Sunteți pe pagina 1din 7

IMPOZITE I TAXE LOCALE

I. IMPOZITUL I TAXA PE CLDIRI (anterior 01.01.2007 denumirea din


Codul fiscal era Impozitul pe cldiri)
1. Contribuabilii
Orice persoan fizic sau juridic proprietar al unei cldiri situate n !om"nia
datoreaz anual impozit pentru acea cldire.
#entru cldirile proprietate pu$lic sau pri%at a statului ori a unit&ilor
administrati%'teritoriale( concesionate( nc)iriate( date n administrare ori n folosin&(
dup caz( persoanelor juridice( se sta$ile*te taxa pe cldiri( care reprezint sarcina
fiscal a concesionarilor( locatarilor( titularilor dreptului de administrare sau de
folosin& n condi&ii similare impozitului pe cldiri.
+n cazul n care o cldire se afl n proprietatea comun a dou sau mai multe
persoane( fiecare dintre proprietarii comuni ai cldirii datoreaz impozitul pentru
spa&iile situate n partea din cldire aflat n proprietatea sa. ,ac nu se pot sta$ili
pr&ile indi%iduale ale proprietarilor n comun( fiecare dintra ace*tia datoreaz o parte
e-al din impozitul pentru cldirea respecti%.
2. Scutiri
Cu titlu e.emplificati%( cldirile pentru care nu se datoreaz impozit sunt
urmtoarele/
cldirile proprietate a statului( a unit&ilor administrati%'teritoriale sau a
oricror institu&ii pu$lice( cu e.cep&ia ncperilor care sunt folosite pentru
acti%it&i economice0
cldirile clasate ca monumente istorice( de ar)itectur sau ar)eolo-ice( muzee
ori case memoriale( indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de
administrare( cu e.cep&ia ncperilor care sunt folosite pentru acti%it&i
economice0
cldirile care( prin destina&ie( constituie lca*uri de cult( apar&in"nd cultelor
reli-ioase recunoscute oficial n !om"nia *i componentelor locale ale
acestora( cu e.cep&ia ncperilor care sunt folosite pentru acti%it&i
economice0
cldirile care constituie patrimoniul unit&ilor *i institu&iilor de n%&m"nt de
stat( confesional sau particular( autorizate s func&ioneze pro%izoriu ori
acreditate( cu e.cep&ia ncperilor care sunt folosite pentru acti%it&i
economice0
cldirile unit&ilor sanitare pu$lice( cu e.cep&ia ncperilor care sunt folosite
pentru acti%it&i economice0
cldirile care sunt afectate centralelor )idroelectrice( termoelectrice *i
nuclearo'electrice( sta&iilor *i posturilor de transformare( precum *i sta&iilor
de cone.iuni0
cldirile aflate n domeniul pu$lic al statului *i n administrarea !e-iei
1utonome 21dministra&ia #atrimoniului #rotocolului de 3tat4( cu e.cep&ia
ncperilor care sunt folosite pentru acti%it&i economice0
cldirile funerare din cimitire *i crematorii0
cldirile din parcurile industriale( *tiin&ifice *i te)nolo-ice( potri%it le-ii0
. Cot!l! "! i#$un!r!
a% P!ntru $!r&oan!l! 'i(ic!
Impozitul pe cldiri se calculeaz prin aplicarea cotei de impozitare de 0(15 la
%aloarea impoza$il a cldirii.
1
6aloarea impoza$il a cldirii se determin prin nmul&irea suprafe&ei construite
desf*urate a acesteia( e.primate n metri ptra&i( cu %aloarea impoza$il
corespunztoare( e.primat n lei7mp.
6aloarea impoza$il a cldirii se ajusteaz n func&ie de ran-ul localit&ii *i zona
n care este amplasat cldirea.
