Sunteți pe pagina 1din 50

Capitolul1:IMOBILIZARI CORPORALE Imobilizarile corporale, denumite si imobilizari materiale sau acti e !i"e tan#ibile cuprind bunurile materiale de !

olosinta indelun#ata, care indeplinesc urmatoarele caracteristici: $ sunt utilizate in productia de bunuri, in prestarea de ser icii sau sunt inc%iriate tertilor& $ au durata normala de !unctionare mai mare de un an& $ au aloarea de intrare mai mare decat limita pre azuta de le#e' In aceasta cate#orie se inscriu elementele patrimoniului care au substanta concreta, indi idualizata prin anumite caracteristici !izice, te%nice, !unctionale, etc' Acti ele corporale a!erente capitalului imobilizat sunt: a( )erenurile, inclusi in estitiile pentru amena*area acestora& b( Mi*loacele !i"e& )ERE+,RI )erenurile sunt bunurile imobile care constau din parcela de teren, cu sau !ara constructii ce apartin unui proprietar' )erenurile in acest sistem de e identa au ca notiune de re!erinta parcela si proprietarul' )erenurile se inre#istreaza in patrimoniu la aloarea stabilita in !unctie de clasele de calitate, supra!ata, amplasarea si-sau alte criterii le#ale, la costul de ac%izitie sau la aloarea aportului in natura' In pro!il administrati . teritorial /comuna, oras, municipiu, *udet( e identa terenurilor se realizeaza prin intermediul cadastrului #eneral' Cadastrul #eneral este un sistem unitar si obli#atoriu de e identa te%nica, economica si *uridica prin care se identi!ica, inre#istreaza si reprezinta pe %artii si planuri toate terenurile de pe intre# teritoriul tarii, indi!erent de destinatia lor si de proprietar' Parcela de teren, din punct de edere al cadastrului, este un imobil/adica o imobilizare in plan economico0!inanciar( indi!erent daca are sau nu constructii' 1atele cu pri ire la terenuri din cadastrul #eneral pri esc nu numai do edirea proprietatii ci si stabilirea obli#atiilor contribuabililor prin sistemul de impozite si ta"e ce decur# din e"istenta in patrimoniu a parcelelor de teren' )erenurile se di!erentiaza din punct de edere: $ al destinatiei si $ al cate#oriei de !olosinta' MI2LOACE 3I4E 5unt considerate mi*loace !i"e, obiectul sau comple"ul de obiecte care se

utilizeaza ca atare si isi indeplinesc cumulati doua conditii: $ are o aloare de intrare mai mare decat limita stabilita prin %otararea 6u ernului' Aceasta aloare a !i actualizata periodic in !unctie de indicele de in!latie' $ are o durata normala de utilizare mai mare de un an' Pentru obiectele care sunt !olosite in loturi, seturi sau care !ormeaza un sin#ur corp, la incadrarea lor ca mi*loace !i"e se are in edere aloarea intre#ului corp, lot sau set' 5unt asimilate mi*loacelor !i"e: 1

$ in estitiile e!ectuate la mi*loacele !i"e luate cu c%irie& $ capacitatile puse in !unctiune partial, care se cuprind la #rupa care urmeaza a se inre#istra ca mi*loace !i"e, la aloarea rezultata prin insumarea c%eltuielilor ocazionate de realizarea lor' $ in estitiile pentru descoperta in ederea alori!icarii de substante minerale utile, de carbuni si alte zacaminte ce se e"ploateaza la supra!ata precum si cele pentru realizarea lucrarilor miniere subterane' $ in estitiile e!ectuate la mi*loacele !i"e pentru imbunatatirea parametrilor te%nici initiali, in scopul modi!icarii acestora si care ma*oreaza aloarea de intrare a mi*loacelor !i"e' C%eltuielile e!ectuate la mi*loacele !i"e in scopul modernizarii acestora trebuie sa aiba ca e!ect: imbunatatirea per!ormantelor !ata de parametrii !unctionali initiali si asi#urarea obtinerii de enituri suplimentare !ata de cele realizate cu mi*loacele !i"e initiale' 5unt considerate acti e corporale: $ mi*loacele !i"e apartinand proprietatii publice& $ lacurile, baltile, iazurile care nu sunt rezultatul unor in estitii& $ terenurile, inclusi cele impadurite& +u sunt considerate mi*loace !i"e: a( motoarele, aparatele si alte subansambluri ale mi*loacelor !i"e procurate in scopul inlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparatiilor de orice !el, care nu modi!ica parametrii te%nici initiali ai mi*locului !i"' b( sculele, instrumentele si dispoziti ele speciale ce se !olosesc !ie la !abricarea anumitor produse in serie, !ie la e"ecutarea unei anumite comenzi, indi!erent de aloarea si durata lor de !unctionare normala' c( constructiile si instalatiile pro izorii' d( animalele care nu au indeplinit conditiile pentru a !i trecute la animale adulte, animale la in#rasat, pasarile si coloniile de albine' e( padurile' !( in estitiile e!ectuate pentru realizarea lucrarilor miniere din a!ara perimetrelor de e"ploatare precum si cele pentru !ora* e"ecutate pentru e"plorari, prospectiuni #eolo#ice si #eo!izice, etc' #( prototipurile, atata timp cat !olosesc ca model la e"ecutarea productiei de serie, inclusi seria zero' %( ec%ipamentul de protectie si de lucru, imbracamintea speciala, precum si accesoriile de pat, indi!erent de aloarea si durata lor de utilizare' 1' Clasi!icarea mi*loacelor !i"e:

1'1' 6rupa 1 7 Constructii 8 3ac parte din aceasta #rupa si constituie obiect de e identa, !iecare cladire delimitata spatial si caracterizata printr0o anumita destinatie !unctionala' In cazul unei cladiri cu mai multe destinatii !unctionale, care nu pot !i delimitate intre ele, intrea#a constructie se considera un obiect de e identa si se incadreaza in #rupa cladirilor corespunzatoare destinatiei !unctionale cu ponderea cea mai mare' In componenta cladirii, in a!ara elementelor sale principale de constructie /!undatie, pereti, plansee, acoperis( intra si toate celelalte elemente care alcatuiesc un 9

tot unic impreuna cu cladirea propriu0zisa si care concura la realizarea !unctiei pentru cre a !ost construita, si anume: a( scari, terase si alte elemente de constructie propriu0zise& b( instalatii interioare electrice de iluminat& c( instalatii interioare sanitare /apa si canalizare(& d( instalatii interioare de incalzire inclusi centrala termica, daca este situata in interiorul cladirii si satis!ace numai ne oile !unctionale ale acesteia, !ara a deser i si procesul te%nolo#ic sau alte cladiri' e( instaltii interioare de #aze /eclusi cele te%nolo#ice(' !( instalatii interioare de entilatie si conditioanare a aerului, cu toate utila*ele ce deser esc aceste instalatii, la cladirile de locuit social0culturale si administrati e' #( instalatii interioare de curenti slabi /tele!on, radio, semnalizari( care nu sunt determinate de procesul te%nolo#ic' %( ascensoare destinate transportului de persoane' OB5ER:A)II 6E+ERALE RE3ERI)OARE LA CO+5)R,C)II $ Ec%ipamentul te%nic al centralelor tele!onice, inclusi aparata*ului, nu intra in componenta cladirii, c%iar daca sunt situate in interiorul acesteia' $ Instalatiile sanitare /apa si canalizare( de incalzire si #aze se includ in componenta cladirii incepand de la bransament /caminul de racord(' $ Instalatiile electrice, de tele!oane,semnalizare, radio, t si altele se includ in componenta cladirii incepand de la co!ret sau de la tablourile terminale ale cablurilor' $ Bransamentele, racordurile, caminele de racord, co!returile, coloanele de co!ret pana la contoare, tablourile terminale si contoarele apartinand !urnizorilor de apa, #aze si ener#ie nu !ac parte din cladire si constituie obiecte de e identa distincte' $ 3undatiile si esa!oda*ele de sustinere care ser esc la amplasarea di!eritelor masini si utila*e si care sunt situate in interiorul cladirii nu intra in componenta acesteia ci a masinilor respecti e, cu e"ceptia !undtiilo care consituie parte inte#rata a cladirii propriuzise ca pardoseli sau plansee' 6rupa 1' Constructii cuprinde: 5ub#rupa 1'1Constructii industriale 5ub#rupa 1'9 Constructii a#ricole 5ub#rupa 1'; Constructii pentru transporturi si telecomunicatii 5ub#rupa 1'< Constructii pentru a!aceri, comert, depozitare 5ub#rupa 1'= Constructii de locuit& cladiri pentru in atamant, stiinta, cultura, arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura !izica si a#rement& cladiri administrati e' 7Constructii speciale8 sunt acele obiecte de constructii care nu indeplinesc caracteristicile de constructii si care au drept scop crearea conditiilor pentru des!asurarea proceselor de productie, comert sau ser icii ori pentru acti itatea

institutiilor' In cate#oria 7constructii speciale8 se includ: $ piste si plat!orme e"terioare, sonde, plat!orme de !ora* marin, terenuri de e"tractie miniera, centrale %idroelectrice, centrale termoelectrice, centre termoelectrice, centrale nucleare, cai de rulare, rampe de incarcare0descarcare, puturi, cosuri de !um, turnuri de racire, etc'/industriale(& $ %elestee, iazuri, bazine, ecluze si ascensoare, constructii si impre*muiri pentru cresterea animalelor si pasarilor, sere, solarii etc' /a#ricole(& $ bara*e, di#uri, lacuri arti!iciale etc /%idro(& ;

