Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr. 1 la OMECT nr. 1847 din 29.08. 2007

Lista calificărilor de nivel 1, 2, 3 şi 3 avansat pentru care s-au elaborat standarde de pregătire profesională, planuri de învăŃământ şi programe şcolare pentru cultura de specialitate, aria curriculară Tehnologii

Nivelul 1 de calificare

Nr.

Domeniul

PoziŃia din H.G.

Calificarea profesională

crt.

530/30.05.2007

1.

Electronică automatizări

15

Lucrător în electronică

2.

ComerŃ

30

Lucrător în comerŃ

Nivelul 2 de calificare

Nr.

Domeniul

PoziŃia din H.G.

Calificarea profesională

crt.

530/30.05.2007

1.

Mecanică

6

Tinichigiu vopsitor auto

2.

30

Operator la maşini cu comandă numerică

3.

32

Operator sonde

4.

37

Mecanic echipamente hidraulice şi pneumatice

5.

Electronică automatizări

51

Electronist aparate şi echipamente

6.

Electric

67

Electrician exploatare joasă tensiune

7.

68

Electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice

8.

69

Electrician protecŃii prin relee, automatizări şi măsurători în instalaŃii energetice

9.

70

Electrician exploatare centrale, staŃii şi reŃele electrice

10.

72

Electrician de întreŃinere şi reparaŃii aparatură electrocasnică

11.

Agricultură

92

Fermier montan

12.

ComerŃ

96

RecepŃioner-distribuitor

13.

97

Comerciant-vânzător

14.

Industrie alimentară

107

Operator în industria uleiului

15.

108

Operator în industria zahărului şi produselor zaharoase

16.

109

Operator în industria vinului şi a băuturilor spirtoase

17.

110

Operator în industria malŃului şi a berii

Nivelul 3 de calificare:

a. Liceu (ciclul inferior şi ciclul superior) – filiera tehnologică

Nr.

Domeniul

PoziŃia din H.G.

Calificarea profesională

crt.

530/30.05.2007

1.

Resurse naturale şi

6

Tehnician agronom

2.

protecŃia mediului

7

Tehnician horticultor

3.

8

Tehnician zootehnist

4.

9

Tehnician în agricultură ecologică

5.

10

Tehnician în agroturism

6.

11

Tehnician agromontan

7.

12

Tehnician veterinar

8.

13

Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere

9.

18

Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală

10.

19

Tehnician în morărit, panificaŃie şi produse făinoase

11.

20

Tehnician în industria alimentară fermentativă şi în prelucrarea legumelor şi fructelor

12.

21

Tehnician în industria alimentară extractivă

13.

24

Tehnician proiectant produse finite din lemn

14.

Tehnic

28

Tehnician mecatronist

15.

31

Tehnician electrician electronist auto

b. Liceu (ciclul superior) – prin ruta Şcoala de arte şi meserii + anul de completare

Nr.

Domeniul

PoziŃia din H.G.

Calificarea profesională

crt.

530/30.05.2007

1.

Tehnic

14

Tehnician energetician

2.

22

Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică

3.

30

Tehnician construcŃii navale

Nivelul 3 avansat de calificare – Şcoala postliceală

Nr.

Domeniul

PoziŃia din H.G.

Calificarea profesională

crt.

530/30.05.2007

1.

Mecanică

3

Tehnician operator maşini cu comandă numerică

2.

Mecatronică şi

12

Tehnician aparate electromedicale

3.

informatică

13

Tehnician în echipamente biomedicale

4.

Electronică

16

Tehnician electronist telecomunicaŃii

5.

17

Tehnician electronist echipamente de automatizare

6.

18

Tehnician electronist electronică industrială

7.

ConstrucŃii,

24

Topograf în construcŃii

8.

instalaŃii,

26

Desenator în construcŃii şi arhitectură

9.

arhitectură şi

29

Laborant pentru construcŃii

10.

sistematizare

36

Tehnician proiectant urbanism şi amenajarea teritoriului

11.

Transporturi

40

Tehnician diagnostic auto

12.

44

Tehnician instructor auto

13.

Fabricarea produselor din lemn

45

Tehnician exploatări forestiere

14.

Silvicultură

49

Tehnician în cultura şi protecŃia pădurilor

15.

Agricol şi alimentar

54

Tehnician morărit şi panificaŃie

16.

Servicii

62

Proiectant decoraŃiuni interioare

17.

70

Tehnician protecŃia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor

18.

Turism

76

Agent de turism-ghid

19.

78

Asistent manager unităŃi hoteliere

20.

ProducŃie media

93

Editor imagine

Nivelul 3 avansat de calificare – Şcoala de maiştri

Nr.

Domeniul

PoziŃia din H.G.

Calificarea profesională

crt.

530/30.05.2007

1.

Mecanic

8

Maistru construcŃii navale

2.

Electric

12

Maistru maşini şi aparate electrice

3.

Chimie

17

Maistru chimist la tratarea apei tehnologice din centrale

4.

18

Maistru pentru tehnologia chimică organică

5.

19

Maistru pentru tehnologia chimică anorganică

6.

Minier, petrol şi gaze

28

Maistru sondor la probe de producŃie, intervenŃii şi reparaŃii sonde

7.

30

Maistru la extracŃia, transportul, tratarea şi distribuŃia gazelor

8.

Energetic

37

Maistru electrician centrale, staŃii şi reŃele electrice

9.

Metalurgie

52

Maistru la fabricarea cocsului şi chimizarea gazului de cocs

10.

Materiale de construcŃii

61

Maistru sticlar

11.

ConstrucŃii montaj

65

Maistru electrician în construcŃii

12.

66

Maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcŃii

13.

Industria lemnului

69

Maistru fabricarea cherestelei

14.

74

Maistru exploatări şi transporturi forestiere

15.

Textile-pielărie

86

Maistru confecŃii încălŃăminte (maistru cizmar)

16.

Agricol şi alimentar

94

Maistru pentru produse făinoase şi panificaŃie

17.

96

Maistru agronom

18.

99

Maistru mecanic agricol