Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTRRE Nr.
din
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
Sitemul na!ional de upraveg"ere a #rontierei
n conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) din Leea nr.!1" din #$ noiem%rie !#11 cu privire la
frontiera de &tat a Repu%licii 'oldova ('onitorul Oficial al Repu%licii 'oldova( !#1!( nr. 7)*+#(
art.!$,)( -uvernul .OT/R/0TE1
1. 2e apro%3 Reulamentul cu privire la 2i&temul na4ional de &uprave5ere a frontierei (&e
ane6ea73).
2. Pre7enta 5ot3r8re intr3 8n vioare 8ncep8nd de la 1 ianuarie !#1".
PRI'*'INI2TR9 Iurie LE:NC/
Contra&emnea731
'ini&trul afacerilor interne ;orin Recean
'ini&trul finan4elor :natol :rapu

:ne63
la .ot3r8rea -uvernului
nr.<<<<<< din <<<<<<<<
REGUL$MENTUL
cu privire la Sitemul na ional de upraveg"ere a #rontierei
%& 'ipo(i ii generale
1. Pre7entul Reulament &ta%ile te un cadru comun pentru &c5im%ul de informa ii( de cooperare 8n
domeniul com%aterii criminalit3 ii orani7ate tran&frontaliere( de anali73 i con&tatare a amenin 3rilor
i ri&curilor 8n vederea 8m%un3t3 irii con tienti73rii &itua iei i a cre terii capacit3 ii de reac ie la
frontier3 8n &copul detect3rii( prevenirii i com%aterii imira iei ileale i a criminalit3 ii
tran&frontaliere i contri%uind la a&iurarea protec iei i &alvarea vie ilor miran ilor.
!. 2i&temul na ional de &uprave5ere a frontierei (8n continuare = 2N2>) creea73 cadrul nece&ar
pentru cooperarea i &c5im%ul de informa ii 8n domeniul frontalier cu centrele na ionale de coordonare
ale &tatelor mem%re a 9niunii Europene( :en ia European3 pentru -e&tionarea Cooper3rii Operative
la >rontierele E6terne ale &tatelor mem%re ale 9niunii Europene (8n continuare = aen ie)
,. Pre7entul Reulament &e aplic3 &uprave5erii frontierei tere&tre( acvatice i aeriene a Repu%licii
'oldova inclu&iv m3&urilor de monitori7are( detectare( identificare( urm3rire( prevenire i interceptare
a trecerilor neautori7ate ale frontierei( 8n &copul detect3rii( prevenirii i com%aterii imira iei ileale i
a criminalit3 ii tran&frontaliere contri%uind la a&iurarea protec iei i &alvarea vie ilor miran ilor.
$. Pre7entul Reulament &e aplic3( de a&emenea( &uprave5erii frontierelor aeriene( precum i
verific3rilor la punctele de trecere a frontierei.
". n aplicarea pre7entului Reulament( &tatul re&pect3 drepturile fundamentale( 8n &pecial
principiile nereturn3rii i re&pectului pentru demnitatea uman3( precum i cerin ele privind protec ia
datelor cu caracter per&onal. 2tatul acord3 prioritate nevoilor &peciale ale copiilor( ale minorilor
ne8n&o i i( ale victimelor traficului de per&oane( ale per&oanelor care au nevoie de a&i&ten 3 medical3 de
uren 3( ale per&oanelor care au nevoie de protec ie interna ional3 i ale altor per&oane aflate 8ntr*o
&itua ie deo&e%it de vulnera%il3.
). n &en&ul pre7entului Reulament( &e aplic3 urm3toarele defini ii1
1) centrul * centrul na ional de coordonare care e&te o &u%divi7iune &peciali7at3 cu &tatut de direc ie
al ;irec iei enerale manaement opera ional din cadrul ;epartamentului Poli iei de >rontier3?
!) agen ie = 8n&eamn3 :en ia European3 pentru -e&tionarea Cooper3rii Operative la >rontierele
E6terne ale &tatelor mem%re ale 9niunii Europene.
,) autorit i partenere * autorit3 ile na ionale care 8 i e6ercit3 atri%u iile &ta%ilite prin lee i
implementea73 politica &tatului 8n domeniul manaementului interat al frontierei de &tat i care
cola%orea73 cu Poli ia de >rontier3 8n %a7a acordurilor interin&titu ionale.
$) con tientizarea situa iei * capacitatea de a monitori7a( detecta( identifica( urm3ri i 8n elee
activit3 ile tran&frontaliere ileale pentru a identifica motive @u&tificate pentru m3&urile de reac ie pe
%a7a com%in3rii cuno tin elor e6i&tente cu informa iile noi i pentru a avea o capacitate 8m%un3t3 it3
de a reduce num3rul pierderilor de vie i omene ti 8n r8ndul miran ilor la frontierele e6terne( de*a
lunul &au 8n apropierea ace&tora?
