Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

PSIHOLOGIE ORGANIZATIONAL

STUDIU ASUPRA REPREZENTRILOR MENTALE PRIVIND DROGURILE

PISICA G. ELENA-ROXANA PETRAUC ALINA GRUPA 4,AN II, ZI

Cuprins
REZUMAT .................................................................................... 3 1. INTRODUCERE ..................................................................... 4 1.1 Despre reprezentrile sociale .................................................. 4 1.2 3. 4. Despre droguri .................................................................... 6 IPOTEZE .............................................................................11 METODA ..............................................................................11 4.1 SUBIECI/PARTICIPANI ...................................................11 4.2 APARATE i INSTRUMENTE FOLOSITE ...............................12 4.3 PROCEDURA .......................................................................13 5. 6. 7. MODELUL EXPERIMENTAL (Design experimental) ................13 REZULTATE ........................................................................14 CONCLUZII i PROPUNERI ..................................................19

BIBLIOGRAFIE ...........................................................................20

REZUM AT

Cercetarea de f a i p ropun e stud ierea rep rezentrilo r men tale ale d ro gu ri lo r n rn dul stud en ilo r la Psihologie co mp arativ cu cea a stud en ilor d e la Drep t , cu aju to ru l testului asociativ -v erb al. n acest studiu au fo st utilizate date e mp irice n cadrul unui sing ur son daj. Sub iecilo r li s - a cerut s citeasc un ir d e cuv inte enu merate n testu l aso ciativ v erb al, iar apo i n d reptu l f iecrui cuv n t s enu mere alte cin ci p e care ei le aso ciau cu acel cuv nt d eja scris. Cele p atru cuvin te sun t: d rogu ri , efectele d rog u rilo r , mo tivele fo losirii d rogu rilo r , efectele fo losirii d rogu rilor , ca mp anii an tid rog . Stu diu l a fost realizat p e do u eantio an e alese aleato riu d e cte 25 d e sub ieci cu v rste cup rinse n tre 19 i 29 d e ani. Datele rezultate n u rma testu lui aso ciativ -v erb al au fost p relu crate, cu tn du - se cuv intele cu frecv en a cea mai mare d e apariie. Rezu ltatu l o binu t n u rma p relu crrii d atelo r relev f aptu l c nu ex ist o diferen semn ificativ n tre rep rezentarea relaiilo r la nivelu l stud en ilo r d e la

Psihologie faa d e cel al stund eilo r d e la Drept i deci ipoteza cercetrii este resp ins. Ca u rmare s - a dov edit c in tervenia v ariab ilei ind ependente (sub fo rma statu tului sub iecilo r: stud eni la p sih olo gie/stud en i la d rep t ) nu a du s la ob inerea un ei d iferen e semn ificative din pun ct de v ed ere statistic asup ra rep rezentrii men tale a d ro gu rilo r n rnd ul tin erilo r.

1 . INTRODUCERE 1 .1 Despre reprezent rile so ciale Re p rezen trile sociale sun t acele constru cii cogn itiv e de o incontestabil existen real ce joac un ro l imp o rtant p en tru contiina ind iv idu al in men in erea rapo rtu rilo r pe si sociale i care fac s co respund o ricrei i magini un sens i o ricrui sens o imag in e. Prin intermed iul f unciilo r care le nd eplin esc, RS sun t uso r transfo r mab ile

ad aptab ile, f avo rizn d d e fiecare d at con stru irea un ei realitii sociale ct mai ad ecvate.

Rep rezentarile

so ciale

constitu ie

elemen tul

central att p en tru p rocesul d e co nstruire, n eleg ere i interp retare a realitii so ciale, ct i pentru cel de
4

elabo rare

atitud inilo r activitii n

co mp o rtamen telo r i de

noastre. de

Desfu rarea f aze,

psi h ice funcie

psiho sociale tipul

constru ire a realitii so ciale p resupun e o succesiun e de d if eren iate p ro ceselo r reprezentare, cond iion eaz mo d eln du -le rep rezentrile fu nciei lor p siho ind iv idu ale p siho so cial e d esf u rarea con inu tu l. sociale n joac i imp licate (p ercep ie, care

g nd ire, i mag in aie etc.), p recu m i de n atura influenelo r so ciocu ltu rale acestei central, resp ectivelo r cad ru l ro lu l p ro cese, activiti, dato rit

stru ctu ran te.

