Sunteți pe pagina 1din 23

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

INFORMATICA
Curriculum
pentru nvmntul gmn!"!l#
l! $e%"! &%'l
(clasele V-VI)
C(&nu# )*+*
1
Aprobat:
- la edina Consiliului Naional pentru Curriculum, proces verbal nr.10 din 21 aprilie 2010;
- prin ordinul Ministerului ducaiei nr. 2!" din 2# aprilie 2010
Echipele de lucru
Curriculumul modernizat (!"!)#
I$ano$ %ilia# Mn,terul E$u%!e-
&remalschi Anatol, doctor $abilitat, pro%esor universitar, &nstitutul de 'olitici 'ublice;
Cpn .(e'rg(e# $'%t'r %'n/eren!r# USM-
'raico$ Andrei# $'%t'r %'n/eren!r# Unver,t!te! $e St!t $n Tr!,p'l-
&remalschi %udmila( I010E0-
Corlat )er*iu# LT 2Or"'nt3# C(&nu-
Cio+anu Irina# LT 2.!u$e!mu,3# C(&nu-
Ro,co$ Claudia( LT 2O0 .(4u3# Or(e0
2
-reliminarii
Curriculum5ul la disciplina &n%ormatica este un document normativ pentru reali(area
procesului de predare-nv!re !l $,%plne $e ,tu$u In/'rm!t%! n clasele ) )&. *biectul
$e ,tu$u !l In/'rm!t% %! &tn nter$,%pln!r e,te prelu%r!re! !ut'm!t ! n/'rm!e %u
!6ut'rul %!l%ul!t'!rel'r ele%tr'n%e0 C! $,%pln &%'l!r# In/'rm!t%! !re $rept ,%'p prn%p!l
/'rm!re! & $e"v'lt!re! g7n$r !lg'rtm%e ! elevulu & ,e nteme!" pe prn%ple8
- m4nr pr'%e,el'r $e pre$!re-nv!re ! %un'&tnel'r te'ret%e %u !%tvtle
practice la calculator;
- !$!ptr %un'&tnel'r pre$!re l! v7r,t! elevl'r-
- nter$,%pln!rt-
- !$e%vr met'$el'r de predare-nv!re l! n,trure! !,,t!t $e %!l%ul!t'r -
- e%(l4rr n%r%tur n/'rm!'n!le & %'ntnut ntre %l!,e & trepte $e
nvm7nt prn e&!l'n!re! m!ter!lulu te'ret% n /un%e $e p!rt%ul!rtle $e v7r,t
!le elevulu & n %'n%'r$!n %u per/'rm!nele pr'gr!mel'r $e n,trure# pr'gr!mel'r
$e !pl%! & pr'gr!mel'r $e ,,tem !le %!l%ul!t'rulu-
- $/erener & n$v$u!l"r pre$r-nvr-
- ,t!4lr unu nvel '4lg!t'ru $e pregtre n $'menul In/'rm!t% & /'rmr
%!p!%tl'r $e !v!n,!re l! n,u&re! temel'r ne%un',%ute & n !pl%!re! te(n'l'gl'r
n/'rm!'n!le m'$erne0
9un%le %urr%ulumulu gmn!"!l l! n/'rm!t%8
act normativ al procesului de predare-nv!re-ev!lu!re ! In/'rm!t% n %'nte:tul
une pe$!g'g !:!te pe %'mpetene-
reper pentru pr'e%t!re! $$!%t% & $e,/&ur!re! pr'%e,ulu e$u%!'n!l $n
per,pe%tv! une pe$!g'g !:!te pe %'mpetene-
%'mp'nent $e 4!" pentru el!4'r!re! ,tr!tege $e ev!lu!re l! In/'rm!t%-
orientare a procesulu e$u%!'n!l ,pre /'rm!re $e %'mpetene l! elev-
%'mp'nent /un$!ment!l pentru el!4'r!re! m!nu!lel'r &%'l!re# m!nu!lel'r
electronice, +$idurilor metodolo+ice, testelor de evaluare.
'ene.iciari#
Curr%ulumul e,te $e,tn!t pr'/e,'rl'r $e n/'rm!t% $n n,ttule preunver,t!re#
,pe%!l&tl'r prn%p!l l! $,%pln# !ut'rl'r $e m!nu!le & g($ur met'$'l'g%e# elevl'r0
Administrarea disciplinei
Nr0 $e unt
)tatutul Aria Nr/ de ore
Clasa $e %'nnutur
disciplinei %urr%ul!r pe an
pe clase
,a deci(ia 2Te(n'l'g3 V ;m'$ul 'p'n!l< - .! ore
&%'l VI ;m'$ul 'p'n!l< / .! ore
I0 C'n%ep! $$!%t% ! $,%plne
0e.inirea disciplinei In.ormatica
In/'rm!t%! p!rt%p l! /'rm!re! & $e"v'lt!re! gener!l ! per,'n!lt# !%%entul
instruir l! n/'rm!t% /n$ pu, pe $e"v'lt!re! g7n$r l'g%e & !lg'rtm%e. &nte+rarea
per,'!ne n me$ul n/'rm!t"!t !l ,'%et m'$erne e,te p',4l num! n %!"ul
$ener %un'&tnel'r n/'rm!t%e /un$!ment!le & !4ltl'r $e utl"!re n,trument!l &
$e %'mun%!re %u %!l%ul!t'rul & prn nterme$ul !%e,tu! 5 t't!lt!te $e %'mpetene %!re
,e %'nn n n'une! $e %ultur n/'rm!'n!l.
