Sunteți pe pagina 1din 83

INITIERE

BAZIC I I
Lector : IULIA POSTOLACH
Legea Homo - Hetero
I Include 4 functii principale
I 1. Functia circulatiilor repetitive
2. Functia de transrnisie gi variatie
I
3. Funcjia de gravitatie gi dispersie
4. Coordonatod functiilor mentalului gi a Tntregului.
I
Acdunea concornitentii a acestor 4 funcPi in timp gi h spatiu echilibreazg
I
principiile dezvoltfii evolutiei universului.
- Y , ....
I > -
I. Functia circulatiilor repetitive
Principiul acestei functii este - totul se miscti ~i nici odatti nu se opreste
I
I
De exemplu : a) rotafia electronului in jurul nucleului
I
b) rota@a planetelor ?n jurul soarelui
Aceste rotatii kdeplinesc functii Homo-factor fiindca once rotatie decurge
1 fZr2 schimbM.
1
Orice functie repetitivg decurs5 Er5 schirnb5ri hdeplinegte functia de
Homo-factor.
e
I..,.:?
I >>
fn schimb, orice rotatie Homo nu se repet5 Era schimbki, fiindc5 Tn fiecare
rotatie functioneaz5 legea Hetero-factor. : , -
I
J Legea Homo-Hetero functioneazg periodic, la anumit interval de timp,
regulat.
1) Exemplu : rotatia globului ?n jurul axei d5 na$tere la zi - noapte
Noaptea - Homo
Ziua - Hetero
Noaptea - este intuneric, totul e uniform, bem5
Ziua - datorit5 luminii vedem totul, multicolor, diferit
Aceast5 schimbare periodic5 zi-noapte reprezint5 circula$a repetitiva a Legii
Homo-Hetero
2) Datoritg rotatiei Ph2intului fn jurul Soarelui d5 naStere la aparitia
anotimpurilor :
prim5vara, vara, mijloc de var5, toarnn5, iarn5, primSvar5
Avem cicluri simple qi compuse :
a) Simple alc5tuite din 2 factori
zi - noapte
constrictie - relaxare
inspiralie - expiratie
b) Compuse sunt circulatiile de schimbare GI timp
vksta 1-10, 10-20,20-30 ...... 50-60 ...
evolulia stadiilor patologice : acut, febril .....
Repetitiv inseamn5 nekcetat, nektrerupt, adic5 dezvoltare continuii, la
Nimic k univers nu poate exista Err8 functiile legilor Homo-Hetero.
Cu c2t perioada de circulalie repetitiv5 este mai mic5 se p5streaz5 legea
Homo. -
Cu c5t perioada ciclului repetitiv este de mai lufig5 durat5 predomin5 legea
Hetero.
11. Functia de transmisie ~i variatie
1) Functia de transmisie Homo are proprietatea de a p5stra intocmai
fonnele initiale, s5 nu schimbe absolut nimic
2) Functia de variatie Hetero are proprietatea de introduce schimbgri, s5
aleagii ce este mai bun
a) Functia de transmisie Homo este asembarea corp-pgqile
corpului, mhS-palmii, picior-talp5, sau
din om se nagte om
din seminfe de rogii rssare tot rogii
din microbi ies tot microbi
' ,
virusul hepatic genereaza hepatit5
. . . . . . . . . . .
Structura Homo poate fi h orice structur5, economie, cultur5, limbs, religie gi
chiar la nivel de stat
b) Funcfia de variatie Hetero
Functiile de variatie, la prima vedere parc5 totul este uniform gi totu~i
datorit5 functiei de variatie totul e diferit vi individual.
Capacitatea de a da nqtere la ceva ce nu seamin8 co Homo, se numegte
fimctia de Hetero.
Exemplu : Lernnul navte Lernn, iar dup5 functia de variaiie poate nagte focul.
De aici, dupa functiile de transmisie qi variafie, hcep principiile celor 5
elemente.
De aici ia nagtere legea Yin - Yang.
