Sunteți pe pagina 1din 4

Bibliografie pentru examenul de finalizare a studiilor nivel licenta - iunie 2012 proba scrisa (grila) JUR !

"#$% &iscipline fundamentale' #( $istemul mass-media )( J( Bertrand* +unc,iile mass media( Regimuri* actori* roluri ((( -n )(J( Bertrand (ed) #ntroducere -n presa scris. /i vorbit.* #a/i* 0olirom* 2001 %i1ai )oman* #ntroducere in sistemul mass media* #asi* 0olirom* 2002 (edi,ia a ##-a)* cap( &imensiunea economic. a sistemului mass media %i1ai )oman* #ntroducere in sistemul mass media* #asi* 0olirom* 2002 (edi,ia a ##-a)* cap( 3fectele mass media Rieffel* R $ociologia mass media* #asi* 0olirom* 2004* cap( %ass media* opinia publica si spatiul public ##( 5e1nici de colectare a informatiei (5)#) si 5e1nici de redactare (5R) 5)# (62 p) )oman* %( (coord()* 2007* %anual de Jurnalism* ed( ###* #asi* 0olirom* pp( 17-28* 61-62* 92-80( (1: pag) Randall &(* 1774* Jurnalistul universal* #a/i* 0olirom* pp( 82-:7 (19 pag) 5R (24 p) )oman* %( (coord()* 2007* %anual de Jurnalism (editia a ###-a)* #a/i* 0olirom* pp( 176214 Ro/ca* "umini,a* 2002* 0roduc,ia textului ;urnalistic* #asi* 0olirom* 102-112* pp( 124-164 ###( &eontologie* dreptul comunic.rii publice "ibertatea de exprimare /i de informare( "imitele libert.,ii( )onstitu,ia Rom<niei* !rt( 27 - "ibertatea con/tiin,ei= !rt( 60 - "ibertatea de exprimare= !rt( 61 - &reptul la informa,ie= !rt( 9: - 3xercitarea drepturilor /i a libert.,ilor= !rt( 96 - Restr<ngerea exerci,iului unor drepturi sau al unor libert.,i= !rt( 20 - 5ratatele interna,ionale privind drepturile omului( ormele )onsiliului 3uropei privind libertatea de expresie /i de informare* din 1: martie 2006* pe >>>(coe(ro?documente?%onitor@20#nf(2006)@206@20roumain(pdf 0agini similare( 0rotec,ia demnit.,ii umane /i a dreptului la propria imagine( #nsulta si calomnia -n spa,iul

public )onstitu,ia Rom<niei* revizuit.* art( 60 - libertatea de exprimare( oul )od )ivil - art( :0-:: - respectul vie,ii private /i al demnit.,ii persoanei umane )odul penal* art( 209 - insulta* art( 208 - calomnia* art( 20: - proba verit.,ii &ecizia nr( 82?200: a )ur,ii )onstitu,ionale &ecizia Analtei )ur,i de )asa,ie /i Justi,ie nr( 4?2010* publicat. -n %onitorul Bficial nr( 218?12(08(2011( Runcan* %iruna* 2002* ! patra putere* 3d( &acia* )lu;- apoca* pp( 1:4-212 &reptul de autor "egea nr( 4?1778 privind dreptul de autor /i drepturile conexe* republicat.( domeniul de aplicare al dreptului de autor (art(1)= subiectul dreptului de autor (art(2-8) - notiunea de autor= prezum,ia de autor* anonimatul /i pseudonimul= coautoratul= opera colectiv. obiectul dreptului de autor (art(:-7)' operele originale= operele derivate= excep,ii de la protec,ia legal. a dreptului de autor= con,inutul dreptului de autor (art(10-12* art(12 indice 1=art(12 indice 6= art(12 indice 2= drepturile morale= drepturile patromoniale= reproducerea= distribuirea= -nc1irierea= -mprumutul= no,iunea de comunicare public. (art(19)= durata protec,iei dreptului de autor (art(22-60)' momentul na/terii dreptului de autor= durata protec,iei drepturilor patrimoniale= limitele exercit.rii dreptului de autor (art(66)= operele cinematografice /i alte opere audiovizuale (art(82-:1)= operele de art. plastic.* de ar1itectur. /i fotografice (art(42-4:)= 0rincipiul prezent.rii adev.rului( Rectificarea( &reptul la replic.( 0rotec,ia surselor )1ristians* C) et al* 2001* 3tica mass-media* 0olirom* #a/i*pp( 218-229 &ecizia nr( 220 din 22 februarie 2011 privind )odul de reglementare a con,inutului audiovizual* pe >>>(cna(ro* art( 27-94( "egea nr( 902?2002 a audiovizualului* republicat.* art( 8-4* referitor la interzicerea cenzurii* protec,ia surselor /i a ;urnali/tilor( )onflictul de interese 0lasarea de produse* publicitatea mascat. a( "egea audiovizualului* nr( 902 din 2002* republicata* art(1* art(2:* art( 27* art(61* b( &ecizia nr( 220 din 22 februarie 2011 privind )odul de reglementare a con,inutului audiovizual* pe >>>(cna(ro* art( 76-100( &iscipline de specialitate' 0resa tip.rit. (:8 p) )oman* %i1ai (coord()* 2007* %anual de ;urnalism (editia a ###-a)* #a/i* 0olirom* pp( 691688* pp( 67:-20:* pp 219-222 (62 p)

