Sunteți pe pagina 1din 27

UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE I MEDICIN VETERINAR

CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE AGRICULTUR
DISCIPLINA: MANAGEMENT
GESTIUNEA PRODUCIEI AGRICOLE
- PROIECT -
CLUJ-NAPOCA
20013-2014
STUDIU DE CAZ
Presupunem existena exploataiei agricole AGRICOLA CLUJ, avnd urmtoarele date
speci!ice de patrimoniu, respectiv de per!orman te"nico#economic $i posi%iliti de
valori!icare a produciei&
'
A. D!" #"$"%&" '" '%'!"%()")* +"%,:
S-.%+/ "0.&1!/("( este de ''( "a, !ormnd un asolament cu structura pe
culturi)
C&*2(%(&" 3( '1$4!%-'/((&" 4."'(+('" necesare sunt&
*ediu +%irouri,)
-aga.ie)
Atelier mecanic)
/al cu perspective de moderni.are)
T%'!1%" 3( ,3($( #%('1&": 0n.estrarea te"nic a exploataiei este urmtoarea&
# tractoare 1endt 2ario 3'4 4 %uci
# discRau 5,4 ' %ucat
# cultivator Lem6en 7 ' %ucat
# 1re.a Pottinger 8 m ' %ucata
# semntoare 1iona 99 ' %ucat
# semntoare Acoord ' %ucat
#1orras 48 m +ma$in de er%icidat $i tratat, ' %ucat
#-IC 5+ma$in pentru amendamente, ' %ucat
# remorc +": 7(94, 4 %ucati
S&%(/(( ."%,$"$/( ai !ermei sunt 0n numr de ;, din care&
# manager +inginer agronom, '
# conta%il '
# tractori$ti 4
# mecanic de 0ntreinere '
# muncitori necali!icai 4
4
5. S!%-'!-% '-&!-%(&1% 0n exploataia AGRO1LOR<*=I este urmtoarea&
NR.
CRT.
CULTURA SUPRAFAA 67A8
1. G%9- 1:
2. Or. 4(
3.; F&1%" 41%"&-( 2:
4. Porum% %oa%e 4(
:. Carto! '5
< *!ecla de .a"r '5
P%12-'/(( ,"2(( 3( .%"/-%( 2" =&1%(+('%"
NR. CRT. CULTURA PRODUCII
MEDII 6>G8
PRE DE
V?NZARE
6LEI@>G8
1. G%9- :300 1
2. Or. 3000 2
3.; F&1%" 41%"&-( 4000 1.4
4. Porum% %oa%e A:00 1
:. Carto! 20000 1
<. *!ecla de .a"r 40000 0.1A
A. BNTOCMIREA FIEI TE7NOLOGICE
1i$a te"nologic s#a 0ntocmit pentru cultura de grau, cu o producie medie de 59(( 6g>"a,
distana !iind de 5 6m)
1i$a te"nologic conine 0n prima parte, principalele cerine $i restricii care tre%uie
respectate pentru o%inerea unor producii agricole ct mai e!iciente)
Cerinele menionate 0n !i$ele te"nologice se re!er la urmtoarele&
9
1luxul te"nologic de executare a lucrrilor agricole?
*ta%ilirea volumului de lucrri ce tre%uie e!ectuat?
@eterminarea c"eltuielilor cu lucrrile mecani.ate?
*ta%ilirea c"eltuielilor cu lucrrile manuale?
*ta%ilirea consumului de materiale?
Calculul c"eltuielilor cu materialele consumate)
An partea a doua a !i$ei se regsesc c"eltuielile de producie pe categorii, acestea stnd la
%a.a calculrii urmtorilor indicatori economici& costul unitar, pro!itul unitar, rata
pro!itului, productivitatea muncii, c"eltuieli de producie 0n ec"ivalent produs, indicatori
care se pun la dispo.iia !ermierului pentru a evalua corect !iecare etap a culturii
respective)
Pentru exempli!icare, se pre.int !i$a te"nologic a culturii de !loarea#soarelui&
FIA TE7NOLOGIC A CULTURII DE GRAU
6PARTEA I8
E0.&1!/( #%('1&* AGRIKMY P%12-'/( ,"2(": :300C#@D
D(4!$/ ,"2(":: C, S-.%+/: 1 D
C-&!-% .%","%#*!1%": SOIA
8
N%. L-'%*%( !"D$1&1#('" E$
'%!. 1%2($" '%1$1&1#('*
V1&. T%(+ CD"&!. V1&. N1%- G%-. N"'"- CD"&!. UM C1$- P%"/ T1!&
UM &-'%*- &"(@ '- &-'%. &-'%*- , 2" 2" '1,- 4% '- F"&-& 4-, &"(- &"(
%(( UM ,"'. %(( ,-$- .&"0(- )(&"- +1%/ ,!"%(&"&1% $1%- UM
&"( '* !!" 1, 2" ,!