.
St!tutul $,%plne n pl!nul $e nvm7nt
In/'rm!t%! e,te $,%pln 'p'n!l n !r! %urr%ul!r 2Te(n'l'g30
V!l'!re! /'rm!tv ! $,%plne
- %ormarea deprinderilor practice de utili(are a calculatorul pentru prelucrarea
n/'rm!e-
- /'rm!re! $eprn$erl'r pr!%t%e $e %'mun%!re /'l',n$ reelele $e %!l%ul!t'!re-
- ,tu$ere! n/'rm!t% %! &tn# %!re include elemente de al+oritmi(are, modelare,
pr'gr!m!re# l'g%# n'unle $e !%umul!re# p,tr!re & prelu%r!re ! n/'rm!e0
Prn%ple ,pe%/%e pre$r-nvr $,%plne In/'rm!t%!
Curr%ulumul gmn!"!l l! In/'rm!t% pr'pune un m'$el $e ,tudiu inte+rat al acestei
$,%plne# m'$el %!re %'ntr4ue l! /'rm!re! l! elev ! une %'n%ep unt!re !,upr!
n/'rm!t% %! &tn & !,upr! met'$el'r $e mplement!re ! %'n%eptel'r n/'rm!t%e
pentru $e"v'lt!re! perpetu ! ,'%et %'ntemp'r!ne0
=n !%e,t %'nte:t ,e %'nture!" urmt'!rele principii speci%ice ale disciplinei &n%ormatica#
"/ Prn%pul !4'r$r ntegr!te ! $,%plne > ,tru%tur!re! %'nnuturl'r ntr-un
m'$el ntegr!t# m'$ul!r# %!re !re %! ,%'p %re!re! & $e"v'lt!re! %'mpetenel'r elevului
pentru utl"!re! ,,temel'r n/'rm!t%e & %ultv!re! %'ntnu ! m'$ulu $e g7n$re
al+oritmic.
/ Prn%pul %entrr !%tvt ? $emer,ulu $$!%t% pe elev 5 acceptarea unui
m'$el $e nv!re !%tv# %entr!t pe elev# 'rent!t %tre !%tvt n$v$u!le ,!u n grup#
%!re , permt $e"v'lt!re! n$epen$ene $e !%une# 'rgn!lt# %re!tvt#
%!p!%t $e lu%ru n e%(p# %'m4n7n$ !%e,te! %u n$v$u!l"!re! rtmulu $e nv!re0
1/ Prn%pul /un%'n!lt ,'%!le !le pr'%e,ulu $dactic( care presupune
$e"v'lt!re! !pttu$nl'r & %'mpetenel'r ne%e,!re pentru ntegr!re! 'rg!n% ! elevl'r
n ,'%et!te! n/'rm!'n!l0 Prn%pul e,te re!l"!t n 4!"! !%tvtl'r pr!%t%e $e
,tu$ere & utl"!re !le !pl%!l'r ,'/t@!re $e u" gener!l & $e %'mun%!re0
2/ Prn%pul %'rel!e nter$,%pln!re# %!re presupune abordarea unui demers
$$!%t% nter$,%pln!r %u t'!te $,%plnele &%'l!re# prn utl"!re! prn%pl'r &
metodelor in%ormatice pentru re(olvarea de probleme, elaborarea proiectelor, prelucrare
$e n/'rm! ,pe%/%e $,%plnel'r & utl"!re! re,ur,el'r e$u%!'n!le $gt!le0
Orentr gener!le $e pre$!re-nv!re ! $,%plne In/'rm!t%!
'rocesul +eneral de predare-nv!re ! $,%plne In/'rm!t%! e,te el!4'r!t n %'nte:tul
,,temulu $e %'mpetene pentru nvm7ntul preunver,t!r0
AC'mpeten! &%'l!r e,te un !n,!m4lu?,,tem ntegr!t $e %un'&tne# %!p!%t# $eprn$er
& !ttu$n $'4n$te $e elev prn nv!re & m'4l"!te n %'nte:te ,pe%/%e $e re!l(are,
!$!pt!te vr,te elevulu & nvelulu %'gntv !l !%e,tu!# n ve$ere! re"'lvr un'r
pr'4leme %u %!re !%e,t! ,e p'!te %'n/runt! n v!! re!l03
II0 C'mpetene-cheie 3 trans$ersale
1. C'mpetene $e nv!re ? $e ! nv! , nve0
2. C'mpetene $e %'mun%!re n lm4! m!tern ? lm4! $e ,t!t0
.. C'mpetene $e %'mun%!re ntr-' lm4 ,trn0
!. C'mpetene !%'n!l-strate+ice.
". C'mpetene $e !ut'%un'!&tere & !ut're!l"!re0
-. C'mpetene nterper,'n!le# %v%e# m'r!le0
4/ C'mpetene $e 4!" n m!tem!t%# &tne & tehnolo*ie/
5/ C'mpetene $gt!le# n $'menul te(n'l'ge n/'rm!e & ! %'mun%!l'r0
!