Constitu ie

una

d in

p reo cup arile

de

b aza

ale

p siho log iei sociale f ran ceze. Pentru p rima d ata, termen u l rep rezentare co lectiv a a fo st folosit de E mile Du rkh eim. Confo rm lu i, rep rezen tarile co lectiv e sun t o clasa g enerala d e fen o men e psih ice si so ciale ce ing lob eaza: ideo log ii, mitu ri, cred inte, sen t i men te si cunostinte, info rmatii

i mp artasite de me mb rii unei societati in tr -un mo men t con cret al d ezvo ltarii sale istorice. E mile Du rkh eim co n sid era ca rep rezen tarile colectiv e sunt p e d e -o p arte so ciale, intru cat rezu lta ca u rmare a un ui p ro ces colectiv , in care intervin caracteristicile
5

co mu n e

ale

un ui pentru

g rup ; ca

iar

pe

de

alta

p arte

sunt si

p siho log ice,

p erceptia

realitatii

so ciale

d esf asu rarea g and irii sun t p ro cese ind iv idu ale. Definirea unitar a rep rezentrilor so ciale este un d eme rs d if icil, att d ato rit co mp lexitii f eno men ulu i, ct i a influ en elo r p e care con cepiile teoretice g en erale ale au to rilo r le ex ercit asup ra dezvo ltrii concep tu ale a acestei p rob lematici. Att trstu rile sociale, ct i cele in telectuale ale rep rez entrilo r su nt fo rmate n so cieti n care tiin a, teh nica i filo sofia interacion eaz n mod uri d iferite, influ en nd i marcn d n tr -un mo d specific aceste p rod ucii. Rep rezen trile so ciale sun t p rodusu l, p relu ngirea, d ar i altern ativ a la d iscu rsu l c elo r trei. Ele au o identitate p rop rie i o auton o mie, d ar poart amp renta specif icitii pe care o imp rim so cietatea i cu ltu ra unei anu mite so cieti.

1 .2 Despre drog uri Drogul este o substa nta solid a, lichida sau g azoasa, a carei f olo sin ta se tran sfo rma in ob icei /depend en ta si care afecteaza direct fun ction area sistemu lui nervo s, schi mb a d ispo zitia, percep tia si/sau starea de constiin ta. Drogu l mo d if ica sentimen tele, dispo zitia, g an direa si d aun eaza g rav san atatii.

Ca ra cteristicile drog urilo r: Depen denta fizica -se man if esta sub fo rma u no r stari p atolog ice care con stau in n ecesitatea o rg an ica de a f olosi d rog u ri pentru a evita tulburarile ce apar la in cetarea u tilizarii. Aceasta nu ap are la to ate tipu rile d e d rog u ri, ci in special la d erivatii o p iu lui (heroin a, mo rf in a). Dependenta psih ica -se man if esta prin mo d ificari co mp o rtamen tale si o stare mentala p articulara inso tita d e do rin ta psihica i mp erio asa d e a -si ad min istra d rogu ri p erio dic sau con tinuu pentru p entru a obtin e o stare d e b in e sau pen tru a in latu ra d isconfo rtu l psih ic. Aceasta este cea mai g rav a, inso tin d toate tipu rile d e d ro gu ri. To leran ta ap are atu nci cand o rg anismu l se obisnu ieste cu p rezenta un ei substante si se ad ap teaza la aceasta. Astfel, pen tru a ob tine anumite stari, c on su mato ru l de d rog u ri trebu ie sa mareasca do zele, ajung and sa supo rte cantitati d e sub stan te care p en tru p erso an ele no r male ar fi f atale. Principa lele riscuri sunt: d ep end enta dup a folosirea regu lata sup radoza care po ate du ce la inco nstienta sau ch iar la mo arte stari emo tionale n eco ntro late sau dereg lari men tale serioase infestarea sang elui sau ap aritia un or inf ectii (chiar
7

infectarea cu HIV/SIDA) p rod ucerea uno r accid ente Semne caracteristice substa nta folosita : ce po t a parea in functie de