111. Functia de ~ravitatie ~i dispersie
-
Pentru orice factor !n dezvoltare exist2 procesele :
3
gravitafie - strhgere
dispersie - desfacere, likgire
Gravitatia - Homo
Dispersia - Hetero
Functia Homo ne d2 posibilitatea s2 refinem factorul Hetero.
a) Factor Hetero(dispersie) - reforme
- abateri
- dezordine
- degenerare
exernplu : izbucnirea vulcanilor
explozia bombelor
evaporarea apei
emanarea cgldurii, mirosuri.. .
b)Factor Homo(gravitatie) - stringere
Exemple : inghitirea alimentelor gravitatie
voma, transpirafie, eliminare urin5, fecale dispersie
fecundarea ovulului
naqterea
gravitalie
dispersie
IV. Coordonatorul functiilor mentalului si a intregului
Este o functie pur metafizick
- Exemplu : fiecare tar5 are nevoie de un conducgtor.
Conduc5torul este mentalul iar pra este htregul
Fiecare sect5 religioas5 are nevoie de un pastor.
Pastorul este mentalul iar credincioqii formeaz5 intregul
In armat5 comandantul este mentalul iar soldatii intregul
C
De aici reiese c5 Legea Homo-Hetero, Legea Yin-Yang qi funcfiile lor in
cele 5 elernente sunt legi fundamentale ale htregului Univers.
Luming (Hetero)
Cser (re~epo)
Frig
,
Urniditate
Functia I celor 7 elemente 'in 8 elemente
- Functia Legii Creatiei
-
Functia Legii Dominatiei 1
- - - - - t
Functia Legii Reversibilitiitii 1
-. -. -+ Functia Legii Distructiei
i
Hetero
, j . >. Urniditate : ,: ;
. . . . .
. . . , . , . . . , ,
. . , . .
(Pimi@) . . . ' " ' '
n
Usc5ciune
(Metal)
V&nt Frig
(Lemn) (AP@
, , . .
VSnt . . ; > Frig
'(Lemn) , ' (Api)
b , . .!.
: j :
, . ,,,. ,
, . . .
. .
A - $ase energii in sistemul de 5 elemente
B - $ase energii in sistemul de 6 elemente
Functia Creagei
. .
Funega Dominatiei :
i
, - .
.:,.
Functia Reversibilititii Functia Distructiei
*, . ~%, . >, Z . .. ,.. , . 8 , c,.:.~,!. . , ., , . ~%' . '..', . .<> 5p: : ~: :.::SIC.~>.! ,,,. ;,;w,:.:i~ ~;:.-. %~?%?, <. "< .-ias--,* 4 ,
s - c
Organe Yang
SP- D
Acfiunea reciprocii intre organe se indeplineyte
separat la nivel Yin yi la nivel Yang
Constitutia Yin - Poc
-
Constitutia Yang - Foc
Intestin
Stomac Gros
I / .
. -- , r
i' U &&e-",~c,r k c,i/f
I /.
r
flP46, C.cd $-~-wha!..;
L
6? R ,#-"
Harta celor 5 elemente L.. .. .. ::sC-29,K-- i _
Constitutia Yang - CSildurSi Constitutia Yin - Usciiciune
Prezentarea constitufiilor celor 6 energii
cu ajutorul mainii
Constitutia Yin - Foc
3 .
Constitutia Yin - Frig
Armonizarea pozifiei degetelor pentru
Constitutia Yin - Frig
Constitutia Yang - Urniditate
Constitutia - Yang - UscSlciune -
..-
//O,!*-P ,bL> z&r.., . i,. ." &<:
f. i
i . . &,v, !.:b.s . ; ! . : c,
I , ' L , .
Deficit
Constitutia Vant
. .
............
- . , . .
Deficit Deficit
Constitutia Umiditate
. . Eonstitu$ia Usc5ciune
- .
. , '., . .
. .
. . . . . .
. .
. n
i : ; . ,:,: :.,;,;:' : - . : .
. . . . . . . . . . . . . . .
. .
. . . .
Deficit
Constitutia Caldurg $i Ar$it5
. .
I ... 1 . . . . . . . . . ., >,
., , . . ...... ,,:,,+. .;.<<:>*
.<
/ -.
. . . . . . . . . . ...-. . . . . - . ...~. ..... - . . . . . . .
-.
. .
~ ~
. . ' . .) .
. .
Deficit
*% ~ . . ? . :.,, 2 , ..,
,,,::'..
. . . . . . . . - .
Constitutia Frig . . . . .. ,~
, : .
