Sunteți pe pagina 1din 26

Cuprins

Introducere..............................................................................................................................................4
Reguli de redactare a lucrrii de licen ( ME) ....................................................................................12
Sus inerea lucrrii de licen (ME) .....................................................................................................16
ANEA A ............................................................................................................................................1!
ANEA ".............................................................................................................................................2#
ANEA C.............................................................................................................................................21
ANEA $.............................................................................................................................................22
ANEA E.............................................................................................................................................2%
ANEA & ...........................................................................................................................................24
ANEA '.............................................................................................................................................2(
ANEA ).............................................................................................................................................26
ANEA *..............................................................................................................................................2+
ANEA ,.............................................................................................................................................2-
%
Introducere
.re/entul g0id este destinat pentru ela1orarea2 redactarea 3i sus4inerea te/ei de licen .
'0idul ur5re3te pre/entarea unor repere pri6ind alegerea te5ei2 sta1ilirea
coordonatorului 3tiin4i7ic2 opera4iunile de ela1orare i redactare a lucrrii.
'0idul este ela1orat pentru studen ii &acult4ii Calculatoare2 In7or5atic 3i
Microelectronic2 specialitatea (26.2 8Tehnologii Informaionale.
&inali/area studiilor uni6ersitare la ciclul I i5plic organi/area procesului de
ela1orare 3i sus4inere a te/ei de licen de ctre institu4iile de 9n645:nt superior
acreditate institu4ional. ;ucrul asupra te/ei de licen se reali/ea/ 9n con7or5itate cu
Regula5entele 9n 6igoare.
Studiile superioare sunt 7inali/ate prin ela1orarea 3i sus4inerea pu1lic a te/ei de
licen .
<e/a de licen este o lucrare original2 7unda5entat practic2 care con4ine re/ultate
e=peri5entale>practice 9n do5eniul respecti6 de studiu 3i cercetare>proiectare. <e/a de
licen contri1uie la de/6oltarea capacit4ilor de cercetare 3tiin4i7ic ale studen ilor2
o7er posi1ilitatea speciali/rii 9ntr?un do5eniu circu5scris studiilor din do5eniul
respecti6 3i o14inerea unei diplo5e de inginer licen iat 9n do5eniul ales.
.rocesul de ela1orare 3i sus4inere a te/ei de licen4 pre6ede c:te6a etape consecuti6e.
@n pri5ul r:nd2 studentul tre1uie s?3i aleag te5a te/ei de licen4 i conductorul
tiin i7ic2 lu:nd 9n considera4ie actualitatea ei. <e5a aleas 6a 7i 9nregistrat 9n 5odul
sta1ilit de catedr.
Cea de?a doua etap presupune concreti/area direc4iei de cercetare cu conductorul
3tiin4i7ic2 inclusi6 studierea preala1il a literaturii2 9n 1a/a creia este ela1orat planul2
care la r:ndul su este coordonat cu conductorul 3tiin4i7ic.
Etapa a treia include proiectarea i reali/area so7tului.
Etapa a patra pre6ede lucrul ne5iAlocit cu con4inutul te=tului te/ei de licen4. ;a
aceast etap diplo5antul generali/ea/ 5aterialul acu5ulat 9n ur5a studiului e7ectuat2
9l anali/ea/2 9l siste5ati/ea/ 3i 7or5ulea/ conclu/ii logice 3i argu5entate.
;a cea de?a cincea etap studentul o7or5ea/ lucrarea 9n con7or5itate cu cerin4ele
9naintate 7a4 de te/ele de licen4.
.regtirea ctre sus4inerea te/ei de licen4 constituie cea de?a 3asea etap.
Cea de?a 3aptea etap const 9n sus4inerea preala1il a te/ei de licen4 la catedr .
<e5a i conductorul te/ei de licen la catedra A<I2 sec ia <I se alege cu un an
9nainte de sus inere i se pre/int pentru a 7i apro1at apoi la Consiliul &acult ii. @n
perioada 5ai?iunie a acestui an se pre/int la catedr secretarei o copie a 1uletinului de
identitate2 pe care se scrieB grupa2 nu5ele conductorului2 te5a 9n ro5:n2 date de
contact (tele7on i e?5ail).
@n calitate de conductor de te/ poate 7i oricare din lectorii2 pro7esorii de la catedra
A<I.
4
$ac studentul nu se poate decide la alegerea te5ei i conductorului p9n la ulti5a
edin a Consiliului &acult ii2 atunci e7ul Catedrei 6a 7ace reparti/area care de la 1
septe51rie 6a 7i a7i at.
