Sunteți pe pagina 1din 74

PSIHIATRIE, NARCOLOGIE

DEPRESII SOMATIZATE. ASPECTE CLINICE I EVOLUTIVE


Mircea Revenco, Stea Raiean
Catedra Psihiatrie i Narcologie FPM
S!""ar#
So"ati$e% %e&re'iion'. Cinico(evo!tive a'&ect'
Clinical symptoms of depressions as affective disturbances and those somatized in
particular are described in the worc. The data are based on the clinical observations of !
patients with depresiions of various etiology.
Re$!"at
"n lucrare sunt e#puse simptomele clinice ale depresiilor ca component$ a tulburarii
afective i a celor somatizate %n particular. &atele se bazeaz$ pe observa'ii clinice asupra a circa
! bolnavi cu depresii de etiologie divers$.
Act!aitatea te"ei
"n cadrul tulbur$rilor psihice depresiile au o frecven'$ %n cretere pe parcursul ultimului
deceniu. (e preconizeaz$ c$ acestea c$tre anul )!)! vor fi pe locul doi ca prevalent$ printre
maladii* ced%nd locul %nt%i doar bolilor cardiovasculare. Manifest%ndu+se ca o tulburare afectiv$
acestea* ca regul$ provoac$ suferin'e psihologice* emo'ionale i fizice care scad evident calitatea
vie'ii bolnavului i nivelul de adaptare social$. Pu'ini din medici cunosc c$ depresiile ca cauz$ a
invalidit$'ii se situaz$ pe locul %nt%i printre maladii pe glob.Totodat$ e constatat c$ doar ,-. din
bolnavii cu depresie se adreseaz$ ini'ial la medicul psihiatru* iar )-. din ei a/ung la al'i
specialiti* care constat$ incorect starea bolnavului * motiv pentru care doar fiecare al 0+lea
bolnav face un tratament adecvat. Pierderile materiale directe* legate de depresii i cele indirecte
constituie %n (tatele 1nite 2! mlrd dolari anual. 3u%nd %n considera'ie c$ %n popula'ie riscul de a
face un episod depresiv se ridic$ la )!4* iar %n apro#imativ )-. din cazuri au loc rec$deri* putem
s$ ne pronun'$m asupra rolului important al cunoaterii manifest$rilor depresive de c$tre medici
de diverse specialit$'i. (+a constatat c$ doar %n ,!4 cazuri depresiile evolueaz$ tipic* pe c%nd
cov$ritoarea ma/oritate a acestor st$ri evolueaz$ atipic i cu con'inut somatizat. 5ceste
modific$ri ale tabloului clinic confirm$ odat$ %n plus necesitatea cunoaterii manifest$rilor
depresive la toate etapele de asisten'$ medical$.
O)iectivee !cr*rii+
3ucrarea are ca obiectiv depresiile* %ndeosebi cele somatizate* care constituie %n practica
medical$ un fenomen frecvent constatat.(+a preconizat e#punerea i sensibilizarea cadrelor
medicale de diferit profil asupra importan'ei problemei i specificului de diagnostic.
Materia ,i "eto%e
3ucrarea este bazat$ pe e#perien'a proprie* bazat$ pe observa'ia asupra ! cazuri cu
diagnosticul de depresie cu diverse manifest$ri clinice i datele bibliografice de specialitate. 5u
fost utilizate scale de diagnostic auto 6 i heteroevaluare 7amilton* 8ung* (pielberger. To'i
pacien'ii au fost consulta'i suplimentar de medici de diferit profil* %n func'ie de simptomele
somatice sau neurologice prezente.
Re$!tate ,i %i'c!-ii
(+a constatat c$ tabloul clinic al manifest$rilor somatizate %n depresii se prezint$ prin
simptome diverse* dar cu unele particularit$'i comune. 9olnavii cu depresii somatizate sunt a#a'i
asupra simptomelor e#puse i solicit$ aten'ie crescut$. 5deseori senza'iile somatice implic$ un
comportament hipocondrizat* a#at pe investiga'ii suplimentare i diagnostice somatice pu'in
argumentate.Prezint$ importan'$ %n diagnosticare eviden'ierea factorilor psihogeni* care au
),:
declanat starea de boal$.&in alt punct de vedere* este semnificativ faptul c$ bolnavii cu depresii
mascate somatizate nu contientizeaz$ i evident %i e#pun dezacordul %n cazul %n care sunt trata'i
doar ca bolnavi cu tulbur$ri psihice. (e invoc$* de altfel i cu argumentare subiectiv$* de pild$
cazurile de dureri psihogene* inacceptate de pacient %n calitate de tulburare psihic$. (e constat$ o
oarecare dependen'$ a gradului manifest$rilor somatice de profunzimea manifest$rilor afective*
cu ameliorarea st$rii spre sear$. 5ceste oscila'ii pot avea i anumite particularit$'i %n condi'ii de
spital* simptomele revenind odat$ cu plecarea medicului din sec'ie sau %n zilele de odihn$ %n lipsa
medicului. "n plus* e#ist$ o neconcordan'$ evident$ a senza'iilor prezentate cu investiga'iile
f$cute.&eci* se constat$ domina'ia factorului subiectiv asupra celui obiectiv. ;ste evident$
noncorcondan'a simptomelor obiective i subiective* a#area pacientului asupra simptomelor i
patologiei presupus somatice i schimb$ri simptomatice %n func'ie de oscila'ia tulbur$rilor
afective* cu < vindec$ri= spontane. >ocabularul pacien'ilor este bogat cu terminologie medical$*
la fel i cantitatea e#amin$rilor paraclinice* iar senza'iile sunt specifice? < inim$ trist$=* < inim$
tremur@nd$=* etc. 5deseori senza'iile nu se limiteaz$ doar la un oarecare organ sau sistem
poliorganic. &epresiile monosimptomatice sunt rar constatate.;ste tipic$ simptomatologia
polimorf$* fapt la care se refer$ i cunoaterea bun$ de c$tre pacien'i a simptomelor din bolile
somatice. 5ceti pacien'i se prezint$ la medic bine <preg$ti'i= din punct de vedere
simptomatologic i terminologic."n plus* unele senza'ii psihice* ca de e#emplu durerea
psihogen$* este perceput$ mai puternic dec@t cea organic$. Ca rezultat apar probleme de
diagnostic i tratament. A tr$s$tur$ specific$ este sugestibilitatea crescut$ a acestor bolnavi* fapt
care <molipsete= pacien'ii cu simptome adiacente* citite* sugerate sau auzite de la al'i bolnavi.
1tilizarea de c$tre pacien'i timp %ndelungat a medicamentelor cauzeaz$ o stare de dependen'$
< psihologic$=. Pacientul este %n posesia permanent$ a medicamentului i prezint$ an#ietate %n
cazul c@nd din %nt@mplare nu %l are la %ndem@n$. "n unele cazuri se formeaz$ scheme proprii de
tratament* motiv pentru care se abandoneaz$ tratamentul prescris de medic. 5dresabilit$'ile la
diferi'i specialiti creeaz$ componenta hipocondriac$ a st$rii depresive* iar aprecierea conform
c$reia <7ipocondriacul este persoana care nu se simte bine* dac$ nu se simte r$u= definete
comportamentul bolnavului. Fiind %n permanent$ c$utare asupra maladiilor avute* se consult$
diferi'i specialiti* fac i insist$ pentru noi investiga'ii* iar cunoaterea simptomelor avute
< confirmate < i din sursele medicale sau populare* le permite a sistematiza simptomele %n
direc'ia %ncadr$rii acestora %ntr+un tablou clinic nozologic definit. 5deseori con'inutul suferin'ei
este prezentat reieind din specialitatea medicului consultant. 9olnavii de multe ori <izb$vindu+
se= de o suferin'$* %n timp rapid %i creaz$ una nou$. 3u@nd %n considera'ie multitudinea de
simptome somatoforme %n depresii* vom prezenta succint aceste manifest$ri pentru fiecare
sistem separat B,!C?
&in partea sistemului respir$tor B%n lipsa tabloului clinic i paraclinic al maladieiC sunt
frecvente? dispneea* senza'ia de apnee* tusea psihogen$.1nele simptome sunt chinuitoare pentru
bolnav* %ndeosebi dispneea i apneea. 5sociat se acuz$ senza'ia de usc$ciune a mucoaselor*
prurit* comprimare* senza'ia unui corp st$in %n g@t. (unt tipice crizele de tuse continue* f$r$
elimin$ri de sput$. (imptomele pot ap$rea la oscila'ii ale tensiunii atmosferice sau sub influen'a
unor mirosuri puternice. (tarea de apnoe apare %n st$rile de tensionare afectiv$* la unii bolnavi
doar %n concordan'$ cu ritmurile circadiene? la trezire* la adormire sau %n timpul nop'ii.
&ificult$'ile respiratorii sub forma de dispnee inspiratorii sunt considerate ca o manifestare a
depresiei mascate.5lte forme posibile sunt tahipneea cu o frecven'$ de p%n$ la 0!+D! respira'ii pe
minut sau invers* dradipneea.
Tulbur$rile gastrointestinale pot avea urm$toarele manifest$ri clinice? inapeten'$*
bulimie* algii abdominale* sindromul stomacului i colonului iritabil. Enapeten'a i pierderea
satisfac'iei din urma aliment$rii* a sensa'iilor gustative sunt foarte frecvente %n tabloul clinic al
depresiilor. (e poate evolua p@n$ la starea de anore#ie total$* care periodic se intercaleaz$ cu
st$ri de apetit normal sau hiperbulie. (unt frecvente gre'urile i voma. Fre'urile nu sunt cauzate
de schimbarea regimului alimentar* nu dispar dup$ vom$* sunt asociate cu senza'ia de sete i
aerofagie. >oma apare cu preponderen'$ diminea'a* nu depinde de calitatea i cantitatea hranei
),G
administrate i coreleaz$ cu oscila'iile de dispozi'ie. &epresivii sufer$ frecvent de diaree i
constipa'ii. ;ste constatat c$ starea de constipa'ie declarat$ de bolnav reprezint$ ca atare
deregl$ri imaginativ+subiective cu referin'$ la dereglarea tranzitului intestinal* fapt care cauzeaz$
i comportament adecvat* inclusiv administrare de purgative. Forma invers$ a manifest$rilor
gastrointestinale sunt diareele psihogene* cu o ferecven'$ D+,! %n zi* cu durata de luni sau ani de
zile. "n re'eaua medicinei de familie aceti pacien'i sunt trata'i ini'ial pentru dizenterie sau
enterit$ cronic$ i nu cedeaz$ la tratament.
&in cadrul simptomelor abdominale %n depresii se eviden'iaz$ i algiile* care prezint$
polimorfism simptomatologic? glossalgii* dureri %n zona esofagului* dureri stomacale. 5lgiile
abdominale %n cadrul depresiilor sunt instabile i tranzitorii* iar tabloul clinic prezint$ simptome
ciudate i nespecifice? senza'ia de arsuri* rece* compresie* etc.C. "n general* depresivii acuz$
tensiune muscular$* tensiune cefalic$* tensiune muscular$ lombar$ sau cervical$ B )*:*,C.(+a
demonstarat c$ at@t durerea cronic$ c@t i depresia au la baz$ tulbur$ri ale sistemului serotoninic
B,*0C.&urerea cronic$ poate fi uurat$ prin administrarea inhibitorilor de recaptare a serotoninei
BGC* iar r$spunsul pozitiv la antidepresive este un motiv de /ustificare a leg$turii durerii cu
patologia depresiv$.
&istoniile musculare interne reprezint$ alt$ categorie a tulbur$rilor gastrointestinale i
poate avea urm$torul tablou clinic? spasme esofagiene cu dificult$'i de gluti'ie* sindromul
stomacului iritatH hipotonie stomacal$* sindromul de colon iritat* disIinezii biliare.
Tulbur$rile cardiovasculare sunt manifeste preponderent sub form$ de cardialgii*
localizate ca regul$* %n partea st%nga a toracelui* cu senza'ia de compresie* apnee* fapt care
genereaz$ inspira'ii profunde i se prezint$ paro#istic. (e constat$ oscila'ii diurne ale
simptomelor i care sunt mai manifeste diminea'a.
5lte tipuri de tulbur$ri cardiace 'in de deregl$ri de ritm cardiac. (e acuz$ senza'ia lipsei
de zgomote cardiace* < dispari'ie de puls=* crize de tahicardie sau e#trasistole paro#istice. Toate
tulbur$rile cardiace sunt asociate cu st$ri de an#ietate. &easemeni* ca i %n alte tulbur$ri
somatizate* lipsa factorilor organici* a tulbur$rilor de ritm* alte simptome patologice
electrocardiografice nu influen'eaz$ dispari'ia tulbur$rilor afective. Frica* sensa'iile i
sentimentele biruie ra'iunea. (ensa'iile patologice genereaz$ fobii de repetare* fapt care
cauzeaz$ respira'ie <protectoare= ca ritm sau amplitud$. ;ste posibil$ an#ietatea trenant$ sau
st$ri de panic$ repetitive* care pot provoca e#cita'ie motorie. ;ste semnificativ faptul c$
asemenea e#cita'ie nu este tipic$ bolnavilor cu stenocardie. Fobiile sunt frecvent cauz$ a
tulbur$rilor de somn %n depresii* deoarece pacien'ii sunt < aten'i= asupra activit$'ii cordului* iar
instalarea somnului ar putea s$+i fac$ < neprote/a'i= i <nepreg$ti'i=.&e altfel standardele
ocrotitoare ale vie'ii sale se r$sfr@ng i asupra raportului cu cei apropia'i. (e solicit$ aten'ie
crescut$ i atitudini protective cu solicitarea unor e#amene medicale repetate.
Tulbur$rile sistemului urogenital se manifest$ sub forma de algii locale* poliurie* oligurie*
dizurie.Cistalgiile sunt relativ frecvent constatate ca simptom func'ional al tulbur$rii depresive.
5u loc mic'iuni frecvente i dureroase %n lipsa piuriei i a e#amenelor pozitive de laborator. "n
practica medical$ este utilizat$ %n asemenea cazuri no'iunea de vezic$ urinar$ <e#citat$= sau
<nervoas$=.
3a alt capitol care 'ine de st$rile depresive se refer$ simptomele pseudoneurologice?
hiperestezie* cefalee* verti/e* nevralgii* sindromul pseudoradicular* sindromul picioarelor
nelinitite* disIinezii. 3ocalizarea specific$ a hiperesteziilor este pielea capului* cu amplitud$
ma#im$ i teribile conform cu e#presiile pacien'ilor. 7ipoesteziile la fel sunt tipice i pot evolua
p@n$ la starea de anestezie local$. 1nii pacien'i acuz$ hiperestezia acustic$ sau invers*
hipoacuzie. (unt posibile simptome de sc$dere a acuit$'ii vizuale.
Cefaleele au deasemeni anumite particularit$'i? sub forma unor hemicranii tip migren$
sau coif* relatat$ ca o compresie total$ a capului. Tot la acest capitol se refer$ no'iunile <cefalee
depresiv$=* <distimie frontal$= sau <frica frontal$= BJ.FriesingerC* perceput$ de bolnavi ca
chinuitoare i care creeaz$ dificult$'i asociative.
),
Nevralgiile depresive pot avea aspectul unor mialgii* algii intercostale* trigeminale* etc.
(pecific este tipul flotant i migrant al algiilor* noncordant cu zona de inerva'ie. (indromul
pseudoradicular se manifest$ cu algii vertebrale sau paravertebrale* ischialgii* lumbago. &urerile
se intensific$ sau scad %n intensitate %n func'ie de oscila'iile afective. Predominant algiile
vertebrale sunt localizate %n zona cervical$. (imptomele algice diverse %i motiveaz$ pe aceti
pacien'i pentru adresabilit$'i repetate la neurologi* reumatologi i traumatologi.
5lt sindrom constatat %n cadrul depresiilor somatoforme este cel al picioarelor nelinitite.
(e manifest$ prin parestezii ale gambelor* care dispar la micarea acestora. (imptomele apar %n
lipsa afec'iunii organice. 9olnavii au senza'ii asem$n$toare cu cele ap$rute dup$ un mers
%ndelungat*prezint$ algii concomitente sau separate %n ambele membre inferioare* av@nd
necesitatea de a se mica %n permanen'$. (unt specifice i senza'iile de <fr$m@ntare* fierbere*
%n'ep$turi sau atingere=. Ca rezultat se motiveaz$ necesitatea de a mica din picioare
incontinuu* de a merge prin camer$ ore %n ir* masare * duuri cu ap$ rece. (tarea provoac$
insomnii rebele* fatigabilitate i disperare. ;ste semnificativ faptul c$ senza'iile patologice
enumerate cedeaz$ la medica'ia antidepresiv$.
Conc!$ii
,. "n diagnosticarea depresiilor somatizate este necesar de a se lua %n considera'ie factorul
declanator i prezen'a altor componente depresive.
). Tabloul clinic %n depresiile somatizate difer$ de la caz la caz i %n mare m$sur$ depinde
de nivelul intelectual i baga/ul no'ional medical al pacientului.
.. Cunoaterea tabloului clinic din depresiile somatizate permite evitarea e#plor$rilor
medicale inutile.
.i)io/ra0ie
,. &epartment of 7ealth. The National (ervice FrameworI for Mental 7ealth. 3ondon? &o7*
,.
). &ube (.* 5ndersen (.* Paul (. et al. Anset of action of olanzapine - fluo#etine combination
versus fluo#etine.Presented at ,D th ;uropean College of Neuropsychopharmacology*
Actober D+* )!!)* 9arcelona* (pain.
.. Feighner K.P.* Lobins ;.* Fuse (.9. i colab. 6 &iagnostic criteria for use in psychiatric
research* Arch.gen. Psychiat.* ,:)* )2* D:+2..
0. Fainotti F.* 5ntonucci F.* Marra C. ;t al. Lelation between depression after stroIe*
antidepressant therapy and functional recovery. Kournal of Neurology and Neurosurgical
Psychiatry )!!,H :,? )DG+)2,
D. EC&+,!* Clasificarea tulbur$rilor mentale i de comportament* ;d. 533.* ,GH trad. din
englez$
2. Nations for Mental 7ealth ? 5n 5ction Program of J7A
:. Astroff L9* Nelson KC. Lisperidone augmentation of selective serotonin reutaIe inhibitors in
ma/or depression. Kournal of Clinical Psychiatry ,H 2!H )D2+)D.
G. (ternbach 7. The serotonin syndrome. 5merican Kournal of Psychiatry ,H ,0G? :!D+:,.
. Jorld 9anI M J7A* ,2
,!. NOPOQRSTUVW X.Y.* Z[\]UO^TU_R `.X.* aTVbOTOc_[VdeTUVe \_TT[\OWT[^_* `.* `efVgVS_*
,G2
))!
PARTICULARIT12I CLINICO(EVOLUTIVE ALE DEPRESIEI LA COPII I
ADOLESCEN2I
In/a Deiv
3aboratorul de Narcologie de pe l@ng$ Catedra de Psihiatrie i Narcologie* Facultatea de
Perfec'ionare a Medicilor a 1niversit$'ii de (tat de Medicin$ i Farmacie <Nicolae Testemi'anu=
S!""ar#
Cinica(evo!tive &ec!iaritie' o0 %e&re''ion in c3i%ren an% a%oe'cent'
&epressive situations appeore in childhood or adolescence* remaining undiagnosed* or
being interpreted as <age crisis=. En children and adolescents* the depressive situations are
atypical* with a polymorphic manifestation* evolving on a mi#ed affective bacIground*
manifesting specific peculiarities? the affective component of the depression is unstable and
undifferentiatedH the increased level of an#iety persistsH ideative intrusions manifest with
especially high intensityH the psychopathiform behaviour has been prevailed.
Re$!"at
(t$rile depresive adeseori debuteaz$ %n copil$rie sau adolescen'$* r$m@n@nd
nediagnosticate* sau fiind interpretate drept <crize de v@rst$=. 3a copii i adolescen'i st$rile
depresive sunt atipice* manifest$ polimorfism clinic* evolueaz$* pe fondal afectiv mi#t*
prezent@nd unele particularit$'i specifice? componenta afectiv$ a depresiei este instabil$ i
nedifereren'iat$H persist$ nivelul crescut de an#ietateH intruziunile ideative se manifest$ deosebit
de intensH predomin$ comportamentul psihopatiform.
Act!aitatea te"ei
Tulbur$rile afective* %n special cele depresive* la copii i adolescen'i* devin treptat una
dintre direc'iile prioritare de studiu ale psihiatriei i psihologiei moderne. Fenomenul pare a fi
determinat at@t de inciden'a crescut$ a patologiilor psihiatrice acompaniate de depresie* de
<%ntinerirea= ei* c@t i de dificult$'ile de diagnostic la aceast$ categorie de v@rst$. (tudiile
savan'ilor h,H 0H H ,2i* constat$ o inciden'$ de apro#imativ .!4 a depresiei la adolescen'i*
concomitent men'ion@nd* c$ v@rst$ medie de debut a st$rilor depresive la copii ar fi cea de ani.
Multiple cercet$ri %n domeniul afectivit$'ii umane au avut ca concluzii? aC frecven'a
considerabil$ a st$rilor depresive %n perioada pubertar$ i* bC importan'a deosebit$ a
particularit$'ilor bio+psiho+sociale specifice pubert$'ii %n instalarea diferitor tulbur$ri afective*
preponderent an#ios+depresive. Apiniile* referitoare la corelarea dintre depresie i se#ul biologic
nu sunt univoce. &e e#emplu* un ir de studii h2H )!i au demonstrat* c$ se#ul biologic nu este un
factor de risc %n instalarea tulbur$rilor afective* savan'ii depist@nd apro#imativ aceai inciden'$ a
tulbur$ilor men'ionate la adolescen'ii de ambele se#e. "ns$ e#ist$ i publica'ii h.H ,,i* care
conchid c$* la feti'e depresia are o frecven'$ mai %nalt$* adeseori manifest@nd tendin'e spre
recidivare.
3esse B,G!C* consider$ diagnosticarea precoce a depresiei %n aceast$ perioad$ de v@rst$
unul dintre cele mai importante obiective ale psihiatriei* deoarece ne fiind supus$ tratamentului
adecvat* depresia* %n special cea asociat$ cu an#ietate* %n 0) + :04 poate fi cauza
comportamentului autolitic. Cocha &.*Cohen P. B,GC* e#amin@nd peste :!! pacien'i cu
tulbur$ri afective la adul'ii tineri* au constatat* c$ %n ma/oritatea cazurilor* predomina an#ietatea
i-sau depresia* cu debut %n copil$rie sau adolescen'$. 5zarnov et. al.* B,GGC* comunic$* c$
ma/oritatea copiilor i adolescen'ilor depresivi* de regul$* sunt reinterna'i chiar i dup$ c@teva
luni de tratament %n condi'ii de sta'ionar.
5deseori tulbur$rile an#ios+fobice i cele obsesiv+compulsive la copii i adolescen'i sunt
%ntrunite sub conceptul de <tulbur$ri internalizate=* pe c@nd cele manifestate cu tulbur$ri
comportamentale sunt numite <e#ternalizate= h)H ,!i.
Polimorfismul psihopatologic* manifest$rile clinice rudimentare* interferate de simptome
somatice* somato+vegetative* devieri comportamentale* specifice perioadei pubertare* creaz$
frecvent dificult$'i serioase %n diagnosticarea tulbur$rilor an#ios+depresive la copii i adolescen'i.
)),
"n pofida faptului* c$ actualmente* problemei men'ionate i se acord$ aten'ie sporit$* totui %n
foarte multe cazuri aceste tulbur$ri sunt diagnosticate tardiv* iar tratamentul alocat este
inadecvat.
O)iectivee !cr*rii constau %n studierea* elucidarea i trecerea %n revist$ a datelor*
reflectate %n literatura de profil* ce se refer$ la particularit$'ile clinico+evolutive ale depresiei la
copii i adolescen'i.
Re$!tate ,i %i'c!-ii
Ma/oritatea medicilor psihiatri consider$ c$* depresia este adeseori parte component$ a
multor tulbur$ri psihice* influen'@nd considerabil structura acestora* concomitent insit@nd asupra
necesit$'ii de a o identifica nosologic %n scopul elabor$rii strategiilor terapeutice i evalu$rii
pronosticului maladiei hDH 2H GH ,,H ,.i. (avan'ii care sus'in aceast$ opinie i care sunt preocupa'i
de studierea depresiilor la diferite categorii de v@rst$* inclusiv la copii i adolescen'i* adeseori
apeleaz$ la clasificarea tradi'ional$* elaborat$ de c$tre P. jielholz %nc$ %n anul,:)* clasificare
bazat$ pe criteriul nosologic. ;a eviden'iaz$ depresii organice* simptomatice* schizofrenice*
ciclice* nevrotice i reactive.
3a tineri i maturi* adeseori st$rile depresive sunt descrise %n cadrul schizofreniei* inclusiv
psihozelor schizoafectiveH psihozei afective bipolareH tulbur$rilor neuroticeH tulbur$rilor de stres
posttraumatic* %n structura dezvolt$rii tulbur$rilor de personalitate. Psihiatrii* ce studiaz$ st$rile
depresive la copii i adolescen'i* delimiteaz$ aceleai categorii nozologice. A particularitate
specific$ pentru tulbur$rile afective la aceast$ v@rst$ fiind pondrea lor diferit$ %n structura
nosologiilor men'ionate anterior h.H 0H ,:H ),i.
&epresia la adolescen'i* apare din cauza tendin'ei acestora spre autoanaliz$* teoretizare*
introspec'ie* ra'ionalizare. &ispozi'ia an#ioas$ sau apatic$* pe fondal de introspec'ie* autoanaliz$*
adeseori preia colorit schizofreniform* cre@nd erori de diagnostic. &in aceste motive* savan'i
consider$* c$ problemele ce 'in de diagnosticul diferen'iat pot fi solu'ionate doar prin observa'ie
clinic$ de durat$* 'in@nd cont de dinamica psihopatologic$ i personologic$ h,H .H ))H ).i.
"n ultimii ani tot mai mult este acceptat conceptul de <comple# al adolescentului=. (ub
no'iunea de <comle# al adolescentului= sau <comple# /uvenil= sunt percepute <variantele de
limit$= ale particularit$'ilor v@rstei pubertare. Pentru <comple#ul /uvenil= sunt stipulate
urm$toarele caracteristici? nelinete* an#ietate* fluctua'ii brute ale dispozi'iei afective*
melancolie* impulsivitate* negativism* conflictualitate* agresivitate* ambivalen'$ asociativ$ i
emo'ional$. &intre particularit$'ile psihologice specifice perioadei pubertare pot fi men'ionate +
instabilitatea emo'ional$H criticizmulH caracterul categoric* resim'it %n felul de a fiH dorin'a
e#agerat$ de a fi apreciat* perceput ca persoan$ cu valoare deosebit$* asociat$ adeseori cu
<independen'a demonstrativ$=* manifestat$ sub aspectul luptei cu autorit$'ile i idealizarea.
;goismul adolescentului se eviden'iaz$ de r@nd cu pedantismul i altruismul e#agerat. 5deseori
adolescentul devine brutal* agresiv* nepoliticos cu persoanele din ambian'$* concomitent
manifest@nd sensibilitate e#agerat$ la ofens$. Fondul afectiv la asemenea persoane oscileaz$
foarte rapid de la optimism nemotivat spre pesimismul cel mai sumbru* asociat cu suspiciune
e#trem$* dezam$gire i disperare.
Pentru v@rsta adolescen'ei sunt caracteristice unele asocieri parado#ale ale emotivit$'ii
umane* ca de e#emplu + sensibilitatea crescut$ + cu cruzimea dramatic$* timiditatea e#agerat$ +
cu impertinen'a* toate manifest@ndu+se sub aspectul unor <mecanisme compensatorii=* de ap$rare
psihologic$ &orin'a de a fi recunoscut se manifest$ al$turi de bravarea cu independen'a iar
negarea normelor sociale + cu idealizarea ne@ntemeiat$ a unor persoane cu comportament
deviant* antisocial. Fanteziile adolescentului sunt reprezentate adeseori sub forma unor
ra'ionamente sterile. ;l tinde spre generaliaz$ri filosofice* %i sunt caracteristice reac'iile
intrapsihice contradictorii* imprecizia e#igen'elor* egocentrismul asociativ* tendin'a de a e#agera
i teoretiza totul. (e accentueaz$ conflictul parvenit din incapacitatea de a+i identifica func'ia de
rol psiho+social* se#ual i apar senza'ii dureroase detrminate de lipsa sim'ului de perspectiv$.
5dolescentului %i sunt caracteristice opozi'ionismul* ma#imalismul* intoleran'a tutel$rii*
labilitatea e#trem$ a dispozi'iei afective* toate rezult@nd adeseori din particularit$'ile dezvolt$rii
)))
psiho+se#uale %n aceast$ etap$ de via'$. >@rsta pubert$'ii este considerat$ drept una dintre cele
mai vulnerabile %n sensul destabiliz$rii s$n$t$'ii* inclusiv i celei mintale h,0H ,Di.
"n literatur$ %nt@lnim tendin'e de a delimita depresia %n func'ie de factorul stresogen* care a
precedat instalarea st$rii afective + Toolan B,:,C* diviza depresiile perioadei copil$riei i
adolescen'ei %n depresii anaclitice* depresii la copiii mamelor depresive* depresii ca rezultat al
divor'ului p$rin'ilor* depresii cu insolvabilitate intelectual$* depresii mascate i anore#ie cu
depresie. jovacs M. B,G0C* delimiteaz$ <depresia ma/or$=* distimia i tulbur$rile de adaptare cu
depresie. Lemschmidt B,:.C* clasifica depresiile circulare %n func'ie de particularit$'ile lor
fenomenologice eviden'iind urm$toarele forme clinice? inhibitorie* agitat$* hipocondric$* fobc$.
EOvciuI N. `. B,GC* baz@ndu+se pe abordarea sindromologic$ a tulbur$rilor afective din
perioada copil$riei* eviden'ia st$ri depresive? melancolic$* an#ioas$* fobic$* disforic$* <unlust=*
adinamic$* stupid$* substuporoas$* <pl@ng$rea'$=* somatizat$. 9aschina >. ` i coaut. B,C*
delimiteaz$ G tipuri de deprsii %nt@lnite mai frecvent la copii? adinamic$* astenic$* an#ioas$*
melancolic$* psihopatiform$* disforic$* somatizat$ i depresia manifestat$ preponderent prin
comportament anore#ic.
&rept simptom specific depresiei* din perioada adolescen'ei este considerat
comportamentul antisocial cu aspect de desfr@nare* brutalitate i tendin'e spre e#plozivitate.
kzertsIovsIii (. &. B,:C* 3iciIo l. m. B,GDC au descris echivalente depresive <delicvente=*
care se manifest$ prin iritabilitate* sup$rare* nesupunere* conflictualitate* tendin'e de a consuma
alcool i-sau droguri. &epresia cu tulbur$ri comportamentale* numit$ de unii autori depresie
psihopatiform$ sau delicvent$* are o pondere semnificativ$ B)!+G!4C %n perioada adolescen'ei
h,)H ,Di. &epresiile an#ioase sunt eviden'iate la apro#imativ .!4 dintre adolescen'i* cele
somatizate + sunt depistate %n cca. D 6 .!4 cazuri h.i.
1n alt tip de depresie* frevent r$sp@ndit %n perioda pubertar$* este depresia astenic$.
Multiple cercet$ri demonstreaz$* c$ la adolescen'ii depresivi* adeseori este prezent$ reducerea
nemotivat$ a reuitei colare interferat$ cu perioade de <lene=* plictiseal$* episoade de <astenie=
h.i.
"n orice aspect nu ar fi studiat$ depresia*+ biologic* epidemiologic* terapeutic* faptul c$* la
ma/oritatea bolnavilor se constat$ un diagnostic asociat* creaz$ dificult$'i serioase %n
interpretarea datelor tiin'ifice h,0H ,2i. "ntr+un ir de studii pe adolescen'i h.H :H H ,DH ,Gi s+a
constatatat comorbiditatea depresiei cu alte tulbur$ri psihice %n cca. 0!+G!4 cazuri. (anderson M
Jetzler B,DC* au constatat urm$toarele tipuri de comorbiditate? aC depresie i diferite tulbur$ri
an#ioase B)!+0!4CH bC depresie i tulbur$ri comportamentale BG+..4CH cC tulburare obsesiv+
compulsiv$ i dpresie BG4C.
3a copiii care au manifestat tulbur$ri an#ioase i-sau comportamentale %n premorbid*
depresia* %ntotdeauna va fi comrbid$ acestor tulbur$ri. jovacs M.* &evlin 9. B,DC* relateaz$
despre prezen'a unui substrat genetic al comorbidit$'ii %ntre depresie i angoas$. 5ceste date sunt
un argument %n favoarea teoriilor ipotetece* conform c$rora* tulbur$rile an#ioase din copiil$rie i
adolescen'$ ar fi o form$ specific$ de depresie. 3ehman 7. B,G.C* relata c$ depresia %ntotdeauna
este acompaniat$ de an#ietate. 5celai postulat este sus'inut i de K. Fawcett i 7. jravitz B,G.C*
%ntr+un studiu pe )!! pacien'i cu depresie endogen$. 5utorii au constatat la cei investiga'i
prezen'a an#iet$'ii? aC la nivel de nelinite B:)4CH bC simptome somatice ale an#iet$'ii B0)4CH cC
senza'ii de pericol iminent B2)4C. Fenomenul descris %+i g$sete realizarea %n EC&+,!* unde
<Tulbur$rile an#ioase= sunt eviden'iate %ntr+o categorie nosologic$ separat$. 5naliza instal$rii
cronologice a tulbur$rilor an#ioase si celor depresive a depistat* c$ la copiii i adolescen'ii cu o
astfel de comorbiditate Bdepresie 6 an#ietateC primar* %nc$ %n fraged$ copil$rie apar tulbur$rile
an#ioase* iar mai t@rziu* la ele ader$ cele depresive. 5cest fenomen* probabil ar putea fi e#plicat
prin faptul* c$ depresia este rezultatul unor procese biologice* psihologice* sociale* cognitive*
considerabil mai comple#e i mai dificile* pe c@nd an#ietatea* filogenetic reprezint$ una din
formele cele mai timpurii de rec'ionare la stres i-sau disconfort.
)).
;volu'ia trenant$* cu tendin'e de cronicizare* riscul crescut de recidivare a fost constatat$ %n
cazurile de comorbiditate a st$rilor depresive cu tulbur$rile 6 an#ioase* obsesiv+compulsive* de
comportament* etc. hDH :H ,GH ,i.
Ma/oritatea psihiatrilor constat$ diferen'e esen'iale %n manifest$rile clinice ale depresiei la
maturi i copii. (avantul rus jovaliov >.>. B,DC* eviden'ia urm$toarele diferen'e? ,C
particularit$'ile ideilor depresive 6 persist$ sentimentul de culpabilitate fa'$ de p$rin'i* profesori*
colegi* prieteniH se autoacuz$ precum c$ ar fi orgolioi nemotivatH )C chiar i atunci c@nd sunt
depistate clinic st$ri depresive e#trem de profunde* e#terior copiii pot deveni doar pl@ng$re'iH .C
la copii depresia adeseori evolueaz$ pe fundal de anergie* epuizare 6 prinicipalele obstacole %n
realizarea ideilor autolitice. 3apides M.E. B,0!C* studiind tabloul clinic al depresiilor circulare la
adul'i i adolescen'i* constat$ unele particularit$'i specifice v@rstei. 3a ele* se refer$? num$rul
considerabil de forme clinice atipice* care creaz$ dificult$'i de diagnosticH freven'a impun$toare a
st$rilor subdepresive* pentru care* pacientul de regul$* nu solicit$ asisten'$ psihiatric$H raritatea
formelor manifeste* av@nd adeseori aspectul unui sentiment de triste'e vag$* nedefinit$*
acompaniat$ cu diverse fobii nediferen'iateH simptome depresive rudimentareH lipsa tendin'ei de a
solicita i accepta sus'inerea* consolarea* compasiunea persoanelor apropiateH ameliorarea
matinal$ a st$rii afectiveH durata redus$ a episoadelor depresive .a h,)i.
Compar@nd fenomenologia st$rilor depresive la copii* adolescen'i i adul'i* s+a constatat c$
ea difer$ func'ie de v@rst$. (e presupune* c$ aceste diferen'e sunt determinate at@t de de nivelul
de dezvoltare al func'iilor cognitive* c@t i de incapacitatea copiilor de a verbaliza tr$irile
depresive h.i. (haffer &. B,2C* relateaz$ c$ capacitatea copilului de a e#pune sau respinge
alternativa evenimentelor viitoare nu se manifest$ dec@t odat$ cu formarea g@ndirii operative
adic$ la v@rsta de apro#imativ ,)+,0 ani* iar p@n$ la aceast$ v@rst$ toate reac'iile emo'ionale vor
avea mai mult aspect de disperare. 1acov F. j.* B,:.C men'iona? <Capacitatea copilului de a
anticipa evenimentele se formeaz$ doar c$tre v@rsta de ,) ani. &e la aceast$ v@rst$ el este capabil
s$ reac'ioneze la stres nu doar sub aspectul fricii* disper$rii* ci poate manifesta st$ri depresive=.
"n comentariile EC&+,! i &(M+E>+TL este stipulat? tulbur$rile de dispozi'ie cert diferen'iate
sunt mai pu'in caracteristice pentru copii i adolescen'i* concomitent men'ion@ndu+se i faptul* c$
ele adeseori se manifest$ cu simptome polimorfe. Pe parcursul ultimelor dou$ decenii savan'ii
depun eforturi considerabile pentru a elabora criterii de diagnostic specifice pentru depresia la
copii i adolescen'i. "n acest sens* la moment* sunt propuse multple scale standard de evaluare
clinico+psihologic$ a st$rilor afective. "n acelai conte#t este important s$ men'ion$m* c$ ideile
de autoacuzare* autoblamare* autoumilire* culpabilitate* care sunt criterii de diagnostic pentru
depresie la adul'i* la copii pot fi consecin'a problemelor intrafamiliale* colare* ambientale* c@nd
ei resimt vina pentru ceea ce nu le apar'ine Bpentru ceea ce nu au comisC* ca de e#emplu* %n cazul
divor'ului p$rin'ilor Bproblem$* ce nu 'ine de competen'a lor* dar ei resimt vina incapacit$'ii de a
o solu'ionaC.
Conc!$ii
&atele de literatur$ prezentate anterior* demonstreaz$* c$ tulbur$rile afective* %n special
depresia* la copii i adolescen'i manifest$ o structur$ comle#$* patoplastic$ i plurisindromal$.
5cest fenomen* poate fi e#plicat prin faptul* c$ tulbur$rile afective se dezvolt$ la o personalitate
%nc$ neformat$ i* %n plus* adeseori la o personalitate cu dificult$'i de dezvoltare psihofizilogic$
normal$. (imptomele depresiei se instaleaz$ din cauza incapacit$'ii copilului de a evalua corect
situa'ia i de a+i verbaliza* e#prima emo'iile. 5stfel depresia copilului va fi e#trem de receptiv$*
modific@ndu+se esen'ial sub influen'a oric$rui e#citant e#terin* fenomen* determinat probabil* de
imaturitatea mecanismelor de ap$rare psihologic$. "n perioada adolescen'ei tabloul clinic al
depresiei este vualizat i modificat de particularit$'ile psihoemo'ionale* specifice perioadei
pubertareH de e#tinderea torentului informa'ionalH de creterea %nc$rc$turii psihoemo'ionale*
socialeH de dezvoltarea unor maladii somatice* etc. 3a apro#imativ D!4 dintre copiii depresivi
sunt constatate dificult$'i adaptative la condi'iile impuse de societate* care %n lipsa asisten'ei
psihologice i-sau psihiatrice adeseori preiau aspectul unui comportomaent deviant i-sau
antisocial ca de e#emplu* criminogen* suicidar* alcoolizazre* consum de droguri* etc.
))0
.i)io/ra0ie 'eectiv*
,.
5ntropov Eu. Neurotic depression in children and adolescents. Moscow? Meditsina. )!!,H
).
5zarnow K.L. et al. 5 comparaison of children with depressive and e#ternalizing and
concurrent depressive and e#ternalizing disorders. K. of 5bnorm.Ch. Psyholog. ,GG. ,2*,D,+
,2)H
..
9aschina >. Tulbur$rile afective la copii. Tratat de psihiatrie. Moscow? Meditsina. ,* )?
D:!+D:GH
0.
Cocha &.*Cohen P. 5n epidemiological study of depression disorders in adolescent. K. 5rch.
Fen. Psychiatry. 1(5* ,G* DD+,? D2+20H
D.
Finlay+Kones L* 9rown FJ* &uncan+Kones P* 7arris T* Murphy ;* Prudo L. &epression and
an#iety in the community? replicating the diagnosis of a case. Psychol Med. ,G!* ,!?00D+
0D0H
2.
EovciuI N. Enciden'a i manifest$rile clinice ale depresiei %n popula'ia adolescent$ colar$.
Levista de Neurologie i Psihiatrie. ,G* ? ..+.2H
:.
jendler j* Neale M* jessler L* 7eath 5* ;aves 3. Ma/or depression and phobias? the
genetic and environmental sources of comorbidity. Psychol Med. ,.a* ).?.2,+.:,H
G.
jielholz P. &epressive illness. 9altimore. ,:)? .!)H
.
jovacs `.* Fainberg T.* et al. &epressive disorders in childhood? 5 longitudinal prospective
study. 5rch Fen Psychiatry. ,G0a* 0,? ))+).:H ,G0b? 02.+02H
,!.
jovacs M.* &evlin 9. Enternalizing &isorders in Childchood. K. Child Psychol. Psychiatr.
,G* .*,? 0:+2.H
,,. nOvaliov >. Psihiatrie pediatric$. Moscow. ,D? D2!H
,).
3apides `. Particularit$'ile clinico+psihopatologice ale st$rilor depresive la copii i
adolescen'i. ;d. by. (uhareva F. ;. Moscow? Meditsina. ,0!? .H
,..
3esse (. MasIed depression o the ubipuitous but unapprenated syndrome. Psychiatr. K.
1niv. Attawa. ,G!* D* 0? )2GH
,0.
3evinshon P* ClarI F.* et.al. Ma/or depression in community adolescent? age an onset*
episode duration* and time to recurrence. K. 5m. 5cad. Child 5dolesc. Psychiatry. ,0* ..?
G!+G,GH
,D.
3iciIo l. 5dolescent psychiatry. (anIt Petersburg.,GD? 0,2H
,2.
Affer &.* (chonner+Leichl j.5. &ebunIing the depressive disorder of adolescents? finding
from recent research. K. 5m. 5cad. Child. 5dolesc. Psychiatry. ,)* .,?,!!.H
,:.
kzertsIovsIii (. &espre depresiile endogene mascate la adolescen'i. Levista de Neurologie i
Psihiatrie. ,:* :* )? ),)H
,G.
Pine &.(* Cohen P* Furley &* 9rooI K* Ma q. The LisI for early+adulthood an#iety and
depressive disorders in adolescents with an#iety and depressive disorders. 5rch. Fen.
Psychiatry. ,G* DD?D2+20H
,.
Lapee L.M. The potential role of childrearing practices in the development of an#iety and
depression.
Clin. Psychol. Lev. ,:* ,:? 0:+2:H
)!.
(osiucalo k.* n_schniIova l.* N_tarova E. ;chivalente psihopatiforme ale depresiei la copii
i adolescen'i. Levista de Neurologie i Psihiatrie. ,G.* G.* ,!? ,D))H
),. (mulevich 5. &epressions in (omatic and Mental Ellnesses. Moscow? Medical Enformational
5gency. )!!.H
)).
>an Praag r. &epresia* tulbur$rile an#ioase* agresie. `ediografia. vol )!* s)* ,G? ):+.DH
)..
>ertogradova k. Tulbur$rile an#ios+fobice i depresia. "n culegerea <5n#ietatea i obsesia.
Moscow? Meditsina. ,GH
))D
PRO4ILA5IA DROGDEPENDEN2EI LA ADOLESCEN2I
Mircea Revenco, In/a Deiv, Ion Co,ci!/, Vaentin O&rea, Svetana Con%rati!c
3aboratorul de Narcologie de pe l@ng$ Catedra de Psihiatrie i Narcologie* Facultatea de
Perfec'ionare a Medicilor a 1niversit$'ii de (tat de Medicin$ i Farmacie <Nicolae Testemi'anu=
S!""ar#
T3e &revention o0 %r!/ a%%iction in a%oe'cent'
3iterature data that provide information about the issue of prevention the drug addiction*
acohol* drugs or nicotine consume in teenages must be considered a serious problem. Thus* it
suggests the necessity of taIing measures towards an eventual abuse of psychoactive substances
or an addiction syndrome. Chooseing of the recovery methods it will be the individualy
considerated according to the behavioral characteristics* the type of abuse* the personal and
familial problems.
Re$!"at
(tudiul datelor de literatur$* privind profila#ia drogodependen'elor a eviden'iat c$* orice
consum de alcool* tutun sau droguri %n copil$rie sau adolescen'$ trebuie considerat ca o adev$rat$
problem$* care necesit$ anumite m$suri %naintea apari'iei unui eventual abuz sau a sindromului
de dependen'$. 5legerea programului de recuperare* se va face strict individual 'in@nd cont de
caracteristicile comportamentale* tipul abuzului* problemele personale sau familiale.

