Sunteți pe pagina 1din 19

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE I TIINE ALE

EDUCAIEI
Specializarea PSIHOLOGIE
GHID privind elaborarea LUC!II DE
LICEN"!
1
C#prin$
1
.
Generaliti 3
2
.
Cerine generale 4
3
.
Cerine specifice 13
4
.
Prevederi referitoare la etica demersului de cercetare 18
5
.
Anee 1!
2
%& GENEALIT!I
"#C$A$%A &% "'C%()* repre+int o component esen,ial a procesului de evaluare
a pregtirii studen,ilor candidai la titlul de -"'C%()'A. /( P0'12"2G'%3. Aceasta
testea+ a4ilitatea de a ela4ora 5i redacta conform normelor impuse de comunitatea
6tiin,ific7 UN POIECT DE EALI'AE AL UNEI CECET!I individuale 5i
independente.
2 "#C$A$% &% "'C%(8* tre4uie9 s demonstre+e familiaritatea studentului
cu literatura de specialitate relevant pentru tema a4ordat7 s fie corect din punct de
vedere metodologic7 al anali+ei datelor propuse 6i al argumentrii7 s ai4 o structur
logic7 s fie redactat coerent7 :n stilul lim4a;ului 6tiin,ific. Aspectul de form tre4uie
s fie7 de asemenea7 :n concordan, cu standardele academice. Acest G1'& privind
ela4orarea "#C$*$'' &% "'C%()* a fost ela4orat pe 4a+a <anualui de Pu4lica5ii al
APA7 %di,ia a=>'=a. &e=asemenea7 g?idul poate fi gsit 6i la urmtoarea pagin @e49
?ttp9AApsBc?ologB.psiedu.u44clu;.roAinde.p?pAroAstudentiAlicenta=invatamant=la=
distantaAsustinere=te+a=de=licenta
0copul acestui G1'& este de a furni+a studen,ilor informaii generale de
redactare a "#C$*$'' &% "'C%()*7 astfel :ncCt aceasta s :ndeplineasc standardele
fundamentale ale unei cercetri 6tiin,ifice7 care poate fi acceptat pentru sus,inerea
oral. Prima parte a g?idului pre+int cerin(ele )enerale. (e:ndeplinirea lor duce la
eliminarea din eamenul de sus,inere a te+ei. Partea a doua a g?idului pre+int cerin(e
$peci*ice pentru diverse tipuri de cercetare.
/ntreaga responsa4ilitate pentru respectarea acestor cerin,e :n procesul de
ela4orare 6i redactare a lucrrilor de licen, 6i de diserta,ie revine studen,ilor.
(erespectarea acestui g?id determin respingerea cererilor de sus,inere a lucrrilor de
licen, :n fa,a comisiilor eamenului de licen, speciali+area P0'12"2G'%7 a
#niversit,ii -Da4e5 DolBai3 din Clu; (apoca.
3
+& CEIN"E GENEALE
+&% Te,noredac-area LUC!II DE LICEN"!
"ucrarea de licen, are minim 3E de pagini 6i maim 4E de pagini7 eceptCnd
aneele. .e?noredactarea lucrrii tre4uie s fie reali+at electronic7 :n programul
<icrosoft 2ffice Ford7 versiunea 2EE3=2E137 conform urmtorului format9 setare
pagina A47 margini de 275 cm Gsau 1 inc?H7 distan,a :ntre linii la un rCnd 6i ;umtate
G1.5H7 font .imes (e@ $oman7 mrimea caracterelor de 12 puncte. "ucrarea va fi
predat :n 3 eemplare9 G1H un eemplar tiprit7 care va fi depus la secretariat7 ca parte a
dosarului de :nscriere la eamenul de licen, G2H un eemplar :n format electronic al
lucrrii pe un C& Getensie .doc7 .doc7 rtf sau .pdfH care va :nsoi dosarul 5i G3H unul :n
format electronic pe un C& Getensie .doc7 .doc7 rtf sau .pdfH pentru coordonator.
>ersiunea electronic tre4uie s fie identic cu versiunea predat :n form tiprit atCt
secretariatului7 cCt 6i coordonatorului lucrrii.
