Sunteți pe pagina 1din 13

ORDIN nr. 760/C din 22 aprilie 1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.

146/1997 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: MINIS !"#L $#S I%I!I PUBLIC T !N: M&NI &"#L &'I(I)L nr. *+, din 1, augu-t 1999 Da"a in"rarii in #i$%are : 10 a&$&'" 1999 (%r)a a*"&ali+a"a #ala,ila la da"a de : - de*e),rie 2002 Pre+en"a .%r)a a*"&ali+a"a e'"e #ala,ila de la 10 a&$&'" 1999 pana la de*e),rie 2002 Mini-tru de -tat. mini-trul ju-ti/iei. av0nd 1n vedere prevederile art. 2+ alin. 324 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. modi5icat6 7i completat6 prin &rdonanta 8uvernului nr. 11/199+. aprobat6 7i modi5icat6 prin Legea nr. 112/199+. modi5icat6 7i prin Legea nr. 26/1999. precum 7i prin &rdonanta 8uvernului nr. *,/1999. 7i ale 9ot6r0rii 8uvernului nr. 6:/1997 privind organi;area 7i 5unc/ionarea Mini-terului $u-ti/iei. cu modi5ic6rile ulterioare. emite urm6torul ordin< )" . 1 Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. anexa la pre;entul ordin. )" . 2 =re;entul ordin intra 1n vigoare la data public6rii lui 1n Monitorul &5icial al "om0niei. =artea I. =e aceea7i data &rdinul mini-trului de -tat. mini-trul ju-ti/iei nr. 2.214 din : decembrie 1997 17i 1ncetea;6 aplicabilitatea. p. Mini-tru de -tat. mini-trul ju-ti/iei. 8>eorg>e Mocuta )N!?) 1 N&"M! M! &@&L&8I(! pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru )" . 1 axele judiciare de timbru repre;int6 plata -erviciilor pre-tate de c6tre in-tan/ele judec6tore7ti. Mini-terul $u-ti/iei 7i =arc>etul de pe l0ng6 (urtea Suprema de $u-ti/ie. )" . 2 )c/iunile 7i cererile -e 1mpart. din punct de vedere al taxelor judiciare de timbru. 1n urm6toarele categorii< ). ac/iuni 7i cereri evaluabile 1n baniA
1

B. ac/iuni 7i cereri neevaluabile 1n baniA (. ac/iuni 7i cereri pentru care legea -tabile7te un regim di-tinct de taxare. dup6 cum urmea;6< a4 cereri pentru acordarea per-onalit6/ii juridice. pentru autori;area 5unctionarii 7i pentru 1nregi-trarea unor per-oane juridiceA b4 cereri 1n domeniul drepturilor de autor 7i de inventatorA c4 cereri neevaluabile 1n bani. 1n materie comercial6A d4 ac/iuni 7i cereri re5eritoare la raporturile de 5amilieA e4 cereri 5ormulate potrivit Legii notarilor publici 7i a activit6/ii notariale nr. *6/199:A 54 ac/iunile 7i cererile prev6;ute de @ecretulClege nr. 11:/19*+ pentru uni5icarea di-po;i/iilor privitoare la c6r/ile 5unciare 7i de Legea cada-trului 7i a publicit6/ii imobiliare nr. 7/1996. altele dec0t cererile de e5ectuare a opera/iunilor de publicitateA g4 cereri pentru exercitarea c6ilor ordinare de atac impotriva >ot6r0rilor judec6tore7tiA >4 cereri 1n vederea declar6rii recur-ului 1n anulare 1n cau;e civile. adre-ate Mini-terului $u-ti/iei -au =arc>etului de pe l0ng6 (urtea Suprema de $u-ti/ieA i4 alte ac/iuni 7i cereri pentru care. prin legi -peciale. -e prevede un regim -pecial de taxareA j4 cereri pentru tran-crierea 31ntabularea4 in-trainarilor de imobile. pe ba;a de acte -ub -emnatura privat6. 7i ordonan/elor de adjudecareA D4 cereri pentru tran-crierea 31ntabularea4 dreptului de proprietate a-upra activelor imobiliare v0ndute de c6tre -ociet6/ile comerciale cu capital de -tat 7i de 5o-tele cooperative agricole de produc/ieA l4 1n-crierea drepturilor reale de garan/ie 3gaj. ipoteca. privilegii. 5ideju-iuni reale4A m4 cereri pentru alte tran-crieri. 1n-crieri -au notari 1n regi-trele de publicitate a -itua/iei juridice a imobilelor. inclu-iv radierea drepturilor reale de garan/ieA n4 cereri pentru eliberarea de copii de pe 1n-cri-urile a5late la do-ar. )" . * 314 Sunt pl6titori ai taxelor judiciare de timbru toate per-oanele 5i;ice 7i per-oanele juridice. 324 axa judiciar6 de timbru. pl6tit6 la introducerea ac/iunii -au a cererii ori pe parcur-ul proce-ului. -e -uporta de c6tre partea c6;ut6 1n preten/ii. potrivit (odului de procedura civil6. 3*4 En ca;ul 1n care partea care a introdu- ac/iunea -au cererea a 5o-t -cutit6. total -au par/ial. de taxa judiciar6 de timbru. in-tanta de judecata nu poate obliga partea c6;ut6 1n preten/ii la plata -umei pentru care -Ca acordat -cutirea. )" . 4 314 axele judiciare de timbru -unt de trei 5eluri< 5ixe 3exprimate 1n -ume ab-olute4. propor/ionale 7i pe tran-e 3exprimate 1n procente4. 324 axele 1n -uma 5ixa -e aplica ac/iunilor 7i cererilor neevaluabile 1n bani. precum 7i celor evaluabile 1n bani. pentru care prin lege -Ca -tabilit o taxa 1n -uma 5ixa. 3*4 axele propor/ionale. ca 7i cele pe tran-e -e aplica ac/iunilor 7i cererilor evaluabile 1n bani 7i -e calculea;6 la valoarea -upu-6 taxarii. )" . :

