Sunteți pe pagina 1din 17

LEGE privind protecia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.

2011
Monitorul Oficial nr.170-175/492 din 14.10.2011

***
CUPRI ! Capitolul I "I!P#$I%II GE ER&LE Articolul 1. Scopul legii Articolul 2. Domeniul de aplicare Articolul 3. Noiuni principale Capitolul II C# "I%IILE "E '&$( PE )RU PRELUCR&RE&* !)#C&RE& +I U)ILI$&RE& "&)EL#R CU C&R&C)ER PER!# &L Articolul 4. Caracteristica datelor cu caracter personal Articolul 5. Prelucrarea datelor cu caracter personal Articolul 6. Prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal Articolul . Prelucrarea datelor cu caracter personal pri!ind starea de s"n"tate Articolul #. Prelucrarea datelor cu caracter personal re$eritoare la condamn"ri penale% m"suri procesuale de constr&ngere sau sanciuni contra!enionale Articolul '. Prelucrarea datelor cu caracter personal a!&nd $uncie de identi$icare Articolul 1(. Prelucrarea datelor cu caracter personal )i li*ertatea de e+primare Articolul 11. Stocarea )i utili,area datelor cu caracter personal la &nc-eierea operaiunilor de prelucrare Capitolul III "REP)URILE !U'IEC)ULUI "&)EL#R CU C&R&C)ER PER!# &L Articolul 12. .n$ormarea su*iectului datelor cu caracter personal Articolul 13. Dreptul de acces la datele cu caracter personal Articolul 14. Dreptul de inter!enie asupra datelor cu caracter personal Articolul 15. /+cepii )i restricii Articolul 16. Dreptul de opo,iie al su*iectului datelor cu caracter personal Articolul 1 . Dreptul de a nu $i supus unei deci,ii indi!iduale Articolul 1#. Accesul la 0ustiie Capitolul I, #RG& UL "E C# )R#L &L PRELUCR(RIL#R "E "&)E CU C&R&C)ER PER!# &L Articolul 1'. 1rganul de control al prelucr"rilor de date cu caracter personal Articolul 2(. Atri*uiile )i drepturile Centrului Articolul 21. 1rgani,area acti!it"ii Centrului Articolul 22. Conducerea Centrului

Capitolul , C# )R#LUL PR#)EC%IEI "&)EL#R CU C&R&C)ER PER!# &L Articolul 23. Noti$icarea Centrului pri!ind prelucrarea datelor cu caracter personal Articolul 24. 2eri$icarea preala*il" Articolul 25. Autori,area operaiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal Articolul 26. Controlul legalit"ii prelucr"rii datelor cu caracter personal Articolul 2 . Procedura primirii )i soluion"rii pl&ngerilor de c"tre Centru Articolul 2#. 3egistrul de e!iden" al operatorilor de date cu caracter personal Capitolul ,I C# -I"E %I&LI)&)E& +I !ECURI)&)E& PRELUCR(RII "&)EL#R CU C&R&C)ER PER!# &L Articolul 2'. Con$idenialitatea datelor cu caracter personal Articolul 3(. Securitatea prelucr"rii datelor cu caracter personal Articolul 31. Depersonali,area datelor cu caracter personal Capitolul ,II )R& !.I)ERE& )R& !-R# )&LIER( & "&)EL#R CU C&R&C)ER PER!# &L Articolul 32. 4ransmiterea trans$rontalier" a datelor cu caracter personal Capitolul ,III R(!PU "ERE& Articolul 33. 3"spunderea pentru &nc"lcarea pre,entei legi Capitolul I/ "I!P#$I%II -I &LE +I )R& $I)#RII Articolul 34. Dispo,iii $inale )i tran,itorii

Pre,enta lege creea," cadrul 0uridic necesar aplic"rii Directi!ei '55465C/ a Parlamentului /uropean )i a Consiliului din 24 octom*rie 1''5 pri!ind protecia persoanelor $i,ice &n ceea ce pri!e)te prelucrarea datelor cu caracter personal )i li*era circulaie a acestor date. Parlamentul adopt" pre,enta lege organic". Capitolul I "I!P#$I%II GE ER&LE &rticolul 1. Scopul legii Scopul pre,entei legi este asigurarea proteciei drepturilor )i li*ert"ilor $undamentale ale persoanei $i,ice &n ceea ce pri!e)te prelucrarea datelor cu caracter personal% &n special a dreptului la in!iola*ilitatea !ieii intime% $amiliale )i pri!ate. &rticolul 2. Domeniul de aplicare 617 Pre,enta lege reglementea," relaiile 0uridice care apar &n procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal ce $ac parte dintr8un sistem de e!iden" sau care s&nt destinate s" $ie incluse &ntr8un asemenea sistem% e$ectuat" &n totalitate sau &n parte prin mi0loace automati,ate% precum )i prin alte mi0loace dec&t cele automati,ate. 627 Domeniul de aciune al pre,entei legi se e+tinde asupra9 a7 prelucr"rii datelor cu caracter personal e$ectuate &n cadrul acti!it"ilor des$")urate de operatori a$lai pe teritoriul 3epu*licii :oldo!a;

*7 prelucr"rii datelor cu caracter personal e$ectuate &n cadrul misiunilor diplomatice )i o$iciilor consulare ale 3epu*licii :oldo!a% precum )i de c"tre ali operatori a$lai &n a$ara teritoriului "rii% dar pe teritorii &n care se aplic" dreptul intern al 3epu*licii :oldo!a% &n temeiul dreptului internaional pu*lic; c7 prelucr"rii datelor cu caracter personal e$ectuate de operatori a$lai &n a$ara teritoriului 3epu*licii :oldo!a% cu utili,area mi0loacelor a$late pe teritoriul 3epu*licii :oldo!a% cu e+cepia ca,ului &n care aceste mi0loace nu s&nt utili,ate dec&t &n scopul tran,it"rii pe teritoriul 3epu*licii :oldo!a a datelor cu caracter personal care $ac o*iectul prelucr"rii respecti!e; d7 prelucr"rii datelor cu caracter personal &n cadrul aciunilor de pre!enire )i in!estigare a in$raciunilor% punerii &n e+ecutare a sentinelor de condamnare )i al altor aciuni din cadrul procedurii penale sau contra!enionale &n condiiile legii. 637 Pre!ederile pre,entei legi s&nt aplica*ile persoanei &mputernicite de c"tre operator% $"r" a e+clude dreptul de a intenta aciune &n 0ustiie &mpotri!a operatorului. 647 Domeniul de aciune al pre,entei legi nu se e+tinde asupra9 a7 prelucr"rii datelor cu caracter personal e$ectuate de c"tre operatori e+clusi! pentru ne!oi personale sau $amiliale% dac" prin aceasta nu se &ncalc" drepturile su*iecilor datelor cu caracter personal; *7 prelucr"rii datelor cu caracter personal atri*uite la secret de stat &n modul sta*ilit% cu e+cepia celor indicate la alin.627 lit.d7; c7 operaiunilor de prelucrare )i transmitere trans$rontalier" a datelor cu caracter personal ce se re$er" la $"ptuitorii sau !ictimele crimelor de genocid% ale crimelor de r",*oi )i ale crimelor &mpotri!a umanit"ii. &rticolul 3. Noiuni principale 4ermenii )i e+presiile utili,ate &n pre,enta lege au urm"toarele semni$icaii9 date cu caracter personal < orice in$ormaie re$eritoare la o persoan" $i,ic" identi$icat" sau identi$ica*il" 6su*iect al datelor cu caracter personal7. Persoana identi$ica*il" este persoana care poate $i identi$icat"% direct sau indirect% prin re$erire la un num"r de identi$icare sau la unul ori mai multe elemente speci$ice identit"ii sale $i,ice% $i,iologice% psi-ice% economice% culturale sau sociale; categorii speciale de date cu caracter personal < datele care de,!"luie originea rasial" sau etnic" a persoanei% con!ingerile ei politice% religioase sau $ilo,o$ice% apartenena social"% datele pri!ind starea de s"n"tate sau !iaa se+ual"% precum )i cele re$eritoare la condamn"rile penale% m"surile procesuale de constr&ngere sau sanciunile contra!enionale; prelucrarea datelor cu caracter personal < orice operaiune sau serie de operaiuni care se e$ectuea," asupra datelor cu caracter personal prin mi0loace automati,ate sau neautomati,ate% cum ar $i colectarea% &nregistrarea% organi,area% stocarea% p"strarea% resta*ilirea% adaptarea ori modi$icarea% e+tragerea% consultarea% utili,area% de,!"luirea prin transmitere% diseminare sau &n orice alt mod% al"turarea ori com*inarea% *locarea% )tergerea sau distrugerea; sistem de eviden a datelor cu caracter personal < orice serie structurat" de date cu caracter personal accesi*ile con$orm unor criterii speci$ice% $ie c" este centrali,at"% descentrali,at" ori reparti,at" dup" criterii $uncionale sau geogra$ice; operator < persoana $i,ic" sau persoana 0uridic" de drept pu*lic sau de drept pri!at% inclusi! autoritatea pu*lic"% orice alt" instituie ori organi,aie care% &n mod indi!idual sau &mpreun" cu altele% sta*ile)te scopurile )i mi0loacele de prelucrare a datelor cu caracter personal pre!",ute &n mod e+pres de legislaia &n !igoare; persoan !mputernicit de c tre operator < persoana $i,ic" sau persoana 0uridic" de drept pu*lic ori de drept pri!at% inclusi! autoritatea pu*lic" )i su*di!i,iunile ei teritoriale% care prelucrea," date cu caracter personal &n numele )i pe seama operatorului% pe *a,a instruciunilor primite de la operator;

