Sunteți pe pagina 1din 21

Page 1 of 21

BULETINUL OFICIAL AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMNIA PARTEA I LEGI, DECRETE, HOTRRI SI ALTE ACTE 1976 SUMAR DECRET nr. 16 din 3 februarie 1976 pentru aprobarea Metodologiei generale de tehnica legislativa privind pregatirea si siste ati!area proiectelor de acte nor ative DECRET nr. 16 din 3 februarie 1976 pentru aprobarea Metodologiei generale de tehni a legi!lati"a pri"ind pregatirea !i !i!te#ati$area proie telor de a te nor#ati"e DECRET nr. 16 din 3 februarie 1976 pentru aprobarea Metodologiei generale de tehnica legislativa privind pregatirea si siste ati!area proiectelor de acte nor ative EM"TE#T$ C%#&"'"(' DE &T)T *ublicat in$ +('ET"#(' %,"C")' nr. 1- din 13 februarie 1976 )RT"C%' (#"C &e aproba Metodologia generala de tehnica legislativa privind pregatirea si siste ati!area proiectelor de acte nor ative. ane/ata la pre!entul decret. MET%D%'%0") 0E#ER)') DE TE1#"C) 'E0"&')T"2) privind pregatirea si siste ati!area proiectelor de acte nor ative C)*. 1 *R"#C"*"" 0E#ER)'E )RT. 1 "n Republica &ocialista Ro ania. nor ele 3uridice se stabilesc de organele anu e deter inate prin Constitutie si legi. )ctivitatea nor ativa se desfasoara potrivit progra ului legislativ. elaborat in concordanta cu planul national unic de de!voltare econo ico4sociala a tarii. pe ba!a *rogra ului *artidului Co unist Ro an de faurire a societatii socialiste ultilateral de!voltate si inaintare a Ro aniei spre co unis . )RT. 5 "n scopul infaptuirii politicii legislative a partidului si statului. procesul de elaborare si siste ati!are a legislatiei se va desfasura potrivit nor elor stabilite in etodologia de

Anul ?? - Nr. 14

13 februarie

Page 2 of 21

fata. )RT. 3 "n reali!area principiului supre atiei legii. organele care raspund de pregatirea actelor nor ative vor ur ari ca asurile generale privind activitatea de stat. econo ica si sociala sa fie stabilite prin legi sau decrete cu putere de lege. in concordanta cu prevederile Constitutiei. %rice alte acte nor ative vor fi elaborate nu ai pe ba!a si in e/ecutarea legilor sau. dupa ca!. a decretelor cu putere de lege. )RT. ,iecare proiect de act nor ativ trebuie astfel corelat cu actele nor ative cu care are legatura incit sa se integre!e organic in siste ul general al legislatiei. Relatiile sociale o ogene. din acelasi do eniu sau aceeasi ra ura de activitate. vor fi regle entate. de regula. printr4un singur act nor ativ. evitindu4se regle entarile frag entare. )RT. 6 *rin proiectele de acte nor ative trebuie sa se asigure 4 pornind de la anali!a stiintifica a feno enelor si proceselor sociale care fac obiectul regle entarii 4 solutii de fond opti e. de o cit ai are stabilitate si eficienta sociala. "n acest scop. se vor intoc i studii de funda entare social4econo ica. politica si 3uridica si se vor folosi etode oderne de anali!a si de luare a deci!iei. precu si procedee de tehnica legislativa adecvate. )RT. 6 Elaborarea codurilor si altor acte nor ative de i portanta deosebita trebuie precedata de intoc irea unor te!e privind conceptia generala a regle entarii. principiile. obiectivele funda entale si solutiile principale preconi!ate7 nu ai dupa aprobarea acestora de catre organele co petente se va trece la intoc irea proiectelor. &olutiile preconi!ate pentru proble ele co ple/e se vor pre!enta in ai ulte variante. cu aratarea avanta3elor si de!avanta3elor fiecareia. pentru a oferi ele entele de apreciere necesare. )RT. 7 *roiectele de acte nor ative. potrivit i portantei lor. se supun conducerii de partid. spre aprobare. inainte de adoptarea lor de catre organele de stat co petente. )RT. 8 *roiectele se vor redacta in for a prescriptiva. proprie nor elor 3uridice. Te/tele trebuie sa fie for ulate sintetic. clar si precis. pe intelesul celor carora li se adresea!a. )RT. 9 "n scopul asigurarii operativitatii si al si plificarii activitatii de pregatire a actelor nor ative. se va ur a procedura avi!ului unic. in cadrul careia toate organele interesate. precu si Consiliul 'egislativ. isi vor e/pri a. intr4un singur docu ent.

Page 3 of 21

punctul de vedere co un. iar in ca! de divergenta. se va arata opinia separata. )RT. 19 "n reali!area principiului participarii oa enilor uncii la conducerea statului. la de!baterea principalelor proble e ale vietii econo ice si sociale. proiectele actelor nor ative de i portanta deosebita vor fi supuse de!baterii publice. )RT. 11 )ctivitatea de elaborare a actelor nor ative trebuie ur ata de o buna organi!are a procesului de aplicare a lor. astfel incit sa se asigure ur arirea per anenta si siste atica a odului in care noile regle entari raspund cerintelor vietii sociale. facindu4se din practica de aplicare criteriul funda ental de verificare a eficientei legislatiei. )RT. 15 Consiliul 'egislativ i preuna cu inisterele si celelalte organe interesate vor anali!a periodic legislatia si vor pre!enta Consiliului de &tat propuneri de si plificare si siste ati!are a actelor nor ative in vigoare. precu si de abrogare a celor depasite si a caror e/istenta nu se ai 3ustifica. C)*. 5 *R%0R)M(' 'E0"&')T"2 )RT. 13 *rogra ul legislativ trebuie astfel funda entat incit sa dea perspectiva de!voltarii si perfectionarii legislatiei socialiste. a principiilor de drept si sa cree!e cadrul conducerii planificate a intregii activitati nor ative. )RT. 1*rogra ul legislativ va cuprinde ur atoarele obiective funda entale. stabilite in concordanta cu planul national unic de de!voltare econo ico4sociala$ 1. deter inarea principalelor acte nor ative 4 legi si decrete 4 care ur ea!a a fi elaborate pentru toate ra urile si do eniile de activitate. si anu e$ a: asuri legislative de perfectionare continua a conducerii generale si a organi!arii societatii. a constructiei de stat. a intregului siste al de ocratiei socialiste7 b: asuri legislative enite sa contribuie la perfectionarea continua a relatiilor socialiste de productie. de!voltarea econo iei nationale. apararea proprietatii socialiste. intarirea disciplinei in econo ie. la infaptuirea politicii econo ice a partidului si statului7 c: asuri legislative care sa consolide!e traducerea in viata a principiilor eticii si echitatii socialiste. a regulilor de convietuire sociala7 d: asuri legislative enite sa asigure ocrotirea drepturilor si libertatilor cetatenilor. sa pro ove!e afir area ultilaterala a personalitatii u ane7 e: asuri legislative de natura sa de!volte participarea Ro aniei la circuitul econo ic

