Sunteți pe pagina 1din 9

I

PROBLEME GENERALE ALE FOLC LORULUI

A. CO N CEP T U L D E F O LC LO R. T R AS AT U RI LE GE NE R ALE SI SP E CIFI C E ALE FO LC LO RU LUI T er me n u l fo lk lo re" n o r to grV ia ro m n ea sc jo lclo r a fo s t p ro p u s n an u l 1 8 4 6 , s ub p se ud o n i mu l A mb ro se M erto n , d e ctr e ar heo lo g ul e n g le z J . W . T ho ms, p e ntr u a d e se mn a p r o d uc ii le c ule se d i n p o p o r. El c up ri nd e c u vi n tel e fo l k = p o p o r i lo re = ti i n , n e lep c i u ne (t h e lo re o f th e p eo p l e). De l a jo l clo r d er i v : fo lc lo ric ( c ar e ap ar in e fo lc lo r ul u i), fo lclo ri s t ( sp e cia li s t care st ud i az fo lclo r u l) i fo l clo ri s ti c a ( ti i n a care se o c up d e st ud i ul fo l clo r u l ui) ; in i ia l, acel a i c u vi n t fo lclo r d e se mn a at t o b i ect u l st ud i ul u i c it i d is cip li na car e l s t ud i az. T r ep ta t, te r me n ul s e i mp u ne, n lo cu i nd u - i p e ce i a fl a i n uz : a n tich it i p o p u la re fo lo s it d e e n gl ezi , t r a d ii i p o p u la r e u ti l iza t d e fra n cez i, i tal ie n i, r o m n i, d c mo lo g ie (d e mo s = p o p o r, ca to ta li tat e et n ic ) l a ita li e ni, la o g ra f ie ( l ao s = p o p o r u l d e r nd ) n t ln it la gr ec i, d e mo p s ih o l o g ie sa u etn o p sih o lo g ie , c el d i n ur m fo lo s it i la no i. Ger ma n ii a u p stra t, p n az i, d en u mi r e a co r esp u n z to ar e Vo lk sku n d e , cre at i nd ep e nd e nt d e ter me n u l en g lez . n ar a no as tr ter me n u l fo l klo r e" a fo st fo lo si t p e n tr u p r i ma d at d e B . P etric ei c u - Ha sd e u car e , n p r e fa a l a Ety mo l o g ic u m Ma g n u m Ro ma n ia e, arat c a ur mr it, al t ur i d e f o n eti ca p o p o r a n i cr ed i n el e ce le i nt i me al e p o p o ru l ui, o b ice i ur i le i ap u ct ur il e sa le, s u sp i ne le i b uc u rii le, to t ce se n u me te a st zi n l ip s d e u n c u v n t ma i ne mer it c u vo rb a e n g lez fo lk lo re . Vo ia m s cu no sc p e ro m n a a c u m e st e d n s ul n to ate a le l u i, a a cu m 1 - a p l s mu i t o d ez v o ltar e trep t at d e o p t sp r eze ci v eac ur i, a a c u m s - a str ec ura t e l p ri n mi i i mi i d e nr urir i et ni ce, to p ice i c u lt ur ale '' ( B . P etr i ce i c u H asd e u , Et ymo lo g i cu m M a g n u m Ro rn a n ia e, Dic io n ar ul l i mb ei i sto r ice i p o p o ra n e a ro m n ilo r , ed i i e n gr ij it d e Gr. B r n c u , Ed . Mi n er v a, B uc ure ti, 1 9 7 2 , p . 1 1 ). Mai n ai n te, p e n tr u a d e s e mn a cre a ii le fo lc lo r ice , s -a u fo lo s it t er me n i ca : d e o b t e, p o p u la r ^ mp r u mu t at ca neo lo gi s m d in li mb a fra nc ez) , p o p o ra n , r n es c; d i n tr e ace t ia a r ez is ta t t i mp ul u i d o ar p o p u lar" , d ar n ele s u l care i s e d ma i d i f er i a zi. n d o me n i ul mu z ic ii s -a ma i ut il iz at ter me n u l etn o fo n ie, iar in zi le le no as tr e s e i mp u ne ce l d e etn o mu z ico - lo g ie. Fo l clo r is ti ca e st e o d i sc i p li n r ela ti v t n r i, p n la d e fi nir ea c lar a o b iec t ul u i st ud ia t, s fer a no i u ni i d e fo lc lo r a v ari at, c up ri n z nd c nd n trea g a vi a a u n u i p o p o r , c nd li mi t nd u - se la li tera t ura p o p u lar , c re d i n el e, o b i ce i uri le, s up er st i ii le p o p o r u l ui . C u ti mp u l, p r i n fo l clo r s - a n el es cre a ia sp i rit u al, tra n s mi s p e c al e o r a l ( lit er a t ura, d a n s ul, mu zic a), ar ie nr ud i te i datorit

sincretismului, iar creaia material reve nind domeniului etnografiei. Aceast accepiune nu s-a generaliza:. d=.-predomin.
Cr e a ia p o p ula r ar e a n u mi te tr s t uri p ro p r ii, care o d eo s eb e sc d e cr e ai a cu lt ; a ce st e tr s t ur i se ntr ep tr u nd , s e co n d iio n eaz rec ip ro c i doar d in mo ti ve d id a ct ice vo r fi t r ata te sep ara t. Sp r e d eo seb ir e d e ar t a cu lt , i nd i v id ua l, cre a ia p o p u lar a re u n ca ra cte r co lec ti v. No i u ne a d e c r ea ie co l ect i v a fo st gre u d e d e fi n it, c u a t t ma i mu l t c u cit cei car e cer cet a u fo lclo r u l er a u, l a nc ep ut , fa mi li a riza i ma i d e gr ab c u crea ia c u lt d ec t c u ce a p o p ul ar. n co n cep ia ro ma n ti cilo r, ac t ul cre a ie i era n v l u it n mi st er , fo l c lo r ul fi i nd o e ma n a ie a s u flet u l ui ntr e g ul u i p o p o r ; d ato ri t a ce st ei co n cep ii, ni ci n - a u n cerca t s d esco p ere re al ita te a. D e fap t, caz ur ile d e cr ea ie p l ur al s n t ra re. Ca i n c rea ia c u lt , a ct u l cre a iei es te