,:
Constitufia Constitufia
A - Vlnt
A - Cgldurg yi A - Ar~itg
~onstitntia
A - Urniditate
: : , ,\, ) : ~ , ; , ' ,:
Constitutia
i.: :, . i - ..
A - Frig .$.,: ;, :.,.*.., t,.!
Leggtura strlnsii a constititiilor
in structura de organe yi energii
Chakre qi energii
I
h a verticals
i
. .
. .
Axa frontal5
Axe de rotatie a Chakrei
Modelul de functionare a Chakrei interioare
Proiectia Chakrelor Yang
Proiectia Chakrelor Yin
Topografia Chakrelor
in minisistemul insect%
Svadhisthana
Muladhara
Proiecfia Chakrelor pe degetul ariitstor
de la m5na dreaptii
30
Yang - Circulatia celor 6 energii
Diagnostica regional5 a Diagnostica regional5 a
pgrtilor corpului din pozitia
p5rtilor corpului din pozitia
celor 6 elemente - Tip I celor 6 elemente - Tip I1
Yin - Circulatia celor 6 energii
' ,
Diagnostica regional5 a Diagnostica regional5 a
pgrtilor corpului din pozitia pgr.(.ilor corpului din pozitia
celor 6 elemente - Tip X celor 6 elemente - Tip I1
32
Diagnostic5 funcfional5 energii
Usciciune
I
Sistem muscular - Vant
Sistem circulator - CSildurSi
34
Diagnostics funcfional5 a energiei - Ar~it.2
Sistemul nervos Newos
Central
1 7
II I
!
35
1
Diagnostics functional5 Organe de sim?
I
I
a :/
~^ENY?--Z -
4
4 Ochi
a
il
9
il
d
Diagnostic2 functional2 Sistem auditiv
Umiditate
Cauale vestibulare
Frig
Lob
g q
E@ Nerv
auditiv
;scgciuue
Melc
V%nt
Urechea mojlocie
Cgldurii
Canal audiv extern
6 Energii sistem zudifiv
(Tip structural)
V3ut
Cauale vestibulare
.ryitfi
erv au
\ Melc
Umiditate
<..: , ,, 3 Urechea mojlocie
Canal audiv extern
6 Energii sistem auditiv
(Tip functional)
a
Diagnostic5 functional5 Sistem endocrin
II
Uter
I I
Frig
6 Energii Organe Sex Masculin
6 Energii Organe Sex Feminin
Organe Sex Masculin
1. Scrot - Homo
2. Sistem epididim testicular - Frig
3. Canal deferential - Usckiune
4. Canal seminal - Urniditate
5. Prostata - V3nt
6. Piciorul corpului - Ciildur5
7. Corpul organului (penis) - Aryit5
8. Glandul (cap) - Hetero
Diagnostic5 funcfional5 Sistem endocrin
-- Prnew3 -
I
! .
. ,
Wir~ny sew&:
1.\....~.&.-.Ci; d,'
~ c ~ ~ . L . , & c $ .
mare
Frig
Cmalul . .
Santorini ( carr.c~te66~ de p a ((
/
7
42
. :
. .
: ' I : ,
1
~. .
.~ ..
. . ~
i
i
Stomac - Urniditate
Cavitatea bucal5
Intestin Gros - Usciiciune
,":~. .*?
,..~:
I
.i ,..
$%?..*,
%.
Prig
Principiul arborelui
I
Diagnostic5 funcfionalii Sistem respirator
Rrio
- - -
n
Oasele MBinii
Frig
Partea lateral5
Partea median5
Partea de deasupra- Yang
Oasele Piciorului
a 6 Energii in structura osoasii
uH - Picior
Urniditate L3
1
..
Frig
o c q;; .~.,
.--, 6 ..-C
Distributie progresivg
6 Energii pe craniu
( Tip structural )
6 Euergii pe craniu
( Tip Funcfional )
Dinti I - Frig
!
