Sunteți pe pagina 1din 9

CURS nr.6.

Dividendul si politica de dividend


OBLIGATIUNILE
-Detinatorii actiunilor commune(ordinare)incaseaza un dividend anual
stabilit in functie de marimea profitului sin conformitate cu politica de
dividend adoptata;
-Detinatorii actiunilor preferentiale incaseaza un dividend
fix(prioritar)indiferent de marimea profitului;
Cine are dreptul sa incaseze dividend?
-pesersoana care este inregistrata ca actionar la data de referinta;
Data de referinta este data la care societatea emitenta solicita lista
curenta a actionarilor care sunt indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze
in cadrul AGA(nu cu mai mult de ! de zile inainte de AGA).
Actionarii existenti la data de referinta au dreptul sa participe la AGA si
sa isi exercite dreptul de vot;
cei care figureaza in registru la data de inregistrare (care este cu cel
putin "! zile ulterioara zilei AGA)au dreptul sa primeasca dividende.
Alte date im!rtante#
data declaratiei-coincide cu data AGA;
data platii;
data e"#di$idend cu $ zile lucratoare inainte de data de
inregistrare;daca are loc o tranzactionare in aceasta zi%nu mai este timp
pentru decontare(& zile)%deci noul actionar nu incaseaza dividend);
data cum %di$idend cu & zile lucrat!are inainte de data de
inregistrare%ii da dreptul noului actionar sa incaseze dividend;
'!litica de di$idend(
!litica reziduala)!litica ratel!r si !litica sta*ilizata
f!rme de distri*uire a di$idendului)
di$idend anual)
di$idend fi")di$idend r!$iz!riu)di$idend reartizat su* f!rma de
n!i actiuni;
O*ligatiunile#caracteristici si clasificare
+efinire(
sunt $al!ri m!*iliare care rerezinta creanta
detinat!rului asura emitentului)rezulta in urma
unui imrumut e care emitentul il lanseaza e
iata,asumandu#si !*ligatia de a lati ! d!*anda si
de a %si rascumara titlurile)
!*ligatiunile sunt instrumente de credit ,e termen
mediu si lung.
Sunt emise de (administratii centrale sau l!cale si
de c!manii,ceea ce c!nduce la urmat!area
distinctie( !*ligatiuni u*lice,!*ligatiuni
miuniciale,!*ligatiuni c!r!rati$e.
Caracteristici ale !*ligatiunii)
rereznta ! fractiune dintr#un imrumut)
detinat!rul are calitatea de
credit!r)detinat!rul nu articia la ad!tarea
deciziil!r)
ni$elul d!*anzii nu este legat de rezultatul
financiar al emitentuluiu)
$ala*ilitatea !*ligatiunii este d!ar ana la
scadenta)
riscurile !*ligatiunii(riscul ratei de d!*anda si
riscul de neram*ursare a f!nduril!r
imrumutate -d!ar in cazul !*ligatiunil!r
negarantate.
E"ista mai multe criterii de clasificare a
!*ligatiunil!r)
/.dua identificarea detinat!rului,!*ligatiunile !t fi (la
urtat!r si n!minati$e)
0.dua f!rma(!*ligatiuni materializate si !*ligatiuni
dematerializate)
&.dua tiul de $enit e"ista (
#!*ligatiuni cu cu!n zer!-sau cu disc!unt.
#!*ligatiuni cu d!*anda)
1.dua gradul de r!tectie al in$estit!ril!r(
#!*ligatiuni garantate -cu anumite acti$e# in cazul
!*ligatiunil!r c!r!rati$e.)
#!*ligatiuni negarantate-!*ligatiuni u*lice,sau
c!r!rati$e,in cazul in care c!mania se *ucura de !
incredere s!rita.)
2.in ractica internati!nala se intalnesc urmat!arele
tiuri de !*ligatiuni(
#!*ligatiuni cu *!n de su*scriere in actiuni
#!*ligatiuni de articiatie)
#!*ligatiuni c!n$erti*ile in actiuni)
#!*ligatiuni inde"ate)
#!*ligatiuni cu d!*anda $aria*ila)
O*ligatiuni seciale cu cu!n care !ate fi rein$estit.