(
1 Structura lucrrii de licen , Memoriu Explicativ (ME). Cerin e ctre
fiecare element din structura ME
Ele5entele unui Me5oriu E=plicati6 suntB
copertaC
7oaia de titluC
sarcinaC
recen/iaC
declara ia studentuluiC
a6i/ul pro7esoruluiC
re/u5atC
a1stractC
cuprinsC
introducereC
con inutul MEC
argu5entarea econo5icC
conclu/iiC
1i1liogra7ieC
ane=eC
Coperta
Coperta 6a con ine B
sigla i denu5irea institu iei (Dni6ersitatea <e0nic a Moldo6ei)C
titlul proiectului>te/ei (9n li51a ro5:n2 engle/ pentru grupele cu 7or5a de studii
9n li51a ro5:n i rus2 ro5:n2 engle/ pentru grupele cu 7or5a de studii 9n
li51a rus)C
nu5ele i prenu5ele autoruluiC
date despre conductor (nu5e2 prenu5e2 grad didactic i tiin i7ic)C
locul (C0i inu) i anul de sus inere a proiectului > te/ei de licen .
Ca e=e5plu este 9n ANEA A
Foaia de titlu

&oaia de titlu (nu se nu5erotea/ dar intr 9n nu5rul total de 7oi) con ine te5a ME 9n
6
li51a ro5:n pentru grupele cu 7or5a de studii 9n li51a ro5:n i rus pentru grupele
cu 7or5a de studii 9n li51a rus.
<oate se5nturile de pe 7oaie se scriu cu pi=ul (cerneal de culoare neagr).
Se5nturile se 7ac 9n ur5toarea ordineB
a) e=ecutantulC
1) conductorulC
c) consultan iB
1) standarde te0nologiceC
2) controlul calit ii.
d) e7ul sec iei <IC
e) e7ul catedrei A<I.
Modelul 7oii de titlu este pre/entat 9n Ane=a ".
Sarcina
Sarcina (nu se nu5erotea/2 dar intr 9n nu5rul total de 7oi) este co5pus din 2
pagini.
.ri5a pagin con ineB
te5a proiectului de licen (9n li51a ro5:n sau rus2 9n dependen de li51a de
studiu) i data apro1rii ei la Consiliul &acult iiC
ter5enul li5it de pre/entare a proiectuluiC
date ini iale pentru ela1orarea proiectuluiC
con inutul notei e=plicati6e (aici se scrie cuprinsul la ni6el de capitol)C
? con inutul pr ii gra7ice (aici se scriu denu5irile 7igurilor principale 7olosite 9n
ME).
Aceat pagin este pre/entat 9n Ane=a C.
A doua pagin a sarcinii con ineB
a) lista consultan ilor (o1igatoriu toate se5nturile se scriu cu cerneal de culoare
neagr)C
1) data 9n59nrii sarciniiC
c) planul calendaristic care includeB
1) denu5irea etapelor de proiectareC
+
2) ter5enul de reali/are a etapelor (de la data 9n59nrii sarcinii p9n la data de %1
5ai a anului curent)C
%) nota2 care se calculea/ 9n E i2 9nsu5at pentru toate etapele2 tre1uie sa 7ie
egala cu 1##E.
Fe/i 5odelul 9n Ane=a $.
Reumatul
Reumatul repre/int o caracteri/are scurt a ME2 indic9nd te5atica ME i
categoria de cititori creia i se adresea/. Ea se scrie 9n li51a ro5:n2 engle/
(!"stract) pentru grupele cu 7or5a de studii 9n li51a ro5:n i rus2 ro5:n2 engle/
pentru grupele cu 7or5a de studii 9n li51a rus. Aceste 7oi intr 9n nu5rul total de 7oi.
Cuprinsul
Cuprinsul con ineB introducere2 lista capitolelor i su1capitolelor2 puncte i
su1puncte2 conclu/ii2 1i1liogra7ie i ane=ele din ME2 cu indicarea paginii cu care se
9ncepe 7iecare din ele. Cuprinsul din ME este scris 9n c0enar (repre/entat 9n Ane=a E).
$ac cuprinsul este 5ai 5are i se scrie 9n 5ai 5ulte pagini atunci i restul paginilor
din cuprins se scriu 9n c0enar (repre/entat 9n Ane=a &).
Cuprinsul se nu5erotea/.
Cuprinsul tre1uie s 7ie pre/entat ast7elB
Cuprins
Introducere...............................................................6
1 Capitolul 1.............................................................+
2 Capitolul 2................................
2.1 Su1capitol..............................
2.2...............................................
%..................................................