sch imb ari d e d ispo zitie lip sa con centrarii, scad erea intelig en tei, pierderi d e me mo rie so mn o lenta, ap atie, lipsa pofeti de man care h alucin atii, delir Efectul dro gurilo r asupra Sistemului Nervo s: 1 ) d rog uri cu ef ect d ep resiv (an estezice) d rog uri care inhiba activitatea SNC: opiu mu l, mo rfin a, h ero ina, b arbitu ricele, ben zodiazepin ele etc.); 2 ) d rog uri cu ef ect stimu lent d rog u ri p rodu se care sti mu leaza activ itatea SNC: co cain a, crack -ul, k hat -ul, a mp h etamin ele etc. 3 ) d rog uri cu ef ect h alu cinog en d rog u ri care altereaza starea d e con stienta: cann ab isul, LSD -ul, f encyclid in a, etc.

n Ro mn ia, media de v rst a con su mato rilo r de d rog uri ileg ale a sczut n u ltimii ani de la 20 -25 d e an i la 15 ani, cea mai mare tea m a o ricrui p rin te este legat d e po sib ilitatea ca p ro priu l lui cop il s f ie ten tat d e consu mu l d e d rogu ri i s d evin d ep endent.

n cursu l anu lu i 2003 , sub au spiciile Consiliu lu i Su edez p en tru Info rma ii p rivin d Alcoo lu l i Alte Drogu ri i ale Consiliu lui Europ ei p rin Grup ul Po mp idou , Min isterul Sntii i Institutul Naion al de Cercetare -Dezv oltare n Sntate au real izat u n stud iu p rivind consu mu l d e alcoo l, tutu n i d rog u ri n co li. Rezu ltatele arat c, fa d e anul 19 99 , con su mu l de tutun , drogu ri i alcool s -a amp lificat. Confo rm stud iu lui n aio nal ESPAD 2003 efectuat p e un eantion d e elev i n v rst d e 16 ani , p rev alen a consu mu lui d e tutun este de 64%. n acelai timp , un p ro cent de 8 0% dintre acetia a con su mat cel p uin o d at alcoo l. n ceea ce p rivete consu mu l d e amf eta min e, acesta s-a d ublat, iar cel de ecstasy s - a triplat n co mp araie cu anu l 19 99 . Nu mru l consu mato rilo r d e heroin este estimat la ap ro ximativ 2 4 .000 de perso an e n Bu cu reti, ceea ce rep rezint 1 % d in to talu l popu laiei. Fo arte pu ini prin i se ateapt ca f iii sau f iicele lo r s nu consu me n iciod at alco ol sau s nu n cerce s fu meze, p en tru c aceste produse li se p ar mai p uin no civ e i nu sunt n afara leg ii. Tin erii d e azi, n s, nu vd nici o d iferen n tre consu mu l d e tutun , alcoo l i cel d e d rog uri ileg ale u o are d ei, ar trebu i s fie con tien i c, sep arat d e ef ectul d unto r al drogului n sin e, ch iar i i mp licarea ntmp lto are sau exp erimen tarea acesto ra este o activ itate ileg al i se poate so ld a cu d osar p en al. Alarman t este f aptu l c sun t fo arte tin eri dar i c, mu li d intre ei se n scriu d in start n catego ria g reilo r ", stu diile indicnd o trecere n tr -un timp relativ scu rt, de la consu mu l d e d rog u ri uoare - can abis, mariju ana - la
9

consu mu l d e d rog uri tari (h ero in a i d rogu rile d e sin tez). Consu mu l de heroin in jectabil v a d etermin a la rndu l lui consecine d ramatic e p e termen med iu i lung asup ra sn tii p ublice p rin n mu lirea simitoare a cazu rilo r de SIDA, h ep atit B,C, tub erculoz. Tinerii care d ev in depen deni d e con su mu l d e d rogu ri vor d ev eni n scurt timp d elin cv en i de d rept co mu n , asta ntru ct p rin tre me to dele p rin care ob in bani p entru o lin ie", p e lng fu rtu l b anilo r d in casa p rin ilo r i v n zarea bunu rilo r d e v alo are d e la do miciliu , se nu mr ad esea sp argerea main ilo r i v n zarea pontu rilo r" p entru ap artamen te n care se po ate op era".