Elemente te3nice ale imrumuturil!r !*ligatare
/)$al!area n!minala4$al!area imrumutului5nr
!*ligatiuni)
0.$al!area la su*scriere sau retul de emisiune,
!ate fi diferita de $al!area n!minala) ,
'e46n#rima de emisiune)
deinde de gradul de atracti$itate al titluril!e si de
randamentul urmarit la lasament)
&.durata de $iata -termenul de ram*ursare.este
eritada dintre m!mentul emisiunii si cel al rascumararii)
1.rata n!minala a d!*anzii-rd. ,ermite calcularea
cu!nului de d!*anda)este re$azuta in r!sectul de
emisiune)
2.cu!nul de d!*anda Cd 46n7rd)
+aca lata se face la inter$ale mai mici de un
an,atunci,cu!nul Cd46n7rd7nz5&68)
6.rata d!*anzii la termen,este rata fi"ata in rezent
entru un c!ntract a carui e"ecutie $a fi la un termen
t)ermite actualizarea flu"uril!r generate de !*ligatiune)
9.d!*anda neta este suma care %i ramane in$estit!rului
dua im!zitarea $enitului)
:.d!*anda acumulata -da.se calculeaza numai atunci
cand se realizeaza tranzactii cu !*ligatiuni la ! data diferita
de data latii cu!nului)
da4md7n5&68)md este masa cu!nului de d!*anda)
n#este nr de zile de la data ultimei lati a cu!nului)
;.cursul -retul .!*ligatiuniieste e"rimat in < si
rerezinta ra!rtul dintre $al!area de tranzacti!nare e
iata si 6n.
O*ligatiunea !ate fi la aritate cand cursul este
/88<)suraari sau su*ari)
/8.=!dalitatea de ram*ursare))
#la scadenta -in ultima zi a duratei de $iata.
#rin anuitati c!nstante)
#in rate egale)
#su* f!rma cu!nului unic)
=!dalitatile de ram*ursare determina anumite $al!ri
ale indicat!ril!r de e$aluare
//.C!stul la ram*ursare)
ram*ursarea se !ate face la aritate sau la ! $al!are
mai mare decat 6n,ceea ce determina un c!st al ram*ursarii
-su* f!rma rimei de ram*ursare.)
C!tatia !*ligatiunii)ABC8;5/0 ABC numele
emitentului)8; rata n!minala a d!*anzii)/0#ultimele cifre ale
anului)
ABC /88&51 /8//5&0
Semnifica c!tatia BI+ si c!tatia AS>
Lista emisiuni obligatiuni pe piata de capital din Romania
Obligatiuni Corporative
GDF SUEZ ENERGY RO!N"! # $ERD#
$!NC! EURO%E!N! DE "N&ES'"'""# $!NC! COERC"!L! RO!N!
$"RD($!NC! OND"!L! $!NC! COERC"!L! C!R%!'"C!
%ROCRED"' $!N) !&"COL! $UCURES'"
"N'ERN!'"ON!L LE!S"NG C*+,+ $!NC! 'R!NS"L&!N"!
-E.OL F"N!NS$!N)
R!"FFE"SEN $!N) $RD
$CR LE!S"NG '$" LE!S"NG
"%!C' S'"CL! LUCS"L
"N'ERN!'"ON!L LE!S"NG $*++* "N'ERN!'"ON!L LE!S"NG !*+++
S"DERC! C!L!R!S"
Obligatiuni unicipale
$"-OR *+,,# Z!L!U *+,+#
"!S" *+,+# !L$! "UL"! *++/#
$"S'R"'! OC'0 *++/# SLO$OZ"! *++/#
$!C!U """ 'R0 *# $!C!U """ 'R0 1#
OR!SUL S"RE'# N!&OD!R"#
OR!S'"E# FOCS!N"#
CONS"L"UL 2UD0 !L$!# COUN! !N"NO!S!#
'""SO!R! "&( 'R0 3# %R"!R"! "!S" "#
'""SO!R! """ ( 'R 4# OR!&"'!#
'!RGU URES """ ( 'R0 ""# '""SO!R! """ ( 'R 1#
!L$! "UL"! 'R0 """# $!C!U """#
'!RGU URES """ ( 'R0 "# -UNEDO!R! " 'R0 1#
'""SO!R! """ ( 'R *# !L$! "UL"! ( 'R0 ""#
-UNEDO!R! ,# '""SO!R! """#
LUGO2 ""# -UNEDO!R!#
'E"US# EFOR"E#
%REDE!L# $!"LE -ERCUL!NE#
!L$! "UL"!( 'R0 "# '""SO!R! ""
N!&OD!R" $"S'R"'! ""
EDG"D"! !"UD
DE&! "" S!CELE
$!C!U "" OR!DE! ""
SE$ES "" CLU2 N!%OC! """
'!RGU URES "" '!RGU OCN!