ind i vid u al ; d i f er at it ud in ea cr ea to r ul u i i a co l ect i vi t ii d i n c are a ce s ta fa ce p arte fa d e r e al izar ea i n s ul u i c rea to r. Ace s ta ap ari n e gr up u l ui, p o s e so r al u n u i li mb aj ar ti s tic cr i st al iza t n t i mp i a cr u i g e ne z i e vo l u i e a fo s t d e te r mi na t d e a n u mi i fa cto r i ( eco n o mici , p o l iti ci, g eo gra fi ci, p si h ici etc ). Li mb aj u l ar ti s tic d i fer d e c el al a lto r gr u p ur i e xi st e nte , es te fa mi liar t u t uro r i co n sid erat ca u n b u n al t u t ur o r , tr a n s mi s d i n ge n era ie n ge n era ie. C rea to r ul p o p ul ar e st e me s a ger ul ar ti s tic a l g r up u l ui, e xp r i m nd s e n ti me n te le ac es t ui a, g u s tu l s u arti s tic , fo lo si nd e le me n te e xi s te n t e n p ra ct ica a rti s tic a co l ect i vi t i i d in care fa ce p a r te . R ea liz ar ea s a v a fi no u d o ar n tr - o o areca re m s ur gr a d ul d e o ri gi na li ta te al r ea ezr ii el e me n te lo r - ^ vec h i -i a - i n t egr ri i u no r - ele me n t er no i - n -c a d r u l - cr ea ie i sal e. De fa p t, c u c t ca n ti ta tea d e n o ut i" va fi mai mi c, cr ea i a va a ve a ma i mu l te a n s e d e a fi acc ep t at d e c eil al i, d ev e ni nd u n b u n al t u t ur o r , cci o cr ea ie no u n u are a n se d e a s up ra v ie ui d ec t n m s ur a n car e e st e p r e l ua t d e gr up . Lib er t atea art i st ic" a cr ea to r u lu i e s te li mi ta t d e co l ec ti vi ta t e, at it ud i nea ace s tei a fii nd a cee a d e c e nzo r" , fid el trad i i ei ; d a to r it ace s tei f id e li t i, crea i il e p o p u lare, d e i n es cri se , rezi s t ui mi to r n t i mp . Od at p r el ua t d e gr up , no ua crea ie d e v i ne u n b u n a l t ut ur o r, fie care se r ec u no a te p e s in e i s e co mp o r t ca i c u m ar fi u n b u n p ro p ri u, l ad ap t eaz " p e nt r u a e xp r i ma ma i b i ne tr iri le sa le, fr ca p ri n acea s ta o r i gi n al u l" s d e vi n d e ne r ec u no sc u t. n fel u l a c es ta ia u na tere va ria n t e, fo r me p ri n ca r e tr ie sc, d e fap t, cr ea i il e fo l clo r ice . Mo d i fic ri le ( rit mic e, me lo d ice, d e o rna me nt a ie) a u i mp o r ta n , d ac a ve m n ved ere i d i me n si u n il e red u se ale 'Creaiilor p o p ular e, e le f ii nd i o d o vad d e r a fi na me n t ar ti st ic ; a sc u lt to r ul p ercep e d e fi ecar e d at no u tat ea, a m n u nt el e a v nd o mare i mp o r ta n p en tr u e l. n cazul b un ilo r i nter p r e i, var ia ia e st e o nec es i tat e ; mo d i fi cr ile ap ar d e l a o stro f la al ta, d e la o i nt er p r et are la a lta . De re m arca t c i nte rp ret are a a c ele ia i p ie se, la u n ele i n ter va l e d e ti mp , d e c tr e a ce la i i nd i v id , p o a te s d uc l a d i fe ren e ma i mar i n tr e var ia n te le i nd i vid u ale d ec t ntre cele c u le se se p a r a t d e la d i fer i i i n fo r m ato r i" . E s te o d o v ad a fid el it ii co le ct i vi t i i fa d e b u n ur ile mo te n it e, p e c ar e t ra n s mit e rea o r a l n u le mo d i fi c n e se n , i ar p e d e alt p ar te o p r o b a i mp o r ta n ei p e ca re o a re vari ai a n cad r u l e vo l u ie i c rea ie i p o p u lar e. La e xtr e me le u n u i ir d e var ia n te, p o t fi nt l n it e e x e mp l a re car e p rezi n t mar i d eo s eb ir i. Sc h i m b ri ma i mar i ap ar at u nc i c nd s e p r ei a o cre ai e d i n alt re g i u ne, sa u c h iar d e la a lt p o p o r ; ac es te a s e d ato re sc n ece s it i i d e a in te gr a ex era p ar u] p r e l uat n st il ul sp e ci fic re gi u n ii , fa mi l iar t u t uro r, s a u c hia r al ce l ui na io n al. V ar i a ia n u es te d ec i r ez u lta t ul u ne i me mo r ri s a u re p ro d uc eri d efec t uo a se, n u es te o d e gr ad ar e a cre a ie i, ci d i m p o tri v , o p er ma n e nt ad ap tar e la re al it ate i c ize lar e. Est e ca z ul s me n io n m c i n arta c ul t a Euro p ei var iab il it a -te a a fo s t p reze n t i ntr - o m s ur d es t ul d e ma re ; c u ti mp u l, lib erta te a d e e x e cu i e a in terp r et u l ui a fo st n gr d it , d ar n u a d i sp r ut to ta l, a lt fel n - a m a v ea at te a co n cep ii i n ter p r e ta ti v e d i fer i te. n me mo r ia o r i cr u i me mb r u al co lec ti v it ii, o crea i e tr ie te s ub o fo r m ge n era l : ia na ter e, d e f iec are d a t, n t i mp u l i nt erp re tr ii, e s te r ec reat " , ap o rt ul i n ter p r et u l ui fi i nd mai ma re sa u ma i mi c, n fu nc ie d e t ale nt u l i d isp o zi ia sa, d ar p er ma ne n t n sp ir it u l trad i ie i muz ica le a gr up u l ui d i n ca re ace st a fa ce p a r te. Am p r en ta trad i ie i e st e fo arte i m p o rta n t a t u nc i c nd tra n s mi ter ea se fa ce p e c ale o r al , ca n ca z ul fo l clo r ul u i. D ar nic i c irc u la ia o ra l n u e st e u n ap a naj a l f o lclo r u l ui ; e x i st c ul t ur i mu z ic al e e xtra e uro p e n e c are ig n o r i az i no ta i a m uz ica l - co a arab d e p ild n ca z ul a ce s to ra ac io n nd te nd i na co l ec ti vi t i i d e a - i p s tra b u n ur ile c ul t ura le mo te n ite. O co ns eci n a o r a li t i i est e i a n o n ima tu l. n s n ul u n ei co l ec ti v i ti , b u ni i in terp r e i - cr eato r i s n t c u no sc u i i ap re cia i . D ar mo me n t ul ap ari i ei u ne i no i crea i i n u p o at e f i s ur p r i n s ; r ez ul ta t ul s e p o a te c u no a te mai t irz i u, n m s ura n care no ua r e al izar e a fo st r e cep io na t i p re l ua t ca a tare , co nt i n u nd u - i no ua ex i ste n , d nd n a ter e l a no i v ari a nte . _ J VI ul Lp o t a fir ma c u n c nte c, d e p ild ,

