6.1.1. ' 2entru "onstru"tiile "uprinse in ane!a 1 la regulament la p"t. 1.1.1'1.1.10 vor )i preva ute spatii ver i "u rol de"orativ# minimum 15E din supra)ata terenului. 6.1.*. ' 2entru "onstru"tiile "uprinse in ane!a 1 la regulament la p"t. 1.1.11'1.1.1/ si 1.* vor )i preva ute spatii ver i "u rol de"orativ si de prote"tie# minimum 10E din supra)ata totala a terenului. 6.1./. ' -on)ormarea si dimensionarea spatiilor ver i# a plantatiilor si a mobilierului urban vor )i aprobate prin planuri urbanisti"e. 6.*. ' -onstru"tii "omer"iale 2entru "onstru"tiile "omer"iale vor )i preva ute spatii ver i si plantate# "u rol de"orativ si de agrement# in e!teriorul "ladirii sau in "urti interioare ' *'5E din supra)ata totala a terenului. 6./. ' -onstru"tii de "ult 2entru "onstru"tiile de "ult vor )i preva ute spatii ver i si plantate# "u rol de"orativ si de prote"tie# dimensionate in )un"tie de amplasarea in lo"alitate si de "onditiile impuse prin regulamentul lo"al de urbanism. 6.3. ' -onstru"tii "ulturale 2entru toate "ategoriile de "onstru"tii "ulturale vor )i preva ute spatii ver i si plantate# spatii de 0o" si de odi%na# in )un"tie de "apa"itatea "onstru"tiei ' 10'*0E din supra)ata totala a terenului. 6.5. ' -onstru"tii de sanatate 6.5.1. ' 2entru "onstru"tiile "uprinse in ane!a 1 la regulament la p"t. 1.5.1'1.5.. vor )i preva ute spatii ver i si plantate in interiorul in"intei# dupa "um urmea a& ' aliniamente simple sau duble# "u rol de prote"tie; ' par" organi at "u o supra)ata de 10'15 m*/bolnav. 6.5.*. ' 2entru "onstru"tiile "uprinse in ane!a 1 la regulament la p"t. 1.5.9'1.5.10 vor )i preva ute spatii ver i si plantate de 10'15 m*/"opil. 6.6. ' -onstru"tii si amena0ari sportive 2entru "onstru"tii si amena0ari sportive vor )i preva ute spatii ver i si plantate# minimum /0E din supra)ata totala a terenului. 6.5. ' -onstru"tii de turism si agrement 2entru "onstru"tii de turism si agrement vor )i preva ute spatii ver i si plantate# in )un"tie de destinatie si de gradul de "on)ort# dar nu mai putin de *5E din supra)ata totala a terenului. 6... ' -onstru"tii de lo"uinte 2entru "onstru"tiile de lo"uinte vor )i preva ute spatii ver i si plantate# in )un"tie de tipul de lo"uire# dar nu mai putin de * m*/lo"uitor. 6.9. ' -onstru"tii industriale 2entru "onstru"tiile industriale vor )i preva ute spatii ver i si aliniamente "u rol de prote"tie# in )un"tie de "ategoria a"estora# dar nu mai putin de *0E din supra)ata totala a terenului. A7E8A 7r. * 7OR1E 1ETO:OLO$I-E privind )inantarea elaborarii si/sau a"tuali arii planurilor urbanisti"e generale ale lo"alitatilor si a regulamentelor lo"ale de urbanism -A2ITOL9L I :ispo itii generale Art. 1. ' 2lanurile urbanisti"e generale sunt do"umentatii "omple!e "are se into"mes" pentru intregul teritoriu intravilan al lo"alitatilor in "orelare "u teritoriul administrativ al a"estora si reglementea a utili area terenurilor si "onditiile de o"upare a a"estora "u "onstru"tii# in"lusiv