&-'%*%(( ,-$'*
0 1 2 3 4 : < F A G 10 11 12 13 14 1:
1 Incarcat gunoi de graBd t 9( '3 III>4 9)999 4'; gunoi de graBd t 9( '( 9((
2 =ransport gunoi de graBd t>6m 7( (); 84
3 @escarcat gunoi t 9( '3 II>9 5)((( 4((
4 Administrat gunoi "a ' 5( 5(
: Incarcat ingrasaminte c"imice t (); 4( II>9 ()'(5 8 CDPDE 6g ;F8 8 9';3
< =ransport ingrasaminte c"imice t>6m ')7 4 9)'7
F @escarcat ingrasaminte c"imice t (); 4( II>9 ()'(5 8
A Administrat ingr) C"imice "a ' 5( 5( CDPDE
G Arat "a ' '5( '5(
10 @iscuit "a ' 7( 7(
11 Incarcat samanta t ()4 '3 II>4 ()(44 ()7( samanta 6g 45( ')8 95(
12 =ransport samana t>6m ()5 (); ()95
13 *emanatul "a ' 5( 5(
14 =avalugit "a ' 5( 5(
1: Preparat solutie er%icid mii>l ()9 '()(7 I2>' ()(9( 4 apa er%icidat mc ()9 ()(3 ()((
1< =ransport er%icid t>6m ()7 (); ()84 /elmstar ;5GG 6m ()(4 ()4 ()(8
1F Administrat er%icid "a ' 5( 5( II>'
1A Preparat insecticid mii>l 9)9 '()7 I2>' ()(9( 4 apa mc 9)9 ()(3 ()47
1G =ransport insecticid t>6m ()7 (); ()84 Actara 45 Gg 6g ()(; 9)9 ()49
20 Administrat insecticid "a ' 5( 5( II>4
21 Preparat !ungicid mii>l ()9 '()7 I2>' ()(9( 4 Hravo5((sc mc ()9 ()(3 ()(4
22 =ransport !ungicid t>6m ()7 (); ()84 I2>' Hravo5((sc l ')5 ()8 ()7(
23 Administrat !ungicid "a ' 5( 5(
TOTAL 7(7);; 3)755 894 9343)F5F
0 1 2 3 4 : < F A G 10 11 12 13 14 1:
REPORT 7(7);; 3)755 894 9343)F5F
24 Recoltat "a ' 5(( 5((
2: incarcati %aloti t (); 4( ()(95 9
2< transport %aloti t>6m ')7 4 9)4
2F descarcat %aloti t (); 4( ()(95 '
C1$4-, 2" ,!"%(&"
,"'$()!
L-'%*%( "0"'-!!" L-'%*%( "0"'-!!" ,$-&
5
TARIFE PE
GRUPE
I 30
II :0
III A0
IV 100
V 120
7
FIA TE7NOLOGIC A CULTURII GRAULUI
P%!" II H
5. CALCULUL C7ELTUIELILOR DIRECTE PROPORIONALE 6VARIA5ILE8 PE CULTURI
An raport cu tipurile de c"eltuieli varia%ile, se ela%orea. devi.e speci!ice pe culturi 0n care se calculea. marBa %rut +-H, $i
marBa %rut standard +-H*,)
N%. E&","$!" 2" 'D"&!-("&( &"( I
C%!.
CD"&!-("&( ,!"%(&"
') -ateriale din surse proprii ()((
4) -ateriale cumprate ( ()((
9) C"eltuieli de aprovi.ionare +'(I, ( ()((
8) C"eltuieli cu lucrri mecani.ate ''(F)F; 58)77
5) 2aloarea apei pentru irigat ()478 ()('
7) Amorti.area !ondurilor !ixe ( ()((
;) Impo.itul pe venitul agricol '(( 8)F4
3) Arenda +redeventa, ( ()((
F) Prime de asigurare ( ()((
'() Alte impo.ite $i taxe ( ()((
'') Alte c"eltuieli materiale +'I, '4 ()7(
I) =O=AL c"eltuieli materiale '444 7()'F
CD"&!-("&( '- ,-$' =("
') C"eltuieli cu lucrrile manuale 58( 47)5F
4) Contri%uii la asigurri sociale +4(,3I, ''4 5)59
9) Contri%uii la asigurri sociale de sntate +(,(54I, ( ()('
8) Contri%uii la !ondul de $omaB +(,5I, 9 ()'9
5) Contri%uii la !ondul de risc $i accidente +(,4(5I, ' ()(5
7) 1ond Cational Unic +(,35I, 5 ()49
II) =O=AL c"eltuieli cu munca vie 753 94)8(
III) =O=AL c"eltuieli directe + I D II , '33( F4)5F
I2) C"eltuieli indirecte +3I, '5( ;)8'
2) @o%n.i a!erente creditrii ()((
2I) =O=AL c"eltuieli de producie +C=, 4(9' '(()((
2aloarea produciei secundare +2P*, ()((
2II) C"eltuieli a!erente produciei principale 4(9' '(()((
I$2('!1%( "'1$1,('(
') Cost unitar de producie +cp, lei>6g ()8
4) Pre de vn.are +pv, lei>6g '
9) Pro!it %rut unitar +pr, lei>6g ()8
8) Rata pro!itului +r, I '(3);F
5) Productivitatea muncii 6g>.o 7(;)8
lei>.o 837)(
7) C"eltuieli de producie 0n ec"ivalent produs 6g>"a 4593)8;

;
5. CALCULUL C7ELTUIELILOR DIRECTE PROPORIONALE 6VARIA5ILE8 PE CULTURI
An raport cu tipurile de c"eltuieli varia%ile, se ela%orea. devi.e speci!ice pe culturi 0n care se calculea. marBa %rut +-H, $i