+&+ Ele.en-ele $-r#c-#rale ale LUC!II DE LICEN"!
"ucrarea de licen, tre4uie s includ urmtoarele9
+&+&% Pa)in/ de coper-/ Obli)a-ori#
+&+&+ Pa)in/ de -i-l# Obli)a-ori#
+&+&0 ez#.a-#l l#cr/rii 1n li.ba ro.2n/ Obli)a-ori#
+&+&3 Pa)ina de c#prin$ Obli)a-ori#
+&+&4 Te5-#l principal al proiec-#l#i de cerce-are Obli)a-ori#
+&+&6 7iblio)ra*ie Obli)a-ori#
+&+&8 Ane5e Unde e$-e caz#l
+&+&% Pa)ina de coper-/9 tre4uie s respecte formatul pre+entat :n Ane5a % al acestui
g?id. %a va include urmtoarele9 apartenen,a la un program de licen,7 tipul lucrrii
G.imes (e@ $oman7 3EptH7 numele 6i prenumele a4solventului7 ora6ul 6i anul :n care
este organi+at eamenul de licen,.
+&+&+ Pa)ina de -i-l#9 tre4uie s respecte formatul pre+entat :n Ane5a + a acestui g?id.
%a va include urmtoarele9 apartenen,a la un program de licen,7 titlul lucrrii Gfont
.imes (e@ $oman7 mrimea caracterelor 3EptH7 informa,ii despre coordonatorul lucrrii
4
Gtitlul academic7 prenume7 numeH7 numele 6i prenumele a4solventului7 ora6ul 6i anul :n
care este organi+at eamenul de licen,.
.itlul lucrrii tre4uie s fie o preci+are concis a temei principale a lucrrii 6i s permit
identificarea aspectelor teoretice7 a varia4ilelor eaminate sau a rela,iei dintre ele. .itlul
tre4uie s cuprind maim 15 cuvinte.
+&+&0 Pa)ina de rez#.a- 1n li.ba ro.2n/9 tre4uie s includ re+umatul lucrrii :n
lim4a romCn Gmaim 25E de cuvinteH7 respectiv :ntre 3=5 cuvinte c?eie relevante pentru
tematica a4ordat :n lucrarea de licen,.
+&+&3 Pa)ina de c#prin$9 tre4uie s includ toate titlurile 6i su4titlurile sec,iunilor din
tetul principal al proiectului de cercetare.
+&+&4 Te5-#l principal al l#cr/rii9 detalierea 5i organi+area pe capitole a tetului
principal al lucrrii de licen urmea+ a fi descris :n capitolul 2.3 al acesui g?id.
+&+&6 7iblio)ra*ie9 cerinele cu privire la modul de redactare a referinei 4i4liografice
urmea+ a fi descrise :n capitolul 2.4 al acesui g?id.
+&+&8 Ane5e ale lucrrii de licen este o sec,iune a lucrrii de licen,. %a poate s
includ materiale suplimentare con,inutului lucrrii7 cum ar fi instrumente de msurare7
ilustra,ii suplimentare7 informa,ii legate de proceduri metodologice lungi7 calcule etc.
%seniale din punct de vedere al clarificrii coninutului7 care :ns necesit un spa,iu mai
mare de dou pagini. Iiecare tip de material suplimentar este con,inut :ntr=o ane
separat. (umerotarea aneelor se va face cu litere 6i cifre ara4e. Iiecare ane tre4uie
s includ 6i un titlu care s sumari+e+e con,intului aneei.
+&0 Or)anizarea pe capi-ole al -e5-#l#i principal a LUC!II DE
LICEN"!
.etul principal reprezin-/ #n proiec- de cerce-are care tre4uie s includ o4ligatoriu
umtoarele sec,iuni7 :n aceast ordine9 'ntroducere G2.3.1H. <etod G2.3.2H. $e+ultate
G2.3.3H7 &iscu,ii7 G2.3.4H 5i Conclu+ii G2.3.5H. Aceste componente urmea+ a fi organi+ate
pe capitole 5i su4capitole dup cum urmea+9
5
+&0&% In-rod#cere repre+int primul capitol al lucrrii de licen ce va fi notat9
CAPITOL %& INTODUCEE9 aceasta tre4uie s includ9
%&% Prezen-area proble.ei Aceast sec,iune pre+int pro4lema specific care
va fi investigat7 desprins pe 4a+a studierii literaturii de specialitate. Pro4lema
identificat tre4uie s se :nscrie o4ligatoriu :n domeniul cercetrii psi?ologice.