/. C'mpetene %ultur!le# nter%ultur!le ;$e ! re%ept! & ! %re! v!l'r<0
10. C'mpetene !ntrepren'r!le0
III0 C'mpetenele tr!n,$,%pln!re pe trepte $e nvm7nt 5 nvm7ntul
*imnazial
C'mpetene $e nv!re ? $e ! nv! , nve
C'mpeten! $e pl!n/%!re & 'rg!n"!re ! pr'pre nvr !t7t n$v$u!l %t &
n grup0
C'mpetene $e %'mun%!re n lm4! m!tern ? lm4! $e ,t!t
C'mpeten! $e re!l"!re ! un'r %'nt!%te %'mun%!tve %'n,tru%tve n lm4!
m!tern ? $e ,t!t pe %!le 'r!l %t & n ,%r,0
C'mpeten! $e utl"!re !$e%v!t n lm4! m!tern ? $e ,t!t ! termn'l'ge
,pe%/%e $,%plnel'r $e nvm7nt ,tu$!te l! tre!pt! gmn!"!l0
C'mpetene $e %'mun%!re ntr-' lm4 ,trn
C'mpetene $e ! %'mun%! ntr-' lm4 ,trn n ,tu! %un',%ute# m'$el!te0
C'mpetene $e 4!" n m!tem!t%# &tne & te(n'l'ge
C'mpetene $e ! $'47n$ & ! !pl%! %un'&tne $e 4!" $n $'menul
M!tem!t%# 1tne & Te(n'l'g n re"'lv!re! un'r pr'4leme & ,tu! $n
cotidian.
C'mpetene !%'n!l-strate*ice
C'mpetene $e ! $ent/%! pr'4leme !%'n!l-,tr!teg%e & ! pr'pune ,'lu $e
re(olvare.
C'mpetene $e !-& pl!n/%! !%tvt!te!# $e ! pr'gn'"! re"ult!tele !&tept!te0
C'mpetene $e ! el!4'r! ,tr!teg $e !%tvt!te n grup0
C'mpetene $gt!le# n $'menul te(n'l'ge n/'rm!e & ! %'mun%!l'r ;TIC<
C'mpetene $e utl"!re n ,tu! re!le ! n,trumentel'r %u !%une $gt!l
0tele%onul, tele+$idul, calculatorul electronic etc.1.
C'mpetene $e ! %re! $'%umente & ! utl"! ,erv%le ele%tr'n%e $e 4!" ;e-
+uvernare, e-business, e-e$u%!e# e-,nt!te# e-%ultur<# n %'mun%!re &
$'47n$re! n/'rm!l'r# n%lu,v ree!u! Internet0
C'mpetene nterper,'n!le# %vice( morale
C'mpetene $e ! lu%r! n e%(p# $e ! preven & re"'lv! ,tu!le $e %'n/l%t0
C'mpetene $e ! !%%ept! & ! re,pe%t! v!l'rle /un$!ment!le !le $em'%r!e# !
pr!%t%l'r $em'%r!t%e & ! $repturl'r 'mulu0
C'mpetene $e ! ,e %'mp'rt! n ,tu! %'t$ene n 4!"! n'rmel'r & v!l'rl'r
moral-spirituale.
C'mpetene $e !ut'%un'!&tere & !ut're!l"!re
C'mpetene $e ! ,e !ut'!pre%! !$e%v!t & !-& v!l'r/%! p'ten!lul pentru
$e"v'lt!re! per,'n!l & !ut're!l"!re0
C'mpetene $e ! !lege m'$ul ,nt', $e v!0
C'mpetene $e ! ,e !$!pt! l! %'n$ n'0
C'mpetene %ultur!le# nter%ultur!le ;$e ! re%ept! & $e ! %re! v!l'r<
C'mpetene $e re%ept!re ! %ultur n!'n!le & ! %ulturl'r eur'pene0
C'mpetene $e ! !pre%! $ver,t!te! %ultur!l ! lum & $e ! / t'ler!nt l!
valorile culturale ale altor etnii.
C'mpetene !ntrepren'r!le
C'mpeten! $e ! ,e 'rent! n $'menle pr'/e,'n!le $n e%'n'me & v!!
,'%!l n ve$ere! ,ele%tr vt'!re pr'/e,0
C'mpetene $e utl"!re ! regull'r $e el!4'r!re ! un'r pr'e%te $e %er%et!re &
$e"v'lt!re ,mple n $'menul !ntrepren'r!l0
IV0 C'mpetene ,pe%/%e l! IN9ORMATICB
"/ 9'rm!re! une v"un &tn/%e !,upr! %'mp'nente n/'rm!t%e n ,'%et!te!
%'ntemp'r!n0
"
/ Cun'!&tere! pr'%e,el'r# prn%pl'r & met'$el'r $e %'$/%!re & $e%'$/%!re !
n/'rm!e n ,%'pul re!l"r %'mun%r nterum!ne & um!n 5 sistem in%ormatic.