%.1................................................
%.1.1.............................................
%.1.2.............................................
....................................................
Conclu/ii......................................
"i1liogra7ie...................................
Ane=a A ;istingul progra5ului......
@n c0enar toate se5nturile se scriu cu cerneal de culoare neagr. Se5nturile se
7ac 9n ur5toarea ordineB
-
e=ecutantulC
conductorulC
consultan ii (controlul calit ii i standardele te0nologice)C
e7ul catedrei A<I.
Codul de clasi7icare #$M %&'.&()).*** ME const dinB
D<M G codul institu4iei de 9n645:nt2
(26.2G codul specialit4ii2
HH G codul op4iunii G #1 2
G uti5ele trei ci7re din 5atricol2
ME G 5e5oriu e=plicati6.
Introducerea
Introducerea 6a con4ine 5oti6a4ia alegerii te5ei2 gradul de noutate a te5ei2
o1iecti6ele generale ale lucrrii2 5etodologia 7olosit2 cerin ele i scopurile lucrrii. Ea
tre1uie sa 7ie de 1?2 pagini.
Con inutul
Con inutul este ele5entul de 1a/ a ME2 tre1uie s 7ie co5pus din +#?-# pagini i
tre1uie s includB
anali/a do5eniului de studiu ( se reco5and1( pagini)C
proiectarea siste5ului ( se reco5and 2#?%# pagini)C
reali/area siste5ului2 unde se e=plic cu5 a 7ost i5ple5entat siste5ul2 ce algorit5i
i ce te0nologii au 7ost 7olosite ( se reco5and 2# pagini)C
descrierea aplica iei2 unde se e=plic cu5 poate 7i 7olosit aplica ia ( se reco5and
1(?2# pagini).
!r+umentarea economic
Este un capitol unde se calculea/ costul produsului reali/at. .entru acest capitol
tre1uie de consultat pro7esorul responsa1il. Consultantul 6 6a o7eri in7or5a ia pri6ind
cerin ele 7a de acest capitol din te/a de licen . Con7or5 gra7icului apro1at de ctre
catedr 7iecare grup 6a a6ea consultantul su.
!
Concluii
Concluiile tre1uie s includ pe scurt recapitulrile 9n ur5a proiectrii i ela1orrii
lucrrii2 a6antaAele i de/a6antaAele siste5ului creat 9n co5para ie cu alte siste5e
analogice. Con inutul su tre1uie sa 7ie 9n 6olu5 de cel pu in Au5tate de pagin.
Conclu/iile nu tre1uie s con4in ta1ele2 7iguri2 7or5ule2 enu5erri.
,i"lio+rafia
"i1liogra7ia se scrie 9n ordinea apari iei 9n conte=tul ME2 se nu5erotea/ 7olosind
ci7re ara1e 7r punct la s79r it2 7iecare din r9nd nou. I1ligatoriu este ca la aceast
1i1liogra7ie s 7ie 7acut re7erin 9n ME. Re7erin a se 7ace 9n 7elul ur5torB Textul din
surs J1K.
$ac la ela1orare au 7ost 7olosite materiale -n form electronic, 9n 1i1liogra7ie se
indicB autorul2 denu5irea 5aterialului 3i regi5ul de acces.
Exemplu :
Surdu Ion2 Securitatea in7or5a ional J Resurs electronicK.?Regi5 de accesB
LLL.6art.ro>1.0t5l
$ac s?au 7olosit cr i2 9n 1i1liogra7ie se indicB autorul2 denu5irea cr ii2 ora ul2
editura2 anul editurii2 nu5rul capitolului2 nu5rul de pagini (con7or5 'ostGului +.1 ?
2##%).
ExempluB
1 ./0/123, 4. 4. MNOPQPRNSB NTPU TVQSWXOXTNY. MNOPQPRQZ[S \QN]POPUNS
J^XZQTK > _. _. `XaXbPc C dPQ. [Z[e. b[fZ2 gfhNb. b[fW. iXbTj2 kb?T lNPRNmNZN
ZOXTZN2 nZ[e. \jPlOXa QP]j[bXbNS oNmbN. G gfhNbP B gpq dnp2 2###. G 642 J%K
Q. C 22 Qa. G dXm.B [bUO. G rNlONPUj.B Q. 6#G6(. G 2## sZm. G IS"N (?2#1?144%%?#.
& 567821237, 9. 9. tj[oe[bQZPX \j[cP J^XZQTK B fWXl. \PQPlNX eOS cfmPc > p.
p. nU[RPbPc[2 ^. _. rPU[WXc[2 u. k. tOfvZPc[ C \Pe. Plh. jXe. n. t. w[O\Nb[ C [cT.
cQTf\. QT. p. p. gPONc[Xc C x?cP Plh. N \jPR. Plj[mPc[bNS dM2 xPQZ. UPQ. yjNe.
