Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea Al I Cuza Iai Departamentul pentru Pregtirea Personalului Didactic Anul universitar: 20 !

20 2 Modul Psihopedagogic, Nivel II Cursuri de Master, Anul I

Disciplina: Psi"opedagogia adolescen#ilor i adul#ilor $ In%orma#ii despre titularul de curs: &ume' titlul tiin#i%ic: (eorgeta Diac' lector univ$ dr$ In%orma#ii de contact: getad@uaic.ro 2$ )i*liogra%ia orientativ: Adams G.R., er!ons"# M, $%%&, Psi"ologia adolescen#ei$ +anualul )lac,-ell, Polirom, Ia'i( Alecu, Ga)riela adea, Dan unescu, Gheorghe, coord., *&&+, .duca#ia prin#ilor : strategii i programe : g"id pentru %ormarea %ormatorilor, ,DP, ucure'ti Andreoletti C., Demic" -., .$%%/0, /and*oo, o% Adult Development' 1pringer 1cience2 usiness Media, Ne3 4or" irch Ann, .$%%%0, Psi"ologia dezvoltrii, ,d 5ehnic6, ucure'ti Cre7u 5inca,$%%*, Psi"ologia v0rstelor, ,d. CR,DI18 ucuresti( Cosma 5raian, $%%9, 1edintele cu prin#ii 2n gimnaziu, Polirom, Ia'i De)esse, M., *&+%, Psi"ologia copilului de la natere la adolescen#., ,.D.P. Delors -, $%%%, Comoara luntric$ 3aportul U&.4C5 al Comisiei Interna#ionale pentru .duca#ie 2n sec 66I' ,d Polirom, Ia'i -arvis, P., .$%%:0, Adult .ducation 7 8i%elong 8earning, Routledge;almer, <ondon and Ne3 4or" Muntean A., $%%=, Psi"ologia dezvoltrii umane, ,ditura Polirom, Ia'i Palo' R., >ngureanu D. .coordn0 $%%+, .duca#ia adul#ilor$ )aze teoretice i repere practice' ,ditura Polirom, Ia'i( Palo', Ramona, $%%+, 9nv#area la v0rsta adult' ,DP' ucure'ti( Papalia, D, *&9=, /uman Development, Random ?ouse, Ne3 4or"( Radu, I .coord0, *&9/, Psi"ologia educa#iei i dezvoltrii, ,ditura Academiei , ucureti 1ie)ert, ?orst, $%%*, Inv#area autodiri:at, ,d Institutul ,uropean, Ia'i 1urlea Cosmina ;lorentina, ;lorea Nicoleta8Adriana, $%%=, 1coala i consilierea prin#ilor, ,d. Arves( @chiopu, >., Aer!a, ,$' *&9*, Psi"ologia v0rstelor., ,.D.P. , ucure'ti @chiopu, >., Aer!a, ,., *&9&, Adolescen#a!personalitate i lim*a:, ,d. Al)atros( Ar6'mas ,caterina, $%%$, Consilierea i educa#ia prin#ilor, Aramis, ucure'ti ;$ )i*liogra%ie o*ligatorie: Adams G.R., er!ons"# M, $%%&, Psi"ologia adolescen#ei$ +anualul )lac,-ell, Polirom, Ia'i Muntean A, $%%=, Psi"ologia dezvoltrii umane, ,ditura Polirom, Ia'i

Palo' R, >ngureanu D .coordn0 $%%+, .duca#ia adul#ilor$ )aze teoretice i repere practice' ,ditura Polirom, Ia'i <$ +ateriale %olosite 2n cadrul procesului educa#ional speci%ic disciplinei: Materialele utili!ate Bn cadrul activit67ilor de curs sunt: videoproiector, suport de curs Bn Cormat electronic. =$ Descrierea disciplinei: Cursul urm6re'te urm6toarele o)iective: IdentiCicarea speciCicului procesului de de!voltare uman6 ( ;amiliari!area cu principalele teorii 'i modele ale de!volt6rii psihice( Dperarea corect6 cu terminologia din domeniul psihologiei de!volt6rii umane 'i psihologiei vErstelor( IdentiCicarea particularit67ilor procesului 'i patternurilor de de!voltare la vErsta adolescen7ei ( IdentiCicarea particularit67ilor de!volt6rii cognitive la vErsta adult6 ( IdentiCicarea principalelor caracteristici ale procesului de Bnv67are la vErsta adult6 ( ;amiliari!area cu aspectele procesuale Bn educa7ia adul7ilor. =. >ematica cursului: *. De!voltarea uman68 aspecte generale, )a!ele de!volt6rii umane( $. Aspecte generale 'i speciCice ale procesului de de!voltare psihic6( /. Modele 'i teorii moderne asupra de!volt6rii psihice( :. Aspecte cognitive ale de!volt6rii( F. Aspecte psiho sociale Bn de!voltare( =. 1peciCicul de!volt6rii psihice la vErsta adolescen7ei( +. 1peciCicul de!volt6rii psihice la vErsta maturit67ii 9. &. ,duca7ia adul7ilor Bn conteGtul educa7iei permanente Aspecte procesuale Bn educa7ia adul7ilor