Page 4 of 21

ondial. contributia ei la intarirea legalitatii si 3ustitiei internationale7 5. deter inarea principalelor hotariri ale Consiliului de Ministri. care ur ea!a a fi adoptate in ba!a si in vederea e/ecutarii legilor sau decretelor7 3. asuri de si plificare si rationali!are a legislatiei. de concentrare in acte nor ative unitare a regle entarilor frag entare. de generali!are a regle entarilor e/peri entale7 -. principalele atributii si raspunderile organelor care au co petente in reali!area obiectivelor stabilite prin progra ul legislativ. )RT. 16 *roiectul progra ului legislativ se intoc este pe ba!a propunerilor tuturor organelor centrale de stat si obstesti. precu si ale organelor locale. de catre Consiliul 'egislativ. care il supune aprobarii conducerii superioare de partid si de stat. )RT. 16 *e ba!a si in reali!area obiectivelor cuprinse in progra ul legislativ se intoc esc planuri anuale de asuri de catre$ a: Consiliul de Ministri. pentru asurile de infaptuire a sarcinilor ce4i revin din progra ul legislativ. inclusiv pentru hotaririle pe care ur ea!a sa le adopte in ba!a si in vederea e/ecutarii legii7 b: inisterele si celelalte organe centrale de stat. pentru sarcinile ce le revin in pregatirea proiectelor de acte nor ative de nivel superior. propuse pentru ra ura sau do eniul lor de activitate. precu si pentru actele proprii. pe care ur ea!a sa le adopte in ba!a si in vederea e/ecutarii legii7 c: organele centrale obstesti. pentru proiectele pe care le initia!a. precu si pentru proiectele la pregatirea carora participa i preuna cu alte organe7 d: organele locale ale puterii si cele ale ad inistratiei de stat. pentru propriile hotariri si deci!ii. in asura in care volu ul si i portanta regle entarilor preconi!ate fac necesara planificarea acestora7 e: Consiliul 'egislativ. pentru actiunile de si plificare. rationali!are si siste ati!are a intregii legislatii. *lanurile de asuri se vor referi atit la proiectele de acte nor ative cuprinse in progra ul legislativ. cit si la cele care nu au fost cuprinse in progra . inclusiv cele privind odificarea. co pletarea. actuali!area sau abrogarea actelor nor ative in vigoare. *rogra ul legislativ si planurile de asuri nu cuprind actele nor ative care se adopta. ori de cite ori este necesar. ca acte de conducere operativa curenta. )RT. 17 *rogra ul legislativ si planurile de asuri se vor actuali!a in functie de necesitatea intoc irii unor acte nor ative a caror elaborare nu a putut fi preva!uta. C)*. 3 %R0)#E'E C%M*ETE#TE ) "#"T") &" *RE0)T" )CTE #%RM)T"2E.

Page 5 of 21

*R"#C"*)'E'E C)TE0%R"" DE )CTE #%RM)T"2E &ectiunea " %rganele co petente a initia si pregati acte nor ative )RT. 18 )u dreptul de initiativa legislativa. potrivit legii$ a: Co itetul Central al *artidului Co unist Ro an7 b: Consiliul #ational al ,rontului (nitatii &ocialiste din Republica &ocialista Ro ania7 c: Consiliul de &tat7 d: Consiliul &upre al De!voltarii Econo ice si &ociale a Ro aniei. in do eniul sau de activitate7 e: Consiliul de Ministri7 f: co isiile per anente ale Marii )dunari #ationale. pentru proble ele de co petenta lor7 g: un nu ar de cel putin 36 deputati ai Marii )dunari #ationale7 h: alte organe preva!ute de lege. )RT. 19 *roiectele de legi i portante pentru de!voltarea econo ica si sociala a tarii se supun de!baterii Consiliului &upre al De!voltarii Econo ice si &ociale. inainte de a fi pre!entate spre adoptare Marii )dunari #ationale. *roiectele de legi si alte acte nor ative de i portanta deosebita. initiate in do eniile de activitate ale Co itetului pentru *roble ele Consiliilor *opulare. se anali!ea!a si se de!bat de catre acest organ. care face propuneri. dupa ca!. Consiliului de &tat sau Consiliului de Ministri. *roiectele de acte nor ative initiate cu privire la politica financiara a statului sint anali!ate si avi!ate. din insarcinarea Consiliului de &tat. de Curtea &uperioara de Control ,inanciar. )RT. 59 Consiliul %rgani!arii Econo ico4&ociale poate elabora proiecte de legi. decrete si alte acte nor ative referitoare la organi!area si perfectionarea ad inistratiei de stat. precu si a unitatilor econo ice si social4culturale. pe care le inaintea!a Consiliului de Ministri. )RT. 51 %rgani!atiile de asa si obstesti pot face propuneri si elabora proiecte de acte nor ative. care se inaintea!a. in vederea e/ercitarii dreptului de initiativa legislativa. fie ,rontului (nitatii &ocialiste din Republica &ocialista Ro ania. de catre organi!atiile co ponente. fie Consiliului de Ministri. de catre organi!atiile ai caror repre!entanti sint e bri ai guvernului. )RT. 55

