Sunteți pe pagina 1din 44

COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA

Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64


PROCEDUR PENTRU COMISIA PSI
Elemente priind
re!pon!a"ilii #
procedura
Numele $i prenumele %unc&ia 'ata Semn(tura
) * + 4 ,
1.1 Ela"orat M!. -oica -a!ile
Cadru te.nic cu
atri"u&ii /n
domeniul
preenirii $i
!tin0erii
incendiilor
Ian.*1)+
1.2 -eri2icat
'ir.ad3.In0. Iordac.e
'aniel
Re!pon!a"il
comi!ia 4SI
Ian.*1)+
1.3 Apro"at 'ir..in0.'ima Ani!oara
4re!edinte
comi!ia 4SI Ian.*1)+
1. SCOPUL PROCEDURII
).)Sta"ile$te modul de reali5are a actiit(&ii6 compartimentele $i per!oanele implicate.
Actiitatea procedural( are drept !cop !ta"ilirea actiit(&ilor caracteri!tice /n ederea
preenirii $i !tin0erii incendiilor precum $i cele re2eritoare la protec&ia ciil( $i !itua&ii de
ur0en&(6 /n !en!ul a!i0ur(rii unei actiit(&i optime.
4er!oanele implicate /n acea!t( actiitate procedural( !unt nominali5ate de c(tre
conduc(torul in!titu&iei6 precum $i actiitatea $i re!pon!a"ilit(&ile per!onale ale ace!tora.
1.2 '( a!i0ur(ri cu priire la e7i!ten&a documenta&iei adecate derul(rii actiit(&ii8
Ini&ierea actiit(&ii procedurale con2orm Le0ii nr. +19#*116 : priind Aprarea mpotriva
incendiilor6 Ordinului Mini!trului de Interne nr. )6+#*119 : Norme generale de prevenire a
incendiilor pre!upune e7i!ten&a unei documenta&ii adecate priind de!2($urarea actiit(&ii $i
2ondurile nece!are apro"ate prin "u0et.
1.3 A!i0ur( continuitatea actiit(&ii6 inclu!i /n condi&ii de 2luctua&ie a per!onalului8
1.4 Spri3in( auditul $i#!au alte or0ani!me a"ilitate /n ac&iuni de auditare $i#!au control6 iar pe
mana0er6 /n luare deci5iei8
Sta"ile$te circuitul documentelor nece!are ace!tei actiit(&i8
1.5 Sta"ile$te re0uli priind de2($urarea actiit(&ilor !peci2ice8
Intrea0a documenta&ie reali5at( pentru protec&ia /mpotria incendiilor con!tituie "a5a le0al(
pentru a !e eita orice /nceput de incendiu !au !itua&ie di2icil(. In ca5ul c( acea!ta totu$i !e
/nt;mpl(6 !unt !ta"ilite re0ulile dup( care !e a ac&iona.
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII
2.1 4reci5area <de2inirea= actiit(&ii la care !e re2er( procedura opera&ional(8
> con2orm Le0ii nr. +19#*116 : priind Aprarea mpotriva incendiilor6 Ordinului
Mini!trului de Interne nr. )6+#*119 : Norme generale de prevenire a incendiilor6 Ordinului
Mini!trului Educa&iei $i Cercat(rii nr. +?46#*11) : Norme de prevenire i stingere a incendiilor
specifice unitilor cu profil nvmnt i educaie6 actiitatea 2ace trimitere la /ntre0 colectiul
de lucr(tori din cadrul Cole0iului Te.nic Metalur0ic Slatina.
2.2 'elimitarea e7plicit( a actiit(&ii procedurale /n cadrul porto2oliului de actiit(&i de!2($urate
de entitatea pu"lic(8
>actiitatea procedural( e!te ini&iat( de conducerea in!titu&iei $i are la "a5( nece!itatea
prote3(rii per!onalului $i a "unurilor materiale ale in!titu&iei /mpotria ac&iunii di!tructie ale
unui incendiu !au ale unor !itua&ii de ur0en&( <calamit(&i6 cata!tro2e6 de5a!tre6 etc.=.
2.3 Li!tarea principalelor actiit(&i de care depinde $i#!au care depind de actiitatea procedural(8
>actiitatea din toate loca&iile Cole0iului Te.nic Metalur0ic Slatina.
.
3. DOCUMENTE DE REFERIN (REGLEMENTRI)
APLICABILE ACTIVITII PROCEDURALE
3.1 Rege!e"#$%& &"#e%"'(&)"'e*
>
3.2 Leg&+'(&' ,%&!'%$*
> Le0ea nr. +19 din *116 priind Aprarea mpotriva incendiilor
> Ordinului Mini!trului de Interne nr. )6+#*119 priind Norme generale de prevenire a
incendiilor.
3.3 Leg&+'(&' +e-."/'%$*
> Le0ea nr. @4#)??, : Legea nvmntului8
> Ordin nr. 9)*#*11, Dispozitii generale privind instruirea salariailor n domeniul
situaiilor de urgen;
> Ordin nr. 9@6#*11, priind modi2icarea $i completarea Ordinului mini!trului
admini!tra&iei $i internelor nr. 9)*#*11, pentru apro"area Dispoziiilor generale privind
instruirea salariailor n domeniul situaiilor de urgen8
- O.M.E.C. nr. +?46#*11) priind Norme de prevenire i stingere a incendiilor specifice
unitilor cu profil de nvmntt i educaie;
> O.M.A.I. nr. )4+,#*116 > Normelor metodologice de avizare i autorizare privind
securitatea la incendiu i protecia civil;
3.4 A#e /)-.!e"#e0 &"-.+&1 %ege!e"#$%& &"#e%"e 'e e"#&#$(&& ,.2&-e*
> Le0ea nr. 4@)#*114 priind Protecia civil.
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
4. DEFINIII 3I ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILI4AI 5N
PROCEDURA OPERAIONAL
4.1 De6&"&(&& 'e #e%!e"&)%
Nr.
crt
Termenul
'e2ini&ia $i#!au6 dac( e!te ca5ul6 actul care de2ine$te
termenul
) 4rocedura opera&ional(
4re5entarea 2ormali5at(6 /n !cri!6 a tuturor pa$ilor ce
tre"uie urma&i6 a metodelor de lucru !ta"ilite $i a re0ulilor
de aplicat /n ederea reali5(rii actiit(&ii6 cu priire la
a!pectul proce!ual
*
Edi&ie a unei proceduri
opera&ionale
%orma ini&ial( !au actuali5at(6 dup( ca56 a unei proceduri
opera&ionale6 apro"at( $i di2u5at(
+
Rei5ia /n cadrul unei
edi&ii
Ac&iunile de modi2icare6 ad(u0are6 !uprimare !au altele
a!emenea6 dup( ca56 a uneia !au a mai multor componente
ale unei edi&ii a procedurii opera&ionale6 ac&iuni care au
2o!t apro"ate $i di2u5ate
4.2 A2%e1&e%& 'e #e%!e"&)%
Nr.
crt
A"reierea Termenul a"reiat
) 4.O. 4rocedura opera&ional(
* E Ela"orare
+ - -eri2icare
4 A Apro"are
, Ap. Aplicare
6 A.. Ar.iare
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1 Ge"e%'&#$(&
4rocedura priind actiitatea de preenire $i !tin0ere a incendiilor e!te cea prin care !e
!ta"ile!c etapele ce tre"uie parcur!e !ucce!i $i o"li0atoriu de c(tre /ntre0 per!onalul in!titu&iei.
4rocedura opera&ional( pre5int(6 /n !cri!6 to&i pa$ii ce tre"uie urma&i6 metodele de lucru
!ta"ilite $i re0ulile de aplicat /n ederea reali5(rii actiit(&ii.
4rocedura e!te /n!o&it( de o !erie de 2ormulare adi&ionale6 prin care !e tran!mit $i !e
recep&ionea5( in2orma&iile $i datele nece!are.
5.2 D)-.!e"#e .#&&7'#e
1. L&+#' 8& ,%)1e"&e"(' /)-.!e"#e)%
'ocumentele utili5ate !untA
). 'eci5ia conduc(torului in!titu&iei priind !ta"ilirea modului de or0ani5are $i a
re!pon!a"ilit(&ilor priind ap(rarea /mpotria incendiilor8
*. In!truc&iuni de ap(rare /mpotria incendiilor $i atri"u&ii ale !alaria&ilor la locurile de
munc(8
+. 'eci5ia conduc(torului in!titu&iei priind lucrul cu 2oc de!c.i! $i a 2umatului8
4. 'eci5ia conduc(torului in!titu&iei priind in!truirea per!onalului8
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
,. 'eci5ia conduc(torului in!titu&iei de numire a cadrului te.nic !au a per!onalului de
!pecialitate cu atri"u&ii /n domeniul ap(r(rii /mpotria incendiilor8
6. M(!uri !peciale de ap(rare /mpotria incendiilor pentru perioade caniculare !au
!ecetoa!e8
9. %i$a o"iectiului6 con2orm modelului din ane7a nr. ,6 din Re0ulamentul de
plani2icare6 or0ani5are6 pre0(tire $i de!2($urare a actiit(&ii de preenire a !itua&iilor
de ur0en&(6 apro"at de Ordinul Mini!trului Admini!tra&iilor $i Internelor nr.
)494#*1168
@. 4lanurile de protec&ie /mpotria incendiilorA
4lanul de eacuare a per!oanelor8
?. Eiden&a e7erci&iilor de eacuare a per!onalului propriu8
)1. %i$ele de in!truire6 con2orm re0lement(rilor !peci2ice8
)). Li!ta !u"!tan&elor periculoa!e e7i!tente pe ra5a in!titu&iei6 cla!i2icate con2orm le0ii8
)*. Rapoarte /ntocmite /n urma controalelor preentie proprii !au ale autorit(&ii de !tat
competente8
)+. Or0ani5area ap(r(rii /mpotria incendiilor la locul de munc(.
2 C)"(&".#. 8& %). /)-.!e"#e)%*
1. Decizia conductorului instituiei privind stailirea modului de organizare i a
responsailitilor privind aprarea mpotriva incendiilor cuprinde date cu priire la
componen&a nominal( $i pe 2iecare !c.im" de lucru a ec.ipei de prim( interen&ie /n ca5 de
incendiu6 !arcinile indiiduale ale 2iec(rui mem"ru al ec.ipei pentru !tin0erea unui /nceput de
incendiu6 p;n( la !o!irea pompierilor pro2e!ioni$ti.
In anexa nr. 1 e!te pre5entat modelul de ta"el ce tre"uie adaptat !itua&iei reale din
cadrul in!titu&iei.
2. !nstruciuni de aprare mpotriva incendiilor i atriuii ale salariailor la locurile de
munc" cuprindA
4reederi !peci2ice de preenire $i !tin0ere a incendiilor8
O"li0a&iile 0enerale ale !alaria&ilor
Re0uli $i m(!uri de preenire $i !tin0ere a incendiilor pentru e2ectuarea opera&iilor de lucru
cu 2oc de!c.i! <!udur(6 etc.=
Elemente care determin( ri!cul de incendiu.
4ericole care pot ap(rea /n ca5ul incendiilor $i m(!uri minimale de prim a3utor.
In anexa nr. 1 e!te pre5entat( !tructura cadru a documentului ce repre5int(
instruciuni de aprare mpotriva incendiilor i atriuii ale salariailor la locurile de munc.
3. Decizia conductorului instituiei privind lucrul cu foc desc#is i a fumatului pe teritoriul
instituiei6 -are cuprinde in2orma&ii re2eritoare laA
Trimitere c(tre art. +6 alin.) din Le0ea nr. +4?#*11*6 cu modi2ic(rile $i
complet(rile ulterioare6 priind prevenirea i comaterea efectelor consumului
produselor din tutun" cu trimitere direct( la interdic&ia 2umatului /n in!titu&iile pu"lice8
Inter5icerea 2umatului /n unitate6 cu e7cep&ia locurilor !pecial amena3ate8
Men&ionarea cu e7actitate a locurilor !pecial amena3ate pentru 2umat8
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
'ate re2eritoare la amena3area $i e7ploatarea locurilor pentru 2umat6 dotarea
ace!tora con2orm le0i!la&iei /n i0oare priind preenirea incendiilor8
Nominali5area per!oanelor re!pon!a"ile cu ducerea la /ndeplinire a ace!tei deci5ii8
Sanc&iuni ce !e or aplica pentru nere!pectarea deci5iei.
In '"e9' "%. 2 e!te pre5entat un model de 'eci5ie a conduc(torului in!titu&iei priind
lucrul cu 2oc de!c.i! $i a 2umatului. La deci5ia priind lucrul cu 2oc de!c.i! $i 2umatul pe
teritoriul in!titu&iei !unt ata$ate $i in!truc&iunile !peci2ice de preenire a incendiilor ce tre"uie
re!pectate la pre0(tirea locului $i pe timpul e7ecut(rii lucr(rilor cu 2oc de!c.i!.
4. Decizia conductorului instituiei privind instruirea personalului.
In!truirea per!onalului pe pro"leme de ap(rare /mpotria incendiilor !e e2ectuea5(
con2orm Ordinului Mini!trului Admini!tra&iei $i Internelor nr. 9)*#*11,6 modi2icat $i completat
prin Ordinului Mini!trului Admini!tra&iei $i Internelor nr. 9@6#*11,.
'eci5ia priind acea!t( actiitate tre"uie !( cuprind( preci5(ri re2eritoare laA
Nece!itatea in!truirii permanente a tuturor !alaria&ilor6 indi2erent de po5i&ia
ace!tuia /n cadrul in!titu&iei8
Cate0oriile de in!truire ce !e aplic(6 cu o"iectiele 2iec(rei cate0orii $i
periodicitatea ace!tora8
Or0ani5area actiit(&i de in!truire la nielul in!titu&iei8
Re!pon!a"ilit(&ile priind in!truirea /ntre0ului per!onal din in!titu&ie8
Inre0i!trarea $i con2ormarea in!truirilor e2ectuate8
Cerin&e priind materialele "i"lio0ra2ice nece!are pentru reali5area !arcinii
priind in!truirea per!onalului.
In anexa nr. 3e!te pre5entat un model de decizie a conductorului instituiei privind
instruirea personalului
5. Decizia conductorului instituiei de numire a cadrului te#nic sau a personalului de
specialitate cu atriuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor cuprinde nominali5area
per!oanei care6 prin cumul de !arcini6 a aea re!pon!a"ilit(&i /n domeniul preenirii $i !tin0erii
incendiilor dar $i pentru !itua&ii de ur0en&( $i protec&ie ciil(.
'eci5ia cuprinde /n acela$i timp $i o /n$iruire a !arcinilor concrete ce>i rein cadrului
te.nic !au a per!onalului de !pecialitate cu atri"u&ii /n domeniul ap(r(rii /mpotria incendiilor
pentru /ntrea0a perioad( /n care e!te numit pentru /ndeplinirea ace!tei !arcini. Ca $i completare
la deci5ie !unt !peci2icate atri"u&iile !peci2ice ce>i rein per!oanei nominali5ate pentru actiit(&i
/n domeniul ap(r(rii /mpotria incendiilor.
In anexa nr. 5 e!te pre5entat un model de decizie a conductorului instituiei privind
numirea cadrului te#nic sau a personalului de specialitate cu atriuii n domeniul aprrii
mpotriva incendiilor" precum $i atri"u&iile ace!tuia. Re!pon!a"ilit(&ile cadrului te.nic !au a
per!onalului de !pecialitate cu atri"u&ii /n domeniul ap(r(rii /mpotria incendiilor nu !unt
limitatie6 ace!tea pot 2i completate cu altele ce decur0 din !peci2icul actiit(&ii permanente a
in!titu&iei $i pot 2i completate ori de c;te ori acea!ta !e impune.
:. $suri speciale de aprare mpotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase.
4entru preenirea unor eenimente nedorite din punct de edere al condi&iilor propice de
i5"ucnire a incendiilor atunci c;nd temperaturile din mediul e7terior !unt 2oarte ridicate $i e!te
declarat( !itua&ie de temperaturi caniculare !au !unt $i condi&ii de !ecet( prelun0it(6 conduc(torul
in!titu&iei e!te o"li0at !( adopte m(!uri !peci2ice pe care 2iecare !alariat tre"uie !( le re!pecte cu
!tricte&e.
.
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
;. %ia oiectivului" conform modelului prevzut n ane&a nr. '" din (egulamentul de
planificare" organizare" pregtire i desfurare a activitii de prevenire a situaiilor de
urgen" aproat de )rdinul $inistrului Administraiilor i !nternelor nr. *+,+-.//0.
Un model de a!t2el de document care !( cuprind( elementele con!titutie ale unei 2i$e
complete a o"iectiului6 cu toate loca&iile !ale6 e!te pre5entat /n anexa nr. 7. %iecare loca&ie unde
/$i de!2($oar( actiitatea per!onal didactic !au nedidactic din in!titu&ie tre"uie !( 2ie cuprin! /n
2i$a o"iectiului.
<. (egistrul pentru evidena permiselor de foc e!te un document de control al lucr(rilor cu
2oc de!c.i! e2ectuate /n in!titu&ie. Re0i!tru tre"uie !( cuprind( un ta"el /n care !e or con!emnaA
> nr. crt.8
> data emiterii permi!ului de lucru cu 2oc de!c.i!8
> lucr(rile e7ecutate8
> locul unde !e lucrea5(8
> m(!urile luate pentru eitarea oric(rui pericol de incendiu8
> ec.ipamentul din dotarea e7ecutantului pentru interen&ie la neoie8
> numele $i prenumele per!oanei care e7ecut( lucrarea $i 2irma la care e!te an0a3at8
> numele $i prenumele per!oanei care r(!punde din partea in!titu&iei pentru luarea
m(!urilor de !i0uran&(8
9. Planurile de protecie mpotriva incendiilor1
4lanul de eacuare a per!oanelor6 e!te un document cumulati6 2ormat .;rtie A*
,?474*1 mm6 care !e a2i$ea5( /n locuri i5i"ile6 pentru 2iecare niel al unit(&ii.
%ormularele tipi5ate !e or ac.i5i&iona contra co!t de la unit(&ile !peciali5ate /n
preenirea $i !tin0erea incendiilor6 de e7emplu IASISTING Ia$i.
4lanurile de eacuare con&in date re2eritoare laA
> denumirea in!titu&iei8
> adre!a in!titu&iei8
> tele2on#2a78
> o"iectul de actiitate8
> !i!teme de alarmare proprii<detectoare6 "utoane de alarmare6 di!po5itie acu!tice6
tele2oane6 inter2oane6 etc.=8
> num(rul de niele al cl(dirii8
> num(rul ma7im de per!oane din cl(dire8
> componen&a ec.ipelor de !alare per!oane $i eacuare "unuri8
> ordinea de eacuare8
> materialele nece!are eacu(rii8
> pre5en&a la locul de adunare8
> m(!uri de !i0uran&( !peciale8
> tipuri de "unuri e7i!tente /n cl(dire8
> !u"!tan&ele periculoa!e e7i!tente /n cl(dire8
> !c.i&a cl(dirii cu indicarea direc&iei de eacuare8
> numele per!oanei re!pon!a"il 4SI.
1=. 2videna e&erciiilor de evacuare a personalului propriu" e!te un document !u" 2orma
unui ta"el6 cu antetul in!titu&iei $i care cuprinde urm(toarele ru"rici1
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
> nr. crt.
> data $i ora e7ecut(rii aplica&iei#locul8
> 2elul aplica&iei8
> !ectorul de actiitate8
> cine a or0ani5at aplica&iaA Numele $i prenumele6 !emn(tura8
> o"!era&ii.
11. %iele de instruire" conform reglementrilor specifice6 !unt documente tipi5ate care !e
a!i0ur( contraco!t de la in!titu&iile !peciali5ate /n preenirea $i !tin0erea incendiilor. Ace!tea
con&in date re2eritoare la per!oana c(reia i !e 2ace in!tructa3ul pentru !itua&ii de ur0en&(6 tematica
a"ordat( $i !emn(turile per!oanelor implicate /n acea!t( actiitate.
12. Lista sustanelor periculoase e&istente pe raza instituiei" clasificate conform legii"
cuprinde ta"elul cu nominali5area !u"!tan&elor cu un 0rad ridicat de periculo5itate e7i!tente
permanent !au pentru o perioad( !curt( de timp pe ra5a in!titu&iei.
13. (apoarte ntocmite n urma controalelor preventive proprii sau ale autoritii de stat
competente" repre5int( /n!cri!uri prin care !e r(!punde !olicit(rii or0anelor de control !peciali5ate
de la niel 3ude&ean !au na&ional care !olicit( detalii priind pro"lematica priind ap(rarea
/mpotria incendiilor6 a !itua&iilor de ur0en&( $i protec&ie ciil( !emnalate /n urma unor controale
e2ectuate la nielul in!titu&iei. Toate rapoartele /ntocmite de cadrul te.nic pentru actiit(&i /n
domeniul 4SI $i apro"ate de conduc(torul in!titu&iei or 2i direc&ionate c(tre or0anele de control
care le>au !olicitat.
14. )rganizarea aprrii mpotriva incendiilor la locul de munc.
4rin /ntocmirea documenta&iei pre(5ute /n deci5ia conducerii in!titu&iei priind modul de
or0ani5are $i a re!pon!a"ilit(&ilor /n domeniul ap(r(rii /mpotria incendiilor !e reali5ea5(
or0ani5area /ntre0ii actiit(&i la nielul in!titu&iei.
Nominali5area per!oanelor re!pon!a"ile pentru actiit(&ile !peci2ice $i /ntocmirea
planurilor de eacuare a per!oanelor $i a "unurilor materiale /n ca5ul apari&iei unui incendiu !au a
unei !itua&ii de ur0en&( care implic( ace!t lucru repre5int( /ndeplinirea 2a5ei de or0ani5are a
actiit(&ii.
Intocmirea documenta&iei complete cu /n!cri!urile !olicitate de le0i!la&ia /n i0oare
/n!eamn( /n !pe&( reali5area celei de>a doua 2a5e priind or0ani5area complet( a ap(r(rii
/mpotria incendiilor.
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
:. C&%-.&#. /)-.!e"#e)% :
Nr.
doc.
'enumire
document#ane7(
Ela"orator Cine apro"(
Nr. de
e7empl.
Unde !unt
di2u5ate
Ar.iare
Alte
elemente
)
'eci5ia conduc(to>
rului in!titu&iei pri>
ind !ta"ilirea modu>
lui de or0ani5are $i a
re!pon!a"ilit(&ilor
priind ap(rarea
/mpotria incendiilor
conduc(torul
in!titu&iei
conduc(torul
in!titu&iei
+
>conducere
>re!pon!a"il
4SI
>admini!trati
Cadru
te.nic 4SI
*
In!truc&iuni de ap(>
rare /mpotria incen>
diilor $i atri"u&ii ale
!alaria&ilor la locurile
de munc(8
>re!pon!a"il
4SI
conduc(torul
in!titu&iei
3
>conducere
>re!pon!a"il
4SI
>admini!trati
Cadru
te.nic 4SI
Se
a2i$ea5(
+
'eci5ia conduc(to>
rului in!titu&iei pri>
ind lucrul cu 2oc
de!c.i! $i a 2umatu>
lui8
conduc(torul
in!titu&iei
conduc(torul
in!titu&iei
3
>conducere
>re!pon!a"il
4SI
>admini!trati
Cadru
te.nic 4SI
4
'eci5ia conduc(to>
rului in!titu&iei pri>
ind in!truirea
per!onalului8
conduc(torul
in!titu&iei
conduc(torul
in!titu&iei
3
>conducere
>re!pon!a"il
4SI
>admini!trati
Cadru
te.nic 4SI
,
'eci5ia conduc(to>
rului in!titu&iei de
numire a cadrului
te.nic !au a per!o>
nalului de !pecia>
litate cu atri"u&ii /n
domeniul ap(r(rii
/mpotria incendiilor
conduc(torul
in!titu&iei
conduc(torul
in!titu&iei
3
>conducere
>re!pon!a"il
4SI
>admini!trati
Cadru
te.nic 4SI
6
M(!uri !peciale de
ap(rare /mpotria
incendiilor pentru
perioade caniculare
!au !ecetoa!e8
>re!pon!a"il
4SI
conduc(torul
in!titu&iei
2
>re!pon!a"il
4SI
>admini!trati
Cadru
te.nic 4SI
Se
a2i$ea5(
9 %i$a o"iectiului
>re!pon!a"il
4SI
conduc(torul
in!titu&iei
2
>re!pon!a"il
4SI
>admini!trati
Cadru
te.nic 4SI
@
4lanul de eacuare a
per!oanelor8
>re!pon!a"il
4SI
conduc(torul
in!titu&iei
),
>re!pon!a"il
4SI
>2iecare loca&ie
$i eta3
Cadru
te.nic 4SI
Se
a2i$ea5(
?
4lanurile de protec&ie
/mpotria incendii>
lorA
>re!pon!a"il
4SI
conduc(torul
in!titu&iei
*
>re!pon!a"il
4SI
>admini!trati
Cadru
te.nic 4SI
Se
a2i$ea5(
)1
Eiden&a e7erci&iilor
de eacuare a per!o>
>re!pon!a"il
4SI
conduc(torul
in!titu&iei
1 >re!pon!a"il
4SI
Cadru
te.nic 4SI
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
nalului propriu8
))
%i$ele indiiduale de
in!truire periodic( a
lucr(torilor
>re!pon!a"il
4SI
conduc(torul
in!titu&iei
95
>re!pon!a"il
4SI
Cadru
te.nic 4SI
)*
Li!ta !u"!tan&elor
periculoa!e e7i!tente
pe ra5a in!titu&iei6
cla!i2icate con2orm
le0ii8
>re!pon!a"il
4SI
conduc(torul
in!titu&iei
*
>re!pon!a"il
4SI
>admini!trati
Cadru
te.nic 4SI
)+
Rapoarte /ntocmite /n
urma controalelor
preentie proprii
!au ale autorit(&ii de
!tat competente8
>re!pon!a"il
4SI
conduc(torul
in!titu&iei
1
>re!pon!a"il
4SI
Cadru
te.nic 4SI
Se
tran!mit la
cei ce au
e2ectuat
controlul
)4
Or0ani5area ap(r(rii
/mpotria incendiilor
la locul de munc(.
>re!pon!a"il
4SI
conduc(torul
in!titu&iei
1
>re!pon!a"il
4SI
Cadru
te.nic 4SI
;. Re+.%+e "e-e+'%e
1 .Re+.%+e !'#e%&'e
Re!ur!ele materiale con!tau /n a!i0urarea 2inan&(rii actiit(&ii de preenire $i !tin0ere a
incendiilor pentru ac.i5i&ionarea elementelor care alc(tuie!c "a5a material( nece!ar( pentru
/ndeplinirea !arcinilor unit(&ilor priind ap(rarea /mpotria incendiilor $i de protec&ie ciil( /n
limitele preederilor le0ale.
'otarea cu ec.ipamentele $i materialele nece!are pentru ap(rarea /mpotria incendiilor
!e 2ace /n con2ormitate cu preederile OMEC nr. +?46#*11) $i ane7elor ace!tui ordin.
Ba5a material( !e reali5ea5( prin includerea /n pro0ramul anual de ac.i5i&ii a in!titu&iei a
tuturor reperelor de care e!te neoie /n atin0erea o"iectielor le0ale6 a"!olut nece!are6 pentru
preenirea $i !tin0erea incendiilor precum $i a !itua&iilor de ur0en&( ce pot ap(rea /n de!2($urarea
actiit(&ii !peci2ice in!titu&iei.
2 .Re+.%+e .!'"e
Re!ur!ele umane pentru ducerea la /ndeplinire a !arcinilor le0ale priind ap(rarea
/mpotria incendiilor !e a reali5a /n con2ormitate !tatelor de 2unc&ii ale unit(&ii6 actuali5at /n
permanen&( 2unc&ie de mi$carea de cadre. 4rin deci5ia conduc(torului in!titu&iei !e nominali5ea5(
per!oanele care au re!pon!a"ilit(&i /n ace!t domeniu.
3. Re+.%+e 6&"'"-&'%e
Ba5a 2inanciar( !e a!i0ur( prin includerea o"li0atorie /n "u0etul anual a 2ondurilor
nece!are6 re!pon!a"ilitatea ace!teia ac&iuni 2iind /n !arcina conduc(torului in!titu&iei.

