Sunteți pe pagina 1din 8

SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE

ARGUMENTE PRIVIND REGIONALIZAREA ROMANIEI

Argumente privind region !i" re Rom niei

Conform dicitioarului regionalizarea nseamn "mprirea n regiuni sau districte administrative: a aranja regional". Regionalizarea este adesea confundat cu regionalismul i este considerat de unii ca fiind o ameninare la adresa statutului naional. Regionalizarea nu este o ameninare la unitatea teritorial a Romniei. Adepii procesului de descentralizare nu doresc s dezintegreze ara ca stat ci urmresc s i m!unteasc performanele economice printr o guvernare de tipul multi nivel. Prin urm re# region !i" re $n%e mn& dorin' de e)onomi)e# prin ridi) re (unge ! un e)*i!i+ru ! de"vo!t&rii nive!u!ui "one!or m i %! + de"vo!t te# i r pentru )e %t #

region !i%mu! mi!ite "& pentru (ungere regiunii ! putere de de)i"ie, -ie )& e vor+

de%pre region !i%m# /ie de%pre region !i" re# de%)entr !i" re e%te prin)ip !u! +ene/i)iu ! region !i" rii, De%)entr !i" re e%te )e m i m re org ni" ie du)e )u e 0i pro)e%u! de guvern re mu!ti1nive!, /o%t /ond t ! Genev $n 1231 utorit&i!or !o) !e i region !e din Europ # v nd Con%i!iu! Muni)ip !it&'i!or 0i Regiuni!or Europene#

mem+rii din 34 de %o)i ii n ion !e de or e# muni)ipii i regiuni din 54 de &ri, A)e%te %o)i ii repre"int& pro6im tiv 134,444 de utorit&i !o) !e i region !e, A,R,E 7Adun re Regiuni!or Europene8# /ond t& $n 1293 e%te )e m i m re ree independent& de utorit&i region !e din $ntre g Europ&# reunind pe%te .34 de regiuni din :3 de &ri# $mpreun& )u 1; org ni" ii interregion !e, A)e%ti %unt !o++itii intere%e!or !o) !e 0i region !e ! <ru6e!!e%, =mpreun&# $n de)em+rie .411 u %emn t do)umentu! >Guvern n'& $n p rteneri t 1 Uni'i pentru )on%trui o Europ& m i puterni)&?# do)ument ) re %u+!ini "& ro!u! )*eie ! unei guvern n'e mu!ti1nive! $n )on)ord n'& )u o+ie)tive!e %tr tegiei Europ .4.4, Stru)tur dmini%tr tiv& )tu !& )omunit&'i!e Rom@niei %1 re !i" t )on/orm nevoi!or de utonome din Sp ni # de ! voievod te!e de"vo!t re din 12;9, Mu!te dintre %t te!e europene o guvern re mu!ti1nive!# di/erind de ! /eder !i%mu! Germ niei# ! Po!oniei# ! %t tutu! )e!or )in)i regiuni utonome din It !i # din tot !u! )e!or .4 de regiuni, Arti)o!u! 1.4 din Con%tituti Rom niei )on% )r urm&to re!e $n !eg&tur& )u de%)entr !i" re Rom@nieiA >Admini%tr 'i pu+!i)& din unit&'i!e dmini%tr tiv1teritori !e %e $ntemei "& pe prin)ipii!e de%)entr !i"&rii# utonomiei !o) !e 0i de)on)entr&rii %ervi)ii!or pu+!i)e,? A)e%t e%te prin)ipiu! de + "& ! de%)entr !i"&rii $n Rom@ni # $n%& $n pr )ti)& )e%t !ip%e0te )u de%&v@r0ire r&m@n@nd un prin)ipiu do r pe *@rtie, Rom@ni e%te un %t t puterni) )entr !i" t# )ee )e g r n'ie Europ du% ! neg!i( re "one!or de provin)ie $n UE# i r $n e%te un / vo re ) pit !ei 0i ! )entr !i" re de)i"ii!or ,De%)entr !i" re nu e%te !t)ev de)@t o %t +i!it&'ii unei demo)r 'ii /un)'ion !e, Rom@ni e%te mem+r& prin)ipiu! %u+%idi rit&'ii1 e%te un termen de + "&, Europ