") capacitate de reac ie - repre7int3 a%ilitatea &u%divi7iunilor Poli iei de frontier3 de a ac iona
prompt pentru reali7area atri%u iilor ca r3&pun& la o &itua ie?
)) tablou situa ional * 8n&eamn3 o interfa 3 rafic3 de&tinat3 pre7ent3rii 8n timp aproape real a
datelor i a informa iilor primite de la diferite autorit3 i( &en7ori( platforme i alte &ur&e( care &unt
di&tri%uite altor autorit3 i prin intermediul canalelor de comunica ii i informare( 8n &copul
con tienti73rii &itua iei i &pri@inirii capacit3 ii de reac ie de*a lunul frontierei de &tat i 8n 7ona
prefrontalier3?
7) criminalitate transfrontalier * orice infrac iune rav3 de dimen&iune tran&frontalier3 &3v8rAit3 la
frontiera de &tat( 8n 7ona de frontier3( de*a lunul &au 8n apropierea ace&teia?
+) sec iune de frontier * 8ntreaa frontier3 tere&tr3 &au o parte a ace&teia?
B) zon prefrontalier * reiunea eorafic3 &ituat3 8n afara 7onei de frontier3?
1#) situa ie de criz * orice de7a&tru natural &au provocat de om( accident( cri73 umanitar3 &au
politic3 &au orice alte incidente rave care &e produc 8n 7ona de frontier3( la frontier3 &au de*a lunul
&au 8n apropierea ace&teia?
11) incident * o &itua ie leat3 de imira ia ileal3( de criminalitatea tran&frontalier3 &au un ri&c
pentru vie ile miran4ilor 8n 7ona de frontier3( la frontier3 &au de*a lunul &au 8n apropierea ace&teia.
7. SNSF se bazeaz pe urmtoarele principii:
1) principiul comunitii de interese Centrul formeaz comuniti specifce e
interese pentru parta!area informaiilor "i comunicarea #n carul SNSF$ care s#nt
utilizate pentru or%anizarea centrului$ centrelor re%ionale "i locale #n &eerea
sc'imbului e informaii in omeniu(
2) principiul gestionrii coerente i al utilizrii unor structuri existente Centru
asi%ur coerena intre iferite componente ale carului SNSF$ inclusi& oferirea
e orientri "i asisten autoritilor partenere$ centrelor e cooronare re%ionale
"i locale "i subi&iziunilor )oliiei e Frontier "i promo&area interoperabilitii
informaiilor "i te'nolo%iei(
*) principiul partajrii i asigurrii informaiilor informaiile in carul SNSF
sunt isponibile tuturor autoritilor partenere$ #n afara cazului c#n au fost
stabilite restricii specifce. Centrul %aranteaz isponibilitatea$ confenialitatea
"i inte%ritatea informaiilor care fac obiectul sc'imbului la ni&el naional "i
internaional.
+) principiul standardizrii )oliia e Frontier asi%ur carul SNSF la
stanarele e omeniu con&enite la ni&el naional "i internaional.
,) principiul -e.ibilitii or%anizarea$ informarea "i te'nolo%ia s#nt concepute
#n a"a fel #n c#t s permit prilor interesate s reacioneze la situaiile e
sc'imbare #n mo -e.ibil "i structurat.
%%. )omponentele
+. Pentru &c5im%ul de informa ii i pentru cooperarea 8n domeniul &uprave5erii frontierelor i
4in8nd &eama de mecani&mele e6i&tente de &c5im% de informa ii i de cooperare( centrul utili7ea73
cadrul E9RO29R( care con&t3 8n urm3toarele componente1
1) ta%loul &itua ional?
!) o re ea de comunica ii?
,) un ta%lou &itua ional european?
$) un ta%lou comun al informa iilor privind 7ona pre frontalier3?
") o aplicare comun3 a in&trumentelor de &uprave5ere.
). Centrul furni7ea73( prin intermediul re elei de comunica ii( informa iile din cadrul ta%lourilor
&itua ionale care &8nt nece&are pentru alc3tuirea i actuali7area ta%loului comun al informa iilor privind
7ona prefrontalier3.
B. Centrul are urm3toarele atri%u ii1
1) a&iur3 8n timp util &c5im%ul de informa ii i cooperarea prompt3 8ntre toate autorit3 ile
na ionale re&pon&a%ile( cu alte centre na ionale de coordonare precum i cu aen ia?
!) a&iur3 &c5im%ul de informa ii cu autorit3 ile cu atri%u ii la nivel na ional 8n ceea ce prive te
c3utarea i &alvarea( aplicarea leii( a7ilul i imira ia?
,) contri%uie la o e&tionare eficient3 a re&ur&elor i a per&onalului(care per&onalCCC)?
$) alc3tuie te i actuali7ea73 ta%loul &itua ional 8n conformitate cu punctele 1+*!7?
") &pri@in3 planificarea i punerea 8n aplicare a activit3 ilor na ionale de &uprave5ere a
frontierelor?