<.1. P'"&6&-'%e' ),e%'(&."&)% 8& '-(&."&)% '-#&1&#$(&&
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
E#',' O,e%'(&."e'
Nr.
crt
'enumirea
Nr.
crt
'enumirea
)
Intocmirea
pro0ramului anual de
ac&iuni pentru !itua&ii
de ur0en&(
) Intocmirea pro0ramului de actiit(&i
*
Identi2icarea nece!it(&ii ac.i5i&ion(rii de ec.ipamente
!peci2ice6 e!timarea alorii $i modalit(&i de o"&inere
+
Identi2icarea nece!it(&ii ac.i5i&ion(rii de !ericii priind
/ntre&inerea ec.ipamentului din dotare
4 Ela"orare unui calendar de actiit(&i
, 'e2initiare $i anali5area pro0ramului de actiit(&i
6 Apro"area pro0ramului de actiit(&i
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
*
Ela"orarea
documenta&iei
9
Sta"ilirea nece!it(&ii reactuali5(rii deci5iilor priind
de!2($urarea actiit(&ii la nielul in!titu&iei
@
Sta"ilirea nece!it(&ii rei5uirii re0lement(rilor $i
in!truc&iunilor priind ap(rarea /mpotria incendilor
? Sta"ilirea pro0ramului de in!truire periodic( a lucr(torilor
)1 Sta"irea tematicii lunare de in!truire a lucr(torilor
))
Sta"ilirea "i"lio0ra2iei priind temele ce !e or a"orda /n
cadrul in!truirii lucr(torilor
)*
Rei5uirea 2i$ei o"iectiului prin includerea tuturor
modi2ic(rilor ap(rute pe parcur!ul unor perioade de timp.
)+
Sta"ilirea pro0ramului priind e7erci&iile de !tin0ere $i
eacuare ce !e or e2ectua la nielul in!titu&iei pentru anul ce
urmea5(.
)4
Sta"ilirea nece!it(&ii in!truirii re!pon!a"ilului priind
actiitatea de ap(rare /mpotria incendiilor.
+
'erularea actiit(&ii
de preenire $i
!tin0ere a incendiilor
),
Reactuali5area $i de2initiarea or0ani5(rii ec.ipei de prim(
interen&ie la nielui in!titu&iei.
)6
In!truirea per!onalului care 2ace parte din ec.ipele de prim(
interen&ie la nielul 2iec(rui o"iecti /n parte.
)9
-eri2icarea !t(rii te.nice a ec.ipamentului priind ap(rarea
/mpotria incendiilor.
)@
Intocmirea de re2erate priind /nlocuirea ec.ipamentelor
necore!pun5(toare $i repararea !au eri2icarea te.nic( a celor
ale c(ror ala"ilitate a e7pirat.
)?
In!truirea periodic( a lucr(torilor con2orm 0ra2icului de
in!truire.
*1
E2ectuarea de e7erci&ii proprii de !tin0ere $i eacuare6
con2orm pro0ram(rii ace!tora.
*)
-eri2icarea permanent( a re!pect(rii de /ntre0 per!onalul a
re0ulamentelor $i in!truc&iunilor ela"orate de conducerea
in!titu&iei.
**
Luarea de m(!uri priind /nl(turarea oric(ror a"ateri de la
re0ulile priind ap(rarea /mpotria incendiilor $i a !itua&iilor
de ur0en&(.
<.2 De%.'%e' ),e%'(&."&)% 8& '-(&."&)% '-#&1&#$(&&
E#',' O,e%'(&."e'
Nr.
crt
'enumirea
Nr.
crt
'enumirea Actiit(&i de!2($urate
) Intocmirea
pro0ramului
anual de ac&iuni
pentru !itua&ii
de ur0en&(
)
Intocmirea re2eratului de
nece!itate priind ela"orarea
deci5iilor interne pentru
actiitatea de ap(rare
/mpotria incendiilor
ela"orarea $i /ntocmirea re2eratului
de nece!itate de c(tre per!oana cu
!arcini /n domeniul ap(r(rii
/mpotria incendiilor
* Apro"area re2eratului de
nece!itate
apro"area de c(tre conduc(torul
in!titu&iei a re2eratului
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
+
Ela"orarea deci5iilor interne
pentru actiitatea de ap(rare
/mpotria incendiilor
Conduc(torul in!titu&iei ela"orea5(
deci5iile interne priind ap(rarea
/mpotria incendiilorA
). 'eci5ia conduc(torului in!titu&iei
priind !ta"ilirea modului de
or0ani5are $i a re!pon!a"ilit(&ilor
priind ap(rarea /mpotria
incendiilor8
*. 'eci5ia conduc(torului in!titu&iei
priind lucrul cu 2oc de!c.i! $i a
2umatului8
+. 'eci5ia conduc(torului in!titu&iei
priind in!truirea per!onalului8
4. 'eci5ia conduc(torului in!titu&iei
de numire a cadrului te.nic !au a
per!onalului de !pecialitate cu
atri"u&ii /n domeniul ap(r(rii
/mpotria incendiilor8
4
Re0lement(ri $i in!truc&iunilor
priind ap(rarea /mpotria
incendilor
4er!oana cu !arcini /n domeniul
ap(r(rii /mpotria incendiilor
ela"orea5( Re0ulamentele $i
in!truc&iunilor priind ap(rarea
/mpotria incendilorA
*. !nstruciuni de aprare
mpotriva incendiilor i atriuii
ale salariailor la locurile de
munc;
*. $suri speciale de aprare
mpotriva incendiilor pentru
perioade caniculare sau secetoase;
3. !nstruciuni specifice de
prevenire a incendiilor ce treuie
respectate la pregtirea locului i
pe timpul e&ecutrii lucrrilor cu
foc desc#is ;
+. Atriuiunile responsailului
pe linie de prevenirea i stingerea
incendiilor;
'. (eglementri privind
asigurarea cilor de circulaie"
colectarea i evacuarea deeurilor
i amala4elor comustiile" ct i
pentru sezonul rece sau canicule
0. !ntocmirea Planului de evacuare
pentru toate locurile din instituie.
,
Apro"area re0lement(rilor $i
in!truc&iunilor priind ap(rarea
/mpotria incendilor
apro"area de c(tre conduc(torul
in!titu&iei a re0lement(rilor $i
in!truc&iunilor priind ap(rarea
/mpotria incendilor.
6 %i$a o"iectiului per!oana cu !arcini /n domeniul
ap(r(rii /mpotria incendiilor
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
ela"orea5( %i$a o"iectiului6 cu
preci5(ri pentru toate loca&iile din
cadrul in!titu&iei
9 Ai5area 2i$ei o"iectiului
conduc(torul in!titu&iei eri2ic( $i
ai5ea5( pentru con2ormitate 2i$a
o"iectiului
@
Intocmire pro0ram de in!truire
a lucr(torilor pe linie de
preenire $i !tin0ere a
incendiilor
per!oana cu !arcini /n domeniul
ap(r(rii /mpotria incendiilor
ela"orea5( pro0ramul de in!truire
periodic( a lucr(torilor
?
Intocmirea tematicii
di2eren&iate pe cate0orii de
per!onal priind in!truirea
per!onalului
per!oana cu !arcini /n domeniul
ap(r(rii /npotria incendiilor
ela"orea5( tematica di2eren&iat( pe
cate0orii de per!onal priind
in!truirea periodic( a per!onalului
)1
Apro"area pro0ramului de
in!truire $i a tematicii anuale
de in!truire periodic( a
!alaria&ilor in!titu&iei
conduc(torul in!titu&iei eri2ic( $i
ai5ea5( pentru con2ormitate
pro0ramul de in!truire $i tematica
anual( de in!truire periodic( a
!alaria&ilor in!titu&iei
))
Ela"orare calendar propriu
priind e7erci&iile de !tin0ere
$i eacuare.
per!oana cu !arcini /n domeniul
ap(r(rii /mpotria incendiilor
ela"orea5( calendarul propriu
priind e7erci&iile de !tin0ere $i
eacuare.
)*
Apro"area calendarului
propriu e7erci&iile de !tin0ere
$i eacuare.
conduc(torul in!titu&iei eri2ic( $i
apro"( calendarul propriu priind
e7erci&iile de !tin0ere $i eacuare.
)+
Ela"orare documenta&ie de
!pecialitate priind ap(rarea
/mpotria incendiilor
per!oana cu !arcini /n domeniul
ap(r(rii /mpotria incendiilor
ela"orea5( toate documentele
!peci2icate la para0ra2ul @.*.6 altele
dec;t cele pre5entate /n ace!t ta"el.
)4
A2i$are re0ulamente $i
in!truc&iuni priind protec&ia
/mpotria incendiilor6 a
planurilor de eacuare
per!oana cu !arcini /n domeniul
ap(r(rii /mpotria incendiilor
a2i$ea5( documentele apro"ate de
conduc(torul in!titu&iei priind
ap(rarea /mpotria incendiilor6 a
planurilor de eacuare
<.3 V')%&6&-'%e' %e7.#'#e)% '-#&1&#$(&&
Cm"un(t(&irea cunoa$terii le0i!la&iei din actiitatea de ap(rare /mpotria incendiilor6 a
!itua&iilor de ur0en&( $i de protec&ie ciil(.
Cunoa$terea modului de derulare a pa$ilor priind actiitaatea de ap(rare /mpotria
incendiilor.
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
Con$tienti5area lucr(torilor a!upra nece!it(&ii $i utilit(&ii re!pect(rii normelor de ap(rare
/mpotria incendilor
>. RESPONSABILITI 3I RSPUNDERI 5N DERULAREA ACTIVITII
Nr.
crt.
Compartimentul
<po!tul=# ac&iunea
<opera&iunea=
I II III I- - -I
1 ) * + 4 ,
)
cadru te.nic cu
atri"u&ii /n domeniul
domeniul preenirii $i
!tin0erii incendiilor
E
* conduc(torul unit(&ii A
+
cadru te.nic cu
atri"u&ii /n domeniul
domeniul preenirii $i
!tin0erii incendiilor
Ap.
4 conta"ilitate Ap.
, admini!trati Ap.
6
cadru te.nic cu
atri"u&ii /n domeniul
domeniul preenirii $i
!tin0erii incendiilor
A.
ANE?A N%. 1
Model de in!truc&iuni de ap(r(re /mpotria incendiilor din unit(&ile cu pro2il /n(&(m;nt $i
educa&ieA
INSTRUCIUNI
DE APRARE MPOTRIVA INCENDIILOR
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
1 Pre!e"er# $%e&#'#&e "e %re!en#re (# $)#n*ere a #n&en"##+,r 1
a5 6ldire administrativ" irouri
Se inter5ice6 ampla!area u$ilor 2al!e6 a draperiilor !au a o0lin5ilor6 precum $i a o"iectelor
de orice natur(6 a cooarelor $i pre$urilor pe c(ile de eacuare6 deoarece pot deruta $i /mpiedica
per!oanele care !e eacuea5(6 /n ca5 de incendiu8
In!tala&iile electrice de iluminat normal $i de !i0uran&(6 precum $i cele de /nc(l5ire or 2i
e7ploatate con2orm normelor te.nice de utili5are $i /ntre&inute /n per2ect( !tare8
E!te inter5i!( iluminarea cu 2lac(r( de!c.i!( <lum;n(ri6 c.i"rituri6 2e$tile= a locurilor care
pre5int( pericol de incendiuA
In cl(dirile admini!tratie6 lic.idele com"u!ti"ile pentru cur(&enie or 2i p(!trate /n
"idoane metalice ermetic /nc.i!e $i etic.etate6 /n locuri 2erite de po!i"ilitatea i5"ucnirii unui
incendiu $i numai /n cantitate de ma7imum *, l8
Nu !e admite depo5itarea materialelor nece!are cur(&eniei pe culoare6 /n ca!ele !c(rilor
!au pe alte tra!ee de eacuare ale cl(dirii8
4ardo!eala nu !e a cura&a cu "en5in( !au neo2alin(6 ci cu parc.etin6 numai la lumina
5ilei6 re!pect;ndu>!e urm(toarele re0uliA
> !coaterea de !u" ten!iune a tuturor aparatelor electrice8
> !tin0erea tuturor corpurilor de iluminare electrice6 a l(mpilor $i 2elinarelor6 precum $i a
2ocului din !o"e6 ma$ini $i aparate de 0(tit8
> a!i0urarea entila&iei /nc(perilor re!pectie6 prin de!c.iderea 2ere!trelor8
> e!te inter5i! 2olo!irea u!ten!ilelor din material pla!tic !au a c;rpelor din 2i"re !intetice care
!e pot /nc(rca cu ten!iune electro!tatic( $i produce !c;ntei8
> !e inter5ice 2umatul8
> e!te inter5i!( 2olo!irea parc.etinului /n ame!tec cu "en5in(6 neo2alin( etc.
E!te inter5i!( p(!trarea /n "irouri a materialelor in2lama"ile $i a c;rpelor de $ter! /m"i"ate
cu ulei6 lac6 cear( de lu!truit6 etc.
Gunoaiele !e or arde /n locuri !pecial !ta"ilite6 2(r( pericol de incendiu6 numai !u"
!uprae0.ere6 pe timp 2(r( ;nt. 'up( terminarea opera&iei de ardere6 cenu$a $i c(r"unii or 2i
!tin$i cu ap( $i acoperi&i cu p(m;nt !au ni!ip6 eri2ic;ndu>!e cu mare aten&ie !tin0erea complet( a
2ocului.
Materialele te7tile 2olo!ite la cur(&enie6 /m"i"ate cu !u"!tan&e com"u!ti"ile $i in2lama"ile !e
or colecta /n cutii metalice pre(5ute cu capace $i !e or eacua la !2;r$itul 5ilei de lucru /n
locuri !pecial !ta"ilite6 2(r( pericol de incendiu.
5 6entrala termic1
Se inter5ice pornirea in!tala&iilor dac( ace!tea nu !unt eri2icate $i autori5ate de or0anele
a"ilitate pentru e2ectuarea ace!tor lucr(ri8
Utili5area 2urtunurilor de2ecte !au a celor care au dep($it 0radul admi!i"il de u5ur( la
racordarea tra!eelor de 0a5 e!te inter5i!(. 'e a!emenea6 !e a eita ampla!area 2urtunurilor de
le0(tur( ale in!tala&iilor de 0a5e6 /n apropierea !ur!elor de c(ldur(8
In 3urul in!tala&iilor de producere a ener0iei termice care 2olo!e$te drept com"u!ti"il
0a5ele naturale6 pe o ra5( de minimum l m6 nu !e or depo5ita lic.ide !au materiale com"u!ti"ile8
In!tala&iile de !e!i5are automat( a pre5en&ei 0a5elor /n atmo!2er( $i cele de oprire a
2unc&ion(rii ar5(toarelor de 0a5 /n ca5ul pierderilor de 0a5e tre"uie!c !( 2ie /n per2ect( !tare de
2unc&ionare .
c= $agazii1
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
Materialele !e or depo5ita /n 2unc&ie de propriet(&i6 0rad de periculo5itate6 !en!i"ilitate la
c(ldur(6 2um !au ume5eal(6 reac&ia 2a&( de alte materiale6 condi&ii /n care !e pot aprinde6
!u"!tan&ele ce pot 2i utili5ate la !tin0erea eentualelor incendii6
Se inter5ice depo5itarea materialelor in2lama"ile ale c(ror propriet(&i nu !unt cuno!cute
!au nu pot 2i a!imilate cu alte !u"!tan&e !imilare8
In!tala&iile electrice or 2/ eri2icate periodic $i "ine /ntre&inute de per!onal autori5at /n
ace!t !cop8
Corpurile de iluminat din depo5itele de materiale com"u!ti"ile or 2i pre(5ute cu 0lo"uri
de protec&ie6 iar cele ce pot 2i loite6 cu ap(r(tori <0r(tare=.
- O.+#*a/##+e *enera+e a+e $a+ar#a/#+,r
%r#!#n" %re!en#rea (# $)#n*erea #n&en"##+,r0
> !( re!pecte re0ulile $i m(!urile de preenire $i !tin0ere a incendiilor adu!e la cuno$tiin&(
prin pre5entele in!truc&iuni de ap(rare /mpotria incendiilor $i cu oca5ia e7ecut(rii in!tructa3elor
periodice8
> !( utili5e5e6 potriit in!truc&iunilor date6 !u"!tan&ele periculoa!e6 in!tala&iile6 utila3ele6
ma$inile6 aparatura $i ec.ipamentele de lucru8
> !( nu e2ectue5e manere $i modi2ic(ri nepermi!e la mi3loacele te.nice de protec&ie !au de
interen&ie pentru !tin0erea incendiilor8
> !( comunice imediat conducerii in!titu&iei6 ori per!oanelor /mputernicite de ace!ta6 orice
!itua&ie care e!te /ndrept(&it !( o con!idere un pericol de incendiu6 precum $i orice de2ec&iune
!e!i5at( la !i!temele de protec&ie !au de interen&ie pentru !tin0erea incendiilor8
> !( coopere5e cu !alaria&ii de!emna&i de in!pectorul $colar 0eneral6 at;t c;t /i permit
cuno$tiintele $i !arcinile !ale6 /n ederea reali5(rii m(!urilor de ap(rare /mpotria incendiilor8
> !( acorde a3utor6 at;t c;t e!te ra&ional po!i"il6 oric(rui alt !alariat a2lat /ntr>o !tare de
pericol.
3Re*1+# (# 23$1r# "e %re!en#re (# $)#n*ere a #n&en"##+,r
%en)r1 e'e&)1area ,%era/##+,r "e +1&r1 &1 ',& "e$&4#$ 5$1"1r36 e)&.
> eri2icarea 5onei de !udur( !( nu pre5inte de!c.ideri !au cr(p(turi prin care !( duc( la
c(deri de "rocuri de !udur( incande!cente /n !pa&iile in2erioare6 care ar putea !( produc( incendii8
> cur(&irea !upra2e&ei care !e a !uda /n interior $i e7terior6 pentru eliminarea oric(ror urme
de !u"!tan&e in2lama"ile8
> acoperirea materiarelor com"u!ti"ile6 din imediata ecin(tate6 cu prelate re5i!tente la
2lac(r(8
> ume5irea tu"ulaturii $i a pardo!elii /n 5ona /n care !e e7ecut( !udura6 c;t $i /n apropiere6
pe o ra5( de * m de la locul !udurii8
> a!i0urarea mi3loacelor de prim( interen&ie8
> i5olarea la partea !uperioar( $i in2erioar( 2a&( de locul pentru !udare8
> 2$!72(2A P2($!89L9! D2 L96(9 69 %)6 D286:!8.
4 E+e2en)e &are "e)er2#n3 r#$&1+ "e #n&en"#1
D Sur!e de aprindere e7i!tenteA
> !ur!e de aprindere cu 2lac(r(8
> !ur!e de aprindere de natur( termic(8
> !ur!e de aprindere de natur( electric(8
> !ur!e de aprindere naturale8
> !ur!e de aprindere indirecte.
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
D Condi&ii </mpre3ur(ri= preliminare care pot determina $i#!au 2aori5a ini&ierea6
de5oltarea $i#!au propa0area unui incendiuA
> in!tala&ii !i ec.ipamente electrice de2ecte ori improi5ate8
> receptori electrici l(!a&i !u" ten!iune6 ne!uprae0.ea&i8
> !i!teme $i mi3loace de /nc(l5ire de2ecte6 improi5ate !au ne!uprae0.eate8
> contactul materialelor com"u!ti"ile cu cenu$a6 3arul $i !c;nteile proenite de la !i!temele
de /nc(l5ire8
> 2ilmatul /n locuri cu pericol de incendiu8
> lucr(ri cu 2oc de!c.i!6 2(r( re!pectarea re0ulilor $i m(!urilor !peci2ice de preenire $i
!tin0ere a incendiilor8
> tr(!net $i alte 2enomene naturale8
> ac&iune inten&ionat( <Ear!onE=8
> alte /mpre3ur(ri.
5 Per#&,+e &are %,) a%3rea 7n &a81+ #n&en"##+,r
(# 23$1r# 2#n#2a+e "e %r#2 a91),r:
; into&icarea cu mono&id de caron1 per!onalul de interen&ie !e a ec.ipa cu mi3loace
de protec&ie a c(ilor re!piratorii <m($ti contra 2umului $i CO=8
; electrocutri1 pentru eitarea electrocut(rilor pe timpul interen&iei !e a proceda6 /n
preala"il6 la /ntreruperea curentului electric8
; arsuri1 !e a eita6 pe timpul interen&iilor6 contactul cu !upra2e&ele incande!cente !au
2ier"in&i.
M(!uri minimale de prim a3utorA
> into7icarea cu mono7id de car"onA
> !coaterea into7icatului la aer curat8
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
> !e a 2ace re!pira&ie arti2icial( $i ma!a3 cardiac e7tern8
> tran!portarea into7icatului la !pital.
> /n ca5 de electrocutareA
> !coaterea ictimei de !u" ten!iune8
> a!i0urarea /nc(l5irii accidentatului8
> tran!portarea ictimei la !pital.
> /n ca5 de !top cardio>re!pirator
> !e a 2ace re!pira&ie arti2icial( $i ma!a3 cardiac e7tern8
> tran!portarea ictimei la !pital6
> /n ca5 de ar!uriA
> ar!uri de 0radul IA repre5entate prin ro$ea&( !au eritem6 !e a recur0e la de5in2ectarea
re0iunii re!pectie cu alcool6 dar nu !e e2ectuea5( pan!ament.
> ar!uri de 0radul IIA repre5entat( prin ro$ea&(6 2lictene <"($ici=6 !e a aplica un
pan!ament !teril6 dup( care ictima a 2i /ndrumat( c(tre o unitate !anitar(.
> ar!uri de 0radul III !i I-A al(turi de ro$e&i ale pielii6 2lictene <"($ici=6 apar $i ero5iuni
ale !traturilor de !u" piele6 !e a aea /n edere calmarea durerii accidentatului cu
antineral0ice8 !e a aplica a!upra r(nii un pan!ament !teril6 dup( care "olnaul a 2i
tran!portat de ur0en&( la !pital.
Cntocmit6
Cadru Te.nic 4.S.I.
ANE?A N%. 2
Model de deci5ie priind lucrul cu 2oc de!c.i! $i 2umatul /n cadrul in!titu&iei
DECI4IA NR. ........... @ din.....................
priind lucrul cu 2oc de!c.i! $i 2umatul /n cadrul in!titu&iei
.................................................................6 in!pector $colar 0eneral la In!pectoratul Fcolar
Gude&ean Ia$i8
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
A;nd /n edere preederile Le0ii nr. +19 din *116 priind ap(rarea /mpotria incendiilor6
!ec&iunea a 6>a6 art. )? : O"li0a&iile admini!tratorului6 conduc(torului in!titu&iei6 utili5atorului $i
!alaria&ilor8
A;nd /n edere preederile O.M.A.I. nr. )6+ din *?.1+.*119 : Norme 0enerale de
ap(rare /mpotria incendiilor8
A;nd /n edere preederile O.M.A.I. nr. 9)*#*11, modi2icat $i completat prin O.M.A.I.
nr. 9@6#*11, > priind in!truirea /n domeniul !itua&iilor de ur0en&(8
A;nd /n edere preederile O.M.E.C nr. +?46#*11) priind Norme de preenire $i
!tin0ere a incendiilor !peci2ice unit(&ilor cu pro2il /n(&(m;nt $i educa&ie8
In temeiul Re0ulamentului de or0ani5are $i 2unc&ionare a in!pectoratelor $colareA
D E C I D E
Art. ) Cn cadrul In!pectoratului Fcolar Gude&ean Ia$i !e inter5ice e7ecutarea lucr(rilor
cu 2oc de!c.i! !u" orice 2orm( $i /n toate !pa&iile apar&in(toare unit(&ii.
Art. * Cn locurile /n care !e inter5ice e7ecutarea lucr(rilor cu 2oc de!c.i!6 ace!tea !e or
e7ecuta6 dac( e!te ca5ul6 numai pe "a5a <Permisului de lucru cu foc= eli"erat de c(tre per!oana
/mputernicit(.
Art. + 4entru emiterea <Permisului de lucru cu foc= /mputernice$te
domnul ..................................6 re!pon!a"il 4SI din In!pectoratul Fcolar Gude&ean Ia$i $i d>
l. .........................................
Art. 4 4e teritoriul !pa&iilor apar&in(toare In!pectoratului Fcolar Gude&ean Ia$i !e
inter5ice cu de!(;r$ire H%umatulI.
Art. , Se !ta"ile!c urm(toarele locuri de 2umat6 care or 2i amena3ate con2orm art.)16
din OMAI )6+#*119 6 dup( cum urmea5(A
a=
"=
c=
d=
Art. 6 'e re!pectarea preederilor pre5entei deci5ii r(!punde /ntre0 per!onalul6 iar
controlul a 2i e7ecutat de c(tre cadrul te.nic pentru !itua&ii de ur0en&(.
Art. 9 4re5enta deci5ie a 2i adu!( la cuno$tin&a /ntre0ului per!onal de c(tre cadrul te.nic
pentru !itua&ii de ur0en&(.
Art. @ 4er!oanele nominali5ate or duce la /ndeplinire preederile pre5entei deci5ii.
INSTRUCIUNI
$%e&#'#&e "e %re!en#re a #n&en"##+,r &e )re.1#e re$%e&)a)e
+a %re*3)#rea +,&1+1# (# %e )#2%1+ exe&1)3r## +1&r3r#+,r &1 ',& "e$&4#$
Ec.ipamentele $i aparatele utili5ate pentru e7ecutarea lucr(rilor cu 2oc de!c.i! tre"uie !(
2ie /n "un( !tare de 2unc&ionare. 'e /ndeplinirea ace!tei cerin&e r(!punde e7ecutantul.
Toate ec.ipamentele $i aparatele de !udur( !e /ntre&in $i !e eri2ic( /n con2ormitate cu
in!truc&iunile 2urni5orului. 4roprietarul ace!tora tre"uie !( 2ac( doada e2ectu(rii /ntre&inerii $i
eri2ic(rii lor la termen $i de c(tre per!onal !au per!oane 2i5ice de !pecialitate.
La pre0(tirea locului unde urmea5( !( !e e7ecute opera&iunea de !udare !au de t(iere cu
2lac(r( o7iacetilenic( <!peci2ic 5onei unde !e e7ecuta ace!te lucr(ri= !e or lua o"li0atoriu
urmatoarele ma!uriA
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
a= /ncon3urarea ace!tuia cu panouri necom"u!ti"ile cu /n(l&imea de minimum * m $i "ine
ancorate de podea8
"= protec&ia pardo!elii din material com"u!ti"il cu un !trat de ni!ip cu 0ro!imea de * cm6 cu
ta"l(6 !au cu pl(ci din materiale necom"u!ti"ile8
c= /ndep(rtarea materialelor $i !u"!tan&elor com"u!ti"ile tran!porta"ile la o di!tan&( de cel
pu&in )1 m de locul !ud(rii !au t(ierii8
d= cur(&area pie!elor op!ite pe o por&iune de cel pu&in )11 mm de o parte $i de alta /n 3urul
punctului de lucru8
e= ume5irea cu ap( !au prote3area cu panouri necom"u!ti"ile a materialelor $i elementelor de
con!truc&ie com"u!ti"ile 2i7e pentru a 2i 2erite de contactul cu !c;nteile !au "rocurile de !udur(6
cu 2lac(ra !au cu alte particule de materiale incande!cente.
2= /nl(turarea po!i"ilit(&ilor ca !ur!ele de 2oc <!c;ntei6 particule incande!cente etc.= !( intre
/n contact cu materialele com"u!ti"ile care !e a2l( /n /nc(perile adiacente !au la cota in2erioar(6
prin acoperirea !au o"turarea 0olurilor ori ori2iciilor din pardo!eal( $i pere&i cu pl(ci !au dopuri
necom"u!ti"ile8
0= ampla!area la di!tan&e de !i0uran&( a 0eneratorului de acetilen( tran!porta"il $i a "uteliei
de o7i0en6 a!t2elA cel pu&in )1 m /ntre ace!tea $i locul de !udur( !au orice !ur!( cu 2oc de!c.i! $i6
re!pecti6 cel pu&in , m /ntre ele8
.= dotarea cu mi3loace de prim( interen&ie core!pun5(toare8
i= a!i0urarea pre5en&ei per!oanei de!emnate !( !uprae0.e5e e7ecutarea lucr(rilor cu 2oc
de!c.i!.
Generatoarele de acetilen( tran!porta"ile !e in!talea5(6 de re0ul(6 /n aer li"er6 /n a2ara
/nc(perii unde !e !udea5( $i 2erite de ra5ele !olare ori de !ur!ele cu 2oc de!c.i!. In mod
e7cep&ional !e admite in!talarea unui !in0ur 0enerator de acetilen( tran!porta"il numai /n
/nc(peri /n care !e e7ecut( lucr(ri de repara&ii6 monta3 !au de /ntre&inere cu caracter temporar6 cu
re!pectarea urm(toarelor condi&iiA
a= de"itul ma7im de acetilen( !( nu dep($ea!c( +6* m
+
#.8
"= 0eneratorul !( 2ie eri2icat $i !( po!ede placa de tim"ru8
c= /nc(rc(tura de car"id !( nu 2ie mai mare de 4 J08
d= /nc(perea !( ai"( un olum de minimum +,1 m
+
$i !( 2ie "ine entilat(8
e= !( e7i!te po!i"ilitatea a!i0ur(rii di!tan&elor de !i0uran&(8
2= !( !e reali5e5e6 pe toat( durata ampla!(rii 0eneratorului /n /nc(pere6 oprirea 2unc&ion(rii
eentualelor utila3e care lucrea5( cu 2lac(r( !au produc !c;ntei.
Lucr(rile de !udare la in!tala&ii6 re5eroare6 recipiente $i conducte prin care !>au e.iculat
$i /n care !>au depo5itat !u"!tan&e com"u!ti"ile !au apori in2lama"ili !e or e2ectua numai dup(
0olirea6 aeri!irea6 !p(larea6 umplerea cu ap( !au cu 0a5 inert6 i5olarea ace!tora prin 2lan$e oar"e
de re!tul in!tala&iilor $i dup( e2ectuarea anali5elor de la"orator. 4ie!ele6 in!tala&iile $i materialele
la care !e or e7ecuta opera&iuni de !udare !au de t(iere !e or cur(&a /n preala"il de materiale
com"u!ti"ile6 cum !unt uleiurile6 te7tilele etc.
In timpul e7ecut(rii lucr(rii !e a a!i0uraA
a= !uprae0.erea permanent( $i cu aten&ie a 2l(c(rii6 a di!per!iei <r(!p;ndirii= $i a
traiectoriilor !c;nteilor !au particulelor de materiale incande!cente $i a inten!it(&ii 2lu7ului de
c(ldur(8
"= !tr;n0erea $i depo5itarea re!turilor de electro5i /n a!e !peciale cu ni!ip !au cu ap(8
c= /nc.iderea ro"inetelor "uteliei de o7i0en $i a 0eneratorului de acetilen(6 dac( durata
/ntreruperii e7ecut(rii lucr(rii dep($e$te )1 minute8
d= inter5icerea a0(&(rii ar5(toarelor <c.iar !tin!e= de "uteliile de o7i0en !au de 0eneratoarele
de acetilen(8
e= nee2ectuarea de depla!(ri cu ar5(toarele aprin!e /n a2ara 5onei de lucru !au de urc(ri pe
!c(ri6 !c.ele etc.8
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
2= eacuarea car"idului din 0enerator6 /n ca5ul /ntreruperii lucrului pe o perioad( mai
/ndelun0at( $i depo5itarea numai /n locuri !pecial amena3ate !au containere.
'up( terminarea lucr(rii !e or a!i0ura urm(toareleA
a= eri2icarea minu&ioa!( a locului /n care !>a e7ecutat lucrarea6 precum $i a !pa&iilor
adiacente $i a celor !ituate la cotele in2erioare !au !uperioare6 pentru a con!tata dac( nu !>au
creat 2ocare de incendiu <5one incande!cente6 miro! de ar! !au de0a3(ri de 2um6 etc.=8
"= de!coperirea tuturor 5onelor prote3ate6 eri2ic;ndu>!e dac( !tarea lor e!te intact(6 $i
luarea de m(!uri /n con!ecin&(8
c= eri2icarea6 la anumite interale6 pe parcur!ul mai multor ore $i /n timpul nop&ii6 a !itua&iei
e7i!tente la locul /n care !>a e2ectuat lucrarea $i /n imediata apropiere a ace!tuia8
d= depo5itarea /n condi&ii de !i0uran&( a ec.ipamentelor 2olo!ite la lucrare8
e= reampla!area pe po5i&iile ini&iale a elementelor $i materialelor com"u!ti"ile la cel pu&in 6
ore de la terminarea lucr(rii8
2= colectarea n(molului <$lamului= de car"id /n containere de!tinate ace!tui !cop $i
depo5itarea ace!tora /ntr>un loc !pecial amena3at.
Intocmit6
Cadru te.nic 4SI