ter < persoan" $i,ic" sau persoan" 0uridic" de drept pu*lic ori de drept pri!at% alta dec&t su*iectul datelor cu caracter personal% dec&t operatorul ori persoana &mputernicit" de c"tre operator )i dec&t persoana care su* autoritatea direct" a operatorului sau a persoanei &mputernicite este autori,at" s" prelucre,e date cu caracter personal; destinatar < orice persoan" $i,ic" sau persoan" 0uridic" de drept pu*lic ori de drept pri!at% inclusi! autoritatea pu*lic" )i su*di!i,iunile ei teritoriale% c"reia &i s&nt de,!"luite date cu caracter personal% indi$erent dac" este sau nu ter. Nu s&nt considerate destinatari organele din domeniul ap"r"rii naionale% securit"ii statului )i ordinii pu*lice% organele de urm"rire penal" )i instanele 0udec"tore)ti c"rora li se comunic" date cu caracter personal &n cadrul e+ercit"rii competenelor sta*ilite de lege; consim m!ntul su"iectului datelor cu caracter personal < orice mani$estare de !oin" li*er"% e+pres" )i necondiionat"% &n $orm" scris" sau electronic"% con$orm cerinelor documentului electronic% prin care su*iectul datelor cu caracter personal accept" s" $ie prelucrate datele care &l pri!esc; depersonali#area datelor < modi$icarea datelor cu caracter personal ast$el &nc&t detaliile pri!ind circumstanele personale sau materiale s" nu mai permit" atri*uirea acestora unei persoane $i,ice identi$icate sau identi$ica*ile ori s" permit" atri*uirea doar &n condiiile unei in!estigaii care necesit" c-eltuieli disproporionate de timp% mi0loace )i $or" de munc". Capitolul II C# "I%IILE "E '&$( PE )RU PRELUCR&RE&* !)#C&RE& +I U)ILI$&RE& "&)EL#R CU C&R&C)ER PER!# &L &rticolul 0. Caracteristica datelor cu caracter personal 617 Datele cu caracter personal care $ac o*iectul prelucr"rii tre*uie s" $ie9 a7 prelucrate &n mod corect )i con$orm pre!ederilor legii; *7 colectate &n scopuri determinate% e+plicite )i legitime% iar ulterior s" nu $ie prelucrate &ntr8un mod incompati*il cu aceste scopuri. Prelucrarea ulterioar" a datelor cu caracter personal &n scopuri statistice% de cercetare istoric" sau )tiini$ic" nu este considerat" incompati*il" cu scopul colect"rii dac" se e$ectuea," cu respectarea pre!ederilor pre,entei legi% inclusi! pri!ind noti$icarea c"tre Centrul Naional pentru Protecia Datelor cu Caracter Personal% )i cu respectarea garaniilor pri!ind prelucrarea datelor cu caracter personal% pre!",ute de normele ce reglementea," acti!itatea statistic"% cercetarea istoric" )i cea )tiini$ic"; c7 adec!ate% pertinente )i nee+cesi!e &n ceea ce pri!e)te scopul pentru care s&nt colectate )i5sau prelucrate ulterior; d7 e+acte )i% dac" este necesar% actuali,ate. Datele ine+acte sau incomplete din punctul de !edere al scopului pentru care s&nt colectate )i ulterior prelucrate se )terg sau se recti$ic"; e7 stocate &ntr8o $orm" care s" permit" identi$icarea su*iecilor datelor cu caracter personal pe o perioad" care nu !a dep")i durata necesar" atingerii scopurilor pentru care s&nt colectate )i ulterior prelucrate. Stocarea datelor cu caracter personal pe o perioad" mai mare% &n scopuri statistice% de cercetare istoric" sau )tiini$ic"% se !a $ace cu respectarea garaniilor pri!ind prelucrarea datelor cu caracter personal% pre!",ute de normele ce reglementea," aceste domenii% )i numai pentru perioada necesar" reali,"rii acestor scopuri. 627 1peratorii au o*ligaia s" respecte )i s" asigure implementarea pre!ederilor alin.617. &rticolul 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal 617 Prelucrarea datelor cu caracter personal se e$ectuea," cu consim"m&ntul su*iectului datelor cu caracter personal. 627 Consim"m&ntul pri!ind prelucrarea datelor cu caracter personal poate $i retras &n orice moment de c"tre su*iectul datelor cu caracter personal. 3etragerea consim"m&ntului nu poate a!ea e$ect retroacti!.

637 =n ca,ul incapacit"ii de e+erciiu sau al capacit"ii de e+erciiu limitate a su*iectului datelor cu caracter personal% consim"m&ntul pri!ind prelucrarea datelor cu caracter personal se acord"% &n $orm" scris"% de c"tre repre,entantul lui legal. 647 =n ca,ul decesului su*iectului datelor cu caracter personal% consim"m&ntul pri!ind prelucrarea datelor sale se acord"% &n $orm" scris"% de c"tre succesorii acestuia% dac" un ast$el de consim"m&nt nu a $ost dat de su*iectul datelor cu caracter personal &n timpul !ieii. 657 Consim"m&ntul su*iectului datelor cu caracter personal nu este cerut &n ca,urile &n care prelucrarea este necesar" pentru9 a7 e+ecutarea unui contract la care su*iectul datelor cu caracter personal este parte sau pentru luarea unor m"suri &naintea &nc-eierii contractului% la cererea acestuia; *7 &ndeplinirea unei o*ligaii care &i re!ine operatorului con$orm legii; c7 prote0area !ieii% integrit"ii $i,ice sau a s"n"t"ii su*iectului datelor cu caracter personal; d7 e+ecutarea sarcinilor de interes pu*lic sau care re,ult" din e+ercitarea prerogati!elor de autoritate pu*lic" cu care este &n!estit operatorul sau terul c"ruia &i s&nt de,!"luite datele cu caracter personal; e7 reali,area unui interes legitim al operatorului sau al terului c"ruia &i s&nt de,!"luite datele cu caracter personal% cu condiia ca acest interes s" nu pre0udicie,e interesele sau drepturile )i li*ert"ile $undamentale ale su*iectului datelor cu caracter personal; $7 scopuri statistice% de cercetare istoric" sau )tiini$ic"% cu condiia ca datele cu caracter personal s" r"m&n" anonime pe toat" durata prelucr"rii. &rticolul 2. Prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal 617 Prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal este inter,is"% cu e+cepia ca,urilor &n care9 a7 su*iectul datelor cu caracter personal )i8a dat consim"m&ntul. =n ca,ul incapacit"ii de e+erciiu sau al capacit"ii de e+erciiu limitate a su*iectului datelor cu caracter personal% prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal se e$ectuea," numai cu o*inerea consim"m&ntului &n $orm" scris" al repre,entantului lui legal; *7 prelucrarea este necesar" pentru &ndeplinirea o*ligaiilor sau drepturilor speci$ice ale operatorului &n domeniul dreptului muncii% cu respectarea garaniilor pre!",ute de lege )i in&ndu8se cont de $aptul c" o e!entual" de,!"luire c"tre un ter a datelor cu caracter personal prelucrate &n acest scop poate $i e$ectuat" numai dac" e+ist" o o*ligaie legal" a operatorului &n acest sens; c7 prelucrarea este necesar" pentru protecia !ieii% integrit"ii $i,ice sau a s"n"t"ii su*iectului datelor cu caracter personal ori a altei persoane% &n ca,ul &n care su*iectul datelor cu caracter personal se a$l" &n incapacitate $i,ic" sau 0uridic" de a8)i da consim"m&ntul; d7 prelucrarea este e$ectuat" &n conte+tul acti!it"ilor legitime de c"tre asociaii o*)te)ti% partide )i alte organi,aii social8politice% de c"tre sindicate% asociaii de patronat% organi,aii $ilo,o$ice sau religioase% organi,aii cooperatiste necomerciale% cu condiia ca prelucrarea s" se re$ere numai la mem*rii acestora sau la persoanele cu care acestea au contacte permanente &n leg"tur" cu scopurile lor )i cu condiia ca datele s" nu $ie de,!"luite terilor $"r" consim"m&ntul su*iecilor datelor cu caracter personal; e7 prelucrarea se re$er" la date $"cute pu*lice &n mod !oluntar )i mani$est de c"tre su*iectul datelor cu caracter personal; $7 prelucrarea este necesar" pentru constatarea% e+ercitarea sau ap"rarea unui drept &n 0ustiie al su*iectului datelor cu caracter personal; g7 prelucrarea este necesar" &n scopul asigur"rii securit"ii statului% cu condiia ca aceasta s" se e$ectue,e cu respectarea drepturilor su*iectului datelor cu caracter personal )i a celorlalte garanii pre!",ute de pre,enta lege. 627 Centrul Naional pentru Protecia Datelor cu Caracter Personal poate dispune% din moti!e &ntemeiate% inter,icerea prelucr"rii categoriilor speciale de date cu caracter personal% c-iar dac"