Ro/ca* "umini,a si $urugiu* Romina* 200:* 0roduc,ia unei reviste( $trategii editoriale -n presa specializat.* 3ditura Universit.,ii din Bucure/ti* pp( 7-96 (22 p) 0resa audiovizuala Radio %i1ai )oman (ed()* 2007* %anual de ;urnalism* ed( a ###-a* 0olirom* #asi* p( 249-924 5eleviziune %( )oman (coord)* %anual de Jurnalism* vol( 1* ed 2* #asi* 0olirom* 2001* pp( 222-228 (raportul intre imagine si cuvant) &aniela Deca* 2009* Jurnalismul de televiziune* #asi* 0olirom ' pp 69-24(stirea de televiziune) = 90-:0(;urnalul de televiziune) = 10:-117 (interviul) $ociologia ;urnali/tilor %i1ai )oman* #ntroducere in sistemul mass media* #asi* 0olirom* (ed( a ##-a)* 2002* cap( $tatutul profesional al ;urnalistului* Brganizarea activit.,ilor -n institu,iile de pres.* 0rocedurile de rutin. -n ;urnalism J(J( Ean )uillenburg et alii* Ftiin,a comunic.rii* 3d( Gumanitas* Bucure/ti* 1774* cap( $elec,ia /tirilor %ultimedia-internet (:0 p) Realizarea site-urilor Heb &rul.* Ceorgeta* $ite-uri Heb - metode /i te1nici de realizare* 3d( $emne* 2002* )ap( 2(6 3tape pentru realizarea site-ului Heb* pp( 14 - 29* (: pg) $tructura 1zpertext?1zpermedia &rul.* Ceorgeta* $ite-uri Heb - metode /i te1nici de realizare* 3d( $emne* 2002* )ap( 2(1 $tructura 1ipertext ? 1ipermedia* pp( 10 - 12* (2 pg) #maginea pe Heb &rul.* Ceorgeta* $ite-uri Heb - metode /i te1nici de realizare* 3d( $emne* 2002* )ap( 2( 3lemente multimedia -n paginile Heb* #maginea bitmap si culoarea) pp 96 - 80* (: pg) #maginea vectoriala pp(88-8:* (1 pg) !nimatia pp(87- :9* (8 pg) $unetul pe Heb &igital !udio de la $ampling pp6-: cu pagina in 0rint 0revie>( (2 pg)( 1ttp'??>>>(;iscdigitalmedia(ac(uI?audio?advice?an-introduction-to-digital-audio Eideo pe Heb #ntroduction - Go> to )reate $treaming Eideo* 1ttp'??>>>(mediacollege(com?video?streaming?overvie>(1tml (2 pg() +ormate de fisiere* 1ttp'??>>>(>6sc1ools(com?1tml?1tmlJmedia(asp (2pg) Heb &esign si laKout $ampson* Jared "( (June 02* 2010)* +our #mportant 51ings to Remember H1en it )omes to Hebsite &esign* Heb &esign "ibrarK* (2 pg) Retrieved from 1ttp'??>>>(>ebdesign(org?>eb-design-basics?design-principles?four-important-t1ings-toremember->1en-it-comes-to->ebsite-design(1:792(1tml

Burton* L( (2012* JanuarK)( Heb &esign 5rends 2012* (8 pg) Retrieved from 1ttp'??>>>(>ebdesign(org?>eb-design-basics?design-principles?>eb-design-trends2012(21099(1tml UC) B3)&* 0!R5#)#0!5#E3 H3B' U$3R-)R3!53& )B 53 5* pp( 4-7 (&efinition and %easurement) /i pp 19-20 (5Kpes Bf User-)reated )ontent !nd &istribution 0latforms) (: pg)( 1ttp'??>>>(oecd(org?dataoecd?9:?12?64676119(pdf $3B Coogle( (2010)( $earc1 3ngine Bptimization $tarter Cuide( &efinition p(2 )reate uniMue* accurate page titles* p(9 %aIe use of t1e NdescriptionN meta tag* p(: #mprove t1e structure of Kour UR"s* p(7 %aIe Kour site easier to navigate* p(11 Bffer MualitK content and services* p(19 Hrite better anc1or text* p(1: Bptimize Kour use of images* p(17 Use 1eading tags appropriatelK* p(20 0romote Kour >ebsite in t1e rig1t >aKs* p(27 %aIe use of free >ebmaster tools* p(60 (10 pg() Retrieved from 1ttp'??>>>(google(co(;p?intl?en?>ebmasters?docs?searc1-engine-optimization-starterguide(pdf R$$ $ureau* &enis* R$$ 5utorial* building and using a R$$ feed* step bK step* (2 pg)( 1ttp'??>>>(xul(fr?en-xml-rss(1tmlOovervie>

S-ar putea să vă placă și