1/ I$ent/%!re! ,tru%tur gener!le ! ,,temel'r ele%tr'n%e# ! prn%pl'r $e /un%'n!re !
sistemelor de transmitere, stocare & $e prelu%r!re ! n/'rm!e0
2/ Re,pe%t!re! regull'r $e ,e%urt!te# erg'n'm%e & et%e n !%tvtle 4!"!te pe
utl"!re! te(n'l'ge n/'rm!e & ! %'mun%!l'r0
V0 Rep!rt"!re! temel'r pe %l!,e & pe unt $e tmp
Nr/ de Total
Clasa Temele
ore
) 1. .e,tune! /&erel'r 2
.!
M'$ul 'p'n!l 2. Pre"entr $gt!le 2-
)& 1. Serv% $e ree! 12
M'$ul 'p'n!l 2. Se%urt!te! n/'rm!e -
.!
.. Pr'gr!me $e !pl%! #
!. C'mun%!re! nterper,'n!l n Internet /
Note:
1. Rep!rt"!re! 'rel'r pe teme e,te 'rent!tv0
2. Or$ne! temel'r p'!te / ,%(m4!t $!% nu e,te !/e%t!t l'g%! &tn/% ,!u
$$!%t%0
VI0 Su4%'mpetene# ,uge,t $e %'nnutur# !%tvt $e nv!re & ev!lu!re0
Clasa V
Su4%'mpetene Teme ? C'nnutur ? N'un- A%tvt $e nv!re &
cheie e$aluare (recomandate)
+0 .ESTIUNEA 9I1IERELOR
- identi%icarea tipurilor 9'rm!te $e /&ere: E:er% $e8
$e /&ere- - /'rm!t $e /&er- - $ent/%!re ! tpulu $e /&er
- e/e%tu!re! 'per!l'r - $enumr $e /&ere0 $up e:ten,e-
elementare asupra Oper! !,upr! /&erelor: - $ent/%!re ! tpulu $e /&er
/&erel'r- - identi%icarea; dup p%t'gr!m-
- %re!re! & !%tu!l"!re! - %ut!re!- - !/&!re ! pr'pretl'r $e
/&erel'r0 - selectarea; /&er-
- &tergere!- - %re!re ! /&erel'r & !tr4ure
- crearea; de denumiri;
- copierea; - pre%"!re ! tpulu $e /&er-
- mutarea; - %ut!re ! /&erel'r-
- redenumirea; - ,ele%t!re ! /&erel'r-
- modi%icarea atributelor; - %re!re $e %'p ! /&erel'r-
- sortarea; - mut!re ! /&erel'r-
- %iltrarea; - re$enumre ! /&erel'r-
- recuperarea. - &tergere ! /&erel'r-
- re%uper!re ! /&erel'r-
- modi%icare a atributelor de
/&er-
- ,'rt!re ! /&erel'r $up
nume.
)0 PRECENTBRI DI.ITALE
-
- identi%icarea Apl%! $e pre"entr E:er% $e8
elementelor unei electronice/ - $e/nre ! pre"entrl'r-
pre"entr- Pre"entr ele%tr'n%e8 - identi%icare a tipului de
- elaborarea - pre(entare; pre(entare;
pre"entrl'r - ,tru%tur! pre"entr- - enumerare a %ormatelor unei
utl"7n$ - /ere!,tr $e !pl%!e- %oi de pre(entare;
instrumentele de - diapo(itiv; - identi%icare a elementelor din
operare cu - %ormat implicit. /ere!,tr! !pl%!e-
diapo(itive. - $e,%($ere ! pre"entrl'r
e3istente;
- $e,%($ere %'n%'mtent !
m! mult'r pre"entr-
- ,!lv!re $e pre"entr-
- n%($ere ! pre"entrl'r-
- !/&!re ! pre"entrl'r l!
ecran;
- e3plicare a n'un $e
diapo(itiv;
- n,er!re & &tergere !
diapo(itivelor;
- reordonare a diapo(itivelor;
- ale+ere a desi+nului
prestabilit de diapo(itiv;
- ale+ere a desi+nului
prestabilit de pre(entare.
- ntr'$u%ere! & In,er!re! & e$t!re! %!,etel'r E:er% $e8
editarea te3telor din de te6t/ - n,er!re & $e /'rm!t!re !
%'mp'nen! &nserarea casetelor de te3t pe casetelor de te3t;
pre"entrl'r- diapo(itive. - ntr'$u%ere & e$t!re !
- utili(area 4ormatarea te3tului: te3telor;
instrumentelor de - %ont; - %ormatare a te3telor con%orm
corectare a te3telor. - dimensiune; modelelor propuse;
- ,tl $e !/&!re- - %re!re & 'r$'n!re ! lstelor
- aliniere; numerotate sau marcate;
- culoare; - %'pere# mut!re & &tergere !
- m!r%!6e $e l,t- te3telor;
- nerv!lul ntre ln0 - %re!re ! pre"entrl'r %e
5elect!re!# %'pere!# mut!re! & %'nn te:te %'n/'rm
&tergere! /r!gmentel'r $e te:t0 modelelor propuse.
4ormatarea casetelor de te3t.