su*iectul datelor )i8a dat consim"m&ntul% iar acesta nu a $ost retras% cu condiia ca interdicia s" nu $ie &nl"turat" prin unul din ca,urile sta*ilite la alin.617 lit.*7<g7. &rticolul 7. Prelucrarea datelor cu caracter personal pri!ind starea de s"n"tate 617 Prelucrarea datelor cu caracter personal pri!ind starea de s"n"tate se permite% prin derogare de la pre!ederile art.6% &n ca,ul &n care9 a7 prelucrarea este necesar" &n scopuri de medicin" pre!enti!"% de sta*ilire a diagnosticelor medicale% de administrare a unor &ngri0iri sau tratamente pentru su*iectul datelor cu caracter personal sau de gestionare a ser!iciilor de s"n"tate care acionea," &n interesul su*iectului datelor cu caracter personal; *7 prelucrarea este necesar" pentru protecia s"n"t"ii pu*lice. 627 Cadrele medicale% instituiile medico8sanitare )i personalul medical al acestora pot prelucra date cu caracter personal pri!ind starea de s"n"tate $"r" autori,aia Centrului Naional pentru Protecia Datelor cu Caracter Personal numai dac" prelucrarea este necesar" pentru prote0area !ieii% integrit"ii $i,ice sau a s"n"t"ii su*iecilor datelor cu caracter personal. Dac" scopurile menionate se re$er" la alte persoane sau la societate &n general% iar su*iecii datelor cu caracter personal nu )i8au dat consim"m&ntul &n scris )i &n mod neec-i!oc% urmea," s" $ie o*inut" autori,aia Centrului &n modul sta*ilit de lege. 637 Datele cu caracter personal pri!ind starea de s"n"tate pot $i prelucrate &n scopurile indicate la alin.617 de c"tre sau su* supra!eg-erea unui cadru medical supus secretului pro$esional ori de c"tre sau su* supra!eg-erea unei alte persoane supuse unei o*ligaii ec-i!alente &n ceea ce pri!e)te secretul pro$esional. 647 Datele cu caracter personal pri!ind starea de s"n"tate se colectea," de la su*iectul datelor cu caracter personal sau atunci c&nd o ast$el de prelucrare este necesar" &n con$ormitate cu alin.617. &rticolul 8. Prelucrarea datelor cu caracter personal re$eritoare la condamn"ri penale% m"suri procesuale de constr&ngere sau sanciuni contra!enionale 617 Prelucrarea datelor cu caracter personal re$eritoare la condamn"ri penale% m"suri procesuale de constr&ngere sau sanciuni contra!enionale poate $i e$ectuat" numai de c"tre sau su* controlul autorit"ilor pu*lice% &n limitele competenelor acordate )i &n condiiile sta*ilite prin legile ce reglementea," aceste domenii. 627 3egistrul in$ormaiilor criminalistice )i criminologice este inut de :inisterul A$acerilor .nterne. &rticolul 3. Prelucrarea datelor cu caracter personal a!&nd $uncie de identi$icare Prelucrarea num"rului de identi$icare de stat 6.DNP7 al persoanei $i,ice% a amprentelor digitale sau a altor date cu caracter personal a!&nd o $uncie de identi$icare de aplica*ilitate general" poate $i e$ectuat" &n urm"toarele condiii9 a7 su*iectul datelor cu caracter personal )i8a dat consim"m&ntul; *7 prelucrarea este pre!",ut" &n mod e+pres de legislaie. &rticolul 10. Prelucrarea datelor cu caracter personal )i li*ertatea de e+primare Pre!ederile art.5% 6 )i # nu se aplic" &n situaia &n care prelucrarea datelor cu caracter personal se $ace e+clusi! &n scopuri 0urnalistice% artistice sau literare% dac" aceasta se re$er" la date care au $ost $"cute pu*lice &n mod !oluntar )i mani$est de c"tre su*iectul datelor cu caracter personal sau la date care s&nt str&ns legate de calitatea de persoan" pu*lic" a su*iectului datelor cu caracter personal sau de caracterul pu*lic al $aptelor &n care acesta este implicat% &n condiiile >egii cu pri!ire la li*ertatea de e+primare.

&rticolul 11. Stocarea )i utili,area datelor cu caracter personal la &nc-eierea operaiunilor de prelucrare 617 Condiiile )i termenele de stocare a datelor cu caracter personal se sta*ilesc de legislaie in&ndu8se cont de pre!ederile art.4 alin.617 lit.e7. >a e+pirarea termenului de stocare% datele cu caracter personal urmea," a $i distruse &n modul sta*ilit de lege. 627 Datele cu caracter personal din registrele de stat% de la data &ncet"rii utili,"rii acestora% pot r"m&ne la p"strare primind statutul de document de ar-i!". 637 >a &nc-eierea operaiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal% dac" su*iectul acestor date nu )i8a dat consim"m&ntul pentru o alt" destinaie sau pentru o prelucrare ulterioar"% acestea !or $i9 a7 distruse; *7 trans$erate unui alt operator% cu condiia ca operatorul iniial s" garante,e $aptul c" prelucr"rile ulterioare au scopuri similare celor &n care s8a $"cut prelucrarea iniial"; c7 trans$ormate &n date anonime )i stocate e+clusi! &n scopuri statistice% de cercetare istoric" sau )tiini$ic". 647 Dup" decesul su*iectului datelor cu caracter personal% datele acestuia se pot utili,a% cu consim"m&ntul succesorilor% &n scop de ar-i!" sau &n alte scopuri pre!",ute de lege. Capitolul III "REP)URILE !U'IEC)ULUI "&)EL#R CU C&R&C)ER PER!# &L &rticolul 12. .n$ormarea su*iectului datelor cu caracter personal 617 =n ca,ul &n care datele cu caracter personal s&nt colectate direct de la su*iectul datelor% operatorul sau persoana &mputernicit" de c"tre operator este o*ligat" s"8i $urni,e,e urm"toarele in$ormaii% e+cept&nd ca,ul &n care acesta deine de0a in$ormaiile respecti!e9 17 identitatea operatorului sau% dup" ca,% a persoanei &mputernicite de c"tre operator; 27 scopul prelucr"rii datelor colectate; 37 in$ormaii suplimentare% precum9 a7 destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal; *7 e+istena drepturilor de acces la date% de inter!enie asupra datelor )i de opo,iie% precum )i condiiile &n care acestea pot $i e+ercitate; c7 dac" r"spunsurile la &ntre*"rile cu a0utorul c"rora se colectea," datele s&nt o*ligatorii sau !oluntare% precum )i consecinele posi*ile ale re$u,ului de a r"spunde. 627 =n ca,ul &n care datele cu caracter personal nu s&nt colectate direct de la su*iectul datelor% operatorul sau persoana &mputernicit" de c"tre operator este o*ligat" ca% &n momentul colect"rii datelor sau% dac" se intenionea," de,!"luirea acestora c"tre teri% cel mai t&r,iu &n momentul primei de,!"luiri% s" $urni,e,e su*iectului datelor cu caracter personal in$ormaia pri!ind categoriile de date care urmea," a $i colectate sau de,!"luite% precum )i in$ormaiile indicate la alin.617% cu e+cepia pct.37 lit.c7. 637 Pre!ederile alin.627 nu se aplic" &n ca,ul &n care9 a7 su*iectul datelor cu caracter personal deine in$ormaiile respecti!e; *7 prelucrarea datelor cu caracter personal se $ace &n scopuri statistice% de cercetare istoric" sau )tiini$ic"; c7 $urni,area in$ormaiilor este imposi*il" sau implic" un e$ort disproporionat $a" de interesul legitim care ar putea $i le,at; d7 &nregistrarea sau de,!"luirea datelor cu caracter personal este pre!",ut" &n mod e+pres de legislaie. &rticolul 13. Dreptul de acces la datele cu caracter personal 617 1rice su*iect al datelor cu caracter personal are dreptul s" o*in" de la operator% la cerere% $"r" &nt&r,iere )i &n mod gratuit9