Act!aitatea te"ei
Prin dimensiunea sa* problema narcomaniei a devenit un univers patologic cu r$d$cini
culturale* biologice i ontogenetice* cu consecin'e psihopatologice* somatopatologice* familiale*
profesionale* sociale* economice i foarte frecvent criminogene. &ependen'a de substan'e
psihoactive B(P5C se pare logic s$ devin$ ast$zi una dintre direc'iile prioritare de activitate ale
poli'iei* /usti'iei* educatorilor* pedagogilor* psihologilor* asisten'ilor sociali* medicinii %ntregi*
dominant a psihiatriei i narcologiei* deoarece reprezint$ o serioas$ i e#trem de dificil$
problem$ de s$n$tate public$. Creterea num$rului de adictivi coreleaz$ propor'ional cu
ma/orarea diferitor infrac'iuni i r$sp@ndirea 7E>+infec'iei. 5tacarea fenomenului adictiv
presupune profila#ia nu doar %n aspect medical* dar obligator i %n aspect social* individual*
psihologic* politic* pedagogic* legal* etc h)H .i.
5ctualmente* utilzarea de (P5 manifest$ tendin'e de cretere impun$toare* %n special
evidnte* printre reprezentan'ii tinerii genera'ii + adolescen'i i chiar copii. 5buzul de substan'e
psihoactive %n adolescen'$* a devenit una dintre cele mai dificile i stringente problemele cu care
se confrunt$ psihiatrii* narcologii* psihoterapeu'ii* psihologii din %ntreaga lume.
&atele de statistic$ h,H .H :i* demonstreaz$ r$sp@ndirea epidemic$ a dependen'ei de
substan'e psihoactive* nu numai %n Lepublica Moldova* ci i la nivel mondial* concomitent
constat@ndu+se i tendin'a de <%ntinerire= a acestei patologii.
"n literatura de profil accesibil$ h,H 0H Di este stipulat* c$ sindromul de dependen'$
narcomanic$ la copii i adolescen'i* comparativ cu adul'ii* se formez$ considerabil mai rapid*
fenomenul fiind e#plicat prin instabilitatea proceselor metabolice* imaturitatea i insuficien'a
dezvolt$rii fiziologice a sistemului nervos central* celui vegetativ* endocrin i alte particularit$'i
specifice organismului uman %n aceast$ perioad$ de evolu'ie. Eni'ierea consumului de sbstan'e
psihoactive* adeseori reprezint$ un pattern comportamental patologic* elaborat %n procesul de
formare a personalit$'ii umane i determinat frecvent de ereditatea cu semnifica'ie psihiatric$
i-sau narcologic$* de particularit$'ile psihologiei adolescentului* de rela'iile interpersonale %n
cadrul familiei* institu'iei de %nv$'$m@nt* mediului microsocial ambiental* etc. h0H 2i. &in aceste
motive* profila#ia dependen'ei de substan'e psihoactive* ar fi ra'ional s$ includ$* at@t lupta aprig$
cu trafican'ii de droguri* c@t i eviden'ierea factorilor* care favorizeaz$ dezvoltarea patologiilor
respective* pentru ca ulterior s$ fie e#clus$ influen'a lor asura organismuli %n cretere.
))2
O)iectivee !cr*rii constau %n studierea* elucidarea i trecerea %n revist$ a datelor*
reflectate %n literatura de profil* ce se refer$ la metodele de profila#ie primar$* secundar$ i
ter'iar$ a drogdependen'ei la adolescen'i.
Pre"i$ee 't!%i!!i
, Enciden'a crescut$ a adic'iilor %n structura morbidit$'ii umaneH
, <"ntinerirea= drogdependen'eiH
) ;ecurile terapeutice i dificultatea readapt$rii sociale* familiale* profesionale a
persoanelor drogdependente.
Re$!tate ,i %i'c!-ii
&rogdependen'ele adeseori se formeaz$ la adolescen'ii cu nivel intelectual %nalt* f$r$
particularit$'i premorbide de dezvoltare* cu rela'ii interpersonale satisf$c$toare. ;ste vorba de
cazurile de narcomanie* care s+ar p$rea c$ se dezvolt$ pe fondal nedeteriorat %n aspect psihologic
i-sau psihiatric. (e consider$ c$* %n asemenea situa'ii* una dintre cele mai importante cauze ar
putea fi lipsa de informa'ii veridice conving$toare* referitor la consumul de droguri i
consecin'ele nefaste ale acestuia. Mecanismele psihologice ce stau la baza ini'ierii consumului de
(P5 constau %n primul r@nd %n absen'a posibilit$'ii indivizilor intelectual dezvolta'i de a+i
satisface necesit$'ile intelectuale i emo'ionale. >ia'a este privit$ subiectiv de aceast$ categorie
de adolescen'i ca ceva <plicticos=* lipsit de sens* de colorit afectiv. Procesul de c$utare conduce
adeseori la consumul de aa+numite <stupefiante intelectuale= Bmai frecvent este vorba de
opiacee* cocain$C. Persoanele men'ionate sunt adesea calificate de c$tre specialitii psihiatri+
narcologi drept <narcomani plini de idei* de filosofie=* care consider$ consumul de drog drept
<prioritate=* <bun$stare suprem$= h)i.
"n ultima period$ de timp la radiou* televizor* tot mai frecvent sunt difuzate emisiuni cu
tematic$ antialcoolic$ i antidrog* dar ele adeseori reprezint$ comercializarea metodelor de
tratament e#istente i mai rar au aspect profilactic. Probabil este logic de implicat specialitii de
profil pentru a preg$ti nite informa'ii %n mass+media Bemisiuni televizate* poate chiar sub aspect
de seriale* publica'ii %n presa periodic$* etc.C* care ar reflecta veridic at@t situa'ia epidemiologic$
la moment* c@t i simptomele diferitor tipuri de narcomanie* acordarea primului a/utor %n caz de
into#iaca'ii cu (P5 .a. Profila#ia consumului de to#ice trebuie s$ %nceap$ la o v@rst$ relativ
mic$ Bchiar din coala primar$C i const$ %n educa'ia familial$ corespunz$toare* %ncura/area
obiceiurilor s$n$toase i promovarea unei bune comunic$ri familiale. &eoarece adolescen'ii cu
p$rin'ii care fac abuz de diferite to#ice Balcool* tutunC sunt mai predispui s$ devin$ la r@ndul lor
dependen'i* este recomandat ca un astfel de comportament s$ fie evitat %n prezen'a copiilor.
Lespectul fa'$ de sine* rela'iile familiale apropiate i e#emplele pozitive* cresc %ncrederea
adolescen'ilor i %i %ncura/eaz$ pe acetia s$+i stabileasc$ priorit$'ile i s$ ia deciziile corecte %n
tot ceea ce fac. Trebuie s$ se re'in$ c$ p@n$ la v@rsta de ani* copiii %i formeaz$ o anumit$
atitudine asupra folosirii to#icelor. (tudiind* datele de literatur$ h.H DH 2i* venim cu c@teva sfaturi
%n educarea copiilor* care sunt recomandate pentru a evita consumul de droguri Bprofilaxia
primarC?
+ oferirea unui model pozitiv de via.
Ca p$rinte* e#ist$ o mare responsabilitate %n felul cum este educat copilul* consumul %n
prezen'a acestuia a alcoolului* 'ig$rilor sau eventual al drogurilor* pot influen'a negativ op'iunile
viitoare ale acestuia. &ac$ unul dintre p$rin'i sau ambii p$rin'i au o problem$ legat$ de consumul
de (P5* este recomandat a/utorul medical specializat BpsihoterapieC.
- mprtirea convingerilor proprii.
;ste foarte important ca p$rin'ii s$ aib$ %ncredere %n alegerile pe care le fac copii lor* de
asemenea p$rin'ii nu trebuie s$ contrazic$ convingerile acestora. &e multe ori e#ist$ o anumit$
influen'$ a p$rin'ilor asupra tuturor activit$'ilor adolescentului. P$rin'ii pot utiliza diferite
metode prin intermediul c$rora pot s$ e#plice copiilor pericolul i consecin'ele utiliz$rii
to#icelor.
- implicarea activ n educarea copilului.
)):
P$strarea unei leg$turi emo'ionale apropiate cu copilul este destul de dificil$* %n special la
v@rsta adolescen'ei c@nd acetia doresc mai mult$ independen'$ i intimitate. ;ste important ca
orice p$rinte s$ cunoasc$ prietenii din antura/ul copilului i de asemenea cum %i petrece acesta
timpul liber. (tabilirea unui orar adecvat i petrecerea timpului liber %n familie* este o op'iune
atunci cand se dorete supravegherea indirect$ a copiilor. P$rin'ii trebuie s$ %i %ng$duie copilului
s$ se implice %n activit$'ile familiale i de asemenea s$ se 'in$ cont i de p$rerea acestuia %n
stabilirea anumitor decizii care privesc %ntreaga familie.
- perseverena i corectitudinea fa de copil.
;#tremele %n educa'ia copilului Btoleran'a mare* respectiv pedepse prea aspreC* pot crete
riscul de consum i abuz de to#ice %n viitor. Nu sunt recomandate pedepsele fizice sau psihice ci
mai degrab$ trebuie g$site alte alternative %n pedepsirea copiilor Bimplicarea %n atribu'iile
casnice* cititul suplimentarC. &e asemenea* atunci c@nd este necesar* trebuie r$spl$tite i l$udate
anumite realiz$ri colare sau e#tracolare.
- ncurajarea anumitor activiti.
P$rin'ii trebuie s$+i %ncura/eze copii %n desf$urarea anumitor activit$'i precum* sportul*
activit$'ile religioase* cercurile de studiu sau cercurile artistice. 5cest lucru crete %ncrederea %n
sine i %i face pe copii s$ se simt$ utili i de asemenea s$ foloseasc$ c@t mai util timpul liber.
- oferirea tuturor informaiilor necesare.
Arice p$rinte trebuie s$ se informeze personal asupra riscurilor utiliz$rii to#icelor i nu
trebuie s$ 'in$ cont de eventualele informa'ii eronate oferite de anumite persoane mai pu'in
competente. &e asemenea p$rin'ii nu trebuie s$ compare e#perien'a proprie cu cea a copilului
s$u* deoarece fiecare individ este unic %n felul s$u. Arice p$rinte care suspicioneaz$ utilizarea
drogurilor %n r@ndul copilului s$u* trebuie s$ apeleze la a/utor specializat* nefiind indicat ca
acesta s$ rezolve singur problema* deoarece %n cazul %n care e#ist$ un abuz de to#ice* fie el acut
sau cronic* este necesar tratamentul specializat Bdezinto#icare si psihoterapieC. P$rin'ii trebuie s$
cunoasc$ i semnele fizice sau psihice care apar %n abuzul de to#ice* pentru a evita posibilele
complica'ii Btulbur$ri de dezvoltare psihosomatic$* tulbur$ri psihiatrice* into#ica'ii acute cu
com$ i decesC.
Consultul de specialitate 6&ro0ia7ia 'ec!n%ar*8 ( "n cazul %n care se suspicioneaz$
consumul de (P5 %n r@ndul adolescen'ilor* trebuie s$ se ofere o importan'$ mare tuturor semnelor
i simptomelor care pot ap$rea %naintea stabilirii unui consult de specialitate. 5cest lucru va
uura diagnosticul specialitilor. (pecialitii care pot diagnostica abuzul i dependen'a de
substan'e to#ice* sunt? medicul de familie* medicul generalist* medicul terapeut* medicul
pediatru* psihologul* medicul psihiatru* asistentul social specializat %n abordarea adolescen'ilor
care fac abuz de substan'e to#ice.
"n cazul %n care medicul suspicioneaz$ un eventual abuz de to#ice al adolescentului*
anamneza i e#amenul fizic general au o importan'$ mare %n stabilirea diagnosticului. "ntreb$rile
legate de atitudinea adolescentului fa'$ de alcool sau droguri* comportamentul inadecvat al
acestuia sau eviden'ierea unui istoric pozitiv pentru utilizarea to#icelor* sunt parte a anamnezei i
pot eviden'ia anumite semne caracteristice abuzului sau dependen'ei de to#ice.
&eoarece unele afec'iuni psihiatrice* precum sindromul de hipereactivitate asociat cu
deficit de aten'ie* depresia* tulbur$rile an#ioase i tulbur$rile de stres posttraumatic* sunt
frecvente %n r@ndul adolescen'ilor cu abuz de substan'e to#ice BdroguriC* este necesar$ i o
evaluare corespunz$toare psihiatric$. Prezen'a unor astfel de afec'iuni fac tratamentul mult mai
dificil* deoarece deseori este necesar i un tratament specific pentru sindroamele psihiatrice
asociate.
Medicul poate s$ %ntrebe orice copil trecut peste v@rsta de ani* despre atitudinea
acestuia %n leg$tur$ cu folosirea alcoolului* tutunului sau a altor to#ice. 5ceste discu'ii trebuie
continuate pe parcursul vizitelor regulate* astfel %nc@t s$ se poat$ diagnostica la timp un eventual
abuz.
))G
Profila#ia la v@rste cat mai mici este e#trem de util$* deoarece ma/oritatea adolescen'ilor
%ncep consumul to#icelor la aceste v@rste. Medicul de familie are obliga'ia s$ recomande
tratamentul de specialitate i p$rin'ilor care consum$ diferite to#ice.
Ma/oritatea adolescen'ilor nu renun'$ la consumul de droguri din proprie initiativa* fiind
astfel necesar tratamentul de specialitate. &e aceea este foarte important ca tratamentul s$ fie
personalizat pentru fiecare adolescent %n parte B%n special cel care include consilierea
psihologic$C. Trebuie s$ se identifice de asemenea cu precizie i substan'a care este folosit$ de
adolescent* deoarece tratamentul de dezinto#icare difer$ de la un drog la altul.
;ste de asemenea important ca adolescentul s$ fie informat asupra efectelor nocive pe
care to#icele le au asupra s$n$t$'ii proprii* c@t i asupra implica'iilor legale i sociale legate de
abuzul de to#ice. 3a nivelul la care doar s+a e#perimentat un to#ic* este util$ implicarea
adolescentului %n diferite activit$'i colare sau e#tracolare Bdiferite hobby+uri* cercuri artistice*
sportC* care %mpreun$ cu spri/inul familial adecvat Bpetrecerea timpului liber %mpreun$ cu familia*
implicarea %n responsabilit$'ile casnice* etcC a/ut$ adolescentul s$ treac$ mai usor peste acest
impas i %l a/ut$ s$+i dezvolte anumite aptitudini care %l vor feri pe viitor de anumite tenta'ii
nedorite.
"n cazul %n care e#ist$ un consum regulat de to#ice la un adolescent* este necesar
tratamentul medical specializat. 5cest stadiu este caracteristic adolescen'ilor cu diferite probleme
de ordin emo'ional* astfel %n aceste situa'ii trebuie c$utat$ cauza pentru a trata corect abuzul. (e
recomand$ asocierea psihoterapiei Bindividual$ i de grupC* precum i g$sirea unor activit$'i care
s$ %nt$reasc$ respectul de sine i care s$+i ocupe acestuia timpul liber.
"n cazul* %n care este identificat un abuz sau o dependen'$ de (P5* este necesar un
tratament %ndelungat* %mp$r'it pe mai multe etape i care necesit$ o perioad$ de recuperare mai
%ndelungat$. "n acest caz trebuie s$ se acorde o aten'ie special$ simptomelor de sevra/.
Tratamentul medicamentos trebuie obligatoriu asociat cu psihoterapia* care a/ut$ adolescentul s$+
i controleze pornirile violente* diminueaz$ simptomele depresiei i elibereaz$ sentimentele de
frustrare. "n final nu trebuie s$ se uite c$ spri/inul familiei este e#trem de important pe toat$
perioada recuper$rii h,H .H 0H Di.
Leabilitarea adolescen'ilor cu abuz i dependen'$ de (P5 prevede mai multe tipuri de
programe?
aC programe care necesit$ internarea pacientului + acest tip de program este e#trem de
bine structurat i foarte bine supravegheat. ;#ist$ diferite centre specializate dar i anumite
spitale care ofer$ posibilitatea %nscrierii %ntr+un astfel de program. 1n astfel de program are i un
tratament suplimentar de recuperare i %ncura/are* util %n convalescen'$ adolescentului.
&enumirile generice ale programelor de acest tip sunt bazate pe principiile terapiei de grup
B5lcoolicii 5nonimi sau Narcomanii 5nonimiC. 1n alt tip de terapie care necesit$ internarea
pacientului %ntr+un spital* sunt programele de terapie comunitar$. 5cesta poate dura apro#imativ
) ani* iar ma/oritatea adolescen'ilor trata'i %n aceast$ modalitate* aleg s$ lucreze la r@ndul lor %ntr+
un astfel de program.
bC programe care nu necesit$ internarea pacientului + aceste programe variaz$ destul de
mult i implic$ psihoterapie asociat$ cu terapie familial$.
+ programul pentru tratamentul zilnic* necesit$ petrecerea a cel pu'in G ore pe zi* %n
centrul de recuperare* ca apoi pacientul s$+i petreac$ noaptea acas$. 5ceste programe au de
obicei aceleai componente ca i programele care necesit$ internarea pe o perioad$ mai lung$
Bterapie individual$ i terapie familial$* terapie de grupC. 5vanta/ul acestui tip de program* sunt
costurile mai miciH
+ programele de <reabilitare %n ,) pai=* sunt recomandate %n cazul pacien'ilor care nu
necesit$ internare i tratament intensiv. 5cest tip de program are o durat$ variabil$ i necesit$
urmarea atent$ a mai multor etape* pe parcursul a mai multor s$pt$m@niH
+ programele de reabilitare ambiental$* sunt de asemenea utile %n tratamentul i
recuperarea adolescen'ilor cu dependen'$ i abuz de to#ice. 5cestea constau %n organizarea unor
tabere cu diferite loca'ii geografice* unde adolescen'ii pot avea parte de un tratament asem$n$tor
))
oric$rui centru de reabilitare specializat. A astfel de e#perien'$ %l a/ut$ pe adolescent s$+i
controleze furia i s$+i %mbun$t$'easc$ rela'iile cu prietenii i familia. Ca i ma/oritatea
programelor de reabilitare* acest program are o componen'$ de tratament i reabilitare psihic$
Bterapie individual$ i de grupC.
5legerea programului de reabilitare* se face pentru fiecare adolescent %n parte i trebuie
s$ 'in$ cont de caracteristicile comportamentale* de tipul abuzului i de problemele personale sau
familiale. &e asemenea tratamentul trebuie s$+i ofere adolescentului ansa de a+i continua
educa'ia i de a avea o via'$ c$t se poate de normal$. Ma/oritatea adolescen'ilor doresc s$+i
continue studiile odat$ cu terminarea tratamentului. "n cazul %n care tratamentul are o durat$ mai
lung$* nu este recomandat$ %ntreruperea studiilor %n perioada de reabilitare Bdup$ dezinto#icare i
psihoterapieC. Continuarea studiilor crete %ncrederea %n sine i ofer$ ansa unei realiz$ri
academice %n viitor. 5ctivit$'ile colare trebuie combinate cu cele e#tracolare i de asemenea cu
psihoterapia de %ntre'inere.
5buzul de (P5 este o problem$ care nu afecteaz$ doar adolescentul ci i familia acestuia.
&eseori poate fi util$ terapia familial$* astfel c$ p$rin'ii aleg s$ participe la anumite programe
special concepute %n acest scop. 5cest tip de terapie de grup este util$* deoarece %i a/ut$ pe p$rin'i
s$ %n'eleag$ mai bine implica'iile consumului i abuzului de to#ice i nu %n ultimul r@nd* %i poate
a/uta pe acetia s$ stabileasc$ o rela'ie apropiat$ cu adolescentul.
(toparea consumului de alcool* 'ig$ri sau alte droguri* este doar primul pas %n reabilitarea
complet$ a adolescentului. &eseori e#ist$ i o dependen'$ psihic$ pentru substan'a respectiv$* de
aceea este destul de dificil s$ se fac$ profila#ia unor eventuale rec$deri 6&ro0ia7ie ter-iar*8* h.H
Di.
Lec$derile sunt destul de frecvent %nt@lnite %n r@ndul adolescen'ilor cu abuz de to#ice i
nu trebuie considerate ca un eec al tratamentului. Ma/oritatea acestor rec$deri apar %n primele .
luni dup$ tratament i necesit$ reluarea acestuia. "n acest caz* perioada de recuperare poate dura
mai mult. ;#ist$ mai multe modalit$'i care %l pot a/uta pe adolescent s$ r$m@n$ abstinent i s$
evite eventualele rec$deri?
+ programul de recuperare prelungit* %l a/ut$ pe adolescent s$+i dezvolte anumite abilit$'i
care %l vor a/uta s$ treac$ peste situa'iile de criz$ i %l vor feri de eventualele rec$deriH
+ tratametul este complet dac$ adolescentul nu a mai consumat to#ice pentru o perioad$
mai lung$ de , an B) aniC* acest interval necesit@nd o aten'ie special$ din partea specialistului i a
familiei* dat fiind faptului c$ adolescentul are o vulnerabilitate crescut$ i riscul recuren'elor este
mareH
+ g$sirea unor activit$'i e#tracolare sau a unui hobby* pentru a ocupa c@t mai util timpul
liber al adolescentuluiH
+ tratamentul psihiatric adecvat. 5dolescen'ii care au o problem$ legat$ de abuzul de
(P5* asociaz$ deseori i anumite afec'iuni psihiatrice precum depresia* tulburarea de
hipereactivitate asociat$ cu deficit de aten'ie* .a. Toate aceste afec'iuni necesit$ tratament de
specialitate. Tratarea corect$ a tulbur$rilor de acest fel* scade riscul recidivelor de consum i
abuz de to#ice.
Conc!$ii
Arice consum de alcool* tutun sau droguri %n copil$rie sau adolescen'$ trebuie considerat
ca o adev$rat$ problem$ i trebuie luate anumite m$suri %naintea apari'iei unui eventual abuz sau
dependen'e care sunt mult mai greu de tratat. &ac$ se suspicioneaz$ un eventual consum de
to#ice nu trebuie sa se am@ne prea mult consultul de specialitate.
.i)io/ra0ie 'eectiv*
,. !"#$ %.&.' (#)*+#, -.%.' ./0#1+#$2 3.4. # 5!. kPt[ POT[\OeSVR cOfeQV TVT[ect
P\OuVQ_U[VUV cOQOfevSOW S_\UOc_SVV ^ w.`]\_^QeSUO. Z_c_\_* ,G.
). .60752$ &.&.' 8/92$/12 :.(.' ;2$#0#$ 4... # 5!. r_\UOc_SVR T [OdUV x\eSVR TOgVOQOw_*
^\_d_* P\_^O^ef_ V v]\S_QVT[_--ZOgVOQOwVdeTUVe VTTQefO^_SVR. ,G. s). Z..:+D,.
.. <12$* =.=. `efVUO+TOgV_QySte P\OzQect S_\UOQOwVV V P][V Vb \e{eSVR--XOP\OTt
S_\UOQOwVV. ,:. N0. Z.0+,,.
).!
0. 8/92$/12 :.(. `e[OfOQOwVdeTUVe _TPeU[t Pe\^VdSOW P\OuVQ_U[VUV x_^VTVcOT[V O[
PTVbO_U[V^Stb ^e|eT[^ ] fe[eW--XOP\OTt S_\UOQOwVV. ,:. s). Z.2:+:D.
D. %>!2$?! .3. nQ}de^te P\VSgVPt POT[\OeSVR P\OuVQ_U[VdeTUVb P\Ow\_cc fQR
POf\OT[UO^--XOP\OTt S_\UOQOwVV. ,.. s.. Z.0G+D..
2. @#A/9#!/1 %.B. kTSO^Ste POfbOft U P\OuVQ_U[VUe S_\UOc_SVV--ZO^e[TU_R cefVgVS_.
,!. s0. Z.0,+0).
:. C2!0D/$ E. kTSO^Ste P\VSgVPt Oz]deSVR xfO\O^Oc] Oz\_x] vVxSV--XOP\OTt
S_\UOQOwVV. ,:. s.. Z..+:..
PARTICULARIT12ILE GENDER A 4ACTORILOR DE RISC CE CONDUC LA
CONSUMUL PRIMAR DE SU.STAN2E PSIHOACTIVE DE C1TRE ADOLESCEN2I
9N REPU.LICA MOLDOVA
Svetana Con%rati!c, Mircea Revenco, Lari'a S&inei, Anato Nac!,
Vaentin O&rea, In/a Deiv
3aboratorul de Narcologie*
Catedra Psihiatrie i Narcologie FPM 1(MF ~Nicolae Testemi'anu=
S!""ar#
Ri': 0actor' &ec!iaritie' /en%er &ro"otin/ t3e invove"ent o0 t3e &'#c3oactive
'!)'tance' a"on/ a%oe'cent' in t3e Re&!)ic o0 Mo%ova
;pisodes involving the adults in using psychoactive substances during the last years
became very frepuent. This fact maIes us study the risI factors which promote them. 5s a result*
)!2, adults were puestioned in a puestionnaire. The aim of the puestionnaire was to out the
causes promoting the use of these substances.
Re$!"at
1ltimii ani tot mai frecvente devin cazurile de antrenare a adolescen'ilor %n utilizarea
substan'elor psihoactice* fapt ce invoc$ necesitatea studierii factorilor de risI care contribuie la
acesta. Prin intermediul unei anchete au fost intervia'i )!2, adolescen'i cu 'el de a stabili cauzele
care ar putea contribui la %nceputul consumuzlui acestor substan'e.
Act!aitatea te"ei
(tudiile interdisciplinare i pluridimensionale multiple* consacrate tulbur$rilor mintale i de
comportament datorate utiliz$rii de substan'e psihoactive* demonstreaz$ actualitatea acestei
probleme la moment B,* )* D* ,)C. Conform datelor statistice* %n Lepublica Moldova* similar altor
'$ri ale lumii* adic'iile manifest$ tendin'a de e#tindere B2* :* G* C. 5naliza prevalen'ei
narcomaniei %n func'ie de v@rst$ constat$ afectarea a . persoane la ,!! mii popula'ie p@n$ la ,D
aniH ,: la ,!! mii la cei de v@rsta %ntre ,2+,G aniH ). la ,+.0 ani i ,D la cei ce au dep$it
v@rsta de .D ani. &atele prezentate impresioneaz$ prin ponderea crescut$ a consumatorilor de
droguri %n perioada adolescen'ei.
Sco&! 't!%i!!i
Constatarea ratei de consum a drogurilor %n mediul adolescen'ilor din licee i coli %n
Lepublica Moldova.
5 fost utilizat$ metoda de anchetare anonim$* %ntocmit$ conform cerin'elor interna'ionale
%naintate pentru respectarea anonimatului. "n special s+a studiat gradul de informare* atitudinea
fa'$ de consumul drogurilor* posibilit$'ile de procurare* consumul personal al respondentului.
5u fost inclui %n studiu? Envestiga'i )!2, elevi din ., coli i licee din Lepublica
Moldova.
or. Chiin$u 6 ,,!. or. 9$l'i + DG
5dolescen'i 6 ,!.2 BD!*.4C
5dolescente 6 ,!)D B0*:4C
).,
>@rsta? ,)+,0 ani 6 :,2 B.0*:4C
,D+,: ani 6 ,.0D B2D*.4C
Re$!tate o)-in!te
5chetarea anonim$ a )!2, elevi cu v@rsta de ,)+,: ani a demonstrat c$ mai frecvent
adolescen'ii ini'iaz$ consumul de substan'e narcotice la v@rsta %ntre ,, i ,D ani. Cele mai
importante cauze de ini'iere a consumului de droguri de c$tre adolescen'i sunt? influien'a altor
persoane* companiei prietenilor* trafican'ilor de droguri i tendin'a de a primi pl$cere* iar la fete
au predominat? impunerea celor apropia'i* dorin'a de a g$si un refugiu de la problemele
acumulate* tendin'a de a p$rea matur$. &rogurile au fost propuse gratis de c$tre persoane
necunoscute mult mai frecvent b$ie'ilor* dec@t fetelor.
&intre cauzele mai importante %n sensul ini'ierii consumului de droguri* la adolescen'ii din
studiul prezent* pot fi men'ionate cele care se refer$ la impactul factorilor sociali i
particularit$'ile psihologice specifice pentru aceast$ v@rst$. Principalul factor este cel ce 'ine de
antura/ul social Binfluen'a ambian'ei* <moda= sau principiile de conduit$ ale grupului social din
care face parte sau la care ader$ individul respectivC Btab.,C.
Tabelul 1
Cauzele drogrii la adolesceni i tineri (%)
or. Chiin$u or. 9$l'i p
Enfluen'a altor persoane* a companiei DD*. 2D*
&orin'a de a primi o pl$cere .D*2 0,*G
&orin'a de a g$si un refugiu de la problemele
acumulate* de la nepl$ceri
):*: .)*:
&orin'a de a p$rea matur )0*0 .)*:
Nu cunosc consecin'ele consumului de droguri ,,*D ,.*)
Consumarea b$uturilor alcoolice* fumatul 2*, *.
Nu tiu ,.*, G*,
Encapacitatea de a+i controla comportamentul ,)*: :*:
(unt impui ,,*! 2*D
3enevia* plictiseala ,!* 2*0
+ \ !*!DH + \ !*!DH + \ !*!,H + \ !*!!,.
5naliza datelor studiului a identificat lipsa controlului din partea p$rin'ilor drept unul din
factorii cei mai importan'i %n sensul ini'ierii consumului substan'elor psihoactive i form$rii
dependen'ei narcomanice. (itua'iile de conflict* precum i rela'iile intrafamiliale perturbate
servesc drept un imbold serios la %ntrebuin'area primar$ a substan'elor psihoactive. 5ceste
probleme adeseori provoac$ tulbur$ri an#ios+fobice i depresive ce pot fi tratate ca factori de risc
%n %ntrebuin'area primar$ sau continu$ a acestor substan'e. Fumatul este tratat de adolescen'ii
fum$tori ca un reglator al problemelor emo'ionale* relat@nd c$ 'igara este un calmant puternic B.*
0C.
).)
&in factorii de risc %n sensul form$rii adic'iilor* identifica'i la adolescen'i* pot fi men'iona'i
cei de tipul opozi'ionismului* conformismului* negativismului comportamental B,,* ,)C. 5nume
comportamentul auto+ i-sau heteroagresiv manifestat frecvent de c$tre adolescen'i este adeseori
condi'ia principal$ pentru ini'ierea consumului de alcool* fiind ulterior factor predispozant+
declanator al ini'ierii consumului de drog B%n c$utarea unor <senza'ii mai tari=C. "ntrebuin'area
tutunului* folosirea periodic$ a alcoolului formeaz$ primele <verigi= %n lan'ul de formare a
pulsiunii psihologice fa'$ de substan'ele psihoactive* contribuind considerabil %n instalarea
paternului patologic?
3an'ul de formare a dependen'ei psihice?
Fumat

5lcool
&roguri uoare
&roguri ilicite
&atele prezentate %n acest tabel constat$ un %nalt grad de informare al adolescen'ilor despre
substan'ele psihoactive* at@t %n zona central$* c@t i %n zona de nord a Lepublicii Moldova Btab.)C.
Tabelul 2
Repartizarea procentual a rspunsurilor la ntrebarea
!Ce cunoatei despre droguri" # (%)
(ubstan'a
narcotic$
N+am auzit nimic 5m auzit aa
denumire* dar nu
cunosc nimic despre
aceasta
Cunosc ac'iunea acestui
drog* modul de
preparare i
consumare
p
Chiin$u
9$l'i
Chiin$u
9$l'i
Chiin$u
9$l'i
Mari/uana ,0*, :*2 20*. 2D*. ),*2 ):*!
5naa 20*2 :.*! )*) )0*! 2*. .*!
7aiBc@nep$C .2*0 .2*2 D)*: 0*0 ,,*! ,0*!
~Paie de mac= D0* 0!*! .:*, D,*2 G*! G*D
Morfin$ 2D*) 2)*0 ):*: ..*. :*, 0*.
7eroina ):*2 )!*. 2!*) 20*D ,,*) ,D*)
Tranchilizante 2.*2 D2*G .!*! .G*0 2*0 0*G
;fedron G2*) G.*! ,,*2 ,0* )*) )*,
Cocain$ ,*D ,)* 2D*2 22*D ,0* )!*2
;cstasy 2!*) 0G*) )*2 0!*G ,!*) ,,*!
+ \ !*!DH + \ !*!DH + \ !*!,H + \ !*!!,.
)..
Entervievarea adolescen'ilor %n aspectul cunoaterii locurilor de livrare a drogurilor a
eviden'iat c$ mai mult de /um$tate BD0*,4C tiu de unde pot fi procurate substan'ele psihoactive.
Enforma'ia ob'inut$ ne ofer$ posibilitatea s$ constat$m c$ %n .D*04 BChiin$uC* .,*4 B9$l'iC
locul de procurare a drogului este indicat <domiciliul v@nz$torului de stupefiante=H .!*,4
BChiin$uC* 0!*24 B9$l'iC 6 la discotec$ sau barH ).*G4 BChiin$uC* )!*D4 B9$l'iC 6 %n strad$H i
cel mai ocant c$ D*G4 BChiin$uC* 0*24 B9$l'iC din adolescen'i afirm$ c$ drogul poate fi
procurat %n incinta colii. Nu cunosc unde pot fi procurate drogurile + 0D*4 din adolescen'i
BChiin$uC i 0.*G4 B9$l'iC Btab..C.
Ta)e! ;
Re&arti$area &rocent!a* a r*'&!n'!rior a <ntre)area+
=Un%e &ot 0i &roc!rate %ro/!rie>? 6@8
$ocul C%iinu &li p
3a discotec$* bar .!*, 0!*2
5cas$ la persoanele care v@nd droguri .D*0 .,* A
"n strad$ ).*G )!*D A
3a coal$ D*G 0*2 A
Nu cunosc 0D* 0.*G A
+ \ !*!DH + \ !*!!,
1tilizarea primar$ a drogurilor de c$tre adolescen'i foarte frecvent este determinat$ de
ambian'a microsocial$. Principalii factori favorizan'i %n aspectul utiliz$rii drogurilor s+au dovedit
a fi?
+ influen'a negativ$ ale unor persoane consumatori de droguri sau a grupului socialH
+ dorin'a de a primi pl$cereH
+ dorin'a de a se refugia de la problemele saleH
+ dorin'a de a p$rea mai matur.
Emplicarea %n utilizarea de substan'e psihoactive prin intermediul rela'iilor i contactelor
sociale au eviden'iat c$ .D*04 BChiin$uC* .G*!4 B9$l'iC cunosc persoane care folosesc droguri*
dar nu le sunt rude sau cunotin'e apropiateH ,)*!4 BChiin$uC* G*4 B9$l'iC* dintre cei supui
studiului* cel pu'in o dat$ au avut propuneri din partea persoanelor necunoscute s$ consume
droguriH ,,*)4 BChiin$uC* 2*,4 B9$l'iC au confirmat c$ printre cei apropia'i* rude* membri ai
familiei* prieteni sunt persoane care consum$ droguri Btab.0C.
Ta)e! B
In0!ien-a 0actorior "icro'ociai ,i 0a"iiai <n <ntre)!in-area &ri"ar* a %ro/!rior (%)
C%iinu &li p
>+a propus cineva din persoanele necunoscute s$
consuma'i droguri
,)*! G*
Cunoate'i persoane care consum$ droguri* dar nu
v$ sunt persoane apropiate
.D*0 .G*!
5ve'i printre persoanele apropiate Bprieteni* rude*
membrii familieiC* persoane care consum$ droguri
,,*) 2*,
+ \ !*!DH + \ !*!DH + \ !*!!,.
).0
Primele %ncerc$ri de drogare* %n ma/oritatea cazurilor* erau legate de mari/uan$. Consumul
de alcool i fumatul este acceptat ca un comportament normativ %n mediul elevilor de ,D+,: ani.
1n num$r impun$tor de adolescen'i consider$ consumul de alcool i fumatul la atingerea
maturit$'ii drept ceva banal i pe deplin acceptabil. (+a constat c$ un procent destul de mare
subestimeaz$ pericolul vital cauzat de consumul de droguri. (tudierea prevalen'ei consumului de
substan'e psihoactive %n mediul adolescen'ilor i colectarea informa'iei ce 'ine de motivele
principale ale ini'ierii consumului de droguri* pe teritoriul Lepublicii Moldova* ne permite s$
constat$m c$?
+ Folosirea primar$ a drogurilor este %n mare m$sur$ determinat$ de ambian'a social$
+ Emplicarea %n folosirea drogurilor i a altor substan'e adictive se petrece prin intermediul
rela'iilor i contactelor sociale cu persoane drogodependente
+ 5ccesibilitatea de ob'inere a drogurilor
+ 5dolescen'ii posed$ <destul$= informa'ie %n denumirea* modul de preparare i de ac'iune a
drogurilor
+ "ntrebuin'area repetat$ a canabisului e mai caracteristic$ pentru adolescen'ii b$ie'i BFetele
adolescente de regul$ se limiteaz$ la o %ncercare solitar$ din curiozitateC
+ Nu s+a reuit de a constata categoric o preferin'$ geografic$ %n folosirea anumitor droguri
+ Constatarea tendin'ei de ma/orare a num$rului de e#perimentatori %n %ntrebuin'area drogurilor
ilicite
+ Ma/orarea procentual$ ale cazurilor de %ntrebuin'are a drogurilor de c$tre se#ul feminin
Conc!$ii
,. "ntrebuin'area primar$ a drogurilor %n perioada adolescent$ are motiva'ii i particularit$'i
specifice
). &intre factorii predispozan'i mai importan'i %n formarea narcomaniei propriu+zise sunt
cei intrafamiliali* personali i sociodemografici
.. Constatarea tendin'ei de <%ntinerire= a contingentului de persoane ce folosesc substan'e
psihoactive
0. Formarea adic'iei fa'$ de substan'ele psihoactive %n perioada adolescent$ este de scurt$
durat$* decurge malign* progredient* invalidizant i desocializant
D. 5cest contingent necesit$ de a fi inclus %n grupa de risc de/a dup$ depistarea primar$ a
%ntrebuin'$rii substan'elor psihoactiveH l$rgirea m$surilor profilactice i administrarea unui
tratament multidimensional i comple#
2. Necesitatea colabor$rii structurilor s$n$t$'ii mintale i autorit$'ilor publice %n vederea
consolid$rii resurselor umane i financiare pentru combaterea acestui fenomen
biopsihosocial.
.i)io/ra0ie
,. 7ibbel* 9.5nderson* 9. joIIevi* 5.Morgan* M.NarusI. The ,D ;(P5& report. 5lcool
and Ather &rug 1se 5mong (tudents in )2 ;uropean Countries* (tocIholm* (weden.
,:.
). joshIina ;.5. The prevalence of the use of narcotics and other psychoactive substances
in Lussia today. 8h Microbiol ;pidemiol Emmunobiol. )!!! Kul+5ugH B0C? ,D+. Lussian.
.. Mouren+(imeoni MC* >antalon >. 3es conduites addictives au# substances licites et
ilicites chez l enfant. En? 9ailly &* >enisse K3* ets. 5ddictions et psychiatrie. Paris?
Masson* ,.
0. Abservatoire Francais des &rogues et des To#icomanies. Tendances recentes? Lapport
TL;N&. Paris? AF&T* )!!!.
D. Jeinberg N8* Lahdert ;* Colliver K&. 5dolescent substance abuse? a review of the past
ten years. K.5m.5cad. Child 5dolesc Psychiatry ,GH .:? )D)+2,.
2. M.Levenco* >.Aprea* Tatiana Prigoda* (vetlana Condratiuc* E.Cociug. The primary use
of the psychoactive substances among the adolescents in the Lepublic of Moldova. -- th
Congress for 9ridging ;astern and Jestern Psychiatry. Easi* Lom@nia* +,) Eune )!!2*
p.,,.
).D
:. nOWUO^_ .l.* nOQeTSVUO^ X.X.* nO{UVS_ m.l. _TP\OT[\_SeSSOT[y PO[\ezQeSVR
S_\UO[VdeTUVb ^e|eT[^ T\efV POf\OT[UO^ ^ n\_TSOf_\TUOc U\_e.-- XOP\OTt
S_\UOQOwVV* )!!! w.* s.* T. 2,+20.
G. nO{UVS_ m.l.* Xt{VSTUVW n.X.* _cO[_ l..* ]\[O^eSUO X.`. `OSV[O\VSw
\_TP\OT[\_SeSSOT[V PO[\ezQeSVR PTVbO_U[V^Stb ^e|eT[^ BalXC T\efV ]d_|VbTR w.
`OTU^t. -- `.* )!!.* .2 T.
. nO{UVS_ m.l.* nV\v_SO^_ X.X. V TO_^[. nOcPQeUTS_R OgeSU_ ]PO[\ezQeSVR alX
cOQOfevy} ^ wO+XOT[OdSOc OU\]we `OTU^t -- `.* )!!0.
,!. n\V^]QVS m.r.* `_U_\O^ Z.l. ZOgV_QySO+PTVbOQOwVdeTUVe V UQVSVUO+
zVOQOwVdeTUVe _TPeU[t T[_SO^QeSVR we\OVSO^OW S_\UOc_SVV ^ cOQOfOc ^Ox\_T[e. --
XOP\OTt S_\UOQOwVV* )!!) w.* s)* T. 0.+D!.
,,. `OQOfvy V S_\UO[VUV BTOgVOQOwVR S_\UO[Vxc_C. - aOf \ef. X. l. ZOzOQe^_ V . a.
]|eSUO. _\yUO^? NO\TVSw* )!!!* 0.) T.
,). e^eSUO `.* r_U] lS.* kP\R X.* nOSf\_[}U Z.* a\VwOf_ N. kTOzeSSOT[V u_U[O\O^
\VTU_* TPOTOzT[^]}|Vb ^O^QedeSV} POf\OT[UO^ ^ ]PO[\ezQeSVe PTVbO_U[V^Stb
^e|eT[^. -- 5nale tiin'ifice. ;d.>EE. Probleme actuale %n medicina intern$. 8ilele
1niversit$'ii consacrate celor ,D ani de la proclamarea independ. Lepublicii Moldova.
,+)! octombrie* )!!2* vol.EE* p.,D0+,DG.
VINCAMINA 9N TRATAMENTUL COMPLE5 AL .OLNAVILOR DE VCRST1
9NAINTAT1 CU ATEROSCLEROZ1 I TUL.UR1RI PSIHICE
Ae7an%r! Nac!, E"iia .o,nea/a, E!/enia Caenici, Lari'a .oronin, Anato Nac!, Ion
Co,ci!/
Catedra de psihiatrie N , i )
S!""ar#
Vinca"ine in co"&e7 treat"ent o0 &atient' o0 a%vance%
a/e Dit3 at3ero'cero'i' an% "enta
G0 patients with cerebral atherosclerosis of the EE and EEE stages were e#amined clinical+
catamnestic. From clinical aspect* the intelectual mnestic and cognitive disorders prevailed the
associated with acute psychotic states. Et was established that* a comple# treatment given to this
category of patients with vasoactive* antihypertensive remedies* permits a significant
improvement both of psycho+emotional* behavioural and of the disturbed cognitive functions.
Re$!"at
5u fost investiga'i clinico+catamnestic G0 pacien'i cu ateroscleroz$ cerebral$ de gradul EE
i EEE. "n aspect clinic au predominat tulbur$rile intelectual+mnestice i tulbur$rile cognitive*
asociate cu st$ri psihotice acute. (+a constatat c$* alocarea unui tratament comple# cu remedii
vasoactive* antihipertensive i psihotrope acestei categorii de bolnavi* permite ameliorarea
considerabil$ at@t a func'ion$rii psiho+emo'ionale* comportamentale* c@t i a func'iilor cognitive
deteriorate.