Page 6 of 21

*ropunerile de proiecte de acte nor ative catre Consiliul de Ministri se fac. potrivit legii. de catre$ a: inistere si celelalte organe centrale de stat7 b: consiliile populare 3udetene si al unicipiului +ucuresti si co itetele lor e/ecutive. )RT. 53 *ropunerile de proiecte de instructiuni. ordine si alte acte nor ative. date in co petenta inistrilor si celorlalti conducatori ai organelor centrale ale ad inistratiei de stat. se fac de catre$ a: e brii organului de conducere colectiva. cu privire la activitatea de care raspund7 b: directiile si celelalte co parti ente organi!atorice subordonate ne i3locit conducerii organelor centrale. pentru activitatile specifice. &ectiunea a ""4a Reguli privind principalele categorii de acte nor ative. Rolul si locul lor in siste ul legislatiei ; 1. Cu privire la proiectele de legi si decrete )RT. 5Masurile generale de conducere si organi!are a intregii activitati de stat. econo ice si sociale. de stabilire a liniei generale a politicii interne si e/terne a statului. pe ba!a *rogra ului *artidului Co unist Ro an. se iau prin legi. adoptate de Marea )dunare #ationala. unicul organ legiuitor in Republica &ocialista Ro ania. )RT. 56 "n ca!urile in care prin Constitutie sau legi se prevede ca o anu ita regle entare se adopta prin lege. se vor elabora proiecte de legi. De ase enea. se vor elabora proiecte de legi pentru regle entarea drepturilor banesti si a altor drepturi ateriale. acordate ca retributie sau sub alta for a. precu si pentru regle entarile cu caracter penal. )RT. 56 *roiectele de legi vor contine regle entari caracteri!ate printr4o cit ai are stabilitate. )tunci cind este ca!ul. in proiectele de legi se vor deter ina cit ai precis li itele in care ur ea!a a fi adoptate acte nor ative subordonate. de e/ecutare. )RT. 57 *roiecte de decrete cu putere de lege se vor elabora in ca!urile in care. potrivit prevederilor Constitutiei. Consiliul de &tat adopta nor e cu putere de lege. )RT. 58 &e pot elabora proiecte de decrete ale Consiliului de &tat si in ca!urile in care. in e/ercitarea unor atributii proprii preva!ute in Constitutie sau legi. Consiliul de &tat e ite decrete care nu se supun aprobarii Marii )dunari #ationale.

Page 7 of 21

)RT. 59 *roiecte de decrete pre!identiale se elaborea!a in ca!urile preva!ute de Constitutie si legi. ; 5. Cu privire la proiectele de acte nor ative e ise de Consiliul de Ministri si organele centrale ale ad inistratiei de stat. in ba!a si in vederea e/ecutarii legii )RT. 39 Consiliul de Ministri si organele centrale ale ad inistratiei de stat e it acte nor ative nu ai in ba!a unor prevederi cuprinse in Constitutie. legi sau decrete. in vederea luarii asurilor necesare privind organi!area si asigurarea e/ecutarii legilor. )ceste acte nor ative nu pot adauga sau contraveni principiilor si dispo!itiilor din legile si decretele pe ba!a si in vederea e/ecutarii carora sint adoptate. )RT. 31 *roiecte de hotariri cu caracter nor ativ ale Consiliului de Ministri se elaborea!a. pentru reali!area atributiilor ce4i revin. potrivit Constitutiei. legilor si decretelor. pentru aducerea la indeplinire a politicii interne si e/terne a partidului si statului. "n hotaririle cu caracter nor ativ ale Consiliului de Ministri se va indica actul nor ativ superior pe ba!a si in vederea e/ecutarii caruia au fost adoptate. )RT. 35 "nstructiuni. ordine si alte acte cu caracter nor ativ ale inistrilor si celorlalti conducatori ai organelor centrale ale ad inistratiei de stat se e it nu ai in te eiul unor prevederi e/prese cuprinse in legi. decrete sau hotariri ale Consiliului de Ministri. )se enea acte se ai pot e ite. in od e/ceptional. in te eiul art. 8- din Constitutie. dar nu ai in ca!ul in care actul de nivel superior recla a e/istenta unui act de e/ecutare. care sa4i asigure o aplicare unitara. "n instructiuni. ordine si alte ase enea acte cu caracter nor ativ trebuie sa se indice actul nor ativ superior pe ba!a si in vederea e/ecutarii caruia au fost e ise. )RT. 33 "nstructiunile. ordinele si alte ase enea acte nor ative vor fi se nate nu ai de inistri sau. dupa ca!. de presedintii ori ceilalti conducatori ai organelor centrale ale ad inistratiei de stat. )RT. 3"nstructiunile. ordinele si alte ase enea acte trebuie sa se li ite!e strict la cadrul stabilit de actele pe ba!a si in e/ecutarea carora au fost e ise. la do eniul sau ra ura de activitate a organului central e itent. *rin ele se stabilesc asuri tehnico4organi!atorice. detalieri si concreti!ari ale dispo!itiilor legale superioare. precu si indru ari necesare in vederea e/ecutarii intoc ai a acestora. )RT. 36

Page 8 of 21

"n ca!ul in care actul nor ativ de nivel superior prevede elaborarea unor instructiuni. ordine sau alte ase enea acte nor ative. acestea vor fi adoptate in ter en util pentru a nu crea dificultati in e/ecutarea actului nor ativ superior. ; 3. Cu privire la actele nor ative adoptate de organele locale ale puterii de stat si organele locale ale ad inistratiei de stat )RT. 36 "n confor itate cu dispo!itiile Constitutiei si legilor. consiliile populare adopta. in e/ercitarea atributiilor lor legale. hotariri pentru regle entarea unor activitati de interes local. )RT. 37 'a elaborarea deci!iilor co itetelor e/ecutive sau birourilor e/ecutive ale consiliilor populare 4 care se adopta nu ai pe ba!a si in vederea e/ecutarii legii 4 trebuie sa se aiba in vedere caracterul lor de acte subordonate fata de actele nor ative e ise de organele superioare ale puterii sau ad inistratiei de stat. precu si ale consiliilor populare care le4au ales. Deci!iile vor cuprinde. de regula. dispo!itii cu caracter tehnico4organi!atoric sau de concreti!are a aplicarii unei nor e 3uridice suparioare. precu si sarcini pentru organele si unitatile subordonate. )RT. 38 %ri de cite ori hotarirea consiliului popular sau deci!ia co itetului e/ecutiv ori a birourlui e/ecutiv se e ite in te eiul unui alt act nor ativ decit legea de organi!are si functionare a consiliilor populare. se va entiona si acel te ei legal. C)*. %R0)#"<)RE) )CT"2"T)T"" #%RM)T"2E. ET)*E'E &" M%D(' DE E')+%R)RE ) *R%"ECTE'%R )RT. 39 )ctivitatea nor ativa trebuie sa se desfasoare organi!at. cu participarea coordonata a tuturor factorilor interesati si cu spri3inul per anent al Consiliului 'egislativ. in toate etapele procesului de elaborare a proiectelor de acte nor ative. &ectiunea " Docu entarea prealabila si funda entarea proiectului. &tabilirea conceptiei. a cadrului general si a principalelor solutii preconi!ate )RT. -9 *roiectul de act nor ativ se elaborea!a. potrivit cu i portanta si co ple/itatea