marBa %rut standard +-H*,)
-arBa %ruta si marBa %ruta standard la cultura @< GRAU
*peci!icare U- -H
Producia medie 6g>"a 59((
Pre de livrare lei>6g '
2aloarea produciei principale lei>"a 59((
3
2aloarea produciei secundare lei>"a 79(
Produsul %rut lei>"a 5)F9(

C"eltuieli varia%ile Cantitate Pre lei>"a
+l, 6g>"a, lei>"a
IngrJ$Jminte cu C 6g) s)a)>"a 933,' ()57 4';
IngrJ$Jminte cu P 6g) s)a)>"a 97;,' ()43 '(9
IngrJ$Jminte cu E 6g) s)a)>"a 54( ()95 '34
*JmnJ 6g>"a 45( ')8 95(
<r%icid ',5 38 9)'3
1ungicid ()9 '()7 9)'3
Insecticid 9)9 '()7 98)F3
ApJ de irigaii K mc>"a ()5 5)47 4
-ecani.are +teri, '>4 din total
=otal c"eltuieli varia%ile K lei
-arBa %rutJ # lei
Costul unitar direct # lei>6g
-arBa %ruta la cultura PORU-H
*peci!icare U- -H
Producia medie 6g>"a 35((
Pre de livrare lei>6g '
2aloarea produciei principale lei>"a 35((
*u%venii lei>"a 79(
Produsul %rut lei>"a F'9(

C"eltuieli varia%ile Cantitate Pre lei>"a
+l, 6g>"a, lei>"a
IngrJ$Jminte cu C 6g) s)a)>"a
4'4)5 (,57 ''F
IngrJ$Jminte cu P 6g) s)a)>"a
''F (,43 99
IngrJ$Jminte cu E 6g) s)a)>"a
'3; (,95 75
*JmnJ 6g>"a
4( '4 48(
<r%icid
' '44 '44
F
Insecticid
(,' '(8 '(
ApJ de irigaii K mc>"a
8((( (,79 454(
-ecani.are +teri, '>4 din total 8(9,'97
=otal c"eltuieli varia%ile K lei 95'9,9(7
-arBa %rutJ # lei 57'7,7F8
Costul unitar direct # lei>6g (,8'
-arBa %ruta la cultura *1<CLA @< LA/AR
*peci!icare U- -H
Producia medie 6g>"a 8((((
Pre de livrare lei>6g (,'3
2aloarea produciei principale lei>"a ;4((
*u%venii lei>"a 4'48
Produsul %rut lei>"a F948

C"eltuieli varia%ile Cantitate Pre lei>"a
+l, 6g>"a, lei>"a
IngrJ$Jminte cu C 6g) s)a)>"a 8;; ',4 5;4
IngrJ$Jminte cu P 6g) s)a)>"a 4(( ',3 97(
'(
IngrJ$Jminte cu E 6g) s)a)>"a 83( ',5 ;4(
*JmnJ 6g>"a 8 '(( 8((
<r%icid 2en.ar ' '77 '77
<r%icid Proponit 9 8( '4(
<r%icid Hetanal <xpert 9,7 ';4 7'F
1ungicid *!era 595 <C (,8 8F8 'F3
Insecticid Lamdex (,'5 '4( '3
Apa er%icidat MmcN ',9 ',3 4,9
-ecani.are +teri, '>4 din total 7'F,8 7'F,8
=otal c"eltuieli varia%ile K lei 9;F8,;
-arBa %rutJ # lei '9''3,;
Costul unitar direct # lei>6g (,(F
-arBa %ruta si marBa %ruta standard la cultura ORL
*peci!icare U- -H
Producia medie 6g>"a 9(((
Pre de livrare lei>6g 4
2aloarea produciei principale lei>"a 7(((
Producia secundarJ 6g>"a (
Pre de livrare lei>6g 4
2aloarea produciei secundare lei>"a (
*u%venii lei>"a 79(
Produsul %rut lei>"a 779(
''

C"eltuieli varia%ile Cantitate Pre lei>"a
+l, 6g>"a, lei>"a
IngrJ$Jminte cu CPE 6g>"a 49( 8 F4(
IngrJ$Jminte cu E 6g>"a '(( (,73 73
*JmnJ 6g>"a ';( ',7 4;4
<r%icid 4,5 9;,5 F9,;5
Insecticid (,' ';(( ';(
ApJ de irigaii K mc>"a 84(( (,(3 (,98
=otal c"eltuieli varia%ile K lei '548,(F
-arBa %rutJ # lei 5'(5,F'
Costul unitar direct # lei>6g (,5'
-arBa %ruta si marBa %ruta standard la cultura 1loarea soarelui
*peci!icare U- -H
Producia medie 6g>"a 8(((
Pre de livrare lei>6g ',8
2aloarea produciei principale lei>"a 57((
Producia secundarJ 6g>"a
Pre de livrare lei>6g
2aloarea produciei secundare lei>"a (
*u%venii lei>"a 79(
Produsul %rut lei>"a 749(
'4

C"eltuieli varia%ile Cantitate Pre lei>"a
+l, 6g>"a, lei>"a
IngrJ$Jminte cu C 6g) s)a)>"a 48( ',5 97(
IngrJ$Jminte cu P 6g) s)a)>"a F4 4,8 44'
IngrJ$Jminte cu E 6g) s)a)>"a 83( 4,4 '(57
*JmnJ 6g>"a 8,5 85 4(9
<r%icid (,(9 9((( F(
1ungicid (,5 8;( 495
@esicant 8 '4( 83(
ApJ pentru prepararea solutiei (,5 5,47 4
-ecani.are + teri, '>4 din total 8F7,57
=otal c"eltuieli varia%ile K lei 9'89,57
-arBa %rutJ # lei F9;9,57
Costul unitar direct # lei>6g (,;F
-arBa Hruta la cultura de Carto!