6aloarea impoza$il a cldirii se reduce n func&ie de anul terminrii acesteia(
dup cum urmeaz/
cu 2)*+ pentru cldirea care are o %ec)ime de peste 80 de ani la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referin&0
cu 1)*+ pentru cldirea care are o %ec)ime cuprins ntre 90 de ani *i 80 de
ani inclusi%( la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referin&.
+n cazul cldirilor utilizate ca locuin&( a cror suprafa& construit dep*e*te 180
de metri ptra&i( %aloarea impoza$il a acesteia( se majoreaz cu c"te 85 pentru fiecare
80 metri ptra&i sau frac&iune din ace*tia.
Impozitul datorat de persoanele fizice ce de&in mai multe cldiri se majoreaz dup cim
urmeaz/
cu 185 pentru prima cldire n afara celei de la adresa de domiciliu0
cu 805 pentru cea de'a doua cldire n afara celei de la adresa de domiciliu0
cu 785 pentru cea de'a treia cldire n afara celei de la adresa de domiciliu0
cu 1005 pentru cea de'a patra cldire *i urmtoarele n afara celei de la
adresa de domiciliu.
b% P!ntru $!r&oan!l! ,uri"ic!
Impozitul pe cldiri se calculeaz prin aplicarea unei cote de impozitare cuprins
ntre 0(285 *i 1(805 sta$ilit prin )otr"re a consiliului local asupra %alorii de in%entar
a cldirii.
6aloarea de in%entar a cldirii este %aloarea de intrare a cldirii n patrimoniu(
nre-istrat n conta$ilitatea proprietarului cldirii( conform pre%ederilor le-ale n
%i-oare.
#entru cldirile a cror %aloare a fost recuperat inte-ral pe calea amortizrii(
%aloarea impoza$il se reduce cu 185.
6aloarea impoza$il a cldirilor ree%aluate( conform re-lementrilor conta$ile o
constituie %aloarea conta$il rezultat n urma ree%alurii( nre-istrat n conta$ilitate.
In cazul cldirilor care nu au fost ree%aluate n ultimii 9 ani anteriori anului fiscal de
referin&( cota impozitului pe cldiri se sta$ile*te de consiliile locale ntre 85 *i 105 *i se
aplic la %aloarea de in%entar a cldirii nre-istrat n conta$ilitate.
-. Dob.n"ir!a+ /n&tr0inar!a 1i #o"i'icar!a cl0"irilor
+n cazul unei cldiri care a fost do$"ndit sau construit de o persoan n cursul
anului( impozitul pe cldire se datoreaz de ctre persoana respecti% cu ncepere de la
data de nt"i a lunii urmtoare celei n care cldirea a fost do$"ndit sau construit.
+n cazul unei cldiri care a fost nstrinat( demolat sau distrus( dup caz( n
cursul anului( impozitul pe cldire nceteaz a se mai datora de persoana respecti% cu
ncepere de la data de nt"i a lunii urmtoare celei n care cldirea a fost nstrinat(
demolat sau distrus.
2. Plata i#$o(itului
Impozitul7ta.a pe cldiri se plte*te anual( n dou rate e-ale( p"n la datele de 91
martie *i 90 septem$rie inclusi%.
#entru plata cu anticipa&ie a impozitului pe cldiri( datorat pentru ntre-ul an de
ctre contri$ua$ili( p"n la data de 91 martie a anului respecti%( se acord o $onifica&ie
de p"n la 105( sta$ilit prin )otr"re a consiliului local.
2
II. IMPOZITUL I TAXA PE TERE3 (anterior 01.01.2007 denumirea din
Codul fiscal era Impozitul pe teren)
1. Contribuabilii
Orice persoan sau juridic *i care are n proprietate un teren situat n !om"nia
datoreaz pentru acesta un impozit anual.
#entru terenurile proprietate pu$lic sau pri%at a statului ori a unit&ilor
administrati%'teritoriale( concesionate( nc)iriate( date n administrare ori n folosin&(
dup caz( persoanelor juridice( se sta$ile*te taxa pe teren( care reprezint sarcina
fiscal a concesionarilor( locatarilor( titularilor dreptului de administrare sau de
folosin& n condi&ii similare impozitului pe teren.
