Sunteți pe pagina 1din 2

UNITATEA _______________________________

C.U.I. ________________/Cod fiscal _______________


Adresa __________________ Telefon ________________
Nr. ___________________/Data _____________________
A D E V E R I N T A
Se adevereste prin prezenta ca doamna/domnl ____________________________________!
nascta/nasct la data de _______________ in localitatea ______________________! "detl
_____________! sectorl ___! avand C.N.#. ____________________________! a fost
an$a"ata/an$a"at c contract individal de mnca la societatea%& _______________________ !
in perioada de la ____________________ pana la _______________________.
In perioada de la ___________ pana la __________! avand meseria/fnctia de
____________________!
a fost incadrata/incadrat in $rpa%%& _____________ de mnca! in procent de _______'!
conform nominalizarii efectate prin
___________________________________________________________________________%
%%&
Temeil "ridic al incadrarii in $rpa%%& __________de mnca il reprezinta
_______________________________________________________________________%%%%&
()SERVATII*
____________________________________________________________________________
+entionam ca prezenta adeverinta s,a eli-erat in -aza docmentelor! verifica-ile! aflate in
ar.iva societatii! cnoscand,se atat prevederile art. /00 si /01 din Codl penal! referitoare la
falsl in inscrisri oficiale! cat si prevederile le$islatiei de re$lementare a pensiilor din sisteml
p-lic! potrivit carora an$a"atorl poarta intrea$a raspndere pentr vala-ilitatea si
corectitdinea actelor doveditoare tilizate la sta-ilirea dreptrilor de pensie.
Condcatorl nitatii!
___________________
2nmele! prenmele! semnatra si stampila&
Directia/Servicil c atri-tii
salarizare personal
_____________________
2nme! prenme! semnatra&
Intocmit
______________
2nme! prenme! semnatra&
%& Se completeaza denmirea societatii sa! dpa caz! eventalele denmiri anterioare.
%%& Se completeaza I sa II.
%%%& Se completeaza actl administrativ emis de nitate! conform prevederilor (rdinli
ministrli mncii si
ocrotirilor sociale! al ministrli sanatatii si al presedinteli Comisiei Nationale pentr
#rotectia +ncii nr.
34/5114 pentr precizarea locrilor de mnca! activitatilor si cate$oriilor profesionale c
conditii deose-ite care
se incadreaza in $rpele I si II de mnca in vederea! pensionarii 2proces,ver-al! decizie! ta-el!
.otatarea
consilili de administratie si a sindicatli privind nominalizarea persoanelor incadrate in
$rpe sperioare de
mnca! ponta"ele lnare! re$istrl de evidenta a intrarilor in s-teran etc. &.
%%%%& Se completeaza actl normativ 2nr.! data! pozitie! ane6a etc.& care anterior datei de 5
aprilie /445 a
constitit temei "ridic pentr incadrarea in $rpa sperioara de mnca*
7 pentr perioada anterioara datei de 50 martie 5181 incadrarea in $rpa I sa II de mnca s,a
fact c
respectarea Instrctinilor nr. 5.494/518: care cprind meseriile si fnctiile prevazte in
$rpele I si II de mnca;
7 pentr perioada lcrata dpa data de 50 martie 5181 pana la data de 5 aprilie /445!
incadrarea in
$rpe sperioare de mnca s,a fact conform (rdinli ministrli mncii si ocrotirilor
sociale! al ministrli
sanatatii si al presedinteli Comisiei Nationale pentr #rotectia +ncii nr. 34/5114! ordin ce a
inlocit ordinele
+inisterli +ncii si +inisterli Sanatatii nr. 31/5181! 543/51:8 si /54/51::;
7 pentr perioada lcrata dpa data de 5 martie 5114 pana la data de 5 aprilie /445! incadrarea
in
$rpele I si II de mnca s,a fact conform (rdinli ministrli mncii si protectiei sociale! al
ministrli sanatatii
si al presedinteli Comisiei Nationale pentr #rotectia +ncii nr. 5/3/5114;
7 conform altor acte normative in vi$oare la data respectiva.
()SERVA<II* Se va completa c preciz=ri splimentare! dp= caz! in sita>ia persoanelor
care a lcrat in
aceleasi condi>ii c mncitorii. Camprile marcate c asterisc snt o-li$atori de completat.