314 Se con-idera ac/iuni 7i cereri evaluabile 1n bani cele al c6ror obiect e-te un drept patrimonial ce poate 5i evaluat 1n bani. 324 Faloarea la care -e calculea;6 taxele judiciare de timbru e-te cea prev6;ut6 1n ac/iune -au 1n cerere. @ac6 acea-ta valoare e-te conte-tat6 -au apreciat6 de in-tan/e ca vadit deri;orie. evaluarea -e 5ace pe cale de experti;a. di-pu-6 din o5iciu -au la cererea oric6rei p6r/i. taxa calculanduC-e la valoarea re;ultat6 din experti;a. 3*4 In-tan/ele nu vor primi 3inregi-tra4 ac/iunile 7i cererile 1n care drepturile patrimoniale evaluate 1n valuta nu -unt preci;ate 7i 1n lei. )" . 6 314 Sunt con-iderate evaluabile 1n bani 7i urm6toarele cereri< a4 cererea pentru con-tatarea dob0ndirii unui drept realA b4 cererea pentru re-tituirea pre-ta/iilor e5ectuate 1n temeiul unui act juridic pentru care -Ca cerut con-tatarea nulit6/ii. anularea. re;olu/iunea. re;ilierea -au revocarea. 324 En ca;ul prev6;ut la alin. 314 lit. b4 capatul principal de cerere va 5i -upu- taxei judiciare de timbru prev6;ute la art. 2 alin. 314 din Legea nr. 146/1997. )" . 7 En aplicarea di-po;i/iilor prev6;ute la art. * alin. 324 lit. c4 din Legea nr. 146/1997. prin titularul cererii -e 1n/elege partea care conte-ta bunurile de 1mp6r/it. valoarea ace-tora -au drepturile ori m6rimea drepturilor coproprietarilor 1n cadrul cererilor pentru -tabilirea calit6/ii de mo7tenitor. a ma-ei -ucce-orale. cererilor de raport. cererilor de reduc/iune a liberalit6/ilor 7i cererilor de partaj. )" . + Sunt -upu-e taxei prev6;ute la art. 1* din Legea nr. 146/1997 cererile care au ca obiect drepturi nepatrimoniale. care nu bene5icia;6 de -cutire de taxe judiciare de timbru 7i pentru care nu -Ca prev6;ut o alta taxa. )" . 9 314 (ererile introdu-e la in-tan/ele judec6tore7ti. prin care -e -olicita pronun/area unei >ot6r0ri judec6tore7ti care tine loc de act autentic de 1n-tr6inare a unor bunuri imobile. -e taxea;a core-pun;6tor taxei de timbru pentru autenti5icarea actului prev6;ute la cap. I pct. 1 din anexa la &rdonanta 8uvernului nr. 12/199+ privind taxele de timbru pentru activitatea notarial6. aprobat6 7i modi5icat6 prin Legea nr. 122/199+. cu modi5ic6rile 7i complet6rile ulterioare. 324 @i-po;i/iile art. 9 alin. 3*4 din Legea nr. 146/1997 -e aplica 1n mod core-pun;6tor. )" . 1, 314 Se taxea;a dup6 regulile aplicabile cererii -au ac/iunii principale< cererile reconventionale. cererile de interven/ie 7i de c>emare 1n garan/ie. 324 (ererile reconventionale. cererile de interven/ie 7i de c>emare 1n garan/ie ce apar 1n urma unei ac/iuni care are ca obiect drepturi evaluabile 1n bani -unt -upu-e taxei judiciare de timbru calculate la valoarea ce -e pretinde prin ace-te cereri. )" . 11 (0nd o ac/iune are mai multe capete de cerere. cu 5inalitate di5erita. dintre care unele evaluabile 7i altele neevaluabile 1n bani. taxa judiciar6 de timbru -e datorea;6 di-tinct pentru 5iecare cap6t de cerere. dup6 natura lui. cu excep/ia ca;urilor 1n care. prin lege. -e prevede alt5el. )" . 12

En ca;ul cererilor -au al ac/iunilor introdu-e 1n comun de mai multe per-oane pentru acela7i obiect ori c0nd obiectul e-te un drept -au o obliga/ie comuna. taxa judiciar6 de timbru -e datorea;6 1n -olidar. )" . 1* Nu -e timbrea;6 cererile depu-e 1n cur-ul judeca/ii 7i care nu modi5ica valoarea taxabila -au caracterul cererii ini/iale. ca de exemplu< cererea cu care -e depune li-ta de martori. cererea pentru preci;area domiciliului ale- -au pentru -c>imbarea domiciliului. cererea pentru depunerea recipi-elor de con-emnare 7i a c>itantelor de plata a -umelor ce repre;int6 onorarii pentru exper/i. pen-ii de 1ntre/inere 7i altele. )" . 14 @e a-emenea. nu -e timbrea;6< cererile de 1ndreptare a erorilor materiale. tran;ac/iile intervenite 1ntre p6r/i 1n cur-ul proce-ului civil. cererile acce-orii privind c>eltuielile de judecata. precum 7i cererile pentru exercitarea c6ilor de atac 1n a-t5el de -itua/ii. )" . 1: 314 )c/iunea po-e-orie 7i cererile care au ca obiect -ervitu/i -e timbrea;6. con5orm art. * lit. j4 din Legea nr. 146/1997. cu :,.,,, lei. 324 En ca;ul 1n care prin aceea7i ac/iune -e cer 7i daune pentru lip-a de 5olo-inta 7i pentru degradare. acea-ta cerere -e timbrea;6 -eparat. la valoare. )" . 16 314 (ererile pentru repunerea pe rol a proce-ului a c6rui judecare a 5o-t -u-pendat6 datorit6 p6r/ilor -e timbrea;6 cu :,G din taxa judiciar6 de timbru pentru cererea -au ac/iunea re-pectiva. 324 En ca;urile 1n care -u-pendarea nu e-te datorat6 p6r/ilor. pe cererea de repunere pe rol -e va preci;a temeiul -u-pend6rii 7i -e va 5ace men/iunea< H(erere exceptat6 de la plata taxei judiciare de timbruH. )" . 17 314 (ererile pentru eliberarea de c6tre in-tan/ele judec6tore7ti de copii de pe >ot6r0rile judec6tore7ti. cu men/iunea ca -unt de5initive 7i irevocabile. prin care -e -tabile-c calitatea de mo7tenitor. ma-a -ucce-oral6. cotele 7i bunurile ce revin 5iec6rui mo7tenitor. dac6 nu -Ca pl6tit taxa de timbru pentru e5ectuarea procedurii -ucce-orale notariale. -e taxea;a potrivit cap. I pct. 2, din anexa la &rdonanta 8uvernului nr. 12/199+. aprobat6 7i modi5icat6 prin Legea nr. 122/199+. cu modi5ic6rile 7i complet6rile ulterioare. 324 @up6 plata taxelor -ucce-orale eliberarea de noi copii de pe >ot6r0rile judec6tore7ti prev6;ute la alin. 314 -e taxea;a cu :.,,, lei. )" . 1+ (ererile pentru exercitarea c6ilor ordinare de atac impotriva >ot6r0rilor judec6tore7ti -unt -upu-e taxei judiciare de timbru. con5orm di-tinc/iilor prev6;ute la art. 11 din Legea nr. 146/1997. )" . 19 314 En ca;ul tran-crierii 3intabul6rii4 >ot6r0rii judec6tore7ti prin care -e con-tata -imulatia actului de v0n;areCcump6rare imobiliar6. care anterior a 5o-t tran-cri3intabulat4 1n 5orma aparenta. -e va radia tran-crierea 31ntabularea4 anterioar6 7i -e va e5ectua o noua tran-criere 3intabulare4 pe numele cumparatorilor reali. 324 =entru tran-crierea 31ntabularea4 unor a-t5el de >ot6r0ri -e percepe taxa judiciar6 de timbru calculat6 la valoare.
4