%&+ E5plorarea i.por-an(ei proble.ei. Aceast sec,iune pre+int motivul
pentru care pro4lema identificat necesit o nou cercetare7 relevana cercetrii
propuse pentru domeniul investigat7 eventuale avanta;e de ordin teoretic7
metodologic7 financiar sau practic. Autorul va pre+enta aceast ;ustificare a
pro4lemei :n func,ie de tipul de cercetare Gstudiu eperimental7 studiu de ca+7
etcH.
%&0 Prezen-area li-era-#rii relevan-e 6i eviden,ierea continuit,ii logice :ntre
cercetrile anterioare7 teoriile7 paradigmele eistente :n literatura de specialitate
6i demersul de cercetare propus.
%&3 Precizarea obiec-iv#l#i )eneral: $peci*ic ;i a *iec/rei ipo-eze *or.#la-e 6i
oferirea unui argument teoretic privind modul :n care a fost desprins din teorie
sau conectat logic cu studiile anterioare.
+&0&+ <ETOD! repre+int al doilea capitol al lucrrii de licen aceasta va fi notat9
CAPITOL +& <ETOD!9 tre4uie s descrie detaliat planul de reali+are al studiului7
inclu+Cnd atCt defini,iile conceptuale cCt 6i cele opera,ionale ale varia4ilelor utili+ate :n
studiu.
Capitolul <etod parte ar tre4ui s includ informa,ii despre9
+&% De$i)n#l de cerce-are9 pre+entarea tipului de design de cercetare7
enumerarea varia4ilelor incluse :n studiu 6i opera,ionali+area acestora.
+&+ Par-icipan(i9 fiind un proiect de cercetare7 lucrarea de lince tre4uie s
conin informaii relevante din punct de vedere al fe+a4ilitii studiului propus7
astfel9 numrul participan,ilor la studiuJ caracteristicile e6antionului prin
descrierea caracteristicilor ma;ore ale acestuia7 :n special a caracteristicilor care
pot conta :n interpretarea re+ultatelorJ procedura de e6antionare prin descrierea
procedurilor de selec,ie a participan,ilor7 metoda de e6antionare.
6
+&0 In$-r#.en-ele de ./$#rare9 descrierea metodelor utili+ate pentru a colecta
datele7 astfel :ncCt s re+ulte rigoarea lor psi?ometric Gacolo unde este ca+ulH 6i
modul :n care opera,ionali+ea+ constructele psi?ologice descrise :n o4iectivele
6iAsau ipote+ele formulate.
+&3 Proced#ra de l#cr#9 G:n func,ie de tipul de design de cercetareH presupune
descrierea modului de derulare a cercetrii7 a protocolului interveniilor
evectuate la un nivel de detaliere care s permit aplicareaAreplicarea lor de ctre
un alt cercettor sau grup de cercetare.
+&0&0 ez#l-a-e repre+int al treilea capitol al lucrrii de licen aceasta va fi notat9
CAPITOL 0& E'ULTATE9 sumari+ea+ 5i ;ustific utili+area unor anali+e statistice
descriptive 5i infereniale :n raport cu ipote+ele 6i designul de cercetare sta4ilit. Autorul
lucrrii de licen, tre4uie s raporte+e protocolul de anali+ a datelor cCt mai detaliat
astfel :ncCt s permit verificarea modului :n care se urmre6te testatarea ipote+elor
studiului7 respectiv ;ustificarea conclu+iilor formulate. /n ca+ul pre+entrii testelor
statistice ce urmea+ a fi aplicate7 autorul va specifica 5i indicatorii de mrime a
efectului care ar putea fi calculat :n ca+ul colectrii reale a datelor. &e asemenea7 autorul
va pre+enta re+ultatele scontateAa6teptate7 precum 6i semnifica,ia lor psi?ologic.