in)rastru"turi# amena0ari si plantatii# "onstituindu'se in suportul pentru reali area programelor de de voltare a lo"alitatilor. Regulamentele lo"ale de urbanism intares" si detalia a prevederile planurilor urbanisti"e generale re)eritoare la modul "on"ret de utili are a terenurilor si de amplasare# dimensionare si reali are a "onstru"tiilor# amena0arilor si plantatiilor# "onstituindu'se in instrumentul de ba a al reali arii dis"iplinei in "onstru"tii. Art. *. ' 2otrivit atributiilor sale# 1inisterul Lu"rarilor 2ubli"e# Transporturilor si Lo"uintei raspunde de asigurarea "adrului legal de reglementare privind reali area "onstru"tiilor# in"ura0area investitiilor ma0ore in domeniul "onstru"tiilor si de "oordonarea elaborarii si/sau a"tuali arii planurilor urbanisti"e generale ale lo"alitatilor si a regulamentelor lo"ale de urbanism a)erente. Art. /. ' 2lanurile urbanisti"e generale si regulamentele lo"ale de urbanism a)erente se avi ea a si se aproba in ba a Legii /50/*001 privind amena0area teritoriului si urbanismul# a Legii 50/1991 privind autori area e!e"utarii lu"rarilor de "onstru"tii# republi"ata# "u modi)i"arile si "ompletarile ulterioare. Art. 3. ' 1inisterul Lu"rarilor 2ubli"e# Transporturilor si Lo"uintei "oordonea a din pun"t de vedere te%ni" si al e)i"ientei e"onomi"e elaborarea si/sau a"tuali area planurilor urbanisti"e generale si a regulamentelor lo"ale de urbanism a)erente# in "olaborare "u "ompartimentele de spe"ialitate ale "onsiliilor 0udetene# ale muni"ipiilor# ale oraselor si "omunelor. -ontrolul# re"eptia si avi area planurilor urbanisti"e generale si a regulamentelor lo"ale de urbanism se reali ea a de "atre dire"tiile de urbanism si amena0area teritoriului 0udetene si# respe"tiv# a muni"ipiului 4u"uresti# in ba a prevederilor art. 6* alin. +1, din Legea /50/*001 si ale ane!ei 1 la a"easta lege.

-A2ITOL9L II =inantarea elaborarii si/sau a"tuali arii planurilor urbanisti"e generale si a regulamentelor lo"ale de urbanism Art. 5. ' =inantarea elaborarii si/sau a"tuali arii planurilor urbanisti"e generale si a regulamentelor lo"ale de urbanism se reali ea a din bugetele lo"ale ale unitatilor administrativ'teritoriale# pre"um si din bugetul de stat# prin 1inisterul Lu"rarilor 2ubli"e# Transporturilor si Lo"uintei. 2rimarii "omunelor# oraselor si muni"ipiilor si se)ii "ompartimentelor de spe"ialitate din "adrul aparatului propriu al "onsiliilor 0udetene# respe"tiv al -onsiliului $eneral al 1uni"ipiului 4u"uresti# vor des"%ide la tre oreriile statului# potrivit art. 39 din Legea 5*/1996 privind )inantele publi"e# "ontul *1./5.0*.11 >(ubventii primite de bugetele lo"ale pentru )inantarea elaborarii si/sau a"tuali arii planurilor urbanisti"e generale si a regulamentelor lo"ale de urbanism>. A"este "onturi se alimentea a# pe masura ne"esitatilor# "u sumele preva ute in bugetul 1inisterului Lu"rarilor 2ubli"e# Transporturilor si Lo"uintei# repre entand trans)eruri de la bugetul de stat& a, 1inisterul Lu"rarilor 