es te a l lo r " n u ma i p e n tr u c a u ad u ga t la u n te x t ct e va ver s ur i, iar c erc et to r ul co n s tat a c me lo d ia p e" c ar e a co mp u s - o " cir c ul d ej a. D ato r it a ce st ei at i tud i ni , ni ci a u to r ul u nei cr ea ii c ul te n u p re zi n t n ic i o i mp o r ta n ; o d a t p r el ua t, acea s ta va ci r c ul a ntr - o fo r m ma i mu l t s a u ma i p u i n ap ro p i at d e o ri gi na l, s fr i nd p r i n a fi d es co mp u s sa u co n ta mi n at cu a lt e el e me n te, mb o g i nd , n ul ti m i ns ta n , tez a ur ul ar t is ti c a l co lec ti v it i i care a p re l uat - o . S in c ret i smu l e st e o p r ez en c arac ter i st ic n fo l clo r. T e xte le c nt ece lo r s n t f c ut e p e n tr u a f i c i nt ate , s tr i g t ur ile n so es c d a n s ul, mp le ti nd u - se c u m elo d i a i ri t mu l p a ilo r . C u gr e u p o at e fi d ete r mi n at u n i n fo r ma to r s - i d ic tez e te x t ul u n u i c n tec , s a u al u no r str i g t uri, cc i n mi n tea a ce s tu ia e l e st e a so cia t c u me lo d i a, p e car e o va fr ed o n a ; al teo r i, p e n tr u a - i a mi n ti s tr i gt ur il e, v a tro p i rit mu l p a i lo r d e d a n s. O tr s t ur i mp o r ta n t a fo lc lo r ul u i e ste ca r a cte ru l n a io n a l. Fo lcl o ru l rep rez i nt o p ar t e a c u lt ur ii na io n ale , fi i nd la b aza a ce ste ia. Cr ea t n tr - u n sp a i u geo gr a fi c a n u me, n a n u mi te co nd i ii is to ri ce, fo l clo r u l r e fl ect , n i ma g i ni arti s tic e sp eci f ic e, id e il e, se n ti me n t ele i co nce p ii le p o p o r u l ui, li mb a vo rb it p u n nd u - i a mp r e nt a i a s up ra str u ct ur ii m uz ic ii. E l r m n e p r i nc ip a la mo d a li ta te d e ma n i fe st a r e ar t i st ic a ma s elo r p o p u lare i i z vo r ul d e i n sp ir a ie ne se ca t a l cr e ato r ilo r i n d iv id ua li.

Bibliografie
1. Briloiu, Constantin, Folclorul muzical, n Opere I I , Ed. Muzical, Bucureti, 1969. Etnomuzicologia, studiu intern, Opere II, Ed. Muzical, 1969. Reflexiuni asupra creaiei colective, Opere II, Ed. Muzical, Bucureti, 1969. 2. Brlea, Ovidiu, Folclorul romnesc I, Ed. Minerva, Bucureti 1980. 3. Comiel, Emilia Folclor muzical, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1967. 4. Densusianu, Ovid, Folclorul cum trebuie neles, in Viaa pstoreasc" in poezia noastr popular, Ed. pentru Literatur, Bucureti, ]". I . Diaconi 1 ., lori. Reflexiuni asupra ciniecului i vers ului popular. Focar.:. 1946 fi. Pop. Mihai, Ruxndoiu, Pavel, Folclor literar romnesc, Ed. Didactic s. Peda - H O R r , Bucureti, 1978. 7. Vrabie. Gheorghe. Folclorul. Obiect, principii, metod, categorii. Bucureti. Ed. Academiei R.S.R.. 1970. 8. Vuia, Romulus, Etnografie, Etnologic, Folclor. In Studii de Etnografie i Foi clor, Ed. Minerva. Bucureti, 1975.

I NT ERE SU L CO N T IENT P ENT RU FO LC LO R . P RIVI RE IST O RI C A De i cr ea ia p o p u lar a n so i t p ro ce s u l fo r m rii i d e z vo l tr ii p o p o rul u i ro m n, me n i u ni le p r i vi t o ar e la a ce st a s nt t rz ii , p reced nd to t u i d o c u me n te le no t at e ( o p ar te d i n m r t ur i i s nt s t ud i at e d e is to ri a mu z i ci i). D i n s crier il e cro n ic ar i lo r r o m n i. n se mn ri le u no r c l to ri i mu z ic ie ni str i ni , d i n ma n u s cr i se, co lec i i, co d ex ur i, s e d esp ri nd i n fo r ma ii p ri v ito are la o b i c ei uri si ge n ur i mu z ic ale, u n el e in s tr u me n te fo lo s it e, cr e nd o i ma g i n e a u no r asp e ct e cu lt ur al e d i n tr e c ut u l p o no r u l ui no str u. C hi ar d a c maj o rit at ea ac es to ra s e re fer la mu z ica e x ec u tat la cur te, t i m c n ace a vre m e fo lc lo r ul o c up a u n lo c n s e mn a t n c ul t ur a c la se lo r d o mi na n te, d eo s e b irea c u lt ur al s i .p s i h o lo gic d in tre - ace s tea i p o p o r ul ,,d e j o s" ne fi i nd p ut e rn ic mar ca t. P e d e a lt p arte, u ne le d o c u me n te no t at e ne i nd ic o r i gi n ea u no r me lo d i i a fl at e as tz i n c irc ul a ie n fo l c 'o r . U n e xe mp l u n ace st s e n s ni - 1 o fer me lo d i il e no tat e n tab u l at ura l ui J an d i n Lub l i n ( 1 5 4 0 ) , n car e p i m no t at e d o u d an s ur i : Ha id u ckv i Co n ra d u s. P ri ma p ar te a me lo d iei d an s u l ui H aid u c k v e st e o v aria n t a melo d ie i Ba n u M r cin e , ca r e a a v u t o lar g r sp nd ir e (o v a ria nt a fo st no t at n 1 5 8 8 d e Arb ea u. c u ti tl u l Da n s u l B u fo ni lo r, iar n se co lu l ur m to r l a fl m n Co d ex Ca io n i ma n u sc r i s ce a ap a r i n ut c l u gr u l ui fra n ci sc a n d e o ri g i ne ro m n