- inserarea ima+inilor In,er!re! & e$t!re! E:er% $e8
n pre"ent!re $n ima*inilor/ - inserare a ima+inilor
l'%! e:terne# &nserarea ima+inilor pe /urn"!te $e !pl%!! $e
bibliotecile diapo(itive: pre"entr ele%tr'n%e-
!pl%!e- - dintr-' l'%!e e:tern- - inserare a ima+inilor din
- utili(area - $n 44l'te%! !pl%!e surse e3terne;
instrumentelor $e pre"entr- - inserare a ima+inilor scanate;
n%'rp'r!te de - $n %'le%! $e prmtve - inserare a te3telor artistice;
desenare; +ra%ice; - %'pere & re$men,'n!re !
- elaborarea - din dispo(itivele %oto desenelor;
pre"entrl'r %e $gt!le & ,%!nnere0 - decupare a %ra+mentelor
%'nn te:te & 4ormatarea ima+inilor: ima+inilor inserate;
ima+ini +ra%ice. - p'"'n!re!- - modi%icare a +amei
#
- redimensionarea; coloristice a ima+inilor;
- selectarea +amei - a6ustare a parametrilor de
coloristice; lumn'"t!te & %'ntr!,t !
- a6ustarea parametrilor ima+inilor;
$e lumn'"t!te & - %re!re ! pre"entrl'r %e
contrast; %'nn m!gn %'n/'rm
- rotirea ima+inilor; modelului propus.
- decuparea %ra+mentelor
de ima+ini.
- derularea Derul!re! pre"entrl'r0 E:er% $e8
pre"entrl'r- 7tili(area e%ectelor de - $ent/%!re & e:pl%!re !
- utili(area %ormelor !nm!e8 m'$url'r $e !/&!re !
!$e%v!te $e !/&!re ! - e/e%te $e !p!re- pre"entrl'r-
pre"entrl'r n - e%ecte de deplasare; - asociere a unui e%ect de
$epen$en $e et!p! - e%ecte de !nm!e unu element# unu
el!4'rr ,!u tpul redimensionare; diapo(itv ,!u pre"entr n
de pre(entare; - e/e%te $e $,p!re0 ansamblu con%orm modelului
- $ent/%!re! & M'$ele $e $!p'"tve & propus;
utili(area modelelor m'$ele $e pre"entr0 - %re!re & $erul!re !
de diapo(itive; D/u"!re! pre"entrl'r0 pre"entrl'r %'n/'rm
- utili(area e%ectelor modelului propus;
$e !nm!e0 - $ent/%!re & !pl%!re !
diapo(itivelor cu %ormate
/urn"!te $e !pl%!e-
- identi%icare a modelelor de
pre"entr & !pl%!re! l'r n
$epen$en $e ,tlul $e
pre(entare.
Clasa VI
Su4%'mpetene Teme ? C'nnutur ? A%tvt $e nv!re &
N'un-cheie e$aluare (recomandate)
+0 SERVICII DE REEA
- identi%icarea tipurilor Internetul/ E:er% $e8
$e %'ne:une & Serv%le reele Internet8 - identi%icare a principalelor
serviciile o%erite de - p',t! ele%tr'n%- ,erv% '/erte $e ree!u!
ree!u! gl'4!l - tr!n,/erul $e /&ere- &nternet:
&nternet; - accesul la calculatoarele - e3plicare a structurii unei
- utili(area a%l!te l! $,t!n- adrese simbolice &nternet;
principalelor servicii - ,erv%ul $e %ut!re & - speci%icare a adresei simbolice
!le reele gl'4!le v"u!l"!re ! n/'rm!l'r0 ! utl"!t'rulu $up m'$elul
&nternet; Elementele $e et% n ,p!ul propus;
- respectarea virtual. - descriere a tipurilor de
elementel'r $e et% - re+ula de aur a eticii %'ne:un l! ree!u! gl'4!l
& ! regull'r $e ,p!ulu vrtu!l- &nternet;
comportament pe - utili(area eticii - ev$enere ! !v!nt!6el'r &
&nternet. %'t$ene n ,p!ul vrtu!l- de(avanta6elor tipurilor de
- crearea unei ima+ini cone3iune la &nternet;
p'"tve n ,p!ul vrtu!l0 - e:pl%!re ! ne%e,t
8e+uli de comportare pe re,pe%tr n'rmel'r et%e n
&nternet: ,p!ul vrtu!l-
- ,ele%t!re! l'%!l'r pentru - utl"!re %'re%t ! regull'r $e
2
navi+are; %'mp'rt!re n ,p!ul vrtu!l0
- re,pe%t!re! re,tr%l'r &
!vert"rl'r l'%!l'r
accesate;
- re,pe%tul & t'ler!n! /!
de conlocuitorii virtuali.
- utili(area metodelor )er$iciul 777/ E:er% $e8
de navi+are prin I,t'r! & $e"v'lt!re! reele - e3plicare a serviciului 999;
&nternet; 9orld 9ide 9eb. - navi+are pe 9eb;
- utili(area Navi+area pe 9eb. - copiere a datelor de pe 9eb;
instrumentelor de C'pere! $!tel'r $n ree!8 - identi%icare a instrumentelor
%ut!re n Internet; - copierea te3telor; de navi+are 9eb;
- $e,%r%!re! $!tel'r - copierea ima+inilor; - !pl%!re %'re%t ! 'per!t'rl'r
$n ree!u! Internet0 - %'pere! /&erel'r $e %ut!re-
multimedia; - %un'!&tere & $ent/%!re !