2 . OBIECTI VE

Obiectivul cercetrii de fa este acela de a studia reprezentarea mental a drog uri lor n rn dul studen ilor de la psiholog ie comparativ cu cea a studen ilor de la Drept , pentru a stabili dac exist o leg tur ntre acestea.

10

3 . IPOTEZE

n acest rapo rt d e cercetare am f o rmu lat u rmto arele ipoteze: Ipoteza cercet rii (statistic), H1 , este u rmto area: Rep rezentarea menta l asup ra dro gurilo r n rn dul stud en ilor de la psiho log ie d ifer semnifica tiv d e cea a stud en ilor d e la d rep t. Ipoteza de nul , H0, este u rmato area: n tre rep rezenta rea menta l a sup ra drogurilo r n rndul stud en ilor de la p sih olo gie i cea a stud enilo r de la d rept nu exist d iferen e semn ificative.

4 . M ETODA 4 .1 SUBIECI/PARTICIPANI Pentru realizarea exp eri mentulu i am ales aleato r dou eantio an e a cte 2 5 d e sub ieci. Primu l ean tio n l constitu ie studenii Facultii d e Psiholo gie d e la Titu Maio rescu cu v rst cup rins n tre 19 i 25 d e an i. Al do ilea ean tion l co nstituie stud en ii Facu ltii d e Drep t d e la Dimitrie Can temir Maiorescu cu v rst cup rins n tre 21 i 25 d e an i . A mb ele g ru pu ri au fo st supu se testrii n v ed erea stab ilirii c aracteristicilor reprezen trii so ciale

11

asup ra d rog u rilo r la stu den ii d e la p sih olog ie co mp ara tiv cu cele ale studenilo r la d rep t. Sub iectii au fo st d e amb ele sex e , stud en ti anu l 1 la Facu ltatea d e Psiho log ie i stud en i anu l 3 la Facu ltatea d e Drept.

4 .2 APARATE i INSTRUMENTE FOLOSITE Apara tura fo lo sit rep rezin t un asp ect d eo seb it de i mp o rt an t n realizarea p ro iectu lu i i n ob in erea unor d ate v alid e asup ra cap acitilo r sub iecilo r testai. Astfel este fo losit un test aso ciativ verbal, consid erat a fi cel mai n msu r sp re a fu rniza o ima g in e clar i comp let asup ra rep rezent rii so ciale asup ra d rog u rilo r . Sub iectul, f iind rug at s co mp leteze ch estion aru l n tr - o n cp ere linitit, lip sit de stimu li pertu rb ato ri, a avut ca sarcin niruirea cuv intelo r care i sun t evo cate la citirea cuv in telo r: d rog u ri , ef ecte ale d rogu rilo r,mo tiv ele fo lo sirii d rogu rilor, ca mp anii an tid rog . Rezu ltatele obinu te p en tru cele cin ci cuvinte sunt reunite n f in a l n tab ele d e f recv en i red au pu nctu al caracteristicile rep rezen trii men tale a drogu rilo r i a consu mu lui d e d rog u ri .

12

4 .3 PROCEDURA Fa za de instruire Exp eri men tato ru l va in e un in stru ctaj p rin care se asigu r c subiecii tiu ce s f ac . Instructaju l p ri mit d e subiect fiind : p e aceast foaie av ei scrise cin ci cu vin te, toate referitoare la d rog uri, du mn eavo astr trebuie s enu merai n dreptu l f iecrui cuv nt alte p atru care v v in n min te n legtu r cu cele deja scrise.

5 . M ODELUL EXPERIMENTAL (Design ex perimenta l)

Va ria bile Ca va riabile dependente, cu a juto rul testului a so cia tiv v erba l putem cua ntifica frecventa a pa ritiei cuvintelo r scrise de subiecti Va riab ilele ind ep end ente : sti mu lulu i cogn itv n fo rma un or cuv in te p ercepu te vizu al i statutul sub iecilo r: stud en i p sih olog ie/stud en i drept. Va riab ila d epend enta : aso ciativ -verb al. rezultatele ob in ute la testul