+&0&3 Di$c#=ii repre+int al patrulea capitol al lucrrii de licen aceasta va fi notat9
CAPITOL 3& DISCU"II9 evaluea+ 6i interpretea+ implica,iile re+ultatelor a6teptate7
autorul lucrrii de licen, fcCnd referire la ipote+ele propuse. Acesta va eamina7
interpreta7 cataloga re+ultatele 6i va face inferen,e pe 4a+a lor privind pro4lema de
cercetare identificat. 'nterpretarea 5i pro4lemati+area re+ultatelor anali+ei datelor
tre4uie s fie refleiv7 prin raportarea la conceptele 5i consideraiile teoretice descrise
:n seciunea de 'ntroducere. Aceast sec,iune de Di$c#(ii tre4uie s includ formularea
unui rspuns la :ntre4area de cercetare pe 4a+a anali+ei pre+entate :n seciunea
$e+ultate. &e asemenea7 autorul va pre+enta implica,iileA consecin,ele teoretice7
metodologice sau practice ale re+ultatelor a6teptate. .re4uie pre+entate 6i discutate
limitele demersului de cercetare propus7 precum 6i direc,iile viitoare de cercetare.
7
+&0&4 Concl#zii ale cerce-/rii repre+int al cincilea capitol al lucrrii de licen aceasta
va fi notat9
CAPITOL 4& CONCLU'II ALE CECET!II9 repre+int o sumari+are :n 3=5
paragrafe a o4iectivului principal al studiului 6i a principalelor re+ultate a6teptate
precum 5i a modului :n care cercetarea propus poate oferi un rspuns la :ntre4rile
formulate7 fr a pre+enta detalii care se regsesc 6i :n alte sec,iuni ale lucrrii. &e
asemenea7 :n acest capitol autorul are posi4ilitatea de a specifica eventualele
aplicaiiAimplicaii practice sau teoretice imediate ale re+ultatelor scontate.
%la4orarea unei lucrri 5tiinifice7 implicit 5i cea a proiec-#l#i de cerce-are
prop#$ ca >i LUC!II DE LICEN! se 4a+ea+ inevita4il pe ideiAmodele
teoreticeAmetodeAinstrumenteAmodaliti de anali+ statistic preluate din alte surse
4i4liografice ale literaturii de specialitate. Pentru a evita plagiatul7 implicit le+area
drepturilor de autor7 candidatul va trece :n tetul lucrrii de licen trimiterile la sursa
acestora. Preluarea ideilor7 epesiilor7 definiiilor7 argumentelor etc. ce aparin unui
autor7 altul decCt autorul lucrrii7 se face9 aH su4 form de citateJ sau7 4H prin reproducere
cu propriile cuvinte ale autorului te+ei. /n am4ele ca+uri se vor indica :n mod
o4ligatoriu K su4 forma referinelor 4i4liografice aplicate :n lucrare K datele
4i4liografice ale sursei.
+&0&4&% Ci-area l#cr/rilor 1n cadr#l -e5-#l#i principal pentru9
i& Un $in)#r a#-or
(umele 6i anul9 0=a artat c L este asociat cu M GAutor7 anH
(umai anul9 Autorul GanH a artat c N..
ii& Doi a#-ori $a# .ai .#l(i a#-ori
CCnd o lucrare are doi autori7 autorul lucrrii de licen, tre4uie s cite+e numele am4ilor
autori ori de cCte ori apare referin,a :n tet.
CCnd o lucrare are trei7 patru sau cinci autori7 autorul lucrrii de licen, tre4uie s cite+e
to,i autorii prima dat. /n citrile ulterioare va fi inclus numele primului autor urmat de
8
sintagma et al. Gfr 'talic 6i cu un punct dup al.H 6i anul apari,iei lucrrii :ntre
parante+e.
iii& Do#/ $a# .ai .#l-e l#cr/ri ci-a-e
Autorul tre4uie s ordone+e citrile :n ordine alfa4etic. &ou sau mai multe lucrri ale
aceluia6i autor Gsau ale aceluia6i grup de autoriH pu4licate :n acela6i an vor fi marcate
prin adugarea unui -a37 -43 6.a.m.d. dup anul pu4licrii.
iv& L#cr/ri */r/ a#-or iden-i*ica- $a# A#-or anoni.