Io an Ca io ni : me lo d ia s e nt l n e s te az i i n c irc u la ie n ntr ea ga ar : a d o ua me lo d i e e s te o v ar ia n t a a rin ii Ab ru d u lu i, n t ln it n ara Mo i lo r. O me n i u ne i, to to d at , o d o vad a e xe c utr ii u n o r crp a ti i ro m ne ti la c u ri le str i ne e ste ac ea r e f er i to ar e l a p o e t ul ma g h iar B al as sa B ali n t, care la nco r o nar ea mp ra t ul u i R ud o l f ( 1 5 7 2 ) a d a n s at Da n su l Pcurresc, d up p rere a u no r a C lu a ru l . T o t el a s cr i s ver s ur i ma g h i are p e n tru a fi c nt ate p e me lo d i a C i o b n it ro m n i p ln g e ca p re le p ie rd u te ca s i p e ale c nt ec ul u i S a vu n u la s fa ta s in t re - n ca s . Mai t r z u ap ar d o c u me nt e no tat e.: Co d ex Ca io n i, me n io n at d ej a : Co d ex Vie to r i sz ( scr is n j ur u l an u l ui 1 6 8 0 d e d o i mu z i cie n i slo v aci ) ; Ma n u sc r isu l d in Op o n ic e ( d e n u mi t d e mu zico lo gi i ma g h iar i s i Hu n g a ri ci sa ltu s a D io n i s i o , s cri s p ri n a n ul 1 7 3 0 ) . Ace s t e melo d ii p ro vi n d i n m ed i ul d e c urte , a v nd tr s t uri st il is ti ce ale me lo d i ilo r r o m ne t i d i n T ran s il v an ia, p ro b ab il cr ea i i a l e u n o r mu z ic a n i d e o r i gi n e r o m n , u ne le p u i nd fi c h i ar melo d ii p o p ular e ; al t ele ns , d up f ac t u r , p ar s fi e cr ea te la i ns tr u me n te d e co ard e , n tr -o vre me c nd in s tr u me n t ul p r e fer at al r a n u l ui ro m n e ra fl ui eru l. Ne vo m o p r i d o ar a s up r a Co d e x ul u i Ca io ni, ace st a co n i n n d ce le ma i v ec hi me lo d i i c u t r st u r i st ili s ti ce ro m n e ti cl i n T rans il v a nia . Ma n u scr is u l, n tab ul at ur a d e o r g, a fo s t scr is n tre a ni i 1 6 3 2 1 6 7 1 . A fo s ti r -.cr mn d e Mat v as Sere g el v, ia r d i n 1 0 5 2 a fo st co nt i n ua t rl r I na n C al n nl. P ri nt re c el e 2 1 1 me lo d i i d iv er se ( mu z ic a r e li g io as , d a n s uri d e ep o c ) , g s i m no t at e s i 1 0 me lo d i i ro m ne t i, p ub l ic ate p e nt r u p r i ma d a t d 'j Mar ia n Ne gre a, c are a s t ud i at a ce st ma n u s cr i s. P r i ntr e el e s nt d o u me lo d ii c u t e xt : Ca n t io ju cu n d a d e n u p t ii s Ca n o e Ga l ilea e, C in t ecu l vo ic - vo d e sci Lu p u l si o p t me lo d i i d e d a n s. P r i ma a fo s t co n s id er a t ca p r o to tip al var ia n tei ro m ne ti a c nt ec ul u i d e s tea La n u n ta c e s- a - n t im vla t in Ca n a Ga l ile ii, d ar a se m n r ile car e e xi st p o t fi i n t mp l to ar e. A d o ua es te s cr i s n s t il ul co ra l ul u i p ro te st a nt , a v nd to t u i c ad e n fri.e ic, fre c ve n t fo lo s it n c i nt ec ul r o m ne sc , ma i ale s n me lo d i il e d i n s ud u l T ran si l va n iei , ( v ez i e x. 1 i 1 0 ) . 1 Melo d ii le d e d a n s. in ti t ul at e Da n s va la h (a lc t ui t as i me tr ic d i n d o u f r az e i ne ga le d e as e i o p t m s ur i) i A lt d a n s ( n c ar e fraz a so c u nd es te co n s tr ui t p r i n r ep e tare a u n u i mo t i v d i n fr aza in i ia l ); Da n su l a l cin c ilea , n a s e ( b aza t DO O fo r mu l r it mi c d e b az , ca re p o lar ize az d e s f urar ea me lo d i c) ; D a n su l lu i Mi ke s Ke lem en si Da n s u l lu i La g r Ap o r ( var i an t a Ba n u lu i M r cin e ) er a u p r o b ab i l d a n s ur il e p re fer a te al e c elo r n u mi i ; ur m to ar el e me lo d i i (D a n s. Da n s d in Ni re i Da n s ) a u o tr s t ur co mu n : mu t a ia mo t i v ul u i sa u a fr a zei l a e v arta s up er io ar s a u la c vi n ta i n fe rio ar, sp ec i fi ce fo l clo r u l ui no s tr u, sa u mu t a ia d ub l d e t er si c v i nt . Me lo d i ile s n t no t at e d up tr a n scr ier ea lu i Mar i a n Ne gre a, el i mi n nd aco mp a ni a me n t u l (e x. 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 si P ) . n seco l ul a l X VT I I - le a, D i mi tr ie C a nte mir, ch iar d ac n u n e tra n s mi te me lo d i i no tat e, ne nl e s n e te o v izi u n e d e s t ul d e b o ga t as up r a vi e ii sp i rit ua le a p o p o ru l ui r o m n . D. Ca nt e mi r a r e i n ut ma n i fes tri le fo lc lo ri c^ p ro p r i u - zi se, ca b alad a , c n tec u l, d e scr ie d a n s ul i i n s tr u me n tel e care l aco mp a n ia z, ri t u al ul d e n u n t i d e n mo r m n tar e, o b i ce i uri le g at e d e d a te cal e nd ar is ti ce i d e p ract ic i ma g i c e : C l u ar i i, Dr g aic a, P ap ar ud a, C hi -r ale is a, Co li nd a, T ur ca, Do i n a, Da n s ul p r o p r i u -z i s. O co ntr ib u ie i mp o r ta n t la c u no a te rea cr ea ie i p o p ular e o rep re zi nt lu crar ea l u i F. J . S u 'z er , I sto r ia Da c ie i T ra n sa lp i n e, ao r u t n trei vo l u m e n a ni i 1 7 8 1 1 7 8 2 ; n vo l u mu l al I I - le a o fer i n fo r ma i i et no - gra fico - mu zi ca le. S ul zer a tr i t o vr e me la B u c ur e ti, ad u s fii nd d e c tre Ale x a nd r u Ip s ila n ti , c a p ro feso r d e d rep t i fi lo zo f ie. n s p er a n a o b i ner ii p o s t ul u i d e co n s ul n cap ita la V ala h iei , S ul zer n tr e p r i nd e o v a r iat d o c u me n ta ie , d es f ur at p e ma i mu l te p la n uri , p en tr u c u no a t er ea t r i i, i sto r ie i si a p o p o r ul u i r o m n . S ul zer a aco rd a t o mare ate n ie mu z ic ii. Do o b i cei, r e f erir il e l ui S u lze r a s up ra o b ic ei ur ilo r fo lclo r ic e p o rne s c d e la mp r ej ur r ile n care se c nt , ce ea ce ap ar e p o zi ti v , ntr uc t se
1

Exemplele muzicale, indicate prin cifrele cuprinse n paranteze, se gsesc anexate la sfritul fiecrui capitol.