$ cai !erate, linii de tram ai, alei, drumuri, autostrazi cu accesoriile/trotuare, borne, parca*e, parapeti, marca*e, semne de circulatie(& piste pentru aeroporturi& docuri uscate, cnaluri pentru na i#atie, !uniculare, poduri, iaducte, apeducte& $ tuneluri, cabine etc /transporturi si telecomunicatii(& $ depozite, rampe, silozuri, patule, budane, #%etarii etc/depozitare0comert(& $ retele de alimentare sau iluminat si de !orta/ener#ie electrica(& $ puturi sapate sau !orate, prize de apa, conducte pentru canalizare, castele de apa, statii de pompare a apei etc/alimentare cu apa, canalizare, imbunatatiri !unciare(& $ conducte de termo!icare, conducte si bransamente pentru #aze, conducte te%nolo#ice din constructii/transport lic%ide, #aze etc( $ impre*muiri, >c, panouri de a%isa* si reclama, bai publice si baze de tratament, centrale si puncte termice /alte constructii speciale(' Clasi!icarea pe treapta a doua a constructiilor speciale cuprinde sub#rupele: $ 9'1' Constructii speciale industriale& $ 9'9' Constructii speciale a#ricole& $ 9';' Constructii speciale %idrotermice& $ 9'<' Constructii speciale pentru transporturi si telecomunicatii& $ 9'=' Constructii speciale pentru depozitare0comert& $ 9'?' Constructii speciale pentru transportul ener#iei elctrice& $ 9'@' Constructii speciale pentru alimentare cu apa, canalizare si imbunattiri !unciare& $ 9'A'Constructii speciale pentru transportul si distributia petrolului, #azelor, lic%idelor industriale, aerului comprimat si pentru termo!icare& $ 9'B' Alte constructii speciale' Obiect de e identa in #rupa a doua 7Constructii speciale8 il constituie !iecare constructie distincta dotata cu toate elementele necesare indeplinirii !unctiei pentru care este destinata' 1e e"emplu: $ estacada pentru acostarea na elor cuprinde !undatia, stalpii de reazem, suprastructura, balustrada de protectie etc' $ podul cuprinde in!rastructura, suprastructura, aparatele de reazem, calea de pod, trotuarul, balustrada de protectie etc' $ drumul cuprinde terasamentele cu consolidarile, imbracamintea si amena*arile drumului, precum si aparatorile, coborarile, de ersoarele, santurile de scur#ere, podurile cu desc%ideri pana la 1C m, trotuarele cu bordurile respecti e' $ rezer orul de depozitare cuprinde !undatia, rezer orul propriu0zis, izolatia, armaturile, dispoziti ele de alimentare si e acuare, dispoziti ele izitare, curatire, incalzire etc' $ conductele te%nolo#ice sunt acele conducte din interiorul unitatii care !ac le#atura intre masinile producatoare de ener#ie sau reteaua e"terioara de transport a ener#iei si utila*ele de lucru precum si conductele care !ac le#atura intre di!eritele utila*e de lucru' Constructiile speciale continue si de mare lun#ime, liniile !erate, liniile tele!onice, liniile de transport a ener#ieei electrice, conductele ma#istrale, retelele de distributie, etc' 5e delimiteaza ca obiecte de e identa in !unctie de partea detinuta de unitatile care le au in administrare operati a, pe trasee' 1'9'

6rupa 9 7Instalatii te%nice, mi*loace de transport, animale si plantatii8 5ub#rupa: Ec%ipamente te%nolo#ice 7Masini, utila*e, si instalatii de lucru8 <

Prin 7Masini, utila*e, si instalatii de lucru8, se intele# acele mi*loace de munca care actioneaza direct/mecanic, termic, c%imic( asupra obiectelor muncii si le modi!ica insusirile materiale /caracteristicile !izice, c%imice, etc(' In sub#rupa 7Masini, utila*e si instalatii de lucru8, obiect de e identa se considera orice masina, aparat, a#re#at si instalatii cu toate dispoziti ele, accesoriile, motoarele, aparatele de control si masurare, impre*muirea indi iduala si !undatia/daca au !undatie proprie(' Pentru instalatiile comple"e, obiect de e identa il constituie !iecare a#re#at sau utila* de pe ultima treapta a clasi!icarii/subclasa,!amilia sau conditiile speciale de e"ploatare(' 1in aceasta #rupa, masinile si utila*ele sunt clasi!icate dupa domenii de utilizare in urmatoarele sub#rupe: ;'1' E"tractia si prepararea carbunilor si minereurilor metali!ere si nematali!ere' ;'9' Prospectiuni #eolo#ice si #eo!izice, !ora* si e"tractia titiului si #azelor ;';' Masini, utila*e si instalatii pentru metalur#ia !eroasa inclusi laminrea si tre!ilarea metalelor' ;'<' Masini, utila*e si instalatii pentru metalur#ia ne!eroasa' ;'=' Masini, utila*e si instalatii pentru constructii de masini si prelucrarea metalului' ;'?' Masini, utila*e si instalatii pentru industria c%imica si petroc%imica' ;'@' Masini, utila*e si instalatii pentru producerea materialelor de constructii si re!ractare' ;'A' Masini, utila*e si instalatii pentru sil icultura, e"ploatarea si prelucrarea lemnului' ;'B' Masini, utila*e si instalatii pentru industria celulozei si %artiei' ;'1C' Masini, utila*e si instalatii pentru producerea sticlei, portelanului si !aiantei' ;'11 Masini, utila*e si instalatii pentru industria te"tila' ;'19 Masini, utila*e si instalatii pentru industria con!ectiilor' ;'1;'Masini, utila*e si instalatii pentru industria pielariei, blanurilor si incaltamintei' ;'1<' Masini, utila*e si instalatii pentru industria alimentara' ;'1=' Masini, utila*e si instalatii pentru industria poli#ra!ica' ;'1?' Masini de !orta si utila*e ener#etice' ;'1@' Masini, utila*e si instalatii comune care !unctioneaza independent' ;'1A' ,tila*e speci!ice productiei de electrozi din #ra!it' ;'1B' Alte masini si instalatii pentru productia industriala' ;'9C' Masini si utila*e pentru constructii' ;'91' Masini, utila*e si instalatii pentru a#ricultura' ;'99' Masini, utila*e si instalatii pentru transporturi si telecomunicatii' ;'9;' Masini, utila*e si instalatii pentru circulatia mar!urilor' ;'9<' Masini, utila*e si instalatii pentru #ospodaria comunala si #ospodarii' ;'9=' Masini, utila*e si instalatii pentru ocrotirea sanatatii' ;'9? Alte masini, utila*e si instalatii' +u !ormeaza obiect distinct de e identa, !iind componente ale acestora: $ motoarele, ambreia*ele, etc' In toate cazurile in care sunt destinate in mod permanent punerii in miscare a partilor mobile ale aceluiasi obiect de e identa' $ pompele si dispoziti ele care asi#ura e%icularea materiilor prime sau a materialelor au"iliare in cadrul obiectului de e identa sau pana la obiectul de e identa urmator'

$ aparatele de masurare si control montate pe utila*e' $ !undatia, placa de !undatie, pe care sunt montate mai multe utila*e' $ impre*muirea indi iduala a unui utila*' =

5ub#rupa: 7Aparate si instalatii de masurare, control si re#lare Prin 7Aparate si instalatii de masurare, control si re#lare8 se intele# acele aparate si instalatii care in mod independent se !olosesc pentru operatiuni de masurare, incercari te%nolo#ice, re#lare si comanda automata, analize, probe de laborator' 1in #rupa 7Aparate si instalatii de masurare, control si re#lare8 !ac parte: <'1' Aparate si instalatii pentru masurarea marimilor #eometrice, mecanice si acustice: Marimi #eometrice $ lun#ime: ri#le, rulete, pan#lici, !ire, compase, sublere,micrometre, telemetre, alimetre& $ arie /planimetre, determinari de puncte(& $ olum /capacitate( baloane cotate,cilindri #radati, pa%are cotate, dozatoare olumetrice0de e"emplu pentru carburanti etc'& $ un#%iuri: ec%ere, raportoare, busole, ni ele pentru ni elment, #oniometre, teodolite, se"tante, tac%imetre' Marimi mecanice $ masa: #reutatea etalon, balante /simple, compuse, normale, semiautomate si automate(, bascule /zecimale, romane(& $ !orta: dinamometre& $ presiuni: manometre, acuummetre, barometre& $ debit si cantitate de !luide: debit metru, contoare de olum pentru #aze si lic%ide Marimi acustice: !enometre, micro!oane, surse de s#omot, tuburi acustice, sonometre etc' <'9' Aparate si instalatii pentru masurarea timpului, !rec entei si marimilor cinematice: $ masurarea timpului: orolo#ii de cuart, pendule, ceasornice, cronometre, crono#ra!e, calculo#ra!e& $ masurarea !rec entei: etaloane de !rec enta, !renct emetre& $ masurarea itezei si acceleratiei: itezometre, anemometre, anemo#ra!e, stroboscoape& $ aparate de masurat rotatii, impulsuri' <';' Aparate si instalatii pentru masurarea marimilor electrice, electroma#netice si radiometrice: $ masurarea intensitatii curentului electric: ampermetre, miliampermetre, microampermetre, etc'& $ masurarea tensiunii electrice: olmetre, etc'& $ masurarea puterii electrice: >attmetre, etc'& $ masurarea ener#iei electrice: contoare de ener#ie electrica, coulombometre, etc' <'<' Aparate si instalatii pentru masurarea marimilor termice si !otometrice' Marimi termice: termometre, termocupluri, lampi de temperatura, pirometre, calorimetre' Marimi !otometrice: lampi etalon de intensitate luminoasa, bancuri !otometrice,