13

6 . REZULTATE
D a t e l e o b i n u t e n u r ma e f e c t u r i i t e s t u l u i a s o c i a t i v v e r b a l a u f o s t r e s t r n se s u b f o r ma u n o r t a b e l e c u p r i n z n d f r e c v e n a a p a r i i e i c u v i n te l o r , u r m r i n d u - s e p u n e r e a n e v i d e n a d i f e r e n e i d i n t r e r e p r e z e n t a r e a me n t a l a s t u d e n i l o r d e l a psihologie i cea a studenilor de la drept asupra drogurilor sub i n f l u e n a s t i mu l ul u i c o g n i t i v n f o r ma a c i n c i c u v i n t e d i n c mp u l s e ma n t i c a l r e l a i i l o r . T a be l e l e fr e cv e n e l o r cu v i nt e l o r s u nt p re z e nt a t e

d u p cu m u rm e a z : P e n t r u c u v n t u l s t i mu l : d r o g u r i , s - a o b i n u t u r m t o r u l tabel de frecvene:

Studeni psiholo gie Droguri Frecv ena Ma rijua na Medica mente Cocaina Tutun LSD 9 11 18 10 12

Studeni drept Drog uri Co cain M arijuana Substa ne o trv itoa re o rga nismului Infra ciuni Teribilism Frecvena 16 13 9

14 10 mare, o are

Se p oate ob serv a c frecv en a cea mai co respun zto are cuv n tului stimu l d rogu r i , cuv ntul cocain (f = 34 ).

14

D u p c u m r e i e s e d i n t a b e l u l d e ma i s u s , a t t s t u d e n i i d e l a psihlogie ct i studenii de la drept asociaz drogurilor cuvinte p r e c u m: c o c a i n e i ma r i ju a n a , a c e t i a a v n d a c e e a i r e p r e z e n t a r e a drogurilor.

Pentru cuvintele stimul: efectele drogurilor, s-a obinut urmtorul tabel de frecvene: Studeni psiholo gie Efectele Drogurilo r Boli psihice Ha lucina ii Lumi irea le Distrug ere Dependen 9 11 7 12 19 Frecv ena Studeni drept Efectele Drogurilo r M oarte Dependen ndep rta rea de cei dra gi Sevra j Ha lucina ii Frecvena 12 17 16 9 8

Se p oate ob s erv a c frecv en a cea mai mare, co respun zto are cuv in telo r stimu l ef ectele drogu rilo r , o are cuv n tul dep end en (f = 36 ). Dup cu m reiese d in tab elu l d e mai su s, att stud enii d e la p sih log ie ct i stud en ii de la d rep t aso ciaz cuv ntulu i sti mu l cuv in te precu m:h alucin aii,depen den mo arte/distrugere, acetia av nd aceeai rep rezentare a d rog u rilo r. i a efectelo r acesto ra .

15

Pentru cuvintele stimul: motivele folosirii drogurilor, s-a obinut urmtorul tabel de frecvene:

Studeni psiholo gie Mo tiv ele fo losirii Drogurilo r Sing urta te Antura j Suferin Dependen Curio zita te Frecv ena

Studeni drept Mo tivele fo losirii Drogurilo r Prostie Curio zita te Antura j Sing urta te Plcere Frecvena

14 19 7 9 12

8 11 18 9 8

Se p oate ob s erv a c frecv en a cea mai mare, co respun zto are cu vin telo r sti mu l mo tiv ele fo losir ii d rog u rilo r , o are cuv n tul an tu raj (f = 37 ).

Dup cu m reiese d in tab elu l d e mai su s, att stud enii d e la p sih log ie ct i stud en ii de la d rep t aso ciaz cuv ntulu i sti mu l cuv inte p recu m:an tu raj,sing u rtate, cu riozitate, acetia avn d aceeai rep rezen tare a drogu rilo r .i a mo tiv elo r folosirii acestora.

16

Pentru cuvintele stimul: campanii antidrog, s-a obinut urmtorul tabel de frecvene: Studeni psiholo gie Ca mpa nii Frecv ena a ntidrog 9 Impo rtante Prev enire Media Tra ta rea dependenei Implicare 14 8 17 11

Studeni drept Ca mpa nii Frecvena a ntidrog Puine 14

Nemedia tiza te 15 Plia nte Prev enire Tra ta rea dependenei 14 9 10

Se p oate ob s erv a c frecv en a cea mai mare, co respun zto are cu vin telo r sti mu l ca mp anii antid rog , o are cuv n tul n emed iatizate (f= 15 ) pen tru stud en i d e la d rept i cuv in tele ,,tratarea d ep end en ei(f =17 ) p en tru stud en i d e la psiho log ie.