[Z[e. G kme. 2?X2 \XjXj[l. N eP\. G x. B zjNQT{2 2##2. G (42 Q. C 22 Qa. G
(Institutiones C T. 221). G rNlONPUj.B Q. (%#G(4#. G (#### sZm. G IS"N (?+!+(?#22%?2 (c
\Xj.).
$ac s?au 7olosit articoleB autorul2 denu5irea articolului2 denu5irea re6istei unde
este pu1licat articolul2 anul editrii2 nu5rul re6istei2 pagina unde se a7l articolul
(con7or5 'ostGului +.1 ? 2##%).
Exemplu:
nZTf[O|bVX \jPlOXaV QPcjXaXbbPY b[fZN J^XZQTK B NbRPja.?[b[ONT. ofjb. >
fWjXeNTXO| }}} ~wPa\[bNS ~`\fTbNZ . G 2##12 Nyb| G . G x. B `\fTbNZ 2
2##1G . G cf]aXQ. G ISSN 16-#?2+21.
1#
2##12 1G%. G 2### sZm.
!nexe
!nexele 9n ME se plasea/ 7iecare din pagin nou2 la centru i se nu5erotea/ cu
litere 5aAuscule latine (A2"). @n ane=e se scrie in7or5a ia cu5 ar 7i listingul
progra5ului2 diagra5e2 ta1ele. Ane=ele nu se co5entea/2 dar se 7ace re7erin din
conte=tul ME la ele. &iecare ane= are denu5ire care se plasea/ la centru.
$ac 9n ane= a6e5 cod surs2 atunci el se scie cu 7ontul Courier NeL i 5ri5ea !.
$ac 9n ane=e a6e5 7iguri atunci 7igurile se nu5erotea/ 9n 7elul ur5torB 9n ane=a
A2 7igurile respecti6 &igura A.1
Exemplu:
!nexa !
Codul surs
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
!nexa ,
;ia+rame #M<
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
&igura "1 G Repre/entarea sc0e5ei de diriAare a progra5ului
etc.
;eclara ia studentului
;eclara ia studentului repre/int ulti5a pagin a ME. Aceast pagin tre1uie
scris de 59n cu cerneal neagr. <e=tul care tre1uie sa 7ie scris este pre/entat 9n
Ane=a ,.
Conductorul te/ei de licen 6eri7ic con inutul ME la plagiat i aplica ia
ela1orat2 dac siste5ul 7unc ionea/ corect2 atunci conductorul con7ir5 prin
se5ntur. $e e=e5pluB
Teza de licen a fost verificat la plagiat
Sistemul a fost verificat i func ioneaz corect SEM!T"#$
11
Re+uli de redactare a lucrrii de licen ( ME)
Con inutul ME se scrie la persoana a %?ea.
ME se culege cu 7ontul <i5es NeL Ro5an2 Nor5al2 *usti7 ? 122 inter6al G 12(2 sau
cu 7ontul <i5es NeL Ro5an2 Nor5al2 *usti7 ? 142 inter6al G 1.
Culoarea &ontului G NegruC <e=tul de 1a/ (dup cuprins) se culege cu ur5toarele
alinieri 7a4 de 5argini (7r c0enar 3i inscrip4ii)B dreapta (Rig0) ? 1#55C sus (<op) ?
2#55C st9nga2 Aos (;e7t2 "utto5) ? 2# 55. (ANEA * ).
Capitolele2 su1capitolele2 punctele 3i su1punctele G sunt nu5erotate cu ci7re ara1e2 3i
se scriu din a1/a4. Nu se scrie cu69ntul CA.I<I;.
E=e5pluB 12 22 %2 etc.2 sau 1.12 1.22 1.%2 etc
$istan a dintre capitol i te=t tre1uie s 7ie nu 5ai 5are de % inter6ale.
$enu5irile de capitole2 7iguri2 ta1ele nu se scriu la s79r itul paginii. Nu5rul i
denu5irea su1capitolului se 5ut cu 2c5 la dreapta. &iecare capitol se scrie din pagina
nou.
Enumerarea -n ME
Enumerarea paginilor %n ME
Nu5rul paginii G Aos2 la 5iAloc2 7r punct. &oaia de titlu este inclus 9n nu5rul
de pagini.