n cad r eaz n tr - u n a n u mi t co n te xt , ca re le d eter mi n mo d ul d e ma n i fe s tare . n d e scr iere a l u i S ulz er , mu z ica p o p u lar e ste s urp r i n s n tr ei ip o s ta ze : c n - tec e vo c ale sa u r it u ale , d a n s ur i s i i n str u me nt e. S u lz er no tea z, n a far d e me lo d i i gre ce t i i t u r ce t i, 1 0 me lo d i i ro m n e t i (d o u c nt ece si o p t j o c uri), p e care le p rezi n t ca u n ad ao s l a s fr it u l vo l u mu l u i a l d o ile a (Ta b u la I). M elo d i il e p ub lic ate d e S u lze r s n t p r i me le me lo d i i a c ro r o ri g i ne p o p u lar e s te cer t. De n u mi r i le u no r d a ns ur i ( C lu a r sa u Bo r icea n , Mo c n e s c sa u C t n es c. Jo c d e b ru ), s nt o d o vad a ac e st ei o r i gi ni . J o c ul d e b r u est e p ub l ica t c u o d ub l p ed al , la i nt er va l d e c v ar t , f ap t c ar e a mi n t e te d e car ab a d ub l a u no r ci m p o aie (e x. 1 1 2 0 ) . Maj o r it at ea me lo d i ilo r s nt d i n Va la hi a. D up p rere a mu z ic o lo g ul ui G h. C io b a n u, r me i r.r . 5 , ev e nta u l s i nr . 1 0 , s i nt d i n T ran si l va n ia. D e s p re Me lo d ia u n u i cin tec va la h sp u ne c n u es te d e st i na t d a ns u l ui i c e u n fel d e j e l uir e, r e mar ci nd to to d at i car act er ul p ar l a nd o , s p u n nd c e , , la r eci ta ti v ul fra n cez" . Vari a nt a m elo d i ei Gh i mp el e ar e, d e as e me n i, car ac ter d o i ni t, r ub a to . Di n tre d a ns ur i, S ul zer aco rd ma i mar e i mp o r ta n C l u a ri lo r, s u s i n nd o r i gi ne a s tr v ec he, i nd i c nd o ser ie d e car act er i s tic i, i ncl u s i v n u m r ul p a ilo r. Do c u me n te le, c up r i nz n d me lo d i i no ta te, s e n m ul e sc n se co l u l al X lX - lea, d ar n u to a te me lo d ii le s n t r n e ti ; u n el e s n t o ri e nt ale, al te le a u fo st cre ate l a o ra , s ub i n fl u e n a a ce st ei m uz ic i. I mp o r t a nt e ste i nt e res ul p e n tr u me lo d ii le care circ u la u, d e i s co p ul no tr i i ace s to ra a fo st d i ferit , d up c u m v o m ved ea. A m rei n u t p e ntr u e xe mp l i fi cr i n u ma i me lo d ii le p o p ul are, c ele la lte p ut nd fi g s ite n mat er i ale le i nd ic ate n b ib lio gr a fi e. Do c u me n tel e co n i n me lo d i i car e circ u la u in te n s l a ac ea vr e me , n med ii le care le -a u fo s t a cce sib il e ce lo r car e le - a u no t at. Ne vo m r e fer i, p e s c ur t, la a ce st e d o c u me n te . In ter e s u l mu z ic ie ni lo r s t r i ni p e n tr u me lo d i il e r o m n e t i ne e ste d o ved i t d e ut il iz ar ea a ce sto r a n cr e ai il e lo r,, sa u p ub l icar e a n r e vi st e s tr i ne, n a n ul 1 8 0 6 (sa u n cep ut u l a n ul u i 1 8 0 7 ) , vio lo nc el is t ul B er n hard Ro mb er g a nc nta t p ub lic u l ie ea n c u i mp r o viz a ii le sa le, p e t e ma c nt e -c u l u i M it it ica . Ma i t rz i u a s cri s u n Ca p ri ciu p en tru v io lo n c el p e melo d ii ro m n e t i. n re v is ta ger ma n Al lg eme in e mu s ika li sch e - Ze itu n g , car e - ap - - rea - larT ^e lp zi gra irT o st ^p ub l ica te me lo d i i ro m ne t i, n c te va n u me r e d i n a ni i 1 8 1 4 , 1 8 2 1 i 1 8 2 2 . n art ico l ul d in 1 8 1 4 , au to r ul f ace r e fer ir i la m u zica r o m ne as c : p ri lej ur ile d e c ntar e, l e g t ura d i ntre te xt i me lo d ie, i n str u me nt e mu z ic al e. M elo d ii le p ub lic ate s nt p o p ul are, o ri gi ne a lo r fii nd T r a n si l va n ia ( ex. 2 1 2 5 ). n n u m r u l d i n 1 8 2 1 , r e fer iri le s e fac la mu z ic a d i n Mo ld o va, i ar me lo d i il e p ub li cat e s e c nt a u l a o ra . n ur m to ru l a n, acel a i a uto r p ub l ic n c p a tr u me lo d i i, scr i se p e ntr u p i a n : aco mp a n i a me nt u l d an s ur ilo r a mi n te t e ii t ur a , d ar me lo d ii le n u s n t p o p ula re (e x . 2 6 2 7 ). n p r i me le d ece n ii a le s eco l u l ui a l X lX - le a, p ia n ul p tr u nd e to t mai mu lt n cas el e b o ier i lo r r o m n i , s t ud i u l ace s t ui i n st r u me n t fi i nd i o d o v ad a u n ei ed u ca ii ,,a le se" . D i n ne ces it i d id act ic e, n me to d el e d e p ia n s n t ut il i zate i me lo d i i p o p ul ar e, ( e x . 2 8 3 0 ) . D e as e me n i, n ma n u s cri se, co n i n nd p i ese ce s e c nt a u n s alo a ne, n t l ni m i u ne le me lo d i i p o p u lare p re l ucr ate p e ntr u p i an ( e x. 3135). Fo l clo r u l a fo st fo lo si t i ca a r g u me nt n d e mo n s trare a ro ma n it i i p o p o rul u i ro m n. n a n u l 1 8 3 0 , Ej tim ie Mu rg u ad uce c a a rg u me n t a l ro ma ni t i i no a s tre, mu z ic a;, e i co mp a r ci n ci me lo d i i ro m ne t i (tr ei d e d a n s i d o u p sto r e ti) c u p atr u me lo d i i s r b e t i, a r t nd c d i fe re n el e n u s n t ne n se mn at e. Me lo d iil e s nt p o p u lar e ( e x. 3 6 4 0 ) . n a n u l 1 8 3 4 ap ar e p r i ma co lec i e ma i n se m na t d e me lo d ii : Fra n g o i s Ro u sch it zk i, Mu siq u e o ri en ta l e, 4 2 ch a n so n s et d a n se s mo ld a v e s, va la q u e s, g re cs et tu r c s. n maj o r i ta te, me lo d i il e s n t d i n Mo ld o va (3 3 ), r es t ul fi i nd 3 me lo d i i va la he , 2 me lo d i i gr ece ti i 2 t ur ce t i; se p are c , nc d e la p ub l ic are, a u l ip s it d o u me lo d i i. Di n tr e m elo d i il e ro m n e t i, maj o rita te a s n t cr ea i i o r e ne ti. Ce le c t e va me lo d ii p o p ul ar e, p e c are l e vo m d a i ca e x e mp l u , s nt : C h a n so n Va lla q u e ( e x. 4 1 ) , car e a ma i ci rc ul at n seco l ul al Xl X -l ea, p ut nd fi n tl n it n co lec i i. C in t icu lu i Bu j o r ti lh a r, me lo d i e ce a l ua t na tere n med i u l p a sto r al i