2ubli"e# Transporturilor si Lo"uintei alo"a sume# "u ordin de plata# sub )orma de trans)eruri# autoritatilor lo"ale pe ba a "ererilor 0usti)i"ative; b, trans)erurile primite de autoritatile lo"ale vor )i "uprinse in veniturile bugetului lo"al la "apitolul /5.0* >(ubventii primite din bugetul de stat> sub"apitolul /5.0*.11 >(ubventii primite de bugetele lo"ale pentru )inantarea elaborarii si/sau a"tuali arii planurilor urbanisti"e generale si a regulamentelor lo"ale de urbanism>; ", "%eltuielile din bugetul lo"al se e)e"tuea a pe ba a de des"%ideri de "redite potrivit normelor in vigoare. :in sumele in"asate in "ontul *1./5.0*.11 "onsiliile 0udetene si -onsiliul $eneral al 1uni"ipiului 4u"uresti virea a sumele "uvenite )ie"arui buget lo"al# in "ontul a"estora nr. *1./5.0*.11# des"%is la unitatile teritoriale de tre orerie si "ontabilitate publi"a. Art. 6. ' 2entru )undamentarea ne"esarului de alo"atii de la bugetul de stat in vederea elaborarii si/sau a"tuali arii planurilor urbanisti"e generale si a regulamentelor lo"ale de urbanism se pro"edea a ast)el& ' "ompartimentele de spe"ialitate din "adrul aparatului propriu al "onsiliilor 0udetene# respe"tiv al -onsiliului $eneral al 1uni"ipiului 4u"uresti# e!aminea a si "entrali ea a soli"itarile primite de la "onsiliile lo"ale# stabiles" prioritatile si transmit 1inisterului Lu"rarilor 2ubli"e# Transporturilor si Lo"uintei# pana la data de 1 mai a anului in "urs pentru anul urmator# lista "uprin and planurile urbanisti"e generale# regulamentele lo"ale de urbanism "are urmea a sa )ie elaborate sau a"tuali ate si valoarea totala a "%eltuielilor# potrivit ane!ei 1 la pre entele norme metodologi"e; ' 1inisterul Lu"rarilor 2ubli"e# Transporturilor si Lo"uintei e!aminea a si "entrali ea a propunerile "onsiliilor0udetene si ale -onsiliului $eneral al 1uni"ipiului 4u"uresti# pe ba a "arora pre inta 1inisterului =inantelor 2ubli"e estimarile proprii# in s"opul in"luderii in proie"tul bugetului de stat pentru anul urmator# potrivit modelului pre entat in ane!a * la pre entele norme metodologi"e. Art. 5. ' In limita alo"atiilor aprobate prin legea anuala a bugetului de stat 1inisterul Lu"rarilor 2ubli"e# Transporturilor si Lo"uintei va reparti a si va "omuni"a "onsiliilor 0udetene si -onsiliului $eneral al 1uni"ipiului 4u"uresti pla)oanele aprobate pentru elaborarea si/sau a"tuali area planurilor urbanisti"e generale si a regulamentelor lo"ale de urbanism a)erente. 2e ba a si in limitele pla)oanelor transmise "onsiliile 0udetene si -onsiliul $eneral al 1uni"ipiului 4u"uresti# in )un"tie de prioritatile stabilite# vor "omuni"a 1inisterului Lu"rarilor 2ubli"e# Transporturilor si Lo"uintei lista "uprin and lu"rarile# into"mita "on)orm ane!ei 1 la pre entele norme metodologi"e# pre"um si valoarea a"estora reparti ata pe trimestre# in limita prevederilor bugetare "omuni"ate. -%eltuielile pentru organi area li"itatiilor# pre"um si "ele pentru veri)i"area si avi area planurilor urbanisti"e