Act!aitatea &ro)e"ei
"n ultimele decenii maladiile cardiovasculare Bhipertensiunea arterial$* ateroscleroza
cerebral$C se %nt@lnesc tot mai frecvent. "n general* aceste maladii au o evolu'ie malign$*
concomitent* fiind i refractare la tratament. "n ultima perioad$ de timp* mai multe publica'ii
semnaleaz$ despre eficien'a %nalt$ a vincaminei Bo#ybralC la bolnavii cu ateroscleroz$ h,H )H .H 0i.
Mai pu'ine lucr$ri sunt consacrate eficien'ei vincaminei Bo#ybralC %n tratamentul bolnavilor cu
ateroscleroz$ de v@rst$ %naintat$* perioad$* c@nd tulbur$rile mnezice sunt adeseori asociate cu
st$ri psihotice acute. "n conformitate cu Fhidul farmacoterapeutic* Chiin$u B)!!2C* vincamina
Bo#ybralC reprezint$ un alcaloid* cu efect vasodilatotor i antihipertensiv. Lemediul dilat$
).2
preponderent vasele sangvine cerebrale* reduce rezisten'a circulatorie i amelioreaz$ iriga'ia
sangvin$ encefalic$* concomitent cresc@nd utilizarea glucozei i o#igenului de c$tre neuroniH
amelioreaz$ memoria i alte func'ii cognitive* crete capacitatea de munc$ intelectual$ h)H .H 2H
:i.
"n opinia lui >. (troescu B,C* vincamina Bo#ybralC amelioreaz$ circula'ia sangvin$
cerebral$. 5utorul afirm$ c$* la bolnavii cu insuficien'$ cerebral$ cronic$ are loc o cretere a
flu#ului sangvin cerebral. Metabolismul neuronal este stimulat prin creterea consumului de
o#igen i diminuarea raportului lactat-piruvat. >. (troescu men'ioneaz$ amelior$ri
psihocomportamentale evidente la b$tr@nii cu ateroscleroz$ cerebral$* care administrau
vincamin$ Bo#ybralC.
"n tratatul de Farmacologie sub redac'ia 5ureliei Nicoleta Cristea B)!!2C* vincamina
Bo#ybralC este calificat de asemenea ca remediu ce crete flu#ul sangvin cerebral* stimuleaz$
metabolismului neuronal i* autoarea este de acord cu >. (troescu c$* administrarea acestui
alcaloid sporete asimilarea o#igenului i scade raportul lactat-piruvat la nivel neuronal. "n
aceeai surs$ se men'ioneaz$ c$* vincamina Bo#ybralC poten'eaz$ efectul somnifer al hipnoticelor
barbiturice* benzodiazepinice i alcoolului. Nu influen'eaz$ debitul cardiac i flu#ul sangvin
renal h)i.
Ma/oritatea autorilor studiind ac'iunea vincaminei Bo#ybralC a/ung la concluzia c$*
remediul e mai eficient la persoanele de v@rst$ %naintat$. "n acelai timp* mai multe studii h,H .H
2i demonstreaz$ c$* vincamina Bo#ybralC poate fi utilizat$ cu succes i la pacien'ii mai tineri
B)D+0! aniC cu tulbur$ri discirculatorii de origine to#ic$* infec'ioas$* mi#t$H osteohondroz$* la
care* %n tabloul clinic predomin$ cefaleea* fatigabilitatea* iritabilitatea* dispersarea aten'iei*
disconfortul general* st$rile de triste'e* m@hnire* lentoare ideomotorie* etc. hi.
Sco&! 't!%i!!i a vizat evaluarea eficien'ei tratamentului comple#* incluz@nd vincamina
Bo#ybralC la bolnavii de v@rst$ %naintat$ cu ateroscleroz$* manifestat$ clinic preponderent prin
tulbur$ri intelectual+mnezice sau tulbur$ri intelectual+mnezice asociate cu st$ri psihotice acute.
Materia ,i "eto%e
5u fost e#amina'i clinico+catamnestic G0 pacien'i cu ateroscleroz$ cerebral$ gradul EE i
EEE B)2 femei i DG b$rba'iC. "n studiu nu au fost inclui bolnavii care au suportat anterior infarct
miocardic sau accidente vasculare cerebrale. in@nd cont de prezen'a tulbur$rilor intelectual+
mnezice i a st$rilor psihotice acute pacien'ii au fost diviza'i %n ) grupe. To'i pacien'ii au
beneficiat de tratament comple# %n func'ie de severitatea maladiei i a sindromului
psihopatologic predominant.
Re$!tate ,i %i'c!-ii
Pentru a realiza scopul stabilit au fost analizate clinico+catamnestic G0 cazuri clinice de
ateroscleroz$ cerebral$ gradul EE i EEE. >@rsta medie a bolnavilor a constituit ::*D D*)D ani.
Pacien'ii au fost repartiza'i %n dou$ grupe* 'in@nd cont de prezen'a tulbur$rilor intelectual+
mnezice i a st$rilor psihotice acute.
"n primul grup au fost inclui 0G pacien'i* la care %n tabloul clinic predominau deregl$ri
mnezice. 9olnavii prezentau subiectiv acuze la cefalee* pasivitate* pierderea intereselor* verti/*
zgomot %n urechi* deregl$ri de echilibru* diminuarea memoriei* dificult$'i de a+i concentra
aten'ia* diverse tulbur$ri hipnice. Ca e#emplu poate servi urm$torul caz cliinic.
9olnava L.* G) ani. ;reditatea f$r$ semnifica'ie psihiatric$. (+a dezvolvat normal. &up$
absolvirea institutului pedagogic a %ndeplinit diferite func'ii administrative. ;ste c$s$torit$* are
doi copii. Lela'iile %n familie sunt satisf$c$toare. (e caracterizeaz$ ca fiind hiperactiv$* stenic$*
comunicabil$. 5 participat %n luptele celui de+al doilea r$zboi mondial. &up$ v@rsta de :! ani a
observat c$ treptat s+a redus capacitatea de memorizare* reten'ie i reproducere a informa'iilorH s+
a instalat o stare de astenie uoar$. "ns$* %n pofida modific$rilor men'ionate* a r$mas suficient de
activ$* cu spirit de ini'iativ$* adecvat$ %n aspect profesional. C$tre v@rsta de :D ani starea
s$n$t$'ii s+a agravat. Prezenta acuze la cefalee* pierderea echilibrului* fatigabilitate* oboseal$*
apatie* a pierdut interesul fa'$ de persoanele din antura/* men'iona diminuarea memoriei* %n
special vis+a+vis de cunotin'ele acumulate %n ultima perioad$ de timp i informa'iile primite
).:
recent. 5 devenit mai labil$ emo'ional* constat@nd c$* cele mai ne%nsemnate evenimente* situa'ii
habituale o f$ceau s$ pl$ng$H comportamentul r$m@nea adecvat. &atorit$ tulbur$rilor mnezice nu
era capabil$ s$+i organizeze activit$'ile* s$ se descurce f$r$ %nso'itor* mai ales* %n locuri
necunoscute.
(+a tratat %n condi'ii de ambulator. 5 urmat c$teva cursuri de tratament* incluz@nd remedii
nootrope* nicergolin$* vinpocetin$* phezam. Terapia men'ionat$ a avut efect instabil. (+a
recomandat (ol. vincamini Bo#ybral )*!C Nr. )! i-m* thiamin$ i sirop Ferovital. 1lterior* timp
de dou$ luni s+a administrat vincamina Bo#ybralC %n capsule* c@te o capsul$ de dou$ ori pe zi* iar
apoi* timp de %nc$ o lun$ + c@te o capsul$ %n zi. &up$ o %ntrerupere de . luni* bolnava a mai urmat
%nc$ dou$ cursuri identice pe parcursul unui an. Lezultatele tratamentului au fost %ncura/atoare.
Pacienta a devenit mai activ$* au disp$rut verti/ul* cefalea* s+au atenuat acufenele. Lelativ s+a
restabilit memoria* spiritul de ini'iativ$* interesul fa'$ de persoanele din antura/* s+a ameliorat
somnulH a devenit apt$ s$+i gestioneze de sinest$t$tor activit$'ile* s$ se plimbe f$r$ %nso'itor prin
ora.
5cest caz clinic demonstreaz$ iluctrativ c$* la pacient$* ini'ial au fost prezente simptome
caracteristice pentru ateroscleroza cerebral$ f$r$ simptome psihotice acute. Concomitent se
eviden'iaz$ efectul satisf$c$tor al administr$rii tratamentului comple#* care a inclus vincamina
Bo#ybralC in/ectabil i per os %n asociere cu thiamina i gerovitalul la o persoan$ de v@rst$
%naintat$.
"n grupul EE* format din .2 pacien'i* la care* spre deosibire de primul* %n tabloul clinic
tulbur$rile intelectual+mnezice au fost asociate cu st$ri psihotice acute. Pe l@ng$ acuzele
prezentate de bolnavii din lotul E* la bolnavii din grupul doi au fost prezente i tulbur$ri
psihotice care s+au manifestat preponderent sub aspectul unor idei hipocordiace cu multiple
fenomene cenestopatice Bfrisoane* senzaii de furnic$tur$ cutanat sau-i subcutanat* %n'ep$turi %n
diferite p$r'i ale corpuluiC. "n acelai timp* la pacien'ii din grupul EE de studiu se eviden'ia
nervozitatea* irascibilitatea crescut$* labilitatea emo'ional$ e#trem$* uneori ating@nd nivelul
incontinen'ei emo'ionale* interferate de reac'ii afective cu tendin'e de auto+ sau heteroagresiune*
care se finisau adeseori cu st$ri de agita'ie psihomotorie cu elemente de negativism sau-i
egocentrism. Pacien'ii cereau continuu s$ li se acorde <mai mult$ aten'ie=. "n unele cazuri
deveneau apatici* necomunicabili* cufunda'i %n propriile tr$iri. 3a D pacien'i au fost prezente st$ri
de dezorientare temporo+spa'ial$. 1nii bolnavi e#puneau idei de dedublare i intermetamorfoz$*
afirm@nd c$ rudele apropiate sunt nite persoane absolut necunoscute.
&rept e#emplu prezent$m urm$torul caz clinic?
9olnava &.* : ani. 5ntecedentele heredocolaterale f$r$ semnifica'ie psihiatric$.
&ezvoltarea precoce f$r$ particularit$'i. 3a v@rsta de .D ani a suferit o traum$ craniocerebral$
f$r$ pierderea contien'ei. (+a tratat %n condi'ii de ambulator. &up$ absolvirea institutului agricol
a lucrat %n calitate de agronom. 3ocuiete %mpreun$ cu sotul i nepotul. &in spusele so'ului* de
mai mul'i ani se eviden'iaz$ ca fiind o persoan$ pedant$* principial$* adeseori manifest@nd
g@ndire rigid$* v@scoas$* tendin'e de e#punere am$nun'it$ a detaliilor neesen'iale ale
evenimentelor* fenomenelor* situa'iilor* etc. Concomitent men'ioneaz$ c$ so'ia <este o fire cam
egoist$=. Primele semne ale maladiei au ap$rut la v@rsta de :! ani* manifest@ndu+se preponderent
cu fenomene cenestopatice B%n'ep$turi* senza'ii de furnic$tr$ subcutanat$* frisoane* valuri de frig*
c$ldur$ %n tot corpul* dureri surde persistente* migratoare* e#trem de nepl$cuteC. Treptat* pacienta
a devenit mai irascibil$* s+a instalat labilitatea emo'ional$ v$dit$. Periodic ap$reau st$ri de
m@nie* ur$* furie cu tendin'e auto+ sau-i heteroagresive* care ulterior evoluau spre agita'ie
psihomotorie similar$ agita'iei catatonice. 5ceste st$ri alternau cu perioade de inhibi'ie
psihomotorie* apatie* abulie. 5u fost i perioade* c@nd luni %n ir* pacienta practic nu se ridica din
pat. "n acest timp bolnava manifesta negativism activ sau pasiv Bmai frecvent* sub aspect de refuz
alimentarC. Concomitent erau prezente g@nduri de dedublare i intermetamorfoz$. Edeile
men'ionate se refereau mai mult la so' i copii. 5deseori bolnava insista c$* persoana care este
continuu al$turi* care o a/ut$ s$+i realizeze activit$'ile cotidiene nu este so'ul ei* %l alunga din
apartament. Ma/oritatea timpului i+l petrecea %n limitele patului* timp de D ani nu a ieit din
).G
cas$. Cu mari dificult$'i se mica prin apartament. Concomitent* s+au instalat i tulbur$rile
mnezice sub aspectul diminu$rii memoriei* %n special nu+i putea aminti evenimentele curente.
1ita lucruri elementare. 5u fost perioade* c@nd bolnava* din spusele so'ului? <...parc$+i
revenea=. "n asemenea momente era mai calm$* mai echilibrat$* mai adecvat$* manifesta
atitudine critic$ vis+a+vis de starea sa* afirm@nd c$* sufer$ de o maladie incurabil$. "i reamintea
unele evenimente din via'a proprie* care p$reau a fi uitate* mai ales* evenimente* situa'ii din
trecutul %ndep$rtat.
5 fost supus$ tratamentului %n condi'ii de ambulator cu cinnarizin$ i pyracetam* %ns$
f$r$ ameliorare semnificativ$. "n )!!D pacientei i s+a administrat vincamin$ Bo#ybralC c@te )*! ml
timp de )! zile* %n asociere cu thiamin$* sirop gerovital* thioridazin$ D! mg-zi B%n dou$ prizeC.
1lterior* a continuat tratamentul cu vincamin$ Bo#ybralC %n capsule Bc@te o capsul$ pe zi timp de
2 luniC* asociat cu thioridazin$ )! mg-zi B%n dou$ prizeC* timp de 2 luni. &up$ o %ntrerupere de .
luni cura de tratament men'ionat$ anterior a fost repetat$. &atele catamnestice dup$ o perioad$
de un an de zile au scos %n eviden'$ ameliorarea func'iilor cognitive i afectiv+comportamentale.
5u disp$rut senza'iile cenestopatice* a devenit mai echilibrat$* mai activ$. Comparativ cu
perioada de p@n$ la tratament* nu mai st$ culcat$ %n pat* %ncearc$ s$ se implice %n activit$'ile ce
'in de gospod$rie* comunica prin telefon fiicei despre maladia sa. "+i evalueaz$ subiectiv starea
de s$n$tate proprie ca <mult mai bun$=. 5 devenit mai comunicabil$* au disp$rut ideile de
dedublare i intermetamorfoz$* %+i recunoate so'ul. (ingur$ s+a prezentat %n policlinic$ la
medicul de circumscrip'ie. Par'ial s+a ameliorat memoria* i+a rec$p$tat spiritul de in'iativ$* a
%nceput s$ citeasc$* s$ priveasc$ televizorul* preferen'ial emisiunile de tiri televizate.
Cazul clinic prezentat confirm$ eficien'a tratamentului comple#* incluz@nd vincamina
Bo#ybralC asociat$ cu thiamina i thioridazina la bolnavii cu ateroscleroz$ cerebral$ i st$ri
psihotice acute sub aspectul tulbur$rilor senesto+hipocondriace i ideilor de intermetamorfoz$
interferate de crize disforice* irascibilitate marcat$* agita'ie psihomotorie* comportament
inadecvat* negativism* tendin'e auto+ sau-i heteroagresive* tulbur$ri intelectual+mnezice.
Conc!$ii
,. >incamina Bo#ybralC este un remediu cu efecte vasodilatant* antihipertensiv i sedativ
moderatH
). Tratamentul comple# incluz@nd vincamina Bo#ybralC* administrat pacien'ilor stumuleaz$
metabolismul neuronal* sporete consumul de o#igen i aflu#ul sanguin cerebral
amelior@nd func'iile cognitive i diminu@nd simptomele psihotice acuteH
.. Tratmentul alocat pcien'ilor din studiul prezent contribuie esen'ial la stabilizarea st$rii
psihoemo'ionale i a comportamentului pacien'ilor cu ateroscleroz$ cerebral$ de v@rst$
%naintat$.
0. Tratamentul de durat$ cu vincamin$ Bo#ybralC crete nivelul de comunictivitate*
activitatea social$* spiritul de ini'iativ$ al bolnavilor cu ateroscleroz$ cerebral$ de v@rst$
%naintat$.
.i)io/ra0ia
,. Cristea 5urelia Nicoleta Tratat de Farmacologie* edi'ia ,* ;ditura Medical$* 9ucureti*
)!!2* pag.02,
). &uchene 6 Marullaz P.* jarhenbull 9. 6 Medicaments des afections arterielles
peripheripues* in Firoud K.P. BredC. Pharmacologie clinipue ed EE+e p.0,,* 0)) ;#p. (ci.
Francaise* Paris* ,GG.
.. Fhid farmacoterapeutic. Chiin$u* )!!2* pag. ,.,2+,.,:.
0. (terman+Marichescu 7. >azodilatoare %n ischemiile cerebrale Neurol. Psihiatr.
Neurochir. ,G,* )* ,,, B 9ucuretiC.
D. (troescu >. 9azele farmacologice ale practicii medicale. ;di'ia a >E+a B;ditura medical$
9ucureti* ,* pag. 0)0+0)DC
2. \b_c+ZcV[* Yv. n. l\OSTOS kUTuO\fTUVW TP\_^OdSVU PO UQVSVdeTUOW
u_\c_UOQOwVV V u_\c_UO[e\_PVV. `OTU^_* `efVgVS_* )!!!
:. `_{UO^TUVW `.Y.* eU_\T[^eSSte T\efT[^_* d_T[y ,* `OTU^_ ,G0* T[\. 0.0
).
G. Nacu 5.F.* 7otineanu M.* ;milia 9oneaga* Moldovanu M.H ;ugenia Calenici 5locarea
o#ybralului %n st$rile nevrotiforme de caracter vascular 8ilele 1niversit$'ii de Medicin$
i Farmacie < Nicolae Testemi'anu=* Chiin$u* ,* pag. 02.
PSIHOTERAPIA 9N TRATAMENTUL COMPLE5 AL NEVROZELOR
LA COPII I ADOLESCEN2I
Anato Nac!, Tatiana Lea,oc
Catedra Psihiatrie* Narcologie i Psihologie medical$ 1(MF <Nicolae Testemi'anu=
S!""ar#
P'#c3ot3era&# in t3e co"&e7 treat"ent o0 ne!ro'i' in c3i%ren an% a%oe'cent'
The study is based on the clinical+pathopsychological* catamnestic and statistic research of
,0! patients aged from D to ,: B,!D boys and .D girlsC with a large scale of neurotic disorders.
The data of psychotherapy of the patients established at the basis of the neurotic
symptomatology the intrapsychic conflict and psychological benefits caused by the disorder that
have tracIed the close connection with the peculiarities of the family functioning* education and
the parent personalities. The combination of individual* group or family psychotherapy increased
the efficiency of the treatment of the patients as it is facilitated the analysis of the psychological
aspect of the neurotic disorder in the family environment and intrapersonal relationships. The
pharmacotherapy administration was e#pedient in cases of acute neurotic symptomatology at the
stage of preparing for the psychotherapy realization.
Re$!"at
3ucrarea se bazeaz$ pe e#plor$rile clinico+patopsihologice* catamnestice i statistice ale
,0! de pacien'i %n v@rst$ de la D p@n$ la ,: ani B,!D b$ie'i i .D feti'eC cu un diapazon vast de
tulbur$ri nevrotice. &atele psihoterapiei au permis de a constata %n baza simptomatologiei
nevrotice conflict intrapsihic* avanta/e psihologice din tulburare* care erau %n leg$tur$ direct$ cu
particularit$'ile func'ion$rii familiei* educa'iei* individualit$'ii p$rin'ilor. "n acest conte#t*
preferat$ s+a dovedit a fi psihoterapia direc'ionat$ psihanalitic. Farmacoterapia este mai oportun$
%n simptomatologie nevrotic$ acut$ %n calitate de etap$ de preg$tire pentru aplicarea psihoterapiei
Befect de scurt$ durat$C.
Act!aitatea te"ei
Problema tulbur$rilor nevrotice la copii i la adolescen'i continu$ s$ r$m@n$ actual$. "n
Moldova tulbur$ri nepsihotice constituie :0*)4 %n structura nozologic$ a inciden'ei prin tulbur$ri
mintale i de comportament la copii p@n$ la ,G ani h,* )i. Crete an#ietatea copiilor %n societate
fiind influen'at$ de tendin'ele socio+economice Bcresc indicatorii divor'urilor* migra'iei p$rin'ilor
peste hotareC* este %n ascensiune frecven'a tulbur$rilor nepsihotice la copiii de la v@rsta
precolar$ spre perioada studiului %n colegii? de la ))*D4 la :,4 h.i. 5ceasta se reflect$ asupra
calit$'ii adapt$rii* anga/$rii %n c@mpul de munc$* a prosperit$'ii psihice a persoanei mature h0i.
Numeroase investiga'ii sunt consacrate metodologiei interven'iilor terapeutice* eficien'ei
metodelor psihoterapeutice hD* 2i. "ns$* %n pofida diversit$'ii metodelor de tratament* modific$ri
esen'iale %n ceea ce privete morbiditatea prin nevroze nu se %nregistreaz$. "n psihoterapia
contemporan$ se eviden'iaz$ urm$toarele direc'ii principale? psihodinamic$* fenomenologic$
Be#isten'ial+umanist$C* cognitiv$+comportamental$* care se aplic$ %n form$ individual$ i de grup
h:* Gi. Cu toate acestea se remarc$ aplicarea preponderent a psihoterapiei cognitive+
comportamentale* sugestive i a farmacoterapiei* e#ist$ pozi'ii divergente referitor la includerea
p$rin'ilor %n procesul curativ. "n Moldova la etapa actual$ persist$ problema diagnosticului
nevrozelor la copii i adolescen'i Bfrecvent se eviden'iaz$ ca tulbur$ri organice de personalitateC
i tratamentului acestor tulbur$ri* deoarece mai frecvent se aplic$ asocierea farmacoterapiei i
sugestiei h)i. Psihoterapia psihanalitic$ infantil$* ocup@nd o pozi'ie deosebit$* presupune o
)0!
abordare individual$* un rezultat mai stabil* gra'ie mentaliz$rii conflictelor interne* o atitudine
clar$ fa'$ de rolul p$rin'ilor %n tratament hi.
Necesitatea e#plor$rilor %n plan teoretic i practic este dictat$ de necesitatea optimiz$rii
interven'iei terapeutice %n cadrul tratamentului comple# al nevrozelor pentru asigurarea eficien'ei
ma#ime a acestuia* a mi/loacelor de profila#ie* %n special av@nd %n vedere refractaritatea
tulbur$rilor nevrotice.
Sco&! 't!%i!!i
Aptimizarea eficien'ei psihoterapiei %n tratamentul comple# al nevrozelor la copii i
adolescen'i.
O)iectivee 't!%i!!i
,. (tudierea minu'ioas$ a manifest$rilor clinice ale nevrozelor %n diferite etape de evolu'ie a
acestora. ). (tudierea aspectelor psihologice la pacien'i* factorilor de personalitate ai p$rin'ilor*
particularit$'ilor de func'ionare a familiei cu a/utorul seturilor de teste selectate. .. Compararea
efectului %n diferite modalit$'i de tratament? tratament comple# Bfarmaco+psihoterapeuticC*
psihoterapie* farmacoterapie Blotul martorC. 0. 5naliza comparativ$ eficien'ei variantelor de
psihoterapie Bindividual$* de grup* familial$C. D. ;laborarea unui algoritm de aplicare a
tratamentului comple#* a variantelor de psihoterapie* precum i a mi/loacelor de psihoprofila#ie.
Materia ,i "eto%e %e cercetare
(tudiul s+a a#at pe rezultatele e#amin$rii comple#e a ,0! pacien'i cu nevroze* care pe
parcursul anilor )!!,+)!!D au fost trata'i i supraveghea'i %n regim semista'ionar %n (ta'ionarul
de zi pentru copii a Enstitu'iei Medico+(anitare Publice i de ambulatoriu i &ispensarul
Psihoneurologic Lepublican EM(P (CP Costiu/eni i apoi %n catamneza ,:*D )*. luni.
&iagnosticul de tulburare nevrotic$ B%n continuare TNC a fost confirmat %n baza criteriilor EC&+
,!.
5u fost e#amina'i copii i adolescen'i de v@rst$ %ntre D i ,: ani Bv@rsta medie ,!*G. !*)2
aniC? ,!D B:D4C b$ie'i i .D B)D4C feti'e. "n func'ie de tipul tratamentului aplicat pacien'ii au fost
diviza'i %n trei grupe? E8 trata"ent co"&e7 Bfarmaco+psihoterapeuticC 6 :G BDD*:4C pacien'i* F8
&'i3otera&ie 6 )) B,D*:4C pacien'i i ;8 0ar"acotera&ie 6ot! "artor8 6 0! B)G*24C pacien'i.
5naliza pacien'ilor %n func'ie de diagnosticul de baz$ a eviden'iat trei grupe clinice ale TN?
grupa +a 6 0, B)*.4C pacien'i cu tulFurri somatoforme GHIJ.KL HIJ.ML HIJ.NL HIN.KL HON.KL
HON.PQL grupa a +a 6 )D B,:*4C pacien'i cu tulFurri anRiosSfoFiceSoFsesive' depresive GHIK-
IK.TL HIP-IP.TL HIT-IT.TL HIM.TL HMI.PL HJPL HOM-OM.MLQH grupa a +a + :0 BD)*G4C pacien'i cu
tulFurri comportamentalSmotorii GHOT.KL HOT.NL HOJ-OJ.TL HON.JL HON.NL HUM.MQ.
Pentru e#aminarea pacien'ilor au fost utilizate urm$toarele "eto%e %e cercetare? clinic$*
clinico+catamnestic$* clinico+patopsihologic$ Bmetodele proiective de desen <Casa* copac* om=
BCCAC* <Familia mea= BFMC* chestionarul <5naliza rela'iilor intrafamiliale= lui ;ydemiller ;.F.
B5LFC* chestionarele lui ;ysencI 7. BC;C? varianta pentru adolescen'i i adul'iCH metode
paraclinice B;;F* ;CA+;F* L;FCH metodele de evaluare statistic$ Banaliz$ varia'ional$*
descriptiv$ i discriminant$C.
"n prezentul studiu s+au aplicat &roce%ee %e &'i3otera&ie cu direc'ionare psihanalitic$*
precum i elemente de terapie gestaltic$* psihodram$* psihoterapie cognitiv$ BfeedbacIC* fiind
aplicate individual B0:4C* %n grup B,D4C* %n psihoterapia de familie B004C h.!,* .)!* .),* .)0*
D0* ):D* .,Gi. "n psihoterapie se asigura o durat$ e#act$ a edin'ei i periodicitate distinct$ a
%nt@lnirilor. Pacien'ii au beneficiat de la ,D la .! B%n mediu ))*D .*2.C edin'e de &'i3otera&ie
in%ivi%!a* cu durat$ de 0D+D! de minute fiecare i frecven'$ de ,+. ori s$pt$m@nal pe parcursul
a )+2 luni B%ntr+un caz timp de doi aniC. e%in-ee %e &'i3otera&ie %e 0a"iie se convocau de )+.
ori pe lun$. (+a realizat &'i3otera&ia <n /r!& pentru adolescen'ii %n v@rst$ de ,,+,: ani 6 ,D
edin'e c@te ,*D ore fiecare* , dat$ pe s$pt$m@n$ timp de .*D luni. "n rezultatul tratamentului se
releva? compensare clinic$ complet$ Bdispari'ia complet$ a simptomatologieiC* compensare
clinic$ par'ial$ Bdiminuarea totalit$'ii simptomatologiei* dispari'ia par'ial$ a simptomatologiei
concomitente sau atenuarea simptomatologiei de baz$ i persisten'a celei concomitenteC* precum
i absen'a compens$rii.
)0,
Re$!tatee o)-in!te
&in datele anamnezei la .)*4 pacien'i se remarcau antecedente eredocolaterale de TN* la
,*.4 + psihopatie B\!*!DC* la 0 B)*4C pacien'i + antecedente de schizofrenie Bmai frecvent %n
grupa EE* p!*!DC. (+a depistat factorul psihogen %n declanarea patologilor %n perioada ante+
perinatal$ a pacien'ilor? D:*4 pacien'ilor au fost n$scu'i din sarcini patologice Bto#icoz$*
iminen'$ de avort spontanC dintre care D*.4 pe fondal unui stresul emotiv sau starea nevrotic$ a
mamei determinate de evenimentul sarcinii Batitudinea fa'$ de modific$rile fiziologice din
organism* sarcin$ nedorit$ sau se# nedorit al viitorului copil* care se refer$ la istoricul mamei %n
familia progenitorC* problemele interpersonale ale so'ilorH din naterii Bprelungite* precipitateC +
2)*4 cazuri* cu prematuritate* supramaturitate a nou+n$scutului + mai frecvent %n grupa 6
),*24 pacien'i B\!*!DC. 3ucr$rile psihanaliticilor atest$* c$ climatului emo'ional %n diad$
mam$+copil %i revine un rol mai semnificativ* dec@t irului de evenimente traumatizante h,!i.
"ns$ la 2: B0:*4C pacien'i %n perioada precoce s+a relevat nevropatia Binstabilitatea func'iilor
organelor digestive* tulbur$ri de somn* sl$bire somatic$C. (emne de insuficien'$ constitu'ional$+
organic$ ale v@rstei precoce se constatau %n tratamentul mai pu'in eficient? antecedente
eredocolaterale de TN + D!4 cazuri de efect pozitiv* nateri patologice 6 02*24 cazuriH reten'ie
form$rii controlului sfincterian + ..*.4* reten'ie form$rii mersului de sine st$t$tor din cauza
fobiei dup$ o c$dere 6 02*:4 cazurile cu efecte pozitive %n urma tratamentului B\!*!DC.
"n func'ie de componen'a familiei efect pozitiv s+a eviden'iat mai frecvent la pacien'ii din
familii incomplete B2)*,4C i educa'i de bunici* rude Bp$rin'ii erau pleca'i la munc$ peste hotareC
+ D:*,4 cazuri B\!*!DC* %n tratamentul unicului copil BD*.4C* figurilor ale p$rin'ilor dominante*
autoritare* agresiveH domin$rii i superiorit$'ii figurilor bunicilor i subordon$rii imaginilor
bunicu'elor B,!!4C + proFa de desen HV. Tratamentul era ineficient mai frecvent la copiii ta'ilor
mai tineri Bv@rst$ sub )! ani la naterea copiluluiC + G.*.4 Bfamilii divor'ate* cu conflicteC* din
lipsa leg$turilor emo'ionale cu familia e#cluderea tat$lui din procesul de educa'ie cu dominarea
mamei* e#plic@ndu+se prin dificult$'ile de antrenare a familiei %n psihoterapie B\!*!DC. "n
psihoterapie au fost important transferul p$rintesc asupra psihoterapeutului* prelucrarea dorin'ei
condi'ionale a pacientului de a %ntoarce p$rin'ii. "n func'ie de caracteristicile educa'iei*
func'ion$rii familiei Bdatele 5LFC tratamentul pacien'ilor s+a dovedit a fi mai pu'in eficient %n
hiperprotec'ia tolerat$ B02*,4C Bautosacrificiu* satisfacerea necritic$ a oric$ror necesit$'i ale
copiluluiC* investirea dependen'ei* infantilit$'ii afective a copiilor B))*)4C* dec@t %n
responsabilitatea moral$ sporit$ + 2!4 i %n hipoprotec'ie + D:*,4 cazuri B\!*!DC. Tendin'ele
compensatorii ale problemelor personale ale p$rin'ilor %n stilul instabil de educa'ie influen'au
eficien'a tratamentului %n /um$tate din cazuri B\!*!DC. 5stfel* conflictele intrapsihice ale
p$rin'ilor pot contribui la apari'ia i acutizarea tulbur$rilor nevrotice la copii h,,i.
"n prezentul studiu efect pozitiv se %nregistra mai frecvent la pacien'ii mai adapta'i*
satisf$cu'i de %nv$'$tur$ 2G4 cazuri* la fete 6 2D*:4 cazuri B\!*!DC* la pacien'ii de v@rst$ D+:
ani* care frecventau gr$dini'ele de copii + 2)*D4 cazuri B\!*!DC. "n cadrul anamnezei la
ma/oritatea pacien'ilor BD*:4C au fost depistate tulbur$rile somatice acute* %n originea c$rora se
urm$rea aspectul psihic Batitudinea+comportamentul mamei* hipertutel$* naterea sibsului*
perioada de adaptare* separareC i simptomatologia vegetativ+visceral$. 5naliza eficien'ei
tratamentului %n func'ie de dispozi'ia somatic$* concomitent$ declan$rii nevrozei* s+a dovedit a
fi important$ pentru elucidarea efectului tratamentului st$rilor an#ioase+fobice* al tulbur$rilor
somatoforme? %n disfunc'ii ale aparatului digestiv Bgastrit$* disfunc'ii ale c$ilor biliare*
intestinaleC efecte pozitive se %nregistrau la .G*D4 cazuri* %n tulbur$ri ale sistemului
cardiovascular Btulbur$ri func'ionaleC 6 %n 22*:4 cazuri B\!*!DC. "n func'ie de componentul
vegetativ+visceral tratamentul efectiv mai frecvent se %nregistra la fobiile cu disfunc'ii ale
sistemului cardiovascular? tahicardie* senza'ia de compresiune %n regiunea cordului* etc. B2*)4C*
dec@t la fobiile cu disfunc'iile tractului gastro+intestinal? grea'$* senza'ii de disconfort* mic'iuni*
de defecare imperioase 6 )G*24 cazuri B\!*!DC. "n aceste cazuri p$rin'ii mai frecvent reac'ionau
la acuzele somatice ale copiilor* apel@nd la farmacoterapie* uneori aplicarea psihoterapiei
individuale era insuficient$ + D,*,4* deoarece p$rin'ii evitau psihoterapia B\!*!!,C.
)0)
5naliza eficien'ei tratamentului din punctul de vedere al factorilor patogenii a relevat* c$
efect pozitiv mai frecvent se %nregistra %n cazurile unui psihotraumatism %ndelungat Bseparare*
doliuC 6 G!4 din pacien'i Beste necesar timp pentru prelucrarea psihic$ a problemeiC* mai rar %n
urma unei psihotraume acute BstressC 6 .2*04 din pacien'i B\!*!,C. "n func'ie de tipul
conflictului nevrotic %n psihogenie efect pozitiv se %nregistra %n conflict de tip isteric B0G*.4CH
neurastenic B0!*:4CH obsesiv6psihastenic 6 la D!4 din pacien'i B\!*!DC* deoarece erau prezente
avanta/ele psihologice de TN 6 mai frecvent <evitarea solu'ion$rii problemelor dificile= B0D*24C*
<evitarea unor %ns$rcin$ri acas$= + %n .)*,4 cazuri cu efecte pozitive B\!*!DC. Conform datelor
psihoterapiei* con'inutul conflictelor intrapsihice* al avanta/elor psihologice includeau
problematica rela'iilor reciproce p$rinte+copil. Lezultatele studiului propriu atest$* c$
ne%n'elegerea de c$tre p$rin'i a specificit$'ii dezvolt$rii individuale a copilului* discordan'a cu
atept$rile lor* neconformitatea cerin'elor posibilit$'ilor* necesit$'ilor copiilor constituiau
conflictele interne ale copilului* de e#emplu* %ntre norme i tendin'e spre un comportament
agresiv 6 024 cazuri cu tratament efectiv. 7iperprotec'ia %n educa'ie determina conflictul %ntre
necesitatea independen'ei i dependen'$ + D!4 cazuri. Neacceptarea emo'ional$ a copilului
constituia o parte din conflictul %ntre necesitatea ma/or$ de manifestare a <;go+ului= s$u i lipsa
recunoaterii realiz$rilor + D2*4 din cazuriH avanta/ul psihologic din TN <c$utarea autoafirm$rii*
recunoaterii* semnifica'iei proprii= 6 D2*24 cazuri cu efecte pozitive B\!*!DC.
Conform rezultatelor testului CCA* la pacien'i identic %n grupe clinice s+au constatat
probleme de personalitate la nivel nevrotic? de comunica'ie* autopercepere* control e#cesiv al
instinctelor corporale* retr$irea sl$biciunii proprii* inferiorit$'ii* fobii* izol$rii* tendin'elor
agresive* manifest$ri depresive* tendin'$ spre autonomia blocat$ de familie* culpabilitate h,)i.
Toate aceste caracteristici pot servi drept baz$ pentru conflicte nevrotice cu manifest$ri clinice.
"n tabloul clinic al TN s+a eviden'iat sindromul de baz$ al tulbur$rilor diagnosticate*
precum i un ir de sindroame comorbide nevrotice BsuplimentareC mai pu'in manifeste.
Psihopatologia nevrozelor includea simptomatologia astenic$* obsesiv$+fobic$* afectiv$* isteric$*
somatoform$* precum i tulbur$ri ale somnului* comportamentului i tendin'elor la nivel de
instincte. "n tablou clinic al pacien'ilor din grupa W mai frecvent erau prezente dou$ B.0*)4C sau
trei B0*4C sindroame comorbideH %n tratament mai frecvent se aplica numai farmacoterapia
B0G*G4C B\!*!!,C* %n componen'a tratamentului comple# 6 psihoterapia individual B:2*)4CH
efect pozitiv se remarca %n )*.4 din cazuri B\!*!,C. "n grupa XX mai frecvent se remarca unul
B.24C sau dou$ B.24C sindroame comorbideH %n tratament mai frecvent se aplica numai
psihoterapia B.)4C* se folosea asocierea psihoterapiei individuale i familiale B00*04CH