)" . 2, !liberarea certi5icatelor de -arcini 1n urma cercet6rii regi-trelor de tran-crip/iuni 7i in-criptiuni 7i. dup6 ca;. a extra-elor -au copiilor de carte 5unciar6 -e taxea;a cu :.,,, lei pentru 5iecare exemplar. )" . 21 (on-tatarea nulit6/ii. anularea. re;olu/iunea. re;ilierea -au revocarea unui act de 1n-tr6inare care a 5o-t tran-cri- 3intabulat4 nu indreptate-te la re-tituirea taxelor percepute. cu excep/ia celor percepute pentru tran-crierea ordonan/ei de adjudecare. 1n ca;ul 1nca-6rii ace-teia prin recurare. )" . 22 314 Not6rile -au 1n-crierile multiple ce apar 1ntrCun -ingur act -e -upun taxarii -eparat. dup6 natura 5iec6ruia. 324 @ac6 dintrCun act re;ulta cump6rarea unui bun imobil 7i tran-mi-iunea de c6tre cump6r6tor a u;u5ructului unei alte per-oane. taxa judiciar6 de timbru -e datorea;6 at0t pentru tran-crierea tran-mi-iunii propriet6/ii. cat 7i pentru con-tituirea u;u5ructului. 3*4 axele judiciare de timbru -e datorea;6 de c6tre 5iecare titular de drepturi di-tincte. inclu-iv 1n ca;ul 1n care -e 5ace o -ingura cerere de tran-criere 3intabulare -au notare4. )" . 2* 314 Scutirile de taxe judiciare de timbru a5erente ac/iunilor 7i cererilor 1n ju-ti/ie -e 1mpart 1n doua categorii. 7i anume< a4 -cutiri care prive-c ac/iunile -au cererile av0nd un anume obiect 7i care -e aplica tuturor p6r/ilor din proce-. 1n-6 numai 1n ceea ce prive7te obiectul -cutitA b4 -cutiri care prive-c anumite per-oane 7i de care bene5icia;6 numai per-oanele re-pective. (ererile 7i ac/iunile 5ormulate de celelalte p6r/i proce-uale -e timbrea;6 potrivit legii. 324 En ca;urile 1n care 1n de-567urarea proce-ului -e modi5ica ac/iunile -au cererile 7i apar noi capete de cerere -au un alt obiect care nu intra 1n -cutire. -e percep taxele core-pun;6toare. )" . 24 Sunt -cutite de taxele judiciare de timbru. potrivit legii. ac/iunile 7i cererile. inclu-iv cele pentru exercitarea c6ilor de atac. re5eritoare la< a4 1nc>eierea. executarea 7i 1ncetarea contractului individual de munca. orice drepturi ce decurg din raporturi de munca. -tabilirea impo;itului pe -alarii. drepturile decurg0nd din executarea contractelor colective de munca 7i cele privind -olu/ionarea con5lictelor colective de munca. precum 7i executarea >ot6r0rilor pronun/ate 1n ace-te litigiiA b4 plata muncii membrilor cooperativelor de produc/ie me-te-ugarea-ca. de produc/ie mixt6 agricol6Cme-te-ugarea-ca. de invali;i 7i de pre-t6ri de -erviciiA c4 obliga/iile legale 7i contractuale de 1ntre/inereA d4 -tabilirea 7i plata pen-iilor. precum 7i a altor drepturi prev6;ute 1n -i-temele de a-igur6ri -ocialeA e4 -tabilirea 7i plata ajutorului de 7omaj. ajutorului de integrare pro5e-ional6 7i a aloca/iei de -prijin. a ajutorului -ocial. a aloca/iei de -tat pentru copii. a drepturilor per-oanelor cu >andicap 7i a altor 5orme de protec/ie -ocial6 prev6;ute de legeA