Dup cu m reiese d in tab elu l d e mai su s, att stud enii d e la p sih log ie ct i stud en ii de la d rep t aso cia z cuv ntulu i sti mu l cuv inte p recu m:tratarea d ep end en ei i prev en ire , acetia avn d aceeai rep rezen tare a drogu rilo r.i a ca map niilo r an tid rog .
17

Rezu ltatele obinu te n u rma p relu crrii datelo r ne arat c f recvena cuv intelor este acea i n majo ritatea cazu rilo r , ceea ce n e duce la con cluzia c n u ex ista o d iferen semn if icativ din pu nct d e v ed ere statistic a cuv intelo r en umerate d e ctre stud en ii de la psiho log ie i cuv intele enu merate de stud enii de la d rep t .

Astfel ip oteza cercetarii emis: Rep r ezentarea men ta l a supra d rogurilor n rndu l stud en ilor d e la p sih olo gie d ifer semnifica tiv d e cea a stud enilor d e la d rept , este resp ins, co ncluzia cercetrii f iind aceea c n tre rep rezenta rea menta l a sup ra dro gurilor n rndul stud en ilor de la p sih olo gie i cea a stud enilo r de la d rept nu exist d iferen e semnifica tive. S ingura diferen consta tat s -a n reg istra t la cu vn tu l stimu l ,, ca mpan ii antid rog : cu vntul n emedia tiza te (f=15 ) p entru stud en i de la drep t i cuvin tele ,,tra tarea d ep end enei(f=17 ) pentru stud en i d e la psiho log ie.

18

7 . CONCLUZII i PROPUNERI A m p o rn it n acest stud iu , aa cu m a m p recizat la ncepu t, d e la ideea c rep rezentarea men tal a drogu ri lo r n rnd ul studenilo r d e la Psihologie v a fi semn if icativ d iferit d e cea a studenilo r d e la Drep t . n u rma stud iu lui ef ectu at i a d atelo r obinu te am aju ns la con cluzia c prerea majo ritar a stud en ilo r de la p siho log ie i a stud en ilo r d e la d rep t desp re d rogu r i este ap rox imativ aceeai, ca u r mare s - a dov ed it c interv enia v ariab ilei ind ep end en te (sub fo rma statu tulu i sub iecilo r: stud en i la psihologie /stud eni la d rep t ) nu a du s la ob inerea u nei d iferen e semn if icative d in pun ct d e v ed ere statistic asup ra rep rezentrii drogu rilo r n r ndu l tin erilo r. Exp eri men tu l no stru nu a pu tut d emo n stra ipo teza cercetrii, p rob ab il p entru c d if eren a d e gndire n tre cele dou g rupu ri de subieci nu este fo arte mare. De asemen ea, consid er m c o analiz de p rofun zime a rep rezentrilo r men tale ale r elaiilo r ofer, ev id ent, nu mero ase alte d esch ideri care nu au fost d ezbtu te n acest d emers, iar rezu ltatele acestui stud iu po t of eri info rmaii n ecesare p en tru ale studii cu p rivire la aleg erea d iferit a eantio an elo r n ceea ce p rivete v rsta subiecilo r p recu m i alegerea p rof esion al.

19

BIBLIOGRAFIE
1 . Necu lau , Ad rian (199 7 ) Rep rezen trile sociale, Iai, Ed .Poliro m 2 . Mitrof an , Lau reniu (2004 ) Elemen te d e psiho log ie sociala, Bucureti, Ed .Sper 3 . Psihologia so cial sau ma ina de f ab ricat zei, Serg e Mo sco vici, POLIROM Editu ra Un iv ersitii AL.I. CUZA, Iai, 1997 4 . Psihologia sociala, asp ect con te mp o rane, Adrian

Necu lau , Ed. Po liro m, Iai, 1996 5 . Bazele psiho log iei sociale, Du mitru Cristea, Ed.

Un iversitii Titu Maio rescu , Bucu reti, 2 011 6 . h ttp ://www.igpr.ro/drogu rile.ht m

20