Sunteți pe pagina 1din 6

Ion

LIMPEZIMI
versuri
PILLAT
3
TABEL CRONOLOGIC
1891 La 31 martie, ]n casa ]nchiriat[ pe atunci de p[rin\ii s[i ]n
Bucure=ti, str. Doroban\i nr. 6, se na=te Ion Pillat. Pil[te=tii,
de veche ob`r=ie r[ze=easc[, cu vatra satului de ba=tin[ la Dr[ceni,
pe malul Prutului, ]n jude\ul F[lciu, num[r[ ]n decursul timpu-
lui mai multe genera\ii de boieri de \ar[, g[sindu-se pomeni\i ca
atare ]n Descriptio Moldaviae de Dimitrie Cantemir. Tat[l, Ion
N. Pillat, a dus o existen\[ de rentier, ca mo=ier =i parlamentar.
Mama, Maria, n[scut[ Br[tianu, a fost a doua fiic[, ]n ordinea
v`rstei, a lui Ion C. Br[tianu.
1901 Ia examenul de absolvire a claselor elementare, la =coala pri-
mar[ nr. l din Pite=ti, ca elev preg[tit ]n particular.
1905 Sf`r=e=te ultima clas[ a cursului inferior de liceu la colegiul
"Sf. Sava din Bucure=ti, dup[ ce f[cuse primele trei clase ca
elev particular. Mama ]l ia ]mpreun[ cu ceilal\i doi copii mai
mici (sora: Pia =i fratele: Niculae) la Paris, pentru ca s[ ]=i
des[v`r=easc[ acolo studiile. B[iatul urmeaz[ ca elev extern la
liceul "Henry IV. Cu prilejul unei excursii, vizit`nd catedrala
din Chartres, are revela\ia artei gotice, moment de emo\ie sem-
nificativ[, c[ruia i se datore=te compunerea primei poezii (}n
catedral[).
1909 Ia bacalaureatul. Profesorul de compozi\ie francez[, pl[cut im-
presionat de teza candidatului Ion Pillat, se intereseaz[ de pla-
nurile de viitor ale acestuia, r[m`n`nd surprins la auzul
r[spunsului: "Geologia.
}ntrerupe un an =ederea la Paris, pentru a presta ]n \ar[ servi-
ciul militar, la Regimentul 2 artilerie grea.
191O Re]ntors la Paris, se ]nscrie ca student la Sorbona, unde are s[
urmeze ]n principal Istoria =i Geografia, f[c`nd paralel =i Dreptul.
4
1911 Revenind pentru vacan\[ ]n \ar[, ]ndr[zne=te a ar[ta c`teva din
poeziile sale lui Titu Maiorescu, care i le public[ apoi ]n Convor-
biri literare.
1912 }n vacan\[, din nou la Bucure=ti, cunoa=te prin Horia Furtun[
pe Alexandru Macedonski, al c[rui cenaclu ]l va frecventa mai
t`rziu cu asiduitate, devenind unul din discipolii favori\i ai
maestrului. }ntr-un elan de entuziasm pentru poetul nerecun-
oscut ]nc[ aproape de nimeni la epoca de atunci, editeaz[ volu-
mul acestuia Flori sacre.
1913 Ob\ine licen\a ]n Litere la Paris. Re]ntors pentru un scurt r[stimp
]n \ar[, ia parte ca sublocotenent la campania din Bulgaria.
1914 Ob\ine licen\a ]n Drept la Paris.
Revenind definitiv ]n Bucure=ti, ]=i public[ volumul de versuri
Eternit[\i de-o clip[.
1915 La 6 septembrie, ]n casa b[tr`neasc[ de la via de la Florica, are
loc c[s[toria cu Maria Procopie-Dumitrescu, care ]=i f[cuse
debutul de pictor, sub pseudonimul Brate=, cu ni=te flori tri-
mise la o expozi\ie a Tinerimii artistice, cu ]ncurajarea mae-
strului Steriade.
1916 Are revela\ia lui G.Bacovia, c[ruia ]i editeaz[ volumul Plumb.
Preia conducerea efectiv[ a revistei Flac[ra, ]mpreun[ cu Adri-
an Maniu =i Horia Furtun[.
1917 Public[ volumul de versuri Am[giri. Este repartizat, pe toat[