)) coordonea73 &i&temul na ional de &uprave5ere a frontierelor?
7) contri%uie la evaluarea periodic3 a con&ecin elor activit3 ilor na ionale de &uprave5ere a
frontierelor 8n &en&ul pre7entului reulament?
+) coordonea73 m3&uri opera ionale cu alte &tate mem%re.
1#. Centrul func ionea73 8n reim de permanent3( dou37eci i patru de ore pe 7i( apte 7ile pe
&3pt3mDn3.
11. Centrul prelucrea73( &toc5ea73 i face &c5im% de informa ii &en&i%ile necla&ificate i informa ii
cla&ificate cu re&pectarea prevederilor leale.
12. /tribuiile )oliiei e Frontier #n carul realizrii SNSF
1) asi%ur asisten uman$ fnanciar "i lo%istic a centrului pentru
realizarea sarcinilor stabilite(
2) instituie "i aministreaz reeaua e comunicare pentru SNSF
*) contribuie la alctuirea tabloului situaional naional "i a tabloului comun
al informaiilor pri&in zona prefontralier(
+) faciliteaz aplicarea comun a instrumentelor e supra&e%'ere(
Contribuie la alctuirea tabloului situaional european.
1*. /utoritile partenere au urmtoarele atribuii:
1) utilizeaz reeaua e comunicare pentru SNSF #n conformitate cu
pre&eerile aprobate(
2) alctuiesc "i menin tabloului comun al informaiilor pri&in contra&eniile
#nre%istrate specifce omeniului su "i #l prezint centrului pentru alctuirea
tabloului situaional naional(
*) antreneaz subi&iziunile sale$ inclusi& cele speciale #n operaiuni comune
or%anizate e centru.
1$. :utorit3 ile care utili7ea73 informa4iile &ta%ilite la punctul 1" a&iur3 re&pectarea unor reuli i
&tandard de &ecuritate ec5ivalente cu cele aplicate de aen ie pentru e&tionarea informa iilor
cla&ificate.
Seciunea 1. Reeaua de comunicaii
1". Pentru reali7area 2N2>( Poli ia de >rontier3 in&tituie i admini&trea73 pentru centru o re ea de
comunica ii &pecial3( menit3 &3 pun3 la di&po7i ia repre7entan ilor autorit3 ilor na ionale cu atri%u ii 8n
domeniul controlului frontierelor( centrelor na ionale de &uprave5ere a &tatelor vecine( ale aen iei i
dup3 ca7 altor &tate( in&trumente analitice i de comunicare care permit &c5im%ul &ecuri7at de
informa ii 8n timp real.
1) 2N2> permite1
a) &c5im%ul %ilateral i multilateral de informa ii 8n timp real?
%) conferin e video?
c) e&tionarea( &tocarea( tran&miterea i prelucrarea 8n mediu &ecuri7at a informa iilor &en&i%ile
necla&ificate.
!) 2N2> a centrului &e in&tituie pe %a7a infra&tructurii Poli iei de >rontier3 care a&iur31
a) &c5im%ul de date interne prin intermediul &i&temului de tran&port date de tip Radio Releu?
%) interitatea i &ecuritatea canalelor de tran&port date.
,) Poli ia de >rontier3 ofer3 a&i&ten 3 te5nic3 i &e a&iur3 c3 re eaua de comunicare e&te
interopera%il3 cu orice alt &i&tem de comunicare i informare.
$) Poli ia de >rontier3 prin intermediul centrului face &c5im% de informa ii( prelucrea73 i
&toc5ea73 informa ii 8n cadrul re elei de comunicare( 8n conformitate cu normele i &tandardele
&ta%ilite de lei&la ia na ional3 i tratatele interna ionale la care Repu%lica 'oldova e&te parte.
") :utorit3 ile na ionale cu atri%u ii 8n domeniul controlului frontierei care utili7ea73 2N2> a&iur3
re&pectarea reulilor i &tandardelor de &ecuritate i interopera%ilitate ec5ivalente cu cele aplicate de
Poli ia de >rontier3 pentru e&tionarea informa iei &ecrete.

%%%& )on tienti(area itua iei
Sec iunea *& Tablouri itua ionale
1). Cooperarea i &c5im%ul de informa ii 8n cadrul 2N2> &e reali7ea73 prin intermediul alc3tuirii
ta%lourilor &itua ionale. Ta%lourile &itua ionale &e alc3tuie&c la nivel european( prefrontalier( na ional(
reional i local care &unt ela%orate prin culeerea( evaluarea( compararea( anali7area( interpretarea(
enerarea( vi7uali7area i di&eminarea informa iilor.
17. Ta%lourile men ionate la punctul 1) &8nt formate din urm3toarele &traturi1
1) un &trat al evenimentelor?
!) un &trat opera ional?
,) un &trat de anali73.