*peci!icare U- -H
Producia medie 6g>"a 4((((
Pre de livrare lei>6g '
2aloarea produciei principale lei>"a 4((((
Producia secundarJ 6g>"a (
Pre de livrare lei>6g (
2aloarea produciei secundare lei>"a (
*u%venii lei>"a 79(
Produsul %rut lei>"a 4(79(
'9

C"eltuieli varia%ile Cantitate Pre lei>"a
+l, 6g>"a, lei>"a
IngrJ$Jminte cu C 6g) s)a)>"a '45 (,3 '((
IngrJ$Jminte cu P 6g) s)a)>"a 45;,8 ',8 97(,97
IngrJ$Jminte cu E 6g) s)a)>"a '8( ' '8(
*JmnJ 6g>"a 95(( ' 95((
<r%icid 4 5F ''3
1ungicid ',5 'F,5 4F,45
Insecticid ',5 5F 33,5
ApJ de irigaii K mc>"a 7(( ',5 F((
-ecani.are +teri, '>4 din total 8'8,;3585
=otal c"eltuieli varia%ile K lei 575(,3;'85
-arBa %rutJ # lei '8F;F,'4355
Costul unitar direct # lei>6g (,43
C. CALCULUL C7ELTUIELILOR FIJE
Potrivit datelor de patrimoniu $i a celor legate de !ora de munc permanent, exploataia agricol 0$i poate previ.iona
c"eltuielile !ixe, pe grupe, dup cum urmea.&
1. CD"&!-("&( '- .&! %"$2"(:
Arenda pe "ectarul de teren arendat, indi!erent de cultur, se sta%ile$te 0ntre arenda$ $i arendator prin contractul de arendare) *e
presupune suma de 45( lei>"a ca repre.entnd arenda) Prin urmare, arenda la nivelul exploataiei agricole va !i de
45( lei>"a O ''( "a P 4;)5(( lei)
*ituaia acestor c"eltuieli , proporional reparti.ate pe culturi, este urmtoarea&
'8
M*%(," %"$2"(K !1!& 3( ." '-&!-%(
N%.
C%!.
T(. 2"
'D"&!-("&(
T1!&
'D"&!-("&(
C-&!-%
G%9- O%) F&1%"-
41%"&-(
P1%-,L C%!1+ S+"'&
1. Arenda 4;)5(( 9;5( 5((( 745( 5((( 9;5( 9;5(
*upra!aa ocupat de cultura de grau este de '5 "a, ast!el c din totalul de 9(((( de lei, acestei culturi 0i revin
45( lei>"a O '5 "a P 9);5(
2. CD"&!-("&( '- '&*2(%( 3( '1$4!%-'/((&":
Acestea se evaluea. 0n !uncie de !elul $i numrul construciilor deinute de !erm&
*ediu +%irouri, '
-aga.ie '
Atelier mecanic '
/al cu perspectiv de moderni.are '
. I,.1)(!-& ." '&*2(%(:
An raport cu patrimoniul de cldiri ale exploataiei $i 0n con!ormitate cu metodologia de calcul sta%ilit prin normele legislative,
impo.itul pe cldiri se pre.int ast!el&
I,.1)(!-& ." '&*2(%(
N%. C%! T(.-& 2"
'1$4!%-'/((
V&1%" 2"
($="$!%K &"(
I (,.1)(! I,.1)(! +"%"$!
&"(
1. *ediul
administrativ
''( ((( (,;5 345
2. -aga.ie cereale 3( ((( (,;5 7((
3. /al '( ((( (,;5 ;5
4. Atelier mecanic 3 ((( (,;5 7(
T1!& (,.1)(! ." '&*2(%( 4(3 ((( (,;5 '57(
Cota de impo.itare este de (,;5I se aplic la valoarea de inventar a !iecrui tip de construcie)
L. I,.1)(!-& ." !"%"$-& +"%"$! '&*2(%(&1%:
*upra!aa ocupat cu cldiri din cadrul exploataiei AGRICOLA CLUJ este de (,F3 "a, asupra creia se aplic un tari! de '59
lei>"a +.ona @, rangul 2,)
(,F3 "a O '59 lei>"a P '5( lei)
'5
'. A,1%!(4,"$!-& '&*2(%(&1% se calculea. 0n regim liniar con!orm Legii '5>'FF8, cu modi!icrile ulterioare)
A,1%!(4,"$!-& $-&
N%. C%!. V&1%" !1!&* 2"
($="$!%K &"(
D-%! 2" +1&14(%"K
$(
A,1%!(4,"$! $-&K
&"(
') 4(3 ((( 45 394(
2. R".%/((&" '-%"$!" & '&*2(%( 3( '1$4!%-'/((:
Reparaiile curente +tencuit, .ugrvit, sunt prev.ute 0ntr#o cot speci!ic din valoarea de inventar, de regul 5I, ast!el&
4(3 ((( O 5I P '( 8(( lei)
Potrivit calculelor speci!ice e!ectuate, volumul total al c"eltuielilor cu cldirile, respectiv 0mprirea lor proporional pe
culturi, se pre.int ca 0n ta%elul urmtor&
M*%(," 'D"&!-("&(&1% !1!&" '- '&*2(%(&" 3( %".%!()%" ." '-&!-%(
N%
'%
!
OL("'!(= 2"
'D"&!-("&(
T1!&
&"(
G%9- O%) F&1%"
41%"&-(
P1%-,L C%!1+ S+"'&*
1 Impo.it pe
cldiri
'57( 4'( 43( 95( 43( 4'( 4'(
2 Impo.it pe
terenul
a!erent
cldirilor
'5( 4(,8 4;,4 98 4;,4 4(,8 4(,8
3 Amorti.are 394( ''98,85 '5'4,7 '3F(,;5 '5'4,7 ''98,85 ''98,5
4 Antreinere '(8(( '8'3,'3 '3F(,3 4979,5 '3F(,3 '8'3,'3 '8'3,'3
: =O=AL 4(89( 4;39,(9 9;'(,7 8793,45 9;'(7( 4;39,(9 4;39,(9
Reparti.area c"eltuielilor pe culturi se !ace proporional cu supra!aa deinut de !iecare cultur) Calculul c"eltuielilor pe
!iecare cultur 0n parte, se !ace ca produs 0ntre valoarea !iecrui element de c"eltuial $i supra!aa ocupat de !iecare cultur,
iar prin 0nsumare re.ult c"eltuiala total) Ast!el, pentru cultura de grau, vom avea&
Impo.it pe cldiri&
'7
'57( lei > ''( "a P '8 lei
'8 lei>"a O '5 "a P 4'( lei)
Impo.itul pe terenul a!erent cldirilor&
'5( lei > ''( "a P ',97 lei)
',97 lei>"a O '5 "a P 4(,8 lei)
Amorti.area&
394( lei > ''( "a P ;5,79 lei>"a
;5,79 lei>"a O '5 "a P ')'98 lei)
Antreinere&
'(8(( lei > ''( "a P F8,58 lei>"a)
F8,58 lei>"a O '5 "a P '8'3,'3 lei)
T1!&:4;39,(9&"(@D.