Page 9 of 21

relatiilor sociale supuse regle entarii. pe ba!a unor studii sau altor lucrari docu entare. care sa ur areasca asigurarea concordantei regle entarilor 3uridice cu cerintele de!voltarii vietii econo ice si sociale. )RT. -1 *entru stabilirea conceptiei si orientarilor ce ur ea!a a fi pro ovate pe cale legislativa. activitatea de docu entare va avea la ba!a hotaririle de partid referitoare la ra ura sau do eniul de activitate in care ur ea!a a se initia proiectul. )RT. -5 &tudiile si celelalte lucrari docu entare vor fi intoc ite de specialisti. cadre cu pregatire si e/perienta profesionala in ra ura sau do eniul de activitate la care se refera viitoarea regle entare. Din colectivele de intoc ire a acestor lucrari vor face parte. in od obligatoriu. 3uristi. "n functie de i portanta si natura proble elor. la elaborarea aterialelor docu entare se va asigura si participarea unor cadre din invata int. din institutele de cercetari sau din alte institutii speciali!ate in proble ele ce fac obiectul docu entarii. Colectivele pentru intoc irea lucrarilor de docu entare vor fi dese nate de conducatorii organelor ce ur ea!a a elabora proiectul de act nor ativ. )RT. -3 &tudiile si celelalte ateriale docu entare se vor intoc i pe ba!a unor cercetari stiintifice si investigatii social4econo ice. de natura sa ofere ai ulte variante organelor care ur ea!a sa adopte actul nor ativ. cuprin!ind toate ele entele necesare unei funda entari te einice a optiunii. )RT. -"n studii se vor anali!a efectele de ordin social. econo ic si politic ale legislatiei in vigoare. stabilindu4se insuficientele sau nea3unsurile ei si necesitatea unei noi regle entari. cu aratarea efectelor previ!ibile ale solutiilor preconi!ate. &tudiile vor cuprinde conclu!ii desprinse din cercetarea stiintifica si practica aplicarii dreptului. din tara noastra. din celelalte state socialiste si din alte tari. )RT. -6 "n vederea definitivarii conclu!iilor retinute in studii. vor fi consultate 4 inca din etapa de docu entare 4 si organele care. potrivit legii. vor avea de avi!at proiectele de acte nor ative. )RT. -6 &tudiile si celelalte lucrari docu entare vor sta la ba!a stabilirii conceptiei noilor regle entari. Conclu!iile retinute in studii 4 cuprin!ind liniile directoare si principalele asuri propuse pentru noua regle entare 4 vor fi supuse. spre de!batere. organului de conducere colectiva. care se va pronunta asupra propunerilor. )RT. -7 "n ca!ul proiectelor de coduri si de alte acte nor ative i portante. se vor elabora. pe

Page 10 of 21

ba!a studiilor intoc ite. te!e prealabile care sa reflecte principiile. noile orientari si principalele solutii ale regle entarilor preconi!ate. Dupa definitivarea lor. pe ba!a observatiilor si propunerilor Consiliului 'egislativ. te!ele vor fi inaintate. spre aprobare. conducerii superioare de partid si de stat. Dupa aprobarea te!elor. organele insarcinate cu elaborarea proiectelor vor proceda la intoc irea acestora. prin colectivele entionate la art. -5. &ectiunea a ""4a "ntoc irea proiectelor de acte nor ative )RT. -8 "ntoc irea proiectului va fi precedata de alcatuirea unui plan in care se vor preci!a succesiunea logica a principalelor parti structurale. solutiile preconi!ate. precu si conceptele 3uridice care vor fi folosite de noua regle entare. )RT. -9 *roiectele de acte nor ative vor trebui sa contina regle entari co plete. prin luarea in considerare a diferitelor ipote!e ce se pot ivi in activitatea de aplicare a actului nor ativ. folosindu4se. dupa ca!. fie enu erarea situatiilor avute in vedere. fie for ularea sintetica a acestora. fie for ulari cadru sau de principiu. )RT. 69 "n elaborarea proiectelor de acte nor ative se vor folosi cele ai adecvate constructii 3uridice si procedee de tehnica legislativa. pentru ca te/tele sa reflecte cu e/actitate solutiile de fond desprinse din studii. &e va avea in vedere. totodata. folosirea unei ter inologii unitare. care sa satisfaca si cerinta unui siste de infor atica legislativa. )RT. 61 "n ca!ul in care in actul nor ativ se prevede 4 in vederea e/ecutarii lui 4 elaborarea unor alte acte nor ative subordonate. proiectele acestora vor fi intoc ite conco itent cu proiectul actului nor ativ de ba!a. De ase enea. actele nor ative care. prin obiectul regle entarii lor. se afla in strinsa legatura se vor intoc i. de regula. in acelasi ti p. spre a se evita regle entarile necorelate sau frag entare si a se preveni paralelis ele. &ectiunea a """4a )vi!area si definitivarea proiectelor de acte nor ative )RT. 65 Dupa intoc ire. proiectul de act nor ativ. insusit de organul de conducere colectiva. se tri ite spre avi!are organelor interesate. *roiectele de acte nor ative se tri it la avi!are insotite de e/punerea de otive. 'a