generale si a regulamentelor lo"ale de urbanism se vor asigura in limita alo"atiilor bugetare aprobate prin legea anuala a bugetului de stat# potrivit normelor si normativelor in vigoare. Art. .. ' In limita pla)oanelor aprobate "onsiliile lo"ale vor in"%eia "ontra"te de elaborare si/sau a"tuali are a planurilor urbanisti"e generale si a regulamentelor lo"ale de urbanism# "u agenti e"onomi"i de spe"ialitate. Art. 9. ' -ompartimentele de spe"ialitate din "adrul aparatului propriu al "onsiliilor 0udetene# respe"tiv al -onsiliului $eneral al 1uni"ipiului 4u"uresti# veri)i"a do"umentatia primita# a"orda vi a de "ontrol )inan"iar propriu si into"mes" de"ontul 0usti)i"ativ# "are se transmit 1inisterului Lu"rarilor 2ubli"e# Transporturilor si Lo"uintei in doua e!emplare pana la data de 5 a lunii urmatoare in"%eierii trimestrului# potrivit modelului pre entat in ane!a * la pre entele norme metodologi"e. 1inisterul Lu"rarilor 2ubli"e# Transporturilor si Lo"uintei# pe ba a de"onturilor 0usti)i"ative# soli"ita 1inisterului =inantelor 2ubli"e des"%iderea de "redite in limita alo"atiilor bugetare aprobate si virea a sumele "onsiliilor 0udetene sau -onsiliului $eneral al 1uni"ipiului 4u"uresti# "u ordin de plata# la tre orerii# in "ontul *1./5.0*.11 >(ubventii primite de bugetele lo"ale pentru )inantarea elaborarii si/sau a"tuali arii planurilor urbanisti"e generale si a regulamentelor lo"ale de urbanism># la "are se va ane!a "ate un e!emplar din de"onturile 0usti)i"ative# veri)i"ate si avi ate de minister. 2resedintii "onsiliilor 0udetene si primarul general al muni"ipiului 4u"uresti vor vira sumele "onsiliilor lo"ale# iar primarii muni"ipiilor# oraselor si "omunelor vor e)e"tua# in termen de / ile# platile in "onturile "elor "are au elaborat do"umentatiile# nominali ati in de"ontul 0usti)i"ativ# veri)i"at si avi at de 1inisterul Lu"rarilor 2ubli"e# Transporturilor si Lo"uintei. Art. 10. ' 2resedintii "onsiliilor 0udetene# primarul general al muni"ipiului 4u"uresti si primarii "elorlalte unitati administrativ' teritoriale raspund# in "on)ormitate "u prevederile art. *3 si *6 din Legea 1.9/199. privind )inantele publi"e lo"ale# de utili area )ondurilor primite de la 1inisterul Lu"rarilor 2ubli"e# Transporturilor si Lo"uintei. Art. 11. ' Trimestrial# 1inisterul Lu"rarilor 2ubli"e# Transporturilor si Lo"uintei impreuna "u "onsiliile 0udetene si "u -onsiliul $eneral al 1uni"ipiului 4u"uresti vor anali a situatia "onsiliilor lo"ale "are nu au in"%eiat "ontra"te de elaborare si/sau a"tuali are a planurilor urbanisti"e generale si a regulamentelor lo"ale de urbanism# urmand "a lista sa )ie "ompletata "u alte prioritati. Art. 1*. ' In limita pla)oanelor aprobate si a prioritatilor stabilite "onsiliile 0udetene# respe"tiv -onsiliul $eneral al 1uni"ipiului 4u"uresti# pre"um si "onsiliile lo"ale raspund# "on)orm prevederilor legale# de elaborarea si/sau a"tuali area planurilor urbanisti"e generale si a regulamentelor lo"ale de urbanism.