CCnd o lucrare nu are un autor identificat7 autorul lucrrii de licen, tre4uie s cite+e :n
tet titlul lucrrii 6i anul. 0e va po+i,iona :ntre g?ilimele titlul articolului7 capitolului sau
a paginii @e4 6i se va marca cu 'talic numele revistei7 cr,ii7 4ro6urii sau a raportului9
N privind anga;amentul organi+a,ional GO0tudB $eport37 2E11H
N cartea Corelate motiva,ionale G2E11H
v& N#./r#l pa)inilor 1n ci-/ri
Pentru a cita o parte specific dintr=o anumit surs7 autorul lucrrii de licen, tre4uie s
indice pagina7 capitolul7 figura7 ta4elul sau formula. /ntotdeauna va fi men,ionat
numrul paginii9
GPo?nnB7 2E117 p. 13H
vi& S#r$ele $ec#ndare
CCnd sursele originale nu sunt disponi4ile :n format fi+ic7 autorul tre4uie s men,ione+e
a doua surs in lista 4i4liografic iar :n tet s men,ione+e lucrarea original 6i s cite+e
sursa secundar9
N raportul ela4orat de <innie Gcitat :n 0mit?7 2E11H.
+&0&4&+ No-e de $#b$ol
(otele de su4sol :n cadrul tetului principal al demersului de cercetare sunt utili+ate
pentru a oferi informa,ii suplimentare sau pentru a confirma statutul drepturilor de autor.
+&3 e*erin=ele biblio)ra*ice ale LUC!II DE LICEN"!
9
$eferin,ele 4i4liografice apar la sfCr6itul lucrrii :n capitolul 7I7LIOGAFIE. Acest
capitol va include toate citrile din tet7 :n ordine alfa4etic7. Aceast list tre4uie s
includ toate lucrrile citate :n cadrul tetului principal al demersului de cercetare
indiferent de sec,iune G'ntroducere7 <etod7 $e+ultate7 &iscu,ii 6i Conclu+iiH.
$eferin,ele tre4uie respecte urmtorul format9
+&3&% evi$-e ?e5e.ple $elec-ive@
Autor7 A. A7 Autor7 D. D.7 Q Autor7 C. C. GanH. .itlul articolului. Titlul Jurnalului, xx, pp=
pp. doi9 .
Autor7 A. A.7 Autor7 D. D.7 Autor7 C. C.7 Autor7 &. &.7 Autor7 % .%.7 Autor7 I. I.7 N Autor7
M.M. GanH. .itlul articolului. Titlul Jurnalului, xx, pp=pp. doi9 .
Autor7 A. A7 Autor7 D. D.7 Q Autor7 C. C. GanH. .itlul articolului. Titlul Jurnalului, xx, pp=
pp.
Autor7 A. A.7 Q Autor7 D. D. Gin pressH. .itlul articolului. Titlul Jurnalului. $etrieved
from ?ttp9AAcogprints.orgA5R8EA1A%C0$AP.IER.pdf
+&3&+& C/r(i ?e5e.ple $elec-ive@
Autor7 A. A. GanH. Titlul lucrrii. "oca,ie9 %ditur.
Autor7 A. A. GanH. Titlul lucrrii. $etrieved from ?ttp9AA@@@.
Autor7 A. A. GanH. Titlul lucrrii. doi9
%ditor7 A. A. G%d.H GanH. Titlul lucrrii. "oca,ie9 %ditur.
+&3&0& Capi-ole din c/r(i ?e5e.ple $elec-ive@
Autor7 A. A.7 Q Autor7 D. D. GanH. .itlul capitolului. 'n A. %ditorul7 D. %ditorul7 Q C.
%ditorul G%ds.H7 Titlul crii Gpp. =H. "oca,ie9 %ditur.
Autor7 A. A7 Q Autor7 D. D. GanH. .itlul capitolului. 'n A. %ditorul7 D. %ditorul7 Q C.
%ditorul G%ds.H7 Titlul crii Gpp. =H. $etrieved from ?ttp9AA@@@.