3. CD"&!-("&(&" '- !%'!1%"&" 3( ,3($(&" #%('1&":
An aceast categorie sunt incluse& amortismentul, piesele de sc"im%, com%usti%ilii $i lu%ri!ianii)
. A,1%!(4,"$!-&: se determin 0n !uncie de valoarea de inventar $i de durata medie de !uncionare a miBloacelor !ixe)
2aloarea total de inventar& '8( 9(( lei)
@urata de !uncionare& 3 ani)
Amortismentul anual va !i de '; 59;,5 lei)
L. CD"&!-("&(&" '- .("4"&" 2" 4'D(,L:
Acestea repre.int '(I din valoarea de inventar a utilaBelor)
@eci, vom avea c"eltuieli cu piesele de sc"im% '(I O '8( 9(( lei P '8 (9( lei)
'. CD"&!-("&( '- ,1!1%($ 3( &-L%(+($/((:
*e determin con!orm consumului speci!ic $i duratei anuale de lucru)
M1!1%($:
C"eltuielile cu motorina se calculea. 0n !uncie de numrul .ilelor de lucru care, potrivit datelor statistice, sunt de aproximativ
7(I dintr#un an) Aceasta 0nseamn c un tractor lucrea. e!ectiv 44( .ile pe an) Consumul mediu .ilnic de motorin este de 9(
l)
Cecesarul de motorin P nr tractoare O nr .ile O consum .ilnic
Cecesarul de motorin P 4 tr) O 44( .ile O 9( l>.i P'9 4(( l>an)
C"eltuieli cu motorina P necesar litri motorin O pre>litru
C"eltuielile cu motorina P '9 4(( O 8,4 lei>l P 55 88( lei)
Pre motorin P 8,4 lei>l)
';
2eri!icrile te"nice $i 0ntreinerile periodice, care implic reglaBe, sc"im%uri de ulei $i 0nlocuirea unor piese de sc"im%,
reparaiile curente $i reparaiile capitale, intr su% incidena c"eltuielilor cu serviciile executate de teri, !iind e!ectuate de ctre
atelierele de service autori.ate)
L-L%(+($/((:
Aceste c"eltuieli au la %a. consumurile speci!ice $i preurile unitare ale acestora)
CD"&!-("&(&" '- &-L%(+($/((
N%
'%!
T(.-& 2" -&"(
'1$4-,!
C1$4-, &-$K
&(!%(
N-,*% 2"
&-$(
N-,*%
2"
!%'!1%"
P%"/K
&"(@&(!%-
CD"&!-("&(
!1!&"K
&"(
1 Ulei de motor 5 ; 4 '( ;((
2 Ulei de transmisie '' ; 4 5 ;;(
=O=AL O O O O '8;(
C"eltuielile cu uleiul de motor P 5 l>lun O ; luni O 4 tr) O '( lei>litru P ;(( lei>an)
C"eltuielile cu uleiul de transmisie P '' l>lun O ; luni O 4 tr) O 5 lei>litru P ;;( lei>an)
An sinte., volumul c"eltuielilor totale cu utilaBe $i pe culturi, sunt urmtoarele&
M*%(," 'D"&!-("&(&1% '- -!(&M"&"
N% '%! OL("'!(= 2"
'D"&!-("&(
T1!& &"( G%9- O%) F&1%"
41%"&-(
P1%-,L C%!1+ S+"'&*
1 Amortisment '; 59;,5 49F',8
;
9'33,7 9F35,;5 9'33,7 49F',8
;
49F',8
;
2 Piese sc"im% '8 (9( 'F'9,' 455(,3 9'33,5 455(,3 'F'9,' 'F'9,'
3 -otorin 55 88( ;,57( '((3( '47(( '((3( ;,57( ;,57(
4 Lu%ri!iani '8;( 4((,8 47;,4 998 47;,4 4,((8 4((,8
=O=AL 33 8;;,5 '4(78,
F
'7(37)
7
4('(3,4
5
'7(37)7 '4(78,
F
'4(78,
F
Pentru cultura de grau, avem urmtoarele c"eltuieli&
C" cu amortismentul&
'; 59;,5 lei > ''( "a P '5F,89 lei>"a)
'5F,89 lei>"a O '5 "a P 49F',8; lei)
C" cu piesele de sc"im%&
'8 (9( lei > ''( "a P '4;,58 lei)
'4;,58 lei O '5 "a P 'F'9,' lei)
C" cu motorina&
55 88( lei > ''( "a P 5(8 lei>"a)
5(8 lei>"a O '5 "a P ;,57( lei)
C" cu lu%ri!ianii&
'3
'8;( lei > ''( "a P '9,97 lei>"a)
'9,97 lei>"a O '5 "a P 4((,8 lei)
CD !1!&" '- -!(&M"&" P '4(78,FD'4(78,FD'4(78,FD'7(37)7D'7(37)7D4('(3,45P338;7,97
4. CD"&!-("&(&" '- 4&%((&":
*e determin potrivit structurii personalului direct productiv existent 0n cadrul !ermei)
-anager +inginer agronom, '
Conta%il cu studii medii '
=ractori$ti 4
-ecanic de 0ntreinere '
-uncitori necali!icai 4
*alariile, sta%ilite 0n raport cu cali!icarea, responsa%ilitiile $i atri%uiile speci!ice sunt urmtoarele&
S&%((&" $-&"K '1$!%(L-/((&" 3( !0"&"
N%. C%! S!%-'!-%
."%41$&-&-(
."%,$"$!