54 re-tituirea de c6tre per-oanele 5i;ice 7i juridice care 5olo-e-c per-onal -alariat a -umelor acordate de organul de a-igurare cu titlu de pen-ii 7i ajutoare -ociale celor accidentati 1n muncaA g4 -tabilirea 7i acordarea de-p6gubirilor decurg0nd din condamnarea -au din luarea unei m6-uri preventive pe nedreptA >4 adop/ie. con-tatarea abandonului. ocrotirea minorilor. tutela. curatela. interdic/ie judec6torea-c6. a-i-tenta bolnavilor p-i>ic periculo-i. precum 7i la exercitarea de c6tre autoritatea tutelara a atribu/iilor ce 1i revinA i4 -anc/ionarea contravenientilorA j4 protec/ia con-umatorilor. atunci c0nd per-oanele 5i;ice 7i a-ocia/iile pentru protec/ia con-umatorilor au calitatea de reclamant impotriva agen/ilor economici care au prejudiciat drepturile 7i intere-ele legitime ale con-umatorilorA D4 -tabilirea drepturilor per-oanelor 5i;ice actionare la -ociet6/ile comerciale agricole pe ac/iuniA l4 valori5icarea drepturilor Societ6/ii Na/ionale de (ruce "o7ieA m4 amen;ile de orice 5elA n4 exercitarea drepturilor electoraleA o4 cau;ele penale. inclu-iv de-p6gubirile civile pentru daunele materiale 7i morale decurg0nd din ace-tea. 5ormulate cu prilejul -olu/ion6rii do-arului penal -au prin ac/iune civil6 -eparat6. introdu-6 la in-tanta civil6 potrivit di-po;i/iilor art. 19 7i 2, din (odul de procedura penal6 -au ca urmare a amni-tiei intervenite 1n cur-ul proce-ului penalA p4 -tabilirea 7i acordarea de de-p6gubiri pentru daunele morale adu-e onoarei. demnit6/ii -au reputa/iei unei per-oane 5i;iceA r4 cererile introdu-e de proprietari -au de -ucce-orii ace-tora pentru re-tituirea imobilelor preluate de -tat -au de alte per-oane juridice 1n perioada 6 martie 194: C 22 decembrie 19+9. precum 7i cererile acce-orii 7i incidenteA -4 cererile pentru 1nregi-trarea a-ocia/iilor de proprietari. de locatari -au mixte. adre-ate judec6toriei. precum 7i tran-crierea titlurilor de proprietate -au. dup6 ca;. a contractelor de dob0ndire a apartamentelor din cl6dirile cu mai multe locuin/e. 1n vederea con-tituirii a-ocia/iilor de proprietari. de locatari -au mixteA -.4 orice alte ac/iuni. cereri -au acte de procedura pentru care -e prev6d. prin legi -peciale. -cutiri de taxa judiciar6 de timbru. )" . 2: Sunt -cutite de taxa judiciar6 de timbru cererile. ac/iunile 7i c6ile de atac 5ormulate de pre5ect -au de primar pentru anularea actelor juridice 56cute -au emi-e cu 1nc6lcarea prevederilor Legii 5ondului 5unciar nr. 1+/1991. republicat6. cu modi5ic6rile ulterioare. )" . 26 314 @e a-emenea. -unt -cutite de taxa judiciar6 de timbru conte-ta/iile introdu-e impotriva >ot6r0rilor comi-iilor con-tituite 1n temeiul art. 1: din Legea nr. **/1994 privind exproprierea pentru cau;a de utilitate publica. 324 Sunt -cutite de taxa judiciar6 de timbru cererile 7i ac/iunile. inclu-iv c6ile de atac 5ormulate. potrivit legii. de Senat. (amera @eputa/ilor. =re7edin/ia "om0niei. 8uvernul "om0niei. (urtea (on-titu/ional6. (urtea de (onturi. (on-iliul Legi-lativ. )vocatul =oporului. Mini-terul =ublic. de Mini-terul 'inan/elor 7i unit6/ile din -ubordinea ace-tuia. indi5erent de obiectul ace-toraA cererile 7i ac/iunile. precum 7i
6

c6ile de atac 5ormulate de alte in-titu/ii publice/de intere- public. indi5erent de calitatea proce-uala a ace-tora. -unt -cutite de taxa judiciar6 de timbru atunci c0nd au ca obiect venituri publice. 3*4 En 1n/ele-ul Legii nr. 146/1997. 1n categoria Hvenituri publiceH -e includ< veniturile bugetului de -tat. bugetului a-igur6rilor -ociale de -tat. bugetelor locale. bugetelor 5ondurilor -peciale. inclu-iv ale bugetului 'ondului de a-igur6ri -ociale de -6n6tate. bugetului tre;oreriei -tatului. veniturile din rambur-6ri de credite externe 7i din dob0n;i 7i comi-ioane derulate prin tre;oreria -tatului. precum 7i veniturile bugetelor in-titu/iilor publice/de intere- public cu caracter autonom. provenite din -ur-ele prev6;ute 1n legile de aprobare a bugetelor. )" . 27 314 Mini-terul 'inan/elor poate acorda -cutiri. reduceri. e7alon6ri -au am0n6ri pentru plata taxelor judiciare de timbru. 1n condi/iile -tabilite prin ordin al mini-trului 5inan/elor. 324 En ba;a art. 21 din Legea nr. 146/1997. Mini-terul 'inan/elor poate acorda 5acilit6/ile prev6;ute la alin. 314. pentru< a4 cereri de 1nle-niri care prive-c taxele a5erente ac/iunilor 7i cererilor introdu-e 1n ju-ti/ie dup6 data intr6rii 1n vigoare a Legii nr. 146/1997A b4 cereri de 1nle-niri care prive-c di5eren/ele de taxe judiciare de timbru C a5erente ac/iunilor 7i cererilor introdu-e la in-tan/e 1nainte de data intr6rii 1n vigoare a Legii nr. 146/1997 C. calculate 7i -tabilite potrivit noii legi. ca urmare a major6rii preten/iilor -au valorii taxabile dup6 acea-ta data. 3*4 )probarea e7alon6rii -au a am0n6rii la plata -e 5ace concomitent cu tran-miterea adre-ei de debitare a taxelor judiciare de timbru organului 5i-cal 1n evidenta c6ruia -e a5la debitorul 7i care r6-punde de 1nca-area ace-teia. 344 )nularea debitului urmea;6 regimul prev6;ut pentru re-tituirea taxelor judiciare de timbru. 3:4 'acilit6/ile acordate de Mini-terul 'inan/elor -e comunica direct per-oanelor care leCau -olicitat. 364 =entru a bene5icia de -cutirile -au 1nle-nirile acordate. petentii vor depune comunicarea. 1n original. la organul pre-tator al -erviciului. 374 @epunerea comunic6rii privind aprobarea -cutirii -au a inle-nirii la plata ec>ivalea;a cu 1ndeplinirea obliga/iei prev6;ute la art. 2, alin. 314 din Legea nr. 146/1997. )" . 2+ 314 En ca;ul 1n care o in-tanta judec6torea-c6 trimite -pre judecare unei alte in-tan/e o ac/iune -au o cerere pentru care -Ca pl6tit taxa judiciar6 de timbru 1n cuantumul legal. nu -e percepe o noua taxa. 324 En ca;ul 1n care p6r/ile -olicita actuali;area preten/iilor. 1n ac/iunile 7i 1n cererile trimi-e pentru rejudecare -e vor percepe di5eren/ele de taxe 5ata de taxele pl6tite la introducerea ac/iunii. )" . 29 314 @eterminarea cuantumului taxei judiciare de timbru -e 5ace. dup6 ca;. de c6tre in-tanta judec6torea-c6. de Mini-terul $u-ti/iei -au de =arc>etul de pe l0ng6 (urtea Suprema de $u-ti/ie. 324 =re-tatorul -erviciului taxabil e-te obligat -a comunice 1n -cri- pl6titorului cuantumul taxei judiciare de timbru.
7