Autor7 A. A.7 Q Autor7 D. D. GanH. .itlul capitolului. 'n A. %ditorul7 D. %ditorul7 Q C.
%ditorul G%ds.H7 Titlul crii Gpp. =H. "oca,ie9 %ditur. doi9 .
+&3&3 Con*erin(e ;i $i.pozioane ?e5e.ple $elec-ive@
Contri4utor7 A. A.7 Contri4utor7 D. D.7 Contri4utor7 C. C.7 Q Contri4utor7 &. &. Gan7
lunH. .itlul lucrrii. 'n %.%. C?airperson GC?airH7 Titlul simpozionului.
0Bmposium conducted at t?e meeting of S(umele 2rgani+a,ieiT7 "oca,ia.
10
Presenter7 A. A. Gan7 lunH. Titlul lucrrii sau posterului. Paper or poster session
presented at t?e meeting of S(umele 2rgani+a,ieiT7 "oca,ie.
+&3&4 L#cr/ri nep#blica-e ?e5e.ple $elec-ive@
Aut?or7 A. A. GanH. .itlul manuscrisului. #npu4lis?ed manuscript Sor U<anuscript
su4mitted for pu4lication7U or U<anuscript in preparationUT.
Pentru o descriere detaliat a procedurii privind citarea altor tipuri de lucrri decCt cele
pre+entate :n acest G?id7 autorul lucrrii de licen, va consulta <anualul APA7 %di,ia a=
>'=a. Pre+entarea pentru studen,i a standardelor APA se poate gsi la urmtoarea adres
de 'nternet G?ttp9AA@@@.docstBles.comAapaguide.?tm7 SAPA "ite GP&IHTH7 precum 6i :n
materialele puse la dispo+i,ie de coordonator.
11
0& CEIN"E SPECIFICE
"ucrarea de diplom poate con,ine unul sau mai multe din urmtoarele tipuri de
cercetare9
3.1Cercetare eperimental 6i cvasieperimental
3.2 Cercetare o4serva,ional7 studiu corela,ional7 anc?et psi?osocial
3.3 Cercetare calitativ
3.4 Cercetare aplicativ
3.1 Cerce-are e5peri.en-al/ ;i cva$ie5peri.en-al/
3.1.1 Adecvarea cercetrii
- lucrarea s a4orde+e pro4leme care sunt accesi4ile prin cercetare
eperimental sau cvasi=eperimentalJ
- nivelul de anali+ s fie adecvat o4iectivului cercetriiJ
- modelul eperimental utili+at s ,in seama de eigen,ele fenomenului A
evenimentului a4ordat 6i de o4iectivele cercetriiJ
- s utili+e+e sarcini eperimentale adecvate temei a4ordate 6i modelului
eperimental utili+atJ
- s utili+e+e e6antioane adecvate7 care s permit generali+area datelorJ
- ipote+a de cercetare s fie falsifica4ilJ ipote+a s fie dedus logic din teoria
verificatJ
- opera,ionali+area varia4ilei dependente s fie adecvat pentru a pune :n
eviden, efectul manipulrii eperimentaleJ s ,in seama de eventualele
erori care pot afecta validitatea ecologic.
3.1.2 Control eperimental
- grupele de control 6i eperimentale s fie selectate conform designului
eperimentalJ
- s utili+e+e o procedur de e6antionare randomi+at sau s eviden,ie+e c
e6antioanele comparate sunt similare.
3.1.3 >aliditatea manipulrii
12
- manipularea constructului sau interven,ia s fie corect opera,ionali+at 6i s
fie :n concordan, cu ipote+a dedus din modelul teoreticJ
- s evite erorile de manipulare eperimentalJ
- s evite confu+ia dintre efectele datorate varia4ilei investigate 6i efectele
generate de alte varia4ile eterneJ
- efectul manipulrii sau al interven,iei s fie suficient de puternic pentru a
produce efecte msura4ileJ dac este necesar s includ verificri ale
efectului manipulrii.