Vezicl urinarl - Frig
6 Energii in Rinichi
( Tip Functional )
Rinichi = Frig
Metodici de tratament dup5 Energia timpului
Ordinea circulatiei Ramurilor P5mfnte~ti
Harta corespunziitoare Ramurilor Cere~ti
, -- ~ . . 63
Anul ca unitate de m5sur5 a 6 energii
k - vobolan
1 - taurpivol)
a - tigru
b - pisicii(iepure)
c - dragon
d - Sarpe
e - cal
f - caprti
g - maimut.5
h - coco~
i - cline
Luna, ca unitate de miisurii a 6 energii
fnceputul lunilor dupii Calendarul Oriental
Februarie 4/5 August 718
Martie 516 Septembrie 718
Aprilie 415 Octombrie 819
Mai
516 Noiembrie 718
Iunie 617 Decembrie 718
Iulie
7/8 Ianuarie 516
An
C.H.
H
L
F
E
-r-------
C
An
F.A.
D
B
A
G
H
---
K.
An
LB.
E
c
______,,,.,,,--,,,-ilr-.------r--
D
----...'C---.--.I-.L-------.I'IL--.I.----*--
B
-------
A
G
An
EG.
A
---.---.--..--.I
G
X
K
---.----m.---
L
F -
An
K.D.
L
--.---..---I
F
E
C
0
B
Luna
L
--------C-----------
F
E
-e--
C
0
a&--
i.--c----II,---
H
K
L
-------.-
S F
E
C
Ramura,
Lunii
A
G
-.------.---
H
K
,--,,,---.I---------.---.-----
L
F
- -------
Iulie
_ .-_-.---
August
---I---.-
Septembrie
__-------
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
f
--
9
h
i
f
__- __, , , , . , - , - me- . -
k
Ianuarie I
---
E
C
---.------.--
0 .
B
A
.I..-.---
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
---
D
B
As
--------
G
---
H
-------
B G
a
b
c
___--.-
- d
__-d-----.I.-.-.Ilr-.---L--
e
K
Ora, ca unitate de miisuri a 6 energii
I
I
IEBAPb @EBPMb MAPT
.JANUARY - A1 FEBRUARY - Ga MARCH - Hb 1
Iln 7Lj 14Ge 21DI 28Fg 4Hb 1181 l8Ed 25Kk 4Af l l Ca 18l h 25Gc Mo
Br 1Dd 8Fk 15Hf 22Ba 29Eh. KC l ~ n j 19ce 2 6 ~1 5Gg 12Db 19Fi 26Hd Ttl
Cp 26.3 9EI 16Kg 23Ab 30Ci 6Ld 13Gk 2ODf 27Fa 6Hh 13Bc 2OEj 27Ke \, We
T 3Af lOCa 17Lh 24Gc 31Dj 7F6 14HI 2l Bg 28Eb 7Ki 14Ad 2lCk 2SLf 1 Th
nr 469 11Db l8Fi 25Hd 1Bk 8Ef 15Ka 2ZAh ltc 8 4 15Ge 22M 29Fg Fr
C6 5Hh l2Bc 19Ej 26Ke 2AI 9Cg 16Lb 2361 2Dd 9Fk 16Hf 23Ba 30Eh Ss
BE 6KI 13Ad 2OCk 27Lf 3Ga lODh 17Fc 24Hj 3Be 1OEl 17Kg 24Ab 31CI Su
I
AnPEilb MAtr.