!e-ulile pri%ind copropritatea asupra unui teren sunt cele aplica$ile n cazul
impozitului *i ta.ei pe cldiri.
2. Scutiri
Cu titlu e.emplificati%( terenurile pentru care nu se datoreaz impozit sunt
urmtoarele/
terenul aferent unei cldiri( pentru suprafa&a de teren care este acoperit de o
cldire0
orice teren al unui cult reli-ios recunoscut de le-e *i al unei unit&i locale a
acestuia( cu personalitate juridic0
orice teren al unui cimitir( crematoriu0
orice teren al unei institu&ii de n%&m"nt preuni%ersitar *i uni%ersitar(
autorizat pro%izoriu sau acreditat0
orice teren al unei unit&i sanitare de interes na&ional care nu a trecut n
patrimoniul autorit&ilor locale0
orice teren de&inut( administrat sau folosit de ctre o institu&ie pu$lic( cu
e.cep&ia suprafe&elor folosite pentru acti%it&i economice0
orice teren proprietate a statului( a unit&ilor administrati%'teritoriale sau a
altor institu&ii pu$lice( aferent unei cldiri al crui titular este oricare din
aceste cate-orii de proprietari( e.cept"nd suprafe&ele acestuia folosite pentru
acti%it&i economice0
orice teren de-radat sau poluat( inclus n perimetrul de ameliorare( pentru
perioada c"t dureaz ameliorarea acestuia0
terenurile care prin natura lor *i nu prin destina&ia dat sunt improprii pentru
a-ricultur sau sil%icultur( orice terenuri ocupate de iazuri( $l&i( lacuri de
acumulare sau ci na%i-a$ile( cele folosite pentru acti%it&ile de aprare
mpotri%a inunda&iilor( -ospodrirea apelor( )idrometeorolo-ie( cele care
contri$uie la e.ploatarea resurselor de ap( cele folosite ca zone de protec&ie
definite n le-e( precum *i terenurile utilizate pentru e.ploatrile din su$sol(
ncadrate astfel printr'o )otr"re a consiliului local( n msura n care nu
afecteaz folosirea suprafe&ei solului0
terenurile le-ate de sistemele )idrote)nice( terenurile de na%i-a&ie( terenurile
aferente infrastructurii portuare( canalelor na%i-a$ile( inclusi% ecluzele *i
sta&iile de pompare aferente acestora( precum *i terenurile aferente lucrrilor
de m$unt&iri funciare( pe $aza a%izului pri%ind cate-oria de folosin& a
terenului( emis de oficiul jude&ean de cadastru *i pu$licitate imo$iliar0
terenurile ocupate de autostrzi( drumuri europene( drumuri na&ionale(
drumuri principale administrate de Compania :a&ional de 1utostrzi *i
,rumuri :a&ionale din !om"nia ' 3.1.( zonele de si-uran& a acestora(
precum *i terenurile din jurul pistelor reprezent"nd zone de si-uran&0
terenurile parcurilor industriale( *tiin&ifice *i te)nolo-ice( potri%it le-ii0
3
terenurile trecute n proprietatea statului sau a unit&ilor administrati%'
teritoriale n lips de mo*tenitori le-ali sau testamentari0
. Calculul i#$o(itului
Impozitul pe teren se sta$ile*te lu"nd n calcul numrul de metri ptra&i de teren(
ran-ul localit&ii n care este amplasat terenul *i zona *i7sau cate-oria de folosin& a
terenului( conform ncadrrii fcute de consiliul local.
-.Dob.n"ir!a 1i /n&tr0inar!a t!r!nurilor
#entru un teren do$"ndit de o persoan n cursul unui an( impozitul pe teren se
datoreaz de la data de nt"i a lunii urmtoare celei n care terenul a fost do$"ndit.