durata r[zboiului, ca ofi\er de leg[tur[ pe l`ng[ misiunea mili-
tar[ francez[.
1919 Particip[ la Conferin\a de pace de la Paris, ]n calitate de secre-
tar al lui Al.Vaida-Voievod, pre=edintele delega\iei ardelene. }n
chiar ziua isc[lirii tratatului de la Versailles ]=i public[ la Par-
is, ]ntr-o restr`ns[ edi\ie de lux, volumul de versuri Gr[dina
]ntre ziduri.
1921 Face s[ apar[ volumul Poezia toamnei, o antologie din versurile
poe\ilor rom`ni care au c`ntat toamna.
5
1922 Scoate ]mpreun[ cu T. Arghezi revista Cugetul rom`nesc.
1923 Public[ volumul de versuri Pe Arge= ]n sus.
1925 I se reprezint[ ]n premier[, la Teatrul Na\ional din Bucure=ti,
dramatizarea Dinu P[turic[ (dup[ romanul lui N. Filimon),
f[cut[ ]n colaborare cu Adrian Maniu.
Scoate, ]mpreun[ cu Perpessicius, Antologia poe\ilor de azi. Pub-
lic[ volumul de versuri Satul meu.
1926 I se reprezint[ ]n premier[, la Teatrul Na\ional din Bucure=ti,
dramatizarea basmului Tinere\e f[r[ b[tr`ne\e, f[cut[ tot ]n
colaborare cu Adrian Maniu.
Public[ volumul de versuri Biseric[ de alt[dat[.
1927 Face prima sa c[l[torie ]n Grecia.
D[ un volum de traduceri, Poezii alese din Francis Jammes, ]n
colaborare cu N. I. Herescu.
1928 Public[ volumul de versuri Limpezimi.
1929 C[l[tore=te ]n Spania.
1931 Face o c[l[torie ]n Italia.
1932 Scoate ]n volum traducerea poemului Anabasis de St. J. Perse.
C[l[tore=te pentru a doua oar[ ]n Grecia.
Public[ volumul de versuri Caietul verde.
1933 Public[ volumul de versuri Scutul Minervei.
1935 Descoper[ Balcicul, unde cump[r[ un teren, pe care ]=i construie=-
te o vil[.
Public[ volumul Poeme ]ntr-un vers.
1936 Este ales membru corespondent al Academiei Rom`ne.
Ia premiul na\ional pentru literatur[, o dat[ cu Gib I. Mih[escu,
laureat postum.
}=i str`nge ]n volumul Portrete lirice o parte din conferin\ele cu
privire la diferite momente semnificative din istoria liricei uni-
versale moderne.
6
1937 }ntreprinde o a treia c[l[torie ]n Grecia, care are s[ fie cea mai
extins[ =i totodat[ cea mai revelatoare pentru el. Public[ volu-
mul |[rm pierdut. D[ volumul de traduceri Poezii din Baude-
laire.
1939 Se reprezint[ la Teatrul Na\ional din Bucure=ti, ]n traducerea
sa, misterul dramatic al lui Paul Claudel: }ngerul a vestit pe
Maria.
194O Public[ volumul de versuri Umbra timpului.
1942 Public[ volumul de versuri }mplinire.
Scoate o antologie de traduceri personale Din poezia german[
(Klopstock, Claudius, Hlty, Goethe, Schiller, Hlderlin, Plat-
en, Lenau, Hebbel, Meyer, George, Hofmannsthal, Rilke, Bind-
ing, Carossa).
1943 Public[ volumul Tradi\ie =i literatur[, care reune=te un num[r
de articole =i conferin\e \inute de el, privind de ast[ dat[ numai
literatura rom`n[ =i ]ndeosebi fenomenul liric.
1944 }i apare, ]n edi\ie definitiv[, ]ntreaga oper[ liric[ original[,
cuprins[ ]ntre 19O6 =i 1941, ]n trei volume, sub titlul Poezii.
1945 }n dup[-masa zilei de 17 aprilie, are o congestie cerebral[ ]n
plin[ strad[. Transportat acas[ ]n stare de incon=tien\[, moare
la ora 10 seara.
Dinu Pillat

S-ar putea să vă placă și