N-,*%-&
2"
."%41$"
S&%
L%-!
&-$%K &"(
S&%
L%-!
$-&K &"(
C1$!%(L-/((
3( !0"
62FK:::I8
T1!&
'D"&!-(&*
'- 4&%((
$-&"K &"(
1. -anager ' 45(( 9(((( 347; 9347;
2. Conta%il ' '3(( 4'7(( 5F54 4;554
3. =ractori$ti 4 ''(( '94(( 9793 997;7
4. -ecanic ' F(( '(3(( 4F;7 '9;;7
:. -uncitori 4 ;(( 38(( 49'5 4'89(
=O=AL ; ;((( 38((( 49'83 '98;('
C"eltuiala cu salariu managerului P ' man) O 45(( lei>lun O '4 luni O 4;,555I P 9347; lei)
C"eltuiala cu salariu conta%ilului P ' cont) O '3(( lei>lun O '4 luni O 4;,555I P 4;554 lei)
C"eltuiala cu salariile tractori$tilor P ' tract) O ''(( lei>lun O '4 luni O 4;,555I P 997;7 lei)
C"eltuiala cu salariul mecanicului P ' mec) O F(( lei>lun O '4 luni O 4;,555I P '9;;7 lei)
C"eltuiala cu salariile muncitorilor P 4 munc) O ;(( lei>lun O '4 luni O 4;,555I P 4'89( lei)
CD"&!-("&(&" '- 4&%((&" ."%41$&-&-( ."%,$"$! ." '-&!-%(
N%.
C%!.
OL("'!(=-&
'D"&!-("&((
T1!&K
&"(
G%9- O%) F&1%"-
41%"&-(
P1%-,L C%!1+ S+"'&*
'F
1. -anager 9347; 54'3,44 7F5;,7 37F; 7F5;,7 54'3,44 54'3,44
2. Conta%il 4;554 9;5;,(F 5((F,8 747',;5 5((F,8 9;5;,(F 9;5;,(F
3. =ractori$ti 997;7 85F4,'3 7'44,3 ;759,79 7'44,3 85F4,'3 85F4,'3
4. -ecanic '9;;7 '3;3,58 45(8,7 9'9(,F( 45(8,7 '3;3,58 '3;3,58
:. -uncitori 4'89( 4F44,4; 93F7,4 83;(,45 93F7,4 4F44,4; 4F44,4;
=O=AL '98;(' '3973,9 488F(,7 44F5F,F 488F(,7 '3973,9 '3973,9
C"eltuiala cu salariu managerului , a!erent culturii de grau este egal cu&
93 47; lei > ''( "a O '5 "a P 54'3,44)
C"eltuiala cu salariu conta%ilului& 4;554 lei > ''( "a O '5 "a P9;5;,(F lei)
C"eltuiala cu salariile tractori$tilor& 997;7 lei > ''( "a O '5 "a P 85F4,'3 lei)
C"eltuiala cu salariu mecanicului& '9;;7 lei > ''( "a O '5 "a P '3;3,58 lei)
C"eltuiala cu salariul muncitorilor& 4'89( lei > ''( "a O '5 "a P 4F44,4;lei)
:. A&!" 'D"&!-("&( +(0":
An aceast categorie intr c"eltuielile pentru administrarea !ermei, cum ar !i c"eltuielile cu a%onamentele de tele!on, radio, =2,
miBloace de transport etc),) Acestea se sta%ilesc 0n %a.a unor calcule estimative, 0n !iecare an, $i sunt considerate a !i, 0n acest
studiu de ca., '5((( lei)
A&!" 'D"&!-("&( +(0"K ." '-&!-%(
N%. C%!. OL("'!(=-&
'D"&!-("&((
T1!& &"( G%9- O%) F&1%"
41%"&-(
P1%-,L C%!1+ S+"'&*
1 Alte c"eltuieli
!ixe
'5((( 4(85,85 4;4;,4 98(F,(F 4;4;,4 4(85,85 4(85,85
C"eltuielile distr%uite pe cultura de grau, sunt egale cu&
'5((( lei > ''( "a O '5 "a P 4(85,85 lei)
4(
*intetic, c"eltuielile !ixe, total $i pe culturi, se pre.int ast!el&
C"eltuielile !ixe a!erente culturilor, pe supra!aa de un "a sunt de '97,97 lei) Cultura de grau are o producie medie de 59((
6g>"a) Cunoscnd aceste date, putem calcula costul unitar !ix, care 0n ca.ul acestei culturi este de (,8( lei>6g)
CD"&!-("&( +(0"K !1!& 3( ." '-&!-%(
N%.
C%!.
