Sunteți pe pagina 1din 3

management public 30.11.

2010

Structura de organizare, obiectul si elementele constitutive ale acesteia


Structura de organizare repr rezultatul organizarii unei entitati in care partile acestei entitati sunt
corelate intre ele si sunt asezate intr o anumita ordine .partile acesteia sunt elementul uman ,
circuitele de informare si ansamblul mijloacelor materiale.notiunea de corelare se refera la
pozitiile ,legaturile dintre diferite componente ale acesteia .obiectul structurii de organizare este
repr de utilizarea optima a oamenilor astfel incat definirea structurii de organizare sa fie data de 3
dimensiuni si anume:
-dimensiunea functionala acre este caracterizata prin functiile organizatiei
-dimensiunea autoritatii prin care se stabilesc centrii decizionali ai organizatiei
-dimensiunea legaturilor stabilite la nivelul organizatiei si identificarea naturii acestora
analiza obiectului de activitate al structurii de organizare comporta 3 aspecte:
-aspectul economic al organizatiei prin care se realizeaza corelarea intre sarcini si atributii si intre
calitati si capacitati
-aspectul social care se refera la dimensiunea de satisfacere a nevoilor de munca ,realizarea unui
statut profesional si motivarea angajatilor
-aspectul informational , dimensiune ce caracterizeaza acuratetea deciziei luate in organizatie fara
deformare sau intarziere in luarea acesteia
elementele constitutive ale structurii de organizare sunt organigrama , postul , fisa postului ,
nivelurile ierarhice, liniile ierarhice, rangul ierarhic, regulamentele si statele.
organigrama repr descrierea ierarhica simplificata a structurii de organizare.organigrama este un
desen.ea nu tre confundata cu structura de organizare.
postul repr suma atributiilor omogene din punct de vedere al naturii si complexitatii muncii
stabilite in mod reguat si organizat.
postul se regaseste in statele de functiuni si fiecaruia ii corespunde un numar cunoscut sub
numele de marca ,sarcini specifice postului , autoritate si responsabilitate.
autoritatea repr dreptul de a dispune executarea unei sarcini , a unei lucrari iar respnsabilitatea
repr obligatia de a indeplini anumite sarcini si atributii pt atingerea obiectivelor.
compartimentul de munca repr un grup inghegat de persoane reunite sub aceasi autoritate
ierarhica si care are precizat sistemul de sarcini si atributii cu caracter
permanent.1.compartimentel de munca se clasifica dupa criteriul marimea acestora :-

-comparimente simple sau complexe


2.dupa natura legaturilor
-compartimente ierarhice
-compartimente de stat major
-compartimente functionale
Compartimentele de munca fiind repr de grupuri inchegate de persoane sunt caracterizate de o
anume tipologie de munca reprezentata de activitatea desfasurate de ocupantii posturilor ,munca
fiind caracterizata de urmatoarele elemente:operatie,sarcina,atributie, activitate si legaturi.
legaturile strucuturale reprs sistemele de relatii bi si multilaterale concepute sa asigure
funcitonalitatea si eficienta sttructurii de organizare.clasificarea leg structurale se face din punct
de vedere al compartimenteleor de munca sau din punct de vedere al reglementarilor.
din punct de vedere al compartimentelor sunt cun legaturi ierarhice de autoritate , legaturi de
consultare sau de stat major si legaturi functionale.
din punct de vedere al reglementarilor avem leg formale care sunt cele oficiale si legaturi
neformale.
nivelul ierarhic semnifica treptele de autoritate ierarhica ce separa nivelul de conducere de cel de
executie.linia ierarhica sau filiera ierarhica repr canalul prin care circula informatiile si deciziile
de la nivel de conducere la nivel de executie.
rangul ierarhic diferit de nivelul ierarhic reflecta importanta unui compartiment de munca sau a
unei functii de conducere plasata in mod special in interiorul structurii de organizare.
ponderea ierarhica repr raportul dintre functiile de executie si cele de conducere.ea se evidentiaza
pe verticala organizatiei in functie de complexitatea muncii , de gradul de repetare a sarcinilor ,
caracterul special al muncii sau dificultatea muncii si de asemnea ponderea ierarhica se
diferentiaza pe orizontala organizatiei.
structura de organizre in functie de natura leg poate fi o structura functionala , poate fi structura d
tip staff si linie -structura ce promoveaza compartimentul de stat major , structura ierarhica
functionala- ierarhica prin functiune si structura mixta care este o structura ierarhica prin
functiune, o structura ce are atat la nivelul conducerii de top management cat si la nivelul de
executie pt realizarea obiectivelor
in general structurile de organizare ale organizatiilor publice sunt structuri mixte determinate de
cresterea neconditionata a nr nivelurilor ierarhice, de dezv compartimentelor dee munca pe
orizonatala organizatiei si de multiplicarea activitatilor la nivelul comparitmentelor de munca.
princi[iile kre stau la baza proiectarii org publice au in vedere dimensiunea statica a org
reprezentata prin functiile acesteia(de personal, cercetare dezvolatare,financiar contabila,
realizarea serv public si furnizarea acestuia) aceasta structura avand la baza [principiul

individualizarii functiei si cea de a


si aplicarea principilui ec de personal permite realizarea concreta a structurii posturilor a
nivelurilor ierarhice a aplicarii delegarii de autoritate si a diferentierii pontarii ierarhice,controllul
si perfectionare str repr perfectionare org la baza careia sta principiul ec si legaturii ierarhice si
functionale.
etapele de elaborare a structurii de organizare
1.studierea organizatiiei si a caracteristicilor acesteia presupune evidentiera domeniului de
activita din care face parte organizatia, determinarea marimii organizatiei, evidentierea gradului
de dispersie si de reprezentare a acestuia in plan teritorial si local.
2. analiza obiectivelor specifice si aposibiitatilor de dezvoltare a acestora:
posibiitatea extinderii acestor obiective
posibilitatea exprimarii cantitative a acestora
evolutia previzibila a acestor obiective
3.det activitatilor specifice fiecarui obiectiv specific ce tre realizatactivitatile sunt evidentiate tinand seama de tipologia corelatiilor intre activitati si obiective
4.determinarea activitatilor din perspectiva continutului acestora, a sarcinilor si atributiilor
lucrarilor pe fiecare activitate
5.det volumului de munca necesra pt fiecare activitate-se stab factorii care influenteaza
complexitatea muncii, vol sarcinilor, lucrarilor si corelatiile existente intre tipologia informatiilor
primite si informatiile necesare
6.constituirea departamentelor de munca cunoscandu se principiile care stau la baza constituiri
compartimentlot d munca, metodologia constituirii acestora, se dezv comp de munca pt fiecare tip
d activitate
7/individualizarea functiilor de conducere si gruparea comp p functiile organizatiei( cele 5 fct
cercetare , dezv personal
8.definireA structurii d organizare, elaborarea organigramei, a statelor, rof, reg de organizare.