Enumerrile %n contextul ME
$ac 9n te=t sunt enu5erri si5ple acestea se nu5erotea/ prin liniu 2 se 9ncepe cu
litera 5ic2 punct i 6irgul la s79r it dup ulti5a enu5erare punct.
Exemplu:
unuC
doiC
trei.
$ac 9n te=t la enu5erri se 7ace re7erin 2 atunci acestea se nu5erotea/ prin litere
latine (5inuscule) cu parante/.
$ac 9n te=t sunt enu5erri 5ultiple2 acestea se nu5erotea/ prin litere latine
(5inuscule) cu parante/ (dac enu5errile con4in enu5erri2 acestea se nu5erotea/
prin ci7re ara1e cu parante/).
Exemplu:
[)
1)
1)
2)
c)
12
Nu se admit urmtoarele semne:
1
o 2
3
Fi+uri
Ctre toate 7igurile din ME tre1uie s 7ie date re7erin4e. $ac 7igura este una2 ea se
nu5erotea/ ca &igura 1 sau &igura 1.1. Cu6:ntul 7igura 3i nu5rul ei sunt
a5plasate pe centru2 7r punct la s7:r3it.
&igura se plasea/a dupa pri5a re7erin la ea.
Exemplu:
&igura 1.1 G A5plasarea 7igurii la centru(denumirea figurii)
@n ur5a re7erin4elor la 7iguri2 tre1uie de scris de e=e5pluB con7or5 7igurii 12
dac se nu5erotea/ 9n continuu sau con7or5 7igurii 1.2 G dac se nu5erotea/
con7or5 capitolului.
$a"ele
$enu5irea ta1elei se scrie 9n partea st9ng 7r a1/a42 de la 9nceputul ta1elului 9ntr?
un r:nd cu nu5rul ta1elei.
<a1elul se plase/ dup pri5a re7erin la ea.
Exemplu:
<a1elul 1.1 G Alinierea ta1elului(denumirea ta&elului)
! , C
12%2 4%22 2%42%
2%44 2%42%( (4(4%46
;a continuarea ta1elului pe alt pagin2 denu5irea se scrie 9n partea dreapt i se
indic Continuarea <a1elului 1.1 9n partea dreapt a ta1elului.
1%
Exemplu:
<a1elul 1.1 G Alinierea ta1elului(denumirea ta&elului)
! , C
12%2 4%22 2%42%
2%44 2%42%( (4(4%46
Continuare <a1elul 1.1


<itlurile ru1ricilor ta1elului2 9n ca/ul di6i/rii acestuia pe dou sau 5ai 5ulte pagini2
se indic doar 9n cadrul pri5ei pagini.
$ac ta1elele 3i 7igurile se nu5erotea/ pe capitole sau 9n continuu 3i sunt 9n
introducere sau ane=e2 ele se nu5erotea/ 9n 7elul ur5torB
&igura I.22 &igura A.%2 <a1elul ".12 &igura C.42
undeB
&igura I.2 G 7igura 2 din introducereC
&igura C.4 G 7igura 4 din ane=a CC
<a1elul ".1 G ta1elul 1 din ane=a ".
$ac 9n ME este un singur ta1el2 el tre1uie nu5erotat 8<a1elul 12 sau 8<a1elul
".12 dac el este pre/entat 9n ane=a ".
Se per5ite de a utili/a 5ri5ea 7ontului 9n ta1el 5ai 5ic2 dec:t cel din te=t.
Formule
$ac 7or5ula nu se 9ncadrea/ 9ntr?un r9nd2 atunci ea tre1uie trecut din r:nd nou
dup se5nul () sau dup se5nul () 2 (?)2 9n5ul4irea()2 95pr4irea (B)2 sau alte se5ne
5ate5atice2 la care se5nul se repet 9n noul r:nd. ;a trecerea 7or5ulei din r:nd nou la
se5nul 9n5ul4irii2 se utili/ea/ se5nul ().
E=plica4iile si51olurilor 3i coe7icien4ilor din 7or5ule tre1uie pre/entate su1 7or5ul2
9n acea ordine2 cu5 sunt date 9n 7or5ul.
&or5ulele sunt nu5erotate 9n 7or5 cresctoare2 cu ci7re ara1e 9n parante/e rotunde2
9n partea dreapt a liniei pe capitol sau 9n continuu.
Referin=e
@n ME este o1ligator de 7olosit re7erin4e. Re7erin4e la su1capitole2 puncte2 ta1ele 3i
7iguri nu se per5it2 9n a7ar de cele incluse 9n docu5ent. Re7erintele tre1ue s coincid
i cu 1i1liogra7ia. Ele se 9nscriu 9n parante/e patrate J K.