a7 con$irmarea $aptului c" datele care &l pri!esc s&nt sau nu s&nt prelucrate de acesta% de asemenea in$ormaii re$eritoare la scopurile prelucr"rii% categoriile de date a!ute &n !edere )i destinatarii sau categoriile de destinatari c"rora le s&nt de,!"luite datele; *7 comunicarea% &ntr8o $orm" inteligi*il" )i &ntr8un mod care nu necesit" un ec-ipament suplimentar% a datelor cu caracter personal care $ac o*iectul prelucr"rii% precum )i a oric"rei in$ormaii disponi*ile pri!ind originea acestor date; c7 in$ormaii pri!ind principiile de $uncionare a mecanismului prin care se e$ectuea," prelucrarea automati,at" a datelor care !i,ea," su*iectul datelor cu caracter personal; d7 in$ormaii cu pri!ire la consecinele 0uridice generate de prelucrarea datelor cu caracter personal pentru su*iectul acestor date; e7 in$ormaii pri!ind modul de e+ercitare a dreptului de inter!enie asupra datelor cu caracter personal. 627 =n ca,ul &n care datele cu caracter personal pri!ind starea de s"n"tate s&nt prelucrate &n scop de cercetare )tiini$ic"% dac" nu e+ist" riscul de a se aduce atingere drepturilor su*iectului datelor cu caracter personal )i dac" datele nu s&nt utili,ate pentru a lua deci,ii sau m"suri $a" de o anumit" persoan"% comunicarea in$ormaiilor pre!",ute la alin.617 se poate $ace &ntr8un termen mai mare dec&t cel sta*ilit de >egea pri!ind accesul la in$ormaie% &n m"sura &n care aceasta ar putea a$ecta cercetarea sau re,ultatul acesteia% dar nu mai t&r,iu de momentul &n care cercetarea este &nc-eiat". Su*iectul datelor cu caracter personal tre*uie s" &)i dea consim"m&ntul ca datele pri!ind starea de s"n"tate s" $ie prelucrate &n scop de cercetare )tiini$ic"% precum )i asupra posi*ilei am&n"ri din acest moti! a comunic"rii in$ormaiilor pre!",ute la alin.617. &rticolul 10. Dreptul de inter!enie asupra datelor cu caracter personal 1rice su*iect al datelor cu caracter personal are dreptul de a o*ine de la operator sau persoana &mputernicit" de c"tre acesta% la cerere )i &n mod gratuit9 a7 recti$icarea% actuali,area% *locarea sau )tergerea datelor cu caracter personal a c"ror prelucrare contra!ine pre,entei legi% &n special datorit" caracterului incomplet sau ine+act al datelor; *7 noti$icarea terilor c"rora le8au $ost de,!"luite datele cu caracter personal despre operaiunile e$ectuate con$orm lit.a7% e+cept&nd ca,urile c&nd aceast" noti$icare se do!ede)te a $i imposi*il" sau presupune un e$ort disproporionat $a" de interesul legitim care ar putea $i le,at. &rticolul 11. /+cepii )i restricii 617 Pre!ederile art.4 alin.617% art.12 alin.617 )i 627% art.13% 14 )i 2# nu se aplic" &n ca,ul &n care prelucrarea datelor cu caracter personal este e$ectuat" &n cadrul aciunilor pre!",ute la art.2 alin.627 lit.d7% &n scopul ap"r"rii naionale% al securit"ii statului )i meninerii ordinii pu*lice% al proteciei drepturilor )i li*ert"ilor su*iectului datelor cu caracter personal sau ale altor persoane% dac" prin aplicarea acestora este pre0udiciat" e$iciena aciunii sau o*iecti!ul urm"rit &n e+ercitarea competenelor legale ale autorit"ii pu*lice. 627 Prelucrarea datelor cu caracter personal &n scopurile sta*ilite la alin.617 nu poate dep")i perioada necesar" atingerii o*iecti!ului urm"rit. 637 Dup" &ncetarea situaiei care 0usti$ic" aplicarea alin.617 )i 627 din pre,entul articol% operatorii !or lua m"surile necesare pentru a asigura respectarea drepturilor su*iecilor datelor cu caracter personal pre!",ute la art.12<14. 647 Autorit"ile pu*lice in e!idena aplic"rii e+cepiilor sta*ilite la alin.617 )i in$ormea," Centrul Naional pentru Protecia Datelor cu Caracter Personal% &n termen de 1( ,ile% despre datele cu caracter personal prelucrate &n condiiile pre,entului articol. &rticolul 12. Dreptul de opo,iie al su*iectului datelor cu caracter personal 617 Su*iectul datelor cu caracter personal are dreptul de a se opune &n orice moment% &n mod gratuit% din moti!e &ntemeiate )i legitime legate de situaia sa particular"% ca datele cu caracter

personal care &l !i,ea," s" $ac" o*iectul unei prelucr"ri% cu e+cepia ca,urilor &n care legea sta*ile)te alt$el. Dac" opo,iia este 0usti$icat"% prelucrarea e$ectuat" de operator nu mai poate !i,a aceste date. 627 Su*iectul datelor cu caracter personal are dreptul de a se opune &n orice moment% &n mod gratuit )i $"r" nici o 0usti$icare% ca datele care &l !i,ea," s" $ie prelucrate pentru prospectare comercial". 1peratorul sau persoana &mputernicit" de c"tre operator este o*ligat" s" in$orme,e su*iectul despre dreptul de a se opune unei ast$el de lucr"ri &naintea de,!"luirii c"tre teri a datelor sale cu caracter personal. &rticolul 17. Dreptul de a nu $i supus unei deci,ii indi!iduale 617 1rice persoan" are dreptul de a cere anularea% &n totalitate sau parial"% a oric"rei deci,ii indi!iduale care produce e$ecte 0uridice asupra drepturilor )i li*ert"ilor sale% $iind &ntemeiat" e+clusi! pe prelucrarea automati,at" a datelor cu caracter personal destinat" s" e!alue,e unele aspecte ale personalit"ii sale% precum competena pro$esional"% credi*ilitatea% comportamentul )i altele asemenea. 627 Persoana poate $i supus" deci,iei pre!",ute la alin.617 &n ca,ul &n care9 a7 deci,ia este autori,at" de o lege care sta*ile)te m"surile ce garantea," ap"rarea interesului legitim al su*iectului datelor cu caracter personal; *7 deci,ia este luat" &n cadrul &nc-eierii sau e+ecut"rii unui contract% cu condiia c" cererea de &nc-eiere sau de e+ecutare a contractului depus" de su*iectul datelor cu caracter personal a $ost satis$"cut". &rticolul 18. Accesul la 0ustiie 1rice persoan" care a su$erit un pre0udiciu &n urma unei prelucr"ri de date cu caracter personal e$ectuat" ilegal sau c"reia i8au $ost &nc"lcate drepturile )i interesele garantate de pre,enta lege are dreptul de a sesi,a instana de 0udecat" pentru repararea pre0udiciilor materiale )i morale. Capitolul I, #RG& UL "E C# )R#L &L PRELUCR(RIL#R "E "&)E CU C&R&C)ER PER!# &L &rticolul 13. 1rganul de control al prelucr"rilor de date cu caracter personal 617 Controlul asupra con$ormit"i prelucr"rii datelor cu caracter personal cu cerinele pre,entei legi se e$ectuea," de c"tre Centrul Naional pentru Protecia Datelor cu Caracter Personal 6&n continuare < $entru7% care acionea," &n condiii de imparialitate )i independen". 627 Centrul este persoan" 0uridic"% dispune de )tampil" )i de antet cu imaginea Stemei de Stat a 3epu*licii :oldo!a. Sediul permanent al Centrului se a$l" &n municipiul C-i)in"u. 637 3egulamentul Centrului% structura )i personalul8limit" ale acestuia se apro*" de Parlament. 647 ?ugetul Centrului se apro*" printr8o -ot"r&re a Parlamentului% dup" e+aminarea )i a!i,area lui po,iti!" &n comisia parlamentar" de pro$il. 657 Parlamentul remite @u!ernului *ugetul apro*at al Centrului pentru a $i inclus &n proiectul legii *ugetului de stat pentru anul urm"tor. &rticolul 20. Atri*uiile )i drepturile Centrului 617 Centrul are urm"toarele atri*uii9 a7 monitori,ea," respectarea legislaiei cu pri!ire la protecia in$ormaiei )i controlea," aplicarea acesteia% &n special dreptul la in$ormare% de acces la date% de inter!enie asupra datelor )i de opo,iie; *7 autori,ea," prelucr"rile de date cu caracter personal &n ca,urile pre!",ute de lege; c7 emite instruciunile necesare pentru a aduce prelucr"rile de date cu caracter personal &n con$ormitate cu pre!ederile pre,entei legi% $"r" a atinge s$era de competen" a altor organe; d7 o$er" su*iecilor datelor cu caracter personal in$ormaii re$eritoare la drepturile lor;