ANE?A N%. 3
Model deci5ie priind in!truirea per!onaluluiA
DECI4IA NR. .............#..............................
priind in!truirea per!onalului an0a3at /n cadrul in!titu&iei
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
......................................................................6 in!pector $colar 0eneral la In!pectoratul
Fcolar Gude&ean Ia$i8
A;nd /n edere preederile Le0ii nr. +19 din *116 priind ap(rarea /mpotria incendiilor6
!ec&iunea a 6>a6 art. )? : )ligaiile administratorului" conductorului instituiei" utilizatorului i
salariailor;
A;nd /n edere preederile O.M.A.I. nr. )6+ din *?.1+.*119 : Norme generale de
aprare mpotriva incendiilor;
A;nd /n edere preederile O.M.A.I. nr. 9)*#*11, modi2icat $i completat prin O.M.A.I.
nr. 9@6#*11, > privind instruirea n domeniul situaiilor de urgen8
A;nd /n edere preederile O.M.E.C nr. +?46#*11) priind Norme de prevenire i
stingere a incendiilor specifice unitilor cu profil nvmnt i educaie8
In temeiul Re0ulamentului de or0ani5are $i 2unc&ionare a in!pectoratelor $colareA
D E C I D E
A%#. 1. : In!truirea !alaria&ilor /n domeniul !itua&iilor de ur0en&( e!te component( a
pre0(tirii pro2e!ionale $i are ca !cop /n!u$irea cuno$tin&elor $i 2ormarea deprinderilor nece!are /n
ederea preenirii $i reducerii e2ectelor ne0atie ale !itua&iilor de ur0en&( !au ale de5a!trelor la
locul de munc( $i /n incinta in!titu&iei.
A%#. 2. : In!truirea !alaria&ilor /n domeniul !itua&iilor de ur0en&( !e 2ace la an0a3are $i
periodic $i !e reali5ea5( prin urm(toarele cate0orii de in!tructa3e A
a= > in!tructa3ul introducti 0eneral8
"= > in!tructa3ul !peci2ic locului de munc(8
c= > in!tructa3ul periodic8
d= > in!tructa3ul !pecial pentru lucr(ri periculoa!e8
e= > in!tructa3ul la recali2icarea pro2e!ional(8
2= > in!tructa3ul pentru per!onalul din a2ara in!titu&iei8
a In$)r1&)a91+ #n)r,"1&)#! *enera+
). ><Art.!;alin.3;)$A! ,>0-.//'= In!tructa3ul introducti 0eneral i5ea5( do";ndirea de
cuno$tinte cu priire laA
> con&inutul actelor normatie care re0lementea5( mana0ementul !itua&iilor de ur0en&( $i
actiitatea de ap(rare /mpotria incendiilor6 precum $i actele normatie !peci2ice pro2ilului
in!titu&ie8
> mana0ementul !itua&iilor de ur0en&( $i modul de or0ani5are a actiit(&ii de ap(rare
/mpotria incendiilor la nielul in!titu&iei8
> mi3loacele te.nice de preenire $i !tin0ere a incendiilor cu care !unt ec.ipate con!truc&iile
$i modul de utili5are a ace!tora6 precum $i mi3loacele te.nice e7i!tente $i plani2icarea re!ur!elor
pentru reali5area m(!urilor de protec&ie ciil(8
> 2ormele $i metodele !peci2ice de preenire $i !tin0ere a incendiilor8
> modul de ac&iune /n ca5ul producerii unei !itua&ii de ur0en&( $i /n ca5ul o"!er(rii $i
anun&(rii unui incendiu8
> ac&iunile ce tre"uie /ntreprin!e pentru limitarea $i /nl(turarea urm(rilor !itua&iilor de
ur0en&(.
*. : La in!tructa3ul introducti 0eneral particip( urm(toarele cate0orii de per!oane A
> nou>an0a3a&ii /n munc(6 indi2erent de durata !au de 2orma contractului de munc(8
> !alaria&ii tran!2era&i de la o unitate la alta !au deta$a&i /n unitatea re!pecti(8
> lucr(torii !e5onieri6 temporari !au 5ilieri8
> !tuden&ii $i eleii din $coli $i licee a2la&i /n practic( de !pecialitate.
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
+. : <Art.!;alin.+;)$A! ,>0-.//'= 'urata in!tructa3ului introducti 0eneral !e !ta"ile$te prin
re0lement(ri interne6 /n 2unc&ie de !peci2icul actiit(&ii de!2($urate6 comple7itatea proce!ului
te.nolo0ic6 ri!cul de incendiu $i#!au de e7plo5ie6 nielul de ri!c re5ultat din cla!i2icarea unit(&ilor
din punct de edere al protec&iei ciile6 precum $i de nielul de pre0(tire al participant&ilor6 dar
nu poate 2i mai mic( de @ ore.
4. : 4er!oanele care nu $i>au /n!u$it nielul minim de cuno$tinte !ta"ilit pentru in!tructa3ul
introducti 0eneral nu or 2i admi!e la locurile de munc(.
. In$)r1&)a91+ $%e&#'#& +,&1+1# "e 21n&3
). : In!tructa3ul !peci2ic locului de munc( !e e7ecut( indiidual6 dup( in!tructa3ul
introducti 0eneral6 de c(tre $e2ul locului de munc( re!pecti !au cadrul te.nic cu atri"u&ii /n
domeniul preenirii $i !tin0erii incendiilor.
*. : 'urata in!tructa3ul !peci2ic locului de munc( e!te !ta"ilit( /n 2unc&ie de comple7itatea
actiit(&ii de!2($urate < con!truc&ii6 in!tala&ii $i utila3e te.nolo0ice = $i nu poate 2i mai mic( de @
ore.
+. : 4ro"lemele cu caracter teoretic pre5entate pe timpul in!tructa3ului !peci2ic locului de
munc( !unt urmate /n mod o"li0atoriu de demon!tra&ii practice.
4. : Admiterea de2initi( la lucru a per!oanelor in!truite !e 2ace numai dup( eri2icarea
ace!tora pe "a5( de te!te cu priire la nielul de /n!u$ire a cuno$tin&elor nece!are.
& In$)r1&)a91+ %er#,"#&
). : In!tructa3ul periodic !e e7ecut( cu toate cate0oriile de !alaria&i pe o durat( de cel pu&in
dou( ore $i are ca !cop /mpro!p(tarea6 completarea $i detalierea cuno$tintelor do";ndite prin
in!tructa3ul introducti 0eneral $i prin in!tructa3ul !peci2ic locului de munc(.
*. : In!tructa3ul periodic !e e7ecut( pe "a5a tematicii anuale $i a 0ra2icului de in!truire6
apro"ate de conduc(torii in!titu&iilor6 mana0eri !au patroni. Tematica orientati( e!te cea din
OMEC nr. +?46#*11) priind Norme de preenire $i !tin0ere a incendiilor !peci2ice unit(&ilor cu
pro2il /n(&(m;nt $i educa&ie6 tematic( ce !e adaptea5( $i !e completea5( pe parcur!ul anului8
+. : Cn 0ra2icul anual de in!truire !e men&ionea5( periodicitatea in!tructa3elor $i !e preci5ea5(
5ilele /n care ace!tea !e e7ecut( e$alonat6 pe locuri de munc( $i cate0orii de !alaria&i.
4.: Interalul de timp /ntre dou( in!tructa3e !e !ta"ile$te de conducerea in!titu&iei /n 2unc&ie
de !peci2icul condi&iilor de munc(6 cu re!pectarea urm(toarelor termeneA
> cel mult o lun( < +1 5ile =6 pentru per!onalul cu 2unc&ii de e7ecu&ie !au operatie6 care
!pri3in( !ericiile de ur0en&( < !tructurile de r(!pun! = /n ca5ul producerii !itua&iilor de ur0en&(8
> ) : + luni6 pentru per!onalul care lucrea5( nemi3locit cu aparate6 ma$ini6 utila3e $i in!tala&ii
te.nolo0ice < te.nicieni6 mai$tri6!u"in0ineri6 in0ineri =6 precum $i pentru anali$ti6 cercet(tori $i
per!onalul din la"oratoare8
> + : 6 luni6 pentru per!onalul au7iliar din !ec&iile $i !ectoarele de produc&ie6 control te.nic6
cercetare6 proiectare6 de /ntre&inere $i repara&ii6 ine!ti&ii6 tran!porturi6 precum $i pentru cel care
lucrea5( /n in!titu&ii pu"lice8
> ) : 6 luni6 .......pentru cel din !tructura autorit(&ilor pu"lice locale6 a admini!tra&iei pu"lice
centrale $i a in!titu&iilor !tatului.