)o!e)tivit&'i!or !o) !e de%)entr !i" te# ) re permit o )o! +or re 0i de"vo!t re m i r pid& regiuni!or 0i )omunit&'i!or !o) !e,
1

Semni/i) 'i 0i /in !it te gener !& prin)ipiu!ui %u+%idi rit&'ii )on%t u $n tri+uire unui numit gr d de independen'& unei utorit&'i %u+ordon te / '& de o utorit te %uperio r&# $n %pe)i ! independen' unei utorit&'i !o) !e / '& de putere )entr !&, =n )on%e)in'&# %e porne0te de ! p rt ( re )ompeten'e!or $ntre di/erite!e nive!uri de putere# prin)ipiu ) re )on%tituie /und mentu! in%titu'ion ! ! %t te!or )u %tru)tur& /eder !&,

Argumente pro1 region !i" re


Con%ider m ne)e% r region !i" re # deo re)e Rom ni e%te divi" t in 51 de (udete # ) re nu )omuni) # nu )oopere " # v nd intere%e p r !e!e in !upt pentru /onduri!e de ! )entru, Pentru ) unu! dintre (udete % ve)inii !or %i in /in ! /e)te " %entiment ! i+ %u))e% # e%te nevoie ) ve)inu! % u % n tion ! # /iind un potenri ! peri)o! ! dre% pi rd ,A)e %t !upt )ontinu /r gmente " %o)iet te # ii / )e pe o meni o%ti!i / t de unit tii n tion !e, In opini no %tr region !i" re in%e mn integr re %in u /r gment re % )um m /i tent ti % )redem # %t/e! )re ndu1%e B % u 9 regiuni # !o)uitorii r deveni pr )ti)e p rteneri, Regiuni!e nu r m i )on)ur intre e!e pentru /onduri!e europene # )i dimpotriv %1 r /! in )ompetitie # /iind %pri(inite de gevernu! )entr !, Situ ti / )e !t)ev de) t % )ree"e + roni !o) !i # ) re i%i %pore%) trept t in/!uent , D ) Rom ni dore%te % pro/ite de /onduri!e )ord te de ) tre Comi%i Europe n # re nevoie de %tru)turi e/i)iente in )ompetiti pentru /onduri,Liderii !o) !i u o in/!uent )ov r%ito re %upr %tru)turi!or (udetene %i %upr !o)uitori!or pentru ) ei imp rt re%ur%e!e e6i%tente,Putere )on/erit in interioru! p rtidu!ui de provenient # du)e voturi %i %igur guvern re # tr g nd /onduri de ! +ugetu! n tion ! )u (utoru! in/uentei, O dimeni%une m i m re unei regiuni r du)e inevit +i! ! redu)ere )o%turi!or de dmini%tr re , O reginune grup nd 51; (udete r ve /ort /in n)i r % %u%tin proie)te mu!t m i import nte ) re r tr ge /onduri m i m ri, Con%ider m ne)e% r grup re unor (udete )u /ort /in n)i r ! turi de une!e )u o m i mi) putere e)onomi) # %i (udete )u etnii diver%i/i) te # pentru nu p re o i"o! re unei )omunit ti, De %emene )on%ider m ne)e% r region !i" re # deo re)e Rom ni e%te divi" t in opt regiuni de de"vo!t re numite dup po"iti geogr /i) ,Di/erente!e de de"vo!t re dinte )e!e opt "one %unt /o rte m ri # de e6emp!u prin pri%m produ%u!ui intern +rut pe ) p de !o)uitor # in regiune <u)ure%ti1I!/ov /iind pe%te du+!u! )e!ei m i pro%pere "one din Rom ni %i num < n tu! # ) re ! r ndu! % u e%te de pro pre dou ori pe%te Mo!dov , )tu ! nu