care ma i c ir c u l i n z il ele no a s tre ( e x. 4 2 ); Danse des bergers, moldavei, v aria n t a d an s u l ui mo ld o ve ne sc Arcanul, o fo r m ap ro p iat a v ari a nt elo r c u no s cu te i n Mo ld o va, c a Arcanul vechi ( e x . 4 3 ), i ntr u c t s e c u n o sc i var ia n te ma i d ez v o lta te, n u mi re d e i n fo r mato r i Arcanul nou. Ce l ma i h ar ni c c u le g t o r i p o p u lar iza to r a l crea ie i p o p u lare , p n la j u mt at ea se co l u l ui al Xl X -le a, e s te An to n Pa n n . n 1 8 5 0 i 1 8 5 2 e l p u b lic S p ita lu l a mo ru lu i sa u C in t to ru l d o ru lu i, c up ri n z nd me lo d ii care c irc u l au d ej a p e c ale o r al sa u n ma n u scr is e. E ste i mp o rt a nt c , sp re d eo seb ire d e al i a uto ri d e co lec i i d i n s eco l u l tr e c u t, c ar e a u p rez e nta t melo d iil e c u a co mp a n ia me n t d e p i a n, cci al t fe l e le n u ar f i f o st acc ep tate i n sa l o a n e, Anto n P a n n p ub l ic me l o d ii cu tex t, p e n tr u ace i ce d o r ea u s c nte ro m n e te. Co l ec ia a fo st p ub l ica t n no t a ie p sa lt ic, c u no sc u t mu l t o r a l a a cea vre me ( A. P a n n era p o s eso r u l u n ei tip o gra fii ) ; d i n tr e ce le 2 1 7 me lo d ii c up r i n se, d o ar 5 3 s n t p o p ul are, re st u l fii nd me lo d i i o r e ne t i, o r ie n ta le s a u r o ma n e. E st e i nt ere sa n t d e re i n ut c p r i n tre ace st ea s e g se te o var ia nt a u ne i cr ea ii ap ar i n nd l ui Di mi tr ie Ca n te mi r, p e c are s -a p u s te xt ro m ne sc . La n cep ut ur il e co l ii n o as tre mu z ic al e na io na le, mu l i co mp o zi to ri c ul e g me lo d i i p o p ular e, p e car e l e ar a nj ea z" p e n tr u p ia n, vo ce i p ia n , v io ar i p i a n, p o tp ur i ur i e tc, cr e nd l u cr r i p e te me n a io nal e " . Dec i, c u le g to r u l se c o n fu nd a cu co mp o z ito r u l ac el ei ep o ci. Dar la a cea vre m e n u e xi st a o no i u ne cl ar d e c n tec p o p ul ar " , d ec i n co l ec ii a u fo st p u se a lt ur i melo d ii p o p ul are, cre a ii o r e ne t i i d e o r i gi n e c ul t. Ce le ma i - v alo ro as e c ul e ger i - -d e - me lo d ii d i n acea s t etap - - s n t -: J o h a n n An - d rea s Wa ch ma n n , cu M elo d ii va la h e (4 ca iet e d e melo d ii , p ub l ica te n tr e a n ii 1 8 4 8 1 8 5 2 , i n tit u la te Ro u ma n ia , Bo u q u et d e melo d ie s va la q u e s o ri - g in a le s, L'E ch o d e la Va la ch i e, Le s b o rd s d u D a n u b e, p rel ucr ate p e n tr u p ia n) . Ca ro l Mi cu l i, cu A ri i n a io n a l e ro m n e t i (p u b lic ate , p ro b ab il , n 1 8 5 4 ) , c up r in z nd me lo d i i c u le se n u ma i d i n B u co vi na , gr up a te n 4 caie te a c te 1 2 me lo d i i . H ern i E rl ich , cu A ri i n a io n a l e ro m n e t i (1 8 5 0 ). A l. Ber- d e scu , c u M elo d ii r o m n e (9 c ai ete , c up ri n z nd 4 1 me lo d i i), p ub l ica te n tre an ii 1 8 6 0 1 8 6 2 . Ace t i mu z ic ie ni i p u n p r o b le ma re sp ec tr ii nto c mai a me lo d i ilo r a t t c t er a p o sib il, me lo d i il e era u no t at e d up a uz fap t p o zit i v, n tr uc t la ac ea vr e me p r eo c up are a p e ntr u r esp ecta rea a u te n tic i t ii cr ea ii lo r cu le se n u er a ce v a i mp o r ta nt. V. Alec sa nd ri, At . Mari e - ne sc u (d i n tre li ter ai) , A. P an n a u co r ect at" c ul e ger il e p e c are le -a u p u b lic at. Al . B erd e sc u, n aco mp a n ia me n t ul melo d iilo r , a c ut at d up p ro p ria d e cla ra ie s r esp e ct e fe l ul n c ar e er a u a co mp an ia te me lo d iil e d e ct r e l u tar i, d ar i e l a n d rep ta t" u ne le d i so na n e. Di n tr e to i a u to r i i c it a i, n i me n i n u face d i st i nc i e n tre c eea ce e ste p o p u lar sa u c ul t a sp ec t p e ca r e l - a m ma i me n io n at ; me lo d i il e c u le se a u fo st u neo ri mo d i fi cat e p e ntr u a co r esp u nd e ca no a n elo r ar m o ni ei c la si ce, d e i a u c ut at s res p ect e a ut e nt ici ta tea me lo d i ei, d up c u m a fir ma u , n ac el a i t i mp , n cep s se p u n u ne le p r o b le me te o r eti ce p ri v i nd cre a ia p o p u lar : Al. Od o b e sc u p u ne p ro b le ma c er ce tr ii co mp a r at i ve a cr ea ii lo r p o p ul are c u c ele al e ne a mu rilo r c u eare a m v e n it ma i mu l t n co n ta ct" ( Al. Od o b esc u , Op e re, Cla s ici ro m n i, E.S.P . L. A., 1 9 5 5 , I , p . 2 9 5 ) ; N ico lae Fi li m o n, n ar ti co l u l , ,L u t a ri i i co mp o zi iu n ile lo r" , ap r u t n a n u l 1 8 6 4 ), a na li zeaz i n fl ue n e le mu zi c ale car e s - a u fc u t si m i te n cr ea ii le ac es to ra, a tr g n d a t en i a a s up ra car ac ter u l ui h ib rid al a ce sto r a : Dac c i ne va i - ar d a o st e nea la s fa c a nato mia mu z ica l ace s to r co mp o zi i u n i, d e si g ur c l e - ar g si fo r ma te d i n id ei o ri e nt ale i e u ro p en e, p l u s stro fa ( si c !) i g nea sc i e it d i n p ro p ri a i ma gi n ai u n e a l utar u l ui , p e c are s -ar nd o i d e mu l te o r i a o n u mi r o ma n ea sc " (N. Fi - li mo n, Op e r e, Cla s ic i r o m n i, E.S.P . L. A., 1 9 1 7 , I I , p . 3 5 3 ) . Afir m c p e n - " tr u a c u no a t e ad e vr at u l carac te r na io n al al mu zi ci i no a s tr e p o p u lare va treb u i st ud i at c u mu l t ate n i e mu z ica ra n u lu i ( s. n) , d i n to a t e p r i le lo c ui te d e ro m ni , ca i a na i u n ilo r c u care s -a ve n it i n co nta ct, ap o i I t ali a, Sp a nia , Fra n a M er id io na l ( ri ro ma n ic e) i, p r i n co mp ar ar e, s se s tab ile a sc sp ec i fic u l id e e fo arte i mp o r ta nt i a a cea vr e me.