,. In!tructa3ul periodic !e 2ace de c(tre d>l#d>na ......................................................6 cadru
te.nic cu atri"u&ii /n domeniul preenirii $i !tin0erii din In!pectoratul Fcolar Gude&ean Ia$i6 pentru
toate cate0oriile de per!onal8
" In$)r1&)a91+ $%e&#a+ %en)r1 +1&r3r# %er#&1+,a$e
). : <Art.!;alin.*.;)$A! ,>0-.//'= In!tructa3ul !pecial pentru lucr(ri periculoa!e !e e7ecut(
/nainte de /nceperea unor lucr(ri /n timpul c(rora pot ap(rea !itua&ii 0eneratoare de incendiu din
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
cau5a mani2e!t(rii unor !ur!e !peci2ice de aprindere !au a cre(rii unor atmo!2ere poten&ial
e7plo5ie ori !e poate 2aori5a producerea unor !itua&ii de ur0en&(.
*. : Lucr(rile care 2ac o"iectul unui a!t2el de in!tructa3 /n cadrul in!titu&iei !e re2er( la A
lucr(ri de !udare 6 lucr(ri de t(iere !au lipire cu 2lacar(6 lucr(ri care pot prooca !c;ntei
mecanice6 lucr(ri care pot prooca !c;ntei6 arcuri electrice !au !curtcircuite6 lucr(ri de topire a
"itumului !au a!2altului6 lucr(ri de cur(&ire prin arderea unor utila3e6 aparate6 conducte
te.nolo0ice !au conductoare electrice6 aplicarea unor materiale de protec&ie din care !e pot de0a3a
cu u$urin&( apori $i 0a5e in2lama"ile $i#!au e7plo5ie 8
e In$)r1&)a91+ +a re&a+#'#&area %r,'e$#,na+3
In!tructa3ul la recali2icarea pro2e!ional( !e de!2a$oar( cu toate cate0oriile de !alaria&i care
au parcur! un a!t2el de cur! de 2ormare pro2e!ional( 6 de2init con2orm le0i!la&iei !peci2ice8
' In$)r1&)a91+ %en)r1 %er$,ane+e "#n a'ara #n$)#)1/#e#
). : In!tructa3ul pentru per!oanele din a2ara <Art.!;alin.*/;)$A! ,>0-.//'= in!titu&iei !e
de!2($oar( cu per!oanele care e7ecut( temporar actiit(&i /n locurile din incinta in!titu&iei unde
!unt pre5en&i 2actori de ri!c poten&ial 0eneratori de !itua&ii de ur0en&(6 dup( cum urmea5( A
a=>per!onalul !ociet(&ilor comerciale de con!truc&ii>monta3 $i in!tala&ii8
"=>per!onalul !ociet(&ilor comerciale de repara&ii6 rei5ii6 /ntre&inere $i de !erice8
c=>per!onalul care e2ectuea5( tran!port de materiale periculoa!e8
d=>per!onalul de pa5( apar&in;nd altor !ociet(&i comerciale !au 2irme !peciali5ate8
e=>i5itatori /n 0rup de minim , per!oane.
*. : <Art.!;alin.*';)$A! ,>0-.//'= In!tructa3ul pentru per!onalul din a2ara in!tutu&iei6 care
!e a2l( pentru o durat( determinat( /n incinta ace!teia /n !copul /ndeplinirii unor actiit(&i
!olicitate de conducerea in!titu&iei6 !e e2ectuea5(6 dup( ca56 de cadrul te.nic cu atri"u&ii /n
domeniul preenirii $i !tin0erii incendiilor /n cadrul c(ruia e!te pre(5ut un a!emenea in!tructa3.
+. : Com!emnarea e2ectu(rii in!tructa3ului pentru per!onalul din a2ara operatorului economic
!au a in!titu&iei !e 2ace /ntr>un proce!>er"al /ntocmit /n ace!t !cop6 care con&ine pro"lematica
pre5entat( $i ta"elele cu numele6 prenumele $i !emn(tura per!oanelor in!truite.
A%#. 3. nre*#$)rarea (# &,n'#r2area #n$)r1&)a91+1#
). : In!truirea /n domeniul !itua&iilor de ur0en&( !e certi2ic( prin /n!cri!uri reali5ate6 dup( ca56
/n 2i$a indiidual( de in!tructa3 /n domeniul !itua&iilor de ur0en&( !au /n proce!ele>er"ale de
in!truire.
*. : %i!ele indiiduale de in!tructa3 !e /ntocme!c pentru toate per!oanele an0a3ate6 con2orm
modelului pre(5ut /n ane7a care 2ace parte inte0rant( din pre5entele di!po5itii 0enerale.
+. : 'up( e2ectuarea in!tructa3elor e!te o"li0atorie completarea 2i$elor indiiduale de
in!tructa36 /n!cri!ul e2ectu;ndu>!e cu pa!t( !au cu cerneal(.
4. : 'up( completare6 2i$a indiidual( de in!tructa3 /n domeniul !itua&iilor de ur0en&( !e
!emnea5( de per!oana in!truit( $i de c(tre per!oanele care au e2ectuat $i au eri2icat in!tructa3ul.
,. : 4rin !emn(tur( per!oana in!truit( demon!trea5( participarea la in!tructa36 iar per!oana care
a eri2icat in!tructa3ul con2irm(6 pe "a5a e7amin(rii per!oanei in!truite6 c( acea!ta $i>a /n!u$it
cuno$tin&ele.
6. : Cadrul te.nic cu atri"u&ii /n domeniul preenirii $i !tin0erii incendiilor r(!punde de
p(!trarea 2i$elor indiiduale de in!tructa3 /n domeniul !itua&iilor de ur0en&( pentru per!onalul din
in!titu&iei.
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
A%#. 4. Or*an#8area a&)#!#)3/## "e #n$)r1#re
). : <Art.!;alin.*0;)$A! ,>0-.//'= Or0ani5area actiit(&ii de in!truire a per!onalului an0a3at
/n munc( !e a 2ace a;ndu>!e /n edere urm(toarele A
a=>re!pon!a"ilitatea conduc(torului in!titu&iei priind in2ormarea $i in!truirea !alaria&ilor cu
priire la actele normatie6 normele6 re0ulile $i m(!urile !peci2ice in!titu&iei ori operatorului
economic re!pecti6 care re0lementea5( mana0ementul !itua&iilor de ur0en&(6 precum $i a!upra
!arcinilor ce le !unt !ta"ilite potriit preederilor art. )? lit.a=6 e=6 !i 2= din Ordonan&a Guernului
nr. 61#)??96 cu modi2ic(ri $i complet(ri prin Le0ea nr. *)*#)??96 cu modi2ic(rile $i complet(rile
ulterioare6 $i ale art. , alin.<)= din Le0ea nr.4@)#*1146 cu modi2ic(rile $i complet(rile ulterioare8
"=>re!pectarea principiului re!pon!a"ilit(&ii conduc(torului in!titu&iei priind eri2icarea
/n!u$irii de c(tre !alaria&i a o"li0a&iilor ce le rein /n ca5ul producerii incendiilor6 e7plo5iilor $i
!itua&iilor de ur0en&(8
c=>a!i0urarea m(!urilor te.nice $i or0ani5atorice nece!are pentru in!truirea e2icient( a
!alaria&ilor /n domeniul incendiilor6 e7plo5iilor $i !itua&iilor de ur0en&(.
A%#. 5. 4reederile pre5entei deci5ii or 2i adu!e6 /n !cri! pe "a5a de !emnatur(6 la
cuno$tin&a per!oanelor nominali5ate $i or 2i prelucrate cu tot per!onalul an0a3at /n prima 5i
lucr(toare din luna MARTIE a anului /n cur!6 de c(tre re!pon!a"ilul 4.S.I.
TEMATICA INSTRUCTAAULUI PE LINIE DE PSI
Nr
&r).
L1na;8#1a
D,2en#1
+
Te2a)#&a <#.+#,*ra'#e
). IANUARIE 4.S.I.