Exemplu:
14
In7or5a ieJ1K.
1(
Sus inerea lucrrii de licen (ME)
Nu uita i c o dat la dou spt59ni tre1uie pre/entate re/ultatele lucrrii de licen
conductorului. Cel 5ai i5portant este c 9n luna Mai tre1uie s pre/enta i
conductorului re/ultatele o dat pe spt59n2 pentru c in7or5a ia la r9ndul su s 7ie
pre/entat e7ului catedrei.
Aceast in7or5a ie este introdus 9n 5od o1ligatoriu de ctre 7iecare conductor 9n
ta1elul creat la catedr2 care con ine 7iecare etapa de 5o5ent a ME studentului 9n E. @n
7unc ie de datele din acest ta1el studentul pri5e te a6i/ul conductorului cu nota
aprecierii lucrrii sale.
;a 7el 9ncep9nd cu luna 5ai 6a 7i a7i at gra7icul consulta iilor consultan ilor la partea
econo5ic2 standarde te0nologice i controlul calit ii. Ast7el p9n la data de 1 iunie
7iecare lucrare tre1uie s 7ie se5nat de 7iecare dintre consultan i2 conductor2 e7 de
sec ie i e7ul catedrei.
$up ce a i pri5it se5ntura e7ului de catedr pute i coperta ME. Copertarea
tre1uie s 7ie 9ndeplinit din copert tare i s 7ie scris pe copertB
ume 'renume(grupa
Tema %n rom)n
Tema %n englez
*onductor: ume 'renume
@nainte de a coperta 6eri7ica i corectitudinea ordinii 7oilor din MEB
o 7oaie curatC
7oaia de titluC
sarcina MEC
recen/iaC
declara ia studentuluiC
a6i/ul pro7esoruluiC
re/u5atulC
cuprinsulC
con inutul MEC
o 7oaie curat.
$up ce a i copertat ME2 ea tre1uie pre/entat la catedr secretarei pentru a 7i
9nregistrat i pstrat p9n la sus inere. ;ucrarea copertat tre1uie s con in un plic
9ncleiat pe coperta de la s79r it. .licul nu tre1uie de sigelat.
Acest plic tre1uie s con in o1ligatoriuB
un disc.
16
;iscul tre1uie s 7ie se5nat (scri i pe el cu 5arerul Nu5ele .renu5ele i grupa) i
tre1uie s con in 9n 5od o1ligatoriuB
re/u5atul (rus2ro52eng)C
pre/entarea.pptC
diplo5a.doc (docu5entul care 6a con4ine toat diplo5a)C
codul aplica4iei (neaprat 3i .e=e).
;a 7el ane=a i la diplo5 i un CF.
Apoi con7or5 gra7icului de sus inere a te/elor 6 pre/enta i la catedr.
Cu o /i 9nainte de sus inere tre1uie2 9n 5od o1ligatoriu2 s 7ie instalat pre/entarea i
aplica ia 9n sala unde ur5ea/ a 7i sus inut lucrarea.
IM.IR<AN< este B
- pre/entarea diplo5antului 6a 7i 9ndeplinit 7olosind .oLer .oint cu un 6olu5 de
la 1# la 2# pagini de pre/entare 3i 6a dura cel 5ult -?1# 5inute (este inclus 3i
ti5pul pentru de5onstrarea 7unc4ionalit4ii aplica iei)C
- pri5ul slide 6a con4ine te5a te/ei2 nu5ele 3i prenu5ele diplo5antului 3i a
conductorului 3tiin4i7ic 3i2 dup ca/2 denu5irea institu4iei la co5anda creia a
7ost e=ecutat lucrareaC
- al doilea slide 6a con4ine enun4ul pro1le5ei2 tot aici se 6a 5en4iona actualitatea 3i
i5portan4a lucrrii pentru do5eniul te0nologiilor in7or5a4iei 3i pentru RM2 se 6a
5en4iona 9n 5od o1ligator aportul diplo5antului la re/ol6area pro1le5eiC
- ur5toarele 2?4 slide?uri (acolo unde este posi1il) 6or con4ine etapele de anali/ 3i
5odelare (diagra5e) 3i 6or a6ea drept re/ultat proiectul de siste5C
- 6or ur5a 2?( slide?uri dedicate 5odului de reali/are2 5etodologiilor 3i
te0nologiilor utili/ateC
- dac e=ist docu5ente de i5ple5entare (recen/ia 1ene7iciarului sau altele)2 atunci
1?2 slide?uri 6or 7i dedicate acestui 5o5entC
- conclu/ii2 reco5andri2 sugestii 9n ulti5ul slideC
- sus4inerea este pu1lic G orice participant2 inclusi6 in6ita4ii2 pot adresa 9ntre1ri
diplo5antului2 iar 9n anu5ite situa4ii2 pre3edintele poate 9ntrerupe 3irul
9ntre1rilor2 care 6or 7i adresate dup sus4inere 9n 5od indi6idual.