Sec iunea +& Tabloul itua ional na ional
1+. Centrul alc3tuie te i actuali7ea73 un ta%lou &itua ional na ional pentru a furni7a 8n timp util
informa ii eficace i e6acte tuturor autorit3 ilor cu re&pon&a%ilit3 i 8n ceea ce prive te controlul i( 8n
&pecial( &uprave5erea frontierelor de &tat.
1B. Ta%loul &itua ional na ional cuprinde informa ii colectate din urm3toarele &ur&e1
1) 2N2>?
!) &en7orii &ta ionari i mo%ili utili7a i de Poli ia de >rontier3?
,) patrulele de &uprave5ere a frontierelor i alte mi&iuni de monitori7are?
+) centrele de coordonare locale( reionale i de alt tip?
") alte autorit3 i i &i&teme na ionale relevante( inclu&iv ofi erii de le3tur3( centrele opera ionale i
punctele de contact?
)) aen ia?
7) centrele na ionale de coordonare din alte &tate mem%re?
+) autorit3 ile din 3rile ter e( pe %a7a acordurilor %ilaterale &au multilaterale( Centrul de :plicare a
Leii 8n 2ud*E&tul Europei (2ELECT)( Centrul de Coordonare i Informare la frontiera '3rii Nere(
Eiroul Na ional Central Interpol?
B) alte orani7a ii europene i interna ionale relevante?
1#) alte &ur&e.
!#. 2tratul evenimentelor al ta%loului &itua ional na ional e&te format din urm3toarele &u%&traturi1
1) &u%&tratul referitor la trecerile neautori7ate ale frontierei care include informa ii( aflate la
di&po7i ia centrului( privind incidentele care implic3 un ri&c pentru vie ile miran ilor?
!) &u%&tratul referitor la criminalitatea tran&frontalier3 care con ine infrac iuni &3v8r ite la frontiera
de &tat i 8n apropierea ace&teia( leate de traficul de per&oane( contra%and3 i orice alte infrac iuni
rave 8n care &unt implicate rupuri criminale?
,) &u%&tratul referitor la &itua iile de cri73 care con in infirma ii privind accidente( cata&trofele
naturale i cele provocate de om precum i orice alte &itua ii ap3rute la frontiera de &tat( de*a lunul
&au 8n apropierea ace&teia( care ar putea avea un impact &emnificativ a&upra controlului frontierei?
$) &u%&tratul referitor la alte evenimente( care con ine informa ii privind per&oane( ve5icule(
am%arca iuni neidentificate i &u&pecte( pre7ente la frontiera de &tat( de*a lunul &au 8n apropierea
ace&teia( precum i orice alt eveniment care poate avea un impact &emnificativ a&upra controlului
frontierei de &tat.
!1. Centrul atri%uie un &inur nivel de impact( de la impact Fredu&G i FmediuG la FridicatG( fiec3rui
incident din &tratul de evenimente al ta%loului &itua ional na ional.
!!. Toate incidentele c3rora li &e atri%uie un nivel de impact Fredu&G( FmediuG &au FridicatG &8nt
tran&mi&e de c3tre centru Poli iei de >rontier3 i dup3 ca7 aen iei.
!,. 2tratul opera ional al ta%loului &itua ional na ional e&te format din urm3toarele &u%&traturi1
1) &u%&tratul referitor la re&ur&ele proprii( care con ine informa ii de&pre po7i ia( ora( cur&ul( &tarea
i tipul re&ur&elor proprii i referitor la autorit3 ile implicate. n ca7ul 8n care re&ur&ele proprii &8nt
utili7ate 8n cadrul unei mi&iuni cu &arcini multiple( care include &arcini militare( centrul poate decide(
la cererea Poli iei de >rontier3( &3 re&tric ione7e acce&ul la ace&te informa ii pe %a7a principiului
nece&it3 ii de a cunoa te( e6cept8nd &itua iile 8n care re&ur&ele proprii &8nt mo%ili7ate 8n &ec iunea de
frontier3 adiacent3 a &tatului vecin?
!) &u%&tratul referitor la informa iile de&pre mediu( care con ine &au ofer3 acce& la informa ii
de&pre condi iile de teren i meteoroloice la frontierele e6terne ale &tatului mem%ru 8n cau73.
!$. 2tratul de anali73 al ta%loului &itua ional na ional e&te format din urm3toarele &u%&traturi1
1) &u%&tratul de informa ie care con ine evolu iile i indicatorii*c5eie care &8nt relevan i 8n &en&ul
pre7entului reulament?
!) &u%&tratul analitic care cuprinde rapoarte analitice( tendin e privind evaluarea ri&curilor( rapoarte
de monitori7are reional3 i note de informare care &8nt relevante 8n &en&ul pre7entului reulament?
,) &u%&tratul de informa ii operative( care con ine informa ii anali7ate care &unt relevante 8n &en&ul
pre7entului reulament i( 8n &pecial( pentru atri%uirea nivelurilor de impact pentru &ec iunile de
frontiere e6terne?