- modalit,ile varia4ilelor pe 4a+a crora efectum inferen,ele s fie plau+i4ile
:n ceea ce prive6te popula,ia 6i modelul eperimentalJ
3.1.4 Controlul erorilor
- s identifice 6i s reduc Gdac e posi4ilH erorile de cercetare care afectea+
validi-a-ea in-ern/ Ge instrument utili+at7 maturi+area grupului7 selec,ie7
regresie7 varia4ile confundate7 moarte eperimental7 etc.HJ
- s identifice 6i s reduc Gdac e posi4ilH erorile care afectea+ validi-a-ea
concl#ziilor $-a-i$-ice Gde e. anali+ de itemi7 fidelitatea demersului
eperimental7 varia4ile irelevante aleatoare pre+ente :n situa,ia
eperimental7 eterogenitatea su4iec,ilor7 etc.HJ
- s identifice 6i s reduc Gdac e posi4ilH erorile care afectea+ validi-a-ea de
con$-r#c- Gde e. defini,ie insuficient7 confundarea constructului cu
nivelurile constructului7 etc.HJ
- :n ca+ul studiilor de la4orator s anali+e+e gradul de adecvare a situa,iei
simulate :ntr=un mediu artificial pentru dimensiunile esen,iale ale procesului
sau fenomenului studiatJ s pre+inte limitele studiului privind generali+area
la situa,iile ecologice.
3.1.5 Conclu+ii
- la pre+entarea conclu+iilor s ia :n considerare efectul pre+umptiv al altor
varia4ile decCt cele manipulateJ
- interpretarea re+ultatelor s ia :n considerare 6i s includ factorii contetuali
6i situa,ionali importan,i.
13
3.2 Cerce-are ob$erva(ional/: $-#di# corela(ional: anc,e-/ p$i,o$ocial/
3.2.1 Adecvarea cercetrii
- s a4orde+e pro4leme care sunt accesi4ile prin studii non=eperimentaleJ
- s utili+e+e un design adecvat constrCngerilor temei a4ordateJ
- :n ca+ul studiilor corela,ionale s se centre+e pe varia4ilele critice Gdespre
care 6tim c ar putea avea o influen, asupra comportamentului studiatHJ
- :n ca+ul studiilor corela,ionale s specifice :n mod clar rela,ia dintre
diferitele varia4ileJ
- :n ca+ul studiilor care permit studierea de rela,ii cau+ale7 direc,ia rela,iei
cau+ale s fie :n concordan, cu date furni+ate de literatura de specialitate
relevant 6i s fie evaluat cu proceduri statistice adecvate.
3.2.2 Controlul erorilor
- s controle+e7 pe cCt posi4il7 erorile de cercetareJ
- :n ca+ul studiilor longitudinale s fie argumentat logic alegerea momentului
msurtorilorJ
- su4linia+ corect argumentele validit,ii rela,iei cau+aleJ
- dac este ca+ul identific 6i evaluea+ efecte de tipul corela,iei par,iale7
corela,iei multipleJ
- eplic7 dac e ca+ul7 ecluderea unor varia4ile relevante din studiuJ
- dac este ca+ul evaluea+ nonlinearitatea Gpre+en,a unei rela,ii nonlineare
:ntre varia4ilele studiateH.
3.3.3 Conclu+ii
- la pre+entarea conclu+iilor s ia :n considerare efectul varia4ilelor relevanteJ
- interpretarea re+ultatelor s ia :n considerare 6i s includ factorii contetuali
6i situa,ionali importan,i.
3.3 Cerce-are cali-a-iv/
3.3.1 Adecvarea cercetrii
= s a4orde+e pro4leme care sunt accesi4ile prin metoda calitativJ
- define6te clar pro4lemele care vor fi a4ordate :n studiuJ
- aplic corect metoda 6i te?nicile de anali+J
14
- s foloseasc metode calitative care sunt :n concordan, cu tema a4ordat7
scopul studiului 6i modelului utili+at Ge. o4serva,ie7 interviu7 etcHJ
- s aplice corect 6i descrie clar procedeul de anali+J
- s con,in descrierea detaliilor astfel ca s permit o eventual replicare a
studiuluiJ
- s ia :n considerare avanta;ele 6i de+avanta;ele metodei alese 6i a modelului
de cercetare.