a= Tematic( 0eneral( A Le0ea nr.
+19#*116 6 cele cinci deci5ii6 cap I $i
II din Norme 0enerale de ap(rare
/mpotria incendiilor
> Le0ea nr. +19#*116
> O.M.A.I. )6+#*119
"= Tematica !peci2ic(A o"li0a&iile
0enerale $i !peci2ice ce rein cate0o>
> Norme 4SI !peci2ice
unit(&ilor cu !peci2ic
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
riilor de !alaria&i in!trui&i /n(&(m;nt $i educa&ie
c= Tematica !peci2ic( A modul de utili>
5are a mi3loacelor de prim( interene>
&ie din dotarea locului de munc(
<.idran&i6 !tin0(toare porta"ile $i c;nd
e!te ca5ul in!tala&ii !peciale de 4.S.I.=.
> In!truc&iunile de
2olo!ire a te.nicii
re!pectie
4.C.
a= Tematic( 0eneral( A re0uli 0enerale
de comportare la calamita&i naturale !i
cata!tro2e
Cule0ere de lec&ii de
protec&ie ciila
"= Tematica !peci2ic(A m(!uri
0enerale de preenire6 protec&ie $i
interen&ie la de5a!tre
Cule0ere de lec&ii de
protec&ie ciil(
*.
%2?(9A(!2
P.8.!.