$) &u%&tratul de imai&tic3 i date eorafice( care con ine imai&tic3 de referin 3( 53r i de fundal(
validarea informa iilor anali7ate i anali7e privind modific3rile (imai&tic3 de o%&ervare a p3mDntului)(
precum i detectarea modific3rilor( date eorafice i 53r i privind vulnera%ilitatea frontierelor e6terne.
!". Informa iile inclu&e 8n &tratul de anali73 i informa iile de&pre mediu din &tratul opera ional al
ta%loului &itua ional na ional &e pot %a7a pe informa iile furni7ate 8n ta%loul &itua ional european i 8n
ta%loul comun al informa iilor privind 7ona prefrontalier3.
!). Centrul i centrele na ionale de coordonare ale &tatelor mem%re vecine 8 i fac cuno&cut 8n mod
reciproc( direct i 8n timp aproape real( ta%loul &itua ional al &ec iunilor de frontiere e6terne vecine 8n
le3tur3 cu1
1) incidente i alte evenimente &emnificative inclu&e 8n &tratul de evenimente?
!) rapoartele de anali73 tactic3 de ri&c inclu&e 8n &tratul de anali73.
!7. Centrul i centrele na ionale de coordonare ale &tatelor mem%re vecine 8 i fac cuno&cut 8n mod
reciproc( direct i 8n timp aproape real( ta%loul &itua ional al &ec iunilor de frontiere e6terne vecine
privind po7i iile( &tarea i tipul re&ur&elor proprii care operea73 la &ec iunile de frontiere e6terne
vecine( a&tfel cum fiurea73 8n &tratul opera ional.
Sec iunea ,& Tabloul comun al in#orma iilor privind (ona pre#ontalier-
!+. Centrul contri%uie la alc3tuirea i actuali7area ta%loului &itua ional european i ta%loului comun
al informa iilor privind 7ona prefontalier3 prin di&eminarea informa iilor i anali7elor relevante c3tre
aen ie i &tatele vecine a datelor cu privire la mira ia ileal3 i criminalitate tran&frontalier3.
20. 1oalitile sc'imburilor e informaii s#nt stabilite #n acorurile
interinstituionale #nc'eiate e )oliia e Frontier$ a%enie "i statele &ecine pe
principii e reciprocitate.
,#. Centrul alc3tuie te i actuali7ea73 un ta%lou al informa iilor privind 7ona prefrontalier3 pentru
a furni7a centrelor reionale i locale de coordonare 8n timp util informa ii i anali7e eficace i e6acte
referitoare la 7ona prefrontalier3.
,1. Ta%loul comun al informa iilor privind 7ona prefrontalier3 e&te format din informa ii cule&e din
urm3toarele &ur&e1
1) Centrul( centre locale i reionale de coordonare( inclu&iv informa iile i rapoartele primite din
partea ofi erilor de le3tur3 ai &tatelor mem%re prin intermediul autorit3 ilor na ionale competente?
!) delea iile i oficiile 9niunii?
,) aen ia( inclu&iv informa iile i rapoartele furni7ate de ofi erii de le3tur3 ai ace&teia?
$) alte orane( oficii i aen ii relevante ale 9niunii i orani7a ii interna ionale relevante( a&tfel
cum &e men ionea73 la punctul "1 ?
") autorit3 i ale 3rilor ter e( 8n %a7a acordurilor %ilaterale &au multilaterale i a re elelor reionale
men ionate la punctul ""( prin intermediul centrului?
)) alte &ur&e.
,!. Ta%loul comun al informa iilor privind 7ona prefrontalier3 poate con ine informa ii relevante
pentru &uprave5erea frontierelor aeriene i verific3rile la punctele de trecere a frontierei de &tat.
,,. 2tratul evenimentelor( &tratul opera ional i &tratul de anali73 ale ta%loului comun al
informa iilor privind( orice incident( &itua ie de cri73 care ar putea avea un impact mediu &au ridicat
a&upra mira iei ileale i infrac ionalit3 ii tran&frontaliere la frontiera de &tat.
,$. Centrul atri%uie un &inur nivel de impact fiec3rui incident din &tratul evenimentelor al
ta%loului comun al informa iilor privind 7ona prefrontalier3. Centrul informea73 centrele reionale i
locale cu privire la orice incident din 7ona prefrontalier3.
Sec iunea .& $plicarea comun- a intrumentelor de upraveg"ere
,". Centrul facilitea73 aplicarea comun3 a in&trumentelor de &uprave5ere( inclu&iv prin
intermediul mi@loacelor electronice( pentru a oferi centrelor reionale i locale de coordonare i
informa ii privind &uprave5erea frontierelor de &tat i a 7onei prefrontaliere 8n mod reulat( fia%il i
eficient din punctul de vedere al co&turilor.