Region !i" re e%te o m %ur ) re v mi%)or +iro)r ti %i de ! tent ,

ve ro!u! de

mi)%or timpii de int r"iere # de

%timu! moto re de de"vo!t re ne+ nuite # /! t in) in %t re

. Region !i" re Rom niei e%te p %u! ) re o/er % n% de"vo!t rii %i tr gere de inve%titii %tr ine ,In!o)uire (udete!or )u regiuni v du)e ! de"vo!t re e)onomi) %i %o)i ! in %e)o!e!e urm to re # v nd ) /in !it te de"vo!t re %i %igur re unui %t nd rd de vi t m i ridi) t pentru popu! ti regiuni!or,A% d r region !i" re nu e%te do r o retr % re de!imit rii intre noi unit ti dmini%tr tive # )i e%te propere r nd in %)opu! im+un t tirii vietii, Dintr1un !t ung*i de vedere # putem )on%ider +ene/i) region !i" re # d ) !u m in ) !)u! / ptu! ) un )et te n /! t ! o di%t nt re! tive m re de <u)ure%ti )o%um re%ur%e /in n)i re %i de !t n tur pentru )ev (unge i)i in vedere re"o!v rii numitor pro+!eme,A%t/e! <u)ure%tiu! v re/orm o p rte din putere %i re%ur%e!e % !e noi!or r pute u%ur utorit tii de )et te nu! de

dmini%tr tii region !e, De %eme # in domeniu! /i%) ! # region !i" re t t de mu!t vi% t # ) re

devenit un )o!o% %upr n) r) t # )u pro)eduri

+iro)r ti)e %i per%on ! %! + preg tit # ) re de%)ur (e " inve%titorii %tr ini #un )ontri+u +i! rom n v nd de / )ut un num r de 11: p! ti pe n pentru indep!inire o+!ig tii!or /i%) !e, Condu)ere unei %/e! de regiuni r /i m i tr n%p rent # deo re)e /ie) re regiune r ve un m n ger !e% prin vot popu! r # /iind un po%t pu+!i) # v e6i%t o pre%iune e!e)tor ! +ene/i) # %pre deo%e+ire de %itu ti Turi%mu! )tu ! in ) re )ondu)ere (udete n intreprinde )e )tiuni dore%te # ne %um ndu1%i ni)iun /e! de re%pon% +i!it te, r )re%te /o rte mu!t in inten%it te prin region !i" re # /ie) re regiune e6pun ndu1%i intr1un mod ) t m i )on)ret # vi"i+i! %i puterni) %pe)i/i)u! ,

Argumente )ontr region !i" rii

Din pun)t de vedere in%tori) region !i" re )omp!i) identit te !o) ! # put nd gener )on/!i)te %i ten%iuni # )e! m i +un e6emp!u /iind "on Cov %n # )uno%)ute /iind do!e nte!e minorit tii unugure%ti,Ri%)u! privind )ontro!u! po!iti) ! region !i" rii e%te de %emene /o rte m re # /iind )uno%)ut gr du! de %u%pi)iune in )ee )e prive%te )orupti in t r no %tr , Mu!te dintre or %e ri%) % %i pi rd %t tutu! # d t /iind / ptu! ) num ru! or %e!or )u %u+ 14,444 de !o)uitori, Un !t de" v nt ( e%te )e! ) nu e6i%t un %tudio )on)ret %upr region !i" rii # e6i%t nd un ri%) de%tu! de m re de pierdere p rtenentii unei nume regiuni, A+%or+it /onduri!or europene %e po te / )e %i in /orm Europe n neimpun nd o nume /orm org ni" tori) , Con/orm unor %tudii # tendint rom ni!or e%te de unit te n tion ! # o +un p rte din popu! tie neprivind )u o)*i +uni region !i" re # p rte nev "ut /iind )ee ) o pondere m re nu )uno %te %emni/i) ti %i imp!i) tii!e unei region !i" ri, E6i%t ri%)u! po!iti" rii pro)e%u!ui de region !i" re # prin in/iint re unor noi in%titutii num i pentru / )e !o) in dmini%tr ti pu+!i) )!iente!ei de p rtid, V p re ))entu re /enomenu!ui de )oruptie # pe p! n !o) ! %i region ! re%ur%e!e vor /i m i vi"i+i!e # i r !eg turi!e dintre / )eri%ti %i po!iti)ieniC/un)tion ri pu+!i)i vor pute /i mu!t m i propi te, A)e%t !u)ru po te %pori oportunit&'i!e pentru )orduri i!i)ite, A%t/e!# pro)e%e!e de )*i"i'ii pu+!i)e vor /i e6pu%e m i mu!t ! /enomenu! de )orup'ie, Totod t&# e6i%t& poten'i !u! )tu ! de org ni" re # Uniune !o)uri!or de mun) pentru )ei ) re vor deveni utorit ti!e vor % redu)