psihoterapiei individuale' de grup i familiale B,,*,4C* efect pozitiv se releva %n 0G4 din cazuri
B\!*!,C. "n grupa XXX mai frecvent se %nregistra un singur sindrom de baz$ B0D*4C sau un
sindrom comorbid 6 .)*04 din pacien'i B\!*!DCH se aplica tratament compleR B20*4CH
asocierea psihoterapiei individuale i de grup B,.*,4CH psihoterapiei individuale i familiale +
0)*24 B\!*!DCH efect pozitiv s+a constatat mai frecvent + 2)*)4 din cazuri B\!*!,C.
"n rezultatul analizei datelor paraclinice s+a constatat* c$ la pacien'i cu tratament eficient se
relevau semne neesen'iale de insuficien'$ organic$? ;;F 6 DD*24 de cazuriH ;CA+;F 6 D,*)4
de cazuriH L;F 6 DG*,4 de cazuri B\!*!DC. "n ceea ce privete influen'a calitativ$ este necesar
de men'ionat* c$ %n asociere cu tipurile anomale de educa'ie familial$* atept$rile perfec'ioniste
ale p$rin'ilor de la copii* diminuarea organic$ puteau conduce la declinul nivelului individual al
adapt$rii psihice* cresc@nd vulnerabilitatea la factorii psihogeni.
Lezultatele complet$rii C; atest$* c$ efect pozitiv mai frecvent se constat$ la pacien'ii cu
introversie + G,*.4 din cazuri B\!*!,C* neyrotism %nalt + 0G*:4 din cazuri B\!*!DC* p$rin'ii
c$rora de asemenea manifestau introversie 6 D,*)4 B\!*!DC i neyrotism %nalt 6 D2*G4 din
cazuri* adic$ tr$s$turi de temperament melancolic h,)i. 5stfel* concordan'a particularit$'ilor
personale* leg$tura st$rii emo'ionale a copilului i p$rintelui Bmai frecvent a mameiC /oac$ un rol
semnificativ nu numai %n declanarea tulbur$rilor* dar i %n procesul psihoterapiei. &e aceea
psihoterapia p$rin'ilor B004C* %n cadrul lucrului cu copilul* presupune eviden'ierea i analiza
)0.
aspectelor infantile ale fenomenelor de transfer %n procesul terapiei i este direc'ionat$ spre
a/utorarea p$rin'ilor s$ reueasc$ cu succes s$+i realizeze func'iilor lor de p$rin'i.
Tipul de tratament influen'a statistic semnificativ rezultatul? tratamentul comple# 6 2D*04
pacien'ii cu efect pozitivH psihoterapie + G2*04H farmacoterapia Blotul martorC 6 ,!4 pacien'ii cu
efect pozitiv 6 se remarca efect de scurt$ durat$* fiind c$ ma/oritatea pacien'ilor dup$ tratament
%n (ta'ionarul de zi se adresau repetat la psihiatru sau neurolog %n condi'ii de ambulatoriu pentru
farmacoterapie B\!*!!,C. ;ficien'a diferitor variante de psihoterapie se deosebea concludent?
psihoterapia individual$ 6 %n D,*,4 cazuri* aplicarea consecutiv$ a psihoterapiei individuale i
de grup 6 %n ::*G4 din cazuriH psihoterapia individual$ i familial$ 6 %n G2*G4 din cazuriH %n
asocierea psihoterapiei individuale* familiale i de grup efecte pozitive se %nregistrau %n toate
cazurile B\!*!,C. 5stfel* tratamentul era mai eficient %n asocierea variantelor de psihoterapie* la
aplicarea psihoterapiei familiale* e#plic@ndu+se aceasta prin semnifica'ia personalit$'ii p$rin'ilor*
rela'iilor reciproce* stilului de educa'ie %n apari'ia i evolu'ia TN la copil hi. (copul principal al
activit$'ii cu p$rin'ii* adi'ional la a/utorul %n dep$irea tuturor dificult$'ilor* eferente din procesul
tratamentului copilului lor* const$ %n antrenarea p$rin'ilor %n procesul de cunoatere a copilului
propriu* realizarea %n'elegerii i interac'iunii adecvate cu el.
Di'c!-ii
"n cadrul select$rii variantei psihoterapiei se luau %n considerare datele clinico+
patopsihologice* particularit$'ile de v@rst$ i individuale ale pacientului* precum i dinamica
rela'iilor reciproce ale copilului i p$rin'ilor %n prima consulta'ie. ;ste foarte important acordul
p$rin'ilor pentru aplicarea psihoterapiei* influen'a lor poten'ial$ sau real$ asupra procesului
terapeutic? hipertutela* frica separ$rii copilului de p$rinte* opozi'ia adolescentului %n privin'a
convorbirilor individuale cu medicul se analizau %n cadrul consulta'iilor familiale* cu trecerea
ulterioar$ la psihoterapia individual$ h,.i.
;vitarea consulta'iilor* indiferen'a p$rin'ilor fa'$ de acestea* severitatea st$rii copilului
defineau semnifica'ia ma/or$ a farmacoterapiei %n tratament. 5stfel* farmacoterapia este adecvat$
numai %n abordul unei st$ri nevrotice clinic pronun'ate i numai ca o etapa de preg$tire a
pacien'ilor pentru psihoterapie orientat$ spre vindecarea personalit$'ii 6 rezolvarea conflictelor
intrapsihice i la eliminarea cauzei nevrotice.
Psihoprofila#ia are o semnifica'ie deosebit$ %n depistarea precoce a manifest$rilor
nevrotice* a problemelor form$rii personalit$'ii copilului prin e#tinderea lucrului cu familia %n
coli* gr$dini'e. Psihoterapia contemporan$ face posibil$ prevenirea declan$rii nevrozei %n etapa
prenozologic$. 5dministrarea farmacoterapiei nu %nl$tur$ aspectul psihologic al etiologiei*
patogeniei nevrozelor* conduc@nd la instalarea tr$s$turilor nevrotice de caracter* la dezadaptare.
Tratamentul pacientului cu TN a fost prezentat %n form$ de algoritm* care ia %n considerare
corela'ia datelor clinico+paraclinice cu caracteristicile patopsihologice ale tulbur$rii i presupune
urm$toarele etape succesive?
Eta&a E+ confirmarea diagnosticului conform criteriilor CEM+,!H
Eta&a F+ e#aminarea pacientului* aplic@nd metodele proiective CCA* FM* C;* care eviden'iaz$
caracteristicile patopsihologice ale TN la nivel incontient i de pe pozi'ia autoaprecierii.
Eta&a ; + e#aminarea p$rin'ilor aplic@nd C;. pentru adul'i* 5LF lui ;ydemiller ;. F. pentru
elucidarea datelor obiective privind educa'ia i func'ionarea familiei pacientului.
Eta&a B? diagnosticul direc'ionat psihoterapeutic lu@nd %n considerare comple#ul de factori
etiopatogenici? probleme de situa'ieH deregl$ri %n sistemul familialH tulbur$ri cognitive i de
comportamentH probleme emo'ionaleH tulbur$ri de dezvoltare i modific$ri de personalitateH
abateri biologiceH
Eta&a G? selectarea variantelor psihoterapiei %n func'ie de rezultatele din precedentele etape.
5plicarea asocierii variantelor psihoterapiei %n func'ie de interesele pacien'ilor* a abilit$'ilor de
antrenare %n procesul psihoterapiei* a pozi'iilor p$rin'ilor.
Eta&a H? supravegherea* e#aminarea pacien'ilor %n perioada de tratament* urm@nd corectarea
duratei psihoterapiei. Toate aceste interven'ii vor facilita optimizarea tratamentului comple# al
TN.
)00
Conc!$ii
,. "n baza unui material clinic suficient de amplu* folosind variate metode de e#plorare s+a
realizat un studiu comparativ al eficien'ei diverselor variante de psihoterapie pentru a sublinia
importan'a ma/or$ a psihoterapiei %n tratamentul comple# al nevrozelor la copii i adolescen'i.
). &in punct de vedere practic apartenen'a nozologic$ a st$rii nevrotice Blu@nd %n
considerare divergen'ele de clasificareC nu influen'a semnificativ asupra tehnicii psihoterapiei
direc'ionate psihanalitic* dar fiind important$ %n cazul farmacoterapiei.
.. Envestiga'iile au relevat prezen'a premorbidului nevrotic 6 particularit$'ilor de
temperament i caracter al pacien'ilor* care urm$reau leg$tur$ cu rela'iile reciproce precoce %n
diada mam$+copil* precum i cu particularit$'ile de educa'ie* de func'ionare a familiei* a
perioadei de criz$ %n dezvoltarea copilului i se manifestau prin reac'iile nevrotice i de
dezadaptare %n mediul semenilor* la coal$* la gr$dini'$.
0. Ensuficien'a cerebral$+organic$ Bde grad moderat i uorC are rolul de teren %n
declanarea tulbur$rilor nevrotice* reflect@nd problematica perioadei ante+* perinatale Bafec'iuni
somaticeC de dezvoltare a copilului.
D. (+a demonstrat* c$ tratamentul simptomatologic izolat 6 farmacoterapia* care ignoreaz$
aspectul individual* contribuie indirect la persisten'a conflictelor intrapsihice* a tulbur$rii
nevrotice* a dezadapt$rii pacien'ilor.
2. Tratamentul comple# al nevrozelor la copii i adolescen'i trebuie s$ includ$ psihoterapia
familial$* av@nd %n vedere semnifica'ia personalit$'ii p$rin'ilor* a rela'iilor reciproce* a stilului de
educa'ie %n apari'ia i evolu'ia tulbur$rii nevrotice la copil. 5socierea caracteristicilor
individuale* leg$tura st$rii emo'ionale a copilului i p$rintelui Bmai frecvent a mameiC au o
semnifica'ie ma/or$ nu numai %n apari'ia nevrozei* dar i %n procesul psihoterapiei.
:. 5socierea variantelor psihoterapiei Bindividuale* de grup* familialeC sporesc eficien'a
tratamentului* deoarece contribuie la analiza detaliat$ a aspectului psihologic al tulbur$rii
nevrotice Bal afectelor* conflictelor intrapsihiceC %n condi'ii de familie i de rela'ii interpersonale.
G. 3u@nd %n considerare durata e#isten'ei conflictelor intrapsihice ale pacien'ilor*
important$ este durata cursului i caracterul sistematic al edin'elor de psihoterapie.
.i)io/ra0ia
,. llkX l. re^\Oxt ] fe[eW V PTVbO[e\_PVR. Zaz? ZO}x* ,G. .)0T.
). Centrul tiin'ifico+Practic ($n$tate Public$ i Management (anitar* red. ef. CEAC5N1 M.
($n$tatea public$ %n Moldova anul )!!2. Chiin$u* )!!:* .!Gp.
.. C75>EL5 &5* (T;EN M9* 95E3;q j et al. Child an#iety in primary care? prevalent but
untreated. &epress 5n#iety* )!!0H )!B0C? ,DD+20.
0. LA(;NM5N (* LA&F;L( 9. Childhood adversity and adult personality. 5ust N 8 K
Psychiatry* )!!2 MayH 0! BDC? 0G)+!.
D. 9ANN;q 7. The psychopathogenic power of secrecy? child development and family
dynamics after heterologous insemination. K Psychosom Abstet Fynaecol* )!!) (epH
).B.C?)!,+G
2. 9L588;33E M* FLEFFET7( P. 9ehavioural and cognitive interventions with or without
other treatments for defaecation disorders in children. 5CP K Club* )!!) Kul+5ugH,.:B,C? )G.
:. lmnZlrYkX ll. ZO^\eceSS_R PTVbO[e\_PVR. n]\T QeUgVW. Zaz? lU_fecVdeTUVW
P\OeU[* ,:. ..DT.
G. N5C1 55. Lolul psihoterapiei de grup cogniniv+comportamental$ %n tratamentul comple# al
st$rilor nevrotice Bstudiu clinic* patopsihologic* catamnesticC. Teza de doctor habilitat %n
tiin'e medicale. Chiin$u* ,:. )0)p.
. mY l. NeO\VR V P\_U[VU_ fe[TUOwO PTVbO_S_QVx_. NOc . ae\. T _SwQ. V Sec. m.
VSe^OW V f\. `? kkk lP\eQy a\eTT* lk Vxf+^O nZ`k+a\eTT* ,. .G0T. Ze\VR
aTVbOQOwVdeTU_R UOQQeUgVR.
,!. \_Sg]xTU_R PTVbO_S_QV[VdeTU_R {UOQ_. aOf \ef_UgVeW l. k* lX. kZZkrl.
Zaz.? aV[e\* )!!D. D:2T.? VQ. BT. 02,+0G0C.
)0D
,,. 7ALN 7. Envolving parents in child psychoanalytic psychotherapy. Pra# jinderpsychol
jinderpsychiatr* )!!. &ecH D) B,!C? :22+:2.
,). lal X V TO_^[. a\_U[VdeTU_R PTVbOQOwVR. ST[\]ceS[_\VW. OT[O^+S_+YOS]?
eSVUT* )!!). 2GGT. Ze\VR aef_wOwVU_* PTVbOQOwVR* cefVgVS_.
,.. knmrYm X. kUS_ ^ cV\ \ezeSU_. ]UO^OfT[^O PO fe[TUOW PTVbO[e\_PVV. ae\. T _SwQ.
e\exVSOW . `OTU^_? rex_^VTVc_R uV\c_ nQ_TT* )!!,. ..2T. VzQVO[eU_
PTVbOQOwVV V PTVbO[e\_PVV* ^tP]TU )!.
SOMNOL6ZOPICLONE8 (E4ICACITATE CLINICO (TERAPEUTIC1
An. Nac!, G3. C*r*!,!
Catedra Psihiatrie* Narcologie i Psihologie Medical$
A)'tract
So"no 6$o&icone8 Icinica ( t3era&e!tica e00icac#
5ppro#imately ,! 4 of population suffers from chronic insomnia. En this research the
efficacy of (omnol BzopicloneC was studied in cases of insomnia that appears in ,2 patients with
an#ious+depressive and depressive disturbances. The data analysis shows that usie of (omnol in
combined pharmaceutical and psychotherapeutical treatment is relatively safe and it enhances the
process of sleeping.
Je#Dor%'+ zopiclone zopiclone* insomnia* treatment
Lezumat
5pro#imativ ,!4 din populatie sufer$ de insomnie cronica. "n aceast$ lucrare a fost 5pro#imativ ,!4 din populatie sufer$ de insomnie cronica. "n aceast$ lucrare a fost
studiat$ eficacitatea studiat$ eficacitatea (omnol+ului +ului BzopicloneC %n insomnie la ,2 pacien'i cu tulbur$ri an#ios+
depresive i depresive. 5naliza datelor ob'inute a demonstrat c$ utilizarea (omnol+ului* %n . 5naliza datelor ob'inute a demonstrat c$ utilizarea (omnol+ului* %n
tratament combinat medicamentos i psihoterapeutic* este relativ sigur$ i conduce la tratament combinat medicamentos i psihoterapeutic* este relativ sigur$ i conduce la
ameliorarea calit$'ii somnului acestor bolnavi. ameliorarea calit$'ii somnului acestor bolnavi.
C!vinte(c3eie+ zopiclone zopiclone* insomnie* tratament
Act!aitatea te"ei
Plutarh? <(omnul este singurul dar gratuit pe care %l acord$ zeii~. (omnul constituie cea
mai important$ surs$ de repaus. ;l %ndeplinete %n via'a omului dou$ func'ii ma/ore? una
biologic$ i alta psihologic$ B(. FreudC. 1nul din doisprezece europeni apeleaz$ la somnifere
noapte de noapte. 5pro#imativ o persoan$ din . are tulbur$ri de somn pe parcursul unui an de
zile. 5cestea apar de ) ori mai frecvent la persoanele de se# feminin. Num$rul oamenilor care
sufer$ subiectiv din cauza tulbur$rilor de somn creste din an %n an. Tulbur$rile de somn sunt un
simptom comun al multor tulbur$ri mentale i somatice* cum sunt tulbur$rile depresive i
condi'iile somatice* care provoac$ durere sau alt disconfort. Ensomnia este o perturbare a
somnului care survine de cel pu'in trei ori pe s$pt$m@n$* timp de cel pu'in o lun$ i este o
tulburare a echilibrului somn+veghe* care se manifest$ prin lipsa de somn sau prin reducerea
duratei si a profunzimii somnului. 5ceste tulbur$ri sunt responsabile pentru un randament sc$zut
la locul de munc$* pentru pierderea vie'ii sociale sau chiar pentru degradarea st$rii de s$n$tate.
Tulbur$rile de somn cauzate de o alt$ afec'iune se rezolv$ prin tratarea acelei afec'iuni. ;#ist$ ;#ist$
varia'ii individuale privind necesarul de somn i mul'i dintre cei care se pl@ng de insomnie* dorm varia'ii individuale privind necesarul de somn i mul'i dintre cei care se pl@ng de insomnie* dorm
probabil suficient f$r$ s$+i dea seama de aceasta. probabil suficient f$r$ s$+i dea seama de aceasta. Cele mai importante efecte nedorite ale Cele mai importante efecte nedorite ale
hipnoticelor sunt efectele lor reziduale. 5cestea sunt resim'ite de pacient %n ziua urm$toare ca hipnoticelor sunt efectele lor reziduale. 5cestea sunt resim'ite de pacient %n ziua urm$toare ca
senza'ii de lentoare si somnolent$. senza'ii de lentoare si somnolent$. Medicamentele hipnotice sunt utilizate pentru producerea
somnului c@nd acesta* din diferite cauze patologice* nu apare %n mod natural. Ensomnia implic$ o
serie de costuri directe cum ar fi cel al medicamentelor* al consulta'iilor la diveri specialiti* dar
i o serie de costuri indirecte semnificative care rezult$ din sc$derea productivit$'ii* absenteism
crescut* accidente* costuri medicale i de spitalizare legate de morbiditatea crescut$ si utilizarea
)02
dispropor'ionat$ a resurselor de %ngri/ire primar$* depresia legat$ de insomnia cronic$*
morbiditate si mortalitate crescute asociate cu somn scurt habitual* autotratament cu alcool.
Poate mai pu'in observat* insomnia afecteaz$ si persoanele din antura/ul celei suferinde. Chiar si
episoade scurte de insomnie acut$ necesit$ tratament deoarece afecteaz$ func'ionarea diurn$* iar
insomnia netratat$ poate evolua spre o forma cronic$.
Sco&! !cr*rii
;valuarea clinico+terapeutic$ a ac'iunii zopiclonei %n tratamentul comple# al pacien'ilor
cu insomnie %n episoade an#ios+depresive i depresive.
Materia ,i "eto%e
5ceast$ lucrare a fost efectuat$ %n Clinica de Psihiatrie* Chiin$u* %n baza unui studiu pe
,2 pacien'i* cu diagnostic de tulbur$ri an#ios+depresive i depresive* episod moderat i sever*
inclusiv rezistent* cu v@rsta cuprins$ %ntre ,G i 2D de ani* av@nd consim'$m@ntul scris al
pacientului. 8opiclona este un hipnotic i sedativ cu ac'iune rapid$H ac'ioneaz$ asupra diferi'ilor
parametrii ai somnului* prelungindu+i durata si %mbun$t$'indu+i calitateaH totodat$* reduce
num$rul trezirilor nocturne i al celor precoce.
Vecanism de aciuneY
8opiclona potenteaz$ efectele inhibitorii ale F595 Bacidul gama+aminobutiricC.
Nu am utilizat 8opiclona pacien'ilor cu antecedente alergice cunoscute la zopiclon$H
insuficien'$ respiratorie decompensat$H hipersensibilitate la substan'a activa* miastenie grav$*
insuficien'$ hepatica severa* sindrom de apnee in timpul somnului.
Posologie si mod de administrareY
&oza uzual$ a fost de :*D mg Bsau , comprimatC seara* %nainte de culcare i la aezarea %n
pat. 3a v@rstnici i bolnavi cu afec'iune hepatic$ s+a ini'iat tratamentul cu .*:D mg Bsau ,-)
comprimatC seara* %nainte de culcare i la aezarea in pat. A aten'ie sporita a fost acordat$
pacien'ilor cu leziuni cerebrale organice* insuficienta respiratorie sever$. (tarea depresiv$ a
/ustificat un tratament antidepresiv* care a fost combinat cu zopiclon$. 5m e#plicat pacien'ilor la
prima prescriere c$ perioada de tratament este limitat$. Pacien'ii %n general au fost avertiza'i c$ o
uoar$ somnolen'$ rezidual$ diurn$ poate fi prezent$ dup$ utilizarea acestui medicament.
Xnteraciuni medicamentoaseY
3a pacien'i s+a observat un efect cumulativ cu neurolepticele. "n dou$ cazuri la v@rstnici
s+a notat o situa'ie de supradozare printr+un somn foarte profund* cu o ulterioar$ oboseal$* i oboseal$* i
uoar$ ata#ie. uoar$ ata#ie.
Cele mai importante efecte nedorite ale hipnoticelor sunt efectele lor reziduale. 5cestea
sunt resim'ite de pacient %n ziua urm$toare ca senza'ii de lentoare i somnolen'$. Lezultatele Lezultatele
studiului au demonstrat* c$ G0 4 dintre pacien'i nu au prezentat nici un efect advers. i numai ,2 studiului au demonstrat* c$ G0 4 dintre pacien'i nu au prezentat nici un efect advers. i numai ,2
la sut$ din bolnavi aveau unele efecte adverse. Cele mai frecvente au fost gre'urile* la sut$ din bolnavi aveau unele efecte adverse. Cele mai frecvente au fost gre'urile* gustul amar*
cefaleele* cefaleele* somnolen'a rezidual$ diurn$. . Nu au fost semnalate modific$ri ale tabloului sanguin* ale
func'iei renale sau hepatice.
)0:
Caracteristici farmacoIinetice pentru (omnol Caracteristici farmacoIinetice pentru (omnol
Medicament Profil Timp
BhC
Timpul
atingerii
nivelului
ma#imal
plasmatic
BhC
Timpul Timpul
elimin$rii elimin$rii
din din
organism organism
BhC
Necesitatea
reducerii
dozei la
persoane %n
v@rst$
;fecte
adverse
(omnol (omnol Nu este un
benzodiazepin
BciclopirolonC
.*D+2 !*D+,*D )0+0G "n /um$tate Cefalee*
verti/*
gre'uri
"n aprecierea profunzimii deregl$rilor de somn am utilizat scala 7amilton cu ,: itemi* la
ini'ierea studiului* dup$ o s$pt$m@n$ i la sf@ritul studiului.
,. Ensomnia la %nceputul
nop'ii
!
,
)
5bsen'$ Badoarme f$r$ dificultateC
9olnavul se pl@nge* c$ uneori adoarme greu Bmai mult
de o /um$tate de or$ ca s$ adoarm$C
9olnavul se pl@nge* c$ adoarme foarte greu
). Ensomnia la mi/locul nop'ii !
,
)
Nu are dificult$'i
9olnavul se pl@nge* c$ somnul s$u este agitat i
perturbat toat$ noaptea
9olnavul se trezete %n cursul nop'ii 6 alege'i rubrica )
de fiecare dat$* c@nd bolnavul se trezete noaptea B%n
afar$ de cazul* c@nd se trezete pentru nevoi naturaleC
.. Ensomnia la sf@ritul nop'ii !
,
)
5bsen'$
9olnavul se trezete devreme* dar readoarme
9olnavul este incapabil s$ readoarm$ dac$ i+a p$r$sit
patul
Tensiunea psihic$ a multor pacien'i* ce sufereau de insomnie era reflectat$ %n neputin'a
lor de a se distan'a de nelinitile* temerile i gri/ile lor. ;i st$teau tre/i* medit@nd la problemele
lor* f$c@nd zadarnice %ncerc$ri de a st$p@ni =energia nervoas$~* care s+a adunat. Factorii
responsabili de tulburarea somnului lor constau %n conflictele nerezolvate* r$spunderea e#cesiv$
sau %nc$rcarea personal$* profesional$* %nt@mpl$rile neobinuite* teama de a nu fi in stare s$
adoarm$ %n noaptea urm$toare. 9olnavii r$m@neau obosi'i pe toat$ %ntinderea zilei. &ar de %ndat$*
ce se f$cea ora de culcare* frica punea st$p@nire pe ei* imagin@ndu+i* c$ vor tr$i o alt$ noapte
f$r$ somn. &eci somnul acestor pacien'i era %mpiedicat de nelinitea i agita'ia lor interioar$. ;i
nu erau capabili s$+i st$p@neasc$ tensiunea* iar insomnia se potolea p@n$ in momentul* c@nd
ap$rea urm$toarea situa'ie dificil$. Ensomnia* ce se petrecea %n ultima treime a nop'ii a fost un
indiciu caracteristic pentru e#isten'a depresiei la aceti bolnavi. En aceste cazuri* pacien'ii se
pl@ngeau* c$ se trezeau %n primele ore ale dimine'ii i c$ nu puteau adormi din nou. ;i declarau*
de asemenea* c$ se simt %n general prost dimine'ileH acest detaliu poate fi re'inut 6 mai ales %n
depresia endogen$ + c$ se %ncadreaz$ %n insomnia matinal$ sau terminal$.
&e cele mai multe ori* tulbur$rile de somn %i aveau originea %n conflictele interioare* situa'iile de
stres* comportamente incompatibile cu somnul si ateptarea an#ioasa a unei nop'i cu somn
tulburat. ;ficacitatea terapeutic$ %n cazurile noastre s+a ob'inut %n condi'ii de sedare limitat$.
Lesponsivitatea la tratamentul cu zopiclon$ este rapid observabil$ %nc$ din primele )+. zile de
administrare* printr+o senza'ie de confort* ap$rut$ diminea'a* descris$ de pacien'i i de bun$
toleran'$. Modific$ri importante ale scorului la scala 7amilton s+au observat la sf@ritul primei
s$pt$m@ni.
)0G
Terapia cu zopiclon$ a eviden'iat o ameliorare din ziua a :+a de tratament %n urm$toarele
propor'ii?
Pentru tulbur$rile de tip an#ios + depresiv? Pentru tulbur$rile de tip an#ios + depresiv?
;#celent$ + :24H bun$+,D4H moderat$+4. ;#celent$ + :24H bun$+,D4H moderat$+4.
Pentru tulbur$rile de tip depresiv? Pentru tulbur$rile de tip depresiv?
;#celent$ + :4H bun$+,04H moderat$+:4. ;#celent$ + :4H bun$+,04H moderat$+:4.
Di'c!-ii
Printre cauzele obinuite ale perturb$rilor de somn sunt an#ietatea i depresia. &epresia
reprezint$ una dintre cauzele cele mai frecvente de insomnie. &e aceea orice cauz$ primar$* dac$
este prezent$* trebuie tratat$. Ensomnia a fost un simptom primar al depresiei* dar si un simptom
rezidual al depresiei tratate* unde insomnia persistenta prezice rec$derea tulbur$rii depresive*
inclusiv rezistent$. Ensomnia intermitent$ ce se petrece %n ultima treime a nop'ii este un indiciu
caracteristic pentru e#isten'a depresiei. En acest caz* pacientul se pl@nge c$ se trezete %n
primele ore ale dimine'ii i c$ nu poate adormi din nou. ;l declar$* de asemenea* c$ se simte %n
general prost dimine'ileH acest detaliu poate fi re'inut + mai ales in depresia endogen$ refractar$ +
c$ se %ncadreaz$ in insomnia matinal$ sau terminal$. Factorii psihologici reprezint$ singura
cauza a insomniei in /um$tate din cazurile evaluate. (itua'ii stresante generate de o c$snicie
nefericita* un copil cu o suferin'a cronica* retribu'ia necorespunz$toare la locul de munca* pot
provoca tulbur$ri de somn. "n depresii pacien'ii se pl@ng adesea c$ le este greu sa adoarm$* c$ se
scoal$ %n timpul nop'ii si nu pot readormi sau se trezesc prea devreme diminea'a. Ear %n tulbur$ri
an#ios+depresive + c$ au un somn agitat sau chiar superficial* iar diminea'a c@nd trebuie s$ se
trezeasc$ au sentimentul ca nu s+au odihnit i le este fric$ s$ nu piard$ controlul somnului* au
teama ca nu mai pot dormi sau ca un somn de proast$ calitate le poate afecta s$n$tatea. &ac$
medicul trateaz$ tulbur$rile de somn pur i simplu simptomatic* prescriind medicamente
hipnotice* el se rupe %mpreun$ cu pacientul s$u de aspectele personale ale tulbur$rii. Cea mai
)0
importanta problem$* care trebuie rezolvat$ pentru conturarea tratamentului este? care sunt
tensiunile zilnice* ce refuz$ s$ ~adoarm$= i de ce se %nt@mpl$ acest lucru.
(omnol a ar$tat %n studiul nostru o rat$ %nalt$ de responsivitate. &eoarece insomnia era (omnol a ar$tat %n studiul nostru o rat$ %nalt$ de responsivitate. &eoarece insomnia era
complementar$ altor condi'ii medicale* am tratat aceste cazuri comple#. (omnol a crescut durata complementar$ altor condi'ii medicale* am tratat aceste cazuri comple#. (omnol a crescut durata
i calitatea somnului* f$r$ efecte reziduale semnificative %n diminea'a urm$toare. i calitatea somnului* f$r$ efecte reziduale semnificative %n diminea'a urm$toare. Pacientul tie
foarte bine ce %l face pe el s$ stea treaz* dar el este incapabil s$+i st$p@neasc$ tensiunea. &e
%ndat$* ce problemele zilei sunt rezolvate* insomnia se potolete p@n$ in momentul* c@nd apare
urm$toarea situa'ie dificil$. ;#perien'ele reprimate care nu au fost dezv$luite* nu devin evidente
dec@t atunci* c@nd controlul impus de realitate a fost rela#at* sa spunem* %n timpul viselor. Cu
scopul de a evada din astfel de situa'ii emo'ional stresante* pacientul se trezete de nenum$rate
ori. &e aceea pacien'ii* pe l@ng$ tratament medicamentos* care poate rezolva rapid problema*
necesit$ ulterior psihoterapie pe termen lung* aplicat$ cu scopul de a dezv$lui conflictele
e#istente.
5gen'ii hipnotici trebuie prescrii doar pentru cea mai scurt$ perioad$ posibil$* deoarece
ei nu trateaz$ tulburarea de fond. Folosindu+i se poate vorbi de un somn ~%mprumutat=. &eoarece
medicamentele suprim$* de obicei* st$rile de vis* se acumuleaz$ ~datoria de vis= a pacientului.
Tensiunile suplimentare i nelinitea din cursul zilei* urmate de doze crescute sau de
medicamente mai puternice luate la culcare* pot induce o stare %n care pacientul se simte din ce
%n ce mai pu'in responsabil de bun$starea i somnul s$u* ceea ce poate duce %n cele din urm$ la
abuzul de medicamente. &ac$ insomnia este secundar$ altei condi'ii* aceasta din urm$ va trebui
tratat$. 7ipnoticul ar trebui s$ creasc$ durata si calitatea somnului* f$r$ efecte reziduale %n
diminea'a urm$toare. 5r trebui totodat$ s$ nu modifice fiziologia somnului i s$ nu dea nici un
fel de efecte Ea oprirea administr$rii.
Conc!$ii
(omnol este un hipnotic* care rezolv$ favorabil numeroase categorii de insomnii din (omnol este un hipnotic* care rezolv$ favorabil numeroase categorii de insomnii din
punct de vedere simptomatologic. punct de vedere simptomatologic. C@nd este vorba despre insomnie* de regul$ trebuie c$utat$ o
cauz$ psihologic$* o depresie* o tulburare an#ios+depresiv$ care se cer tratate. ;ficacitatea nu a
fost unica preocupare %n tratarea pacien'ilor. Toleran'a a constituit de asemenea o problem$ de
importan'$ ma/or$. "n observa'iile noastre (omnolul? (omnolul?
nu a afectat activitatea cardiac$ nu a afectat activitatea cardiac$
nu a determinat sedare semnificativ$ nu a determinat sedare semnificativ$
este indicat pentru v@rstnici %n /um$tate de doz$ este indicat pentru v@rstnici %n /um$tate de doz$
are un poten'ial redus de interac'iune cu medicamente uzuale are un poten'ial redus de interac'iune cu medicamente uzuale
nu a afectat memoria nu a afectat memoria
a asigurat un somn odihnitor. a asigurat un somn odihnitor.
nu a determinat diminuarea performan'ei %n cursul zilei. nu a determinat diminuarea performan'ei %n cursul zilei.
"n urma studiului concluzion$m? "n urma studiului concluzion$m?
Timpul de %n/um$t$'ire a somnolului este de c@teva ore* acest lucru asigur$ Timpul de %n/um$t$'ire a somnolului este de c@teva ore* acest lucru asigur$
eliminare relativ rapid$ din organism. eliminare relativ rapid$ din organism.
Timpul atingerii nivelului ma#imal plasmatic BNma#C este de !*D 6,*D ore dup$ Timpul atingerii nivelului ma#imal plasmatic BNma#C este de !*D 6,*D ore dup$
administrare peroral$. administrare peroral$.
8opiclona nu a manifestat efecte nedorite reziduale prin senza'ii de lentoare* 8opiclona nu a manifestat efecte nedorite reziduale prin senza'ii de lentoare*
somnolent$ i sc$derea marcat$ a capacit$'ii de munc$ %n ziua urm$toare. somnolent$ i sc$derea marcat$ a capacit$'ii de munc$ %n ziua urm$toare.
Lisc minim de dezvoltare a dependen'ei i sindromului de discontinuitate. Lisc minim de dezvoltare a dependen'ei i sindromului de discontinuitate.
Compararea scorurilor 7amilton eviden'iaz$ o sc$dere global$ important$ la to'i Compararea scorurilor 7amilton eviden'iaz$ o sc$dere global$ important$ la to'i
itemii %nregistra'i. itemii %nregistra'i.
.i)io/ra0ie
,. 9run* K.P. 8opiclone* a Cyclopyrrolone 7ypnotic? Leview of Properties*
Pharmacology* 9iochemistry and 9ehavior )? G.,+G.) B,GGC
). Flass K* 3anctot j3* 7errmann N* et al. (edative hypnotics in older people with
insomnia? Meta+analysis of risIs and benefits. ZV[ )!!DH..,?,,26,,:..
)D!
.. Foa* j.3. and 7eel* L.C. 8opiclone* a Leview of Ets Pharmacodynamic and
PharmacoIinetic Properties and Therapeutic ;fficacy as an 7ypnotic* &rugs
.)B,C? 0G+2D B,G2C
0. Kamali et al.* ;nantioselective 5spects of &rug 5ction and &isposition?
Therapeutic Pitfalls* Kournal of Pharmaceutical (ciences :GBC? 2D+:,D B,GC
D. Management of insomnia in older adults (E>;LT(;N and NAL&71( Zr. [.
Psychiatry )!!:H,!?)GD+)G2.
2. Na/ib K. 8opiclone* a nonbenzodiazepine sedative+hypnotic agent for the
treatment of transient and chronic insomnia. hLeviewi h,.! refsi. \lin ]her
)!!2H)G?0,6D,2.
MODI4IC1RI PSIHOPATOLOGICE DATORATE UTILIZ1RII CANA.INOIZILOR
Oivia Ce&oi, Dorina Nicoae'c!, Cri'tina C3e&tene
BConduc$tor tiin'ific* Enga &eliv* d.t.m.* cercet$tor tiin'ific al 3aboratorului de NarcologieC
Catedra Psihiatrie i Narcologie* Facultatea de Perfec'ionare a Medicilor
S!""ar#
Canna)inoi' I in%!ce% &'#c3o&at3oo/ica c3an/e'
Cannabis currently presents the most e#tensively + and illegally + used drug. Et is estimated
that )D 4 of the population use it and that among the teenagers* the <e#periences= of mari/uana
and the number of cannabis chronic users average those of alcohol or tobacco. ;ven though an
important number of patients are affected* often it is not correctly evaluated and treated. En this
article* ), cases have been studied* these presenting an interest for studying the phenomenon.
9esides* the information and actual data from different sources about the psychopathological
peculiarities in cannabis users are presented.
Re$!"at
Mari/uana este actualmente drogul ilicit cel mai larg utilizat %n lumea %ntreag$. (e
estimeaz$ c$ circa )D4 din popula'ie %l utilizeaz$* iar %n r@ndul popula'iei tinere de adolescen'i
<e#perien'ele= cu mari/uana i nivelul consum$torilor cutumieri* se estimeaz$ a fi apropiat de cel
al utilizatorilor de tutun sau alcool. &ei se %nt@lnete la un num$r semnificativ de pacien'i* ei
adeseori nu beneficiaz$ de o abordare corect$ i de un tratament adecvat. "n acest articol sunt
e#puse ), cazuri care prezint$ interes %n ceea ce privete consumul de canabis. &e asemenea*
sunt raportate date actuale din literatura de specialitate privind particularit$'ile psihopatologice %n
utilizarea de canabis.