#entru orice opera&iune juridic efectuat de o persoan n cursul unui an( care
are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren( persoana nceteaz a
mai datora impozitul pe teren ncep"nd cu prima zi a lunii urmtoare celei n care a fost
efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului.
2. Plata i#$o(itului
Impozitul7ta.a pe teren se plte*te anual( n dou rate e-ale( p"n la datele de 91
martie *i 90 septem$rie inclusi%.
#entru plata cu anticipa&ie a impozitului pe teren( datorat pentru ntre-ul an de
ctre contri$ua$ili( p"n la data de 91 martie inclusi%( a anului respecti%( se acord o
$onifica&ie de p"n la 105( sta$ilit prin )otr"re a consiliului local.
III. IMPOZITUL PE MI4LOACELE DE TRA3SPORT
1. Contribuabilii
Orice persoan (fizic sau juridic) proprietar al unui mijloc de transport care
tre$uie nmatriculat n !om"nia datoreaz un impozit anual pentru respecti%ul mijloc
de transport.
+n cazul unui mijloc de transport care face o$iectul unui contract de leasin-
financiar( pe ntrea-a durat a acestuia( impozitul pe mijlocul de transport se datoreaz
de locatar (utilizator).
+n cazul n care contractul de leasin- nceteaz altfel dec"t prin ajun-erea la
scaden&( impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator (proprietar ;
societatea de leasin-).
2. Scutiri
Impozitul pe mijloacele de transport nu se datoreaz pentru urmtoarele mijloace
de transport/
autoturismele( motocicletele cu ata* *i mototriciclurile care apar&in
persoanelor cu )andicap locomotor *i care sunt adaptate )andicapului
acestora0
na%ele flu%iale de pasa-eri( $rcile *i luntrele folosite pentru transportul
persoanelor fizice cu domiciliul n ,elta ,unrii( Insula <are a =rilei *i
Insula =alta Ialomi&ei0
mijloacele de transport ale institu&iilor pu$lice0
mijloacele de transport ale persoanelor juridice( care sunt utilizate pentru
ser%icii de transport pu$lic de pasa-eri n re-im ur$an sau su$ur$an( inclusi%
transportul de pasa-eri n afara unei localit&i( dac tariful de transport este
sta$ilit n condi&ii de transport pu$lic0
%e)iculele istorice definite conform pre%ederilor le-ale n %i-oare.
. Calculul i#$o(itului
Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaz n func&ie de tipul mijlocului de
transport.
4
+n cazul auto%e)iculelor( impozitul pe mijlocul de transport se calculeaz n
func&ie de capacitatea cilindric a acestuia.
+n cazul unui ata*( impozitul pe mijloacele de transport este de 805 din ta.a
pentru motocicletele( motoretele *i scuterele respecti%e.
-.Dob.n"ir!a 1i /n&tr0inar!a #i,loac!lor "! tran&$ort
+n cazul unui mijloc de transport do$"ndit de o persoan n cursul unui an fiscal(
impozitul se datoreaz de la data de nt"i a lunii urmtoare celei n care mijlocul de
transport a fost do$"ndit.
#entru mijlocul de transport nstrinat de o persoan n cursul unui an fiscal sau
radiat din e%iden&a fiscal( impozitul nu se mai datoreaz ncep"nd cu data de nt"i a
lunii urmtoare celei n care mijlocul de transport a fost nstrinat sau radiat din
e%iden&a fiscal.
2. Plata i#$o(itului
Impozitul pe mijlocul de transport se plte*te anual( n dou rate e-ale( p"n la
datele de 91 martie *i 90 septem$rie inclusi%.
#entru plata cu anticipa&ie a impozitului pe mijlocul de transport( datorat pentru
ntre-ul an de ctre contri$ua$ili( p"n la data de 91 martie a anului respecti% inclusi%(
se acord o $onifica&ie de p"n la 105 inclusi%( sta$ilit prin )otr"re a consiliului local.