OL("'!(=-&
'D"&!-("&((
T1!&
&"(
G%9- O%) F&1%"
41%"&-(
P1%-,L C%!1+ S+"'&*
1 Arenda 9(((( 9;5( 5((( 745( 5((( 9;5( 9;5(
2 Cldiri 4(89( 4;39,(9 9;'(,7 8793,45 9;'(,7 4;39,(9 4;39,(9
3 UtilaBe 338;3 '4(78,F '7(37,
7
4('(3,4
5
'7(37,7 '4(78,F '4(78,F
4 *alarii '98;(
'
'3973,9 488F(,
7
44F5F,F 488F(,7 '3973,9 '3973,9
: Alte
c"eltuieli
!ixe
'5((( 4(85,85 4;4;,4 98(F,(F 4;4;,4 4(85,85 4(85,85
T1!&
'D"&!-("&(
+(0"
4337(
F
9F('',7
3
54,('5 5;975)8
F
54,('5 9F('',7
3
9F('',73
< *upra!aa
K "a
'4( '5 4( 45 4( '5 '5
F C"eltuieli
!ixe, lei>"a
Lei 47((,;; 47((,;
5
44F8,7' 47((,;5 47((,;; 47((,;;
A Producia
medie
Eg 54(( 9((( 8((( 35(( 4(((( 8((((
G C14!-&
-$(!% +(0
Lei>6g (,5( (,37 (,5; (,9( (,'9 (,(7
4'
2)F I,.1)(!-& ." .%1+(!-& %"&()! 2" +"%,
8 C&'-&-& .%1+(!-&-( L%-!
Indicatorul utili.at peritru exprimarea rentabilitatii in valori absolute este pro!itul) Repre.entand
mo%ilul activitatii agentilor economici se impune supraveg"erea !ormarii si anali.a acestuia)
<xploatatiile agricole cu personalitate Buridica +societatile comerciale, societatile agricole si
alte !orme de asociere agricola cu personalitate Buridica, organi.atiile cooperatiste, precum si
orice alta entitate care are statut legal de persoana Buridica constituita su% legislatia romana,
sunt o%ligate la plata impo.itului pentru pro!itul impo.a%il o%tinut din orice sursa)
Profitul brut se calculeaza ca diferenta intre veniturile (V) realizate din orice sursa
si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora (Chv) dintrun an fiscal!
PrHrP 2 # C"v?
PrHrP Qmi 0 pvi # N O,( 0 cuiK ($ '%":
Qmi# productia vanduta?
pvi# pretul de valori!icare al produsului i?
cui# costul unitar total al produsului i)
Veniturile repre.inta sumele sau valorile incasate sau de Incasat din livrari de %unuri, executarea
de lucrari, prestarea de servicii etc) si castigurile din orice alte surse) Categoriile de venituri
sunt& venituri din exploatare, !manciare si extraordinare)
Cheltuielile reprezinta valorile platite sau de platit pentru toate consumurile efectuate. si in cadrul
c"eltuielilor se disting trei categorii& c"eltuielile de exploatare, c"eltuielile !inanciare si
c"eltuielile extraordinare)
R Cheltuielile de e"ploatare cuprind#
P Cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile, costul de ac"i.itie al o%iectelor de
inventar consumate, contravaloarea energiei si a apei consumate?
P Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti, redevente, chirii; prime de asigurare; studii si
cercetari; cheltuielile cu alte servicii executate de terti (colaboratori); comisioane si onorarii?
c"eltuieli de protocol, reclama si pu%licitate? transportul de %unuri si personal? deplasari,
detasari si trans!erari? c"eltuieli postale si taxe de telecomunicatii, servicii %ancare si
altele?
P Cheltuieli cu personalul +salariile, asigurarile si protectia sociala si alte c"eltuieli cu
personalul, suportate de persoana Buridica,?
P Alte cheltuieli de exploatare +pierderi din creante si de%itori? despagu%iri, amen.i si
penalitati? donatii si alte c"eltuieli similare? c"eltuieli privind activele cedate si alte operatii
de capital etc),
Unele c"eltuieli au deductibilitate limitata, stabilita prin reglementari legale. Ast!el, c"eltuielile de
protocol se deduc in limita unei cote de 4I aplicata asupra pro!itului %rut etc) r Cheltuieli
financiare cuprind& di!erentele ne!avora%ile de curs valutar re.ultate in urma evaluarii
creantelor si datoriilor in valuta, c"eltuiala cu valoarea ramasa neamorti.ata a c"eltuielilor de
cercetare si de.voltare si a miBloacelor !ixe de natura o%iectelor de inventar?
do%an.ile privind exercitiul !manciar in curs? etc)
R Cheliuieli extraordinare sunt cele !acute ca urmare a efectelor negative ale calamitatilor naturale
si ale altor evenimente extraordinare)
L8 C&'-&-& .%1+(!-&-( (,.1)L(&
=emeiul legal al impo.itarii pro!itului il constituie Legea nr 5;'>4((9 si Cormele
metodologice de aplicare ale legii) Anul !iscal al !iecarui contri%ua%il este anul calendaristic)
Perioada impo.a%ila pentru contri%ua%il este perioada din anul !iscal pentru care acesta a
existat)
rofitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice
sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr!un an fiscal, din care
se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile.
P% (,..QV- CD= -V$"(,.. R CD$"2"2.
Veniturile neimpozabile sunt preva.ute si apro%ate prin acte normative) *pre exemplu,
dividendele primite de la o persoana Buridica romana +s#au impo.itat la sursa,? dividendele
primite de la o persoana Buridica straina din statele U<, daca persoana Buridica romana detine
minimum '5I din capitalul social al unei persoane Buridice dintr#un stat mem%ru, respectiv
minimum '(I, incepand cu ' ianuarie 4((F?
La sta%ilirea pro!itului impo.a%il se iau in calcul si alte elemente similare veniturilor
si c"eltuielilor potrivit normelor de aplicare) In acest sens apar cheltuielile deductibile. Pentru
determinarea pro!itului
impo.a%il sunt considerate c"eltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii
de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare +pentru
protectia muncii, pentru prevenirea accidentelor de munca si a %olilor pro!esionale? cu
primele de asigurare pentru asigurarea accidentelor de munca, %oli pro!esionale sau riscuri
pro!esionale? etc),
Chetuieli nedeductibile sunt considerate cheltuielile cu impozitul pe profit datorat, amenzile,
confiscarile, ma"orarile de intarzaiere si penalitatile de intarzaiere datorate catre autoritatile romane?
