Sunteți pe pagina 1din 5
FormeForme dede organizareorganizare aa procesuluiprocesului dede învînvăŃăăŃământmânt Mihai Stanciu M.S. 1
FormeForme dede organizareorganizare aa
procesuluiprocesului dede învînvăŃăăŃământmânt
Mihai Stanciu
M.S.
1
I.I. ORGANIZAREAORGANIZAREA PROCESULUIPROCESULUI DEDE ÎNVÎNVĂłĂĂłĂMÂNTMÂNT 1. Clarificări conceptuale
I.I. ORGANIZAREAORGANIZAREA PROCESULUIPROCESULUI
DEDE ÎNVÎNVĂłĂĂłĂMÂNTMÂNT
1. Clarificări conceptuale
Organizarea procesului de învăŃământ se constituie
într-un sistem de factori (conŃinuturi, metode şi
mijloace etc.), de resurse (condiŃii didactico-materiale,
timp etc.) şi de tipuri de relaŃii pedagogice educatori-
elevi.
Modul de organizare a procesului de învăŃământ se
referă la maniera de lucru a educatorului cu colectivul
de elevi (frontal, pe grupe şi individual).
M.S.
2
2.2. AspecteAspecte carecare privescprivesc formaforma dede organizareorganizare aa procesuluiprocesului dede
2.2. AspecteAspecte carecare privescprivesc formaforma
dede organizareorganizare aa procesuluiprocesului dede
învînvăŃăăŃământmânt
gruparea elevilor (criterii, dimensiune, durata);
organizarea conŃinutului instruirii;
structura programului de desfăşurare a
procesului (activităŃi comune, în grup şi
individual);
utilizarea timpului (săptămână, zi, lecŃie);
modul în care se asigură trecerea elevilor de la o
etapă la alta de şcolaritate.
M.S.
3

Forme de organizare a procesului de învăŃământ

1

3.3. EvoluEvoluŃŃiaia înîn timptimp aa formelorformelor dede organizareorganizare La început individual, apoi
3.3. EvoluEvoluŃŃiaia înîn timptimp aa formelorformelor
dede organizareorganizare
La început individual, apoi sistemul monitorial şi se
impune forma de organizare pe clase şi lecŃii (Comenius,
Pestalozzi, Diesterweg, Herbart etc.).
Sisteme alternative:
Planul Dalton (1920);
Sistemul Winnetka (Chicago);
Centrele de interes (O. Decroly);
Sistemul proiectelor (Dewey, Kilpatrick);
Sistemul pe grupe (Cousinet);
Tehnicile Freinet;
Şcoala Waldorf etc.
M.S.
4
4.4. ClasificareaClasificarea formelorformelor dede organizareorganizare După modul de realizare a relaŃiei
4.4. ClasificareaClasificarea formelorformelor dede
organizareorganizare
După modul de realizare a relaŃiei educator-elevi:
frontale, de grup şi individuale;
După locul de desfăşurare:
în şcoală: lecŃia, meditaŃiile, consultaŃiile, studiul
individual, activităŃi în cabinete, laboratoare şi
ateliere, activităŃi independente, cercurile pe
obiecte, observaŃii în natură, la colŃul viu,
concursuri, teme pentru acasă etc.
extraşcolare: cercuri, activităŃi de club, vizionări
de spectacole, excursii, vizite, drumeŃii etc.
M.S.
5
II.II. PROBLEMEPROBLEME PSIHOPEDAGOGICEPSIHOPEDAGOGICE ALEALE ORGANIZORGANIZĂĂRIIRII PROCESULUIPROCESULUI DEDE
II.II. PROBLEMEPROBLEME PSIHOPEDAGOGICEPSIHOPEDAGOGICE
ALEALE ORGANIZORGANIZĂĂRIIRII PROCESULUIPROCESULUI DEDE
ÎNVÎNVĂłĂĂłĂMÂNTMÂNT PEPE CLASECLASE ŞŞII LECLECłłIIII
1. Organizarea elevilor pe clase (avantaje şi dezavantaje):
clase de nivel (omogene)-în funcŃie de nivelul dezvoltării
intelectuale şi de performanŃele şcolare (SUA, Anglia,
Germania);
grupe de nivel- materii-împărŃirea în grupe la anumite
discipline în funcŃie de performanŃe (Danemarca, Suedia,
FranŃa);
pedagogie diferenŃiată şi personalizată (care Ńine cont
de diferenŃele existente între elevi).
M.S.
6