I5. TAXA PE3TRU 6OLOSIREA MI4LOACELOR DE RECLAM I
PU7LICITATE
1. Ta8a $!ntru &!r9iciil! "! r!cla#0 1i $ublicitat!
Orice persoan care $eneficiaz de ser%icii de reclam *i pu$licitate n !om"nia
n $aza unui contract sau a unei con%en&ii cu alt persoan. ( datoreaz plata ta.ei
pre%zute n prezentul articol.
>ac e.cep&ie de la plata ta.ei ser%iciile de reclam *i pu$licitate realizate prin
mijloacele de informare n mas scrise *i audio%izuale. (sunt considerate mijloace de
informare n mas scrise *i audio%izuale ziarele *i alte tiprituri( radio( tele%iziune *i
Internet).
?a.a pentru ser%icii de reclam *i pu$licitate( se plte*te la $u-etul local al
unit&ii administrati%'teritoriale n raza creia persoana presteaz ser%iciile de reclam
*i pu$licitate.
?a.a se calculeaz prin aplicarea cotei ta.ei respecti%e la %aloarea ser%iciilor de
reclam *i pu$licitate.
Cota de impuner se sta$ile*te de consiliul local *i este cuprins ntre 15 *i 95.
#lata ta.ei se face lunar( p"n la data de 10 a lunii urmtoare celei n care a intrat n
%i-oare contractul de prestri de ser%icii de reclam *i pu$licitate.
2. Ta8a $!ntru a'i1a, /n &co$ "! r!cla#0 1i $ublicitat!
Orice persoan care utilizeaz un panou( afi*aj sau structur de afi*aj pentru
reclam *i pu$licitate ntr'un loc pu$lic datoreaz plata ta.ei ctre $u-etul local al
autorit&ii administra&iei pu$lice locale n raza creia este amplasat panoul( afi*ajul sau
structura de afi*aj respecti%.
6aloarea ta.ei pentru afi*aj n scop de reclam *i pu$licitate se calculeaz anual(
prin nmul&irea numrului de metri ptra&i sau a frac&iunii de metru ptrat a suprafe&ei
afi*ajului pentru reclam sau pu$licitate cu suma sta$ilit de consiliul local.
?a.a se plte*te anual( anticipat sau trimestrial( n patru rate e-ale( p"n la datele
de 18 martie( 18 iunie( 18 septem$rie *i 18 noiem$rie( inclusi%.
Scutiri:
3unt scutite de la plata ta.ei institu&iile pu$lice( cu e.cep&ia cazurilor c"nd
acestea fac reclam unor acti%it&i economice.
?a.a nu se datoreaz pentru afi*ele( panourile sau alte mijloace de reclam *i
pu$licitate amplasate n interiorul cldirilor.
5
?a.a nu se aplic pentru panourile de identificare a instala&iilor ener-etice(
marcaje de a%ertizare sau marcaje de circula&ie( precum *i alte informa&ii de
utilitate pu$lic *i educa&ionale.
:u se datoreaz ta.a pentru folosirea mijloacelor de reclam *i pu$licitate
pentru afi*ajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate( prin
construc&ia lor( realizrii de reclam *i pu$licitate.
5. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
1. Contribuabilii
Orice persoan care or-anizeaz o manifestare artistic( o competi&ie sporti% sau
alt acti%itate distracti% n !om"nia are o$li-a&ia de a plti impozitul pe spectacole.
2. Calculul i#$o(itului
Impozitul pe spectacole se calculeaz prin aplicarea cotei de impozit la suma
ncasat din %"nzarea $iletelor de intrare *i a a$onamentelor dup cum urmeaz/
n cazul unui spectacol de teatru( (pies de teatru( $alet( oper( operet(
concert filarmonic sau alt manifestare muzical)( prezentarea unui film la
cinemato-raf( un spectacol de circ sau orice competi&ie sporti% intern sau
interna&ional( cota de impozit este e-al cu 250
n cazul oricrei alte manifestri artistice dec"t cele enumerate anterior( cota
de impozit este e-al cu 85.