e7 dispune suspendarea sau &ncetarea prelucr"rii datelor cu caracter personal e$ectuate cu &nc"lcarea pre!ederilor pre,entei legi; $7 ine registrul de e!iden" al operatorilor de date cu caracter personal% ale c"rui $orm" )i coninut se apro*" de @u!ern; registrul este pu*lic% cu e+cepia in$ormaiei pre!",ute la art.23 alin. 627 lit.l7; g7 emite ordine &n domeniul proteciei datelor cu caracter personal )i $ormulare tipi,ate ale noti$ic"rilor )i ale registrelor proprii; -7 prime)te )i anali,ea," noti$ic"rile pri!ind prelucrarea datelor cu caracter personal; i7 e$ectuea," controlul legalit"ii prelucr"rilor de date cu caracter personal con$orm unui regulament pe care &l ela*orea," )i &l apro*"; 07 $ace propuneri pri!ind per$ecionarea legislaiei &n !igoare &n domeniul proteciei )i prelucr"rii datelor cu caracter personal; A7 cooperea," cu autorit"ile pu*lice% cu mi0loacele de in$ormare &n mas"% cu asociaiile o*)te)ti )i cu instituiile similare din str"in"tate; l7 centrali,ea," )i anali,ea," rapoartele anuale de acti!itate a autorit"ilor pu*lice pri!ind protecia persoanelor &n ceea ce pri!e)te prelucrarea datelor cu caracter personal; m7 sesi,ea," organele de drept &n ca,ul e+istenei unor indicii pri!ind s"!&r)irea in$raciunilor legate de &nc"lcarea drepturilor su*iecilor datelor cu caracter personal; n7 constat" contra!enii )i &nc-eie procese8!er*ale con$orm Codului contra!enional al 3epu*licii :oldo!a; o7 in$ormea," autorit"ile pu*lice despre situaia din domeniul proteciei drepturilor su*iecilor datelor cu caracter personal% de asemenea r"spunde la demersurile )i interpel"rile acestora; p7 e$ectuea," controlul &ndeplinirii Cerinelor $a" de asigurarea securit"ii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora &n cadrul sistemelor in$ormaionale de date cu caracter personal% apro*ate de @u!ern; B7 in$ormea," periodic instituiile )i societatea despre acti!itatea sa% despre pro*lemele )i preocup"rile prioritare &n domeniul proteciei drepturilor persoanei; r7 acord" asisten" )i e+ecut" cereri de asisten" pri!ind punerea &n practic" a Con!eniei pentru protecia persoanelor cu pri!ire la prelucrarea automati,at" a datelor cu caracter personal; s7 &ndepline)te alte atri*uii pre!",ute de lege. 627 Centrul are urm"toarele drepturi9 a7 solicit" )i prime)te gratuit de la persoane $i,ice sau persoane 0uridice de drept pu*lic )i de drept pri!at in$ormaiile necesare pentru e+ercitarea atri*uiilor sale; *7 o*ine de la operatori suportul )i in$ormaiile necesare e+ecut"rii atri*uiilor sale; c7 atrage speciali)ti )i e+peri din domenii care necesit" cuno)tine speciale pentru participarea la procesul de !eri$icare preala*il" )i de control al legalit"ii prelucr"rii datelor cu caracter personal )i &nc-eie cu ei acorduri de con$idenialitate; d7 cere de la operatori recti$icarea% *locarea sau distrugerea datelor cu caracter personal ne!eridice sau o*inute ilicit. 637 1peratorii% indi$erent de $orma lor 0uridic" de organi,are% pre,int" Centrului materialele )i documentele solicitate cu pri!ire la protecia datelor cu caracter personal &n termen de 15 ,ile% dac" &n solicitare nu se pre!ede un alt termen. &rticolul 21. 1rgani,area acti!it"ii Centrului 617 =n cadrul acti!it"ii sale% Centrul asigur" con$idenialitatea datelor cu caracter personal care i8au de!enit cunoscute. 627 =n scopul colect"rii in$ormaiilor necesare &ndeplinirii atri*uiilor de control% personalul Centrului are dreptul de acces &n &nc"perile )i pe teritoriul &n care s&nt amplasate sisteme de e!iden" a datelor cu caracter personal% la datele cu caracter personal prelucrate de operatori )i5sau persoanele &mputernicite de c"tre ace)tia% la ec-ipamentul de prelucrare% programe )i aplicaii% precum )i la

orice document sau &nregistrare re$eritoare la prelucrarea de date cu caracter personal% &n condiiile legii. 637 Anual% p&n" la data de 15 martie% Centrul pre,int" Parlamentului% Pre)edintelui 3epu*licii :oldo!a )i @u!ernului raportul de acti!itate pe anul precedent% care se pu*lic" gratuit &n :onitorul 1$icial al 3epu*licii :oldo!a )i pe pagina Ce* a Centrului. &rticolul 22. Conducerea Centrului 617 Centrul este condus de un director% numit &n $uncie de Parlament la propunerea Pre)edintelui Parlamentului% a unei $raciuni parlamentare sau a unui grup de cel puin 15 deputai% cu !otul ma0orit"ii deputailor ale)i% pentru un mandat de 5 ani. Persoana numit" poate ocupa $uncia de director nu mai mult de dou" mandate consecuti!e. 627 Directorul e$ectuea," conducerea general" a Centrului% anga0ea," )i eli*erea," personalul Centrului &n condiiile >egii cu pri!ire la $uncia pu*lic" )i statutul $uncionarului pu*lic% sta*ile)te o*ligaiile de ser!iciu ale acestuia% organi,ea," preg"tirea rapoartelor anuale )i le pre,int" &n plenul Parlamentului% repre,int" instituia &n ar" )i peste -otare. 637 =n e+ercitarea atri*uiilor sale% directorul este asistat de un ad0unct% numit &n $uncie de Parlament la propunerea directorului Centrului% cu !otul ma0orit"ii deputailor ale)i% pentru un mandat de 5 ani. =n a*sena directorului Centrului% directorul ad0unct &ndepline)te temporar atri*uiile acestuia. 647 =n $uncia de director sau director ad0unct al Centrului poate $i numit" orice persoan" care deine cet"enia 3epu*licii :oldo!a% are studii superioare 0uridice )i e+perien" pro$esional" de cel puin 5 ani &n domeniul ap"r"rii drepturilor )i a li*ert"ilor omului. 657 Duncia de director )i cea de director ad0unct al Centrului s&nt $uncii de demnitate pu*lic"% a c"ror salari,are se $ace &n con$ormitate cu >egea cu pri!ire la sistemul de salari,are &n sectorul *ugetar. 667 Pe perioada e+ercit"rii mandatului% directorul )i directorul ad0unct al Centrului nu pot $ace parte din partide sau alte organi,aii social8politice% nu pot des$")ura alte acti!it"i pu*lice sau pri!ate% cu e+cepia acti!it"ii didactico8)tiini$ice% nu au dreptul s" dein"% direct sau indirect% !alori mo*iliare la societ"i comerciale sau &ntreprinderi al c"ror o*iect de acti!itate se a$l" &n competena Centrului. 6 7 /+ercitarea mandatelor de director )i director ad0unct &ncetea," la e+pirarea termenului acestora% e+cept&nd ca,urile de &ncetare a e+ercit"rii atri*uiilor &nainte de termen. =n ca,ul &n care termenul de e+ercitare a mandatelor a e+pirat% directorul )i directorul ad0unct al Centrului continu" s" se a$le &n e+erciiul $unciunii p&n" la preluarea acestor $uncii de c"tre succesorii lor. 6#7 :andatele de director )i director ad0unct al Centrului &ncetea," &nainte de termen &n ca, de9 a7 demisie; *7 incompati*ilitate cu alte $uncii pu*lice sau pri!ate; c7 re!ocare din $uncie; d7 imposi*ilitate de a e+ercita mandatul din moti!e de s"n"tate% constatate prin e+amen medical; e7 deces. 6'7 Propunerea de re!ocare din $uncie a directorului Centrului poate $i &naintat" de Pre)edintele Parlamentului% de o $raciune parlamentar" sau de un grup de cel puin 15 deputai &n urm"toarele ca,uri9 a7 &nc"lcare gra!" a o*ligaiilor $uncionale pre!",ute de legislaie; *7 -ot"r&re de condamnare r"mas" de$initi!" &n ca,ul s"!&r)irii unei in$raciuni. 61(7 Propunerea de re!ocare din $uncie a directorului ad0unct al Centrului poate $i &naintat" de directorul Centrului% de o $raciune parlamentar" sau de un grup de cel puin 15 deputai &n ca,urile pre!",ute la alin.6'7. Eot"r&rea de re!ocare se adopt" cu !otul ma0orit"ii deputailor ale)i.