a= Tematica 0eneral(A eacuare per>
!oane6 depo5ite materiale6 interen&ii
la incendii
> 4lan de eacuare 4lan
de depo5itare
> 4lan de interen&ie
"= Tematic( !peci2ic(A ealuare ri!cu>
lui de incendiu6 cau5e poten&iale de
incendiu la locul de munc(. Norme6
re0uli $i m(!uri de preenire $i /nl(tu>
rare a ace!tora.
> In!truc&iuni te.nice
interne <ITI=
Or0ani5areaautoap(r(rii
/mpotria incendiilor
P.6.
a= Tematica 0eneral(A in!tiintarea6
alarmarea !i adapo!tirea
Le0ea nr. 4@)#*114
"= Tematic( !peci2ic(A ealuare ri!>
cului de incendiu6 cau5e poten&iale de
incendiu la locul de munc(. Norme6
re0uli $i m(!uri de preenire $i /nl(>
turare a ace!tora.
Cule0ere de lec&ii de
protec&ie ciil(
3 $A(7!2
P.8.!.

a= Tematica 0eneral(A eacuarea
2umului /n ca5 de incendii. 4ericole
pentru oameni.
> O.M.A.I. )6+#*119
"= Tematica !peci2ic(A re0uli !peci2ice
de preenire a incendiului pentru
locul de munc( utili5at.
> Norme 4SI departa>
mentale !peci2ice
P.6.
a= Tematica 0eneral(A rolul6 locul $i
mi!iunile protec&iei ciile
Cule0ere de lec&ii de
protec&ie ciila
"= Tematic( !peci2ic(A m(!uri $i
re0uli de comportare la receptarea
!emnalelor de alarmare de protec&ie
ciil(
Cule0ere de lec&ii de
protec&ie ciil(
+ AP(!L!2
P.8.!.

a= Tematica 0eneral(A !ta"ilirea $i
!anc&ionarea contraen&iilor 4SI
> Le0ea nr. +19#*116
"= Tematic( !peci2ic(A c(i de acce!6
planul de eacuare a locului de
munc(6 interen&ie la locul de mun>
c( < cunoa$tere6 prote3are6 m(!uri 4SI
!peci2ice=
> O.M.A.I. )6+#*119
c= Actiitate practic(A ec.iparea $i
utili5area unui .idrant de incen>
diu interior < 2iecare participant a

COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
e7ecuta minim o ec.ipare=
P.6.
a= Tematica 0eneral(A protec&ia ciil(
pe plan international
Cule0ere de lec&ii de
protec&ie ciil(
"= Tematic( !peci2ic(A re0uli 0enerale
de comportare $i protec&ie /n ca5ul
cutremurelor de pamant
Cule0ere de lec&ii de
protec&ie ciila
' $A!
P.8.!.
a= Tematica 0eneral(A protec&ia
0olurilor la propa0area incendiilor
< u$i re5i!tente la 2oc 6in!tala&ii !peci>
ale6 etc.=

> 4 ))@>??
"=Tematic( !peci2ic(A in!tala&ii elec>
trice de 2or&( $i iluminat !peci2ice
locului de munc( < cuno$tin&e te.ni>
ce 0enerale $i concrete =c=Actiitate practic(A ec.iparea $i
utili5area unui .idrant de incendiu
e7terior < 2iecare participant a e7e>
cuta minim o ec.ipare =.

P.6.
a= Tematica 0eneral(A protectia nucle>
ar(6 radiolo0ica6 c.imica !i "iolo0ica
Le0ea n. 4@)#*114
"= Tematic( !peci2ic(A protec&ia popu>
la&iei6 !alaria&ilor !i "unurilor materi>
ale prin ad(po!tire
Cule0ere de lec&ii de
protec&ie ciil(
0 !9N!2
P.8.!.
a= Tematica 0eneral(A norme de
4SI la e7ploatarea con!truc&iilor6
in!tala&iile $i altor amena3(ri .
> O.M.A.I.
)6+#*119
"= Tematic( !peci2ic(A modul con>
cret de alarmare /n ca5 de incendiu
< !arcini pe 2unc&ii !au per!oane=
c= E7erci&iu de eacuare a locului de
munc(

P.6.
a= Tematica 0eneral(A or0ani5area
protec&iei ciile /n Romania
Le0ea n. 4@)#*114
"= Tematic( !peci2ic(A ad(po!turile de
protec&ie ciil(
Cule0ere de lec&ii de
protec&ie ciil(
, !9L!2
P.8.!.
a= Tematica 0eneral(A in!truc&iuni
pentru utili5area 0a5elor naturale.
Normati I 6
"= Actiitatea practic(A in!tructa3 pri>
ind primul a3utor cu accent pe ar!uri
$i into7ica&ii cu 2um

P.6.
a= Tematica 0eneral(A cla!i2icarea
unit(&ilor admini!trati : teritoriale6
in!titu&iilor pu"lice !i operatorilor
economici din punct de edere al
protec&iei ciile6 /n 2unc&ie de tipurile
de ri!c !peci2ice

H.G.R. nr. 64*#*11,
"= Tematic( !peci2ic(A re0uli de com>
portare !i de ac&iune in ca5 de
accident nuclear !i c.imic
Cule0ere de lec&ii de
protec&ie ciil(
> A9@987 P.8.!. a= Tematica 0eneral(A diminuarea
ri!cului de incendiu.<e7. control 4SI6
> Le0ea nr. +19#*116
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
m(!uri dup( control6 re!pon!a>"ilit(&i6
termene6 re5olare !au !anc&i>onare=.
"= Tematica !peci2ic(A mi3loace de
prote3are a oamenilor /n ca5 de incen>
diu <a corpului6 a capului6 a c(ilor
re!piratorii6 m;ini $i picioare=.
>Norme departamentale
!peci2ice
c= Actiitate practic(A mod de
utili5are a mi3loacelor de protec&ie
enumerate la litera ".

P.6.
a= Tematica 0eneral(A !u"!&antele
periculoa!e !i utili5area lor
Cule0ere de lec&ii de
protec&ie ciil(
"= Tematic( !peci2ic(A mi3loace de
protec&ie indiidual( $i colecti(
Cule0ere de lec&ii de
protec&ie ciil(
A 82P72$?(!2 P.8.!.
a= Tematic( 0eneral(A tipuri de 2ocare
/n ca5 de incendiu $i modul de com>
"atere /n 2a5a incipient( cu !tin0(>
toare porta"ile de incendiu
>In!truc&iuni de 2olo!i>
rea !tin0(toarelor
porta"ile
>Manualul pompierului
"= Tematic( !peci2ic(A o"li0atiitatea
in!truirii 4SI a per!onalului6 r(!pun>
derii ce rein dier!elor cate0orii de
per!onal.
>O.M.A.I. nr. 9)@#*11,
P.6.
a= Tematica 0eneral(A principalele
2unc&ii de !pri3in a!i0urate pentru
preenirea $i 0e!tionarea !itua&iilor de
ur0en&(

H.G.R. nr. **@@#*114
"= Tematic( !peci2ic(A a!anarea
teritoriului de muni&ie nee7plodata

Manual protec&ie ciil(
*/ )67)$?(!2
P.8.!.
a= Tematica 0eneral(A mi3loace de
/nc(l5ire <locale $i centrale=
Normatiul I >)+
Norm( !peci2ic(
"= Tematic( !peci2ic(A concret modul
de /nc(l5ire a !pa&iilor utili5ate de
per!onalul in!truit.


c= Actiitate practic(A enumerare6
m(!uri concrete la !pa&iul utili5at.

P.6.
a= Tematica 0eneral(A drepturile !i
o"li0a&iile cetatenilor priind
protec&ia ciila
Le0ea nr. 4@)#*114
"= Tematic( !peci2ic(A A!i0urarea
in$tiin&(rii6 aerti5(rii $i alarm(rii
Manual protec&ie ciil(
** N)!2$?(!2 P.8.!. a= Tematic( 0eneral(A cau5e de
incendiu <mi3loacele care le produc6
/mpre3ur(rile determinante $i !ur!a de
producere a incendiului=.
> Cercetarea cau5elor
incendiilor de I.
Cr(ciun Calot(
"= Tematica !peci2ic(A cunoa$tere
concret( a 2or&elor de interen&ie /n
>4lan de interen&ie
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
ca5 de incendiu la locul de munc(.
Cine conduce !tin0erea incendiilor6
modalit(&i de cooperare.
P.6.
a= Tematica 0eneral(A Or0ani5area $i
a!i0urarea actiitatii de eacuare /n
!itua&ii de ur0en&(
O.M.A.I. nr. ))@4#*116
"= Tematic( !peci2ic(A re0uli 0enerale
de acordare a primului : a3utor /n ca5
de r(niri $i into7ic(ri
Cule0ere de lec&ii de
protec&ie ciila
*. D262$?(!2
Te!t tip 0ril(A minim )1 /ntre"(ri6 o"li0atoriu r(!pun! corect la 91K din
/ntre"(ri. La neoie !e repet( te!tul /n termen de + 5ile.

1. In$)r1&)a91+ +a 3 +1n# 5)r#2e$)r#a+.
Nr
&r).
L1na;8#1a
D,2en#1
+
Te2a)#&a <#.+#,*ra'#e
* !AN9A(!2 P.8.!. a= Tematic( 0eneral( A Le0ea nr.
+19#*1166 <cele cinci deci5ii= $i cap
I $i II din Norme Generale 4SI
O.M.A.I. 99,#?@
> Le0ea nr. +19#*116
> O.M.A.I. )6+#*119
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
"= Tematici !peci2iceA o"li0a&iile
0enerale $i !peci2ice ce rein cate>
0oriilor de !alaria&i in!trui&i
> Norme 4SI depar>
tamentale <!peci2ice=
c= Modul de utili5are a mi3loacelor
de prima interen&ie din dotarea
locului de munc( <.idran&i6
!tin0(toare porta"ile $i c;nd e!te
ca5ul in!tala&ii !peciale de 4.S.I.=.
> In!truc&iunile de
2olo!ire a te.nicii
re!pectie
P.6.
a= Tematic( 0eneral( A re0uli
0enerale de comportare la
calamita&i naturale !i cata!tro2e
Cule0ere de lec&ii de
protec&ie ciila
"= Tematica !peci2icaA m(!uri 0ene>
rale de preenire6 protec&ie $i inter>
en&ie la de5a!tre
Cule0ere de lec&ii de
protec&ie ciil(
. AP(!L!2
P.8.!.
a= Tematica 0eneral(A !ta"ilirea $i
!anc&ionarea contraen&iilor 4SI

> Le0ea nr. +19#*116
"= Tematic( !peci2ic(A c(i de acce!6
planul de eacuare a locului de
munc(6 interen&ie la locul de
munc( < cunoa$tere6 prote3are6 m(>
!uri 4SI !peci2ice=
> O.M.A.I. )6+#*119
c= Actiitate practic(A ec.iparea
$i utili5area unui .idrant de
incendiu interior < 2iecare parti>
cipant a e7ecuta minim o
ec.ipare=

P.6.
a= Tematica 0eneral(A protec&ia
cii>l( pe plan interna&ional
Cule0ere de lec&ii de
protec&ie ciil(
"= Tematic( !peci2ic(A re0uli
0enerale de comportare !i protec&ie
/n ca5ul cutremurelor de p(m;nt
Cule0ere de lec&ii de
protec&ie ciil(
3 !9L!2
P.8.!.
a= Tematica 0eneral(A in!truc&iuni
pentru utili5area 0a5elor naturale.
Ane7a )9 din
Normati I 6>?@
"= Actiitatea practic(A in!tructa3
priind primul a3utor cu accent pe
ar!uri $i into7ica&ii cu 2um

P.6.
a= Tematica 0eneral(A cla!i2icarea
unit(&ilor admini!trati : teritoriale6
in!titu&iilor pu"lice $i operatorilor
economici din punct de edere al
protec&iei ciile6 /n 2unc&ie de tipu>
rile de ri!c !peci2ice

H.G.R. nr. 64*#*11,
"= Tematic( !peci2ic(A re0uli de
comportare !i de ac&iune in ca5 de
accident nuclear !i c.imic
Cule0ere de lec&ii de
protec&ie ciil(
+ )67)$?(!2 P.8.!. a= Tematica 0eneral(A mi3loace de
/nc(l5ire <locale $i centrale=


"= Tematic( !peci2ic(A concret mo>
dul de /nc(l5ire a !pa&iilor utili5ate
de per!onalul in!truit.


COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
c= Actiitate practic(A enumerare6
m(!uri concrete la !pa&iul utili5at.