))entu&rii unui /enomen de /eud !i" re

di/erite!or regiuni# )u o de!imit re )! r& d@n)i# prin )on)entr re )tivit&'i!or

/ie/uri!or 0i teritorii!or domin te de 0 numi'ii >+ roniD !o) !i, Di%p rit&'i!e region !e 0i de) ! (e!e %e pot e)onomi)e n g!omer 'ii!e ur+ ne, =n ) "u! $n ) re nu %e vor )re po!iti)i e/i)iente de de"vo!t re region !&# po te p&re pro+!em ineg !it&'ii $ntre (ude'e!e din ) dru! )e!ei 0i regiuni, Viito re!e po!iti)i %u%tin )on)entr re pe or 0e 0i pe po!i region !i de )re0tere# )ee )e po te du)e ! p ri'i ineg !it&'ii, Cre0tere +iro)r 'iei 0i un m n gement de/e)tuo% ! noi!or %tru)turi )re te# %upr punere tri+u'ii!or pe numite domenii te)*ni)e# !egi%! tive % u /in n)i re, Nive!u! %! + de $ne!egere ! prin)ipiu!ui de )o! +or re 0i )ooper re ! nive!u! de)iden'i!or po!iti)i E 0i nein)!udere di/eri'i!or )tori %o)iet !i 7%o)iet te )ivi!&# ) demie et)8 n pro)e%u! de )on%u!t re 0i de mode! re po!iti)i!or region !e, In ) "u! $n ) re )e%t pro)e% de region !i" re nu %e v de%/&0ur $n m i mu!te et pe# pe m i mu!te nive!e# )u %pri(inu! 0i (utoru! %o)iet&'ii )ivi!e 0i %e)toru!ui priv t# region !i" re n Rom@ni ri%)& %& %e tr n%/orme $ntr1un * o% dmini%tr tiv, Region !i" re Rom niei tre+uie % %e / ) in urm %i pe + " unor %tudii %i n !i"e de imp )t region !e # ) re % preg te %) ))entu te 0i di%propor'ion te "one!or rur !e# pierdere pro)e%u! region !i"&rii , Un nive!u! ridi) t ! )o%turi!or pe ) re !e imp!i)& pro)e%u! )omp!e6 0i $nde!ung t ! region !i"&rii Rom@niei# r du)e ! )o%turi )e vor /i %uport te din re%ur%e pu+!i)e# de)i din + nii )ontri+u +i!i!or, Rom ni %e /! intr1un moment nepotrivit# $n primu! r@nd )ore! t )u )onte6tu! )tu ! ! )ri"ei e)onomi)e g!o+ !e# d r 0i din per%pe)tiv p! ni/i)&rii nou!ui )i)!u +uget r europe n# momentu! /iind pre)i t ) /iind t rdiv %u+ )e%t %pe)t, dmini%tr ti pentru un %t/e! de pro)e%% )omp!e6, ) pit !e!or de regiuni# $n dmini%tr tive vi" te de Un !t de" v nt ( e%te ))entu re di%p rit&'i!or interregion !e# pe /ondu! de"vo!t&rii m ri!or g!omer&ri ur+ ne 0i detrimentu! !o) !it&'i!or peri/eri)e !e )e!or 0i regiuni# $n detrimentu! or 0e!or mi)i 0i !o)uri!or de mun)& $n in%titu'ii!e

S-ar putea să vă placă și