Vo m aco r d a o a te n ie d eo seb it l u i T . T . B ura d a, p er so na li tat e co m p l ex , d esc h iz to r d e d r u mu r i n s t ud i ere a fo lc lo r ul u i mu z ic al. E l i i n d reap t ate n ia sp re mu z i ca r n ea sc , sp r e o b ic ei ur ile vec h i p e car e ac ea st a le n so e te : co li nd at u l, st ea ua, v ic le i mu l, p l u g u o r ul, p p u ile, n u nta , c nte c ul d e l ea g n, cl u ul , d a n s u l, le g nd m elo d i il e p ub l ic ate d e co n te xt u l n c are s nt ut il iza te. S -a o cup at, d e a se me n i, d e s t ud i u l i n str u me n te lo r p o p u lar e, p r ec u m i d e u ne le p ro b le me d e et no gr a fi e. P en tr u p ri ma d at a me n io na t u nel e ge n ur i i sp eci i al e mu z ic ii p o p ul ar e c a : B o cetu l, Ca lo ia n u l, La za re tu l, r it ua l ul d e se cere ; est e, to to d a t, r ea li zato r ul p r i me i c erce tr i mo no gr afic e d i n i sto ria fo l clo ris ti ci i ro m ne t i. B ur ad a io lo s e t e me to d a co mp ara ti v , al t uri d e ce a d e s crip ti v ; p ri n act i vi tat ea sa , a co ntr ib u it la lr g ire a co n cep ie i a s up ra fo lc lo r ul u i i l a d e fi nire a u ne i me to d e d e c er ce tar e. n a n ul 1 8 8 2 e st e s e m na la t o co le c ie p ub li cat d e Ca lio p i Zo gr ap ho s, Cn te ce i d o in e d e p e st e Olt , c up ri n z nd me lo d i i d e n u n t, d o i n , c nte c ~ i" j o c; to at e p o p ul ar e, ~i n to t al 2 4 melo d ii. In a n u l 1 8 8 3 , Acad e mia Ro m n ho t r t e i n st it u irea u n u i p re mi u p e n tr u cea ma i co mp l et co le c i u ne d e ar i i ro m n e t i" ( An a l. Acad . Ro m., Ser ia I I, T o m V , Sed . o r d . d i n 1 8 8 2 , 1 8 8 3 , B uc . 1 8 8 4 , p . 6 3 ). P r e mi ul e ste aco rd a t l u i D i mi tri e V ulp ia n, p e n tr u co lec i il e : Ba la d e, Co lin d e , Do i n e, Id yl e, vo i I, 1 8 8 5 (3 8 1 p ie se) ; Jo cu ri d e b riu , 1 8 8 5 ( 2 5 0 p ie se) ; S a lb a ro m n , vo i. II ; Ho re le n o a s tr e, 1 8 8 6 (5 0 0 p ie se) . Ace s te co l ec ii a u fo s t p rez e nt ate s ub t it l ul ge n era l d e Mu zic p o p u la r . n a fa r d e a c es te co lec ii, D. V u lp i a n mai p ub l ic ; Ro ma n e, vo i . III, 1 8 9 1 ( 3 0 0 p ie se) i Ho re le n o a st re, s eri a B , d e la 5 0 1 la 1 0 0 0 , 1 9 0 8 , p O O p ie se). n to ta l, V ul p ia n p ub l ic 1 9 3 1 p i e se, d i nt re care 1 2 5 0 s i nt d e d a n s. N u m ru l e s te i mp re sio n a nt, d a r no ta ia e st e gr eo a ie, scr iere a te xt elo r s ub me lo d i e n u e st e to td e a u na p o tr i v it , o r i g in ea me lo d ii lo r n u e st e i nd i ca t c lar, aco m p a nia me n t ul es te b a nal ; a u to r ul n u a f c u t d i s ti n c ie i ntr e m elo d i il e p o p u lare i cel e c ul te, id i le le '' si n t u neo r i c nt ece s a u ro ma n e, ia r u n ele ro ma n e" s nt crea i i r n e ti v er i tab ile. T o tu i, co lec i il e l u i V ulp ia n s nt i mp o rt a nte p en tr u ur m r ir ea vec h i mi i, e v o lu i ei i c irc u la ie i u no r me lo d i i p o p ular e c a. i a in fl ue n e i mu zi ci i o r i e nt ale i o c cid e nta le a s up ra muz ic ii cr eat e d e l utar i, r nai ap o i a ce lei r ne t i. T reb uie s me n io n m i ap o r t ul l u i G a vri i l M us ic es c u la i mp u n erea c nt ec ul u i p o p u lar n vi aa ar ti st ic i la ar mo n izar ea ad ec v at a ac es t u ia ; n p o le mi ca c u G. Sc he le tti , el p u n e p ro b le ma mo d ur ilo r n mu z ica p o p u lar ro m nea sc , ar t nd c ace st ea n u s n t id e n ti ce cu maj o r u l i mi n o r ul mu z ic ii o ccid e n ta le, s t ud i ate n co n se r vato are le vr e mi i, p u n n -d u - i n p ra ct ic i d eil e n ar mo niz ar ea mo d a l a c nt ec u l ui p o p u lar. P riv ito r l a co le c ii le a p r u te n seco l ul a l Xl X -le a, s - ar p u tea sp u ne , i n co n cl uz ie, ur m to ar e le : maj o r i ta tea melo d ii lo r a u fo st c u le se n sco p ur i p rac ti ce ; n p ri mu l r nd p en tr u a fi p r e l ucr a te i a ser v i ca b az crer ii u ne i mu zi ci na io n aie ; me lo d ii le as t fel p r ez e nta te c u ac o mp a n ia me n t a u fo s t s u p u se i nco n t ie n t s a u co n t ie n t u no r mo d i fi cr i , cr i ter i ul car e a s tat la b az a c u l eg eri i a fo s t c el es te tic ; te xt ele a u fo st p ub l ica te sep arat d e me lo d ie ( e xc ep i e fa ce An to n P a n n ; n u a fo st mb r i a t n t rea ga var ie tat e a fo l clo r ul u i ro m n es c, d nd u - se in t ie ta te u no r g e n ur i ; s ur sa p r i nc ip al e st e o r a ul (e xcep i e fa ce T . T . B urad a) ; n -a e xi s tat p r eo c up ar e p en tr u co n se mn are a s ur se i ; ap ar u ne le teo r e ti zr i a s up ra fo lc lo r u l ui . Ap ar i i a fo no gr a f u l ui i ut il iza rea l u i ca mij lo c d e n re gi s trare me can ic a me lo d i ilo r a co n s tit u it u n a u x il iar p re io s p en tr u cerc et to r ii fo l cl o ru l ui, n re gi s tr ar e a i p o s ib i li t atea r ed ri i rep e ta te, fr s c hi mb ri le i nere n te c are ap ar n i nt er p r e t r i le r ep et at e at u nc i c nd se no tea z d up a uz, d p o s ib i lit at ea tra n scr ier i i a m n u n ite a melo d ii lo r ; var ia ia, ca tr s t ur d is ti n ct a crea ie i p o p u lar e, a p u t ut ii as t fe l st ud iat . Ap a ri ia u no r c ure nt e id eo lo gi ce (S m n to r i s mu l 1 ') o r i en tea z at e n ia c tr e l u me a sa telo r. C u ti mp ul , s e