Capitolul , C# )R#LUL PR#)EC%IEI "&)EL#R CU C&R&C)ER PER!# &L &rticolul 23. Noti$icarea Centrului pri!ind prelucrarea datelor cu caracter personal 617 1peratorii s&nt o*ligai s" noti$ice Centrul% personal sau prin persoanele &mputernicite de c"tre ei% &nainte de a prelucra date cu caracter personal destinate s" ser!easc" unui scop. Prelucrarea altor categorii de date cu caracter personal dec&t cele noti$icate anterior se !a e$ectua cu condiia unei noi noti$ic"ri. 627 Noti$icarea tre*uie s" conin" urm"toarele in$ormaii9 a7 numele sau denumirea )i domiciliul ori sediul &n 3epu*lica :oldo!a ale operatorului )i ale persoanei &mputernicite de c"tre acesta% dac" este ca,ul; *7 scopul prelucr"rii; c7 descrierea su*iecilor datelor cu caracter personal% descrierea datelor ce !or $i prelucrate% precum )i a surselor de pro!enien" a acestor date; d7 e+istena consim"m&ntului su*iectului datelor cu caracter personal pri!ind prelucrarea acestora; e7 modul &n care su*iecii datelor cu caracter personal s&nt in$ormai asupra drepturilor lor; data estimat" pentru &nc-eierea operaiunilor de prelucrare% precum )i destinaia ulterioar" a datelor cu caracter personal; $7 destinatarii c"rora se intenionea," s" li se de,!"luie datele cu caracter personal; g7 garaniile pri!ind transmiterea datelor cu caracter personal c"tre teri; -7 propuneri pri!ind trans$erurile trans$rontaliere ale datelor cu caracter personal care se intenionea," s" $ie $"cute; i7 persoanele responsa*ile pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; 07 speci$icarea sistemelor de e!iden" a datelor cu caracter personal care au leg"tur" cu prelucrarea% precum )i a e!entualelor leg"turi cu alte prelucr"ri de date sau cu alte sisteme de e!iden" a datelor cu caracter personal% indi$erent dac" se e$ectuea," sau nu% respecti! dac" s&nt situate sau nu pe teritoriul 3epu*licii :oldo!a; A7 moti!ele care 0usti$ic" aplicarea pre!ederilor art.1( )i art.12 alin.637% &n situaia &n care prelucrarea datelor se $ace e+clusi! &n scopuri 0urnalistice% artistice sau literare ori &n scopuri statistice% de cercetare istoric" sau )tiini$ic"; l7 descrierea general" a m"surilor luate pentru asigurarea securit"ii prelucr"rii datelor cu caracter personal con$orm pre!ederilor art.3(. 637 =n ca,ul &n care datele cu caracter personal care s&nt prelucrate urmea," s" $ie trans$erate c"tre alte state% noti$icarea !a cuprinde suplimentar9 a7 categoriile de date care !or $ace o*iectul trans$erului; *7 statul de destinaie pentru $iecare categorie de date. 647 Autorit"ile pu*lice care e$ectuea," prelucr"ri de date cu caracter personal &n leg"tur" cu acti!it"ile indicate la art.2 alin.627 lit.d7% pentru e+ercitarea atri*uiilor legale ce in de s$era lor de competen" sau pentru &ndeplinirea o*ligaiilor asumate prin acorduri internaionale la care 3epu*lica :oldo!a este parte% s&nt o*ligate s" depun" o declaraie de in$ormare care !a conine9 a7 denumirea )i sediul operatorului sau% dup" ca,% a persoanei &mputernicite de c"tre acesta; *7 scopul )i temeiul legal al prelucr"rii; c7 categoriile de date cu caracter personal supuse prelucr"rii. 657 Noti$icarea nu este necesar" &n ca,ul &n care prelucrarea are ca scop inerea unui registru destinat in$orm"rii pu*licului larg )i desc-is spre consultare pu*licului sau oric"rei persoane care pro*ea," un interes legitim% cu condiia ca prelucrarea s" se limite,e la datele necesare inerii registrului menionat. 667 Centrul poate sta*ili )i alte situaii &n care noti$icarea nu este necesar" sau situaii &n care noti$icarea se poate e$ectua &ntr8o $orm" simpli$icat"% numai dac"9

17 prelucrarea% in&nd cont de natura datelor cu caracter personal% nu a$ectea," drepturile su*iecilor datelor cu caracter personal% cu condiia preci,"rii9 a7 scopului &n care se $ace o asemenea prelucrare; *7 datelor care !or $i prelucrate; c7 categoriilor de su*ieci ai datelor cu caracter personal; d7 destinatarilor c"rora datele cu caracter personal le !or $i transmise; e7 perioadei de stocare a datelor cu caracter personal; 27 prelucrarea se e$ectuea," &n condiiile art.6 alin.617 lit.d7. 6 7 =n ca,ul prelucr"rilor datelor cu caracter personal nesupuse noti$ic"rii% operatorul sau persoana &mputernicit" de c"tre acesta pre,int"% la cerere% su*iectului datelor cu caracter personal in$ormaiile pre!",ute la alin.627 lit.a7<A7% cu e+cepia situaiei pre!",ute la alin.657. 6#7 >a noti$icarea primar"% $iecare operator prime)te un num"r de &nregistrare care se indic" pe toate actele prin care datele cu caracter personal s&nt colectate% stocate sau transmise. &rticolul 20. 2eri$icarea preala*il" 617 Dac" pe *a,a noti$ic"rii Centrul constat" c" prelucrarea se &ncadrea," &n una din categoriile menionate la alin.627% !a dispune o*ligatoriu e$ectuarea unei !eri$ic"ri preala*ile )i !a anuna operatorul sau persoana &mputernicit" de c"tre acesta &n termen de 5 ,ile de la data depunerii noti$ic"rii. 627 S&nt supuse !eri$ic"rii preala*ile categoriile de operaiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care $ac o*iectul transmiterii trans$rontaliere% precum )i categoriile de operaiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care pre,int" riscuri speciale pentru drepturile )i li*ert"ile persoanelor% dup" cum urmea,"9 a7 operaiunile de prelucrare a categoriilor speciale de date cu caracter personal% de asemenea a datelor genetice% *iometrice )i a celor care permit locali,area geogra$ic" a persoanelor% inclusi! &n scop de cercetare )tiini$ic"; *7 operaiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mi0loace electronice a!&nd ca scop e!aluarea unor aspecte ale personalit"ii% precum competena pro$esional"% credi*ilitatea% comportamentul )i altele asemenea; c7 operaiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mi0loace electronice &n cadrul unor sisteme de e!iden" a!&nd ca scop adoptarea unor deci,ii automate indi!iduale &n leg"tur" cu anali,area sol!a*ilit"ii% a situaiei economico8$inanciare% a $aptelor suscepti*ile de a atrage r"spunderea disciplinar"% contra!enional" sau penal" a persoanelor $i,ice% e$ectuate de c"tre persoanele de drept pri!at; d7 operaiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor &n cadrul acti!it"ilor de prospectare comercial"; e7 operaiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal menionate la lit.a7 )i a datelor cu caracter personal ale minorilor% colectate prin intermediul internetului sau mesageriei electronice. 637 2eri$icarea preala*il" se e$ectuea," pe *a,a in$ormaiilor pre,entate &n noti$icare de operator sau persoana &mputernicit" de c"tre acesta. Centrul poate solicita )i alte in$ormaii pri!ind originea datelor cu caracter personal% te-nologia de prelucrare automati,at" utili,at"% m"surile de securitate a prelucr"rii datelor cu caracter personal. 647 Durata !eri$ic"rii preala*ile nu poate dep")i 45 de ,ile. =n ca, de necesitate% in&nd cont de comple+itatea operaiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal% Centrul poate prelungi termenul de !eri$icare preala*il" cu &nc" 45 de ,ile% $apt despre care este in$ormat operatorul sau persoana &mputernicit" de c"tre acesta. &rticolul 21. Autori,area operaiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal 617 =n termen de ,ile de la data $inali,"rii !eri$ic"rii preala*ile% Centrul emite deci,ia pri!ind autori,area sau re$u,ul autori,"rii operaiunilor pre!",ute la art.24 alin.627.