APRIL - Kc MAY - Ld
uHIH6
JUNE - Fe
I
nu ID{ 8 f ~ 1 5 ~ 1 22Bg 29Eb 6Ki 13Ad 2OCk 27Lf 3Ga lODh 17Fc 24Hj Mo
Br 2Bk 9Ef 16Ka 23Ah 30Cc 74 14Ge.2lDl 28Fg 4Hb 1181 l a d 25Kk , Tu
Cp 3AI lOCg 17Lb 24Gi I Dd 8Fk 15Hf 228. 29Eh SKc 12Ai 19Ce 2611 We
9r 4Ga l l Dh 18Fc 25Hj 2Be 9EI 16Kg 23Ab 30Ci 6Ld 13Gk .ZODf 27Fs Th
nr 5Hh 12Bi 19Ed 26Kk 3Af loCa 17Lh 24Gc 31Df 7Pe 14Hl ZlBg 28Eb h
C6 6Kc 13Aj 2OCe 2711 4Gg l l Db 18Fi 25Hd 18k 8Ef 15Ka 2% 29Cc Sa
Be 7Ld 14Gk 2l Df 28Fa 5Hh l2Bc 19Ej 26Ke ZAl 9Cg 16Lb 2361 300d So
u r n
JULY - Ef
OKTBEPb
OCTOBER - Bi
ABrYCT
AUGUST - Cg
5Ld 12Gk 19Df 26Fa
6% 13HI 2OSg 27Eb
7Ef 14Ka 2l Ah 28Cc
1A1 8Cg 15Lb 22Gi 29Dd
2Ga 9Dh 16Fc 23Hj 300e
3Hb 1OBl 17Ed 24Kk 31Af
4Kc 11Aj 18Ce 25U
HOIBPb
NOVEMBER - Ai
4R i i ~ f l8Ba 2 5 ~ h
SEI 12Kg 19Ab ZMi
6Ca 13l h 2CGc 27Dj
70b 14Fl 2l Hd 288k
1Hh 8Bc 15Ej 22Ke 29.41
2Ki 9Ad 1Mk 23Lf 30Ga
3 4 lOGe 17M 24Fg
CEHTXBPb
SEPTEMBER - Dh
AEKABPb
DECEMBER - Gk
Calendar Su Jok 2002 ( Ge)
3IiBAPb rDEBPMb
JANUARY- HI, . FEBRUARY - Ka
n* 6Db 13Fi 20Hd 27Bk 3Ef lOKa 17Ah 24C1
81 ' 7B( l4El 21Ke 28AI 4Cg l l Lb l8Gl 25Dd
Cp 1Kl 8Ad 1 X k 22Lf 29Ga 5Dh 12Fc 19HJ 26Be
.I? 2Lj 9Ge 16Dl 23F9 30Hb 681 13Ed 2OKk 27Af
nr 3Fk i o ~ f 17Ba 24Eh 31Kc . . ?Aj 14Ce 21U 2809
CE 4El l l K g 18Ab 2 X i 1Ld 8Gk l 5Df 22Fa
BC 5- 12Lh ~ OGC 26Dj 2Fe 9HI 1609 23Cb
ilX#
M Y - Ed
IKI 8ad 15- 22Lf 29Ga
24 SGe 1601 2- 30Hb
3Fk lOHf 1 7 b 24Eh 31Kc
4El l l K g 18Ab25Cl
HIOH6
JUNE - Ce
. .
2 h 9HI 1689 23Eb 3OKl
3Ef 1Ma 17A6 24Cc
4Cg l l Lb 18GI 25Dd
5Dh 12Fc 19Hj 26Be
681 13Ed 20Kk 27Af
7Al 14- 21U 28Gg
l l d - 8Gk 15Df 22Fa 29Hh
CEHTYEP~ OKiTEPL
SEPTEMBER - ~ h OCTOBER - Gi
3L] l Wa 1701 24Pg 31Hb
4 ~ k l i nt l a b ISE~
5EI 12Kg 19Ab 2 K I
6 a 13Lh 20Gc 27DJ
7Db 14FI 2l Hd 28Bk
1Hh 88c 15El 22Ke 29A1
ZKI 9Ad l6Ck 23U 30Ga
HIOJIL
JULY- Df
7Ad 14ck 21Lf 28Ga
1Lj ffi. 15DI 22?g 29Hb
2Fk OHf 1681 23811 30Kc
3EI 1Wg 17Ab 24CI 3tLd
4 0 l l Lh i8G1 2501
5Db 12FI 19Hd 26Bk
681 13el 2OKs 27AI *
HO r n L
NOVEMBER - Hi
ABWCT
AUGUST- Bg
4Dh 1 l R 18HJ 258.
581 12Ed 19Kk 26Af
6Aj 13Ce 20Ll 2709
7Gk 14Df 21Fa 28Hh
1% 8HI 15Bg 22Eb 29KI
2Ef 9Ka 16Ah 23C~ 30Lj
3Cg lOLb 17GI 24Dd31Fk
,qEKAEPb
DECEMBER - Kk
l c g 8l b 15GI 22W 29Fk
2Dh %C 16HJ 23Bc 30EI
381 1OEd 17Kk 24Af 31-
4Aj l l c e 18U 25Gg
5Gk lmf 19Fs 26Hh
6HI 1389 20Eb 27Ki
7Ke 14Ah 2lCc 28Ll
Calendar Su Jok 2003 (Hf)
BJI T B x c
F 4 k A -
it..
: , +, . ,
6
an.