49
c"eltuielile privind %unurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lips a din
gestiune ori degradate neimputabile, pentru care nu au !ost inc"eiate contracte de asigurare,
precum si taxa pe valoarea adaugata a!erenta? c"eltuielile inregistrate in conta%ilitate, care nu
au la %a.a un document Busti!icativ, potrivit legii? c"eltuielile determinate de di!erentele
ne!avora%ile de valoare a titlurilor de participare la persoanele Buridice la care detin
participate, precum si cele a!erente o%ligatiunilor emise pe termen lung? c"eltuielile cu
serviciile de management, consultants, asistenta sau alte prestari de servicii, pentru care nu
se poate Busti!ica necesitatea prestarii acestora etc)
*ta%ilirea impo.itului pe pro!it&
Impo.itul se sta%ileste prin aplicarea cotei asupra pro!itului impo.a%il)
Cota de impozit pe profit (C) este de..................#
I,.@.%1+(! Q P% (,. 0 C
c, @eterminarea pro!itul net?
Pro!itul net repre.inta di!erenta intre pro!itul %rut impo.itul pe pro!it)
Pr net P PrHr # Imp>Pro!it)
rofitul net este principala sursa a dezvoltarii activitatii agentilor economici.
In cadrul unei =ntreprinderi, masa pro!itului nu este su!icienta pentru aprecierea
gradului de pro!ita%ilitate a activitatii) Indicatorul care o!era in!ormatii cu privire la mersul
a!acerilor si permite sta%ilirea strategiilor care sa urmareasca maximi.area pro!itului este
rata rentabilitatii sau rata profitabilitatii.
$ata rentabilitatii este o notiune generala, care masoara raportul dintre rezultate si
mi"loace. Aceasta arata pro!itul reali.at la !iecare suta lei c"eltuita pentru o activitate) *e
poate calcula in mai multe modalitati, printre care si urmatoarele&
$ata rentabilitatii resurselor consumate +RcI, poate !i calculata ca raport procentual
intre masa pro!itului %rut si c"eltuielile e!ectuate pentru o%tinerea lui&
$c#
P
Profit brut
x
'((
Cheltuieli aferente veniturilor
Indicatorul ast!el determinat poate ascunde utili.area incompleta a capitalului din
dotare) *e impune, deci, necesitatea calcularii ratei renta%ilitatii pe %a.a capitalului din
dotare)
48
Rata rentabilitatii econo$ice 6R"I8 ( ($ '1$4(2"%%" '.(!&-&
total&
ReIP Pro!it %rut
x
'((
Capitalul total
Rata rentabilitatii veniturilor 6'(+%"( 2" +'"%(8 Rv% se stabileste astfel#
rofit brut
Rv% &#################x '((
Cifra de afaceri
-arimea si structura indicatorilor profit si rata profitului repre.inta o %a.a su%stantialS
de evidentiere a concordantelor sau disproportiilor posi%ile dintre ramurile anali.ate)
Pentru concreti.area pro!ita%ilitatii !ermei este sta%ilit nivelul celor doi indicatori
economici, pe culturi si la nivel de !erma, in doua variante, ast!el&
a, Pro!itul si rata pro!itului pe culturi si la nivel de !erma in conditiile in care intreaga
productie obtinuta devine productie marfa, ta%elul 4)4F)
TL"&-& 2.2G
45
P%1+(!-& 4( %! .%1+(!-&-( ." '!(=(!!( 4( & $(="& 2" +"%,

C-&!-% S
D
P,
>#@
7
P%12.
T1!
>#6!8
CD"&!
&"(@
D
T1!&
'D"&!@
P'-&!-%
P%"!
=$)
&"(@C#
V&. P%12.
L"( @
'-&!-%
P%1+(!-& T1!&
L"( @ C-&!-%
R!
P%1+(!
I
G%-
'5 59(( ;F,5 9F('')73 535';5)4 ' ;F5(( #5(57;5,4 #37,8'
O%)
4( 9((( 7( 54,('5 '(8()9 4 '4(((( ''3F5F,; ''895,'9
F&.41%"&-(
45 8((( '(( 5;975)8F '898'9;,45 ')8 '8(((( #'4F8'9;,45 #F(,49
P1%-,L
20 35(( ';( 54)('5 '(8()9 ' ';(((( '73F5F); '748',89
C%!1+
'5 4(((( 9(( 9F('')73 535';5)4 ' 9((((( #435';5,4 #83,;9
S+"'&
'5 8(((( 7(( 9F('')73 535';5)4 ()'3 '(3((( #8;;';5,4 #3',58
T1!&
''( 3(3(( '9(F)5 4337(F 9'F';89)85 7)53 F';)5(( #44;8489,85 4;97F,75
47
5(L&(1#%+(":

Pocol cristina 4((F#TGestiunea productiei agricole#g"id proiect,editura Academic
Pres,CluB#Capoc
-,<,Cristina Pocol,4((F,<conomie rurala,<ditura Academic Pres,CluB#Capoca
S(!"1#%+(": SSS.,.2%.%1
SSS.,+($$!".%1
D!!.:@@SSS.#%.%1@4!(%"@21)"-,"2((-1.!(,"-2"-)1!-."$!%--'-&!-%-2"-#%--($-
+-$'!("-2"-%"'1&!-4'1$!!-4(-($2('"&"-2"-)1!-.D!,&

4;