!otometre, lu"metre, e"ponometre, aparate pentru masurarea culorii' <'=' Aparate si instalatii pentru masurarea marimilor analitice de material, de structura si de compozitie' ?

$ Aparate pentru masurarea densitatii& aparate pentru masurarea densitatii lic%idelor si solidelor/alcoolmetru, za%arimetru, etc( $ Aparate si instalatii pentru incercarea materialelor, elementelor si produselor: dilatometre, re!ractometre, polarimetre, calorimetre, aparate de conditionare, %i#rometre, pD0metre /aparate pentru masurarea acti itatii ionilor de %idro#en(, masini pentru incercari la tractiune, !lua*, soc, de!ectoscoape, duroscoape' <'?' ,tila*e si accesorii de laborator' $ Aparate optice de izare si e"aminare /microscoape, spectoscoape, cuptoare, autocla e(, aparate si instalatii termice, acustice, electrice, etc' <'@' Aparate si instalatii pentru cercetare stiinti!ica' <'A' Instalatii pentru comanda si re#larea automata a proceselor te%nolo#ice pentru semnalizare si telemasurare /instalatii de comanda si re#lare automatasi semiautomata de procese te%nolo#ice, statii meteorolo#ice automate, radiosonde, radare meteorolo#ice, etc'( <'B' Calculatoare electronice si ec%ipamente peri!erice' In #rupa < 7Aparate si instalatii pentru masurare, control si re#lare8 se considera obiect de e identa distinct !iecare aparat pentru masurarea tuturor !elurilor de masini, pentru incercarile te%nolo#ice si controlul produselor, !iecare aparat sau instalatie de comanda a unor procese te%nolo#ice si de lucru, !iecare instalatie sau utila* de laborator daca nu constituie parte componenta a unui utila*' 5ub#rupa 7Mi*loace de transport8 Prin 7mi*loace de transport8 se intele# acele mi*loace de munca care prin miscarea lor indeplinesc !unctia de deplasare in spatiu a bunurilor si a persoanelor' 1in cadrul #rupei 7mi*loace de transport8 !ac parte: ='1' Mi*loace de transport !ero iar: locomoti ele, a#oane de mar!a si calatori, a#onete pentru transport de mar!a subteran' ='9' Mi*loace de transport auto: autoturisme, microbuze, motociclete, biciclete, autocamioane, auto!ur#onete, autocisterne, autotrailere, etc' =';' Mi*loace de transport na al: na e maritime de calatori, remorc%ere, na e maritime de pescuit, na e !lu iale, !eriboturi, bacuri de trecere, barci de a#rement, barci pescaresti' ='<' Mi*loace de transport aerian: a ioane pentru transport de calatori, mar!uri, elicoptere, a ioane cu destinatie speciala /lucrari a#rosil ice, sanitare, etc'( ='=' Mi*loace pentru transportul urban de calatori: mi*loace de transport electric urban pe sine, mi*loace de transport electric orasenesc pe pneuri' ='='?' ,tila*e si instalatii de transport si ridicat, mecanisme de ridicat / inciuri, trolii( macarale, ascensoare, transportoare, ele atoare, incarcatoare, impin#atoare' ='@' Mi*loace de transport cu tractiune animala' In #rupa = 7Mi*loace de transport8 se considera obiect de e identa distinct !iecare mi*loc de transport !ero iar, rutier, pe apa sau aeian, in totalitatea lui, asa cum este pre azut pe ultima treapta a clasi!icarii mi*loacelor !i"e' In componenta unui mi*loc de transport /locomoti a, autocamion, apor, a ion, etc'( se cuprind toate aparatele, dispoziti ele, instalatiile etc' care !ac parte inte#ranta din aceasta si care concura la realizarea !unctiunilor sale, de e"emplu:

$ instalatia de incalzire si instalatia electrica a a#oanelor& $ #eneratoarele, motoarele, aparata*ul de na i#atie, mecanismele de incarcare si descarcare, mi*loacele de sal are, etc' care se a!la in dotarea na ei& @

$ aparatele de na i#atie si radio0transmisie a a ioanelor& $ roate de sc%imb, #arnitura de scule, prelata, e"tinctorul la auto e%icule& $ %arnasamentul pentru mi*loacele de transport cu tractiune animala /daca nu deser esc doua mi*loace de transport(' Obiectele #ospodaresti ce se a!la pe apoare, a#oane /mobila, cazarment, esela, etc'( nu intra in componenta acestora' 5ub#rupa 7Animale si plantatii8 5e considera ca !ac parte din sub#rupa 7animale8, ca mi*loace !i"e, animalele de munca si de reproducere: $ cai de reproducere si de munca& $ boi si bi oli de munca& $ aci de lapte si tauri pentru reproducere& $ oi pentru reproducere& $ ma#ari si catari& +u se includ in aceasta #rupa a mi*loacelor !i"e, animalele tinere si la in#rasat, pasarile si coloniile de albine, animalele din circuri si #radini zoolo#ice' Obiect de e identa se considera !iecare animal' 5e considera ca !ac parte din sub#rupa 7plantatii8 plantatiile de pomi !ructi!eri, plantatiile de ita de ie, plantatiile de %amei, rac%itariile' Obiect de e identa in sub#rupa 7Plantatii8 se considera !iecare plantatie, pe specii si nu !iecare pom, ast!el: $ plantatii de meri, pruni, #utui, duzi, mi#dali, castani& $ plantatii de ciresi, isini, piersici, aluni, caise& $ plantatii de nuci& $ plantatii de a#risi, coacaze, tranda!iri de dulceata& $ plantatii de zmeura si alti arbusti si subarbusti /muri, capsuni,smoc%ini( $ plantatii de %amei& $ plantatii de protectie si de consolidare a terenurilor: $ !oioase si rasinoase& $ plopi, salcami si salcii& $ rac%itarii' 1';' 6rupa ; 7,nelte, dispoziti e, instrumente, mobilier si aparatura birotica8 1in aceasta #rupa !ac parte unelte, dispoziti e si instrumente !olosite in industrie, constructii, a#ricultura, transporturi si telecomunicatii, circulatia mar!urilor, pentru !rizerie, coa!ura, cosmetica, accesorii de productie, mobilier, aparatura birotica /masini de scris, aparate de copiat( in entar #ospodaresc /perdele, draperii, co oare(' A