Page 11 of 21

cererea organelor carora li se cere avi!ul. se vor tri ite si studiile sau alte lucrari docu entare care au stat la ba!a propunerilor de regle entare. )RT. 63 *roiectele de legi. de decrete si de hotariri ale Consiliului de Ministri se vor avi!a. dupa ca!. de catre$ a: inisterele si celelalte organe centrale carora prin diferite acte nor ative li s4a dat in od e/pres ase enea atributie7 b: inisterele si celelalte organe centrale cu rol coordonator in proble ele ce fac obiect de regle entare in proiectul de act nor ativ7 c: inisterele si celelalte organe centrale carora li se stabilesc. prin proiect. atributii si sarcini. ori a caror activitate are contingenta cu viitoarea regle entare7 d: co itetele e/ecutive ale consiliilor populare 3udetene si al unicipiului +ucuresti. pentru proble ele ce interesea!a direct activitatea acestora. )RT. 6%rganele care elaborea!a proiectele de acte nor ative sint obligate sa ia avi!ul Ministerului =ustitiei ori de cite ori proiectele intoc ite$ a: au contingenta cu do eniul de activitate al acestui inister sau cu activitatea instantelor 3udecatoresti. notariatelor de stat si co parti entelor 3uridice din unitatile socialiste7 b: odifica sau deroga de la prevederile codurilor a caror elaborare a fost coordonata de acest inister7 c: contin dispo!itii penale ori stabilesc contraventii7 d: privesc conventiile de asistenta 3uridica. conventiile consulare si orice alte conventii internationale. in asura in care interesea!a activitatea Ministerului =ustitiei. )RT. 66 %rganele care avi!ea!a vor e/a ina proiectele de acte nor ative. in principal. prin pris a specialitatii activitatii pe care o desfasoara. e/pri indu4si acordul prin avi!ul unic. )RT. 66 )vi!ul unic repre!inta punctul de vedere co un al organelor care avi!ea!a proiectul de act nor ativ. for at ca ur are a conlucrarii. pe ba!a progra ului legislativ si a planurilor de asuri. inca din fa!a de docu entare prealabila si de conceptie. continuata in toate celelalte etape. astfel incit proiectul sa fie. in o entul avi!arii. re!ultatul unei activitati coordonate a organelor care4l avi!ea!a si a celor care au sarcina de a4l elabora. )vi!ul unic se ateriali!ea!a in for ula >avi!a favorabil proiectul>. ur ata de se naturile conducatorilor organelor care avi!ea!a. inclusiv Consiliul 'egislativ. ,or ula de avi!are se inscrie pe e/punerea de otive care insoteste proiectul. )RT. 67 Daca. in ur a discutarii proiectului cu organele care avi!ea!a. vor ra ine unele

Page 12 of 21

divergente. acestea vor fi conse nate pe e/punerea de otive sau 4 atunci cind sint necesare de!voltari 4 intr4o nota separata. )RT. 68 "n ca!ul in care proiectele de instructiuni. ordine si de alte acte nor ative ale inistrilor si conducatorilor celorlalte organe centrale ale ad inistratiei de stat interesea!a si alte organe centrale sau co itetele e/ecutive ale consiliilor populare 3udetene si al unicipiului +ucuresti. ele vor fi tri ise si acestora spre avi!are. )RT. 69 *roiectele hotaririlor consiliilor populare sau deci!iilor co itetelor e/ecutive si ale birourilor e/ecutive ale consiliilor populare care se refera la proble e ce interesea!a si alte organe de stat. centrale sau locale. se vor inainta. pentru avi!are. si acestor organe. &ectiunea a "24a )vi!area si celelalte for e de participare a Consiliului 'egislativ la elaborarea actelor nor ative )RT. 69 "n toate etapele procesului de elaborare a proiectelor de acte nor ative Consiliul 'egislativ trebuie sa desfasoare o activitate per anenta de indru are etodologica. sa spri3ine organele care intoc esc proiectele. atit cu privire la funda entarea 3uridica a acestora. cit si sub aspectul tehnicii legislative. acordind asistenta tehnica necesara. "n ca!ul actelor nor ative i portante. in colectivul de intoc ire a proiectelor vor fi inclusi si e bri ai Consiliului 'egislativ. )ctele nor ative de i portanta deosebita vor fi elaborate cu participarea si sub indru area directa a Consiliului 'egislativ. )RT. 61 Consiliul 'egislativ e/a inea!a in colegiul stiintific proiectele de acte nor ative. in confor itate cu dispo!itiile legii sale de organi!are si functionare si potrivit procedurii privitoare la avi!ul unic. )RT. 65 "n ca!ul in care proiectelor de acte nor ative ce au fost avi!ate de catre Consiliul 'egislativ li se aduc 4 inainte de adoptare 4 unele odificari de natura a schi ba fondul regle entarii ori solutiile preconi!ate. sau se schi ba substantial structura proiectului. se va cere in od obligatoriu Consiliului 'egislativ un nou avi! privind toate aceste odificari. Dispo!itiile alineatului precedent se aplica in od corespun!ator si organelor care avi!ea!a potrivit art. 63 si 6-. &ectiunea a 24a &upunerea spre aprobare a proiectelor de acte nor ative

Page 13 of 21

)RT. 63 Dupa avi!area de catre organele interesate si definitivarea lor. proiectele de legi. de decrete si de hotariri ale Consiliului de Ministri. insusite de organele de conducere colectiva ale inisterelor si celorlalte organe centrale sau locale. se inaintea!a &ecretariatului 0eneral al Consiliului de Ministri. *roiectele vor fi insotite de e/punerea de otive 4 inclusiv avi!ul unic 4 si de intreaga docu entatie care a stat la ba!a lor. &ecretariatul 0eneral al Consiliului de Ministri verifica si pregateste proiectele pri ite. in vederea pre!entarii lor Consiliului de Ministri. *roiectele care nu indeplinesc cerintele preva!ute la alin. 1 vor fi restituite. pentru co pletare. organelor care le4au elaborat. )RT. 6*roiectele de legi. decrete si hotariri inaintate Consiliului de Ministri se e/a inea!a in prealabil de catre vicepri 4 inistri. fiecare pentru do eniul sau de activitate. si 4 dupa re!olvarea. pe cit posibil. a eventualelor divergente 4 se supun Consiliului de Ministri. )RT. 66 *roiectele de legi sau decrete cu privire la care Consiliul de Ministri a hotarit sa4si e/ercite dreptul de initiativa legislativa se vor inainta. dupa ca!. Marii )dunari #ationale sau Consiliului de &tat. )RT. 66 "n ca!ul in care dreptul de initiativa legislativa cu privire la unele proiecte de legi sau decrete este e/ercitat de alte organe decit Consiliul de Ministri. proiectele vor fi inaintate. dupa ca!. Marii )dunari #ationale sau Consiliului de &tat. de catre organele initiatoare. &ectiunea a 2"4a De!baterea publica a proiectelor de acte nor ative )RT. 67 *entru asigurarea participarii oa enilor uncii la procesul de elaborare a actelor nor ative. unele proiecte. in functie de i portanta lor sociala. vor putea fi supuse de!baterii publice inainte de adoptarea lor de catre organele de stat co petente. De!baterea publica a proiectelor se reali!ea!a$ prin organi!area de discutii in adunari ale oa enilor uncii7 prin folosirea i3loacelor de infor are in asa ?presa. radio. televi!iune:7 cu prile3ul consfatuirilor organi!ate cu specialistii si oa enii uncii care lucrea!a in ra urile sau do eniile de activitate la care se refera proiectele7 in orice alte for e prin care cetatenii pot aduce o contributie la perfectionarea proiectelor. )RT. 68 %bservatiile si propunerile facute in cadrul de!baterilor vor fi e/a inate de catre organele care au elaborat proiectul. i preuna cu organele care l4au avi!at. atunci cind