627 Coninutul )i $orma autori,aiei se apro*" de Centru. Prelucrarea datelor cu caracter personal $"r" autori,aie sau &n a$ara limitelor pre!",ute de aceasta este inter,is". 637 Deci,ia pri!ind re$u,ul de a autori,a prelucrarea datelor cu caracter personal tre*uie s" conin" moti!ele ce 0usti$ic" re$u,ul )i% dup" ca,% modalitatea de &nl"turare a circumstanelor ce &mpiedic" prelucrarea datelor respecti!e. Deci,ia pri!ind re$u,ul de a autori,a prelucrarea datelor cu caracter personal poate $i contestat" &n instana de contencios administrati!. 647 3e$u,ul de a autori,a prelucrarea datelor cu caracter personal nu e+clude posi*ilitatea operatorului de a noti$ica &n mod repetat Centrul dup" &nl"turarea circumstanelor care au &mpiedicat prelucrarea datelor respecti!e. &rticolul 22. Controlul legalit"ii prelucr"rii datelor cu caracter personal 617 Controlul legalit"ii prelucr"rii datelor cu caracter personal 6&n continuare < control7 are drept scop !eri$icarea corespunderii cu cerinele )i a &ndeplinirii condiiilor pre!",ute de pre,enta lege de c"tre operator sau persoana &mputernicit" de c"tre acesta. 627 Controlul este e$ectuat de c"tre Centru &n *a,a unui plan anual apro*at% care se pu*lic" pe pagina Ce* a acestuia. 637 Despre intenia e$ectu"rii controlului% Centrul in$ormea," operatorul sau persoana &mputernicit" de c"tre acesta cu 5 ,ile &nainte de &nceperea acestuia% cu e+cepia ca,urilor pre!",ute la art.2 alin.627 )i 647. 647 =n ca,ul &n care% ca urmare a controlului e$ectuat% s&nt constatate &nc"lc"ri% Centrul emite deci,ia de suspendare a operaiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal% care !a conine instruciuni pentru aducerea prelucr"rii datelor cu caracter personal &n con$ormitate cu pre!ederile pre,entei legi. 657 /$ectuarea operaiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal se suspend" p&n" la &nl"turarea circumstanelor care au ser!it drept temei pentru emiterea deci,iei. 1peratorul sau persoana &mputernicit" de c"tre acesta este o*ligat" s" &nl"ture respecti!ele circumstane &n termen de 3( de ,ile de la emiterea deci,iei de suspendare. 667 =n ca,ul &n care operatorul sau persoana &mputernicit" de c"tre acesta nu a &nl"turat circumstanele care au ser!it drept temei pentru suspendare &n termenul sta*ilit la alin.657% Centrul emite deci,ia de &ncetare a operaiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal% cu sau $"r" dispunerea *loc"rii ori distrugerii datelor cu caracter personal ne!eridice sau o*inute ilicit. 6 7 Deci,ia de suspendare sau de &ncetare a operaiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal poate $i contestat" &n instana de contencios administrati!. &rticolul 27. Procedura primirii )i soluion"rii pl&ngerilor de c"tre Centru 617 Su*iectul datelor cu caracter personal care consider" c" prelucrarea datelor sale nu este con$orm" cu cerinele pre,entei legi poate &nainta Centrului o pl&ngere &n termen de 3( de ,ile din momentul depist"rii &nc"lc"rii. 627 =n procesul soluion"rii pl&ngerii% Centrul poate audia su*iectul datelor cu caracter personal% operatorul )i% dac" este ca,ul% persoana &mputernicit" de c"tre operator )i martorii% de asemenea poate dispune e$ectuarea unui control inopinat. 637 =n urma e+amin"rii pl&ngerii% Centrul emite o deci,ie moti!at" care pre!ede $ie lipsa &nc"lc"rii pre!ederilor legislaiei% $ie suspendarea operaiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal% $ie recti$icarea% *locarea sau distrugerea datelor ne!eridice ori o*inute ilicit. Deci,ia este comunicat" p"rilor interesate &n termen de 3( de ,ile de la data primirii pl&ngerii. 647 Pre!ederile alin.627 )i 637 se aplic" &n mod corespun,"tor )i &n situaia &n care Centrul se autosesi,ea," cu pri!ire la comiterea unei &nc"lc"ri a drepturilor su*iecilor datelor cu caracter personal% recunoscute de pre,enta lege. 657 1peratorul% persoana &mputernicit" de c"tre acesta sau su*iectul datelor cu caracter personal pot contesta deci,ia Centrului &n instana de contencios administrati!.

&rticolul 28. 3egistrul de e!iden" al operatorilor de date cu caracter personal 617 =n scopul e!idenei prelucr"rilor de date cu caracter personal% Centrul instituie )i administrea," un registru de e!iden" al operatorilor de date cu caracter personal care tre*uie s" cuprind" in$ormaiile sta*ilite la art.23 alin.627. 1rice modi$icare a in$ormaiilor respecti!e !a $i comunicat" Centrului &n termen de 5 ,ile% care !a e$ectua meniunile corespun,"toare &n registrul de e!iden" al operatorilor de date cu caracter personal. 627 3egistrul de e!iden" al operatorilor de date cu caracter personal este desc-is spre consultare pu*licului% cu e+cepia compartimentului care conine in$ormaii pri!ind m"surile de securitate )i de asigurare a con$idenialit"ii. :odalitatea de consultare se sta*ile)te de Centru. 637 =nregistrarea operatorilor% precum )i a modi$ic"rilor in$ormaiilor &nscrise &n registrul de e!iden" al operatorilor de date cu caracter personal% se e$ectuea," gratuit. Capitolul ,I C# -I"E %I&LI)&)E& +I !ECURI)&)E& PRELUCR(RII "&)EL#R CU C&R&C)ER PER!# &L &rticolul 23. Con$idenialitatea datelor cu caracter personal 617 1peratorii )i terii care au acces la datele cu caracter personal s&nt o*ligai s" asigure con$idenialitatea acestor date% cu e+cepia ca,urilor9 a7 prelucrarea se re$er" la date $"cute pu*lice &n mod !oluntar )i mani$est de c"tre su*iectul datelor cu caracter personal; *7 datele cu caracter personal au $ost depersonali,ate. 627 1rice persoan" care acionea," &n numele% pe seama sau &n alt mod su* autoritatea operatorului poate prelucra date cu caracter personal doar pe *a,a instruciunilor operatorului% cu e+cepia ca,ului &n care acionea," &n temeiul unei o*ligaii pre!",ute de lege. 637 Conducerea Centrului )i personalul acestuia s&nt o*ligai s" garante,e nedi!ulgarea secretului pro$esional &n ceea ce pri!e)te in$ormaiile con$ideniale la care au acces% inclusi! dup" &ncetarea acti!it"ii lor. &rticolul 30. Securitatea prelucr"rii datelor cu caracter personal 617 >a prelucrarea datelor cu caracter personal% operatorul este o*ligat s" ia m"surile organi,atorice )i te-nice necesare pentru protecia datelor cu caracter personal &mpotri!a distrugerii% modi$ic"rii% *loc"rii% copierii% r"sp&ndirii% precum )i &mpotri!a altor aciuni ilicite% m"suri menite s" asigure un ni!el de securitate adec!at &n ceea ce pri!e)te riscurile pre,entate de prelucrare )i caracterul datelor prelucrate. 627 =n ca,ul &n care prelucrarea datelor cu caracter personal este e$ectuat" pe seama )i &n numele operatorului% acesta !a &mputernici o persoan" care !a asigura respectarea garaniilor re$eritoare la m"surile adec!ate de securitate te-nic" )i de organi,are pri!ind prelucrarea ce urmea," s" $ie e$ectuat". 637 Prelucrarea datelor cu caracter personal prin persoana &mputernicit" de c"tre operator tre*uie reglementat" printr8un contract sau un alt act 0uridic care s" asigure &n special $aptul c"9 a7 persoana &mputernicit" acionea," numai pe *a,a instruciunilor operatorului; *7 o*ligaiile pre!",ute la alin.617 &i re!in )i persoanei &mputernicite. 647 Cerinele $a" de asigurarea securit"ii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora &n cadrul sistemelor in$ormaionale de date cu caracter personal se sta*ilesc de @u!ern. &rticolul 31. Depersonali,area datelor cu caracter personal 617 =n scopuri statistice% de cercetare istoric"% )tiini$ic"% sociologic"% medical"% de documentare 0uridic"% operatorul depersonali,ea," datele cu caracter personal prin retragerea din ele a p"rii care