Capitolul9:Aspecte !iscale in #estiuneaimobilizarilor Imobilizarile ar putea !i de!inite ca reprezentand bunurile si alorile pe care intreprinderea isi propune sa le !oloseasca pe o perioada mai mare de timp' Re#ula contabila ca si cea !iscala precizeaza ca perioada de utilitate a bunurilor sau alorilor trebuie sa !ie de peste un an pentru ca ele sa !ie considerate imobilizari' Ele au speci!ic !aptul ca nu0si sc%imba !orma in urma procesului de productie, participa la mai multe cicluri economice si nu se consuma la prima utilizare, transmitandu0si aloarea in mod treptat, parte cu parte asupra noilor produse' Printre cate#oriile contabile si !iscale de imobilizari apar insa si elemente !ara aloare de sc%imb, a caror prezenta in bilant este *usti!icata de aplicarea unor principii contabile,indeosebi independenta e"ercitiilor si acceptarea de catre !iscalitate a consecintelor acestor principii' Ast!el, c%eltuielile de constituire si c%eltuielile de cercetare0dez oltare, ca imobilizari necorporale, sint acti e !icti e prin e"celenta si !aptul ca apar in bilant nu are drept *usti!icare decat repartizarea lor pe mai multe e"ercitii, prin intermediul amortizarii' 1e alt!el, in re#lementarile !iscale si contabile romanesti se pre ede amortizarea lor pe o perioada de pana la cinci ani si, dintr0un punct de edere !iscal, daca intreprinderea obtine rezultate su!icente, este de pre!erat ca durata lor de amortizare sa !ie cat mai mica, realizandu0se ast!el deductibilitatea mai rapida a c%eltuielilor respecti e' Pe de alta parte, consideram ca de!inirea acestor cate#orii de c%eltuieli/mai ales a celor de cercetare0dez oltare( ne permite sa le 7lasam8 in sarcina perioadei in care sunt an#a*ate, cu deductibilitate !iscala imediata si inte#rala' Acelasi rationament poate !i aplicat si pro#ramelor in!ormatice, a caror uzura morala este !oarte rapida si care trebuie inlocuite repede' +ormele pre ad si in acest caz o durata de utilizare care sa nu depaseasca cinci ani, ceea ce ne permite sa optam pentru o perioada mai scurta de amortizare' Aceste interpretari pot !i acceptate mai ales de intreprinderile care de#a*eaza bene!icii su!icente, care sa acopere c%eltuielile respecti e' 1ar, c%iar daca eniturile nu depasesc c%eltuielile, a anta*ul !iscal ramane deoarece acestea se or re#asi intr0o pierdere !iscala, care poate !i reportata in e"ercitiile urmatoare'5e satis!ace, asadar, obiecti ul de amanare in timp a sarcinii !iscale' In plus, in conditiile unei economii in care in!latia/si numai ea( !ace ca mediul economic sa !ie anormal si in care con!lictul actionarmana#er este !oarte putin prezent, amanarea sarcinii !iscale /si amanarea unor plati, in #eneral, !ara costuri suplimentare( are e!ecte din cele mai !a orabile asupra situatiei de trezorerie a intreprinderii si poate !i considerat ca !iind obiecti prioritar' 9'1' E aluarea si ree aluarea imobilizarilor 1intr0o perspecti a !iscala, este interesant de pus in e identa modul in care se !ace e aluarea imobilizarilor la intrarea in patrimoniu si implicatiile asupra #estiunii intreprinderii' Ast!el, normele in i#oare precizeaza ca re#ula #enerala, alabila si pentru imobilizari, !aptul ca e aluarea la intrare se !ace la aloarea de intrare, ia !orma costului de ac%izitie, in cazul bunurilor cumparate, a costului de productie, pentru bunurile produse de intreprindere pentru ea insasi sau a alorii actuale /sau de utilitate(, pentru cele primite cu titlu #ratuit' :aloarea de utilitate este determinata in !unctie de pretul B

pietei si de utilitatea bunului pentru intreprindere' Aceasta aloare se determina pe baza propunerilor !acute de specialisti si cu aprobarea consiliului de administratie al a#entului economic' La stabilirea acestei alori actuale /de utilitate( se a tine seama de aloarea mi*loacelor !i"e cu caracteristici identice si de #radul de uzura al mi*locului !i" primit' Costul de ac%izitie este dat de suma dintre pretul de cumparare si ta"ele nerecuperabile, c%eltuielile de transport apro izionare si alte c%eltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate a bunului respecti ' Pentru imobillizari, punerea in starea de utilitate inseamna inclusi monta*ul si-sau probele te%nolo#ice' Costul de productie al unui bun cuprinde: costul de ac%izitie al materiilor prime si materialelor directe consumate pentru obtinerea bunului respecti , celelalte c%eltuieli directe de productie, precum si cota parte din c%eltuielile indirecte de productie determinata rational ca !iind le#ata de !abricatia acestuia' Atunci cand e"ista re#lementari le#ale e"prese, re!lectarea in contabilitate a imobilizarilor se !ace la aloarea de intrare ree aluata' 1in de!initiile date pentru costul de ac%izitie si pentru costul de productie, ca alori de intrare pentru imobilizari si cunoscand !aptul ca acestea stau la baza calculului amortizarii, putem inca o data sa desprindem ideea ca este interesant ca in aloarea de intrare sa !ie incluse cat mai putine din c%eltuielile ocazionate de ac%izitia si punerea in !unctiune a imobilizarilor, cu respectarea re#lementarilor le#ale' 1i!erenta de c%eltuieli ar ramane in sarcina perioadei, iar deductibilitatea lor ar !i imediata si inte#rala' 1aca aceste c%eltuieli ar !i incluse in aloarea contabila, deductibilitatea lor s0ar amana, de enind e!ecti a doar la inre#istrarea amortizarilor'In plus, amortizarea poate sa nu !ie deductibila decat in limita #radului de utilizare al mi*loacelor !i"e de baza, e"istand riscul ca o parte din c%eltuielile ast!el tratate sa se bucure de deductibilitate abia dupa scoaterea din !unctiune sau sa nu !ie deductibile deloc' 1e asemenea, daca scoaterea din !unctiune se !ace inainte de recuperarea inte#rala prin amortizare a alorii de intrare, partea nerecuperata este tot nedeductibila' Prin aceasta optiune a intreprinderii in domeniul e aluarii se realizeaza nu numai un obiecti al #estiunii !iscale, ci si o cerinta a #estiunii !inanciare0se recupereaza mai repede, prin c%eltuieli, o parte din sumele in estite' In normele care re#lementeaza re#imul !iscal si contabil al imobilizarilor se trateaza si problema mi*loacelor !i"e cumparate dupa e"pirarea duratei normale de !unctionare: pentru acestea, aloarea de intrare este data de costul de ac%izitie iar durata pe care se a !ace recuperarea acestuia se stabileste de catre o comisie te%nica' Acelasi tratament se a aplica si mi*loacelor !i"e a!late in proprietatea intreprinderii, carora le0a e"pirat durata de !unctionare, dar la care se !ac lucrari de in estitii in ederea !olosirii lor in continuare' 1aca aceste c%eltuieli de in estitii se !ac inainte de e"pirarea duratei normate si au drept consecinta modernizarea mi*loacelor !i"e initiale, atunci se a putea ma*ora aloarea de intrare a acestora, care se a amortiza pe durata ramasa sau pe o durata obtinuta prin ma*orarea duratei normate cu pana la 1CE' ,n aspect mai putin principal, dar care corespunde practicilor din economia reala, il reprezinta posibilitatea care se o!era intreprinderilor de a amortiza in estitii puse partial in !unctiune si pentru care nu s0au intocmit !ormele de inre#istrare ca mi*loace !i"e' :aloarea de amortizat in acest caz este cea stabilita prin situatiile de lucrari la data punerii in !unctiune' La terminarea in estitiei si la trecerea ei in cate#oria mi*loacelor !i"e, aloarea de intrare se ma*oreaza cu e entualele c%eltuieli e!ectuate intre data punerii in

!unctiune si data receptiei ca mi*loc !i"' Putem spune ca aceasta precizare a*uta intreprinderea in sensul ca se recupereaza, prin includerea pe c%eltuieli a amortizarii, o parte din sumele in estite inainte de data recunoscuta pentru receptia de!initi a a unor mi*loace !i"e' In!latia !ace ca problema e aluarii sa se puna atat la intrarea in patrimoniu cat si pe masura !unctionarii intreprinderii, atunci cand aloarea re!lectata prin conturile de 1C

#estionare a imobilizarilor si pe baza careia se calculeaza amortizarea de ine complet nesemni!icati a in raport cu aloarea reala a bunului si, mai ales, in raport cu costul de inlocuire al acestuia' 1e asemenea, amortizarea de ine mult mai mica decat suma necesara pentru inlocuirea bunului respecti ' In acelasi timp, aceste c%eltuieli cu amortizarea puse !ata in !ata cu enituri care se actualizeaza implicit la in!latie /prin preturile de anzare(, dau un rezultat neomo#en si, in orice caz, mai mare decat cel real, din care se platesc impozit pe pro!it si, e entual, di idende' Aceasta situatie duce la decapitalizarea intreprinderilor care !unctioneaza in mediul economic romanesc, creindule atat di!icultati de trezorerie, cat si in #asirea de resurse suplimentare necesare !inantarii inlocuirii imobilizarilor' Ordonanta nr' @C-1BB< a 6u ernului Romaniei a incercat sa corecteze aceasta stare de !apt, insa *umatatile de masura pe care le !oloseste nu ser esc prea mult interesul intreprinderii, iar di!icultatilor in calculul pro!itului impozabil au !acut ca le#ea nr' @;-19'C?'1BB? pentru aprobarea ei sa renunte complet la actualizarea la in!latie a elementelor patrimoniale in ederea determinarii impozitului pe pro!it' 1aca ree aluarea imobilizarilor s0ar !ace in mod sistematic, in acord cu rata in!latiei si cu conditiile de e"ploatare ale bunurilor respecti e, atunci c%eltuielile cu amortizarea ar !i mai aproape de realitate si implicit impozitul pe pro!it ar !i mai mic' In aceste conditii insa, intreprinderea ar recupera, prin amortizari, sume mai aproape de alorile necesare pentru inlocuirea imobilizarilor si s0ar crea, credem, premise pentru imbunatatirea acti itatii si obtinerea de pro!ituri suplimentare care, impozitate, sa acopere si ne oile de resurse ale statului' Atunci cand di!erenta dintre aloarea reala a imobilizarilor si alorile lor nete contabile de ine !oarte mare si daca interesele sale o cer, #u ernul emite norme de ree aluare care rezol a partial aceasta problema' 5punem ca o rezol a partial deoarece normele emise la ni el central, c%iar daca incearca sa !ie cat mai cuprinzatoare, nu pot sa asi#ure o ree aluare corecta pentru toate unitatile patrimoniale si, c%iar in cadrul unitatii, nu conduc intotdeauna la alorile cele mai semni!icati e' In acest caz, autoritatea !iscala resimte ree aluarea, c%iar daca aceasta este pe deplin *usti!icata, ca pe o constran#ere si incearca sa limiteze consecintele !iscale ale acesteia, c%iar daca *umatatile de masura cu care opereaza sunt mai mult decat e idente si ne !ac sa punem serios la indoiala buna credinta a initiatorului 9'9' 3inantarea imobilizarilor: ,na dintre ariantele inc%irierii de imobilizari o reprezinta contractul de leasin#' Leasin#0ul este o !ormula de !inantare in care inc%irierea bunurilor este insotita de operatiunea de cumparare a acestora, la o anumita data si la un pret pre azut prin contract' In !inante, leasin#0ul este de!init ast!el: o te%nica contractuala de credit pe termen mediu, in care o societate0numita societate de leasin#/locator(0ac%izitioneaza, la cererea unui client /locatar(, bunuri de natura imobilizarilor, in scopul de a le da cu c%irie clientului respecti , pentru o durata determinata si in sc%imbul platii unor rede ente/c%irii(' La e"pirarea contractului, locatarul poate restitui bunul societatii de leasin#, il poate cumpara la un pret / aloare reziduala( !i"at prin contract sau poate cere reinnoirea contractului' Ast!el, partile care inter in in cadrul unui contract de leasin#, sunt