Page 14 of 21

este ca!ul. Conclu!iile desprinse din anali!a observatiilor pri ite. ca ur are a de!baterilor. vor fi pre!entate. i preuna cu proprunerile de i bunatatire a proiectului. organelor co petente. pentru a fi avute in vedere la adoptarea acestuia. C)*. 6 *)RT"'E C%#&T"T(T"2E )'E *R%"ECTE'%R. MET%DE &" *R%CEDEE DE TE1#"C) 'E0"&')T"2) )RT. 69 %rganele care elaborea!a acte nor ative vor folosi etode si procedee de tehnica legislativa de natura sa asigure regle entarea 3uridica adecvata a relatiilor sociale. &ectiunea " *artile constitutive ale proiectului de act nor ativ )RT. 79 *roiectul de act nor ativ are. de regula. ur atoarele parti$ titlu7 preabul si for ula introductiva. cind este ca!ul7 dispo!itii sau principii generale7 dispo!itii de continut7 dispo!itii finale si dispo!itii tran!itorii. )RT. 71 Tilul 4 ele ent principal de identificare a actului nor ativ 4 trebuie sa fie scurt. sa e/pri e in od sintetic obiectul regle entarii. "n ca!ul proiectelor de acte nor ative prin care se odifica. se co pletea!a sau se abroga un act nor ativ. titlul proiectului va indica denu irea. nu arul si anul publicarii acelui act. adaugindu4se 4 cind este ca!ul 4 cuvintele$ >cu odificarile ulterioare>. )RT. 75 *rea bulul 4 folosit in ca!ul unor regle entari ai i portante 4 constituie o introducere. succinta. prin care se e/pri a unele consideratii social4politice enite sa releve necesitatea si finalitatea actului nor ativ. )RT. 73 ,or ula introductiva contine indicarea precisa a dispo!itiilor constitutionale sau ale actului nor ativ superior pe care se spri3ina proiectul. )RT. 7Dispo!itiile generale deter ina obiectul. scopul si sfera relatiilor regle entate prin actul nor ativ. cuprin!ind totodata si unele prevederi de natura sa oriente!e intreaga regle entare. Dispo!itiile generale nu trebuie reluate in celelalte parti structurale ale proiectului. in afara de ca!ul in care sint strict necesare pentru intelegerea unor dispo!itii de continut. cu care for ea!a un tot unitar.

Page 15 of 21

'a elaborarea codurilor sau a altor regle entari de are intindere. unele parti structurale cu o pondere deosebita in econo ia proiectului pot cuprinde. si ele. subdivi!iuni introductive continind dispo!itii generale. )RT. 76 "n ca!ul unor regle entari de i portanta deosebita. in locul>dispo!itiilor generale> pot fi stabilite >principiile generale> pe care se inte eia!a intreaga regle entare. )RT. 76 Dispo!itiile de continut cuprind regle entarea propriu4!isa a relatiilor sociale ce for ea!a obiectul actului nor ativ. "n actele nor ative avind ai ulte capitole sau alte subdivi!iuni. dispo!itiile de continut vor fi grupate in aceste subdivi!iuni. in functie de obiectul regle entarii si sub titulatura corespun!atoare. Daca in cuprinsul actului nor ativ este preva!uta reali!area anu itor activitati. regle entarea va ur a ordinea logica a desfasurarii lor7 se va avea in vedere. in special. ca dispo!itiile de drept aterial sa preceada pe cele de ordin procedural. iar dispo!itiile cuprin!ind sanctiuni penale sau ad inistrative sa fie grupate in ulti a parte. &e pot folosi ane/e 4 ca parti co ple entare 4 pentru a se evidentia. cifric sau statistic. ori sub for a de desene. tabele. schite. planuri sau altele ase enea. continutul unor nor e 3uridice. Tot astfel. pot constitui ane/e ale unui act nor ativ regle entarile care se aproba prin acest act. ca regula ente. statute. etodologii sau nor e cu caracter predo inant tehnic. )RT. 77 "n dispo!itiile finale se deter ina data intrarii in vigoare. daca aceasta nu are loc pe data publicarii. i plicatiile pe care noul act le are asupra unor alte acte nor ative. precu si asurile necesare pentru punerea in aplicare a regle entarii. "n proiectele actelor nor ative cu caracter te porar se va prevedea. de regula. perioada aplicarii sau data incetarii aplicarii7 in acest fel de acte nu se vor insera dispo!itii cu caracter per anent. )RT. 78 "n ca!ul in care prin noua regle entare sint afectate raporturi sau situatii 3uridice nascute sub vechea regle entare. dar care nu si4au produs in intregi e efectele pina la data intrarii in vigoare a noului act. acesta va cuprinde dispo!itii tran!itorii corespun!atoare. care sa preci!e!e daca acelor raporturi sau situatii li se va aplica in continuare vechea regle entare ori o alta diferita de cea preva!uta in noul act nor ativ. Dispo!itiile tran!itorii pot fi reunite. cind este ca!ul. cu dispo!itiile finale. intr4o subdivi!iune unica. intitulata >dispo!itii finale si tran!itorii>. &ectiunea a ""4a Ele entele de structura si procedeele de siste ati!are a proiectelor de acte nor ative