Forme de organizare a procesului de învăŃământ

2

2.2. DesfDesfăşăşurareaurarea procesuluiprocesului dede învînvăŃăăŃământmânt prinprin leclecŃŃiiii
2.2. DesfDesfăşăşurareaurarea procesuluiprocesului dede
învînvăŃăăŃământmânt prinprin leclecŃŃiiii
Etimologie: lectio, derivat din legere, care însemna
lectură cu glas tare a unui manuscris preŃios.
Legere =
audire, care sugera că pentru a fi înŃeleasă vocea
păgânilor trebuie să fie auzită.
LecŃia este “ o unitate didactică fundamentală, o formă
a procesului de învăŃământ prin intermediul căreia o
cantitate de informaŃii este percepută şi asimilată activ
de elevi într-un timp determinat, pe cale unei activităŃi
intenŃionate, sistematice, cu autoreglare, provocând în
sfera biopsihică a acestora o modificare în sensul
formării dorite.” (M. Ionescu, coord., Didactica
modernă)
M.S.
7
CLASA CONłINUTUL LECłIA 1 Rezultate 2 METODE MIJLOACE GRUPE DE NIVEL 1= obiective operaŃionale; 2=
CLASA
CONłINUTUL
LECłIA
1
Rezultate
2
METODE
MIJLOACE
GRUPE DE NIVEL
1= obiective operaŃionale;
2= evaluare
M.S.
8
AVANTAJELEAVANTAJELE LECLECłłIEIIEI asigură predarea sistematică a discilinelor de învăŃământ; permite
AVANTAJELEAVANTAJELE LECLECłłIEIIEI
asigură predarea sistematică a discilinelor de
învăŃământ;
permite atingerea obiectivelor pedagogice;
asigură însuşirea temeinică a cunoştinŃelor,
formarea capacităŃilor;
pune în valoare structurile intelectuale ale
elevilor;
permite formarea unor deprinderi de muncă
intelectuală;
constituie un cadru favorabil modelării
personalităŃii elevilor;
dezvoltă relaŃii pozitive între profesori şi elevi;
este un catalizator pentru celelalte forme.
M.S.
9

Forme de organizare a procesului de învăŃământ

3

DISFUNCDISFUNCłłIILEIILE LECLECłłIEIIEI teoria despre lecŃie nu a înregistrat schimbări esenŃiale; predarea
DISFUNCDISFUNCłłIILEIILE LECLECłłIEIIEI
teoria despre lecŃie nu a înregistrat schimbări
esenŃiale;
predarea deŃine încă o pondere prea mare în
desfăşurarea lecŃiei;
predomină, de cele mai multe ori, metodele de
tip expozitiv;
predomină activitatea frontală;
diferenŃierea şi individualizarea se realizează
anevoios;
se folosesc puŃine modalităŃi de feed-back;
nu se folosesc tipurile şi variantele de lecŃii.
M.S.
10
III.III. TIPURITIPURI DEDE LECLECłłII.II. 1.1. LecLecŃŃiaia mixtmixtăă (predare(predare--învînvăŃăŃare)are)
III.III. TIPURITIPURI DEDE LECLECłłII.II. 1.1. LecLecŃŃiaia
mixtmixtăă (predare(predare--învînvăŃăŃare)are)
Momentul organizatoric
Verificarea temei
Verificarea lecŃiei anterioare
Captarea atenŃiei
AnunŃarea subiectului lecŃiei noi şi a
obiectivelor educative
Predarea lecŃiei noi
Fixarea cunoştinŃelor
Tema pentru acasă
Evaluarea finală
M.S.
11
2.2. LecLecŃŃiaia dede comunicarecomunicare (predare)(predare)-- GagnéGagné captarea atenŃiei; informarea
2.2. LecLecŃŃiaia dede comunicarecomunicare
(predare)(predare)-- GagnéGagné
captarea atenŃiei;
informarea elevului cu privire la obiectivele
urmărite;
reactualizarea capacităŃilor învăŃate anterior;
prezentarea materialului stimul;
dirijarea învăŃării;
obŃinerea performanŃei;
asigurarea feed-back-ului;
evaluarea performanŃei;
intensificarea reŃinerii şi transferului.
M.S.
12

Forme de organizare a procesului de învăŃământ

4

3.3. LecLecŃŃiaia dede recapitulare,recapitulare, sistematizaresistematizare momentul organizatoric; reamintirea
3.3. LecLecŃŃiaia dede recapitulare,recapitulare,
sistematizaresistematizare
momentul organizatoric;
reamintirea temei şi a planului;
recapitularea cunoştinŃelor;
fixarea cunoştinŃelor;
evaluarea finală.
M.S.
13
4.4. LecLecŃŃiaia dede formareformare aa priceperilorpriceperilor şşii deprinderilordeprinderilor momentul
4.4. LecLecŃŃiaia dede formareformare aa
priceperilorpriceperilor şşii deprinderilordeprinderilor
momentul organizatoric, realizarea
instructajului
precizarea temei şi a obiectivelor;
rectualizarea unor cunoştinŃe;
demonstraŃia sau execuŃia model;
antrenarea elevilor în realizarea activităŃii
(lucrării, exerciŃiului);
realizarea independentă de către elev;
evaluarea finală
M.S.
14

Forme de organizare a procesului de învăŃământ

5