locatorul si locatarul, adau#andu0se, temporar, si !abricantul bunului, la inceputul operatiunii !inanciare' 5uccesiunea pasilor de parcurs pentru inc%eierea unui contract de leasin# ar putea !i urmatoarea: o intreprindere /care a de eni locatar( decide sa ac%izitioneze un mi*loc !i", ale#e !urnizorul, tipul ec%ipamentului si caracteristicile te%nice ale acestuia, ne#ociaza modalitatile de li rare, de instalare, de ser ice&dupa aceasta 11

identi!icare, intreprinderea cauta un !inantator /care a de eni locator( cu care ne#ociaza termenii operatiunii, in principal aloarea c%iriilor si aloarea reziduala' 1upa semnarea contractului, locatorul cumpara bunul si il pune la dispozitia locatarului' In Romania, leasin#0ul este re#lementat prin Ordonanta 6u ernului nr' =1-9A'CA'1BB@ aprobata si modi!icata de le#ea nr' BC-9A'C<'1BBA si rescrisa prin titlul II al le#ii nr'BB-9?'C='1BBB'1e!initia operatiunii de leasin# este asemanatoare cu cea enuntata mai sus' In practica speci!ica se !ace distinctie intre leasin#0ul operational si leasin#0ul !inanciar'+ormele contabile internationale /IA5 1@( si cele britanice /55AP 91( considera ca separarea dintre cele doua cate#orii de bunuri trebuie sa se !aca respectand urmatorul principiu de baza: daca locatarul isi asuma toate riscurile si dobandeste posibilitatea de a0si insusi toate bene!iciile rezultate din utilitatea bunului, atunci contractul este de leasin# !inanciar' Criteriile cele mai acceptate sunt cele prezentate de norma contabila americana /53A5 1;( care precizeaza ca un contract de inc%iriere este leasin# !inanciar daca, la inceputul duratei sale, satis!ace cel putin unul dintre urmatoarele criterii: $ se precizeaza in contract ca, la s!arsitul duratei sale, se trans!era locatarului proprietatea asupra bunului& $ contractul cuprinde o optiune de cumparare a bunului la un pret a anta*os& $ durata contractului este e#ala cu cel putin @=E din durata de iata economica a bunului& $ aloarea actuala a re edentelor este e#ala sau depaseste BCE din aloarea reala a bunului' Pentru actualizarea re edentelor se poate !olosi rata dobanzii la care s0ar !i putut contracta un credit necesar pentru ac%izitia bunului' 5e poate spune ca leasin#0ul !inanciar de distin#e de leasin#0ul operational prin mai multe aspecte: $ nu poate !i reziliat, in mod normal, inainte de e"pirarea termenului pre azut in contract& $ prin durata si prin marimea re edentelor, se trans!era catre locatar cea mai mare parte a bene!iciilor si a c%eltuielilor le#ate de plata bunului' Aceste atribute o!era leasin#0ului !inanciar caracterul de mi*loc de !inantare'Pana in mai 1BBB, norma romaneasca nu !acea distinctie intre leasin#0ul !inanciar si cel operational' Le#ea BB-1BBB introduce insa aceasta separare, adaptand criterii imprumutate din practica internationala' Ast!el, leasin#0ul !inanciar este operatiunea de leasin# care indeplineste una sau mai multe dintre urmatoarele conditii: $ riscurile si bene!iciile a!erente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului in momentul inc%irierii contractului de leasin#& $ partile au pre azut e"pres ca la e"pirarea contractului de leasin# se trans!era utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului& 9';' Amortizarea imobilizarilor corporale: a( +otiune: Imobilizarile corporale isi pierd treptat o parte din aloarea lor de intrebuintare ca urmare a !olosirii lor, a actiunii a#entilor naturali, a pro#resului te%nic' Aceasta

depreciere !izica si alorica se numeste uzura'In !unctie de cauzele care o produc uzura poate !i: 19

$ uzura !izica0#enerata de !unctionarea te%nica si mecanica, precum si de in!luenta !actorilor naturali& $ uzura morala0reprezinta procesul de in ec%ire te%nolo#ica cauzat de e olutia rapida a te%nicii, de aparitia a noi masini cu per!ormante mai ridicate' Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza, pe baza unui plan de amortizare, din luna urmatoare punerii acestora in !unctiune si pana la recuperarea inte#rala a alorii de intrare' Amortizarea imobilizarilor corporale concesionate, inc%iriate sau in locatie de #estiune se calculeaza si se inre#istreaza in contabilitate de catre proprietarul acestora' Amortizarea c%eltuielilor de in estitii e!ectuate la mi*loacele !i"e concesionate, inc%iriate, luate in locatie de #estiune se calculeaza de catre cel care a e!ectuat in estitia, pe perioada contractului sau pe durata normala de utilizare, dupa caz' +u se supun amortizarii:terenurile, lacurile, baltile si iazurile, tablourile si operele de arta, bunurile din domeniul public !inantate din surse bu#etare, casele de odi%na proprii, locuintele de protocol, na ele,aerona ele,altele decat cele utilizate in scopul realizarii eniturilor: orice alt mi*loc !i" care nu isi pierde aloarea in timp datorita !olosirii' In contabilitate, amortizarea reprezinta atat o c%eltuiala care a!ecteaza rezultatul e"ercitiului, cat si un element recti!icati al alorii contabile, prin care se determina aloarea contabila neta a imobilizarilor amortizabile, care se inscriu in bilant' b( 1uratele normale de utilizare: 1uratele normale de utilizare corespund, in principiu, cu duratele economice de utilizare, in cadrul carora eniturile obtinute din utilizarea imobilizarilor corporale sunt mai mari decat c%eltuielile necesare pentru !unctionare, intretinere si reparare' 1e aceea, durata normala de utilizare este mai redusa decat durata de iata !izica a acti ului respecti ' 1urata normala de utilizare depinde si de mediul in care imobilizarile sunt e"ploatate si care poate !i normal, usor corozi , puternic corozi ' c( Re#imuri de amortizare: A#entii economici isi amortizeaza imobilizarile corporale utilizand unul din urmatoarele re#imuri de amortizare: liniara, de#resi a, accelerata' $ Amortizarea liniara0se realizeaza prin includerea in c%eltuielile de e"ploatare a unor sume !i"e, stabilite proportional cu duratele de utilizare ale imobilizarilor corporale' Amortizarea liniara se calculeaza prin aplicarea cotei anuale de amortizare la aloarea de intrare a imobilizarilor corporale' $ Cota anuala de amortizare liniara se calculeaza prin di izarea numarului 1CC la durata normala de utilizare' In cazul constructiilor se aplica in mod obli#atoriu re#imul de amortizare liniara' 1e asemenea, se amortizeaza liniar, pe o perioada de 1C ani, c%eltuielile de in estitii pentru amena*area terenurilor' $ Amortizarea de#resi a0presupune o amortizare mai accentuata a

imobilizarilor corporale in primii ani de la punerea in !unctiune' ,tilizarea acestui re#im de amortizare presupune calcularea cotei de amortizare de#resi e prin multiplicarea cotei de amortizare liniara cu unul din coe!icentii urmatori: $ 1,=0daca durata normala de utilizare a imobilizarii corporale este intre 9 si = ani, inclusi & $ 90daca durata normala de amortizare este intre = si 1C ani, inclusi & $ 9,=0daca durata normala de utilizare este mai mare de 1C ani' $ Amortizarea accelerata0consta in includerea in primul an de !unctionare, in c%eltuielile de e"ploatare a unei amortizari in cota de =CE din aloarea de intrare' Re#imul de amortizare pentru imobilizarile corporale se determina con!orm urmatoarelor re#uli: $ in cazul constructiilor, se aplica metoda de amortizare liniara& 1;