Act!aitatea te"ei
Propriet$'ile <euforizante= ale canabisului sunt cunoscute %nc$ din antichitate* fiind e#puse
%n manuscrisele din China i Endia 5ntic$. Prima men'iune despre efectele psihoactive ale
c@nepei o %nt@lnim %n sanscrit$* <din ea se vor ob'ine haiul* Iif+ul* mari/uana etc.= h.i.
1tilizarea produselor preparate din c@nep$ a sosit %n ;uropa B(paniaC odat$ cu arabii. (tudiul
clinic al consumului de canabice %ncepe %n ,G,! prin mai multe cercet$ri* care 'in de numele lui
Louger* dup$ care au urmat un ir de publica'ii? J. 9. A. (hanghnessy B,G.GC* K. Moren de Tours
B,G0DC* 5. 9righam B,G02C* K. P. 7ay B,G2!C. "n ele se cercetau propriet$'ile terapeutice ale
cannabisului h2H Gi. "n (15 utilizarea c@nepii %n anii 2!+:! ai secolului trecut i s+a e#tins
epidemic manifest@nd primul s$u peaI %n ,:. "n anii G!* %n fosta 1L(( haiomania ocupa
locul doi dup$ narcomania opioid$ i constituea )!+.!4 din totalul drogdepende'elor h)H ,2H ,:i.
"n Lepublica Moldova consumul de canabis a c$p$tat o r$sp@ndire larg$ la finele anilor !*
r$m@n@nd i %n prezent cel mai utilizat drog %n opinia tinerilor intervieva'i* conform datelor
&ispensarului Lepublican de Narcologie h,i.
)D,
Eni'ierea consumului stupefiantelor la adolescen'i* %n 2)4 cazuri are loc prin fumatul de
canabis h,H .H DH ,,i.
(tudiile recente au demonstrat c$* substan'ele psihoactive BcanabinoiziiC* ce se con'in %n
c@nep$ posed$ ac'iune narcotizant$. C@nepa con'ine circa 2! cannabinoizi* unii fiind biologic
activi* cel mai activ este trans+&++tetrahidrocannabinol BT7CC. Cea mai bogat$ %n T7C este
c@nepa indian$+\annaFis Xndica' o varietate a speciei \annaFis ^ativa* care este cultivat$ i %n
Lepublica Moldova. &in frunzele i por'iunile superioare ale tulpinei* uscate i m$run'ite* se
ob'ine mari/uana B%n slang + <iarba* buruian$* c@nep$=C. (ubstan'a <r$inoas$= uscat$ i presat$
poart$ numele de hai B=bang* Iif* anaa* plan* hurus* as* pot=C. Mai rar se folosesc r$ina de
canabis* uleiul de c@nep$ i tetrahidrocanabinolul sintetic. Concentra'ia de T7C %n mari/uan$ este
de !*D+04* %n hai )+G4* %n uleiul de hai ,D+D!4 h0H :H i.
"n Lepublica Moldova cel mai frecvent se utilizeaz$ mari/uana* calea principal$ de
administrare este fumatul h,2H ,:i. "n pofida faptului* c$ actualmente* problemei men'ionate i se
acord$ aten'ie sporit$* totui utilizarea canabisului preia o r$sp@ndire tot mai vast$* iar
modific$rile psihopatologice datorate consumului de mari/uan$ manifest$ particularit$'i
specifice.
Sco&! !cr*rii const$ %n studierea i trecerea %n revist$ a datele reflectate %n literatura de
profil privind modific$rile psihopatologice datorate utiliz$rii canabioizilor.
Materiae ,i "eto%e
5u fost consultate 0D surse de literatur$ cu referin'$ la tulbur$rile induse de cannabinoizi.
Concomitent* 'in@nd cont de tulbur$rile psihopatologice specifice utiliz$rii de canabis a fost
efectuat un sonda/ a ), de persoane consumatoare de mari/uan$* cu v@rsta cuprins$ %ntre ,: 6 ):
ani* dintre care , b$rba'i i ) femei. (onda/ul a cuprins %ntreb$ri directe cu referin'$ la? v@rsta
ini'ierii consumului de canabis* factorii subiectivi* care au condus la drogdependen'$* frecven'a
i forma de utilizare* caracteristica manifest$rilor clinice ale perioadei de ebrietate* de abstinen'$*
a modific$rilor datorate consumului cronic.
Re$!tate ,i %i'c!-ii
&in datele de literatur$ este cunoscut c$* ac'iunea canabinoizilor %n mare parte depinde de
<efectul scontat=* iar persoana care nu tie de prezen'a drogului %n 'igar$ poate s$ nu simt$ nici
un efect h,H .H ,!H ,0i. Fumatul pentru prima oar$ poate s$ nu produc$ senza'ii pl$cute* mai mult
ca at@t* se poate asocia cu usc$ciunea mucoaselor cavit$'ii bucale i rinofaringeluiH senza'ii de
constric'ie toracic$H respira'ie dispneic$H palpita'ii* verti/H zgomot urechiH gre'uri* vom$*
dispozi'ie depresiv$ sau an#ioas$ h,)H ,0H ,i. Prezen'a acestor simptome la prima %ncercare nu
%mpiedic$ repetarea narcotiz$rii. Numai dup$ )+. utiliz$ri apare efectul euforic. 3a c@teva minute
dup$ fumat persoana resimte un val de <c$ldur$ pl$cut$=* senza'ii de imponderabilitate* mic$rile
se percep ca deosebit de libere* <de parc$ corpul s+ar mica singur* cu uurin'$ e#traordinar$=*
dei coordonarea mic$rilor este deteriorat$. 5. ;. 3iciIo i >. (. 9itensIii B,,C* numesc aceste
tulbur$ri <autodepersonalizare somatic$=. Concomitent pot ap$rea tulbur$ri psihosenzoriale?
culorile par mai intense* sunetele devin mai puternice* se instaleaz$ senza'ia de <scurgere
accelerat$ a timpului=* sunt percepute distorsionat distan'ele* obiectele par a fi mai indep$rtate
dec@t %n realitate h,H )H ,Gi.
(tarea de ebrietate se asociaz$ cu euforie* dezinhibi'ie psihomotorie* adeseori manifestat$
prin comportament pueril i r@s sau pl@ns nemotivat. "n aceste grupuri comunicarea este formal$*
superficial$* participan'ii grupului sunt detaa'i de la realitatea ambiental$* simptom descris de E.
N. Piatni'caia* B,0C. 1lterior se declaneaz$ panica i accesele de angoas$* tulbur$rile de
g@ndire* percep'ie temporo+spa'ial$. Concomitent* %n ebrietate apar tulbur$ri vegetative tip?
#erostomie* hiperemia sclerelor* dilatarea pupilelor* .a. &urata ebriet$'ii este de cca. !*D + . ore.
3a finele din starea de ebrietate se instaleaz$ brusc senza'ia de <foame de lup=* e#plicat$ prin
hipoglicemia indus$ de into#ica'ie hGH ,.i. Mai apoi apare somnolen'a i epuizarea at@t fizic$* c@t
i intelectual$. "n urm$toarele .+0 zile se constat$ simptomatic$ astenic$* labilitate emo'ional$*
iritabilitate* diminuarea dispozi'iei afective* uneori an#ietate h2H ,DH )!i. Lareori* utilizarea
regulat$ de mari/uan$ poate precipita depresiile reactive sau tulbur$rile neurotice* %n special* la
)D)
utilizatorii debutan'i. Ma/oritatea reac'iilor depresive sunt de scurt$ durat$ manifest@nd evolu'ie
spontan$. Leac'iile adverse %n debutul utiliz$rii de canabis mai frecvent au aspectul atacurilor de
panic$* %n cursul c$rora indivizii %ncep s$ se team$ c$ mor sau <%nebunesc=. Leac'iile de panic$
sau <bad trips= Bc$l$torii proasteC pot deveni at@t de severe %nc@t incapaciteaz$ individul i pot
stimula o stare psihotic$ acut$. 5ceste reac'ii pot varia ca frecven'$ i e#acerbare %n func'ie de
starea afectiv$ a individului %n momentul ini'ierii consumului. Circa D!4 dintre fum$torii de
canabis pot* ocazional* resim'i reac'ii adverse. Tratamentul reac'iilor de panic$ const$ %n plasarea
individului %ntr+un mediu izolat* calmant i non+stimulator h,)i.
Adat$ cu creterea num$rului epizoadelor de narcotizare* euforia i logoreea se transform$
%n idei pseudodelirante de supraevaluare. "n atare st$ri* g%ndurile proprii par deosebit de profunde
i importante ca con'inut* iar posibilit$'ile de realizare a acestora+ nelimitateH limba/ul cap$t$
caracter circumstan'ial* iar ra'ionamentul devine superficial i banal. Pot s$ apar$ deregl$ri ale
procesului asociativ* g%ndurile devin neclare* fiind percepute ca heterogene* ei pot resim'i
e#isten'a a ) persoane? una dintre care vorbete* se mic$* gesticuleaz$* iar cealalt$ + %l privete
din e#terior. 5. ;. 3iciIo i >. (. 9itensIii* B,,C calific$ aceste deregl$ri ca <dedublare a
personalit$'ii= similar$ celei din schizofrenie.
"n into#ica'iile cu hai sunt posibile episoade psihotice* care se manifest$ prin agita'ie
psihomotorie* fric$* halucina'ii vizuale scenice* adeseori cu con'inut fantastic. "n literatur$ sunt
descrise forme de psihoze cu delirium* sindrom oneiroid+delirant* st$ri crepusculare* st$ri
confuzionale* paranoid acut h.H GH ,)i. Psihozele des evolueaz$ pe fondalul unor st$ri disforice
grave* interferate de auto+ sau-i heteroagresiune nemotivat$. &urata psihozelor acute provocate
de into#ica'iile cu hai este de la c@teva ore p@n$ la c@teva zile h2H ,0i. Consumul episodic de
canabis poate dura timp %ndelungat* chiar )+. ani* fenomen care nu %ntotdeauna induce
dependen'a psihic$. Mul'i adolescen'i folosesc mari/uana sau haiul neregulat numai %n
companii* grupuri* fenomen* care %n literatur$ este fi definit ca <solidaritate de grup= hGi.
1tilizarea zilnic$ a stupefiantului* de/a dup$ ,+) luni poate induce dependen'a psihic$
manifestat$ prin astenie* somnolen'$* apatie* indispozi'ie* etc. 1lterior* crete toleran'a* fumatul
devine mai intensiv de la )+. 'ig$ri la 0+D %n zi* se caut$ specii de canabis mai tari. 3a %nceput
fumatul poart$ caracter de grup* care la adolescen'i se p$streaz$ timp %ndelungat. Treptat
narcomanii tind s$ se izoleze* devin nep$s$tori* pasivi* apatici* detaa'i de realitate* irascibili*
continuu nesatisf$cu'i* ursuzi h2H ,i. P@n$ %n prezent* nu au fost raportate decese direct
atribuibile sau imputabile unei supradoz$ri de canabis* cu toate acestea efectul negativ e#ercitat
de drog asupra percep'iei i coordon$rii motorii s+a soldat nu odat$ cu accidente fatale* generate
indirect de consumul de mari/uan$. Prima dintre cele dou$ tulbur$ri mentale organice induse de
canabis 6 be'ia canabic$* este mult mai frecvent$ dec@t delirul canabic.
Criteriile &(M pentru be'ia canabic$ sunt?
B5C 1za/ recent de canabisH
69C TahicardieH
BCC Cel pu'in unul din simptomele psihice urm$toare* survenind %n intervalul de ) ore dup$
utilizarea canabisului? ,C euforieH )C intensificarea subiectiv$ a percep'ieiH .C senza'ie de
%ncetinire a curgerii timpuluiH 0C indiferen'$H
B&C Cel pu'in unul din simptomele psihice urm$toare* survenind %n intervalul de ) ore dup$
utilizarea canabisului? ,C con/unctive in/ectateH )C creterea apetituluiH .C usc$ciunea guriiH
B;C Comportament neadecvat* de e#emplu? an#ietate e#cesiv$* suspiciozitate* idea'ie
paranoid$* capacitate de ra'ionament deficitar$* interferen'e cu func'ionarea social$ sau
profesional$.
Criteriile &(M pentru diagnosticul tulbur$rii delirante canabice sunt urm$toarele?
B5C 1za/ recent de canabisH
B9C 1n sindrom delirant organic survenind %n urm$toarele ) ore dup$ uzul de canabisH
BCC Tulburarea nu persist$ dup$ mai mult de 2+: ore urm@nd consumului abuziv de
canabisH
B&C Nu e#ist$ alte tulbur$ri fizice sau mentale.
)D.
C@teodat$ tulburarea delirant$ nu se rezolv$ %n c@teva ore dup$ consum i subiectul
necesit$ spitalizare psihiatric$. "n aceste momente se ridic$ problema diagnosticului diferen'ial?
este vorba de un individ psihotic care a consumat canabis Bdual diagnosisC* sau abuzul de canabis
a cauzat %n mod direct psihoza h,)i.
&ependen'a fizic$ apare dup$ )+. ani de consum regulat de canabinoizi. (indromul de
abstinen'$ se manifest$ cu surmena/* indispozi'ie* lipsa apetitului* tremor* transpira'ii* palpita'ii*
iritabilitate* m@nie i ur$. &epresia adeseori este acompaniat$ de an#ietate i fric$* uneori poate
ap$rea insomnia. (unt caracteristice senza'iile cenestopatice? constr@ngere %n piept* discomfort i
dureri precordiale* comprimare %n regiunea t@mplelor* senza'ii de arsur$ pe tegumente. ;ste
accentuat$ pulsiunea to#icomanic$ compulsiv$ pentru drog. 5. 5. Colomie' B,G2C* relateaz$
despre prezen'a algiilor musculare i articulare* tulbur$rile dispeptice slab pronun'ate* dar
persistente %n structura sindromului de sevra/ canabic* simptome* similare cu cele din sevra/ul
opioid. 5pogeul sevra/ului dureaz$ de la .+D* p@n$ la ,0 zile. (imptomele descrise* cu e#cep'ia
pulsiunii to#icomanice compulsive pentru drog* %n ma/oritatea cazurilor au manifestare clinic$
vag$. Mai rar* la categoria de bolnavi men'ionat$* %n cadrul sevra/ului pot fi urm$rite st$ri
psihotice cu delirium similar celui indus de alcool. (t$rile paranoide sau-i halucinator 6
paranoide adeseori sunt nu altceva* dec@t debutul schizofreniei paranoide h.H ,0i.
Ento#ica'ia cronic$ cu hai* la unii bolnavi produce schimb$ri de personalitate. 5stfel* se
dezvolt$ sindromul amotiva'ional caracterizat prin pasivitate* apatie* introvertire* triste'e. 5ten'ia
consum$torilor cronici de canabis devine instabil$* memoria 6 sc$zut$. Modific$rile men'ionate
mai sus* sunt descrise %n literatura de specialitate %n cadrul sindromului pseudoparalitic cauzat de
into#ica'ia cronic$ cu hai h,H ,2i.
"n cazul utiliz$rii cronice de canabinoizi* se pot dezvolta psihoze halucinator+paranoide
schizoforme* primar descrise de 3. >. 5n'iferov B,.0C* care men'ioneaz$ c$* <apare* de regul$*
la persoane predispuse* iar haiul* reprezenta un inductor al schizofreniei= h2i.
(onda/ul a ), de persoane* efectuat %n cadrul studiului prezent* a eviden'iat urm$toarele
particularit$'i? v@rsta ini'ierii consumului de canabis a fost %ntre ,. i ,D aniH drept factori
declanatori au fost men'iona'i curiozitatea* <imitarea=* dorin'a de a p$rea matur i* nu %n ultimul
r@nd* influien'a mediului microsocial* adic$ a grupului B dintre intervieva'i au utilizat pentru
prima dat$ canabis la propunerea persoanelor din grupul microsocialC. &urata consumului de
drog la persoanele intervievate variaz$ de la , lun$ p@n$ la G ani. &intre toate persoanele supuse
sonda/ului* , sunt consumatoare de mari/uana* cultivat$ %n Lepublica Moldova i doar )
persoane + de hai* substan'$ adus$ din Lusia. ;ste de men'ionat faptul c$* ma/oritatea
persoanelor dup$ prima utilizare nu au sim'it efectul euforizant.
(tarea de ebrietate a fost caracterizat$ mai frecvent prin prezen'a euforiei* manifestat$ prin
eutimie* confort somatic* satisfac'ie de sine* necesitate de comunicare* logoree* r@s* pl@ns
nemotivat* creterea tempoului g@ndirii* dezinhibi'ie motorie* senza'ia de scurgere accelerat$ a
timpului* deformarea spa'iului* senza'ii de tipul <totul e ca %ntr+un vis=* beatitudine* tandre'e
intens$ ori an#ietate* suspiciune* idei de referin'$* de persecu'ie* de otr$vireH incapacitate de a
intreprinde mic$ri diri/ate voli'ional. "n cazul utiliz$rii dozelor mari* au fost prezente halucina'ii*
hiperestezie senzorial$* discoordonare motorie* pierderea limitelor ;u+lui <comunicarea cu
universul=* %ngustarea c@mpului contien'ei. Notabil este i faptul c$* dozele capabile s$ induc$
st$ri psihotice acute i halucina'ii le dep$esc de cel pu'in D ori pe cele* considerate <habituale=.
1n singur utilizator de mari/uan$ a tr$it repetat aceleai st$ri halucinatorii.
"n perioada abstinen'ei era specific$ o stare de astenie pronun'at$* somnolen'$* poft$ de
m@ncare crescut$ <simptomul golirii frigiderului=* grea'$* vom$* stare de r$u general*
indispozi'ie* apatie* anore#ie* tremor* transpira'ie.
&intre ), persoane incluse %n sonda/* . erau consum$tori cronici* care %i caracterizau
starea ca senza'ii de cretere intelectual$ nelimitat$* idei <profunde= cu con'inut <deosebit de
important=. 5deseori aceti subiec'i tindeau s$ amplifice efectul canabisului* consum@nd
concomitent alcool* iar ) persoane au recunoscut c$ utilizarea mari/uanei a condus la consumul
altor droguri* %n special a psihostimulentelor* ulterior instal@ndu+se o utilizare mi#t$. Pentru toate
)D0
persoanele incluse %n studiu a fost caracteristic$ <ale#itemia specific$= %n descrierea st$rii de
ebrietate sau de abstinen'$ canabic$* mai frecvent ei recurgeau la anumite <slang+uri=*
e#prim@ndu+se %n limba/ specific.
)DD
Conc!$ii
,. &ependen'a de canabis reprezint$ una dintre cele mai frecvente dependen'e de drog al$turi de
tabagism* consum de alcool i alte droguri uor accesibileH
). &ependen'a de canabis %n !4 cazuri prevede consumul drogului %n grupH
). Consumul canabisului adesori este ini'iat %n adolescen'$H
.. 1tilizarea mari/uanei adeseori este punctul de pornire pentru consumul de alte droguriH
0. 5dministrarea canabisului se manifest$ prin modific$ri psihopatologice diferite* func'ie de
ebrietate* sevra/* stare postinto#icare* consum cronicH
D. &intre factorii de risc care conduc la consumul primar de mari/uan$ mai frecvent au fost
men'iona'i? curiozitatea* dorin'a de a p$rea matur i influien'a persoanelor din cercul de
comunicare.
.i)io/ra0ie 'eectiv*
,. lSObVS_ . a. -- eUgVV PO S_\UOQOwVV. 6 `. 6 )!!,. 6 Z. ,.+.).
). _z_RS . l. r_\UOc_SVV V [OUTVUOc_SVV. -- ]UO^OfT[^O PO PTVbV_[\VV. 6 `.?
`efVgVS_. 6 ,GG. 6 N. ). 6 Z. ,2 6 ),G.
.. Cornu'iu F. 9reviar de psihiatrie. Aradea* )!!.. ;ditura Emprimeriei de >est* 0GG p.
0. \Vfc_S . Z.* QecVSw r. .* Oze\[T Y. .* _Wc_S Z. m. -- r_\UOQOwVR 6 `.?
9inom Publishers. )!!!* ., T.
D. ]Qyf_S X. X.* Oc_SO^_ k..* ZVfeSUO k.n. -- a\efT[_^QeSVR {UOQySVUO^ O
S_\UOc_SVV V [OUTVUOc_SVV -- ZOgVOQOwVdeTUVe VTTQefO^_SVR* ,G. s.* T. 22 6 :,.
2. ^_Seg r.r. -- ]UO^OfT[^O PO S_\UOQOwVV -- `.? `efP\_U[VU_* )!!)* 000 T.
:. e{Se\ l. -- r_\UOc_SVR 6 x_zOQe^_SVe cOxw_ -- QOz_QySte ^OP\OTt* ,:* N.)*
s..
G. VdUO l.m.* V[eSTUVW X.Z. --aOf\OT[UO^_R S_\UOQOwVR --`? `efVgVS_* ,,* .!, T.
. `V\O{SVdeSUO .Y.* N]c_SO^ Z.X. -- reUO[O\te V[OwV VTTQefO^_SVR O[SO{eSVR U
S_\UO[VU_c V Vb PO[\ezQeSVR ^ OzefVSeSSOW ^tzO\Ue Vx S_TeQeSVR G T[\_S Zr. --
XOP\OTt S_\UOQOwVV. + ,0. s.. T. 2 6 :).
,!. Nacu 5.F.* Nacu 5.5. -- Psihiatrie /udiciar$ -- F;P Tipografie Central$* Chiinau* ,:*
p. )). 6 .!..
,,. a_SdeSUO ..* ]\ye m..* ZOQO^ye^_ l.. -- XOP\OTt S_\UOQOwVV. 6 ,0. + s0. 6
T. 2! 6 2D.
,). 5ndreio L* 9itenu P* ;nache Lodica. Tulbur$ri mentale induse de mari/uana. -- 9uletin
de Psihiatrie Entegrativa 5n E* >ol. >EEE* nr. , B,DC* Eai* )!!.* p. D,+2,.
,.. PoIlis 5.* Maginn &.* 9arr. E.8.--&rug and alcohol depend.--,G: 6>ol. )! + s, p.D:62)
,0. aR[SVgU_R .r. -- r_\UOc_SVV. 6 `.? `efVgVS_. 6 ,0. 6 T. D0).
,D. L@canu L.* (tan L.* Cr$ciun 9.* Trifan T.* Favriliuc 5. -- Enterac'iuni %ntre factorii de
personalitate i de mediu %n consumul de drog al dependen'elor -- 9uletin de Psihiatrie an
E* >ol. * nr.0 B):C* (ocola* Eai* )!!D* p. ,): 6 ,..
,2. Levenco M.* Cosciug E.* Turcanu C.* &eliv E.* Condratiuc (. -- (t$rile an#ios+depresive %n
raport cu dependen'a de substan'e psihoactive la copii i adolescen'i * C;P Medicina.
)!!2.
,:. Levenco M.* Aprea N.* Aprea >.* Cosciug E.* Prigoda T.* Condratiuc (. -- Considera'ii
privind consumul de substan'e psihoactive %n mediul tineretului studios din Lepublica
Moldova --9uletin de Psihiatrie Entegrativa 5n E* >ol * nr. 0B):C* Eai* )!!D* p.))2+).:
,G. NVw_SO^ l.Z. -- ]UO^OfT[^O PO PTVbV_[\VV -- `.* `efVgVS_* N.). ,.
,. >asiliev T.* (toev E. -- Narcomania. (itua'ia medico+social$ i /udiciar$ %n Lepublica
Moldova -- )!!,* .2 p.
)!. Jeiss L.&.* Friffin M.3.* Mirin (.M. --5m K &rug 5lcohol 5buse --,)* ,G?)* p. ,),+.
)D2
ASPECTE .IOPSIHOSOCIALE ALE SINDROMULUI
GILLES DE LA TOURETTE
Cri'tina C3e&tene, Dorina Nicoae'c!, Oivia Ce&oi
BConduc$tor tiin'ific 6 d.t.m.* conferen'iar universitar Eon CociugC
Catedra de Psihiatrie i Narcologie* Facultatea de Perfec'ionare a Medicilor
S!""ar#
.io&'#c3o'ocia a'&ect' o0 Gie' %e a To!retteK' '#n%ro"e
1sing many literature sources* the peculiarities of pathological manifestations of Filles de
la Tourettes syndrome have been studied* these being very important for the early diagnosis of
the disease. 9esides* attention was paid to the criteria of differential diagnosis of this disease
with other progressive diseases of central nervous system with similar symptoms.
Re$!"at
"n cadrul lucr$rii prezente* folosind mai multe surse de literatur$* s+au studiat
particularit$'ile manifest$rilor patologice din cadrul sindromului Filles de la Tourette* acestea
fiind deosebit de importante %n diagnosticarea precoce a maladiei. &e asemenea* s+a acordat
aten'ie criteriilor de diagnostic diferen'ial al afec'iunii men'ionate cu alte afec'iuni progresive ale
(NC cu simptomatic$ similar$.
Act!aitatea &ro)e"ei Act!aitatea &ro)e"ei
(indromul Filles de la Tourette se poate %nt%lni printre toate grupele etnice* sociale sau (indromul Filles de la Tourette se poate %nt%lni printre toate grupele etnice* sociale sau
rasiale* %ns$ cert este faptul c$ frecven'a cazurilor la persoanele de se# masculin este mai mare rasiale* %ns$ cert este faptul c$ frecven'a cazurilor la persoanele de se# masculin este mai mare
dec%t la cele de se# feminin* raportul fiind de 0?,. Enforma'ii referitoare la r$sp%ndirea cazurilor dec%t la cele de se# feminin* raportul fiind de 0?,. Enforma'ii referitoare la r$sp%ndirea cazurilor
cu sindrom Tourette %n cadrul popula'iei s%nt destul de contradictorii* care %n mare m$sur$ cu sindrom Tourette %n cadrul popula'iei s%nt destul de contradictorii* care %n mare m$sur$
depind de abordarea diferit$ a aprecierii indicilor epidemiologici Btabelul ,C. depind de abordarea diferit$ a aprecierii indicilor epidemiologici Btabelul ,C.
Ta)e! E
4recven-a ca$!rior %e Sin%ro" Gie' %e a To!rette <n %i0erite -*ri
A!tor!, an! 2ara 4recven-a ca$!rior
;. Caine* ,GG (15* New qorI )* la ,! !!! copii
3. 9urd i coaut.* ,G2 (15* &acota de Nord D*) la,! !!! elevi
&. Comings i coaut.* ,! Fran'a* Paris ). la ,! !!! elevi
P. &ebrey+Litzen i coaut.* ,G! (15* 3os 5ngeles 0 la ,! !!! elevi
5. 5pter i coaut.* ,. Esrael 0*. la ,! !!! tineri B,2+,: aniC
&ificult$'i evidente %n aspect social* legate de prezen'a ticurilor* nu au %ncurcat multor
oameni celebri realizarea slavei i a popularit$'ii. Mozart* dup$ c%te se pare* suferea at%t de
coprolalie c%t i de coprografie* i posibil* avea sindromul Filles de la Tourette. &e asemenea* de
ticuri sufereau i Napoleon* Mollier* Petru E. "ntradev$r* ticurile nu posed$ capacitatea de <a
alege= i se remarc$ la reprezentan'ii tuturor p$turilor rasiale i sociale. 3a mul'i oratori* %n
special %n momente de tensiune* se pot observa clipiri frecvente* sfor$iri* tus$* sc%ncet i mic$ri
din umeri h,i.
Faptul c$ sindromul Filles de la Tourette este o afec'iune relativ rar$* apari'ia la pacien'i a
remisiunilor spontane i* %ndeosebi fluctua'ia simptoamelor %n diferite perioade ale timpului i*
manifestarea clinic$ a tulbur$rii primordial la copii* probabil %mpiedic$ prelucrarea unor abord$ri
clinice i crearea grupelor adecvate pentru estimarea eficien'ei a noi metode de tratament.
"n pofida faptului c$* inciden'a maladiei men'ionate este %n continu$ cretere* la moment
r$m%ne a fi insuficient studiat$.
Sco&! !cr*rii prezente a vizat trecerea %n revist$ a datelor de literatur$ privind sindromul
Filles de la Tourette.
)D:
O)iective pentru a realiza scopul propus* a fost referarea literatura de specialitate* care
elucideaz$ aspectele biopsihosociale ale problemei abordate* ceea ce* consider$m* va facilita
diagnosticul diferen'ial al maladiei i va sensibiliza specialitii psihiatri.
Re$!tate ,i %i'c!-ii
(indromul Filles de la Tourette Bmaladia ticurilor convulsive* myospasia impulsiva* ticul
impulsiv* neuroza convulsivo+mimic$* coreea variabil$ 9rissaud* (indrom TouretteC afec'iune cu
caracter progresiv a sistemului e#trapiramidal* caracterizat$ de prezen'a a diverse ticuri motorii
i vocale* variate ca durat$ i evolu'ie* %n asociere cu tulbur$ri de comportament.
;#emple premature de sindrom Filles de la Tourette s%nt dezv$luite %nc$ %n scrierile din
perioada evului mediu. "ns$* pentru tratarea acestor cazuri clinice se aplica e#orcismul +
<izgonirea duhului necurat=. Prima descriere a afec'iunii %n literatura medical$ %i apar'ine
clinicianului francez Kean Etard* B,G)DC. 5utorul a adus drept e#emplu descrierea aristocratei
franceze Marpuise de &ampierre* care la v%rsta de : ani a dezvoltat ticuri* urmate mai t%rziu de
'ipete i e#presii insult$toare. Nici o metod$ de tratament* din acele timpuri* nu manifesta
rezultate pozitive. &in acest motiv* Etard nu a considerat c$ este o form$ nozologic$ nou$* i a
apreciat+o drept o variant$ a convulsiilor tonice. &up$ Etard* asemenea observa'ii au descris i
al'i autori* %ns$ nici unul nu a prezentat afirma'ii %n favoarea ideii de form$ nozologic$ de sine
st$t$toare. "n ,GGD Filles de la Tourette a studiat detaliat pacien'i* care dup$ p$rerea lui
suportau aceeai boal$* caracterizat$ de contrac'ii musculare necoordonate* 'ipete stranii* ecolalii
i coprolalii* pentru ca mai t%rziu aceast$ afec'iune s$+i poarte numele.
;ldridge L. i coaut. au descris cazuri de sindrom Tourette la persoane de diferit$
na'ionalitate. "n seria de cercet$ri se remarc$ un grad %nalt de r$sp%ndire a bolii printre evrei.
>%rsta medie de debut a maladiei este de : ani* i aproape %n toate cazurile tulburarea se dezvolt$
p%n$ la v%rsta de ,) ani h)i.
'spectul genetic al problemei &espre o posibil$ predispozi'ie genetic$ a sindromului
Tourette se discuta %nc$ de la %nceputul secolului al E+lea. ;ste de men'ionat c$* de %nsui
Tourette a fost descris un caz %n care* ) copii din aceeai familie sufereau de aceast$ maladie.
Mai t%rziu* &. Appenheim* B,GG:C a anun'at despre e#isten'a unei familii* %n care de sindromul
Tourette sufereau c%teva persoane din ) genera'ii. "ns$ cercet$rile din trecut se limitau doar la
constatarea faptului despre o posibil$ determinare genetic$ a bolii* f$r$ propunerea vre+unor
concep'ii de baz$. ;ra evident c$* pentru o posibil$ predispozi'ie ereditar$ a sindromului Tourette
sunt necesare cercet$ri popula'ionale vaste. A aten'ie deosebit$ a cercet$torilor se concentra
asupra urm$toarelor aspecte ale problemei?
+ concretizarea posibilei moteniri geneticeH
+ determinarea %n cadrul formelor motenite de sindrom Tourette a frecven'ei cazurilor at%t
a %ntregului comple# simptomatic* tipic pentru sindrom* c%t i pentru manifest$ri clinice
independente 6 ticuri* comportament obsesiv+compulsivH
+ studierea ac'iunii genului asupra realiz$rii diverselor variante a bolii determinate genetic.
"n marea ma/oritate a publica'iilor cu referin'$ la sindromul Tourette* s+a urm$rit tipul de
transmitere autosom+dominant. M. Fuggenheim %n ,: a publicat un studiu %n care afirma
prezen'a a ,: din 0. membri ai unei familii care sufer$ de sindrom Tourette h.i. L. Jilson i
coaut. %n ,:G au ar$tat c$ printre rudele probanzilor* care sufer$ de sindromul Tourette .!4
prezint$ diverse ticuri sau sufer$ de afec'iunea propriu+zis$ h0i. 5. (hapiro i coaut. %n ,:G au
efectuat o analiz$ diferen'ial$ a frecven'ei cazurilor at%t a ticurilor c%t i a sindromului Tourette
printre rudele probanzilor. 5utorii au stabilit c$ deplinele manifest$ri a sindromului Tourette se
%nt%lnete la :*04 din rude* dar ticuri 6 la .24 hDi.
5semenea studiu a fost efectuat i de 5. 3ees i coaut. %n ,G0 care au prezentat date
aproape asem$n$toare 6 04 i respectiv 024 h2i. "n irul publica'iilor s+a atras aten'ie asupra
unei r$sp%ndiri frecvente a ticurilor printre rudele de gradul E. 5adar* conform j. jidd i coaut.
B,G!C frecven'a ticurilor la rudele de gradul E constituia ,0*04* %ns$ conform datelor lui &.
Pauls i coaut. B,G,C 6 ).*.4 h:*Gi.
)DG
&. Commings i 9. Commings %n ,) au presupus c$ sindromul Tourette pe l%ng$ transmiterea
autosom+dominant$* mai poate avea transmitere autosom+recisiv$ hi.
5adar* rezultatele ob'inute %n urma analizei clinico+genetice* ne permit s$ consider$m c$
sindromul Tourette poate avea un caracter ereditar.
Criteriile de diagnostic ale sindromului Tourette elaborate de c$tre 5socia'ia 5merican$
<Tourette (yndrome= constituie?
+ debutul bolii p%n$ la v%rsta de )! aniH
+ prezen'a diferitor mic$ri repetate* involuntare* rapide* f$r$ un anumit scop* cu antrenarea
a mai multor grupe de muchiH
+ prezen'a unuia sau mai multor ticuri vocaleH
+ schimbarea intensit$'ii* e#presivit$'ii simptoamelor pe parcursul unei perioade scurte de
timp* evolu'ie ondulatorie cu prezen'a acutiz$rilor i remisiunilor simptoamelorH
+ durata simptoamelor mai mult de , an.
&in criteriile de diagnostic a sindromului Filles de la Tourette rezult$ c$ semnul de baz$
reprezint$ ticurile. &ar deoarece ticurile se caracterizeaz$ printr+un polimorfism clinic
semnificativ i se %nt%lnesc %n cadrul diferitor afec'iuni i st$ri patologice* la evaluarea clinic$ a
lor e necesar de a 'ine cont de toate particularit$'ile lor fenomenologice. Prima i cea mai
important$ condi'ie constituie divizarea ticurilor motorii i vocale %n simple i multiple h,!* ,,i.
]icurile motorii simple se caracterizeaz$ prin ac'iuni stereotipice a unei oarecare grupe de
muchi* de scurt$ durat$* care se repet$ rapid. Abiectiv ticurile motorii simple amintesc
convulsiile mioclonice i frecvent se apreciaz$ ca crize epileptice mioclonice. Manifest$rile de
baz$ a ticurilor motorii simple s%nt clipirile frecvente* efectuarea diferitor grimase* pufnitul*
%ntinderea buzelor* mic$ri din umeri sau m%ini* mic$ri din cap* din picioare* %ncordarea
muchilor abdominali* mic$ri din degete* cl$n'$nire din din'i* %ncordarea i micarea diferitor
p$r'i a corpului etc. 1neori ticurile motorii simple pot provoca durere.
]icurile motorii compleRe se caracterizeaz$ prin multiple mic$ri %ntrerupte* care
evolueaz$ dup$ tipul atacurilor cluster* sau sub aspectul unor ac'iuni coordonate. &in cadrul
acestui grup fac parte grimasele* s$riturile* atingerea diferitor p$r'i a corpului* a diferitor
persoane sau obiecte* mirosirea obiectelor* sucirea capului. 1neori ticurile s%nt %nso'ite cu
automutilare 6 lovirea cu capul* mucarea buzelor* ap$sarea pe globii oculari. 5lte manifest$ri a
ticurilor motorii comple#e s%nt ecopra#ia 6 imitarea gesturilor i mic$rilor altor persoane i
copropra#ia 6 gesturi obscene.
]icurile vocale de asemenea foarte variate* ca i cele motorii* se clasific$ %n simple i
multiple. 3a ticurile vocale simple se refer$ sunetele f$r$ sens B<$$$=* <bu+bu=* <%%%= etc.C i
zgomotele 6 tusa* smiorc$ire* sc%r'%ire* h$m$it* gemete* uier$tur$* mieunat* m%r%ire* etc. Frecvent
ticurile vocale simple timp %ndelungat se apreciaz$ drept manifestare a alergiei* sinusitei sau a
diferitor afec'iuni respiratorii.
]icurile vocale compleRe constau din rostirea cuvintelor* frazelor i propozi'iilor care au un
sens* de e#emplu frazele <ti'i=* <t$ce'i=* <totul e %n regul$= etc. Ticurile vocale multiple uneori
se pot instala chiar la %nceputul unei propozi'ii* pot bloca sau perturba %nceputul unui discurs*
cauz%nd schimbul normal de propozi'ii.
Ticurile motorii i vocale din cadrul sindromului Filles de la Tourette* de regul$* se
asociaz$ cu tulbur$ri de comportament i cu dificult$'i %n procesul de %nv$'$m%nt* determinate %n
mare m$sur$ de asocierea sindromului de deficit de aten'ie. Cele mai frecvente tulbur$ri de
comportament s%nt?
+ sindromul obsesiv+compulsiv Bsindromul ideilor obsesive i ac'iunilor impuseCH
+ sindromul de deficit de aten'ieH
+ labilitate emo'ional$* impulsivitate i agresivitate.
Frecven'a cazurilor de asociere a sindromului obsesiv+compulsiv cu sindromul Filles de la
Tourette* conform datelor diferitor autori* variaz$ de la )G4 la 2)4. &e regul$* aceste
manifest$ri apar mai t%rziu* comparativ cu ticurile Buneori la un interval de c%'iva aniC* i de
obicei este perturbat$ adaptarea social$ a pacien'ilor.
)D
(indromul Filles de la Tourette %n D!4 cazuri se asociaz$ cu sindromul de deficit de
aten'ie* care se manifest$ prin tulburarea procesului de concentrare a aten'iei* hiperactivitate i
dificult$'i privind procesul de studii. 5pari'ia deficitului de aten'ie prevede dezvoltarea semnelor
clinice de baz$ ale sindromului Tourette* %n special a ticurilor* dar i posibila asociere a lor. >%rsta
cea mai frecvent$ de apari'ie a sindromului hiperactivitate cu deficit de aten'ie constituie 0+2 ani
i uneori persist$ p%n$ la maturitate* perturb%nd astfel capacit$'ile de reintegrare i reinser'ie
socio+profesional$.
()oluia mai frecvent este fluctuant$* manifest@ndu+se cu perioade de acutizare i
remisiuni. 3a copii* de e#emplu* perioada de ameliorare se poate constata %n timpul vacan'ei.
1nii dintre pacien'i semnaleaz$ varierea intensit$'ii simptoamelor. &e regul$* perioada
diminu$rii intensit$'ii simptoamelor constituie ,+. luni.
Toate simptomele sindromului Tourette pot avea diferit grad de manifestare 6 de la uor la
sever* fenomen determinat de? frecven'a lor* tipul i gradul de intensitate al activit$'ii zilnice* etc.
Clipirea foarte frecvent$ B)!+.! ori per minutC adeseori manifest$ ac'iune mai pu'in <distructiv$=
asupra vie'ii pacientului* dec%t un tic vocal multiplu* care se manifest$ mai rar* dar av@nd
aspectul unei coprolalii. Ticurile pot avea cea mai variat$ evolu'ie. 1neori pacien'ii cu sindromul
Filles de la Tourette pot diminua din intensitate sau pot micora num$rul ticurilor* de e#emplu %n
timpul afl$rii la ore sau la medic. "ns$* dup$ aceasta ticurile reapar* frecvent* sub aspect de
<avalan$=* adic$ %ntr+un num$r e#agerat de mare* care se repet$ pe parcursul timpului afl$rii
acas$. 5t%t ticurile motorii* c%t i cele vocale* suprimate voluntar* pot fi e#acerbate de stres i pot
s$ dispar$ %n timpul somnului.
*iagnosticul diferenial al sindromului Filles de la Tourette se face cu un spectru vast de
afec'iuni i st$ri 6 de la ticuri idiopatice Bblefarospasm* epilepsie mioclonus* coree reumatic$C*
p%n$ la degener$ri progresive Bforma /uvenil$ a coreei 7untington* distonie muscular$
deformant$* inclusiv diversele afec'iuni psihice 6 isteria* schizofreniaC. &ificult$'i apar %n
diagnosticul diferen'ial al sindromului Tourette i a afec'iunilor ereditare cu caracter progresiv cu
afec'iunile* care prezint$ simptomatic$ similar$ Btabelul )C h,)i.
Ta)e! F
A0ec-i!nie &ro/re'ive ere%itare a SNC c! 'i"&to"atic* e7tra&ira"i%a*
6%!&* G. L#on ,i coa!t., ELLH8
Manifest$ri
neurologice de
baz$
5fec'iunea
9oala Jilson+
jonovalov
Ciroz$ hepatic$
9oala 7untington
Bforma /uvenil$C
Mioclonus
9oala ParIinson
Bforma /uvenil$C
&istonie
torsional$
idiopatic$
&istonie*
coreoatetoz$*
atetoz$
+
Coreea + + +
Ligiditate
Tremor
&eficit mental + +
Not$? B C + continuu sau foarte frecventH B C + frecventH BC + rarH B+C + lipsesc.
9n oc %e conc!$ii
"n concluzie pare a fi logic s$ men'ion$m c$* la o mare parte dintre pacien'ii cu sindromul
Filles de la Tourette* %n pofida abunden'ei i severit$'ii simptoamelor clinice* este posibil$
atingerea st$rii de adaptare* reintegrare i reinser'ie social$* familial$* academic$* profesional$.
.i)io/ra0ie
,. VT l. Yv. NVUVH `efVgVS_ ,G.
)2!
). ;ldridge L. (weet* 3aIe L. et al. Filles de la Tourettes syndrome? clinical* genetic*
psychologic and biochemical aspects in ), selected cases. Neurology ,::H ):H ,,D+,)0.
.. Fuggenheim M. 5. Familial Tourette syndrome. Neurology ,:H DH ,!0+,,0.
0. Jilson L. (.* Farron &. C.* jlawans 7. 3. (ignificance of genetic factor in Filles de la
Tourette syndrome? a review. 9ehav Fen ,:GH GH D!.+D,!.
D. (hapiro 5. j.* (hapiro ;. (.* 9ruun L.* (weet L. &. Filles de la Tourette syndrome.
Laven Press? New qorI ,:G.
2. 3ees 5. K.* Lobertson M.* Trimble M. L.* Murray N. M. F. 5 clinical study of Filles de la
Tourettes syndrome in the 1nited jingdom. Neurology* Neurosurgery and Psychiatry ,G0H 0:H
,+G.
:. jidd j. j.* Prusoff 9. 5.* Cohen &. K. Familial pattern of Filles de la Tourette syndrome.
Feneral psychiatry ,G:H .:H ,..2+,..H
G. Pauls &. 3.* Cohen &. K.* 7eimbuch L. et al. Familial pattern and transmission of Filles
de la Tourettes syndrome and multiple ticIsH Feneral psychiatry ,G,H .GH ,!,+,!..
. Comings &. ;.* Comings 9. F.* 5lternative hypotheses of the inheritance of Tourette
syndrome. New qorI ,)H DGH ,G+,.
,!. _SyUO .. eSe\_QVxO^_SStW [VU BzOQexSy VQQy fe Q_ N]\e[[_C ] fe[eW V
POf\OT[UO^. `e[OfVdeTUVe \eUOceSf_gVV. `VSTU ,!H )
,,. tUO^ X.a. nQVSVU_ V QedeSVe [VUO^ ] fe[eW. XeT[S P\_U[ Se^\OQ ,:H .? :.+::.
,). OTTVWTUVW ^eT[SVU Pe\VS_[OQOwVV V PefV_[\VV* N)+,* T..+0D
ASPECTE CLINICE I CORELA2II NEURO(CHIMICE 9N
TUL.URAREA DEPRESIV1 LA ISTERICI
Dorina Nicoae'c!, Cri'tina C3e&tene, Oivia Ce&oi
BConduc$tor tiin'ific d.t.m.* conferen'iar universitar Eon CociugC
Catedra Psihiatrie i Narcologie FPM
S!""ar#
Cinica a'&ect' an% ne!roc3e"ica correation' in
%e&re''ive %i't!r)ance in 3#'teric'
The realized research on a group of )! patients with hysteric organic disorders of
personality proves the presence of depressive reactions in D2*,4 of cases in women and in
22*:4 of cases in men. 3iterature review has established the presence of cerebral neurochemical
modifications similar to those revealed in other depressive patient categories. The difference
consists in the e#istence of some mesodyencephalic lesions responsible for hysteric
manifestations as well as postencephalic psychic disorders in hysteria patients.
Re$!"at
(tudiul realizat pe )! pacien'i cu tulburare organic$ de personalitate tip isteric a
eviden'iat prezen'a reac'iilor depresive %n D2*,4 cazuri la femei i 22*:4 cazuri la b$rba'i.
Leferarea datelor de literatur$ a constatat prezen'a de modific$ri neurochimice cerebrale
similare cu cele depistate la alte categorii de pacien'i depresivi* diferen'a const@nd %n e#isten'a la
isterici a unor leziuni mezodiencefalice* responsabile de manifest$rile isterice* aa cum se
observ$ %n cursul tulbur$rilor psihice postencefalice.
Act!aitatea te"ei
(tudiile epidemilogice recente au demonstrat c$* prevalen'a tulbur$rilor depresive %n
popula'ia adult$ este cuprins$ %ntre , + 04 pentru formele severe i 4 pentru formele moderate
h,,i.
&epresia este una dintre cele mai r$spindite maladii* Arganiza'ia Mondial$ a ($n$t$'ii
apreciind c$ la ora actual$ peste :0! milioane oameni sunt afecta'i de st$ri an#ioase sau-i
)2,
depresive. Enteresul pentru studiul tulbur$rilor depresive la pacien'ii de tip isteric este /ustificat
de frecven'a constant crescut$ a acestora i a tentativelor de suicid la persoanele isterice. "nc$
Pierre Kanet la (alpetriere a studiat comportamentele ciudate ale pacien'ilor cu diagnostic de
isterie cu sindrom depresiv* acesta descriind disocierea ca fobie a amintirii* %n forma e#prim$rii
unor r$spunsuri fizice inadecvate la g@nduri sau amintiri legate de trauma h)H.i. &epresia la
isterici nu se instaureaza %n urma unei singure cauze* de cele mai multe ori ea este consecin'a
schimb$rilor psihice* care au loc la nivel cerebral fiind asociate cu un dezechilibru func'ional+
dinamic al neurotransmi'$torilor h,:i.
Sco&! !cr*rii
5 vizat studierea manifest$rilor clinice %n reac'iile depresive la bolnavii cu tulburare de
personalitate organic depresiva la isterici i %n baza datelor de literatur$ eviden'iierea
modific$rilor neurochimice la categoria de pacien'i men'ionat$.
Materiae ,i "eto%e
Pentru a realiza scopul propus* au fost investiga'i )! pacien'i B2 b$rba'i i ,0 femei de
v@rsta )! + D! aniC cu tulbur$ri organice de personalitate tip isteric* care provin din diverse p$turi
sociale* i care au fost observa'i clinic prospectiv %n sec'ia de reabilitare cu regim ambulator de
pe l@ng$ Enstitu'ia Medico (anitar$ Public$ (pitalul Clinic de Psihiatrie ~Costiu/eni= al
Ministerului ($n$t$'ii din Lepublica Moldova. >@rsta bolnavilor denot$ faptul* c$ maladia
intereseaz$ preferen'ial persoane tinere* apte de munc$. 5ten'ia a fost centrat$ asupra dinamicii
intrapsihice* asupra rela'iei intersubiective a aspectelor ce vizeaz$ istoricul maladiv* descifr$ri
anamnestice* precizarea antecedentelor familiale* privind mediul microsocial din care provine
persoana respectiv$.
Re$!tate ,i %i'c!-ii
(. Freud i 9reuer spuneau? =istericii sufer$ mai mult de reminiscen'e=* adic$ de efectele
ideilor cu %nc$rc$tur$ emo'ional$* p$trunse i r$mase %n incontient dintr+o anumit$ perioad$
trecut$. (imptomele erau e#plicate* ca reprezent@nd efectele combinate ale reful$rii i
~conversiei= energiei psihice pe c$i somatice* %ntr+un mod care nu a fost niciodat$ %n %ntregime
e#plicat. (. Freud considera isteric$ orice persoan$ la care prile/ul unei e#cita'ii se#uale provoac$
un predominant sau e#clusiv sentiment de dezgust* indiferent dac$ aceast$ persoan$ este capabil$
sau nu s$ produc$ simptome somatice h,.i.
&epresia la b$rba'i este cauzat$ de nivelul sc$zut de testosteron* potrivit unui studiu
australian publicat %n revista medical$ 5rchives of Feneral Psychiatry. &ac$ nivelul
testosteronului scade cu )!4 fa'$ de cel normal* riscul de depresie crete de peste . ori. 3a
femei apari'ia depresiei poate fi corelat$ cu o hipoestrogenemie h,,i.
Cauzele depresiilor la persoanele de tip isteric sunt foarte diverse* comple#e i
multiple.Toate acestea %i g$sesc e#plica'ie de pe pozi'ii neurobiologice* genetice* sociale*
psihologice. "n creier se petrec mai mult de ,!!.!!! de reac'ii chimice %n fiecare secund$.
Enterrela'iile neuronale constituie baza tuturor g@ndurilor* semtimentelor i ac'iunilor.
Creierul trimite semnale %n tot corpul prin intermediul neurotransmi'$torilor serotonina*
dopamina* endorfine* enIefaline* etc. h.H0HDi.
Epoteza e#isten'ei unui subtip de depresie denumit stresor+precipitat$* cortizol+indus$*
serotoninergic. (istemul serotoninergic de'ine func'ia de control %n formarea depresiei. 1nii
autori consider$ important$ rela'ia dintre func'ia receptorilor periferici i sinteza serotoninei
depist@nd e#isten'a unui raport invers propor'ional %ntre cuplarea imipraminei* absorb'ia
serotoninei i tentativele de suicid la depresivii isterici. &e e#emplu* la adolescen'ii cu tentative
de suicid s+a constatat c$* secre'ia prolactinei determin$ aplatizarea activit$'ii fenilfluraminei* pe
c@nd la pacien'ii depresivi stimularea cu fenilfluramin diminueaz$ secre'ia cortizolului. ;#ist$
argumente clinice i paraclinice privind cronobiologia depresiei la isterici i periodicitatea ei
Bdebutul legat de sezon al episoadelor* cu ma#imum de frecven'$ spre sf@ritul prim$verii i-sau
%nceputul verii* vira/ul depresie + manie apare* de obicei* %n a doua /um$tate a nop'ii Bc@nd e#ist$
o cretere brusc$ a cortizolului plasmaticCCH %n cadrul episodului depresiv e#ist$ varia'ii diurne
ale simptomatologiei* cu ameliorare dup$ + amiaz$ sau seara Bp@n$ la eutimie sau hipomanieC i
)2)
reinstalarea depresiei %n timpul nop'iiH reducerea activit$'ii D+7T se asociaz$ instal$rii unei
depresii ma/ore* monoamina cea mai studiat$ %n fiziopatologia depresiei.
(tudiile recente au sugerat c$* reducerea aportului de triptofan determin$ apari'ia de
manifest$ri depresive* iar o pierdere acut$ a acestui aminoacid poate induce instalarea unor
simptome depresive* cum ar fi insomnia de trezire* sc$derea interesului* energiei* apetitului.
Nivelul plasmatic redus de triptofan cel mai frecvent coreleaz$ clinic cu diminuarea activit$'ii
presinaptice a D+7T i nivelului de D+7EE5 %n 3CL h .H:HGH,,i.
&isfunc'ia sistemului N5+ergic este considerat$ un factor biologic important %n apari'ia
depresiei. ;ste cunoscut c$* N5 utilizeaz$ c$i i receptori proprii* %ndeplinind multiple func'ii la
nivelul (NC. C$ile N5 au proiec'ii importante la nivel de locus coeruleus i corte# prefrontal* c@t
i %ntre locus coeruleus i sistemul limbic. "n cadrul acestui sistem* locus coeruleus are
responsabilit$'i %n aten'ie* %nv$'are* memorie* comportament* dispozi'ie. Epotetic* o disfunc'ie la
acest nivel se corelez$ cu diminuarea func'iilor men'ionate* fiind un substrat favorabil pentru
st$rile de depresie sau-i an#ietate.
"n acelai conte#t pot fi men'ionate principalele modific$ri ale sistemelor
monoaminergice cerebrale* implicate %n problema abordat$? B,C 5nomalie genetic$ a receptorilor
monoaminergici? aC receptorii alfa+)+N5+densitate presinaptic$ crescut$ %n depresieH bC beta
receptorii+ num$r crescut %n corte#ul frontal %n depresiiH cC receptorii D+7T) 6 num$r crescut la
depresivii cu comportament autolitic. B)C 5nomalii de recaptare i transport a D+7T care
sugereaz$ o patologie a membranei neuronale.
&iverse deregl$ri sunt cauzate fie de sub+produc'ia sau supra+produc'ia de
neurotransmi'$tori* fie de faptul ca neuronii nu au suficient de mul'i receptori pentru
neurotransmi'$tori. Cu toate acestea* se considera ca depresia este cauzata de numarul prea mic
de receptori de serotonina. P.Freengard i colegii s$i au descoperit care este substan'a chimic$
responsabil$ pentru reglarea natural$ a nivelului de serotonin$? o anumit$ proteina numita p,,*
aceasta proteina fiind descoperit$ studiind un anumit receptor de serotonin$ 6 ei au c$utat care
este proteina care interac'ioneaz$ cu receptorul de serotonin$* f$c@ndu+l sa fie mai activ. (+a
stabilit c$ depresia declaneaz$ o schimbare biochimic$ %n interiorul creierului* produc@nd
anumite molecule =silencer=* care inhib$ e#primarea unei gene responsabile pentru o proteina
cheie. Enstruc'iunile pentru p,,* ca i pentru toate celelalte proteine* sunt codificate %n 5&N
h.H:H,,H)!i. 5 fost stipulat* deci ca depresia* sau cel putin disponibilitatea pentru depresie* ar
putea avea cauze genetice. Poate ca gena responsabil$ pentru producerea proteinei p,, este
defect$.
(tudiile P;T au raportat e#isten'a unui hipometabolism la nivelul capului nucleului
caudat la pacien'ii depresivi* ceea ce reflect$ o sc$dere a activit$'ii &5 la nivellul acestei
structuri. Ma/oritatea observa'iilor implic$ disfunc'ia &5 %n tulbur$rile depresive %ns$ studiile
sunt focalizate pe implicarea sistemului &5 mezocorticolimbic. Concomitent cu modific$rile
neurochimice %n sindroamele depresive au fost depistate i modific$ri neurostructurale. 5stfel* la
depresivii de tip isteric s+a eviden'iat prezen'a unor leziuni mezodiencefalice* responsabile de
manifest$rile isterice* aa cum se observ$ %n cursul tulbur$rilor psihice postencefalice h,,H ,:H
,i.
Metodele de radioimagistica cerebrala func'ional$ au permis eviden'ierea? ,C sc$derii
flu#ului sanguin i a metabolismului glucozei la nivelul lobului frontal* sistemului limbic*
talamusului descreterea global$ a utiliz$rii metabolice a glucozei B9uchsbaum*,G2C i lipsa
diferen'ierii de utilizare %ntre polul anterior i posterior cerebral. B9a#ter si colab. ,G* 9ench si
colab. ,G2* &revets si colab. ,)C* Leducerea activit$'ii metabolice la nivelul corte#ului
frontal %n depresia ma/or$ a fost eviden'iat$ de 9a#ter B,,C la nivelul corte#ului prefrontal
dorsolateral B&3PFCC mai ales %n emisferul st@ng* fenomen corelat semnificativ cu scorul pentru
depresie de la scala 7amilton. )C Creterea activit$'ii lobului drept B 5msterdam*,)C.
&eficitele e#ecutive din depresia geriatric$ au fost legate de afectarea circuitelor cortico+striato+
palidotalamo+corticale B3esser si colab. ,2* 9eats si colab. ,2* ;lliot si colab. ,:* Loyall
,* 5le#opoulos si colab. )!!!C. (tudiile (P;CT* urm$rind legarea specific$ a receptorilor D+
)2.
7T+)* au relevant o densitate %nalt$ a acestora %n emisferul drept la nivel frontal* parietal i
temporal B5gren*,,C. .C (c$derea num$rului de receptori &, din corte#ul frontal* sugereaz$
anomalii ale transmisiei dopaminergice B(uhara* ,)C h,H )H .H 0H Di.
Lezultatele studiului efectuat au eviden'iat ca mai frecvente urm$toarele sindroame la
bolnavii cu tulbur$ri organice de personalitate tip isteric? aC asteno 6 depresivH bC hipocondriacH
cC depresiv 6 fobic* toate evolu@nd pe fondal afectiv depresiv sau-i an#ios al dispozi'iei.
5naliz@nd clinic %n baza criteriului EC&+,! simptomele prezente la categoria de pacien'i
investiga'i s+a constatat prezen'a reac'iilor de tip depresiv %n 22*:4 la b$rba'i i D:*,4 la femei
Btabelul ,C.
Ta)e! E
Re&arti-ie &acien-i <n 0!nc-ie %e 'e7 ,i 'in%roa"ee &'i3o&atoo/ice %o"inante
Dia/no'tic N!"*r! %e ca$!ri
.*r)a-i 4e"ei
a)'. @ a)'. @
Tulburare organic$ a personalit$'ii. (indrom
asteno 6 depresiv
. D!4 G D:*)4
Tulburare organic$ a personalit$'ii. (indrom
hipocondriac
, ,2*24 . ),*04
Tulburare organic$ a personalit$'ii. (indrom
depresiv 6 fobic
) ..*04 . ),*04
"n baza rezultatelor ob'inute* s+a constatat c$ %n marea ma/oritate a cazurilor pacien'ii care
sufer$ de ~deregl$ri de conversie=i depresie necestit$ consiliere psihologic$* abordare
terapeutic$ ce permite solu'ionarea eficient$ a simptomelor psihopatologice dominante. "n
acelai conte#t este de men'ionat i rolul deosebit de important al rela'iilor intrafamiliale ale
categoriei men'ionate de bolnavi.
Tulbur$rile isterice se deosebesc de cele psihosomatice* astfel pentru isteric corpul este un
instrument* %n timp ce pentru proiec'ia bolnavului psihosomatic acesta apare ca o victim$.
Comun$ %n ambele situa'ii este rezolvarea conflictului pe calea conversiunii corporale.
&intre manifest$rile intercritice persistente la depresivii isterici %n studiul prezent mai frecvente
au fost urm$toarele? triste'ea* tensiunea an#ioas$* nelinitea interioar$* impresia ca nu mai po'i
avea sentimenteH g@ndirea %ncetinit$ i obositoare* g@ndirea %n <cerc vicios=* obsesiileH inhibi'iea
voin'ei* incapacitatea de a lua decizii* postura g@rbovit$* mic$rile lenteH oboseala accentuat$
dup$ efort minim* reducerea capacit$'ii de concentrare a aten'ieiH reducerea stimei i a %ncrederii
de sine* ideile de vinov$'ie i lipsa de valoareH viziunea trist$ i pesimist$ asupra viitorului* ideile
sau tentativele autoagresiveH dissonminiile Bmai frecvent insomniiC* apetitul diminuat.
;ste de men'ionat c$* depresia la persoanele isterice* adeseori poate fi mascat$ de
tr$s$turi adi'ionale? an#ietate* agita'ie psiho+motorie* iritabilitate* consum e#cesiv de alcool*
comportament histrionic* e#acerbarea simptomelor fobice sau obsesionale pree#istenteH
e#acerbarea preocuparilor hipocondriace. Nu se e#clude i prezen'a simptomelor somatoforme
tip? dureri articulare* musculare* abdominaleH nevralgii* cefaleeH diminuare ponderal$H
sc$derea-creterea frecven'ei contrac'iilor cardiace* e#trasistole* dureri pseudoanginoaseH
deregl$ri de respira'ieH #erostomie* constric'ie faringian$* senza'ie de <nod %n g@t=* tensiune
gastric$* dereglarea tranzitului intestinalH frigiditate* impoten'$* deregl$ri menstrualeH disurie*
polaIiurie .a.
Conc!$ii
,. (ubstratul neurobiologic al depresiei la isterici poate fi conceput ca un sistem pluridimensional
mai implicate fiind? sistemul serotoninergic* dopaminergic* noradrenergic* hipotalamus+
hipofiz$+corticosuprarenaleH
). Modific$rile neurochimice cerebrale din reac'iile depresive la bolnavii cu tulburare organic$
de personalitate tip isteric sunt similare cu cele constatate %n alte st$ri depresive* diferen'a
)20
const@nd %n e#isten'a la isterici a unor leziuni mezodiencefalice* responsabile de manifest$rile
istericeH
.. 3a categoria de pacien'i studiat$* probabil* se produce un dezechilibru neurochimic func'ional
dinamic datorat suprasolicit$rii activit$'ii nervoase superioare i a mecanismelor adaptative
ale organismului.
.i)io/ra0ie
,. 5bas M.5.* (ahaIian 9.K.* 3evy L. B,!C Neuropsychological deficits and CT scan changes
in elderly depressives* Psychological Medicine* )!* D!:+D)!.
). 5le#opoulous F.(.* Meyers 9.(.* qoung L.C.* et al. B)!!!C ;#ecutive dysfunction and long+
term outcomes of geriatric depression+ 5rch. Fen. Psychiatry* D:* )GD+)G.
.. 5sis K.M.* (tern ;.* 5le#opoulos F.(.* Pan 7.* Forp J.>.* 9lumberg 7.* jalayam 9.*
;idelberg &.* jiosses &.* (ilbersweig &.5. B)!!,C + 7ippocampal and anterior cingulate
activation deficits in patients with geriatric depression* 5m. K. Psychiatry* ,DG* G* ,.),+,.)..
)2. 5merican Pszhiatric 5ssociation* Practice guideline for ma/or depressive disorders in
adults. 5m K. Psyhiatry. ,D!? ,+)2* ,G B(uppl.C
0. 9a#ter 3.L.* (chwartz K.M.* Phelps M.;.* et. al. B,GC Leduction of prefrontal corte# glucose
metabolism common to three types of depression* 5rch. Fen. Psychiatry* 02* )0.+)D!.
D. 9eats 9.c.* (ahaIian 9.K.* 3evy L. B,2C Cognitive performance in tests sensitive to
frontal lobe dysfunction in the elderly depressed* Psychological Medicine* )2* D,+2!..
2. 9ench C.K.* Friston j.K.* 9rown L.F.* et . al. B ,)C The anatomy of malancholia? focal
abnormalities of cerebral blood flow in ma/or depression* Psychol. Med.* ))* 2!:+2,D.
:.Coffey C.;.* Figiel F.(.* &/ang J.T.* et. al. B,!C (ubcortical hyperintensities on
magnetic resonance imaging ? a comparison of normal and depressed eldelrly sub/ects* 5m. K.
Psychiatry* ,0:* ,G:+,G.
G.Corni'u F. 9azele psihologice ale practicii medicale. + 9ucureti? ;ditura Medical$* )!!!*
)). p.
. &icI K.P.L.* Fuiloff L.K.* (tewart et.al B,G0C Mini Mental (tate ;#amination in neurological
patients* K. Neurology* Neurosurgery* Psychiatry* 0:*02+0.
,!. &revets J.C.* Price K.3.* (impson K.L.* Todd L.&.* Leich T.* >annier M.* Laichle M.;.
B,:C (ubgenual prefrontal corte# abnormalities in mood disorders* Nature* .G2* G)0+
G):114. ,,. EC&+,!. Clasificarea tulburarilor mentale si de comportament. (imptomatologie
si diagnostic clinic* ,G* ;ditura 5ll* 9ucuresti.
,).Fherman &.* Moldovanu E.* 8apuhl%h Fh. Neurologie si Neurochirurgie. + Chiin$u* )!!.*
)20p.
,.. Mihai &umitru Fheorghe 5ctualit$'i %n psihiatria biologic$. ;d.Entact* 9ucureti* ,* )DDp+
)G)p.
,0.Aprea N.* Nacu 5.* Levenco M. Psihiatrie. + Chiin$u. ~tiin'a=*,0. )20p.
,D.PirozynscIi T.* Chiri'a >.* 9oiteanu P. Psihiatrie clinic$. + Eai ? ;ditura PsihAmnia* ,. +
02) p.
,2.Popa C. Neurologie. + 9ucureti? ;ditura medical$*,:* ,! p.
,:.`O\OxO^ Y. a. r_[]\_QySOe Tef_[V^SOe T\efT[^O ^ PTVbV_[\VV V TOc_[VdeTUOW
cefVgVSe BOzxO\C -- aTVbV_[\VR V PTVbOu_\c_UOQOwVR* ,* ,?)2+)G.
,G.`O\OxO^_ `. l. k[SOTV[eQyS_R QeU_\T[^eSS_R \exVT[eS[SOT[y U_U TQefT[^Ve
O{VzOdSOwO POfbOf_ U QedeSV} zOQySOwO. --]\S_Q Se^\OQOwVV V PTVbV_[\VV. )!!!*,)?
2G+:,.
,.`OTOQO^ Z. r. rO^te fOT[VveSVR ^ [e\_PVV PTVbVdeTUVb x_zOQe^_SVW. `OTU^_* )!!)*
:!) c.
)!.ZecUe X. . a\e^eS[V^S_R PTVbV_[\VR. NOcTU*,* 0!.T. NQe . aTVbV_[\VR T
QeceS[_cV PTVbO[e\_PVV. - ae\e^Of T SecegUOwO .l. kz]bO^_. S[e\P\eTTe\^VT*
)!!)* 02c.
),. Loth M.* 7uppert F.5.* Mount/oy* Tym ;. B,GC The Cambridge e#amination for mental
disorders of the elderly+revised* Cambridge 1niversity Press.
)2D
)). Thase M.;.* Lush 5.K. Jhen at first you dont succeed? sepuential strategies for
antidepressant nonresponders. K Clin Psychiatry ,:H DGB(uppl. ,.C?).+).
INDICII STATUTULUI PSIHOSOMATIC SU. AC2IUNEA TRATAMENTULUI CU
MIANSERIN HIDROCLORID 9N ARTRIT1 REUMATOID1
Lari'a Rotar!, Liiana Gro&&a, Aa Pa'cari(Ne/re'c!,
Svetana A/ac3i, Eena De'eatnicova, Mircea Revenco
1(MF ~Nicolae Testemi'anu=*
Catedra Medicin$ Entern$ nr., FL i (C*
Catedra Psihiatrie i Narcologie FPM
A)'tract
P'#c3o'o"atic Stat!' In%ice' in R3e!"atoi% Art3riti' !n%er
Treat"ent Dit3 Mian'erin H#%rocori%
,)! patients BfemalesC with confirmed diagnosis of rheumatoid arthritis were e#amined. Et
was revealed that ,!! BG.*.4C from ,)! female presented depressive syndrome. They were
randomly divided in ) treatment groups. En the first group BD! patientsC basic therapy BMetotre#at
and &iclofenacC was supplemented with Mianserin hydrochloride in dosage of .!mg-)0 hours
Bin the eveningC during . months. The second group was composed of D! patients who received
only basic treatment. The best results of treatment were obtained in the patients from the first
group who received comple# therapy including Mianserin hydrochloride.
Re$!"at
5u fost cercetate ,)! de bolnave cu diagnostic confirmat de 5rtrit$ Leumatoid$. 5u fost
demonstrat c$ din cele ,)! femei bolnavi + ,!! BG.*.4C au prezentat sindrom depresiv i care au
fost repartizate randomizat %n ) loturi curative. "n E lot BD! pacienteC terapia de suport
BMetotre#at i &iclofenacC s+a completat cu Mianserin hidroclorid %n doza de .! mg-)0 ore
BsearaC pe parcursul . luni. "n lotul EE au intrat D! de bolnave care au administrat numai terapia de
baz$ Blotul controlC. 5m apreciat c$ cele mai relevante efecte curative s+au apreciat la bolnavele
din E lot* care au fost medicate prin formula comple#$ ce a inclus i Mianserin hidroclorid.
Act!aitatea te"ei
5rtrita Leumatoid$ B%n continuare 5L8 este o grav$ suferin'$ cronic$ cu o frecven'$
relevant$ B,4C %n popula'ia de pe toate continentele. ;a se manifest$ prin durere* deform$ri
articulare i deregl$ri motorii* care pot duce la invalidizarea bolnavului. Conform diferitor studii
hr_TOSO^ m..* )!!2H Froppa 3.* )!!2i* 004 de bolnavi cu 5L %i pierd capacitatea de munc$ %n
primii ,! ani de la debutul maladiei. 5ceast$ degradare fizic$ se implic$ %n constituirea unei
percep'ii dramatice a bolnavului asupra maladiei sale i poate suscita diferite tulbur$ri de gen
psiho+somatic h5nderson j. A.* 9radley 3. 5.* qoung 3. &.* ,GDH 7ewlett (.* Carr M.* Lyan (.
et al.* )!!DH ParIer K.C.* (marr j.3.* 9ucIelew (.P. et al.*,Di. 5stfel* evolu'ia 5L este
modelat$ nu numai de factorii biomedicali* dar i de cei fiziologici* comportamentali i sociali
hMazur M.* ,GH Jeissmann F.* )!!0i.
Pentru aprecierea eficien'ei m$surilor curative adoptate %n raport cu bolnavii suferinzi de
5L* precum i pentru a defini influen'a acestor interven'ii asupra evolu'iei maladiei i a st$rii
bolnavilor am considerat oportun$ ini'ierea unui studiu prin care urma s$ evalu$m concomitent
rezultatele clinice i statutul psihologic al celor asista'i* pentru ca %n func'ie de cele apreciate s$
putem estima i necesarul acestora %n tratamente de ordin psihofarmacologic.
O)iectivee !cr*rii
;valuarea eficacit$'ii tratamentului antidepresiv al 5L ce s+au complicat cu tulbur$ri
psihosomatice.
)22
Materia ,i "eto%e %e cercetare
(tudiul s+a a#at pe rezultatele e#amin$rii comple#e a ,)! bolnavi cu 5L* care %n perioada
)!!.+)!!2 au fost supraveghea'i %n regim de sta'ionar %n sec'ia reumatologie a EM(P (pitalului
Clinic Municipal <(f@nta Treime= din mun. Chiin$u BCatedra Medicin$ Entern$ nr.,* Facultatea
Leziden'iat i (ecundariat ClinicC i apoi %n condi'ii de ambulator pe parcursul a 2 luni
urm$toare.
Pro/ra"e c!rative te'tate. 3otul de studiu BD! de bolnaveC a urmat terapia de baz$ cu
Metotre#at &iclofenac la care se suplimenta antidepresiv tetraciclic Mianserin hidroclorid* preferat
pentru minimul de efecte adverse i avanta/ul de a fi urmat %n priz$ unic$. 3otul de referin'$ BD!
de bolnaveC a administrat e#clusiv terapia de baz$ B2 luniC + Metotre#at &iclofenac. Preparatul
Mianserin hidroclorid a fost indicat randomizat bolnavilor cu 5L %n doza de .! mg-zi* curs de .
luni* tratamentul de fond a fost administrat 2 luni.
Re$!tate o)-in!te
&inamica modific$rilor apreciate pe parcursul a 2 luni %n statutul psihosomatic s+a evaluat
conform scalei 7amilton la bolnavii din loturile de observare subcurativ$.
5naliza datelor ce reflect$ dinamica modific$rii gradului de depresie a demonstrat c$ %n
toate cazurile chestion$rile au apreciat modificarea statistic concludent$ a mai multor indicatori
relevan'i pentru statutul depresiv? la testarea primar$ +
)
2*.:* p!*!DH peste o lun$ +
)
)*G:*
p!*!!,H peste . luni +
)
)2*02* p!*!!,H peste 2 luni +
)
,2*,.* p!*!!,.
5stfel la prima vizit$ pentru inciden'a fenomenului de inhibi'ie s+au apreciat diferen'e
e#primate prin
)
,!*)) i \!*!DH pentru agita'ia psihic$ +
)
0*,H \!*!DH simptomele somatice
generale +
)
*.H \!*!,H cele ipocondrie +
)
D*,H \!*!DH devia'iile diurne +
)
,!*2H \!*!,H
simptomele obsesiv+compulsive +
)
D*,H \!*!D.
3_ a EE vizit$ Bo lun$ de la ini'ierea terapieC pentru dispozi'ia depresiv$ (
)
)0*H \!*!!,H
tentativele suicidale (
)
,!*,GH \!*!,H insomnia precoce (
)
)*,.H \!*!!,H insomnia
nocturn$ (
)
)*!0H \!*!!,H insomnia prematinal$ (
)
..*2.H \!*!!,H pentru capacitatea de
lucru (
)
))*!)H \!*!!,H fenomenul de inhibi'ie (
)
:*0GH \!*!DH agita'ie (
)
0*02H \!*!DH
an#ietate (
)
)!*)DH \!*!!,H agita'ie somatic$ (
)
:*GH \!*!DH simptome somatice generale +