3*4 Impotriva modului de -tabilire a taxei judiciare de timbru -e poate 5ace conte-ta/ie potrivit di-po;i/iilor aplicabile 1n materie 5i-cal6. 344 (onte-ta/ia -e depune la in-tanta judec6torea-c6 care a di-pu- 1ncadrarea 1n tari5ul taxelor judiciare de timbru. 1n termen de 1: ;ile de la data comunic6rii cuantumului -umei datorate. 7i va 5i 1n-o/it6 de documentul de plata a taxei de timbru de 2G la -uma conte-tat6. 3:4 In-tanta judec6torea-c6 care a primit conte-ta/ia va remite direc/iei generale a 5inan/elor publice 7i controlului 5inanciar de -tat jude/ene -au a municipiului Bucure7ti. 1n termen de : ;ile. do-arul conte-ta/iei. care va con/ine. 1n mod obligatoriu. conte-ta/ia petentei 7i documentul de plata a taxei judiciare de timbru pentru conte-ta/ie. (onte-ta/ia -e -olu/ionea;6. prin di-po;i/ie motivat6. de c6tre directorul general. 364 En -itua/ia 1n care petenta e-te nemultumita de di-po;i/ia data. procedura de conte-tare e-te cea prev6;ut6 la art. 4. :. 6. 7. + 7i 9 din Legea nr. 1,:/1997 pentru -olu/ionarea obiectiunilor. conte-ta/iilor 7i a plangerilor a-upra -umelor con-tatate 7i aplicate prin actele de control -au de impunere ale organelor Mini-terului 'inan/elor. )" . *, 314 Sumele ac>itate cu titlu de taxe judiciare de timbru -e re-tituie numai 1n ca;urile prev6;ute de lege. 324 axele judiciare de timbru nu -e re-tituie 1n ca;ul 1n care au 5o-t legal pl6tite. dar p6r/ile renun/a la ac/iunea -au la cererea introdu-6. cu excep/iile prev6;ute de lege. 3*4 (ererea de re-tituire -e adre-ea;6 in-tan/ei judec6tore7ti. Mini-terului $u-ti/iei -au. dup6 ca;. parc>etului la care -Ca introdu- ac/iunea -au cererea. 1n termen de un an de la data na7terii dreptului la re-tituire. 344 In-titu/iile prev6;ute la alin. 3*4. dup6 avi;area cererii de re-tituire. o vor tran-mite organului 5i-cal 1n contul c6ruia -Ca virat taxa judiciar6 de timbru. 1n-o/it6 de o comunicare din care -a re;ulte identitatea documentului de plata. cuantumul -umei de re-tituit. condi/iile de 5apt 7i textul legal care indreptate-te re-tituirea -umei. 3:4 &rganul 5i-cal. dup6 anali;a 7i aprobare. cu re-pectarea normelor 1n vigoare. tran-mite tre;oreriei -tatului cererea re-pectiva. pentru re-tituirea taxelor judiciare de timbru. care -e e5ectuea;6 a-t5el< a4 1n ca;ul per-oanelor 5i;ice. re-tituirea -umelor -e e5ectuea;6 prin ca-ieria tre;oreriei -tatului. direct per-oanei 1n cau;aA b4 1n ca;ul per-oanelor juridice. -uma -e re-tituie prin tre;oreria -tatului. cu ordin de plata. 1n contul bene5iciarului indicat 1n cererea de re-tituire aprobat6. 1n condi/iile legii. 364 &rganele 5i-cale vor comunica modul de -olu/ionare a cererii 7i/-au cuantumul -umei re-tituite. precum 7i num6rul documentului de re-tituire a -umelor -olicitate. dup6 ca;. la organul pre-tator al -erviciului taxabil. 374 =e documentul de plata care r6m0ne la pre-tatorul -erviciului taxabil -e va 5ace men/iune cu privire la cuantumul -umei re-tituite 7i la textul legal care indreptate-te re-tituirea. )" . *1 axele judiciare de timbru pl6tite pentru cereri 7i ac/iuni anulate ca in-u5icient timbrate nu -e re-tituie.
8