$ in cazul ec%ipamentelor te%nolo#ice si computerelor, inclusi a ec%ipamentelor peri!erice ale acestora, unitatile pot opta pentru metoda de amortizare liniara, de#resi a sau accelerata& $ in cazul oricarui alt !i" amortizabil, unitatile pot opta pentru metoda de amortizare liniara sau de#resi a& $ amortizarea c%eltuielilor cu in estitiile e!ectuate pentru amena*area terenurilor se !ace dupa metoda liniara pe o perioada de 1C ani& $ mi*loacele de transport ac%izitionate dupa data de 1 ianuarie 9CC< pot !i amortizabile prin raportarea alorii contabile la numarul de Filometri sau numarul de ore de !unctionare pre azut in cartile te%nice, rezultand ast!el amortizarea-Fm sau pe ora de !unctionare' E"emplu pri ind amortizarea imobilizarilor corporale: 5e intocmeste planul de amortizare liniara, de#resi a si accelerata pentru un autoturism ac%izitionat in 1='19'9CC+ cu pretul de ?CCC lei'1urata normala de utilizare este de = ani' $ Planul de amortizare liniara: Anii Modul de calcul Amortizarea anuala liniara Amortizarea cumulata :aloarea ramasa 9CC+G1 ?'CCC " /1CC : =(E 1'9CC 1'9CC <'ACC 9CC+G9 1'9CC 9'<CC ;'?CC 9CC+G; 1'9CC ;'?CC 9'<CC 9CC+G< 1'9CC <'ACC 1'9CC 9CC+G= 1'9CC ?'CCC C $ Planul de amortizare de#resi a: Anii Modul de calcul Amortizarea anuala de#resi a Amortizarea cumulata :aloarea ramasa 9CC+G1 ?'CCC " /1CC : =(E " 1,= 1'ACC 1'CC <'9CC 9CC+G9 <'9CC " ;C E 1'9?C ;'C?C 9'B<C 9CC+G; )recem la amortizarea liniara BAC <'C<C 1'B?C 9CC+G< BAC ='C9C BAC 9CC+G= BAC ;'CCC C $ Planul de amortizare accelerata: Anii Modul de calcul Amortizarea anuala accelerata Amortizarea

cumulata :aloarea ramasa 9CC+G1 ?'CCC " =CE ;'CCC ;'CCC ;'CCC 9CC+G9 ;'CCC : < @=C ;'@=C 9'9=C 9CC+G; @=C <'=CC 1'=CC 9CC+G< @=C ='9=C @'=C 9CC+G= @=C ?'CCC C 9';'1'Operatii pri ind amortizarea imobilizarilor corporale: ' Imobilizari corporale ac%izitionate cu titlu oneros 1<

1' 5e ac%izitioneaza o masina de sle!uit cu pretul de cumparare /de !acturare( de 1C'CCC lei plus ):A' C%eltuielile de transport !acturate de caraus sunt de =CC lei plus ):A' Ambele !acturi se ac%ita ulterior cu ordin de plata' 1urata de utilizare a masinii este de 1C ani' Re#imul de amortizare este liniar' 1upa A ani de utilizare, masina se inde cu pretul de <CCC lei plus ):A, !actura incasandu0se ulterior prin banca' $ Inre#istrarea !acturii de cumparare a masinii de sle!uit: 91;1 Ec%ipamente te%nolo#ice 1C'CCC <<9? ):A deductibila 1'BCC <C< 3urnizori de imobilizari 11'BCC $ Inre#istrarea !acturii pri ind c%eltuielile de transport: 91;1 Ec%ipamente te%nolo#ice =CC <<9? ):A deductibila B= <C< 3urnizori de imobilizari =B= $ Ac%itarea datoriei catre !urnizorul de imobilizari: <C< 3urnizori de imobilizari 11'BCC =191 Conturi la banci in lei 11'BCC $ Ac%itarea datoriei catre caraus: <C< 3urnizori de imobilizari =B= =191 Conturi la banci in lei =B= $ Amortizarea lunara a masinii de sle!uit:1C'=CC : 1C ani : 19 luni ?A11 C%eltuieli de e"ploatare pri ind amortizarea imobilizarilor A@,=C 9A1; Amortizarea instalatiilor, mi*loacelor de transport, animalelor si plantatiilor A@,=C $ :anzarea masinii de sle!uit: <?1 1ebitori di ersi <'@?C @=A; :enituri din cedarea acti elor si alte op'de capital <'CCC <<9@ ):A colectata <'CCC " 1BE @?C $ 5coaterea din e identa a masinii andute: aloarea contabila:1C'=CC lei& aloarea amortizata: A@,=C " A ani " 19 luni H A'<CC lei& aloarea contabila neta: 1C'=CC . A'<CC H 9'1CC lei' 9A1; Amortizarea instalatiilor, mi*loacelor de transport, animalelor si plantatiilor A'<CC ?=A; C%eltuieli pri ind acti ele cedate si alte op' de capital 9'1CC

91;1 Ec%ipamente te%nolo#ice 1C'=CC $ Incasarea creantei: =191 Conturi la banci in lei <'@?C <?1 1ebitori di ersi <'@?C ' In estitii realizate de catre terti 1=

1' O intreprindere mica inc%eie un contract cu un antreprenor pentru construirea unui depozit' La s!arsitul primei luni, constructorul !actureaza lucrarile de in estitii la aloarea de ?CCC lei plus )':'A' In a doua luna se !inalizeaza lucrarile de in estitii si se !actureaza restul lucrarilor in aloare de <CCC lei plus )':'A' Ac%itarea !acturilor se !ace cu ordin de plata' 1urata de utilizare a depozitului este de 9= ani' 1upa ;C ani de utilizare depozitul se inde cu pretul de ;CCC lei plus )':'A' !actura incasandu0se cu ordin de plata' $ Inre#istrarea imobilizarilor corporale in curs la s!arsitul primei luni: 9;1 Imobilizari corporale in curs ?'CCC <<9? )':'A' deductibila 1'1<C <C< 3urnizori de imobilizari @'1<C $ Inre#istrarea imobilizarilor corporale in curs in luna a doua: 9;1 Imobilizari corporale in curs <'CCC <<9? )':'A' deductibila @?C <C< 3urnizori de imobilizari <'@?C $ 1area in e"ploatare a obiecti ului de in estitii: 919 Constructii 1C'CCC 9;1 Imobilizari corporale in curs 1C'CCC $ Ac%itarea datoriilor catre antreprenor: <C< 3urnizori de imobilizari 11'BCC =191 Conturi la banci in lei 11'BCC $ Amortizarea lunara a depozitului: 1C'CCC : 9= ani' 19 luni H ;;,;; lei ?A11 C%eltuieli de e"ploatare pri ind amortizarea imobilizarilor ;;,;; 9A19 Amortizarea constructiilor ;;,;; $ :anzarea depozitului: <?1 1ebitori di ersi ;'=A@ @=A; :enituri din anz' acti elor si alte op' de capital ;'CCC <<9@ )':'A' colectata =@C $ 5coaterea din e identa a depozitului complet amortizat: 9A19 Amortizarea constructiilor 1C'CCC 919 Constructii 1C'CCC $ Incasarea creantei cu ordin de plata: =191 Conturi la banci in lei ;'=@C

<?1 1ebitori di ersi ;'=@C ' Imobilizari corporale ac%izitionate in leasin#: $ Contractul de leasin# este o intele#ere prin care locatorul / societatea de leasin# ( trans!era locatarului / utilizatorului ( dreptul de a utiliza un acti pentru o perioada de timp con enita, in sc%imbul unei plati sau unei serii de plati' Contractele de leasin# pot !i de 9 !eluri: 1?