permite identi$icarea persoanei $i,ice% trans$orm&ndu8le &n date anonime% care nu pot $i asociate cu o persoan" identi$icat" sau identi$ica*il". 627 =n ca,ul depersonali,"rii% regimul de con$idenialitate sta*ilit pentru datele respecti!e se anulea,". Capitolul ,II )R& !.I)ERE& )R& !-R# )&LIER( & "&)EL#R CU C&R&C)ER PER!# &L &rticolul 32. 4ransmiterea trans$rontalier" a datelor cu caracter personal 617 Pre,entul articol se aplic" &n ca,ul transmiterii c"tre un alt stat% pe orice suport sau mi0loc% a datelor cu caracter personal care constituie o*iectul prelucr"rilor sau care s&nt colectate &n scopul de a $i supuse prelucr"rii. 627 Datele cu caracter personal destinate transmiterii c"tre un alt stat s&nt prote0ate &n con$ormitate cu pre,enta lege. 637 4ransmiterea trans$rontalier" a datelor cu caracter personal care $ac o*iectul unei prelucr"ri sau care urmea," s" $ie prelucrate dup" transmitere poate a!ea loc doar cu autori,area Centrului% &n modul sta*ilit de lege% )i doar &n ca,ul &n care statul de destinaie asigur" un ni!el adec!at de protecie a drepturilor su*iecilor datelor cu caracter personal )i a datelor destinate transmiterii. 647 Ni!elul de protecie se sta*ile)te de Centru in&ndu8se cont de condiiile &n care se reali,ea," transmiterea datelor cu caracter personal% &n special de natura acestora% de scopul )i durata prelucr"rii sau prelucr"rilor propuse% de statul de destinaie% de legislaia acestuia% precum )i de normele pro$esionale )i m"surile de securitate respectate &n statul de destinaie. 657 =n ca,ul &n care constat" c" ni!elul de protecie o$erit de statul de destinaie este nesatis$"c"tor% Centrul !a dispune inter,icerea transmiterii datelor. 667 Centrul poate autori,a% &n modul sta*ilit de lege% trans$erul de date cu caracter personal c"tre un stat a c"rui legislaie nu pre!ede un ni!el de protecie cel puin egal cu cel o$erit de legislaia 3epu*licii :oldo!a dac" operatorul o$er" garanii su$iciente cu pri!ire la protecia )i e+ercitarea drepturilor su*iecilor datelor cu caracter personal% care s&nt sta*ilite prin contracte &nc-eiate &ntre operatori )i persoanele $i,ice sau 0uridice prin dispo,iia c"rora se e$ectuea," trans$erul. 6 7 Pre!ederile alin.637<667 nu se aplic" &n ca,ul &n care trans$erul datelor cu caracter personal se $ace &n *a,a pre!ederilor unei legi speciale sau ale unui tratat internaional rati$icat de 3epu*lica :oldo!a% &n special dac" trans$erul se $ace &n scopul pre!enirii sau in!estig"rii in$raciunilor. >egea special" sau tratatul internaional tre*uie s" conin" garanii pri!ind protecia drepturilor su*iectului datelor cu caracter personal. 6#7 Pre!ederile alin.617<667 nu se aplic" &n ca,ul &n care prelucrarea datelor cu caracter personal se $ace e+clusi! &n scopuri 0urnalistice% artistice sau literare% dac" aceste date au $ost $"cute pu*lice &n mod !oluntar )i mani$est de c"tre su*iectul datelor cu caracter personal sau s&nt str&ns legate de calitatea de persoan" pu*lic" a acestuia ori de caracterul pu*lic al $aptelor &n care acesta este implicat. 6'7 4ransmiterea datelor cu caracter personal c"tre statele care nu asigur" un ni!el adec!at de protecie poate a!ea loc numai9 a7 cu consim"m&ntul su*iectului datelor cu caracter personal; *7 &n ca,ul necesit"ii de a &nc-eia ori e+ecuta un acord sau contract &ntre su*iectul datelor cu caracter personal )i operator ori &ntre operator )i o persoan" ter" &n interesul su*iectului datelor cu caracter personal; c7 dac" aceasta este necesar" pentru a prote0a !iaa% integritatea $i,ic" sau s"n"tatea su*iectului datelor cu caracter personal;

d7 dac" aceasta se e$ectuea," dintr8un registru destinat in$orm"rii pu*licului larg )i desc-is spre consultare pu*licului sau oric"rei persoane care demonstrea," un interes legitim% &n m"sura &n care se &ntrunesc condiiile pre!",ute de lege pentru consultare &n ca,urile particulare; e7 c&nd aceasta este necesar" pentru satis$acerea unui interes pu*lic ma0or% precum ap"rarea naional"% securitatea statului sau ordinea pu*lic"% pentru *una des$")urare a procesului penal ori pentru constatarea% e+ercitarea sau ap"rarea unui drept &n 0ustiie% cu condiia ca datele cu caracter personal s" $ie prelucrate &n leg"tur" cu acest scop )i numai pentru perioada necesar" reali,"rii acestui scop. Capitolul ,III R(!PU "ERE& &rticolul 33. 3"spunderea pentru &nc"lcarea pre,entei legi Pentru &nc"lcarea pre,entei legi% persoanele !ino!ate r"spund &n con$ormitate cu legislaia ci!il"% contra!enional" sau penal". Capitolul I/ "I!P#$I%II -I &LE +I )R& $I)#RII &rticolul 30. 617 Pre,enta lege intr" &n !igoare dup" 6 luni de la data pu*lic"rii. 627 >a data intr"rii &n !igoare a pre,entei legi% se a*rog" >egea nr.1 8F2. din 15 $e*ruarie 2(( cu pri!ire la protecia datelor cu caracter personal 6:onitorul 1$icial al 3epu*licii :oldo!a% 2(( % nr.1( <111% art.46#7% cu modi$ic"rile )i complet"rile ulterioare. 637 @u!ernul% &n termen de 6 luni9 a7 !a ela*ora )i !a pre,enta Parlamentului propuneri pri!ind aducerea legislaiei &n !igoare &n concordan" cu pre,enta lege; *7 !a pune actele sale normati!e &n concordan" cu pre,enta lege; c7 !a asigura punerea &n concordan" a actelor normati!e ale autorit"ilor pu*lice centrale cu pre,enta lege. 647 1peraiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal &ncepute anterior intr"rii &n !igoare a pre,entei legi !or $i noti$icate Centrului &n termen de 3( de ,ile de la data intr"rii ei &n !igoare% &n !ederea &nregistr"rii o*ligatorii.
PRE+E"I )ELE P&RL&.E )ULUI C4i5in6u* 8 iulie 2011. r.133. .arian LUPU

S-ar putea să vă placă și