)
,D*0:H \!*!!,H simptome din sfer$ se#ual$ (
)
,2*.H \!*!!,H semne ipocondrice (

)
*!.H \!*!,H atitudinea fa'$ de boal$ (
)
,)*GH \!*!,H devia'iile diurne (
)
:*2:H \!*!D.
3a a EEE vizit$ Bdup$ . luni de la ini'ierea terapieC? pentru dispozi'ia depresiv$ (
)
,2*)H
\!*!!,H tentativele suicidale (
)
:*,H \!*!DH insomnia precoce (
)
,D*!H \!*!,H insomnia
nocturn$ (
)
G*DDH \!*!DH insomnia tardiv$ (
)
,,*2H \!*!,H pentru capacitatea de munc$ (

)
,!*DDH \!*!,H fenomenul de inhibi'ie (
)
G*2H \!*!DH agita'ie (
)
*!H \!*!,H agita'ia
somatic$ (
)
D*0.H \!*!DH simptomele somatice generale (
)
D*D:H \!*!DH simptome din sfer$
se#ual$ (
)
,:*D.H \!*!!,H ipocondrie (
)
,!*:)H \!*!,H atitudinea fa'$ de boal$ (
)
,2*DGH
\!*!!,H devia'iile diurne (
)
0*02H \!*!DH depersonalizarea i derealizarea +
)
D*:!H \!*!D.
3a cea de a E>+a vizit$ Bprogramat$ dup$ 2 luni de la ini'ierea observa'ieiC s+au determinat
diferen'e pentru? dispozi'ia depresiv$ (
)
,)*G0H \!*!,H simptomele din sfer$ se#ual$ (

)
,,*,,H \!*!,H ipocondrie (
)
*:H \!*!,H sc$derea masei corporale (
)
2*0)H \!*!DC i
pentru atitudinea fa'$ de boal$ (
)
,)*!0H \!*!,.
(e poate conchide c$ parametrii de scor 7amilton s+au modificat %n intervalul de observare
at@t %n lotul de studiu E* c@t i %n cel de al EE+lea + de referin'$. &ar precum au eviden'iat
rezultatele atestate %n lotul ce administra antidepresivul Mianserin amelior$rile erau mai
pregnante dec@t %n cel$lalt lot .
5naliza celor men'ionate mai sus indic$ prezen'a num$rului egal de date statistice certe
Bconform celor ,D parametriC at@t peste o lun$* c@t i peste . luni de la %nceputul observ$rii
asupra pacientelor Bse schimb$ %ntre ele numai parametriC* %n continuare %n ordine descresc@nd$
urmeaz$ datele* ob'inute la e#aminarea primar$ B2 parametriC i pe ultimul loc+peste 2 luni
Bmodificarea a D parametriC.
(+a e#aminat dinamica modific$rii gradului de depresie conform scalei 7amilton %n ambele
loturi pe parcursul a 2 luni Bvezi tab. ,C.
)2:
Tabelul ,
Dina"ica "o%i0ic*rii /ra%!!i %e %e&re'ie con0or" 'caei Ha"iton
<n a")ee ot!ri &e &arc!r'! a H !ni %e o)'ervare
Tota Scaa Ha"iton Lot! I vi$it*
6a
e7a"ina
rea
&ri"ar*8
II vi$it*
6%!&* o
!n* %e
tera&ie8
III vi$it*
6&e'te ;
!ni %e
tera&ie8
IV vi$it*
6H !ni
%!&*
e7a"ina
rea
&ri"ar*8
@ @ @ @
E F ; B G H
E. Li&'a %e&re'iei E BnD!C ! :*! D*! .*!
EE BnD!C BcontrolC ! ,*! ! !
F. De&re'ie !,oar* E BnD!C .*! ,*! )!*! ,D*!
EE BnD!C BcontrolC ,)*! ,)*! ,.*! ,,*!
;. De&re'ie "o%erat* E BnD!C ,.*! )0*! ))*! ).*!
EE BnD!C BcontrolC ,,*! ,0*! ,,*! ,,*!
B. De&re'ie /rav* E BnD!C .0*! ! .*! *!
EE BnD!C BcontrolC ):*! ).*! )2*! )G*!

F
&
2*.:

)*G:

)2*02

,2*,.

_ot? \!*!DH \!*!!,.