,). Centrul furni7ea73 centrelor reionale i locale de coordonare( informa ii privind &itua ia la
frontiera de &tat i 7ona prefrontalier3( care pot fi o% inute prin1
1) monitori7area &electiv3 a &ec iunilor frontierei de &tat identificate drept puncte de 8m%arcare &au
tran7it 8n %a7a anali7ei ri&curilor( care &8nt utili7ate pentru orani7area mira iei ileale &au pentru
criminalitatea tran&frontalier3?
!) urm3rirea navelor &au altor am%arca iuni &u&pectate de &au identificate ca fiind utili7ate pentru
imira ie ileal3 &au criminalitate tran&frontalier3?
,) monitori7area 7onelor de&emnate din apele de frontier3( pentru a detecta( identifica i urm3ri
navele i alte am%arca iuni utili7ate &au &u&pectate de a fi utili7ate pentru imira ie ileal3 &au
criminalitate tran&frontalier3?
$) evaluarea de mediu 8n 7onele de&emnate din apele de frontier3 i de la frontiera de &tat pentru
optimi7area activit3 ilor de monitori7are i patrulare?
") monitori7area &electiv3 a 7onelor prefrontaliere de&emnate de la frontiera de &tat tere&tr3 care( 8n
urma anali7ei de ri&c i a informa iilor( au fo&t identificate ca fiind poten iale 7one de plecare &au
tran7it pentru imira ia ileal3 &au pentru infrac iunile tran&frontaliere.
,7. Centrul poate furni7ea73 informa iile men ionate la punctul ," prin com%inarea i anali7area
datelor colectate din &i&temele &en7orii i platformele Poli iei de >rontier3( autorit3 ilor partenere i
aen iei.
*2. Centrul poate refuza o cerere in partea unui centru re%ional sau local e
cooronare in moti&ul restriciilor e orin te'nic "i fnanciar precum "i in alte
moti&e !ustifcate.
,B. Centrul poate utili7a din proprie ini iativ3 in&trumentele de &uprave5ere men ionate la
punctul ,) pentru culeerea de informa ii relevante pentru ta%loul comun al informa iilor privind 7ona
prefrontalier3.
$#. :tunci c8nd &e utili7ea73 ta%loul &itua ional na ional pentru prelucrarea de date cu caracter
per&onal( datele re&pective &e prelucrea73 8n conformitate cu ;irectiva B"H$)HCE( cu ;eci7ia*cadru
!##+HB77HI:I i cu prevederile na ionale relevante privind protec ia datelor cu caracter per&onal.
%V& )apacitatea de reac ie
Seciunea 1. Determinarea seciunilor de frontier.
$1. n &en&ul pre7entului reulament( Repu%lica 'oldova 8 i divi7ea73 frontierele e6terne tere&tre
i fluviale 8n &ec iuni de frontier3 i le notific3 aen iei.
$!. Centrul pe %a7a anali7ei de ri&c 8n urma con&ult3rii cu autorit3 ile partenere( inclu&iv aen ia(
atri%uie fiec3rei &ec iuni de frontier3 urm3toarele niveluri de impact1
1) nivel de impact redu& 8n ca7ul 8n care incidentele leate de imira ia ileal3 &au criminalitatea
tran&frontalier3 care au loc la &ec iunea de frontier3 relevant3 au un impact ne&emnificativ a&upra
&ecurit3 ii frontierei de &tat?
!) nivel de impact mediu 8n ca7ul 8n care incidentele leate de imira ia ileal3 &au criminalitatea
tran&frontalier3 care au loc la &ec iunea de frontier3 relevant3 au un impact moderat a&upra &ecurit3 ii
frontierei de &tat?
,) nivel de impact ridicat 8n ca7ul 8n care incidentele leate de imira ia ileal3 &au criminalitatea
tran&frontalier3 care au loc la &ec iunea de frontier3 relevant3 au un impact &emnificativ a&upra
&ecurit3 ii frontierei de &tat.
$,. Centrul evaluea73 periodic dac3 e&te nece&ar3 modificarea nivelului de impact atri%uit oric3reia
dintre &ec iunile de frontier3( in8nd &eama de informa iile cuprin&e 8n ta%loul &itua ional na ional.
$$. Centrul reional i local de coordonare poate &olicita centrului &3 modifice nivelul de impact(
furni78nd informa ii re7ona%ile privind condi iile la &ec iunile de frontier3 8n cau73.
Sec iunea +& Reac ie corepun(-toare nivelurilor de impact
$". 2u%divi7iunile Poli iei de >rontier3 &e a&iur3 c3 activit3 ile de &uprave5ere de&f3 urate la
&ec iunile de frontier3 core&pund nivelurilor de impact atri%uite( dup3 cum urmea731
1) 8n ca7ul 8n care unei &ec iuni de frontier3 8i e&te atri%uit un nivel de impact redu&( centrul
reional i local de coordonare orani7ea73 &uprave5erea reulat3 pe %a7a anali7ei de ri&c i &e
a&iur3 c3 8n 7ona de frontier3 e6i&t3 &uficiente re&ur&e i per&onal pre3tite pentru activit3 i de
urm3rire( identificare i interceptare?