Page 16 of 21

)RT. 79 Ele entul structural de ba!a al proiectului de act nor ativ il constituie articolul. *entru identificare. articolele se nu erotea!a cu cifre arabe. "n ca!ul actelor nor ative care au ca obiect odificari sau co pletari ale altor acte. articolele se vor nu erota cu cifre ro ane. pastrindu4se nu erotarea cu cifre arabe pentru te/tele odificate sau co pletate. )RT. 89 ,iecare articol cuprinde. de regula. o dispo!itie de4sine4statatoare. )RT. 81 "n ca!ul codurilor. articolele pot fi preva!ute cu note arginale. ca odalitate de sinteti!are a te/telor. spre a usura folosirea lor. )RT. 85 )rticolele pot fi for ate din ai ulte alineate. &e reco anda ca un articol sa nu fie for at dintr4un nu ar prea are de alineate. *entru o ai precisa identificare. alineatele pot fi nu erotate cu cifre arabe puse intre parante!e. )RT. 83 "n articolele care cuprind enu erari. acestea se vor nota cu cifre arabe sau cu litere. evitindu4se pe cit posibil folosirea liniutelor. in special in ca!ul in care unele parti ale te/tului ar putea sa for e!e obiect de tri itere. )RT. 8"n cuprinsul unui act nor ativ. articolele pot fi grupate. in functie de a ploarea regle entarii si tinind sea a de legatura organica dintre nor e. in paragrafe. sectiuni. capitole si titluri. "n ca!ul codurilor sau al altor regle entari de are intindere. titlurile se pot grupa in >parti> sau in >carti>. )RT. 86 *entru evitarea unor repetari. se pot folosi dispo!itii de tri itere. fara ca prin aceasta sa se cree!e dificultati in cunoasterea si aplicarea te/telor. #u se poate face tri itere la o nor a care. la rindul ei. face tri itere la alta nor a. &e pot face tri iteri la unu sau ai ulte articole dintr4un act nor ativ sau la intregul act nor ativ. )RT. 86 "n cuprinsul dispo!itiei de tri itere se va arata titlul actului la care se face tri itere. nu arul acestuia si data publicarii. iar cind tri iterea se face la anu ite dispo!itii din acel act. se vor indica si nu erele articolelor. Cind se face tri itere la un act ce a fost intre ti p odificat sau. dupa ca!. si republicat. este necesar sa se faca entiune despre aceasta. )RT. 87 "nstituirea acelorasi nor e in doua sau ai ulte acte nor ative. incri inarea. in legi

Page 17 of 21

penale speciale. a unor fapte in acelasi od incri inate in legi generale. precu si orice alte ase enea paralelis e. vor trebui evitate. "n ca!ul in care. pentru a accentua rolul educativ al regle entarii si a usura cunoasterea si aplicarea acesteia. se i pune evocarea unor nor e e/istente. se va face tri itere la ele in ter eni generali. continutul te/telor putind sa fie redat in subsolul paginii. &ectiunea a """4a *rocedee tehnice privind abrogarea.

odificarea si co pletarea actelor nor ative

)RT. 88 "n proiecte trebuie sa fie identificate toate dispo!itiile legale contrare noii regle entari si sa se prevada e/pres abrogarea lor. )ctele nor ative preva!ute a se abroga. total sau partial. vor fi entionate in ordine cronologica. incepind cu legile si decretele. )brogarea poate fi dispusa nu ai printr4un act de acelasi nivel sau de nivel superior. "n od e/ceptional. in ca!ul in care. datorita co ple/itatii regle entarilor. nu ar putea fi indicate toate dispo!itiile legale contrare. se va putea adauga. la sfirsitul enu erarii actelor nor ative abrogate direct. for ula de abrogare generica >si orice alte dispo!itii contrare>. )RT. 89 "n toate ca!urile in care adoptarea unui act nor ativ de nivel superior atrage abrogarea unui act nor ativ de nivel inferior care nu a fost abrogat in od direct. organul co petent va lua asuri de identificare si abrogare directa a acestui act. )RT. 99 "n ca!ul in care. ca o consecinta a evolutiei relatiilor sociale. un act nor ativ a incetat. practic. sa ai fie aplicat. organele co petente vor propune. de ase enea. abrogarea lui e/presa. )RT. 91 )brogarea unui act nor ativ. care contine regle entarea generala intr4o anu ita ra ura sau intr4un anu it do eniu de activitate. nu i plica si abrogarea actelor nor ative speciale. %ri de cite ori se are in vedere si abrogarea actelor nor ative speciale. aceasta se va dispune in od e/pres. )RT. 95 Modificarea e/presa a unor regle entari in vigoare se face prin acte nor ative de acelasi nivel cu actele ce ur ea!a a fi odificate. Cind odificarea adusa unui act de nivel superior atrage odificarea unui act de nivel inferiror. organul care a e is actul de e/ecutare va lua asuri de odificare e/presa a acestui act. )RT. 93 Modificarea unor prevederi dintr4un act nor ativ se poate face nu ai daca prin aceasta