@n /iua sus inerii te/ei de licen 2 studentul este o1ligat s se pre/inte cu cel pu in 1#
5inute 9nainte de 9nceputul orei de sus inere a lucrrilor sta1ilit de ctre catedr.
<re1uie s ia cu el 7i a de lic0idare (pre/entat 9n ane=a &2')2 5atricola (dac ea nu a
7ost pre/entat anterior la decanat)2 copia 1uletinului de identitate (dac a 7ost sc0i51at
9n ti5pul anului).
$up sus inere2 de o1icei a doua /i dup ulti5a /i de sus inere2 diplo5antul tre1uie
s se pre/inte la catedr2 la secretara co5isiei sale de licen (9n 5od o1ligatoriu2
1+
con7or5 unui gra7ic)2 cu 1uletinul pentru a se5na listele de per7ectare pe 1a/a crora se
6a tipri diplo5a de inginer licen iat.
.este o spt59n dup ce studentul se5nea/ lista de per7ectare2 5erge 9n 1locul 1
(cu 7i a de lic0idare2 carnetul de student i poli a de asigurare 5edical) pentru a ridica
docu5entele pe care le?a pre/entat la 9n5atriculare.
;a 9n59narea diplo5ei2 studentul o1ligator tre1uie s pre/inte diplo5a de
1acalaureat (sau un docu5ent care 6a con7ir5a se5narea 7inal a 7i ei de lic0idare de
ctre 1locul 1) i 1uletinul de identitate.
$ac studentul nu poate s se pre/inte la cere5onia de 9n59nare a diplo5ei2 o poate
7ace ulterior2 9ncep9nd cu luna septe51rie personal sau prin 5andatar la pre/entarea
procurii a6i/ate notarial (original).
Fi a de lic>idare este se5nat 9n ordinea 9n care este scris (6e/i ane=a &2').
1-
!?E*! !
Coperta
Universitatea Tehnic a Moldovei
TEMA (RO.RU.ENG)
Student:
Stavila Vadi
!onductor:
lector universitar !o"ocaru Svetlana
!hi#inu $%&'
1!
!?E*! ,
&oaia de titlu
Ministerul Educa(iei al Re)u*licii Moldova
Universitatea Tehnic a Moldovei
+acultatea !alculatoare ,n-oratic #i Microelectronic
!atedra Autoatic #i Tehnolo.ii ,n-ora(ionale
Adis la sus(inere
/e- de catedr: )ro-.univ.dr. 0e#liu V.
1111111111111111111111111
21131111111111111 $%&'
Tea (ro)
4roiect de licen(
Student:_____________(V.Stavila )
!onductor:__________(Sv.Cojocaru )
!onsultan(i:__________(R.Melnic )
__________( A. Dodu )
__________(Sv.Cojocaru)
/e- de sec(ie T,________(R.Bulai )
!hi#inu $%&'
2#
!?E*! C
.ri5a pagin a sarcinii
#niversitatea $e>nic a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatic @i Microelectronic
Catedra !utomatic @i $e>nolo+ii Informa=ionale
Specialitatea $e>nolo+ii Informa=ionale
!pro"
prof.univ.dr. Aictor ,e@liu,
@ef catedr
BBBBBBBBBBBBBBB
CBBDBBBBBBBBBBBBB
&E1F
C!IE$ ;E S!RCI?I
pentru proiectul de licen= al studentului
Stavila +adim
,numele -i prenumele studentului.
1. $ema proiectului de licen=
confirmat prin >otrGrea Consiliului facult=ii de la 8 /0 iunie 10/2
&. $ermenul limit de preentare a proiectului 01.03.10/4
H. ;ate ini=iale pentru ela"orarea proiectului Sarcina pentru ela&orarea
proiectului de diplom.
F. Con=inutul memoriului explicativ
Introducere
/. $naliza domeniului de studiu
1. 'roiectarea sistemului
2. #ealizarea sistemului
4. 5ocumentarea produsului realizat
6. $rgumentarea economic
*oncluzii
%. Con=inutul pr=ii +rafice a proiectului
5iagrama uses7case general a sistemului( Interfaa principal a programului.