!) 8n ca7ul 8n care unei &ec iuni de frontier3 8i e&te atri%uit un nivel de impact mediu( centrul ofer3
&pri@in centrului reional i local de coordonare ( pe l8n3 m3&urile 8ntreprin&e 8n conformitate cu
aliniatul (1)( a&iur3 luarea m3&urilor de &uprave5ere adecvate la &ec iunea de frontier3 re&pectiv3.
:tunci c8nd &e iau a&tfel de m3&uri de &uprave5ere( centrul e&te notificat 8n mod core&pun73tor
coordon8nd orice &pri@in acordat 8n conformitate cu punctul B?
,) 8n ca7ul 8n care unei &ec iuni de frontier3 e6tern3 8i e&te atri%uit un nivel de impact ridicat(
centrul( pe lDn3 m3&urile 8ntreprin&e 8n conformitate cu aliniatul (!)( &e a&iur3( c3 centrul local &au
reional care ac ionea73 la &ec iunea de frontier3 re&pectiv3 %eneficia73 de &pri@inul nece&ar i c3 &unt
luate m3&uri de &uprave5ere &porite. Centrul poate &olicita &pri@in din partea ;epartamentului Poli iei
de >rontier3 (&au aen iei &u% re7erva condi iilor pentru ini ierea unor opera iuni comune &au a unor
interven ii rapide( a&tfel cum &unt prev37ute 8n Reulamentul (CE) nr. !##7H!##$).
$). Centrul informea73 8n mod reulat ;epartamentul Poli iei de >rontier3( aen ia i autorit3 ile
partenere cu privire la m3&urile luate la nivel na ional 8n temeiul punctului $"( aliniatul (,).
$7. n ca7ul 8n care un nivel de impact mediu &au ridicat e&te atri%uit unei &ec iuni a frontierei de
&tat adiacent3 cu &ec iunea de frontier3 a unui alt &tat mem%ru &au a unei 3ri cu care e6i&t3 acorduri
&au re ele reionale( a&tfel cum &e men ionea73 la punctul ""( centrul contactea73 centrul na ional de
coordonare al &tatului mem%ru vecin &au autoritatea competent3 a 3rii vecine i depune eforturi 8n
vederea coordon3rii m3&urilor tran&frontaliere nece&are.
$+. n ca7ul 8n care un &tat mem%ru al aen iei 8naintea73 o &olicitare 8n conformitate cu punctul
$"( aliniatul ,( ;epartamentul Poli iei de >rontier3( atunci c8nd r3&punde &olicit3rii 8n cau73( poate
oferi &pri@in &tatului mem%ru re&pectiv( 8n &pecial prin1
1) acordarea unui tratament prioritar pentru aplicarea comun3 a in&trumentelor de &uprave5ere?
!) coordonarea mo%ili73rii ec5ipelor mo%ile ale Poli iei de >rontier3?
,) a&iurarea mo%ili73rii ec5ipamentelor te5nice aflate la di&po7i ia Poli iei de >rontier3?
$) coordonarea oric3rui &pri@in &uplimentar oferit de alte &tate mem%re.
$B. Centrul evaluea73 8mpreun3 cu alte &tate mem%re 8n cau73 atri%uirea nivelurilor de impact i
m3&urile core&pun73toare adoptate la nivel na ional 8n rapoartele &ale de anali73 de ri&c.
V& 'ipo(i ii #inale i peci#ice
Sec iunea *& )ooperarea centrului cu ter ii
"#. Centrul utili7ea73 informa iile e6i&tente( capacit3 ile i &i&temele di&poni%ile ale ter ilor 8n
conformitate cu actele normative 8n vioare.
,1. 3n conformitate cu punctul ,4$ centrul poate coopera #n special cu
urmtoarele instituii$ or%ane$ ofcii "i a%enii ale 5niunii:
1) 6fciul 7uropean al )oliiei 87uropol)(
2) Centrul Satelitar al 5niunii 7uropene$ /%enia 7uropean pentru Si%urana
1aritim(
*) Comisia$ Ser&iciul 7uropean e /ciune 7.tern "i or%anele$ ofciile "i
a%eniile 5niunii$ inclusi& 9iroul 7uropean pentru Spri!in pentru /zil$ care #i pot
furniza centrului informaii care sunt rele&ante pentru actualizarea tabloului
comun la informaiilor pri&in zona prefrontalier(
+) or%anizaii internaionale care #n pot furniza centrului informaii rele&ante
pentru actualizarea tabloului comun al informaiilor pri&in zona prefrontalier.
"!. 2c5im%ul de informa ii 8ntre centru i ter i &e reali7ea73 prin intermediul re elei de comunica ii
men ionate la punctul 1" &au al altor re ele de comunica ii care 8ndepline&c criteriile de di&poni%ilitate(
confiden ialitate i interitate.