- copierea pa+inilor :eb; adreselor de 999 din
- respectarea re+ulilor de di%erite domenii;
!%%e, l! & $e utl"!re ! - %ut!re ! n/'rm!e n
materialelor din &nternet. &nternet con%orm criteriilor
Cut!re! n/'rm!l'r n propuse;
&nternet. - %ut!re ! n/'rm!e n
- m't'!re $e %ut!re- &nternet cu a6utorul celor mai
- %rter $e %ut!re0 r,p7n$te m't'!re $e %ut!re-
A$re,e DDD pentru %ut!re! ;5tudii de ca(:
& !%%e,!re! re,ur,el'r - ,t'r! $e"v'ltr ,erv%ulu
e$u%!'n!le0 999;
<ibliotecile di+itale. - istoria serviciilor =a$oo;
- istoria serviciilor >oo+le.
- crearea unui cont de Serv%ul $e p'&t E:er% $e8
p'&t ele%tr'n%- ele%tr'n%0 - %re!re ! %'ntulu $e p'&t
- utl"!re! p'&te P'&t ele%tr'n%0 ele%tr'n%-
electronice pentru - $e,tn!! p'&te - !%%e,!re ! %'ntulu $e p'&t
tr!n,mtere! & electronice; ele%tr'n%-
prmre! me,!6el'r & - !$re, $e p'&t - trimitere a mesa6elor simple
! /&erel'r. ele%tr'n%- %tre un ,ngur $e,tn!t!r-
- %'nt $e p'&t ele%tr'n%- - trimitere a mesa6elor simple
- 'pun $e lu%ru %u p'&t! %tre un grup $e $estinatari;
ele%tr'n%0 - trmtere ! me,!6el'r %u /&ere
Re%ep'n!re! & trmtere! !t!&!te-
me,!6el'r & /&erel'r0 - primire a mesa6elor simple;
- trimiterea mesa6elor; - prmre ! me,!6el'r %u /&ere
- re%ep'n!re! me,!6el'r- !t!&!te-
- !t!&!re! /&erel'r pentru ! - &tergere ! me,!6el'r-
/ trm,e prn p'&t! - $e,%r%!re ! /&erel'r !t!&!te0
ele%tr'n%-
- $e,%r%!re! /&erel'r
!t!&!te me,!6el'r prmte-
- re,tr%ile impuse de
,erverul p'&t!l v"7n$
/&erele !ne:!te
)0 SECURITATEA IN9ORMAIEI
- identi%icarea tipurilor Vru& $e %!l%ul!t'r E:er% $e8
/
$e vru& & ! C!r!%ter,t%! gener!l ! - e:pl%!re ! n'unii de virus;
m'$!ltl'r de vru&l'r $e %!l%ul!t'r8 - identi%icare a tipurilor de
transmitere a - n'une! vru,- vru& & ! !%unl'r m!le/%e
acestora; - %l!,/%!re! vru&l'r. provocate de ei;
- %un'!&tere! & Pr'te6!re! $e vru& $e - $ent/%!re ! m'$!ltl'r $e
evitarea e%ectelor pe calculator: tr!n,mtere ! vru&l'r-
%!re vru& le !u - pro+ram antivirus; - !pl%!re pr!%t% !
asupra - actuali(area pro+ramelor pro+ramelor antivirus pentru
calculatoarelor; antivirus; ,%!n!re! %!l%ul!t'rulu &
- utili(area - ,%!n!re! /&erel'r- elmn!re ! vru&l'r0
pro+ramelor - scanarea calculatorului;
antivirus. - scanarea dispo(itivelor
e3terne;
,upr!veg(ere! ntrrl'r &
e&rl'r $e n/'rm!0
- aplicarea metodelor de Se%urt!te! n Internet0 E:er% $e8
securi(are la transmiterea Apl%! $e pr'te%e# ntegr!te - e:pl%!re ! n'unl'r $e
n/'rm!l'r prn ree!u! n ,,temul 'per!'n!l0 pr'te%e ! $!tel'r-
&nternet; Asi+urarea securt n - criptare a datelor;
- utili(area componentelor !pl%!le $e n!vg!re0 - e3plicare a sistemului de
,,temulu 'per!'n!l A,gur!re! ,e%urt $!tel'r pr'te6!re ! reele Internet-
pentru pr'te%! $!tel'r0 %u !6ut'rul !pl%!l'r $e - aplicare a metodelor de
criptare. pr'te%e ! n/'rm!l'r $n
&nternet.
E0 PRO.RAME DE APLICAII
- identi%icarea Apl%! /re%vent utl"!te0 E:er% $e8
instrumentelor de lucru .e,tune! !pl%!l'r - %re!re & e$t!re ! $e,enel'r &
ale pro+ramelor de - %'men"le !pl%!e- ! /&erel'r $e te:t8
!pl%!- - etapele de prelucrare a - nreg,tr!re# re$!re & e$t!re !