. Obli;0<iil! contribuabililor
Contri$ua$ililor le incum$ urmtoarele o$li-a&ii/
de a nre-istra $iletele de intrare *i7sau a$onamentele la compartimentul de
specialitate al autorit&ii administra&iei pu$lice locale care *i e.ercit
autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul0
de a anun&a tarifele pentru spectacol n locul unde este pro-ramat s ai$ loc
spectacolul( precum *i n orice alt loc n care se %"nd $ilete de intrare *i7sau
a$onamente0
de a preciza tarifele pe $iletele de intrare *i7sau a$onamente *i de a nu ncasa
sume care dep*esc tarifele precizate pe $iletele de intrare *i7sau
a$onamente0
de a emite un $ilet de intrare *i7sau a$onament pentru toate sumele primite
de la spectatori0
de a asi-ura( la cererea administra&iei pu$lice locale( documentele justificati%e
pri%ind calculul *i plata impozitului pe spectacole0
de a se conforma oricror cerin&e pri%ind tiprirea( nre-istrarea( a%izarea(
e%iden&a *i in%entarul $iletelor de intrare *i a a$onamentelor( pre%zute de
le-isla&ia n %i-oare.
-. R!;uli &$!cial! $!ntru &$!ctacol!l "! 9i"!ot!ci 1i "i&cot!ci
Impozitul pe spectacolele care au loc ntr'o %ideotec sau discotec se calculeaz pe $aza
suprafe&ei incintei pentru fiecare zi de manifestare artistic sau de acti%itate distracti%(
prin nmul&irea numrului de metri ptra&i ai suprafe&ei incintei %ideotecii sau discotecii
cu suma sta$ilit de consiliul local.
2. Scutiri
Impozitul pe spectacole nu se aplic spectacolelor or-anizate n scopuri
umanitare.
=. Plata i#$o(itului
Impozitul pe spectacole se plte*te lunar p"n la data de 18( inclusi%( a lunii
urmtoare celei n care a a%ut loc spectacolul.
6
5I. TAXA >OTELIER
1. Contribuabilii
Consiliul local poate institui o ta. pentru *ederea ntr'o unitate de cazare( ntr'o
localitate asupra creia consiliul local *i e.ercit autoritatea.
?a.a pentru *ederea ntr'o unitate de cazare se ncaseaz de ctre persoanele
juridice prin intermediul crora se realizeaz cazarea( o dat cu luarea n e%iden& a
persoanelor cazate.
2. Calculul ta8!i
?a.a se calculeaz prin aplicarea cotei sta$ilite la tarifele de cazare practicate de
unit&ile de cazare.
Cota ta.ei se sta$ile*te de consiliul local *i este cuprins ntre 0(85 *i 85. +n cazul
unit&ilor de cazare amplasate ntr'o sta&iune turistic( cota ta.ei poate %aria n func&ie
de clasa cazrii n )otel.
?a.a se datoreaz pentru ntrea-a perioad de *edere.
. Scutiri
?a.a )otelier nu se aplic pentru/
persoanele fizice n %"rst de p"n la 1@ ani inclusi%0
persoanele fizice cu )andicap -ra% sau accentuat ori persoanele in%alide de
-radul I sau II0
pensionarii sau studen&ii0
persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii sta-iului militar0
%eteranii de rz$oi0
%du%ele de rz$oi sau %du%ele %eteranilor de rz$oi care nu s'au recstorit0
-. Plata ta8!i
Anit&ile de cazare au o$li-a&ia de a %rsa ta.a )otelier la $u-etul local( lunar(
p"n la data de 10( inclusi%( a lunii urmtoare celei n care s'a colectat ta.a )otelier de
la persoanele care au pltit cazarea.

7