3.3.2 Conclu+ii
- de+volt 6i define6te clar categoriile conceptualeJ
- face legtura :ntre conclu+iile studiului pro4lema a4ordat 6i metodele
folositeJ
- specific 6i eplic legturile dintre concepte sau categorii de concepteJ
- :n interpretare s ia :n considerare factorii contetuali relevan,i 6i al,i factori
eplicativiJ
3.4 Cerce-are aplica-iv/
3.4.1 Adecvarea cercetrii
- s a4orde+e pro4leme relevante :n practicJ s anali+e+e critic solu,iile
propuse :n literatura de specialitate din punct de vedere al adecvrii la
pro4lema a4ordatJ
- s ia :n considerare avanta;ele 6i de+vanata;ele solu,iei propuse de cercetarea
proprieJ
- s foloseasc un demers de cercetare adecvat verificrii solu,iei propuseJ
- s utili+e+e un contet Ge. 0itua,ie7 ocupa,ie7 organi+a,ieH potrivit pro4lemei
a4ordate :n studiu care s permit generali+area solu,iei propuseJ
- s opera,ionali+e+e corect constructul a4ordat G:n concordan, cu literatura
de specialitate 6i teoria astfel :ncCt s fie ;ustificat opera,ionali+area
propusJ
- toate msurtorile s fie ;ustificate de scop7 teorie 6i cercetrile anterioareJ s
msoare toate varia4ilele relevante pentru pro4lema studiatJ
- dac este posi4il s utili+e+e instrumente accesi4ile7 standardi+ate 6i 4ine
documentateJ s ofere eplica,ii detaliate cCnd aplic pro4e sau instrumente
noi.
15
3.4.2 Conclu+ii
- anali+ea+ valoarea solu,iei propuse pentru solu,ionarea pro4lemei practice
a4ordateJ
- a4ordea+ limitele 6i domeniul de aplica4ilitate ale solu,iei propuse.
16
3& PEAEDEI EFEITOAE LA ETICA DE<ESULUI
DE CECETAE
&ac un mem4ru al comisiei de licen identific :n cadrul evalurii lucrrii de
licen7 atCt anterior susinerii7 cCt 6i :n cadrul acesteia7 a4ateri grave de la 4una conduit
:n cercetarea 6tiinific 6i activitatea universitar7 inclusiv plagierea re+ultatelor sau
pu4licaiilor altor autori7 confecionarea de re+ultate ori :nlocuirea re+ultatelor cu date
fictive7 mem4rul comisiei de licen este o4ligat s ia urmtoarele msuri9 aH s sesi+e+e
comisia de etic a #niversitii Da4e6=DolBai pentru a anali+a 6i soluiona ca+ul7
inclusiv prin e5.a-ric#larea $-#den-#l#i7 potrivit art. 3EV=31E 6i 318=322 din "egea
educaWiei naionale nr. 1A2E11 6i prevederilor "egii nr. 2EVA2EE4 privind 4una conduit
:n cercetarea 6tiinific7 de+voltarea te?nologic 6i inovare7 cu modificrile 6i
completrile ulterioareJ 4H s notifice tuturor mem4rilor comisiei a4aterile 6i s propun
acordarea cali*ica-iv#l#i Ne$a-i$*/c/-or.
17
Ane5a %& Pa)ina de coper-/
<'('0.%$#" %&#CA)'%' (A)'2(A"%
#('>%$0'.A.%A ODAD%X=D2"MA'3 C"#P=(AP2CA
IAC#".A.%A &% P0'12"2G'% X' X.''()% A"% %&#CA)'%'
0P%C'A"'YA$%A P0'12"2G'%
LUCAE DE LICEN"!
Absolvent:
(ume Prenume
Cl#BCNapoca
An#l
18
Ane5a +& Pa)ina de -i-l#
<'('0.%$#" %&#CA)'%' (A)'2(A"%
#('>%$0'.A.%A ODAD%X=D2"MA'3 C"#P=(AP2CA
IAC#".A.%A &% P0'12"2G'% X' X.''()% A"% %&#CA)'%'
&%PA$.A<%(.#" &% P0'12"2G'%
TITLUL LUC!II
Coordonator 6tiin,ific9
Titlu Prenume Nume
Absolvent:
(ume Prenume
Cl#BCNapoca
An#l
19