- %re!re! & m'$/%!re! te3tului; /&erel'r $e ,unet-
desenelor cu a6utorul - m!nu!l $e !,,ten- - re$!re ! /&erel'r $e !nm!e
unui editor +ra%ic simplu; - ,upr!/! $e $e,en!re- & ! $,%url'r !u$' & v$e'-
- ntr'$u%ere! & - instrumente de desenat - l!n,!re n e:e%ue ! m!
prelucrarea te3telor cu - palet $e %ul'r- mult'r !pl%! & %'mut!re!
a6utorul unui editor - pr'pretle ntre ele0
simplu de te3te; instrumentelor;
- utl"!re! !pl%!l'r - %isier de sunete;
multimedia. - %ormat audio;
- %isier video.
F0 COMUNICAREA INTERPERSONALB =N INTERNET
- utili(area serviciilor 1tr n Internet0 E:er% $e8
$e &tr# grupurl'r Apl%! $e %'le%t!re & - accesare a resurselor de
$e $,%u# reelel'r $/u"!re ! &trl'r0 n'ut $n ree!u! Internet-
sociale pentru Chat: - identi%icare a %orumurilor cu
e3tinderea - te3t; tem!t% e$u%!'n!l-
!%tvtl'r $e - audio; - $,%u n /'rumurle
nv!re- - video. e$u%!'n!le-
- crearea 6urnalelor .rupur $e $,%u n - %re!re ! %'nturl'r n reele
personale Internet. sociale;
electronice. - l,te $e $,%u- - %'mun%!re n ree!u!
- servicii de comunicare ,'%!l-
instant. - creare a 6urnalului personal.
10
Reele ,'%!le vrtu!le0
<lo+urile:
- blo++er;
- post;
- blo+os%era;
- blo+roll;
- ,tru%tur $e (perlegtur0
VII/ )trate*ii didactice
C'mp'nentele $e 4!" !le te(n'l'ge $$!%t%e pentru pre$!re!-nv!re! In/'rm!t%
sunt:
1. 9'rm!re! $e %'mpetene ,pe%/%e $,%plne n/'rm!t%0
2. Antrenarea ,,tem!t% n ,%'pul $e"v'ltr %'mpetenel'r $e 4!" ! $,%plne0
.. 7tili(area metodelor active de instruire, centrate pe elev.
Curr%ulumul gmn!"!l l! $,%pln! In/'rm!t%! pr'e%te!" & 'rg!n"e!" pr'%e,ul
n,tru%tv n %'nte:tul $e"v'ltr %'mpetenel'r ,pe%/%e !le $,%plne0 O !,t/el $e !4'r$!re
preve$e pr'e%t!re! $emer,ulu $$!%t% l! In/'rm!t% n ve$ere! /'rmr !pttu$nl'r $e
ntegr!re ! elevl'r n ,'%et!te! n/'rm!'n!l0
9n$ un !n,!m4lu $e %!p!%t# %un'&tne & !4lt# %'mpeten! p'!te / re!l"!t $'!r
prn $e"v'lt!re! ntegr!t ! !,pe%tel'r ,!le $'mn!nte8
- aspectul co+nitiv# %!re v"e!" utl"!re! te'rl'r & ! n'unl'r $n In/'rm!t%-
- aspectul %uncional# %!re repre"nt %!p!%tle per,'!ne $e ! !%tv! ntr-un anumit
$'menu8 pr'/e,'n!l# e$u%!'n!l# ,'%!l# utl"7n$ m6l'!%ele $gt!le-
- aspectul etic# %!re v"e!" v!l'rle per,'n!le & ,'%!le0
=n !,ml!re! n/'rm!e %'mun%!te ,unt mpl%!te pr'%e,ele p,(%e $e per%epe#
mem'r!re & 'per! $e g7n$re0 Prn urm!re# pentru el!4'r!re! ,!r%nl'r $$!%t%e ,e v!
utl"! n ,pe%!l t!:'n'm! lu Bl''m# 'rent!t ,pre !tngere! $e %tre per,'!n! n,trut !
nivelului intelectual, determinat de standarde.
Pentru !,ml!re! $e %tre elev ! %un'&tnel'r ,e re%'m!n$ utl"!re! met'$el'r8
SINEL.# ntervu# le%tur! g($!t# e:er% pr!%t%e l! %!l%ul!t'r# pr'4leme ,mple pentru
$e"v'lt!re! g7n$r !lg'rtm%e0
Metodele recomandate la disciplina &n%ormatica sunt: e3punerea de material teoretic,
lu%rul l! %!l%ul!t'r# n$v$u!l &?,!u ,u4 %'n$u%ere! %!$rulu $$!%t%# re"'lv!re! $e
pr'4leme# lu%r!re! pr!%t%# lu%r!re! $e l!4'r!t'r0
A,pe%tul !pl%!tv !l %'mpetene /'rme!" l! elev !ttu$n & %'mp'rt!ment n %'nte:tul
%'n$l'r ,'%!le 4ne $eterminate. 'entru atin+erea acestui scop la elaborarea sarcinilor
didactice se va %olosi ta3onomia lui ?rat$:o$l.