CLU2 N!%OC! "" C2 !R!D
LUGO2 !L$! "UL"! ""
DE&! " C!%ULUNG USCEL
G"URG"U !R!D
$"S'R"'! '""SO!R!
OR!DE! " SLO$OZ"! *++1
$"-OR *+,,
"n5ormatii obligatiune
Nume: BIHOR 2011
Emitent: Judetul Bihor
Clasa: Municipale
Tip: Nominatie! demateriali"ate! neconerti#ile
$tadiu: in derulare
%arametrii obligatiune
%ata emiterii: 0&'01'2011
Numar o#li(atiuni
emise:
))*+,-.
/aloare nominala: 100!00 lei
0ret de an"are: 100!00 lei
Rata do#an"ii: ROBOR-M1 0+.2
0lata principalului: &. rate semestriale
Maturitate: 13'12'202)
4arantie:
Emitentul (arantea"a plata inte(rala a principalului si
a do#an"ilor cu parte din creantele pe care le are de
incasat! creante ce repre"inta eniturile proprii
a5erente #u(etelor locale pe toti anii dintre 2010'
202)! prin cesionarea eniturilor
%estinatia 5ondurilor
atrase:
Re5inantarea unui imprumut in suma ma6ima de
,1+.00+000 lei reali"at pentru inestitiile de interes
local+
'ran6actionare
7istata B/B: %a
0iata de tran"actionare: B/B
$im#ol: BIH2)
GDF Sue6 Energ7 Romania
"n5ormatii obligatiune
Nume: 4%8 $ue" Ener(9 Romania
Emitent: 4%8 $ue" Ener(9 Romania $:
Clasa: Corporatie Cate(oria III
Tip: Neconerti#ile! Nominatie! %emateriali"ate
$tadiu: in derulare
%arametrii obligatiune
%ata emiterii: &0'10'2012
Numar o#li(atiuni
emise:
23+000
/aloare nominala: 10+000!00 lei
0ret de an"are: 10+000!00 lei
Rata do#an"ii: )!.2
0lata principalului: 7a scadenta
Maturitate: &0'10'20&0
4arantie: Ne(arantate
%estinatia 5ondurilor
atrase:
/eniturile or 5i 5olosite pentru sustinerea e5ortului
inestitional (eneral al Emitentului
'ran6actionare
7istata B/B: %a
0iata de tran"actionare: B/B
$im#ol: 4$ER1)
Emise de entitati din Romania 'otal 8 19
E6ALUAREA OBLIGATIUNILOR
Simbol Denumire
Cod
5iscal :
CU"
"S"N
Nr0 total
obligatiuni
%rincipal
initial
;RON<
%rincipal
initial
;currenc7<
&aloare
emisiune
;RON<
Data
emisiune
Data
listarii
Data
maturitate
Numar
cupoane
Convert0 Stare
!L$*3
0rimaria :l#a
Iulia
.3-2*2& RO:7B;%B70&2 ,0+000 100!00 ,+000+000!002)+0*+20032-+11+200)13+0.+2023 &* Nu Tran"actiona#ila
!L$*3!