?$ >ematica materialelor pentru evaluarea %inal: *. 1ociali!area timpurie8 aspecte generale 'i speciCice( importan7a acestui proces Bn de!voltarea psihic6( $. Anali!a7i rela7ia de ata'ament 'i importan7a ei Bn procesul de de!voltare psihic6 a copilului( /. Anali!a7i caracteristicile procesului de de!voltare uman6( :. Contri)u7ia teoretic6 a )ehaviorismului la Cundamentarea psihologiei de!volt6rii( F. Contri)u7ia teoretic6 a psihanali!ei la Cundamentarea psihologiei de!volt6rii( =. Anali!a7i cel pu7in doi Cactori stresan7i din mediu care aCectea!6 de!voltarea Ciin7ei umane ( +. Anali!a7i rolul nevoilor Ciin7ei umane n procesul de de!voltare psihic6(

9. Anali!a7i rolul emo7iilor n procesul de de!voltare psihic6 i propune7H modalit67i de optimi!are a vie7ii emo7ionale a adolescen7ilor( &. Descrie7i care este la acest moment perspectiva european6 asupra educa7iei permanente( *%. ,duca7ia adul7ilor8 eGperien7e romEne'ti, propuneri pentru viitor( **. Inv67area autodiriJat6 la vErsta adult68 aspecte teoretice 'i repere aplicative( *$. ,duca7ia p6rin7ilor Bntre teoretic 'i practic( */. 1tilurile parentale 'i rolul lor Bn Cormarea 'i de!voltarea personalit67ii copiilor( *:. 8 Pre!enta7i 'i anali!a7i cau!al diCicult67ile pe care le BntEmpina7i Bn activitatea dvs cu adolescen7ii( propune7i solu7ii de prevenire 'i de ameliorare a acestora( */. Pre!enta7i 'i anali!a7i cau!al diCicult67ile pe care le BntEmpina7i Bn activitatea dvs cu adul7ii( propune7i solu7ii de preBntEmpinare sau de ameliorare a acestora( *=. Anali!a7i un Cactor care inCluen7ea!6 procesul de de!voltare psihic6 a unei persoane( *+. Anali!a7i stadiile F,= i + din teoria lui , ,ri"son( *9. Anali!a7i importan7a procesului de constituire a identit67ii de sine la vErsta adolescen7ei( *&. Anali!a7i modul n care interac7ionea!6 Cactorii ereditate, mediu i educa7ie n derularea procesului de de!voltare psihic6( $%. Releva7i speciCicul activit67ii de Bnv67are la vErsta adult6( propune7i modalit67i de optimi!are a acesteia( $*. Anali!a7i speciCicul activit67ii de nv67are la vErsta adolescen7ei( propune7i modalit67i de optimi!are a acesteia( $$. Reali!a7i o anali!6 comparativ6 ntre speciCicul activit67ii de nv67are la vErsta adult6 i la vErsta adolescen7ei( $/. Particularit67i motiva7ional8volitive ale activit67ii de Bnv67are la vErsta adult6( $:. Reali!a7i un proCil psihologic al adolescentului( $F. Reali!a7i o anali!6 a aspectelor critice din adolescen76( $=. Anali!a7i rolul sentimentul identit67ii de sine la vErsta adolescen7ei( $+. Reali!a7i un proCil psihologic al adultului( $9. Argumenta7i importan7a sarcinilor de de!voltare Bn procesul de de!voltare psihic6( $&. Adul7ii i mediul virtual de nv67are( avantaJe i de!avantaJe. /%. Proiecta7i planul unei activit67i Cormativ8inCormative cu adul7ii( /*. Proiecta7i planul unei activit67i nonCormale cu adolescen7ii( /$. Anali!a7i speciCicul programelor de Cormare la vErsta adult6( //. Adolescenii i mediul virtual de nv67are( avantaJe i de!avantaJe( /:. ProCilul psihologic al adolescentului cu comportament deviant( /F. 5ul)urari comportamentale la varsta adolescentei. ,ecul scolar i prevenirea lui 5*serva#ie: dac6 Bn aceast6 list6 nu sunt teme care s6 r6spund6 interesului dvs., pute7i Cace propuneri care vor Ci mai BntEi discutate cu titularul de curs pentru a se anali!a Bn ce m6sur6 ele se Bncadrea!6 Bn tematica cursului. ?$ +odalitatea de evaluare

,valuarea se va Cace pe )a!a unui material ela)orat su) Corma unui re%erat tiin#i%ic .minim = pagini8 maGim *% pagini, Cormat 3ord0 pornind de la unul dintre su)iectele propuse mai sus. Acest material va Ci pre!entat Bn timpul seminarului sau va Ci predat la ultima BntElnire de curs .poate Ci trimis i prin po'ta electronic6 la adresa mai sus men7ionat60 la data de 22 ianuarie 20 2. Cei care nu reuesc s predea referatele pn la acest dat o mai pot face doar n perioada de restane. Materialele care vor Ci prezentate Bn timpul seminarului pot Ci ela)orate individual sau Bn grupuri de maGim / persoane( reCeratele ce vor Ci predate vor Ci ela)orate individual. Cursan7ii care vor pre!enta materialele n timpul orelor de seminar vor primi un punct suplimentar la nota Cinal6. Pre!entarea va avea loc pe )a!a unui material ntocmit n Po3er point. <a evaluare nu se va ine cont de pre!ena la cursuri i seminarii.

<ector dr Georgeta Diac