5naliza datelor ce reflect$ dinamica modific$rii gradului de depresie a demonstrat c$ %n
toate cazurile chestion$rile au apreciat modificarea statistic concludent$ a mai multor indicatori
relevan'i pentru statutul depresiv? la testarea primar$ +
)
2*.:* p!*!DH peste o lun$ +
)
)*G:*
p!*!!,H peste . luni +
)
)2*02* p!*!!,H peste 2 luni +
)
,2*,.* p!*!!,.
&e notat c$ eficien'a administr$rii preparatului Mianserin hidroclorid %n doza de .! mg-)0h
la bolnavele cu 5L i diferite grade de depresie s+a confruntat cu rezultatele lotului de referin'$
tratat %n regim curativ obinuit* iar analiza datelor ob'inute s+a efectuat %n conformitate cu
e#igen'ele Medicinii 9azate pe &ovezi.
;ficien'a tratamentului modificat BMetotre#at &iclofenac Mianserin hidroclorid* urmat
curs de . luniC s+a evaluat %n baza urm$torilor indicatori? riscul relativ BLLCH num$rul de cure
necesare BNCNCH hi+patrat B
)
CH intervalul de %ncredere.
&atele ob'inute atest$ c$ peste o lun$ de supraveghere i tratament urmat %n lotul
e#perimental depresia este de : ori mai pu'in incident$* dec@t %n lotul de referin'$ BLL:*!*
D*!4* ,.*)?!*::C. NCN este egal cu G*! bolnave. 3a bolnavele din lotul de compara'ie cu un
grad uor de depresie riscul de apari'ie este de ,*2 ori mai mare dec@t %n lotul e#perimental
BLL,*2* D*!4* .*:?!*DC. NCN este egal cu :*! bolnave. "n lotul bolnavelor* tratate cu
Mianserin hidroclorid* depresia moderat$ apare de ,*: ori mai rar* dec@t %n lotul de control
BLL,*:* D*!4* .*0?!*!.C. NCN este egal cu D*! bolnave. 5adar* s+a dovedit c$ administrarea
preparatului Mianserin hidroclorid este eficient$ %n tratamentul depresiei care apare la bolnavele
cu 5L. "n unele cazuri depresia dispare s+au apar forme uoare i medii* %n locul celor grave.
5 fost realizat compararea dinamicii modific$rilor indicilor tipurilor de atitudini fa'$ de
boal$ %n ) loturi pe parcursul a 2 luni Bvezi tab. )C.
)2G
Tabelul )
Dina"ica "o%i0ic*rii ti&!rior %e atit!%ine 0a-* %e )oa*
<n a")ee ot!ri &e &arc!r'! a H !ni
Ti&!rie %e atit!%ini
0a-* %e )oa*
ot! I vi$it* II vi$it* III vi$it* IV vi$it*
@ @ @ @
E F ; B G H
E. Ti& ar"onio' E BnD!C ,2*! )!*! .!*! .0*!
EE BnD!C .)*! .)*! .)*! .)*!
Continuare tabelul )
E F ; B G H
;. Ti& er/o&atic E BnD!C ,0*! ,2*! ,0*! ,0*!
EE BnD!C ,!*! G*! ,)*! ,!*!
G. Ti&
ano$o/no$ic
E BnD!C ! ! ! !
EE BnD!C ! ! ! !
M. Ti& an7io' E BnD!C ,2*! G*! 2*! 2*!
EE BnD!C 2*! ,)*! G*! G*!
L. Ti&
i&ocon%ric
E BnD!C ,!*! G*! ,!*! G*!
EE BnD!C ,G*! ,G*! ,G*! ,G*!
EN. Ti&
ne!ra'tenic
E BnD!C G*! ,!*! ,!*! ,!*!
EE BnD!C 0*! 0*! 0*! 0*!
EF. Ti&
"eancoic
E BnD!C ! ! ! !
EE BnD!C ! ! ! !
EB. Ti& a&atic E BnD!C )*! ! ! !
EE BnD!C )*! )*! )*! )*!
EH. Ti& 'en$itiv E BnD!C 0*! 2*! G*! 0*!
EE BnD!C G*! 0*! 0*! 0*!
EO. Ti&
e/ocentric
E BnD!C 2*! )*! 0*! 0*!
EE BnD!C G*! 2*! G*! ,!*!
FN. Ti& &aranoic E BnD!C 0*! ! ! !
EE BnD!C )*! )*! )*! )*!
FF. Ti& %i'0oric E BnD!C ! ! ! !
EE BnD!C ! ! ! !
FB. Ti& "i7t E BnD!C ,!*! ,0*! ,)*! ,!*!
EE BnD!C 2*! 2*! 2*! 2*!
FH. Ti& %i0!$ E BnD!C ,!*! 2*! 2*! ,!*!
EE BnD!C 0*! 0*! 0*! 0*!
P
F
&
:*G.
!*!D
2*.2
!*!D
)*G:
!*!D
0*D,
!*!D
5naliza tipurilor de atitudine fa'$ de boal$ ob'inute nu a depistat o diferen'$ statistic$
semnificativ$ Bp!*!DC dup$ . luni de terapie* dar sunt apreciate diferen'e semnificative statistic
%n compara'ie cu e#amin$rile primare* cu cele de peste o lun$ i cele efectuate la 2 luni Bp!*!DC.
3a bolnavele din E lot Btratate i cu Mianserin hidrocloridC la e#aminarea primar$ i cea de
peste 2 luni de la %nceputul tratamentului tipul armonios de atitudine fa'$ de boal$ s+a apreciat cu
o frecven'$ statistic relevant$ + ,2*!D*,4 i* respectiv* .0*!2*:4 B\!*!DC* altfel spus* s+a
remarcat creterea num$rului de bolnave cu tip armonic BadecvatC de atitudine fa'$ de maladia ce
o suport$.
"n lotul EE Bde referin'$C rezultatele comparate cu E lot Bbolnave tratate suplimentar i cu
Mianserin hidrocloridC pentru frecven'a tipurilor de atitudine fa'$ de boal$ nu au afiat diferen'e
statistic certe cu primii %n tot timpul celor 2 luni de observare.
)2
Conc!$ie
Terapia cu antidepresive BMianserin hidrocloridC indicat$ %n cazul 5rtritei Leumatoide
contribuie efectiv la restabilirea st$rii psihosomatice a bolnavului? elevarea dispozi'iei* atenuarea
an#iet$'ii i a percep'iei subiective a bolii* care constituie %mpreun$ parametrii de calitate a vie'ii.
.i)io/ra0ie
,. 5N&;L(AN j. A.* 9L5&3;q 3. 5.* qA1NF 3. &. Lheumatoid arthritis? review of
psychological factors related to etiology* effects and treatment -- Psychological Zulletin
,GDH .DGBG:C? G
). FLAPP5 3. 5ctualit$'i in Medicina Entern$. Curs universitar -- \hiinu' )!!2* D0! p.
.. 75ME3TAN K.5. Lheumatoid arthritis? opposing action of haemopoietic growth factor
and slow action antirheumatic drugs -- `ancet' ,.H .)0? D.2+D.
0. 75ME3TAN M. &evelopment of a rating scale for primary depressive illness -- Zr [ ^oc
\lin Psychol ,2:H 2? ):G+)2
D. 75LLE( ;.&. ;tiology and pathogenesis of L5 -- XnY ]eRtFooa of bheumatology. ;d. by
jelley J.N.* 7arris ;.&.* (lege (.9. Phyladelphia* ,.* G..+G:0
2. 75LLE( ;.&. Clinical features of L5 -- XnY ]eRtFooa of bheumatology. ;d. by jelley
J.N.* 7arris ;.&.* (lege (.9. Phyladelphia* ,.* G:0+,)
:. 75J3;q &.K.* JA3F; F. &epression is not more common in rheumatoid arthritis? a ,!+
year longitudinal study of 2*,D. patients with rheumatic disease -- [ bheumatol ,. &ecH
)!B,)C? )!)D+)!.,
G. 7;EKN;N C.K. Leceptor regulation in neuroendocrine+immune communication? Current
Inowledge and future perspectives -- Zrain Zehav Xmmun )!!2 ActH )0B,!C? ),+)
. 7;J3;TT (.* jELJ5N K.* PA33ACj K. ;T 53. Patient initiated outpatient follow up
in rheumatoid arthritis? si# year randomised controlled trial -- ZV[ )!!D KanH ))H
..!B:0G0C? ,:,
,!. 71q(;L 9.* P5Lj;L K.C. (tress and rheumatoid arthritis? an integrative review --
Arthritis \are bes ,G 5prH ,,B)C?,.D+,0D
,,. E5M5N&;(C1 E.9. Componente psihosomatice %n bolile reumatismale -- cd. Vedical'
Zucureti' ,* ,GG:+,G:
,). ELJEN M. Psychoeuroimmunology of depression? clinical implications -- Zrain Zehav
Xmmun )!!) FebH ,2B,C? ,+,2
,.. M581L M. 5rtrita reumatoid$. Probleme de diagnostic i tratament -- dhid practic.
\hiinu' ,G* D0p.
,0. rlZkrkX m..* rlZkrkXl X.l. _\c_UO[e\_PVR zOQV? ^xwQRf \e^c_[OQOw_ --
\onsilium Vedicum' )!!)H )? D!+D,0
,D. Z`mX l.. YeP\eTTVR U_U Oz|ecefVgVSTU_R P\OzQec_? ^OP\OTt UQVSVUV V
[e\_PVV -- e)#A#2D!#f # >)#A/g2!92+/D!2>#f' )!!2H .BGC? .!+0!
,2. Zkknl r..* X.m. e^c_[OVfStW _\[\V[ BP\OzQect fV_wSOT[VUV V
QedeSVRC -- `VSTU* <"52D07)D1/ h02!6)7i' )!!!* ,GD T.
,:. Zkknl r..* X.m. nQVSVdeTUOe VTTQefO^_SVe T]T[_^O^ P\V \e^c_[VdeTUVb
x_zOQe^_SVRb. ]UO^OfT[^O fQR ^\_deW -- `VSTU* h02!6)7i' )!!2* 00: T.
,G. NlrkXl l.Z. ]UO^OfT[^O PO PTVbV_[\VV -- `OTU^_* B5#*#$2' ,* )0. c.
,. NkakrZn X.Y.* ZNnkXZnl `.X. aTVbOTOc_[VdeTUVe \_TT[\OWT[^_ --
`OTU^_* B5#*#$2' ,G2* .G0 T.
)!. NkkX X.l. rewQ]zOUVe feP\eTTVV V Vb \_TPOxS_^_SVe? VT[O\VR ^OP\OT_ V
TO^\eceSSOe TOT[ORSVe BOzxO\C -- :j/"!$# >)#A#2D!## # 95#*#$)+/, >)#A/0/?##
#9. &. B. AD!12' ,H .? .+0.
),. lrkXl m.l.* kmX .X.* rkXnkXl .l. N\e^OvSte \_TT[\OWT[^_ U_U
PTVbOQOwVdeTUVe OTOzeSSOT[V QVdSOT[V zOQyStb \e^c_[OVfStc _\[\V[Oc --
@!2>1D#k)+#, 2!A#1' )!!!H ,)? 0,+0)
)). lrkXl m.l. n_deT[^O vVxSV P\V [\e^OvStb \_TT[\OWT[^_b ] zOQyStb
\e^c_[OVfStc _\[\V[Oc -- -0#$#k)+2f B5#*#$2' )!!,H ,? 0:+D!
):!
).. mak X.`. YV_wSOT[VU_ V QedeSVe zOQexSeW T]T[_^O^ -- VzQVO[eU_
P\_U[VdeTUOwO ^\_d_. `OTU^_* B5#*#$2' ,!* .0 T[\.
)0. lZkXl r. X. YV_wSOT[VU_ \e^c_[OVfSOwO _\[\V[_. `e[OfVdeTUOe POTOzVe fQR
^\_deW -- `OTU^_* )!!2* .) T.
OPORTUNITATEA LEGI4ER1RII TRATAMENTULUI COERCITIV AL
.OLNAVILOR NECOMPLIAN2I LA TRATAMENTUL DE
TU.ERCULOZ1 PULMONAR1
C.Pai3ovici, A.Nac!, O.Co)Qean'c3i
Catedra Psihiatrie* Narcologie* Psiholgie Medical$
S!""ar#
Le/i'ative o&&ort!nit# o0 coercitive treat"ent o0 inco"&ianc#
&atient' a)o!t antit!)erc!o'i' treat"ent
This study is a psychological and psychiatric study about G.: inpatient of nonpsychotic
psychic disorders and tuberculoses diseasis victims* whish need to be of differentiate a
psychoterapeutically* inclusivly coercitive treatment* and medico legal psychiatric intervention.
Re$!"at
3ucrarea* %n baza studierei a G.: de pacien'i* este consacrat$ necesit$'ii implement$rii
tratamenului diferenciat psihoteraeutic* inclusiv coercitiv cu interven'ia psihiatriei medico+
legale la persoanele* victime ale tulbur$rilor psihice nepsihotice i tuberculozei pulmonare.
5rgument. Proectul Parlamentului Lepublicii Moldova a legei cu privire la controlul i
profila#ia tuberculozei ne+a anga/at s$ comunic$m unele rezultate ale studiului incomplian'ei i
inadaptarii bolnavilor de tubeculoz$* abordat$ %n literatur$ sub diferite aspecte psihologice*
psihiatrice* sociale B,* )* .C.
Tulbur$rile psihice nepsihotice* care sunt dup$ datele AM( in cretere* tind spre a
influen'a bolile somatice la fiecare al treilea+doilea pacient* impactul fiind diferit prin
intensitate i form$ de manifestare clinic$ i necesitea de tratare* ceea ce %n cazul tuberculozei ca
boal$ conta/ioas$* epidemiologic nefavorabil$ nu+l intereseaz$ numai pe pacient* dar i
comunitatea %n %ntre/ime.
Fradul impactului este diferit i destul de influen'abil %n cazul c$nd %n cadrul societ$'ii*
du$ relat$rile e#pr'ilor AM( BDC? < medicina este fracturat$* i ne utilizare$ legisla'iei ce ar
corespunde situa'iei epidemiologice=.
Sco&! lucr$rii este evaluarea contingentului de bolnavi dificili* care dep$esc limitele
posibilit$'ilor mena/amentului medical de tratare a tuberculozei pulmonare.
Materiae ,i "eto%e
(+a studiat frontal geneza i manifest$rile incomplian'ei curative a :) de pacien'i
Bb$rba'i+ D:) femei+ ,D:C* Banii ,G)+ G:C* trata'i coercitiv conform 7ot$r%rii Prezidiumului
(ovietului (uprem al L((M de la :.!.:D %n (pitalul de Psihiatrie N+)* func'ia de ef al caruia
o %ndeplineam* concomitent cu sar/$ de !*D de consultant+ psihiatru %n sec'iile respective.
&e asemenea* sunt utilizate materialele recente ale investiga'iei efectuate de echipa de ,!
medici psihologi* psihiatri i ftiziatri* anga/a'i %ntr+un proect Ba. )!!2C %n penitenciarele Pruncul*
(aharna* cu privire la factorii psihologici determinativi %n leg$tur$ cu sistarea tratamentului
antituberculos B:G bolnavi* ) femeiC* i )! Bgrupa de controlC* bolnavi care se tratau conform
re/imului &AT(.
(arcina de baz$ pentru spitalul de psihiatrie* al sec'iilor specializate* devenise re'inerea la
tratamentul indicat de decizia comitetelor raionale Btermen de un an de zileC * cu corec'ie %n caz
de eficacitate curativ$ pozitiv$.
9olnavii erau %ndrepta'i din toate raioanele L.M.* inclusiv Transnistria.
):,
M$surile devenise de amploare* deoarece aveau rezonan'a respectiv$ %n societate %n
leg$tur$ cu Alimpiada Mondial$ de la Moscova* i problemele ridicate de eradicarea
alcoolismului %n 'ar$.
Condi'iile de %ntre'inere erau mereu perfectate spre un re/im sever+tolerant i efectiv.
5cestea erau calificate de semi penitenciar* prev$zute cu atributele specifice de paz$* i *
totodat$* trierea bolnavilor pentru efectuarea condi'iei de implementare a bolnavilor %n procese
ocupa'ionale* %n ateliere i pe teren* eliberari %n concediu.
&eoarece evad$rile nu erau absolut e#cluse* personalul era implicat %n c$utarea i
%ntoarcerea la tratament al fugarilor. "n sec'ia de mili'ie din or.Arhei func'iona izolatorul pentru
contingentul abuziv.
(itua'ia era mereu sub controlul Enstitutului Lepublican i 1nional de
Ftiziopneumologie. Pe parcursul tratamentului se ducea observa'ia i investiga'iile dinamice %n
procesul tratamentului de c$tre CCM. ;#ternarea i recomanda'iile de rigoare* inclusiv de
interven'ie chirurgical$ o f$cea CCM cu specialiti ai EFP.
(erviciul psihiatric al spitalului era implicat din momentul intern$rii* pe parcurs* i %n
elaborarea recomanda'iilor postspitaliceti* av$nd %n vedere aspectul psihoterapeutic.
Envestiga'iile psihologice efectuate de psihiatri i psihologul clinicist ai spitalului se
bazau pe datele anamnestice* statutul psihic* analiza psihologo+psihiatric$ a motiva'iei
incomplian'ei terapeutice prem$rg$toare* acordarea cu algoritmul comportamental evocat.
Trierea respectiv$ a bolnavilor de alcoolism* tulbur$ri psihice nepsihotice Bpsihoorganice* de
personalitate* nevrozeC duceau dup$ sine aplicarea diverselor tehnologii psihoterpeutice BP.
&ubois* Moreno* (chultz* de grupC.
Re$!tate
"n eantionul bolnavilor cerceta'i au fost depista'i patru categorii de bolnavi? bolnavii cu
diagnosticul de alcoolism cronic B04C* bolnavii cu tulbur$ri psihice nepsihotice psihoorganice
B),4C* tulbur$ri de personalitate B ,:*D4C* tulbur$ri de dezvoltare nevrotic$ B,)*D4C.
Concordarea cu rezultatele tratamentului procesului de tuberculoz$ au fi#at urm$toarele
rezultate pozitive? la bolnavii de tuberculoz$ i alcoolism 6 G! 4* bolnavii cu tulbur$ri
psihorgnice :!4* bolnavii cu tulbur$ri de personalitate+ D!4* tulbur$ri de dezvoltare nevrotic$+
D4. &in cele relatate rezult$* c$ tratamentul %n condi'iile regimului specail evoc$ graduitatea
posibilit$'ilor terapeutice? dintre care se deosebesc radical %n cazul tulbur$rilor de personalite fa'$
de celelalte categorii de bolnavi.
Di'c!-ii
Abserva'iile psihologo+ psihiatrice de peste .! de ani asupra comportamentului
bolnavilor de tuberculoz$ %n procesul curativ au evocat categoria de bolnavi cu o conduit$
hetero-autogresiv$ din tagma bolnavilor psihoorganici cu disabilit$'i intelectuale reduse*
adaptivitate minor$* care gr$besc deznod$m@ntul fatal al maladiei sale."n investiga'ia noastr$
alc$tuiau ,,*04.
Mostra Nr. ,. Zolnava V.l.H. nscut n POUP a trea la numr' la TT ani internat in ^P
_r-TG fia de oFservaie PMUJmNMQ' locuitoare din orelel d. din suFurFia Vunicipiului
\hiinu. AmFii prini Folnavi de tuFerculoz'alcoolism au decedat la vrsta de Mn' IP ani. Au
rmas M copii. \el mai mare n-a fost Folnav' devreme a prsit familia' a fcut armata'
cstorit' locuete ntr-un raion ndeprtat. ooi copii mai mici' amFii sau mFolnvit de
tuFerculoz i au decedat la vrsta de TJ ani GFolnava prezentatQ' i fratele - la TP ani' care
deasemenea la PO ani a fost internat n ^P_r-T G dup civa ani petrecui n internate de
corecie socialQ' dar a evedat la U zile' i n-a putut fi gsit.
oezvoltarea Folnavei precoce- retardat' Folnav de scarlatin' pneumonie. A duFlat
clasa P' T'M frecventa coala sporadic. _epngrigit de parini' se nreinea prin vecini. `a PU
ani a plecat la ora' s-a angajat ntr-un cmin ca femeie de serviciu. A trit n concuFinaj' a
avut T avorturi' se retraje n sat' i trete mpreun cu fratele n casa printeasc. qn ianuarie
PONTG TP ani Q este depistat ca Folnav de tuFerculoz i se trateaz amFulator neregulat. Prin
hotrrea \omitetului eRecutiv Hrunze a Vun. \hisinu de la TT KT.NM este ndreptat pentru
):)
tratament n ^Pnr-T. Xnternat la n-KU-NM.oiagnosticul la internareY ]uFerculoz infiltrativ n
faza de distrucie \-P' \-T'ZrsGKU-NMQ' gr.X-A.
qn ^pitalul _r.T se staFileteY
^tarea somatic. Ponderea sczut. ]egumente uscate' turgorul sczut. Auscultativ n
cutia toracic raluri. ]onurile cardiace slFite' ritmice.].A.PPKmUK mm tg. AFdomenul moale'
ficatul splina n graniele normei.^.Pasternachi negativ.
^tarea neurologic. Haa simetric' reaciile pupilelor la lumin' acomodaia'
convergena pstrate. befleRele tendoanelor simetrice. ^. bomFerg- negativ.
^tarea psihic. `a internare Folnava scandaloas' cu replici Frutale.. cste indiferent
fa de diagnosticul Folii. oespre sine i familie vorFet fr a respecta distana cuvenit. \inic
anun' c prinii au murit amFii de aceast Foal. \ere de fumat' se interesaz dac i se vor
da igri n spital. A auzit' c se dau igri dac lucrezi. ^e intereseaz ce fel de lucru ar putea
face pentru igri. uor se afecteaz' folosete njurturi. `imFajul srac ncurcat' i
inconsecvent anun datele anamnestice' memoria' inelectul reduse. talucinaii' idei delirante
lipsesc. qn secie n starea sa oFinuit comportamentul este desctuat' dispoziia ridicat' uor
intr n contact cu FrFaii' i Fate familiar pe spinare. \u toate c' sinesttor se apuca de
curenie' cutpnd prin gunoaie capete de igri' totodat' ncalc regimul' fumeaz n locuri
interzise. Periodic sunt oFservate' lipsite de motive' tulFurri de dispoziie de tip disforic' cu
tendine agresive. `a apogeul afectiv manifesta ur f de toi din jur' nu deferencia personalul'
medicul' Folnavii' greea salonul' patul propriu' se arunca impulsiv spre u' ncearcpnd s
evadeze' spontan adormea' dup ce nu-i putea aminti de cele ntmplate. A fost transferat n
secia de psihotuFerculoz' unde dup investigaii Gbo'ccd' _euologice i psihologiceQ s-a
staFilit diagnosticul Y retard mental moderat cu tulFurri disforice. A primit tratament de o lun
de zile cu sedative GsonapaR' neuleptilQ' metaFolice' vitamine injectaFile' gr.Z.' dup care fonul
afectiv s-a aplanat. oup napoerea ei n secia de Faz' are comportament accesiFil' relativ
liniit se incadreaz n ergoterapie' dar dup dou sptmpni de stare satisfctoare' Folnava
evadeaz i nu este gsit la locul de trai.
\atamneza.Gdin fia de amFulator' i a lucrtorilormedicaliQ oup evadarea din spital a
revenit casa printesc dup o jumtate de an n' n stare de caecsie cu hemoftizie' dispnee'
unde a i decedat n timp de o lun.
5cest caz demonstraeaz$* c$ focarul de tuberculoz$ netratat* alcoolismul p$rin'ilor s+a
augmentat %n genera'ia urm$toare la doi copii din trei cu persoane psihologo + sociale degradate.
9$iatul petrece c@'iva ani %n inctitu'iile de corec'ie* refuz$ tratamentul i evadez$ din (P Nr+)* iar
bolnava de asemenea social dec$zut$* tratamentul tuberculozei nu+l primete. Comportamentul
este maladaptiv* at@t %n sociatate* c@t i %n spital. Fiind transferat$ %n sec'ia de psiho+tuberculoz$*
i fiind tratat$ simptomatic cu neuroletici* trancilizan'i* pe o period$ se aplaneaz$* dar bolnava
%mpreun$ cu alt bolnav evadeaz$.
5lgoritmul comportamental cunoscut i dificil remediabil al acestor pacien'i* induce
ideia* c$ toate for'ele medicale i sociale trebuiau folosite asupra p$rin'ilor bolnavi* care formau
%nc$ o familie* deoarece mai departe urmaii nici nu au putut a/un/e la acel nivel social* care
prezint$ familia* fapt degradant men'ionat %ntr+un ir de lucr$ri BFruhle* Ma/or+
Fross*,2:*A.Freierov* ,:!C. F.>.Morozov B,G.C*A.jernberg B)!!!C .a. arat$* c$ degradarea
social$ dezvolt$ globul parazitar %n structura acestor personalit$'i* i este de/a o premiz$ a
cercet$rii handicapului mental. 5.F.Nacu* 5.5. Nacu B,:C ridic$ problema e#amin$rii
discern$m%ntului persoanelor psihopatizate %n evolu'ia procesului de tuberculoz$ pulmonar$. "n
aa mod* ne putem da seama de ce %ntr+un ir de '$ri s+au luat m$suri administrative coercitive cu
bolnavii de tuberculoz$Bv. 5.;rov* ,2C* iar %n Fran'a a fost rev$zut$ legea despre handicapul
psihic cu trimitere la elabor$rile de nivel al adapt$rii sociale B 5udisio*,!C.
3a tratamentul coercitiv permanent se g$sea un num$r considerabil de pacien'i B)!+))4
%n mediuC cu antecedente penitenciare* i elibera'i pentru continuarea tratamentului.
;ste cazul s$ aliniem materialele c$p$tate %n sec'ia de tratament al tuberculozei
pulmonare a penitenciarelor Pruncul i (aharna. 5naliza grupei principale de pacien'i* care
):.
refuzau tratamentul antituberculos* a demonstrat o diversitate larg$ de tulbur$ri psihice
nepshotice minimeB:! de bolnaviC de caracter ale persoanei* fenomen numit tradi'ional +
psihopatiform.
Tulbur$rile hipochodriace* an#ioase* obsesive erau mai aproape de tipul nevrotifiorm* dar
cu complica'ii psihorganice. Pe parcursul investiga'iei alctuiau .G4 i au revenit la tratamentul
antituberculos administrat* 2) 4 au r$mas la inten'iele sale de a nu primi tratmentul* cu toate c$
se lipseau i de stimulu oferit de ANF sub form$ de ra'ie alimentar$ ad$ug$toare.
Cu acest scop vom analiza succint c@teva cazuri.
\az _r.PGp.Q Zol. l.^.' IMani' fiaY PKnUmPJn. becidivist' pentru furturi i eRcrocerii de la
PU ani.
`a prezenatare s-a numit aFreviat vl.w. xinut distant' arogant. qn timpul testrii
repetaY ycare vor fi urmrilezw. A anunat desinesttor' c coala n-a frecventat. ]ratamentul
preferat l numea vtuFazid-intravenosw' iar pastilele o{]^ le aprecia ca spnt vtariw pentru
organismul lui' fr echivoc declara' c pentru tratament e necesar vlinitea de nervi|w ^pera
s- ajung la ^aharna' unde deja se afl prietenul lui' care posiFil i e deja eliFerat pe stare de
Foal. \omportamentul ntre deinui e provocator' ostracizeaz personalul i administraia'
fapt' prin care era deseori izolat.. ^pontan se pronu cu ameninri n adresaunui procuror'
numindu-l nulitate' zero' repet c fapta acestuia merit rzFunare' i o v-a primi' cnd va ei la
liFertate.
Parametrii test$rilor psihologice au dedus? tip disarmonic* egocentric* anosognostic*
paranoial* disforic.
Concluzia psihiatric$? bolnavul sufere de o tulburare de personalitate de tip paranoidal* BF
2!.!C
\az _r.T Gp.QZol. ^.PKMIm PTM' FrFat' MP ani. bmas far prini de la PK ani.
`a PI ani primul delict' devine recidivist' o singur dat s-a aflat n liFertate I ani.
^ocoate c cu aa Foal tresc mult' d precdere medicinei populare' ar suporta i
operaie'dar pastilile scad potena. ^e caracterizeaz pe sine nsui ca persoan linitit' i cu
merite. ]otodat' n timpul testrii' usor se afecteaz' njur personalul' yscopul lor este ct mai
repede s ne duc la deces' i s ne tearg din list. Poate peste T sptmni eu n}o s mai
eRistw.
Concluzie ? Comportamentul i punctele acumulate %n test$rile efectuate atest$* c$ este o
persoan$* cu tulburare de personalitate emo'onal instabil$ BF 2!..C.
\az _r.M Gp.QZol.\.PN a. qn copilrie a avut o traum cereFral sever cu pierderea
contiinei' tratat n spital mai mult de o lun jumate' dup care acuza dureri de cap' slFirea
memoriei' fatigaFilitate' scderea insuitei la coal' a terminat N clase.]ria la mam-sa' i cu
sor mai mic. ]tatl-su plecat la cptig. Zolnavul condamnat pentru prima dat pentru furt n
grup dintr-o grdini de copii. Zolnav de tuFerculoz al doilea an de detenie' de durat de n
luni. oeseori refuz tratamentul cu o{]^s.
qn timpul testrii se purta Finevoitor' deseori aducea vorFa despre maic-sa' care vine
regulat s-l vad. Ha de tat-su este rece' cu toate c acela le sun i le trimete Fani. cste yla
nceput de Foalw i yascult ce spun aliiw' principalul l numete pe yl.w. becunoate c cpte-
o sptmpn ynu-i primetew stomacul pastilele' i se face ru' arewcrcieiw la stomac' pe urm
-i revine. qndeplinind testele se epuizeaz' cere s aiF rgaz' de asemenea' greu se
concentreaz' dar d dovad de struin i dorin de a nu ygreiw cu rspunsul.
Concluzie?bolnavul sufer$ de o tulburare de personaltate psiho-organic$ de tip astenic*
dependent. B F!:)H F 2!.: C.
Catamneza. 5cest bolnav printre primii a fost numit cu revenire la tratament ne%nterupt
cu &AT( Pe parcursul investga'iei noastre s+a adresat de mai multe ori cu preciz$ri %n privin'a
s$n$t$'ii sale.
\az._rMGp.QZol. l-a PKUJm PMO' ]ZstXl' FrFat' Mn ani. cliFerat din Armat y "2
D6?/569)D1/wG art.P F' precizat chiar de FolnavQ.
):0
A yaFsolvitw N clase' tria cu prinii' dar devreme i-a aFandonat' vagaFonda' ydorea s
fie desinestttorw' recidivst de la PI ani pentru furturi.
`a testare - desctuat' folosete stilul de eRprimare de penitenciar' fr a avea grij de
prezena doamnei doctor' la toate testele d semi Srspunsuri' se ncurc la teste de logic
elementar' nu este ngrijorat de maladiile sale' hipomaniacal' fa de tratament indiferent' este
y mai Fine s nu primeti atpta ychimiew.
Conluzia ? pacientul sufer$ de tulburare de personalitate disocial$ BF2!.)C.
\az_r.IGp.Q fiaY PKMImnU Zolnavul P.d. deseori se adresa la medicul curant cu mai
multe acuze de sntate nefondat' din care motive refuza s primesc tratamentul cu o{]^ s'
spunnd' c este Folnav de toate Folile.
`a ora staFlit el a intrat n caFinetul doctorului i fr s se aeze pe scaun a cerut un
eRemplar de test' a citit cteva nteFri i Frusc a declarat' cwasta mie nu-mi treFuiew a eitw'
fr s se mai fac vzut pe parcursul prezenei noastre n penitenciar.
\az._r. JGp.Q fia OJUmPTM' Zonavul b.A. Mn ani' recidivist' inclcare a ordinei puFlice'
alcoolism. oin anamez a suferit o traum cereFral n perioada ndeplinirii servciul militar s-
atratat trei luni n spitalul militar eliFerat e Foal' staFilit grupa aXX de invaliditate' cstorit'
are T copii. oe tuFeculoz sufer de U ani' mFolnvit n penitenciar. Ha de tratament este
negligent' cu toate c anun' c yce vor spune aceia voi facew. qns se arat capricios' cu
ncpinare refuz a primi medicamentele' este oFsedat de diferite pretenii fa de rejim.
cl era informat despre toat situaia' tia tot ce are loc n secie. Hamiliar cu personalul' cu
suprapreciere i orgoliu' pe toi i numea pe nume. Ha de tratament este indiferent yce vor
spune' acea voi facew. \u toate c' deseori se arat capricios' indisponiFil de a lua
medicamentele cuvenite. ]estrile le-a ndeplinit ndelungat' se aFtea pe alte oFiective'
neasociaFile cu testul' fcea glume puin amuzante' dar innd lawvariantelew sale.
Concluzie? la acest bolnav am constatat particularit$'i de tulbur$ri de personalitate ciclotimice.
Comportamentul acestei subdiviziuni de bolnavi de tuberculoz$* care s+au ar$tat agresivi
i <r$zbun$tori= %n sensul de a dori <ca i al'ii s$ fie infecta'i i s$ sufere de aceai boal$=* cu
tentative de risc sporit chiar prin propria s$n$tate pentru a s$v@ri acte destul de <contiente= i
demonstrative de nerespectare a statului epdemiologic al maladiei* aprecia'i psihologic ca
hetero-autoagresivieste de talia e#amin$rii discern$m@ntului psihic %n vederea calificativului de
iresonsabilitate diminuat$. Lolul nefast al acestor bolnavi prin comportamentul s$u* dup$ cum s+
a v$zut* influen'eaz$ i pe al'ii mai pu'in e#perimenta'i i uor sugestibili la refuz de tratare.
&e asemenea* ei nutresc eliberarea <pe boal$= ceea ce se i %nt@mpl$ natural* prelungind
infectarea popula'iei civile. 5cest fapt atestat de >. Punga* care %n regiunea Evanovo BF.L.C a
depistatat * c$ :!4 din cazurile noi sunt din contact cu fotii de'inu'i B,!C. &iscu'ia ar putea fi
oprit$ la acest indiciu* dar acesta are nu numai o conota'ie epidemiologic$* dar i psihologic$.
Encomplian'a* nedorin'a de a se trata e#acerbeaz$ acea tr$s$tur$ de auto-hetero agresivitate* care
dup$ cum arat$ A.jernberg* preedinte al 5ssocoia'iei Enterna'ionale al Psihoanaliticilor* este
folosit$ profitabil de subcultura de parazitism social. 5cest mecanism alicat$ de cei mai
invetera'i pacien'i* care ob'in profit nu numai pr%ntre de'inu'i* dar influen'eaz$ i personalul
administrativ medical de a sc$pa de ei* dealtfel cum se poate l$muri* c$ c@'iva pacien'i care au
s$v@rit crime grave* chiar unul din ei cu dou$ omoruri sa tratat cinci ani la r@nd %n (PNr)*
evada c@nd voia i se %ntorcea dinnou la tratament* de tot a f$cut G escapade de felul acesta* dar a
decedat fiind de/a intr+o cae#ie dep$it$. ;ste %n'eles* deasemenea* faptul* dece %n legisla'ia
american$ legea primit$ %nc$ %n ,0 despre tratamentul obligatoriu al bolnavilor de tuberculoz$
este respectat$ cu stricte'a cuvenit$* cu toate c$ situa'ia epidemiologic$ este satisf$c$toare*
aceast$ lege nu este abrogat$ nici p@n$ %n ziua de azi* i recent Ba.)!!2C o echip$ de G cercet$tori
de la 1niversitatea din (an Francisco B,,C au comunicat* c$ cea mai favorabil$ educa'ie
antituberculos se efectueaz$ %n mediu de deten'ie. A situa'ie aparte s+a stabilit %n penitenciarele
Pruncul i (aharna de echipa de psihologi+psihiatri* observ%ndu+se c$ .G4 din bolnavii studia'i
erau influen'a'i de acele persoane flagrant patologice* predominate de subcultura parazitar$* care
):D
nutreau <r$zbunare i longivitate=* dar* nu permiteau tratamentul cu &AT(* i creau atmosfera
de ostilitate i ostracizare fa'$ de personalul medical.
5ceste persoane* victime al propriului caracter i al tuberculozei r$m@n tolerate %n aspect
/uridic i %n proectul de lege propus* deoarece nu se preconizeaz$ un tratament coercitiv* i
condi'iile sale* dup$ cum func'ioneaz$ %n Accident* fapt despre carecare am depus efortul s$+l
demonstr$m %n studiul respectiv.
Conc!$ii
,. Endicii epidemiologici actuali %n privin'a tuberculozei pulmonare %n 'ara noastr$ dictez$
necesitatea suscit$rii societ$'ii in implimentarea e#perien'ei de/a acumulate %n anii G!.
). Tratarea coercitiv$ e#istent$ a pacien'ilor numai afecta'i de alcoolism este necesar de a o
e#tinde la pacien'ii incomplian'i afecta'i de tulbur$ri psihice nepsihotice.
.. ;liberarea pacien'ilor baciliferi din deten'ie* %n special al celor* care evitau tratamentul s$ fie
interzis$* sau trecu'i la tratamentul obligatoriu coercitiv* av@nd %n vedere limitele
discern$m@ntului acestor pacien'i* psihiatric calificat ca diminuare a responsabilit$'ii* cu
implicarea e#austiv$ a serviciului psihologiei clinice %n determinarea algoritmului de
condiut$ al acestora .
.i)io/ra0ia 'eectiv*
,. 5le#andrescu E* 9lumenfeld (* >oloievici E. Psihicul Folnavului de tuFerculoz pulmonar
Gaspecte psihologice' psihopatologice i de recuperare socio-profesionalC. ;d.Kunimea* Eai*
,G,* )G p.
). 5udisio M. `a psichiatrie de secteur Privat* Toulouse* ,G!*0,D p.
.. ;y 7.* co. Vanuel de Psychiatrie. Masson et M* Paris* ,2:* p. ,),,
0. m\{O^ l.*@6j!+60" # 20+/?/0#"9* MOTU^_* ,22* G T[\.
D. Fourth Meeting of Na'ionalTuberculosis Programme Manageres* Leport on a J7A Meeting*
7elsinIi* Finland* )!!!.
2. Fruhle 7.* Kung L.* Mayer+Fross* M. Muller. rlinische psychiatrie' ,2!* p.G)G
:. \eWe\O^ k. (?+# )D>$# /0#?/g!$## `efVgVS_. ,20* )). T[\.
G. ne\Sze\w k. @f~0 0#k$/)D$ !2))D!/,)D12' MOTU^_* 0D T[\.
. Nacu 5.F. Nacu 5.5. Psihiatrie judiciar* Chiin$u ,: p .0!+ .02.
,!. a]Sw_ X.* V f\.' e!/j09 jo!7j ) D6j!+60"/9 1 8/))#,)+/, 5!2*###.
5ctualit$'i %n epidemiologia* depistarea* diagnosticul 'i tratamentul tuberculozei i bolilor
pulmonare nespecifice. Chiin$u )!!)*.)+..
,,. Jhite MC* co. ^trategies for effective education in a jail settingY the ]uFerculosis Prevention
Project &epartment of Community 7ealth (ystems* 1niversity of California* (an Francisco*
(chool of NursingH 1(5. 7ealth Promot. Pract. )!!.* ActH 0B0C? 0))+.
IN4LUEN2A COMPORTAMENTULUI PARENTAL ASUPRA SIMPTOMATICII
SCHIZO4RENIEI
Va%i" A0tene, Anato Nac!
Catedra Psihiatrie* Narcologie i Psihilogie Medical$ 1(MF ~N. Testemi'anu=
S!""ar#
In0!ence o0 &arentin/ )e3avior' on 'c3i$o&3renia '#"&to"'
Family education is one of the most influent factors in human personality development*
which means the impact of it in psychopathological development of the person. ,!0 families
Bfrom rural and urban residenceC that had as a member schizophrenic patient were studied. The
P5N(( and P5L puestionnaires were used* and the obtained data were analyzed using (P((
for Jindows. The results show that parenting style has an evident influence for the behavioural
patterns* especially for negative symptoms development and the differences between rural and
urban patients and the patients gender Bthat appears in a different correlation levelsC
):2
A)'tract
;duca'ia familial$ este unul din cei mai importan'i factori* care influen'eaz$ dezvoltarea
personalit$'ii umane i are un impact asupra dezvolt$rii psihopatologice a persoanei. ,!0 familii
cu pacien'i afecta'i de schizofrenie din mediul urban i rural au fost studia'i. "n studiu au fost
folosite chestionarele P5L i P5N((* i datele ob'inute au fost analizate cu a/utorul
programului (P(( for Jindows. Lezultatele demonstreaz$ c$* stilul educa'iei parentale are o
influen'$ evident$ asupra paternului comportamental la urmai* %n special pentru dezvoltarea
simptomaticii negative %n schizofrenie. &e asemenea* sunt specificate diferen'e %ntre pacien'ii din
mediul rural i urban* i diferen'e %ntre se#e Bcare apar %n niveluri diferite de corela'iiC.
Act!aitatea te"ei
;tiologia polifactorial$ a schizofreniei urm$rete abordarea multimodal$ a tratamentului.
;viden'ierea istoric$ a simptomaticii acute* numite mai t@rziu pozitive* a urmat metode de
tratament specifice elimin$rii agita'iei psihomotorii* ideilor delirante i halucina'iilor. Chiar i
primele medicamente Bneurolepticele clasice 6 clorpromazinaC aveau efect de sedare a
pacientului. Lestul metodelor terapeutice ocogene Binsulinterapie* atropinterapia* ;CTC i
metodele terapeutice pretiin'ifice Bhidroterapia* terapia giratorie* lobotomia* imobilizareaC erau
la fel predestinate anihil$rii agita'iei sau denumit$ recent simptomatica pozitiv$.
Lecursul istoric al maladiei dup$ %nceperea erei neurolepticelor a diferen'iat o
patomorfoz$ clinic$ i eviden'ierea formelor defectuoase. 5stfel* ceea ce prezenta %n concep'ia
lui jraepelin dementia praeco#* a devenit stare de defect sau manifestarea simptomaticii
negative Bs$r$cirea ve'ii afective* lipsa de motiva'ie i interes* s$r$cirea proceselor asociative i a
limba/uluiC.
&elimitarea %n schizofrenie a simptomaticii pozitive i negative* propuse de Crow*
pornete de la KacIson* care eviden'iaz$* d.p.d.v. neurologic* un plus sau un minus %n func'iile
psihice %n dependen'$ de afectarea unor zone corticale i func'ionarea compensatorie ale altor
zone h,!i.
;viden'ierea simptomaticii negative dup$ cuparea episoadelor psihotice acute* care se
manifest$ predominant prin simptomatica pozitiv$* i creterea st$rilor defectuoase Bpierderea
interesului pentru activit$'ile cotidiene* izolarea social$* s$r$cirea limba/ului i a func'iei
comunica'ionale* detaarea de realitate i retragerea autist$* pierderea poten'ialului energeticC au
dus la revizuirea tratamentului i a tacticilor terapeutice privind stimularea persoanelor suferinde
de schizofrenie* cu implicarea %n activit$'i practice i sociale.
;laborarea instrumentelor necesare pentru aprecierea gradului de afectare patologic de
c$tre schizofrenie s+a bazat pe instituirea scalelor ce m$soar$ gravitatea simptomaticii pozitive i
negative BP5N((C h.* 0i. 5ceste scale sunt de un mare a/utor %n aprecierea func'ionalit$'ii
pacientului i eficacit$'ii tratamentului psihofarmacologic administrat h)* :* Gi. (tudiile teoretice
i metodologice ale chestionarului P5N(( h)i atribuie simptomaticii pozitive ca fiind
determinat$ de procesul patologic endogen* iar simptomatica negativ$ este datorat$ unei
dezvolt$ri patologice a personalit$'ii.
"n dezvoltarea personalit$'ii adulte sunt incrimina'i 0 factori? ereditari* constitu'ionali*
educa'ionali i sociali h,i. Ma/oritatea teoriilor psihologice atribuie un rol important rela'iei
diadice <p$rin'i+copil= i modelului educa'ional %n dezvoltarea patologic$ a personalit$'ii.
Transmiterea modelului comportamental de la p$rin'i la copii i asimilarea sa de c$tre individ* %n
calitate de matrice func'ional$* este punctul culminant al dezbaterilor teoretice. Calitatea
modelului de baz$ i a rela'iilor p$rinte+copil sunt factori hot$r@tori %n constituirea personalit$'ii
adulte. (e pare c$ i aprecierea subiectiv$ de c$tre copil a rela'iilor parentale i a
comportamentului adul'ilor fa'$ de propria persoan$ modeleaz$ i formeaz$ personalitatea adult$
hDi.
Sco&
(copul lucr$rii de fa'$ este aprecierea rolului comportamentului parental asupra
simptomaticii persoanelor ce sufer$ de schizofrenie.
)::
Materiae ,i "eto%e
3otul de studiu a inclus persoane* ce sufer$ de schizofrenie i rudele acestora.
Persoanele incluse %n studiu au fost diagnosticate cu schizofrenie cifru F)!* conform
clasificatorului interna'ional EC&+,!. 3otul de studiu cuprinde persoane* at@t din mediul rural B0
familii din raionul 7%ncetiC* c@t i urban BD! familii din municipiul Chiin$uC. &atele au fost
colectate pe durata anilor )!!2 i )!!:.
Ta)e! RE &istribu'ia lotului dup$ reedin'$* se# i v@rst$.
"n scopul aprecierii la pacien'i a sentimentului subiectiv de re/ec'ie BrespingereC sau
acceptare parental$ s+a folosit chestionarul 5dult P5L BParental 5cceptance Le/ection
uestionaireC. Chestionarul este un instrument elaborat pe baza teoriei <5ccept$rii+Le/ec'iei
Parentale= BLohnerC* care e#plic$ organizarea personalit$'ii adulte pe a#a acceptare+respingere
conform sentimentului subiectiv resim'it %n copil$rie %n rela'ia cu p$rin'ii.
5precierea se face pe baza a 0 scale? C$ldur$ - 5fec'iune BJarmth - 5ffectionC*
Astilitate - 5gresivitate B7ostility - 5ggresionC* Endiferen'$ - Negli/en'$ BEndifference - NeglectC*
Lespingere nediferen'iat$ B1ndifferencial Le/ectionC* la care se adaog$ scala controlului patern*
resim'it de c$tre individ %n copil$rie. Endivizii* care au resim'it mai mult$ c$ldur$ i afec'iune din
partea p$rin'ilor %n copil$rie s+au organizat %ntr+o personalitate mai adaptat$ la rigorile sociale.
Persoanele dezadaptate i cu comportament dependent e#prim$ mai mult$ indiferen'$ i
negli/en'$* resim'it$ %n rela'iile timpurii cu p$rin'ii.
1n alt instrument folosit %n studiul de fa'$ este reprezentat de c$tre chestionarul P5N((
BPositive and Negative (yndrome (caleC Bjay (L* Fiszbein 5* Apler 35C. Enstrumentul este
folosit pentru aprecierea gravit$'ii simptomaticii pozitive Bscala sindromologic$ pozitiv$C*
negative Bscala sindromologic$ negativ$C i generale Bscala simptomaticii psihopatologice
generaleC din schizofrenie. (imptomatica psihopatiologic$ a persoanei suferinde de schizofrenie
a fost apreciat$ %n cadrul discu'iilor cu pacientul i cu rudele acestuia.
Prelucrarea statistic$ a rezultatelor s+a f$cut cu a/utorul programului statistic (P(( for
Jindows.
Re$!tate o)-in!te
"n lucrarea de fa'$ a fost abordat$ problema influen'ei comportamentului parental asupra
dezvolt$rii simptomelor %n schizofrenie i receptat$ reac'ia pacien'ilor i membrilor familiei
asupra lucrului psihoterapeutic.
5precierea st$rii psihopatologice a pacientului s+a efectuat cu a/utorul chestionarului
P5N((. &atele necesare pentru evaluarea simptomaticii au cuprins discu'iile directe cu persoana
suferind$ de schizofrenie i anamneza obiectiv$ oferit$ de rudele acesteia. 5precierea corect$ i
