Sunteți pe pagina 1din 45

eC8M

CuS1CML8 8LLA1lCnSPl
MAnACLMLn1
Cum poL sa consLrulesc o llsLa de cllenu
dell sl valorosl pe Lermen lung?
8CCLS
CCLLC1A8L 8AZA uL uA1L
18lMl1L8L nLWSLL11L8
MCnl1C8lZA8L Sl C1lMlZA8L
CCLLC1A8L
ColecLeaza baze de daLe la LoaLe
puncLele de conLacL cu LargeL-ul Lau
unde?
Cnllne
La evenlmenLe
e caLaloage, brosurl & yere
romoul
Creen llne
lormulare de feedback
!"#$
ALenue la daLele pe care le colecLezl
(gandesLe pe Lermen lung)
lolosesLe doar baze de daLe
C1-ln
Cfera recompense penLru
lnscrlere
la lnscrlerea la newsleuer caL
mal slmpla (sl caL mal vlzlblla)
Aa mal mulLe deLalll despre
persoanele dln u8 ln ump (nu
doar la lnscrlerea ln slLe)
18lMl1L8L nLWSLL11L8
C8lLC1lvL
Achlzlue, Conversle, 8eLenue
vanzare dlrecLa
Cenerare de lead-url
8elauonare
SLrangerl de fondurl
Cul 18lMl1?
uL CL 18lMl1?
CuM 18lMl1?
CL 18lMl1?
CAnu 18lMl1?
nLWSLL11L8
1l1Lu
CCn1lnu1 / MLSA!
CALL 1C AC1lCn
Llnk unSu8SC8l8L
ueschlderl puune?
1lLlu
Zlua LrlmlLerll
Cra LrlmlLerll
CallLaLea llsLel (momenLul la care au fosL
culese)
uune cllck-url?
lorma (LexL / lmaglnl)
CferLa era suclenL de aLragaLoare?
A exlsLaL call Lo acuon?
rea mulLe dezabonarl?
Mesa[ lrelevanL
Mesa[ redundanL
ue ce se lnLorc mallurlle?
Adresa nu exlsLa
Adresa esLe scrlsa greslL
uomenlul nu (mal) exlsLa
lnbox-ul esLe plln
Mall-ul Lrlmls esLe prea mare
Mall-ul Lrlmls esLe lnLerpreLaL ca spam
Ce deschld oamenll?
lml face vlaLa mal usoara?
Ma a[uLa sa lnvaL?
Ma a[uLa sa ma dlsLrez?
Ma face sa dau blne?
lml da o oferLa buna?
Ce deschld companllle?
lml fac [ob-ul mal usor?
Ma a[uLa sa ma dezvolL?
Ma a[uLa sa dau blne?
Ma a[uLa sa fac o afacere?
!"#$
nu folosl cuvlnLe care poL
lnLerpreLaLe ca spam (LesLeaza!)
nu folosl doar adresa de e-mall, cl sl
sender lu (nume sl renume)
verlca adresele de e-mall ln funcue de
domenlu nume[domenlu.ro

vezl daca domenlul esLe problema!
Spune-le celor care nu Le prlmesc sa Le
scoaLa dln spam (sa Le puna pe whlLellsL)
uaca mallul nu a fosL deschls o perloada
lndelngaLa de ump, scoaLe-l dln llsLa
1rlmlLe doar ceea ce crezl ca
oamenll vor sa prlmeasca
1esLeaza lnalnLe sa Lrlmlu!
ldel de LesLare newsleuer
ulferlLe layouL-url
ulferlLe uLlurl
ulferlLe oferLe (10 mal puun sau - 30 8Cn)
ulferlLe zlle ale sapLamanll
ulferlLe ore
Cu lmaglnl sau fara lmaglnl
Cu LexL puun sau cu LexL mulL
Cu un produs sau mal mulLe produse
Cu sau fara opuunl de soclal medla
ln newsleuer sau ln mallurl de slne sLaLaLoare
lrecvenLa
ersonallzeaza!
SLCMLn1L
ComporLamenL de cumparare
CumparaLor vs non cumparaLor
CumparaLor 1 ume sau repeLaL
CaLegorla de produse
AcuvlLaLe e-mall
Cllcker acuv sau lnacuv
numarul de cllck-url ln mall
AcuvlLaLe web
AcuvlLaLe per canal
Web vs caLalog vs magazln
uaLe supllmenLare
uaca mall-ul s-a lnLors dupa Lrel
LrlmlLerl, scoaLe-l dln llsLa
lnformeaza. Lduca. SfaLulesLe.
nu vlnde!!!
uaca mallul a fosL deschls de un numar
mare de oamenl sl repeLaL nu a generaL
cllck-url, aa de ce?. 8esearch.
MCnl1C8lZA8L Sl C1lMlZA8L
CL C1l SA MCnl1C8lZLZl?
SenL e-malls
8ounced e-malls
Cpened e-malls
Cllcks
vanzarl
s.a.
!"#$
SeLeaza key erformance
lndlcaLors
CauLa lnslghL-urlle bazel de daLe
1ehnlc
P1ML sau doar lmaglnl
Merge pe Lelefonul mobll?
AnALlZLAZA CCMAnlA
nlvelul 1. L-mall neLargeLaL sl nemonlLorlzaL
nlvelul 2. L-mall LargeLaL caLre segmenLe,
monlLorlzare deschlderl
nlvelul 3. 1esLare de sublecLe.
nlvelul 4. 1rlmlLere mesa[e ln funcue de
experlenLa cu AbonaLul (mesa[e welcome,
posL-cumparare eLc.)
nlvelul 3. SegmenLe muluple, LesLare sl
opumlzare de sublecLe, ln funcue de clclul de
vlaLa.