)" . *2 314 @ovada ac>it6rii taxelor judiciare de timbru -e depune la do-arul cau;ei. 324 =er-oana care prime7te ac/iunea -au cererea pentru care -Ca pl6tit taxa judiciar6 de timbru. precum 7i per-oana care judeca do-arul -au pre-tea;6 -erviciul -olicitat au obliga/ia -a veri5ice corectitudinea conturilor 1n care -Cau depu- ori -Cau virat taxele judiciare de timbru. )" . ** En ca;ul 1n care. cu oca;ia tran-crierii 3intabul6rii4 prev6;ute la art. 9 din Legea nr. 146/1997. -e con-tata 5ragmentarea valorilor. prin 5olo-irea oric6ror mijloace. 1n -copul de a -e -u-trage de la plata taxei judiciare de timbru. -e re5u;a e5ectuarea opera/iunii. dac6 nu -e 5ace dovada pl6/ii integrale. )" . *4 Encadrarea 1n tari5ul taxelor judiciare de timbru de c6tre in-tan/ele judec6tore7ti con-tituie o -arcina admini-trativ6 -tabilit6 de lege a ace-tor organe. 1n calitatea lor de pre-tatoare de -ervicii taxabile. 7i nu con-tituie obiect al activit6/ii lor de judecata. )" . *: 314 axele judiciare de timbru -e datorea;6 7i -e pl6te-c anticipat. adic6 1nainte de primirea 31nregi-trarea4. e5ectuarea -au eliberarea actelor taxabile -au 1nainte de pre-tarea -erviciilor. 324 In-tan/ele judec6tore7ti C cu totul excep/ional. pentru motivele men/ionate 1n re;olu/ie C pot retine cereri -au ac/iuni netimbrate -au in-u5icient timbrate. oblig0nd partea -a pl6tea-c6 taxele pana la primul termen de judecata. 3*4 En ca;ul 1n care taxa judiciar6 de timbru nu a 5o-t pl6tit6 1n cuantumul legal. 1n momentul 1nregi-tr6rii ac/iunii -au a cererii. ori dac6 1n cur-ul proce-ului apar elemente care determina o valoare mai mare. in-tanta judec6torea-c6 va pune 1n vedere petentului -a ac>ite -uma datorat6 pana la primul termen de judecata. (0nd -e mic7orea;6 valoarea preten/iilor 5ormulate. dup6 1nregi-trarea ac/iunii -au a cererii. taxa judiciar6 de timbru -e percepe la valoarea ini/ial6. 56r6 a -e tine -eama de reducerea ulterioara. 344 (0nd prin cerere -e pretind 7i major6ri de 1nt0r;iere 7i/-au dob0n;i. cuantumul ace-tora. de la data la care 1ncep -a curg6 7i pana la data 1nregi-tr6rii cererii -au a complet6rii ei. -e cuprinde 1n valoarea taxabila a cererii. 3:4 Ne1ndeplinirea obliga/iei de plata pana la termenul -tabilit -e -anc/ionea;6 cu anularea ac/iunii -au a cererii. 364 @ac6. 1n momentul 1nregi-tr6rii. ac/iunea -au cererea a 5o-t taxat6 core-pun;6tor obiectului ini/ial. dar a 5o-t modi5icat6 ulterior. ea nu va putea 5i anulat6 integral. ci va trebui -olu/ionat6 1n limitele 1n care taxa judiciar6 de timbru a 5o-t pl6tit6. )" . *6 314 In-tan/ele judec6tore7ti au obliga/ia de a incuno-tinta p6r/ile. o data cu citarea. de-pre taxele judiciare de timbru ce trebuie ac>itate 1n ca;urile 1n care ac/iunile 7i cererile au 5o-t trimi-e prin po-ta. 324 En -itua/ia prev6;ut6 la alin. 314. dac6 ac/iunile -au cererile nu cuprind datele -au documenta/ia nece-ar6 caracteri;arii actului -au calcul6rii taxelor -au dac6 nu -Cau anexat dove;ile din care -a re;ulte plata ace-tora. in-tan/ele judec6tore7ti -tabile-c termenul de judecata 7i comunica p6r/ilor. o data cu citarea. 7i obliga/iile 1n

legatura cu taxa judiciar6 de timbru ce trebuie 1ndeplinite pana la termenul de judecata. -ub -anc/iunea anul6rii cererii -au ac/iunii. )" . *7 314 En -itua/ia 1n care in-tanta judec6torea-c6 inve-tit6 cu -olu/ionarea unei cai de atac ordinare -au extraordinare -au cu rejudecarea cau;ei 1n 5ond con-tata ca. 1n 5a;e proce-uale anterioare. taxa judiciar6 de timbru nu a 5o-t pl6tit6 1n cuantumul legal ori nu -Ca 56cut dovada acord6rii unei -cutiri -au 1nle-niri la plata. va di-pune obligarea partii la plata taxelor judiciare de timbru a5erente. di-po;itivul >ot6r0rii con-tituind titlu executoriu. !xecutarea -ilit6 a >ot6r0rii -e va e5ectua prin executorii judec6tore7ti. potrivit legi-la/iei privind executarea crean/elor bugetare. 324 &rganul pre-tator al -erviciului. primind con5irmarea debitului. con-idera taxa judiciar6 de timbru pl6tit6 1n m6-ura 1n care -uma debitata core-punde taxei legal datorate. 3*4 =entru cereri 7i ac/iuni 1n ju-ti/ie. data de la care curge termenul de pre-crip/ie. 1n ca;ul -umelor datorate cu titlu de taxe judiciare de timbru. e-te momentul 1nregi-tr6rii ac/iunii -au cererii. )" . *+ 314 axele judiciare de timbru -e pl6te-c de c6tre per-oanele 5i;ice 1n numerar. 1n contul bugetului de -tat. la unit6/ile tre;oreriei -tatului -au ale (a-ei de !conomii 7i (on-emna/iuni. 324 =er-oanele juridice pl6te-c taxele judiciare de timbru 1n numerar -au prin virament. 1n contul bugetului de -tat. la unit6/ile tre;oreriei -tatului 1n ra;a c6rora 17i au -ediul 5i-cal. )" . *9 @ovada pl6/ii taxelor judiciare de timbru o con-tituie copia de pe c>itan/a de 1nca-are 1n numerar. eliberata de unit6/ile (a-ei de !conomii 7i (on-emna/iuni -au de tre;oreriile -tatului -au. dup6 ca;. copia de pe ordinul de plata vi;at de unitatea la care -Ca 56cut plata. certi5icate pentru con5ormitate de organul pre-tator al -erviciului. )" . 4, 314 =re7edin/ii in-tan/elor judec6tore7ti au obliga/ia /inerii unei evidente riguroa-e a taxelor judiciare de timbru. prin gre5ierulC7e5. -au. dup6 ca;. primulCgre5ier. urm0nd ca datele -a 5ie comunicate trime-trial Mini-terului $u-ti/iei. 324 &bliga/ia de organi;are a evidentei 7i de comunicare a datelor c6tre Mini-terul $u-ti/iei revine. 1n mod core-pun;6tor. notarilor publici 7i avoca/ilor pentru -umele provenind din taxele de timbru pl6tite pentru activitatea notarial6. precum 7i pentru cele provenind din impo;itele 1nca-ate din onorariile avoca/ilor 7i ale notarilor publici. )" . 41 314 axele judiciare de timbru. taxele de timbru pentru activitatea notarial6. impo;itul pe onorariile avoca/ilor 7i ale notarilor publici. c>eltuielile avan-ate de -tat pentru de-567urarea proce-elor penale -uportate de p6r/i -au de al/i participan/i la proce-. precum 7i amen;ile judiciare -e 1nca-ea;6 1n contul bugetului de -tat a-t5el< a4 la unit6/ile tre;oreriilor -tatului -e de-c>id conturile< C 2,.17.,1.1, H axe judiciare de timbruHA C 2,.17.,1.12 H axe de timbru pentru activitatea notarial6HA C 2,.,+.,1.,4 HImpo;it pe onorariile avoca/ilor 7i notarilor publiciHA C 2,.17.,1.1: H)men;i judiciareHA
10