co n t ur e az o meto d d e cer ce tar e a fo lclo r ul u i, c are se p er fec io ne az co nt i n u u. n cer cr i d e c ule g er e c u aj uto r u l fo no gra fu l ui s - a u f c ut n c d i n 1 9 0 1 , d a r p ri ma cu le ge r e f c u t c u ap ar a t e me ca ni ce ved e l u mi n a t ip ar u l u i n 1 9 0 8 ; e st e vo rb a d e co lec i a l ui P o m - p il i u P r ve s c u, Ho ra d in Ca r ta i (lo cal it at e d i n Do b ro ge a). Di n p cat e, me lo d i ile tr a n s cr i se d e C. M. Co rd o ne a n u s nt no t ate sc h e mat ic, av a ntaj e le n r e gi s tr r ii me ca n ice a me lo d ii lo r n efii nd v iz ib i le. Acea s t co lec i e es te ur ma t, l a u n i n ter v al d e ci n ci a ni , d e p r i ma cu le ge re d e fo lc lo r mu z i cal a l u i B ela B a r td k : Cn tec e p o p u la r e ro m n e ti d in co mit a tu l Bih o r (B u c u ret i , 1 9 1 3 ), al c re i ma ter ial mu z ica l er a gat a n c d i n 1 9 1 0 . Ace st e a c i u ni d e ter mi n co nd uce r ea Ac ad e mi e i Ro m ne s a lo ce u n fo nd p en tr u c ul e ger ea fo l clo r ul u i mu z ica l ro m ne s c, p e care ur ma s o fa c D. G. Kir iac, p r o fe so r la co n s er v ato r , a n i ma to r a l c ul eg eri i si s te ma ti ce a fo lc lo r ul u i ro m ne sc, s u s i n to r co n vi n s a l n fi i n ri i u ne i Ar hi ve d e fo l clo r. E xp er ie n a sa a co ntr ib ui t i la e vo l u i a meto d ei d e c erce tar e a fo lc lo r ul u i. In to t a ce st t i mp s e co n ti n u i no t area me lo d i il o r d ir ect , d up a uz. Ast fe l, Ale x a nd r u Vo e v id ca a c ul e s, ntr e a ni i 1 9 0 7 1 9 2 4 , d i n B uco v i na, ci rca 3 0 0 0 d e me lo d i i, d i ntr e c ar e 3 8 0 , e xc l us i v p e te x te d e d rago s te, a u fo st p ub li ca te, ma i trz i u, d e Ma t hia s Fr ied wa g n er . T ib er i u B red ic e an u a c ul e s, ncep nd d i n 1 9 1 0 , circ a 1 0 0 0 d e me lo d ii, n o tat e d up a u z, sa u nre g is tra te c u aj u to r ul fo no g r afu l ui . i ac es te a n p ar te a u v z ut l u mi n a t ip a ru l ui d up 1 9 6 0 . G heo r g he Fira p ub lic n 1 9 1 6 Cn tec e i h o r e (1 2 4 me lo d i i d i n Ol te ni a). I med ia t d up p r i mu l r zb o i mo nd ia l se n cep e o ac i u ne s us i n u t d e n fii n are a u nei Ar h i ve Fo no gr a mi ce, n sco p ul c ul e ger ii i cerc et rii fo l clo r u l ui m uz ica l. n a n ul 1 9 2 7 ia f ii n A rh i va Fo n o g ra mi c d e p e l n g Mi n is ter u l C u l telo r i Arte lo r , car e i n cep e p r o p r i u -z is ac ti v it ate a l a 1 ia n ua rie 1 9 2 8 , s ub co n d uc erea lu i Geo r g e B r ea z ul, T ib er i u B r ed ic ea n u i Sa b in Dr go i. La s c urt t i mp se n fi i ne az Arh iva Fo n o g ra m ic a So ci et i i Co mp o z ito ri lo r, s ub co nd u cerea l u i Co n st a nti n B r ilo i u. P a s iu n ea i p ri cep er ea d e ca re d au d o vad ace ti mu zic ie ni au d u s la c ul e ger e a u n u i n u mr n se mn a t d e melo d ii . Co ns ta n ti n B rilo i u, fo lo s i nd n tr ea g a e xp er i en d o b nd it n cer cet area fo l clo r u l ui d e c tr e D. G. Kir iac i B . B ar to k, d a r i n le g t ur c u co a la so c io lo g ic d e l a B u cur e ti co n d u s d e D. G u t i, a c r eat c u no s c uta meto d d e cerce tar e la ter e n i c la si ficar e a mate r ia l ul u i, ( me to d p er fec io n at d e cer cet to r ii ac t ua l ul u i I ns tit u t d e Cer cet r i E t no lo g ic e i Dia lec to lo g ic e). Aj ut at d e o ser ie d e co lab o r ato r i, p e care i i - a fo r ma t, B r i lo i u a r e u it s str n g u n n u mr n se mn a t d e me lo d i i, n re gi s tr a te p e ci li nd r i d e fo no g ra f, d is c uri d e p a tefo n i no t a ii d irec te d u p a uz. P ar ale l c u a c i u nea d e cu le ger e a fo lclo r u l ui , s - a ur m ri t p ub l icar ea d e ma ter ia l mu z ica l ca i i ni ier ea d e st ud ii care s l mu r ea sc a n u mi te p ro b l e me sa u ch iar ge n ur i fo lclo r ic e. Ci t m c te v a co le c ii, a p ru te n tre ce le d o u r zb o ai e mo nd ial e, r esp ect nd , p e ct p o s ib i l, o rd i nea cro no lo gic : B . B ar to k, Mu z ica p o p u l a r a ro m n i lo r d in Ma r a mu r e (1 9 2 3 ) ; S. V . D r - g o i, 3 0 3 co lin d e ( 1 9 2 5 ) ; G h. Fir a , Nu n ta n ju d e u l Vl cea (1 9 2 8 ) ; C. B ri lo i u, Cn te ce b t rn e ti d in Olt en i a , Mo ld o va , Mu n ten ia si Bu co vin a (1 9 3 0 ) ; B . B arto k, Co l in d e ( 1 9 3 5 ) ; G h. C uc u 2 0 0 co l in d e (1 9 3 6 ) ; G. B rea z ul, C o lin d e (1 9 3 8 ) . n a n u l 1 9 4 9 ia f ii n I n s ti tu tu l d e Etn o g ra f ie i Fo l clo r (ac t ual m en te In st itu tu l d e Ce rce t ri Etn o lo g ice i D ia l ecto l o g ice ). Ac i u nea d e s tr n ger e i cerce tar e a fo lc lo r u l ui mu z ic al e s te i n te n si fica t d ato ri t n u mr u l ui m are d e sp ec ia li t i, ap ar a t ur i i m o d er n e i a p o sib il it i lo r ma ter ia le mar i d e c are d isp u n e. O p reo c up ar e co n st a nt a fo s t p ub l icar ea ma ter i ale lo r d i n ar h i v, r e a liz nd u - s e p n n p r e ze nt u n n u m r d e co lec i i d e me lo d i i, li tera re, co re gra fic e. D in a n u l 1 9 5 6 , I ns ti t ut u l a d i sp u s d e o re v i st p ro p rie, n care s - a u d e zb t u t o s erie d e p ro b le me teo r et ice i se p ub lic st u d ii le c erce t t o rilo r.

Bibliografie
1. Alexandru, Tiberiu, Constantin p. 457 480. Briloiu (1893 1958), R.E.F. 13, 1968), nr. 6,

2. Breazul, George, Patrium Carmen, Melos, Ed. Scrisul Romnesc, Craiova, F, a. p. 279 470. 3. Ciobanu, Gh., Culegerea i publicarea jolclorului muzical rom n, (Contribuii ia istoria folcloristicii romneti) R.E.F. 10 (1965), nr. 6, p. 449 583. 4. Idem. Culegeri de folclor i cntece de lume, Izvoare ale muzicii romaneti, Ed. Muzical, Bucureti, 1976. 5. Idem. Muzic instrumental, vocal i psaltic din secolele X V I X I X . Izvoare ale muzicii romneti, II, Ed. Muzical, Bucureti, 1978. 6. Comiel, Emilia. Folclor muzical, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1967. 7. Dolinescu, E. Cercetri de folclor muzical la T eodor T. Burada, R.E.F. 12 (1967), nr. 1, p. 14 25. 8. Georgescu Florin, Valoarea contribuiei tiinifice a lui Constantin Briloiu ra portat la bazele actuale ale cercetrii folclorului, R.E.F. 13 (1968), nr. 4, p. 299 309.

9 . Georgescu, Lucilia, Constantin Briloiu, ntemeietor i conductor al Arhivei de


Folklore a Societii Compozitorilor Romni", R.E.F. 13 (1968), nr. 6, p. 487 502.