VIII/ )trate*ii de e$aluare
A:!re! pr'%e,ulu $e nv!re-predare-ev!lu!re pe %'mpetene genere!" ' ,tru%tur
%'ntnu ! ev!lur# re!l"!t prn ev!lu!re /'rm!tv & te,tr ,um!tve ;/n!le<0
=n 4!"! !%tvtl'r $e ev!lu!re ,e '4ne m'tv!re! elevl'r & re%ep'n!re! unu
%eed-4!%G %'ntnuu# %!re permte %'re%t!re! 'per!tv ! pr'%e,ulu $e nv!re- ,tmul!re!
!ut'ev!lur & ev!lur re%pr'%e- ev$enere! ,u%%e,el'r- mplement!re! ev!lur
selective sau individuale.
Un element n'v!tv !l ev!lur e,te p',4lt!te! $e utl"!re ! re,ur,el'r
e$u%!'n!le $gt!le pentru te,trle !,,t!te $e %!l%ul!t'r# !t7t l'%!l %7t & 'n-line.
=n !%e,t %'nte:t# v!l'!re! ev!lur /'rm!tve %'n,t n /'rm!re! perm!nent#
%'ntnu ! %'mpetenel'r l! elev re/le%t!te n ,t!n$!r$ele e$u%!'n!le0
S!r%nle $e ev!lu!re /'rm!tv urme!" , /e ,ep!r!te pe gr!$e $e $/%ult!te# pentru
a permite ' n$v$u!l"!re ! ev!lur & ' m'tv!re ,uplment!r ! elevl'r ev!lu!0
El!4'r!re! teml'r pentru ev!lu!re v! / re!l"!t n %'nte:tul t!:'n'ml'r %'re,pun"t'!re0
11
Met'$ele /'l',te pentru ev!lu!re! %'ntnu pre,upun %(e,t'n!re! 'r!l ,!u ,%r,#
met'$e nter!%tve8 ,tu$ $e %!"# lu%rr pr!%t%e# pr'e%te# te,tr nter!%tve !,,t!te $e
calculator.
A%tvtle pr!%t%e v'r / re!l"!te e/%ent $e %tre elev n %!"ul n %!re !%e&t! v'r
/ n/'rm! $e %tre pr'/e,'r re/ert'r l!8 tem!t%! lu%rrl'r# m'$ul $e ev!lu!re
;4!reme?grle?%rter $e n't!re<# %'n$le $e re!l"!re ! !%tvt0
Re!l"!re! ev!lur %'ntnue permte ' !pre%ere '4e%tv ! %un'&tnel'r &
%'mpetenel'r elevl'r# pre%um & ! pr'gre,el'r nreg,tr!te $e !%e&t!0
Re/erne 44l'gr!/%e
1. Be&lu V0# C'&ule!nu I0# .rem!l,%( A0# TG!% .0 St!re! pregtr ele%tr'n%e ! Repu4l%
M'l$'v! ?? Ten$nele $e De"v'lt!re ! S'%et In/'rm!'n!le0 C'n/ern!
Intern!'n!l0 C(&nu8 ASEM# )**F
2. Cartaleanu @. , Cosovan *., >oras-P',t% V0# et !l0# 9'rm!re $e %'mpetene prn ,tr!teg
$$!%t%e nter!%tve0 Centrul E$u%!'n!l Pr' D$!%t%!# C(&nu# )**H0
.. Cer%e" E0# 1er4!n M0 In/'rm!t%!0 I!&8 E$tur! P'lr'm# )***
!. Ciobanu &., Curbet >$., >remalsc$i A., >remalsc$i ,., Iv!n'v L0 O n'u v"une !,upr!
Curr%ulumulu & St!n$!r$el'r l! In/'rm!t% ?? 2M'$ern"!re! ,t!n$!r$el'r & %urr%ul!
e$u%!'n!le 5 $e,%($ere ,pre ' per,'n!lt!te ntegr!l38 M!ter!lele C'n/0 1t0 Intern0 ))5
)E '%t0 )**I0 C(&nu8 I1E# )**I
". C'n%ep! guvernr ele%tr'n%e0 J'tr7re! .uvernulu Repu4l% M'l$'v! nr0 KEE $n
22.0-.200- AA Monitorul *%icial, nr. 10- din 1!.0#.200-
-. >remalsc$i A., >remalsc$i ,. &n%ormatica ' $,%pln! &%'l!r %e /'rme!" g7n$re!
!lg'rtm% & 4!"ele %ultur n/'rm!'n!le ?? M!ter!lele C'n/erne Intern!'n!le
2C!lt!te! nvm7ntulu0 Te'r! & pr!%t%! utl"r te(n'l'gl'r n/'rm!'n!le &
%'mun%!'n!le n e$u%!e0 +) +E m!rte )**H30 Mn,terul E$u%!e & Tneretulu#
C(&nu# )**H
#. .uu V0# C(%u V0# D!n$!r! O0 & !l0 P,('pe$!g'g! %entr!t pe %'pl0 C(&nu8 CEP
75M, 2002
2. Mn$er M0 D$!%t%! /un%'n!l0 C(&nu8 E$tur! C!rter# )**E
/. Str!teg! N!'n!l $e e$/%!re ! ,'%et n/'rm!'n!le 5 LM'l$'v! ele%tr'n%L0
J'tr7re! .uvernulu Republicii Moldova nr. 2"" din 0/.0..200" AA Monitorul *%icial, nr.
!--"0 din 2".0..200", art. ..-
12