Page 18 of 21

nu se afectea!a conceptia generala a actului nor ativ sau caracterul unitar al acestuia. "n ca! contrar. regle entarea supusa odificarii ur ea!a a fi abrogata in intregi e si inlocuita cu o noua regle entare. care sa preia ceea ce ra ine valabil din vechea regle entare si sa adauge ele entele noi. care se dovedesc necesare. )RT. 9"n ca!ul odificarii unui act nor ativ care a ai fost odificat anterior. odificarea ulterioara se va referi la actul de ba!a. entionindu4se si odificarea anterioara. precu si. daca este ca!ul. data republicarii. )RT. 96 Dispo!itiile destinate sa inlocuiasca te/tele vechi trebuie sa se integre!e in od ar onios in actul ce ur ea!a a fi odificat. pastrind stilul si ter inologia acestui act. )RT. 96 Daca se odifica un nu ar are de articole dintr4un act nor ativ. este indicata republicarea acestuia. asura ce se va dispune prin actul nor ativ odificator. Cu oca!ia republicarii se vor actuali!a denu irile unor organis e. localitati si altele ase enea. care au fost schi bate intre ti p prin alte acte nor ative. Republicarea se face. de regula. odata cu publicarea actului odificator. )RT. 97 Co pletarea unui act nor ativ se face fie prin introducerea de noi alineate la articolele e/istente. fie prin introducerea unor noi articole. ,iecare nou articol va avea. de regula. nu arul articolului caruia ii ur ea!a. insotit de un indice. pentru diferentiere. Co pletarea unui act nor ativ se va face cu asigurarea unitatii de conceptie a acestuia. Regulile tehnice privind odificarea se aplica in od corespun!ator si in ca! de co pletare. )RT. 98 Cind se stabilesc nor e derogatorii fata de o anu ita regle entare. se va folosi for ula >prin derogare de la prevederile...>. &ectiunea a "24a Reguli privitoare la redactarea si stilul actelor nor ative )RT. 99 *roiectele trebuie sa fie redactate in for a prescriptiva 4 proprie activitatii de regle entare 3uridica a relatiilor sociale 4. intr4un stil concis. clar si precis. care sa e/cluda orice echivoc. )RT. 199 Te/tele proiectelor vor fi redactate folosindu4se cuvintele in intelesul lor curent din li ba ro ana oderna. #eologis ele se vor folosi nu ai daca sint de larga circulatie. )tunci cind este necesar. se vor intrebuinta ter eni de specialitate consacrati in ra ura sau do eniul de activitate la care se refera regle entarea.

Page 19 of 21

)RT. 191 "n cuprinsul proiectelor actelor nor ative se vor utili!a aceiasi ter eni cind este vorba de aceleasi notiuni. Ter inologia folosita in proiectele actelor nor ative de e/ecutare nu trebuie sa se indeparte!e de cea folosita in actele nor ative de ba!a. Daca unii ter eni folositi in proiectele de acte nor ative pot avea ai ulte intelesuri sau daca au alt inteles decit cel obisnuit. se va arata in te/t sensul ce trebuie sa li se dea. pentru a se asigura interpretarea corecta a actului nor ativ. )RT. 195 'a redactarea proiectelor se va asigura aplicarea intoc ai a nor elor ortografice. a tutuor regulilor gra aticale. &ectiunea a 24a E/punerea de otive )RT. 193 *roiectele de legi. decrete si hotariri ale Consiliului de Ministri 4 iar atunci cind este ca!ul. si celelalte acte nor ative 4 vor fi insotite de e/puneri de otive. care vor arata succint$ a: cerintele care 3ustifica interventia nor ativa. cu o referire speciala la insuficientele regle entarilor in vigoare7 b: esenta si finalitatea regle entarii propuse. cu evidentierea ele entelor noi7 c: efectele de ordin politic. econo ic. social sau cultural ur arite. in functie de obiectul regle entarii7 d: efectele pe care noua regle entare le are asupra regle entarilor e/istente. )RT. 19E/punerea de otive care insoteste proiectul de act nor ativ va fi se nata de inistrul sau conducatorul organului care a elaborat proiectul. precu si de conducatorii organelor care l4au avi!at potrivit procedurii avi!ului unic. C)*. 6 TE1#"C) *RE0)T"R"" &" E')+%R)R"" *R%"ECTE'%R DE )CTE #%RM)T"2E *R"# C)RE &E R)T","C) &)( &E )*R%+) "#TE'E0ER" "#TER#)T"%#)'E )RT. 196 *entru ratificarea tratatelor internationale incheiate de Republica &ocialista Ro ania se vor intoc i. potrivit Constitutiei. proiecte de legi in ca!ul tratatelor care i plica odificarea legilor. sau proiecte de decrete ale Consiliului de &tat in celelalte ca!uri. *entru acordurile internationale care necesita aprobarea Consiliului de Ministri se vor

Page 20 of 21

intoc i proiecte de hotariri. Dispo!itiile cu privire la pregatirea si elaborarea proiectelor de acte nor ative cuprinse in celelalte capitole se vor aplica. in od corespun!ator. si proiectelor de acte nor ative prin care se ratifica sau se aproba intelegeri internationale. )RT. 196 Titlu proiectului de act nor ativ va cuprinde denu irea integrala a intelegerii internationale. data si locul incheierii acesteia. "n ca!ul cind proiectul de act nor ativ se refera la ai ulte intelegeri internationale. care sint strins legate fie prin obiectul lor. fie prin organis ul international care le4a adoptat. fie prin locul sau data incheierii. titlul acestui act va putea fi for ulat in od sintetic. )RT. 197 *roiectul de act nor ativ va cuprinde dispo!itia de ratificare sau aprobare ?>se ratifica> sau >se aproba>:. denu irea intelegerii internationale. locul si data incheierii acesteia. iar ca ane/e. docu entele care se ratifica sau se aproba. certificate de organul depo!itar al docu entului original. "n asura in care este necesar. in proiect se vor trece si dispo!itii speciale. De ase enea. proiectul de act nor ativ contine si prevederi referitoare la unele re!erve sau declaratii. ori de cite ori este necesar sa fie facute cu prile3ul ratificarii sau aprobarii. )RT. 198 "n ca!ul ai ultor intelegeri internationale strins legate intre ele prin obiect sau prin organis ul international care le4a adoptat. supuse unele ratificarii. iar altele aprobarii. se poate intoc i un singur proiect de act nor ativ. si anu e proiectul de act nor ativ avind nivelul cel ai inalt. C)*. 7 D"&*%<"T"" ,"#)'E )RT. 199 'ucrarile docu entare. variantele si for ele succesive ale proiectelor de acte nor ative adoptate vor fi pastrate de organul care a elaborat proiectele sau a coordonat elaborarea lor. astfel incit sa se asigure cunoastearea intregului proces de elaborare a actului nor ativ adoptat. )RT. 119 Toate persoanele care participa la activitatea de pregatire si elaborare a proiectelor de acte nor ative sint obligate sa respecte cu strictete dispo!itiile legale privitoare la pastrarea secretului de serviciu si de stat. )RT. 111 Dispo!itiile privitoare la etodele si procedeele tehnice. stabilite in pre!enta etodologie pentru actele nor ative. sint aplicabile. in od corespun!ator. si pentru

Page 21 of 21

elaborarea actelor care. fara a avea caracter nor ativ. i braca for a de decret sau hotarire a Consiliului de Ministri.