obiectiv$ a fost /ustificat$ de consecutivitatea discu'iilor petrecute cu pacientul i ruda acestuia.
"n timpul edin'elor se petreceau discu'ii %n comun i separat cu fiecare membru %n parte* dup$
care se aprecia starea pacientului* conform instruc'iunii.
Emportant* din punct de vedere psihiatric* este faptul camufl$rii simptomaticii
psihopatologice de c$tre pacient la %nceputul discu'iei. Persoanele afectate sunt suspecte fa'$ de
persoana unui medic+psihiatru necunoscut i r$spund formal la %ntreb$ri* evit@nd detaliile.
(uspiciunea se datoreaz$ %n parte fricii de a nu fi %nvinov$'it Bpentru prezen'a simptomaticii
):G
>ariabila
Caracteristica No @
(e# Male Male 02 02.D4
Female Female D. D..D4
Lesidence Lural 0 0.D4
1rban 1rban D! D!.D4
5ge Mean Mean 00.. years Lange Lange )!+:) years
pozitiveC i internat. Figura medicului este privit$ mai cu seam$ %n calitate de prescriptor de
medicamente. Pacien'ii nu+i imagineaz$ o alternativ$ medical$ nemedicamentoas$ eficace.
Emportan'a psihoterapiei este negat$ i negli/at$
Ta)e! nr. F P5L versus P5N((
Ta)e! nr.; P5L versus P5N(( %n func'ie de se#.
Contro
Sar"t3
C*%!r*
Ho'tiit#
O'tiitate
In%i00erence
In%i0eren-*
ReTection
Re'&in/ere
Po'itive Si"&to"atic
Pearson Correlation .,.G (.F;H6A8 .FEH6A8 .!D .,0!
(ig. B,+tailedC .,,) .!,: .!): .)!! .,!G
N : G! G! G! G!
Ne/ative Si"&to"atic
Pearson Correlation.FME6AA8 (.EOB .;GB6AA8 .F;L6A8 .FEM6A8
(ig. B,+tailedC .!!G .!D, .!!, .!,: .!):
N : G! G! G! G!
Genera Si"&to"atic
Pearson Correlation .FHE6A8 +.!0D .;NE6AA8 .,! .,.0
(ig. B,+tailedC .!,! ..0D .!!. .,2 .,,
N : G! G! G! G!
):
Fender
(e#
Contro
Ho'tiit#
O'tiitate
Sar"t3
C*%!r*
In%i00erence
In%i0erenta
ReTection
Re'&in/ere
Females
Femei
Males
9arabati
Positive
(imptomatic
Correlation
Coefficient
..,2BC .).: +.)D: +.!D) .,0
(ig. B,+tailedC .!)) .!2D .!D! ..:) .,:.
N 0, 0) 0) 0) 0)
Negative
(imptomatic
Correlation
Coefficient
..!BC .0!DBC +0D:BC .))D .,::
(ig. B,+tailedC .!!2 .!!0 .!!, .!:2 .,.)
N 0, 0) 0) 0) 0)
Feneral
(imptomatic
Correlation
Coefficient
..0DBC .)0. +.)0G +.!:0 +.!2!
(ig. B,+tailedC .!,0 .!2! .!D: ..)! ..D.
N 0, 0) 0) 0) 0)
Positive
(imptomatic
Correlation
Coefficient
.!.) .,DG +.,! .)! .).,
(ig. B,+tailedC .0). .,:) .,): .,!0 .!G,
N .G .G .G .G .G
Negative
(imptomatic
Correlation
Coefficient
.))D .!)D .,): .!:! .!D:
(ig. B,+tailedC .!GG .00) .))0 ... ..22
N .G .G .G .G .G
Feneral
(imptomatic
Correlation
Coefficient
.!2 .!)D +.!!, .!, .!D
(ig. B,+tailedC ..0! .00! .0 .)0 ..2.
N .G .G .G .G .G
;vocator pentru membrii <s$n$toi= ai familiei este faptul de a accentua gravitatea
simptomaticii* atribuindu+i rolul de martir sau* din contra* de a f$uri alian'e Bmam$+copilC
%mpotriva tuturor i de a atenua simptomatica psihopatologic$. "n special* rudele atrag aten'ia
asupra lipsei de ini'iativ$ a persoanei afectate* lipsa interesului pentru activit$'i practice*
neascultarea i conflictualitatea. "n mare parte* simptomatica pozitiv$ Bhalucina'ii* idei delirante*
agresivitate* e#cita'ieC nu este specificat$* dec@t %n conte#tul accesului psihotic i %n leg$tur$ cu
sentimentul de insecuritate* datorat fricii de boala psihic$ Bne%n'elegerea produc'iei
incontientuluiC.
Ta)e! nr.B P5L versus P5N(( %n func'ie de reedin'$.
Re,e%in-a Contro
Ho'tiit#
O'tiitate
Sar"t3
C*%!r*
In%i00erence
In%i0eren-*
ReTection
Re'&in/ere
R!ra
Ur)an
Po'itive
Si"&to"atic
Correlation
Coefficient
.)!G .)DG +.)2 .!D. .,D2
(ig. B,+tailedC .,,D .!2D .!D: ..G! .,G)
N .D .2 .2 .2 .2
Ne/ative
Si"&to"atic
Correlation
Coefficient
.;HE6A8 .)), (.;NM6A8 .!)! +.!,2
(ig. B,+tailedC .!,: .!G .!.0 .0D0 .020
N .D .2 .2 .2 .2
Genera
Si"&to"atic
Correlation
Coefficient
.BE;6AA8 .,: +.,!: +.,,G +.!:G
(ig. B,+tailedC .!!: .,0G .)22 .)02 ..)D
N .D .2 .2 .2 .2
Po'itive
Si"&to"atic
Correlation
Coefficient
.!2, .,:) +.!G .! .)0)
(ig. B,+tailedC ..0G .,.. .)20 .)2) .!D2
)G!
N 00 00 00 00 00
Ne/ative
Si"&to"atic
Correlation
Coefficient
.FGB6A8 .FMM6A8 +.!:, .FOE6A8 .FHG6A8
(ig. B,+tailedC .!0G .!.0 ..). .!.) .!0,
N 00 00 00 00 00
Genera
Si"&to"atic
Correlation
Coefficient
.,,D .,2D +.!! .!.D .!G:
(ig. B,+tailedC .)) .,0) .)G! .0,, .)G:
N 00 00 00 00 00
Paralel cu %ndeplinirea chestionarelor s+a pus accentul pe autoevaluarea de c$tre pacient a
st$rii sale de s$n$tate* a recunoaterii simptomelor psihopatologice* a depist$rii problemelor
cheie i fi#area de obiective. "n privin'a rudelor preponderent s+a fi#at aten'ia asupra rela'iei cu
pacientul* alian'elor familiale i informarea corect$ referitor la maladie i manifest$rile ei.
Primar %n rela'ia cu pacientul* care sufer$ de schizofrenie* i membrii familiei sale este
stabilirea unei rela'ii de %ncredere i redarea unui sentiment de stabilitate. (uspiciunea fa'$ de
persoana medicului nu este specific$ doar persoanei afectate* ci i celorlal'i membri <s$n$toi= ai
familiei. (e pare c$ nucleul autist este specific familiei %n %ntregime i nu doar persoanei cu
schizofrenie.
"n inten'ia de a depista i a rezolva pe viitor conflictele familiale s+au fi#at %nt@lniri
repetate* care vizau* edin'e comune de abordare a problemelor cheie i elaborarea de solu'ii de
compromis. (pecific$ s+a ar$tat reac'ia rudelor persoanelor cu schizofrenie* care apreciind* ca
negativ$ i conflictual$ starea pacientului* totui nu inten'ionau s$ participe la aceste edin'e. (e
crea impresia* c$ familia cu persoane afectate de schizofrenie %n dificultatea ei de a rezolva
st$rile conflictuale i situa'ia socio+familial$ precar$* era mul'umit$ cu starea lucrurilor actuale.
Presiunea din sistemul familial era desc$rcat$ prin intermediul vizitelor unice la medicul
psihiatru sau c@nd persoana suferind$ de schizofrenie era internat$ %n spital. Persoana afectat$ de
schizofrenie este privit$ de c$tre membrii familiei* ca un lucru care %mpov$reaz$ familia i
totodat$ este scuza tuturor nereuitelor.
Pentru persoanele afectate* elementul principal* %n vizitele la psihoterapeut consta %n
g$sirea unui punct de reper* %n figura psihoterapeutului* ce ar reprezenta o punte de leg$tur$ %ntre
lumea sa Bfantasmatic$C i lumea real$ BrealitateaC. ;laborarea unor ac'iuni concrete* de c$tre
persoana %n cauz$* se face la un nivel primitiv* prin solicitarea acordului psihoterapeutului.
(uplinirea datelor culese din observarea direct$ i convorbirea cu persoana afectat$ i
membrii familiei se face cu a/utorul unor descrieri statistice. Contrapunerea celor dou$
chestionare BP5N(( vs. P5LC efectuate de c$tre pacient ne relateaz$ urm$toarele rezultate.
Prin intermediul analizei statistice P5L versus P5N(( BTabelul nr.)C se constat$
prezen'a corela'iilor la nivel de simptomatic$ negativ$ cu controlul resim'it %n copil$rie de c$tre
individ din partea p$rin'ilor i ostilitatea prezent$ la nivel subiectiv %n rela'ie cu p$rin'ii* la
individul afectat de schizofrenie.
3a distribuirea grupului de studiu pe se#e importante corela'ii se ob'in la nivel de control
perceput de femei din partea p$rin'ilor. Emportante pentru dezvoltarea simptomaticii negative
sunt ostilitatea prezent$ %n rela'iile primare p$rinte+copil i lipsa de c$ldur$ oferit$ de p$rinte
copilului. Toate aspectele corela'ionale se refer$ la pozi'ia subiectiv$ a adultului afectat de
schizofrenie referitor la sentimentul subiectiv de natur$ incontient$ %n rela'ia sa primar$ cu
p$rin'ii.
1lterior* distribuirea grupului pe mediul de trai Brural i urbanC au eviden'iat BTabelul
nr.0C controlul e#cesiv perceput de subiec'ii din mediul rural din partea p$rin'ilor* posibil datorit$
factorului etno+cultural i tradi'iei* implicate ca forme educative %n dezvoltarea personalit$'ii.
Di'c!-ii
,. &atele asigur$ o /ustificare puternic$* c$ stilul sau comportamentul parental are o influen'$
asupra personalit$'ii adultului.
)G,
). (ursele literare asupra scalei P5N(( sus'in c$ scalele simptomaticii Negative i Fenerale
sunt rezultatul personalit$'ii pacientului* %n timp ce simptomatica Pozitiv$ este mai mult
rezultatul procesului patologic datorat schizofreniei.
.. (calele P5L BParental 5cceptance-Le/ectionC arat$ o corela'ie moderat$ cu ambele scale ale
simptomaticii Negative i Fenerale.
0. 5mbele confirm$ teoria conform c$reia scalele P5N(( sunt cu adev$rat influen'ate de c$tre
personalitate* %n aceeai m$sur$ cum mediul familial poate influen'a natura schizofreniei.
D. &escoperirea surprinz$toare a fost* c$ aceste influen'e parentale sunt %ndreptate c$tre copiii
de se# feminin i nu cei de se# masculin. 5ceasta semnific$ c$ diferite comportamente
parentale sunt antrenate la cele dou$ se#e diferite* astfel c$ terapii separate necesit$ s$ fie
dezvoltate pentru pacien'ii de se# feminin cu schizofrenie.
2. "n final* am notat diferen'e %ntre pacien'ii de origine urban$ i rural$* care necesit$ s$ fie
e#plorat$ pe viitor.
.i)io/ra0ie
,. Nacu 5* 9oderscova 3* Chihai K* (pinei 3. Fhid pentru (ervicii comunitare de s$n$tate
mental$. Chiin$u )!!:.
). 9ell M* Milstein L* 9eam+Foulet K* 3ysaIer P* Cicchetti &. The Positive and Negative
(yndrome (cale and the 9rief Psychiatric Lating (cale. Leliability* comparability* and
predictive validity. K Nerv Ment &is. ,) NovH ,G! B,,C? :).+G
.. jay (L* Fiszbein 5* Apler 35. The Positive and Negative (yndrome (cale for
schizophrenia. (chizophr 9ull. ,G:H ,.?)2,+):.
0. Leine F* 3ancon C* (imeoni MC* &uplan (* 5upuier P. hCaregiver burden in relatives of
persons with schizophrenia? an overview of measure instrumentsi. ;ncephale. )!!. Mar+
5prH)B)C?,.:+0:.
D. Lohner* L.P. The Parental ~5cceptance+Le/ection (yndrome=? 1niversal Correlates of
Perceived Le/ection. November )!!0? G.!+G0!.
2. Lohner* LP* jhalepue* 5. B;ds.C B)!!DaC. 7andbooI for the study of parental acceptance and
re/ection B0th ;ditionC. (torrs* CT? Lohner Lesearch Publications.
:. (antor &5* 5scher+(vanum 7* 3indenmayer KP* Abenchain L3. Etem response analysis of
the Positive and Negative (yndrome (cale. 9MC Psychiatry. )!!: Nov ,DH:?22.
G. >idal M* Corts M* >alero K* Futirrez+8otes 5* 3abad 5. Family environment and e#pressed
emotion in patients with schizophrenia or other psychoses and in their first+degree relatives.
5ctas ;sp Psipuiatr. Psipuiatr )!!G Kun .H .2B!C?!!+!!.
. O]S `. NeO\VV TeceWStb TVT[ec. `.? nOwV[O+eS[\* )!!D. 02 T
,!. `W `.* Z_\[O\V]T r. VxOu\eSVR - ae\. T _SwQ. 6 n.? Zue\_* )!!D. 6 0GG T.
RESPINGEREA P1RINTEASC1 PERCEPUT1 9N COPIL1RIE
I ROLUL EI 9N DEZVOLTAREA TUL.UR1RILOR DEPRESIVE
LA VCRSTA ADULT1
Va%i"ir Ster&!
Catedra Psihiatrie* Narcologie i Psihologie Medical$
1(MF <Nicolae Testemi'anu=
S!""ar#
Parenta reTection &erceive% in t3e c3i%3oo% an% it' roe in t3e
%eveo&"ent o0 %e&re''ive %i't!r)ance' in t3e a%!t3oo%
En this article the parental re/ection perceived in the childhood by the depressive patients
is studied. ), patients with diagnosis of affective disturbances Bchapters F..!+F.. from EC&+,!C
were included in e#perimental group. The correlation between parental re/ection perceived in the
childhood and development of pathological symptoms in adulthood was estimated* using
)G)
comparison of 7amilton scale score and scores of P5 and P5L puestionnaires. The role of
hostile-aggressive parenting as etiological factor in the development of depressive disturbances
in the adulthood is estimated.
Re$!"at
"n articol sunt prezentate rezultatele studiului consecin'elor fenomenului respingerii
p$rinteti* percepute %n copil$rie de pacien'ii cu tulbur$rilor depresive. 5 fost studiat lotul de ),
pacien'i care conform clasific$rii EC& 6 ,! au cifrul F..! + F... ;stimarea corela'iei intre
respingerea p$rinteasc$ perceput$ %n copil$rie i dezvoltarea simptoamelor patologice la adul'i sa
efectuat prin comparare scorului ob'inut prin completarea scalei 7amilton i scalelor
chestionarelor P5L i P5. Lolul stilului ostil-agresiv %n educa'ie este apreciat ca un factor
etiologic %n dezvoltarea tulbur$rilor depresive %n v@rsta adult$.
Act!aitatea
&epresia* caracterizat$ prin triste'e i sc$derea interesului %n activit$'ile alt$dat$
aduc$toare de bucurie* este azi a 0 cauz$ ma/or$ a cheltuielilor i handicapului la nivel mondial.
Cu circa .0! milioane de suferinzi %n %ntreaga lume* ocup$ locul E la femei i locul EE la b$rba'i
B,D+00 aniC %n ce privete costurile i handicapul. "n anul )!)! depresia va trece de pe locul 0 pe
locul ) Bpentru toate v@rsteleC dup$ afec'iunile cardiovasculare* avertizeaz$ Arganiza'ia Mondiala
a ($n$t$'ii BAM(C.
&epresia este o manifestare a dezadapt$rii individului legat$ cel mai des de via'a lui
social$. Pentru evaluarea socializ$rii persoanei adulte* deregl$rilor comportamentale* chiar i
psihice asociate cu influen'a familiar$ i atitudinea p$rin'ilor fa'$ de copiii lor sunt elaborate mai
multe teorii. 1na dintre ele este Teoria accept$rii+respingerii p$rinteti BT5LPC formulate de
Lonald P. Lohner
Teoria accept$rii+respingerii p$rinteti BT5LPC6 este o teorie de socializare care %ncearc$
s$ e#plice i s$ prognozeze consecin'ele ma/ore ale accept$rii i respingerii p$rinteti pentru
dezvoltarea comportamentului* func'iilor cognitive i emo'iilor a copiilor precum i pentru
func'ionarea personalit$'ii adulte pretutindeni. Mai mult ca at@t* aceasta teorie %ncearc$ s$
e#plice de ce unii copii trec mai bine ca al'ii efectul distrug$tor al respingerii p$rinteti i
refuzului lor emo'ional. "n ad$ugare T5LP tot aa %ncearc$ s$ prognozeze antecedentele ma/ore
psihologice* antecedentele ma/ore ale mediului e#terior i ale sistemelor de sus'inere a
accept$rii+respingerii p$rinteti. &e asemenea acesta teoria s$ refer$ la rela'ie acceptare+
respingere p$rinteasc$ i comportamentul e#presiv %n societate.
Conceptual* acceptarea i respingerea p$rinteasc$ formeaz$ dimensiunile c$ldurii
sufleteti %n procesul educa'iei. C$ldura p$rinteasc$ reprezint$ o dimensiune bipolar$ * unde
respingerea sau absen'a acesteia* precum i ataarea sufleteasc$ a p$rin'ilor se afl$ %n opozi'ie cu
acceptarea. Arice persoan$ s$ plaseaz$ %ntr+un moment oarecare pe una din aceste laturi.
Perind$rile de acest tip sunt continue i rezult$ din e#perien'$ proprie a fiec$ruia dintre noi* ce
vine din copil$rie* prin pasiunea pe care am primit+o fiecare de la p$rin'i.
P$rin'ii acceptatori sunt defini'i %n T5LP ca cei care arat$ iubirea i pasiunea fa'$ de copii
%n mod fizic i-sau verbal. P$rin'ii resping$tori sunt defini'i %n T5LP ca cei care se comport$ cu
antipatie i ignoran'$ fa'$ de copiii s$i. "n mai multe cazuri ei percep copii drept o povar$ i
deseori %i compar$ %n mod nefavorabil cu al'ii. Lespingerea se manifest$ %n ) forme principale 6
%n form$ de ostilitate p$rinteasc$ i agresivitate* pe de o parte* i %n form$ de indiferen'$ i
negli/en'$ p$rinteasc$ pe de alta.
Conform Teoriei accept$rii+respingerii p$rinteti atitudinea p$rinteasca este implicat$ %n
dezvoltarea a trei tipuri de afec'iuni mintale? B,C depresia i afectivitatea depresat$* B)C probleme
comportamentale* i B.C abuzul de substan'e psihoactive Bdroguri i alcoolC.
5 fost g$sit c$ respingerea p$rinteasc$ este consecvent asociat$ i cu depresie de nivel
clinic i subclinic %n grupele etnice ma/ore %n (15* incluz@nd 5fro+americani BCrooI* LasIin* M
;liot* ,G,C* 5sia+americani BFreenberger M Chen* ,2C* ;uropo+americani B9elsIy M PensIy*
,GGH Kacobson* Fasman* M &iMascio* ,:DH JhitbecI* Conger* M jao* ,.H JhitbecI* 7oyt*
)G.
Miller* M jao* ,)C* (panio+americani B&umIa* Loosa* M KacIson* ,:C. 5ceiai leg$tur$ a
fost g$sit$ %n mai multe '$ri* incluz@nd 5ustralia BParIer* ,G.H ParIer* jiloh* M 7ayward*
,G:C* China BChen* Lubin* M 3i* ,DC* ;gipt BFattah* ,2H 7assab+5llah* ,2H (alama*
,!C* Fermania BLichter* ,0C* 1ngaria BLichter* ,0C* Etalia BLichter* ,0C* (uedia BPerris
et al.* ,G2H Lichter* ,0C* i Turcia B;rIman* ,)C. Mai mult* un num$r de studii longitudinale
arat$ ca respin/erea p$rinteasc$ perceput$ %n copil$rie* tinde s$ preced$ dezvoltarea simptoamelor
depresive %n adolescent$ i la adul'i. BChen* Lubin M 3i* ,DH Fe* 9est* Conger* M (imons*
,2H Fe* 3orenz* Conger* ;lder* M (imons* ,0H 3efIowitz M Tesiny* ,G0H Peterson*
(arigiani* M jennedy* ,,H Lobertson M (imonsons* ,GC.
Sco&! 't!%i!!i
;stimarea corela'iei intre respingerea p$rinteasc$ perceput$ %n copil$rie i dezvoltarea
simptoamelor patologice la adul'i
Materiae ,i "eto%e
Frupul e#perimental alc$tuit din ), de pacien'ii cuprini %n studiu au fost diagnostica'i
conform clasific$rii EC& 6 ,! i %nglobeaz$ toate formele ce intr$ %n cifrul F..! + F... (tudiul sa
efectuat %n incinta Catedrei Psihiatrie* Narcologie i Psihologie Medical$ i a EM(P (CP al LM
i implic$ pacien'ii spitaliza'i.
"n realizarea acestui studiu era folosit$ metoda chestionarelor.
Chestionarul PARU Bparental acceptance+re/ection puestionnaireC + un chestionar folosit
pentru evaluarea accept$rii i respingerii parentale? reflect$ perceperea atitudini p$rintelui
Bmamei sau persoanei ce a avut gri/$ %n copil$rieC la v@rst$ ce corespunde v@rstei apro#imativ de
G ani a respondentului + aa cum este ea perceput$ de respondent. 5cest inventar are 2 scale de
evaluare?
,. Jarmth-5ffection (cale + 'cala apreciaz$ caldura-ataarea i pasiunea perceput$ %n copil$rie
). 7ostility-5ggression (cale 6 evalueaz$ ostilitate p$rinteasc$ i agresivitate fa'$ de copil %n
mod fizic i-sau verbal
.. Endifference-Neglect (cale 6 demonstreaz$ indiferen'$ i negli/en'$ p$rinteasc$
0. Le/ection-1ndifferentiated (cale 6 prin ea se evalueaz$ comportamentul antipatic i ignorant
a p$rin'ilor resping$tori fa'$ de copiii s$i.
D. P5L Control (cale 6 evalueaz$ nivelul controlului parintesc asupra ac'iunilor a copiilor
2. Total P5L (core 6 poate fi folosit pentru compararea paternurilor educa'ionali a diferitor
grupe etnice* culturali i na'ionali %n studii cross+culturale i interna'ionale
Chestionarul s+a %ndeplinit de responden'ii din grupul e#perimental la momentul plec$rii
din sta'ionar.
Chestionarul PAU + un chestionar pentru estimarea unor aspecte a personalit$'ii
respondentului. 5cest chestionar are G scale de evaluare
,. 7ostility-aggression (cale 6 apreciaz$ nivelul de agresivitate a subiectului
). &ependency (cale+ pentru estimarea nivelului de dependen'$ fa'$ de alte persoane
.. Negative (elf+esteem (core 6 evalueaz$ stima subiectului fa'$ de proprie persoan$
0. Negative (elf+adepuacy (core 6 a/ut$ la analiz$ autoaprecierii subiectului %n rela'ie cu
problemele cotidiene* arat$ cum %i aprecieaz$ el capacit$'ile sale i competen'a de a avea
succes
D. 1nresponsiveness (core + estimarea nivelul respunsurilor emo'ionale subiectului fa'$ de alte
persone.
2. Enstability (core + apreciaz$ nivelul de instabilitate emo'ional$* chiar i la evenimente
stresante minore
:. Negative Jorld >iew (core + evalueaz$ nivelul de viziune negativ$ asupra proprie vie'i
G. Total P5 (core 6 scorul total folosit pentru analiza statistic$ %n compararea viziunelor i
atitudinelor %n diferite grupe etnice* culturali i na'ionali %n studii cross+culturale i
interna'ionale
Chestionarul era folosit la momentul plec$rii din sta'ionar
)G0
(cala Ha"iton 6 testul clinic+estimarea simptomaticii patologice. (cala detaeaz$
urm$toarele aspecte? desp$r'irea depresiv$* sentimentul de vinov$'ie* idei sau tentative autolitice*
tipuri de insomnii* echivalente somatice ale an#iet$'ii* simptome gastrointestinale* simptome
genitale* idei hipocondriace* sc$derea %n greutate* indicatorul individual de adaptabilitate. (corul
ob'inut prin completarea scalei permite calcularea unui indice global de depresie* care poate oferi
informa'ii utile* at@t pentru aspectele cantitative ale depresiei Bgravitatea depresieiC* c@t i cele
adaptative. ;ra folosit %n timpul intern$rii i e#tern$rii din sta'ionar
Re$!tatee
Lezultatele ob'inute au fost prelucrate folosind sistemul statistic analitic ~(P(( ,,.D
pentru Jinows=. Corela'ia %ntre nivelul simptomaticii depresive la momentul intern$rii
pacientului la EM(P (CP al LM i scalele chestionarului P5L a fost estimat$ dup$ metodele lui
(pearman i Pearson. &atele analizei sunt ilustrate %n Tabelele , i ).
Ta)e! E. Corela'ie %ntre scorul ob'inut prin completarea scalei 7amilton i scalele chestionarului
PARU Bdup$ (pearman i PearsonC
Sc*ie c3e'tionar!!i PARU S&ear"an Pear'on
Jarmth-5ffection (cale +*),2 +*!,G
7ostility-5ggression (cale ,MLB6AA8 ,M;L6AA8
Endifference-Neglect (cale ,G;M6A8 ,GNG6A8
Le/ection-1ndifferentiated (cale *.!) *.)
Control (cale *.0, *.:2
Total P5L (cale ,BHM6A8 ,BMO6A8
A ( p!*!!D
AA ( p!*!!,
Ta)e! F. Corela'ie %ntre scorul ob'inut prin completarea scalei 7amilton i scalele chestionarului
PAU Bdup$ (pearman i PearsonC
Sc*ie c3e'tionar!!i PAU S&ear"an Pear'on
7ostility-aggression (cale *,D) *)D
&ependency (cale +*!!, *!),
Negative (elf+esteem (cale *,D! *)20
Negative (elf+adepuacy (cale ,BGG6A8 ,BHE6A8
1nresponsiveness (cale *,2, *),.
Enstability (cale *.D. ,BFN6A8
Negative Jorld >iew (cale *,, *)DD
Total P5 (cale *),D *.
A ( p!*!!D
AA ( p!*!!,
Di'c!-ie
"n tabelul , vedem corela'ie destul de %nalt$ %ntre scorul dupa scala 7amilton i
7ostility-5ggression (core* anume N,MLB i N,M;L Bdup$ (pearman i Pearson* corespunz$torC.
Corela'ia aceasta %nsemn$ ca aproape G!4 pacien'i ce au avut la momentul intern$rii
simptomatica evident$ depresiv$ au fost trata'i %n copil$rie %n mod ostil i agresiv. Corela'ie de
N,G;M i N,GNG %ntre Endifference-Neglect (core i scorul dup$ scala 7amilton arat$ ca mai mult
de D!4 pacien'i au perceput atitudinea p$rinteasc$ ca indiferent$. Nivelul corela'iei %ntre Total
P5L (core i scala 7amilton N,BHM i N,BMO confirm$ ca pacien'ii depresivi %i percepeau pe
sine respini de p$rin'i.
&in tabelul ) putem sa vedem c$ pacien'ii trata'i de depresie au o corela'ie evident$
BN,BGG ,i N,BHEC %ntre Negative (elf+adepuacy (core i scorul dup$ scala 7amilton ce arat$
)GD
atitudinea lor negativ$ fa'$ de competen'a lor %n via'$ cotidian$* chiar i %nainte de e#ternare din
sta'ionar. 5proape /um$tatea din ei n+au %ncredere %n propriile for'e. Corela'ie de nivel %ntre
Enstability (core scorul dup$ scala 7amilton B!*.D. i N,BFN8 arat$* c$ i dup$ cura de tratament
pacien'ii r$m@n emo'ional vulnerabili.
&atele ob'inute coincid cu aspectele teoretice Teoriei accept$rii+respingerii p$rinteti lui
Lonald P. Lohner i ilustreaz$ un rol deosebit de important a modului de educa'ie pentru apari'ia
manifest$rilor patologice la adul'i.
Conc!$ii
(tudiul se afl$ la etapa ini'ial$ i pentru concluzii precise* sigur este nevoie de marire a
num$r$lui de participan'i. &ar i la momentul actual se poate de concluzionat urm$toarele?
,. Nivelul %nalt de ostilitate-agresivitate i indiferent$ perceput$ %n copil$rie de pacient depresiv
coreleaz$ direct cu apari'ie simptomaticii psihopatologice la v@rsta adult$.
). Lespingerea p$rinteasc$ perceput$ %n copil$rie are un rol dramatic %n dezvoltarea tulbur$rilor
depresive %n v@rsta adult$.
.i)io/ra0ie
,. Lohner* L. P.* M jhalepue* 5. B;ds.C B)!!DC. 7andbooI for the (tudy of Parental 5cceptance
and Le/ection B0
th
ed.C. (torrs. CT? Lohner Lesearch Publications.
). Cournoyer* &. ;. M Malcolm* 9. B)!!0C. ;valuating Claims for 1niversals. Cross+ Cultural
Lesearch* .G* .,+.0) Bevaluates the universality of P5LTheory conceptsC.
.. jhalepue* 5. B)!!0C. Entimate adult relationships* puality of life* and psychological
ad/ustment. (ocial Endicators Lesearch* 2* .D,+.2!.
0. Kacob* Th. K.* (heri 3. B,:C. ParentoChild Enteraction 5mong &epressed Fathers and
Mothers Empact on Child Functioning* Kournal of Family Psychology* ,,* 0* .,+0!.
D. 5mato* P. L.* M Fowler* F. B)!!)C. Parenting practices* child ad/ustment* and family
diversity. Kournal of Marriage and the family* 20* :!.+:,2.
2. 3ecIman* K. F. M 7erman* 5. ;. B)!!)C Maternal behavior and developmental
psychopathology. 9iological Psychiatry* D,* ): +0..
:. >eneziano* L. 5. B)!!.C. The importance of paternal warmth. Cross+Cultural Lesearch* .:*
)2D+)G,.
ATITUDINI EDUCATIVE SI ROLUL LOR 9N DEZVOLTAREA PERSONALIT12II
EMO2IONAL VULNERA.ILE
Va%i"ir Ster&!
Catedra Psihiatrie* Narcologie i Psihologie Medical$
1(MF <Nicolae Testemi'anu=
S!""ar#
Parentin/ an% it' roe in t3e %eveo&"ent o0 e"otiona v!nera)e &er'onait#
En this article the role of parenting in development of emotional vulnerable personality is
studied. ), patients with diagnosis of affective disturbances Bchapters F..!+F.. from EC&+,!C
were included in e#perimental group and )! persons who never had psychiatric disturbances
were included in control group. The correlation between parental re/ection perceived in the
childhood and development of emotional vulnerable personality was estimated* using
comparison of Mini+Mult clinical scales and scores of P5L puestionnaire. The role of
hostile-aggressive parenting as important factor in the development of the emotional vulnerable
personality is estimated.
Re$!"at
"n articol este analizat rolul atitudini educative %n dezvoltarea personalit$'ii emo'ional
vulnerabile. 5 fost studiat lotul de ), pacien'i care conform clasific$rii EC& 6 ,! au cifrul F..! +
F.. i comparat cu grupul control din )! de persoane care nu au suferit de tulbur$ri psihice.
)G2
;stimarea corela'iei intre respingerea p$rinteasc$ perceput$ %n copil$rie i dezvoltarea
personalit$'ii emo'ional vulnerabile sa efectuat prin comparare scalelor clinice chestionarului
Mini+Mult i scalelor chestionarului P5L. Lolul stilului ostil-agresiv %n educa'ie este apreciat
ca un factor semnificativ %n dezvoltarea personalit$'ii emo'ional vulnerabile.
Act!aitatea
Fundalul bolii psihice ca i al normalului este personalitatea. Familia este grupul cel mai
important dintre toate grupurile sociale deoarece ea influen'eaz$ i modeleaz$ persoana uman$.
1nii merg chiar mai departe i sus'in ca ac'iunea ei asupra persoanei e at@t de mare* %nc@t ea
egaleaz$ ac'iunea celor alte grupuri sociale. 5ceasta este cu deosebire cazul cercet$rilor care vin
dinspre psihanaliza* psihologia sociala i sociologie sus'in@nd ca familia este? adev$ratul
laborator de formare a persoanei. Transformarea individului in persoana* adic$ in <individ cu
statut social= este %nt@i de toate opera familiei. (unt doua cauze care e#plica aceasta influen'a a
familiei asupra persoanei? una este legata de faptul ca ac'iunea familiei se e#ercita mai de
timpuriu* iar a doua* de acela ca mult$ vreme familia e calea prin care se canalizeaz$ oricare alta
ac'iune de socializare* ea fiind identica cu %ntreaga lume sociala a copilului.
; in afara de orice %ndoiala ca educa'ia unui copil* /udec@nd dup$ toata e#perien'a
pedagogica de veacuri* precum si dup$ rezultatele ob'inute de nesf@ritul ir al cercet$rilor
e#perimentale i statistice* de laborator* nu se poate ob'ine nici numai prin pedeaps$* nici numai
prin recompens$* ci prin o /usta combinare a lor. 5ceasta combinare variaz$ de la individ la
individ* dup$ cum natura sa este mai recalcitrant$ sau nu* si dup$ %mpre/ur$ri* dependente de
situa'ia sociala si economica a familiei si bun$tatea sufleteasca a p$rin'ilorH uneori balan'a e
p$strata* alteori nu* pedeapsa sau recompensa tr$g@nd mai greu in cump$na. ($ luam cazul c@nd
balan'a e in favoarea metodelor corective de pedeapsa. ; cazul p$rin'ilor rai la inima de la natura
sau %nr$i'i de pe urma %mpre/ur$rilor prea vitrege in care au tr$it. 3a fel e cazul p$rin'ilor mult
prea moraliti* preocupa'i intr+o m$sura e#cesiva de des$v@rire morala a odraslelor lor. En toate
acestea cazuri copiii sunt pedepsi'i si adeseori in modul cel mai brutal pentru cele mai mici
transgresiuni ale codului familial si social. 1neori aceasta pedeaps$ le e aplicata chiar din senin
pentru simplu fapt ca p$rin'ii au un necaz care nu privete cu nimic copiiiH in alte cazuri
pedeapsa e aplicata deoarece p$rin'ilor* li se pare ca progresul copiilor merge prea %ncet* iar
alteori fiindc$ so'ii sunt certa'i sau eventual b$rbatul a suferit o admonestare sau pedeapsa la
slu/ba.
Teoria accept$rii+respingerii p$rinteti BT5LPC sa testat mai mult de 0D de ani %n sute de
studii ce confirmau ipoteza rela'iei pozitive %ntre ostilitatea* r$coarea* indiferen'a i respingerea
p$rinteasca dintr+o parte i desadaptare psihologic$ din alt$ parte BLohner* )!!0C.
Empactul respingerii p$rintete %n diferite manifest$ri patologice se studiaz$ destul de larg
prin diferite grupe de popula'ii pretutindeni. (tudii recente arat$ cone#iunea respingerea
p$rinteasc$ perceput$ %n copil$rie cu depresie la adul'i BAliver M Jhiffen* )!!.C* adaptarea
psihologic$ /oas$ i la tineret urbani BTurner* (arason* M (arason* )!!,C* i cel rural B>eneziano*
)!!!C* depresia postpartum BCrocIenberg M 3eerIes* )!!.C* adaptarea colar$ B&opIins M
Neitzel* )!!.C* abuz de substan'e psihoactive de adul'i B&unn* et. al.* )!!)C i adolescen'i
B9arnow* (chucIit* 3ucht* Kohn* M Freyberger* )!!)C* depresia unipolar$ BLohner M 9ritner*
)!!)C* reac'ie la stres %n v@rsta adult$ B3uecIen* 5pelhans* jraft M 9rown* )!!2C* an#ietate la
copii BJood* Mc3eod* (igman* 7wang* M Chu* )!!.C i adolescen'iBqazdIhasti M 7arizuIa*
)!!2H 7ale* ;ngels* M Meeus* )!!2C* conflicte %ntre genera'ii B(timson* Tyler* M 7oyt* )!!DC*
agresiunea a adolescen'ilor B5Ise* 7ale EEE* ;ngels* Laa/imaIers* M Meeus* )!!0C* team$ de a
comunic$ Bjelly* et al* )!!)C.
Sco&! 't!%i!!i
&eterminarea consecin'ilor paternurilor de atitudine parental$ la formarea personalit$'ii
disarmonice cu tulbur$ri afective
Materiae ,i "eto%e
)G:
5u fost studiate ) grupuri 6 grupa e#perimental$ + ), de responden'i* i grupul control +
)! de responden'i. Frupul e#perimental alc$tuit din ), de pacien'ii cuprini %n studiu au fost
diagnostica'i conform clasific$rii EC& 6 ,! i %nglobeaz$ toate formele ce intr$ %n cifrul F..! +
F... (tudiul sa efectuat %n incinta Catedrei Psihiatrie* Narcologie i Psihologie Medical$ i a
EM(P (CP al LM i implic$ pacien'ii spitaliza'i.
Frupul control a fost alc$tuit din persoane care nu au suferit de tulbur$ri psihice.
"n realizarea acestui studiu era folosit$ metoda chestionarelor.
Chestionarul PARU Bparental acceptance+re/ection puestionnaireC + un chestionar folosit
pentru evaluarea accept$rii i respingerii parentale? reflect$ perceperea atitudini p$rintelui
Bmamei sau persoanei ce a avut gri/$ %n copil$rieC la v@rst$ ce corespunde v@rstei apro#imativ de
G ani a respondentului + aa cum este ea perceput$ de respondent. 5cest inventar are 2 scale de
evaluare?
,. Jarmth-5ffection (cale + 'cala apreciaz$ caldura-ataarea i pasiunea perceput$ %n copil$rie
). 7ostility-5ggression (cale 6 evalueaz$ ostilitate p$rinteasc$ i agresivitate fa'$ de copil %n
mod fizic i-sau verbal
.. Endifference-Neglect (cale 6 demonstreaz$ indiferen'$ i negli/en'$ p$rinteasc$
0. Le/ection-1ndifferentiated (cale 6 prin ea se evalueaz$ comportamentul antipatic i ignorant
a p$rin'ilor resping$tori fa'$ de copiii s$i.
D. P5L Control (cale 6 evalueaz$ nivelul controlului parintesc asupra ac'iunilor a copiilor
2. Total P5L (core 6 poate fi folosit pentru compararea paternurilor educa'ionali a diferitor
grupe etnice* culturali i na'ionali %n studii cross+culturale i interna'ionale
Chestionarul s+a %ndeplinit de responden'ii din grupul e#perimental la momentul plec$rii
din sta'ionar.
Chestionarul Mini+Mult Bforma scurt$ a Enventarului multifazic de personalitate
Minesotta BMMPECC 6 este folosit pentru estimarea personalit$'ii pacientului.
Enventar multifazic de personalitate MEN;(ATT5 BMMPEC cuprinde* %n forma clasic$ i
original$ DD! de afirma'ii. (ubiectul trebuie s$ citeasc$ i s$ le categoriseasc$ %n trei clase?
adev$rat* fals* nu tiu. 5cest inventar are scale clinice de evaluare? hipocondrie* depresie*
isterie* devia'ie psihosomatic$* masculinitate+feminitate* paranoia* psihastenie* schizofrenie*
m@nie* %n plus* chestionarul MMPE mai adaug$ %nc$ trei scale* care apreciaz$? atitudinea fa'$ de
test* atitudinea fa'$ de sine i introversiunea social$. 3a moment mai mult de ,! forme
prescurtate al MMPE sunt folosite de diferi'i investig$tori B&ean* ,:)H Faschingbauer* ,:0H
Ferguson*,02H Frant*,02H 7olzberg M 5lessi* ,0H 7ugo* ,:!-,:,H Korgenson* ,DGH
jincannon* ,2GH Mac&onald* ,D)H Mc3achlan* ,:0H Alson* ,D0H Averall M Fomez+Mont*
,:0H (pera M Lobertson* ,:0H (role* 3angner* Michael* Apler* M Lennie* ,2)C. Cele mai des
folosite trei forme sunt Mini+Mult a lui jincannon K.C* MMPE abreviat a lui Faschingbauer
B F5M C i MMPE o,2G.
Mini+Mult a fost inventat$ de psihologist$ finlandez$ jincannon K.C. %n ,2G* i se
folosea mai mul'i ani chiar i %n fosta 1niunea (ovetic$ %n traducerea i adaptarea lui 9erezin F.P.
i MironiIov M.P. con'ine :, iteme* care se grupiaz$ %n . scali de validare i G scali clinice* care
aprecieaz$ caracteristicele personalit$'ii respondentului. (cale clinice sunt cele a ipohondriei*
depresiei* isteriei* psihopatiei* paranoiei* psihasteniei* schizoidiei* hipomaniei
Re$!tatee
&atele ob'inute au fost analizate* folosind sistemul statistic analitic ~(P(( ,,.D pentru
Jinows=. Corela'ia %ntre scalele clinice chestionarului Mini+Mult i scalele chestionarului P5L
a fost estimat$ dup$ metoda lui (pearman. &atele analizei sunt ilustrate %n Tabelele , i ).
Ta)e! E.Corela'ie %ntre scalele chestionarului Mini(M!t i sc$lile chestionarului
PARU Bdup$ (pearmanC
)GG
Scaee cinice
c3e'tionar!!i Mini(
M!t
PARU
Sar"t3V
A00ection
Scae
PARU
Ho'tiit#V
A//re''ion
Scae
PARU
In%i00erenceV
Ne/ect Scae
PARU
ReTectionV
Un%i00erentiate%
Scae
PARU
Contro
Scae
Tota
PARU
Scae
'cae o0
H#&oc3on%ria
+.,.) .GMG6A8 ..2, .! .)D) ..2
'cae o0 De&re''ion +.!2. .MBH6AA8 .HNL6AA8 .)0 .,. .HEE6AA8
'cae o0 H#'teria in +.!. .G;O6A8 .),! .,), ..2) .0!D
'cae o0 P'#c3o&at3# .,0G .HHM6AA8 .!G. .0,! .)0, .GE;6A8
'cae o0 Paranoia +.,D. .GBM6A8 ..D .!:) .,) ..,2
'cae o0 P'#c3a't3enia .!,: .GNH6A8 .,!: .), ..GG ..G
'cae o0 Sc3i$oi%it# .!D: .GON6A8 ..,G .)!D .!22 .000BC
'cae o0 H#&o"ania +.!!G .,0 .)0 .!2 .!D) .)22
A ( p!*!!D
AA ( p!*!!,
Ta)e! F. Corela'ie %ntre scalele chestionarului Mini(M!t i scala ostilit$'ii-agresivit$'ii
chestionarului PARU la grupuri e#perimental i control Bdup$ (pearmanC
Scaee cinice c3e'tionar!!i
Mini(M!t
Scaa Ho'tiit#VA//re''ion c3e'tionar!!i PARU
Gr!&! e7&eri"enta Gr!&! contro
'cae o0 H#&oc3on%ria .GMG6A8 +.!)
'cae o0 De&re''ion .MBH6AA8 .,02
'cae o0 H#'teria .G;O6A8 +.!)2
'cae o0 P'#c3o&at3# .HHM6AA8 .HOB6AA8
'cae o0 Paranoia .GBM6A8 .!!
'cae o0 P'#c3a't3enia .GNH6A8 .!G.
'cae o0 Sc3i$oi%it# .GON6A8 ..)2
'cae o0 H#&o"ania .,0 +.).!
A ( p!*!!D
AA ( p!*!!,
Di'c!-ie
Nivelul %nalt scalilor clinice chestionarului Mini+Mult reprezint$ prezen'a devierile
patologice a personalit$'ii responde'ilor. Corela'ie %ntre scalele chestionarului Mini+Mult i
scalele chestionarului P5L este evident$. &in ta)e! E vedem c$ cea mai evident$ corela'ie
%ntre scalele depresiei i psihopatiei chestionarului Mini+Mult pe de o parte* i scalele
ostilitate-agresivitate i indiferen'$ chestionarului P5L pe de alt$. ;ste semnificativ c$ nivelul
%nalt de corela'ia %ntre scalele ostilitate-agresivitate i indiferen'$ chestionarului P5L este
prezent practic cu toate* %n afar$ de hipomanie* scalele clinice chestionarului Mini+Mult. Putem
spune c$ responden'ii care %i percepeau pe sine respini de p$rin'i %n copil$rie i trata'i %n mod
agresiv au schimb$ri evidente patologice a personalit$'ii. &ar schimbarea de nivel depresiv a
personalit$'ii are corela'ie la nivel de N.MBH cu scalele ostilitate-agresivitate i indiferen'$* ce
coincid cu aspectele teoretice Teoriei accept$rii+respingerii p$rinteti lui Lonald P. Lohner i
)G
ilustreaz$ un rol deosebit de important a modului de educa'ie pentru apari'ia vulnerabilit$'ii
emo'ionale a persoanei adult.
Tabelul ) arat$ c$ responden'ii grupului control* care au fost educa'i %n stil ostil-agresiv
arat$ nivel de corela'ie %nalt$ BN.HOBC cu schimb$ri psihopatice a personalit$'ii* ce de fapt
%nsemn$ o sociopatie* dificultate de a se adapta cu succes %n societate* problemele legate cu
%nc$lcarea regurilor i legelor.
Conc!$ii
(tudiul se afl$ la etapa ini'ial$ i pentru concluzii precise* sigur este nevoie de marire a
num$r$lui de participan'i. &ar i la momentul actual se poate de concluzionat urm$toarele?
,. Nivelul %nalt de ostilitate-agresivitate perceput$ %n copil$rie coreleaz$ direct cu schimb$ri
psihopatologice a personalit$'ii.
). Nivelul %nalt de ostilitate-agresivitate perceput$ %n copil$rie coreleaz$ cu schimb$ri
psihopatice a personalit$'ii ce se eviden'iaz$ %n ambele grupe* i cei trata'i de depresie* i
grupul de contol* care este alc$tuit din persoane care nu au suferit de tulbur$ri psihice
.. Cea mai evident$ corela'ie este %ntre schimbarea de nivel depresiv a personalit$'ii i stil
ostil-agresiv %n educa'ie* ce arat$ rolul deosebit atitudinii educative %n dezvoltarea
personalit$'ii emo'ional vulnerabile.
.i)io/ra0ie
,. Lohner* L. P.* M jhalepue* 5. B;ds.C B)!!DC. 7andbooI for the (tudy of Parental 5cceptance
and Le/ection B0
th
ed.C. (torrs. CT? Lohner Lesearch Publications.
). jincannon KC3. ~Prediction of the standard M5 scale scores from :, items=. Kournal of
Consulting and Clinical Psychology. ,2GH.)?.,+)D.
.. Fayton JF* 9ishop K(* Citrin MM* 9asset K;. 5n investigation of the Mini+Mult validity
scales. Kournal of Personality 5ssessment. ,:DHG?D,,+..
0. Percell 3* &elI K. ~Lelative usefulness of three forms of Mini+Mult with college students=.
Kournal of Consulting and Clinical Psychology. ,:.H0!?0G:.
D. Kacob* Th. K.* (heri 3. B,:C. ParentoChild Enteraction 5mong &epressed Fathers and
Mothers Empact on Child Functioning* Kournal of Family Psychology* ,,* 0* .,+0!.
2. 5mato* P. L.* M Fowler* F. B)!!)C. Parenting practices* child ad/ustment* and family
diversity. Kournal of Marriage and the family* 20* :!.+:,2.
:. 3ecIman* K. F. M 7erman* 5. ;. B)!!)C Maternal behavior and developmental
psychopathology. 9iological Psychiatry* D,* ): +0..
G. >eneziano* L. 5. B)!!.C. The importance of paternal warmth. Cross+Cultural Lesearch* .:*
)2D+)G,.

)!