",. Cooperarea dintre centru i ter i &au aen ie e&te relementat3 prin acorduri %ilaterale &au
multilaterale 8nc5eiate 8ntre p3r i ca parte a acordurilor de lucru 8n conformitate cu Reulamentul (CE)
nr. !##7H!##$ i cu temeiul @uridic al fiec3rui oran( oficiu &au aen ie ale 9niunii &au al fiec3rei
orani7a ii interna ionale 8n cau73. n ceea ce prive te e&tionarea informa iilor cla&ificate( ace&te
acorduri prev3d re&pectarea de c3tre centru a unor norme i &tandarde de &ecuritate ec5ivalente celor
aplicate de aen ie.
"$. Centrul utili7ea73 informa iile primite 8n conte6tul E9RO29R e6clu&iv 8n limitele cadrelor lor
@uridice i 8n conformitate cu drepturile fundamentale( inclu&iv cu cerin ele privind protec ia datelor cu
caracter per&onal.
Sec iunea +& )ooperarea cu -rile ter e
"". n &en&ul pre7entului reulament( centrul i alte centre na ionale de coordonare ale &tatelor
mem%re pot face &c5im% de informa ii i pot coopera cu una &au mai multe 3ri ter e vecine. 2c5im%ul
de informa ii i cooperarea re&pectiv3 &e de&f3 oar3 8n %a7a unor acorduri %ilaterale &au multilaterale
&au prin intermediul re elelor reionale in&tituite 8n %a7a ace&tor acorduri. Centrul i Centrele na ionale
de coordonare ale &tatelor mem%re repre7int3 punctele de contact pentru &c5im%ul de informa ii cu
3rile ter e vecine.
"). nainte de 8nc5eierea oric3rui acord men ionat la punctul ""( centrul poate notifica acordul
Comi&iei( care verific3 dac3 prevederile ace&tuia &8nt relevante pentru E9RO29R. ;up3 8nc5eierea
acordului( centrul poate &3 8l notifice Comi&iei care informea73 Parlamentul European( Con&iliul i
aen ia 8n ace&t &en&.
"7. :cordurile men ionate la punctul "" re&pect3 dreptul relevant al 9niunii i dreptul interna ional
privind drepturile fundamentale i protec ia interna ional3( inclu&iv Carta drepturilor fundamentale a
9niunii Europene i Conven ia privind &tatutul refuia ilor( mai ale& principiul nereturn3rii.
"+. Orice &c5im% de date cu caracter per&onal cu 3ri ter e 8n cadrul E9RO29R &e limitea73 &trict
la ceea ce e&te a%&olut nece&ar 8n &en&ul pre7entului reulament. :ce&t &c5im% &e de&f3 oar3 8n
conformitate cu ;irectiva B"H$)HCE( cu ;eci7ia* cadru !##+HB77HI:I i cu prevederile na ionale
relevante privind protec ia datelor cu caracter per&onal.
"B. 2e inter7ice orice &c5im% de informa ii efectuat 8n temeiul punctului ""( care furni7ea73 unei
3ri ter e informa ii care ar putea fi utili7ate pentru a identifica per&oane &au rupuri de per&oane a
c3ror cerere de acce& la protec ie interna ional3 &e afl3 8n cur& de e6aminare &au care &8nt e6pu&e unui
ri&c rav de a fi &upu&e torturii( unui tratament &au unor pedep&e inumane &au deradante &au oric3rei
alte 8nc3lc3ri a drepturilor fundamentale.
)#. Orice &c5im% de informa ii efectuat 8n temeiul punctului "" re&pect3 condi iile prev37ute 8n
acordurile %ilaterale i multilaterale 8nc5eiate cu 3rile ter e 8nvecinate.
)1. Informa iile furni7ate 8n conte6tul E9RO29R de c3tre aen ie &au de c3tre un &tat mem%ru
care nu e&te parte la vreunul dintre acordurile men ionate la punctul "" nu &unt tran&mi&e unei 3ri ter e
8n temeiul acordului re&pectiv f3r3 apro%area preala%il3 a aen iei &au a &tatului mem%ru re&pectiv.
2tatele mem%re i aen ia &8nt o%liate &3 re&pecte refu7ul de a &c5im%a informa iile re&pective cu ara
ter 3 8n cau73.
Monitori(are i evaluare
)!. Centrul &e a&iur3 c3 e6i&t3 proceduri de monitori7are a func ion3rii te5nice i opera ionale a
2N2> 8n raport cu o%iectivul de o% inere a unei con tienti73ri a &itua iei i a unei capacit3 i de reac ie
adecvate la frontiera de &tat.
),. Centrul pre7int3 ;epartamentului Poli iei de >rontier3( autorit3 ilor partenere i aen iei un
raport anual privind func ionarea 2N2>.