C 2,.17.,1.16 HFenituri din recuperarea c>eltuielilor judiciare avan-ate de -tatHA b4 1n -ectoarele 4 7i : din municipiul Bucure7ti 7i 1n jude/ul Il5ov. unde nu 5unc/ionea;6 tre;orerii ale -tatului. -e de-c>id la unit6/ile B6ncii (omerciale "omane C S.). din -ectoarele 4 7i :. pe -eama admini-tra/iilor 5inanciare ale -ectoarelor re-pective 7i a @irec/iei generale a 5inan/elor publice 7i controlului 5inanciar de -tat a jude/ului Il5ov. conturile bugetului de -tat< C 6,.17.x.1, H axe judiciare de timbruHA C 6,.17.x.12 H axe de timbru pentru activitatea notarial6HA C 6,.,+.x.,4 HImpo;it pe onorariile avoca/ilor 7i notarilor publiciHA C 6,.17.x.1: H)men;i judiciareHA C 6,.17.x.16 HFenituri din recuperarea c>eltuielilor judiciare avan-ate de -tatH. 324 Enca-area 1n conturile bugetului de -tat a taxelor judiciare de timbru. a taxelor de timbru pentru activitatea notarial6. a impo;itului pe onorariile avoca/ilor 7i ale notarilor publici. a c>eltuielilor avan-ate de -tat pentru de-567urarea proce-elor penale -uportate de p6r/i -au de al/i participan/i la proce-. precum 7i a amen;ilor judiciare -e e5ectuea;6 a-t5el< a4 per-oanele 5i;ice ac>it6 1n numerar taxele judiciare de timbru. precum 7i taxele de timbru pentru activitatea notarial6. impo;itul pe onorariile avoca/ilor 7i notarilor publici. c>eltuielile avan-ate de -tat pentru de-567urarea proce-elor penale -uportate de p6r/i -au de al/i participan/i la proce-. precum 7i amen;ile judiciare. la unit6/ile (a-ei de !conomii 7i (on-emna/iuni 7i la ca-ieriile tre;oreriilor -tatului. Sumele -e depun la ca-ieriile unit6/ilor de tre;orerie -au la cele ale (a-ei de !conomii 7i (on-emna/iuni. dup6 ca;. pe de-tinatiile conturilor prev6;ute la alin. 314. 7i anume< taxe judiciare de timbru. taxe de timbru pentru activitatea notarial6 7i impo;itul pe onorariile avoca/ilor 7i ale notarilor publici. c>eltuielile avan-ate de -tat pentru de-567urarea proce-elor penale -uportate de p6r/i -au de al/i participan/i la proce-. precum 7i amen;ile judiciare. cu 1n-crierea elementelor -peci5ice taxei re-pective 3num6rul do-arului. pre-tatorul -erviciului etc.4. Enca-area -e e5ectuea;6 pe ba;a de c>itan/a. iar unit6/ile (a-ei de !conomii 7i (on-emna/iuni 1nregi-trea;6 1n borderou. dup6 ca;. -umele 1nca-ate 1n conturile men/ionate la alin. 314 lit. a4 7i b4. Sumele 1nca-ate de c6tre unit6/ile (a-ei de !conomii 7i (on-emna/iuni -unt virate 1n contul tre;oreriei -tatului -au al admini-tra/iilor 5inanciare 31n -ectoarele 4 7i : din municipiul Bucure7ti4 7i al @irec/iei generale a 5inan/elor publice 7i controlului 5inanciar de -tat a jude/ului Il5ov. dup6 ca;. la acelea7i termene la care -e virea;6 7i celelalte venituri bugetare 1nca-ate. con5orm conven/iei 1nc>eiate cu Mini-terul 'inan/elorA b4 per-oanele juridice ac>it6 taxele judiciare de timbru -au. dup6 ca;. celelalte -ume prev6;ute la alin. 314. prin virare cu ordin de plata tip tre;oreria -tatului. din conturile ace-tora de-c>i-e la b6ncile comerciale 1n conturile bugetului de -tat men/ionate la alin. 314 lit. a4 7i b4. 3*4 Mini-terul 'inan/elor va comunica lunar Mini-terului $u-ti/iei -itua/ia pe conturi a 1nca-6rii taxelor judiciare de timbru. a taxelor de timbru pentru activitatea notarial6. a impo;itului pe onorariile avoca/ilor 7i ale notarilor publici. a c>eltuielilor avan-ate de -tat pentru de-567urarea proce-elor penale -uportate de p6r/i -au de al/i participan/i la proce-. precum 7i a amen;ilor judiciare.