0rimaria :l#a
Iulia
.3-2*2& RO:7B;%B70.0 ,0+000 100!00 ,+000+000!0010+01+200)2-+11+200)13+0.+2023 &) Nu Tran"actiona#ila
!L$*3$
0RIM:RI:
M;NICI0I;7;I
:7B: I;7I:
.3-2*2& RO:7B;%B703) ,3+000 100!00 ,+300+000!000,+12+200)0,+03+200*13+0.+2023 &3 Nu Tran"actiona#ila
!L$*=
CON$I7I;7
J;%ETE:N
:7B:
.3-23,& RO:7B;%B70-3 300+000 100!00 30+000+000!000)+0&+200*0-+03+200*13+11+202- )1 Nu Tran"actiona#ila
!L$*9
0RIM:RI:
M;NICI0I;7;I
:7B: I;7I:
.3-2*2& RO:7B;%B70)& &20+000 100!00 &2+000+000!0021+12+200*02+0.+201013+11+202) )2 N<: Tran"actiona#ila
!N"*+
0RIM:RI:
COM;NEI
:NINO:$:
.2,010, RO:NIN%B7012 &0+000 100!00 &+000+000!001)+12+200,2&+12+200*13+11+2020 ., N<: Tran"actiona#ila
$!C*=
M;NICI0I;7
B:C:;
.2),&&) ROB:C:%B70&& &30+000 100!00 &3+000+000!0002+11+200)1&+12+200)&1+10+202- )- Nu Tran"actiona#ila
$!C*=!
M;NICI0I;7
B:C:;
.2),&&) ROB:C:%B70.1 &30+000 100!00 &3+000+000!001)+0*+200,0&+11+200,01+11+202- )& Nu Tran"actiona#ila
$!C*=$
M;NICI0I;7
B:C:;
.2),&&) ROB:C:%B703, .00+000 100!00 .0+000+000!000&+0*+200*10+12+200*01+11+202- -, N<: Tran"actiona#ila
$-R*+
OR:$;7
B:I7E
HERC;7:NE
&22)*20ROOBHE%B701* &1+300 100!00 &+130+000!0001+0&+200-2&+12+200*1-+12+2020 2- N<: Tran"actiona#ila
$"-*9
J;%ET;7
BIHOR
.2..**) ROBIHR%B701& ))*+,-. 100!00 ))+*,-+.00!000&+01+201121+02+201113+12+202) &. Nu Tran"actiona#ila
$"S*/
M;NICI0I;7
BI$TRIT:
.&.)3-* ROBI$R%B70&- &30+000 100!00 &3+000+000!002-+10+200*10+12+200*23+11+202* ,0 N<: Tran"actiona#ila
EFO,9
0RIM:RI:
E8ORIE
.-1))*.ROE8OR%B701* -0+000 100!00 -+000+000!0001+0)+200-23+0.+200,10+12+201) 2& Nu Tran"actiona#ila
FOC*=
M;NICI0I;7
8OC$:NI
.&30-.3RO8OC$%B7011 2,0+000 100!00 2,+000+000!0010+0-+200*1,+0*+200*13+11+202- )0 N<: Tran"actiona#ila
-RZ,3
OR:$
HORE=;
23.1.)*ROHOR=%B702, -2+32) 10!00 -23+2)0!002,+12+201223+0&+201&20+10+2013 & N<: Tran"actiona#ila
-UE*=
CJ
H;NE%O:R:
.&)..).ROH;NE%B7011 130+000 100!00 13+000+000!000-+0*+200-12+0-+200)13+0,+202- ,0 Nu Tran"actiona#ila
-UE*=!
CJ
H;NE%O:R:
.&)..).ROH;NE%B702* 1&3+000 100!00 1&+300+000!0010+01+200)10+0)+200,13+0,+202- )* Nu Tran"actiona#ila
-UE*=$
CON$I7I;7
J;%ETE:N
H;NE%O:R:
.&)..).ROH;NE%B70&) &13+000 100!00 &1+300+000!000&+0)+200)0&+0.+200*13+0,+202- )) Nu Tran"actiona#ila
"!S*>
M;NICI0I;7
I:$I
.3.13,0 ROI:$I%B7011 1+000+000 100!00 100+000+000!0023+0*+200,0&+11+200,13+11+202, ,1 Nu Tran"actiona#ila
"!S*>!
M;NICI0I;7
I:$I
.3.13,0 ROI:$I%B702* 1+000+000 100!00 100+000+000!00&1+03+20102&+0)+201013+11+202, ). N<: Tran"actiona#ila
1 2