Sunteți pe pagina 1din 1

SEMESTRUL 2 MODUL 1

CURS 6 11.03.2014
Repere anatomice
- ga!ea inia me"ian# a $e ei %ntre &pr'ncene
- menton !#r!ia
- !o&e $rontae proeminen ee "e pe o&( $ronta
- arca"e &pr'ncenoa&e
- ma&toi"# prot(!eran a retro-a(ric(ar# pe care &e in&er# &ternocei"oma&toi"ian(
- t(!ero)itatea occipita# e*tern#
- $(rc(i a &terna# &a( inci)(ra +(g(ar#
- ca,ic(a
- acromiom
- (ng-i( &terna i coa&ta nr 2 oc( "e (n"e %ncepe n(mararea coa&teor . coa&ta nr 1 n(
&e papea)# . e&te &(! ca,ic(#
- ape* ,'r$( ape*ian &pa i( interco&ta / pe inia me"io-ca,ic(ar#
- re!or"( co&ta marginea coa&teor 0$icat( &pa i( 4 interco&ta i re!or"( co&ta 1
pe&te ace&te repere e&te -epatomegaie
- apo$i)ee &pinoa&e ,erte!rae
- crea&ta iiac# &pina iiac# antero &(perioar# i &pina iiac# po&tero-&(perioar#
- pi( &(!$e&ier tre!(ie &# $ie &imetric i parae c( &o(
- tro-anter( mare apo$i)a pe $em(r
- t(!ero)itatea i&c-iatic# &(! pi( $e&ier
- con"iii $em(rai a gen(nc-i
- patea- rot(a
- t(!ero)itatea ti!ia# &(! gen(nc-i
- crea&ta ti!ia# %n +o& pe ti!ie 2 apare ce mai $rec,ent perio&tita
- maeoa e*tern# - ine "e ti!ie. maeoa e*tern# tine pe perone(. %n &patee maeoeor trec
,a&e importante "e &'nge
- oecrean cot(
- epicon"iii atera &i me"ia 0oa&ee aterae ae cot((i3
- apo$i)a &tioi"# ra"ia# 0 a mana. oc( (n"e &e ia p(&(3