P.6.
a= Tematica 0eneral(A drepturile $i
o"li0a&iile cet(&enilor priind pro>
tec&ia ciil(
Le0ea nr. 4@)#*114
"= Tematic( !peci2ic(A A!i0urarea
in!tiintarii6 aerti5(rii !i alarm(rii
Manual protec&ie
ciil(
' D262$?(!2
Te!t tip 0ril(A minim )1 /ntre"(ri6 o"li0atoriu r(!pun! corect la 91K din
/ntre"(ri. La neoie !e repet( te!tul /n termen de + 5ile.
3. Pen)r1 #n$)r1&)a9 +a = +1n# 5$e2e$)r#a+0
Nr
&r).
L1na;8#1a D,2en#1+ Te2a)#&a <#.+#,*ra'#e
* !AN9A(!2 P.8.!. a= Tematic( 0eneral( A Le0ea nr.
+19#*1166 cele cinci deci5ii interne
$i cap I !i II din Norme 0enerale
4SI
> Le0ea nr. +19#*116
> O.M.A.I. )6+#*119
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
"= Tematici !peci2iceA o"li0a&iile
0enerale $i !peci2ice ce rein
cate0oriilor de !alaria&i in!trui&i
> Norme 4SI depar>
tamentale <!peci2ice=
c= Modul de utili5are a mi3loa>
celor de prima interen&ie din do>
tarea locului de munc( <.idran&i6
!tin0(toare porta"ile $i c;nd e!te
ca5ul in!tala&ii !peciale de 4.S.I.=.
> In!truc&iunile de
2olo!ire a te.nicii
re!pectie
P.6.
a= Tematic( 0eneral( A re0uli 0ene>
rale de comportare la calamita&i
naturale !i cata!tro2e
Cule0ere de lec&ii de
protec&ie ciil(
"= Tematica !peci2ic(A m(!uri 0e>
nerale de preenire6 protec&ie $i
interen&ie la de5a!tre
Cule0ere de lec&ii de
protec&ie ciil(
. !9L!2
P.8.!.
a= Tematica 0eneral(A in!truc&iuni
pentru utili5area 0a5elor naturale.
Ane7a )9 din
Normati I 6>?@
"= Actiitatea practic(A in!tructa3
priind primul a3utor cu accent pe
ar!uri $i into7ica&ii cu 2um

P.6.
a= Tematica 0eneral(A cla!i2icarea
unit(&ilor admini!trati : teritori>
ale6 in!titu&iilor pu"lice $i opera>
torilor economici din punct de
edere al protec&iei ciile6 /n
2unc&ie de tipurile de ri!c !peci2ice

H.G.R. nr. 64*#*11,
"= Tematic( !peci2ic(A re0uli de
comportare $i de ac&iune in ca5 de
accident nuclear $i c.imic
Cule0ere de lec&ii de
protec&ie ciil(
3 D262$?(!2
Te!t tip 0ril(A minim )1 /ntre"(ri6 o"li0atoriu r(!pun! corect la 91K din
/ntre"(ri. La neoie !e repet( te!tul /n termen de + 5ile.
Intocmit6
Cadru te.nic 4.S.I.
ANE?A N%. 5
Model deci5ie numire cadru te.nic cu atri"u&ii /n domeniul Ap(r(rii /mpotria incendiilor
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
DECI4IA NR. .............
priind numirea cadrului te.nic cu atri"u&ii
de preenire $i !tin0ere a incendiilor /n cadrul in!titu&iei
...................................................... in!pector $colar 0eneral la In!pectoratul Fcolar
Gude&ean Ia$i8
A;nd /n edere preederile Le0ii nr. +19 din *116 priind ap(rarea /mpotria incendiilor6
!ec&iunea a 6>a6 art. )? : )ligaiile administratorului" conductorului instituiei" utilizatorului i
salariailor8
A;nd /n edere preederile O.M.A.I. nr. )6+ din *?.1+.*119 : Norme generale de
aprare mpotriva incendiilor;
A;nd /n edere preederile O.M.A.I. nr. 9)*#*11, modi2icat $i completat prin O.M.A.I.
nr. 9@6#*11, > privind instruirea n domeniul situaiilor de urgen8
A;nd /n edere preederile O.M.E.C nr. +?46#*11) privind Norme de prevenire i
stingere a incendiilor specifice unitilor cu profil nvmnt i educaie8
In temeiul Re0ulamentului de or0ani5are $i 2unc&ionare a in!pectoratelor $colareA
D E C I D E
A%#. A '>ul#d>na ......................................a /ndeplini 2unc&ia de cadru te.nic cu
atri"u&ii /n domeniul preenirii $i !tin0erii incendiilor6 care a /ndeplini prin cumul ace!te atri"u&iuni
de aplicare6 control $i !uprae0.ere a m(!urilor de ap(rare /mpotria incendiilor6 cu alte !arcini de
!ericiu.
A%#. 2 A Controlul re!pect(rii normelor6 di!po5i&iilor $i m(!urilor de preenire $i !tin0ere a
incendiilor6 !e a e2ectua cu re!pectarea O.M.A.I. nr. )6+ din *?.1+.*1198
A%#. 3 A 4e 2iecare loc de munc( !e or a2i$a la loc i5i"ilA
- in!truc&iunile de ap(rare /mpotria incendiilor8
> !arcinile ce rein !alaria&ilor pe linie de 4SI8
> planurile de eacuare /n ca5 de incendiu 8
> or0ani5area !tin0erii incendiilor.
A%#. 4 A Lucr(rile cu 2oc de!c.i! $i 2umatul !e or e7ecuta /n con2ormitate cu preederile cap.
46 !ec&iunea a *>a din O.M.A.I. nr. )6+#*?.1+.*119 Norme generale de aprare mpotriva
incendiilor $i Le0ea nr. +4?#*111 priind prevenirea i comaterea efectelor consumului
produselor din tutun.
A%#. 5 A In!truirea per!onalului /n domeniul 4SI !e a 2ace /n con2ormitate cu preederile
O.M.A.I. nr. 9)*#*11, modi2icat $i completat prin O.M.A.I. nr. 9@6#*11,6 re!pon!a"ilitatea
aplic(rii ace!tei di!po5i&ii reenind /n totalitate in!pectorului $colar 0eneral $i re!pon!a"ilului cu
actiitatea de 4SI
A%#. : A 'otarea cu mi3loace de !tin0ere /n ca5 de incendiu !e 2ace /n con2ormitate cu
preederile O.M.E.C nr. +?46#*11) priind Norme de prevenire i stingere a incendiilor specifice
unitilor cu profil nvmnt i educaie6 ane7ele )*>)48.
A%#. ; A Cu ducerea la /ndeplinire a pre5entei 'eci5ii !e /n!(rcinea5( in!pectorul
$colar 0eneral $i re!pon!a"ilul cu actiitatea de 4SI .

A)r#.1/#1n#+e re$%,n$a.#+1+1#
%e +#n#e "e %re!en#rea (# $)#n*erea #n&en"##+,r
!. Atriuiuni generale
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
E2ectuea5( con2orm tematicii apro"ate $i &ine eiden&a urm(toarelor in!tructa3e /n
domeniul preenirii $i !tin0erii incendiilor la an0a3are $i periodic a!t2el A
; !nstructa4 intoductiv general;
; !nstructa4 specific locului de munc;
; !nstructa4 periodic.
E2ectuea5( $i eri2ic( /n!u$irea cuno$tin&elor de c(tre per!oanele in!truite.
Cn actiitatea de in!truire pe linia preenirii $i !tin0erii incendiilor !e or 2olo!i 2orme $i mi3loace
di2erite a!t2el A
;%orme i mi4loace vizuale1 afie" rouri" pliante" nscripii i indicatoare de securitate;
;%orme i mi4loace auditive1 instructa4e" e&puneri" consultaii" e&erciii i dezateri;
;%orme i mi4loace practic;aplicative1 demonstraii i e&erciii practice e&ecutate la locul
de munc
La ale0erea 2ormelor $i mi3loacelor !e a aea /n edere a!i0urarea caracterului inten!i
pentru actiitatea de in!truire.
In!tructa3ul /n domeniul preenirii $i !tin0erii incendiilor !e a 2ace pe "a5a unor
materiale !cri!e apro"ate de c(tre conduc(torul unita&ii $i reali5ate de c(tre per!oana de!emnat(.
Ba5a material( $i documentar( nece!ar( /n ederea de!2($ur(rii $i eri2ic(rii in!tructa3elor
a cuprinde A
;Legislaia specific n vigoare;
;7ematic orintativ de instruire Bgeneral" specific i periodic5;
;7este de verificare;
!!. Atriuiuni specifice
> A!i!ten&a te.nic( de !pecialitate la ela"orarea de c(tre conduc(torul uni(&ii a deci5iilor $i
re0lement(rilor priind ordinea interioar( pentru preenirea $i !tin0erea incendiilor pre(5ute de
le0i!la&ia /n i0oare8
> Conceperea $i redactarea tematicilor de in!tructa3 $i a!i0urarea "i"lio0ra2iei nece!are8
> Or0ani5area $i conducerea e7erci&iilor de !tin0ere cu antrenarea per!onalului pe locurile
de munc(6
> Te!tarea periodic( a nielului de cuno$tin&e din domeniul 4.S.I. a per!onalului in!truit8
> Eiden&ierea /n 2i$ele indiiduale de in!tructa3 $i certi2icarea prin !emn(tur( a
actiita&ilor de!2($urate8
> Gu!ti2icarea /n 2a&a or0anelor de control a /ndeplinirii o"li0a&iilor le0ale ce rein
conduc(torului unita&ii /n domeniul in!truirii 4.S.I.
ANE?A N%. :
Model de document priind a!i0urarea c(ilor de circula&ie6 colectarea $i eacuarea
de$eurilor $i am"ala3elor com"u!ti"ile6 c;t $i pentru !e5onul rece !au canicule6 pe care
conduc(torul in!titu&iei e!te o"li0at !(>l /ntocme!c( $i !(>l aduc( la cuno$tin&a tuturor !alaria&ilorA
Apro"at6
In!pector Fcolar General6
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64

RE>LEMENTRI
priind a!i0urarea c(ilor de circula&ie6 colectarea $i eacuarea de$eurilor $i
am"ala3elor com"u!ti"ile6 c;t $i pentru !e5onul rece !au canicule
Asigurarea cilor de acces" de evacuare i intervenie
> Acce!ul mi3loacelor $i al per!oanelor pentru interen&ii operatie /n ca5 de ur0en&a
pu"lic( de incendiu6 /n ederea !al(rii $i acord(rii a3utorului per!oanelor a2late /n pericol6
!tin0erii incendiilor $i limit(rii e2ectelor ace!tora6 tre"uie !( 2ie a!i0urat /n permanen&a laA
a= cladirile $i ane7ele in!titu&iei8
"= !pa&ii de lucru !au de!2acere a materialelor /n care au acce! per!oanele !tr(ine8
c= mi3loace de preenire $i !tin0erea incendiilor6 re&ele de ap(6 .idran&i de incendiu
interiori6 !tin0(toare6 po!turi tele2onice de anun&are a incendiilor etc.8
d= ta"louri de di!tri"u&ie $i /ntrerup(toarele in!tala&iilor electrice de iluminat6 de 2or&(6 de
iluminat de !i0uran&( $i la !ur!ele de re5e( care !/nt de!tinate !( alimente5e receptoarele
electrice cu rol /n ca5 de incendiu8
> C(ile de acce!6 de eacuare $i de interen&ie6 cu materiale care reduce l(&imea !au
/n(l&imea li"er( de circula&ie !ta"ilit(6 ori care pre5int( pericol de incendiu6 precum $i e2ectuarea
unor modi2ic(ri la ace!tea6 prin care !e /nr(ut(&e$te !itua&ia ini&ial(6 !unt inter5i!e6 con!tituind
contraen&ii !anc&ionate con2orm re0lement(rilor le0ale /n i0oare8
> U$ile pe c(ile de eacuare or 2i de!c.i!e manual Lpe "alamaleI cu de!c.idere /n !en!ul
de eacuare : unde e!te ca5ul con2orm normelor8
> Si!temele de /nc.idere a u$ilor de pe tra!eele de eacuare tre"uie !( permit( de!c.iderea
cu u$urin&( a ace!tora /n ca5 de incendiu. Se inter5ice "locarea u$ilor /n po5i&ie /nc.i!( pe timpul
2unc&ion(rii in!titu&iei8
> Tra!eele de eacuare $i interen&ie !e or marca cu indicatoare de !ecuritate6 a!t2el /nc/t
tra!eul ace!tora !( poat( 2i recuno!cut cu u$urin&( at/t 5iua c;t $i la l(!area /ntunericului6 de c(tre
toate per!oanele8
*. 6olectarea" depozitarea i evacuarea deeurilor comustiile i a amala4elor
> 4e teritoriul in!titu&iei di!tru0erea de$eurilor $i re5idurilor com"u!ti"ile nu !e 2ace prin
ardere8
> 'e$eurile $i re5idurile com"u!ti"ile re5ultate din actiitate !e colectea5( ritmic6dar
o"li0atoriu la terminarea !c.im"ului $i !e depun /n locuri de!tinate depo5it(rii /n ederea
eacu(rii din in!titu&ie a!t2el /nc/t la locurile de munc( !( 2ie /n permanen&( cur(&enie8
> E7ecut( $i r(!pund de acea!t( actiitate $e2ii "irourilor $i re!pon!a"ilii cu cur(&enia.
+. (eguli pentru sezonul rece s;au canicular
a5 Cn sezonul rece
Cnainte de /nceperea !e5onului rece !e or controla $i !e or /nl(tura de2ec&iunile
con!tatate6 a!i0ur;du>!e "una 2unc&ionare aA
> centralelor termice $i in!tala&iilor interioare de /nc(l5ire a cl(dirilor8
> altor mi3loace de /nc(l5ire locale e7i!tente
> per!onalul de de!erire a mi3loacelor de /nc(l5ire a 2i in!truit a!upra re0ulilor ce
tre"uie re!pectate $i re!pecti luate pe timpul 2unc&ion(rii ace!tora.
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
5 Cn perioada canicular
Cndep(rtarea din 2ere!trele e7pu!e ac&iunii ra5elor !olare a o"iectelor optice care pot
interac&iona /n anumite condi&ii cu ace!tea.
Cntocmit6
Cadru te.nic 4SI
ANE?A N%. ;
Model de 2i$( a o"iectiului con2orm celul pre5entat /n Ordinul Mini!trului
Admini!tra&iilor $i Internelor nr. )494#*116