11

344 Sumele reali;ate din 1nca-area taxelor judiciare de timbru. din taxele de timbru pentru activitatea notarial6. din impo;itele 1nca-ate din onorariile avoca/ilor 7i ale notarilor publici. din amen;ile judiciare 7i din recuperarea c>eltuielilor judiciare avan-ate de -tat. prev6;ute la art. 2: 7i 26 din Legea nr. 146/1997. cu modi5ic6rile 7i complet6rile ulterioare. con-tituie venituri la bugetul de -tat 7i -e cuprind di-tinct 1n bugetul de venituri 7i c>eltuieli al Mini-terului $u-ti/iei. 3:4 En execu/ie c>eltuielile prev6;ute la art. 2: din Legea nr. 146/1997 -e e5ectuea;6 pe ba;a creditelor de-c>i-e pe -eama ordonatorilor principali de credite din bugetul de -tat. 1n limita prevederilor de c>eltuieli 7i a 1nca-6rilor e5ective din bugetul de -tat. 1n conturile men/ionate la alin. 314. 364 En cererile de de-c>idere a creditelor bugetare ordonatorii principali de credite vor mentiona ca -umele re-pective -e acoper6 din veniturile 1nca-ate la bugetul de -tat din taxele judiciare de timbru. din taxele de timbru pentru activitatea notarial6 7i din impo;itul pe onorariile avoca/ilor 7i ale notarilor publici. din c>eltuielile avan-ate de -tat pentru de-567urarea proce-elor penale -uportate de p6r/i -au de al/i participan/i la proce-. precum 7i din amen;ile judiciare. 374 (>eltuielile e5ectuate 1n condi/iile Legii nr. 146/1997 -e cuprind 1n bugetele de venituri 7i c>eltuieli ale ordonatorilor principali 7i ter/iari de credite. 1ntocmite 7i aprobate potrivit reglement6rilor 1n vigoare. 3+4 Mini-terul 'inan/elor va pune la di-po;i/ie Mini-terului $u-ti/iei. la -50r7itul 5iec6rei luni. 1nca-6rile provenind din veniturile men/ionate la art. 2: 7i 26 din Legea nr. 146/1997. cu modi5ic6rile 7i complet6rile ulterioare. 394 @i-ponibilit6/ile de la 5inele anului -e vor reporta 1n anul urm6tor pentru a 5i c>eltuite cu aceea7i de-tina/ie. )" . 42 @ebitele con-t0nd din c>eltuieli avan-ate de -tat 7i -uportate de p6r/i -au de al/i participan/i la proce-. precum 7i din amen;i judiciare ne1nca-ate 1n condi/iile art. *7 -e executa -ilit prin executorii judec6tore7ti. )" . 4* 314 Feniturile reali;ate din taxele judiciare de timbru 7i din celelalte -ur-e prev6;ute la art. 2: 7i 26 din Legea nr. 146/1997. cu modi5ic6rile 7i complet6rile ulterioare. -e vor 5olo-i pentru 5unc/ionarea judec6toriilor. tribunalelor. cur/ilor de apel. (ur/ii Supreme de $u-ti/ie 7i a parc>etelor de pe l0ng6 ace-te in-tan/e. a Mini-terului $u-ti/iei. pentru c>eltuielile de per-onal. pentru magi-tra/i. a-imila/ii ace-tora. precum 7i pentru celelalte categorii de per-onal. pentru c>eltuielile go-pod6re7ti. c>eltuielile de procedura. c>eltuielile de repara/ii curente 7i capitale. publica/iile de -pecialitate. c>eltuielile de capital 1n vederea con-truirii de -edii pentru in-tan/e 7i parc>ete. dot6ri. con-truirea 7i ac>i;i/ionarea de locuin/e de -erviciu. 324 "eparti;area veniturilor din taxele judiciare de timbru 7i din celelalte -ur-e prev6;ute la art. 2: 7i 26 din Legea nr. 146/1997. cu modi5ic6rile 7i complet6rile ulterioare. pe bene5iciari 7i de-tina/ii de c>eltuieli. -e 5ace prin ordin al mini-trului ju-ti/iei. cu avi;ul (on-iliului Superior al Magi-traturii 7i al Mini-terului 'inan/elor. 3*4 @e5alcarea c>eltuielilor pe categorii va 5i cuprin-6 di-tinct 1n bugetul de venituri 7i c>eltuieli anual de c6tre 5iecare ordonator principal de credite. En execu/ie ace-te c>eltuieli vor 5i evidentiate 1n mod di-tinct 7i -e vor raporta de c6tre 5iecare ordonator principal de credite prin darea de -eama contabila proprie.
12

344 (u -umele reali;ate pe-te prevederile bugetare la taxele judiciare de timbru pentru activitatea in-tan/elor. pentru activitatea notarial6. cu cele provenind din impo;itul 1nca-at pe onorariile avoca/ilor 7i ale notarilor publici. precum 7i cu cele re;ultate din c>eltuielile avan-ate de -tat pentru de-567urarea proce-elor penale -uportate de p6r/i -au de al/i participan/i la proce- 7i din amen;ile judiciare. -tabilite 1n con5ormitate cu prevederile Legii nr. 146/1997. cu modi5ic6rile 7i complet6rile ulterioare. -e -uplimentea;a prevederile la ace-te venituri 7i creditele bugetare aprobate Mini-terului $u-ti/iei. En ace-te ca;uri Mini-terul 'inan/elor va e5ectua modi5ic6rile core-pun;6toare 1n -tructura bugetului de venituri 7i c>eltuieli al 5iec6rui ordonator de credite. )" . 44 314 axele judiciare de timbru. ac>itate -au tran-mi-e -pre 1nca-are 1nainte de intrarea 1n vigoare a Legii nr. 146/1997. r6m0n valabile 1n -itua/ia 1n care eliberarea actului -au pre-tarea -erviciului taxabil are loc dup6 acea-ta data. 324 En -itua/ia 1n care ac/iunea -au cererea a 5o-t introdu-6 1n ju-ti/ie anterior intr6rii 1n vigoare a Legii nr. 146/1997. taxele judiciare de timbru -e -tabile-c 1n raport cu legea noua numai 1n ca;ul plu-ului de preten/ii -olicitat ulterior intr6rii 1n vigoare a ace-teia. p. Mini-tru de -tat. mini-trul ju-ti/iei. 8>eorg>e Mocuta. -ecretar de -tat CCCCCCCCCCCCCCCC

13