Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE CUMP!RARE-VNZARE A LOTULUI DE P!

MNT (localitatea) 20__

Noi, semnatarii ________________________ , numi!i n continuare Vnz"tor", activnd n baza ___________ , pe de o parte, #i ___________________________ , numit n continuare Cump"r"tor", pe de alt" parte, au ncheiat prezentul contract despre urm"toarele: 1. Obiectul contractului 1.1. Vnz"torul a vndut, iar Cump"r"torul a procurat lotul de p"mnt cu nr. cadastral ___________________________________________________________________ (cu stuarea pe dnsul a bunurilor imobiliare sau f"r" dnsele) n limitele planului (desenului tehnic), anexat la prezentul contract, cu suprafa!a de _____ m.p., situat pe terenurile ______________________________________________ (destina!ia de baz") aflate n administrarea ____________________________________________ propus pentru (denumirea administra!iei publice locale) (folosirea lotului de p"mnt) 2. Plata conform contractului 2.1. Pre!ul lotului de p"mnt propus spre vnzare _____________________________ , este (la acord, n rezultatul concursului, licita!iei...) de ________________ , inclusiv costul estimativ al bunurilor imobiliare pe lotul de p"mnt (suma n lei) 2.2. Cump"r"torul transferat: 2.2.1. Vnz"torului, pe contul nr. __________________ n banca___________________, (rechizitele bancare) (suma n lei)

conform documentului de plat" _________________________________________ (denumirea documentului de plat", num"rul lui #i data pl"!ii) 2.2.2. Creditorului gajist (n cazul n care obiectul contractului este grevat prin gaj) __________________ pe contul nr. ________________ n banca __________________ , (denumirea creditorului gajist) (rechizitele bancare) (suma n lei)

conform cerin!ei anexate la prezentul contract, a creditorului gajist n privin!a datoriei, pentru efectuarea stingerii obliga!iei ipotecare n privin!a obiectului contractului, confirmat de c"tre Vnz"tor.
"! !

2.3. Cump"r"torul a transmis Vnz"torului o sum" n m"rime ______________________ (suma n litere) n numerar (n cazul achit"rii depline sau par!iale pre!ului lotului n numerar). 2.4. Alte forme de achit"ri: a) s-au transferat ______________________ n calitate de gaj, (suma n lei) la licita!ie (concurs) conform documentului de plat" _________________________________ (denumirea, num"rul lui #i data pl"!ii) b) _______________________________________________________________________ 3. Grev"rile lotului de p"mnt 3.1. O parte din lotul de p"mnt, aflat n proprietatea Vnz"torului #i procurat de c"tre Cump"r"tor, este grevat" de drepturile altor persoane pe suprafa!a de ______________________ ____ (m.p., ha) #i pe suprafa!a de ____________ (m.p.,ha.) se dispune de folosin!" limitat". Grani!ele p"mnturilor, grevate de drepturile altor persoane #i con!inutul acestor drepturi, precum #i posesia folosin!ei limitate snt indicate n planul (desenul tehnic) al lotului de p"mnt anexate la prezentul contract. 4. Obliga#iile p"r#ilor 4.1. Vnz"torul a vndut, iar Cump"r"torul a procurat, conform prezentului contract, un lot de p"mnt liber de orice (n afar" de cele indicate n capitolul 2 p.2.2.2. #i capit. 3 al prezentului contract) drepturi patrimoniale #i preten!ii ale persoanelor ter!e, despre care la momentul ncheierii contractului Vnz"torul sau Cump"r"torul nu au putut s" nu #tie. 4.2. Responsabilit"!ile #i drepturile p"r!ilor, neindicate n prezentul contract, se stabil esc n conformitate cu legisla!ia n vogoare a Republicii Moldova. 5. Clauze finale 5.1. Contractul intr" n vigoare din momentul nregistr"rii de c"tre organul cadastral #i funciar raional (or"#"nesc) a contractului autentificat notarial. 5.2. Prezentul contract este ntocmit n ______________________ (cantitatea) exemplare. Primul este transmis Cump"r"torului, cel de-al doilea - Vnz"torului. 5.3. La prezentul contract se anexeaz": - planul lotului de p"mnt sau desenul grani!elor lotului de p"mnt (se anexeaz" n toate cazurile); - lista general" a estim"rii construc!iilor, cl"dirilor #i nc"perilor, situate pe lotul de p"mnt (se anexeaz" n cazul includerii construc!iilor, cl"dirilor #i nc"perilor R obiectul contractului); - condi!iile de cump"rare a lotului de p"mnt prin concurs (se anexeaz" n cazul vnz"rii lotului de p"mnt prin concurs);
#! !

pentru participarea

- cerin!a (crean!a) n privin!a datoriei creditorului gajist (se anexeaz" n cazul n care obiectul contractului este grevat prin gaj); - procura persoanei, mputernicit" de c"tre Vnz"tor s"-l reprezinte la ncheierea con tractului (se anexeaz" n cazul semn"rii contractului de c"tre persoana mputernicit" de Vnz"tor); - procura persoanei, mputernicit" de c"tre Cump"r"tor s"-l prezinte din numele lui la ncheierea contractului (se anexeaz" n cazul semn"rii contractului de c"tre persoana mputernicit" de Cump"r"tor). 6. Data $i semn"turile P"r#ilor: nscrisul autentificat al biroului notarial nregistrarea de c"tre organul teritorial funciar #i cadastru

$! !