FI3A OBIECTIVULUI
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
DENUMIRE INSTITUIE
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
CONDUCTOR
'ate de identi2icareA
Tele2on !ericiuA
Tele2on domiciliuA
COORDONATELE INSTITUIEI
<denumirea in!titu&iei=
TelA
%a7A
e>mailA
COORDONATELE PUNCTELOR DE LUCRU
).<denumire pct. de lucru )=
Adre!aA
TelA
%a7A
e>mailA
).<denumire pct. de lucru *=
Adre!aA
TelA
%a7A
e>mailA
NUMR DE NRE>ISTRARE DIN RE>ISTRUL
COMERULUI
CADRUL TE?NIC CU ATRI<UII N DOMENIUL
APRRII IMPOTRIVA INCENDIILOR
Numele $i prenumeleA
Tele2on !ericiuA
Tele2on domiciliuA
Certi2icat de competen&(A
Termen de ala"ilitateA
). > Da)e *enera+e %r#!#n" a%3rarea 72%,)r#!a #n&en"##+,r (# %r,)e&/#a &#!#+3
).). > A$%e&)e *enera+e
'omeniul de actiitate
Anul de con!truire <punere /n 2unc&iune=
Supra2a&a con!truit(#de!2a$urat(
Num(r nieluri <re0im de /n(l&ime=
Cla!i2icare con!truc&ie <ciil(6 de produc&ie6 de depo5itare6 cu
2unc&iuni mi7te=
Structura de re5i!ten&( a con!truc&iei <!tructura metalic(6 "eton
armat6 5id(rie6 lemn6 mi7t(6 etc.=
4er!onal an0a3at <num(r e!timati=
Utili5area cl(dirii6 pre5en&a oamenilor /n cl(dire permanent
#temporar
1.2.B Da)a re'er#),are +a &,n$)r1&/#e;#n$)a+a/#e;a2ena9are
1.2.1. : P."-# /e .-%. "%. 1
1.2.1.1 Da)e &,n$)r1&)#!e
Sta"ilitatea la 2oc din proiect !au alte documente te.nice
Compartimente de incendiu
C(i de acce!6 interen&ie $i eacuare6 num(r6 0a"arit6 marcare
#!emnali5are
Ca!e de !c(ri </nc.i!e#de!c.i!e= num(r6 0a"arit6 alc(tuire con!tr.
A!cen!oare de interen&ie potriit re0lementMrii
'ate te.nice
Si!teme de entila&ie#climati5are
Si!teme de /nc(l5ire
In!tala&ii electrice
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
In!tala&ie de alimentare cu 0a5e naturale#G.4.L.
Iluminat de !i0uran&(
Si!teme de in!tala&ii te.nolo0ice
Si!tem#di!po5iti de eacuare a 2umului $i 0a5elor 2ier"in&i
Si!teme de detectare a incendiilor
Si!teme de alarmare#aerti5are
Si!teme de limitare a propa0(rii incendiilor <u$i re5i!tente la 2oc6
clapete anti2oc6 !i!teme de o"turare6 oprirea automat( a
!i!temului de entilare6 protec&ii ale !tructurilor metalice# de
"eton#lemn etc.=
Si!teme de detectare a 0a5elor
In!tala&ii !peciale de !tin0ere cu ap( <tip !prinJlere6 ap(
puleri5at(6 etc=6 5one prote3ate6 num(r capete de re2ulare6 etc.
In!tala&ii de !tin0ere cu 0a5e#aero!oli tip6 5one prote3ate6 num(r
capete de re2ulare6 etc.
Alte in!tala&ii de !tin0ere <pul"ere6 !pum(6 etc.=
In!tala&ie de protec&ie /mpotria tr(!netului
Stin0(toare pe tipo dimen!iuni
Hidran&i interiori#coloane u!cate
Hidran&i e7teriori
Alimentarea cu ap( pentru !tin0erea incendiilor <re5era de ap(6
pompe=
Utila3e $i auto!peciale de interen&ie din dotarea !ericiului
priat pentru !itua&ii de ur0en&(
Stocuri de produ!e de !tin0ere# neutrali5atori
Ec.ipament de protec&ie al per!onalului de interen&ie /n 2unc&ie
de ri!curile e7i!tente $i de e2ectele ne0atie ale incendiilor
!peci2ice
1.2.1.2. Da)e %r#!#n" $1.$)an/e+e %er#&1+,a$e ',+,$#)e 5$1r$a "e r#$&
'enumirea !u"!tan&elor periculoa!e 2olo!ite6 cla!i2icare /n
con2ormitate cu Si!temul Interna&ional de cla!i2icare al
!u"!tan&elor periculoa!e6 2ra5e de ri!c a!ociate
Cantitatea e7i!tent( /n unitate pentru 2iecare !u"!tan&( /n parte.
Loc de depo5itare6 in!tala&ie6 ec.ipament de proce!6 !i!tem de
!tocare6 !i!tem de compre!ie6 conducte etc.
Mod de operare
1.2.2. C P."-# /e .-%. "%. 2
1.2.2.1 Da)e &,n$)r1&)#!e
Sta"ilitatea la 2oc din proiect !au alte documente te.nice
Compartimente de incendiu
C(i de acce!6 interen&ie $i eacuare6 num(r6 0a"arit6 marcare
#!emnali5are
Ca!e de !c(ri </nc.i!e#de!c.i!e= num(r6 0a"arit6 alc(tuire con!tr.
A!cen!oare de interen&ie potriit re0lement(rii
'ate te.nice
Si!teme de entila&ie#climati5are
Si!teme de /nc(l5ire
In!tala&ii electrice
In!tala&ie de alimentare cu 0a5e naturale#G.4.L.
Iluminat de !i0uran&(
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
Si!teme de in!tala&ii te.nolo0ice
Si!tem#di!po5iti de eacuare a 2umului $i 0a5elor 2ier"in&i
Si!teme de detectare a incendiilor
Si!teme de alarmare#aerti5are
Si!teme de limitare a propa0(rii incendiilor <u$i re5i!tente la 2oc6
clapete anti2oc6 !i!teme de o"turare6 oprirea automat( a
!i!temului de entilare6 protec&ii ale !tructurilor metalice#de
"eton#lemn etc.=
Si!teme de detectare a 0a5elor
In!tala&ii !peciale de !tin0ere cu ap( <tip !prinJlere6 ap(
puleri5at(6 etc=6 5one prote3ate6 num(r capete de re2ulare6 etc.
In!tala&ii de !tin0ere cu 0a5e#aero!oli tip6 5one prote3ate6 num(r
capete de re2ulare6 etc.
Alte in!tala&ii de !tin0ere <pul"ere6 !pum(6 etc.=
In!tala&ie de protec&ie /mpotria tr(!netului
Stin0(toare pe tipo dimen!iuni
Hidran&i interiori#coloane u!cate
Hidran&i e7teriori
Alimentarea cu ap( pentru !tin0erea incendiilor <re5era de ap(6
pompe=
Utila3e $i auto!peciale de interen&ie din dotarea !ericiului
priat pentru !itua&ii de ur0en&(
Stocuri de produ!e de !tin0ere# neutrali5atori
Ec.ipament de protec&ie al per!onalului de interen&ie /n 2unc&ie
de ri!curile e7i!tente $i de e2ectele ne0atie ale incendiilor
!peci2ice
1.2.2.2. Da)e %r#!#n" $1.$)an/e+e %er#&1+,a$e ',+,$#)e 5$1r$a "e r#$&
'enumirea !u"!tan&elor periculoa!e 2olo!ite6 cla!i2icare /n
con2ormitate cu Si!temul Interna&ional de cla!i2icare al
!u"!tan&elor periculoa!e6 2ra5e de ri!c a!ociate
Cantitatea e7i!tent( /n unitate pentru 2iecare !u"!tan&( /n parte.
Loc de depo5itare6 in!tala&ie6 ec.ipament de proce!6 !i!tem de
!tocare6 !i!tem de compre!ie6 conducte etc.
Mod de operare
2. O%g'"&7'%e' ',$%$%&& D!,)#%&1' &"-e"/&&)%@'-#&1&#$(&& /e ,%)#e-(&e -&1&$
Or0ani5area alarm(rii
In!truirea per!onalului dac( e!te e7ecutat( periodic6 de c(tre cine6
dac( e!te per!oana ate!tat(
Control intern de preenire dac( !e e7ecut(6 de c(tre cine
Sericiu priat pentru !itua&ii de ur0en&( dac( e7i!t( !au e!te
/nc.eiat contract
4lanuri#e7erci&ii de eacuare din cl(dire c;nd !>a e7ecutat ultima
oar(6 ce pro"leme deo!e"ite au 2o!t con!tatate pe timpul e7erci&iu
A2i$are in!truc&iuni !peci2ice
O"li0a&iile admini!tratorului#conducerii
O"li0a&iile cadrului te.nic cu atri"u&ii /n domeniul protec&iei $i
!tin0erii incendiilor6 !tructura cu atri"u&ii de ap(rare /mpotria
incendiilor#de protec&ie ciil(
Ordinea interioar( re0lement(ri cu lucrul cu 2oc de!c.i!6
%umatul depo5itarea $i eacuarea de$eurilor $i re5iduurilor
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
com"u!ti"ile6 lucr(rile premer0(toare $i pe timpul !e5onului rece6
perioadelor caniculare $i !ecetoa!e6 !unt a!i0urate c(i de acce!6
de eacuare $i de interen&ie
'ocumente !peci2ice de ap(rare /mpotria incendiilor potriit
re0lement(rilor /n domeniu.
'ocumente !peci2ice de protec&ie ciil( potriit re0lement(rilor
/n domeniu
Re0lementarea modului de /ntre&inere6 eri2icare6 reparare a
mi3loacelor te.nice de ap(rare /mpotria incendiilor de o
per!oan( 3uridic( ate!tat(
Eiden&a incendiilor de la punerea /n 2unc&iune a in!titu&iei <pe
2iecare cl(dire /n parte=
Intocmit6
RES4ONSABIL 4.S.I.
ANE@A NR. A

PLANUL DE INTERVENIE
> Structura>cadru >
). Date de identificare1
> denumirea a0entului economic !au a in!titu&iei8
> !ediul6 num(r de tele2on6 2a78
> pro2ilul de actiitate.
*. Planul general al unitii Bla scar5" pe care se marc#eaz1
> ampla!area cl(dirilor6 in!tala&iilor te.nolo0ice $i a depo5itelor /n incint(8
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
> c(ile de acce! $i de interen&ie din incint( $i cele adiacente ace!teia8
> re&elele $i !ur!ele proprii de alimentare cu ap( $i alte !u"!tan&e !tin0(toare8
> re5erele de a0en&i !tin0(tori $i de mi3loace de protec&ie a per!onalului de interen&ie8
> re&elele $i racordurile de alimentare cu ener0ie electric(6 a0ent termic6 0a5e $i alte 2luide
com"u!ti"ile8
> re&elele de canali5are8
> ecin(t(&ile.
+. 6oncepia de organizare i de desfurare a interveniei n caz de incendiu1
> conclu5ii priind interen&ia6 re5ultate din !cenariul de !i0uran&( la 2oc !au din ealuarea
capacit(&ii de ap(rare /mpotria incendiilor8
> particularit(&i tactice de interen&ie pentruA
> eacuarea utili5atorilor <per!oane $i6 dup( ca56 animale !au "unuri=6 acordarea primului
a3utor $i prote3area "unurilor periclitate8
> locali5area $i lic.idarea incendiilor8
> protec&ia per!onalului de interen&ie8
> protec&ia ecin(t(&ilor8
> /nl(turarea e2ectelor ne0atie ma3ore produ!e de incendiu.
4. %ore de intervenie n caz de incendiu1
> !ericiul propriu de pompieri ciili <dotare6 /ncadrare=8
> !ericii de pompieri ciili cu care !e cooperea5( <cate0oria6 localitatea6 di!tan&a6 itinerarul de
depla!are6 tele2onul !au alte mi3loace de alarmare $i alertare=8
> !u"unitatea de pompieri militari de raion <localitatea6 di!tan&a6 itinerarul de depla!are6
tele2onul !au alte mi3loace de alarmare $i alertare=8
> alte 2or&e cu care !e cooperea5( $i modul de anun&are <am"ulan&a6 protec&ia ciil( etc.=
,. 8urse de alimentare cu ap n caz de incendiu" e&terioare unitii1
a > re&ele de alimentare cu ap(A
> de"ite8
> pre!iuni8
> ampla!area .idran&ilor $i !ta"ilirea di!tan&elor 2a&( de incinta unit(&ii8
" > alte !ur!e arti2iciale !au naturale de ap(A
> 2elul $i capacitatea ace!tora8
> plat2orme <puncte= de alimentare $i di!tan&ele 2a&( de unitate.
6. 4lanul 2iec(rei con!truc&ii6 in!tala&ii te.nolo0ice !au plat2orme de depo5itare <la !car(=6
pe care !e marc.ea5( ori !e /n!criu date priindA
> de!tina&ia !pa&iilor </nc(perilor=8
> !upra2a&a con!truit( $i aria de!2($urat(8
> re0imul de /n(l&ime <num(rul de nieluri=8
> num(rul de per!oane care utili5ea5( con!truc&ia6 pe nieluri $i pe total8
> c(ile interioare de acce!6 eacuare $i de interen&ie8
> natura materialelor $i a elementelor de con!truc&ii8
> nielurile criteriilor de per2orman&( priind !i0uran&a la 2oc6 a!i0urate8
> in!tala&iile utilitare a2erente8
> in!tala&iile6 !i!temele6 di!po5itiele $i aparatele de preenire $i !tin0ere a incendiilor cu care
e!te ec.ipat(8
- di!po5itiul de interen&ie /n ca5 de incendiu
11. CUPRINS
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
Num(rul
componentei
/n cadrul
procedurii
opera&ionale
'enumirea componentei
din cadrul procedurii opera&ionale
4a0ina
Coperta )
).
Li!ta re!pon!a"ililor cu ela"orarea6 eri2icare $i apro"area edi&iei !au6
dup( ca56 a rei5iei /n cadrul edi&iei procedurii opera&ionale
*
*.
Situa&ia edi&iilor $i a rei5iilor /n cadrul edi&iilor procedurii
opera&ionale
*
+.
Li!ta cuprin5;nd per!oanele la care !e di2u5ea5( edi&ia !au6 dup( ca56
rei5ia din cadrul edi&iei procedurii opera&ionale
+
4. Scopul procedurii opera&ionale 4
,. 'omeniul de aplicare a procedurii opera&ionale 4
,.) 4reci5area actiit(&ii la care !e re2er( procedura opera&ional( 4
,.*
'elimitarea e7plicit( a actiit(&ii procedurate /n cadrul porto2oliului
de actiit(&i de!2($urate de entitatea pu"lic(8
4
,.+
Li!tarea principalelor actiit(&i de care depinde $i#!au care depind de
actiitatea procedurat(
4
,.4
Li!tarea compartimentelor 2urni5oare de date $i#!au "ene2iciare de
re5ultate ale actiit(&ii procedurate8 li!tarea compartimentelor
implicate /n proce!ul actiit(&ii
4
6. 'ocumente de re2erin&(<re0lement(ri= aplica"ile actiit(&ii procedurate ,
6.) Re0lement(ri interna&ionale ,
6.* Le0i!la&ia primar( ,
6.+ Le0i!la&ia !ecundar( ,
6.4 Alte documente6 inclu!i re0lement(ri interne ale entit(&ii pu"liceA ,
9. 'e2ini&ii $i a"reieri ale termenilor utili5a&i /n procedura opera&ional( ,
9.) 'e2ini&ii ale termenilor ,
9.* A"reieri ale termenilor 6
@. 'e!crierea procedurii opera&ionale 6
@.) Generalit(&i 6
@.* 'ocumente utili5ate 6
@.*.) Li!ta $i proenien&a documentelor 6
@.*.* Con&inutul $i rolul documentelor 9
@.*.+ Circuitul documentelor )*
@.+ Re!ur!e nece!are )4
@.+.) Re!ur!e materiale )4
@.+.* Re!ur!e umane )4
@.+.+ Re!ur!e 2inanciare )4
@.4 Modul de lucru )4
@.4.) 4lani2icarea opera&iilor $i ac&iunilor actiit(&ii )4
@.4.* 'erularea opera&iunilor $i ac&iunilor actiit(&ii ),
@.4.+ -alori2icarea re5ultatelor actiit(&ii )@
?. Re!pon!a"ilit(&i $i r(!puneri /n derularea actiit(&ii )?
)1. Ane7e6 /nre0i!tr(ri6 ar.i(ri )?
Ane7a nr. )> De-&7&' 1 priind modul de or0ani5are a actiit(&ii de
pree> nire $i !tin0ere a incendiilor la nielul In!pectoratului Fcolar
)?
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr.64
Gude&ean Ia$i <model=
Ane7a nr. *> In!truc&iuni de ap(rare /mpotria incendiilor <model= *)
Ane7a nr. + > De-&7&' 2 priind lucrul cu 2oc de!c.i! $i 2umatul /n cadrul
in!titu&iei <model=
*,
Ane7( la 'eci5ia * : m(!uri !peci2ice de preenire a incendiilor ce
tre"uie re!pectatela pre0(tirea locului $i pe timpul e7ecut(rii lucr(rilor
cu 2oc de!c.i!
*6
Ane7a nr. 4 : De-&7&' 3 priind in!truirea per!onalului an0a3at /n cadrul
in!titu&iei <model=
*?
Ane7( la 'eci5ia +6 tematica $i 0ra2icele anuale de in!truire ++
Ane7a nr. , De-&7&' 4 priind numirea cadrului te.nic cu atri"u&ii de
preenire $i !tin0ere a incendiilor /n cadrul in!titu&iei
41
Ane7( la 'eci5ia 4 priind atri"u&iile re!pon!a"ilului pe linie de preenire $i
!tin0ere a incendiilor /n cadrul in!titu&iei
4)
Ane7a nr. 6 : Re0lement(ri priind a!i0urarea c(ilor de circula&ie6 colectarea
$i eacuarea de$eurilor $i am"ala3elor com"u!ti"ile6 c;t $i pre0(tirea pentru
!e5onul rece !au canicule
4+
Ane7a nr. 9 : %i$a o"iectiului <model= 4,
Ane7a nr. @ : 4lanul de interen&ie <!tructura cadru= 4?
)).
Cuprin!
,1