21
!?E*! ;
A doua pagin a sarcinii
'. <ista consultan=ilorI
Consultant Capitol
Con7ir5area reali/rii acti6it4ii
Se5ntura
consultantului (data)
Se5ntura
studentului (data)
$.5odu $rgumentarea economic
S.*o8oca *ontrolul calitii
#.Melnic Standarde tehnologice
J. ;ata -nmGnrii caietului de sarcini 0/.09.10/2
Conductor
semntura
Sarcina a fost luat pentru a fi executat
de ctre studentul 0/.09.10/2
semntura( data
K<!? C!<E?;!RIS$IC
?r. crt. ;enumirea etapelor de proiectare
$ermenul de
realiare a etapelor
?ota
/ Ela&orarea sarcinii( primirea datelor pentru sarcin 0/.09./2: 20.09./2 /0;
1 Studierea literaturii de domeniu 0/./0./2: 20.//./2 10;
2 $legerea -i pregtirea de lucru a softului 0/./1./2 : 16./1./2 10;
4 #ealizarea programului /3.0/./4 : 20.04./4 16;
6 5escrierea programului( diagramele "M< 0/.06./4 : /6.06./4 /0;
3 Testarea aplicaiei /3.06./4: 1=.06./4 /0;
> ?inisarea proiectului 19.06./4: 2/.06./4 6;
Student Stavila +adim , .
Conductor de proiect *o8ocaru Svetlana , .
22
!?E*! E
.agina unu a c0enarului
2%
!?E*! F
.agina doi a c0enarului
24
!?E*! L
FIM! ;E <ICNI;!RE
.entru studen4ii sec4iei cu 7rec6en4 redus
Nu5ele2 prenu5ele
&acultatea Calculatoare In7or5atic 3i Microelectronic
Specialitatea <e0nologii In7or5a4ionale
1. Ar0i6 (c5. 1%)
2. Secretar(a) (CA, matricula au fost preentate)
%. "i1lioteca
4. e7ul catedrei
(. $ecanul
6. Conta1ilitatea 1l. 12 1ir. 11+
+. Sec4ia cadre studen4i 1ir. 1#22 1locul 1
5up toate semnturile se prezint %n &iroul /01 ,secia *adre studeni.( &locul /
de studii
2(
!?E*! N
FIM! ;E <ICNI;!RE ,Studen ii ciclului l( licen a( sec ia zi.
Facultatea CIM Specialitatea TI
Studentul (a)
(nu5ele2 prenu5ele)
1. !r>iva (pentru a1sol6en4i)
(c5inul Nr. 1%2 str. Studen ilor2%>1)
&. Secretar(a) (CA, matricula au fost preentate)
H. ,i"lioteca facult ii
F. !dministratorul cminului
(nu e necesar pentru do5icilian ii per5anent 9n 5. C0isinau)
%. Sec=ia pa@apoarte BBBBBBBB
(nu e necesar pentru do5icilian ii per5anent 9n 5 C0isinau)
'. Consiliul sindical studen=esc
(c5inul Nr. 1# str Studen ilor2 ()
J. Meful catedrei
O.;ecanul facult ii
P. Conta"ilitatea
(Corpul de studii nr. 1 1iroul 11+)
1E. Filiala C>i inu Centru, Moldova !+roin"anQ(sectorul carduri)
("dul te7an Cel Mare2 1-2)
<a fi a completat cu semnatur se anexeaz: 7carnetul de student : studen ii
a&solven i i se prezint %n Corpul de studii nr.1, bir. 102
Se eri!ic: "#oli a medical $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
7%ir. 102 @@@@@@@@@@@@@@@@
(pentru studen ii &CIM2&R<)
26
Coala
Mod

Coala Nr. Document. Semn. Data


UTM 526.2/ZZ.XXX
!?E*! R
Re+uli de formatare a unei foi
2+
2# 55
2# 55
2# 55
1# 55
!?E*! S
$eclara ia studentului
&'C()*)+I) ST,&'NT,(,I
Subsemnatul-a......, declar pe proprie rspundere c lucrarea de !a/ este
re0ultatul muncii mele, pe ba0a propriilor cercetri 1i pe ba0a in!orma/iilor
ob/inute din surse care au !ost citate 1i indicate, con!orm normelor etice, 2n
note 1i 2n biblio3ra!ie. &eclar c lucrarea nu a mai !ost pre0entat sub
aceast !orm la nici o institu/ie de 2n/m4nt superior 2n ederea ob/inerii
unui 3rad sau titlu 1tiin/i!ic ori didactic.
Se5ntura autorului
Se5natura conductorului de licent
2-