-A2ITOL9L III -ontra"tarea lu"rarilor de elaborare si/sau a"tuali are a planurilor urbanisti"e generale si a regulamentelor lo"ale de urbanism Art. 1/. ' -ontra"tarea lu"rarilor de elaborare si/sau a"tuali are a planurilor urbanisti"e generale si a regulamentelor lo"ale de urbanism se va )a"e "u respe"tarea legislatiei privind a"%i itiile publi"e. -ontra"tele privind elaborarea si/sau a"tuali area planurilor urbanisti"e generale si a regulamentelor lo"ale de urbanism se in"%eie de ordonatorii prin"ipali de "redite "u o)ertantul in )avoarea "aruia s'a ad0ude"at li"itatia. La "ontra"t se atasea a >:evi ul de "%eltuieli> "are )undamentea a valoarea "ontra"tului# pe total si pe )ie"are element de "%eltuieli. :evi ul de "%eltuieli )a"e parte integranta din "ontra"t. Lu"rarile de elaborare si/sau a"tuali are a planurilor urbanisti"e generale si a regulamentelor lo"ale de urbanism a)late in "urs de e!e"utie se vor )inali a de "atre e!e"utantii initiali ai lu"rarilor. -A2ITOL9L I@ :ispo itii )inale Art. 13. ' 2lanurile urbanisti"e generale si regulamentele lo"ale de urbanism au "ara"ter publi". Art. 15. ' Ane!ele 1 si * )a" parte integranta din pre entele norme metodologi"e. A7E8A 7r. 1 la normele metodologi"e -onsiliulB, ... '''''''''''''''' B, (e "ompletea a# dupa "a & Audetean sau $eneral al 1uni"ipiului 4u"uresti. LI(TA "uprin and lu"rarile privind elaborarea si/sau a"tuali area planurilor urbanisti"e generale si a regulamentelor lo"ale de urbanism. ' mii lei ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Lista ... @aloarea @aloarea @aloarea :in "are Termenul :enumirea totala ramasa *00... in trim.& de lu"rarii ... de ''''''''''''''''''' )inali are e!e"utat I II III I@ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0 1 * / 3 5 6 5 . '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Total# din "are& A. Lu"rari in "ontinuare 1. -onsiliul Lo"al ... a, 2lanul urbanisti" general +elaborare/a"tuali are, ' studii de )inantare ' situatia e!istenta ' reglementari si propuneri b, Regulamentul lo"al de urbanism +elaborare/a"tuali are, ' one )un"tionale ' reglementari *. -onsiliul Lo"al ... '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' TOTAL A& '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4. Lu"rari noi 1. -onsiliul Lo"al ... a, 2lanul urbanisti" general +elaborare/a"tuali are, ' studii de )undamentare ' situatia e!istenta ' reglementari si propuneri b, Regulamentul lo"al de urbanism +elaborare/a"tuali are, ' one )un"tionale ' reglementari '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' TOTAL 4& ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

2resedinte# ... Into"mit# :ire"tia de urbanism si amena0area teritoriului a 0udetului ... A7E8A 7r. * la normele metodologi"e -onsiliulB, ... ''''''''''''''''''' B, (e "ompletea a# dupa "a & Audetean sau $eneral al 1uni"ipiului 4u"uresti. (e aproba (e"retar de stat 1inisterul Lu"rarilor 2ubli"e# Transporturilor si Lo"uintei @i at :ire"tor general :ire"tia generala amena0area teritoriului si urbanism :E-O7T A9(TI=I-ATI@ privind )undamentarea ne"esarului de alo"atii bugetare pe trimestrul .../*00... pentru elaborarea sau a"tuali area planurilor urbanisti"e generale si a regulamentelor lo"ale ' mii lei ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7r. 4ene)i"iarul... 7r. si 7r. si 7r. @aloarea :isponibilul "rt. :enumirea data data "ont. lu"rarilor la )inele lu"rarii... depunerii "ontra"t. si ban"a e!e"utate trimestr. do"umentelor bene)i"iar. pre"edent la -onsiliulB,... '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0 1 * / 3 5 6 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1. -onsiliul Lo"al ... a, 2lanul urbanisti" general b, Regulamentul lo"al de urbanism *. -onsiliul Lo"al ... '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' TOTAL -onsiliul Lo"al ... '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' *. -onsiliul Lo"al ... a, ... b, ... Total -onsiliul Lo"al ... '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Total -onsiliulB, ... '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2resedinte# ... -ontrol )inan"iar propriu :ire"tor# ...

S-ar putea să vă placă și