$ Leasin# !inanciar $ Leasin# operational A( Contractul de leasin# !inanciar are urmatoarele caracteristici: $ La e"pirarea contractului se trans!era utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului& $ Perioada de !olosire a bunului acopera cel putin @=E din durata de utilizare a acestuia& $ Cumpararea bunului de catre locatar se !ace la pretul de cel mult =CE din aloarea de piata a acestuia& $ Rata de leasin# este !ormata din cota0parte din aloarea de intrare a bunului plus dobanda de leasin#& care este comparabila cu rata medie a dobanzilor bancare& $ Riscurile si bene!iciile a!erente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul inc%eierii contractului' 1' O societate comerciala / utilizator sau locatar ( preia in leasin# !inanciar un autocamion cu pretul de <C'CCC lei, a and durata normala de !unctionare de < ani' A ansul ac%itat de locatar este de 1=E din pretul autocamionului' 1urata contractului de leasin# este de ; ani, iar dobanda anuala de 1CE' 5e considera ca ratele se !actureaza de 9 ori pe an /? rate(' La e"pirarea contractului, locatarul cumpara autocamionul la aloarea reziduala'5ocietatea de leasin# /locatarul( este persoana *uridica rezidenta' $ A ansul: <C'CCC 4 1=E H ?'CCC lei $ :aloarea reziduala: <C'CCC : < ani H 1C'CCC lei $ Rata de capital: /<C'CCC . ?'CCC . 1C'CCC( : ? rate H <'CCC lei 5peci!icatie Rata de capital )':'A' 1obanda Rata de leasin# )otal de plata A ans ?'CCC 1'1<C 00@'1<C Rata 1 <'CCC @?C /<C'CCC . ?'CCC( " 1CE : 9 H 1'@CC ='@CC ?'<?C Rata 9 <'CCC @?C /;<'CCC . <'CCC( " 1CE : 9 H 1'=CC ='=CC ?'9?C Rata ; <'CCC @?C /;C'CCC . <'CCC( " 1CE : 9 H 1'=CC =';CC ?'C?C Rata < <'CCC @?C /9?'CCC . <'CCC( " 1CE : 9 H 1';CC ='1CC ='A?C Rata = <'CCC @?C /99'CCC . <'CCC( " 1CE : 9 H BCC <'BCC ='??C Rata ? <'CCC @?C /1A'CCC . <'CCC( " 1CE : 9 H @CC <'@CC ='<?C )otal ;C'CCC ='@CC @'9CC ;1'9CC <9'BCC a( In contabilitatea societatii de leasin# /locatorului(: $ Predarea autocamionului catre utilizator: 9?@; Imprumuturi acordate pe termen lun# 91;; Mi*loace de transport <C'CCC <C'CCC $ 1obanda totala de incasat pe intrea#a perioada a contractului: 9?@< 1obanzi a!erente imprumuturilor pe termen lun# 91;; Mi*loace de transport <C'CCC <C'CCC

$ :aloarea totala a autocamionului si a dobanzilor: <C'CCCG@'9CCH<@'9CC lei AC;A Alte alori in a!ara bilantului <@'9CC 1@

$ 3acturarea a ansului de catre locator: <111 Clienti @'1<C @C? :enituri din rede enta, locatii de #estiune si c%irii ?'CCC <<9@ )':'A' colectata 1'1<C $ Incasarea a ansului: =191 Conturi la banci in lei @'1<C <111 Clienti @'1<C $ 1iminuarea creantei !ata de utilizator cu a ansul incasat: AC;A Alte alori in a!ara bilantului ?'CCC $ 3acturarea ratei nr'1: <111 Clienti @C? 9?@< <<9@ ?'<?C :enituri din rede enta, locatii de #estiune si c%irii 1obanzi a!erente imprumuturilor pe termen lun# )':'A' colectata @?C <'CCC 1'@CC $ Includerea in enituri a dobanzii !acturate: <@9 :enituri inre#istrate in a ans @?? :enituri din dobanzi 1'@CC 1'@CC $ Includerea in c%eltuieli a ratei de capital !acturate: ?=AA Alte c%eltuieli din e"ploatare 9?@; Imprumuturi acordate pe termen lun# <'CCC <'CCC $ Incasarea !acturii pri ind rata nr' 1 de leasin#: =191 Conturi la banci in lei <111 Clienti ?'<?C ?'<?C $ 1iminuarea creantei !ata de utilizator cu rata nr' 1 incasata: AC;A Alte alori in a!ara bilantului ='@CC +ota: ,ltimele = operatii se repeta pana la e"pirarea contractului de leasin#' $ 3acturarea alorii reziduale a autocamionului, la e"pirarea contractului: <111 Clienti 11'BCC @C? :enituri din rede enta, locatii de #estiune si c%irii

<<9@ )':'A' colectata 1C'CCC 1'BCC $ Includerea in c%eltuieli a alorii reziduale ?=AA Alte c%eltuieli de e"ploatare 1C'CCC 9?@; Imprumuturi acordate pe termen lun# 1C'CCC $ Incasarea !acturii pri ind aloarea reziduala a autocamionului: 1A

=191 Conturi la banci in lei 11'BCC <111 Clienti 11'BCC $ 1iminuarea creantei !ata de utilizator cu aloarea reziduala incasata: AC;A Alte alori in a!ara bilantului 1C'CCC b( In contabilitatea utilizatorului: $ Primirea autocamionului: 91;; Mi*loace de transport <C'CCC 1?@ Alte imprumuturi si datorii asimilate <C'CCC $ 1atoria locatarului pentru dobanzile totale datorate: <@1 C%eltuieli inre#istrate in a ans @'9CC 1?A@ 1obanzi a!erente altor imprumuturi si datorii asimilate @'9CC $ E identa e"trabilantiera a mi*locului de transport si a dobanzilor de platit: AC;? Rede ente, locatii de #est', c%irii si alte datorii asimilate <@'9CC $ Primirea !acturii de locator pri ind a ansul de plata: 1?@ Alte imprumuturi si datorii asimilate ?'CCC <<9? )':'A' deductibila 1'1<C <C< 3urnizori de imobilizari @'1<C $ Ac%itarea a ansului !acturat: <C< 3urnizori de imobilizari @'1<C =191 Conturi la banci in lei @'1<C $ 1iminuarea datoriei !ata de locator cu a ansul ac%itat: AC;? Rede ente, locatii de #est', c%irii si alte datorii asimilate ?'CCC $ Amortizarea lunara a autocamionului /<A'CCC : < ani : 19 luni H A;;,;;(: ?A11 C%eltuieli de e"ploatare pri ind amortizarea imobilizarilor A;;,;; 9A1; Amortizarea instalatiilor, mi*loacelor de transport, animalelor si plantatiilor A;;,;; $ Primirea !acturii de la locator pri ind rata nr' 1: 1?@ Alte imprumuturi si datorii asimilate <'CCC

1?;@ 1atorii a!erente altor imprumuturi si datorii asimilate 1'@CC <<9? )':'A' deductibila @?C <C< 3urnizori de imobilizari ?'<?C $ Includerea in c%eltuieli a dobanzii !acturate de locator: ??? C%eltuieli pri ind dobanzile 1'@CC <@1 C%eltuieli inre#istrate in a ans 1'@CC 1B

$ Ac%itarea !acturii pri ind rata nr' 1: <C< 3urnizori de imobilizari ?'<?C =191 Conturi la banci in lei ?'<?C $ 1iminuarea datoriei !ata de locator cu rata ac%itata: AC;? Rede ente, locatii de #est', c%irii si alte datorii asimilate ='@CC +ota: ,ltimile = operatii se repeta pana la e"pirarea contractului de leasin#' $ E"ercitarea dreptului de cumparare pentru aloarea reziduala a autocamionului: 1?@ Alte imprumuturi si datorii asimilate 1C'CCC <<9? )':'A' deductibila 1'BCC <C< 3urnizori de imobilizari 11'BCC $ Ac%itarea !acturii pri ind aloarea reziduala a autocamionului: <C< 3urnizori de imobilizari 11'BCC =191 Conturi la banci in lei 11'BCC $ 5caderea alorii reziduale in contul e"trabilantier, care se soldeaza: AC;? Rede ente, locatii de #est', c%irii si alte datorii asimilate 1C'CCC B( Contractul de leasin# operational /de e"ploatare( este orice tip de alt contract de leasin# decat cel !inanciar: $ rata de leasin# este compusa din cota0parte din amortizarea calculata le#al plus un pro!it stabilit prin ne#ociere& $ amortizarea se calculeaza de !inantator, cu posibilitatea amortizarii intre#ii alori a bunului minus aloarea reziduala / aloarea la care se !ace trans!erul dreptul de proprietate al bunului( pe parcursul duratei contractului, dar nu mai putin de ; ani' 1' O societate de leasin# inc%eie cu un utilizator un contract de leasin# operational pentru o masina de alezat ac%izitionata cu pretul de 1<'<CC lei plus )':'A', care are durata normala de !unctionare de 19 ani' 1urata contractului este de ; ani' Mar*a de pro!it ne#ociata este de 1E pe luna din aloarea masinii' 1econtarile se e!ectueaza prin banca' La e"pirarea contractului se con ine anzarea catre locatar a masinii la aloarea reziduala' a( In contabilitatea societatii de leasin# /locatorului(: $ Ac%izitionarea masinii de alezat: 91;1 Ec%ipamente te%nolo#ice 1<'<CC <<9? )':'A' deductibila 9'@;? <C< 3urnizori de imobilizari 1@'1;? $ Ac%itarea !acturii cu ordin de plata:

<C< 3urnizori de imobilizari 1@'1;? =191 Conturi la banci in lei 1@'1;? $ 3acturarea ratei lunare de leasin# /1<'<CC : 1<< luni( G /1<'<CC " 1E( H H1CC G 1<< H 9<< lei <111 Clienti 9BC @C? :enituri din rede ente, locatii de #est', c%irii 9<< 9C

<<9@ )':'A' colectata <? $ Incasarea ratei de leasin# !acturate: =191 Conturi la banci in lei 9BC <111 Clienti 9BC $ Amortizarea lunara a masinii predate utilizatorului:1<'<CC:1<< luni H1CClei ?A11 C%eltuieli de e"ploatare pri ind 1CC amortizarea imobilizarilor 9A1; Amortizarea instalatiilor, mi*loacelor de transport, animalelor si plantatiilor 1CC $ :anzarea masinii la e"pirarea contractului la aloarea reziduala 1<'<CC . /1CC " ;? luni( H 1<'<CC . ;'?CC H 1C'ACC lei' <?1 @=A; <<9@ 1ebitori di ersi :enituri din anzarea acti elor si alte op' de capital )':'A' colectata 19'A=9 1C'ACC 9'C=9 $ 5coaterea din e identa a masinii predate in leasin#, apoi andute: 9A1; Amortizarea instalatiilor, mi*loacelor de transport, animalelor si plantatiilor ;'?CC /1CC " ;? luni( ?=A; C%eltuieli pri ind acti ele cedate si alte operatii de capital /1<'<CC . ;'?CC 1C'ACC 91;1 Ec%ipamente te%nolo#ice 1<'<CC $ Incasarea creantei de la locatar pri ind anzarea masinii: =191 Conturi la banci in lei <?1 1ebitori di ersi 19'A=9 19'A=9 b( In contabilitatea utilizatorului /locatarului(: $ :aloarea totala a ratelor de leasin#: 9<< " ;? luni H A'@A< lei AC;? Rede ente, locatii de #est', c%irii si alte datorii asimilate A'@A<

$ Primirea !acturii pri ind rata lunara de leasin#: ?19 C%eltuieli cu rede entele, locatiile de #estiune si c%iriile 9<< <<9? )':'A' deductibila <? <C1 3urnizori 9BC $ Ac%itarea !acturii pri ind rede enta lunara: <C1 3urnizori 9BC =191 Conturi la banci in lei 9BC $ 5caderea ratei ac%itate din e identa e"trabilantiera: AC;? Rede ente, locatii de #est', c%irii si 91

alte datorii asimilate 9<< +ota: ,ltimele ; operatii se repeta lunar, pana la e"pirarea contractului de leasin#' $ Cumpararea masinii de alezat la e"pirarea contractului la aloarea reziduala: 91;1 Ec%ipamente te%nolo#ice 1C'ACC <<9? )':'A' deductibila 9'C=9 <C< 3urnizori de imobilizari 19'A=9 $ Ac%itarea !acturii pri ind masina cumparata: <C< 3urnizori de imobilizari 19'A=9 =191 Conturi la banci in lei 19'A=9 $ Reintre#irea alorii acti ului, pana la ni elul costului de ac%izitie initial /1CC " ;? luni(: 91;1 Ec%ipamente te%nolo#ice ;'?CC 9A1; Amortizarea instalatiilor,mi*loacelor de transport, animalelor si plantatiilor ;'?CC ' Imobilizari corporale luate cu c%irie 1' 5e inc%iriaza o cladire cu aloarea contabila de ?CCC lei, cu o c%irie lunara de ;C lei, plus ):A' C%iriasul e"ecuta lucrari de modernizare, e!ectuandu0se in acest scop urmatoarele c%eltuieli, care se amortizeaza pe o perioada de 1 an, cand e"pira contractul de inc%iriere' $ c%eltuieli cu materiale au"iliare: 9=CC lei $ c%eltuieli cu ener#ia !acturata de catre !urnizor, care se ac%ita ulterior in numerar: =CC lei plus ):A a( In contabilitatea c%iriasului: $ Preluarea cladirii pe baza de proces erbal de predare0primire: AC;1 Imobilizari corporale luate cu c%irie ?'CCC $ Primirea !acturii pri ind c%iria lunara: ?19 C%eltuieli cu rede entele, locatiile de <<9? #estiune si c%iriile ):A deductibila ;C ? <C1 3urnizori ;? $ Ac%itarea cu ordin de plata a c%iriei lunare: <C1 3urnizori ;? =191 Conturi la banci in lei ;?

$ Consum de materiale au"iliare: ?C91 C%eltuieli cu materialele au"iliare 9=CC ;C91 Materiale au"iliare 9'=CC $ C%eltuieli cu ener#ia electrica: 99

?C= C%eltuieli pri ind ener#ia si apa =CC <<9? ):A deductibila B= <C1 3urnizori =B= $ Ac%itarea !acturii pri ind ener#ia: <C1 3urnizori =B= =;11 Casa in lei =B= $ Inre#istrarea productiei de imobilizari corporale: 9;1 Imobilizari corporale in curs ;'CCC @99 :enituri din productia de imobilizari corporale ;'CCC $ Receptia lucrarilor de modernizare: 919 Constructii ;'CCC 9;1 Imobilizari corporale in curs ;'CCC $ Amortizarea lunara a c%eltuielilor de in estitii: ;'CCC : 19 luni H 9=C lei ?A11 C%eltuieli de e"ploatare pri ind amortizarea imobilizarilor 9A19 Amortizarea constructiilor $ 5coaterea din e identa a in estitiei complet amortizate: 9A19 Amortizarea constructiilor 919 Constructii $ Predarea cladirii pe baza de proces erbal de predare0primire: AC;1 Imobilizari corporale luate cu c%irie b( In contabilitatea proprietarului: $ Intocmirea !acturii pri ind c%iria lunara de incasat: <=1 1ebitori di ersi @C? :enituri din rede ente, locatii de #estiune si c%irii <<9@ ):A colectata $ Incasarea cu ordin de plata a c%iriei: =191 Conturi la banci in lei <?1 1ebitori di ersi $ Preluarea de catre proprietar a in estitiei complet amortizate: 919 Constructii

9A19 Amortizarea constructiilor 9=C 9=C ;'CCC ;'CCC ?'CCC ;= ;C ? ;? ;? ;'CCC ;'CCC 9;

Capi CapiCapitol toltolul ulul; ;; : ::M MMO OO+O +O+O6 66RA3 RA3RA3IE IEIE CO COCO+) +)+)AB ABABIL ILILA AA 1' 5e in!iinteaza societatea comerciala 7Auburn 9CC985'R'L', microintreprindere a and 9 asociati,ce aduc ca aport un capital social de <C'CCC lei,!iecare detinand =CE din partile sociale,!ormat din: I +umerar in contul bancar,aport asociat 5tin#a Elena ='CCC lei I Mi*loc de transport,,aport asociat 5tin#a Elena 1='CCC lei I Mi*loc de transport,aport asociat 5tin#a Lacramioara 9C'CCC lei 1'1 e identierea capitalului social con!orm Actului constituti e al societatii: <=? H 1C11 <C'CCC lei 1'9 arsarea capitalului social subscris: E H <=? 9C'CCC lei 91;; 1='CCC lei =191 ='CCC lei 9' 5ocietatea ac%izitioneaza un mi*loc de transport in aloare de ='CCC lei, ):A 1BE' E H <C1 ='B=C lei 91;; ='CCC lei <<9? B=C lei ;' Inre#istrarea c%eltuielilor cu c%iria pentru spatial inc%iriat' E H <C1 ?CCC'C; lei ?19 =C<9'C< lei <<9? B=@'BB lei <' 3actura pentru data scadenta a unui mi*loc de transport ac%izitionat in leasin#' <'1' Rata principal E H <C< @'9<?,;? lei 1?@ ;';CA,A< lei 1?A ;';CA,A< lei <<9? ?9A'?A lei

<'9' 1i!erente de curs rata 0dobanda @?@ H <@1 ;'99@,<@ lei =' 5e incaseaza dobanda pentru disponibilul din cont in aloare de ?CC lei' 9<

=191 H @?A ?CC lei ?' 5e depune suma de 1CCC lei in contul de la banca' =191 H =;11 1CCC lei @' 5e ac%izitioneaza o casa de marcat in aloare de A<C lei, ):A 1BE si se ac%ita !urnizorului din disponibilul bancar' E H <C1 BB,B? lei 91;1 A<C lei <<9? 1=,B? lei <C1 H =191 BB,B? lei A' 5e !actureaza prestarea de ser icii pentru transport intern pe ruta Bucuresti 0Clu* +apoca in aloare de 1C<@,9 <11 H E 1C<@,9 lei @C< AAC lei <<9@ 1?@,9 lei B' 5e inre#istreaza amortizarea inte#rala a c%eltuielilor de constituire in aloare de =9C lei' ?A1 H 9AC1 =9C lei 9CA1 H 9CA =9C lei 1C' 5e re#ularizeaza conturile de ):A' <<9? H <<9@ 9==9,?; lei 11' 5e inc%id conturile de c%eltuieli si enituri in ederea determinarii rezultatului' 11'1 inc%iderea conturilor de c%eltuieli 191 HE ==?9 lei ?19 =C<9'C< lei ?A1 =9C lei 11'9 inc%iderea conturilor de enituri E H 191 @?@ ;'99@,<@ lei @?A ?CC lei @C< AAC lei 9=

'' 9?